Zaměstnanost. Mgr. Karel Hošek. Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zaměstnanost. Mgr. Karel Hošek. Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje"

Transkript

1 Zaměstnanost Mgr. Karel Hošek Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje

2 Nezaměstnanost vývoj podílu nezaměstnaných osob 9,0 8,0 Olomoucký kraj 7,0 Zlínsky kraj Celkem ČR 6,0 5,0 4,

3 Nezaměstnanost regionální rozložení nezaměstnanosti

4 Služby Úřadu práce dle zákona č. 435/2004 sb., o zaměstnanosti Provádí zprostředkování zaměstnání, spolupracuje se zaměstnavateli a agenturami práce Poskytuje OZP zvýšenou péči na trhu práce, vede jejich evidenci Poskytuje několik forem poradenství Poskytuje příspěvky z prostředků na aktivní politiku zaměstnanosti Zabezpečuje a podporuje projekty usilující o začlenění znevýhodněných osob na trhu práce v rámci ESF Zajišťuje výplatu podpor v nezaměstnanosti a nepojistných sociálních

5 Nástroje APZ Nástroje aktivní politiky zaměstnanosti realizované ÚP: veřejně prospěšné práce (VPP) společensky účelná pracovní místa (SUPM) překlenovací příspěvek (5 měsíců po SUPM u OSVČ) příspěvek na zapracování (3 měsíce) příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program (6 měsíců a max. 5 tis. Kč na os.) aktivizační pracovní příležitost (APP) práce na zkoušku rekvalifikace chráněná pracovní místa (+ příspěvek na provoz)

6 nástroje aktivní politiky zaměstnanosti Veřejně prospěšné práce (VPP) Vytváření časově omezené pracovní příležitosti spočívající zejména v údržbě veřejných prostranství, úklidu a údržbě veřejných budov a komunikací nebo jiných obdobných činnostech ve prospěch obcí nebo ve prospěch státních nebo jiných obecně prospěšných institucí, nejdéle však na 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců Příspěvek ve výši vynaložených prostředků na mzdy nebo platy na zaměstnance, včetně pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřovacího základu zaměstnance, maximálně však ,- Kč měsíčně.

7 nástroje aktivní politiky zaměstnanosti Společensky účelná pracovní místa (SÚPM) Lze poskytnout zaměstnavateli příspěvek na vyhrazení ve výši vynaložených prostředků na mzdy nebo platy na zaměstnance, včetně pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřovacího základu zaměstnance, maximálně však ,- Kč měsíčně (v roce 2014), nebo zřízení na úhradu investičních nákladů souvisejících s vytvoření SÚPM, maximálně však do výše ,- Kč se závazkem udržitelnosti na 1 rok zvýhodnění zaměstnavatelů při přijetí do pracovního poměru dlouhodobě nezaměstnané osoby nebo osoby pečující o děti na zkrácený úvazek max. doba poskytování příspěvků je 12 měsíců

8 nástroje aktivní politiky zaměstnanosti Práce na zkoušku neboli aktivizační pracovní příležitosti Cílem je zjistit připravenost cílové skupiny k nástupu na pracovní místo, vychází z programu Evropské komise Záruky pro mládež s cílem snížit míru nezaměstnanosti mladých lidí věkové skupiny let (včetně). Cílová skupina jsou UoZ do 30 let věku bez rozdílu vzdělání, evidovaní déle než 2 měsíce, postrádající pracovní zkušenosti nebo mající zkušenosti max. 2 roky po ukončení přípravy na budoucí povolání. trvání pracovní činnosti: maximálně 3 měsíce (uchazeč zůstává v evidenci ÚP, jedná se krátkodobé zaměstnání, které není překážkou pro vedení evidenci, UoZ uzavře se zaměstnavatelem DPP s maximálním rozsahem 80 hodin, výše příspěvku je stanovena na 60,- Kč a je zaměstnavateli proplácen úřadem práce zpětně po ukončení práce na zkoušku,

9 Výstupy APZ pro rok 2014 Nástroj APZ Výše příspěvku u plného pracovního úvazku SÚPM vyhrazená os os Veřejně prospěšné práce os os. OK SÚPM zřízená 188 os. 115 os. Práce na zkoušku (APP) 247 os. 9 os. ZK ChPM na zřízení 82 os. 109 os. Rekvalifikace os os.

