Analýza vztahu studentů oboru Podnikové informační systémy ke studiu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza vztahu studentů oboru Podnikové informační systémy ke studiu"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb Černý Michal Analýza vztahu studentů oboru Podnikové informační systémy ke studiu Bakalářská práce 2010

2 Zadávací list

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Analýza vztahu studentů oboru Podnikové informační systémy ke studiu zpracoval samostatně a že jsem uvedl všechny použité prameny a literaturu, ze kterých jsem čerpal. V Praze dne: Podpis:

4 Poděkování Rád bych touto cestou poděkoval všem, kteří mě při vzniku této práce podporovali a zasloužili se tak o její vznik. Rodině především za umožněná studia. A jmenovitě pak Miroslavu Kupkovi za jeho gramatické rady, Bc. Marcele Fišerové nejen za aktivní spoluúčast na dotazníkovém šetření a samozřejmě Mgr. Ludmile Fonferové za její vstřícnost, trpělivost a obětovaný čas při vedení celé této práce.

5 Abstrakt Tato práce má za úkol seznámit potenciálního čtenáře s obecným stavem terciální sféry vzdělávacího systému v České Republice, především pak se vztahem dvou typově různých škol na tomto území působících na samotného studenta. Nástrojem pro toto zjištění jest zpracování sociologického výzkumu v podobě dotazníkového šetření s hypotézami vážícími se k tomuto tématu Abstrakt This work is aiming to familiarize its potential reader with the general status of tertiary stage of education system in the Czech Republic, especially with the relation between educational institutions in the Czech territory differing in type, directly influencing the students. The instrument for this investigation is a sociological research in the form of a answer sheet survey with hypotheses binded to this subject.

6 Obsah 1 ÚVOD ěkolik slov úvodem ŠKOLSTVÍ Koncept školství Počáteční vzdělávání Další vzdělávání Progrese vzdělávání od roku Trendy ve školství Státní maturity Modul VS kredit Placené školství VERSUS vzdělanost Peníze Peníze? DOTAZNÍK Počátek výzkumu Skupiny Jak pozorovat? Hypotézy Deduktivní metoda poznání Induktivní metoda poznání Předvýzkum Typy otázek Uzavřené otázky Otevřené otázky volné Otázky sémantického diferenciálu Zkreslení Statistika Kvantitativní versus kvalitativní DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ Struktura prezentace Formulace hypotéz Výběr respondentů Skupina VŠE Skupina Budějovická... 26

7 4.4 Otázky pojící se s první hypotézou Spokojený student, dobrý student Jak zvolené otázky souvisí s hypotézou? Výsledky No Závěr první Otázky související s druhou hypotézou Znalosti nade vše Jak právě tyto otázky souvisí s touto hypotézou? Výsledky No Závěr druhý Otázky vážící se na třetí z hypotéz Individualita versus kolektivismus Proč právě tyto otázky? Výsledky No Závěr třetí Závěrečná sumarizace PÁR SLOV NA ÚPLNÝ KONEC SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ Další užitečné zdroje: PŘÍLOHY...65

8 1 Úvod 1.1 Několik slov úvodem Kdo ví proč, dokáže jakékoli jak. Nietzsche Fridrich Tento citát jsem si do úvodu této práce vybral pro jeho výstižnost související se zpracovávaným tématem, kterým je české školství. Vždyť od počátku věků byli lidé vyjímající se svou vzdělaností pýchou daného národa a hlavními tahouny pokroku celé lidské civilizace. A tedy nepokusit se nahlédnout pod pokličku tohoto zajímavého tématu, jakým bezesporu je utváření mladých myslí tak, aby se staly elitou našeho národa, by bylo jistě nesmírnou škodou. Tato práce by měla čtenáře seznámit se stavem panujícím na námi pozorovaných školách. Zároveň si ukážeme výsledky pozorování stavu vzdělanosti v minulých letech. Primárním cílem je pak odpovědět na několik otázek, které byly vybrány tak, aby proti sobě postavily dva na první pohled odlišné přístupy ke studiu, s jakými se dnes můžeme běžně setkat. Z výsledků by mělo být následně zřejmé, zda dnešní rozšířený trend velkých škol, na kterých student představuje pouhou položku seznamu, motivuje mladou mysl tak, aby byl její přínos pro společnost maximální, nebo zdali není pro studenta lepší individuálnější způsob výuky. Výuky, kde by nebylo výsledkem takové množství absolventů, ale jejich kvality by pod přísným, avšak vstřícným dohledem pedagogů na menších školách mohly být opravdu tím, co by naší společnosti prospělo více. Vždyť spokojenost každého jedince je ve výsledku spokojeností celé společnosti. 8/71

9 2 Školství Řekněme si něco málo o struktuře a vývoji tohoto dynamického odvětví lidské společnosti a nastiňme si některé jeho problémy. 2.1 Koncept školství Dříve než se seznámíme s některými podrobnostmi týkající se problematiky českého školství, uveďme si základní koncept českého školství tak, jak je přehledně prezentován v podobě tabulky (příloha 1) [1] na konci této práce. Celoživotní honbu za vzděláním můžeme směle rozdělit na dvě základní etapy. První z nich je označována jako etapa počáteční, na ni pak navazuje tzv. etapa dalšího vzdělávání. [2] Počáteční vzdělávání Počáteční vzdělání je onou částí, jejíž fragment nás bude zajímat nejvíce. Jak je z přiložené tabulky na konci celé této práce patrné, můžeme je rozdělit do několika dalších etap. [2] Předškolní vzdělání nejčastěji školy mateřské mají funkci prvotního stupně celkového organizovaného vzdělání Základní vzdělání neboli též primární až nižší sekundární stupeň vzdělání má podobu obvykle základní školy a je časově pokryto dobou plnění povinné školní docházky. Střední vzdělávání neboli také vyšší sekundární stupeň či post-sekundární vzdělávání. Charakteristickým rysem tohoto stupně je obvykle získávaná odbornost zakončovaná většinou maturitní zkouškou, výučním listem nebo i závěrečnou zkouškou. Sem spadají veškeré střední odborné školy, učňovské obory, ale třeba i nástavbová studia pro absolventy středního vzdělání s výučním listem. Vysokoškolské vzdělávání pro tuto práci nejdůležitější část celého schématu českého školství. Nazýváno obvykle jako tzv. terciální vzdělávání nabízí po absolvování maturitní zkoušky úzce specializované vzdělání. Do této skupiny spadají, jak už je z názvu patrné, vysoké školy, vyšší odborné školy a částečně i konzervatoře provozované jako vyšší odborné školy. Ostatní školy terciálního sektoru se dále řídí dle školského zákona. 9/71

10 Počáteční vzdělávání je charakteristické pro lidi v mladém věku a může být samovolně ukončeno kdykoliv po splnění základní školní docházky. Obvykle je tedy ukončeno vstupem absolventa na pracovní trh či, poněkud kostrbatě řečeno, mezi ekonomicky neaktivní obyvatele Další vzdělávání Etapou dalšího vzdělávání rozumíme takové období sebevzdělávání člověka, kdy jeho primární cíle leží již někde jinde než pouze v rozvoji svých znalostí. Obvykle se jedná o období, kdy se v pozdější fázi svého života lidé společně s prací, kterou vykonávají, rozhodnou rozšiřovat své obzory. 2.2 Progrese vzdělávání od roku 1950 Jak známe, ať už ze svého okolí anebo zprostředkovaně skrze všelijaké historky slýchané při nejrůznějších příležitostech, dnešní mládež není to, co bývala. S tímto tvrzením povětšinou starších a jistě i moudrých spoluobčanů nelze než souhlasit. Avšak ve výsledku malinko jinak, než bylo původně při vyřknutí tohoto výroku plánováno. My se na tento problém podíváme z hlediska vzdělání. Tabulka zpracovaná a interpretovaná Českým statistickým úřadem (příloha 2) [3] nám předkládá základní součty pojící se s maximálním dosaženým vzděláním mezi lety 1950 až Je jen na škodu, že dřívější statistiky se týkaly pouze otázky gramotnosti, jak uvádí výše zmíněná publikace. Jinak bychom se mohli v rámci této práce seznámit s údaji ještě zajímavějšími. Jen naprostého stoika by právě součty let minulých nechaly v naprostém klidu. Podívejme se hned na první údaj, který ukazuje, že celých 83% z lidí nad 15 let v roce 1950 mělo ukončeno pouze základní vzdělání. Bez ohledu na politické pohyby během let, a že jich bylo na naši malou zemi více než dostatek, můžeme porovnat tento údaj s rokem 2001, kdy v té samé kolonce, tedy o 51 let později, najdeme číslo takřka čtyřikrát menší. Pokud se budeme věnovat této statistice hlouběji, tak letmým porovnáním údajů ve sloupci vzdělání vysokoškolského nalezneme údaje rovnou desetkrát větší, což je buď důkazem růstu inteligenční základny občanů našeho státu, nebo jiných vlivů, které by bylo ovšem záhodno osvětlit. Toto se částečně pokusíme vysvětlit za pomoci jedné z našich později zpracovaných hypotéz. 10/71

