PŘEHLED OBORŮ DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEHLED OBORŮ DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ"

Transkript

1 ŘEHLED OBORŮ FAKULTA ŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A EDAGOGICKÁ Krédem Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické je vychovávat učitele, kteří do budoucího povolání vloží celou svou osobnost. Kromě učitelství nabízí fakulta také neučitelské obory v oblasti přírodních věd nebo humanitních studií. Svým studentům fakulta poskytuje výuku obohacenou o výběr z několika cizích jazyků nebo odbornou praxi. Absolventi nacházejí uplatnění nejčastěji na pozicích pedagogů, mají však vysokou míru adaptability dle konkrétního vystudovaného oboru a prosazují se mimo jiné také ve státní správě a samosprávě, v ekonomii, filozofii, tělovýchově a sportu, v mediální sféře, ve výzkumných laboratořích nebo v neziskových oblastech. Technická univerzita v Liberci nabízí studijní programy budoucím odborníkům v oblastech strojírenství, textilního průmyslu, ekonomie, učitelství, mechatroniky, umění a architektury a zdravotnictví. Studium je založené na individuálním přístupu pedagogů ke studentům. Univerzita navíc disponuje vlastním vědecko-výzkumným centrem a odpovídajícím technickým zázemím, univerzitní koleje patří mezi studenty nejoblíbenější a nejlépe hodnocená vysokoškolská ubytování v ČR. DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

2 Seznam studijních programů a oborů otvíraných v akademickém roce 16/17 Bakalářské studium Studijní program/obor FS oznámka B 7507 Specializace v pedagogice Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání Historie se zaměřením na vzdělávání Humanitní studia se zaměřením na vzdělávání Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání Španělský jazyk se zaměřením na vzdělávání B 1701 Fyzika Fyzika se zaměřením na vzdělávání B 1301 Geografie Geografie se zaměřením na vzdělávání B 1407 Chemie Chemie se zaměřením na vzdělávání B 1801 Informatika Informatika se zaměřením na vzdělávání B 1101 Matematika Matematika se zaměřením na vzdělávání B 7401 Tělesná výchova a sport Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání KOMBINACE OBORŮ RO REZENČNÍ STUDIUM anglický jazyk český jazyk a literatura anglický jazyk geografie anglický jazyk historie anglický jazyk humanitní studia anglický jazyk informatika anglický jazyk matematika anglický jazyk německý jazyk anglický jazyk španělský jazyk anglický jazyk tělesná výchova český jazyk a literatura historie český jazyk a literatura humanitní studia český jazyk a literatura německý jazyk český jazyk a literatura španělský jazyk český jazyk a literatura tělesná výchova fyzika chemie fyzika informatika fyzika matematika fyzika tělesná výchova geografie humanitní studia geografie historie geografie matematika geografie německý jazyk geografie španělský jazyk geografie tělesná výchova historie německý jazyk historie španělský jazyk humanitní studia německý jazyk chemie informatika chemie matematika chemie tělesná výchova informatika matematika matematika tělesná výchova německý jazyk španělský jazyk německý jazyk tělesná výchova, K, K, K, K, K, K, K, K 280, K KOMBINACE OBORŮ RO KOMBINOVANÉ STUDIUM anglický jazyk fyzika anglický jazyk chemie anglický jazyk informatika anglický jazyk matematika anglický jazyk tělesná výchova fyzika historie fyzika humanitní studia fyzika chemie fyzika informatika fyzika matematika fyzika německý jazyk fyzika tělesná výchova historie chemie historie informatika historie matematika historie německý jazyk historie tělesná výchova humanitní studia chemie humanitní studia informatika humanitní studia matematika chemie informatika chemie matematika chemie německý jazyk chemie tělesná výchova informatika matematika informatika německý jazyk informatika tělesná výchova matematika německý jazyk matematika tělesná výchova Vypsané dvojkombinace těchto studijních oborů se zaměřením na vzdělávání viz tabulka. ro obory Fyzika, Geografie, Chemie, Informatika, Matematika jsou možné i nevypsané vzájemné kombinace oborů; rozvrh pro výuku v těchto dalších kombinacích je nutné řešit individuálně, není plně garantován. S výjimkou oborů Anglický jazyk a Tělesná výchova se přijímací zkouška nekoná. Rozvrh je garantován pro ty z vypsaných kombinací, na které se zapíše minimálně 8 uchazečů platí pro prezenční i kombinované studium. B 7507 Specializace v pedagogice Učitelství odborných předmětů Učitelství pro mateřské školy B 7310 Filologie Český jazyk a literatura B 6101 Filozofie Filozofie humanitních věd B 1301 Geografie Aplikovaná geografie B 7106 Historická studia Kulturněhistorická a muzeologická studia B 1101 Matematika Matematika B 7506 Speciální pedagogika Speciální pedagogika pro vychovatele B 7401 Tělesná výchova a sport Rekreologie B 7505 Vychovatelství edagogika volného času K K Souběžné studium, písemná zkouška ísemná a ústní přijímací zkouška řijímací zkouška se nekoná řijímací zkouška se nekoná řijímací zkouška se nekoná ísemná přijímací zkouška ísemná přijímací zkouška ísemná přijímací zkouška řijímací zkouška se nekoná ísemná a ústní přijímací zkouška Magisterské studium M 7503 Učitelství pro základní školy Učitelství pro 1. stupeň základních škol K Ústní pohovor, ohodnocení doručených materiálů včetně odborného portfolia

