Ultra širokopásmové systémy (UWB)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ultra širokopásmové systémy (UWB)"

Transkript

1 Ultra širokopásmové systémy (UWB) PARDUBICE 2005 OBSAH: 1. Úvod 2 Základní technologické principy 3 Historie vývoje 4. Rozvoj UWB systémů ve světě a v Evropě 5. Aplikace na bázi UWB 6. Závěr Září 2005 Ing. Jan Kramosil 1

2 1. Úvod. Přenosová kapacita systému je jedním ze základních parametrů, kterým lze charakterizovat síť elektronických komunikací. Z pohledu digitálních přenosových systémů se zmíněný parametr týká zejména schopnosti přenosového kanálu, přenášet definovaný objem dat v čase (bit/s nebo bps). V současné etapě dynamicky probíhající konvergence sítí a služeb elektronických komunikací je zřejmá snaha umožnit přenášet data sítí ke koncovému uživateli rychlostmi řádově desítek až stovek Mbps. Jen tak lze totiž naplnit základní atribut sítí a služeb vysokorychlostních ( Broadband ) komunikací, kdy koncový uživatel není ve svých aktivitách při využívání sítí a služeb nikterak omezován. Při řešení propustnosti přenosového kanálu hraje klíčovou roli modulační metoda (PCM, MSK, GMSK, QPSK, M-QAM,TCM, OFDM, atd.), použitá pro zpracování zdrojového datového toku a jeho přípravu pro následný transport prostřednictvím rádiového kanálu a nebo kanálu tvořeného metalickými nebo optickými spoji. Každá z modulačních metod má svoje limity, které jsou určeny konkrétním způsobem využití platných fyzikálních vlastností konkrétního přenosového kanálu. UWB systémy využívají vlastnosti přenosového kanálu zcela specifickým způsobem a otvírají tak další možnou cestu pro návrh přenosových systémů jak pro vnitřní a nebo vnější rádiové sítě, tak i pro sítě využívající pro přenos signálu metalické nebo optické spoje. Základní princip UWB systémů spočívá ve využití extrémně široké části kmitočtového spektra pro přenos informace, a to s minimální výkonovou spektrální hustotou. Výhody této koncepce pak umožňují následující uplatnění UWB systémů v oblastech komunikace a radiolokace. Komunikační systémy: Vysokorychlostní přenosové sítě a systémy (WPAN) uvnitř budov Vysokorychlostní přenosové sítě a systémy pro vnější prostředí s extrémně nízkými ERP Přenosové systémy v prostředí CATV, xdsl, PLC, LAN, atd. (UWB for wired media) Komunikační systémy se skrytým provozem (Low probability of detection systems) Radiolokační systémy Sledovací systémy s vysokou rozlišovací přesností (RF tracking and positioning applications) Rádiové identifikační systémy (RFID tags) Detektory pohybu a zabezpečovací systémy (Motion sensors and Range finders) Detektory a zobrazovače objektů v prostředí s neprostupnými překážkami (GPR- Ground penetrating radars, WPR-Wall penetrating radars, through wall imaging systems) Antikolizní radary (anti-collisions short range radars) 2 Základní technologické principy Světové standardy pro rádiové systémy UWB se v současné době velmi dynamicky vyvíjí a nelze v žádném případě hovořit o jejich konečné podobě. Proto lze také velmi obtížně dělit již vyvinuté a existující systémy do konkrétních přesných kategorií, které by korespondovaly s příslušným standardem. Přesto však lze v současnosti pro základní přiblížení technologie UWB pojmenovat dvě základní skupiny technologií, a to: Systémy impulsní (Impulse Response UWB, IR UWB) Systémy mnohopásmové (Multiband UWB, MB-UWB) 2