11 Je ovšem tento stále rostoucí trend dobrým znamením pro naši společnost? Znamená rok od roku větší počet lidí s titulem v kapse skutečně nárůst inteligence? Nebo je trend spíše opačný a postupným snižováním nároků na studenty si sami sobě lžeme do kapsy o tom, jak je národ český lepší a lepší? Podporou těmto myšlenkám pak může být dnes tak aktuální otázka státních maturit. Ovšem tyto problémy necháme na zpracování jiným výzkumníkům a výzkumům. Ale jistě jsou to otázky, nad kterými by se měl zamyslet každý z nás, než bude příliš pozdě a na obracení hamburgerů budou přijímáni lidé s titulem před jménem. Dalším zajímavým údajem, který nám znovu zprostředkovává Český statistický úřad, je přehled výše vzdělání podle pohlaví v letech 1950 a [3] Struktura vzdělání podle pohlaví [3] Z výsledků tohoto grafu vidíme narůstající procento vzdělanosti žen oproti mužům, jejichž zastoupení očividně klesá a to v mezních letech. Poměry ve vyšším vzdělání se takřka otočily. Lze tedy s mírnou nadsázkou tvrdit, že české ženy jsou, co se týče dosahovaného vzdělání daleko před pány tvorstva a bylo by záhodno je jistě více poslouchat. 11/71

12 2.3 Trendy ve školství Jak bylo již letmo zmíněno dříve, zde si uvedeme dva trendy v českém školství. Jeden aktuální a druhý sice starší, ale neméně podstatný. Obě tyto na první pohled odlišné součásti českého vzdělávacího systému jsou vskutku zajímavým prvkem ovlivňujícím nejen studenty samotné, ale především to, co studenti pro společnost znamenají, tedy potenciální budoucnost. Základním předpokladem pro úspěch terciálního vzdělávacího systému je jistá předpřipravenost z předchozích stupňů. Zde by byla nesmírná škoda, kdybychom se alespoň neohlédli za otázkou, jež momentálně trápí budoucí maturanty a která nedává spát ani českým politikům Státní maturity Státní maturitou rozumíme souhrnnou zkoušku základních znalostí, která by měla zajistit jistou potenciální úroveň studentů, kteří ji úspěšně složí, a od níž by se mohl později odrážet další stupeň rozvíjení znalostí. Jejich příprava započala již v roce 2000 a v platnost by se měla dostat na jaře roku Avšak s ohledem na předchozí odklady v letech 2008 a 2010 a na právě projednávaném návrhu v senátu o jejich zrušení se můžeme jen dohadovat zda vůbec někdy vejdou v platnost. [1] To, že se proti tomuto bouří studenti, je pochopitelné, ale také i krajně nelogické. Ovšem že se státní maturity nelíbí ani některým státním představitelům, je alespoň z mého osobního pohledu krajně nepříjemné. Je sice pravdou, že začít napravovat české školství z prostředku je přinejmenším divné, ale někde se začít musí. Vždyť minimálně každý člověk s maturitním vysvědčením či člověk o něj usilující, by měl chtít, když se řekne, že má za sebou úspěšně maturitní zkoušku, aby to byla berná mince, se kterou se může nejen u nás, ale i ve světě ohánět, a která něco znamená. Bohužel, sáhněme si do svědomí a zeptejme se sami sebe, zda tomu tak dnes skutečně je. Zda dnešní maturitní vysvědčení má tu samou váhu, jakou mělo kupříkladu několik let, případně desítek let nazpátek. 12/71

13 I vrcholní představitelé vlády se z lecjakých důvodů snaží hájit postoj, že jde jen o další zbytečný projekt bez zjevného účelu, který se snaží obhájit líbivými slovy, jak každý, kdo dospěje k této "zkoušce dospělosti", by ji pomalu měl i absolvovat, a jak je nepřípustné, aby třetina studentů neprošla. [4] Potom by se ovšem ze zkoušky stala fraška a jen by to napomohlo pádu tohoto dříve tak uznávaného symbolu vzdělání. Neměla by právě tato zkouška, ačkoliv dle mého mínění nikterak složitá, [5] být oním pomyslným sítem na věčné studenty, kteří studují spíše proto, že jim to systém dovoluje, a ne proto, že chtějí vědět více? Modul VS kredit Druhým, dnes sice ne tak aktuálním, tématem, které se ale začíná znovu dostávat do popředí zájmů, je otázka, které z typů studia je v první řadě pro studenta, o kterého by mělo jít nejvíce, tím nejpřínosnějším. Zda všudypřítomná normalizace v podobě kreditového systému, či starší, ale dnes znovu na některých místech zvažovaný modulový způsob výuky. [6] Co je to vlastně modul? Moduly představují relativně samostatné, obsahem i cílem uzavřené okruhy učiva, které je možné po jejich osvojení hodnotit, případně certifikovat. Tvoří základní kameny, ze kterých lze skládat alternativně uspořádané vzdělávací trasy, které lze snadno inovovat. Pilířem tohoto systému je relativní volnost, kdy student má předem dané jisté oborové předměty, které musí splnit, ovšem ve zbytku studia mu je ponechána volba, jelikož je limitován pouze počtem požadovaných zápočtů a složených zkoušek za jeden semestr a je vesměs lhostejno z jakého předmětu. Výhodou modulového systému je transparentnost, kde jednotlivé moduly jsou jednotně koncipované cíle a představují uzavřené a při studiu i na pracovním trhu použitelné celky. Dále pak jednoduchá srovnatelnost, kdy moduly lze použít v prezenční i kombinované formě studia i v celoživotním vzdělávání. Obsahově shodné moduly jsou srovnatelné a vzájemně zastupitelné. 13/71