3 Doktorské studium Navazující magisterské studium Studijní program/obor FS oznámka N 7503 Učitelství pro základní školy Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ Učitelství dějepisu pro 2. stupeň ZŠ Učitelství fyziky pro 2. stupeň ZŠ* Učitelství chemie pro 2. stupeň ZŠ* Učitelství informatiky pro 2. stupeň ZŠ Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ* Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň ZŠ Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň ZŠ Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ* Učitelství zeměpisu pro 2. stupeň ZŠ N 7504 Učitelství pro střední školy Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ Učitelství fyziky pro SŠ* Učitelství informatiky pro SŠ Učitelství matematiky pro SŠ* N 1103 Aplikovaná matematika Matematické modely a jejich aplikace N 1701 Fyzika Aplikovaná fyzika N 7105 Historické vědy Historie N 7506 Speciální pedagogika Speciální pedagogika 1103 Aplikovaná matematika Matematické modely a jejich aplikace 3901 Aplikované vědy v inženýrství Fyzikální inženýrství ozn.: FS forma studia: prezenční, K kombinovaná; předpokládaný počet přijímaných Učitelské obory označené hvězdičkou jsou akreditovány v rámci jiných studijních programů (Fyzika, Chemie, Matematika, Tělesná výchova a sport). 80 Studium v libovolné kombinaci dvou různých akreditovaných studijních oborů. ísemná přijímací zkouška. 2 ísemná přijímací zkouška 2 ísemná přijímací zkouška 10 ísemná zkouška, ústní pohovor K ísemná zkouška, ústní pohovor, K 5, K 5 Ústní pohovor

4 JAK SE ŘIHLÁSIT KE STUDIU řihláška ke studiu se nejprve vyplní on-line na: dále je třeba vytisknout a zaslat poštou na adresu fakulty. řihláška ke studiu bude zaevidována až po zaplacení nevratného administrativního poplatku ve výši 550 Kč. latba administrativního poplatku se provádí výhradně bankovním převodem na účet ČSOB: č. ú /0300, variabilní symbol Uchazeč spolu s přihláškou zašle kopii převodního příkazu potvrzenou peněžním ústavem. otvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a k výkonu povolání, které je součástí přihlášky ke studiu na vysoké škole, je požadováno pouze tehdy, pokud je to uvedeno u jednotlivých studijních oborů. 9 i Důležité termíny: Termín nejzazšího zaslání přihlášek na bakalářské, magisterské a navazující magisterské studium: * Termín přijímacích zkoušek (včetně talentových): Náhradní termín přijímacích zkoušek (včetně talentových): Termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu: , (pro náhradní termín) Termín vydání rozhodnutí o přezkoumání rozhodnutí: Termín skončení přijímacího řízení: *Ve výjimečných případech může děkan termín pro podávání přihlášek prodloužit. Další informace a odkazy: Webové stránky fakulty: Najdete tam všechny informace o studijních oborech a přijímacím řízení (včetně vzorových testů). Klikněte na sekci Uchazeči. Obecné předpoklady pro přijetí: odmínkou přijetí ke studiu je předložení dokladu o úspěšně ukončeném středoškolském vzdělání (pro bakalářské studium nebo magisterské nenavazující studium) nebo dokladu o absolvování bakalářského studia (pro magisterský studijní program, který navazuje na bakalářský studijní program). Do doktorských studijních programů jsou přijímáni absolventi magisterských studijních programů. Uchazeči o studium-cizinci jsou povinni doložit doklad o dosaženém vzdělání, který je uznán na území ČR. oskytnutí osobních údajů v přihlášce ke studiu je podle 88 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění povinné. V případě jejich neposkytnutí nebude přihláška ke studiu přijata ke zpracování. Kontakt a adresa pro zaslání přihlášky: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, studijní oddělení, Studentská 1402/2, Liberec 1 Úřední hodiny: pondělí 13:00 15:00 úterý 8:00 12:00 středa 8:00 11:00 a 13:00 15:00 pátek 8:00 12:00 Kontaktní osoba: Miroslava Brabcová tel.: , ozn.: Ke dni uzávěrky informačních materiálů MŠMT nezveřejnilo počty financovaných studentů na ak. rok 16/17 a podmínky přijímacího řízení nebyly dosud předloženy Akademickému senátu F ke schválení, proto je třeba uvedené údaje o přijímacím řízení považovat za předběžné.

5 Obsahová náplň přijímací zkoušky a kritéria vyhodnocení Specializace v pedagogice Fyzika Geografie Chemie Informatika Matematika Tělesná výchova a sport Způsob hodnocení Další podmínky Vypsané dvojkombinace studijních oborů se zaměřením na vzdělávání Maximální bodové ohodnocení 0 b., v každém oboru je možné získat 100 bodů. ro kombinované studium je maximum 260 bodů až 100 bodů za každý obor a vždy 30 bodů za hodnověrně doloženou pedagogickou praxi v každém z oborů. Za průměrný SŠ prospěch do 1,50 včetně nebo za dosažení percentilu alespoň 55 v testu OS NSZ společnosti SCIO ve šk. roce 15/16 získává uchazeč 0 bodů a po předložení dokladu o úspěšně ukončeném středoškolském vzdělání je přijat, pro kombinované studium může získat dalších až 60 bodů za praxi v oborech. řijímací zkoušky se konají pouze pro obor Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání a Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání. U ostatních oborů se zaměřením na vzdělávání se boduje průměrný středoškolský prospěch výroční vysvědčení z posledních čtyř ročníků střední školy, popř. pololetní z maturitního ročníku, není-li střední škola v době podání přihlášky ještě ukončena (do 1,50 včetně 100 b., do 1,60 včetně 95 b., do 1,70 včetně 90 b. atd.). ro obory Tělesná výchova a Chemie je lékařské potvrzení vyžadováno. Bakalářské studijní programy Anglický jazyk ísemný test z AJ gymnaziální úrovně, maximální počet bodů 100 b. odmínky pro prominutí přijímací zkoušky Tělesná výchova odmínky pro přijetí Specializace v pedagogice ísemný test odmínky pro přijetí Specializace v pedagogice 1. kolo - doklady o praxi 1. kolo - písemný test Do 2. kola postupuje 60 prvních uchazečů z 1. kola Filologie Filozofie Geografie odmínky pro přijetí řijímací zkouška se promíjí uchazečům, kteří doloží získání jazykového certifikátu úrovně B2, C1, C2 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Talentová přijímací zkouška, maximální počet bodů 100 b. Atletika běh 100 m; běh 1500 m (muži) a 800 m (ženy). Gymnastika akrobatická sestava z povinných prvků (kotoul vpřed, kotoul vzad do zášvihu, přemet stranou, stoj na rukou) v libovolném pořadí; hrazda (shyby nadhmatem muži, výdrž ve shybu nadhmatem ženy). lavání 100 m kraul nebo prsa se startovním skokem. Umístění se v pořadí vyhovujícím kapacitě oboru a kombinace oborů Učitelství odborných předmětů Umístění se v pořadí vyhovujícím kapacitě oboru. Maximální bodové ohodnocení 50 b odle dosažených bodů Učitelství pro mateřské školy Zaslané materiály dokládající praxi v oboru, motivační esej. Maximální bodové ohodnocení 10 b. Znalosti z pedagogiky, psychologie na úrovni střední pedagogické školy, všeobecný přehled. Maximální bodové ohodnocení 40 b. 2. kolo - ústní zkouška ohovor nad portfoliem uchazeče, motivačním esejem a seznamem prostudované odborné literatury. Maximální bodové ohodnocení 50 b. odmínky pro přijetí Umístění se v pořadí vyhovujícím kapacitě oboru. Celkové maximální hodnocení 100 b. Tělesná výchova a sport odle dosažených bodů Z pedagogiky a psychologie odle dosažených bodů Český jazyk a literatura Filozofie humanitních věd Aplikovaná geografie Rekreologie řijímací zkouška se nekoná, přijímá se podle průměrného prospěchu na střední škole. Za průměrný SŠ prospěch do 1,50 včetně nebo za dosažení percentilu alespoň 55 v testu OS NSZ společnosti SCIO ve školním roce 15/16 je uchazeč po předložení dokladu o úspěšně ukončeném středoškolském vzdělání přijat automaticky. řijímáni jsou ti uchazeči, kteří se umístí v pořadí vyhovujícím kapacitě oboru. U oboru Rekreologie je vyžadováno lékařské potvrzení. odle průměrného prospěchu na SŠ (výroční vysvědčení z posledních čtyř ročníků střední školy, popř. pololetní z maturitního ročníku, není-li střední škola v době podání přihlášky ještě ukončena) - do 1,50 včetně 100 b., do 1,60 včetně 95 b., do 1,70 včetně 90 b. atd. Historická studia ísemný test Kulturněhistorická a muzeologická studia Dějepis v rozsahu gymnaziálního učiva či střední školy humanitního zaměření. odmínky pro prominutí přijímací zkoušky Uchazeči, kteří s přihláškou doloží maturitní zkoušku z dějepisu s prospěchem výborně, velmi dobře či dobře nebo kteří dosáhli průměru na SŠ do 1,50 včetně, jsou přijati. odmínky pro přijetí Umístění se v pořadí vyhovujícím kapacitě oboru. Celkové maximální hodnocení 100 b. odle dosažených bodů