3 IR UWB Impulsní systémy stály na začátku vývoje technologií UWB. Model přenosového kanálu z pohledu jeho přenosové kapacity dobře vyjadřuje Shannon Hartleyova rovnice kde: C = maximální přenosová kapacita [bit/sec] nebo [bps] B = šířka přenosového pásma kanálu [Hz] S = výkon signálu [W] N = úroveň šumu [W] Uvedený vztah jasně ukazuje, že přenosová kapacita kanálu je přímo úměrná šířce přenosového pásma a klesá logaritmicky se snižováním poměru signál/šum v přenosovém kanálu. Je tedy možné rychleji zvyšovat přenosovou kapacitu rozšiřováním přenosového pásma než zvyšováním výkonu signálu. Právě na využití extrémní šířky přenosového kanálu je založena výchozí idea systémů IR-UWB. Obr. 1 ukazuje ve svojí spodní části chování signálu zpracovaného některou z klasických úzkopásmových modulačních metod v časové doméně a kmitočtové doméně. Je vidět, že např. systém podle standardu IEEE b, v pásmu 2,4 GHz využívá ke své činnosti velmi úzkou část kmitočtového spektra v okolí svého nosného kmitočtu (cca 80MHz). V horní části Obr.1 je uveden princip systému IR-UWB v jeho původní verzi, kdy je využívána jednoduchá pulsní modulace (PM). Obr. 1. Zdroj: Namísto spojitého signálu jsou pro přenos informace využívány extrémně krátké impulsy s délkou trvání nižší než jedna nanosekunda. Tvarově jsou pulsy odvozeny od Gaussova impulsu a jsou někdy označovány jako motocykly nebo monpulsy. Při použití pulsní modulace tyto impulsy generují v kmitočtové doméně velmi široké okamžité pásmo signálu (viz. Furierova transformace). Rozložení přenosu do části kmitočtového spektra o šíři několika GHz, přináší výhodu extrémně nízkých hodnot potřebné výkonové spektrální hustoty vysílaného signálu, a to řádově pod hodnoty -40dBm/MHz. 3

4 Obr. 2 ukazuje porovnání systému UWB s dalšími komunikačními systémy právě z pohledu výkonové spektrální hustoty signálu. Obr. 2. Zdroj: U komunikačních rádiových UWB systémů pak extrémní šířka kmitočtového pásma přináší výhodu, spočívající v poměrně vysoké přenosové kapacitě systému. Obr. 3 uvádí porovnání mezi rádiovým komunikačním systémem UWB a dalšími dnes využívanými systémy z pohledu plošné přenosové kapacity (2D spatial kapacity [kbps/m 2 ]). Obr.3. Zdroj: Další poměrně důležitou výhodou systémů IR-UWB jsou nižší nároky na složitost obvodů koncových zařízení, což umožňuje řešit transceivery systémů IR-UWB jako jednočipové na bázi CMOS technologie. Podle řešení způsobu mnohonásobného přístupu lze v současnosti prakticky identifikovat dvě skupiny systémů IR-UWB. První skupina využívá pro odlišení uživatelů pseudonáhodný časový posuv (TH Time hoping). Druhá skupina využívá pro odlišení uživatelů ortogonální pseudonáhodné sekvence. Tím se tyto systémy velmi podobají běžným CDMA systémům využívajícím rozprostírání spektra přímou kódovou sekvencí (DS_SS), a to i z pohledu použité modulační metody nebo přidělování kanálů. Proto se také tyto systémy označují jako 4

