QoS na MPLS (Diffserv)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "QoS na MPLS (Diffserv)"

Transkript

1 QoS na MPLS (Diffserv) Rostislav Žólty, ZOL005 Jan Golasowski, GOL091 Abstrakt: Tato práce se zabývá možnostmi nastavení a konfigurace kvality služby v IPv4 s využitím MPLS na základě smluvních podmínek mezi zákazníkem a poskytovatelem služeb. Oproti tomu projekt M.Malysze z roku 2008/2009 Použití RSVP-TE pro sestavování Label Switch Path u technologi Multiprotocol Label Switching (MPLS) se zabýval plánováním efektivního využití všech dostupných linek, nešlo tedy o priorizaci provozu podle typu služby. V teoretickém úvodu je popsána technologie MPLS, diffserv a možnosti řízení kvality služby. V praktické části je pak ověřena funkčnost řízení kvality služby pomocí diffserv na MPLS. Klíčová slova: QoS, MPLS, Diffserv, DSCP, PHB 1 QoS (quality of service) MPLS (Multi Protocol Label Switching) Diffserv Diffserv over MPLS Mapování DSCP na EXP Default behavior Uniform mode Pipe mode Short-pipe mode Praktické ověření Diffserv over MPLS Ukázka konfigurace routerů a stanic (výchozí chování) Ukázka konfigurace routerů a stanic (Uniform mode) Ukázka konfigurace routerů a stanic (Pipe mode) Ukázka konfigurace routerů a stanic (Short-pipe mode) Monitorování provozu a kontrola kvality služby Výchozí chování Uniform mode Pipe mode Závěr Použitá literatura /29

2 1 QoS (quality of service) QoS slouží k zajištění požadovaných vlastností přenosové služby. Rozděluje provoz do několika tříd, kdy všechny pakety z dané třídy jsou zpracovávány podle stejných pravidel. Díky QoS mechanizmům můžeme měnit prioritu požadované služby, např. upřednostnění IP telefonie (VoIP) před běžným datovým provozem. Kvalitu služeb je možné vylepšovat na různých síťových vrstvách ať už na nižších vrstvách (ATM, Frame Relay, ISDN) nebo vrstvách nad protokolem IP, případně na vyšších vrstvách. Mezi hlavní parametry pro definování kvality služby v IP jsou: zpoždění přenosu paketů čas od odeslání paketu ze zdroje po přijetí na cílové stanici poměr chybových paketů poměr počtu chybně přenesených paketů k celkovému počtu přenesených paketů poměr ztracených paketů poměr počtu ztracených a přenášených paketů poměr nežádoucích paketů poměr počtu nevyžádaných paketů přijatých během časového úseku a doby časového úseku propustnost paketů počet úspěšně přenesených paketů během časového úseku dělený dobou časového úseku Mezi základní techniky pro zajištění kvality služeb patří: předimenzování spoje (v prostředí LAN jde o nejpoužívanější metodu, ale v sítích WAN jde o velmi neefektivní metodu) rezervace síťových zdrojů (založeno na rezervaci síťových prvků pro dané spojení např. Intserv) prioritní mechanismy (definice kritérií, podle kterých bude zacházeno s jednotlivými pakety např. MPLS Diffserv). Kritéria jsou definovány v tzv. třídách provozu. Tabulka základních tříd provozu je na Obrázku 1. Obrázek 1: Třídy provozu 2/29

3 1 MPLS (Multi Protocol Label Switching) MPLS je technologie, která pro směrování na spojové vrstvě využívá tzv. značky (labely). Směrováním na spojové vrstvě dochází ke zrychlení směrovacího procesu. Výhodou MPLS je nezávislost na použitém komunikačním protokolu. MPLS síť je složena z MPLS směrovačů, které označujeme jako LSR (label switched router). Na krajích MPLS sítě jsou směrovače LER (label edge router). Při vstupu paketu do LER směrovače dojde k přidělení značky, LSR směrovače pak tento paket směrují na základě této značky. Na výstupním směrovači je přidělená značka odebrána (v případě uplatnění Penultimate Hop Bahavior je značka odebrána již na předposledním směrovači MPLS sítě). O propagaci značek v síti se stará protokol LDP (label distribution protocol). Pomocí značek je rovněž možné definovat kvalitu služeb, a to ve spojení s Intserv nebo Diffserv. 2 Diffserv Definuje různé třídy provozu, pomocí kterých umožňuje zaručení požadované kvality služeb. Každému poslanému paketu se připojí hodnota DSCP určující danou třídu provozu. Po přijetí takto označeného paketu síťovým prvkem dojde ke zpracování paketu podle definice dané třídy provozu. Jednotlivé síťové prvky nemusejí informace o parametrech spojení uchovávat, udržuje si pouze informace o jednotlivých třídách provozu. Upravený datový tok je zpracován podle tzv. chování uzlu PHB (per-hop behavior) předem definovaných kritérií síťové politiky, která souvisí s klasifikací paketu a zpracováním paketu jednotlivými směrovači nezávisle na ostatních směrovačích. Třídy jsou uvedeny v IP hlavičce v poli Type of Service kódem DSCP (Differentiated Service Code Point) viz Obrázek 2. Pakety označené DSCP kódem pak v síťových prvcích spouští vybrané PHB a podle něj s pakety zacházejí. Na výstupním bodě sítě je DSCP odstraněno. Diffserv se používá zejména v páteřních sítích kvůli své jednoduchosti. Obrázek 2: Hlavička IPv4 paketu 3 Diffserv over MPLS 3.1 Mapování DSCP na EXP Existují dva způsoby mapování DSCP na EXP, a to automatické a manuální. V případě automatického mapování se kopírují první tři (nejvýznamnější) bity z DSCP (viz bity DS5-DS3 na Obrázku 4) nebo IP Precedence do EXP. Například pro třídu AF32, která má hodnotu DSCP rovnu 0x1C hexadecimálně (což se rovná 28 dekadicky) převedením této hodnoty do binární soustavy získáme číslo (viz Obrázek 1). První tři bity jsou tedy 011, což je v dekadické soustavě rovno 3. Tudíž hodnota EXP je 3. Zbývající 3 bity nejsou do mapování zahrnuty (u Diffservu jsou bity DS2-DS1 využity k určení pravděpodobnosti zahození paketu, což však některé směrovače nepodporují). Manuálně můžeme nastavit hodnotu EXP dvěma způsoby. Prvním z nich je příkaz set mpls experimental a druhým je příkaz police. 3/29

4 3.2 Default behavior Ve výchozím režimu nedochází ke změně DSCP (případně IP precedence) během cesty sítí. Po vstupu paketu do směrovače PE1 (hraniční směrovač LER), viz Obrázek 6, přidělí tento směrovač paketu MPLS značku (label). První 3 bity DSCP se zkopírují do bitů pole EXP v MPLS hlavičce. Tato technika je známá jako ToS reflection. Zbývající bity jsou použity k jemnějšímu rozdělení provozu, ale v MPLS sítích se nijak neprojeví. V MPLS síti se paket směruje pomocí MPLS značky a EXP bity jsou kopírovány do nových MPLS značek. Na konci MPLS sítě je MPLS hlavička odebrána, EXP bity nejsou kopírovány do DSCP pole (ToS pole v IPv4 hlavičce) DSCP se tedy během průchodu MPLS sítí nezmění. Na Obrázku 3 je vidět struktura ToS pole v případě použití IP precedence jsou pro tuto hodnotu použity bity P2 P0. V případě, že použijeme hodnotu DSCP, využijí se z ToS pole bity DS5 DS0. Názorně je možno rozložení bitů v ToS hlavičce pro DSCP vidět na Obrázku 4. Obrázek 3: Bity v ToS poli Obrázek 4: DSCP v ToS poli 3.3 Uniform mode Tento tunelovací mód pracuje pouze s jednou vrstvou QoS, která sahá od vstupního směrovače až po ten výstupní. Vstupní směrovač kopíruje hodnotu DSCP vstupujícího paketu do pole EXP pro vytvářenou MPLS značku. Když takto označený paket putuje MPLS sítí, je možné s hodnotou v EXP poli manipulovat podle předem definovaných pravidel. Manipulace se provádí s MPLS značkou, která je vždy na vrcholu MPLS zásobníku. Pouze v případě, že se značkou zachází předposlední směrovač v MPLS sítí, dochází ke zkopírování hodnoty EXP pole do značky, která se na nachází těsně pod vrcholem zásobníku. V tomto případě totiž dochází k aplikaci chování známého jako PHB(Penultimate-hop-Behavior), což znamená odstranění značky na vrcholu zásobníku. Poslední směrovač MPLS sítě, tedy směrovač hraniční, odstraní poslední MPLS značku a hodnotu z pole EXP nastaví pro zpracovávaný paket jako hodnotu DSCP. O odstranění poslední MPLS značky se stará opravdu až poslední směrovač v MPLS sítí, jak to dokládá následující výpis. V něm jsme aplikovali příkaz debug mpls packet na rozhraní serial 0/1/0, což je vstupní rozhraní hraničního směrovače PE2 z vnitřní částí MPLS sítě. PE2#debug mpls packet serial 0/1/0 Packet debugging is on on idb Serial0/1/0 PE2# *Dec 21 12:25:32.391: MPLS les: Se0/1/0: rx: Len 92 Stack { } ipv4 data *Dec 21 12:25:33.395: MPLS les: Se0/1/0: rx: Len 92 Stack { } ipv4 data *Dec 21 12:25:34.399: MPLS les: Se0/1/0: rx: Len 92 Stack { } ipv4 data PE2#un all All possible debugging has been turned off 4/29

