Mobilní komunikace GSM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mobilní komunikace GSM"

Transkript

1 Mobilní komunikace GSM 1.Úvod GSM (Global Systém for Mobile communication) - Globální Systém pro mobilní komunikaci. Jde o plně digitální systém, který byl budován jako celoevropský systém na celulární bázi v kmitočtovém pásmu 900 MHz. GSM je používáno ve více než 200 zemí s více jak miliardou účastníků. Systém GSM umožňuje služby: telekomunikační (teleservices services) telefonie služby krátkých textových zpráv SMS (Short Message Service) teletext telefax skupiny 3 záznamovou službu (hlasová schránka) bankovní služby informační služby přenosové (bearer services) asynchronní duplexní přenos bit/s synchronní duplexní přenos bit/s 2. Historie Mobilní sítě existují již poměrně dlouhou dobu (1949-OLN). Ale první celulární veřejná síť (1979 AMS Spojené státy, 1981 NMT severské evropské země) byla analogová s přístupovou metodou FDMA. Jednalo se o mobilní systémy první generace, které byli často mezi sebou nekompatibilní. (Problém s mezinárodním roamingem tj.možností volného pohybu účastníka v mezinárodním měřítku v síti různých operátorů s jedním číslem stanice) Proto v roce 1982 byla Sdružením evropských pošt a telegrafů (CEPT) sestavena skupina nazývaná Groupe Spécial Mobile (GSM) určená pro studium a vytvoření celoevropského veřejného celulárního systému. CEPT přijal doporučení, aby frekvenční spektrum 900 MHz ( MHz a MHz) bylo vyhrazeno pro budoucí pozemní a námořní mobilní systém, jímž se stává právě GSM. V roce 1989 přešla odpovědnost za GSM na Institut pro evropské telekomunikační standardy (ETSI), přičemž první etapa specifikace GSM byla publikována v roce 1990 obsahovala přes 6000 stran. roce Na začátku roku 1994 už světově používalo služby GSM více než 1.3 milionu lidí. Zkratka GSM se významově mění na Globální Systém Mobilní komunikace.

2 3. Radiové rozhranní GSM je buňková (cellulární) síť, to znamená že mobilní telefony se připojují do sítě prostřednictvím nejbližší buňky. Celá oblast je tedy rozdělena na buňky. Každá buňka je obsluhována svou základnovou stanicí. princip sektorizace Počet základnových stanic lze zmenšit pomocí tzv. sektorizace, kdy do společných bodů tří sousedních buněk umístíme tři samostatné směrové antény. Velikost buněk užívaných v mobilních systémech: piko-buňka je určena pro kancelářské a bytové prostředí, maximální dosah signálu je několik stovek metrů mirko-buňka je určena pro městské aglomerace a hustou zástavbu, maximální dosah několik kilometrů makro-buňka pokrývá velké a řídce osídlené oblasti, dosah několik desítek kilometrů satelitní buňka pokrývá oblast z telekomunikační družice a umožňuje spojení i z méně dostupných míst V rámci jedné buňky musí být zajištěno, aby ve stejném okamžiku mohlo být provozováno spojení mezi základnovou stanicí a větším počtem mobilních stanic. K tomu slouží metody vícenásobného přístupu (multiple access). Základní přístupové metody: FDMA (Frequency Division Multiple Access) vícenásobný přístup s kmitočtovým dělením. Dané frekvenční pásmo rozdělíme na subpásma, kterým jsou přiřazeny jednotlivé kanály

3 TDMA (Time Division Multiple Access) vícenásobný přístup s časovým dělením. Ve frekvenčním pásmu vytvoříme časové rámce a přidělování jednotlivých kanálů na principu časového dělení CDMA (Code Division Multiple Access) vícenásobný přístup s kódovým dělením, spočívá v tom, že datová posloupnost každého komunikačního kanálu je na vysílací straně podrobena procesu dalšího kódování, který je speciálního kódovacího předpisu, který je odlišný od kódovacího předpisu všech ostatních kanálů. Standart GSM 900 používá jako přístupovou metodu kombinaci FDMA a TDMA. V rámci FDMA jsou obě frekvenční pásma rozděleny na 124 subpásem (F1 F124) o šířce 200 khz. V každém subpásmu je pak metodou TDMA vytvořeno 8 časových kanálů (T1 T8). Základnová stanice má tedy kapacitu = 922 radiových okruhů Během vývoje vznikly tři standarty, lišící se použitým frekvenčním pásmem GSM 900 GSM 1800 GSM 1900 Frekvenční pásmo MS -> BTS [MHz] Frekvenční pásmo BTS -> MS [MHz] Šířka pásma 2 25MHz 2 75MHz 2 75MHz Odstup radiových kanálů (nosných vln) 200 khz 200 khz 250 khz Metoda přístupu FDMA/TDMA FDMA/TDMA FDMA/TDMA Počet kanálů GSM 900 používá buňky o průměru 2 až 35 km (nebo dokonce i větším, v městské zástavbě naopak i menší), zatímco GSM 1800/GSM 1900 pracuje s buňkami o průměru 0,2 až 8 km.

4 4. Struktura sítě Základní subsystém lze rozdělit na tři části (subsystémy) BSS (Base Station Subsystém) subsystém základnových stanic V tomto subsystému komunikují mobilní stanice (mobilní telefony) se základnovými stanicemi prostřednictvím rádiového rozhraní. Subsystém BSS se skládá: BTS (Base Transciever Station) - základnové stanice zajišťuje fyzické spojení s mobilními stanicemi (MS) přes rádiové rozhraní. Udržuje a monitoruje spojení. BSC (Base Station Controller) - základnová řídicí jednotka dohlíží a řídí provoz radiových stanic BTS. Jejími důležitými úkoly je přidělování a uvolňování radiových kanálů pro komunikaci BTS s mobilní stanicí (vaším telefonem), dále pak handover (předávání kanálů a hovoru mezi buňkami) a další záležitosti technicko-správního charakteru.

