Vyjádření k Forenznímu auditu DP Kněžmost od společnosti NEXIA AP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyjádření k Forenznímu auditu DP Kněžmost od společnosti NEXIA AP"

Transkript

1 Vyjádření k Forenznímu auditu DP Kněžmost od společnosti NEXIA AP Obsah: 1) Zhodnocení záměru a jeho odůvodnění 2) Výstupy k bodu 2 základní informace 3) Výstupy k bodu 3 hospodaření a provozní náklady 4) Výstupy k bodu 4 efektivita 5) Výstupy k bodu 5 závěry 6) Závěr a konečné vyjádření 1) Záměr uskutečnit forenzní audit vzešel z valné hromady Dopravního podniku (dále DPK), která se konala za účelem schválení závěrky DPK a zároveň došlo k oznámení defraudace finančních prostředků zaměstnancem Xxxxxx Xxxxxx. Tento audit navrhla paní místostarostka, Xxxxxx Xxxxxx, která je od konce roku 2011 zároveň druhou jednatelkou společnosti. Valná hromada, respektive zastupitelstvo, záměr schválila. Samotné vypsání soutěže na tento audit a tedy požadavky vzešly ze zadání paní místostarostky a i oslovené společnosti byly vybrány na základě jejího doporučení. Předesílám, že jsem ve chvíli schválení záměru počítal s částkou za tento audit ve výši tis. Kč. Z oslovených firem na nabídku reflektovala pouze jediná, a to s částkou 138 tis. Kč. V této cenové relaci se pohybují takovéto audity od renomovaných firem v oboru, ke kterým společnost NEXIA jistě patří. Zadání se dle mého názoru poněkud odlišovalo od původního záměru, ale nechtěl jsem provádět jakékoli kroky proti zadání, abych nebyl nařčen z torpédování tohoto záměru. Zejména optimalizace procesů a de facto návrh na další fungování DP Kněžmost jsem považoval za irelevantní. Domnívám se totiž, že za celou dobu fungování DPK se tento osvědčil a zkušenosti jsou spíše kladné. K samotnému úvodu a vyvození způsobu provedení bych řekl následující: vykonat audit společnosti a za celou dobu jeho tvorby se zajímat o princip fungování pouze z jedné zhruba 20 minutové schůzky s jednatelem společnosti, který má dle auditu jako jeden ze dvou jednatelů hlavní odpovědnost, mi připadá přinejmenším kuriózní. Tím spíš, že z důvodu nemoci pana Xxxxxx Xxxxxx, který vede agendu DPK, neměli možnost seznámit se s fungováním DP a celé hodnocení vychází pouze z dodaných nebo nedodaných dokumentů. 2) V základních informacích jsou uváděny některé zákony, postupy a předpisy, podle kterých by mělo být postupováno a je zde provedeno základní vyhodnocení procesů. I přesto, že jsou zde zmiňovány zákony, tak je rovněž jedním dechem uvedeno, že z hlediska praktického výkonu činnosti vedu a řídím DP Kněžmost já osobně. Auditoři zapomněli uvést, že odpovědnost nese i současná jednatelka, která sama usilovala o jmenování do funkce jednatelky v DP Kněžmost. S funkcí přichází i odpovědnost! V žádném případě tím nechci snižovat svou vlastní odpovědnost. Pouze si myslím, že by audit měl v případě uvádění obecných pravd a zákonů uvádět vše kompletně, aby nevypadal předpojatě. Dalším bodem je na straně 10 uvedená účelová spekulace, která by podle mého názoru neměla být v případě neprokazatelnosti vůbec uvedena, tedy: že stav na pokladně kryl schodek defraudované