14 Co je to kredit? Kredity představují určité bodové hodnocení jednotlivých modulů vyjadřující potřebné množství práce studenta, jež je zapotřebí k osvojení učiva daného předmětu. Jedné vyučovací hodině týdně za semestr (to je v průměru za 15 hodin) odpovídá 1 kreditní bod. Během studia je student nucen získat na vysoké škole v průměru 30 kreditů za jeden semestr. Výhodou ECTS (Evropského systému přenosných kreditů) je především jeho mezinárodní srovnatelnost v terciálním vzdělávání. Dále pak jsou dotyčné kredity uznávány v rámci EU na jakékoliv škole odpovídající terciální sféře. Rozdílem mezi jednotlivými typy studia jsou pak právě nároky na studenta, kdy při použití kreditového systému je student spíše nucen podnikat honbu za jednotlivými poukázkami a musí studovat i předměty, o které nemá zájem, a z časové zátěže, jež z dotyčných předmětů plyne, mu nezbývá čas na případné další předměty, které by mu vyhovovaly daleko více, čehož si v případě modulového systému dopřeje více, avšak při případné změně studovaného oboru nemá takové možnosti zástupnosti jednotlivých modulů jako v případě systému kreditového. Co je studentovi bližší a který ze systémů je ten správný, se zde bohužel nedozvíme. Avšak jak již bylo řečeno, tak nezmínit se zde alespoň takto na několika řádcích o tomto problému, by bylo škodou, která by později mohla některé z čtenářů mrzet a chybět jim. 2.4 Placené školství VERSUS vzdělanost Dalším tématem, kterého se na závěr této kapitoly dotkneme, bude otázka placeného školství. Za tím, že někde zúročíme naše nabyté znalosti, je očekávání, které motivuje každého potenciálního studenta. Ale tak jako u obyčejného výrobku i u znalostí si jistě více bude potenciální zaměstnavatel cenit těch, kteří jsou vybaveni ryzejšími vědomostmi a znají případné problematiky hlouběji než ostatní, jejichž vědomosti jsou jistě také rozsáhlé, ale povrchní. Otázkou tedy není, proč se rok od roku hlásí více studentů na vysoké školy, ale to, jestli vědomosti na těchto školách jsou mezi posluchače rozprostřeny tak, aby z nich vzešlo alespoň tolik, co bylo nabídnuto. V dnešní době, kdy se každý, nikoliv nepochopitelně, žene za co nejvyšším výdělkem, vyvstává otázka, zda kvantita přibývajících studentů může být kvalitativně pokryta potřebnými znalostmi vybavenými pedagogy. 14/71

15 Vždyť i učitel je člověk, ačkoliv o tom nejeden student pochybuje. Pedagogova snaha, mnohdy takřka sisyfovská, kdy se snaží do mysli povětšinou nedotknuté vytesat něco, co by stálo alespoň za tu námahu do tohoto procesu vloženou, je nutno patřičně ocenit. Ovšem i zde narážíme na překážku v podobě nedostatku peněžních prostředků. Řešení pak jsou nasnadě dvě Peníze 1.0 Prvním z nich je nechat tyto zprostředkovatele vědomostí dobře zaplatit a jednoduše jim přidat. Ovšem řešení, které se jako první nabízí, nebývá většinou tím nejlepším. Vždyť už dnes nalezneme na soukromých vysokých školách téměř sto tisíc studentů, což je o takřka studentů více než na školách státních. [7] A to soukromé školy nejsou pouze v terciálním vzdělávání, ale i na nižších pozicích struktury českého školství a to v daleko větším zastoupení. Tedy si lze i takto zpětně ověřit a porovnat znalosti získávané na jednotlivých typech škol a jistě každý člověk, který se mohl s těmito dvěma druhy studentů posléze setkat, může pozorovat, že rozdíly ve vědomostech nemusí být nijak patrné. Je tedy cesta navyšování dotací, kdy by si student za svá studia platil tak, jak je to běžné na univerzitách kupříkladu v USA, tou správnou? V USA se průměrná cena jednoho semestru odpovídajícího studiu zde na vysokých školách blíží k USD [8], tedy neporovnatelně méně než u nás. Byla by to záruka, že za své peníze dostane opravdu to nejlepší? Vždyť ačkoliv jsou jistě peníze vložené do studia také motivací pro zúčastněného, nemusí jít vždy o správný směr, jelikož právo na vzdělání je nepopiratelnou součástí základních práv člověka a ne každý nadaný člověk je zároveň dostatečně majetným, aby si mohl toto zboží dopřát Peníze?.0 Nebylo by tedy snazší omezit počet studentů, kterým by se tak dostalo daleko větší péče z rukou stejného počtu pedagogů, avšak nikoliv tak zatížených? Ovšem to by školy nesměly být dotovány, dle počtu studujících studentů. Která z možností je tou správnou, jež nám zajistí kvalitní školství, a to nejen terciální, a zároveň dostatečný počet absolventů, kteří budou inteligencí národa a jeho chloubou? Toto je jedna z otázek, na které se budeme snažit nepřímo nalézt odpověď. Zda je pro studenty větším přínosem hromadné vzdělávání ve velkých institutech, nebo rodinné vzdělávání na školách menších, ale teoreticky starostlivějších. 15/71

16 3 Dotazník V této kapitole si uvedeme některé poznatky, způsoby a metody užívané při zpracovávání dotazníků. Tento dotazník bude stěžejní částí celé naší práce, bez kterého by nemohlo vzniknout nic dalšího, jako jsou kupříkladu tolik potřebné výsledky pro naše hypotézy. 3.1 Počátek výzkumu Máme vybrán přirozený systém, kterým je české vysoké školství. V našem případě na dvou konkrétních školách. Přirozeným systémem dle W.R. Ashbyho rozumíme takový systém, který je definován jako soubor proměnných, které jsou navzájem spojeny mnoha vztahy. Naproti tomu počet vztahů spojujících jeden přirozený systém s jiným přirozeným systémem je veličinou nižšího řádu.[9] Což odpovídá situaci, kdy české vysoké školství lze označit za vlastní systém mající mnoho vnitřních a jiných vztahů, které je spojují s jinými vlivy (systémy) na ně působícími. V první řadě si musíme položit otázku, zda je námi vybraný systém informačně uzavřený. Informačně uzavřeným systémem rozumíme takový systém, který nemůže být ovlivněn ničím z venku bez vědomí výzkumníka. [10] V našem případě, kdy budeme zkoumat vztahy studentů k jejich škole, je silně nepravděpodobné, že by něco bylo schopno ovlivnit studenty tak, aby byl výsledek výrazně zkreslen. 3.2 Skupiny Jistě by bylo dokonale přesné oslovit všechny studenty jednotlivých vybraných skupin, avšak z praktického hlediska to není proveditelné, proto musíme redukovat námi vybrané skupiny na vzorek těchto dvou skupin. Vzorkem rozumíme skupinu dílčích jednotek, které jsou součástí skupiny a které pozorujeme. Jak zkonstruovat správný vzorek pro naše šetření, by vydalo na mnoho stran a nikdy bychom nemuseli skončit. Na výběr máme několik metod určení toho správného vzorku pro naši práci. áhodný stratifikovaný výběr Populace je rozdělena do skupin homogenních vzhledem k nějakému jasnému kritériu a jedinci jsou vybíráni do vzorku náhodně z těchto skupin. [10] 16/71

17 Vícestupňový náhodný výběr Provádí se v několika krocích. Kde obvykle nejdříve rozdělíme zkoumanou skupinu na několik menších podskupin, které mají nějaký společný atribut, a poté náhodně vybíráme z těchto podskupin do našeho vzorku. Účelový výběr Pro výzkumníka asi nejakceptovatelnější a nejméně pracný. Jednoduše necháme na výzkumníkově úsudku, co má být zkoumáno a co budeme pozorovat. V našem případě musím přiznat, že stačilo provést náhodný výběr u obou skupin, který nám částečně zajistil, že každý element populace měl stejnou pravděpodobnost dostat se výběru. Takto jsme se zabezpečili proti nepříjemným vlivům, které mohou ovlivnit naše výsledky, a spolu s tím zabezpečili příliv jak očekávaných, tak i neočekávaných vlastností populace. 3.3 Jak pozorovat? V zásadě máme k dispozici několik postupů, jak námi vybraný vzorek pozorovat. Prvním z nich je jednoduché srovnávání statistických skupin. Jednoduše si vybereme skupiny, které chceme zkoumat, necháme je vyplnit dotazníky a výsledky poté proti sobě vzájemně postavíme. Tato metoda je dle odborných knih sice chlebem sociologického výzkumu, avšak nikterak dobrým nástrojem. Pro naši práci nám však bude vyhovovat a to především z důvodů, že ostatní metody, o kterých se dále zmíníme jen letmo, jsou co se týče časové náročnosti a složení respondentů daleko obtížněji dosažitelné a naše výsledky spolehlivě dostaneme i při užití tohoto principu získávání výsledků. Dalším principem pozorování je tzv. předběžné a následné pozorování jedné skupiny. Jak už z názvu vyplývá, tak tato varianta pozorování spočívá v dvojitém oslovení jedné skupiny respondentů v časově odlišných bodech. Tento model je pro nás nepodstatný, jelikož potřebujeme mít v našem šetření minimálně dvě rozdílné skupiny. Třetí model, označovaný jako klasický experiment, je kombinací obou předchozích. Nejdříve získáme výsledky od vybraných skupin a poté po delším časovém úseku jim předložíme znovu ten samý dotazník. Takovýto typ pozorování by byl pro naše výsledky sice opravdu důstojnou oporou, protože bychom tak byli schopni pozorovat případné odchylky, které by mohly naznačit vliv některých elementů 17/71

