P R O F I L S P O L E Č N O S T I

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P R O F I L S P O L E Č N O S T I"

Transkript

1 PROFIL SPOLEČNOSTI

2 Vážení obchodní přátelé, dovolte mi krátkou prezentaci naší společnosti. Městské lesy Hradec Králové a.s. je samostatně hospodařící obchodní společnost, která je ve stoprocentním vlastnictví Statutárního města Hradec Králové, obhospodařuje lesní a rybniční majetek města trvale udržitelným způsobem a provozuje těžbu štěrkopísku. Naším cílem je, pomocí šetrného a přírodě blízkého způsobu hospodaření, vytvořit dobře fungující rekreační zázemí pro obyvatele města Hradce Králové i další návštěvníky lesa. V souladu s dlouhodobou strategií města usilujeme o soulad produkční a mimoprodukční funkce lesa. Rekreační zázemí města budujeme tak, aby produkční potenciál lesa nebyl omezen, svěřený majetek se zhodnocoval a naše společnost byla finančně samostatná. Naší snahou je dlouhodobá prosperita společnosti, služba občanům, institucím a dalším subjektům, působícím v našem regionu, a to služba poctivá, spolehlivá a za přiměřenou cenu. Ing. Milan Zerzán ředitel společnosti

3 Zastoupení lesních dřevin dle lesního hospodářského plánu platného k Přírodní podmínky Lesní majetek obhospodařovaný společností se nachází v přírodní lesní oblasti Polabí. Jeho terén se zvedá od úrovně břehů řek Labe a Orlice z nadmořské výšky 227 m n.m. až do 293 m n. m Převážná část však leží na plošině v rozmezí od 250 do 280 m n. m., což je střední stupeň starých 40 říčních teras, vytvořených pleistocenními štěrko-písčitými náplavy. 35 Průměrná roční teplota se pohybuje kolem 8,5 C. Průměrné roční srážky se pohybují v rozmezí mm. Poměrně vysoká průměrná teplota a minimální srážky a z toho vyplývající výpar, 25 jakož i převládající jihozápadní větry značí, že je zde klima velmi teplé a dřeviny jsou odkázány 20 na vláhu spodní vody. 15 Hlavní hospodářskou dřevinou je vysoce kvalitní borovice lesní, charakteristická svým rovným 10 a plnodřevným kmenem a jemným větvením. Nejkvalitnější porosty tvoří genovou základnu východočeské borovice lesní Hospodářské soubory dle lesního hospodářského plánu platného k ,62 % Přirozená borová 18,19 % Živná nižších poloh 50,76 % Oglejená chudá nižších a středních poloh 1,46 % Olšová podmáčených půd 12,9 % Kyselá nižších poloh

4 Od středověku po dnešek název společnosti:...městské lesy Hradec Králové a.s. sídlo:... Přemyslova čp. 219, Hradec Králové právní forma:...akciová společnost identifikační číslo: daňové identifikační číslo:...cz datum zápisu společnosti: prosince 2001 soud:...krajský soud v Hradci Králové spisová značka:...b 2220 základní kapitál: Kč splaceno: % akcie: ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě Kč osoby podílející se na základním kapitálu:... Statutární město Hradec Králové 100 % Město Hradec Králové dostalo své lesy darem od římského krále Albrechta v roce V následujících stoletích jejich rozlohu postupně zvětšovalo. V roce 1931, odkoupením části panství markraběte Pallaviciniho, se zvětšila výměra městských lesů téměř na dvojnásobek. Dnes je ve vlastnictví Statutárního města Hradec Králové 3800 ha lesa, včetně rybníků a dalších pozemků. Od roku 1991 je obhospodařuje a spravuje nejprve příspěvková organizace Městské lesy Hradec Králové, která byla v roce 2001 přeměněna na akciovou společnost Městské lesy Hradec Králové a.s. Na žádost vlastníka byla naprostá většina našich lesů (98%) zařazena do kategorie lesa zvláštního určení lesy příměstské lesy se zvýšenou rekreační funkcí. Tyto lesy jsou osvobozeny od placení pozemkové daně a jsou zvýhodňovány při čerpání dotačních titulů. V 90. letech 20. století jsme otevřením písníku Marokánka rozšířili činnost společnosti o těžbu štěrkopísku. V roce 2011 jsme přistoupili ke změně vizuální identity společnosti. Její nová podoba odráží současnou filozofii společnosti, přiblížit městské lesy více lidem a vedle těžby dřeva, písku a rybníkářství posílit i rekreační funkci lesů. V roce 2012 zasáhla naše lesy rozsáhlá kalamita. Větrná smršť po sobě zanechala polámané porosty na ploše více než 200 ha. Odstranění jejích následků probíhá až do dnešních dnů. Management společnosti usilovně buduje a stále zlepšuje firemní kulturu, přetváří Městské lesy Hradec Králové a.s. v moderní a dynamicky se rozvíjející společnost, realizuje teze schválené strategie a zvyšuje kvalitu služeb a zaměstnanecké odpovědnosti. Společnost je firmou střední velikosti a významným podnikatelským subjektem našeho regionu. Struktura firmy Nadlesní (PO) Lesní okrsek č. 1 Lesní okrsek č. 2 Lesní okrsek č. 3 Lesní okrsek č. 4 Lesní okrsek č. 5 Baštýř Adjunkt Vedoucí prodeje BOZP Akcionář Valná hromada Představenstvo Ředitel Ekonom, provozní účetní Správce ubytovny a hospodářka Uklízečky Dozorčí rada Asistentka Technik mimoprodukčních funkcí lesa Těžební organizace Bezpečnostní technik Elektrotechnik Pěstební inspektor Závodní lomu Důlní měřič