5 NSS (Network and Switching Subsystem) - síťový spojovací subsystém Jedná se o systém fungující podobně jako ústředna. NSS řídí komunikaci mezi mobilními účastníky sítě GSM a mezi účastníky jiných telekomunikačních sítí. Z jedné strany je tedy napojen na stanice BSS a z druhé strany pak na všechny dostupné externí sítě, do nichž daná síť GSM umožňuje přístup (ostatní mobilní sítě, ISDN, PLMN, apod.). Mimo klasické přepojovací funkce plní další úkoly vyplývající z mobility účastníků obsahuje databáze účastníků a sleduje jejich pohyb. Subsystém NSS se skládá: MSC (Mobile services Switching Centre) - mobilní ústředna slouží v podstatě stejně jako klasická ústředna v pevné síti. Sestavuje jednotlivá spojení v rámci mobilní sítě i směrem do ostatních sítí (pokud má funkci brány tj. GMSC). Kontroluje přidělení kanálů, eviduje všechny uživatele a účtují se zde hovory. HLR (Home Location Register) - domovský lokalizační registr je databáze, kde jsou shromážděny údaje o všech registrovaných účastnících. Jsou zde uložena čísla IMSI (identifikační čísla SIM karty), údaje o lokalitě účastníka (do jakého registru VLR byla data o účastníkovi zkopírovaná, informace o předplacených službách, na něž máte nárok a tato databáze je kontrolována vždy, když o využití nějaké této služby žádáte. Typicky se sem uvádí, že například neplatíte účet. Každý účastník je vždy registrován jen v jediné databázi HLR (většinou v místě, kde byla zakoupena SIM karta). VLR (Visitor Location Register) - návštěvnický lokalizační registr je též databáze podobná HLR, ovšem tento registr uchovává přechodně aktuální informace o mobilních účastnících pohybujících se v oblasti příslušné MSC. Jedná se o dočasnou neúplnou kopii HLR. V okamžiku, kdy účastník opustí danou oblast, jsou tato data zrušena. AuC (Authentication Centre) - autentizační centrum je chráněná databáze obsahující klíče pro ověřování účastníků. Ověřuje totožnost každého účastníka před zahájením komunikace a zabezpečuje tak ochranu proti zneužití systému GSM. Bývá součástí HLR. Bloky HLR a AuC mohou být využívány i několika ústřednami MSC. EIR (Equipment Identity Register) - registr mobilních stanic obsahuje databázi identifikačních čísel IMEI mobilních telefonů. Pomocí EIR se tak dá zamezit neoprávněnému používání mobilního telefonu. U některých telefonů se ale dá toto číslo lehce změnit. V současnosti se však vyrábí i telefony s nezměnitelným identifikačním číslem. EIR je těsně propojen s AuC a je pouze jeden v celé síti operátora. EIR má 3 databáze: White list: obsahuje známá a platná IMEI čísla Black list: obsahuje IMEI čísla patřící neplatným nebo ukradeným mobilním telefonům. Grey list: obsahuje IMEI čísla, která je potřeba sítí sledovat OSS (Operation and Support Subsystem) operační a podpůrný subsystém Operační subsystém má na starosti provoz a údržbu celé sítě GSM. Zajišťuje zároveň záležitosti finančního charakteru (tarifikace účastníků, evidence plateb, apod.) Subsystém NSS se skládá:

6 OMC (Operations and Maintenance Centre) - provozní a servisní centrum řídí provoz a provádí údržbu technického zázemí ostatních subsystémů sítě GSM (NSS a BSS). NMC (Network Management Centre) - centrum managementu sítě zajišťuje dohled sítě, monitoruje alarmy přicházející z jednotlivých BTS a BSC, podílí se na jejich dálkové správě a případné rekonfiguraci. Rovněž je prostředníkem k zajištění opravy případných defektů. ADC (Administrative Centre) - administrativní centrum se podílí se na správě a managementu účastníků sítě GSM. Sleduje registrace, tarifování, placení účtů atd. GPRS Technologie GPRS přináší do datových přenosů zásadní změnu a umožňuje tak vznik zcela nových aplikací a služeb, které dosud nebylo možné či ekonomicky efektivní zavádět. Na druhou stranu si ale GPRS vynucuje určité hlubší změny v samotné mobilní síti GSM. Kvůli tomu je zavádění GPRS poměrně náročnou záležitostí. Zásadní změnou přenosu dat GPRS od předchozích způsobů přenosu dat v mobilních sítích GSM je princip přepojování paketů (místo přepojování okruhů). Uživatelé využívají přenosovou kapacitu sítě pouze v okamžicích, kdy přenášejí data a neblokují tak síť po celou dobu spojení. 1. Změny v síti GSM nutné pro funkci GPRS Nová síť, o kterou musí být stávající síť GSM rozšířena, je tvořena dvěma novými druhy uzlů uzly SGSN a GGSN (serving a gateway GPRS support node). Obou typů uzlů přitom může být v síti více, podle toho kolik jich je zapotřebí. Pro každou vnější datovou síť, se kterou je mobilní síť propojena, většinou existuje samostatný uzel GGSN. Mezi sebou pak uzly SGSN a GGSN komunikují prostřednictvím protokolu GTP (GPRS tunelling protocol), což je aplikační protokol ze skupiny protokolů TCP/IP. Sám využívá ke svému fungování transportní protokoly UDP nebo TCP, pod kterými je provozován protokol IP. Uzly SGSN - dají se přirovnat k mobilním ústřednám (MSC) v původní síti. Mají také na starosti doručování dat do (z) mobilních stanic v okruhu své působnosti, ale tentokrát již jde o paketová data, a ne o data přenášená na principu přepojování okruhů. Uzly SGSN jsou napojeny na základnové stanice (BTS) skrze základnové řídící stanice (BSC), přes které zajišťují vlastní přenos dat. Kromě toho ale musí vždy být schopné zjistit, kde se příslušný terminál nachází, ověřit jeho identitu, zajistit řádné účtování za poskytnuté služby a podobně. Proto mají mimo jiné i přístup k některým registrům (například k registru HLR).

7 Uzly GGSN - naopak plní úlohu brány mezi mobilní sítí a vnější datovou sítí. Fakticky tedy zajišťují propojení obou těchto sítí a zprostředkovávají přestup dat z jedné sítě do druhé. V současné době se počítá s tím, že vnější sítě pracují na bázi protokolu IP (starší protokol X.25, který byl dříve používán pro veřejné datové sítě je dnes již považován za zastaralý). 2. Služby GPRS založené na paketovém přenosu Samotný přenos na principu přepojování paketů může být realizován opět ve dvou různých variantách: Nespojovaný (connectionless) přenos - jednotlivé pakety jsou přenášeny nezávisle na sobě. Mezi odesílatelem a příjemcem není navazováno žádné spojení. Jednotlivé pakety se pak mohou dostávat ke svému cíli různými cestami a v důsledku toho mohou být doručovány i v jiném pořadí, než v jakém byly původně odeslány. Spojovaný (connection-oriented) přenos - při tomto typu přenosu sice dochází k navázání spojení mezi příjemcem a odesílatelem, ale pouze na logické úrovni (jde pouze o vytyčení cesty, ale nevyhrazuje se přenosová kapacita). Jednotlivé pakety se pak dostávají ke svému cíli takto vytyčenou cestou, je zachováno i jejich pořadí. Dle druhu GPRS nabízí různé úrovně kvality služeb (QoS - ouality of service): Priorita jsou definovány tři úrovně priority: vysoká, střední a nízká. Například pakety přenášené se střední prioritou budou mít přednost před pakety s nižší prioritou, a naopak budou při svém přenosu dávat přednost paketům s vysokou prioritou. Spolehlivost jsou definovány tři třídy spolehlivosti, které definují určité kombinace pravděpodobnosti toho, že dojde ke ztrátě paketu, k přijetí duplikátu, k poškození paketu nebo jeho doručení mimo pořadí (viz. tabulka číslo 10) Zpoždění - jsou definovány čtyři třídy vztažené k průměrnému zpoždění a ke zpoždění 95% přenášených paketů pro dvě různé délky paketů (viz. tabulka číslo 11) Propustnost - je definována maximální (špičková) a střední přenosová rychlost Na základě chybovosti, záměny paketů a ztrát jsou definované různé třídy přesnosti. Podle nich si mobilní stanice mohou domluvit s mobilní sítí konkrétní nastavení parametrů přenosu pro konkrétní relace. Tato domluva probíhá následujícím způsobem. Mobilní stanice, která chce používat služby GPRS, se musí nejprve zaregistrovat do sítě u jejího SGSN uzlu. V rámci něj síť zjistí uživatelská práva, zkopíruje jeho profil do SGSN a přiřadí mobilní stanici dočasný paketový identifikátor (P-TMSI). Pokud stanice chce komunikovat s jiným uzlem v některé z externích datových sítí (mimo danou mobilní síť), musí navíc získat i adresu příslušející této síti tak, aby se druhému účastníkovi jevila jako účastník jeho sítě, s určitou konkrétní adresou. Pokud se jedná například o připojení k internetu, musí stanice získat vhodnou IP adresu. Tato adresa přitom může být