10 výdaje APZ pro rok 2014 Nástroj APZ Výše příspěvku u plného pracovního úvazku SÚPM vyhrazená tis. Kč tis. Kč Veřejně prospěšné práce tis. Kč tis. Kč Práce na zkoušku (APP) tis. Kč 57 tis. Kč OK ZK ChPM na zřízení tis. kč tis. Kč Rekvalifikace tis. Kč

11 Limity APZ pro rok 2015 Nástroj APZ Výše příspěvku u plného pracovního úvazku SÚPM vyhrazená max Kč max. 12/18 tis. Kč Veřejně prospěšné práce max Kč max. 14/15 tis. Kč OK ZK SÚPM vyhrazené pro UoZ do 30 let věku (odborné praxe, tandem) max. 24/15 tis. Kč -- SÚPM zřízená max max Práce na zkoušku (APP) 60 Kč/hod./3 měsíce CHPM příspěvek na zřízení max max příspěvek na provoz max max

12 Aktivity APZ Aktivity APZ: pracovní a bilanční diagnostiku motivační aktivity poradenské činnosti a programy realizaci rekvalifikačních kurzů zprostředkování zaměstnání podporu uplatnění na trhu práce formou příspěvku na úhradu mzdových nákladů zaměstnavatelům zajištění odborné praxe pracovní asistence doprovodná a podpůrná opatření, která mohou napomoci začlenění znevýhodněných osob na trh práce apod.

13 Aktivity APZ - co to je? Pracovní a bilanční diagnostika je komplexní profesní, psychologické vyšetření, které využívá psychologických testů a dotazníků. Jejím hlavním cílem je získání charakteristiky klienta a definování vhodného směru a možností jeho dalšího profesního rozvoje. Vhodné pro cílovou skupinu, která se chce rekvalifikovat. Motivační aktivity se zpravidla myslí aktivity, jež u klientů zvyšují orientaci v požadavcích trhu práce, a dále aktivity, které podporují motivaci a aktivizaci klienta k zaměstnání a jeho udržení. Např. cvičné pohovory, tvorba životopisu, obnovení pracovních návyků, příprava k zařazení do rekvalifikace či jiného nástroje APZ. Poradenské činnosti a programy jejichž účelem je zjišťování a kvalifikačních předpokladů klientů pro volbu povolání, pro zprostředkování vhodného zaměstnání a při výběru vhodných nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti.

14 Aktivity APZ - co to je? Rekvalifikační kurzy se rozumí získávání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohlubování dosavadní kvalifikace. Rekvalifikaci mohou provádět pouze vzdělávací zařízení, která disponují akreditovanými vzdělávacími programy. Podpora uplatnění na trhu práce formou příspěvku na úhradu mzdových nákladů zaměstnavatelům by měla znamenat vytváření nového pracovního místa nebo umístění příslušníků cílové skupiny na volná pracovní místa. Zajištění odborné praxe je určeno pro získání pracovních zkušeností, dovedností a návyků. Pracovní asistence je systematické působení na klienta tak, aby byl schopen udržet si zaměstnání. Tzn. doprovod na úřady, konzultace po pracovní době, nácvik dovedností.

15 Doplňkové, ale důležité aktivity Doprovodná a podpůrná opatření, která mohou napomoci začlenění znevýhodněných osob na trh práce: finanční nástroje v rámci projektu: poskytování příspěvků na péči o osobu blízkou, cestovné či stravné dluhové poradenství, tvorba splátkového kalendáře sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi systém prostupného bydlení v obecních bytech zřízení funkce domovníka - Domovník může vykonávat funkci údržbáře, dohlížet na technický stav a pořádek v domě, zprostředkovávat komunikaci nájemníků s dalšími subjekty (majitelem domu, správcovskou firmou, relevantními odbory městského úřadu, policií, sociálními pracovníky atd.)