5 DS-UWB.Co se týká modulací je nutno poznamenat, že některá řešení systémů nahrazují jednoduchou pulsní modulaci modulacemi ortogonálními jako m-bok (m-biorthogonal Keying) či CCK (Complementary Code Keying). Obecně však lze u systémů IR-UWB sledovat trend návratu k jednoduché bifázové pulsní modulaci Pro přiblížení praktického efektu systémů DS-UWB uvádím základní parametry systému tak, jak jsou zmíněny v posledním návrhu standardu IEEE skupina TG3a z července Systém využívá dvě pásma 3,1 4,85 GHz a 6,2 9,7 GHz Pro modulování UWB monopulsů je použita modulační metoda BPSK (Binary Phase Shift Keying) případně 4BOK (Quaternary Bi-Orthogonal Keying) Je dosahováno přenosových rychlostí v rozsahu Mbps. Systém umožňuje provoz až 6 simultánních komunikačních systémů (pikonetů) v každém pásmu Maximální spektrální výkonová hustota nepřesahuje v celém pásmu stanovených -41,5 dbm/mhz MB-UWB Zásadním podnětem pro další rozvoj systémů UWB byla vlastní definice systémů UWB tak, jak ji formulovala FCC. Podle platné definice musí UWB systém splňovat následující podmínku: - šířka tzv. frakcionálního pásma musí být větší než 20%, při vyjádření podle vztahu 2( f f H H f + f L L ) x100(%) 20 kde f H. horní kmitočet (pro bod -10dB) f L. dolní kmitočet (pro bod -10dB) - a nebo šířka kmitočtového pásma potřebná pro přenos informace musí být rovna nebo větší než 500 MHz. Výchozí ideou pro vývoj systémů MB-UWB pak byl předpoklad, že stejnou šířku spektra systému (min. 500 MHz) a stejných vlastností (nízká výkonová spektrální hustota, vysoká datová propustnost kanálu) lze dosáhnout nejen využitím subnanosekundových monopulsů a modulací jednoho nosného kmitočtu ale i jiným modulačním principem. Tato úvaha nakonec vedla k využití principu OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplex). Tento způsob přenosu (modulační metoda) využívající mnoha nosných kmitočtů je obecně znám v soustavách zemského digitálního rozhlasu (T-DAB) a zemské digitální televize (DVB-T). Pro přiblížení praktického efektu systémů MB-UWB uvádím základní parametry systému tak, jak jsou zmíněny v posledním návrhu standardu IEEE skupina a z listopadu Pásmo od 3,1 GHz do 10,6 GHz je rozděleno na 14 subpásem (segmentů) po 528 MHz V každém subpásmu se informace přenáší QPSK/OFDM modulací, přičemž OFDM využívá celkem 122 subnosných kmitočtů Je dosahováno přenosových rychlostí v rozsahu Mbps. Systém umožňuje provoz 4 až 16 simultánních komunikačních systémů (pikonetů) Informační bity se překládají přes všechna pásma zvolená pro daný pikonet, čímž se dociluje kmitočtová diverzita a odolnost vůči mnohonásobným odrazům Maximální spektrální výkonová hustota nepřesahuje v celém pásmu stanovených -41,5 dbm/mhz 5