5 Ve výpisu je vidět, že skutečně i na tento hraniční směrovač dorazí MPLS značka zaslaná jeho předchůdcem, tedy směrovačem P2. Následující výpis dokládá skutečnost, že směrovač P2 posílá rozhraním serial 0/1/0 směrovači PE2 MPLS značku s hodnotou 18. P2#debug mpls packet fastethernet 0/0 Packet debugging is on on idb FastEthernet0/0 P2# *Dec 21 10:25:03.255: MPLS les: Fa0/0: rx: Len 102 Stack { } - ipv4 data *Dec 21 10:25:03.255: MPLS les: Se0/1/0: tx: Len 92 Stack { } ipv4 data *Dec 21 10:25:04.259: MPLS les: Fa0/0: rx: Len 102 Stack { } - ipv4 data *Dec 21 10:25:04.259: MPLS les: Se0/1/0: tx: Len 92 Stack { } ipv4 data P2#un all All possible debugging has been turned off 3.4 Pipe mode V tomto módu se pracuje se dvěmi vrstvami QoS. 1.Jedná se o tzv. spodní vrstvu pro data zákazníků, která zůstává neměnná během průchodu paketu MPLS sítí. 2.Druhá vrstva pak slouží pro nastavování QoS pro vnitřní směrovače MPLS sítě a je pro koncové zákazníky transparentní. Když paket dorazí na koncovou hranici MPLS sítě, tak hraniční směrovač zachází s tímto paketem v závislosti na hodnotě pole EXP MPLS značky, kterou právě odebral. 3.1 Short-pipe mode Tento mód pracuje stejně jako Pipe mode, ale rozdíl spočívá v poslední fází průchodu paketem MPLS sítí. Zde totiž hraniční směrovač nezachází s paketem podle hodnoty v poli EXP odebrané MPLS značky, ale podle hodnoty DSCP procházejícího IP paketu. 5/29

6 Obrázek 5: Tunelovací módy pro DiffServ na MPLS 4 Praktické ověření Diffserv over MPLS Pro praktické ověření činnosti Diffserv over MPLS jsme použili 6 routerů Cisco 2800 a 4 pracovní stanice. Routery měly IOS verze Na stanicích byl nainstalován OS Ubuntu 8.10 kernel generic. Topologie i s nastavenými adresami a jednotlivými rozhraními je na Obrázku 6. Pro směrování v této síti jsme použili protokol OSPF. Pro kontrolu správné konfigurace kvality služby jsme použili program ping společně s protokolovým analyzátorem Wireshark. V této konfiguraci jsme posílali data ze dvou sítí, na které byly aplikovány různé ACL a následně nastaveny hodnoty DSCP, které provoz z těchto sítí přiřazuje do odpovídající třídy provozu. Pro zprovoznění MPLS je nutné na jednotlivých rozhraním v MPLS síti zadat příkaz mpls ip. 6/29

7 Obrázek 6: Topologie sítě 4.1 Ukázka konfigurace routerů a stanic (výchozí chování) Na směrovači CE1 nastavujeme DSCP hodnoty pro jednotlivé třídy provozu. Ty jsou přiřazeny k jednotlivým ACL. Třída AF22 je použita pro provoz ze sítě , třída AF23 pro provoz ze sítě Router CE1 (P) enable configure terminal hostname CE1 class-map match-all AF22 match access-group 101 class-map match-all AF32 match access-group 102 access-list 101 permit ip any access-list 102 permit ip any policy-map setdscp class AF22 set ip dscp 20 class AF32 set ip dscp 28 7/29

8 policy-map output class AF22 bandwidth percent 20 class AF32 bandwidth percent 60 interface FastEthernet0/0 ip address service-policy input setdscp no shutdown interface FastEthernet0/1 ip address service-policy input setdscp no shutdown interface Serial0/1/0 ip address service-policy output output clock rate no shutdown router ospf 1 network area 0 network area 0 network area 0 Router PE1 (A) enable configure terminal hostname PE1 interface Serial0/1/0 ip address clock rate mpls ip interface Serial0/1/1 ip address clock rate /29

9 router ospf 1 network area 0 network area 0 Router P1 (B) enable configure terminal hostname P1 interface FastEthernet0/0 ip address mpls ip interface Serial0/1/0 ip address clock rate mpls ip router ospf 1 network area 0 network area 0 Router P2 (C) enable configure terminal hostname P2 interface FastEthernet0/0 ip address mpls ip interface Serial0/1/0 ip address clock rate mpls ip router ospf 1 network area 0 network area 0 9/29

10 Router PE2 (G) enable configure terminal hostname PE2 interface Serial0/1/0 ip address mpls ip interface Serial0/1/1 ip address clock rate router ospf 1 network area 0 network area 0 Router CE2 (J) enable configure terminal hostname CE2 interface FastEthernet0/0 ip address interface Serial0/1/0 ip address router ospf 1 network area 0 network area 0 Nastavení adresy a výchozí brány na PC 1-1 ifconfig eth netmask route add default gw Nastavení adresy a výchozí brány na PC 1-2 ifconfig eth netmask route add default gw /29

11 Nastavení adresy a výchozí brány na PC 1-3 ifconfig eth netmask route add default gw Ukázka konfigurace routerů a stanic (Uniform mode) Uvedeme pouze konfigurace, které doplňují výše uvedené. Pro zjednodušení a větší přehlednost nedochází uvnitř MPLS sítě k manipulaci s DSCP ani EXP. V reálném světě mohou poskytovatelé tyto hodnoty upravovat. Router PE1 (A) class-map match-all IP-AF22 match ip dscp af22 class-map match-all IP-AF32 match ip dscp af32 policy-map set-mpls-phb class IP-AF22 set mpls experimental 1 class IP-AF32 set mpls experimental 4 interface serial 0/1/1 service-policy input set-mpls-phb Router PE2 (G) class-map match-all qos-group-af42 match qos-group 4 class-map match-all qos-group-af12 match qos-group 1 class-map match-all MPLS-AF12 match mpls experimental topmost 1 class-map match-all MPLS-AF42 match mpls experimental topmost 4 policy-map qos-group-in class MPLS-AF12 set qos-group mpls experimental topmost class MPLS-AF42 set qos-group mpls experimental topmost policy-map qos-group-out class qos-group-af12 set precedence qos-group class qos-group-af42 set precedence qos-group interface serial 0/1/0 service-policy input qos-group-in interface serial 0/1/1 service-policy output qos-group-out 11/29