6 Matematika ísemný test Matematika Z učiva matematiky na gymnáziu či střední škole přírodovědného, popř. technického zaměření. odmínky pro přijetí Umístění se v pořadí vyhovujícím kapacitě oboru. Maximální bodové ohodnocení 100 b. odle dosažených bodů. Bakalářské studijní programy Magisterské studijní programy Speciální pedagogika ísemný test odmínky pro přijetí Lékařské potvrzení je vyžadováno. Vychovatelství 1. kolo - doklady o praxi 1. kolo - písemný test Do 2. kola postupuje 100 prvních uchazečů z 1. kola 2. kolo - ústní zkouška odmínky pro přijetí Učitelství pro základní školy odmínky pro prominutí přijímací zkoušky Ústní pohovor odmínky pro přijetí Speciální pedagogika pro vychovatele Základy společenských věd, pedagogiky, speciální pedagogiky a věd souvisejících; součástí testu jsou i úlohy zjišťující všeobecné studijní předpoklady. Součástí hodnocení v přijímacím řízení je i průměrný prospěch na SŠ (výroční vysvědčení z posledních čtyř ročníků střední školy, popř. pololetní z maturitního ročníku, není-li střední škola v době podání přihlášky ještě ukončena), maximální bodový zisk za prospěch je 100 b., boduje se podle následujícího pravidla: průměr do 1,50 včetně 100 b., do 1,60 včetně 95 b., do 1,70 včetně 90 b. atd. Umístění se v pořadí vyhovujícím kapacitě oboru. Maximální bodové ohodnocení 400 b., z toho max. 300 bodů za písemný test a 100 bodů za průměrný SŠ prospěch. odle dosažených bodů. Umístění se v pořadí vyhovujícím kapacitě oboru. Celkové maximální hodnocení 100 b. edagogika volného času Zaslané materiály dokládající praxi v oboru, motivační esej, životopis. Maximální bodové ohodnocení 10 b. Znalosti z pedagogiky a psychologie na úrovni střední školy. Maximální bodové ohodnocení 30 b. ohovor nad portfoliem uchazeče a seznamem odborné literatury. Maximální bodové ohodnocení 60 b. Umístění se v pořadí vyhovujícím kapacitě oboru. Maximální bodové ohodnocení 100 b. odle dosažených bodů. Lékařské potvrzení je vyžadováno, včetně potvrzení od foniatra či logopeda. Učitelství pro 1. stupeň základní školy Bez přijímacího pohovoru jsou přijati studenti s průměrem do 1,5 z celkového studia na SŠ, popř. ti, kteří v testu OS NSZ společnosti SCIO dosáhli v roce 15/16 percentilu alespoň 55. ohovor nad doklady doručenými spolu s přihláškou (motivační esej, životopis, potvrzená praxe a zájmová činnost v oboru vše musí být hodnověrně doloženo, praxe potvrzena zaměstnavatelem) a odborným portfoliem (uchazeči o prezenční studium přinesou k pohovoru, uchazeči o kombinované studium doručí spolu s přihláškou a ostatními materiály). ři pohovoru se vedle středoškolského prospěchu (nutno vyplnit v přihlášce) budou hodnotit motivace a předpoklady ke studiu včetně komunikačních dovedností. Doručené materiály včetně portfolia budou hodnoceny max. 10 body u prezenčního studia a max. 40 body u kombinovaného studia, pohovor bude hodnocen max. 60 body v obou formách studia. Umístění se v pořadí vyhovujícím kapacitě oboru. Celkové max. hodnocení 70 bodů pro uchazeče o prezenční Umístění se pořadí vyhovujícím kapacitě oboru. Celkové maximální hodnocení 100 b. studium a 100 bodů pro uchazeče o kombinované studium. odle dosažených bodů.

