Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek"

Transkript

1 Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry. POKLADNA příjem a výdej peněz v pokladně se může provádět jen na podkladě příjmových a výdajových pokladních dokladů. Účet PENÍZE NA CESTĚ se používá při výběru peněz z běžného účtu do pokladny nebo při odvodech peněz z pokladny na účet, příp. při peněžních převodech mezi dvěma bankovními účty. CENINY mají obdobnou povahu jako peníze. Patří sem poštovní známky, dálniční nálepky, kolky, telefonní karty, stravenky apod. NÁKUP CENIN se účtuje jako zvýšení majetku, SPOTŘEBA CENIN se účtuje do nákladů. INVENTARIZACE pokladní hotovosti se musí provést alespoň jednou za účetní období a rozdílem může být schodek (manko), který se účtuje do finančních nákladů, nebo přebytek, který se účtuje do finančních výnosů. Obdobně se účtuje o inventarizačních rozdílech cenin. BĚŽNÝ ÚČET jedná se o peněžní účet u banky, na který podnik ukládá své peníze s tím, aby je využíval ke svému běžnému hospodaření. Na běžném účtu se účtuje zásadně podle výpisů z účtu. Ve druhé účtové třídě se účtuje také o KRÁTKODOBÝCH BANKOVNÍCH ÚVĚRECH (doba splatnosti do 1 roku). Podkladem pro účtování na úvěrových účtech jsou výpisy z úvěrových účtů. V případě, že podnikatelský subjekt je PLÁTCEM DPH, potom připočítává k ceně výrobku nebo služby daň z přidané hodnoty, kterou zákazník zaplatí společně s cenou. Na druhé straně mají plátci nárok na odpočet daně, kterou zaplatili v nakoupeném majetku nebo službách. 24

2 SCHÉMA ÚČTOVÁNÍ v pokladně Různé výnosové účty Pokladna Různé nákladové účty tržby za prodané zboží, výrobky tržby za proved. práce a služby Odběratelé úhrada faktury od odběratele zaplaceno za nakoupené služby drobné nákupy v obchodě Dodavatelé zaplacení došlých faktur Vlastní kapitál osobní vklad výplata mzdy zaměstnancům nákup dlouhodobého majetku Zaměstnanci Dlouhodobý HM Zásoby nákup zásob (materiálu, zboží) Vlastní kapitál výběr pro osobní spotřebu Ostatní finanční výnosy přebytek manko Ostatní finanční náklady 25

3 SCHÉMA ÚČTOVÁNÍ na běžném účtu Vlastní kapitál Běžný účet Vlastní kapitál osobní vklad výběr pro osobní spotřebu Odběratelé Dodavatelé úhrada faktury od odběratele Ostatní pohledávkové účty úhrada ostatních pohledávek (např. vrácení přeplatku na daních) úhrada dodavatelské faktury Zaměstnanci převod mzdy na osobní účet zaměstnance Ostatní závazkové účty platba daní, pojistného Výnosový účet Úroky Nákladový účet Úroky připsané úroky úroky z úvěru Ostatní finanční náklady poplatky bance 26

