CRT Cathode ray tube. Vakuová trubice. Princip činnosti. Výroba. elektronové dělo, fluorescenční stínítko 1879, Karl Ferdinand Braun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CRT Cathode ray tube. Vakuová trubice. Princip činnosti. Výroba. elektronové dělo, fluorescenční stínítko 1879, Karl Ferdinand Braun"

Transkript

1 MONITORY

2 CRT Cathode ray tube Vakuová trubice elektronové dělo, fluorescenční stínítko 1879, Karl Ferdinand Braun Princip činnosti obvykle 3 stejné elektronové paprsky barevné body (RGB) vznikají po dopadu paprsku na daný fosforový bod (luminofor) barevné CRT obrazovky potřebují masku (delta, trinitron, štěrbinová) Výroba nanášení fosforu příslušné barvy (luminoforů) fotografická cesta nanese se všude, rozsvítí se patřičný paprsek a projde se celá obrazovka (paprskem) vypláchnutí, neosvícená místa se vyplaví. Proces se opakuje pro kaţdou barvu

3 Princip CRT Vychylování elektromagnetickým polem čtyři cívky (2 horizontální, 2 vertikální) ţhavená katoda řídicí mříţka: Wehneltův válec s potenciálem urychlovací anody

4 Černobílá CRT 1. Vychylovací cívky 2. Svazek elektronů 3. Zaostřovací cívka 4. Luminoforová vrstva 5. Ţhavicí vlákno 6. Grafitová vrstva na vnitřní straně 7. Pryţové těsnění pro připojení anody 8. Katoda 9. Vzduchotěsná obrazovka 10. Stínítko 11. Ocelová kotva magnetu 12. Řídicí elektroda regulující intenzitu paprsku 13. Konektor katody 14. Připojení anody

5 Barevná CRT 1. Elektronové dělo 2. Svazky elektronů 3. Zaostřovací cívky 4. Vychylovací cívky 5. Připojení anody 6. Maska pro oddělení paprsků 7. Luminoforová vrstva s RGB oblastmi 8. Detail luminoforové vrstvy z vnitřní strany obrazovky

6 Typy CRT CRT s invarovou obrazovkou maska omezuje rozptyl paprsků a pomáhá je přesně usměrnit na poţadované místo deska s provrtanými malými otvory (kaţdý bod tři otvory) delta uspořádání do trojúhelníků vypouklé CRT s trinitronovou obrazovkou nahrazení masky svislými tenkými drátky (Sony) plošší, válcovité ostrost a kontrast aţ do rohů obrazu, vyšší jas zpevňující drátky riziko poškození magnetickým polem CRT s cromaclear obrazovkou (štěrbinová maska) pokus spojit klady invaru a trinitronu (NEC) pevná mříţka, odolná vůči magnetickým polím náročnost výroby

7 Masky Shadow mask (delta) Aperture grille (štěrbinová)

8 LCD Liquid crystal display Tenké a ploché zobrazovací zařízení omezený počet barevných nebo monochromatických pixelů seřazených před zdrojem světla Dvojice průhledných elektrod (2, 4) Dvojice polarizačních filtrů (1, 5) s na sebe kolmými polarizačními osami (neprojde světlo) Molekuly tekutých krystalů (3) Princip: podle napětí na elektrodě se struktura LC různě natočí umoţní průchod světla v patřičné intenzitě různé podle natočení

9 Barevné LCD Sloţení ze tří subpixelů R, G, B svítivost řízena nezávisle díky tranzistorům

10 Kapalné krystaly Některé vlastnosti kapalné i pevné fáze tekutá jako kapalina optické a elektromagnetické vlastnosti jako krystalická látka Dlouhé a úzké molekuly (mesogeny) orientované uspořádání způsobuje zajímavé optické jevy změna polarizace procházejícího světla v závislosti na poloze molekul N-(4-Methoxybenzyliden)- 4-butylanilin (MBBA) Chování v elektrickém poli molekuly jsou neutrální velikost el. náboje v jednotlivých částech molekuly se můţe lišit molekula se stává dipólem v elektrickém poli má snahu otočit se v jeho směru

11 Kapalné krystaly fáze Nematická fáze jediným prvkem uspořádání je orientace tyčinkových molekul Smektická fáze vyšší uspořádanost relativně tuhé vrstvy mohou po sobě klouzat pravidelné opakování vzdáleností ve směru kolmém k laminárním vrstvám Smektická fáze A, C (úhel θ)

12 Kapalné krystaly fáze Chirální fáze bez prvků symetrie vzájemně pootočené Chirálně nematická fáze cholesterická nejčastěji vyuţívána Chirálně nematická a chirálně smektická fáze

13 Princip LCD 1. polarizační filtr s vertikální osou 2. skleněná destička s ITO elektrodami Indium Tin Oxide; poloprůhledný metal-oxid 3. tekuté krystaly 4. skleněná destička s elektrodou 5. polarizační filtr s horizontální osou 6. světelný zdroj nebo reflexní vrstva k odráţení světla

14 LCD Řízení přímé (segmentové) maticové (multiplex) Matice pasivní aktivní

15 LCD s pasivní maticí Mříţka vodičů elektrody v řádcích a sloupcích nastavení el. pole v kaţdé buňce pomocí 2 společných tranzistorů jeden pro řádek a jeden pro sloupec Změna barvy díky elektrickému poli kdyţ proud prochází řádkem a sloupec je uzemněný turbulentní proudění krystalů na místech, kde působí elektrické pole Problémy při velkém počtu pixelů nutno zvýšit napětí min. 5 V ovlivnění sousedních pixelů parazitní jevy elektrolýza, rozpouštění diod apod lepší střídavé napětí rychlost zobrazování

16 LCD s aktivní maticí Kaţdá buňka (elektroda ITO) vlastní tranzistor TFT Thin Film Transistor řídí přivedení napětí na ITO elektrodu menší napětí moţno vypínat a zapínat častěji zvýšení obnovovací frekvence obrazovky kondenzátor udrţí napětí, neţ je přiloţeno další elektroda na straně obrazovky společná /opencms/cmo

17 Technologie TFT Twisted nematic (TN) původní pasivní displeje TN+film TN-panely (nejlevnější, nejrozšířenější) vnitřní povrch filtrů dráţkování aby molekuly na povrchu leţely stejným směrem jako polarizační filtry bez napětí točící se struktura molekul vede světlo s napětím se většina molekul srovná ve směru elektrického pole a filtry nepropustí světlo pův. pomalé (doba odezvy 35 ms), dnes pod 8 ms horší podání barev, rozdílné pozorovací úhly svítící vadné pixely

18 TN efekt

19 Technologie TFT In-plane switching (IPS) molekuly LC vyrovnané souběţně se základní rovinou v základním (vypnutém) stavu panel nepropouští světlo po přivedení napětí se LC krystaly pootočí aţ o 90 stupňů krajní stavy jsou přesnější a lépe definované věrné barvy a široké pozorovací úhly Vertical alignment (VA) orientace molekul tekutých krystalů vertikálně silná závislost jasu na úhlu pozorování rozdělení na domény MVA (Multi-domain Vertical Alignment) PVA (Patterned Vertical Alignment) kaţdá buňka je rozdělena na několik oblastí či domén subdomény zaujímají k sobě navzájem a k ploše displeje určitý úhel při změně napětí tekuté krystaly v různých subdoménách vţdy otáčí proti sobě

20 Podsvícení displejů Reflexní LCD okolní světlo odráţeno reflexní vrstvou za zadním polarizérem Transmisivní (propustný) LCD EL Electroluminiscent velmi tenká destička vydávající světlo (průchod proudu luminoforem) nízká spotřeba, vyţaduje střídavé napětí V ţivotnost ( hodin) CCFL Cold Cathode Fluorescent Lamp kompaktní zářivka jasné bílé světlo, grafické LCD nízká spotřeba, střídavé napětí V delší ţivotnost neţ EL ( hodin) LED Light Emitting Diode dlouhá ţivotnost (10 ), nevyţadují vysoké napětí

