Technologie počítačových sítí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Technologie počítačových sítí"

Transkript

1 Zpracovali: BUČKOVÁ Dagmar, BUC061 PTOSZEK Michal, PTO001 Datum prezentace: Datum odevzdání: Verze: 2 Technologie počítačových sítí

2 1. Zadání Prostředky pro testování Service Level Agreement (SLA) na WAN spojích na Cisco QoS 2. Teoretické rozbor 2.1 SLA Jedná se o právní dokument, jehož podstatou je dohoda o úrovni a rozsahu poskytovaných služeb. Jsou zde podchyceny i případné postihy při nedodržení této dohody. SLA dokument lze rozdělit do tří klíčových částí. První částí je tzv. záruka infrastruktury. Ta je věnována službám typu vybavenost, konektivita, spolehlivost hardware a schopnost integrace různých technologií. Druhou částí jsou tzv. procesní záruky. Ty se zabývají změnami v pracovních procesech, jako je přidávání nového uživatele, nového účtu atd. Poslední částí jsou tzv. vzrůstající záruky. Jejich úkolem je především růst záruk a jistot, které dodavatel poskytuje svému zákazníkovi před možným selháním a nezdary. 2.2 Monitoring Jedná se kontrolu dodržování služeb zahrnutých v SLA.Využívá se k tomu automatizovaných nástrojů, jejichž úkolem je nejenom porovnávat poskytované služby s danými metrikami, ale také provádět jejich reporting. Na základě těchto výstupů lze procesy poskytování služeb optimalizovat. Některé nástroje jsou zmíněny níže. 2.3 QOS QoS (Quality of Service) je protokol zajišťující spravedlivé dělení přenosové rychlosti, čímž zabraňuje zahlcování sítě. Jinými slovy se jedná o řízení datových toků v síťi. Technický vývoj dává uživatelům k dispozici stále rychlejší a spolehlivější přenos dat počítačovou sítí. Přidělování kapacity jednotlivých spojů a dalších komponent počítačové sítě, však zatím není řešeno systematicky s ohledem na potřeby jednotlivých uživatelů a jejich aplikací sdílejících stejnou počítačovou síť. Příkladem může být tato situace. Mějme počítačovou síť, která se snaží vyhovět stejně všem požadavkům aplikací. Pokud to není možné, protože požadavky na přenos dat jsou v určitém okamžiku větší než kapacita počítačové sítě, jsou pakety přenášející data jednotlivých aplikací víceméně náhodně zahazovány nebo pozdržovány a dochází k nepředvídatelnému chování aplikací. Tento protokol se používá zejména na důležité služby jako je např. VoIP a HTTP, aby se ke každému dostala alespoň minimálně tato služba s určitou nadimenzovanou rychlostí. QoS se řeší jednak buď prioritami rozmezí: (např. 1-8) a nebo nastavováním minimální rychlosti v bandwidth manageru u každěho subjektu v síti, nebo portu a nebo služby. Takovéto dělení rychlostí dokážou i levné routery, ale na priorizaci je potřeba OS a spec. routery. V praxi se užívají integrované ( intserv ) nebo rozlišované služby ( diffserv ). V prvním případě aplikace oznámí síti své požadavky na přenos dat, požaduje určité QoS sítě, např. určitou minimální průchodnost. Síť ověří zda je k dispozici dostatek prostředků, pokud nejsou k dispozici potřebné prostředky aplikace se může rozhodnout, zda požádá o méně náročné QoS. Pokud jsou prostředky k dispozici síť musí o požadavcích informovat všechny komponenty přes které bude probíhat spojení.a proto se využívá rezervačních protokolů. Nejrozšířenějším protokolem je RSVP (Resource Reservation Protocol). Kdežto u rozlišovaných služeb aplikace neoznamuje předem síti své požadavky. Použití rezervačních protokolů není nutné a obvykle se ani nepoužívá. Každý paket vstupující do síte je označen značkou, která určuje třídu přenosu poskytnutou paketu. Označení probíhá pouze na vstupu. Po dobu přenosu směrovače přečtou značku, dle které zpracacovávají pakety. Tedy hlavním rozdílem je, že u integrovaných služeb udržuje na směrovači informace o prostředcích každého spojení, u rozlišovaných služeb směrovače pouze přidělí určité prostředky každé třídě přenosu a zajistí komunikaci mezi jednotlivými třídami.