4 A - PROCVIČENÍ UČIVA Příklad č. 1 Pohyb na běžném účtu se účtuje podle: a) příkazu k úhradě b) příkazu k inkasu c) bankovních výpisů d) faktur přijatých, resp. vydaných Příklad č. 2 Která tvrzení jsou PRAVDIVÁ: a) v pokladně se účtuje na základě faktur přijatých a vydaných b) účetní stav peněz v pokladně se zjišťuje v pokladní knize c) inventarizační rozdíly u cenin se účtují obdobně jako inventarizační rozdíly v pokladně d) úhrada manka pokladníkem se účtuje jako snížení pohledávky Příklad č. 3 Označte PRAVDIVÁ tvrzení: a) na účtu Krátkodobé bankovní úvěry se účtují úvěry s dobou splatnosti do 1 roku b) poplatky bance se účtují na účet Ostatní služby c) úroky z provozního úvěru se účtují na účet Úroky d) na bankovních účtech se účtuje na základě příkazu k úhradě Příklad č. 4 Účet Peníze na cestě se používá při: a) převodu peněžních prostředků mezi dvěma bankovními účty b) převodu peněžních prostředků mezi běžným podnikatelským účtem a osobním účtem fyzické osoby c) převodu peněžních prostředků mezi pokladnou a běžným podnikatelským účtem d) úhradě dodavatelských faktur od doby odepsání z našeho účtu do doby připsání na účet dodavatele Příklad č. 5 Označte správné účtovací předpisy: a) odvod tržeb do banky (VPD)... MD 211 Pokladna / Dal 261 Peníze na cestě b) hotově proplaceno cestovné zaměstnanci... MD 512 Cestovné / Dal 211 Pokladna c) osobní vklad do pokladny... MD 211 Pokladna / Dal 491 Účet individuálního podnikatele d) nákup známek, které byly spotřebovány... MD 518 Ostatní služby / Dal 211 Pokladna Příklad č. 6 Určete SPRÁVNÉ účtovací předpisy u plateb zaznamenaných na výpisu z běžného účtu: a) úroky z úvěru... MD 221 Běžný účet / Dal 662 Úroky b) zúčtování výběru hotovosti... MD 221 Běžný účet / Dal 261 Peníze na cestě c) částečná úhrada faktury za nákup stroje... MD 321 Dodavatelé / Dal 221 Běžný účet d) poplatky bance za vedení účtu... MD 548 Ostatní provozní náklady / Dal 221 Běžný účet 27

5 Příklad č. 7 Manko na ceninách se účtuje: a) do provozních nákladů b) do finančních nákladů c) do mimořádných nákladů d) jako závazek vůči zaměstnanci Příklad č. 8 Na účtu Krátkodobé bankovní úvěry se na stranu MD účtuje: a) počáteční stav a splacení úvěru peněžnímu ústavu b) poskytnutí úvěru, který byl připsán na bankovní účet c) zaplacené úroky z úvěru d) splátka úvěru peněžnímu ústavu Příklad č. 9 Vnitřní účetní doklad - výdej kolků do spotřeby se účtuje na nákladový účet: a) Spotřeba materiálu b) Ostatní služby c) Ostatní daně a poplatky d) Ostatní finanční náklady Příklad č. 10 Určete SPRÁVNÉ účtovací předpisy: a) přebytek v pokladně... MD 211 Pokladna / Dal 602 Tržby z prodeje služeb b) osobní vklad na běžný účet... MD 221 Běžný účet / Dal 261 Peníze na cestě c) úhrada faktury za prodej výrobků... MD 321 Dodavatelé / Dal 221 Běžný účet d) za hotové nákup stravenek, které ještě nebyly vydány zaměstnancům MD 213 Ceniny / Dal 211 Pokladna 28

6 B - ÚLOHY Úloha 2. 1 Pokladna, ceniny - u neplátce DPH Podnikatel Miroslav Jiránek (NENÍ plátce DPH), měl na počátku období zůstatek v pokladně Kč. Č. Dokl. Text Kč MD Dal 1. PPD Osobní vklad do pokladny VPD Nákup 8 kolků po Kč VÚD Kolky vydány do spotřeby 2 ks po Kč VPD Nákup odborných publikací PPD Tržby v hotovosti za poskytnuté poradenské služby VPD Odvod tržeb do banky (výpis z BÚ není k dosud k dispozici) VPD Nákup známek, které byly vydány přímo do spotřeby VÚD Při inventarizaci v pokladně zjištěno manko *1) 9. VÚD Manko předepsáno k úhradě v plné výši 10. PPD Výběr peněz z BÚ na výplatu mezd (výpis není k dispozici) VPD Výplata mezd zaměstnancům VPD Složenkou zaplacena daň ze mzdy *1) Fyzickou inventurou zjištěn skutečný stav peněz v pokladně Kč 29