2 tržby. Audit by měl konstatovat pouze prověřitelné skutečnosti a ne uvádět myšlenky a osobní názory auditorů, když nejsou prokazatelné. V tomto případě je to dokonce tak, že paní pokladní je de facto obviněna z manipulací s účetními zůstatky bez jakéhokoli dostatečného důkazu, pouze po rozhovoru s ní. Sumář nepředložených podkladů je rovněž relativní. Některé podklady byly předloženy možná v neúplné míře, ale rozhodně není pravdou, že nebyly předloženy například zakázkové listy (rozpis toho, co bylo prováněno v rámci fakturace). Kompletní složka byla zaslána po schůzce mezi mnou a společností Nexia. Faktury za provedené práce kontroluje pan Xxxxxx Xxxxxx, účtuje paní Xxxxxx Xxxxxx a já dávám pokyn k jejich uhrazení. Uznávám pochybení v nenastavení vnitřních norem a nedostatku některých dokumentů, toto je určitě jedna z věcí, které bychom měli zavést bez prodlení. K vývodům na konci tohoto bodu se vyjádřím následně v dalších bodech. 3) S vývody ze stránky 15 víceméně mohu souhlasit, na stránce 16 již auditoři pravděpodobně díky neznalosti stavu nesprávně konstatují, že poklesl příspěvek na dopravní obslužnost. To je pravda jen zčásti, protože stěžejním problémem byl fakt, že došlo k významné redukci spojů, které kraj zahrnul do ZDO (základní dopravní obslužnosti) a které financuje určitou částkou za 1 km výkonu. Co se týče vývoje plateb, zde je patrné, že obec Kněžmost bohužel nereflektovala problém s redukcí spojů a nenahradila výpadek příjmů ze Středočeského kraje dostatečně. Naopak, což konstatuje i audit došlo k jejímu snížení. Poslední bod ve shrnutí, tedy že náklady na dopravní obslužnost v obci Kněžmost jsou o % vyšší než je standard, je vyloženě zavádějící a nezakládající se na pravdě. Obce, které jsou vybrány jako vzorek, naprosto nesplňují parametry obce Kněžmost. Jediný podobný parametr je počet obyvatel. Podle tohoto parametru porovnávat vysoké nebo nízké náklady na dopravní obslužnost může jen člověk, který se nepohybuje v oboru. Není vůbec zmíněn rozsah dopravní obslužnosti (ZDO/ODO) základní a ostatní dopravní obslužnost (ostatní dopravní obslužnost plně dotuje obec nebo obce bez jakéhokoliv příspěvku kraje). Nereflektuje ani přítomnost dostupného vlakového spojení v porovnávaných obcích. A nakonec nereflektuje ani velikost katastru a s tím spojený rozsah již výše zmíněné ostatní dopravní obslužnosti. Nejsem v tuto chvíli schopen přesně určit výši nákladů, ale z výše uvedených argumentů samozřejmě vyplývá, že naše náklady na dopravní obslužnost patří k vyšším, což je ale způsobeno rozsahem služeb pro naše obyvatele. Ten je samozřejmě jiný v každé uvedené obci a nejvíce se blíží asi obci Luštěnice, i když i ta má podstatně méně místních částí. Naše obec se již v roce 1997 rozhodla, že dopravní obslužnost pro naše občany bude minimálně na stejné, spíše na vyšší úrovni než byla před rokem Doposud to takto funguje ke spokojenosti občanů. Výklad ze strany 20 je stejně zavádějící a rovněž sporný. Předpokládám, že tento bod rozhodují voliči a občané a ne auditoři společnosti NEXIA. Porovnání v tabulce 22 příspěvek na 1 km je rovněž irelevantní. Srovnávat nákladový kilometr společnosti Transcentrum je irelevantní. Společnost Transcentrum nám totiž účtuje jen část svých prokazatelných nákladů. Jezdí výhradně linky, na které přispívají i jiné obce (Boseň, Kosmonosy, atd.) Celková prokazatelná ztráta je tedy na vyšší úrovni, než je uvedeno v tabulce. Toto mě nutně vede k přesvědčení, že auditoři ani nevědí, jak celý systém funguje. Nebo to vědí a chtějí zkreslenými informacemi uvést zastupitele v omyl. Nevím, co je v tuto chvíli horší. Rovněž uvedení nákladů na 1 km včetně přefakturování mzdových nákladů vyvolává pocit, že

