OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne 25.6.2015"

Transkript

1 OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne

2 NÁSTROJ CLLD POSTUP IMPLEMENTACE Nástroj komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) poprvé v operačním programu spolufinancovaném z ESF 1. krok předložení strategií komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) místními akčními skupinami (MAS) s osvědčením o standardizaci a akceptace řídícími orgány (ŘO) 2. krok vyhlášení hlavní výzvy (výzev) ŘO 3. krok vyhlášení výzev MAS v souladu s výzvou ŘO a SCLLD podléhá schválení ŘO 2

3 NÁSTROJ CLLD POSTUP IMPLEMENTACE 4. krok hodnocení předložených žádostí v režii MAS v souladu s obecným nařízením k ESIF (čl. 33) ŘO verifikuje výběrový proces 5. krok vlastní administrace projektů uzavírání právních aktů, administrace zpráv o realizaci a proplácení žádostí o platby, kontroly na místě zajištěna z úrovně ŘO OPZ (spolupráce na kontrolách na místě ze strany MAS) 3

4 ZACÍLENÍ CLLD V OPZ Příjemci - subjekty realizující projekty v rámci schválených SCLLD (např. NNO, obce, MAS, poskytovatelé sociálních služeb, podnikatelské subjekty). Území, na která bude podpora cílena - Území MAS, kterým bude schválena SCLLD. (Aktivity je možné realizovat i mimo území MAS, prospěch území se posoudí prostřednictvím územní příslušnosti podpořených cílových skupin=prospěch musí být pro dané území MAS.) CS - zejména osoby sociálně vyloučené, osoby sociálním vyloučením ohrožené, uchazeči a zájemci o zaměstnání, neaktivní osoby a zaměstnanci místních aktérů, jejichž spolupráce se bude podporovat v rámci projektů naplňující strategie komunitně vedeného místního rozvoje. 4

5 ČASOVÝ HARMONOGRAM Vyhlášení výzvy MMR na předkládání SCLLD MAS: srpen/září 2015 Hodnocení SCLLD ŘO OPZ: podzim 2015 / začátek 2016 (a dále průběžně až do konce 2017) Vyhlášení výzvy ŘO na vyhlašování výzev MAS: první čtvrtletí 2016 průběžná předpokládáme jednu velkou výzvu /příp. několik velkých výzev otevřených na celé období Vyhlašování výzev MAS: v návaznosti na výzvu ŘO 5

6 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ CLLD V OPZ IP 2.3 STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech Podporované aktivity (z operačního dokumentu OPZ): Podpora vytváření nových pracovních míst na lokální úrovni; Podpora spolupráce aktérů na místní úrovni při řešení lokální nezaměstnanosti, zjišťování potřeb lokálních zaměstnavatelů; Podpora a vytváření podmínek pro vznik a rozvoj sociálních podniků; Vzdělávání venkovského obyvatelstva v oblastech relevantních pro zvýšení lokální zaměstnanosti a poradenství pro získání zaměstnání; Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím aktivit zaměřených na prevenci sociálního vyloučení osob, služeb poskytovaných terénní a ambulantní formou, podpora komunitní sociální práce; Vznik a rozvoj specifických nástrojů k prevenci a řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách (zohledňující rovněž kriminalitu a veřejný pořádek) s využitím znalosti lokálního prostředí; Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni 6

7 AKTIVITY ZAMĚŘENÉ NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI Obecné podmínky: aktivity přispívající ke snížení lokální nezaměstnanosti, lepšímu využití ekonomického potenciálu venkova a zlepšení spolupráce všech místních aktérů při řešení problémů lokální zaměstnanosti soulad aktivit se schválenou SCLLD návaznost na aktivity vybraných kontaktních pracovišť ÚP ČR, se kterými je nutné jednotlivé projektové záměry předem konzultovat, aby nedocházelo k duplicitám a neefektivnímu vynakládání veřejných prostředků důraz na individuální přístup k osobám z cílové skupiny a na logickou provázanost jednotlivých aktivit při zadávání veřejných zakázek je možné uplatňovat společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek JEDNÁ SE VŽDY O PŘÍKLADY AKTIVIT A PODMÍNEK Z PRACOVNÍ VERZE PŘÍPRAVY VÝZVY PRO MAS. FINÁLNĚ SCHVÁLENÉ AKTIVITY K PODPOŘE BUDOU AŽ VE VYHLÁŠENÉ VÝZVĚ ŘO! 7

