Vyjádření k Forenznímu auditu DP Kněžmost od společnosti NEXIA AP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyjádření k Forenznímu auditu DP Kněžmost od společnosti NEXIA AP"

Transkript

1 Vyjádření k Forenznímu auditu DP Kněžmost od společnosti NEXIA AP Obsah: 1) Zhodnocení záměru a jeho odůvodnění 2) Výstupy k bodu 2 základní informace 3) Výstupy k bodu 3 hospodaření a provozní náklady 4) Výstupy k bodu 4 efektivita 5) Výstupy k bodu 5 závěry 6) Závěr a konečné vyjádření 1) Záměr uskutečnit forenzní audit vzešel z valné hromady Dopravního podniku (dále DPK), která se konala za účelem schválení závěrky DPK a zároveň došlo k oznámení defraudace finančních prostředků zaměstnancem Xxxxxx Xxxxxx. Tento audit navrhla paní místostarostka, Xxxxxx Xxxxxx, která je od konce roku 2011 zároveň druhou jednatelkou společnosti. Valná hromada, respektive zastupitelstvo, záměr schválila. Samotné vypsání soutěže na tento audit a tedy požadavky vzešly ze zadání paní místostarostky a i oslovené společnosti byly vybrány na základě jejího doporučení. Předesílám, že jsem ve chvíli schválení záměru počítal s částkou za tento audit ve výši tis. Kč. Z oslovených firem na nabídku reflektovala pouze jediná, a to s částkou 138 tis. Kč. V této cenové relaci se pohybují takovéto audity od renomovaných firem v oboru, ke kterým společnost NEXIA jistě patří. Zadání se dle mého názoru poněkud odlišovalo od původního záměru, ale nechtěl jsem provádět jakékoli kroky proti zadání, abych nebyl nařčen z torpédování tohoto záměru. Zejména optimalizace procesů a de facto návrh na další fungování DP Kněžmost jsem považoval za irelevantní. Domnívám se totiž, že za celou dobu fungování DPK se tento osvědčil a zkušenosti jsou spíše kladné. K samotnému úvodu a vyvození způsobu provedení bych řekl následující: vykonat audit společnosti a za celou dobu jeho tvorby se zajímat o princip fungování pouze z jedné zhruba 20 minutové schůzky s jednatelem společnosti, který má dle auditu jako jeden ze dvou jednatelů hlavní odpovědnost, mi připadá přinejmenším kuriózní. Tím spíš, že z důvodu nemoci pana Xxxxxx Xxxxxx, který vede agendu DPK, neměli možnost seznámit se s fungováním DP a celé hodnocení vychází pouze z dodaných nebo nedodaných dokumentů. 2) V základních informacích jsou uváděny některé zákony, postupy a předpisy, podle kterých by mělo být postupováno a je zde provedeno základní vyhodnocení procesů. I přesto, že jsou zde zmiňovány zákony, tak je rovněž jedním dechem uvedeno, že z hlediska praktického výkonu činnosti vedu a řídím DP Kněžmost já osobně. Auditoři zapomněli uvést, že odpovědnost nese i současná jednatelka, která sama usilovala o jmenování do funkce jednatelky v DP Kněžmost. S funkcí přichází i odpovědnost! V žádném případě tím nechci snižovat svou vlastní odpovědnost. Pouze si myslím, že by audit měl v případě uvádění obecných pravd a zákonů uvádět vše kompletně, aby nevypadal předpojatě. Dalším bodem je na straně 10 uvedená účelová spekulace, která by podle mého názoru neměla být v případě neprokazatelnosti vůbec uvedena, tedy: že stav na pokladně kryl schodek defraudované

2 tržby. Audit by měl konstatovat pouze prověřitelné skutečnosti a ne uvádět myšlenky a osobní názory auditorů, když nejsou prokazatelné. V tomto případě je to dokonce tak, že paní pokladní je de facto obviněna z manipulací s účetními zůstatky bez jakéhokoli dostatečného důkazu, pouze po rozhovoru s ní. Sumář nepředložených podkladů je rovněž relativní. Některé podklady byly předloženy možná v neúplné míře, ale rozhodně není pravdou, že nebyly předloženy například zakázkové listy (rozpis toho, co bylo prováněno v rámci fakturace). Kompletní složka byla zaslána po schůzce mezi mnou a společností Nexia. Faktury za provedené práce kontroluje pan Xxxxxx Xxxxxx, účtuje paní Xxxxxx Xxxxxx a já dávám pokyn k jejich uhrazení. Uznávám pochybení v nenastavení vnitřních norem a nedostatku některých dokumentů, toto je určitě jedna z věcí, které bychom měli zavést bez prodlení. K vývodům na konci tohoto bodu se vyjádřím následně v dalších bodech. 3) S vývody ze stránky 15 víceméně mohu souhlasit, na stránce 16 již auditoři pravděpodobně díky neznalosti stavu nesprávně konstatují, že poklesl příspěvek na dopravní obslužnost. To je pravda jen zčásti, protože stěžejním problémem byl fakt, že došlo k významné redukci spojů, které kraj zahrnul do ZDO (základní dopravní obslužnosti) a které financuje určitou částkou za 1 km výkonu. Co se týče vývoje plateb, zde je patrné, že obec Kněžmost bohužel nereflektovala problém s redukcí spojů a nenahradila výpadek příjmů ze Středočeského kraje dostatečně. Naopak, což konstatuje i audit došlo k jejímu snížení. Poslední bod ve shrnutí, tedy že náklady na dopravní obslužnost v obci Kněžmost jsou o % vyšší než je standard, je vyloženě zavádějící a nezakládající se na pravdě. Obce, které jsou vybrány jako vzorek, naprosto nesplňují parametry obce Kněžmost. Jediný podobný parametr je počet obyvatel. Podle tohoto parametru porovnávat vysoké nebo nízké náklady na dopravní obslužnost může jen člověk, který se nepohybuje v oboru. Není vůbec zmíněn rozsah dopravní obslužnosti (ZDO/ODO) základní a ostatní dopravní obslužnost (ostatní dopravní obslužnost plně dotuje obec nebo obce bez jakéhokoliv příspěvku kraje). Nereflektuje ani přítomnost dostupného vlakového spojení v porovnávaných obcích. A nakonec nereflektuje ani velikost katastru a s tím spojený rozsah již výše zmíněné ostatní dopravní obslužnosti. Nejsem v tuto chvíli schopen přesně určit výši nákladů, ale z výše uvedených argumentů samozřejmě vyplývá, že naše náklady na dopravní obslužnost patří k vyšším, což je ale způsobeno rozsahem služeb pro naše obyvatele. Ten je samozřejmě jiný v každé uvedené obci a nejvíce se blíží asi obci Luštěnice, i když i ta má podstatně méně místních částí. Naše obec se již v roce 1997 rozhodla, že dopravní obslužnost pro naše občany bude minimálně na stejné, spíše na vyšší úrovni než byla před rokem Doposud to takto funguje ke spokojenosti občanů. Výklad ze strany 20 je stejně zavádějící a rovněž sporný. Předpokládám, že tento bod rozhodují voliči a občané a ne auditoři společnosti NEXIA. Porovnání v tabulce 22 příspěvek na 1 km je rovněž irelevantní. Srovnávat nákladový kilometr společnosti Transcentrum je irelevantní. Společnost Transcentrum nám totiž účtuje jen část svých prokazatelných nákladů. Jezdí výhradně linky, na které přispívají i jiné obce (Boseň, Kosmonosy, atd.) Celková prokazatelná ztráta je tedy na vyšší úrovni, než je uvedeno v tabulce. Toto mě nutně vede k přesvědčení, že auditoři ani nevědí, jak celý systém funguje. Nebo to vědí a chtějí zkreslenými informacemi uvést zastupitele v omyl. Nevím, co je v tuto chvíli horší. Rovněž uvedení nákladů na 1 km včetně přefakturování mzdových nákladů vyvolává pocit, že