16 OP Zaměstnanost

17 chudoba vs. sociální vyloučení ztížený přístup k institucím a službám vyloučení ze společenských sítí nedostatek kontaktů mimo vyloučenou lokalitu prostorová segregace

18 Harmonogram OP Zaměstnanost Otevřené/grantové výzvy v roce 2015: Výzva č. 13: Podpora služeb péče o děti mladšího školního věku (dětské kluby při základních školách) mimo hl m. Prahu - srpen 2015 Výzva č. 15: Podpora sociálního podnikání - srpen 2015 Výzva č. 22: Podpora aktivit a programů v rámci sociálního začleňování září 2015 Výzva č. 24: Sociální inovace v oblasti sociálního začleňování a přístupu na trh práce pro nejohroženější skupiny na trhu práce září 2015 Výzva č. 31: Posilování kapacit NNO dobrovolníky z firem, zkušenostmi ze zahraničí či z ostatních NNO (mezinárodní spolupráce) září 2015 Výzva č. 35: Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost - dotace na vybudování a provoz mimo hl. m. Prahu říjen 2015 Výzva č. 40: Podpora zaměstnanosti cílových skupin listopad 2015

19 Opatření CLLD Opatření pro CLLD: Podpora vytváření nových pracovních míst na lokální úrovni; Podpora spolupráce aktérů na místní úrovni při řešení lokální nezaměstnanosti, zjišťování potřeb lokálních zaměstnavatelů; Podpora a vytváření podmínek pro vznik a rozvoj sociálních podniků; Vzdělávání venkovského obyvatelstva v oblastech relevantních pro zvýšení lokální zaměstnanosti a poradenství pro získání zaměstnání; Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím aktivit zaměřených na prevenci sociálního vyloučení osob, služeb poskytovaných terénní a ambulantní formou, podpora komunitní sociální práce; Vznik a rozvoj specifických nástrojů k prevenci a řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách (zohledňující rovněž kriminalitu a veřejný pořádek) s využitím znalosti lokálního prostředí; Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni.

20 Výběrová kritéria pro CLLD v OPZ (k ) Návrh kritérií k : počet obyvatel k bodů podíl nezaměstnaných osob březen 2014 únor bodů součet sociálních dávek v roce 2014 (příspěvku na živobytí, příspěvku na péči a příspěvku na bydlení) 20 bodů MAS s periferními obcemi (1 až 3 SRR ČR) 15 bodů sociálně vyloučené lokality v MAS 5 bodů index závislosti (% děti 0 až 5 let vůči obyvatelům v produktivním věku (15-64)) 20 bodů

21

22 CLLD v OP Zaměstnanost (dle návrhu k ) MAS splňující výši koeficientu 0,55 (návrh pro výběr): Místní akční skupina Rožnovsko 0,81 MAS Hranicko z.s. 0,72 MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. 0,69 MAS Horní Pomoraví o.p.s. 0,67 MAS Šternbersko o.p.s. 0,64 Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví, o.s. 0,64 MAS Východní Slovácko 0,59 MAS splňující výši koeficientu 0,52 (návrh na náhradníky) MAS - Partnerství Moštěnka, o.p.s. Místní akční skupina Šumperský venkov Střední Haná, o.p.s.

