Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek"

Transkript

1 Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry. POKLADNA příjem a výdej peněz v pokladně se může provádět jen na podkladě příjmových a výdajových pokladních dokladů. Účet PENÍZE NA CESTĚ se používá při výběru peněz z běžného účtu do pokladny nebo při odvodech peněz z pokladny na účet, příp. při peněžních převodech mezi dvěma bankovními účty. CENINY mají obdobnou povahu jako peníze. Patří sem poštovní známky, dálniční nálepky, kolky, telefonní karty, stravenky apod. NÁKUP CENIN se účtuje jako zvýšení majetku, SPOTŘEBA CENIN se účtuje do nákladů. INVENTARIZACE pokladní hotovosti se musí provést alespoň jednou za účetní období a rozdílem může být schodek (manko), který se účtuje do finančních nákladů, nebo přebytek, který se účtuje do finančních výnosů. Obdobně se účtuje o inventarizačních rozdílech cenin. BĚŽNÝ ÚČET jedná se o peněžní účet u banky, na který podnik ukládá své peníze s tím, aby je využíval ke svému běžnému hospodaření. Na běžném účtu se účtuje zásadně podle výpisů z účtu. Ve druhé účtové třídě se účtuje také o KRÁTKODOBÝCH BANKOVNÍCH ÚVĚRECH (doba splatnosti do 1 roku). Podkladem pro účtování na úvěrových účtech jsou výpisy z úvěrových účtů. V případě, že podnikatelský subjekt je PLÁTCEM DPH, potom připočítává k ceně výrobku nebo služby daň z přidané hodnoty, kterou zákazník zaplatí společně s cenou. Na druhé straně mají plátci nárok na odpočet daně, kterou zaplatili v nakoupeném majetku nebo službách. 25 S tránka

2 SCHÉMA ÚČTOVÁNÍ v pokladně Různé výnosové účty Pokladna Různé nákladové účty tržby za prodané zboží, výrobky tržby za proved. práce a služby Odběratelé úhrada faktury od odběratele zaplaceno za nakoupené služby drobné nákupy v obchodě Dodavatelé zaplacení došlých faktur Vlastní kapitál osobní vklad výplata mzdy zaměstnancům nákup dlouhodobého majetku Zaměstnanci Dlouhodobý HM Zásoby nákup zásob (materiálu, zboží) Vlastní kapitál výběr pro osobní spotřebu Ostatní finanční výnosy přebytek manko Ostatní finanční náklady 26 S tránka

3 SCHÉMA ÚČTOVÁNÍ na běžném účtu Vlastní kapitál Běžný účet Vlastní kapitál osobní vklad výběr pro osobní spotřebu Odběratelé Dodavatelé úhrada faktury od odběratele Ostatní pohledávkové účty úhrada ostatních pohledávek (např. vrácení přeplatku na daních) úhrada dodavatelské faktury Zaměstnanci převod mzdy na osobní účet zaměstnance Ostatní závazkové účty platba daní, pojistného Výnosový účet Úroky Nákladový účet Úroky připsané úroky úroky z úvěru Ostatní finanční náklady poplatky bance 27 S tránka

4 A PROCVIČENÍ UČIVA Příklad č. 1 Pohyb na běžném účtu se účtuje podle: a) příkazu k úhradě b) příkazu k inkasu c) bankovního výpisu d) faktury přijaté, resp. vydané Příklad č. 2 Která tvrzení jsou PRAVDIVÁ: a) v pokladně se účtuje na základě faktur přijatých a vydaných b) účetní stav peněz v pokladně se zjišťuje v pokladní knize c) inventarizační rozdíly u cenin se účtují obdobně jako inventarizační rozdíly v pokladně d) úhrada manka pokladníkem se účtuje jako snížení pohledávky Příklad č. 3 Označte PRAVDIVÁ tvrzení: a) na účtu 231 Krátkodobé bankovní úvěry se účtují úvěry s dobou splatnosti do 1 roku b) poplatky bance se účtují na účet 518 Ostatní služby c) úroky z provozního úvěru se účtují na účet 662 Úroky d) na bankovních účtech se účtuje na základě příkazu k úhradě Příklad č. 4 Účet Peníze na cestě se používá při: a) převodu peněžních prostředků mezi dvěma bankovními účty b) převodu peněžních prostředků mezi podnikatelským účtem a osobním účtem fyzické osoby c) převodu peněžních prostředků mezi pokladnou a běžným účtem d) úhradě dodavatelských faktur od doby odepsání z našeho účtu do doby připsání na účet dodavatele Příklad č. 5 Označte správné účtovací předpisy: a) odvod tržeb do banky (VPD)... MD 211 Pokladna / Dal 261 Peníze na cestě b) hotově proplaceno cestovné zaměstnanci... MD 512 Cestovné / Dal 211 Pokladna c) vklad fyzické osoby do pokladny..md 211 Pokladna / Dal 491 Účet individuálního podnikatele d) nákup známek, které byly spotřebovány... MD 518 Ostatní služby / Dal 211 Pokladna Příklad č. 6 Určete SPRÁVNÉ účtovací předpisy u plateb zaznamenaných na výpisu z běžného účtu: a) úroky z úvěru... MD 221 Běžný účet / Dal 662 Úroky b) zúčtování výběru hotovosti... MD 221 Běžný účet / Dal 261 Peníze na cestě c) částečná úhrada faktury za nákup stroje... MD 321 Dodavatelé / Dal 221 Běžný účet d) poplatky bance za vedení účtu... MD 548 Ostatní provozní náklady / Dal 221 Běžný účet 28 S tránka