8 přidělována buď staticky, či dynamicky. Celkově musí mobilní stanice získat tzv. PDP kontext (packet data protocol context), jehož součástí je kromě samotné adresy také adresa GGSN uzlu který slouží jako brána do vnější sítě, a také specifikace dohodnuté kvality služeb (QoS). Tento PDP kontext, který uzel získává při operaci GPRS attach, musí být ještě aktivován, čímž se dotyčná mobilní stanice stává viditelnou z vnější datové sítě a je schopná komunikace s vnější datovou sítí. 3. Modulace V GSM/GPRS síti se používá modulaci (resp. klíčování) GMSK (Gaussian Minimum Shift Keying). GMSK je typem diferenčního fázového klíčování. Vysílání log. 1 resp. log. 0 je reprezentováno kladnou resp. zápornou změnou hodnoty fáze. V rámci jedné vysílací periody je tedy možný jeden ze dvou stavů fáze - kladný nebo záporný přírůstek - to znamená, že modulační rychlost je rovna rychlosti přenosové. Hodnota modulační rychlosti je dána použitou šířkou kanálu v rámci FDMA přístupu (Frequency Division Multiple Access). Navýšení přenosové rychlosti je tedy možné jen zvýšením počtu symbolů vysílaných během vysílací periody (jednotkového intervalu). 4. Přenosová rychlost GPRS GPRS nemění ani způsob modulace (GMSK - gaussian minimum shift keying) použité v sítích GSM. GPRS se snaží používat co nejvíce slotů současně, až do maxima 8. Na každý slot připadá přenosová rychlost 33,8 kbps. Pro užitečná data zbývá přenosová rychlost 22,8 kbps. Při optimálních podmínkách je možné výrazněji oslabit režii na zajištění přenosu, a při horších podmínkách šíření je naopak nutné ji opět zvětšit. GPRS proto zavádí čtyři různé třídy kódová schémata. CS 1 - CS 4. Pokud by GPRS mohlo využít maximální počet 8 slotů současně, pak by to při optimálních podmínkách šíření signálu, kdy lze použít třídu CS-4, odpovídalo rychlosti 8 x 21,4 kbps, což je 171,2 kbps. To je maximální přenosová rychlost, kterou GPRS umožňuje.

9 Třída CS-1 CS-2 CS-3 CS-4 Užitečná přenosová rychlost 9,05 kbps 13,4 kbps 15,6 kbps 21,4 kbps Počet slotů, ze které GPRS může čerpat, je omezena jednak počtem kanálů, které konkrétní operátor dostal v rámci své licence, ale zejména hustotou sítě, charakterem konkrétní buňky a počtem frekvenčních kanálů, které má daná buňka k dispozici. O kanály a v nich vytvářené sloty se v rámci každé buňky dělí jak hlasové přenosy tak i přenosy datové dle priorit: nejvyšší prioritu mají hlasové přenosy nižší prioritu mají klasické datové přenosy fungující na principu přepojování okruhů, tedy CSD a HSCSD nejnižší prioritu mají paketové datové přenosy (pomocí GPRS), které tudíž získávají jen takovou kapacitu, která zbývá po uspokojení požadavků hlasových přenosů, CSD a HSCSD.

Mobilní komunikace. Semestrální úloha GSM stručný přehled

Mobilní komunikace. Semestrální úloha GSM stručný přehled Mobilní komunikace Semestrální úloha GSM stručný přehled Jméno: Jan Melich Datum měření: 27.2.2006 1.Úvod: GSM (Global Systém for Mobile communication) - Globální Systém pro mobilní komunikaci Jedná se

Více

Struktura sítě GSM. obr. 1.1 Buňková struktura

Struktura sítě GSM. obr. 1.1 Buňková struktura Struktura sítě GSM 1 Buňková struktura Síť GSM je jedním z celulárních (buněčných) systémů. Základní idea je taková, že obsluhovanou oblast rozdělíme na 14 šestiúhelníkových buněk, které tvoří dva svazky

Více

21. DIGITÁLNÍ SÍŤ GSM

21. DIGITÁLNÍ SÍŤ GSM 21. DIGITÁLNÍ SÍŤ GSM Digitální síť GSM (globální systém pro mobilní komunikaci) je to celulární digitální radiotelefonní systém a byl uveden do provozu v roce 1991. V České republice byl systém spuštěn

Více

Vývoj GSM I. 1986 testy technologií digitálního vysílání v Paříži (TDMA a FDMA) 1987 12 zemí sepsalo memorandum o technologii GSM (MoU)

Vývoj GSM I. 1986 testy technologií digitálního vysílání v Paříži (TDMA a FDMA) 1987 12 zemí sepsalo memorandum o technologii GSM (MoU) Lekce 4 Vývoj GSM I 1982 CEPT zakládá skupinu GSM (Groupe Spécial Mobile) jejímž úkolem je navrhnout panevropský systém s následujícími kritérii: kvalitní přenos lidské řeči digitální ISDN kompatibilní

Více

Mobilní komunikace. Vývojové trendy sítě GSM (2G) a 3G. Petra Píšová

Mobilní komunikace. Vývojové trendy sítě GSM (2G) a 3G. Petra Píšová Mobilní komunikace Vývojové trendy sítě GSM (2G) a 3G Petra Píšová Mobilní síť: GSM - Globální Systém pro Mobilní komunikaci, Global System for Mobile communications - digitální buňková radiotelefonní

Více

MOBILNÍ KOMUNIKACE STRUKTURA GSM SÍTĚ

MOBILNÍ KOMUNIKACE STRUKTURA GSM SÍTĚ MOBILNÍ KOMUNIKACE STRUKTURA GSM SÍTĚ Jiří Čermák Letní semestr 2005/2006 Struktura sítě GSM Mobilní sítě GSM byly původně vyvíjeny za účelem přenosu hlasu. Protože ale fungují na digitálním principu i

Více

Sítě GSM, datové přenosy GPRS, HSCSD, EDGE

Sítě GSM, datové přenosy GPRS, HSCSD, EDGE X32MKS - Mobilní komunikační systémy Sítě GSM, datové přenosy GPRS, HSCSD, EDGE Měřící skupina č. 2 Vypracovali: Tomáš Nemastil, Jan Sadílek, Jan Hlídek, Jaroslav Jureček, Putík Petr Zadání 1) Odeslání

Více

Semestrální práce-mobilní komunikace 2004/2005

Semestrální práce-mobilní komunikace 2004/2005 Václav Pecháček Semestrální práce-mobilní komunikace 2004/2005 Provozní parametry celulárních sítí Celulární systém -struktura založená na určitém obrazci, ve kterém je definované rozložení dostupného