8 AKTIVITY ZAMĚŘENÉ NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI Příklady podporovaných aktivit: Zvyšování uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením nebo osob sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce (poradenské a motivační programy, job kluby, pracovní a kariérové poradenství včetně terénní formy, rozvoj základních kompetencí, příprava k práci osob se zdravotním postižením, podpora získání či obnova pracovních návyků apod.). Bilanční a pracovní diagnostika, ergo-diagnostika. Rekvalifikace a další profesní vzdělávání (rekvalifikační programy podle zákona o zaměstnanosti, uznávání výsledků dalšího vzdělávání podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání). Zprostředkování zaměstnání (podmínkou je povolení ke zprostředkování zaměstnání nebo nákup služeb od agentury práce). Podpora vytváření nových pracovních míst, podpora umístění na uvolněná pracovní místa. Podpora spolupráce lokálních partnerů na trhu práce (aktivita by měla mít vždy konkrétní výstupy, spojené se zprostředkováním zaměstnání, tvorbou pracovních míst nebo s vytvořením a realizací systému prostupného zaměstnávání). Podpora zahájení podnikatelské činnosti. Doprovodné aktivity umožňující začlenění podpořených osob na trh práce (příspěvek na zapracování, jízdní výdaje, stravné, ubytování, příspěvek na péči o dítě a další závislé osoby, jiné nezbytné náklady cílové skupiny). 8

9 AKTIVITY ZAMĚŘENÉ NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI Nebude podporováno: vzdělávání členů realizačního týmu (např. vzdělávání projektových manažerů MAS apod.) zahraniční stáže volnočasové aktivity další vzdělávání bez vazby na trh práce (např. univerzity 3. věku) všeobecné psychologické poradenství, pokud nebude součástí komplexní poradenské práce s účastníkem projektu aktivity zaměřené na osoby mladší 15 let (např. kariérové poradenství) tzv. "ochutnávky práce - nelze podporovat neplacenou práci, musela by za ni být odměna duplicitní účast osob v projektech financovaných z ESF se stejným věcným zaměřením podpora a poradenství v rozvoji lidských zdrojů v podnicích vzdělávání a profesní rozvoj zaměstnanců, podpora udržitelnosti pracovních míst pro příslušníky cílové skupiny - tato podpora je možná pouze nepřímo formou poradenství nebo dalšího vzdělávání podpora udržitelnosti pracovních míst (poradenství, vzdělávání) musí být poskytována individuálně vytipovaným osobám z cílové skupiny, není možné např. hromadné vzdělávání pracovního týmu určitého zaměstnavatele (vzdělávání zaměstnanců bude podporováno z IP 1.3 OPZ) nelze poskytnout mzdové příspěvky na vytvoření pracovních míst v sociálních službách (bude součástí tzv. vyrovnávací platby) pracovní rehabilitace podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 9

10 AKTIVITY ZAMĚŘENÉ NA SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY A) Podpora poskytování vybraných sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., s cílem sociálního začlenění a prevence sociálního vyloučení osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených B) Podpora komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení C) Další programy a činnosti v rámci sociálního začleňování nad rámec/mimo režim zákona č. 108/2006 Sb. 10

11 AKTIVITY ZAMĚŘENÉ NA SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obecné podmínky: u projektů zaměřených na poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. (tj. aktivity A), budou podporovány pouze projekty, jejichž aktivity jsou v souladu se schválenou SCLLD a se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb kraje/obce u projektů zaměřených na komunitní sociální práci a komunitní centra (tj. aktivity B) a na další programy a činnosti v rámci sociálního začleňování nad rámec/mimo režim zákona č. 108/2006 Sb. (tj. aktivity C) budou podporovány pouze aktivity se společensky prospěšným charakterem (nikoli komerčním), které mají přímý dopad na osoby z cílových skupin podporovány budou pouze projekty, které nejsou současně podpořeny z jiných veřejných zdrojů (státní a krajské dotace, duplicita s jinými projekty financovanými z ESF atd.) podporovány budou pouze projekty lokálního/místního charakteru reagující na konkrétní problémy osob z cílových skupin v území příslušné MAS 11