5 Příklad č. 7 Manko na ceninách se účtuje: a) do provozních nákladů b) do finančních nákladů c) do mimořádných nákladů d) jako závazek vůči zaměstnanci Příklad č. 8 Na účtu Krátkodobé bankovní úvěry se na stranu MD účtuje: a) počáteční stav a splacení úvěru peněžnímu ústavu b) poskytnutí úvěru, který byl připsán na bankovní účet c) zaplacené úroky z úvěru d) splátka úvěru peněžnímu ústavu Příklad č. 9 Vnitřní účetní doklad výdej kolků do spotřeby se účtuje na nákladový účet: a) 501 Spotřeba materiálu b) 518 Ostatní služby c) 538 Ostatní daně a poplatky d) 568 Ostatní finanční náklady Příklad č. 10 Určete SPRÁVNÉ účtovací předpisy: a) přebytek v pokladně... MD 211 Pokladna / Dal 602 Tržby z prodeje služeb b) osobní vklad na běžný účet... MD 221 Běžný účet / Dal 261 Peníze na cestě c) úhrada faktury za prodej výrobků... MD 321 Dodavatelé / Dal 221 Běžný účet d) za hotové nákup stravenek, které ještě nebyly vydány zaměstnancům MD 213 Ceniny / Dal 211 Pokladna 29 S tránka

6 B ÚLOHY Úloha 2. 1 Pokladna, ceniny u neplátce DPH Podnikatel Miroslav Jiránek (NENÍ plátce DPH), měl na počátku období zůstatek v pokladně Kč. Č. Dokl. Text Kč MD Dal 1. PPD Osobní vklad do pokladny VPD Nákup 8 kolků po Kč VÚD Kolky vydány do spotřeby 2 ks po Kč VPD Nákup odborných publikací PPD Tržby v hotovosti za poskytnuté poradenské služby VPD Odvod tržeb do banky (výpis z BÚ není k dosud k dispozici) VPD Nákup známek, které byly vydány přímo do spotřeby VÚD Při inventarizaci v pokladně zjištěno manko *1) 9. VÚD Manko předepsáno k úhradě v plné výši 10. PPD Výběr peněz z BÚ na výplatu mezd (výpis není k dispozici) VPD Výplata mezd zaměstnancům VPD Hotově zaplacena daň ze mzdy finančnímu úřadu *1) Fyzickou inventurou zjištěn skutečný stav peněz v pokladně Kč 30 S tránka

7 Úloha 2. 2 Pokladna, ceniny u plátce DPH Pan Josef Váňa (PLÁTCE DPH) měl na počátku období mj. tyto počáteční stavy: 211 Pokladna Kč 311 Odběratelé Kč 331 Zaměstnanci Kč 343 DPH (závazek) Kč Č. Dokl. Text Kč MD Dal 1. PPD Tržby za účetní poradenství smluvní cena cena bez daně DPH 21 % VPD Nákup zboží v hotovosti (převzato na sklad) smluvní cena cena bez daně DPH 21 % PPD Tržby za nájem nebytových prostor (osvobozeno od DPH) VPD Výběr pro osobní spotřebu VPD Nákup 100 ks stravenek po 60 Kč (osvobozeno od DPH) VPD Vyplaceny mzdy zaměstnancům PPD Částečná úhrada odběratelské faktury z minulého období VPD Zaplacena DPH z minulého období finančnímu úřadu VPD Nákup benzínu cena s daní cena bez daně DPH 21 % VÚD Výdej 80 ks stravenek zaměstnancům.. příspěvek zaměstnavatele 50 %.. požadováno po zaměstnancích 50 % VÚD Inventarizační rozdíl u stravenek *1) PPD V hotovosti přijata půjčka od jiného podnikatele (splatnost půjčky 6 měsíců) *1) Při fyzické inventuře zjištěn skutečný stav stravenek. 10 ks 31 S tránka