23 výsledkové indikátory OPZ Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti Účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/ odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ Účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ Účastníci ve věku nad 54 let zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ Znevýhodnění účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti včetně OSVČ Využívání podpořených služeb

24 výstupové indikátory OPZ Celkový počet účastníků Počet projektů zaměřených na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální a místní úrovni Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní organizace Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních) Kapacita podpořených služeb

25 Přenos zkušenosti MAS Aktivní politika zaměstnanosti MAS v Olomouckém kraji MAS Uničovsko Restart 50+: MAS Na cestě k prosperitě Zaměstnanost 50+: duben 2013 červen 2014; rozpočet cca 4,5 mil. Kč Cíl: Integrace dlouhodobě nezaměstnaných osob ze skupiny 50+ s kumulovanými hendikepy + zajištění pracovní síly pro členské obce Výstupy: motivační kurzy (24) + rekvalifikace (20) + vytvoření a zprostředkování pracovních míst (18) + hledání pracovního uplatnění Dopady: po ukončení projektu zůstalo na Uničovsku zaměstnáno 12 osob

26 Přenos zkušenosti MAS Model spolupráce MAS s venkovskými obcemi MAS Na cestě k prosperitě Zaměstnanost 50+: pracovní uplatnění v rámci členských obcí MAS pro 19 osob na 10 měsíců zaměstnavatel: MAS, zadavatel práce: jednotlivé obce regionální spolupráce: možnost využít i několika-člennou skupinu pro významné jednorázové akce druh práce: údržba zeleně a veřejných ploch (ovládání techniky, zakládání, ochrana, údržba zeleně, zahradnictví) a údržbářské práce (základní dovednosti z oborů: zedník, malíř, sklenář, podlahář, truhlář a instalatér) pracovníci vybaveni pracovními oděvy (montérky, rukavice, boty, bundy) Dopady: po ukončení projektu zůstalo zaměstnáno 12 respektive 5 osob

27 cca. 5 osob navázalo pracovním uplatněním i po skončení projektu

28 Děkuji za pozornost Mgr. Karel Hošek mobil:

Předběžný harmonogram výzev OP Zaměstnanost Prioritní osa

Předběžný harmonogram výzev OP Zaměstnanost Prioritní osa Předběžný harmonogram výzev OP Zaměstnanost Prioritní osa Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Datum vyhlášení PO 1 SC 1 zprostředkování zaměstnání; poradenské a informační činnosti

Více

Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015 Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015 Prioritní osa Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Nastavení výzvy Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Předpokládané datum

Více

Metodika pro systém vzdělávání v oblasti zorientování se v regionální nabídce služeb z oblasti podpory zaměstnanosti. Ing.

Metodika pro systém vzdělávání v oblasti zorientování se v regionální nabídce služeb z oblasti podpory zaměstnanosti. Ing. Metodika pro systém vzdělávání v oblasti zorientování se v regionální nabídce služeb z oblasti podpory zaměstnanosti Ing. Anna Bartošová Centrum pro komunitní práci CpKP střední Morava, kancelář Šumperk

Více

Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele

Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele Vážení zaměstnavatelé, dovolujeme si Vás oslovit jménem Kontaktního pracoviště Šumperk, Úřadu práce České republiky, Krajské pobočky v Olomouci s informací

Více

SETKÁNÍ S JIHOČESKÝMI MAS MOŽNOSTI ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST V ROCE 2015

SETKÁNÍ S JIHOČESKÝMI MAS MOŽNOSTI ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST V ROCE 2015 SETKÁNÍ S JIHOČESKÝMI MAS MOŽNOSTI ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST V ROCE 2015 Odbor podpory projektů ESF, Ministerstvo práce a sociálních věcí 28.7.2015, Lipnice u Jílovic ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE

Více

MOŽNÉ DOPADY VÝVOJE TRHU PRÁCE DO OBLASTI PORADENSTVÍ A DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

MOŽNÉ DOPADY VÝVOJE TRHU PRÁCE DO OBLASTI PORADENSTVÍ A DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A N A L Ý Z A Projekt OP VK Společně v dalším vzdělávání DPP č. 68/2013 Vy Vývoj na trhu práce v ČR a Jihomoravském kraji v aktuálním kontextu práce s dospělými osobami MOŽNÉ DOPADY VÝVOJE TRHU PRÁCE DO

