DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ"

Transkript

1 přehled oborů FAKULTA ŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A EDAGOGICKÁ Krédem Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické je vychovávat učitele, kteří do budoucího povolání vloží celou svou osobnost. Kromě učitelství nabízí fakulta také neučitelské obory v oblasti přírodních věd nebo humanitních studií. Svým studentům fakulta poskytuje výuku obohacenou o výběr z několika cizích jazyků nebo odbornou praxi. Absolventi nacházejí uplatnění nejčastěji na pozicích pedagogů, mají však vysokou míru adaptability dle konkrétního vystudovaného oboru a prosazují se mimo jiné také ve státní správě a samosprávě, v ekonomii, filozofii, tělovýchově a sportu, v mediální sféře, ve výzkumných laboratořích nebo v neziskových oblastech. Technická univerzita v Liberci nabízí studijní programy budoucím odborníkům v oblastech strojírenství, textilního průmyslu, ekonomie, učitelství, mechatroniky, umění a architektury a zdravotnictví. Studium je založené na individuálním přístupu pedagogů ke studentům. Univerzita navíc disponuje vlastním vědecko-výzkumným centrem a odpovídajícím technickým zázemím, univerzitní koleje patří mezi studenty nejoblíbenější a nejlépe hodnocená vysokoškolská ubytování v ČR. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

2 Seznam studijních programů a oborů otvíraných v akademickém roce 2015/2016 Studijní program/obor FS oznámka B 7507 Specializace v pedagogice Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání Historie se zaměřením na vzdělávání Humanitní studia se zaměřením na vzdělávání Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání Španělský jazyk se zaměřením na vzdělávání B 1701 Fyzika Fyzika se zaměřením na vzdělávání B 1301 Geografie Geografie se zaměřením na vzdělávání B 1407 Chemie Chemie se zaměřením na vzdělávání B 1801 Informatika Informatika se zaměřením na vzdělávání B 1101 Matematika Matematika se zaměřením na vzdělávání B 7401 Tělesná výchova a sport Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání, K, K, K, K, K, K, K, K 290 Vypsané dvojkombinace těchto studijních oborů se zaměřením na vzdělávání viz tabulka. ro obory Fyzika, Chemie, Geografie, Informatika, Matematika jsou možné i nevypsané vzájemné kombinace oborů; rozvrh pro výuku v těchto dalších kombinacích je nutné řešit individuálně, není plně garantován. S výjimkou oborů Anglický jazyk a Tělesná výchova se přijímací zkouška nekoná. Bakalářské studium anglický jazyk český jazyk a literatura anglický jazyk geografie anglický jazyk historie anglický jazyk humanitní studia anglický jazyk informatika anglický jazyk matematika anglický jazyk německý jazyk anglický jazyk španělský jazyk anglický jazyk tělesná výchova český jazyk a literatura historie český jazyk a literatura humanitní studia český jazyk a literatura německý jazyk český jazyk a literatura španělský jazyk český jazyk a literatura tělesná výchova fyzika chemie fyzika informatika fyzika matematika fyzika tělesná výchova geografie humanitní studia geografie historie geografie matematika geografie německý jazyk geografie španělský jazyk geografie tělesná výchova historie německý jazyk historie španělský jazyk humanitní studia německý jazyk chemie informatika chemie matematika chemie tělesná výchova informatika matematika matematika tělesná výchova německý jazyk španělský jazyk německý jazyk tělesná výchova O otevíraných kombinacích pro kombinovanou formu studia rozhodne děkan F TUL během ZS 2014/15. B 7310 Filologie Český jazyk a literatura B 6101 Filozofie Filozofie humanitních věd B 1701 Fyzika Aplikovaná fyzika B 1301 Geografie Aplikovaná geografie B 7106 Historická studia Kulturněhistorická a muzeologická studia B 7507 Specializace v pedagogice Učitelství odborných předmětů Učitelství pro mateřské školy B 7506 Speciální pedagogika Speciální pedagogika pro vychovatele B 7401 Tělesná výchova a sport Rekreologie B 7505 Vychovatelství edagogika volného času K K řijímací zkouška se nekoná řijímací zkouška se nekoná ísemná přijímací zkouška řijímací zkouška se nekoná ísemná přijímací zkouška Souběžné studium, písemná zkouška ísemná a ústní přijímací zkouška ísemná přijímací zkouška ísemná přijímací zkouška ísemná a ústní přijímací zkouška Magisterské studium M 7503 Učitelství pro základní školy Učitelství pro 1. stupeň základních škol K Talentová zkouška Talentová zkouška, portfolio z praxe

3 Doktorské studium Navazující magisterské studium Studijní program/obor FS oznámka N 7503 Učitelství pro základní školy Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ Učitelství dějepisu pro 2. stupeň ZŠ Učitelství fyziky pro 2. stupeň ZŠ* Učitelství chemie pro 2. stupeň ZŠ* Učitelství informatiky pro 2. stupeň ZŠ Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ* Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň ZŠ Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň ZŠ Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ* Učitelství zeměpisu pro 2. stupeň ZŠ N 7504 Učitelství pro střední školy Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ Učitelství fyziky pro SŠ* Učitelství informatiky pro SŠ Učitelství matematiky pro SŠ* N 1103 Aplikovaná matematika Matematické modely a jejich aplikace N 1701 Fyzika Aplikovaná fyzika N 7105 Historické vědy Historie N 7506 Speciální pedagogika Speciální pedagogika 1103 Aplikovaná matematika Matematické modely a jejich aplikace 3901 Aplikované vědy v inženýrství Fyzikální inženýrství 78 Učitelské obory označené hvězdičkou jsou akreditovány v rámci jiných studijních programů (Fyzika, Chemie, Matematika, Tělesná výchova a sport). Studium v libovolné kombinaci dvou různých akreditovaných studijních oborů. ísemná přijímací zkouška. 2 ísemná přijímací zkouška 2 ísemná přijímací zkouška 9 ísemná zkouška, ústní pohovor K 16 ísemná přijímací zkouška, K 5, K 5 Ústní pohovor ozn.: FS forma studia: prezenční, K kombinovaná; předpokládaný počet přijímaných TUL letak F.indd 3 08/10/14 09:46