21 Podsvícení displejů RGB LED Sony (Bravia), Sharp maticové rozmístění po celém panelu moţnost ztlumení v části obrazu skupiny po 4 samostatných LED větší barevné spektrum Direct LED LG bílé LED menší barevný prostor Edge LED Sony, Samsung, LG diody v rámečku, světlo pomocí světlovodů a zrcadel malá tloušťka (pod 1 cm) menší počet diod

22 Elektroluminiscenční dioda (LED) Light-emitting diode polovodičová součástka obsahující přechod P-N Zapojení v propustném směru prochází proud elektrony mohou rekombinovat s děrami uvolňují energii ve formě fotonů přechod vyzařuje nekoherentní světlo s úzkým spektrem (elektroluminiscence) pásmo spektra záleţí na sloţení polovodiče

23 Elektroluminiscenční dioda (LED) Bílé světlo trojice čipů a aditivní sloţení luminofor a jeho osvícení např. UV Výhody vysoká účinnost moţnost vyzářit světlo v poţadované barvě moţnost soustředění světla bez vnější optické soustavy moţnost stmívání bez změny barvy odolnost proti nárazům a vypínání, extrémně dlouhá ţivotnost (aţ h oproti h ţárovek) rychlost rozsvícení (v řádu mikrosekund i méně) velikost, ekologie modré a bílé LED jsou schopny poškodit zrak

24 Displeje OLED Organic LED (Light-Emitting Diode) mobilní telefony, MP3/MP4 LED z organického materiálu malé rozměry, tisk na podloţku nízké výrobní náklady Pasivní matice (PMOLED) pasivní řízení pixelů systém překříţených vodičů Aktivní matice (AMOLED) kaţdý pixel vlastní tranzistor(y)

25 Technologie OLED Konstrukce kovová katoda (1) několik vrstev organické látky vrstva přenášející elektrony (2) vyzařovací vrstva vrstva přenášející díry (4) průhledná anoda ITO (5) Princip organický materiál emituje světlo po zavedení napětí do buňky přivedeno ss napětí katoda emituje elektrony anoda díry spojují se ve vyzařovací vrstvě tím produkují světelné záření

26 Plazmové displeje (PDP) Plazma skupenství sloţené z iontů a elementárních částic Plazmový displej matrice miniaturních fluorescentních buněk (pixelů) kaţdá obsahuje kondenzátor a tři elektrody dvě tenké skleněné tabulky síť elektrod Klidový stav plyn (Ar, Ne, Xe) Elektrické pole ionizace, volné elektrony, sráţky excitace iontů vyzáření fotonu (UV) Luminofor převedení UV záření do viditelného spektra

27 Schéma plazmového displeje

28 Elektronický inkoust nízká energetická náročnost nízká rychlost Elektroforéza bílé nabité částice, tmavá kapalina Electrowetting bílá barva pokrytá tmavým olejem po přiloţení napětí se olej zmenší na kapku Interference Modulation reflexní membrány, podle vzdálenosti se mění vlnová délka aţ k UV (černá)

29 TISKOVÁ ZAŘÍZENÍ

30 Termální tiskárny Přímý tisk tisková hlava tvořena malými odpory s malou tepelnou setrvačností jediný spotřební materiál je papír vyšší cena papíru malá stabilita tisku rychlý a tichý tisk supermarkety, starší faxy Termotransferové mezi hlavou a papírem termotransferová fólie z ní se barva teplem přenese na médium běţný papír i vícebarevný tisk potisk štítků, plastových karet nebo při tisku fotografií

31 Inkoustové tiskárny Princip tisková hlava tryská z několika desítek mikroskopických trysek na papír miniaturní kapičky inkoustu Termické (bubble jet) tepelná tělíska v tiskové hlavě zahřívají inkoust při zahřátí vznikne v trysce bublina, ta vymrští inkoustovou kapku na papír Piezoelektrické tisková hlava pracuje s piezoelektrickými krystaly destička, která je schopna měnit svůj tvar Voskové (tuhý inkoust) po natavení se vystřikuje mikrotryskami na papír dokáţí namíchat barvu bodu i bez překryvných rastrů velmi ţivé podání barev, vysoká kvalita výtisku.

32 Termická a piezoelektrická tiskárna

33 Laserové tiskárny Laserový paprsek vykresluje obrázek na fotocitlivý válec kovový s vrstvou polovodiče (obvykle selen) změna odporu po osvícení přibliţně z 3 5 M na 300 vybití do středu válce Nanesení toneru (stejně nabitého) na povrch válce toner se uchytí jen na osvětlených místech s odstraněným nábojem obtiskne se na papír nabit opačně neţ toner Termální fixace toneru toner je k papíru tepelně fixován zaţehlen teplem cca 180 C a tlakem Odstranění zbytku toneru mechanický stěrač, osvícení ţárovkou

34 Princip laserové tiskárny

35 VSTUPNÍ ZAŘÍZENÍ PRO ZPRACOVÁNÍ OBRAZU

36 Fotoelektrický jev (fotoefekt) Uvolňování elektronů z látky (kovu) v důsledku absorpce elmg záření při osvětlení se některé látky nabíjejí pohlceny některé vlnové délky mnoţství závisí na intenzitě a ne energii (frekvenci)

37 Fotoelektrický jev (fotoefekt) Vysvětlení pomocí kvantové teorie foton kvantum vlnění E = h = ħ světlo můţe dodat elektronu tuto energii elektron můţe být uvolněn pokud h větší neţ ionizační energie (fotoelektrická bariéra) h = E v + E k E v výstupní práce E k kinetická energie uvolněného elektronu

38 CCD - Charge Coupled Device Elektronická součástka pouţívaná pro snímání obrazové informace videokamery, digitální fotoaparáty, faxy, skenery, čtečky kódů, Buňka převede světlo na proud fotoefekt, elektrony pomocí přiloţených elektrod vytvářejí proud velikost odpovídá intenzitě světla Analogové zařízení

39 Princip CCD 1. bez přístupu světla odebrány všechny volné elektrony 2. přivede se + napětí na elektrody 1 a nechá se působit světlo přitahuje elektrony díry přitahovány na dolní elektrodu 3. po uzavření závěrky se na elektrody přivádí obvykle trojfázový hodinový signál tak, aby se elektrony pohybovaly doprava 4. zesilovač zesílí proud 5. A/D převodník digitalizuje

40 Konstrukce CCD Lineární CCD pouze jednorozměrný obraz nebo se snímání ve druhém rozměru zajišťuje nějakým jiným způsobem např. posune se papír např. čtečka čárového kódu na výstupu dá mnoţinu pulzů odpovídající černým a bílým čarám Plošné CCD spojení mnoha lineárních CCD do jednoho čipu na konci řady náboj jde do dalšího lineárního CCD (kolmé) zesilovač aţ na konci

41 Konstrukce plošného CCD 1. vybere se 1. řádek 2. všechny pixely vybraného řádku se posunou dolů 3. zpracování spodního řádku doprava k zesilovači 4. opakování pro všechny další řádky

42 Konstrukce barevného CCD Tříčipové provedení soustava polopropustných zrcadel obvykle profesionální přístroje náročnost, prostor Jednočipové uspořádání barevné filtry před jednotlivými pixely teoreticky uspořádání ve třech řádcích (RGB) v praxi tzv. Bayerovo uspořádání dvojnásobný počet zelených buněk výsledné barevné pixely znázorněny ţlutě

43 Vlastnosti CCD Velikost a poměr stran v palcích, obvykle 4:3, 16:9 Rozlišení v megapixelech Dynamický rozsah Šum rozsah odstínů od nejčernější černé k nejbělejší bílé kterou je ještě CCD snímač schopen rozlišit limitován kapacitou jednotlivých buněk a vlastním šumem kolik elektronů je schopna pojmout nejčastěji tepelný pohyb krystalové mříţky polovodiče občas se uvolní elektron bez působení fotonu odstup signálu od šumu větší u větších snímačů větší kapacita buňky ISO citlivost zesilovač obrazového signálu s přepínatelným zesílením