12 4.3 Ukázka konfigurace routerů a stanic (Pipe mode) Uvedeme pouze konfigurace, které doplňují výše uvedené. Pro zjednodušení a větší přehlednost nedochází uvnitř MPLS sítě k manipulaci s DSCP ani EXP. V reálném světě mohou poskytovatelé tyto hodnoty upravovat. Router PE1 (A) class-map match-all IP-AF32 match ip dscp af32 class-map match-all IP-AF22 match ip dscp af22 class-map match-all silver match mpls experimental topmost 1 class-map match-all gold match mpls experimental topmost 4 policy-map set-mpls-phb class IP-AF22 set mpls experimental 1 class IP-AF32 set mpls experimental 4 policy-map output-qos class gold bandwidth percent 60 class silver bandwidth percent 20 interface serial 0/1/1 service-policy input set-mpls-phb interface serial 0/1/0 service-policy output output-qos Router PE2 (G) class-map match-all qos-group-af42 match qos-group 4 class-map match-all qos-group-af12 match qos-group 1 class-map match-all gold match qos-group 4 class-map match-all silver match qos-group 1 class-map match-all MPLS-AF12 match mpls experimental topmost 1 class-map match-all MPLS-AF42 match mpls experimental topmost 4 12/29

13 policy-map qos-group-in class MPLS-AF12 set qos-group mpls experimental topmost class MPLS-AF42 set qos-group mpls experimental topmost policy-map qos-group-out class gold bandwidth percent 60 class silver bandwidth percent 20 interface serial 0/1/0 service-policy input qos-group-in interface serial 0/1/1 service-policy output qos-group-out 4.4 Ukázka konfigurace routerů a stanic (Short-pipe mode) Uvedeme pouze konfigurace, které doplňují výše uvedené. Pro zjednodušení a větší přehlednost nedochází uvnitř MPLS sítě k manipulaci s DSCP ani EXP. V reálném světě mohou poskytovatelé tyto hodnoty upravovat. Router PE1 (A) class-map match-all gold match mpls experimental topmost 4 class-map match-all silver match mpls experimental topmost 1 class-map match-all IP-AF32 match ip dscp af32 class-map match-all IP-AF22 match ip dscp af22 policy-map set-mpls-phb class IP-AF22 set mpls experimental 1 class IP-AF32 set mpls experimental 4 policy-map output-qos class gold bandwidth percent 60 class silver bandwidth percent 20 interface serial 0/1/1 service-policy input set-mpls-phb interface serial 0/1/0 service-policy output output-qos 13/29

14 Router PE2 (G) class-map match-all gold match ip dscp af42 class-map match-all silver match ip dscp af12 policy-map qos-group-out class gold bandwidth percent 60 class silver bandwidth percent 20 interface serial 0/1/1 service-policy output qos-group-out 4.5 Monitorování provozu a kontrola kvality služby V programu Wireshark jsme sledovali zprávy ICMP (echo request a echo reply) na hubu mezi směrovači P1 a P2 (počítač PC 1-4). Ve výpisu jednotlivých paketů jsme sledovali MPLS hlavičku, konkrétně pole EXP. Dále je vidět v poli ToS IP hlavičky hodnota DSCP, která určuje prioritu provozu. Funkčnost řízení kvality služeb jsme testovali pomocí programu ping posíláním 10kB paketů z obou počítačů Výchozí chování Na Obrázku 7 vidíme, že hodnota pole DSCP paketu, který byl odeslán z PC 1-2 na PC 1-3, je rovna 20 (0x14), která odpovídá třídě provozu AF22. Na Obrázku 8 byl paket odeslán z PC 1-1 na PC 1-3 a hodnota DSCP pole je 28 (0x1C), která odpovídá třídě provozu AF32. Příslušnost k dané třídě provozu je určena ACL pro jednotlivé sítě. V následujícím výpisu je zřejmé, že řízení kvality služeb pomocí tříd provozu funguje. Posílali jsme paralelně z počítačů PC 1-1 a PC 1-2 na PC 1-3 pakety o velikosti 10 kb. První výpis patří počítači PC 1-1, který má pro třídu provozu AF32 nastavenu hodnotu bandwidth na 60%, kdežto druhý výpis patří počítači PC 1-2, kde je třída provozu AF22 a bandwidth na 20%, proto je u PC 1-2 větší procento zahozených paketů. Z PC 1-1 PING ( ) 10000(10028) bytes of data bytes from : icmp_seq=1 ttl=58 time=1924 ms bytes from : icmp_seq=2 ttl=58 time=1928 ms bytes from : icmp_seq=3 ttl=58 time=2490 ms bytes from : icmp_seq=4 ttl=58 time=2538 ms bytes from : icmp_seq=5 ttl=58 time=2215 ms bytes from : icmp_seq=6 ttl=58 time=1924 ms bytes from : icmp_seq=7 ttl=58 time=2390 ms bytes from : icmp_seq=8 ttl=58 time=2535 ms bytes from : icmp_seq=9 ttl=58 time=2217 ms bytes from : icmp_seq=10 ttl=58 time=2028 ms bytes from : icmp_seq=11 ttl=58 time=2523 ms bytes from : icmp_seq=12 ttl=58 time=2568 ms bytes from : icmp_seq=13 ttl=58 time=2248 ms bytes from : icmp_seq=14 ttl=58 time=1924 ms ping statistics --16 packets transmitted, 14 received, 12% packet loss, time 15047ms rtt min/avg/max/mdev = / / / ms, pipe 3 14/29

15 Z PC 1-2 Příkaz PING na bajtů dat: Odpověď od : bajty=10000 čas=2990ms TTL=58 Odpověď od : bajty=10000 čas=2996ms TTL=58 Odpověď od : bajty=10000 čas=2988ms TTL=58 Odpověď od : bajty=10000 čas=2985ms TTL=58 Odpověď od : bajty=10000 čas=3193ms TTL=58 Vypršel časový limit žádosti. Odpověď od : bajty=10000 čas=3192ms TTL=58 Vypršel časový limit žádosti. Vypršel časový limit žádosti. Odpověď od : bajty=10000 čas=3585ms TTL=58 Odpověď od : bajty=10000 čas=1901ms TTL=58 Odpověď od : bajty=10000 čas=1899ms TTL=58 Odpověď od : bajty=10000 čas=1894ms TTL=58 Vypršel časový limit žádosti. Odpověď od : bajty=10000 čas=3189ms TTL=58 Vypršel časový limit žádosti. Vypršel časový limit žádosti. Odpověď od : bajty=10000 čas=1894ms TTL=58 Odpověď od : bajty=10000 čas=1895ms TTL=58 Statistika ping pro : Pakety: Odeslané = 23, Přijaté = 17, Ztracené = 6 (ztráta 26%), Přibližná doba do přijetí odezvy v milisekundách: Minimum = 1894ms, Maximum = 3585ms, Průměr = 2481ms 15/29

16 Obrázek 7: Ping z PC 1-2 na PC /29

17 Obrázek 8: Ping z PC 1-1 na PC Uniform mode Na Obrázku 9 vidíme, že paket byl odeslán z PC 1-1 na PC 1-3 s hodnotou DSCP 28 (třída AF32). Hodnota EXP je nastavena manuálně na 4. Na konci MPLS sítě byla hodnota se hodnota EXP zkopírovala do pole DSCP na hodnotu 36, která odpovídá třídě AF42 (viz Obrázek 10). Na Obrázku 11 vidíme, že paket byl odeslán z PC 1-2 na PC 1-3 s hodnotou DSCP 20 (třída AF22). Hodnota EXP je nastavena manuálně na 1. Na konci MPLS sítě byla hodnota se hodnota EXP zkopírovala do pole DSCP na hodnotu 12, která odpovídá třídě AF12 (viz Obrázek 12). 17/29