4 JAK SE ŘIHLÁSIT KE STUDIU řihláška ke studiu se nejprve vyplní on-line na: dále je třeba vytisknout a zaslat poštou na adresu fakulty. řihláška ke studiu bude zaevidována až po zaplacení nevratného administrativního poplatku ve výši 550 Kč. latba administrativního poplatku se provádí výhradně bankovním převodem na účet ČSOB: č. ú /0300, variabilní symbol Uchazeč spolu s přihláškou zašle kopii převodního příkazu potvrzenou peněžním ústavem. otvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a k výkonu povolání, které je součástí přihlášky ke studiu na vysoké škole, je požadováno pouze tehdy, pokud je to uvedeno u jednotlivých studijních oborů. 9 i Důležité termíny: Termín nejzazšího zaslání přihlášek na bakalářské, magisterské a navazující magisterské studium: Termín přijímacích zkoušek (včetně talentových): Náhradní termín přijímacích zkoušek (včetně talentových): Termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu: , (pro náhradní termín) Termín vydání rozhodnutí o přezkoumání rozhodnutí: Termín skončení přijímacího řízení: Další informace a odkazy: Webové stránky fakulty: Najdete tam všechny informace o studijních oborech a přijímacím řízení (včetně vzorových testů). Klikněte na sekci Uchazeči. Obecné předpoklady pro přijetí: odmínkou přijetí ke studiu je předložení dokladu o úspěšně ukončeném středoškolském vzdělání (pro bakalářské studium nebo magisterské nenavazující studium) nebo dokladu o absolvování bakalářského studia (pro magisterský studijní program, který navazuje na bakalářský studijní program). Do doktorských studijních programů jsou přijímáni absolventi magisterských studijních programů. Uchazeči o studium-cizinci jsou povinni doložit doklad o dosaženém vzdělání, který je uznán na území ČR. oskytnutí osobních údajů v přihlášce ke studiu je podle 88 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění povinné. V případě jejich neposkytnutí nebude přihláška ke studiu přijata ke zpracování. Kontakt a adresa pro zaslání přihlášky: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, studijní oddělení, Studentská 1402/2, Liberec 1 Úřední hodiny: pondělí 13:00 15:00 úterý 8:00 12:00 středa 8:00 11:00 a 13:00 15:00 pátek 8:00 12:00 Kontaktní osoba: Miroslava Brabcová tel.: ,

5 Obsahová náplň přijímací zkoušky a kritéria vyhodnocení Specializace v pedagogice Fyzika Geografie Chemie Informatika Matematika Tělesná výchova a sport Vypsané dvojkombinace studijních oborů se zaměřením na vzdělávání Bakalářské studijní programy Způsob hodnocení Další podmínky Maximální bodové ohodnocení 200 b., v každém oboru je možné získat 100 bodů Za průměrný SŠ prospěch do 1,50 včetně nebo za dosažení percentilu alespoň 55 v testu OS NSZ společnosti SCIO ve šk. roce 2014/2015 získává uchazeč 200 bodů a po předložení dokladu o úspěšně ukončeném středoškolském vzdělání je přijat. řijímací zkoušky se konají pouze pro obor Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání a Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání. U ostatních oborů se zaměřením na vzdělávání se boduje průměrný středoškolský prospěch výroční vysvědčení z posledních čtyř ročníků střední školy, popř. pololetní z maturitního ročníku, není-li střední škola v době podání přihlášky ještě ukončena (do 1,50 včetně 100 b., do 1,60 včetně 95 b., do 1,70 včetně 90 b. atd.). ro obory tělesná výchova a chemie je lékařské potvrzení vyžadováno. Anglický jazyk ísemný test z AJ gymnaziální úrovně, maximální počet bodů 100 b. odmínky pro prominutí přijímací zkoušky Tělesná výchova odmínky pro přijetí Specializace v pedagogice ísemný test odmínky pro přijetí Specializace v pedagogice 1. kolo - doklady o praxi 1. kolo - písemný test Do 2. kola postupuje 60 prvních uchazečů z 1. kola Filologie Filozofie Geografie odmínky pro přijetí Fyzika ísemný test řijímací zkouška se promíjí uchazečům, kteří doloží získání jazykového certifikátu úrovně B2, C1, C2 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Talentová přijímací zkouška, maximální počet bodů 100 b. Atletika běh 1500 m, běh 100 m; plavání 100 m kraul nebo prsa se startovním skokem; hra volejbal nebo basketbal; gymnastika akrobacie (ženy i muži volná akrobatická sestava - kotoul vpřed, kotoul vzad do zášvihu, přemet stranou, stoj na rukou), hrazda (ženy výdrž ve shybu nebo výmyky odrazem snožmo ze svisu stojmo nadhmatem, muži shyby nebo výmyky ze svisu nadhmatem). Umístění se v pořadí vyhovujícím kapacitě oboru a kombinace oborů Český jazyk a literatura Filozofie humanitních věd Aplikovaná geografie řijímací zkouška se nekoná, přijímá se podle průměrného prospěchu na střední škole. Za průměrný SŠ prospěch do 1,50 včetně nebo za dosažení percentilu alespoň 55 v testu OS NSZ společnosti SCIO ve školním roce 2014/15 je uchazeč po předložení dokladu o úspěšně ukončeném středoškolském vzdělání přijat automaticky. řijímáni jsou ti uchazeči, kteří se umístí v pořadí vyhovujícím kapacitě oboru odle průměrného prospěchu na SŠ (výroční vysvědčení z posledních čtyř ročníků střední školy, popř. pololetní z maturitního ročníku, není-li střední škola v době podání přihlášky ještě ukončena) - do 1,50 včetně 100 b., do 1,60 včetně 95 b., do 1,70 včetně 90 b. atd. Aplikovaná fyzika Z učiva fyziky na gymnáziu či střední škole přírodovědného, popř. technického zaměření odmínky pro přijetí Umístění se v pořadí vyhovujícím kapacitě oboru. Maximální bodové ohodnocení 100 b. Učitelství odborných předmětů Umístění se v pořadí vyhovujícím kapacitě oboru. Maximální bodové ohodnocení 50 b odle dosažených bodů Učitelství pro mateřské školy Zaslané materiály dokládající praxi v oboru, motivační esej. Maximální bodové ohodnocení 10 b. Znalosti z pedagogiky, psychologie na úrovni střední pedagogické školy, všeobecný přehled. Maximální bodové ohodnocení 40 b. 2. kolo - ústní zkouška ohovor nad portfoliem uchazeče, motivačním esejem a seznamem prostudované odborné literatury. Maximální bodové ohodnocení 50 b. odmínky pro přijetí Umístění se v pořadí vyhovujícím kapacitě oboru. Celkové maximální hodnocení 100 b. odle dosažených bodů odle dosažených bodů odle dosažených bodů Doporučuje se doložit aktivity dokumentující zájem o zvolený obor (úspěšná účast minimálně v krajském kole fyzikální, příp. matematické olympiády, SVOČ). Historická studia ísemný test Kulturněhistorická a muzeologická studia Dějepis v rozsahu gymnaziálního učiva či střední školy humanitního zaměření. odmínky pro prominutí přijímací zkoušky Uchazeči, kteří s přihláškou doloží maturitní zkoušku z dějepisu s prospěchem výborně, velmi dobře či dobře nebo kteří dosáhli průměru na SŠ do 1,50 včetně, jsou přijati. odmínky pro přijetí Umístění se v pořadí vyhovujícím kapacitě oboru. Celkové maximální hodnocení 100 b. odle dosažených bodů