18 ovlivňující respondenty v jednotlivých časových údobích, avšak pro náš skromný výzkum by byla tato metoda příliš komplikovaná. Ze stejného důvodu nebudeme uvažovat o dalších metodách zkoumání vybraných skupin, ale jen si uvedeme jejich názvy, pod kterými je můžeme nalézt v odborné literatuře (Salomonův experiment a následné pozorování na dvou skupinách). 3.4 Hypotézy Hypotézy jsou určeny k tomu, aby odborný text měl nějakou jasně danou logiku. Prakticky tedy máme při poznávání nějakého jevu dvě základní metody. Metodu deduktivní a metodu induktivní. Jelikož v našem výzkumu už z povahy práce musíme užívat hypotéz, pak tou naší metodou bude první zmíněná. Představme si ale oba přístupy malinko blíže: Deduktivní metoda poznání Zjednodušeně ji můžeme interpretovat jako sled těchto návazností: [10] Teorie Hypotézy Pozorování Přijaté či zamítnuté hypotézy Deduktivní metoda vychází z teorie nebo z obecně formulovaného problému. Teoretický nebo praktický problém je přeložen do jazyka hypotéz. Hypotézy navrhují, jaké spojení mezi proměnnými bychom měli najít, je-li naše hypotéza pravdivá. Pak následuje sběr dat. Odpovídají-li závislosti mezi sebranými daty vzorci předpovězenému v hypotézách, přijmeme hypotézy jako platné, jinak musíme hypotézy odmítnout Induktivní metoda poznání Pozorování alezené pravidelnosti Předběžné závěry Teorie Induktivní metoda poznání je oproti předchozí odlišná. Začíná pozorováním, ve kterém pátráme po pravidelnostech, vzorcích, které snad existují v objektivní realitě. Objevené pravidelnosti popíšeme ve formě předběžných závěrů. Ty pak ověřujeme dalším pozorováním. Konečným produktem je nová teorie. [10] Je jasné, že induktivní metodu nemůžeme v našem případě především z časového důvodu aplikovat. Jelikož je náš výzkum zároveň kvantitativní, pak ani jinou možnost než dedukci mít nemůžeme. 18/71

19 3.5 Předvýzkum Tato část naší konstrukce dotazníků zabrala, co se týče času, asi nejvíce hodin. V našem případě šlo o sladění otázek s našimi hypotézami a s odchylkami v interpretaci některých otázek. Bohužel ani po několika verzích dotazníku (kterých bylo celkem 11) se nepodařilo veškeré problémy odstranit. Předvýzkum obvykle slouží jako test nástrojů, které chceme k výzkumu užít. Nám posloužil naprosto bezchybně, když nám pomohl eliminovat otázky špatné z hlediska větné stavby, odhalit přebytečnost některých otázek vzhledem k našim hypotézám, či odstranit otázky, které byly pro dotazované příliš obtížné, ale i takové, na které se respondentům nechtělo odpovídat. Bohužel i tak nám vzniknul dotazník větší, než bylo zapotřebí, na což někteří respondenti i poukázali. A společně s tím související i otázky, které se do zpracovávaných výsledků nestihly vejít a které jsem si tak mohli ušetřit. verzi. Pro detailnější představu lze nalézt v příloze první verzi dotazníku a její finální (Příloha 3 a 4) 3.6 Typy otázek Do dotazníku byly z nepřeberného množství různých druhů otázek vybrány tyto typy: [11] Uzavřené otázky Otázky lehce pokládané, avšak těžce konstruované vzhledem k nastavení odpovědí tak, aby pokryly všechny možné varianty odpovědí. Zároveň je tu nutnost vyvážit nabízené odpovědi tak, aby bylo došlo k co nejmenší ztrátě informací zapříčiněné škatulkováním, a zároveň aby případných škatulek nevzniklo nadměrné množství Otevřené otázky volné V tomto typu otázek se dotazovaný může vyjádřit volně v rámci předem otázkou nastavených mezí. Odpovědi na tyto otázky jsou patrně nejcennější, co můžeme od respondenta získat, avšak většinová neochota na tyto dotazy odpovídat byla patrná již v předvýzkumu. Takto získáme odpovědi, které by nás kupříkladu nemusely ani napadnout, ale jejich zpracování je později provázeno obtížemi. 19/71

20 3.6.3 Otázky sémantického diferenciálu Tato technika vyvinutá v roce 1956 spočívá v předložení několika škál, které má respondent vyplnit. Nejlépe s lichým počtem kategorií definovaných v protikladných párech slov. Užívá se především pro zjišťování stereotypních představ o nějakém subjektu, [10] což činí tento typ otázek pro tuto práci přímo nepostradatelným. Tyto otázky jsou, co se týče zpracování a prezentování výsledků, asi tou nejsnazší technikou dotazování vůbec. Tazatel si je ale musí hodně dobře rozmyslet, aby v záchvatu nadšení z této techniky krotil své vášně a nezahltil dotazované velkým počtem takovýchto pro tazatele snadných dotazů. Zároveň si dovolím na závěr této podkapitoly uvést odkaz na dotazníkové jedenáctero, kterým jsem se řídil. U některých otázek ovšem méně než by bylo nutné, jak se později ukázalo. Tyto otázky jsou zmíněny v publikaci Jak se vyrábí sociologická znalost autora zde nejvíce citovaného Miroslava Dismana. 3.7 Zkreslení Zkreslení je asi největší obava jakéhokoliv výzkumu. Kupodivu z mého pohledu až ta poslední z obav. Vždyť co může být horšího než zjištění, že výsledné odpovědi nám ukazují něco naprosto jiného, co si v lepším případě rovnou zařadíme jako vliv nějakého cizorodého prvku v systému. V tom horším pak prezentujeme výsledky takové, jaké jsou, aniž bychom si uvědomili, že jsou ovlivněné něčím, co jsme sami nebyli s to postřehnout. Dle poznatků pánů Webba, Campbella, Schwarze a Sechresta z roku 1969 si ve zkratce uvedeme několik typů zkreslení, tak jak je tito autoři popsali. [12] Efekt morčete: zkreslení vzniklé tím, že zkoumané osoby jsou si vědomy toho, že jsou zkoumány Výběr role: zkoumaná osoba, která si je vědoma, že je zkoumána, nebude reagovat přirozeně, ale tak, aby se jevila v co nejlepším možném světle. Měření jako zdroj změny: výzkumný proces může vyvolat ve zkoumaných osobách postoje, které před tím neexistovaly Stereotyp ve volbě odpovědi: volba alternativních odpovědí je ovlivněna jinými faktory než míněním respondenta. 20/71