3 3. Zpracování: 3.1 Nástroje k zajištění kvality služeb Klasifikace paketů spočívá v tom, že pakety vstupující do sítě jsou klasifikovány dle třídy služeb a následně s nimi, dle příslušné příslušnosti k dané třídě služeb, směrovače zacházejí. Cisco IOS provádět klasifikaci dle typu třídy služeb. Typ třídy služeb přidělený paketu procesem klasifikace slouží jako primární parametr pro další zracování v síti.commited Access Rate (CAR) klasifikace paketů dle obsahu pole precedence záhlaví IP paketu, umožňuje definovat akci při překročení mezních hodnot nebo Class Based Packet Marking - obdoba CAR. Podporuje práci s polem DSCP. Řazení do front a plánování pro přenos hlasu pomocí protokolu IP slouží protokol RTP (Realtime Transport Protocol). Aby bylo možno minimalizovat možné zpoždění, je třeba zajistit kvalitu přenosu. V sítích WAN jsou používány algoritmy, které zajišťují absolutní prioritu paketů protokolu RTP a zároveň umožní rovnoměrné sdílení přenosového kanálu datovým aplikacím. Nástrojů řazení paketů do front a plánování: Weighted Fair Queueing (WFQ), Class Based WFQ (CBWFQ), IP RTP Priority, Low Latency Queueing (LLQ). Prevence před zahlcením spočívá v monitorování zátěže sítě ve snaze předvídat a předcházet zahlcení. Snahou je zajistit maximální průchodnost a využití kapacity sítě, tak aby ztrátovost a zpoždění paketů bylo minimální. Cisco IOS využívá algoritmus WRED (Weighted Random Early Detection). Cisco IOS poskytuje nástroje pro omezení a úpravu přenosové rychlosti, což je také jeden z nástrojů k zajištění kvality služeb, např. Commited Access Rate (CAR), který hlídat rychlostní charakteristiky datového toku. Generic Traffic Shapping (GTS) úkolem je snížit rychlost vysílání paketů. Další možností je signalizace, Cisco IOS podporuje signalizaci QoS v síti pomocí protokolu RSVP. 3.2 IBM Tivoli Monitoring je nástroj určený pro centrální sledování systémových prostředků heterogenních prostředí (distribuovaných, hostitelských i webových systémů). Umožňuje automatické zjišťování slabých míst a zásahy či opravy, tam kde dojde k překročení definovaných prahových hodnot. Nabízí webovou konzoli, jež disponuje funkcemi pro tvorbu grafů umožňujících analýzu trendů, funkcemi jako Heartbeat Engine (monitoring prostředků a vyskytujících se chyb) či WorkBench (pro tvorbu a úpravy modelů prostředků). Tivoli Service Level Advisor Zjednodušuje a automatizuje správu dohod o úrovni poskytovaných služeb (SLA). Nabízí automatické vyhodnocování dohod o úrovni poskytovaných služeb bez nutnosti ručně přezkoumávat a korelovat sestavy na úrovni komponent. Obsahuje analýzu trendů patentovanou společností IBM, jenž identifikuje problémy s dodávkou služeb IT dříve, než nastanou.využívá stávající aplikace pro správu systému a přidružuje dodávky služeb k podnikovým operacím. Umožňuje integraci s produktem Tivoli Data Warehouse, čímž se konsolidují data a sestavy správy systému. Přináší pružné vytváření sestav založené na webových technologiích. 3.3 Hawlett-Packard Společnost Hewlett-Packard rovněž představila nové doplňky softwaru HP OpenView Service Desk, který umožňuje poskytovatelům IT služeb řídit úroveň těchto služeb z hlediska optimálního uspokojování potřeb zákazníků. Novinky zahrnují moduly Helpdesk Manager, Change Manager a Service Level Manager, které usnadňují efektivní správu a řízení Smluv o úrovni poskytovaných služeb (Service Level Agreement). Kritická operační data jsou přitom centralizována v databázi CMDB (Configuration Management Database), což zajišťuje jejich trvalou synchronizaci a konzistentnost.