7 Úloha 2. 2 Pokladna, ceniny - u plátce DPH Pan Josef Váňa (PLÁTCE DPH) měl na počátku období mj. tyto počáteční stavy: 211 Pokladna Kč 311 Odběratelé Kč 331 Zaměstnanci Kč 343 DPH (závazek) Kč Č. Dokl. Text Kč MD Dal 1. PPD Tržby za účetní poradenství smluvní cena cena bez daně DPH 20 % VPD Nákup zboží v hotovosti (převzato na sklad) smluvní cena cena bez daně DPH 20 % PPD Tržby za pronájem nebytových prostor (osvobozeno od DPH) VPD Výběr pro osobní spotřebu VPD Nákup 100 ks stravenek po 60 Kč (osvobozeno od DPH) VPD Vyplaceny mzdy zaměstnancům PPD Částečná úhrada odběratelské faktury z minulého období VPD Zaplacena DPH z minulého období finančnímu úřadu VPD Nákup benzínu cena s daní cena bez daně DPH 20 % VÚD Výdej 80 ks stravenek zaměstnancům.. příspěvek zaměstnavatele 50 %.. požadováno po zaměstnancích 50 % VÚD Inventarizační rozdíl u stravenek *1) PPD V hotovosti přijata půjčka od jiného podnikatele (splatnost půjčky 6 měsíců) *1) Při fyzické inventuře zjištěn skutečný stav stravenek. 10 ks 30

8 Úloha 2. 3 Pokladna, bankovní účty Společnost MICHAL, s.r.o. (plátce DPH) měla na účtech mj. tyto počáteční zůstatky: 211 Pokladna Kč 213 Ceniny Kč (5 ks dálničních známek po Kč) 221 Běžný účet Kč 231 Krátkodobé bankovní úvěry Kč 311 Odběratelé Kč 335 Pohledávky za zaměstnanci Kč (pohledávka za škodu, kterou zavinil zaměstnanec) 321 Dodavatelé Kč Č. Dokl. Text Kč MD Dal 1. VPD Zaplaceno za firemní inzerci smluvní cena cena bez daně DPH 20 % VBÚ Úhrada faktury od odběratele z minulého období VÚD Řidičům vydány 4 ks dálničních známek do užívání.. 4. VBÚ Splátka krátkodobého bankovního úvěru výpis z BÚ VBÚ Úroky z úvěru VÚÚ Splátka úvěru výpis z úvěrového účtu PPD Výběr z běžného účtu do pokladny VBÚ Vyúčtování výběru z běžného účtu do pokladny VPD Uhrazena faktura z minulého roku VBÚ Splátka škody od zaměstnance (viz počáteční zůstatky) VBÚ Připsané úroky VBÚ Poplatky bance

9 Úloha 2. 4 Souhrnný příklad na krátkodobý finanční majetek Podnikatel pan Babiš měl na počátku období na účtech následující zůstatky: 211 Pokladna Kč 221 Bankovní účty Kč 231 Krátkodobé bankovní úvěry Kč 491 Účet individuálního podnikatele Popis účetního případu Kč MD Dal 1. Poskytnuta záloha zaměstnanci na služební cestu (VPD) Nákup knih za hotové v místním knihkupectví (od neplátce) Výpis z BÚ - splátka krátkodobého bankovního úvěru (dosud není výpis z úvěrového účtu) Nákup stravenek za hotové (100 ks po 50 Kč ). 5. Tržby v hotovosti za poskytnuté poradenské služby cena bez daně DPH 20 % cena s daní 6. Odvod přebytečné hotovosti na účet (výdajový PD) Výpis z úvěrového účtu - splátka úvěru (viz bod 3) Zaplacena pokuta za chybné parkování služebního auta (VPD) Výpis z běžného účtu vyúčtování odvodu Prodej 80 ks stravenek zaměstnancům (nominální hodnota 50 Kč/ks) a) hrazeno účetní jednotkou v rámci ZDP (50 %) b) zbývající část je předepsána zaměstnancům k úhradě 11. Došlá faktura za nákup kolků (nebyly vydány do užívání) Výpis z BÚ osobní vklad podnikatele (fyzické osoby) Zaměstnanec vrátil zálohu za neuskutečněnou prac. cestu (PPD) Poskytnutý úvěr, který byl připsán na běžný účet (výpis z BÚ) Z běžného účtu uhrazena faktura za nákup kolků (bod 11) 16. Zaměstnanci uhradili za stravenky (viz bod 10) hotově 17. Výpis z BÚ úroky z provozního úvěru Výpis z úvěrového účtu poskytnutý úvěr (splatnost 4 roky)

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci

231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci 231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci 6.2. Oceňování krátkodobého finančního majetku Oceňuje se jmenovitými hodnotami. Mezi peněžní prostředky patří: hotovost

Více

Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009

Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram - 1 - Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009 Ing. Jitka Štefanová Ing. Jarmila Votavová - 2-1. Zásoby 1. 1. Oceň. zásob při výdeji ze skladu

Více

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram. Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009. Ing. Jitka Štefanová Ing.