18 18/29

19 19/29

20 Obrázek 9: Ping z PC 1-1 na PC 1-3 (uniform mode) - zachyceno na hubu 20/29

21 21/29

22 Obrázek 10: Ping z PC 1-1 na PC 1-3 (uniform mode) 22/29

23 Obrázek 11: Ping z PC 1-1 na PC 1-3 (uniform mode) - zachyceno na hubu 23/29

24 Obrázek 12: Ping z PC 1-2 na PC 1-3 (uniform mode) Pipe mode Na Obrázku 13 vidíme, že paket byl odeslán z PC 1-1 na PC 1-3 s hodnotou DSCP 28 (třída AF32). Hodnota EXP je nastavena manuálně na 4. Původní hodnota DSCP je zachována (viz Obrázek 14). Na Obrázku 15 vidíme, že paket byl odeslán z PC 1-2 na PC 1-3 s hodnotou DSCP 20 (třída AF22). Hodnota EXP je nastavena manuálně na 1. Původní hodnota DSCP je zachována (viz Obrázek 16). Short-pipe mode také zachovává původní hodnotu DSCP, rozdíl je jen ve zpracování na hraničním směrovači (viz Obrázek 5 na straně 6). 24/29

25 Obrázek 13: Ping z PC 1-1 na PC 1-3 (pipe mode) zachyceno na hubu 25/29

26 Obrázek 14: Ping z PC 1-1 na PC 1-3 (pipe mode) 26/29

27 Obrázek 15: Ping z PC 1-2 na 1-3 (pipe mode) - zachyceno na hubu 27/29

28 Obrázek 16: Ping z PC 1-2 na PC 1-3 (pipe mode) 5 Závěr V dnešní době je kvalita služeb velmi důležitá, protože sítě jsou čím dál více využívány pro přenos hlasu, videí a dalších multimediálních dat v reálném čase. Proto je důležité, aby provoz v síti byl řízen podle určitých mechanizmů, které zajistí prioritu jednotlivých služeb. V této práci jsme ověřili výchozí chování metody řízení kvality služeb pomocí prioritního mechanismu Diffserv na MPLS. Abychom mohli řadit provoz do jednotlivých tříd, museli jsme nakonfigurovat hodnoty DSCP pro jednotlivé třídy ručně na směrovači CE1. V našem případě jsme třídy provozu dělili podle sítě, ze které provoz přichází. V praxi se provoz řadí do tříd spíše podle použitého protokolu a portu, které jsou, např. v případě přenosu hlasu, všeobecně známy a standardizovány. My jsme sice museli hodnoty DSCP přidělit manuálně na směrovači CE1, ale v praxi bude situace většinou jiná. Provoz bude do MPLS sítě vstupovat s již přiřazenými hodnotami DSCP, se kterými můžou poskytovatelé internetových služeb v rámci MPLS sítě manipulovat. K této manipulaci můžeme využít jeden ze tří tunelovacích módů, které jsou v MPLS sítích definovány viz Obrázek 5 na straně 6. 28/29

29 6 Použitá literatura [1] BEZPALEC, Kvalita služeb datových sítí z hlediska VoIP, Listopad 2006, Available from www: < [2] CISCO SYSTEMS, INC, DiffServ Tunneling Modes for MPLS Networks. [online]., 15. únor 2008 Available from www: < [3] CISCO SYSTEMS, INC, Implementing Quality of Service Policies with DSCP. [online]., 15. únor 2008 Available from www:< [4] CISCO SYSTEMS, INC, MPLS DiffServ Tunneling Modes. [online]., 15. únor 2008 Available from www:< D_Products_Configuration_Guide_Chapter.html#wp > 29/29

Projekt VRF LITE. Jiří Otisk, Filip Frank

Projekt VRF LITE. Jiří Otisk, Filip Frank Projekt VRF LITE Jiří Otisk, Filip Frank Abstrakt: VRF Lite - použití, návaznost na směrování v prostředí poskytovatelské sítě. Možnosti řízených prostupů provozu mezi VRF a globální směrovací tabulkou.

Více

IPv6 VPN přes IPv4 MPLS páteř

IPv6 VPN přes IPv4 MPLS páteř IPv6 VPN přes IPv4 MPLS páteř Tomáš Bednár, BED163 Pavel Bílý, BIL208 Abstrakt: Tato práce se zabývá vytvořením VPN spojů mezi klientskými sítěmi pracujícími s adresami IPv6 skrze IPv4 MPLS páteř poskytovatele.

Více

Kvalita služeb datových sítí z hlediska VoIP

Kvalita služeb datových sítí z hlediska VoIP Kvalita služeb datových sítí z hlediska VoIP Ing. Pavel BEZPALEC Katedra telekomunikační techniky, ČVUT FEL v Praze Technická 2, Praha 6 bezpalec@fel.cvut.cz Abstrakt: Příspěvek rozebírá pojem kvalita

Více

Technologie MPLS X36MTI. Michal Petřík

Technologie MPLS X36MTI. Michal Petřík Technologie MPLS X36MTI Michal Petřík Obsah 1 Seznámení s technologií...3 2 Historie a vývoj MPLS...3 3 Princip MPLS...3 3.1 Distribuce směrovacích tabulek MPLS...5 4 Virtuální sítě...5 4.1 MPLS Layer-3

Více

Řešení priority provozu v síti

Řešení priority provozu v síti Název úlohy Řešení priority provozu v síti Cíl úlohy Cílem úlohy je seznámit se s možnostmi zacházení s pakety různých datových toků. Ověřit přeznačení a zahazování paketů dle nastavené politiky QoS na

Více

MPLS na platformě Mikrotik

MPLS na platformě Mikrotik MPLS na platformě Mikrotik Zdeněk Dubnický, Miroslav Hrubec Abstrakt: Cílem projektu je průzkum a ověření možností použití MPLS na platformě Mikrotik. Klíčová slova: Mikrotik, MPLS (Multi Protocol Label

Více

VLSM Statické směrování

VLSM Statické směrování VLSM Statické směrování Počítačové sítě 5. cvičení Dělení IP adresy na síť a stanici Třídy adres prefixový kód v prvním bajtu určuje hranici Podle masky podsítě (subnet mask) zleva souvislý úsek 1 v bin.

Více

4. Síťová vrstva. Síťová vrstva. Počítačové sítě I. 1 (6) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci síťové vrstvy a jednotlivé protokoly.

4. Síťová vrstva. Síťová vrstva. Počítačové sítě I. 1 (6) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci síťové vrstvy a jednotlivé protokoly. 4. Síťová vrstva Studijní cíl Představíme si funkci síťové vrstvy a jednotlivé protokoly. Doba nutná k nastudování 3 hodiny Síťová vrstva Síťová vrstva zajišťuje směrování a poskytuje jediné síťové rozhraní

Více

Možnosti Multi-Topology Routing v Cisco IOS (ISIS, OSPF, BGP, EIGRP)

Možnosti Multi-Topology Routing v Cisco IOS (ISIS, OSPF, BGP, EIGRP) Možnosti Multi-Topology Routing v Cisco IOS (ISIS, OSPF, BGP, EIGRP) Václav Stefek, Jan Krejčí, Dušan Griga, Martin Medera Abstrakt: Tato práce představuje výstup semestrálního projektu do předmětu Směrované

Více

Y36SPS QoS Jan Kubr - Y36SPS 1 5/2008

Y36SPS QoS Jan Kubr - Y36SPS 1 5/2008 Y36SPS QoS Jan Kubr - Y36SPS 1 5/2008 QoS - co, prosím? Quality of Services = kvalita služeb Opatření snažící se zaručit koncovému uživateli doručení dat v potřebné kvalitě Uplatňuje se v přenosu multimédií,

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

HSRP v1+v2, reakce na události object trackingu, vliv na zátěž CPU

HSRP v1+v2, reakce na události object trackingu, vliv na zátěž CPU HSRP v1+v2, reakce na události object trackingu, vliv na zátěž CPU Pavel Bernat Abstrakt: Tato práce se zabývá způsobu konfigurace HSRP (protokol umožňující zřízení dvou výchozích bran a jejich seskupení

Více

Protokol GLBP. Projekt do předmětu Správa počítačových systémů Radim Poloch (pol380), Jan Prokop (pro266) 7.6.2007