5 Firemní portfolio Prodej a výkup dříví a osiva, úpravy ploch Prodej štěrkopísku v písníku Marokánka Prodej a výkup dříví k dalšímu zpracování Celoroční prodej dřeva je zajišťován na základě dlouhodobých vztahů s odběrateli a propracované firemní cenové politiky. Prodej palivového dříví, štěpky a mulčovací kůry Od roku 2009 nabízíme celoroční prodej rovnaného palivového dříví. Dříví je krácené na délku polen 1m, většinou i štípané, což usnadňuje jeho vysychání i manipulaci. Osivo z uznaných porostů Jedním z předpokladů udržení a zvyšování produkčního potenciálu lesa je použití stanovištně vhodného a kvalitního reprodukčního materiálu lesních dřevin. Dobývací prostory s ložisky písku a štěrkopísku obsahující zrnka křemene, žuly, ruly, svoru, buližníku, opuky a dalších hornin a nerostů. Vytěžený štěrkopísek je proséván a dělen na jednotlivé frakce. Nadloží, zahliněná neprodejná vrstva, se používá k úpravě většiny lesních cest na našem lesním majetku. Dobývací prostor s výměrou 332 ha patří mezi největší v republice. Zásoby písku a štěrkopísku se při povoleném ročním těžebním limitu 200 tis. m 3 odhadují na 100 let. Vrstva štěrkopísku se těží 1m nad hladinu spodní vody. Lesní půda, která byla před těžbou štěrkopísku odstraněna a deponována stranou, se při rekultivaci vrací zpět a pozemky jsou následně znovu zalesněny. Prodej štěrkopísku je realizován v těžebně Marokánka a Marokánka II.

6 Naše úspěchy Prodej ryb Městské lesy Hradec Králové a.s. obhospodařují 9 rybníků a 3 retenční nádrže s celkovou výměrou zhruba 40 ha a s rybí osádkou čítající okolo 12 tun. Tyto rybníky vyprodukují každoročně 7 tun tržních ryb, které společnost před Vánocemi sama prodává. Prodej a výkup zvěřiny Prodej vánočních stromků a ozdobného klestu Vánoční stromky pocházejí buď přímo z lesních porostů, nebo jsou speciálně pěstovány na plantážích. Další produkty med, medovina Ubytování Společnost pronajímá 49 lůžek ve dvou až čtyřlůžkových pokojích a dvou apartmá. Certifikát PEFC Licence k uvádění do běhu reprodukčního materiálu lesních dřevin Osvědčení o odborné způsobilosti k zacházení s přípravky na ochranu rostlin Certifikát systému řízení výroby Osvědčení o způsobilosti k vyšetřování těl ulovené volně žijící zvěře Společnost nabízí některé produkty pod vlastními chráněnými unikátními značkami. Jedná se o: Významným oceněním práce naší společnosti ze strany odborné lesnické veřejnosti je zařazení Městských lesů Hradec Králové mezi příkladné objekty přírodě blízkého obhospodařování lesů v České republice. Toto ocenění nám udělila organizace PRO SILVA, sdružující evropské lesníky obhospodařující les přírodě blízkým způsobem. Městské lesy Hradec Králové slouží jako výukový objekt pro studenty lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně a České lesnické akademie Trutnov a dalších odborných škol. Náš diferencovaný a přírodě blízký způsob obhospodařování lesa a úspěšné vedení obchodní společnosti prezentujeme tuzemským i zahraničním delegacím při velmi žádaných exkurzích na našem lesním majetku. Společnost je členem Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR. Společnost má akreditované lesní pedagogy a aktivně provozuje lesní pedagogiku.