6 Bakalářské studijní programy Speciální pedagogika ísemný test odmínky pro přijetí Tělesná výchova a sport Speciální pedagogika pro vychovatele Základy společenských věd, pedagogiky, speciální pedagogiky a věd souvisejících; součástí testu jsou i úlohy zjišťující všeobecné studijní předpoklady. Součástí hodnocení v přijímacím řízení je i průměrný prospěch na SŠ (výroční vysvědčení z posledních čtyř ročníků střední školy, popř. pololetní z maturitního ročníku, není-li střední škola v době podání přihlášky ještě ukončena), maximální bodový zisk za prospěch je 100 b., boduje se podle následujícího pravidla: průměr do 1,50 včetně 100 b., do 1,60 včetně 95 b., do 1,70 včetně 90 b. atd. odle dosažených bodů Umístění se v pořadí vyhovujícím kapacitě oboru. Celkové maximální hodnocení 100 b. Lékařské potvrzení je vyžadováno, včetně potvrzení od foniatra či logopeda. ísemný test Rekreologie Zvolený cizí jazyk (AJ, NJ) Maximální bodové ohodnocení 50 b. růměrný prospěch na SŠ (výroční vysvědčení z posledních čtyř ročníků střední školy, popř. pololetní Další podmínky z maturitního ročníku, není-li střední škola v době podání přihlášky ještě ukončena) je bodován takto: do 1,50 včetně 100 b., do 1,60 včetně 95 b., do 1,70 včetně 90 b. atd. odmínky pro přijetí Umístění se v pořadí vyhovujícím kapacitě oboru. Celkové max. hodnocení 150 b. Umístění se v pořadí vyhovujícím kapacitě oboru. Maximální bodové ohodnocení 400 b., z toho max. 300 bodů za písemný test a 100 bodů za průměrný SŠ prospěch. odle dosažených bodů Doporučuje se doložit sportovní úspěchy a aktivity uchazeče (na republikové úrovni v individuálních sportech, extraligové v týmových disciplínách). Lékařské potvrzení je vyžadováno. Magisterské studijní programy Vychovatelství 1. kolo - doklady o praxi 1. kolo - písemný test Do 2. kola postupuje 100 prvních uchazečů z 1. kola 2. kolo - ústní zkouška odmínky pro přijetí Učitelství pro základní školy odmínky pro prominutí přijímací zkoušky Talentová zkouška odmínky pro přijetí edagogika volného času Zaslané materiály dokládající praxi v oboru, motivační esej. Maximální bodové ohodnocení 10 b. Znalosti z pedagogiky a psychologie na úrovni střední školy. Maximální bodové ohodnocení 30 b. ohovor nad portfoliem uchazeče a seznamem odborné literatury Maximální bodové ohodnocení 60 b. Umístění se v pořadí vyhovujícím kapacitě oboru. Maximální bodové ohodnocení 100 b. odle dosažených bodů Lékařské potvrzení je vyžadováno, včetně potvrzení od foniatra či logopeda. Učitelství pro 1. stupeň základní školy Bez přijímací zkoušky jsou přijati studenti s průměrem do 1,5 z celkového studia na SŠ, popř. ti, kteří v testu OS NSZ společnosti SCIO dosáhli v roce 2014/2015 percentilu alespoň 55. Talentová zkouška ze dvou oborů z trojice hudební výchova (přehrávka na hudební nástroj, zpěv), tělesná výchova (plavání, obratnost, základní herní dovednosti), výtvarná výchova (nákres zadaného tématu). Dvojici si uchazeč volí sám. V každé z částí může uchazeč získat 60 bodů. U uchazečů o kombinovanou formu studia je navíc max. 30 body hodnoceno portfolio dokládající odbornou pedagogickou praxi, dosavadní pedagogické výstupy a práci uchazeče, motivaci uchazeče o práci učitele na 1. stupni ZŠ, mimořádné pedagogické, umělecké či sportovní úspěchy, absolvované kurzy a sebevzdělávací činnost apod. (vše musí být hodnověrně doloženo, praxe potvrzena zaměstnavatelem a doručeno spolu s přihláškou). Umístění se v pořadí vyhovujícím kapacitě oboru. Celkové max. hodnocení 120 bodů pro uchazeče o prezenční Umístění se pořadí vyhovujícím kapacitě oboru. Celkové maximální hodnocení 100 b. studium a 150 bodů pro uchazeče o kombinované studium. odle dosažených bodů