Více

Rádiovéprostředky v účastnických telefonních sítích. 5.přednáška

Rádiovéprostředky v účastnických telefonních sítích. 5.přednáška MOBILNÍKOMUNIKACE X32MKO MOBILNÍKOMUNIKAČNÍSYSTÉMY X32MKS Mobilnísítě 2007/2008 Rádiovéprostředky v účastnických telefonních sítích. 5.přednáška Jiří Chod CHOD@FEL.CVUT.CZ Mobilní stanice Současnost

Více

Rádiové rozhraní GSM fáze 1

Rádiové rozhraní GSM fáze 1 Mobilní komunikace Semestrální práce Rádiové rozhraní GSM fáze 1 Martin Klinger 22.5.2007 V průběhu 80.let Evropa zaznamenává prudký nárůst analogových celuárních systémů, bohužel každá země provozuje

Více

Rádiovéprostředky v účastnických telefonních sítích. 3.přednáška

Rádiovéprostředky v účastnických telefonních sítích. 3.přednáška MOBILNÍKOMUNIKACE X32MKO MOBILNÍKOMUNIKAČNÍSYSTÉMY X32MKS Mobilnísítě 2007/2008 Rádiovéprostředky v účastnických telefonních sítích. 3.přednáška Jiří Chod CHOD@FEL.CVUT.CZ 10.2.2 Digitální buňkovésystémy

Více

České vysoké učení technické Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické Fakulta elektrotechnická České vysoké učení technické Fakulta elektrotechnická Semestrální práce z předmětu 37MK UMTS Rychlík Ondřej Úvodem Od roku 1986 pracoval ITU na definici nového systému, který umožňuje celosvětový roaming

Více

Datové přenosy CDMA 450 MHz

Datové přenosy CDMA 450 MHz 37MK - seminární práce Datové přenosy CDMA 450 MHz Vypracoval: Jan Pospíšil, letní semestr 2007/08 43. Datové přenosy CDMA 450 MHz CDMA Co je CDMA CDMA je zkratka anglického výrazu Code Division Multiple

Více

Analogové mobilní systémy AMPS 463 467,5 453 457,5 25 180 NMT 450 869 894 824 849 30 832 TACS 935 950 890 905 25 1000

Analogové mobilní systémy AMPS 463 467,5 453 457,5 25 180 NMT 450 869 894 824 849 30 832 TACS 935 950 890 905 25 1000 37MK - Semestrální práce NMT 450 síť první generace v ČR Vypracoval: Vojtěch Šprongl Analogové systémy 1.generace První generací mobilních systémů jsou analogové radiotelefonní mobilní systémy, které využívají

Více

Počítačové sítě, v. 3.3. Počítačové sítě. Lekce 10: mobilní komunikace. J. Peterka, 2008

Počítačové sítě, v. 3.3. Počítačové sítě. Lekce 10: mobilní komunikace. J. Peterka, 2008 8 Počítačové sítě, v. 3.3 Katedra softwarového inženýrství, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha Lekce 10: mobilní komunikace J. Peterka, Slide č. 1 prehistorie mobilních komunikací

Více

Základy mobilních sítí. Ivan Pravda

Základy mobilních sítí. Ivan Pravda Základy mobilních sítí Ivan Pravda Autor: Ivan Pravda Název díla: Základy mobilních sítí Zpracoval(a): České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Kontaktní adresa: Technická 2, Praha

Více

Počítačové sítě, v. 3.6

Počítačové sítě, v. 3.6 Počítačové sítě, v. 3.6 Katedra softwarového inženýrství, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha Lekce 10: mobilní komunikace Slide č. 1 prehistorie mobilních komunikací 1910: Lars Magnus

Více

Signalizační systém číslo 7 v mobilních sítích GSM

Signalizační systém číslo 7 v mobilních sítích GSM ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Semestrální práce do předmětu 37MK Signalizační systém číslo 7 v mobilních sítích GSM Jaroslav Vrána Signalizační systém číslo 7 v mobilních

Více

PB169 Operační systémy a sítě

PB169 Operační systémy a sítě PB169 Operační systémy a sítě Řízení přístupu k médiu, MAC Marek Kumpošt, Zdeněk Říha Řízení přístupu k médiu Více zařízení sdílí jednu komunikační linku Zařízení chtějí nezávisle komunikovat a posílat

Více

Systémy pozemní pohyblivé služby

Systémy pozemní pohyblivé služby Lekce 1 Systémy pozemní pohyblivé služby umožňují komunikaci pohyblivých objektů během pohybu (mobilní) nebo při zastávkách (přenosné) veřejné neveřejné veřejné radiotelefonní sítě (GSM) dispečerské sítě

Více

Technologie GSM. Telekomunikační systémy. Bc. Petr Luzar

Technologie GSM. Telekomunikační systémy. Bc. Petr Luzar Technologie GSM Telekomunikační systémy Bc. Petr Luzar Semestrální práce 2011 OBSAH ÚVOD...3 1 POČÁTKY KOMUNIKACE...4 2 GENERACE MOBILNÍCH SÍTÍ...7 2.1 SÍŤ PRVNÍ GENERACE...7 2.2 SÍŤ DRUHÉ GENERACE...9

Více

Stručně o GSM tzv. uplink tzv. downlink E-GSM (Extended-GSM) GSM-R (Railway GSM)

Stručně o GSM tzv. uplink tzv. downlink E-GSM (Extended-GSM) GSM-R (Railway GSM) Stručně o GSM Technické parametry systému GSM určeného pro provoz mobilních telefonů jsou závazně určeny souborem norem GSM, který v roce 1989 vypracoval Evropský telekomunikační standardizační úřad (ETSI,

Více

Y32PMK Projekt č.3 Protokol z měření

Y32PMK Projekt č.3 Protokol z měření České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Y32PMK Projekt č.3 Protokol z měření Autor: Tomáš Dlouhý Úloha: Sítě UMTS, CDMA datové přenosy Akademický rok: 2009/2010 Cvičení a paralelka:

Více

37MK - Semestrální práce. Signalizace v GSM

37MK - Semestrální práce. Signalizace v GSM 37MK - Semestrální práce - Signalizace v GSM Vypracoval: Václav Outerský Signalizace je u sítě GSM nedílnou součástí komunikace. Stará se o navazování hovoru, ostatní servisní komunikaci s mobilními terminály

Více

Identifikátor materiálu: ICT-3-03

Identifikátor materiálu: ICT-3-03 Identifikátor materiálu: ICT-3-03 Předmět Téma sady Informační a komunikační technologie Téma materiálu TCP/IP Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si procvičí / osvojí architekturu TCP/IP. Druh

Více

Počítačové sítě I. 8. Bezdrátové sítě, GSM. Miroslav Spousta, 2004

Počítačové sítě I. 8. Bezdrátové sítě, GSM. Miroslav Spousta, 2004 Počítačové sítě I 8. Bezdrátové sítě, GSM Miroslav Spousta, 2004 1 Bezdrátové sítě přenosové médium: atmosféra (vzduch) sdílené: je potřeba řídit přístup (vysílání) v rámcí IEEE 802 IEEE 802.11 (WLAN)

Více

Mobilní sítě. Počítačové sítě a systémy. _ 3. a 4. ročník SŠ technické. Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0

Mobilní sítě. Počítačové sítě a systémy. _ 3. a 4. ročník SŠ technické. Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 Mobilní sítě sítě 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy Mobilní sítě _ 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 Obr. 1 Síťové prvky