6 3. Historie vývoje. Zcela určitě by bylo možno nalézt základy UWB systémů v Marconiho jiskrové telegrafii, kterou koncipoval v závěru devadesátých let, a na jejímž základě pak uskutečnil 12. prosince 1901 první přenos informace přes Atlantik prostřednictvím jiskrového telegrafu. První skutečné základy technologii UWB však byly položeny během druhé světové války, kdy byly vyvinuty některé vojenské aplikace jako např. obranné systémy proti nepřátelským torpédům na bázi systému s rozprostřeným spektrem a nebo komunikační systémy s pulsní polohovou modulací (8 duplexních kanálů TDM v kmitočtovém pásmu 4,5 GHz). Až do začátku sedmdesátých let pak probíhal vývoj technologií UWB v utajeném prostředí vojenských laboratoří, a to i v tehdejším Sovětském svazu. Vyvíjeny byly zejména komunikační a radarové systémy s vysokým stupněm utajení provozu zařízení (Low probability of detection systems). Jako zlomový moment pro uplatnění technologií UWB v civilním sektoru je v literatuře obecně zmiňováno zveřejnění patentu G. F. Rosse, Transmission and reception system for generating and receiving base-band duration pulse signals without distortion for short base-band pulse communication system, U.S. Patent , Apr. 17, Samotné označení UWB pro zmiňované systémy bylo poprvé použito ve zprávě agentury DARPA (Defense Advanced ResearchProjects Agency) Assessment of ultrawideband (UWB) technology, Ultra-Wideband Radar Rev. Panel, R-6280, Office of the OSD/DARPA,Washington, DC, July 13, Ve zprávě byly přesně definovány rozdíly mezi konvenčními radarovými systémy a mezi radarovými systémy, které využívají ultra krátkých impulsů a vyznačují se širokým frakcionálním pásmem větším než 25%. Během devadesátých let minulého století probíhal intenzivní vývoj rozličných civilních aplikací jak v oblasti komunikace, tak i v dalších oblastech zmiňovaných v kapitole 1. Zásadním impulsem pro otevření trhu se zařízeními UWB pak bylo stanovení regulačních pravidel pro jejich nasazení, která vydal FCC jako oficiální dokument: FCC Rules, Part 15; FCC 02-48: FCC First Report and Order, přijatý 14. února Tento dokument byl v dalších letech doplněn dalšími oficiálními dokumenty: FCC 03-33: FCC Memorandum Opinion and Order, přijatý 13. února 2003 FCC Second Report and Order, přijatý 15. prosince Rozvoj UWB systémů ve světě a v Evropě Jak již bylo uvedeno jednou z hlavních výhod rádiových systémů UWB je velmi nízká výkonová spektrální hustota, kterou systémy využívají pro svůj provoz. Poznatky získané z výsledků prvních aplikací UWB ve vojenské oblasti zdánlivě vedou k domněnce, že systémy UWB lze díky velmi nízké úrovni možných interferencí do již existujících rádiových systémů provozovat s těmito systémy paralelně, a to bez omezení v rámci celého spektra rádiových kmitočtů. První civilní aplikace však ukázaly, že otázka mezisystémového rušení není ani v případě systémů UWB zcela jednoduchá. 6

7 První zemí, která povolila obecné využití rádiových UWB systémů jsou Spojené státy a to na základě dokumentu FCC Rules, Part 15; FCC Pro systémy UWB dokument stanovil obecnou kmitočtovou masku. Na Obr.4 je uvedena kmitočtová maska pro vnitřní rádiové UWB systémy tzv. WPAN (Wireless Personal Area Networks), kde maximální hodnotou PSD (Power Spectral Density) je -41,3 dbm/mhz. OBR.č.4. Pro provoz rádiových systémů UWB je obecně doporučeno kmitočtové pásmo v rozsahu 3,1 10,6 GHz. Jedním z hlavních důvodů pro preferenci zmíněného kmitočtového pásma je existence poznámky č Radiokomunikačního řádu ITU, která stanoví, že: Všechna vysílání v níže uvedených pásmech jsou zakázána: MHz MHz s výjimkou vysílání uvedených v ,68 10,7 GHz s výjimkou vysílání uvedených v ,35 15,4 GHz s výjimkou vysílání uvedených v ,6 24 GHz 31,3 31,5 GHz atd. [viz.plán přidělení kmitočtových pásem -Národní kmitočtová tabulka, září 2004] Možné rušení již existujících rádiových systémů se v současné době zdá být hlavní překážkou rozšiřování velmi perspektivních rádiových technologií na bázi UWB v dalších zemích světa. Japonské ministerstvo odpovědné za telekomunikační sektor (MIC) zatím povolilo pouze provoz experimentálních systémů UWB sloužících zejména k výzkumu mezisystémových interferencí. Singapur v současné době vyhodnocuje výsledky dvouletého experimentálního programu UWB friendly zone, který byl zahájen v roce 2003 na půdě vědecko- 7