44 Pouţití CCD Pouţití CCD videokamery, digitální fotoaparáty, faxy, skenery, čtečky kódů, optické myši Skenery s CCD citlivé na nastavení optiky a vibrace snímací hlavy vyţadují určitou dobu na zahřátí ustálení světelného toku aby se v průběhu snímání neměnila intenzita světla dobrá barevná citlivost velká hloubka ostrosti otevřená kniha kvalita blízká bubnovým skenerům

45 Obrazové snímače CMOS Complementary Metal Oxide Semiconductor Světlocitlivá buňka fotodioda můţe být přímo adresována a čtena pomocí souřadnic kaţdá má vlastní zesilovač zmenšuje aktivní plochu a zvětšuje šum Aktivní CMOS (APS, Active-pixel sensors) kaţdá buňka doplněna analytickým obvodem vyhodnocuje šum aktivně ho eliminuje Velký potenciál rozvoje

46 Obrazové snímače CMOS Nevýhody malá citlivost na světlo, větší šum "přetékání náboje" ze sousedních buněk Výhody podstatně menší spotřeba, výrobně jednodušší obrázky srovnatelné s CCD rychlost (náboj ze všech buněk prakticky najednou) moţnost integrace specializovaných čipů např. stabilizace nebo komprese vhodné pro mobilní telefony optimalizované i pro digitální zrcadlovky kvůli moţnosti dosáhnout vyššího rozlišení

47 PhotoMultiplier Tubes (PMT) Pouţití u profesionálních bubnových skenerů široký jasový rozsah, vysoká citlivost vysoký odstup signálu od šumu, zesílení aţ 10 8 Zdroj světla laser dopad odraţeného či prošlého světla na fotonásobič Fotonásobič (PMT) vyuţití fotoefektu fotoefekt dopadem fotonu na fotokatodu emise elektronu elektronové násobiče urychlení polem, náraz na dynodu, emise dalších

48 Contact Image Sensor (CIS) Zdroj světla integrován přímo do snímacího prvku tři řádky (R, G a B) LED diod Senzory pouze jeden řádek snímacích diod předřazená zaostřovací mikročočka, umístění co nejblíţe papíru a zdroji světla Vlastnosti není zapotřebí další optický systém (zrcadla a čočky) malý, levný, nenáročný neumoţňuje snímat transparentní předlohy např. diapozitivy nebo filmy silná závislost osvícení na vzdálenosti nízká hloubka ostrosti niţší rozlišovací schopnost na tmavších plochách obrazu menší napětí (bez zářivky), nevyţaduje zahřátí moţnost napájet z USB

49 Skener Hardwarové vstupní zařízení umoţňující převedení fyzické 2D nebo 3D předlohy do digitální podoby pro další vyuţití, většinou pomocí počítače Dva typy předloh odrazné a průhledné (transparentní) Princip skeneru předloha se osvítí, světlejší bod předlohy odráţí více světla zdroj světla tzv. chladná katodová lampa (zářivka) světlo zachytí řádkové světlocitlivé prvky CCD, CIS, PMT osvětlovací a snímací mechanizmus se posouvá a snímá další řádky Snímače OCR převádějí znaky textu přímo do ASCII kódu

50 Princip skeneru CCD CIS

51 Princip skeneru

52 Rozdíly technologie CCD a CIS CCD větší hloubka ostrosti, větší rychlost, odstup signálu od šumu, lepší podání barev větší, energeticky náročnější CCD CIS

53 Parametry skenerů Barevná hloubka mnoţství odstínů barev, které je schopen skener nasnímat obvykle 24 bitů: odstínů profesionální aţ 48 bitů (2e14 odstínů) Rozlišení obrazu dpi (počet tiskových bodů na palec) Hardwarové rozlišení jemnost snímacího rastru (a datová velikost výsledného obrazu) horizontální rozlišení světlocitlivého prvku vertikální krokový posun motoru posouvajícího snímač např dnes aţ dpi Softwarové rozlišení interpolované (dopočítané)

54 Parametry skenerů Denzita Šum logaritmická míra propustnosti světla látkou v jakém rozsahu je skener schopen rozlišit různé jasy; density range aspoň 3, fotoskenery aţ 4,8 způsoben působením vnějších vlivů Maximální velikost snímané předlohy ruční skenery teoreticky nekonečný pruh o 210 mm, stolní do formátu A3 Připojení paralelní port SCSI USB

55 Digitální fotoaparát Princip vychází z konstrukce klasického fotoaparátu světlocitlivá plocha CCD nebo CMOS objektiv systém optických čoček clona hloubka ostrosti závěrka stabilizátor obrazu posun senzoru nebo zobrazovacího členu Rozdělení kompakty zrcadlovky (DSLR: Digital Single-Lens Reflex camera)

56 HARDWARE PRO ZVUK

57 Zvuk Mechanické vlnění v látkovém prostředí které je schopno vyvolat v lidském uchu sluchový vjem podélné (v pevných látkách také příčné) Frekvence rozsah ~ 20 Hz aţ 20 khz někdy i vlnění s frekvencemi mimo tento rozsah člověk sluchem nevnímá

58 Modulace Nelineární proces měnící charakter nosného signálu pomocí modulujícího signálu Modulační signál signál, který chceme modulovat na nosný signál Nosný signál signál, který modulujeme modulačním signálem Modulovaný signál výsledný signál po procesu modulace

59 Amplitudová modulace Mění se amplituda nosného signálu frekvence ani fáze ne modulační modulovaný

60 Frekvenční modulace Úhlová frekvence funkcí času mění se v rytmu okamţité výchylky modulačního signálu maximální amplitudě modulačního průběhu odpovídá maximální změna kmitočtu nosné frekvenční zdvih : maximální změna kmitočtu nosné

61 Pulzně kódová modulace (PCM) Modulační metoda převodu analogového zvukového signálu na signál digitální PCM (Pulse-code modulation) pravidelné odečítání hodnoty signálu pomocí A/D převodníku její zaznamenání v binární podobě

62 Pulzně šířková modulace PWM (Pulse Width Modulation) diskrétní modulace pro přenos analogového signálu pomocí 2 hodnot Střída poměr časů, ve kterých je signál v jednotlivých úrovních přenáší signál Nosný signál konstantní amplituda a frekvence (vyšší neţ modulační) pilový nebo trojúhelníkový průběh Srovnávání okamţité hodnoty modulačního a nosného signálu pokud menší, PWM 1, jinak 0

63 Direct Stream Digital (DSD) Direct Stream Digital (DSD) technologie masteringu Sony, Philips pulzně hustotní modulace vyjadřuje informaci počtem pulsů v nějakém časovém intervalu, přičemţ na poloze pulsů v daném intervalu nezáleţí jedničky odpovídají maximu nuly minimu střídání jedniček a nul nule

64 Syntéza zvuku FM syntéza kaţdé vlnění je superpozice sinusových kmitů s různou frekvencí a amplitudou Fourierovy řady amatérské pouţití Wavetable syntéza navzorkovaný signál skutečného nástroje uloţený ve vlastní paměti (ROM, RAM) vţdy jeden tón od kaţdého nástroje, různá rychlost přehrávání lepší karty Syntéza fyzikálním modelováním profesionální pouţití, náročné na výkon procesoru

65 Prostorový zvuk Rozšiřuje zvuk do druhého nebo třetího rozměru Metody: Několik reproduktorů rozmístěných kolem posluchače často doplněno subwooferem Psychoakustika stačí stereo přehrání dvakrát s malým časovým odstupem, s rozdílnou hlasitostí s fázovým posunem a dalšími úpravami lidský mozek mylně vyhodnotí jako zvuk vzadu HRTF (Head-related transfer function) technologie jako A3D, DirectSound3D nebo Sensaura

66 Reproduktory Elektroakustický měnič zařízení, které přeměňuje elektrickou energii na mechanickou energii ve formě zvuku Obvyklé součásti membrána pohonná část, do které je přiváděn vstupní signál kmitací cívka další díly