3 někdo chce za každou cenu dokázat neefektivnost. Přefakturovaný náklad by se takto mohl brát pouze v případě, že by zaměstnanec DP seděl na náměstí v kanceláři a nic nedělal. Předpokládám, že pan Xxxxxx Xxxxxx, o kterého v tomto případě jde, by byl velice dotčen. V době, kdy pracoval pro obec, vykonal spoustu práce. Na to také není brán zřetel a předfakturace mzdy je kalkulována jako další z nákladů na 1 km! 3.2. Opět se vracím k výše uvedenému: je jasně patrné, že auditoři si nebyli schopni vytvořit představu o fungování systému přefakturace a snaží se evokovat nějaký záměr DPK o dodatečné peníze z obce. Myslím, že při znalosti souvislostí by toto nikdy nemohlo být uvedeno. Považuji to za jeden z bodů, které kategoricky odmítám a považuji za dehonestující. Smlouva půjčování zaměstnance mezi obcí a DPK nebyla, myslím, že v tuto chvíli by toto měl být problém spíše obce (celého vedení) odpovědných úředníků a kontrolních mechanismů zastupitelstva než DPK. Jsem rád, že je zde naopak zmíněna téměř nulová režie. Ta samozřejmě plyne z faktu, že zaměstnanci obce (pan Xxxxxx Xxxxxx) některé pracovní povinnosti vzhledem k DP Kněžmost musel plnit i v pracovní době, kdy pracovali pro obec. Toto auditoři nezmiňují, dělo se tak za mého vědomí. Přesto jsem přesvědčen o tom, že finanční prostředky jsou stále jedny a tytéž a nebyly vynaloženy neefektivně. Pana Xxxxxx Xxxxxx považuji za výborného pracovníka a člověka, který problematice DPK opravdu rozumí. Defraudace: k ní se vyjádřím krátce. Pan Xxxxxx Xxxxxx byl přijat a po celou dobu jeho práce pro DP Kněžmost na něho nebyla jakékoli stížnosti ze strany cestujících ani pana Xxxxxx Xxxxxx. Bohužel se dostal do velice závažných osobních problémů a řešil to tímto zavrženíhodným způsobem. Domníval jsem se, že vše, na čem jsme se spolu dohodli ústně, uhradí do koruny. Bohužel jsem byl příliš důvěřivý, což není pouze tento případ a považuji to za svou chybu. V tuto chvíli je s ním podepsán poslední platební kalendář a měl by měsíčně splácet po 3 tis. Kč. Osobně se cítím za tuto situaci osobně odpovědný a jsem připraven se podílet na úhradě této ztráty z 30 %. Částka bude uhrazena do konce měsíce září Bod servis se mě dotýká osobně, auditoři dokonce uvádějí, že jsem dle zákonů ve střetu zájmů. Myslím, že mohou mít částečně pravdu. Problém je v tom, že DP Kněžmost je ze své podstaty malý podnik. Většina dopravců má podstatně větší vozový park a vyplatí se jim mít své vlastní dílny (všichni bez rozdílu). V těchto dílnách se dělá základní rychlá údržba (opravy elektroinstalace, pojistky, žárovky, pneu atd.) Ze své podstaty je toto u nás nemožné, není možnost platit na obci člověka určeného na tyto základní opravy. Proto je využívána od počátku založení DP pro servis autobusů firma FARID COMERCIA, kde pracuji jako jednatel. Je fakt, že není uzavřena jakákoli servisní smlouva mezi firmou FARID COMERCIA a DP, resp. obcí. Jako jednatel firmy mohu říci, že téměř žádná firma ani Technické služby vlastněné městy a obcemi se 3 vozovými jednotkami u nás nemá takovou smlouvu uzavřenou! Jakákoli nařčení z netransparentnosti zásadně odmítám. Nevím o nikom, kdo by měl uložen náš ceník v účetnictví, do konce roku 2013 byl navíc k dispozici na stránkách společnosti a je samozřejmě vyvěšen v našich přijímacích prostorách. Drzost, se kterou jsou ve zprávě konstatovány vyšší servisní náklady, než jsou obvyklé, se mě silně dotkl. DP Kněžmost má dle ústní dohody z roku 1997 nadstandardní přístup a rovněž nadstandardní ceny za poskytované služby. Nikdy po celou dobu spolupráce nebylo účtováno penále z prodlení za fakturace po splatnosti. Zároveň nesouhlasím s tvrzením, že zadání servisu je v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Nejedná se o stejnou činnost a naprostá většina oprav