4 3.4 NETFlow NetFlow je otevřený, ale patentovaný síťový protokol vyvíjený společností Cisco Systems pro zařízení se systémem Cisco IOS. Představuje poměrně jednoduchou cestu, jak získat komplexní informace o přenosu IP paketů v síti. Analyzováním těchtoinformací je možné identifikovat příčinu zahlcení sítě, identifikovat zdrojovou a cílovou síť provozu, atd. Tato analýza tedy nabízí možnosti například pro evidenci síťového provozu, účtování na základě míry používání, plánovaní rozvoje sítí, zajištění bezpečnosti a monitorování provozu na síti. Postup této metody začíná u routeru, který generuje NetFlow záznamy. Ty se poté z routeru exportují pomoci protokolu UDP nebo SCTP (Stream Control Transmission Protocol), pokud je požadována vetší spolehlivost a hlavně bezztrátovost přenosu. Tento export sbírá netflow kolektor, který jej hromadí a poskytuje k analýze. Následují důležité verze NetFlow, ve kterých jsou informace exportovány. Verze 1 je původní verze podporovaná prvním vydáním NetFlow. Další je Verze 5, která je rozšířena o BGP (Border Gateway Protocol), obsahuje tedy navíc informace o komunikaci autonomních systémů. Navíc je přidáno sekvenční číslování každého toku. Verze 7 je používaná exkluzivně pro Cisco switche a je tedy nepoužitelná pro routery. Verze 8 přidává možnost agregačních schémat, seskupujících toky podle určených kriterií, například pár zdrojová adresa a číslo portu. To snižuje požadavky na šířku pásma mezi routerem a stanicí, která NetFlow exporty spravuje, také počet takových stanic nutných na zpracovaní exportů a dovoluje snazší rozšiřitelnost vysokorychlostních routerů. NetFlou umožňuje: 1. Monitorování sítě (Network Monitoring) - umožňuje monitorování sítě téměř v reálném čase. Techniky založené na analýze NetFlow Exportů se používají k přehlednému zobrazování datových toků procházejících jednotlivými směrovači. Poskytují aktivní detekci problémů na síti a jejich odstraňování. 2. Monitorování a analýza aplikací (Application Monitoring and Profiling) - detailní statistika používání aplikací v časových úsecích. Toho se dá využít k plánování a navržení správné topologie sítě. Například umístění a nastavení Web serveru. 3. Monitorováni a analýza uživatelů (User Monitoring and Profiling) - detailní statistika aktivit jednotlivých uživatelů na síti. Statistika je výhodná pro efektivní plánování rozložení zatížení, umístění cache serverů apod. Také je užitečná pro detekci a řešení potenciálních bezpečnostních problémů. 4. Účtování/Platby (Accounting/Billing) - informace o datovém toku v sobě zahrnuje informaci o zdrojovém a cílovém bodě spojení (IP adresy), počtu přenesených paketů a bytů, čase, použitých portech, typu služby. To je vhodné pro podrobné účtování mezi jednotlivými poskytovateli připojení. Poskytovatelé tyto statistiky používají k proplacení svých služeb, a to ve většině případů na základě přeneseného objemu dat. 5. Plánování a analýza sítě (Network Planning and Analysis) - NetFlowExporty se dají použít pro optimalizaci strategického plánování sítě (například kdo s kým komunikuje, plánování rozšiřování páteřních linek a bezpečnostních pravidel). Hlavním cílem je minimalizace celkové ceny síťových operací při maximalizaci výkonu sítě, kapacity a dostupnosti. Příkladem utility pro plánovaní může být program NetSys. 6. Ukládání dat (NetFlow Data Warehousing) - NetFlow datové exporty mohou být uloženy k pozdější analýze, v níž se dá rekonstruovat veškerý síťový provoz. Tyto služby jsou často využívány pro generovaní statistik a grafů vytíženosti jednotlivých linek. Zjišťují, které služby používají uživatelé vnitřních sítí a které uživatelé z vnějšího světa. Zvláště jsou tyto informace cenné pro poskytovatele připojení (ISP). Analýza NetFlow exportů v neposlední řadě přináší informace typu kdo, co, kde, jak dlouho a s kým komunikoval. 4. Praktická část Dle výše uvedených možností jsme si pro praktické zpracování vybrali NetFlow, které umožňuje sledování sítě v reálném čase. K tomu jsme si stáhli demo verzi NetFlow Analyzer 6, jedná se o 30 denní verzi. K NetFlow Analyzéru se přistupuje přes webové rozhraní Skoušeli jsme odchytit a následně monitorovat provoz na dvou routrech Cisco 2600, schéma zapojení je na obrázku Obr. 1. A sledovat provoz při zátěži, tedy z PC stanice jsme posílali pingy na jednotlivá rozhraní. NetFlow Analyzer 6 rozpoznal všechna aktivní rozhraní routrů, tak jak jsou popsána na Obr. 1. Co se týčenastavení, routery musí mít nastaveny NetFlow Exporty, viz odstavec 6.2. Co se týče SLA, dá se na v nastavení programu nastavit míra tolerance, v %. Interface groupe pojmenovány testx, viz. Obr. 2, jsou