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram. Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009. Ing. Jitka Štefanová Ing. Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009 Ing. Jitka Štefanová Ing. Jarmila Votavová 1. Majetek a zdroje krytí Příklad 1. 1 Podnik vyrábí a nakupuje

Více

ÚČETNICTVÍ pro obor Podnikání pracovní sešit vytvořený v rámci aktivit projektu PROFES, financovaného Operačním programem Praha - Adaptabilita

ÚČETNICTVÍ pro obor Podnikání pracovní sešit vytvořený v rámci aktivit projektu PROFES, financovaného Operačním programem Praha - Adaptabilita Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti Střední škola umělecká a řemeslná ÚČETNICTVÍ pro obor Podnikání pracovní sešit vytvořený v rámci aktivit projektu PROFES, financovaného

Více

Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: TEST - základy účetnictví

Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: TEST - základy účetnictví Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: TEST - základy účetnictví Zpracováno v programu Microsoft Excel Ing. Jana Prokopcová TEST - základy účetnictví (teorie - zadání) 1. Doplňte druh majetku (například oběžný majetek

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

Základy podvojného účtování 1. účtování v pokladně - účet 211

Základy podvojného účtování 1. účtování v pokladně - účet 211 Základy podvojného účtování 1. účtování v pokladně - účet 211 Účet pokladna představuje účet rozvážný aktivní, z toho vyplývá, že PS, přírůstky a KS jsou na straně MD, a úbytky na straně D. V praxi to

Více

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ Zúčtování daní a dotací ZÚČTOVACÍ VZTAHY 5 5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ V účtové skupině 34 se zachycují především zúčtovací vztahy k finančnímu orgánu z daňových povinností účetní jednotky jako poplatníka

Více

2 Rozvahové změny neovlivňující výsledek hospodaření

2 Rozvahové změny neovlivňující výsledek hospodaření 2 Rozvahové změny neovlivňující výsledek hospodaření Cíl kapitoly Cílem předkládané kapitoly je: pochopení podstaty základních účetních transakcí a jejich promítnutí do rozvahy; pochopení základních pravidel

Více

DUM - Digitální Učební Materiál

DUM - Digitální Učební Materiál DUM - Digitální Učební Materiál Název školy : Střední odborná škola obchodní s.r.o. Broumovská 839 460 01 Liberec 6 IČO: 25018507 REDIZO: 600010520 Vzdělávací oblast : Účetnictví Název a číslo DUMu : Časové

Více

Pololetní písemná práce

Pololetní písemná práce Pololetní písemná práce Jméno atum Získané body Známka 1 Úkolem je určit, zda celé (!) tvrzení je pravdivé nebo ne. Pokud je nepravdivé, uvést důvod! a) Při kontrole stavu pokladny na konci účetního období

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomických studií DAŇOVÁ EVIDENCE Sbírka případů z praxe Ing. Ivana Důrasová 2012 Recenzovali: Ing. Helena Holeková Ing. Oldřich Rambousek, Ph.D. Za jazykovou

Více

9. 6. účtová třída - Výnosy

9. 6. účtová třída - Výnosy 9. 6. účtová třída - Výnosy Výnosy = výstupy činností podniku určené k prodeji (tržby + další výnosy). Členění výnosů - pro potřeby finanční analýzy: 1. provozní výnosy (60-65 úč. skupina), vznikají z

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Zdeněk Puchinger Soňa Hanáková Studijní text vznikl jako výstup řešení RP 2006 č. 260