7 Učitelství pro základní školy (pro 2. st. ZŠ) Anglický jazyk, Dějepis, Fyzika, Chemie, Informatika, Matematika, Německý jazyk, Občanská výchova, Tělesná výchova, Zeměpis Učitelství pro střední školy Studium v libovolné kombinaci dvou různých akreditovaných studijních oborů. Český jazyk a literatura, Fyzika, Informatika, Matematika Navazující magisterské studijní programy ísemný test Maximální bodové hodnocení odmínky pro přijetí Lékařské potvrzení je vyžadováno. Aplikovaná matematika ísemný test odmínky pro přijetí Fyzika ísemná zkouška odmínky pro přijetí Historické vědy ísemná zkouška a ústní pohovor odmínky pro přijetí Oba obory zvolené kombinace + pedagogika a psychologie v rozsahu bakalářského studia dané kombinace. Test z pedagogiky a psychologie se promíjí, pokud uchazeč doloží, že v bakalářském studiu na F TUL absolvoval pedagogicko-psychologický modul, popř. obdobně zaměřený kurz či modul na jiné fakultě a vysoké škole. 100 bodů v každém oboru kombinace, 50 bodů pedagogika a psychologie (v případě prominutí je 50 b. za pedagogiku a psychologii přiděleno automaticky). Celkem max. 250 b. Umístění se v pořadí vyhovujícím kapacitě oboru. odle dosažených bodů. Matematické modely a jejich aplikace Test ze základů oboru na úrovni bakalářského studia matematiky. Umístění se v pořadí vyhovujícím kapacitě oboru. Maximální bodové hodnocení 100 b. odle dosažených bodů. Aplikovaná fyzika Test ze základů oboru na úrovni bakalářského studia fyziky. Umístění se v pořadí vyhovujícím kapacitě oboru. Maximální bodové hodnocení 100 b. odle dosažených bodů. Historie Test ze základů oboru na úrovni bakalářského studia oboru Kulturněhistorická a muzeologická studia (viz Ústní pohovor nad projektem diplomové práce. Umístění se v pořadí vyhovujícím kapacitě oboru. Maximální bodové hodnocení 100 b. odle dosažených bodů. Doktorské studijní programy Speciální pedagogika 1. kolo - písemný test Do 2. kola postupuje 60 prvních uchazečů z 1. kola. 2. kolo ústní pohovor. Lékařské potvrzení je vyžadováno, včetně potvrzení od foniatra či logopeda. Aplikovaná matematika Aplikované vědy v inženýrství Ústní zkouška odmínky pro přijetí Speciální pedagogika Vědomostní test na úrovni bakalářského studia speciální pedagogiky. Maximální bodové ohodnocení 0 b. Ústní pohovor nad projektem budoucí diplomové práce souvisejícím se zvoleným oborem studia, předložení profesního portfolia (uchazeč komisi předloží během ústního pohovoru) a orientace v oboru speciální pedagogiky. Cílem je zjistit předpoklady a motivaci pro studium zvoleného oboru. Maximální bodové ohodnocení 0 b. odle dosažených bodů. Celkové maximální ohodnocení 400 b. Matematické modely a jejich aplikace Fyzikální inženýrství Ústní pohovor ze základů oboru na úrovni magisterského studia. Umístění se v pořadí vyhovujícím kapacitě oboru. Maximální bodové hodnocení 100 b. odle dosažených bodů.

8 zkus to s TUL, budeš Více než 0 oborů VYBER SI LIBEREC Fakulta strojní Fakulta textilní Fakulta přírodovědněhumanitní a pedagogická Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace Ekonomická fakulta Ústav zdravotnických studií Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Fakulta umění a architektury 0 oborů na 6 fakultách a vysokoškolském ústavu Smlouvy o výměně studentů s univerzitami po celém světě Osobní přístup ke studentům Široké uplatnění absolventů Kulturní a sportovní prostředí města Liberce a okolí TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Studentská 1402/ Liberec 1 tel.:

Vyhláška děkanky č. 6/2009

Vyhláška děkanky č. 6/2009 Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni Vyhláška děkanky č. 6/2009 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2010/2011 Děkanka Fakulty pedagogické ZČU v Plzni vyhlašuje podle 49 Zákona č. 111/1998

Více

INFORMACE PRO 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2013/2014

INFORMACE PRO 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2013/2014 INFORMACE PRO 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2013/2014 Podrobnosti o přijímacím řízení budou uvedeny na www stránce univerzity na adrese http://www.tul.cz a Ústavu zdravotnických studií http://www.uzs.tul.cz

Více

Oznámení děkana EF TUL

Oznámení děkana EF TUL EKONOMICKÁ FAKULTA Oznámení děkana EF TUL Přijímací řízení pro akademický rok 2015/2016 Děkan fakulty v souladu s článkem II, odst. 9, směrnice č. 6/2014 Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomickou fakultu

Více

Směrnice děkana č. 6/2013

Směrnice děkana č. 6/2013 Technická univerzita v Liberci Ekonomická fakulta Směrnice děkana č. 6/2013 Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomickou fakultu TUL v bakalářských, navazujících magisterských studijních a doktorských

Více

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016 Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni 3. prosince 2015 ZCU 036656/2014/DFPE/Pel Vyhláška děkanky č. 22VD/2014

Více

Přijímací řízení na bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy na FTK pro akademický rok 2015/2016

Přijímací řízení na bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy na FTK pro akademický rok 2015/2016 Přijímací řízení na bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy na FTK pro akademický rok 2015/2016 Termíny a poplatky Termín podání přihlášek: do 28. února 2015 (bakalářské a magisterské studijní

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Ev. č. 008/25910/14 Č. j. OU-89249/25-2014 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity

Více

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 Bakalářské studium V přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 jsou uchazeči přijímáni ke studiu v bakalářských studijních programech bez

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2014/2015 (vybrané části)

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2014/2015 (vybrané části) Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2014/2015 (vybrané části) V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo)

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo) Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo) III. Přihláška ke studiu (1) Přihlášky k bakalářskému nebo magisterskému studiu

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2015/2016

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2015/2016 Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2015/2016 V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2014/2015 Pro akademický rok 2014/2015 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studijní programy: Bez

Více

2015 2016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Studijní oblasti. Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory

2015 2016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Studijní oblasti. Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory 015 016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Studijní oblasti Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory Přehled nabízených studijních programů a oborů Bakalářské obory Andragogika

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2016/2017

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2016/2017 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2016/2017 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Č. j. OU-82802/25-2015 vyhlašuje

Více

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017 Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017 Pro akademický rok 2016/2017 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studium Děkan může uchazečům

Více

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16 Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16 PROMÍJENÍ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK přijímací řízení pro akademický rok 2015/2016 Pro akademický rok 2015/2016 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže

Více

Kritéria pro hodnocení přijímacích zkoušek v roce 2008

Kritéria pro hodnocení přijímacích zkoušek v roce 2008 Kritéria pro hodnocení přijímacích zkoušek v roce 2008 Bakalářské studijní programy jednooborové studium (prezenční studium) B 1101 Matematika a její aplikace Písemný test z matematiky maximum 75 bodů

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2011/2012 Pro akademický rok 2011/2012 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studijní programy: Bez

Více

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Aplikované vědy a technologie

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Aplikované vědy a technologie Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu Aplikované vědy a technologie pro akademický rok 2015/2016 V akademickém roce 2015/2016 budou na VŠB-TU Ostrava otevřeny: bakalářský program

Více

Bakalářské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2016/2017 na VŠB-TU Ostrava otevřeny:

Bakalářské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2016/2017 na VŠB-TU Ostrava otevřeny: Podmínky přijetí ke studiu v univerzitních studijních programech Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava pro akademický rok 2016/2017 typ studia bakalářské Bakalářské studijní programy (obory),

Více

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Studijní programy a studijní obory uskutečňované na PdF UP v Olomouci v akademickém roce 2015/2016 a podmínky pro přijetí ke studiu v těchto studijních

Více

Časový plán a základní informace k podávání přihlášek ke studiu

Časový plán a základní informace k podávání přihlášek ke studiu Rozšíření a doplnění VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro akademický rok 2015 2016 A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní pro následující NOVĚ AKREDITOVANÉ OBORY uskutečňované

Více

Obecné informace o fakultě Fakulta pedagogická ZČU zajišťuje výuku těchto akreditovaných studijních programů:

Obecné informace o fakultě Fakulta pedagogická ZČU zajišťuje výuku těchto akreditovaných studijních programů: Sedláčkova 38, Plzeň, 30614 Tel.: 377 636 010-15,, fax: 377 636 002 E-mail: vosahlik@fpe.zcu.cz, WWW Stránka: www.fpe.zcu.cz Obecné informace o fakultě Fakulta pedagogická ZČU zajišťuje výuku těchto akreditovaných

Více

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Výpočetní vědy. pro akademický rok 2015/2016

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Výpočetní vědy. pro akademický rok 2015/2016 Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu Výpočetní vědy pro akademický rok 2015/2016 V akademickém roce 2015/2016 bude na VŠB-TU Ostrava otevřen následující studijní program: doktorský

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2013/2014

Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2013/2014 Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2013/2014 A. Přijímací zkouška do bakalářského studia Podmínkou přijetí ke studiu

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH O CELOŽIVOTNÍM VZDĚLÁVÁNÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ... 3 KONTAKTY... 3 ADRESA SÍDLA STUDIJNÍHO

Více

Podmínky pro přijetí

Podmínky pro přijetí 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ke studiu na Filozofické fakultě UJEP pro akademický rok 2014/2015 Podmínky pro přijetí I. Studijní programy a studijní obory Pro akademický rok 2014/2015 je vyhlášeno 2. kolo

Více

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2012/2013

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2012/2013 Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2012/2013 Název: Fakulta výrobních technologií a managementu Sídlo: Na Okraji 1001, Ústí nad Labem, 400 96 Obecné informace o fakultě: Fakulta výrobních

Více

Systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001

Systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001 Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava Systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001 VYHLÁŠKA EkF_VYH_06_012 PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu bakalářských a navazujících magisterských studijních programů

Více

Systémové inženýrství a informatika, Ekonomika a management

Systémové inženýrství a informatika, Ekonomika a management UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko-správní Směrnice č. 2 /2010 Věc: Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2011/2012 Účinnost od: 1. 10. 2010 do 31.10. 2011

Více

Kritéria přijímacího řízení pro střední školu

Kritéria přijímacího řízení pro střední školu Kritéria přijímacího řízení pro střední školu 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2014/2015 Ve školním roce 2014/2015 plánuje ředitel Střední odborné školy pedagogické, gymnázia a vyšší odborné školy

Více

PRAVIDLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2016/2017

PRAVIDLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2016/2017 V Brně dne 3. listopadu 2015 Výtisk jediný Počet listů: 7 PRAVIDLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2016/2017 Doktorský

Více

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 A STANOVUJE PODMÍNKY K PŘIJETÍ KE STUDIU

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 A STANOVUJE PODMÍNKY K PŘIJETÍ KE STUDIU V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, a s příslušnými ustanoveními Statutu Univerzity J.

Více

1. PŘEHLED STUDIJNÍCH OBORŮ

1. PŘEHLED STUDIJNÍCH OBORŮ 1 Používáme zkratky: 2, 3, 4, 5 standardní doba studia v letech Bc bakalářský studijní obor Mgr magisterský studijní obor NMgr navazující magisterský studijní obor (obor navazuje na bakalářské studium)

Více

Opatření děkana ZSF č. 17/2006

Opatření děkana ZSF č. 17/2006 Opatření děkana ZSF č. 17/2006 Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2007/2008 do bakalářských a magisterských navazujících studijních programů Na základě znění 48 51 a 58 odst. 1 zákona č. 111/1998

Více

pro akademický rok 2013/2014:

pro akademický rok 2013/2014: Podmínky přijímacího řízení pro bakalářské studijní programy, v prezenční a kombinované formě studia (dále jen Podmínky ) Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický

Více

Kritéria hodnocení přijímací zkoušky 2016/2017 - navazující magisterské studijní obory

Kritéria hodnocení přijímací zkoušky 2016/2017 - navazující magisterské studijní obory Kritéria hodnocení přijímací 2016/2017 - navazující magisterské studijní obory Aplikovaná matematika Forma přijímací Písemná zkouška z matematiky - Biofyzika Forma přijímací Písemná zkouška v rozsahu základních