Protokol GLBP. Projekt do předmětu Správa počítačových systémů Radim Poloch (pol380), Jan Prokop (pro266) 7.6.2007 Protokol GLBP Projekt do předmětu Správa počítačových systémů Radim Poloch (pol380), Jan Prokop (pro266) 7.6.2007 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Technologie GLBP... 3 1.1.1 Příklad topologie GLBP... 3 1.1.2 Přiřazení

Více

Semestrální projekt do předmětu SPS

Semestrální projekt do předmětu SPS Semestrální projekt do předmětu SPS Název projektu: Instalace a provoz protokolu IPv6 v nových verzích MS Windows (XP). Ověření proti routerům Cisco a Linux. Cíl projektu: Autoři: Cílem tohoto projektu

Více

Směrované a přepínané sítě

Směrované a přepínané sítě VŠB - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra informatiky Směrované a přepínané sítě Semestrální práce Průzkum možností protokolu OSPFv3 2007 Petr Kopřiva, kop173 Roman

Více

Podpora QoS (L2, L3) na DSLAM Zyxel IP Express IES 1000

Podpora QoS (L2, L3) na DSLAM Zyxel IP Express IES 1000 Podpora QoS (L2, L3) na DSLAM Zyxel IP Express IES 1000 Ľubomír Prda, Pavel Juška Abstrakt: Tento dokument pojednává o laboratorním ověření funkčnosti QoS na druhé a třetí vrstvě ISO/OSI modelu zařízení

Více

Zajištění kvality služby (QoS) v operačním systému Windows

Zajištění kvality služby (QoS) v operačním systému Windows VŠB TU Ostrava Směrované a přepínané sítě Zajištění kvality služby (QoS) v operačním systému Windows Teoretické možnosti aplikace mechanismů zabezpečení kvality služby (QoS) v nových verzích MS Windows

Více

Principy ATM sítí. Ing. Vladimír Horák Ústav výpočetní techniky Univerzity Karlovy Operační centrum sítě PASNET

Principy ATM sítí. Ing. Vladimír Horák Ústav výpočetní techniky Univerzity Karlovy Operační centrum sítě PASNET Principy ATM sítí Ing. Vladimír Horák Ústav výpočetní techniky Univerzity Karlovy Operační centrum sítě PASNET vhor@cuni.cz Konference Vysokorychlostní sítě 1999 Praha 10. listopadu Asynchronous Transfer

Více

5. Směrování v počítačových sítích a směrovací protokoly

5. Směrování v počítačových sítích a směrovací protokoly 5. Směrování v počítačových sítích a směrovací protokoly Studijní cíl V této kapitole si představíme proces směrování IP.. Seznámení s procesem směrování na IP vrstvě a s protokoly RIP, RIPv2, EIGRP a

Více

Semestrální projekt do SPS Protokol RSVP na Cisco routerech

Semestrální projekt do SPS Protokol RSVP na Cisco routerech Semestrální projekt do SPS Protokol RSVP na Cisco routerech Vypracoval: Marek Dovica DOV003 Milan Konár KON300 Cíl projektu Cílem projektu je přiblížit problematiku protokolu RSVP a ověřit jeho funkčnost

Více

Nezávislé unicast a multicast topologie s využitím MBGP

Nezávislé unicast a multicast topologie s využitím MBGP Nezávislé unicast a multicast topologie s využitím MBGP Bc. Kriváček Martin (KRI0080), Bc. Stratil Tomáš(STR0136) Abstrakt: Tento krátký dokument by měl teoreticky i prakticky zasvětit do problematiky

Více

BEZTŘÍDNÍ SMĚROVÁNÍ, RIP V2 CLASSLESS ROUTING, RIP V2

BEZTŘÍDNÍ SMĚROVÁNÍ, RIP V2 CLASSLESS ROUTING, RIP V2 FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT OF INFORMATION SYSTEMS BEZTŘÍDNÍ SMĚROVÁNÍ, RIP V2 CLASSLESS ROUTING, RIP V2 JIŘÍ KAZÍK JAROSLAV

Více

MPLS ve VRF. Bc. Pavel Pustowka PUS0017, Bc. Radim Holek HOL0123

MPLS ve VRF. Bc. Pavel Pustowka PUS0017, Bc. Radim Holek HOL0123 MPLS ve VRF Bc. Pavel Pustowka PUS0017, Bc. Radim Holek HOL0123 Abstrakt: Tento projekt navrhuje možnost řešení VPN sítí v MPLS, za použití virtuálních směrovacích tabulek. Součástí tohoto projektu je

Více

Použití Virtual NAT interfaces na Cisco IOS

Použití Virtual NAT interfaces na Cisco IOS Použití Virtual NAT interfaces na Cisco IOS Lukáš Czakan (CZA0006) Marek Vašut (VAS0064) Abstrakt: Tato práce obsahuje praktické srovnání použití klasického NATu s NAT virtuálním rozhraním a jejich použití

Více

Základy IOS, Přepínače: Spanning Tree

Základy IOS, Přepínače: Spanning Tree Základy IOS, Přepínače: Spanning Tree Počítačové sítě 4. cvičení Semestrální projekt (1) Semestrální projekt (2) Struktura projektu: Adresní plán a konfigurace VLAN Směrování a NAT DNS server DHCP server

Více

Aktivní prvky: brány a směrovače. směrovače

Aktivní prvky: brány a směrovače. směrovače Aktivní prvky: brány a směrovače směrovače 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy Aktivní prvky brány a směrovače 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART

Více

7. Aplikační vrstva. Aplikační vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly.

7. Aplikační vrstva. Aplikační vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly. 7. Aplikační vrstva Studijní cíl Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly. Doba nutná k nastudování 2 hodiny Aplikační vrstva Účelem aplikační vrstvy je poskytnout aplikačním procesům

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Počítačové sítě pro V3.x Teoretická průprava II. Ing. František Kovařík

Počítačové sítě pro V3.x Teoretická průprava II. Ing. František Kovařík Počítačové sítě pro V3.x Teoretická průprava II. Ing. František Kovařík SŠ IT a SP, Brno frantisek.kovarik@sspbrno.cz Model TCP/IP - IP vrstva 2 Obsah 3. bloku IPv4 záhlaví, IP adresy ARP/RARP, ICMP, IGMP,

Více

Site - Zapich. Varianta 1

Site - Zapich. Varianta 1 Site - Zapich Varianta 1 1. Koncovy uzel PC1 overuje pres PING konektivitu uzlu PC3. Jaky bude obsah ethernetoveho ramce nesouciho ICMP zpravu od PC1 na portu Fa0/3 SW1? SRC address: MAC_PC1 DST address:

Více

Access Control Lists (ACL)

Access Control Lists (ACL) Access Control Lists (ACL) Počítačové sítě 11. cvičení ACL Pravidla pro filtrování paketů (bezestavová) Na základě hlaviček (2.,) 3. a 4. vrstvy Průchod pravidly od 1. k poslednímu Při nalezení odpovídajícího

Více

Směrovací protokoly, propojování sítí

Směrovací protokoly, propojování sítí Směrovací protokoly, propojování sítí RNDr. Ing. Vladimir Smotlacha, Ph.D. Katedra počítačových systémů Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Vladimír Smotlacha, 2011 Počítačové

Více

Součinnost architektury diferencovaných a integrovaných služeb

Součinnost architektury diferencovaných a integrovaných služeb Součinnost architektury diferencovaných a integrovaných služeb Ing. Jan Kacálek Doc. Ing. Vladislav Škorpil, CSc. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav

Více

Analýza protokolů rodiny TCP/IP, NAT

Analýza protokolů rodiny TCP/IP, NAT Analýza protokolů rodiny TCP/IP, NAT Počítačové sítě 7. cvičení ARP Address Resolution Protocol mapování IP adres na MAC adresy Při potřebě zjistit MAC adresu k IP adrese se generuje ARP request (broadcast),

Více

Hot Standby Router Protocol (zajištění vysoké spolehlivosti výchozí brány)

Hot Standby Router Protocol (zajištění vysoké spolehlivosti výchozí brány) České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Moderní technologie Internetu Hot Standby Router Protocol (zajištění vysoké spolehlivosti výchozí brány) Abstrakt Popis jednoho z mechanizmů