67 Typy reproduktorů Elektrodynamické reproduktory cívka pohybující se ve válcové štěrbině permanentní magnet s pólovými nástavci princip: vzájemné působení dvou magnetických polí permanentního magnetu, vodiče vodičem protéká signální proud a vyvolá magnetické pole cívka se dá do pohybu síla se přenáší na membránu a způsobuje její pohyb

68 Elektrodynamický reproduktor dnes téměř výhradně 1. zadní deska 2. pólový nástavec 3. magnetický trn se zkratovacím prstencem 4. kruhový magnet 5. kmitací cívka 6. středící membrána 7. uzavírací vloţka (vrchlík) 8. závěs membrány 9. koš 10. poddajný okraj

69 Další typy reproduktorů Elektromagnetické membrána z tenkého ţelezného plechu přitahována pevně umístěnou cívkou s jádrem (elektromagnet) elektrodynamické Elektrostatické přitahování a odpuzování elektricky nabitých desek vyţaduje značné napětí stovky aţ tisíce V vysokotónové i širokopásmové, značné rozměry vysoce kvalitní sluchátka

70 Další typy reproduktorů Piezoelektrické piezoelektrická destička mechanicky spojena s membránou nebo ji tvoří levné vysokotónové jednotky, tlakové měniče velkých výkonů (malé sirény) nerovnoměrná frekvenční charakteristika, větší zkreslení vysoká účinnost, jednoduchá konstrukce, nízká cena Plazmové nemají membránu, vyuţívá se změn tlaku vzduchu vyvolaných koronou nebo obloukovým výbojem vysokotónové, výhodný kmitočtový rozsah neomezovaný hmotností membrány Pneumatické extrémně vysoké zvukové hladiny např. pro simulaci hluku při testech dílů pro letectví a kosmonautiku modulace unikajícího stlačeného vzduchu z kompresoru pomocí ventilu, ovládaného budicím signálem

71 Kmitočtový rozsah Ideálně v celém slyšitelném pásmu (20Hz aţ 20kHz) Více různých měničů optimálně přizpůsobeny pro dílčí kmitočtová pásma signál rozdělen do několika pásem pomocí výhybek Reprosoustava skupina reproduktorů, obvykle umístěná do jedné ozvučnice Širokopásmové univerzální reproduktory pro nenáročné pouţití Hz Hlubokotónové (basové) Hz Středopásmové Hz Vysokotónové Hz

72 Mikrofon Zařízení pro přeměnu akustického signálu na elektrický 1877 tvůrce gramofonu Emil Berliner Kondenzátorový (elektrostatický) akustické kmity rozechvívají membránu ta je jednou z elektrod kondenzátoru připojeného do elektrického obvodu nutný zdroj napětí Elektretový typ kondenzátorového, miniaturizace elektrické pole vytvářeno elektretem nevodivou permanentně polarizovanou hmotou není nutný zdroj napětí, nutný zesilovač

73 Mikrofon Dynamický pohybuje cívkou v magnetickém poli permanentního magnetu elmg. indukcí se vytváří proud nevyţadují napájení, méně citlivé Piezoelektrický stlačováním či ohybem některých materiálů vzniká elektrické napětí ne příliš kvalitní, dříve systémy veřejného ozvučení (dnes dynamický) 1 membrána 2 krystal 3 zabudovaný předzesilovač 4 skříň

74 Schéma uhlíkového mikrofonu Uhlíkový první pouţitelný, dříve v telefonech membrána stlačuje uhlíková zrnka, čímţ mění jejich odpor umoţňuje přímo modulovat procházející signál chlazení nekvalitní, při neţádoucím pohybu chrastivé zvuky těţká pouzdra se soustavou pruţin

75 Směrové charakteristiky mikrofonů Schopnost přijímat zvuk z různých směrů v různé intenzitě frekvenčně závislá projevuje se zpravidla u vysokých tónů, zatímco hluboké zůstávají nepoznamenány Všesměrová (omnidirekcionální, kulová) nejjednodušší, typická pro levné a malé elektretové mikrofony Kardioidní (ledvinová) potlačuje příjem zvuku zezadu typická charakteristika dynamických mikrofonů pro zpěváky potlačuje zpětnou vazbu Hyperkardioidní více směrová neţ kardioidní Osmičková (bidirekcionální) mikrofon přijímá zvuk pouze zepředu a zezadu při některých metodách snímání stereofonního zvuku. Úzce směrová výrazně oslaben příjem zvuku zezadu délka mikrofonu aţ 1 metr, zřetelného zhoršení frekvenční charakteristiky speciální aplikace (příjem pomocného zvuku při filmování)

76 Frekvenční charakteristiky mikrofonů Závislost zaznamenané intenzity na frekvenci ideálně konstantní ve slyšitelném spektru Nelinearita vyuţívána k vyzdvihnutí či potlačení některých charakteristických odstínů převodníky gradientu tlaku s přibliţováním ke zdroji signálu zesilují hluboké kmitočty proximity efekt snímání v hlučném prostředí

77 OPTICKÉ DISKY

78 CD Historie 1979 Sony, Philips; náhrada LP (60 min) Stopa na jedné dlouhé spirále začínající ve středu postupně se rozvíjí k okraji digitální zvuková nahrávka (audio CD) data (CD-ROM)

79 CD vlastnosti Vlastnosti pruţný polykarbonátový výlisek tloušťka 1,2 mm, průměr 12 cm (8 cm) zápis pouze od 23 mm do 58 mm poloměru příčný odstup stop 1,6 μm světlo s vlnovou délkou 785 nm délka celé spirály zhruba 6 km hustota dat v ní konstantní

80 Technologie CD fotodioda

81 Technologie CD pit, land prohlubeň, výstupek čteme z druhé strany odraz závislý na geometrii

82 Technologie CD Ukládání dat jedničku tvoří přechod pit land nulu tvoří přechod mezi stejnými pity

83 Technologie CD-R, CD-RW Průhledný polykarbonátový výlisek světloodrazivá vrstva s obsahem zlata či stříbra a ochranný lak Změny odrazivosti reflexního média laserový paprsek zahřeje na teplotu přes 300 C CD-R: změna barvy i odrazivosti CD-RW: chemická vrstva, vytvoření krystalické nebo amorfní struktury záleţí na způsobu ozáření zápis: vysoký výkon roztavení, amorfizace mazání: niţší výkon rekrystalizace

84 Technologie CD-R, CD-RW CD-R vrstva organického barviva CD-RW vrstva slitiny schopné měnit fázi krystalická nebo amorfní struktura

85 DVD Digital Versatile Disc, pův. Digital Video Disc zpětná kompatibilita s CD, 1996 laserové světlo s vlnovou délkou 660 nm (oproti 785 nm u CD) odstup stop menší: 0,74 μm (oproti 1,6 μm u CD)

86 DVD Srovnání s CD efektivnější korekce chyb souborový systém UDF není kompatibilní s ISO 9660 rychlost kib/s

87 DVD Druhy médií podle kapacity stran vrstev kapacita DVD ,7 GB 4,38 GiB DVD ,5 GB 7,92 GiB DVD ,4 GB 8,75 GiB DVD ,2 GB 12,3 GiB DVD ,1 GB 15,9 GiB

88 Blu-Ray (BD) Nástupce DVD 2004, Sony souboj s HD-DVD BD-ROM BD-R BD-RE (BD-RW) přepisovatelný disk Velikost Kapacita Single layer Kapacita Dual layer 12 cm, single sided 25 GB 50 GB 8 cm, single sided 7.8 GB 15.6 GB moţnost obou stran aţ 16 vrstev po 25 GB (= 400 GB) BD (Pioneer)

89 Srovnání [nm] CD DVD HD-DVD Blu-Ray vzdálenost drah min. délka pitu šířka pitu vln. délka laseru

90 Magnetooptický disk Princip podobný pevnému disku místa, na která chceme zapsat, musí být zahřána Feromagnetická látka po zahřátí laserem nad Curieho bod paramagnetizace a moţnost zápisu cívkou zmagnetování vrstvy se provede jen v těchto místech (~ 200 C) Přesný zápis vysoké kapacity dnes spíše archivace