3 někdo chce za každou cenu dokázat neefektivnost. Přefakturovaný náklad by se takto mohl brát pouze v případě, že by zaměstnanec DP seděl na náměstí v kanceláři a nic nedělal. Předpokládám, že pan Xxxxxx Xxxxxx, o kterého v tomto případě jde, by byl velice dotčen. V době, kdy pracoval pro obec, vykonal spoustu práce. Na to také není brán zřetel a předfakturace mzdy je kalkulována jako další z nákladů na 1 km! 3.2. Opět se vracím k výše uvedenému: je jasně patrné, že auditoři si nebyli schopni vytvořit představu o fungování systému přefakturace a snaží se evokovat nějaký záměr DPK o dodatečné peníze z obce. Myslím, že při znalosti souvislostí by toto nikdy nemohlo být uvedeno. Považuji to za jeden z bodů, které kategoricky odmítám a považuji za dehonestující. Smlouva půjčování zaměstnance mezi obcí a DPK nebyla, myslím, že v tuto chvíli by toto měl být problém spíše obce (celého vedení) odpovědných úředníků a kontrolních mechanismů zastupitelstva než DPK. Jsem rád, že je zde naopak zmíněna téměř nulová režie. Ta samozřejmě plyne z faktu, že zaměstnanci obce (pan Xxxxxx Xxxxxx) některé pracovní povinnosti vzhledem k DP Kněžmost musel plnit i v pracovní době, kdy pracovali pro obec. Toto auditoři nezmiňují, dělo se tak za mého vědomí. Přesto jsem přesvědčen o tom, že finanční prostředky jsou stále jedny a tytéž a nebyly vynaloženy neefektivně. Pana Xxxxxx Xxxxxx považuji za výborného pracovníka a člověka, který problematice DPK opravdu rozumí. Defraudace: k ní se vyjádřím krátce. Pan Xxxxxx Xxxxxx byl přijat a po celou dobu jeho práce pro DP Kněžmost na něho nebyla jakékoli stížnosti ze strany cestujících ani pana Xxxxxx Xxxxxx. Bohužel se dostal do velice závažných osobních problémů a řešil to tímto zavrženíhodným způsobem. Domníval jsem se, že vše, na čem jsme se spolu dohodli ústně, uhradí do koruny. Bohužel jsem byl příliš důvěřivý, což není pouze tento případ a považuji to za svou chybu. V tuto chvíli je s ním podepsán poslední platební kalendář a měl by měsíčně splácet po 3 tis. Kč. Osobně se cítím za tuto situaci osobně odpovědný a jsem připraven se podílet na úhradě této ztráty z 30 %. Částka bude uhrazena do konce měsíce září Bod servis se mě dotýká osobně, auditoři dokonce uvádějí, že jsem dle zákonů ve střetu zájmů. Myslím, že mohou mít částečně pravdu. Problém je v tom, že DP Kněžmost je ze své podstaty malý podnik. Většina dopravců má podstatně větší vozový park a vyplatí se jim mít své vlastní dílny (všichni bez rozdílu). V těchto dílnách se dělá základní rychlá údržba (opravy elektroinstalace, pojistky, žárovky, pneu atd.) Ze své podstaty je toto u nás nemožné, není možnost platit na obci člověka určeného na tyto základní opravy. Proto je využívána od počátku založení DP pro servis autobusů firma FARID COMERCIA, kde pracuji jako jednatel. Je fakt, že není uzavřena jakákoli servisní smlouva mezi firmou FARID COMERCIA a DP, resp. obcí. Jako jednatel firmy mohu říci, že téměř žádná firma ani Technické služby vlastněné městy a obcemi se 3 vozovými jednotkami u nás nemá takovou smlouvu uzavřenou! Jakákoli nařčení z netransparentnosti zásadně odmítám. Nevím o nikom, kdo by měl uložen náš ceník v účetnictví, do konce roku 2013 byl navíc k dispozici na stránkách společnosti a je samozřejmě vyvěšen v našich přijímacích prostorách. Drzost, se kterou jsou ve zprávě konstatovány vyšší servisní náklady, než jsou obvyklé, se mě silně dotkl. DP Kněžmost má dle ústní dohody z roku 1997 nadstandardní přístup a rovněž nadstandardní ceny za poskytované služby. Nikdy po celou dobu spolupráce nebylo účtováno penále z prodlení za fakturace po splatnosti. Zároveň nesouhlasím s tvrzením, že zadání servisu je v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Nejedná se o stejnou činnost a naprostá většina oprav