Více

1. Integrované služby (Integrated services IntServ) 2. Rozlišované služby (Differentiated services diffserv)

1. Integrované služby (Integrated services IntServ) 2. Rozlišované služby (Differentiated services diffserv) 1. Integrované služby (Integrated services IntServ) V případě integrovaných služeb aplikace oznámí počítačové síti své požadavky na přenos dat ve formě požadovaných QoS. Počítačová síť ověří zda jsou k

Více

ID listu: DATA_VPN _ (poslední dvojčíslí označuje verzi listu)

ID listu: DATA_VPN _ (poslední dvojčíslí označuje verzi listu) ID listu: DATA_VPN _001.05 (poslední dvojčíslí označuje verzi listu) Označení služby Stručný popis služby Popis vlastností služby Použitelné technologie Lokalizace služby Monitoring služby Podmíněno službami

Více

Ověření možností generování provozu na platformě MikroTik + srovnání s Cisco a Open Source řešeními

Ověření možností generování provozu na platformě MikroTik + srovnání s Cisco a Open Source řešeními Ověření možností generování provozu na platformě MikroTik + srovnání s Cisco a Open Source řešeními Bc. Josef Hrabal - HRA0031 Bc. Kamil Malík MAL0018 Abstrakt: Tento dokument, se zabývá ověřením a vyzkoušením

Více

Proprietární řešení QoS na směrovačích Mikrotik

Proprietární řešení QoS na směrovačích Mikrotik Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Issue: 2012 14 2 Proprietární řešení QoS na směrovačích Mikrotik Proprietary solutions for QoS on Mikrotik router Mojmír Jelínek mojmir.jelinek@phd.feec.vutbr.cz Fakulta

Více

Analýza aplikačních protokolů

Analýza aplikačních protokolů ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická PROJEKT Č. 4 Analýza aplikačních protokolů Vypracoval: V rámci předmětu: Jan HLÍDEK Komunikace v datových sítích (X32KDS) Měřeno: 28. 4. 2008

Více

TCP Explicit Congestion Notification

TCP Explicit Congestion Notification TCP Explicit Congestion Notification Dziwisz(dzi033), Slivečka(sli167), Kolář(kol0067) Abstrakt: V tomto projektu máme za úkol teoreticky popsat TCP Explicit Congestion Notification. Jedná se o adaptivní

Více

Podsíťování. Počítačové sítě. 7. cvičení

Podsíťování. Počítačové sítě. 7. cvičení Podsíťování Počítačové sítě 7. cvičení Dělení IP adresy na síť a stanici Třídy adres prefixový kód v prvním bajtu určuje hranici Podle masky podsítě (subnet mask) zleva souvislý úsek 1 v bin. reprezentaci,

Více

Routování směrovač. směrovač

Routování směrovač. směrovač Routování směrovač směrovač 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: _ Počítačové sítě a systémy Routování směrovač 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 Obr.

Více

Programování síťové služby Sniffer OSPFv2 a OSPFv3

Programování síťové služby Sniffer OSPFv2 a OSPFv3 Dokumentace k projektu z předmětu ISA Programování síťové služby Sniffer OSPFv2 a OSPFv3 Dne 27. listopadu 2011 zpracovala: Kateřina Šímová, xsimov01@stud.fit.vutbr.cz Fakulta informačních technologií

Více

Počítačové sítě II. 12. IP: pomocné protokoly (ICMP, ARP, DHCP) Miroslav Spousta, 2006 <qiq@ucw.cz>, http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/

Počítačové sítě II. 12. IP: pomocné protokoly (ICMP, ARP, DHCP) Miroslav Spousta, 2006 <qiq@ucw.cz>, http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/ Počítačové sítě II 12. IP: pomocné protokoly (ICMP, ARP, DHCP) Miroslav Spousta, 2006 , http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/ 1 ICMP Internet Control Message Protocol doslova protokol řídicích hlášení

Více

Přednáška 9. Síťové rozhraní. Úvod do Operačních Systémů Přednáška 9

Přednáška 9. Síťové rozhraní. Úvod do Operačních Systémů Přednáška 9 Přednáška 9 Síťové rozhraní. 1 Počítačové sítě Sítě jsou složité pro zjednodušení jsou řešeny po vrstvách ISO/OSI model od teorie k praxi příliš se neujal 7 vrstev TCP/IP model od praxe k teorii sada protokolů

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat.

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Počítačové sítě Počítačová síť je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Základní prvky sítě Počítače se síťovým adaptérem pracovní

Více

Podmíněná propagace cest do protokolu BGP

Podmíněná propagace cest do protokolu BGP Podmíněná propagace cest do protokolu BGP Vicher M., Vojáček L. Abstrakt: Tento dokument popisuje ověření technologie podmíněné propagarace cest do BGP protokolu. Klíčová slova: bgp injection-map, BGP

Více

Počítačové sítě I LS 2004/2005 Návrh a konstrukce sítě zadání

Počítačové sítě I LS 2004/2005 Návrh a konstrukce sítě zadání Počítačové sítě I LS 2004/2005 Návrh a konstrukce sítě zadání Petr Grygárek, FEI VŠB-TU Ostrava Zadání Navrhněte, prakticky zkonstruujte a zdokumentujte síť přidělené lokality připojené do sítě WAN. Popis

Více

12. Virtuální sítě (VLAN) VLAN. Počítačové sítě I. 1 (7) KST/IPS1. Studijní cíl. Základní seznámení se sítěmi VLAN. Doba nutná k nastudování

12. Virtuální sítě (VLAN) VLAN. Počítačové sítě I. 1 (7) KST/IPS1. Studijní cíl. Základní seznámení se sítěmi VLAN. Doba nutná k nastudování 12. Virtuální sítě (VLAN) Studijní cíl Základní seznámení se sítěmi VLAN. Doba nutná k nastudování 1 hodina VLAN Virtuální síť bývá definována jako logický segment LAN, který spojuje koncové uzly, které

Více

Pokročilé možnosti DHCP serveru v Cisco IOS. Vladimír Jarotek

Pokročilé možnosti DHCP serveru v Cisco IOS. Vladimír Jarotek Pokročilé možnosti DHCP serveru v Cisco IOS Vladimír Jarotek Abstrakt: Cílem tohoto projektu je prozkoumání možností DHCP serveru a relay agenta v CISCO IOS Klíčová slova: Cisco, IOS, DHCP server, relay

Více

Popis a ověření možností přepínacího modulu WIC- 4ESW pro směrovače Cisco

Popis a ověření možností přepínacího modulu WIC- 4ESW pro směrovače Cisco Popis a ověření možností přepínacího modulu WIC- 4ESW pro směrovače Cisco Martin Hladil, Jiří Novák Úvod Modul WIC-4ESW je 4 portový ethernetový přepínač druhé vrstvy se schopnostmi směrování na třetí

Více

GRE tunel APLIKA ˇ CNÍ P ˇ RÍRU ˇ CKA

GRE tunel APLIKA ˇ CNÍ P ˇ RÍRU ˇ CKA GRE tunel APLIKAC NÍ PR ÍRUC KA POUŽITÉ SYMBOLY Použité symboly Nebezpečí důležité upozornění, které může mít vliv na bezpečí osoby nebo funkčnost přístroje. Pozor upozornění na možné problémy, ke kterým

Více

Technologie počítačových sítí - LS 2016/2017. Případová studie příklady syntaktických konstruktů Cisco IOS pro jednotlivé části případové studie.