7 Městské lesy Hradec Králové a.s. Přemyslova čp Hradec Králové tel.: IČ: DIČ: CZ Staňte se našimi fanoušky

Výběrové řízení na pozici generálního ředitele státního podniku Lesy České Republiky, s.p. Základní teze koncepce

Výběrové řízení na pozici generálního ředitele státního podniku Lesy České Republiky, s.p. Základní teze koncepce Výběrové řízení na pozici generálního ředitele státního podniku Lesy České Republiky, s.p. Základní teze koncepce 1. Postavení, cíle a hlavní předměty činnosti státního podniku (Lesů ČR) 1.1 Stávající

Více

Lesy města Brna, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Lesy města Brna, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Obsah 02 03 04 06 12 Myslivost 13 14 15 Slovo předsedy představenstva Slovo ředitele akciové společnosti Profil a historie společnosti Hlavní ukazatele lesního hospodářství Větrná kalamita

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 PB 1. Vojenské lesy a statky ČR, s. p. asd

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 PB 1. Vojenské lesy a statky ČR, s. p. asd ASD X VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Vojenské lesy a statky ČR, s. p. asd PB 1 Výroční zpráva 2009 VLS ČR, s. p. vyhotovena dne 18. 5. 2010 OBSAH 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Úvodní slovo ředitele 4 Informace

Více

Optimalizace a ekonomika lesního hospodářství

Optimalizace a ekonomika lesního hospodářství Optimalizace a ekonomika lesního hospodářství Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. ÚHÚL Brandýs nad Labem 2012 Pro ÚHÚL Brandýs n.labem sestavil Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc., katedra Ekonomiky a řízení lesního

Více

Český les - měsíčník o lese a zvěři

Český les - měsíčník o lese a zvěři Adresa redakce: Silva Bohemica, Staropramenná 17, 150 00 Praha 5, tel./fax 257 327 829, mobil 721 500 495, e-mail: silva@bohemica.cz, www.bohemica.cz Český les - měsíčník o lese a zvěři SBB Toulky západními

Více

OPTIMALIZACE PRÁVNÍ FORMY HOSPODAŘENÍ NA OBECNÍM LESNÍM MAJETKU

OPTIMALIZACE PRÁVNÍ FORMY HOSPODAŘENÍ NA OBECNÍM LESNÍM MAJETKU SDRUŽENÍ VLASTNÍKŮ OBECNÍCH A SOUKROMÝCH LESŮ V ČR POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ, SEKCE LH A KOMORY OBCÍ SVAZU MĚST A OBCÍ OPTIMALIZACE PRÁVNÍ FORMY HOSPODAŘENÍ NA OBECNÍM LESNÍM MAJETKU SBORNÍK

Více

ČASOPIS LESNÍKŮ A PŘÁTEL LESA LESU ZDAR 5/07

ČASOPIS LESNÍKŮ A PŘÁTEL LESA LESU ZDAR 5/07 ČASOPIS LESNÍKŮ A PŘÁTEL LESA LESU ZDAR 5/07 Organizace státních lesů v EU Výsledky lesních správ Hazard ruské rulety Velikáni českých lesů Stará láska nerezaví Jilm nejohroženější dřevina 2 3 LESU ZDAR

Více

Prohlášení společnosti Metrostav a.s. o vztahu k ochraně životního prostředí

Prohlášení společnosti Metrostav a.s. o vztahu k ochraně životního prostředí Prohlášení Metrostav a.s. o vztahu k ochraně životního prostředí 2014 1 Prohlášení společnosti Metrostav a.s. o vztahu k ochraně životního prostředí Prohlášení společnosti Metrostav a.s. (dále jen společnost)

Více

OBSAH. 1. Úvod 4. 2. Dlouhodobá vize a cíle Koncepce 8. 3. Správa majetku a péče o les 10. 4. Ekonomika 16. 5. Ekologický aspekt 26

OBSAH. 1. Úvod 4. 2. Dlouhodobá vize a cíle Koncepce 8. 3. Správa majetku a péče o les 10. 4. Ekonomika 16. 5. Ekologický aspekt 26 KONCEPCE STRATEGICKÉHO ROZVOJE PODNIKU LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p. pro období let 2015-2019 OBSAH 1. Úvod 4 2. Dlouhodobá vize a cíle Koncepce 8 3. Správa majetku a péče o les 10 4. Ekonomika 16 5. Ekologický