21 Co se týče našeho výzkumu, věřím a doufám, že výsledky nebudou anebo budou jen zanedbatelně ovlivněny jakýmkoliv zkreslením. Ačkoliv z vyplněných dotazníků je již patrné, že efektu výběru role jsme se v několika dotaznících nevyhli. Zároveň i minimálně jedno morče, které vyplnilo můj dotazník a jehož očividné antipatie vůči mé osobě mu zabránily v objektivnímu přístupu k dotazníku. Ale o tom najdeme zmínku později. 3.8 Statistika Pro naši práci je nezbytnou součástí i znalost alespoň základních statistických veličin. Při obvyklém zpracovávání odpovědí získaných skrze dotazníkové šetření musíme minimálně rozlišovat, co je to nominální, pořadová či intervalová proměnná, dále pak rozdíl mezi modusem a mediánem, a samozřejmostí je i znalost směrodatné odchylky. Ačkoliv v této práci užijeme pouze prostý aritmetický průměr, dovolím si uvést, co tyto výše nadnesené výrazy skutečně vyjadřují. [13] Prostý aritmetický průměr Jednoduše vyjadřuje typickou hodnotu pro soubor hodnot, ze kterého je prostý aritmetický průměr počítán. ominální proměnná Jsou též nazývány kvalitativními proměnnými. Hodnoty těchto proměnných jsou obvykle názvy, u kterých nemá valného smyslu hledat mezi nimi nějaké vzájemné souvislosti. V našem dotazníku mezi ně kupříkladu patří pohlaví respondenta či respondentky. Pořadová proměnná Neboli též cizím slovem ordinální proměnné. Tyto proměnné lze řadit dle nějakého klíče a dozvíme se z nich přibližnou pozici oproti ostatním proměnným zařazeným ve stejné skupině. Typickým příkladem pořadových proměnných jsou otázky sémantického diferenciálu. 21/71

22 Intervalová proměnná Patrně nejužitečnější mezi proměnnými. Lze je řadit do do určitých kategorií, lze mezi nimi nalézt vzájemné vztahy a obvykle mají podobu číselnou. Mezi otázky intervalových proměnných v našem dotazníku můžeme zahrnout otázku ptající se na počet spolužáků se kterými se respondent stýká. Modus Je v našem souboru výraz, který se vyskytuje nejčastěji Medián Jednoduše řečeno, pokud seřadíme všechna naše pozorování dle jejich velikosti, potom to, které se právě vyskytuje přesně uprostřed, je mediánem Směrodatná odchylka Tento termín popisuje zhruba skutečnost, jak moc se od sebe jednotlivá čísla daného souboru navzájem liší. Čím je číslo vyšší, tím jsou jednotlivé hodnoty od sebe dál. Naopak pokud je číslo nízké, potom si jsou v rámci daného souboru čísel blíže. 3.9 Kvantitativní versus kvalitativní Na závěr jsem si nechal, podobně jako kniha [10], která mne tímto tématem prvořadě provázela, nejdůležitější téma. Již několikrát v této kapitole bylo zmíněno sousloví kvantitativní výzkum, jehož druhem ve zbrani je výzkum kvalitativní. V podkapitole hypotézy jsme se mohli setkat s tím, že celá tato práce je s odkazem na užití hypotéz jednoznačně výzkumem kvantitativním. Ale proč tomu tak je? Dle jednoznačných určujících znaků každé práce zabývající se sociologickým výzkumem jsme schopni nejen na základě hypotéz určit, o který typ se vlastně jedná. Tabulka pod tímto textem nám v tomto našem dilematu pomůže. Kvantitativní výzkum Omezený rozsah informace o mnoha jedincích Silná redukce počtu pozorovaných proměnných a silná redukce počtu sledovaných vztahů mezi těmito proměnnými Generalizace na populaci je většinou snadná a validita této generalizace je měřitelná Kvalitativní výzkum Mnoho informací o velmi malém počtu jedinců Silná redukce počtu sledovaných jedinců Generalizace na populaci je problematická a někdy i nemožná Tabulka 1: Kvalitativní a kvantitativní [10] 22/71

KLIMA ŠKOLY. Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy. Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha. Termín

KLIMA ŠKOLY. Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy. Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha. Termín KLIMA ŠKOLY Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha Termín 29.9.2011-27.10.2011-1 - Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, milí kolegové! Dovolte, abychom

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Sociologický výzkum (stručný úvod) Michal Peliš

Sociologický výzkum (stručný úvod) Michal Peliš Sociologický výzkum (stručný úvod) Michal Peliš vědy exaktní X sociální tvrzení deterministického charakteru univerzální platnost experiment prokazování kauzality tvrzení pravděpodobnostního charakteru

Více

Konzumace piva v České republice v roce 2007

Konzumace piva v České republice v roce 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 26 40 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Konzumace piva v České republice v roce 2007 Technické

Více

Spokojenost se životem

Spokojenost se životem SEMINÁRNÍ PRÁCE Spokojenost se životem (sekundárních analýza dat sociologického výzkumu Naše společnost 2007 ) Předmět: Analýza kvantitativních revize Šafr dat I. Jiří (18/2/2012) Vypracoval: ANONYMIZOVÁNO

Více

Jednofaktorová analýza rozptylu

Jednofaktorová analýza rozptylu I I.I Jednofaktorová analýza rozptylu Úvod Jednofaktorová analýza rozptylu (ANOVA) se využívá při porovnání několika středních hodnot. Často se využívá ve vědeckých a lékařských experimentech, při kterých

Více

Máte rádi kávu? Statistický výzkum o množství vypité kávy napříč věkovým spektrem.

Máte rádi kávu? Statistický výzkum o množství vypité kávy napříč věkovým spektrem. Máte rádi kávu? Statistický výzkum o množství vypité kávy napříč věkovým spektrem. SEMESTRÁLNÍ PRÁCE STATISTIKA VYPRACOVALA: IRENA VALÁŠKOVÁ A BARBORA SLAVÍKOVÁ DNE: 29. 12. 2012 SKUPINA: 2 36 Obsah Pár

Více

Anketa pro studenty a absolventy

Anketa pro studenty a absolventy Anketa pro studenty a absolventy Výběr posuzovaného vzorku byl zaměřen na mladé lidi, kteří pocházejí z Hlinska a okolí. Dotazníkového šetření, které se týká fluktuace mladých občanů na Hlinecku, se zúčastnilo

Více

Hodnocení kvality různých typů škol září 2016

Hodnocení kvality různých typů škol září 2016 Tisková zpráva Hodnocení kvality různých typů škol září 201 Hodnocení úrovně výuky na různých typech škol počínaje základními školami a konče vysokými je trvale příznivé kladné hodnocení výrazně převažuje

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ANALÝZA POTŘEB STUDENTŮ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Analýza potřeb studentů VŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u studentů VŠ technického

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2012

Občané o stavu životního prostředí květen 2012 oe206 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: martin.buchtik@soc.cas.cz Technické parametry Občané o stavu životního prostředí

Více

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Měření efektivity informačního vzdělávání Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Evaluace jako výzkumný proces Formy informačního vzdělávání CEINVE Kontaktní (face to

Více

Dotazníkové šetření pro příjemce (veřejné vysoké školy - pedagogické fakulty) v rámci výzvy 02_16_038 - Pregraduální vzdělávání

Dotazníkové šetření pro příjemce (veřejné vysoké školy - pedagogické fakulty) v rámci výzvy 02_16_038 - Pregraduální vzdělávání Dotazníkové šetření pro příjemce (veřejné vysoké školy - pedagogické fakulty) v rámci výzvy 02_16_038 - Pregraduální vzdělávání I. Cíle výzkumu V rámci výzvy Pregraduální vzdělávání budou organizována

Více

Světové šetření o zdraví (13. díl) Cíle zdravotnictví a sociální kapitál

Světové šetření o zdraví (13. díl) Cíle zdravotnictví a sociální kapitál Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 28.6.2004 41 Světové šetření o zdraví (13. díl) Cíle zdravotnictví a sociální kapitál Tato aktuální informace se zabývá

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Metody a techniky využitelné pro sociální zjišťování na venkově

Metody a techniky využitelné pro sociální zjišťování na venkově Metody a techniky využitelné pro sociální zjišťování na venkově Sociologický empirický výzkum (SEV) nástroj pro zjišťování odpovědí na otázky o existenci, rozsahu a vývoji společenských jevů a procesů