8 Úloha 2. 3 Pokladna, bankovní účty Společnost MICHAL, s.r.o. (plátce DPH) měla na účtech mj. tyto počáteční zůstatky: 211 Pokladna Kč 213 Ceniny Kč (5 ks dálničních známek po Kč) 221 Běžný účet Kč 231 Krátkodobé bankovní úvěry Kč 311 Odběratelé Kč 335 Pohledávky za zaměstnanci Kč (pohledávka za škodu, kterou zavinil zaměstnanec) 321 Dodavatelé Kč Č. Dokl. Text Kč MD Dal 1. VPD Zaplaceno za firemní inzerci smluvní cena cena bez daně DPH 21 % VBÚ Úhrada faktury od odběratele z minulého období VÚD Řidičům vydány 4 ks dálničních známek do užívání.. 4. VBÚ Splátka krátkodobého bankovního úvěru výpis z BÚ VBÚ Úroky z úvěru VÚÚ Splátka krátkodobého úvěru výpis z úvěrového účtu PPD Výběr z běžného účtu do pokladny VBÚ Vyúčtování výběru z běžného účtu do pokladny VPD Uhrazena faktura z minulého roku VBÚ Splátka škody od zaměstnance (viz počáteční zůstatky) VBÚ Připsané úroky VBÚ Poplatky bance S tránka

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci

231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci 231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci 6.2. Oceňování krátkodobého finančního majetku Oceňuje se jmenovitými hodnotami. Mezi peněžní prostředky patří: hotovost

Více

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA 1. a) Právní úprava účetnictví b) Ekonomika a ekonomie, potřeby, základní ekonomické pojmy 2. a) Účetní dokumentace b) Ekonomické systémy, úloha státu ve smíšené

Více

7. Náklady, výnosy, časové rozlišování nákladů a výnosů

7. Náklady, výnosy, časové rozlišování nákladů a výnosů 7. Náklady, výnosy, časové rozlišování nákladů a výnosů Obsah kapitoly: Náklady definice, členění, odlišení od výdajů Výnosy definice, členění, odlišení od příjmů Zásady účtování nákladů a výnosů během

Více

Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry. Charakteristika a účtování, část I.

Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry. Charakteristika a účtování, část I. Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry Charakteristika a účtování, část I. Obsah 1. Právní úprava 2. Struktura finančních účtů 3. Oceňování krátkodobého finančního maj. 4. Pokladna 5.

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 1 ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry

Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry Kapitola 2 II. díl Účtová třída 2 KAPITOLA 9 Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry V účtové třídě 2 účtujeme krátkodobý finanční majetek a krátkodobé finanční zdroje. K charakteristickým

Více

Věra Rubáková Daniela Šlézarová. Nakladatelství a vydavatelství R. www.computermedia.cz

Věra Rubáková Daniela Šlézarová. Nakladatelství a vydavatelství R. www.computermedia.cz Praktické účetnictví pro střední školy 2. díl Věra Rubáková Daniela Šlézarová Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah OBSAH PŘEDMLUVA...6 VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI...7

Více

Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009

Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram - 1 - Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009 Ing. Jitka Štefanová Ing. Jarmila Votavová - 2-1. Zásoby 1. 1. Oceň. zásob při výdeji ze skladu

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram. Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009. Ing. Jitka Štefanová Ing.

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram. Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009. Ing. Jitka Štefanová Ing. Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009 Ing. Jitka Štefanová Ing. Jarmila Votavová 1. Majetek a zdroje krytí Příklad 1. 1 Podnik vyrábí a nakupuje

Více

Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: TEST - základy účetnictví

Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: TEST - základy účetnictví Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: TEST - základy účetnictví Zpracováno v programu Microsoft Excel Ing. Jana Prokopcová TEST - základy účetnictví (teorie - zadání) 1. Doplňte druh majetku (například oběžný majetek

Více

Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok

Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok 1. hodina Téma: PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ. ZPŮSOBY VEDENÍ EVIDENCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Účetnictví vzniklo na určitém stupni hospodářského vývoje

Více

ÚČETNICTVÍ pro obor Podnikání pracovní sešit vytvořený v rámci aktivit projektu PROFES, financovaného Operačním programem Praha - Adaptabilita

ÚČETNICTVÍ pro obor Podnikání pracovní sešit vytvořený v rámci aktivit projektu PROFES, financovaného Operačním programem Praha - Adaptabilita Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti Střední škola umělecká a řemeslná ÚČETNICTVÍ pro obor Podnikání pracovní sešit vytvořený v rámci aktivit projektu PROFES, financovaného

Více

Finanční účetnictví I

Finanční účetnictví I Finanční účetnictví I Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Marta Hortová 2013 České Budějovice Obsah Obsah...