4 nedosahuje výše 100 tis. Kč bez DPH, a tedy nesplňuje ani podle současné směrnice nutnost zadávat výběrové řízení! Nejedná se o opakující se činnost, jde o jiné druhy oprav. Stejně tak Obec Kněžmost nezadává výběrové řízení na opravu traktoru, služebních vozidel atd. A nemluvím o činnostech, jako jsou stavební práce do výše 100 tis. Kč. Jak je patrné, jestliže je používána interpretace nemístně drahého servisu u náhradního vozu, mělo by být uvedeno rovněž to, po jakých silnicích se v tomto regionu jezdí. Některé opravy, které bylo nutno na těchto autobusech dělat, byly pro nás novinkou, kterou jsme za 20 let fungování firmy nezaznamenali, to vše z důvodu špatných silnic. Co se týká vyhodnocení I. (str. 36), je až komické, jak se auditoři zaštiťují odborníkem z oboru, bohužel tento odborník ani auditoři jaksi neuvedli, že rok 2012 je mimořádný především díky mimořádné opravě motoru vozidla SOR, jejíž cena byla více než 200 tis. Kč. To samozřejmě ovlivní celý rok a brát tedy zrovna tento rok jako základnu je irelevantní. Samotné konstatování, že náklady mohly být nižší, je opět za hranou toho, co jsou schopni nějakým relevantním způsobem dokázat. Dále bych chtěl zdůraznit, že některé opravy, které jsou zmiňovány, jako revize a opravy bez použití materiálu jsou důsledkem využívání menších autobusů, které samozřejmě nejsou vyráběny ve velké sérii a jako hlavní problém se u nich řeší otvírání a zavírání dveří a podobné problémy, které se samozřejmě u vozidla s velkou sérií nemusí tolik řešit. (při kontaktování řidičů současných i minulých bude toto bez problémů dokázáno) Posledním bodem, ke kterému se vyjádřím, je nákup pneumatik. Opět je vidět, že auditoři nejsou seznámeni se základním fungování dopravní techniky ve společnosti DPK. Na menší autobusy jsou nutné pořizovat i zimní pneumatiky. To že jich bylo zrovna 8, byla chyba ve vyúčtování, protože se kupovalo 6 párů na malý autobus a 2 na náhradní, bohužel bylo chybně účtováno, ale pneumatiky se nikam nepoděly! Navíc není ani pravda, že to bylo po km. Pneumatiky prakticky vždy objednávali řidiči přes pana Xxxxxx Xxxxxx. Domnívám se, že i jednotková cena za pneumatiky je na velmi dobré úrovni. Závěrem tohoto bodu bych rád uvedl, že jsme autorizovaný servis značek IVECO a MAN, vlastníme certifikát ISO 9001 a procházíme každoročně účetním auditem. V naší společnosti pracuje řada občanů z obce Kněžmost. Je pro mě naprosto nepochopitelné nařčení o navyšování oprav a podobně. Naše společnost se snažila pro DPK vykonávat servis na úrovni autorizovaného servisu a podmínky byly vždy nadstandardní. 4) Východiska pro poskytování dopravní obslužnosti jsou opět přednesena tak, aby vytvářela dojem zásadního problému. Je pravdou, že třetí z autobusů je nutné nahradit, protože v roce 2015 bychom neplnili smlouvu z hlediska stáří. To je také důvod, proč se zastupitelstvo a VH DPK rozhodla požádat o dotaci na malý autobus. I přesto, že jsme ji nezískali, není jakýkoli důvod podléhat panice. Malé minibusy od různých značek se pohybují v cenových relacích od 1,2 mil. CZK. Takový minibus by zcela jistě postačoval. Dalším bodem je strašení, že neuspějeme ve výběrovém řízení na dopravce v roce Opět velmi spekulativní vyjádření, rovněž od úředníků kraje. Budou krajské volby a v tuto chvíli není jisté nic a nikdo neví, jaký postup bude zvolen za 5 let. Vytíženost linek je samozřejmě problém, ale rozhodně to není problém tak závažný, abychom měli uvažovat o významné redukci přepravy. Dalším bodem je smluvní přeprava. Tam je podle mě v rozporu s domněnkou auditorů jistý potenciál růstu, při větší nabídce služeb.