Více

Kvalifikovanost učitelů hlavní výsledky dotazníkového šetření

Kvalifikovanost učitelů hlavní výsledky dotazníkového šetření Kvalifikovanost učitelů hlavní výsledky dotazníkového šetření Použitá metodika Výzkumné šetření bylo provedeno ve spolupráci s Ústavem pro informace ve vzdělávání (ÚIV) ve dnech 7. 14. září 2009. Sběr

Více

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 02/86 84 0129, 0130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Demokracie, lidská práva a korupce mezi

Více

Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2015

Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2015 or151 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 6 40 1 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti

Více

Angažovanost občanů a zájem o politiku - únor 2016

Angažovanost občanů a zájem o politiku - únor 2016 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 26 29 E-mail: jarmila.pilecka@soc.cas.cz Angažovanost občanů a zájem o politiku - únor 206 Technické

Více

A Formální vzdělávání

A Formální vzdělávání Formální je realizováno ve vzdělávacích institucích, zpravidla školách. Jeho funkce, cíle, obsah, organizační formy a způsoby hodnocení jsou vymezeny právními předpisy. Zahrnuje získávání na sebe navazujících

Více

Experience of the Integration of ICT into University Education

Experience of the Integration of ICT into University Education Zkušenosti z procesu integrace ICT v oblasti univerzitního vzdělávání Experience of the Integration of ICT into University Education Rožnov p./radh. 12. 15. září 2011 20.9.2011 ICTE 2011 1 Úvod, cíl příspěvku

Více

Diagnostika regrese pomocí grafu 7krát jinak

Diagnostika regrese pomocí grafu 7krát jinak StatSoft Diagnostika regrese pomocí grafu 7krát jinak V tomto článečku si uděláme exkurzi do teorie regresní analýzy a detailně se podíváme na jeden jediný diagnostický graf. Jedná se o graf Předpovědi

Více

Téma číslo 5 Základy zkoumání v pedagogice II (metody) Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky

Téma číslo 5 Základy zkoumání v pedagogice II (metody) Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky Téma číslo 5 Základy zkoumání v pedagogice II (metody) Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 Teoretická východiska empirického zkoumání pedagogických jevů. Typy výzkumů, jejich různá pojetí. Základní terminologie

Více

Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen 2014

Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 80 29 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2013

Občané o stavu životního prostředí květen 2013 oe306b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o stavu životního prostředí květen 203 Technické

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Průzkumy potřeb zákazníků pro sektory hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a agentur ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA Průzkum potřeb zákazníků pro sektor

Více

Směrnice rektora č. 3/2014 Hodnocení kvality studia z pohledu studentů

Směrnice rektora č. 3/2014 Hodnocení kvality studia z pohledu studentů Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně správní, Havířov Směrnice rektora č. 3/2014 Hodnocení kvality studia z pohledu studentů Článek 1 Úvodní

Více

ANONYMNÍ DOTAZNÍK PRO STUDENTY

ANONYMNÍ DOTAZNÍK PRO STUDENTY Odpovědi a komentáře respondentů dotazníku (Odporující si názory respondentů nejsou komentovány) Příloha I ANONYMNÍ DOTAZNÍK PRO STUDENTY část I. (před vykonanou zkouškou z předmětu Evropské právo leden

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči Vydala: Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj Zpracovala: Michaela Pomališová http://www.timur.cz

Více

Jana Vránová, 3.lékařská fakulta UK, Praha. Hypotézy o populacích

Jana Vránová, 3.lékařská fakulta UK, Praha. Hypotézy o populacích Jana Vránová, 3.lékařská fakulta UK, Praha Hypotézy o populacích Příklad IQ test: Předpokládejme, že z nějakého důvodu ministerstvo školství věří, že studenti absolventi středních škol v Hradci Králové

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 12. 2002 60 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Tato

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz K některým aspektům výběru piva českými konzumenty

Více

Analýza vzdělávacích potřeb a kompetencí učitelů 1. stupně ZŠ v Olomouckém kraji k implementaci a využívání ICT ve výuce matematiky

Analýza vzdělávacích potřeb a kompetencí učitelů 1. stupně ZŠ v Olomouckém kraji k implementaci a využívání ICT ve výuce matematiky Analýza vzdělávacích potřeb a kompetencí učitelů 1. stupně ZŠ v Olomouckém kraji k implementaci a využívání ICT ve výuce matematiky Analysis of Educational Needs and Competencies of Primary School Teachers

Více

676 + 4 + 100 + 196 + 0 + 484 + 196 + 324 + 64 + 324 = = 2368

676 + 4 + 100 + 196 + 0 + 484 + 196 + 324 + 64 + 324 = = 2368 Příklad 1 Je třeba prověřit, zda lze na 5% hladině významnosti pokládat za prokázanou hypotézu, že střední doba výroby výlisku je 30 sekund. Přitom 10 náhodně vybraných výlisků bylo vyráběno celkem 540

Více

VÝBĚR VZORKU V KVANTITATIVNÍM

VÝBĚR VZORKU V KVANTITATIVNÍM VÝBĚR VZORKU V KVANTITATIVNÍM Metodologie ISK, 31/10/2014 TERMINOLOGIE Populace / základní soubor Soubor jednotek, které chceme zkoumat předpokládáme, že naše výroky jsou pro tento soubor platné Soubor

Více

Hodnocení kvality logistických procesů

Hodnocení kvality logistických procesů Téma 5. Hodnocení kvality logistických procesů Kvalitu logistických procesů nelze vyjádřit absolutně (nelze ji měřit přímo), nýbrž relativně porovnáním Hodnoty těchto znaků někdo buď předem stanovil (norma,

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

Zhodnocení dopadů inovace na studijní výsledky

Zhodnocení dopadů inovace na studijní výsledky Zhodnocení dopadů inovace na studijní výsledky Zpracoval: doc. Ing. Josef Weigel, CSc. hlavní řešitel projektu Hodnocené studijní programy: - Bakalářský studijní program Geodézie a kartografie v prezenční

Více

po /[5] Jilská 1, Praha 1 Tel./fax:

po /[5] Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: po00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 8 80 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Spokojenost s oblastmi sociální politiky, a školství

Více

Jaké pokusy potřebujeme z termiky?

Jaké pokusy potřebujeme z termiky? Úvod Jaké pokusy potřebujeme z termiky? Václava Kopecká KDF MFF UK; Vaclava.Kopecka@mff.cuni.cz Fyzikální pokusy učitel používá k přiblížení učiva žákům při výkladu snad všech částí fyziky. Ale máme dostatek

Více

Proces marketingového výzkumu - jednotlivé fáze, význam, stručná charakteristika. Výběr a formulace výzkumného problému. Vztahy mezi proměnnými.

Proces marketingového výzkumu - jednotlivé fáze, význam, stručná charakteristika. Výběr a formulace výzkumného problému. Vztahy mezi proměnnými. Proces marketingového výzkumu - jednotlivé fáze, význam, stručná charakteristika. Výběr a formulace výzkumného problému. Projekt. Jednotky analýzy. Proměnné. Vztahy mezi proměnnými. Téma č. 2 Cíle marketingového

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ABSOLVENTŮ U3V

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ABSOLVENTŮ U3V VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ABSOLVENTŮ U3V Jana Borůvková Anotace: Příspěvek se zabývá vyhodnocením dotazníků, které vyplňovali absolventi jihlavské U3V. V první části jsou porovnávány odpovědi absolventů jednotlivých

Více

Hodnocení stavu životního prostředí - květen 2016

Hodnocení stavu životního prostředí - květen 2016 oe606 TISKOÁ ZPRÁA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav A ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 26 0 2 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení stavu životního prostředí - 206 Technické parametry

Více

Závěrečná práce. Odborný styl

Závěrečná práce. Odborný styl Závěrečná práce Odborný styl Anotace - abstrakt Anotace je napsána na samostatném listu a má rozsah 10 až 15 řádků.je stručným a komplexním popisem obsahu práce, nově objevených skutečností a z nich plynoucích