12 AKTIVITY ZAMĚŘENÉ NA SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY Ad A) Podpora poskytování vybraných sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., s cílem sociálního začlenění a prevence sociálního vyloučení osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených podporovány budou pouze sociální služby poskytované terénní a ambulantní formou; jako pobytové budou podporovány jen odlehčovací služby např. odborné sociální poradenství, terénní programy, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociální rehabilitace, služby následné péče, podpora samostatného bydlení, osobní asistence, odlehčovací služby. 12

13 AKTIVITY ZAMĚŘENÉ NA SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY Ad B) Podpora komunitní sociální práce a komunitních center Podporovány budou: Komunitní sociální práce = činnosti nad rámec zákona č. 108/2006 Sb., realizované v přirozené komunitě. Aktivity podporované v rámci komunitní sociální práce musí mít přímou vazbu na sociální začleňování nebo prevenci sociálního vyloučení osob. Gestorem komunitní sociální práce je kvalifikovaný sociální pracovník (dle zákona č. 108/2006 Sb.), například sociální pracovník obce (i na malých obcích) - tzn. činnost komunitního centra musí vždy koordinovat/ zastřešovat sociální pracovník. 13

14 AKTIVITY ZAMĚŘENÉ NA SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY Ad C) Další programy a činnosti v rámci sociálního začleňování nad rámec/mimo režim zákona č. 108/2006 Sb. jedná se o programy a činnosti se společensky prospěšným charakterem (nikoli komerčním), který mají pozitivní dopad na osoby z cílových skupin v území příslušné MAS Budou podporovány např. následující programy a činnosti: programy prevence a řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách probační a resocializační programy pro osoby opouštějících zařízení pro výkon trestu odnětí svobody aktivity zaměřené na předcházení ekonomické nestability osob z cílových skupin - posilování finanční gramotnosti osob ohrožených předlužeností, dluhové poradenství atd. aktivity zaměřené na podporu neformální péče (tj. péče poskytovaná v rámci rodin nebo komunit osobami blízkými nebo jinými)a sdílené péče (tj. kombinace péče poskytované profesionálními poskytovateli a neformálními pečovateli), včetně rozvoje domácí paliativní péče (např. terénní mobilní týmy, vzdělávání a poradenství pro osoby pečující atd.) Aktivity zaměřené na rozvoj sociálního/dostupného/podporovaného/prostupného bydlení jako prevence prostorového vyloučení vzniku sociálně vyloučených lokalit a bezdomovectví - preventivní, následné a doprovodné služby pro osoby ohrožené ztrátou bydlení. Aktivity musí být vždy zaměřeny přímo na podporu CS osob (klientů), nikoli na vytváření nástrojů a systémů sociálního bydlení. 14

15 AKTIVITY ZAMĚŘENÉ NA SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY Nebude podporováno: aktivity, včetně sociálních služeb, realizované pobytovou formou, s výjimkou odlehčovacích služeb sociální služby hrazené ze státního rozpočtu, z rozpočtu krajů a z jiných výzev OPZ včetně koordinovaného přístupu k SVL komerční volnočasové aktivity tvorba vzdělávacích programů, vytvoření e-learningových kurzů 15

16 AKTIVITY V OBLASTI SLAĎOVÁNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA Obecné podmínky: podporovány budou aktivity, které umožňují slaďování profesního a rodinného života na území MAS, v přilehlých mikroregionech a obcích důraz bude kladen zejména na oblast komplexního zlepšování postavení především žen, které jsou v současné době na trhu práce v mnoha oblastech znevýhodněny podporované aktivity vedou ke zlepšování nabídky cenově dostupných a kvalitních zařízení a služeb péče o děti na území MAS, v přilehlých mikroregionech a obcích za účelem zvýšení zaměstnanosti pečujících osob a usnadnění slučitelnosti pracovního a soukromého života, ke vzdělávání zejména žen za účelem zvýšení jejich zaměstnatelnosti po výpadcích v kariéře z důvodu péče o děti či jiné závislé členy rodiny a zvýšení využívání flexibilních forem práce jako jedné z forem podpory slaďování pracovního, soukromého a rodinného života cílem je zlepšit postavení podpořených žen na trhu práce, zejména z ohrožených skupin (ženy po mateřské a rodičovské dovolené, pečující ženy či ženy ve starším věku). 16