7 Učitelství pro základní školy (pro 2. st. ZŠ) Anglický jazyk, Dějepis, Fyzika, Chemie, Informatika, Matematika, Německý jazyk, Občanská výchova, Tělesná výchova, Zeměpis Učitelství pro střední školy Studium v libovolné kombinaci dvou různých akreditovaných studijních oborů Lékařské potvrzení je vyžadováno. Český jazyk a literatura, Fyzika, Informatika, Matematika Navazující magisterské studijní programy ísemný test Maximální bodové hodnocení odmínky pro přijetí Aplikovaná matematika ísemný test odmínky pro přijetí Fyzika ísemná zkouška odmínky pro přijetí Historické vědy ísemná zkouška a ústní pohovor odmínky pro přijetí Oba obory zvolené kombinace + pedagogika a psychologie v rozsahu bakalářského studia dané kombinace. Test z pedagogiky a psychologie se promíjí, pokud uchazeč doloží, že v bakalářském studiu na F TUL absolvoval pedagogicko-psychologický modul, popř. obdobně zaměřený kurz či modul na jiné fakultě a vysoké škole. 100 bodů v každém oboru kombinace, 50 bodů pedagogika a psychologie (v případě prominutí je 50 b. za pedagogiku a psychologii přiděleno automaticky). Celkem max. 250 b. Umístění se v pořadí vyhovujícím kapacitě oboru. odle dosažených bodů Matematické modely a jejich aplikace Test ze základů oboru na úrovni bakalářského studia matematiky Umístění se v pořadí vyhovujícím kapacitě oboru. Maximální bodové hodnocení 100 b. odle dosažených bodů Aplikovaná fyzika Test ze základů oboru na úrovni bakalářského studia fyziky Umístění se v pořadí vyhovujícím kapacitě oboru. Maximální bodové hodnocení 100 b. odle dosažených bodů Historie Test ze základů oboru na úrovni bakalářského studia oboru Kulturněhistorická a muzeologická studia (viz Ústní pohovor nad projektem diplomové práce Umístění se v pořadí vyhovujícím kapacitě oboru. Maximální bodové hodnocení 100 b. odle dosažených bodů Doktorské studijní programy Speciální pedagogika Speciální pedagogika ísemná zkouška odmínky pro přijetí Vědomostní test na úrovni bakalářského studia speciální pedagogiky Umístění se v pořadí vyhovujícím kapacitě oboru. Maximální bodové hodnocení 300 bodů odle dosažených bodů Lékařské potvrzení je vyžadováno, včetně potvrzení od foniatra či logopeda. Aplikovaná matematika Matematické modely a jejich aplikace Aplikované vědy v inženýrství Fyzikální inženýrství Ústní zkouška odmínky pro přijetí Ústní pohovor ze základů oboru na úrovni magisterského studia. Umístění se v pořadí vyhovujícím kapacitě oboru. Maximální bodové hodnocení 100 b. odle dosažených bodů

8 Nejsme jen TECHNIKA Více než 200 oborů Vyber si Liberec Fakulta strojní Fakulta textilní Fakulta přírodovědněhumanitní a pedagogická Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace Ekonomická fakulta Ústav zdravotnických studií Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Fakulta umění a architektury 200 oborů na 6 fakultách a vysokoškolském ústavu Smlouvy o výměně studentů s univerzitami po celém světě Osobní přístup ke studentům Široké uplatnění absolventů Kulturní a sportovní prostředí města Liberce a okolí TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Studentská 1402/ Liberec 1 tel.:

PŘEHLED OBORŮ DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ

PŘEHLED OBORŮ DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.  FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ ŘEHLED OBORŮ www.fp.tul.cz FAKULTA ŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A EDAGOGICKÁ Krédem Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické je vychovávat učitele, kteří do budoucího povolání vloží celou svou osobnost. Kromě

Více

Vyhláška děkanky č. 6/2009

Vyhláška děkanky č. 6/2009 Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni Vyhláška děkanky č. 6/2009 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2010/2011 Děkanka Fakulty pedagogické ZČU v Plzni vyhlašuje podle 49 Zákona č. 111/1998

Více

INFORMACE PRO 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2013/2014

INFORMACE PRO 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2013/2014 INFORMACE PRO 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2013/2014 Podrobnosti o přijímacím řízení budou uvedeny na www stránce univerzity na adrese http://www.tul.cz a Ústavu zdravotnických studií http://www.uzs.tul.cz

Více

Informace o studijních programech a přijímacím řízení

Informace o studijních programech a přijímacím řízení Informace o studijních programech a přijímacím řízení 2014 2015 1 Dne 7. 10. 2013 čj. RE 63/13 číslo publikace: 55-063-13 Vydala: Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2 Liberec 1 Tisk: GEOPRINT

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 BAKALÁŘSKÁ STUDIA (tříleté studium) Jednooborová Filologie Bohemistika v praxi Pedagogika Andragogika

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 Podrobnosti o přijímacím řízení budou uvedeny na www stránce univerzity na adrese http://www.tul.cz a Ústavu zdravotnických studií http://www.uzs.tul.cz

Více

Vyhláška děkana č. 24VD/2016 o podmínkách přijímání ke studiu v akademickém roce 2017/2018

Vyhláška děkana č. 24VD/2016 o podmínkách přijímání ke studiu v akademickém roce 2017/2018 Děkan Fakulty pedagogické Veleslavínova 42, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 e-mail: randam@kmt.zcu.cz V Plzni 19. října 2016 ZCU 028363/2016/DFPE/For Vyhláška děkana č. 24VD/2016 o podmínkách přijímání

Více

Vyhláška děkana č. 19VD/2015 o přijímání ke studiu v akademickém roce 2016/2017

Vyhláška děkana č. 19VD/2015 o přijímání ke studiu v akademickém roce 2016/2017 Děkan Fakulty pedagogické Veleslavínova 42, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: randam@kmt.zcu.cz V Plzni 7. října 2015 ZCU 029200/2015/DFPE/For Vyhláška děkana č. 19VD/2015

Více

Oznámení děkana EF TUL

Oznámení děkana EF TUL EKONOMICKÁ FAKULTA Oznámení děkana EF TUL Přijímací řízení pro akademický rok 2015/2016 Děkan fakulty v souladu s článkem II, odst. 9, směrnice č. 6/2014 Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomickou fakultu

Více

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 Pedagogická fakulta uskutečňuje programy: Bakalářské standardní doba studia 3 roky, přihlásit se mohou všichni

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2014/2015

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2014/2015 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2014/2015 Podrobnosti o přijímacím řízení budou uvedeny na www stránce univerzity na adrese http://www.tul.cz a Ústavu zdravotnických studií http://www.uzs.tul.cz

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 POZNÁVÁNÍ JE DOBRODRUŽSTVÍ

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 POZNÁVÁNÍ JE DOBRODRUŽSTVÍ PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 POZNÁVÁNÍ JE DOBRODRUŽSTVÍ PŘEHLED NABÍZENÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A OBORŮ CO NABÍZÍME? Bakalářské, magisterské, navazující magisterské

Více

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016 Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni 3. prosince 2015 ZCU 036656/2014/DFPE/Pel Vyhláška děkanky č. 22VD/2014

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 BAKALÁŘSKÁ STUDIA (tříleté studium) Jednooborová Filologie Bohemistika v praxi Pedagogika Andragogika KS

Více

Směrnice děkana č. 6/2016

Směrnice děkana č. 6/2016 Směrnice děkana č. 6/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomickou fakultu TUL v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech v akademickém roce 2017/2018 Článek I.