Více

JEDNOVÝBĚROVÉ TESTY. Komentované řešení pomocí programu Statistica

JEDNOVÝBĚROVÉ TESTY. Komentované řešení pomocí programu Statistica JEDNOVÝBĚROVÉ TESTY Komentované řešení pomocí programu Statistica Vstupní data Data umístěná v excelovském souboru překopírujeme do tabulky ve Statistice a pojmenujeme proměnné, viz prezentace k tématu

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií

Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Teze diplomové práce Informační systém základních registrů a Policie ČR Bc. Lenka Hajská 2014 ČZU v Praze

Více

Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Bankovní účty (semestrální projekt statistika) Tomáš Hejret (hej124) 18.5.2013 Úvod Cílem tohoto projektu, zadaného

Více

STEM - Středisko empirických výzkumů, Chlumčanského 5, 180 00 Praha 8 SPORTOVNÍ SÁZKY. Bleskový průzkum STEM pro APKURS

STEM - Středisko empirických výzkumů, Chlumčanského 5, 180 00 Praha 8 SPORTOVNÍ SÁZKY. Bleskový průzkum STEM pro APKURS STEM - Středisko empirických výzkumů, Chlumčanského 5, 8 Praha 8 SPORTOVNÍ SÁZKY Bleskový průzkum STEM pro APKURS V Praze dne. září 4 I. Údaje o výzkumu Typ výzkumu: Věcné zaměření výzkumu: Zkoumaná populace:

Více

PŘÍLOHY 1) Dotazník 2) Výsledky faktorové analýzy 3) Studentův t-test na rozdíly mezi faktory u žen a faktory u mužů 4) Ukázka elektronického

PŘÍLOHY 1) Dotazník 2) Výsledky faktorové analýzy 3) Studentův t-test na rozdíly mezi faktory u žen a faktory u mužů 4) Ukázka elektronického PŘÍLOHY 1) Dotazník 2) Výsledky faktorové analýzy 3) Studentův t-test na rozdíly mezi faktory u žen a faktory u mužů 4) Ukázka elektronického vyplňování dotazníku 5) Seznam tabulek, grafů a schémat 1)

Více

FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTÍ A OBAVY Z EKONOMICKÉHO

FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTÍ A OBAVY Z EKONOMICKÉHO TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/213 VYDÁNO DNE 11. 2. 213 FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTÍ A OBAVY Z EKONOMICKÉHO VÝVOJE CELKOVĚ BEZ VĚTŠÍCH ZMĚN. V uplynulém roce se třetina domácností (32 %) ocitla

Více

Vyhodnocení dotazníku a závěry:

Vyhodnocení dotazníku a závěry: DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ: KARIÉRNÍ PORADENSTVÍ NA GYMNÁZIU A SOŠ RÁJEC-JESTŘEBÍ. V průběhu ledna 2010 proto proběhlo dotazníkové šetření za účelem zmapování vnímání kariérního poradenství studenty maturitních

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Některé aspekty výběru piva českými konzumenty

Více

or11013 První otázka z tematického bloku věnovaného vysokoškolskému vzdělávání se zaměřila na mínění českých občanů o tom, zda je v České republice ka

or11013 První otázka z tematického bloku věnovaného vysokoškolskému vzdělávání se zaměřila na mínění českých občanů o tom, zda je v České republice ka or11013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 2 0 129 E-mail: milan.tuček@soc.cas.cz Občané o možnostech a motivaci ke studiu na vysokých

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. (IWI-C) VŠB Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava- Poruba,

Více

*Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta České Budějovice ** IDS Praha

*Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta České Budějovice ** IDS Praha Jan Těšitel* Drahomíra Kušová* Karel Matějka** Martin Kuš* *Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta České Budějovice ** IDS Praha České Budějovice, září 2013 CÍL Cílem dotazníkového

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 6 840 1 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Image politických stran září 2015 Technické parametry

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 9/ Závěrečná zpráva Za účelem vnitřního zajištění kvality vzdělávací činnosti na VŠRR je každoročně realizována evaluace výuky studenty.

Více

Vnímání přátelství na internetových sociálních sítích mezi žáky a učiteli z pohledů učitelů

Vnímání přátelství na internetových sociálních sítích mezi žáky a učiteli z pohledů učitelů Vnímání přátelství na internetových sociálních sítích mezi žáky a učiteli z pohledů učitelů Cíle: - zjistit, jak vnímají různí pedagogové přátelství na sociálních sítích a seznámit se s jejich osobními

Více

Deskriptivní statistika (kategorizované proměnné)

Deskriptivní statistika (kategorizované proměnné) Deskriptivní statistika (kategorizované proměnné) Nejprve malé opakování: - Deskriptivní statistika se zabývá popisem dat, jejich sumarizaci a prezentací. - Kategorizované proměnné jsou všechny proměnné,

Více

Logický rámec projektu (Logical Framework Matrix LFM)

Logický rámec projektu (Logical Framework Matrix LFM) Logický rámec projektu (Logical Framework Matrix LFM) Při přípravě, realizaci, monitorování a hodnocení programů a projektů se obvykle uplatňuje ve vyspělých zemích i v mezinárodních organizacích (EU,

Více

Fáze a techniky marketingového výzkumu

Fáze a techniky marketingového výzkumu VY_32_INOVACE_MAR_91 Fáze a techniky marketingového výzkumu Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období

Více

Tvar dat a nástroj přeskupování

Tvar dat a nástroj přeskupování StatSoft Tvar dat a nástroj přeskupování Chtěli jste někdy použít data v jistém tvaru a STATISTICA Vám to nedovolila? Jistě se najde někdo, kdo se v této situaci již ocitl. Není ale potřeba propadat panice,

Více

Postoje občanů k fungování demokracie v ČR únor 2014

Postoje občanů k fungování demokracie v ČR únor 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Postoje občanů k fungování demokracie v ČR

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

Chování spotřebitelů na trhu s bydlením shánění bydlení

Chování spotřebitelů na trhu s bydlením shánění bydlení Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Chování spotřebitelů na trhu s bydlením shánění bydlení Semestrální projekt Vypracovali: Michal Semerád, Miroslav Mařík, Petr Hostička, Ondřej Stehlík,

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. III/2010. příliš mnoho, b) přiměřeně, c) příliš málo.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. III/2010. příliš mnoho, b) přiměřeně, c) příliš málo. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoje české veřejnosti k cizincům březen 2010

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Téma Ročník 1. Datum tvorby 28.2.2013 Anotace Sociologický

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Šablona potisku na vrchní straně knihařské vázby desek ZP Stránka není součástí textového souboru závěrečné práce ve formátu MS Word! VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Jméno a příjmení Český název

Více

Statistika, Biostatistika pro kombinované studium Letní semestr 2011/2012. Tutoriál č. 4: Exploratorní analýza. Jan Kracík

Statistika, Biostatistika pro kombinované studium Letní semestr 2011/2012. Tutoriál č. 4: Exploratorní analýza. Jan Kracík Statistika, Biostatistika pro kombinované studium Letní semestr 2011/2012 Tutoriál č. 4: Exploratorní analýza Jan Kracík jan.kracik@vsb.cz Statistika věda o získávání znalostí z empirických dat empirická

Více

OSOBNÍ ZKUŠENOST SE ZÍSKÁVÁNÍM PRAXE NA VŠ. Bohdana Herzánová Říjen 2013

OSOBNÍ ZKUŠENOST SE ZÍSKÁVÁNÍM PRAXE NA VŠ. Bohdana Herzánová Říjen 2013 OSOBNÍ ZKUŠENOST SE ZÍSKÁVÁNÍM PRAXE NA VŠ Bohdana Herzánová Říjen 2013 PŘEDSTAVENÍ 1998-2006 STUDIUM: VOŠ (sociální obor - nedokončeno), VŠ Ostrava (magisterské studium pedagogický obor), VŠ Karlova Univerzita

Více

Statistika. Základní pojmy a cíle statistiky. Roman Biskup. (zapálený) statistik ve výslužbě, aktuálně analytik v praxi ;-) roman.biskup(at) .