5 Nesoulad ujetých kilometrů vykázaných a těch tzv. stazek je nutné podrobit kontrole. Opět odmítám hypotézy, které nepodloženě vytvářejí dojem nějakého podvodného jednání řidičů, vedení, atp. Toto je další z bodů, který by neměla renomovaná auditorská firma vůbec uvádět ve chvíli, kdy není prokazatelné, jak byl tento nesoulad způsoben. Odhaduji, že minimálně polovina těchto jízd je způsobena manipulačními jízdami (Suhrovice/Žantov, servis FARID COMERCIA, servis Kosmonosy, teoreticky i servis Česká Lípa, 1 2x ročně čištění autobusu, atd.) Samozřejmě mohlo dojít i k chybě ve stazkách. Dále už se k efektivitě nehodlám vyjadřovat, samozřejmě vše závisí spíše na politickém rozhodnutí, jestli dopravní obslužnost zajišťovat a v jaké míře. 5) Závěry, k nimž audit dospěl, považuji, jak uvádím výše v některých případech za pravdivé (nedostatečné procesní mechanismy a dokumentace), v jiných za zavádějící, či dokonce za prokazatelně nepravdivé. To, že obec nemá nastaveny kontrolní mechanismy, je problém obecný nejen ve vztahu k DPK a je to tedy dle mého názoru věc vedení obce, jejích orgánů. Zásadně rozporuji údaj, že nikdo neschvaluje faktury před jejich úhradou. Toto tvrzení se nezakládá na pravdě. Faktury kontroluje pan Xxxxxx Xxxxxx a paní účetní před samotnou úhradou podává ústní dotaz přímo mně, zda může faktury uhradit. Nedošlo k jakémukoli poskytnutí nebo převedení finančních prostředků (dotace) na účet DPK pouze s mým souhlasem. Toto tvrzení se nezakládá na pravdě. Pokud toto někdo tvrdí, rád bych viděl v účetnictví obce a DPK tuto sumu. Jediné, k čemu došlo, bylo to, že jsem paní účetní Xxxxxx Xxxxxx informoval o skutečnosti, že se bude opět schvalovat částečná úhrada ztráty ve výši 300 tis. Kč. K tomu ale na zastupitelstvu nakonec nedošlo a žádné prostředky nebyly převedeny! Jediný převod finančních prostředků, na který však auditoři ani nepoukazují, je bezúročná půjčka obce Kněžmost DPK pro krytí momentálního finančního nedostatku, ale byla vždy zúčtována do konce účetního roku. Ve zkratce: peníze (100 tis. Kč) byly převedeny v lednu a vráceny v prosinci stejného roku. Dál už se k opakujícím se chybným tvrzením nebudu vyjadřovat. Závěr: Závěr a doporučení auditu už je opravdu vrchol všeho, co se doposud na jeho stránkách odehrálo. Nepopírám, že chybí normy, že chybí vnitřní předpisy. Jako nejlepší variantu však uvádět likvidaci nebo prodej společnosti ve mně evokuje jediné: zásadní neznalost situace, případně dojem, že o takový výsledek někdo stál. Na závěr několik jasných bodů k auditu, jeho závěrům a dalšímu postupu:

6 Absolutně odmítám jakýkoli převod finančních prostředků formou dotace DPK bez vědomí zastupitelstva. Absolutně odmítám jakékoli nařčení z navyšování oprav na autobusech DPK! Mnoho z výstupů z auditu (porovnání obcí, porovnání výkonu za 1 km) považuji za spekulativní, irelevantní a lživá. Vše uvedeno výše. Souhlasím s tím, že chybí nastavení procesů a vnitřních směrnic a počítám s jejich rychlým zavedením. Považuji za nutné udělat revizi jízdních řádů a ve spolupráci s obcí a relevantními orgány navrhnout tuto změnu od prosince Nakonec zásadně odmítám jakoukoli likvidaci společnosti nebo její prodej a stojím za zachováním DP Kněžmost s.r.o. i pro příští roky. Rád bych ještě uvedl toto: jestliže se současná paní jednatelka doposud o DPK nijak nestarala, poněkud se podivuji jejímu zájmu nyní. Nerozumím tomu, proč si auditoři jako doprovod na Středočeský kraj vyžádali ji, která problematiku nemá na starosti a tuto návštěvu mi ani neoznámili (toto neučinila ani paní jednatelka. O návštěvě jsem se dozvěděl z úst zástupců Středočeského kraje a až následně mi toto bylo potvrzeno auditory i paní místostarostkou.) Bohužel musím konstatovat, že považuji tento audit, především jeho načasování, uveřejnění na veřejném zastupitelstvu i na webových stránkách obce jako veřejný útok na moji osobu a součást předvolebního boje. Ing. Adam Pospíšil starosta obce Kněžmost jednatel DP Kněžmost