Více

Směrnice děkana č. 6/2013

Směrnice děkana č. 6/2013 Technická univerzita v Liberci Ekonomická fakulta Směrnice děkana č. 6/2013 Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomickou fakultu TUL v bakalářských, navazujících magisterských studijních a doktorských

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2015/2016 (platí pouze pro 2. kolo)

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2015/2016 (platí pouze pro 2. kolo) Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2015/2016 (platí pouze pro 2. kolo) V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách a o změně a doplnění

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2014/2015 (vybrané části)

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2014/2015 (vybrané části) Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2014/2015 (vybrané části) V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

2015 2016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Studijní oblasti. Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory

2015 2016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Studijní oblasti. Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory 015 016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Studijní oblasti Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory Přehled nabízených studijních programů a oborů Bakalářské obory Andragogika

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

ZÁKLADNÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 ZÁKLADNÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 Bakalářský studijní program a obor B 5345 SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ 5345R021 Zdravotnický záchranář o přijetí ke studiu 14.07.2017

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2014/2015 Pro akademický rok 2014/2015 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studijní programy: Bez

Více

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 Bakalářské studium V přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 jsou uchazeči přijímáni ke studiu v bakalářských studijních programech bez

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2014/2015 Pro akademický rok 2014/2015 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studijní programy: Bez

Více

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017 Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017 Pro akademický rok 2016/2017 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studium Děkan může uchazečům

Více

FORMA A OBSAH PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY (PZ)

FORMA A OBSAH PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY (PZ) Podmínky přijetí ke studiu: POŽADAVKY K PŘIJETÍ Základní podmínkou pro přijetí do bakalářských programů je vykonání maturitní zkoušky. Při přijímání do těchto programů se vychází z výsledku přijímací zkoušky

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2015/2016

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2015/2016 Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2015/2016 V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o

Více

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16 Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16 PROMÍJENÍ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK přijímací řízení pro akademický rok 2015/2016 Pro akademický rok 2015/2016 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 POZNÁVÁNÍ JE DOBRODRUŽSTVÍ

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 POZNÁVÁNÍ JE DOBRODRUŽSTVÍ PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 POZNÁVÁNÍ JE DOBRODRUŽSTVÍ PŘEHLED NABÍZENÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A OBORŮ CO NABÍZÍME? Bakalářské, magisterské, navazující magisterské

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2012/2013

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2012/2013 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2012/2013 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Č. j. 25900/11/97 vyhlašuje podle

Více

Přijímací řízení na bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy na FTK pro akademický rok 2015/2016

Přijímací řízení na bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy na FTK pro akademický rok 2015/2016 Přijímací řízení na bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy na FTK pro akademický rok 2015/2016 Termíny a poplatky Termín podání přihlášek: do 28. února 2015 (bakalářské a magisterské studijní

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo)

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo) Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo) III. Přihláška ke studiu (1) Přihlášky k bakalářskému nebo magisterskému studiu

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Ev. č. 008/25910/14 Č. j. OU-89249/25-2014 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity

Více

FAKULTA PEDAGOGICKÁ (FPE)

FAKULTA PEDAGOGICKÁ (FPE) FAKULTA PEDAGOGICKÁ (FPE) Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň tel.: 377636010 až 15, fax: 377636002, 377636022 e-mail: vosahlik@fpe.zcu.cz nebo mkrakor@fpe.zcu.cz WWW stránky: http://www.fpe.zcu.cz Den otevřených

Více

Kritéria pro hodnocení přijímacích zkoušek v roce 2008

Kritéria pro hodnocení přijímacích zkoušek v roce 2008 Kritéria pro hodnocení přijímacích zkoušek v roce 2008 Bakalářské studijní programy jednooborové studium (prezenční studium) B 1101 Matematika a její aplikace Písemný test z matematiky maximum 75 bodů

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2011/2012 Pro akademický rok 2011/2012 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studijní programy: Bez

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Veleslavínova 42, Plzeň, 30614 Tel.: 377 636 010-15 E-mail: vosahlik@fpe.zcu.cz, www stránka: www.fpe.zcu.cz Obecné informace o fakultě Fakulta pedagogická

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Veleslavínova 42, Plzeň, 30614 Tel.: 377 636 010-15,, fax: 377 636 002 E-mail: vosahlik@fpe.zcu.cz, WWW Stránka: www.fpe.zcu.cz Obecné informace o fakultě

Více

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ke studiu na Filozofické fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014. Podmínky pro přijetí

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ke studiu na Filozofické fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014. Podmínky pro přijetí 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ke studiu na Filozofické fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 Podmínky pro přijetí I. Studijní programy a studijní obory Pro akademický rok 2013/2014 je vyhlášeno 2. kolo

Více

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce Otevírané studijní programy a obory v ak. roce 2015-16 PřF UJEP garantuje minimální počet přijímaných z celkového počtu uchazečů, kteří splní nutné podmínky pro přijetí. Nejvyšší počty uchazečů přijímaných

Více

Obecné informace o fakultě Fakulta pedagogická ZČU zajišťuje výuku těchto akreditovaných studijních programů:

Obecné informace o fakultě Fakulta pedagogická ZČU zajišťuje výuku těchto akreditovaných studijních programů: Sedláčkova 38, Plzeň, 30614 Tel.: 377 636 010-15,, fax: 377 636 002 E-mail: vosahlik@fpe.zcu.cz, WWW Stránka: www.fpe.zcu.cz Obecné informace o fakultě Fakulta pedagogická ZČU zajišťuje výuku těchto akreditovaných