4 nedosahuje výše 100 tis. Kč bez DPH, a tedy nesplňuje ani podle současné směrnice nutnost zadávat výběrové řízení! Nejedná se o opakující se činnost, jde o jiné druhy oprav. Stejně tak Obec Kněžmost nezadává výběrové řízení na opravu traktoru, služebních vozidel atd. A nemluvím o činnostech, jako jsou stavební práce do výše 100 tis. Kč. Jak je patrné, jestliže je používána interpretace nemístně drahého servisu u náhradního vozu, mělo by být uvedeno rovněž to, po jakých silnicích se v tomto regionu jezdí. Některé opravy, které bylo nutno na těchto autobusech dělat, byly pro nás novinkou, kterou jsme za 20 let fungování firmy nezaznamenali, to vše z důvodu špatných silnic. Co se týká vyhodnocení I. (str. 36), je až komické, jak se auditoři zaštiťují odborníkem z oboru, bohužel tento odborník ani auditoři jaksi neuvedli, že rok 2012 je mimořádný především díky mimořádné opravě motoru vozidla SOR, jejíž cena byla více než 200 tis. Kč. To samozřejmě ovlivní celý rok a brát tedy zrovna tento rok jako základnu je irelevantní. Samotné konstatování, že náklady mohly být nižší, je opět za hranou toho, co jsou schopni nějakým relevantním způsobem dokázat. Dále bych chtěl zdůraznit, že některé opravy, které jsou zmiňovány, jako revize a opravy bez použití materiálu jsou důsledkem využívání menších autobusů, které samozřejmě nejsou vyráběny ve velké sérii a jako hlavní problém se u nich řeší otvírání a zavírání dveří a podobné problémy, které se samozřejmě u vozidla s velkou sérií nemusí tolik řešit. (při kontaktování řidičů současných i minulých bude toto bez problémů dokázáno) Posledním bodem, ke kterému se vyjádřím, je nákup pneumatik. Opět je vidět, že auditoři nejsou seznámeni se základním fungování dopravní techniky ve společnosti DPK. Na menší autobusy jsou nutné pořizovat i zimní pneumatiky. To že jich bylo zrovna 8, byla chyba ve vyúčtování, protože se kupovalo 6 párů na malý autobus a 2 na náhradní, bohužel bylo chybně účtováno, ale pneumatiky se nikam nepoděly! Navíc není ani pravda, že to bylo po km. Pneumatiky prakticky vždy objednávali řidiči přes pana Xxxxxx Xxxxxx. Domnívám se, že i jednotková cena za pneumatiky je na velmi dobré úrovni. Závěrem tohoto bodu bych rád uvedl, že jsme autorizovaný servis značek IVECO a MAN, vlastníme certifikát ISO 9001 a procházíme každoročně účetním auditem. V naší společnosti pracuje řada občanů z obce Kněžmost. Je pro mě naprosto nepochopitelné nařčení o navyšování oprav a podobně. Naše společnost se snažila pro DPK vykonávat servis na úrovni autorizovaného servisu a podmínky byly vždy nadstandardní. 4) Východiska pro poskytování dopravní obslužnosti jsou opět přednesena tak, aby vytvářela dojem zásadního problému. Je pravdou, že třetí z autobusů je nutné nahradit, protože v roce 2015 bychom neplnili smlouvu z hlediska stáří. To je také důvod, proč se zastupitelstvo a VH DPK rozhodla požádat o dotaci na malý autobus. I přesto, že jsme ji nezískali, není jakýkoli důvod podléhat panice. Malé minibusy od různých značek se pohybují v cenových relacích od 1,2 mil. CZK. Takový minibus by zcela jistě postačoval. Dalším bodem je strašení, že neuspějeme ve výběrovém řízení na dopravce v roce Opět velmi spekulativní vyjádření, rovněž od úředníků kraje. Budou krajské volby a v tuto chvíli není jisté nic a nikdo neví, jaký postup bude zvolen za 5 let. Vytíženost linek je samozřejmě problém, ale rozhodně to není problém tak závažný, abychom měli uvažovat o významné redukci přepravy. Dalším bodem je smluvní přeprava. Tam je podle mě v rozporu s domněnkou auditorů jistý potenciál růstu, při větší nabídce služeb.