91 MiniDisc MiniDisc (MD) magnetooptické médium (i rekordér nebo přehrávač), 1991 Sony předchůdce MP3 přehrávačů ztrátová komprese pomocí formátu ATRAC datový tok 292 kb/s, délka záznamu aţ 80 min Další varianty MD Data (140 MB) MDLP (MiniDisc Long Play), NetMD, Hi-MD

92 FLASH PAMĚTI

93 Nevolatilní paměti Maskou programované ROM síť vodivých cest propojených tranzistory tranzistor stále otevřen (1) nebo uzavřen (0) PROM (elektricky programovatelné ROM) při výrobě ve spojích polovodičové prvky vodivé (1) programování: destruktivním přerušení některých spojů EPROM (mazatelné PROM) tranzistor s izolovanou řídicí elektrodou (nevodivý 1, vodivý 0) o vodivosti rozhoduje náboj na řídicí elektrodě náboj otevírá kanál tranzistoru (nastaví 0) izolovaná (plovoucí) elektroda udrţí náboj desítky let nabití (nastavení 0): napětí ~ 20V vybití: UV záření (zvýšení E kin elektronů)

94 Nevolatilní paměti EEPROM (elektricky mazatelné PROM) podobný princip jako EPROM, mazání elektricky Flash EEPROM ( mţikové či bleskové paměti) kaţdá paměťová buňka = jediný tranzistor velká kapacita čipu a jeho relativně nízká cena vnitřně organizována po blocích na rozdíl od EEPROM lze programovat kaţdý blok samostatně mazání velmi rychlé (mţikové)

95 Flash paměť Nenaprogramovaná buňka (1) nemá na plovoucím hradle náboj po přivedení signálu na řádek se tranzistor nedokáţe otevřít Naprogramovaná buňka (0) po výběru řádku se můţe tranzistor otevřít Nabití plovoucího hradla tunelováním z řídícího Mazání paměti odvedení náboje z plovoucího hradla

sloužící k zobrazování textových a grafických informací

sloužící k zobrazování textových a grafických informací MONITORY Monitor Výstupní elektronické zařízení sloužící k zobrazování textových a grafických informací Signál přenášen analogově nebo digitálně obvykle není vybaven tunerem Typy monitorů: CRT (Cathode

Více

DUM č. 18 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů

DUM č. 18 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů projekt GML Brno Docens DUM č. 18 v sadě 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů Autor: Roman Hrdlička Datum: 24.02.2014 Ročník: 1A, 1B, 1C Anotace DUMu: monitory CRT a LCD - princip funkce, srovnání (výhody

Více

Maturitní otázka č.19: Zpobrazovací prvky a monitory

Maturitní otázka č.19: Zpobrazovací prvky a monitory Střední průmyslová škola elektrotechnická a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Žatci Maturitní otázka č.19: Zpobrazovací prvky a monitory Datum vypracování: 28.9. 2011 Vypracoval:

Více

JAK VYBÍRAT TISKÁRNU?

JAK VYBÍRAT TISKÁRNU? TISKÁRNY POUŽITÍ TISKÁREN Nevýhody jednotlivých druhů tiskáren : Inkoustové - pomalejší rychlost tisku, obzvláště na průhledné fólie, problémy způsobené polotónováním, pro získání fotorealistického tisku

Více

Obsah. Historický vývoj Jednotlivé technologie 3D technologie Zobracovací zařízení Budoucnost

Obsah. Historický vývoj Jednotlivé technologie 3D technologie Zobracovací zařízení Budoucnost Radek Lacina Obsah Historický vývoj Jednotlivé technologie 3D technologie Zobracovací zařízení Budoucnost Historie Bratři Lumiérové 1895 patentován kinematograf 35 mm film, 16 fps (převzato od Edisona)

Více

Tiskárny. Parametry tiskáren. Impaktní dopadové, například jehličkové tiskárny Neimpaktní nedopadové, například laserové, nebo inkoustové

Tiskárny. Parametry tiskáren. Impaktní dopadové, například jehličkové tiskárny Neimpaktní nedopadové, například laserové, nebo inkoustové Tiskárny Tiskárna je standardní výstupní (output) zařízení, které slouží k přenosu dat uložených v elektronické podobě na papír nebo jiné médium (fotopapír, kompaktní disk apod.). Tiskárnu připojujeme

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0290. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Zdeněk Dostál Ročník: 2. Hardware.

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0290. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Zdeněk Dostál Ročník: 2. Hardware. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název a adresa školy: Integrovaná střední škola Cheb, Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Číslo projektu:

Více

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Předmět Druh učebního materiálu monitory, jejich rozdělení a vlastnosti

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Předmět Druh učebního materiálu monitory, jejich rozdělení a vlastnosti Název školy Číslo projektu Autor Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing. Martin Baričák Název šablony III/2 Název DUMu 2.13 Výstupní zařízení I. Tematická oblast Předmět

Více

Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie

Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie Digitální tisk princip a vývoj Pavel Stelšovský a Miroslav Těhle 2009 Obsah Jehličkové tiskárny Inkoustové tiskárny Tepelné tiskárny

Více

Hardware. Ukládání dat, úložiště. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Hardware. Ukládání dat, úložiště. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Hardware Ukládání dat, úložiště Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Způsob záznamu informace na PC data existují na PC zakódovaná do dvojkové soustavy = formou hodnot 0

Více

Zdroje optického záření

Zdroje optického záření Metody optické spektroskopie v biofyzice Zdroje optického záření / 1 Zdroje optického záření tepelné výbojky polovodičové lasery synchrotronové záření Obvykle se charakterizují zářivostí (zářivý výkon

Více

Fotokroužek 2009/2010

Fotokroužek 2009/2010 Fotokroužek 2009/2010 První hodina Úvod do digitální fotografie Druhy fotoaparátů Diskuse Bc. Tomáš Otruba, 2009 Pouze pro studijní účely žáků ZŠ Slovanské náměstí Historie fotografie Za první fotografii

Více

KIS A JEJICH BEZPEČNOST I PRVKY SDĚLOVACÍ SOUSTAVY DOC. ING. BOHUMIL BRECHTA, CSC.

KIS A JEJICH BEZPEČNOST I PRVKY SDĚLOVACÍ SOUSTAVY DOC. ING. BOHUMIL BRECHTA, CSC. KIS A JEJICH BEZPEČNOST I PRVKY SDĚLOVACÍ SOUSTAVY DOC. ING. BOHUMIL BRECHTA, CSC. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Informační a komunikační technologie 1.2 Periferie

Informační a komunikační technologie 1.2 Periferie Informační a komunikační technologie 1.2 Periferie Studijní obor: Sociální činnost Ročník: 1 Periferie Je zařízení které umožňuje ovládání počítače nebo rozšíření jeho možností. Vstupní - k ovládání stroje

Více

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika Garant přípravného studia: Střední průmyslová škola elektrotechnická a ZDVPP, spol. s r. o. IČ: 25115138 Učební osnova: Základní

Více

ZOBRAZOVACÍ SOUSTAVA. Režimy práce: Monitory CRT. Provedení

ZOBRAZOVACÍ SOUSTAVA. Režimy práce: Monitory CRT. Provedení ZOBRAZOVACÍ SOUSTAVA Počítač vytvoří obraz pomocí dvou hlavních prvků: - zobrazovacího adapteru (grafická karta) - displeje (CRT,LCD,OLED) Obraz vytváří grafická karta, monitor jej pouze zobrazí. Režimy

Více

Komponenty a periferie počítačů

Komponenty a periferie počítačů Komponenty a periferie počítačů Monitory: v současné době výhradně ploché LCD monitory s úhlopříčkou 19 30 (palců, 1 palec = 2,54 cm) LCD (Liquid Crystal Display): skládá se z tzv. pixelů, každý pixel

Více

PSK1-14. Optické zdroje a detektory. Bohrův model atomu. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka.