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED VEŘEJNÝCH PODPOR S VAZBOU NA LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A DŘEVOZPRACUJÍCÍ PRŮMYSL V ROCE 2008

SOUHRNNÝ PŘEHLED VEŘEJNÝCH PODPOR S VAZBOU NA LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A DŘEVOZPRACUJÍCÍ PRŮMYSL V ROCE 2008 VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI SOUHRNNÝ PŘEHLED VEŘEJNÝCH PODPOR S VAZBOU NA LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A DŘEVOZPRACUJÍCÍ PRŮMYSL V ROCE 2008 se zvláštním zřetelem na podporu venkovských mikropodniků

Více

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Skupina ČEZ je dynamickým integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s ústředím v České republice. Hlavní předmět podnikání

Více

STUDIE O LESNÍM HOSPODÁŘSTVÍ NA ÚZEMÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE

STUDIE O LESNÍM HOSPODÁŘSTVÍ NA ÚZEMÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE STUDIE O LESNÍM HOSPODÁŘSTVÍ NA ÚZEMÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE Zpracoval: Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Lesnická a dřevařská fakulta Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Brno 2002

Více

Situační a výhledová zpráva PŮDA

Situační a výhledová zpráva PŮDA Situační a výhledová zpráva PŮDA Prosinec 1999 Vydává Ministerstvo zemědělství České republiky Schválil ředitel odboru marketingu a komodit MZe ČR Ing. Jan Pellar Osnova zprávy: Ing. Ilja Sysel Autoři:

Více

S U. Projekt Medard. SOKOLOVSKÁ UHELNÁ Zpráva o hospodaření za rok 2006. mění vytěženou krajinu v turistické a kulturní centrum. www.suas.

S U. Projekt Medard. SOKOLOVSKÁ UHELNÁ Zpráva o hospodaření za rok 2006. mění vytěženou krajinu v turistické a kulturní centrum. www.suas. ČÍSLA A DATA LIDÉ PROFIL SPOLEČNOSTI ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA BUDOUCNOST PŘÍLOHY S U SOKOLOVSKÁ UHELNÁ Zpráva o hospodaření za rok 2006 Projekt Medard mění vytěženou krajinu v turistické a kulturní centrum

Více

LESY A JEJICH PŘÍSPĚVEK K ROZVOJI REGIONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

LESY A JEJICH PŘÍSPĚVEK K ROZVOJI REGIONŮ ČESKÉ REPUBLIKY LESY A JEJICH PŘÍSPĚVEK K ROZVOJI REGIONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Sborník referátů ze semináře doplněný o vybrané zkušenosti ze zahraničí Editoři Jiří Matějíček a Jana Beránková Výzkumný ústav lesního hospodářství

Více

ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ brandýs NAD LABEM

ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ brandýs NAD LABEM ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ brandýs NAD LABEM výroční zpráva 2014 Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem Nábřežní 1326 250 01 Brandýs nad Labem Tel: +420 321 021 111 E-mail: podatelna@uhul.cz

Více

Integrovaná strategie území Místní akční skupiny Svazu obcí Blatenska, o.p.s. 2014 2020

Integrovaná strategie území Místní akční skupiny Svazu obcí Blatenska, o.p.s. 2014 2020 Integrovaná strategie území Místní akční skupiny Svazu obcí Blatenska, o.p.s. 2014 2020 Obsah Žadatel/předkladatel SPL...- 1-1. POPIS ÚZEMÍ A ZDŮVODNĚNÍ JEHO VÝBĚRU...- 2-1.1 Základní informace o MAS...-

Více

OBSAH 2 1 PREAMBULE 3 2 LEGISLATIVNÍ RÁMEC EXISTENCE ŠLP ML KŘTINY NA MENDELU, PŘEDPISY SOUVISEJÍCÍ 4 3 VÝCHOZÍ UKAZATELE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU 6

OBSAH 2 1 PREAMBULE 3 2 LEGISLATIVNÍ RÁMEC EXISTENCE ŠLP ML KŘTINY NA MENDELU, PŘEDPISY SOUVISEJÍCÍ 4 3 VÝCHOZÍ UKAZATELE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU 6 Obsah OBSAH 2 1 PREAMBULE 3 2 LEGISLATIVNÍ RÁMEC EXISTENCE ŠLP ML KŘTINY NA MENDELU, PŘEDPISY SOUVISEJÍCÍ 4 3 VÝCHOZÍ UKAZATELE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU 6 4 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ÚČELOVÉHO ZAŘÍZENÍ 8 4.1.1