5 Nesoulad ujetých kilometrů vykázaných a těch tzv. stazek je nutné podrobit kontrole. Opět odmítám hypotézy, které nepodloženě vytvářejí dojem nějakého podvodného jednání řidičů, vedení, atp. Toto je další z bodů, který by neměla renomovaná auditorská firma vůbec uvádět ve chvíli, kdy není prokazatelné, jak byl tento nesoulad způsoben. Odhaduji, že minimálně polovina těchto jízd je způsobena manipulačními jízdami (Suhrovice/Žantov, servis FARID COMERCIA, servis Kosmonosy, teoreticky i servis Česká Lípa, 1 2x ročně čištění autobusu, atd.) Samozřejmě mohlo dojít i k chybě ve stazkách. Dále už se k efektivitě nehodlám vyjadřovat, samozřejmě vše závisí spíše na politickém rozhodnutí, jestli dopravní obslužnost zajišťovat a v jaké míře. 5) Závěry, k nimž audit dospěl, považuji, jak uvádím výše v některých případech za pravdivé (nedostatečné procesní mechanismy a dokumentace), v jiných za zavádějící, či dokonce za prokazatelně nepravdivé. To, že obec nemá nastaveny kontrolní mechanismy, je problém obecný nejen ve vztahu k DPK a je to tedy dle mého názoru věc vedení obce, jejích orgánů. Zásadně rozporuji údaj, že nikdo neschvaluje faktury před jejich úhradou. Toto tvrzení se nezakládá na pravdě. Faktury kontroluje pan Xxxxxx Xxxxxx a paní účetní před samotnou úhradou podává ústní dotaz přímo mně, zda může faktury uhradit. Nedošlo k jakémukoli poskytnutí nebo převedení finančních prostředků (dotace) na účet DPK pouze s mým souhlasem. Toto tvrzení se nezakládá na pravdě. Pokud toto někdo tvrdí, rád bych viděl v účetnictví obce a DPK tuto sumu. Jediné, k čemu došlo, bylo to, že jsem paní účetní Xxxxxx Xxxxxx informoval o skutečnosti, že se bude opět schvalovat částečná úhrada ztráty ve výši 300 tis. Kč. K tomu ale na zastupitelstvu nakonec nedošlo a žádné prostředky nebyly převedeny! Jediný převod finančních prostředků, na který však auditoři ani nepoukazují, je bezúročná půjčka obce Kněžmost DPK pro krytí momentálního finančního nedostatku, ale byla vždy zúčtována do konce účetního roku. Ve zkratce: peníze (100 tis. Kč) byly převedeny v lednu a vráceny v prosinci stejného roku. Dál už se k opakujícím se chybným tvrzením nebudu vyjadřovat. Závěr: Závěr a doporučení auditu už je opravdu vrchol všeho, co se doposud na jeho stránkách odehrálo. Nepopírám, že chybí normy, že chybí vnitřní předpisy. Jako nejlepší variantu však uvádět likvidaci nebo prodej společnosti ve mně evokuje jediné: zásadní neznalost situace, případně dojem, že o takový výsledek někdo stál. Na závěr několik jasných bodů k auditu, jeho závěrům a dalšímu postupu:

6 Absolutně odmítám jakýkoli převod finančních prostředků formou dotace DPK bez vědomí zastupitelstva. Absolutně odmítám jakékoli nařčení z navyšování oprav na autobusech DPK! Mnoho z výstupů z auditu (porovnání obcí, porovnání výkonu za 1 km) považuji za spekulativní, irelevantní a lživá. Vše uvedeno výše. Souhlasím s tím, že chybí nastavení procesů a vnitřních směrnic a počítám s jejich rychlým zavedením. Považuji za nutné udělat revizi jízdních řádů a ve spolupráci s obcí a relevantními orgány navrhnout tuto změnu od prosince Nakonec zásadně odmítám jakoukoli likvidaci společnosti nebo její prodej a stojím za zachováním DP Kněžmost s.r.o. i pro příští roky. Rád bych ještě uvedl toto: jestliže se současná paní jednatelka doposud o DPK nijak nestarala, poněkud se podivuji jejímu zájmu nyní. Nerozumím tomu, proč si auditoři jako doprovod na Středočeský kraj vyžádali ji, která problematiku nemá na starosti a tuto návštěvu mi ani neoznámili (toto neučinila ani paní jednatelka. O návštěvě jsem se dozvěděl z úst zástupců Středočeského kraje a až následně mi toto bylo potvrzeno auditory i paní místostarostkou.) Bohužel musím konstatovat, že považuji tento audit, především jeho načasování, uveřejnění na veřejném zastupitelstvu i na webových stránkách obce jako veřejný útok na moji osobu a součást předvolebního boje. Ing. Adam Pospíšil starosta obce Kněžmost jednatel DP Kněžmost

Strana 1 FORENZNÍ AUDIT ZA OBDOBÍ DOPRAVNÍ PODNIK KNĚŽMOST NEXIA AP, A.S. SOKOLOVSKÁ 49/5, PRAHA 8, PSČ 186 00 IČ 4811 7013 PRAHA, 18. 6.

Strana 1 FORENZNÍ AUDIT ZA OBDOBÍ DOPRAVNÍ PODNIK KNĚŽMOST NEXIA AP, A.S. SOKOLOVSKÁ 49/5, PRAHA 8, PSČ 186 00 IČ 4811 7013 PRAHA, 18. 6. Strana 1 FORENZNÍ AUDIT ZA OBDOBÍ 2013 DOPRAVNÍ PODNIK KNĚŽMOST S.R.O. NEXIA AP, A.S. SOKOLOVSKÁ 49/5, PRAHA 8, PSČ 186 00 IČ 4811 7013 PRAHA, 18. 6. 2014 Strana 2 ÚVOD K PROVEDENÍ FORENZNÍHO AUDITU OBSAH

Více

Směrnice obce Rudná/Pradědem

Směrnice obce Rudná/Pradědem 1. Předmět úpravy Směrnice obce Rudná/Pradědem č...1/2011... o používání technických prostředků z majetku obce a poskytování služeb 1.1. Ustanovení této směrnice upravuje zejména provoz služebního auta,

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Organizační směrnice Obsah: 1. Základní údaje o sdružení 2. Systém zpracování

Více

PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE OBEC BLATNICE

PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE OBEC BLATNICE Směrnice 4/2015 PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE OBEC BLATNICE Vypracoval: Soňa Málová Obec: Blatnice Adresa: Blatnice 132, 675 51 Jaroměřice n. Rok. Schválil: Stanislav Husa Projednáno a schváleno v ZO: 14.5.2015

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky vypracované v souladu s vyhláškou 232/2012 Sb.