PSK1-14. Optické zdroje a detektory. Bohrův model atomu. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka. PSK1-14 Název školy: Autor: Anotace: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka Optické zdroje a detektory Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Předmět:

Více

Digitální technologie

Digitální technologie Digitální technologie Tiskárna je výstupní zařízení, které slouží k přenosu dat uložených v elektronické podobě na papír nebo jiné médium (fotopapír apod.). Tiskárnu připojujeme k počítači, ale může fungovat

Více

Výstupní periferie PC

Výstupní periferie PC Výstupní periferie PC Autor: Bc. Miroslav Světlík Škola: Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice, Benešovo náměstí 1, příspěvková organizace Kód: VY_32_INOVACE_ICT_832 1. 11.

Více

Program. Zobrazovací jednotky

Program. Zobrazovací jednotky Program Zobrazovací jednotky CRT, LCD, plazmové, monitory dataprojektory, parametry současných zoobrazovacích jednotek rozlišení barevná hloubka obnovovací frekvence šířka pásma rozkladové frekvence Zobrazovací

Více

Základní části počítače. Skříň počítače ( desktop, minitower, tower) Monitor Klávesnice Myš

Základní části počítače. Skříň počítače ( desktop, minitower, tower) Monitor Klávesnice Myš Základní části počítače Skříň počítače ( desktop, minitower, tower) Monitor Klávesnice Myš 1. OBSAH SKŘÍNĚ POČÍTAČE 1.1 Základní deska anglicky mainboard či motherboard Hlavním účelem základní desky je

Více

Testové otázky za 2 body

Testové otázky za 2 body Přijímací zkoušky z fyziky pro obor PTA K vypracování písemné zkoušky máte k dispozici 90 minut. Kromě psacích potřeb je povoleno používání kalkulaček. Pro úspěšné zvládnutí zkoušky je třeba získat nejméně

Více

Základy ICT, průřezová témata

Základy ICT, průřezová témata Základy ICT, průřezová témata Hardware Základní komponenty PC. Periferní zařízení. Software Operační systém. Informace, data. Základní aplikační programové vybavení, viry, antivirová ochrana. Historie

Více

Informační a komunikační technologie. Základy informatiky. 5 vyučovacích hodin. Osobní počítače, soubory s fotografiemi

Informační a komunikační technologie. Základy informatiky. 5 vyučovacích hodin. Osobní počítače, soubory s fotografiemi Výstupový indikátor 06.43.19 Název Autor: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obory: Ročník: Časový rozsah: Pomůcky: Projekt Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov - Mosty Digitální fotografie Petr Hepner,

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Periferie Klávesnice: Abecední pole Funk ní klávesy Kurzorové klávesy Kurzorové a numerické klávesy Myš Scanner ernobílý scanner barevný scanner

Periferie Klávesnice: Abecední pole Funk ní klávesy Kurzorové klávesy Kurzorové a numerické klávesy Myš Scanner ernobílý scanner barevný scanner Periferie Klávesnice: Klávesnice (keyboard) slouží jako základní vstupní zařízení pro zadávání textových a alfanumerických údajů. Obsahuje 101 až 104 kláves. Tyto klávesy lze rozdělit do 4 bloků: Abecední

Více

Optické mechaniky EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Optické mechaniky EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Optické mechaniky EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT1.09 Předmět: Informatika a výpočetní technika Tematická oblast: Úvod do studia informatiky,

Více

1. Zdroje a detektory optického záření

1. Zdroje a detektory optického záření 1. Zdroje a detektory optického záření 1.1. Zdroje optického záření výkon a jeho časový průběh spektrální charakteristika a její stabilita v čase koherenční vlastnosti 1.1.1. Tepelné zdroje velmi malá

Více

2.10 Vnější paměti. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu

2.10 Vnější paměti. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

PRVNÍ ZÁZNAMOVÁ MÉDIA. Děrný štítek z tenkého kartonu, informace je dána dírkou na určité pozici na běžném štítku je 80 nebo 90 sloupců dat

PRVNÍ ZÁZNAMOVÁ MÉDIA. Děrný štítek z tenkého kartonu, informace je dána dírkou na určité pozici na běžném štítku je 80 nebo 90 sloupců dat ZÁZNAMOVÁ MÉDIA PRVNÍ ZÁZNAMOVÁ MÉDIA Děrný štítek z tenkého kartonu, informace je dána dírkou na určité pozici na běžném štítku je 80 nebo 90 sloupců dat Děrná páska historické paměťové médium, nahradila

Více

Tiskárny. Tiskárna je výstupní počítačové zařízení, které slouží k přenosu textových a grafických informací na bězný materiál.

Tiskárny. Tiskárna je výstupní počítačové zařízení, které slouží k přenosu textových a grafických informací na bězný materiál. Tiskárny Tiskárna je výstupní počítačové zařízení, které slouží k přenosu textových a grafických informací na bězný materiál. Parametry a pojmy Formát: - Velikost tisknutého dokumentu Rozlišení: - hlavní

Více

Maturitní témata fyzika

Maturitní témata fyzika Maturitní témata fyzika 1. Kinematika pohybů hmotného bodu - mechanický pohyb a jeho sledování, trajektorie, dráha - rychlost hmotného bodu - rovnoměrný pohyb - zrychlení hmotného bodu - rovnoměrně zrychlený

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: 5 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM

Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM Historie 1931 E. Ruska a M. Knoll sestrojili první elektronový prozařovací mikroskop 1939 první vyrobený elektronový mikroskop firma Siemens rozlišení 10 nm 1965 první

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_19_HARDWARE_S1 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Zobrazovací jednotky počítačů- monitory

Zobrazovací jednotky počítačů- monitory Zobrazovací jednotky počítačů- monitory Studijní materiál pro předmět Architektury počítačů Ing. Petr Olivka Tomáš Kotula katedra informatiky FEI VŠB-TU Ostrava email: petr.olivka@vsb.cz Ostrava, 20 1

Více

3. Maturitní otázka PC komponenty 1. Počítačová skříň 2. Základní deska

3. Maturitní otázka PC komponenty 1. Počítačová skříň 2. Základní deska 3. Maturitní otázka Počítač, jeho komponenty a periferní zařízení (principy fungování, digitální záznam informací, propojení počítače s dalšími (digitálními) zařízeními) Počítač je elektronické zařízení,

Více

Střední odborná škola a střední odborné učiliště Centrum odborné přípravy Sezimovo Ústí. Studijní text. Tiskárny

Střední odborná škola a střední odborné učiliště Centrum odborné přípravy Sezimovo Ústí. Studijní text. Tiskárny Střední odborná škola a střední odborné učiliště Centrum odborné přípravy Sezimovo Ústí Studijní text Tiskárny Zpracoval: Bc. Josef Čepička Tiskárny Tiskárna je výstupní zařízení počítače a využívá se

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení Tiskárny Ing. Jakab

Více

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Digitální fotografie I. Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu

Více

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (40) Zveřejněno 31 07 79 N

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (40) Zveřejněno 31 07 79 N ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ R E P U B L I K A (19) POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ 196670 (11) (Bl) (51) Int. Cl. 3 H 01 J 43/06 (22) Přihlášeno 30 12 76 (21) (PV 8826-76) (40) Zveřejněno 31 07

Více

Monitory. CRT monitory

Monitory. CRT monitory 09. Výstupní zařízení Výstupní zařízení slouží pro výstup informací z počítače. Nejčastěji je tvoří obrazovka, tiskárna a reproduktory, řidčeji plotter. Monitory Obrazovky (monitory) jsou klasickým výstupním

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. výstup

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. výstup ELEKTONIKA I N V E S T I C E D O O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í 1. Usměrňování a vyhlazování střídavého a. jednocestné usměrnění Do obvodu střídavého proudu sériově připojíme diodu. Prochází jí proud

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Informační

Více

Moderní zobrazovací součástky

Moderní zobrazovací součástky MEZINÁRODNÍ VELETRH ELEKTROTECHNIKY, ELEKTRONIKY, AUTOMATIZACE A KOMUNIKACE 19.-22.3.2013 Moderní zobrazovací součástky Pavel Šteffan Obsah Historie dotykových obrazovek/displejů Přehled současných technologií

Více

Vstupní periferie PC

Vstupní periferie PC Vstupní periferie PC Autor: Bc. Miroslav Světlík Škola: Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice, Benešovo náměstí 1, příspěvková organizace Kód: VY_32_INOVACE_ICT_833 1. 11.