Termín vyřízení: 27.12.2008

Termín vyřízení: 27.12.2008 P Ř E H L E D dotazů, připomínek a podnětů členů Zastupitelstva hl.m. Prahy přednesených na 21. zasedání ZHMP dne 27.11.2008 (Schváleno v Radě HMP dne 2.12.2008) P Í S E M N É Termín vyřízení: 27.12.2008

Více

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Oživení, o. s. ve spolupráci s Fondem Otakara Motejla Praha, říjen 2013 DOTACE A VEŘEJNÁ PODPORA V ČESKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU... 3 Úvod... 3 Pojem dotace... 3 Dotace

Více

ZÁPIS Č. 15/2003 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 2. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ

ZÁPIS Č. 15/2003 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 2. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 15/2003 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 2. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ Přítomni: přítomno 25 členů ZM Patnácté zasedání zastupitelstva města bylo svoláno dle zákona

Více

Vážení klienti, vážení obchodní přátelé,

Vážení klienti, vážení obchodní přátelé, 1 Vážení klienti, vážení Vážení obchodní klienti, přátelé, vážení obchodní přátelé, letošní rok je pro D.A.S. pojišťovnu právní ochrany rokem mimořádným. Je tomu již deset let, co naše společnost píše

Více

PŘÍPRAVA A REALIZACE PRODEJE SPOLEČNOSTI TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA LIBERECE A.S. Fáze I Analýza možností a volba nejvhodnější varianty prodeje Vypracováno pro Statutární město Liberec AQE advisors, a.s. BDO

Více

Vážený pan Mgr. Bohuslav Sobotka Ministr financí Ministerstvo financí ČR Letenská 15 118 10 Praha 1. V Praze dne 30. srpna 2005. Vážený pane ministře,

Vážený pan Mgr. Bohuslav Sobotka Ministr financí Ministerstvo financí ČR Letenská 15 118 10 Praha 1. V Praze dne 30. srpna 2005. Vážený pane ministře, Vážený pan Mgr. Bohuslav Sobotka Ministr financí Ministerstvo financí ČR Letenská 15 118 10 Praha 1 V Praze dne 30. srpna 2005 Vážený pane ministře, v příloze zasílám odpovědi k otázkám z Konzultačního

Více

Finanční analýza a prognóza ekonomického vývoje Waldorfské školy v Olomouci

Finanční analýza a prognóza ekonomického vývoje Waldorfské školy v Olomouci Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Katedra společenských věd Petr Valenta Finanční analýza a prognóza ekonomického vývoje Waldorfské školy v Olomouci Bakalářská práce Vedoucí bakalářské

Více

33. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1

33. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1 Stenografický záznam 33. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1 27. dubna 2010 Zapsala: Ing. J. Kopečková Obsahový rejstřík: Str. 2-3 Úvod, projednávání Programu, ověření zápisu z minulého jednání zastupitelstva

Více

Stanovisko ČMKOS K materiálu MF ČR (č.j. 25/34 022/2008) Reforma daňového systému 2010. Teze pro veřejnou diskusi

Stanovisko ČMKOS K materiálu MF ČR (č.j. 25/34 022/2008) Reforma daňového systému 2010. Teze pro veřejnou diskusi Stanovisko ČMKOS K materiálu MF ČR (č.j. 25/34 022/2008) Reforma daňového systému 2010 Teze pro veřejnou diskusi Obecně k textu Záměr předkladatele vytvořit daňový systém, který by optimalizovat vztah