17 AKTIVITY V OBLASTI SLAĎOVÁNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA Budou podporovány např.: podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost (registrovaní poskytovatelé služeb péče o dítě v dětské skupině dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů + živnosti volné a vázané - dodržování zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a zároveň zákona č. 247/2014 Sb.) podpora zahájení a rozvoj samostatné výdělečné činnosti osob po RD/MD projekty na podporu uplatnění znevýhodněných skupin žen na trhu práce a na návrat osob po rodičovské dovolené či péči o závislého člena rodiny na trh práce (motivační aktivity, rekvalifikace, soft-skills, PC kurzy, jazykové vzdělávání, finanční gramotnost, pracovní poradenství, zprostředkování zaměstnání, mzdové příspěvky) individuální péče o děti (vzdělávání chův rekvalifikace + příprava a realizace dalšího vzdělávání podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání; podpora pracovního uplatnění chův - zajištění hlídání dětí ve věku do zahájení povinné školní docházky pracujících či zaměstnání si hledajících rodičů za finanční spoluúčasti rodičů) doplňkové aktivity (zajištění péče o děti či osoby blízké po dobu účasti v projektu, doprava a doprovody dětí zaměstnaných nebo zaměstnání si hledajících rodičů - může být i jako samostatný projekt, pokud se prokáže dopad na pracovní uplatnění rodičů) 17

18 PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ integrační sociální podniky dle podmínek výzvy v IP 2.1 OPZ environmentální sociální podniky, které nejsou podporovány v IP 2.1 OPZ (aktuálně jsou připravovány definice a indikátory) doporučená konzultace projektových záměrů žadatelů s ŘO, možnost využití služeb lokálních konzultantů a stáží v rámci IP MPSV 18

19 CLLD V OPZ Dotazy prosím směřujte primárně na NS MAS, která je vyhodnotí, zodpoví a kde nebude znát odpověď, předá ŘO OPZ Kontakty ŘO: Ing. Renáta Kučerová, ved. odd. projektů CLLD (MPSV), Mgr. Gabriela Melková, Mgr. Ivana Pýchová, 19

Aktivity podporované v rámci Operačního programu Zaměstnanost 2014-2020 Investiční priority 2.3 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Aktivity podporované v rámci Operačního programu Zaměstnanost 2014-2020 Investiční priority 2.3 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Informace č. 2 Aktivity podporované v rámci Operačního programu Zaměstnanost 2014-2020 Investiční priority 2.3 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Informace č. 2 obsahuje výčet aktivit, které

Více

Předběžný harmonogram výzev OP Zaměstnanost Prioritní osa

Předběžný harmonogram výzev OP Zaměstnanost Prioritní osa Předběžný harmonogram výzev OP Zaměstnanost Prioritní osa Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Datum vyhlášení PO 1 SC 1 zprostředkování zaměstnání; poradenské a informační činnosti

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST Předběžný harmonogram výzev 2015 OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Nastavení výzvy Prioritní osa Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy zprostředkování

Více

Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015 Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015 Prioritní osa Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Nastavení výzvy Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Předpokládané datum

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 Struktura prioritních os OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 ING. JITKA BEDNÁŘOVÁ Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly Investiční priority 1.1 Přístup k zaměstnání pro

Více

SETKÁNÍ S JIHOČESKÝMI MAS MOŽNOSTI ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST V ROCE 2015

SETKÁNÍ S JIHOČESKÝMI MAS MOŽNOSTI ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST V ROCE 2015 SETKÁNÍ S JIHOČESKÝMI MAS MOŽNOSTI ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST V ROCE 2015 Odbor podpory projektů ESF, Ministerstvo práce a sociálních věcí 28.7.2015, Lipnice u Jílovic ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

H. Synergie a komplementarity

H. Synergie a komplementarity H. Synergie a komplementarity I/ Identifikace synergií a komplementarit mezi ESF programy Tabulka č. 40: Výzkum, vývoj OP PIK OP VVV OP PPR PRV OP R Tematický cíl TC 1 TC 1, TC 10 TC 1 TC 1, TC 10 TC 3