Více

Bezdrátový přenos dat

Bezdrátový přenos dat Obsah Počítačové systémy Bezdrátový přenos dat Miroslav Flídr Počítačové systémy LS 2007-1/21- Západočeská univerzita v Plzni Obsah Obsah přednášky 1 Úvod 2 IrDA 3 Bluetooth 4 ZigBee 5 Datové přenosy v

Více

Druhy sdělovacích kabelů: kroucené metalické páry, koaxiální, světlovodné

Druhy sdělovacích kabelů: kroucené metalické páry, koaxiální, světlovodné 7. Přenos informací Druhy sdělovacích kabelů: kroucené metalické páry, koaxiální, světlovodné A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark MODULACE proces, při kterém se, v závislosti

Více

České vysoké učení technické v Praze

České vysoké učení technické v Praze České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra radioelektroniky Přenosové formáty mobilních systémů 1. generace - semestrální práce z předmětu 37MK - autor semestrální práce: Stanislav

Více

5. GSM/UMTS RÁDIOVÉ ROZHRANÍ, DATOVÉ PŘENOSY

5. GSM/UMTS RÁDIOVÉ ROZHRANÍ, DATOVÉ PŘENOSY 5. GSM/UMTS RÁDIOVÉ ROZHRANÍ, DATOVÉ PŘENOSY Cíl měření 1) Seznamte se s paketově orientovaným přenosem dat GPRS-EDGE v GSM síti. 2) Monitorováním rádiového rozhraní sledujte dostupné signály od základnových

Více

Úvod do mobilních telekomunikačních sítí. Jan Jerie Jan Jerie červen 2014

Úvod do mobilních telekomunikačních sítí. Jan Jerie Jan Jerie červen 2014 Úvod do mobilních telekomunikačních sítí Jan Jerie Jan Jerie červen 2014 Standardizace Standardizace 3GPP - The 3rd Generation Partnership Project Sdružení organizací, které vydávají doporučení a standardy

Více

ZÁKLADY INFORMATIKY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ. Ing. Roman Danel, Ph.D. Ostrava 2013

ZÁKLADY INFORMATIKY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ. Ing. Roman Danel, Ph.D. Ostrava 2013 VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ ZÁKLADY INFORMATIKY Ing. Roman Danel, Ph.D. Ostrava 2013 Ing. Roman Danel, Ph.D. Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ISBN 978-80-248-3052-0

Více

Mobilní telefonie a její možnosti využití v oblasti IZS ČR

Mobilní telefonie a její možnosti využití v oblasti IZS ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Mobilní telefonie a její možnosti využití v oblasti IZS ČR Diplomová práce Autor: Bc. Radek Jančík Informační

Více

37MK Semestrální práce. UMTS Frekvence, rádiové rozhraní a modulace

37MK Semestrální práce. UMTS Frekvence, rádiové rozhraní a modulace 37K Semestrální práce UTS Frekvence, rádiové rozhraní a modulace Vypracoval: Filip Palán Datum: 8.5.2005 Úvod S rostoucím trhem datových služeb se systém GS dostal do problémů s přenosovou kapacitou. Proto

Více

Datové přenosy GPRS, EDGE - rozšíření GSM

Datové přenosy GPRS, EDGE - rozšíření GSM Datové přenosy GPRS, EDGE - rozšíření GSM Úvod GSM (Global System for Mobile Communications) je již druhou generací mobilních sítí. Síť první generace byla založena na analogovém přenosu, její využití

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Mobilní datové sítě 3. generace Vojtěch Richter

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Mobilní datové sítě 3. generace Vojtěch Richter UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky Mobilní datové sítě 3. generace Vojtěch Richter Bakalářská práce 2012 Prohlášení autora Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně.

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Scénáře a sestavování hovorů v GSM. Fakulta elektrotechnická Duch Zdeněk. Katedra radioelektroniky

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Scénáře a sestavování hovorů v GSM. Fakulta elektrotechnická Duch Zdeněk. Katedra radioelektroniky ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra radioelektroniky Scénáře a sestavování hovorů v GSM - semestrální práce z předmětu 37MK - 2007 Duch Zdeněk Dříve než se podíváme na

Více

Katedra softwarového inženýrství MFF UK Malostranské náměstí 25, Praha 1 - Malá Strana

Katedra softwarového inženýrství MFF UK Malostranské náměstí 25, Praha 1 - Malá Strana Malostranské náměstí, 8 00 Praha - Malá Strana čové, v.. prehistorie mobilních komunikací Katedra softwarového inženýrství, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha Lekce : mobilní komunikace

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Použité pojmy a zkratky

Použité pojmy a zkratky Použité pojmy a zkratky Použité pojmy a zkratky ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) asymetrická digitální účastnická linka ARPU ukazatel stanovující průměrný měsíční výnos ze služeb připadající na

Více

Univerzita Hradec Králové

Univerzita Hradec Králové Univerzita Hradec Králové Přírodovědecká fakulta Katedra fyziky Určování kvality signálu mobilního operátora Bakalářská práce Autor: Studijní program: Studijní obor: Ondřej Repiský B1701, Fyzika Fyzikálně-technická

Více

Příloha č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí přístupu k veřejné komunikační síti Vodafone formou národního roamingu. Příloha č. 1. Služby

Příloha č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí přístupu k veřejné komunikační síti Vodafone formou národního roamingu. Příloha č. 1. Služby Příloha č. 1 Služby 1. Rozsah 1.1 Vodafone se zavazuje poskytovat NR partnerovi služby přístupu do své mobilní komunikační sítě (dále jen Služby ), které jsou specifikovány v článku 1.2, a NR partner se

Více

1 Pro účely této vyhlášky se rozumí a) základnovou stanicí základnová stanice veřejné komunikační sítě,

1 Pro účely této vyhlášky se rozumí a) základnovou stanicí základnová stanice veřejné komunikační sítě, Částka 133 Sbírka zákonů č. 357 / 2012 Strana 4733 357 VYHLÁŠKA ze dne 17. října 2012 o uchovávání, předávání a likvidaci provozních a lokalizačních údajů Ministerstvo průmyslu a obchodu v dohodě s Ministerstvem

Více

Radiové rozhraní UMTS

Radiové rozhraní UMTS České Vysoké Učení Technické Fakulta elektrotechnická Seminární práce Mobilní komunikace Radiové rozhraní UMTS Michal Štěrba Alokace spektra UMTS Spektrum se skládá z jednoho párového pásma (1920-1980

Více

Metody multiplexování, přenosové systémy PDH a SDH

Metody multiplexování, přenosové systémy PDH a SDH Metody multiplexování, přenosové systémy PDH a SDH KIV/PD Přenos dat Martin Šimek O čem přednáška je? 2 Vzorkování lidského hlasu Multiplexace kanálů PDH SDH Digitalizace lidského hlasu 3 Při telefonním

Více

Identifikátor materiálu: ICT-3-50

Identifikátor materiálu: ICT-3-50 Identifikátor materiálu: ICT-3-50 Předmět Téma sady Téma materiálu Informační a komunikační technologie Počítačové sítě, Internet Mobilní sítě - standardy Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si

Více

Ad) Komunikační kanály a cesty

Ad) Komunikační kanály a cesty 28. Komunikační kanály a cesty. Komunikace na okruzích a paketová komunikace. Principy přenosových a spojovacích systémů. Pevné a mobilní rádiové služby. Ad) Komunikační kanály a cesty o Kanál (telekomunikační

Více

Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení.

Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení. 10. Bezdrátové sítě Studijní cíl Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení. Doba nutná k nastudování 1,5 hodiny Bezdrátové komunikační technologie Uvedená kapitola

Více

Výukový program: Moderní komunikační technologie. Modul 6: Mobilní rádiové sítě. Ing. Roman Šebesta

Výukový program: Moderní komunikační technologie. Modul 6: Mobilní rádiové sítě. Ing. Roman Šebesta Výukový program: Moderní komunikační technologie Modul 6: Mobilní rádiové sítě Ing. Roman Šebesta Výukový program: Moderní komunikační technologie 1 6 Mobilní rádiové sítě Cíl modulu: vysvětlení principu

Více

Sítě UMTS a CDMA datové přenosy

Sítě UMTS a CDMA datové přenosy ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická PROJEKT Č. 3 Sítě UMTS a CDMA datové přenosy Vypracoval: Jan Hlídek Spolupracovali: Tomáš Nemastil, Petr Putík, Jaroslav Jureček, Honza Sadílek

Více

Mobilní sítě. Zdeněk Bečvář, Pavel Mach, Ivan Pravda

Mobilní sítě. Zdeněk Bečvář, Pavel Mach, Ivan Pravda Mobilní sítě Zdeněk Bečvář, Pavel Mach, Ivan Pravda Autoři: Zdeněk Bečvář, Pavel Mach, Ivan Pravda Název díla: Mobilní sítě Vydalo: České vysoké učení technické v Praze Zpracoval(a): Fakulta elektrotechnická

Více

INFORMACE NRL č. 10/2001 Základní principy GSM v souvislosti s posuzováním expozičních situací v okolí základnových stanic

INFORMACE NRL č. 10/2001 Základní principy GSM v souvislosti s posuzováním expozičních situací v okolí základnových stanic 1. Úvod INFORMACE NRL č. 10/2001 Základní principy GSM v souvislosti s posuzováním expozičních situací v okolí základnových stanic GSM - z angl. Global System for Mobile Communication - je terestriální

Více

Mobilní sítě. Zdeněk Bečvář, Pavel Mach, Ivan Pravda

Mobilní sítě. Zdeněk Bečvář, Pavel Mach, Ivan Pravda Mobilní sítě Zdeněk Bečvář, Pavel Mach, Ivan Pravda Autoři Zdeněk Bečvář, Pavel Mach, Ivan Pravda Název díla Mobilní sítě Vydalo České vysoké učení technické v Praze Zpracoval(a) Fakulta elektrotechnická

Více

Počítačové sítě I. 8. Bezdrátové sítě Miroslav Spousta, 2005 <qiq@ucw.cz>, http://www.ucw.cz/~qiq/

Počítačové sítě I. 8. Bezdrátové sítě Miroslav Spousta, 2005 <qiq@ucw.cz>, http://www.ucw.cz/~qiq/ Počítačové sítě I 8. Bezdrátové sítě Miroslav Spousta, 2005 , http://www.ucw.cz/~qiq/ 1 Bezdrátové sítě přenosové médium: rádiové vlnění/světlo z fyzikální podstaty sdílené: je potřeba řídit

Více

Identifikátor materiálu: ICT-3-04

Identifikátor materiálu: ICT-3-04 Identifikátor materiálu: ICT-3-04 Předmět Téma sady Informační a komunikační technologie Téma materiálu Mobilní sítě Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si procvičí / osvojí vývoj mobilních sítí.

Více

GSM moduly v zabezpečovací technice

GSM moduly v zabezpečovací technice GSM moduly v zabezpečovací technice GSM modules in security technic Karel Nuhlíček Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Tato práce se zabývá využitím GSM modulŧ v zabezpečovací technice. Je zde zmíněna veškerá

Více

Základní komunikační řetězec

Základní komunikační řetězec STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA NA PROSEKU EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Základní komunikační řetězec PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL

Více

9. PRINCIPY VÍCENÁSOBNÉHO VYUŽITÍ PŘENOSOVÝCH CEST

9. PRINCIPY VÍCENÁSOBNÉHO VYUŽITÍ PŘENOSOVÝCH CEST 9. PRINCIPY VÍCENÁSOBNÉHO VYUŽITÍ PŘENOSOVÝCH CEST Modulace tvoří základ bezdrátového přenosu informací na velkou vzdálenost. V minulosti se ji využívalo v telekomunikacích při vícenásobném využití přenosových

Více

Počítačové sítě Teoretická průprava II. Ing. František Kovařík

Počítačové sítě Teoretická průprava II. Ing. František Kovařík Počítačové sítě Teoretická průprava II. Ing. František Kovařík SPŠE a IT Brno frantisek.kovarik@sspbrno.cz ISO_OSI 2 Obsah 1. bloku Vrstvový model Virtuální/fyzická komunikace Režie přenosu Způsob přenosu

Více

GSM-R R v roce čas aplikací. Ing. Zdeněk Kaufmann

GSM-R R v roce čas aplikací. Ing. Zdeněk Kaufmann GSM-R R v roce 2009... čas aplikací Ing. Zdeněk Kaufmann Infrastruktura Dokončení I.NŽK (Kolín Břeclav) + Nové spojení - leden 2009 Dodávka doplňujících technologií (spojovací a řídící centrum, SMS centrum,

Více

Radiové rozhraní GSM prakticky. Karel Mikuláštík

Radiové rozhraní GSM prakticky. Karel Mikuláštík Radiové rozhraní GSM prakticky Karel Mikuláštík Kmitočty pro GSM a DCS Uplink Pásmo 900 MHz: 890.2 MHz po 200 khz až 914.8 MHz (kanály 1 až 124) Pásmo 1800 MHz: 1710.2 MHz po 200 khz až 1784.8 MHz (k 512

Více

SOUČASNÉ MOBILNÍ KOMUNIKACE CESTA KE TŘETÍ GENERACI

SOUČASNÉ MOBILNÍ KOMUNIKACE CESTA KE TŘETÍ GENERACI SOUČASNÉ MOBILNÍ KOMUNIKACE CESTA KE TŘETÍ GENERACI Olga Müllerová Český telekomunikační úřad, Sokolovská 219, 190 00 Praha, ČR, mullerovao@ctu.cz Abstrakt Příspěvek ilustruje současný stav mobilní komunikace,

Více

SIM karty a bezpečnost v mobilních sítích

SIM karty a bezpečnost v mobilních sítích Spojujeme software, technologie a služby SIM karty a bezpečnost v mobilních sítích Václav Lín programátor 19.5.2009 1 Osnova SIM karty Role SIM karet v telekomunikacích Hardwarové charakteristiky Bezpečnost

Více

ZKUŠENOSTI Z PROVOZU DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ PO GSM SÍTI POMOCÍ SLUŽBY GPRS

ZKUŠENOSTI Z PROVOZU DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ PO GSM SÍTI POMOCÍ SLUŽBY GPRS ZKUŠENOSTI Z PROVOZU DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ PO GSM SÍTI POMOCÍ SLUŽBY GPRS Ing. Vladimír Šnejd, Ing. Milan Švec, EGÚ ČB, a. s. Principy socketových spojů GPRS Technické řešení Zkušenosti a realizace Hodnocení

Více

Očekávané vlastnosti a pokrytí ČR sítěmi LTE

Očekávané vlastnosti a pokrytí ČR sítěmi LTE Doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D. Očekávané vlastnosti a pokrytí ČR sítěmi LTE 1 Co umožní LTE? LTE (Long Term Evolution 4G mobilní sítě) Inzerované rychlosti v hodnotách 60, 75,100 Mbit/s Jaká bude realita?