Více

stanovuji podmínky přijetí ke studiu

stanovuji podmínky přijetí ke studiu Podmínky přijímacího řízení pro bakalářské studijní programy, prezenční a kombinovanou formu Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický rok 2012/2013 Předkládá:

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Hornicko-geologické fakultě VŠB - TU Ostrava pro akademický rok 2015/2016

Podmínky přijetí ke studiu na Hornicko-geologické fakultě VŠB - TU Ostrava pro akademický rok 2015/2016 Podmínky přijetí ke studiu na Hornicko-geologické fakultě VŠB - TU Ostrava pro akademický rok 2015/2016 Děkan Hornicko-geologické fakulty (HGF) vyhlašuje od 1.1.2015 přijímací řízení pro studium v konzultačních

Více

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 3/2015

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 3/2015 Účinnost dokumentu od: 1. 1. 2016 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 3/2015 Podmínky přijetí ke studiu v navazujících magisterských studijních programech

Více

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_12_011

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_12_011 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ekonomická fakulta Vydala: děkanka Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Platnost od: 1. 11. 2012 VYHLÁŠKA PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu bakalářských studijních

Více

INFORMACE O STUDIU. bakalářského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE

INFORMACE O STUDIU. bakalářského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE INFORMACE O STUDIU bakalářského studijního programu SPECIALIACE V PEDAGOGICE oboru Sociální pedagogika (kombinované studium) v akademickém roce 2013/2014 studium na IMS v Brně Brno, leden 2013 2 ákladní

Více

PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU NA CMTF UP V OLOMOUCI PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBORY REALIZOVANÉ V ČESKÉM JAZYCE

PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU NA CMTF UP V OLOMOUCI PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBORY REALIZOVANÉ V ČESKÉM JAZYCE PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU NA CMTF UP V OLOMOUCI PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBORY REALIZOVANÉ V ČESKÉM JAZYCE 1. Seznam otevíraných studijních oborů, předměty přijímací zkoušky, předpokládaný počet přijatých

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta PŘÍJÍMACÍŘÍZENÍ Prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc. proděkanka pro studijní problematiku Kateřinská 32 121 08 Praha 2 tel: 22496 4201 fax: 22496 4178 www.lf1.cuni.cz Fakulta je součástí Univerzity Karlovy

Více

do bakalářského studia Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický rok 2013/2014:

do bakalářského studia Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický rok 2013/2014: Podmínky přijímacího řízení do bakalářských studijních programů v prezenční a kombinované formě studia (dále jen Podmínky ) Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický

Více

Kritéria přijímacího řízení pro střední školu

Kritéria přijímacího řízení pro střední školu Kritéria přijímacího řízení pro střední školu 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Ve školním roce 2015/2016 plánuje střední škola, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední

Více

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2013/2014 bakalářské a navazující magisterské studium

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2013/2014 bakalářské a navazující magisterské studium Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2013/2014 bakalářské a navazující magisterské studium 1. Základní informace, termíny Den otevřených dveří: 12. ledna 2013 Informace: prijimacky@ff.cuni.cz

Více

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 3/2014

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 3/2014 Garant dokumentu: Proděkan pro studium FAST_SME_10_004 verze: G Účinnost dokumentu od: 1. 12. 2014 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 3/2014 Podmínky přijetí

Více

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Dokument schválila Vědecká rada Matematického ústavu dne 17. února 2015. 1. Studijní

Více

Přezkumné řízení ( 50, odst. 7 Zákona č. 111/1998 Sb.) probíhalo během prázdnin a bylo uzavřeno rektorem UP dne: 16.9.2014.

Přezkumné řízení ( 50, odst. 7 Zákona č. 111/1998 Sb.) probíhalo během prázdnin a bylo uzavřeno rektorem UP dne: 16.9.2014. Univerzita alackého v lomouci FAULTA TĚLESNÉ ULTURY Závěrečná zpráva o průběhu přijímacího řízení pro akademický rok /5 řijímací řízení akademického roku /5 bylo ukončeno dne. října. V souladu se zákonem

Více

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ. Bakalářská studia jednooborová (tříleté studium)

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ. Bakalářská studia jednooborová (tříleté studium) NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ Vysvětlivky (Forma studia): prezenční (denní) studium, KS kombinované (dříve dálkové) studium Bakalářská studia jednooborová (tříleté studium) Tělesná výchova a sport Rekreologie,

Více

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2016/2017

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2016/2017 Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2016/2017 ADAMANTAN Důležité termíny pro bakalářské studijní obory 13. 1. 2016 K dispozici elektronická přihláška na http://student.vscht.cz 31. 3. 2016

Více

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2013

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2013 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2013 V souladu s čl. 25 Statutu Univerzity Hradec Králové se bude přijímací

Více

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2014/2015 bakalářské a navazující magisterské studium

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2014/2015 bakalářské a navazující magisterské studium Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2014/2015 bakalářské a navazující magisterské studium 1. Základní informace, termíny Den otevřených dveří: 11. ledna 2014 Informace: prijimacky@ff.cuni.cz

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na FES Univerzity Pardubice na akademický rok 2013/2014

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na FES Univerzity Pardubice na akademický rok 2013/2014 Zpráva o průběhu přijímacího řízení na FES Univerzity Pardubice na akademický rok 2013/2014 1. Informace o přijímacích zkouškách do studijních programů B6202 bakalářský studijní program Hospodářská politika

Více

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 2/2014

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 2/2014 Účinnost dokumentu od: 1. 12. 2014 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 2/2014 Podmínky přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na Fakultě

Více

Počet přijímaných uchazečů pro školní rok 2014/2015 FOTOGRAF 32 KOSMETICKÉ SLUŽBY MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ

Počet přijímaných uchazečů pro školní rok 2014/2015 FOTOGRAF 32 KOSMETICKÉ SLUŽBY MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ Počet přijímaných uchazečů pro školní rok 2014/2015 Na základě 3 odst. 2, vyhlášky 671/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů stanovuji počet přijímaných uchazečů do oborů vzdělání. Studijní obory vzdělání