5 skupiny rozhraní, kde lze nastavit přenosová rychlost. A lze sledovat vytíženost rozhraní v příslušné skupině. Jednotlívá rozhraní je možno i porovnávat. Analyzer nesleduje routery jako zařízení, tedy celek, ale jejich aktivní rozhraní. Sledování toku dat na vstupu i na výstupu v reálném čase je velmi přehledné. Aktualizace dat je prováděna automaticky dle nastavení. Co se týče reportů, lze vždy nastavit za jaké období se analýza má provést, co nás zajímá např. cílová síť, zdrojová síť, atd. 4.1 Schéma zapojení PC síť síť eth /24 R1 eth /24 s /30 s /30 Obr. 1 Schéma testovaného zapojení R2 4.2 Konfigurace R1 a R2 Žlutě zvýrazněna je konfigurace nutná ke generovaní NetFlow Exportů, které následně odchytává NetFlow Analyzér 6. jinak se jedná o základní nastavení routerů, tedy ip adresa pro dané rozhraní, síť a směrovací protokol ospf. R1 Building configuration... Current configuration : 736 bytes version 12.3 hostname R1 boot-start-marker boot-end-marker no aaa new-model ip subnet-zero ip flow-cache timeout active 1 zapnutí timeout v konfiguračním módu ip cef interface Ethernet0/0 no ip address shutdown half-duplex interface Serial0/0 bandwidth ip address ip route-cache flow.podporara netflow na doném rozhraní no fair-queue interface Serial0/1 no ip address shutdown router ospf 1 log-adjacency-changes network area 0 ip http server ip flow-export source Serial0/0.nastavení zdrojového rozhraní pro netflow exporty ip flow-export version 5 nastavení verze netflow exportů, viz. odstavec 3.4 ip flow-export destination nastavení příjmače netflow exportů, tedy stanice, kde je rozjet NetFlow Analyzer, číslo 9996 určuje port, kterým je zprostředkována komunikace ip classless

6 line con 0 line aux 0 line vty 0 4 login R2 Building configuration... Current configuration: version 12.0 hostname R2 ip subnet-zero ip flow-cache timeout active 1 ip cef interface FastEthernet0/0 ip address no ip directed-broadcast ip route-cache flow duplex auto speed auto interface Serial0/0 ip address no ip directed-broadcast ip route-cache flow no ip mroute-cache no fair-queue clockrate router ospf 1 network area 0 network area 0 ip flow-export source FastEthernet0/0 ip flow-export version 5 ip flow-export destination ip classless no ip http server line con 0 transport input none line line aux 0 line vty 0 4 login

7 4.3 Ukázka z Print Screen Obr. 2 - Úvodní obrazovka Na Obr. 2 jde vidět, které routery jsou monitorovány resp. rozhraní routrů. V záložce Interface Group, lze nastavit skupiny rozhraní, které chceme zároveň monitorovat. Obr. 3 Grafické znázornění Na Obr. 3 vitíme grafické znázornění toku dat na rozhraních. Dále je zde také vidět zátěž na vstupu/výstupu jednotlivých rozhraní.