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Možnosti a aplikace v mobilních sítí 2. a 3. generace Romana Pošvová

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Možnosti a aplikace v mobilních sítí 2. a 3. generace Romana Pošvová Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Možnosti a aplikace v mobilních sítí 2. a 3. generace Romana Pošvová Bakalářská práce 2008 SOUHRN Práce je zaměřena na představení mobilních sítí a technologií

Více

Standard IEEE

Standard IEEE Standard IEEE 802.11 Semestrální práce z předmětu Mobilní komunikace Jméno: Alena Křivská Datum: 15.5.2005 Standard IEEE 802.11 a jeho revize V roce 1997 publikoval mezinárodní standardizační institut

Více

Komunikační služby v sítích IP pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TUO

Komunikační služby v sítích IP pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TUO FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Komunikační služby v sítích IP pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TUO Garant předmětu: Doc. Ing. Vít Novotný, Ph.D. Autoři

Více

Připomínky k návrhu vyhlášky o uchovávání, předávání a likvidaci provozních a lokalizačních údajů

Připomínky k návrhu vyhlášky o uchovávání, předávání a likvidaci provozních a lokalizačních údajů Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32 Praha 1 V Praze dne 15. 8. 2012 Připomínky k návrhu vyhlášky o uchovávání, předávání a likvidaci provozních a lokalizačních údajů Členové ICTU projednali

Více

Specifické charakteristiky celulárních sítí

Specifické charakteristiky celulárních sítí Specifické charakteristiky celulárních sítí Zápočtová práce z předmětu Mobilní komunikace Karel Hoffmann Letní semestr 2006/2007 Cvičení Po 16:15 Úvod: Trocha historie Počátky bezdrátové komunikace jsou

Více

Úvod do telekomunikačních sítí. Jan Jerie červen 2015

Úvod do telekomunikačních sítí. Jan Jerie červen 2015 Úvod do telekomunikačních sítí Jan Jerie červen 2015 Telekomunikace a standardizace Co to jsou telekomunikace Telekomunikace je soubor prostředků, zařízení, pravidel a principů pro komunikaci lidí nebo

Více

Konvergované služby v elektronických komunikacích

Konvergované služby v elektronických komunikacích Bankovní institut vysoká škola Praha Informačních technologií a elektronického obchodování Konvergované služby v elektronických komunikacích Diplomová práce Autor: Jaroslav Beneš Informační technologie

Více

GSM-R, mobilní komunikační systém pro železnici

GSM-R, mobilní komunikační systém pro železnici Jiří Šustr 1 GSM-R, mobilní komunikační systém pro železnici Klíčová slova: GSM-R, interoperabilita, ERTMS Cílem tohoto příspěvku je v krátkosti seznámit se základními vlastnostmi systému GSM-R (Global

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_31_20 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední

Více

Mikrovlnný radioreléový spoj SDM10-DE 25 Mbit/s

Mikrovlnný radioreléový spoj SDM10-DE 25 Mbit/s Mikrovlnný radioreléový spoj SDM10-DE 25 Mbit/s Vlastnosti: přenosová rychlost 25 Mbit/s rozhraní Ethernet 100BASE-TX automatické rozlišení rychlostí Ethernet 10/100 jeden plně duplexní datový kanál spoj

Více

PŘENOS DAT V MOBILNÍCH SÍTÍCH

PŘENOS DAT V MOBILNÍCH SÍTÍCH S t ř e d n í š k o l a t e l e k o m u n i k a č n í O s t r a v a PŘENOS DAT V MOBILNÍCH SÍTÍCH ROČNÍKOVÁ MATURITNÍ PRÁCE Z TELEKOMUNIKAČNÍCH SYSTÉMŮ Autor: Vít Gruner Třída: 4.A Školní rok: 2006/2007

Více

PRINCIPY TECHNOLOGIE UMA

PRINCIPY TECHNOLOGIE UMA Teorie a praxe IP telefonie - 3. dvoudenní odborný seminář PRINCIPY TECHNOLOGIE UMA Václav DOLEČEK pracoviště: ČVUT FEL, Katedra telekomunikační techniky; mail: dolecev@fel.cvut.cz Abstrakt: Unlicensed

Více

pořádá pod záštitou PaedDr. Petra Navrátila - člena Rady Zlínského kraje 8. CELOSTÁTNÍ SEMINÁŘ UČITELŮ STŘEDNÍCH ŠKOL,

pořádá pod záštitou PaedDr. Petra Navrátila - člena Rady Zlínského kraje 8. CELOSTÁTNÍ SEMINÁŘ UČITELŮ STŘEDNÍCH ŠKOL, PEL 2014 pořádá pod záštitou PaedDr. Petra Navrátila - člena Rady Zlínského kraje PERSPEKTIVY ELEKTRONIKY 2014 8. CELOSTÁTNÍ SEMINÁŘ UČITELŮ STŘEDNÍCH ŠKOL, který se koná dne 15. dubna 2014 v hlavní budově

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Měření a analýza výkonu signálu základnových stanic systému GSM Zuzana Synková

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Měření a analýza výkonu signálu základnových stanic systému GSM Zuzana Synková UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky Měření a analýza výkonu signálu základnových stanic systému GSM Zuzana Synková Bakalářská práce 2012 Prohlášení autora Prohlašuji, že jsem tuto

Více

vymezených pro CEPT PR 27 rádiová zařízení a o implementaci technických norem pro tato zařízení 4 ), c) stanice využívají tyto kmitočty: Kanál č.

vymezených pro CEPT PR 27 rádiová zařízení a o implementaci technických norem pro tato zařízení 4 ), c) stanice využívají tyto kmitočty: Kanál č. vymezených pro CEPT PR 27 rádiová zařízení a o implementaci technických norem pro tato zařízení 4 ), c) stanice využívají tyto kmitočty: 1 26,965 21 27,215 41 26,565 61 26,765 2 26,975 22 27,225 42 26,575

Více

Srovnání modernizace stávající radiokomunikační sítě s variantou pořízení zcela nové radiokomunikační sítě

Srovnání modernizace stávající radiokomunikační sítě s variantou pořízení zcela nové radiokomunikační sítě Srovnání modernizace stávající radiokomunikační sítě s variantou pořízení zcela nové radiokomunikační sítě Zdroj textu: MV et enovation. Studie proveditelnosti projektu Rozvoj radiokomunikační sítě integrovaného

Více

12. Virtuální sítě (VLAN) VLAN. Počítačové sítě I. 1 (7) KST/IPS1. Studijní cíl. Základní seznámení se sítěmi VLAN. Doba nutná k nastudování

12. Virtuální sítě (VLAN) VLAN. Počítačové sítě I. 1 (7) KST/IPS1. Studijní cíl. Základní seznámení se sítěmi VLAN. Doba nutná k nastudování 12. Virtuální sítě (VLAN) Studijní cíl Základní seznámení se sítěmi VLAN. Doba nutná k nastudování 1 hodina VLAN Virtuální síť bývá definována jako logický segment LAN, který spojuje koncové uzly, které