Více

Stenografický záznam 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1

Stenografický záznam 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1 Stenografický záznam 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1 19. března 2009 Zapsala: Ing. J. Kopečková Obsahový rejstřík: Str. 2-3 Úvod, projednávání Programu, ověření zápisu z minulého jednání zastupitelstva

Více

Stručný popis výběrového řízení:

Stručný popis výběrového řízení: Stanovisko KPKP k zakázce na dopravní obslužnost Stručný popis výběrového řízení: Zakázka na 10 let 25.8.2014 Veřejná zakázka Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících

Více

Aktualizace vnitřních směrnic KÚ ZK se zaměřením na oblast účetnictví. Martina Hrdličková

Aktualizace vnitřních směrnic KÚ ZK se zaměřením na oblast účetnictví. Martina Hrdličková Aktualizace vnitřních směrnic KÚ ZK se zaměřením na oblast účetnictví Martina Hrdličková Bakalářská práce 2012 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím

Více

PhDr. Alena Mockovčiaková květen 2008

PhDr. Alena Mockovčiaková květen 2008 Financování kultury z veřejných rozpočtů v roce 2007 (2001 2007) PhDr. Alena Mockovčiaková květen 2008 úvodem Výsledkem historického vývoje v prostoru ČR je skutečnost, že jako kultura není obecně vnímána

Více

A u t o š k o l s k é n o v i n y

A u t o š k o l s k é n o v i n y A u t o š k o l s k é n o v i n y Leden únor 2012 Vydává : Asociace autoškol ČR, o.s. 130 00 Praha 3, Čajkovského 1 www.autoskol.cz e-mail : asociace@autoskol.cz Telefon : 222 722 821 GSM : 739 093 643

Více

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS 6. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 10.06.2015 v 18:00 v obřadní síni českobrodské radnice (anonymizovaná verze) Přítomni Borovská Gabriela, MUDr. Drahoňovská Irena,

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Outsourcing účetnictví v ČR

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Outsourcing účetnictví v ČR JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: N6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku DIPLOMOVÁ

Více

Dr.Václav Houša předseda představenstva SBD Nový domov Praha

Dr.Václav Houša předseda představenstva SBD Nový domov Praha v y d á v á S p r á v n í b y t o v é d r u ž s t v o N o v ý d o m o v P r a h a o b č a s n í k r o k 2 0 0 4 * * * číslo2 Vážení čtenáři, vím, a napsal jsem to už v minulém čísle tohoto našeho časopisu,

Více

INTERNÍ AUDIT A STRUKTURÁLNÍ FONDY EU ROZHOVORY S ŘEDITELI ODBORŮ MFČR, HANOU ONDRUŠKOVOU A JANEM GREGOREM NÁRODNÍ KONFERENCE ČIIA

INTERNÍ AUDIT A STRUKTURÁLNÍ FONDY EU ROZHOVORY S ŘEDITELI ODBORŮ MFČR, HANOU ONDRUŠKOVOU A JANEM GREGOREM NÁRODNÍ KONFERENCE ČIIA 4/ 08 Ročník 12, číslo 4 (50), čtvrtletník Českého institutu interních auditorů interní auditor INTERNÍ AUDIT A STRUKTURÁLNÍ FONDY EU ROZHOVORY S ŘEDITELI ODBORŮ MFČR, HANOU ONDRUŠKOVOU A JANEM GREGOREM

Více

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva životního prostředí ČR Návrh zákona o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech)

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva životního prostředí ČR Návrh zákona o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech) k materiálu Ministerstva životního prostředí ČR Návrh zákona o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech) V Praze dne 31. března 2009 Č.j.: 60/9000/2009 A. Připomínky k Důvodové zprávě 1. Připomínka

Více

STENOZÁPIS z 8.zasedání ZHMP ze dne 29.května 2003

STENOZÁPIS z 8.zasedání ZHMP ze dne 29.května 2003 STENOZÁPIS z 8.zasedání ZHMP ze dne 29.května 2003 Vážené členky a členové ZHMP, vážení hosté, zahajuji 8. zasedání ZHMP, na kterém vás všechny srdečně vítám. Zasedání bylo řádně svoláno a byli na něj