8 Obr. 4 Grafické znázornění Na Obr. 4 vidíme grafické znázornění zátěže různých skupin rozhraní, jak na vstupu, tak i na výstupu. 4.4 Vygenerované reporty Report Routeru R1 - ethernetové rozhraní Report Routeru R2 - seriové rozhraní Report rozhranní routerů Výše uvedené odkazy jsou reporty, které NetFlow Analyzer 6, exportuje do PDF. Další reporty jsou v těle adresáře TPS_BUC061_PTO Help NetFlow Analyzer 6 Help k programu NetFlow Analzer 6 je v adresáři TPS_BUC061_PTO001/NetFlou. Demo programu je volně ke stažení na adrese NetFlow Analyzer. Prezentace firmy CESNET 5. Závěr Závěrem lze řící, že pro monitoring rozsáhlejších sítí se využívají softwarové prostředky. Pro směrovače Cisco se využívá jejich vlastní systém NetFlow, avšak firma Cisco spolupracuje s firmou Hawlett-Packard, jejiž produkty také nabízí. Z dostupných zdrojů, i velcí poskytovatelé, jako ČD Telematika a.s., Telefónica O2 Czech Republic a.s., CESNET, využívají externích serverů pro monitorig a následné zajištění služeb. Po testování programu NetFlow Anazyzer 6 v podmínkách, které jsme měli k dispozici, viz. proktická část, můžeme říci, že je to velmi přehledný a jednoduchý nástroj pro monitorování sítě. Velmi dobrý je reporting pro následné dohledání a analýzu dat. 6. Zdroje CESNET [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.cesnet.cz>. CISCO [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.cisco.com>. IBM [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.ibm.com>. HP [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.hp.com>. WIKIPEDIA [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.wikipedia.com>.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD KATEDRA INFORMATIKY A VÝPOČETNÍ TECHNIKY

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD KATEDRA INFORMATIKY A VÝPOČETNÍ TECHNIKY ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD KATEDRA INFORMATIKY A VÝPOČETNÍ TECHNIKY NÁVRH SYSTÉMU SLEDOVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ PROVOZU POČÍTAČOVÉ SÍTĚ DIPLOMOVÁ PRÁCE Jan Nejman Studijní program:

Více

MONITORING, ŘÍZENÍ A ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU SÍTĚ

MONITORING, ŘÍZENÍ A ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU SÍTĚ MONITORING, ŘÍZENÍ A ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU SÍTĚ OD PŘÍSTUPOVÉHO BODU K CENTRÁLNĚ SPRAVOVANÉ SÍTI CZECHACCELERATOR DOSTÁVÁ ČESKÉ FIRMY DO SVĚTA NOVINKY AKTUALITY Z PODNIKOVÉHO IT ŠESTKA MÍSTO ČTYŘKY IPV6 V

Více

Nabídka předkládaná v rámci veřejné zakázky Poskytování služeb elektronických komunikací pro Zadavatele Povodí Vltavy, státní podnik Uchazeč Telefónica Czech Republic, a.s. 1 OBSAH 1 OBSAH... 2 1.1 Seznam

Více

Konfigurace aktivních síťových prvků finanční instituce Configuration of active network elements for a financial institution. Bc.

Konfigurace aktivních síťových prvků finanční instituce Configuration of active network elements for a financial institution. Bc. Konfigurace aktivních síťových prvků finanční instituce Configuration of active network elements for a financial institution Bc. Jiří Klimeš Diplomová práce 2012 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta

Více

Monitorování informací a událostí bezpečnosti (SIEM)

Monitorování informací a událostí bezpečnosti (SIEM) Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Monitorování informací a událostí bezpečnosti (SIEM) Diplomová práce Autor: Milan Šereda Informační technologie