Více

Gymnázium, Havířov - Město, Komenského 2 MATURITNÍ OTÁZKY Z FYZIKY Školní rok: 2012/2013

Gymnázium, Havířov - Město, Komenského 2 MATURITNÍ OTÁZKY Z FYZIKY Školní rok: 2012/2013 1. a) Kinematika hmotného bodu klasifikace pohybů poloha, okamžitá a průměrná rychlost, zrychlení hmotného bodu grafické znázornění dráhy, rychlosti a zrychlení na čase kinematika volného pádu a rovnoměrného

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Další HW zařízení EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Další HW zařízení EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Další HW zařízení EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT1.18 Předmět: Informatika a výpočetní technika Tematická oblast: Úvod do studia informatiky,

Více

M I K R O S K O P I E

M I K R O S K O P I E Inovace předmětu KBB/MIK SVĚTELNÁ A ELEKTRONOVÁ M I K R O S K O P I E Rozvoj a internacionalizace chemických a biologických studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci CZ.1.07/2.2.00/28.0066

Více

VSTUPNÍ A VÝSTUPNÍ ZAŘÍZENÍ PRO POČÍTAČE

VSTUPNÍ A VÝSTUPNÍ ZAŘÍZENÍ PRO POČÍTAČE INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 VSTUPNÍ A VÝSTUPNÍ ZAŘÍZENÍ PRO

Více

VY_32_INOVACE_2_3_INF_KN. Datová úložiště

VY_32_INOVACE_2_3_INF_KN. Datová úložiště VY_32_INOVACE_2_3_INF_KN Datová úložiště Název výukového materiálu Datová úložiště Anotace Formou frontální prezentace se žáci dozví, jaké byly možnosti ukládání dat a současně si připomenou, jaká úložiště

Více

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH Jan Hruška TV-FYZ Ahoj, tak jsme tady znovu a pokusíme se Vám vysvětlit problematiku vedení elektrického proudu v látkách. Co je to vlastně elektrický proud? Na to

Více

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 3.1 Teorie elektronu 1 1 1 Struktura a rozložení elektrických nábojů uvnitř: atomů, molekul, iontů, sloučenin; Molekulární struktura vodičů, polovodičů a

Více

Vlastnosti a využití displejů. Petr Zikmund

Vlastnosti a využití displejů. Petr Zikmund Vlastnosti a využití displejů Petr Zikmund Bakalářská práce 2006 ABSTRAKT Tato práce popisuje principy a vlastnosti jednoho ze zobrazovacích zařízení displeje. Technologií, na jejichž základě displeje

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Mgr. Jana

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Fyzika - 6. ročník Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí stavba látek - látka a těleso - rozdělení látek na pevné, kapalné a plynné

Více

Paměti Josef Horálek

Paměti Josef Horálek Paměti Josef Horálek Paměť = Paměť je pro počítač životní nutností = mikroprocesor z ní čte programy, kterými je řízen a také do ní ukládá výsledky své práce = Paměti v zásadě můžeme rozdělit na: = Primární

Více

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE - princip digitalizace obrazu, části fotoaparátů, ohnisková vzdálenost, expozice, EXIF data, druhy digitálních fotoaparátů Princip vzniku digitální fotografie digitální fotoaparáty

Více

Strojové vidění (machine vision)

Strojové vidění (machine vision) Inspekční kamerové systémy Strojové vidění (machine vision) Inspekční kamerové systémy 1 Úvod 2 Kamery vývoj, typy, funkce, hardware, komunikační rozhraní 3 Osvětlení 4 Sofware 5 Průmyslové aplikace 1

Více

Mikrokontroléry. Doplňující text pro POS K. D. 2001

Mikrokontroléry. Doplňující text pro POS K. D. 2001 Mikrokontroléry Doplňující text pro POS K. D. 2001 Úvod Mikrokontroléry, jinak též označované jako jednočipové mikropočítače, obsahují v jediném pouzdře všechny podstatné části mikropočítače: Řadič a aritmetickou

Více

KOTVA M., DÍTĚ J.: LCD VS. CRT

KOTVA M., DÍTĚ J.: LCD VS. CRT LCD VS. CRT Martin Kotva, Jakub Dítě 4. A, Gymnázium Na Vítězné pláni, šk. rok 2005/2006 Abstrakt: V našem článku představíme základní principy fungování technologií LCD a CRT. Na závěr obě technologie

Více

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_15_Bipolární tranzistor Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_15_Bipolární tranzistor Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_15_Bipolární tranzistor Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická

Více

Úvod do problematiky. Význam počítačové grafiky. Trochu z historie. Využití počítačové grafiky

Úvod do problematiky. Význam počítačové grafiky. Trochu z historie. Využití počítačové grafiky Přednáška 1 Úvod do problematiky Význam počítačové grafiky Obrovský přínos masovému rozšíření počítačů ovládání počítače vizualizace výsledků rozšíření možnosti využívání počítačů Bouřlivý rozvoj v oblasti

Více

Tiskárny EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Tiskárny EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Tiskárny EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT1.15 Předmět: Informatika a výpočetní technika Tematická oblast: Úvod do studia informatiky, konfigurace

Více

Zobrazovací soustava Josef Horálek

Zobrazovací soustava Josef Horálek Zobrazovací soustava Josef Horálek Zobrazovací soustava = Zobrazovací soustava je tvořena dvěma základními prvky: = zobrazovací adaptér, který tvoří obraz = grafická nebo video karta = adaptér kam se vytvořený

Více

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ TEPLOTY

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ TEPLOTY SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ TEPLOTY 10.1. Kontaktní snímače teploty 10.2. Bezkontaktní snímače teploty 10.1. KONTAKTNÍ SNÍMAČE TEPLOTY Experimentální metody přednáška 10 snímač je připevněn na měřený objekt 10.1.1.

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MĚŘENÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MĚŘENÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MĚŘENÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Zobrazovací jednotky Vítězslav Kučera 2014 Abstrakt Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na popis

Více

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenovo záření. Vznik rentgenova záření. Metody využívající RTG záření

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenovo záření. Vznik rentgenova záření. Metody využívající RTG záření Metody využívající rentgenové záření Rentgenovo záření Rentgenografie, RTG prášková difrakce 1 2 Rentgenovo záření Vznik rentgenova záření X-Ray Elektromagnetické záření Ionizující záření 10 nm 1 pm Využívá

Více

Informatika pro 8. ročník. Hardware

Informatika pro 8. ročník. Hardware Informatika pro 8. ročník Hardware 3 druhy počítačů Vstupní a výstupní zařízení Další vstupní a výstupní zařízení Nezapomeňte Máme tři druhy počítačů: stolní notebook all-in-one Zařízení, která odesílají

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: Ing. David Adamovský Strana: 1 Škola Integrovaná střední škola polygrafická Ročník Název projektu 1. ročník SOŠ Interaktivní metody zdokonalující

Více

Pracovní list žáka (ZŠ)

Pracovní list žáka (ZŠ) Pracovní list žáka (ZŠ) Účinky elektrického proudu Jméno Třída.. Datum.. 1. Teoretický úvod Elektrický proud jako jev je tvořen uspořádaným pohybem volných částic s elektrickým nábojem. Elektrický proud

Více

Ultrazvuková defektoskopie. Vypracoval Jan Janský

Ultrazvuková defektoskopie. Vypracoval Jan Janský Ultrazvuková defektoskopie Vypracoval Jan Janský Základní principy použití vysokých akustických frekvencí pro zjištění vlastností máteriálu a vad typické zařízení: generátor/přijímač pulsů snímač zobrazovací

Více

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika Ročník: I.ročník - kvinta Fyzikální veličiny a jejich měření Fyzikální veličiny a jejich měření Soustava fyzikálních veličin a jednotek