Více

GSM GPRS technológia. Ing. Marek Kudla

GSM GPRS technológia. Ing. Marek Kudla GSM GPRS technológia Ing. Marek Kudla Obsah Cieľ prezentácie Stručne o GSM Nároky na GSM Výhody GSM Technológia GPRS Čo je to GPRS? Výhody GPRS Možnosti siete GPRS Využitie GPRS Sieť GPRS GPRS roaming

Více

Mobilní komunikace pro chytré měření v energetice a službách. 29.1.2014 Ing. Jan Brzák, Vodafone CZ Ing. Tomáš Hejl, Landis+Gyr

Mobilní komunikace pro chytré měření v energetice a službách. 29.1.2014 Ing. Jan Brzák, Vodafone CZ Ing. Tomáš Hejl, Landis+Gyr Mobilní komunikace pro chytré měření v energetice a službách 29.1.2014 Ing. Jan Brzák, Vodafone CZ Ing. Tomáš Hejl, Landis+Gyr Mobilní komunikace pro chytré měření v energetice a službách Agenda: 1. Představení

Více

Možnosti rozvoje služeb. mobilních sítí 4. generace

Možnosti rozvoje služeb. mobilních sítí 4. generace Možnosti rozvoje služeb 1. cast mobilních sítí 4. generace Tento článek vznikl opět redakční úpravou další hodnotné bakalářské práce vedené Ing. Zdeňkem Brabcem, CSc. a úspěšně obhájené na Katedře telekomunikací

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Možnosti mobilního připojení na internet v ČR

Vysoká škola ekonomická v Praze. Možnosti mobilního připojení na internet v ČR Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií TÉMA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Možnosti mobilního připojení na internet v ČR Vypracoval: Vedoucí bakalářské práce:

Více

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod Analýza datového připojení mobilních zařízení Pokrytí v rámci ČR Bakalářská práce Autor: Michal Dvořáček

Více

Úloha B Měření parametrů GSM

Úloha B Měření parametrů GSM Úloha B Měření parametrů GSM 1. Zadání: Změřte GSM parametry a funkčnost svého mobilního telefonu pomocí daného testeru v operačním módu AUTOTEST v operačním módu FAULT FIND 2. Vypracování: Měřený přístroj:

Více

íta ové sít baseband narrowband broadband

íta ové sít baseband narrowband broadband Každý signál (diskrétní i analogový) vyžaduje pro přenos určitou šířku pásma: základní pásmo baseband pro přenos signálu s jednou frekvencí (není transponován do jiné frekvence) typicky LAN úzké pásmo

Více

Cisco Networking Accademy. 7. Bezdrátové sítě (Wireless Networks)

Cisco Networking Accademy. 7. Bezdrátové sítě (Wireless Networks) Cisco Networking Accademy 7. Bezdrátové sítě (Wireless Networks) Elektromagnetické spektrum vlnová délka a frekvence vhodnost pro různé technologie licenční vs. bezlicenční použití zdravotní omezení IRF

Více

Adaptabilní systém pro zvýšení rychlosti a spolehlivosti přenosu dat v přenosové síti

Adaptabilní systém pro zvýšení rychlosti a spolehlivosti přenosu dat v přenosové síti 1 Adaptabilní systém pro zvýšení rychlosti a spolehlivosti přenosu dat v přenosové síti Oblast techniky V oblasti datových sítí existuje různorodost v použitých přenosových technologiích. Přenosové systémy

Více

Pasivní aplikace. PRŮZKUMU ZEMĚ (pasivní) PEVNÁ MEZIDRUŽICOVÁ 3 ) Pasivní aplikace. Pasivní aplikace. Pasivní aplikace

Pasivní aplikace. PRŮZKUMU ZEMĚ (pasivní) PEVNÁ MEZIDRUŽICOVÁ 3 ) Pasivní aplikace. Pasivní aplikace. Pasivní aplikace 54,25 55,78 VÝZKUMU 55,78 56,9 VÝZKUMU Pohyblivá 3 ) 56,9 57 POHYBLIVÁ 3 ) VÝZKUMU 57 58,2 POHYBLIVÁ 3 ) VÝZKUMU 58,2 59 VÝZKUMU VÝZKUMU Pevné spoje VÝZKUMU 3 ) Pevné spoje s velkou hustotou stanic Pevné

Více

Modemy a síťové karty

Modemy a síťové karty Modemy a síťové karty Modem (modulator/demodulator) je zařízení, které konvertuje digitální data (používané v PC) na analogové signály, vhodné pro přenos po telefonních linkách. Na druhé straně spojení

Více

Datové přenosy po GSM sítích, technologie HSCSD, GPRS a UMTS

Datové přenosy po GSM sítích, technologie HSCSD, GPRS a UMTS Pedagogická fakulta Jihočeské Univerzity Katedra informatiky Datové přenosy po GSM sítích, technologie HSCSD, GPRS a UMTS DIPLOMOVÁ PRÁCE Tomáš Velický vedoucí diplomové práce PaedDr. Petr Pexa České Budějovice

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ Fakulta elektrotechniká katedra radioelektroniky. Radiové rozhraní UMTS-TDD HDSPA. Semestrální bakalářský projekt

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ Fakulta elektrotechniká katedra radioelektroniky. Radiové rozhraní UMTS-TDD HDSPA. Semestrální bakalářský projekt ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ Fakulta elektrotechniká katedra radioelektroniky Radiové rozhraní UMTS-TDD HDSPA Semestrální bakalářský projekt Student: Vedoucí práce: Petr Horák Ing. Karel Mikuláštík únor

Více

Název Kapitoly: Přístupové sítě

Název Kapitoly: Přístupové sítě Cvičení: UZST, ČVUT Fakulta DOPRAVNÍ Název Kapitoly: Přístupové sítě Cíle kapitoly: Definice základních pojmů přístupová síť, transportní síť. Klasifikace přístupových sítí, Druhy přístupových sítí Metalické

Více

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/korna35h2wci)

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/korna35h2wci) III. Platné znění dotčené části vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 357/2012 Sb., o uchovávání, předávání a likvidaci provozních a lokalizačních údajů, s vyznačením změn 2 Rozsah uchovávání provozních

Více

Vypracoval: Ing. Antonín POPELKA. Datum: 30. června 2005. Revize 01

Vypracoval: Ing. Antonín POPELKA. Datum: 30. června 2005. Revize 01 Popis systému Revize 01 Založeno 1990 Vypracoval: Ing. Antonín POPELKA Datum: 30. června 2005 SYSTÉM FÁZOROVÝCH MĚŘENÍ FOTEL Systém FOTEL byl vyvinut pro zjišťování fázových poměrů mezi libovolnými body

Více

Příloha č. 3 k cenovému rozhodnutí č. 01/2005

Příloha č. 3 k cenovému rozhodnutí č. 01/2005 Příloha č. 3 k cenovému rozhodnutí č. 01/2005 MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY PRO VNITROSTÁTNÍ RADIOKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY ROZHLASOVÝCH A TELEVIZNÍCH VYSÍLAČŮ A PŘEVADĚČŮ PRO PROVOZOVATELE ROZHLASOVÉHO A

Více