Statistika. Základní pojmy a cíle statistiky. Roman Biskup. (zapálený) statistik ve výslužbě, aktuálně analytik v praxi ;-) roman.biskup(at) . Statistika Základní pojmy a cíle statistiky Roman Biskup (zapálený) statistik ve výslužbě, aktuálně analytik v praxi ;-) roman.biskup(at)email.cz 12. února 2012 Statistika by Birom Statistika Pojmy a cíle

Více

Dotazník Zpětná vazba absolventů

Dotazník Zpětná vazba absolventů Dotazník Zpětná vazba absolventů Milí absolventi, obracíme se na Vás s žádostí o vyplnění online dotazníku, který zjišťuje, jak s odstupem jednoho roku hodnotíte studium na střední škole. Šetření je anonymní

Více

UKONČENÍ STUDIA NA MASARYKOVĚ UNIVERZITĚ

UKONČENÍ STUDIA NA MASARYKOVĚ UNIVERZITĚ MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ UKONČENÍ STUDIA NA MASARYKOVĚ UNIVERZITĚ OHLÉDNUTÍ A PERSPEKTIVA 2004 Tisková zpráva JAROSLAV NEKUDA BRNO, 2004 V průběhu letošního dubna až července se uskutečnil již podeváté

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Rozšíření akreditace studijních oborů o kombinovanou formu studia s podporou různých forem e-learningu a dalších moderních didakticých metod (CZ.1.07/2.2.00/18.0023) Přijímací řízení zohledňující specifika

Více

Závěrečná zpráva z Pilotního projektu Pracovník pro recyklaci

Závěrečná zpráva z Pilotního projektu Pracovník pro recyklaci Vyhodnocení plnění Politiky druhotných surovin České republiky za období 2014 až 2016 Příloha č. 10 Závěrečná zpráva z Pilotního projektu Pracovník pro recyklaci Závěrečná zpráva z pilotního ověřování

Více

Pilotní průzkum informační gramotnosti vysokoškolských studentů

Pilotní průzkum informační gramotnosti vysokoškolských studentů Odborná komise pro informační vzdělávání a informační gramotnost na vysokých školách Pilotní průzkum informační gramotnosti vysokoškolských studentů v České republice Ludmila Tichá, ČVUT v Praze Fakulta

Více

Češi k prezidentským volbám v USA

Češi k prezidentským volbám v USA TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Češi k prezidentským volbám v USA Technické parametry

Více

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE student: Eva Bártková vedoucí práce: PhDr. Hana Slámová, Ph.D.

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Studijní program Učitelství pro základní školy, Učitelství pro střední školy (navazující magisterské studium,

Více

METODICKÝ APARÁT LOGISTIKY

METODICKÝ APARÁT LOGISTIKY METODICKÝ APARÁT LOGISTIKY Metodický aparát logistiky jedná se o metody sloužící k rozhodování při logistických problémech Metodu = použijeme, v případě vzniku problému. Problém = vzniká v okamžiku, když

Více

Zpracoval: Milan Tuček Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.: ,

Zpracoval: Milan Tuček Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.: , Tisková zpráva Priority ve financování jednotlivých oblastí sociální politiky listopad 2016 Z deseti sociálních oblastí nejvyšší prioritu získala zdravotní péče, kterou polovina dotázaných uvedla na prvním

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV. ov602 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

Organizační chování. Rozvoj poznání v organizačním chování

Organizační chování. Rozvoj poznání v organizačním chování Organizační chování Rozvoj poznání v organizačním chování Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K DIPLOMOVÝM PRACÍM:

ZÁKLADNÍ INFORMACE K DIPLOMOVÝM PRACÍM: Seminář západoslovanských jazyků a literatur ZÁKLADNÍ INFORMACE K DIPLOMOVÝM PRACÍM: POVINNOSTI, TERMÍNY A HODNOCENÍ Mgr. et Mgr. Michal Przybylski (Ústav slavistiky FF MU) KDY A JAK ZAČÍT? Podle Studijního

Více

Renáta Bednárová STATISTIKA PRO EKONOMY

Renáta Bednárová STATISTIKA PRO EKONOMY Renáta Bednárová STATISTIKA PRO EKONOMY ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ POJMY Statistika Statistický soubor Statistická jednotky Statistický znak STATISTIKA Vědní obor, který se zabývá hromadnými jevy Hromadné jevy

Více

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 14 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE. Autor: František Prášek

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 14 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE. Autor: František Prášek Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia Modul č. 14 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE Autor: František Prášek Ostrava 2010 Úvodní slovo garanta modulu Mezi základní studijní materiály patří Sylabus

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči Vydala: Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj Zpracovala: Zora Pištěcká http://www.timur.cz 2010 1.

Více

Projekt výzkumu v graduační práci

Projekt výzkumu v graduační práci Projekt výzkumu v graduační práci Základní manuál Prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc. Fáze výzkumu Přípravná, teoretická fáze (výsledek kumulovaného poznání,precizace výzkumného úkolu, formulace vědecké

Více

Závislost na počítačových hrách u žáků druhého stupně vybraných základních škol

Závislost na počítačových hrách u žáků druhého stupně vybraných základních škol POSUDEK BAKALÁŘSKÉ / MAGISTERSKÉ PRÁCE OPONENT Název Závislost na počítačových hrách u žáků druhého stupně vybraných základních škol Autor Bc. Jiří Zatřepálek Vedoucí práce Mgr. Jaroslav Vacek Oponent

Více

METODY A TECHNIKY SOCIÁLNÍHO VÝZKUMU

METODY A TECHNIKY SOCIÁLNÍHO VÝZKUMU METODY A TECHNIKY SOCIÁLNÍHO Zimní semestr 2014/2015 PEF ČZU 3. cvičení opakování předchozího cvičení, empirický model výzkumného problému v sociologickém výzkumu/tvorba dotazovacího nástroje Vyučující:

Více

ZÁKLADNÍ METODOLOGICKÁ PRAVIDLA PŘI ZPRACOVÁNÍ ODBORNÉHO TEXTU. Martina Cirbusová (z prezentace doc. Škopa)

ZÁKLADNÍ METODOLOGICKÁ PRAVIDLA PŘI ZPRACOVÁNÍ ODBORNÉHO TEXTU. Martina Cirbusová (z prezentace doc. Škopa) ZÁKLADNÍ METODOLOGICKÁ PRAVIDLA PŘI ZPRACOVÁNÍ ODBORNÉHO TEXTU Martina Cirbusová (z prezentace doc. Škopa) OSNOVA Metodologie vs. Metoda vs. Metodika Základní postup práce Základní vědecké metody METODOLOGIE

Více

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM Proč je nutná existence MIS ve firmě? Firmy přechází od místního k celonárodnímu a ke globálnímu marketingu změna orientace od zákaznických potřeb k zák. přáním / stále vybíravější

Více

1. Jsem: a) slabozraká/ slabozraký b) těžce slabozraká nebo prakticky nevidomá/ těžce slabozraký nebo prakticky nevidomý c) nevidomá/ nevidomý

1. Jsem: a) slabozraká/ slabozraký b) těžce slabozraká nebo prakticky nevidomá/ těžce slabozraký nebo prakticky nevidomý c) nevidomá/ nevidomý Příloha č. 1 : dotazník k diplomové práci Vážená studentko, vážený studente, tento dotazník je anonymní a je určen studentům s postižením zraku, kteří studují na vysokých školách. Cílem dotazníku je analyzovat

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA PROVOZ A EKONOMIKA PREZENČNÍ STUDIUM TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI: FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝKONNOST A PRACOVNÍ ZAUJETÍ ZAMĚSTNANCŮ Autor DP: Vedoucí

Více

Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti duben 2014

Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti duben 2014 ov14014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více