Technologie počítačových sítí - LS 2016/2017. Případová studie příklady syntaktických konstruktů Cisco IOS pro jednotlivé části případové studie. Technologie počítačových sítí - LS 2016/2017 Případová studie příklady syntaktických konstruktů Cisco IOS pro jednotlivé části případové studie. Petr Grygárek Obecné hostname XXX ping vrf V ipv6

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Měření kvality služeb

Měření kvality služeb 14.03.2014 - Brno Ing. Martin Ťupa martin.tupa@profiber.cz www.profiber.eu Měření kvality služeb Kolik protlačíte přes aktivní prvky? Kde jsou limitní hodnoty ETH spoje? KPIs Key Demarkační Performance

Více

Quality of Service APLIKA ˇ CNÍ P ˇ RÍRU ˇ CKA

Quality of Service APLIKA ˇ CNÍ P ˇ RÍRU ˇ CKA Quality of Service APLIKAC NÍ PR ÍRUC KA POUŽITÉ SYMBOLY Použité symboly Nebezpečí důležité upozornění, které může mít vliv na bezpečí osoby nebo funkčnost přístroje. Pozor upozornění na možné problémy,

Více

32-bitová čísla Autonomních Systémů v protokolu BGP

32-bitová čísla Autonomních Systémů v protokolu BGP 32-bitová čísla Autonomních Systémů v protokolu BGP Jakub Martiník (MAR0178), Lukáš Dobrý (DOB0016) Abstrakt: Tento krátký dokument ověřuje kompatibilitu mezi autonomními systémy v protokolu BGP, které

Více

STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ

STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ REPOTEC RP-IP0613 Úvod Bandwidth manager REPOTEC (dále jen BM) je levný a jednoduchý omezovač rychlosti pro jakékoliv sítě založené na protokolu TCP/IP. Velice snadno se ovládá

Více

K čemu slouží počítačové sítě

K čemu slouží počítačové sítě Počítačové sítě Počítačová síť je spojení dvou a více počítačů kabelem, telefonní linkou, nebo jiným způsobem tak, aby spolu mohly vzájemně komunikovat. K čemu slouží počítačové sítě Sdílení prostředků

Více

IČ (je-li přiděleno):

IČ (je-li přiděleno): Příloha ke Smlouvě č.: Datum převzetí: druh TSS 1) : nová Služba: číslo přílohy: změna Služby: celkový počet listů této přílohy: zrušení Služby: Evidenční označení přípojky Uživatelem 2 ) : Identifikátor

Více

Specifikace QoS v IP. Vladimír Smotlacha, Sven Ubik CESNET

Specifikace QoS v IP. Vladimír Smotlacha, Sven Ubik CESNET Specifikace QoS v IP Vladimír Smotlacha, Sven Ubik CESNET Použití QoS zákazník - dohoda o poskytování služby uživatel - aktivace služby, žádost o její poskytnutí aplikace - přenos dat s využitím služby

Více

Směrování. static routing statické Při statickém směrování administrátor manuálně vloží směrovací informace do směrovací tabulky.

Směrování. static routing statické Při statickém směrování administrátor manuálně vloží směrovací informace do směrovací tabulky. Směrování Ve větších sítích již není možné propojit všechny počítače přímo. Limitujícím faktorem je zde množství paketů všesměrového vysílání broadcast, omezené množství IP adres atd. Jednotlivé sítě se

Více

IPv6. RNDr. Ing. Vladimir Smotlacha, Ph.D.

IPv6. RNDr. Ing. Vladimir Smotlacha, Ph.D. IPv6 RNDr. Ing. Vladimir Smotlacha, Ph.D. Katedra počítačových systémů Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Vladimír Smotlacha, 2011 Počítačové sít ě BI-PSI LS 2010/11,

Více

Praktikum WIFI. Cíl cvičení:

Praktikum WIFI. Cíl cvičení: Praktikum WIFI Cíl cvičení: V terminálovém režimu konfigurujte Access Point (AP) Cisco AiroNet 1230 a počítač s nainstalovaným bezdrátovým adaptérem, zapojené v síti podle obrázku a seznamte se s dalšími

Více

Směrovací protokol OSPF s využitím systému Mikrotom. Ing. Libor Michalek, Ph.D.

Směrovací protokol OSPF s využitím systému Mikrotom. Ing. Libor Michalek, Ph.D. Směrovací protokol OSPF s využitím systému Mikrotom Ing. Libor Michalek, Ph.D. Ostrava, 2010 Úvod Mikrotik představuje kompletní operační systém pracující jak na platformách x86, tak na proprietárních

Více

Počítačové sítě ZS 2005/2006 Návrh sítě zadání

Počítačové sítě ZS 2005/2006 Návrh sítě zadání imac imac imac Počítačové sítě ZS 2005/2006 Návrh sítě zadání Petr Grygárek, FEI VŠB-TU Ostrava Zadání Navrhněte a zdokumentujte konfiguraci sítě přidělené lokality korporátní sítě WAN připojené do Internetu.

Více

Podpora QoS na DSLAM Zyxel IP Expres IES 1000

Podpora QoS na DSLAM Zyxel IP Expres IES 1000 Podpora QoS na DSLAM Zyxel IP Expres IES 1000 Aleš Kaluža KAL330 Jiří Vojkovský VOJ194 Abstrakt: Zjištění podpory kvality služby na zařízení DSLAM IP Expres IES 1000 od firmy Zyxel Klíčová slova: DSLAM,

Více

Multicast Source Discovery Protocol (MSDP)

Multicast Source Discovery Protocol (MSDP) Multicast Source Discovery Protocol (MSDP) Jan Pastrňák(PAS126) Šindler Ondřej(SIN099) Konfigurace a použití protokolu MSDP na Cisco Routerech Co je MSDP MSDP je protokol umožňující propojení multicastových

Více

3. Linková vrstva. Linková (spojová) vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl

3. Linková vrstva. Linková (spojová) vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl 3. Linková vrstva Studijní cíl Představíme si funkci linkové vrstvy. Popíšeme její dvě podvrstvy, způsoby adresace, jednotlivé položky rámce. Doba nutná k nastudování 2 hodiny Linková (spojová) vrstva

Více

Telekomunikační sítě Protokolové modely

Telekomunikační sítě Protokolové modely Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava Telekomunikační sítě Protokolové modely Datum: 14.2.2012 Autor: Ing. Petr Machník, Ph.D. Kontakt: petr.machnik@vsb.cz Předmět: Telekomunikační sítě

Více

L2 multicast v doméně s přepínači CISCO

L2 multicast v doméně s přepínači CISCO L2 multicast v doméně s přepínači CISCO Vojtěch Kotík (KOT0084) Abstrakt: Tento dokument se zabývá šířením L2 multicastu v doméně složené z přepínačů Cisco. Obsahuje stručný popis technologie a jejích

Více

Při konfiguraci domácího směrovače a bezdrátové sítě se setkáte s obrovským počtem zkratek, jejichž význam je jen málokdy dostatečně vysvětlen.

Při konfiguraci domácího směrovače a bezdrátové sítě se setkáte s obrovským počtem zkratek, jejichž význam je jen málokdy dostatečně vysvětlen. 1 Při konfiguraci domácího směrovače a bezdrátové sítě se setkáte s obrovským počtem zkratek, jejichž význam je jen málokdy dostatečně vysvětlen. Bez jejich znalosti však jen stěží nastavíte směrovač tak,

Více

Počítačové sítě. Další informace naleznete na :

Počítačové sítě. Další informace naleznete na : Počítačové sítě Další informace naleznete na : http://cs.wikipedia.org http://dmp.wosa.iglu.cz/ Počítačová síť - vznikne spojením 2 a více počítačů. Proč spojovat počítače? Přináší to nějaké výhody? A

Více

Správa systému MS Windows II

Správa systému MS Windows II Správa systému MS Windows II Jaro 2012 Libor Dušek Neworking DHCP Znáte z IPv4 adresace IPv4 adresa je 32 bitové číslo Obvykle zapisováno jako 4 dekadická čísla (každé číslo reprezentuje 1 oktet 8 bitů)

Více

Počítačové sítě IP směrování (routing)

Počítačové sítě IP směrování (routing) Počítačové sítě IP směrování (routing) IP sítě jsou propojeny směrovači (routery) funkcionalita směrovačů pokrývá 3. vrstvu RM OSI ~ vrstvu IP architektury TCP/IP (L3) směrovače provádějí přepojování datagramů