Více

Zaměstnanost. Mgr. Karel Hošek. Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje

Zaměstnanost. Mgr. Karel Hošek. Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje Zaměstnanost Mgr. Karel Hošek Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje Nezaměstnanost vývoj podílu nezaměstnaných osob 9,0 8,0 Olomoucký kraj 7,0 Zlínsky kraj Celkem ČR 6,0 5,0 4,0 2005 2006 2007 2008

Více

Příležitosti pro obce a města

Příležitosti pro obce a města Evropské strukturální a investiční fondy v programovém období 2014-2020 Příležitosti pro obce a města Jednání měst a obcí v územní působnosti org. složky MAS SERVISO, SERVISO o. p. s. Třebenice, 16.6.2015

Více

OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze

OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze Mgr. Karel Hošek Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje Krajský kulatý stůl zaměstnanosti, Olomouc 2. 12. 2013 Obsah prezentace 1. Současný stav přípravy

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu

Výzva k předkládání žádostí o podporu Výzva k předkládání žádostí o podporu Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF - sociální začleňování vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu

Více

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

1 SRR byla schválena vládou usnesením č. 344 z 15. května 2013. Tato Strategie (dále SRR) je základním

1 SRR byla schválena vládou usnesením č. 344 z 15. května 2013. Tato Strategie (dále SRR) je základním 3 Popis integrovaného přístupu k územnímu rozvoji, podporovanému fondy nebo shrnutí integrovaných přístupů k územnímu rozvoji na základě obsahu programů podle čl. 15 (2,A) obecného nařízení Základním východiskem

Více

PRO KONKURENCESCHOPNOST

PRO KONKURENCESCHOPNOST ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Prováděcí dokument k Operačnímu programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST verze k 1.1.27 1/133 Pracovní verze k 1.1.27 Obsah 1. Úvod... 9

Více

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Dotační programy pro venkov 2014-2020

Dotační programy pro venkov 2014-2020 Dotační programy pro venkov 2014-2020 Prezentace VP SCLLD MAS HK, Velký Týnec, 25. 6. 2014 Příprava strategií MAS v ČR - SCLLD Aktuální mapa MAS 180 MAS ČR Aktivity přípravy SCLLD (ISRÚ) Kde jsme? 2014

Více

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. leden, únor 2013

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. leden, únor 2013 Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika leden, únor 2013 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1 1. Úvodní

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 verze 31. říjen 2013 Úvod... 5 1. Strategie pro příspěvek operačního programu ke Strategii Unie zaměřené na

Více

METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM

METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM Zpracovatelé: Agentura pro sociální začleňování ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem školství, mládeže a

Více

AGENTURA PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEOVÁNÍ V ROMSKÝCH LOKALITÁCH

AGENTURA PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEOVÁNÍ V ROMSKÝCH LOKALITÁCH Připomínky k Agentuře pro sociální začleňování Lýdia Poláčková Připomínky jsou vepsány do tohoto materiálu zelenou kurzívou na str. 24 25. III. AGENTURA PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEOVÁNÍ V ROMSKÝCH LOKALITÁCH Obsah

Více

Akční plán městské části Praha 10 na rok 2015 -

Akční plán městské části Praha 10 na rok 2015 - Akční plán městské části Praha 10 na rok 2015 - prováděcí dokument ke Střednědobému plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014-2016 Zpracoval:

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 III. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 verze 23. duben 2014 pro vnější připomínkové řízení Úvod... 5 1 Strategie pro příspěvek operačního programu

Více

METODICKÝ VÝKLAD. Individuální projekty systémové

METODICKÝ VÝKLAD. Individuální projekty systémové Příloha č. 4 k č. j: MSMT 6741/2015 METODICKÝ VÝKLAD výzvy k předkládání žádostí o podporu pro Individuální projekty systémové Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Prioritní osa 3: Rovný přístup

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14. aktualizace na období 2014 2016. (text neprošel jazykovou a grafickou úpravou)

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14. aktualizace na období 2014 2016. (text neprošel jazykovou a grafickou úpravou) KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 aktualizace na období 2014 2016 (text neprošel jazykovou a grafickou úpravou) Cílem plánování sociálních služeb je vytvořit prostředí pro

Více