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky vypracované v souladu s vyhláškou 232/2012 Sb. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky vypracované v souladu s vyhláškou 232/2012 Sb. Zadavatel: Veřejná zakázka: Předmět veřejné zakázky: Druh zadávacího řízení: Pardubický kraj Výběr dopravce pro uzavření

Více

vyhlášená ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ).

vyhlášená ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ). CEJIZA, s.r.o., Žerotínovo nám. 3/5, 60200 Brno e-mail: info@cejiza.cz, www.cejiza.cz tel.: +420 541654222, fax: +420 541654221 bankovní spojení: KB, a.s., č.ú.: 43-5085870277/0100 V Brně dne 02. 07. 2010

Více

Zápis valné hromady Sdružení obcí Kokořínska ze dne 15.3. 2011

Zápis valné hromady Sdružení obcí Kokořínska ze dne 15.3. 2011 Zápis valné hromady Sdružení obcí Kokořínska ze dne 15.3. 2011 Přítomni : dle prezenční listiny Nepřítomni: Z. Šesták, Vl.Šesták, Ing.E.Maryšková, J.Souček, Ing. J.Špytko Ověřovatelé zápisu: L. Střihavková,

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE uzavřená ve smyslu 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších a 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Více

9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 21.10.2014 Bod pořadu jednání: 37. Název : Důvod předložení: Zpracoval: Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně v projektu Klíč k příležitostem

Více

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade se sídlem Dittrichova 21 128 01 Praha 2 IČ: 00001171, DIČ: CZ 00001171 Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu V Praze dne 20.11.2015 Č. j.../2015

Více

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE NA AKCI

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE NA AKCI VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE NA AKCI Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č.

Více

Název veřejné zakázky: Dodávka osobních vozidel. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky. splněním veřejné zakázky naplněny

Název veřejné zakázky: Dodávka osobních vozidel. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky. splněním veřejné zakázky naplněny Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky (dále jen vyhláška ) Název veřejné zakázky:

Více

Obec Vysoká nad Labem

Obec Vysoká nad Labem . Obec Vysoká nad Labem 503 31 Vysoká nad Labem Tel. : 495580130 Fax : 495580101 E-mail : info@vysoka-nad-labem.cz Obec Vysoká nad Labem PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE (dále také jako

Více

Č. j. VZ/S204/05-154/5819/05-Der V Brně dne 8. prosince 2005

Č. j. VZ/S204/05-154/5819/05-Der V Brně dne 8. prosince 2005 Č. j. VZ/S204/05-154/5819/05-Der V Brně dne 8. prosince 2005 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 15.11.2005 z vlastního podnětu podle 96 odst. 1 zákona č. 40/2004 Sb.,

Více

Odůvodnění veřejné zakázky

Odůvodnění veřejné zakázky Odůvodnění veřejné zakázky podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro veřejnou zakázku na dodávky postupem podle Vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 232/2012 Sb.,

Více

Čl. 1 Centrální evidence veřejných zakázek zadávaných obcí

Čl. 1 Centrální evidence veřejných zakázek zadávaných obcí Vnitřní směrnice č. 1/2017 Směrnice pro evidenci veřejných zakázek a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obcí Břehov datum vzniku / úpravy: 12.4.2017 Obec Břehov VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 1/2017 SMĚRNICE

Více

PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE OBEC SELETICE

PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE OBEC SELETICE Směrnice 1/2015 PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE OBEC SELETICE Vypracoval: Václav Matucha, místostarosta Obec: Seletice Adresa: Seletice 139, 28934 Rožďalovice Schválil: Mgr. Bc. Zdeněk Havlík, starosta Projednáno

Více

Vnitřní směrnice. obce Prackovice nad Labem. č. 1/2015. o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (aktualizace)

Vnitřní směrnice. obce Prackovice nad Labem. č. 1/2015. o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (aktualizace) Vnitřní směrnice obce Prackovice nad Labem č. 1/2015 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (aktualizace) Aktualizace směrnice zpracována: 15.1.2015 Aktualizace projednána / schválena ZO Prackovice

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE uzavřená ve smyslu 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších a 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Více

Transparency International Česká republika, o.p.s. Sokolovská 260/143 180 00 Praha 8

Transparency International Česká republika, o.p.s. Sokolovská 260/143 180 00 Praha 8 Hlídáme veřejný zájem, hájíme efektivní a odpovědnou správu země. Okresní státní zastupitelství Mladá Boleslav S. K. Neumanna 544 293 80 Mladá Boleslav Oznamovatel: Transparency International Česká republika,

Více

Větrušice 14, Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou

Větrušice 14, Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Schválilo Zastupitelstvo města Pilníkov dne 17.12.2015 2015, zápis č. 5/2015, usnesení č. 20 Účinnost od 15.1.2016 Čl. 1. Obecná ustanovení

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky. Plánovaný cíl veřejné zakázky.

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky. Plánovaný cíl veřejné zakázky. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Plánovaný cíl veřejné zakázky. Popis vzájemného vztahu mezi realizovanou veřejnou zakázkou a plánovaným cílem. Vytvoření podmínek pro efektivní stěhování dat v souvislosti

Více

Obec Chodský Újezd,Chodský Újezd 71, zastoupená starostou obce panem Ing. Jiřím Dufkou IČO (poskytovatel)

Obec Chodský Újezd,Chodský Újezd 71, zastoupená starostou obce panem Ing. Jiřím Dufkou IČO (poskytovatel) 1 Smlouva o poskytnutí dotace na celoroční činnost uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových

Více

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Verze vnitřních směrnic: č. 1 Vypracovala: Bc. Michaela Hartlová DiS. Schválili: Ing. Miroslav Balatka, předseda výboru SVJ Petr Soukup,

Více

Vnitřní směrnice obce Hradec Nová Ves číslo 1/2011

Vnitřní směrnice obce Hradec Nová Ves číslo 1/2011 Vnitřní směrnice obce Hradec Nová Ves číslo 1/2011 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 6 zákona č.

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne z nebe, většinou v nás zraje delší dobu. Po loňských

Více

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro město Klimkovice a jeho organizace na rok 2016

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro město Klimkovice a jeho organizace na rok 2016 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu realizované výběrovým řízením při zachování principů stanovených v ust. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET za rok 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET za rok 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET za rok 2012 Název obce: Obec Srní Adresa 341 92 Srní 113 IČ: 00256081 v souladu s 43 zákona 128/2000 Sb. o obcích zveřejňujeme návrh závěrečného účtu, společně se zprávou o přezkoumání hospodaření.