Více

kontakt listopad 2003 ročník 8 číslo 11 zdarma

kontakt listopad 2003 ročník 8 číslo 11 zdarma kontakt listopad 2003 ročník 8 číslo 11 zdarma Demonstrativní odchod části odborářů: Kolektivní vyjednávání je ohroženo! Foto: Petr Malík Průběh kolektivního vyjednávání na rok 2003 byl velmi dramatický

Více

Používání obecních obchodních společností v České republice na příkladu krajských měst

Používání obecních obchodních společností v České republice na příkladu krajských měst Používání obecních obchodních společností v České republice na příkladu krajských měst Jan Pavel Transparency International Česká republika Praha / 2008 Ing. Jan Pavel, Ph.D., Vysoká škola ekonomická v

Více

Z á p i s ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 20. srpna 2012

Z á p i s ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 20. srpna 2012 Z á p i s ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 20. srpna 2012 P ř í t o m n i : MUDr. Vojtěch Adam, Milan Buček, Pavel Fajks, Mgr. Jana Heřmanová přišla 16.05, Mgr. Tomáš

Více

Účetní chyby a daňové úniky (diplomová práce)

Účetní chyby a daňové úniky (diplomová práce) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: 6208 N Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Účetní chyby

Více

Úvod. A. Účetní a medicínsko-právní služby. I. Popis

Úvod. A. Účetní a medicínsko-právní služby. I. Popis Úvod V období několika posledních měsíců se naše nemocnice stala terčem poměrně výrazné negativní kampaně. S ohledem na skutečnost, že přesně v té době probíhala volební kampaň do Poslanecké sněmovny Parlamentu

Více

Věc : Závěrečná souhrnná zpráva o kontrolních akcích v TS Brno, navazující na informaci pro Radu ČT ze dne 24. 4. 2003

Věc : Závěrečná souhrnná zpráva o kontrolních akcích v TS Brno, navazující na informaci pro Radu ČT ze dne 24. 4. 2003 V Brně dne 28. 9. 2003 Věc : Závěrečná souhrnná zpráva o kontrolních akcích v TS Brno, navazující na informaci pro Radu ČT ze dne 24. 4. 2003 Obsah: 1.) Zprávy o provedení mimořádných kontrolních akcí

Více

AUDITOR 9/2011. Výbor pro účetní výkaznictví aneb co je nového v českém účetnictví Výbor pro účetní výkaznictví má dva podvýbory: Obsah

AUDITOR 9/2011. Výbor pro účetní výkaznictví aneb co je nového v českém účetnictví Výbor pro účetní výkaznictví má dva podvýbory: Obsah AUDITOR 9/2011 Obsah AKTUALITY Ze zasedání Výkonného výboru KA ČR (Jiří Mikyna)... 2 Změny v českém účetním standardu pro některé vybrané účetní jednotky č. 708 Odpisování dlouhodobého majetku (Lenka Rückerová)...

Více

ZÁPIS ZE 17. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 18. 10. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 210

ZÁPIS ZE 17. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 18. 10. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 210 ZÁPIS ZE 17. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 18. 10. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 210 Ověřovatelé: Lukáš Martin Ing. Jiří Rutkovský Program Paní primátorka přivítala přítomné na zasedání rady

Více

Jak dál s časopisem Auditor

Jak dál s časopisem Auditor Jak dál s časopisem Auditor Zákon o auditorech ukládá komoře auditorů pečovat o odbornou úroveň auditorů a asistentů a vykonávat další činnosti upravené statutem. V ustanovení Statutu Komory auditorů ČR

Více

2009 DUBEN. Z obsahu: www.otevreneuvaly.cz. Zeleň viděná očima odborníka str. 17

2009 DUBEN. Z obsahu: www.otevreneuvaly.cz. Zeleň viděná očima odborníka str. 17 2009 DUBEN Z obsahu: Projekt Hostín schválen v plném rozsahu vydělají na tom Úvaly? str. 2 Rozhovor s Ivanem Černým str. 3 Strukturální fondy EU a Úvaly str. 8 Projekt ozelenění Slovan str. 10 Místo, kde

Více