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

Informační a poradenské středisko. Mgr. Jindřiška Dvorská

Informační a poradenské středisko. Mgr. Jindřiška Dvorská Informační a poradenské středisko Mgr. Jindřiška Dvorská osoby, místa v tis. Vývoj počtu uchazečů o zaměstnání a volných pracovních míst 650 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 uchazeči o

Více

Aktuální statistická data ČR a Liberecký kraj. Počet evidovaných uchazečů - okresy Libereckého kraje (k 31. 10. 2014)

Aktuální statistická data ČR a Liberecký kraj. Počet evidovaných uchazečů - okresy Libereckého kraje (k 31. 10. 2014) Aktuální statistická data ČR a Liberecký kraj stav k 31. 10. 2014 Ukazatel Česká republika Liberecký kraj počet uchazečů 519 638 22 989 Informace o nástrojích APZ realizovaných ÚP ČR KrP v Liberci počet

Více

Studie o možnostech poskytování sociálních služeb pro obtížně zaměstnatelné skupiny obyvatelstva v obci s rozšířenou působností Kostelec nad Orlicí

Studie o možnostech poskytování sociálních služeb pro obtížně zaměstnatelné skupiny obyvatelstva v obci s rozšířenou působností Kostelec nad Orlicí Studie o možnostech poskytování sociálních služeb pro obtížně zaměstnatelné skupiny obyvatelstva v obci s rozšířenou působností Kostelec nad Orlicí únor květen 2006 Vypracovala: Markéta Šmídová koordinátorka

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zveme Vás na krátkou procházku

Více

Úřad vlády ČR Odbor pro sociální začleňování v romských lokalitách (Agentura)

Úřad vlády ČR Odbor pro sociální začleňování v romských lokalitách (Agentura) Úřad vlády ČR Odbor pro sociální začleňování v romských lokalitách (Agentura) STRATEGICKÝ PLÁN SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ V BÍLINĚ 2014 Obsah: ÚVOD... 3 VIZE... 3 STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ... 3 POPIS STAVU...

Více

H. Synergie a komplementarity

H. Synergie a komplementarity H. Synergie a komplementarity I/ Identifikace synergií a komplementarit mezi ESF programy Tabulka č. 40: Výzkum, vývoj OP PIK OP VVV OP PPR PRV OP R Tematický cíl TC 1 TC 1, TC 10 TC 1 TC 1, TC 10 TC 3

Více

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

Návrh 5. Komunitního plánu péče města Ústí nad Labem na roky 2014-2017. Materiál určený k procesu konzultací

Návrh 5. Komunitního plánu péče města Ústí nad Labem na roky 2014-2017. Materiál určený k procesu konzultací Statutární město Ústí nad Labem Návrh 5. Komunitního plánu péče města Ústí nad Labem na roky 2014-2017 Materiál určený k procesu konzultací PLÁN OBSAHUJE NÁVRH NA USTAVENÍ A UDRŽENÍ SÍŤĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Více

Akční plán městské části Praha 10 na rok 2015 -

Akční plán městské části Praha 10 na rok 2015 - Akční plán městské části Praha 10 na rok 2015 - prováděcí dokument ke Střednědobému plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014-2016 Zpracoval:

Více

ÚŘAD PRÁCE ČR PARTNER PRO NEZAMĚSTNANÉ I ZAMĚSTNAVATELE

ÚŘAD PRÁCE ČR PARTNER PRO NEZAMĚSTNANÉ I ZAMĚSTNAVATELE ÚŘAD PRÁCE ČR PARTNER PRO NEZAMĚSTNANÉ I ZAMĚSTNAVATELE Úřad práce ČR partner pro nezaměstnané i zaměstnavatele Úřad práce ČR (ÚP ČR) je samostatnou organizační složkou státu. Zřizovatelskou funkci plní