Více

SEMESTRÁLNÍ PROJEKT 1

SEMESTRÁLNÍ PROJEKT 1 Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Bakalářský studijní program Teleinformatika SEMESTRÁLNÍ PROJEKT 1 Základní vlastnosti technologie diffserv 2004/2005 Otto

Více

Distribuovaný IPv6 tunnel broker

Distribuovaný IPv6 tunnel broker MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Distribuovaný IPv6 tunnel broker Bakalářská práce Jan Bortl Brno, podzim 2010 Prohlašuji, že tato práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval(a)

Více

Monitorování stavu rozsáhlých sítí

Monitorování stavu rozsáhlých sítí Monitorování stavu rozsáhlých sítí Status monitoring of Wide Networks Bc. Jindřich Matúšů Diplomová práce 2008 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací kompletního monitoringu pro

Více

Detailní popis komplexních telekomunikačních služeb Firemní řešení

Detailní popis komplexních telekomunikačních služeb Firemní řešení Detailní popis komplexních telekomunikačních služeb Firemní řešení Detailní popis T-Mobile Firemní řešení 1/33 Obsah: 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O FIREMNÍM ŘEŠENÍ 3 2 POPIS SLUŽEB V RÁMCI FIREMNÍHO ŘEŠENÍ 4

Více

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ II. Studijní opora

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ II. Studijní opora Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ II Studijní opora Název projektu: Zkvalitňujeme cestu k poznání Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/01.0143 DATOVÉ

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ. FEL/KET Katedra technologií a měření DIPLOMOVÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ. FEL/KET Katedra technologií a měření DIPLOMOVÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ FEL/KET Katedra technologií a měření DIPLOMOVÁ PRÁCE Optimalizace ICT infrastruktury společnosti s ohledem na TCO a uzavřená SLA Vedoucí práce: doc.

Více

Příklady otázek ke zkoušce z předmětu PSI

Příklady otázek ke zkoušce z předmětu PSI Příklady otázek ke zkoušce z předmětu PSI 1. Uveďte a. formát adresy IPv4, b. co je to subnetting, c. co je to supernetting, d. co je to CIDR. 2. Co je to MIME? Popiš některou z kódovacích technik, které

Více

Evropský polytechnický institut s.r.o.

Evropský polytechnický institut s.r.o. Evropský polytechnický institut s.r.o. B A K A L Á Ř S K Á P R Á C E 2005 Jaroslav Kafka 2 Evropský polytechnický institut, s. r. o. v Kunovicích Studijní obor: Elektronické počítače V O L B A T E C H

Více

Virtualizace serverů ve středně velkém podniku

Virtualizace serverů ve středně velkém podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Virtualizace serverů ve středně velkém podniku Diplomová práce Autor: Bc. Filip Dlouhý Ekonomika a management,

Více

Počítačové sítě 1 Přednáška č.11 Management sítí

Počítačové sítě 1 Přednáška č.11 Management sítí Počítačové sítě 1 Přednáška č.11 Management sítí Osnova = Základní principy managementu sítí = Protokol SNMP = Monitoring počítačových sítí = Nástroje pro monitoring sítě LAN sítě = Původní LAN sítě =

Více

Informační systémy. 11.1 Informační systémy a informační technologie

Informační systémy. 11.1 Informační systémy a informační technologie 11 Informační systémy Důležitým nástrojem podniků jsou informační systémy, které pomáhají podnikům efektivně fungovat v mnoha oblastech. Tato kapitola je věnována úvodu do oblasti informačních systémů.

Více

Dokumentace k systému Windows Server 2008 pro osoby s rozhodovací pravomocí v technické oblasti zkrácená verze

Dokumentace k systému Windows Server 2008 pro osoby s rozhodovací pravomocí v technické oblasti zkrácená verze Dokumentace k systému Windows Server 2008 pro osoby s rozhodovací pravomocí v technické oblasti zkrácená verze Obsah... 2 Přehled... 2 Více kontroly... 2 Lepší ochrana... 2 Větší flexibilita... 6 Virtualizace...