Více

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce (platí pouze pro 2. kolo)

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce (platí pouze pro 2. kolo) Otevírané studijní programy a obory v ak. roce 2015-2016 (platí pouze pro 2. kolo) PřF UJEP garantuje minimální počet přijímaných z celkového počtu uchazečů, kteří splní nutné podmínky pro přijetí. Nejvyšší

Více

Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů v českém jazyce, 2014/2015

Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů v českém jazyce, 2014/2015 Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů v českém jazyce, 2014/2015 Podmínky pro přijetí Základní podmínkou pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení

Více

Podmínky pro přijetí. I.1. Bakalářské studium - jednooborové

Podmínky pro přijetí. I.1. Bakalářské studium - jednooborové PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ ke studiu na Filozofické fakultě UJEP akademický rok 2008/2009 Podmínky pro přijetí I. Studijní programy a studijní obory Pro akademický rok 2008/2009 je vyhlášeno přijímací řízení ke

Více

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Studijní programy a studijní obory uskutečňované na PdF UP v Olomouci v akademickém roce 2015/2016 a podmínky pro přijetí ke studiu v těchto studijních

Více

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava platné v akademickém roce 2004/2005 pro: I. Bakalářský studijní program

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH O CELOŽIVOTNÍM VZDĚLÁVÁNÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ... 3 KONTAKTY... 3 ADRESA SÍDLA STUDIJNÍHO

Více

Doktorské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2017/2018 na VŠB-TU Ostrava otevřeny:

Doktorské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2017/2018 na VŠB-TU Ostrava otevřeny: Podmínky přijetí ke studiu v univerzitních studijních programech Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava pro akademický rok 2017/2018 typ studia doktorské Doktorské studijní programy (obory),

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2016/2017 (2. kolo přijímacího řízení)

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2016/2017 (2. kolo přijímacího řízení) Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2016/2017 (2. kolo přijímacího řízení) V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách a o změně a doplnění

Více

Zpráva o přijímacím řízení na MFF v roce 2012

Zpráva o přijímacím řízení na MFF v roce 2012 Zpráva o přijímacím řízení na MFF v roce 2012 Přijímací řízení do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů Přijímací řízení na MFF v r. 2012 probíhalo podle následujících pravidel.

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2016/2017

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2016/2017 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2016/2017 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Č. j. OU-82802/25-2015 vyhlašuje

Více

Pečlivě prostudujte pokyny pro vyplnění přihlášky ke studiu na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně.

Pečlivě prostudujte pokyny pro vyplnění přihlášky ke studiu na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Podmínky pro přijetí ke studiu v akreditovaném bakalářském studijním programu Zemědělské inženýrství, studijního oboru Agrobyznys na Mendelově univerzitě v Brně v akademickém roce 2014/2015 Studijní program

Více

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Výpočetní vědy. pro akademický rok 2015/2016

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Výpočetní vědy. pro akademický rok 2015/2016 Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu Výpočetní vědy pro akademický rok 2015/2016 V akademickém roce 2015/2016 bude na VŠB-TU Ostrava otevřen následující studijní program: doktorský

Více

Doktorské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2016/2017 na VŠB- TU Ostrava otevřeny:

Doktorské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2016/2017 na VŠB- TU Ostrava otevřeny: Podmínky přijetí ke studiu v univerzitních studijních programech Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava pro akademický rok 2016/2017 typ studia doktorské Doktorské studijní programy (obory),

Více

Přijímací řízení na Fakultě životního prostředí

Přijímací řízení na Fakultě životního prostředí Přijímací řízení na Fakultě životního prostředí Ve dnech 29. a 30. ledna 2010 jsou na celé ČZU v Praze dny otevřených dveří. Zájemci budou mít možnost prohlédnout si prostory Fakulty životního prostředí

Více

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-1/08

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-1/08 1 z 6 1 Úvodem Směrnice děkana Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, v souladu s udělenými akreditacemi ve smyslu č.111/1998 Sb., o vysokých školách (v aktuálním znění) dle 48-50

Více

České vysoké učení technické v Praze, Masarykův ústav vyšších studií

České vysoké učení technické v Praze, Masarykův ústav vyšších studií Ředitelka Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT v Praze vyhlašuje přijímací řízení pro akademický rok 2017/2018 pro bakalářský studijní program Specializace v pedagogice, studijní obor Učitelství praktického

Více

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Aplikované vědy a technologie

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Aplikované vědy a technologie Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu Aplikované vědy a technologie pro akademický rok 2015/2016 V akademickém roce 2015/2016 budou na VŠB-TU Ostrava otevřeny: bakalářský program

Více

Přijímací řízení FZV UP pro akademický rok 2018/2019

Přijímací řízení FZV UP pro akademický rok 2018/2019 Přijímací řízení FZV UP pro akademický rok 2018/2019 Předpokládané termíny konání přijímacích zkoušek: 28. května 2018: Fyzioterapie navazující magisterské studium - 1. kolo (písemný test) 11. - 15. června

Více

Masarykova univerzita Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Podmínky pro přijetí v přijímacím řízení v roce 2013 Informace o studijních oborech Studijní obor Forma studia Bakalářské studium Počet uchazečů Dostavilo se Přijato

Více

PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017. A. Studijní obor: Učitelství praktického vvučování a odborného výcviku Kód programu: B 7507

PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017. A. Studijní obor: Učitelství praktického vvučování a odborného výcviku Kód programu: B 7507 r------- Ředitelka Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT v Praze vyhlašuje přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017 pro bakalářský studijní program Specializace v pedagogice, studijní obor Učitelství

Více

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2012/2013

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2012/2013 Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2012/2013 Název: Fakulta výrobních technologií a managementu Sídlo: Na Okraji 1001, Ústí nad Labem, 400 96 Obecné informace o fakultě: Fakulta výrobních

Více

Bakalářské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2017/2018 na VŠB-TU Ostrava otevřeny:

Bakalářské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2017/2018 na VŠB-TU Ostrava otevřeny: Podmínky přijetí ke studiu v univerzitních studijních programech Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava pro akademický rok 2017/2018 typ studia bakalářské Bakalářské studijní programy (obory),

Více

Ostravská univerzita v Ostravě

Ostravská univerzita v Ostravě Pedagogická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě www.osu.cz AKADEMICKÝ ROK 2006-2007 STUDIJNÍ OBORY PREZENČNÍHO STUDIA ( DENNÍ STUDIUM ) bakalářské (3 roky):! Informační technologie ve vzdělávání! Rekreologie!