Více

FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY

FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2014/2015 Vojenské studium

Více

Navazující magisterské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2016/2017 na VŠB-TU Ostrava otevřeny:

Navazující magisterské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2016/2017 na VŠB-TU Ostrava otevřeny: Podmínky přijetí ke studiu v univerzitních studijních programech Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava pro akademický rok 2016/2017 typ studia navazující magisterské Navazující magisterské

Více

1. Bakalářské studijní programy

1. Bakalářské studijní programy PRAVIDLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ KE STUDIU V BAKALÁŘSKÝCH A NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH FMMI PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 Pravidla přijímacího řízení ke studiu v bakalářských a navazujících

Více

Forma zkoušky. Učitelství německého jazyka pro SŠ. Učitelství informatiky pro SŠ. Učitelství psychologie pro SŠ

Forma zkoušky. Učitelství německého jazyka pro SŠ. Učitelství informatiky pro SŠ. Učitelství psychologie pro SŠ V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, a příslušnými ustanoveními Statutu Západočeské univerzity

Více

Kritéria přijímacího řízení pro střední školu

Kritéria přijímacího řízení pro střední školu Kritéria přijímacího řízení pro střední školu 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2014/2015 Ředitel Střední odborné školy pedagogické, gymnázia a vyšší odborné školy Karlovy Vary vyhlašuje 2. kolo

Více

MECHATRONIKA a NANOTECHNOLOGIE. pro akademický rok 2014/2015

MECHATRONIKA a NANOTECHNOLOGIE. pro akademický rok 2014/2015 Podmínky přijetí ke studiu v univerzitních studijních programech MECHATRONIKA a NANOTECHNOLOGIE pro akademický rok 2014/2015 V akademickém roce 2014/2015 budou na VŠB-TU Ostrava otevřeny: Bakalářský a

Více

Obory bakalářského studijního programu

Obory bakalářského studijního programu PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V BAKALÁŘSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU B 2341 STROJÍRENSTVÍ na Fakultě strojní ČVUT v Praze se zápisem do akademického roku 2015/2016 Ke studiu na Fakultě strojní Českého vysokého

Více

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2006

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2006 Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2006 Opava, leden 2007 1. Studijní programy Matematický ústav v Opavě, Slezské univerzity v Opavě, garantuje a zajišťuje

Více

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 K 25. lednu 2013 vyhlašuje ředitelka Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2013-2014, 2 termíny přijímacích zkoušek a kritéria

Více

studijní obor čas místnost Pedagogika volného času se zaměřením na tělesnou výchovu a sport 9:00 A10

studijní obor čas místnost Pedagogika volného času se zaměřením na tělesnou výchovu a sport 9:00 A10 Bakalářské a magisterské studijní obory B7310 Filologie Cizí jazyky pro cestovní ruch - anglický jazyk Cizí jazyky pro cestovní ruch - francouzský jazyk A23 Cizí jazyky pro cestovní ruch - německý jazyk

Více

Dodatek č. 1. Termín podání přihlášky, úhrady administrativního poplatku a doložení Certifikátů NSZ 2012, se prodlužuje do: 31.8.

Dodatek č. 1. Termín podání přihlášky, úhrady administrativního poplatku a doložení Certifikátů NSZ 2012, se prodlužuje do: 31.8. Dodatek č. 1 Podmínky přijímacího řízení do bakalářských studijních programů v prezenční a kombinované formě studia Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický rok

Více

NAŘÍZENÍ DĚKANA č. 3/2014

NAŘÍZENÍ DĚKANA č. 3/2014 Stanovení maximálních počtů přijímaných studentů a stanovení podmínek přijímacího řízení do bakalářských a navazujících magisterských oborů FLD pro akademický rok 2015/2016. 1) Maximální počty přijímaných

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ FAKULTY APLIKOVANÝCH VĚD PRO AK. ROK 2016/2017

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ FAKULTY APLIKOVANÝCH VĚD PRO AK. ROK 2016/2017 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ FAKULTY APLIKOVANÝCH VĚD PRO AK. ROK 2016/2017 Uchazeč se podáním přihlášky hlásí na obor některého bakalářského studijního programu. Seznam oborů naleznete

Více

Obory navazujícího magisterského studijního programu

Obory navazujícího magisterského studijního programu PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V NAVAZUJÍCÍM MAGISTERSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU N 2301 STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ na Fakultě strojní ČVUT v Praze se zápisem do akademického roku 2014/2015 Ke studiu na Fakultě strojní

Více

Zaměstnanost 2014 Partnerství ZČU a Karlovarského kraje

Zaměstnanost 2014 Partnerství ZČU a Karlovarského kraje Partnerství ZČU a Karlovarského kraje Jaroslav Dokoupil Cheb, 02.10.2014 Na ZČU bylo v roce 2013 celkem 128 akreditovaných studijních programů, z toho je 55 bakalářských, 5 magisterských, 37 navazujících

Více

1 Obecné podmínky přijetí

1 Obecné podmínky přijetí Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu Požární ochrana a průmyslová bezpečnost na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB TU Ostrava pro akademický

Více

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2013/14

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2013/14 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta elektrotechnická Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2013/14 Zpracováno dne 1. 11. 2013 Informace o přijímacím řízení na

Více

Bakalářský studijní program Technika a technologie v dopravě a spojích

Bakalářský studijní program Technika a technologie v dopravě a spojích VYHLÁŠENÍ MIMOŘÁDNÉHO TERMÍNU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro akademický rok 2012 2013 A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní pro BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM uskutečňovaný

Více

Univerzity Karlovy v Praze

Univerzity Karlovy v Praze 3. LÉKAŘSKÁ Fakulta Univerzity Karlovy v Praze INFORMACE O STUDIU A PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2014/2015 I. V rámci magisterského studia nabízí 3. lékařská fakulta UK v Praze tyto studijní programy:

Více

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakultní školy Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakulta Filozofická Pedagogická Přírodovědecká Tělesné kultury Lékařská Právnická Cyrilometodějská teologická Zdravotnických

Více

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2015/2016

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2015/2016 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2015/2016 Směrnice Dokument Název dokumentu Typ dokumentu Garant dokumentu Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro

Více

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-2/09

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-2/09 1 z 7 1 Úvodem Směrnice děkana Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, v souladu s udělenými akreditacemi ve smyslu č.111/1998 Sb., o vysokých školách (v aktuálním znění) dle 48-50

Více

Obory bakalářského studijního programu

Obory bakalářského studijního programu PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V BAKALÁŘSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU B 2342 TEORETICKÝ ZÁKLAD STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ na Fakultě strojní ČVUT v Praze se zápisem do akademického roku 2015/2016 Ke studiu na Fakultě

Více

FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY

FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2014/2015 Civilní studium

Více

Časový plán a základní informace k podávání přihlášek ke studiu

Časový plán a základní informace k podávání přihlášek ke studiu Rozšíření a doplnění VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro akademický rok 2015 2016 A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní pro následující NOVĚ AKREDITOVANÉ OBORY uskutečňované

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2014/2015 Pro akademický rok 2014/2015 jsou přijím{ny přihl{šky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakal{řské studijní programy: Bez

Více

Obecná ustanovení. Podmínky přijetí ke studiu

Obecná ustanovení. Podmínky přijetí ke studiu Podmínky pro přijetí ke studiu v akreditovaných studijních programech na Provozně ekonomickou fakultu MZLU v Brně v zimním semestru akademického roku 2005/2006 1 Obecná ustanovení (1) Podmínky pro přijetí

Více

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2015/16

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2015/16 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta elektrotechnická Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2015/16 Zpracováno dne 2. 11. 2015 Informace o přijímacím řízení na

Více

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2004/05

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2004/05 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta elektrotechnická Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2004/05 Zpracováno dne 29. 10. 2004 Informace o přijímacích zkouškách

Více

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2014/15

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2014/15 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta elektrotechnická Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2014/15 Zpracováno dne 31. 10. 2014 Informace o přijímacím řízení na

Více

Směrnice č. 005/2015 upravující pravidla pro přijímací řízení do studijních programů v akademickém roce 2015/2016 na B.I.B.S., a.s.

Směrnice č. 005/2015 upravující pravidla pro přijímací řízení do studijních programů v akademickém roce 2015/2016 na B.I.B.S., a.s. Směrnice č. 005/2015 upravující pravidla pro přijímací řízení do studijních programů v akademickém roce 2015/2016 na B.I.B.S., a.s. (dále BIBS) Tato směrnice upravuje pravidla a pravomoci pro přijímací

Více

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na FEKT VUT v Brně

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na FEKT VUT v Brně VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na FEKT VUT v Brně

Více

Obory navazujícího magisterského studijního programu

Obory navazujícího magisterského studijního programu PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V NAVAZUJÍCÍM MAGISTERSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU N 2301 STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ na Fakultě strojní ČVUT v Praze se zápisem do akademického roku 2015/2016 Ke studiu na Fakultě strojní

Více

Podmínky přijetí ke studiu v doktorských studijních programech na Fakultě stavební VŠB-TU Ostrava

Podmínky přijetí ke studiu v doktorských studijních programech na Fakultě stavební VŠB-TU Ostrava Garant dokumentu: Proděkan pro vědu a výzkum FAST_SME_10_005 Verze:H Účinnost dokumentu od: 10.6.2014 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Podmínky přijetí

Více

INFORMACE PRO RODIČE MATURANTŮ

INFORMACE PRO RODIČE MATURANTŮ INFORMACE PRO RODIČE MATURANTŮ 13.11.2013 PaedDr. Eva Lénertová Masarykovo gymnázium, Příbor, p.o. Možnosti po maturitě vysoká škola bakalářský studijní program (3-4letý) Bc., BcA. magisterský studijní

Více

Vyhláška č. 9DV/2011 děkana FEK ZČU v Plzni Přijímání ke studiu na Fakultu ekonomickou ZČU v Plzni pro akademický rok 2012/2013

Vyhláška č. 9DV/2011 děkana FEK ZČU v Plzni Přijímání ke studiu na Fakultu ekonomickou ZČU v Plzni pro akademický rok 2012/2013 Vyhláška č. 9DV/2011 děkana FEK ZČU v Plzni Přijímání ke studiu na Fakultu ekonomickou ZČU v Plzni pro akademický rok 2012/2013 podle zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. v platném znění, 48 a 49

Více

Přijímací řízení 2007/08

Přijímací řízení 2007/08 Přijímací řízení 2007/08 UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA Informace k přijímacímu řízení Přírodovědecká fakulta UJEP je vědeckým a vzdělávacím centrem regionu zaměřeným

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na FES Univerzity Pardubice na akademický rok 2014/2015

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na FES Univerzity Pardubice na akademický rok 2014/2015 Zpráva o průběhu přijímacího řízení na FES Univerzity Pardubice na akademický rok 2014/2015 1. Informace o přijímacích zkouškách do studijních programů B6202 bakalářský studijní program Hospodářská politika

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Fakultě elektrotechniky a informatiky pro akademický rok 2014/2015

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Fakultě elektrotechniky a informatiky pro akademický rok 2014/2015 Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Fakultě elektrotechniky a informatiky pro akademický rok 214/215 Přijímací řízení pro akademický rok 214/215 proběhlo v souladu se směrnicí č. 5/213 Pravidla pro

Více

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky přijetí ke studiu denní a dálková forma - 2012/2013 P01/2012. Interní směrnice

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky přijetí ke studiu denní a dálková forma - 2012/2013 P01/2012. Interní směrnice Interní směrnice P01/2012 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky přijetí ke studiu denní a dálková forma - 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Dagmar Vladyková Dokument: IIVOS/ISM/76349 Schválila: Ing. Petra

Více

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2015/2016 bakalářské a navazující magisterské studium

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2015/2016 bakalářské a navazující magisterské studium Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2015/2016 bakalářské a navazující magisterské studium Webová stránka: http://prijimacky.ff.cuni.cz 1. Základní informace, termíny Den otevřených

Více

3. 1. Rozhodnutí o konání talentové zkoušky a písemné přijímací zkoušky

3. 1. Rozhodnutí o konání talentové zkoušky a písemné přijímací zkoušky Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole do oboru vzdělání 79 42 K/41 Gymnázium se sportovní přípravou pro školní rok 2015/2016, související informace o

Více