Více

11. Polovodičové diody

11. Polovodičové diody 11. Polovodičové diody Polovodičové diody jsou součástky, které využívají fyzikálních vlastností přechodu PN nebo přechodu kov - polovodič (MS). Nelinearita VA charakteristiky, zjednodušeně chápaná jako

Více

Novinky v TV přijímačích

Novinky v TV přijímačích Novinky v TV přijímačích Radiokomunikace 2014, Pardubice Ondřej ZACH www.urel.feec.vutbr.cz Obsah TV přijímače jak šel čas Novinky v TV přijímačích UHD TV OLED displeje Smart TV, HbbTV Další vývoj urel@feec.vutbr.cz

Více

Informatika teorie. Vladimír Hradecký

Informatika teorie. Vladimír Hradecký Informatika teorie Vladimír Hradecký Z historie vývoje počítačů První počítač v podobě elektrického stroje v době 2.sv. války název ENIAC v USA elektronky velikost několik místností Vývoj počítačů elektronky

Více

DUM č. 10 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů

DUM č. 10 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů projekt GML Brno Docens DUM č. 10 v sadě 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů Autor: Roman Hrdlička Datum: 04.12.2013 Ročník: 1A, 1B, 1C Anotace DUMu: jak fungují vnitřní paměti, typy ROM a RAM pamětí,

Více

Přenosná média Josef Horálek

Přenosná média Josef Horálek Přenosná média Josef Horálek Přenosná média = Účelem těchto médií je umožnit výměnu dat mezi počítači = Postupně bylo vyvinuto několik přenosných systémů = floppy disk = megnetooptický disk = CD = DVD

Více

SW - OFFICE 2013 HOME AND BUSINESS CZ (PRO PODNIKATELE)

SW - OFFICE 2013 HOME AND BUSINESS CZ (PRO PODNIKATELE) Příloha smlouvy č. 1 Popis zboží Kancelářský SW - OFFICE 2013 HOME AND BUSINESS CZ (PRO PODNIKATELE) Kancelářský balík, který je plně kompatibilní s operačním systémem a je v hodný pro výuky. Balík obsahuje

Více

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (Bl) (И) ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA ( 1S ) (SI) Int Cl* G 21 G 4/08

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (Bl) (И) ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA ( 1S ) (SI) Int Cl* G 21 G 4/08 ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA ( 1S ) POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ 262470 (И) (Bl) (22) přihláženo 25 04 87 (21) PV 2926-87.V (SI) Int Cl* G 21 G 4/08 ÚFTAD PRO VYNÁLEZY A OBJEVY (40)

Více

Osobní počítač. Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011

Osobní počítač. Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011 Osobní počítač Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011 Charakteristika PC Osobní počítač (personal computer - PC) je nástroj člověka pro zpracovávání informací Vyznačuje se schopností samostatně pracovat

Více

Laserové tiskárny. Princip elektrofotografického tisku. Laserové tiskárny

Laserové tiskárny. Princip elektrofotografického tisku. Laserové tiskárny Laserové tiskárny Laserové tiskárny Princip elektrofotografického tisku Princip elektrofotografického tisku, využívaného v laserových tiskárnách je následující: Základním prvkem tiskové jednotky je tiskový

Více

HARDWARE POČÍTAČŮ (část 2.)

HARDWARE POČÍTAČŮ (část 2.) HARDWARE POČÍTAČŮ (část 2.) 1. Disky SSD... 2 1.1. Výhody SSD... 3 1.2. Nevýhody SSD... 3 2. Grafické karty... 4 2.1. Popis... 4 2.2. Součásti grafické karty... 4 2.3. Vývoj... 5 2.4. Základní pojmy...

Více

Maturitní temata z fyziky pro 4.B, OkB ve školním roce 2011/2012

Maturitní temata z fyziky pro 4.B, OkB ve školním roce 2011/2012 Maturitní temata z fyziky pro 4.B, OkB ve školním roce 2011/2012 1. Kinematika pohybu hmotného bodu pojem hmotný bod, vztažná soustava, určení polohy, polohový vektor trajektorie, dráha, rychlost (okamžitá,

Více

HW složení počítače, tiskárny, skenery a archivační média

HW složení počítače, tiskárny, skenery a archivační média Variace 1 HW složení počítače, tiskárny, skenery a archivační média Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. HW složení

Více

Specifikace předmětu plnění

Specifikace předmětu plnění Specifikace předmětu plnění Notebook Procesor Operační systém Operační paměť Pevný disk Min. 2000 dle Passmark CPU mark Win7 Pro CZ nebo Win 8 Pro CZ min. 4 GB min. 300 GB Displej matný, 13,3"-15,6" Rozlišení

Více

Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem Fyzikální praktikum k elektronice 2 Číslo úlohy : 1

Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem Fyzikální praktikum k elektronice 2 Číslo úlohy : 1 Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem Fyzikální praktikum k elektronice Číslo úlohy : 1 Název úlohy : Vypracoval : ročník : 3 skupina : F-Zt Vnější podmínky měření : měřeno dne : 3.. 004 teplota : C tlak

Více

Fyzika opakovací seminář 2010-2011 tematické celky:

Fyzika opakovací seminář 2010-2011 tematické celky: Fyzika opakovací seminář 2010-2011 tematické celky: 1. Kinematika 2. Dynamika 3. Práce, výkon, energie 4. Gravitační pole 5. Mechanika tuhého tělesa 6. Mechanika kapalin a plynů 7. Vnitřní energie, práce,

Více

Ukládání videa. Datová média Práce se soubory Vlastnosti videa Kontejnery a komprese. Technologické trendy v AV tvorbě, Ukládání videa 2

Ukládání videa. Datová média Práce se soubory Vlastnosti videa Kontejnery a komprese. Technologické trendy v AV tvorbě, Ukládání videa 2 1 Ukládání videa Datová média Práce se soubory Vlastnosti videa Kontejnery a komprese Technologické trendy v AV tvorbě, Ukládání videa 2 Datová média Magnetická média Elektronická média Optická média Technologické

Více

1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny

1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny 1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny Popsaný přijímač slouží k poslechu rozhlasových stanic v pásmu středních vln. Přijímač je napájen z USB portu počítače přijímaný signál je pak připojen na

Více

Základní otázky pro teoretickou část zkoušky.

Základní otázky pro teoretickou část zkoušky. Základní otázky pro teoretickou část zkoušky. Platí shodně pro prezenční i kombinovanou formu studia. 1. Síla současně působící na elektrický náboj v elektrickém a magnetickém poli (Lorentzova síla) 2.

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Seminář z fyziky oktáva, 4. ročník 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Seminář z fyziky oktáva, 4. ročník 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Seminář z fyziky oktáva, 4. ročník 1/5 žák řeší úlohy na vztah pro okamžitou výchylku kmitavého pohybu, určí z rovnice periodu frekvenci, počáteční fázi kmitání vypočítá periodu a

Více

elektrický náboj elektrické pole

elektrický náboj elektrické pole elektrický náboj a elektrické pole Charles-Augustin de Coulomb elektrický náboj a jeho vlastnosti Elektrický náboj je fyzikální veličina, která vyjadřuje velikost schopnosti působit elektrickou silou.

Více

Dělení a svařování svazkem plazmatu

Dělení a svařování svazkem plazmatu Dělení a svařování svazkem plazmatu RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. Osnova: Fyzikální podstat plazmatu Zdroje průmyslového plazmatu Dělení materiálu plazmou Svařování plazmovým svazkem Mikroplazma Co je to plazma?

Více

Technické prostředky počítačové techniky - 4

Technické prostředky počítačové techniky - 4 Informatika 2 Technické prostředky počítačové techniky - 4 Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Vnější zařízení počítačů. Trendy v oblasti technických prostředků Přehled V/V zařízení Dělení tiskáren

Více

VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ

VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ P. Novák, J. Novák Katedra fyziky, Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze Abstrakt V práci je popsán výukový software pro

Více

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení Dokumentace k projektu Czech POINT Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení Vytvořeno dne: 11.4.2007 Aktualizováno: 3.3.2010 Verze: 1.4 2009 MVČR Obsah 1. Technická specifikace hardwarového

Více