Více

Ref: GDS_Prumyslové_dny_FINAL_141031_CZ

Ref: GDS_Prumyslové_dny_FINAL_141031_CZ Zpracování tohoto dokumentu bylo provedeno s veškerou odpovídající profesionální péčí na základě interních informací a dokumentace Ministerstva obrany České republiky (MO) a veřejných zdrojů. Na straně

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Bakalářská práce Měření výkonnosti sít ových zařízení Plzeň 2013 Jaroslav Pouzar Prohlášení Prohlašuji,

Více

Inovace LAN ve firmě MS technik. Mojmír Sedlář

Inovace LAN ve firmě MS technik. Mojmír Sedlář Inovace LAN ve firmě MS technik Mojmír Sedlář Bakalářská práce 2007 ABSTRAKT Abstrakt česky Tato bakalářská práce řeší problematiku zavedení doménového serveru 2003 ve firmě MS technik s.r.o. a s tím

Více

Technická specifikace

Technická specifikace Technická specifikace Správa a monitoring privilegovaných účtů PIM Technická specifikace Stránka 1 z 32 OBSAH 1 Účel dokumentu... 5 2 Přehled základních pojmů... 6 3 Aktuální stav... 8 3.1 Organizační

Více

Kerio Control. Kerio Technologies

Kerio Control. Kerio Technologies Kerio Control Příručka administrátora Kerio Technologies 2012 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje konfiguraci a správu produktu Kerio Control ve verzi 7.4.0. Změny

Více

Využítí cloudových technologií pro efektivní spolupráci

Využítí cloudových technologií pro efektivní spolupráci Využítí cloudových technologií pro efektivní spolupráci Using Cloud Technology for Effective Collaboration Aleš Bartoš Bakalářská práce 2013 *** nascannované zadání str. 1 *** *** nascannované zadání str.

Více

KOMUNIKAČNÍ HARDWARE

KOMUNIKAČNÍ HARDWARE KOMUNIKAČNÍ HARDWARE Síťová karta (Network Interface Controller, zkratka NIC) Slouží ke vzájemné komunikaci počítačů v počítačové síti. Ve stolních počítačích má podobu karty, která se zasune do slotu

Více

Použití CASE/CABE pro řízení workflow ve firmě

Použití CASE/CABE pro řízení workflow ve firmě Katedra informačních technologií, VŠE Praha Použití CASE/CABE pro řízení workflow ve firmě Semestrální práce, ZS 2008/09 Igor Hendrych, Ondřej Horák, Jaroslav Kalina, Roman Kvasňa, Jan Mareš, Ondřej Veselý

Více

Vývoj aplikací v Cloud Computingu

Vývoj aplikací v Cloud Computingu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Vývoj aplikací v Cloud Computingu Diplomová práce Autor: Bc. Michal Kruml Informační technologie a management

Více

Cílem mé práce je konkrétní popis využitých informačních a komunikačních technologií ve společnosti Cognor Stahlhandel Czech republic, s. r. o.

Cílem mé práce je konkrétní popis využitých informačních a komunikačních technologií ve společnosti Cognor Stahlhandel Czech republic, s. r. o. Úvod Cílem mé práce je konkrétní popis využitých informačních a komunikačních technologií ve společnosti Cognor Stahlhandel Czech republic, s. r. o. ICT ve firmě slouží k pokrytí potřeb podniku s ohledem

Více

Konvergované služby v elektronických komunikacích

Konvergované služby v elektronických komunikacích Bankovní institut vysoká škola Praha Informačních technologií a elektronického obchodování Konvergované služby v elektronických komunikacích Diplomová práce Autor: Jaroslav Beneš Informační technologie

Více

Information Assurance

Information Assurance 1/2007 vychází 15. 3. 2007 Information Assurance Bezplatný měsíčník vydávaný CNSE spol. s r. o. ve spolupráci s pořadateli a partnery konference Security and Protection of Information V čem je Univerzita

Více

Radek Pospíšil. Commerce Server 2002. Příručka pro rychlé seznámení

Radek Pospíšil. Commerce Server 2002. Příručka pro rychlé seznámení Radek Pospíšil Commerce Server 2002 Příručka pro rychlé seznámení Obsah Úvod...........................................................................5 Výhody a vlastnosti MS Commerce Serveru 2002........................................6

Více