Více

Česká republika: přístup vlády k integraci Romů

Česká republika: přístup vlády k integraci Romů Česká republika: přístup vlády k integraci Romů listopad 2008 OBSAH 1. ROMOVÉ V ČESKÉ REPUBLICE... 3 1.1. Početnost Romů... 3 1. 2. Politická angažovanost Romů... 4 1.3. Občanská společnost... 4 2. INSTITUCIONÁLNÍ

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 verze 31. říjen 2013 Úvod... 5 1. Strategie pro příspěvek operačního programu ke Strategii Unie zaměřené na

Více

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. leden, únor 2013

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. leden, únor 2013 Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika leden, únor 2013 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1 1. Úvodní

Více

Přehled dotačních programů a příležitostí

Přehled dotačních programů a příležitostí ČESKÁ REPUBLIKA DUBEN 2015 Přehled dotačních programů a příležitostí www.asistencnicentrum.cz 1 Obsah A. Program Investiční pobídky... 3 A. 1. Program Investiční pobídky... 3 B. Operační program Lidské

Více

Přehled dotačních programů a příležitostí

Přehled dotačních programů a příležitostí ČESKÁ REPUBLIKA LEDEN 2015 Přehled dotačních programů a příležitostí www.asistencnicentrum.cz 1 Obsah A. Program Investiční pobídky... 3 A. 1. Program Investiční pobídky... 3 B. Operační program Lidské

Více

STRATEGICKÝ PLÁN LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ SOKOLOV PRO OBDOBÍ 2014-2016

STRATEGICKÝ PLÁN LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ SOKOLOV PRO OBDOBÍ 2014-2016 STRATEGICKÝ PLÁN LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ SOKOLOV PRO OBDOBÍ 2014-2016 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 1 Lokální partnerství Sokolov... 1 Role Agentury pro sociální začleňování od 1. července 2014 vzdálená podpora...

Více

Koncept analyticko-koncepční práce v oblasti informační a poradenský systém

Koncept analyticko-koncepční práce v oblasti informační a poradenský systém Analyticko-koncepční studie Systémový rozvoj dalšího vzdělávání Koncept analyticko-koncepční práce v oblasti informační a poradenský systém Souhrnná zpráva dílčí části projektu Koncept. Projekt: Zadavatel:

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020. Strategická část. (průběžná verze červen 2015)

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020. Strategická část. (průběžná verze červen 2015) Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020 Strategická část (průběžná verze červen 2015) 1 2 Obsah 1 Strategická část... 5 1.1 Definování Mise...

Více

Dotační programy pro venkov 2014-2020

Dotační programy pro venkov 2014-2020 Dotační programy pro venkov 2014-2020 Prezentace VP SCLLD MAS HK, Velký Týnec, 25. 6. 2014 Příprava strategií MAS v ČR - SCLLD Aktuální mapa MAS 180 MAS ČR Aktivity přípravy SCLLD (ISRÚ) Kde jsme? 2014

Více

Metodika Poradenských a informačních míst IMPULS

Metodika Poradenských a informačních míst IMPULS Metodika Poradenských a informačních míst IMPULS Projekt NÁVRAT DO BUDOUCNOSTI - Komplexní program pro podporu rovných příležitostí mužů a žen v Ústeckém kraji RP 2007 2 Metodika Poradenských a informačních

Více

AGENTURA PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEOVÁNÍ V ROMSKÝCH LOKALITÁCH

AGENTURA PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEOVÁNÍ V ROMSKÝCH LOKALITÁCH Připomínky k Agentuře pro sociální začleňování Lýdia Poláčková Připomínky jsou vepsány do tohoto materiálu zelenou kurzívou na str. 24 25. III. AGENTURA PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEOVÁNÍ V ROMSKÝCH LOKALITÁCH Obsah

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 III. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 verze 23. duben 2014 pro vnější připomínkové řízení Úvod... 5 1 Strategie pro příspěvek operačního programu

Více