Více

ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění tuto KUPNÍ SMLOUVU Preambule

ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění tuto KUPNÍ SMLOUVU Preambule Níže uvedeného dne, měsíce a roku sjednaly smluvní strany: se sídlem.. zast... IČ:. DIČ: CZ.. (dále jen prodávající na straně jedné) a TEPVOS, spol. s r.o. se sídlem 562 01 Ústí nad Orlicí, Královéhradecká

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Nemojov

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Nemojov Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Nemojov Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2013 únor 2013 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2013 únor 2013 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2013 únor 2013

Více

Dodatek č.1. ke smlouvě o poskytnutí dotace na celoroční činnost č. 2/2016 ze dne

Dodatek č.1. ke smlouvě o poskytnutí dotace na celoroční činnost č. 2/2016 ze dne Dodatek č.1 ke o poskytnutí dotace na celoroční činnost č. 2/2016 ze dne 25.4.2016 uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem

Více

SMLOUVA O ÚČETNÍCH SLUŽBÁCH A PORADENSTVÍ

SMLOUVA O ÚČETNÍCH SLUŽBÁCH A PORADENSTVÍ SMLOUVA O ÚČETNÍCH SLUŽBÁCH A PORADENSTVÍ Odběratel: kterou zastupuje jako statutární orgán nebo zplnomocněnec pan/paní. Dodavatel: FISKUS CZ s. r. o., se sídlem Václavské nám. 66, Praha 1, IČO 25059530,

Více

Obec Lužec nad Vltavou

Obec Lužec nad Vltavou Obec Lužec nad Vltavou Směrnice č. 2/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Směrnici zpracoval: Patrik Rollo Datum zpracování: 13.11.2012 Směrnici schválilo: Zastupitelstvo obce Lužec nad Vltavou

Více

Hosté: Petra Elblová Omluveni: Program:

Hosté: Petra Elblová Omluveni: Program: ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU DSO BRUNTÁLSKO V BRUNTÁLE SÍDLO MASHJ DNE 24.11. 2016 ve 12: 00 HOD. Místo: MASHJ, náměstí Míru Bruntál Přítomni: Květa Kubíčková, Libor Unverdorben, Jan Božovský Hosté: Petra Elblová

Více

Interní směrnice Rady města Kuřimi č. S1/2015/RM ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

Interní směrnice Rady města Kuřimi č. S1/2015/RM ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Interní směrnice Rady města Kuřimi č. S1/2015/RM ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Článek I Obecná ustanovení 1. Tato směrnice pro zadávání veřejných zakázek (dále jen směrnice ) v souladu s 18

Více

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade se sídlem Dittrichova 21 128 01 Praha 2 IČ: 00001171, DIČ: CZ 00001171 Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu V Praze dne.5.12.2014 Č. j..../2014

Více

Optimalizace autoprovozu Biologického centra. České Budějovice, 21. 3.2014

Optimalizace autoprovozu Biologického centra. České Budějovice, 21. 3.2014 Optimalizace autoprovozu Biologického centra České Budějovice, 21. 3.2014 Osnova Cíle optimalizace Současný systém autoprovozu BC Statistické údaje Návrh řešení a přínosy centralizace Závěr Cíle optimalizace

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

SMĚRNICE O ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

SMĚRNICE O ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Obec Chaloupky Chaloupky 117, 267 62 Komárov IČO : 00233315 Směrnice č. 2/2015 SMĚRNICE O ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Článek I. 1). Veřejné zakázky jsou všechny zakázky od hodnoty 1 Kč hrazené z veřejných

Více

Česká republika - Státní veterinární správa Slezská 7, 120 56 Praha 2, zastoupený ústředním ředitelem doc. MVDr. Milanem Malenou, Ph.D.

Česká republika - Státní veterinární správa Slezská 7, 120 56 Praha 2, zastoupený ústředním ředitelem doc. MVDr. Milanem Malenou, Ph.D. Státní veterinární správa Slezská 100/7, Praha 2, 120 56 T: +420 227 010 111, F: +420 227 010 191 Elektronická adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv Č. j.: SVS/2015/060055-G

Více

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení 1. Dotací se pro účely těchto pravidel rozumí finanční prostředky poskytnuté dle ustanovení 85 písm. c)

Více

Zápis č. 2/2011 z jednání finančního výboru ze dne

Zápis č. 2/2011 z jednání finančního výboru ze dne Zápis č. 2/2011 z jednání finančního výboru ze dne 10. 2. 2011 Přítomni: M. Čihák, A. Kloužková, J. Mareš, L. Průšová Omluveni: P.Saro Hosté: paní účetní Š. Sovová Program: 1) Projednání zpráv FV 2010,

Více

Jak na řídící kontrolu v malé příspěvkové organizaci?!

Jak na řídící kontrolu v malé příspěvkové organizaci?! Jak na řídící kontrolu v malé příspěvkové organizaci?! Tento příspěvek si neklade za cíl přesné parafrázování zákona. Jedná se o návod, jak by se při řídící kontrole mohlo postupovat. Čtenářům se nedoporučuje

Více

M Ě S T O N Y M B U R K Městský úřad Nymburk Náměstí Přemyslovců 163, Nymburk

M Ě S T O N Y M B U R K Městský úřad Nymburk Náměstí Přemyslovců 163, Nymburk M Ě S T O N Y M B U R K Městský úřad Nymburk Náměstí Přemyslovců 163, Nymburk 288 28 č.j.: 010/53641/2012 V Nymburce dne 19.12.2012 Poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

Více

I. Smluvní strany. II. Všeobecná ustanovení

I. Smluvní strany. II. Všeobecná ustanovení SMLOUVA o veřejných službách v přepravě cestujících na rok 2017 uzavřená ve smyslu zák. č. 194/2010 Sb. o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, v platném znění a podle 1746,

Více

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE TEXT SMLOUVY BUDE DÁLE UPŘESNĚN PŘI SCHVALOVÁNÍ DOTACÍ Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Žernov

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Žernov Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Žernov Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Česká republika Ministerstvo financí Sídlo: Letenská

Více

I. Zboží je zasláno dle možností prodejce a jeho momentální vytíženosti a to nejdéle do 5 dnů od potvrzení objednávky (osobí převzetí, dobírka).