Více

Obsah. Představení Skupiny Severní energetická

Obsah. Představení Skupiny Severní energetická Obsah Představení Skupiny Severní energetická Údaje o osobách zodpovědných za výroční zprávu Dopis člena představenstva Hlavní události roku 2013 a 2014 do data sestavení výroční zprávy Profil společnosti

Více

PRO OBDOBÍ DO ROKU 2013

PRO OBDOBÍ DO ROKU 2013 LESNICKÝ PRO OBDOBÍ DO ROKU 2013 Motto: Silná hospodářská výkonnost musí jít ruku v ruce s udržitelným využíváním přírodních zdrojů. Hlavní zásady společné zemědělské politiky, tržní politiky a politiky

Více

Výroční zpráva. Lesy České republiky, s.p.

Výroční zpráva. Lesy České republiky, s.p. Výroční zpráva 2012 Lesy České republiky, s.p. OBSAH Úvodní slovo 2 Hlavní události roku 4 Profil státního podniku 5 Organizační uspořádání 6 Personální obsazení a orgány státního podniku 11 Vývoj základních

Více

DODATEK K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU společnosti: TARMAC SEVEROKÁMEN a.s. Rumjancevova 3, 460 89 Liberec 1 IČO: 46710981 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA DODATEK K PROSPEKTU: Za prospekt: Ing. Vladimír Herman, 481123/015,

Více

PROGRAM 2020 ZAJIŠTĚNÍ CÍLŮ VEŘEJNÉHO ZÁJMU U LČR

PROGRAM 2020 ZAJIŠTĚNÍ CÍLŮ VEŘEJNÉHO ZÁJMU U LČR PROGRAM 2020 ZAJIŠTĚNÍ CÍLŮ VEŘEJNÉHO ZÁJMU U LČR Obsah 1 Úvod 4 2 Funkce lesů 8 3 Vodohospodářské funkce 12 4 Půdoochranné funkce 18 5 Léčebné a lázeňské funkce 20 6 Rekreační funkce lesů 22 7 Ochrana

Více

Program rozvoje venkova 2007-2013 Popis priorit a opatření

Program rozvoje venkova 2007-2013 Popis priorit a opatření Program rozvoje venkova 2007-2013 Popis priorit a opatření Leden 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa I: Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví... 2 Prioritní osa II: Zlepšování životního

Více

Kontrolní závěry z kontrolních akcí

Kontrolní závěry z kontrolních akcí Věstník NKÚ, kontrolní závěry 7 Část B Kontrolní závěry z kontrolních akcí 10/26 Majetek státu a peněžní prostředky poskytnuté státnímu podniku Lesy České republiky Kontrolní akce byla zařazena do plánu

Více

Jihočeský kapr, spol. s r. o. OBNOVA A REKONSTRUKCE RYBNÍKA PANSKÝ

Jihočeský kapr, spol. s r. o. OBNOVA A REKONSTRUKCE RYBNÍKA PANSKÝ Příloha č. 4 Jihočeský kapr, spol. s r. o. OBNOVA A REKONSTRUKCE RYBNÍKA PANSKÝ OBSAH 1. Úvodní část 1.1 Název projektu 1.2 Cíle projektu 1.2.1 Specifikace cíle 1.2.2 Cíle žadatele 1.3 Zpracovatel projektu

Více

Újmy a náhrady za omezení hospodaření v lesích a jejich možný vliv na kategorizaci lesů

Újmy a náhrady za omezení hospodaření v lesích a jejich možný vliv na kategorizaci lesů Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta lesnická a environmentální Újmy a náhrady za omezení hospodaření v lesích a jejich možný vliv na kategorizaci lesů Zasedání Ekonomické komise Odboru lesního

Více

Zpráva o hospodaření za rok 2007. Nejen ve sportu, ale i v podnikání je týmový duch klíčem k úspěchu. Sokolovská uhelná. www.suas.

Zpráva o hospodaření za rok 2007. Nejen ve sportu, ale i v podnikání je týmový duch klíčem k úspěchu. Sokolovská uhelná. www.suas. Zpráva o hospodaření za rok 2007 Sokolovská uhelná www.suas.cz Nejen ve sportu, ale i v podnikání je týmový duch klíčem k úspěchu. Zpráva o hospodaření za rok 2007 Sokolovská uhelná Zpráva o hospodaření

Více

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s.

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s. výroční zpráva 2012 Dalkia Industry CZ, a.s. je provozovatelem jedné z největších lokálních distribučních soustav v České republice, vyrábí a dodává teplo pro organizaci podléhající Hornímu zákonu, tj.

Více