Více

Flow Monitoring & NBA. Pavel Minařík

Flow Monitoring & NBA. Pavel Minařík Flow Monitoring & NBA Pavel Minařík minarik@invea.cz Formulace zadání Zákazník požaduje řešení pro monitorování a analýzu provozu datové sítě Měření provozu v prostředí multi-10gbps infrastruktury Historie

Více

Případová studie datové sítě

Případová studie datové sítě ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra telekomunikační techniky Případová studie datové sítě X32KDS - Komunikace v datových sítích Skupina: Vypracovali: X32KDS PO 9.15h Daniel

Více

Řízení datového toku, QoS

Řízení datového toku, QoS Řízení datového toku, QoS RNDr. Ing. Vladimir Smotlacha, Ph.D. Katedra počítačových systémů Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Vladimír Smotlacha, 2011 Počítačové sít

Více

Identifikátor materiálu: ICT-3-03

Identifikátor materiálu: ICT-3-03 Identifikátor materiálu: ICT-3-03 Předmět Téma sady Informační a komunikační technologie Téma materiálu TCP/IP Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si procvičí / osvojí architekturu TCP/IP. Druh

Více

Téma bakalářských a diplomových prací 2014/2015 řešených při

Téma bakalářských a diplomových prací 2014/2015 řešených při Téma bakalářských a diplomových prací 2014/2015 řešených při Computer Network Research Group at FEI UPCE V případě zájmu se ozvěte na email: Josef.horalek@upce.cz Host Intrusion Prevention System Cílem

Více

X.25 Frame Relay. Frame Relay

X.25 Frame Relay. Frame Relay X.25 Frame Relay Frame Relay 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy X.25, Frame relay _ 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 Obr.

Více

Y36PSI Protokolová rodina TCP/IP

Y36PSI Protokolová rodina TCP/IP Y36PSI Protokolová rodina TCP/IP Jan Kubr - Y36PSI 1 11/2008 Program protokol síťové vrstvy IP podpůrné protokoly ICMP RARP, BOOTP, DHCP protokoly transportní vrstvy UDP TCP Jan Kubr - Y36PSI 2 11/2008

Více

Dodávka nových switchů a jejich integrace do stávající IT infrastruktury inspektorátu SZPI v Praze

Dodávka nových switchů a jejich integrace do stávající IT infrastruktury inspektorátu SZPI v Praze Příloha č. 1: Technická specifikace Předmět VZ: Dodávka nových switchů a jejich integrace do stávající IT infrastruktury inspektorátu SZPI v Praze Požadavky zadavatele na předmět VZ: - 1x Switch 48 Port

Více

KAPITOLA 23. Překlady adres NAT

KAPITOLA 23. Překlady adres NAT KAPITOLA 23 Překlady adres NAT V této kapitole najdete informace a příkazy k následujícím tématům: Privátní IP adresy: RFC 1918 Konfigurace dynamického NAT: překlad jedné privátní adresy na jednu veřejnou

Více

Měřicí přístroje pro testování metalických vedení

Měřicí přístroje pro testování metalických vedení Měřicí přístroje pro testování metalických vedení AXS -200/850 AXS 200/850 je příruční měřící zařízení určené především pro měření metalických vedení. Mezi kmenové funkce patří především testy síťové vrstvy,

Více

Ladislav Pešička KIV FAV ZČU Plzeň

Ladislav Pešička KIV FAV ZČU Plzeň Ladislav Pešička KIV FAV ZČU Plzeň Offline Převézt vlakem disk 1TB z Plzně do Prahy Poslat poštovního holuba s flash diskem 16GB Online Přímá komunikace propojených počítačů Metalický spoj Optické vlákno

Více

Počítačové sítě. Miloš Hrdý. 21. října 2007

Počítačové sítě. Miloš Hrdý. 21. října 2007 Počítačové sítě Miloš Hrdý 21. října 2007 Obsah 1 Pojmy 2 2 Rozdělení sítí 2 2.1 Podle rozlehlosti........................... 2 2.2 Podle topologie............................ 2 2.3 Podle přístupové metody.......................

Více

Technologie počítačových sítí

Technologie počítačových sítí Zpracovali: BUČKOVÁ Dagmar, BUC061 PTOSZEK Michal, PTO001 Datum prezentace: 8. 1. 2008 Datum odevzdání: 25. 1.2008 Verze: 2 Technologie počítačových sítí 1. Zadání Prostředky pro testování Service Level

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

EXPERIMENTÁLNÍ SÍŤ PRO TESTOVÁNÍ PODPORY QOS

EXPERIMENTÁLNÍ SÍŤ PRO TESTOVÁNÍ PODPORY QOS VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

Více

Jak se měří síťové toky? A k čemu to je? Martin Žádník

Jak se měří síťové toky? A k čemu to je? Martin Žádník Jak se měří síťové toky? A k čemu to je? Martin Žádník Představení CESNET je poskytovatelem konektivity pro akademickou sféru v ČR Zakládající organizace jsou univerzity a akademi věd Obsah Motivace Popis

Více

Protokol LLDP, srovnání s Cisco CDP, možnosti konfigurace na běžných platformách Cisco, Linux, Windows

Protokol LLDP, srovnání s Cisco CDP, možnosti konfigurace na běžných platformách Cisco, Linux, Windows Protokol LLDP, srovnání s Cisco CDP, možnosti konfigurace na běžných platformách Cisco, Linux, Windows Marek Pszczolka, PSZ006 Abstrakt: Cílem projektu je seznámení s protokolem LLDP a uvést jeho srovnání

Více

Nová cesta ip. Stará cesta ifconfig, route. Network address translation NAT

Nová cesta ip. Stará cesta ifconfig, route. Network address translation NAT Nová cesta ip Výpis nastavení ip address show ip addr show dev eth0 ip a s ip a Přidání a odebrání adresy rozhraní ip addr add 192.168.68.1/24 dev eth0 ip addr del 192.168.68.1/255.255.255.0 dev eth0 Aktivace

Více

Vyvažování zátěže na topologii přepínačů s redundandními linkami

Vyvažování zátěže na topologii přepínačů s redundandními linkami Vyvažování zátěže na topologii přepínačů s redundandními linkami Petr Grygárek, FEI, VŠB-TU Ostrava Transparentní mosty (dnes většinou přepínače) se propojují do stromové struktury. Jestliže požadujeme

Více

QoS na L2/L3/L4. Brno, 28.05.2015 Ing. Martin Ťupa

QoS na L2/L3/L4. Brno, 28.05.2015 Ing. Martin Ťupa QoS na L2/L3/L4 Brno, 28.05.2015 Ing. Martin Ťupa Měření kvality služeb Kolik protlačíte přes aktivní prvky? Kde jsou limitní hodnoty ETH spoje? Central Office Data Hlas Video House Multiservice switch

Více

Přípojky služby GTS IP VPN jsou realizovány ethernetovým okruhem, dedikovaným digitálním okruhem nebo pomocí technologie xdsl.

Přípojky služby GTS IP VPN jsou realizovány ethernetovým okruhem, dedikovaným digitálním okruhem nebo pomocí technologie xdsl. 1 Obsah služby Podstatou služby je přenos dat účastníka ve formě IP datagramů mezi rozhraními na koncových zařízeních umístěných v lokalitách účastníka, resp. mezi libovolnými koncovými body sjednané IP

Více

Prostředky pro testování Service Level Agreement (SLA) a optimalizace provozu na WAN spojích na Cisco

Prostředky pro testování Service Level Agreement (SLA) a optimalizace provozu na WAN spojích na Cisco Prostředky pro testování Service Level Agreement (SLA) a optimalizace provozu na WAN spojích na Cisco Jan Staroba, STA458 Abstrakt: Service Level Agreement (SLA), je dohoda o úrovni poskytované služby

Více

Quality of service. - principy a mechanizmus - integrované služby - diferencované služby - policy based networking.

Quality of service. - principy a mechanizmus - integrované služby - diferencované služby - policy based networking. Quality of service - principy a mechanizmus - integrované služby - diferencované služby - policy based networking QoS v IP sítích - IETF aktivity QoS v IP sítích (zlepšení strategie best effort s maximálním

Více