I. Zboží je zasláno dle možností prodejce a jeho momentální vytíženosti a to nejdéle do 5 dnů od potvrzení objednávky (osobí převzetí, dobírka). 1. Úvodní ustanovení Zde uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v e- shopu http://www.fler.cz/shop/martina_j (dále jen prodejce).obchodní podmínky stanovují a upřesňují základní práva a povinnosti prodejce

Více

Program 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory malého a středního podnikání

Program 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory malého a středního podnikání Program 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory malého a středního podnikání Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. -.. /2015/ZK ze

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 15. Pokladna a ceniny. Příloha č.

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 15. Pokladna a ceniny. Příloha č. Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 15 Příloha č.1: Pokladní limit Pokladna a ceniny 2009 1 Úvodní ustanovení Pokladna Účetní jednotka vede tuto

Více

Program DČOV Častolovice

Program DČOV Častolovice Program DČOV Častolovice Podmínky poskytování příspěvku na vybudování zařízení pro čištění odpadních vod v domácnostech v Častolovicích u České Lípy z rozpočtu města Česká Lípa I. Poskytovatel příspěvku

Více

08 FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI

08 FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA, KTERÉ SE USKUTEČNÍ DNE 30. 5. 2013 08 FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 1) Schválení účetní závěrky města Turnov za rok 2012 2) Mimořádná splátka dlouhodobého úvěru

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská

Více

Spolek rodičů a přátel při Základní škole a mateřské škole Hranice, Šromotovo. Stanovy. I. Název a sídlo

Spolek rodičů a přátel při Základní škole a mateřské škole Hranice, Šromotovo. Stanovy. I. Název a sídlo Spolek rodičů a přátel při Základní škole a mateřské škole Hranice, Šromotovo Stanovy I. Název a sídlo Název: Spolek rodičů a přátel při Základní škole a mateřské škole Hranice, Šromotovo Používaná zkratka:

Více

PŘÍLOHA Č. 2 SMLOUVY O VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH V PŘEPRAVĚ CESTUJÍCÍCH PRAVIDLA PRO VÝPOČET A AKTUALIZACI CENY DOPRAVNÍHO VÝKONU

PŘÍLOHA Č. 2 SMLOUVY O VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH V PŘEPRAVĚ CESTUJÍCÍCH PRAVIDLA PRO VÝPOČET A AKTUALIZACI CENY DOPRAVNÍHO VÝKONU PŘÍLOHA Č. 2 SMLOUVY O VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH V PŘEPRAVĚ CESTUJÍCÍCH PRAVIDLA PRO VÝPOČET A AKTUALIZACI CENY DOPRAVNÍHO VÝKONU 1. POJMY Cena dopravního výkonu: Cena dopravního výkonu C DV příslušné období

Více

Příloha č. 3 usnesení 24. Rady města Stříbra ze dne 19.12.2011. Směrnice o časovém rozlišení

Příloha č. 3 usnesení 24. Rady města Stříbra ze dne 19.12.2011. Směrnice o časovém rozlišení Obsah směrnice: I. Úvodní ustanovení II. Metoda časového rozlišení III. Další zásady časového rozlišení IV. Závěrečná ustanovení Legislativní rámec Příloha č. 3 Příloha č. 26 Organizačního řádu MěÚ Směrnice

Více

PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ ÚDRŽBY, OPRAVY VOZIDEL A PNEUSERVISU

PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ ÚDRŽBY, OPRAVY VOZIDEL A PNEUSERVISU PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ ÚDRŽBY, OPRAVY VOZIDEL A PNEUSERVISU ARVAL CZ 2012 Presented by Radka Vodrážková 1 KONTAKTY: Servisní linka autorizace oprav: + 420 261 109 025 fax: + 420 261 109 012 email: servis@arval.cz

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 3. zasedání zastupitelstva města dne: 31. 3. 2016 Bod pořadu jednání: Zpráva o hospodaření a stavu majetku společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce,

Více

Doporučení ke správnému čerpání a vyúčtování finančních prostředků čerpaných z dotačních programů vyhlášených městem Žďár nad Sázavou

Doporučení ke správnému čerpání a vyúčtování finančních prostředků čerpaných z dotačních programů vyhlášených městem Žďár nad Sázavou Doporučení ke správnému čerpání a vyúčtování finančních prostředků čerpaných z dotačních programů vyhlášených městem Žďár nad Sázavou Novelou zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Firma a fakturační údaje Ing. Ivan Doubek Sokola Tůmy 1 Ostrava Mariánské Hory 709 00 IČ: 641 30 576 Jsem zapsán na Živnostenském úřadě města Ostravy. V případě registrace a

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky)

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Čl. 1 Obecná ustanovení 1.Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

OBEC LHÁNICE, Lhánice 25, Mohelno tel , IČ: , č.ú /0100

OBEC LHÁNICE, Lhánice 25, Mohelno tel ,   IČ: , č.ú /0100 OBEC LHÁNICE, Lhánice 25, 675 75 Mohelno tel. 568 642 118, e-mail: info@obeclhanice.cz, IČ: 00378054, č.ú. 9024711/0100 Zápis číslo: 3/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Lhánice Datum konání: 15.4.2015

Více

Smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/xxx/2015

Smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/xxx/2015 Smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/xxx/2015 Smluvní strany: Liberecký kraj sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem

Více

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací č.

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací č. uzavřená mezi Michal Šenk Firma: Adresa: U Stadionu 955, 664 34 Kuřim IČ: 75679922 DIČ: CZ8307103827 Tel: +420 777 304 145 E-mail: senk@a1net.cz

Více

Činnost společnosti ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s.