Více

Bakalářské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2016/2017 na VŠB-TU Ostrava otevřeny:

Bakalářské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2016/2017 na VŠB-TU Ostrava otevřeny: Podmínky přijetí ke studiu v univerzitních studijních programech Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava pro akademický rok 2016/2017 typ studia bakalářské Bakalářské studijní programy (obory),

Více

studijní obor čas místnost Pedagogika volného času se zaměřením na tělesnou výchovu a sport 9:00 A10

studijní obor čas místnost Pedagogika volného času se zaměřením na tělesnou výchovu a sport 9:00 A10 Bakalářské a magisterské studijní obory B7310 Filologie Cizí jazyky pro cestovní ruch - anglický jazyk Cizí jazyky pro cestovní ruch - francouzský jazyk A23 Cizí jazyky pro cestovní ruch - německý jazyk

Více

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 K 25. lednu 2013 vyhlašuje ředitelka Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2013-2014, 2 termíny přijímacích zkoušek a kritéria

Více

Kritéria přijímacího řízení pro střední školu

Kritéria přijímacího řízení pro střední školu Kritéria přijímacího řízení pro střední školu 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2014/2015 Ve školním roce 2014/2015 plánuje ředitel Střední odborné školy pedagogické, gymnázia a vyšší odborné školy

Více

Děkan Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Děkan Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Děkan Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Rozhodnutí o podmínkách přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech pro akademický rok 2017/2018 1. Na základě 48 až

Více

Návrh na přijímací řízení 2014

Návrh na přijímací řízení 2014 Vážení členové AS, za vedení LF vám předkládáme návrh přijímacího řízení a počtu přijatých pro akademický rok 2014/15. Doc.PhDr. Miroslava Kyasová, PhD. Prof.RNDr.Eva Táborská, CSc. Návrh na přijímací

Více

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ DĚKANA TF JU

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ DĚKANA TF JU SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ DĚKANA TF JU Číslo: 215/2013 České Budějovice, dne 15. 10. 2013 PODMÍNKY PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ KE STUDIU NA TEOLOGICKÉ FAKULTĚ JU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PRO AKADEMICKÝ ROK 2014/15

Více

1. PŘEHLED STUDIJNÍCH OBORŮ

1. PŘEHLED STUDIJNÍCH OBORŮ 1 Používáme zkratky: 2, 3, 4, 5 standardní doba studia v letech Bc bakalářský studijní obor Mgr magisterský studijní obor NMgr navazující magisterský studijní obor (obor navazuje na bakalářské studium)

Více

považováno za nesplnění jedné z podmínek k přijetí ke studiu na FZS.

považováno za nesplnění jedné z podmínek k přijetí ke studiu na FZS. V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, a s příslušnými ustanoveními Statutu Univerzity Jana

Více

I. Studijní programy. II. Podmínky přijetí ke studiu

I. Studijní programy. II. Podmínky přijetí ke studiu Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu B2301-Strojní inženýrství, bakalář. studij. programu B2341-Strojírenství, obor Diagnostika a servis silničních vozidel a v navazujícím magisterském

Více

II. Podmínky přijetí ke studiu

II. Podmínky přijetí ke studiu Podmínky pro přijetí ke studiu v češtině v bakalářském studijním programu B2301 Strojní inženýrství, B2341 Strojírenství Diagnostika a servis silničních vozidel a v navazujícím magisterském studijním programu

Více

HARMONOGRAM PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK. Místnost Datum

HARMONOGRAM PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK. Místnost Datum budova Jeronýmova 10 HARMONOGRAM PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK Místnost Datum 8.30 9.00 10.00 11.00 13.30 J 114 7. 6. /14. 6. Matematika J 227 7. 6. /14. 6. Základy výrobní techniky J 227 7. 6. /14. 6. Technická

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2017/2018

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2017/2018 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2017/2018 Č. j. OU-81670/25-2016 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity vyhlašuje podle 48

Více

Podmínky pro přijetí

Podmínky pro přijetí 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ke studiu na Filozofické fakultě UJEP pro akademický rok 2014/2015 Podmínky pro přijetí I. Studijní programy a studijní obory Pro akademický rok 2014/2015 je vyhlášeno 2. kolo

Více

Kritéria hodnocení přijímací zkoušky (PZ) 2018/ bakalářské studijní obory

Kritéria hodnocení přijímací zkoušky (PZ) 2018/ bakalářské studijní obory Kritéria hodnocení přijímací zkoušky (PZ) 2018/2019 - bakalářské studijní obory Aplikovaná matematika Matematika (dvouoborové) konat PZ z matematiky v rozsahu učiva gymnázií. Aplikovaná matematika bakalářský

Více

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce Otevírané studijní programy a obory v ak. roce 2012-13 PřF UJEP garantuje minimální počet přijímaných z celkového počtu uchazečů, kteří splní nutné podmínky pro přijetí. Nejvyšší počty uchazečů přijímaných

Více

Kritéria hodnocení přijímací zkoušky 2016/2017 - navazující magisterské studijní obory

Kritéria hodnocení přijímací zkoušky 2016/2017 - navazující magisterské studijní obory Kritéria hodnocení přijímací 2016/2017 - navazující magisterské studijní obory Aplikovaná matematika Forma přijímací Písemná zkouška z matematiky - Biofyzika Forma přijímací Písemná zkouška v rozsahu základních

Více

INFORMACE O STUDIU. bakalářského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE

INFORMACE O STUDIU. bakalářského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE INFORMACE O STUDIU bakalářského studijního programu SPECIALIACE V PEDAGOGICE oboru Sociální pedagogika (kombinované studium) v akademickém roce 2013/2014 studium na IMS v Brně Brno, leden 2013 2 ákladní

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na FES Univerzity Pardubice na akademický rok 2016/2017

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na FES Univerzity Pardubice na akademický rok 2016/2017 Zpráva o průběhu přijímacího řízení na FES Univerzity Pardubice na akademický rok 2016/2017 1. Informace o přijímacích zkouškách do studijních programů B6202 bakalářský studijní program Hospodářská politika