Více

prostředky prostředky Text v hotovosti na bank. účtech příjem výdej příjem výdej příjem výdej a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

prostředky prostředky Text v hotovosti na bank. účtech příjem výdej příjem výdej příjem výdej a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Doklad Ing. Eliška Galambicová Maturitní otázka č. 19. 19/ Daňová evidence. Pojem a význam, deník příjmů a výdajů, kniha majetku a závazků, knihy ostatní evidence, účetní doklady, rozlišení daňových a

Více

I. Pojmy podle zákona o účetnictví

I. Pojmy podle zákona o účetnictví 2. Právní úprava účetnictví, základy účetnictví I. Pojmy podle zákona o účetnictví Účetní jednotka fyzické osoby (FO) nebo právnické osoby (PO), které vedou účetnictví Předmět účetnictví (co účetnictví

Více

Sbírka příkladů z účetnictví. 2. ročník. Ing. Ludmila Berešová

Sbírka příkladů z účetnictví. 2. ročník. Ing. Ludmila Berešová Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník Školní rok 2007/2008 Ing. Simona Daňková Ing. Ludmila Berešová Obsah 1 1) Ukázky účetních dokladů strana 1-7 2) Aktiva a pasiva strana 8 3) Rozvaha strana 9-11 4)

Více

Testy účetních znalostí

Testy účetních znalostí Testy účetních znalostí VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO ING.PAVEL ŠTOHL ZNOJMO Otázka 1 Finanční účty (syntetické i analytické) v cizích měnách se v účetnictví vedou: pouze v českých korunách pouze v příslušné cizí

Více

Písemná práce neplátce varianta A. Počáteční stavy 1. Pokladna 12.000,-- Kč 2. Banka 520.000,-- Kč

Písemná práce neplátce varianta A. Počáteční stavy 1. Pokladna 12.000,-- Kč 2. Banka 520.000,-- Kč Písemná práce neplátce varianta A Počáteční stavy 1. Pokladna 12.000,-- Kč 2. Banka 520.000,-- Kč Zapište: 1. FAP 1 za osobní auto 300.000,-- Kč 2. FAP 2 za materiál 36.000,-- Kč 3. FAV 1 za výrobky 78.000,--

Více

Základní účetní operace společnosti

Základní účetní operace společnosti Základní účetní operace společnosti Úvodní informace Vedoucí skupiny: Ostatní členové skupiny: Základní informace o společnosti Jméno společnosti: Jafa, s.r.o. Sídlo společnosti: Praha 6, Konvičková 1563

Více

PŘÍKLAD Č. 1. AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy:

PŘÍKLAD Č. 1. AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy: PŘÍKLAD Č. 1 AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy: 311/2 Zahraniční pohledávky FAV A... 6 500,- - FAV B...

Více

Základy podvojného účtování 1. účtování v pokladně - účet 211

Základy podvojného účtování 1. účtování v pokladně - účet 211 Základy podvojného účtování 1. účtování v pokladně - účet 211 Účet pokladna představuje účet rozvážný aktivní, z toho vyplývá, že PS, přírůstky a KS jsou na straně MD, a úbytky na straně D. V praxi to

Více

a) upsáním nových akcií nominální hodnota Kč 9 000 000,- emisní kurz rozdíl (emisní ážio)

a) upsáním nových akcií nominální hodnota Kč 9 000 000,- emisní kurz rozdíl (emisní ážio) SRNUTÍ UČIVA ZA III. ROČNÍK 1. hodina Opakování: Kapitálové účty a dlouhodobé závazky ALC, a. s. (plátce DPH) má k 1. lednu 2013 v oblasti 4. účtové třídy na účtech tyto stavy: 411 Základní kapitál Kč

Více

Analytické účty a případně AE je třeba vést podle jednotlivých dlužníků a věřitelů a podle jednotlivých měn.

Analytické účty a případně AE je třeba vést podle jednotlivých dlužníků a věřitelů a podle jednotlivých měn. ZÚČTOVACÍ VZTAHY Učebnice 5.1 = účtová třída 3 pohledávky: krátkodobé, dlouhodobé závazky: krátkodobé (dlouhodobé účtová třída 4) 11. hodina Zachycují se zúčtovací vztahy vůči: obchodní partnerům (odběratelům,

Více

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B 1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B Podstata a význam účetnictví Předmětem účetnictví je zaznamenávat v účetní

Více

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření 3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření Cíl kapitoly Pochopením a procvičením úloh z této kapitoly by se měl student seznámit s: podstatou výsledku hospodaření a transakcemi, které vedou k jeho

Více

Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině

Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině 8. přednáška Osnova: 1) - Zúčtovací vztahy (dokončení) 2) - Náklady a výnosy (shrnutí) 3) - Časové rozlišení nákladů a výnosů Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině - účtová skupina

Více