Činnost společnosti ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. 2014 14 Činnost společnosti ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. Pro podnikání v oblasti pravidelné autobusové dopravy je v posledních letech typický trvale klesající počet přepravených cestujících a snaha o

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 300 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 24.3.20009 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

1) kdy přesně byla zahájena a kdy ukončena kontrola na DI a na DÚ;

1) kdy přesně byla zahájena a kdy ukončena kontrola na DI a na DÚ; 1) kdy přesně byla zahájena a kdy ukončena kontrola na DI a na DÚ; Termín kontroly na Drážní inspekci (dále jen DI ): 8. března až 22. března 2011 Termín kontroly na Drážním úřadě (dále jen DÚ ): 8. března

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen VZMR ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Bod programu: 3. 9. 2014 22 Věc: Žádost o prominutí povinnosti penále za porušení rozpočtové kázně Důvod předložení: Oprávnění orgánů kraje k prominutí nebo

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor finanční V Písku dne: 10.05.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 26.05.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města dotace na vytvoření

Více

PV OSZO DP-A 07/2014 Z Á P I S. z 7. jednání PV-Odborového sdružení-zo DP hl.m. Prahy-Autobusy, konaného dne 04. 04. 2014

PV OSZO DP-A 07/2014 Z Á P I S. z 7. jednání PV-Odborového sdružení-zo DP hl.m. Prahy-Autobusy, konaného dne 04. 04. 2014 PV OSZO DP-A 07/2014 Z Á P I S z 7. jednání PV-Odborového sdružení-zo DP hl.m. Prahy-Autobusy, konaného dne 04. 04. 2014 v zasedací místnosti PV-OSZO DP-A, U Vozovny 6, Praha 10 Přítomni: pp. Pospíšil,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

POVINNÉ PŘÍLOHY ŽÁDOSTI

POVINNÉ PŘÍLOHY ŽÁDOSTI pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších (dále jen Zákon ) a DOTAČNÍ PROGRAM OBLAST PODPORY: (ÚČEL PROGRAMU) DŮVODY PODPORY STANOVENÉHO ÚČELU: PŘEDPOKLÁDANÝ OBJEM FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ : KRITÉRIA

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení KARLOVARSKÝ KRAJ RADA KRAJE PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Více

Město Milovice. SMĚRNICE č. 2/2014. Pro zadávání veřejných zakázek městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi

Město Milovice. SMĚRNICE č. 2/2014. Pro zadávání veřejných zakázek městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi Město Milovice SMĚRNICE č. 2/2014 Pro zadávání veřejných zakázek městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi vydaná v návaznosti na příslušná ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

PŘÍKLAD Č. 1. AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy:

PŘÍKLAD Č. 1. AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy: PŘÍKLAD Č. 1 AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy: 311/2 Zahraniční pohledávky FAV A... 6 500,- - FAV B...

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany (dále jen jako Smlouva ) Objednatel Základní škola

Více

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace Auditor: Ing. Soňa Báčová, č. oprávnění KAČR 2206 Adresa: U Lomu 35, 511 01 Turnov Telefon: 605 168329, e-mail: sona.bacova@centrum.cz IČ: 72686677, DIČ: CZ7554132597, neplátce DPH Zpráva nezávislého auditora

Více

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015)

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015) Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015) Vnitřní směrnice Obce Tuchlovice č. 1/2015 Směrnici schválilo/a: Zastupitelstvo Obce Tuchlovice dne 29. 6. 2015 Z-VI/2015 Rada Obce Tuchlovice

Více

OBEC BLATNICE. Vnitřní směrnice č.2/2015. Směrnice k finanční kontrole. Obsah směrnice

OBEC BLATNICE. Vnitřní směrnice č.2/2015. Směrnice k finanční kontrole. Obsah směrnice OBEC BLATNICE Vnitřní směrnice č.2/2015 Směrnice k finanční kontrole Obec: Blatnice Adresa: Blatnice 132, 675 51 Jaroměřice n. Rok Směrnici zpracoval: Soňa Málová Datum zpracování: 24.4.2015 Směrnici schválil:

Více

Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ VZ

Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ VZ (Návrh) Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ-2012-1700VZ (dále také smlouva ) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění I. SMLUVNÍ STRANY Kupující:

Více

Finanční gramotnost Korunová pokladna VY_62_INOVACE_02.12

Finanční gramotnost Korunová pokladna VY_62_INOVACE_02.12 Finanční gramotnost Korunová pokladna VY_62_INOVACE_02.12 Zpracovala: Ing. Iveta Vlčková Finanční gramotnost Korunová pokladna je využitelná v předmětu účetnictví a ekonomika u nástavbového studia Podnikání

Více

MEDICA zdravotní péče, s.r.o. Konská 63, 739 61 Třinec IČO: 27779882 medica@seznam.cz

MEDICA zdravotní péče, s.r.o. Konská 63, 739 61 Třinec IČO: 27779882 medica@seznam.cz MEDICA zdravotní péče, s.r.o. Konská 63, 739 61 Třinec IČO: 27779882 medica@seznam.cz Název projektu: Číslo projektu: Rozšíření služeb a dostupnosti péče mobilního hospice při MEDICA zdravotní péče, s.r.o.

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Odůvodněěníí veeřřeejjnéé zzaakáázzky Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. Popis předmětu veřejné zakázky

Více

ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY MAJETKU A ÚKLID

ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY MAJETKU A ÚKLID ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Zadávací dokumentace Výběrového řízení na ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY MAJETKU A ÚKLID Znění a obsah této dokumentace jsou považovány za důvěrné v souladu s 271 Obchodního zákoníku

Více

Provoz valutové pokladny

Provoz valutové pokladny B2-03/1-PK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍKAZ KVESTORA UP (PK) B2-03/1-PK Provoz valutové pokladny Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Platnost: 1. Provoz a rozsah valutové pokladny UP

Více

SMLOUVA O DÍLO. S M L O U V U O D Í L O (dále jen Smlouva ) I. PŘEDMĚT SMLOUVY

SMLOUVA O DÍLO. S M L O U V U O D Í L O (dále jen Smlouva ) I. PŘEDMĚT SMLOUVY Příloha č. 2 Návrh smlouvy o Dílo SMLOUVA O DÍLO 1/ Obec Teplice nad Bečvou se sídlem: Teplice nad Bečvou 53, 753 01 Teplice nad Bečvou IČ 00636622 DIČ CZ00636622 zast: Ing. Jan Kubát na straně jedné jako

Více

ČLÁNEK 1 ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

ČLÁNEK 1 ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY 2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou

Více