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2013/2014

Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2013/2014 Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2013/2014 A. Přijímací zkouška do bakalářského studia Podmínkou přijetí ke studiu

Více

VYHLÁŠKA DĚKANA FAV 3D/2016. Přijímací řízení do navazujících studijních programů Fakulty aplikovaných věd pro ak. rok 2016/2017

VYHLÁŠKA DĚKANA FAV 3D/2016. Přijímací řízení do navazujících studijních programů Fakulty aplikovaných věd pro ak. rok 2016/2017 VYHLÁŠKA DĚKANA FAV 3D/2016 Přijímací řízení do navazujících studijních programů Fakulty aplikovaných věd pro ak. rok 2016/2017 Uchazeč se podáním přihlášky hlásí na obor některého navazujícího studijního

Více

Opatření děkana ZSF č. 17/2006

Opatření děkana ZSF č. 17/2006 Opatření děkana ZSF č. 17/2006 Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2007/2008 do bakalářských a magisterských navazujících studijních programů Na základě znění 48 51 a 58 odst. 1 zákona č. 111/1998

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Přihláška ke studiu Přihláška ke studiu na přírodovědecké fakultě se podává elektronickou formou pomocí e-přihlášky. Vytištěná zkrácená verze přihlášky se neposílá, stačí vyplnit pouze elektronickou verzi

Více

Přezkumné řízení ( 50, odst. 7 Zákona č. 111/1998 Sb.) probíhalo během prázdnin a bylo uzavřeno rektorem UP dne: 16.9.2014.

Přezkumné řízení ( 50, odst. 7 Zákona č. 111/1998 Sb.) probíhalo během prázdnin a bylo uzavřeno rektorem UP dne: 16.9.2014. Univerzita alackého v lomouci FAULTA TĚLESNÉ ULTURY Závěrečná zpráva o průběhu přijímacího řízení pro akademický rok /5 řijímací řízení akademického roku /5 bylo ukončeno dne. října. V souladu se zákonem

Více

Forma zkoušky. Učitelství německého jazyka pro ZŠ. Učitelství informatiky pro ZŠ

Forma zkoušky. Učitelství německého jazyka pro ZŠ. Učitelství informatiky pro ZŠ V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, a příslušnými ustanoveními Statutu Západočeské univerzity

Více

Přijímací řízení FZV UP pro akademický rok 2017/2018

Přijímací řízení FZV UP pro akademický rok 2017/2018 Přijímací řízení FZV UP pro akademický rok 2017/2018 Předpokládané termíny konání přijímacích zkoušek: 29. května 2017: Fyzioterapie navazující magisterské studium - 1. kolo (písemný test) 12. - 16. června

Více

Přehled studijních oborů souvisejících se studiem matematiky:

Přehled studijních oborů souvisejících se studiem matematiky: Podmínkou přijetí ke studiu je dosažení úplného středoškolského vzdělání s maturitou a řádně podaná přihláška. Všichni uchazeči jsou povinni absolvovat písemnou přijímací zkoušku. Přijímací zkoušku lze

Více

PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU NA CMTF UP V OLOMOUCI PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 OBORY REALIZOVANÉ V ČESKÉM JAZYCE

PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU NA CMTF UP V OLOMOUCI PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 OBORY REALIZOVANÉ V ČESKÉM JAZYCE PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU NA CMTF UP V OLOMOUCI PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 OBORY REALIZOVANÉ V ČESKÉM JAZYCE (schválené AS CMTF UP Olomouc dne 10. června 2015) 1. Seznam otevíraných studijních oborů,

Více

Forma zkoušky. Učitelství německého jazyka pro SŠ. Učitelství informatiky pro SŠ. Učitelství psychologie pro SŠ

Forma zkoušky. Učitelství německého jazyka pro SŠ. Učitelství informatiky pro SŠ. Učitelství psychologie pro SŠ V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, a příslušnými ustanoveními Statutu Západočeské univerzity

Více

Přijímací řízení projednal a schválil Akademický senát LF MU na svém řádném zasedání dne

Přijímací řízení projednal a schválil Akademický senát LF MU na svém řádném zasedání dne Přijímací řízení 2017 - projednal a schválil Akademický senát LF MU na svém řádném zasedání dne 20. 9. 2016 Návrh vychází z ustanovení 49 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

Návrh na přijímací řízení 2017

Návrh na přijímací řízení 2017 Návrh na přijímací řízení 2017 Návrh předpokládá otevření stejných studijních oborů jako v akad.roce 2016/17. Pouze kombinovaná forma oboru Porodní asistentka nebude otevřena, naopak bude otevřena kombinovaná

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na FES Univerzity Pardubice na akademický rok 2013/2014

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na FES Univerzity Pardubice na akademický rok 2013/2014 Zpráva o průběhu přijímacího řízení na FES Univerzity Pardubice na akademický rok 2013/2014 1. Informace o přijímacích zkouškách do studijních programů B6202 bakalářský studijní program Hospodářská politika

Více

Kritéria přijímacího řízení pro střední školu

Kritéria přijímacího řízení pro střední školu Kritéria přijímacího řízení pro střední školu 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Ve školním roce 2015/2016 plánuje střední škola, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední

Více

Systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001

Systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001 Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava Systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001 VYHLÁŠKA EkF_VYH_06_012 PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu bakalářských a navazujících magisterských studijních programů

Více

Časový plán a základní informace k podávání přihlášek ke studiu

Časový plán a základní informace k podávání přihlášek ke studiu Rozšíření a doplnění VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro akademický rok 2015 2016 A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní pro následující NOVĚ AKREDITOVANÉ OBORY uskutečňované

Více

VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Sokolská třída 33, Ostrava

VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Sokolská třída 33, Ostrava VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Sokolská třída 33, 701 21 Ostrava PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu v doktorských studijních programech akreditovaných v českém jazyce Ekonomické

Více

Forma a náplň přijímací zkoušky. Způsob hodnocení v rámci přijímacího řízení

Forma a náplň přijímací zkoušky. Způsob hodnocení v rámci přijímacího řízení Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v akademickém roce 2016/17 V souladu s čl. 25 Statutu Univerzity Hradec Králové

Více