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 INFORMACE K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 PRO ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI A KAPITULY BRNĚNSKÉ DIECÉZE Biskupství brněnské 31. 7. 2014 1

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Účtujeme v POHODĚ POHODA EKONOMICKÝ SYSTÉM ÚČTUJEME V POHODĚ Ekonomický systém POHODA Účtujeme v POHODĚ 2012 STORMWARE s.r.o. Praktické příklady účtování v ekonomickém systému POHODA pro Windows. Všechna

Více

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Přijatá radou obce dne 2.3.2015 Dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ČÚS, vyhlášky 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů Úvod:

Více

1.4. Předkontace. Č.op. datum Úč. případ Md D Kč Kč 1. 5.5.2010 Spotřeba materiálu 501 112 1 000 1 000. Md D Md D. Př.

1.4. Předkontace. Č.op. datum Úč. případ Md D Kč Kč 1. 5.5.2010 Spotřeba materiálu 501 112 1 000 1 000. Md D Md D. Př. 1.4. Předkontace Předkontací (někdy také kontací) rozumíme určení dvou (v případě složených účetních zápisů) i více správných souvztažných účtů, na které se zaúčtuje daná účetní operace. Tento způsob záznamu

Více

Kurzové rozdíly a valutové pokladny

Kurzové rozdíly a valutové pokladny KURZOVÉ ROZDÍLY KUR str. 1 Kurzové rozdíly a valutové pokladny Právní úprava: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zejména: 4 odst. 12 povinnost vést účetnictví v peněžních

Více

Asociace pomáhající lidem s autismem- APLA- Jižní Morava, občanské sdružení Účinnost od l.l.2005. Směrnice č. 1 V Brně dne 2.1.

Asociace pomáhající lidem s autismem- APLA- Jižní Morava, občanské sdružení Účinnost od l.l.2005. Směrnice č. 1 V Brně dne 2.1. Asociace pomáhající lidem s autismem- APLA- Jižní Morava, občanské sdružení Účinnost od l.l.2005 Návaznost : v textu Přílohy : v textu Směrnice č. 1 V Brně dne 2.1.2005 Účetnictví a financování Vypracoval

Více

OFSETOVÁ TISKÁRNA, DIGITÁLNÍ TISKÁRNA, MAILINGOVÉ A DATOVÉ SLUŽBY

OFSETOVÁ TISKÁRNA, DIGITÁLNÍ TISKÁRNA, MAILINGOVÉ A DATOVÉ SLUŽBY Naše poslání: Prosazováním nových trendů v polygrafii šetříme čas a prostředky zákazníka, usnadňujeme mu život a prostřednictvím jeho spokojenosti dáváme práci svým zaměstnancům. Garancí vlastní práce

Více

Firma HAMÍK, a. s., Rudná provozuje pekárnu a síť maloobchodních prodejen s pečivem a občerstvením v Praze a Středočeském kraji.

Firma HAMÍK, a. s., Rudná provozuje pekárnu a síť maloobchodních prodejen s pečivem a občerstvením v Praze a Středočeském kraji. 11. Souvislý příklad Firma, Rudná provozuje pekárnu a síť maloobchodních prodejen s pečivem a občerstvením v Praze a Středočeském kraji. Základní údaje o účetní jednotce: obchodní firma: sídlo:, IČ: 39945148

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

ÚČETNICTVÍ PRO POKROČILÉ

ÚČETNICTVÍ PRO POKROČILÉ ÚČETNICTVÍ PRO POKROČILÉ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH: Seznam použité literatury... 3 1. Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy... 4 2. Cestovní náhrady...

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Zpráva o forenzním šetření Základní škola Jana Václava Sticha - Punta a Mateřská škola Žehušice, zřízené městysem Žehušice za roky 2009-2011

Zpráva o forenzním šetření Základní škola Jana Václava Sticha - Punta a Mateřská škola Žehušice, zřízené městysem Žehušice za roky 2009-2011 Zpráva o forenzním šetření Základní škola Jana Václava Sticha - Punta a Mateřská škola Žehušice, zřízené městysem Žehušice za roky 2009-2011 Termín: červenec listopad 2012 Obsah: strana: 1 Úvod... 4 1.1

Více