8 technologického parku a který umožňoval využití UWB zařízení v prostředí universitních areálů. Jižní Korea založila organizaci jejímž posláním je navrhnout regulační prostředí pro systémy UWB. Výzkumný institut ETRI (Electronics and Telecomunications Research Institute) se zaměřil na projekt Digital Home Network, který využívá právě technologie UWB. Zemně Evropské unie včetně zemí CEPT zvažují vytvoření regulačních pravidel pro komerční nasazení systémů velmi obezřetně a snaží se vycházet z co nejkomplexnějšího souboru exaktně podložených poznatků. Současným východiskem pro stanovení obecných pravidel pro zavedení systémů UWB v zemích CEPT je dokument ECC Report 64, THE PROTECTION REQUIREMENTS OF RADIOCOMMUNICATIONS SYSTEMS BELOW 10.6 GHz FROM GENERIC UWB APPLICATIONS, předložený na zasedání ECC v Helsinkách v únoru Tento dokument ukazuje, že na rozdíl od FCC, které pro stanovení kmitočtové masky PSD vycházelo zejména z omezení daných provozem zařízení GPS v rozsahu 0,96 1,61 GHz a zařízení UMTS v okolí 1,99 GHz, přistupuje CEPT k problematice UWB daleko komplexněji. Jsou zvažovány rušivé interference v relaci k následujícím radiokomunikačním službám: 1. Fixed Service (FS); 2. Mobile Satellite Service (MSS); 3. Earth Exploration Satellite Service (EESS); 4. Radio Astronomy Service (RAS); 5. Digital video broadcasting: DVB T; 6. Digital audio broadcasting: T DAB; 7. Bluetooth PAN; 8. Radio LAN; 9. Public Land Mobile Service (MS): IMT-2000; 10. Radio Navigation Satellite Service (RNSS); 11. Fixed Satellite Service (FSS); 12. Amateur/Amateur Satellite Services (Amateur) ; 13. Maritime mobile service (Maritime), including Global Maritime Distress & Safety Systems (GMDSS); 14. Aeronautical Mobile Service and radio determination service (Aeronautical, AMS, ARNS); 15. Meteorological Radars. Výsledkem poměrně rozsáhlých studií kompatibility, které proběhly v rámci příslušných projektových týmů CEPT, je návrh výchozí kmitočtové masky PSD, která se od modelu prezentovaného FCC zásadně liší. OBR. č. 5 ukazuje průběh zjednodušené výchozí kmitočtové masky CEPT s porovnání s maskami FCC pro vnitřní i vnější systémy. 8

9 OBR. č. 5. Práce na posouzení možností definovat regulační podmínky pro systémy UWB, které by umožnily jejich komerční rozšíření v prostředí EU obdobně jako ve Spojených státech vykonával CEPT na základě mandátu Mandate to CEPT to harmonise radio spectrum use for ultra-wideband systems in the European Union, vydaného Evropskou komisí v roce Mandát předpokládal ukončení prací v takovém termínu a v takové kvalitě, aby v průběhu druhé poloviny roku 2005 mohla být vydána příslušná závazná doporučení pro implementaci systémů UWB v prostředí Evropské unie. Pracovní dokument č. RSCOM05-23 z 19. května 2005 Výboru pro rádiové spektrum EC (RSCOM) shrnul výsledky dosažené v rámci CEPT s následujícím konstatováním: Většina posuzovaných rádiových služeb vyžaduje daleko přísnější ochranu před rušením systémy UWB než garantuje kmitočtová maska PSD aplikovaná v rámci FCC. Předběžně jsou požadovány limity o db nižší. Pro posouzení míry interference u vnějších aplikací je podstatná míra agregovaných interferencí systémů UWB. Nebyla posuzovány zcela všechny případy možných interferenčních vlivů. Zejména možné interference do mobilních systémů dalších generací v kmitočtových pásmech do 6 GHz by měly být předmětem dalšího výzkumu a jsou zároveň i plánovaným tématem diskusí na další konferenci WRC-07 (agenda 1.4). Na základě posouzení stávajícího stavu byl následně připraven návrh nového mandátu Evropské komise pro CEPT (dokument RSCOM05-25) na pokračování prací při přípravě regulačních pravidel pro systémy UWB ve spolupráci s ETSI. Hlavní cíl mandátu pak byl formulován následujícím způsobem: 9

10 Připravit požadované informace tak, aby bylo možno přijmout společná pravidla EU pro početné aplikační sektory UWB technologií do poloviny roku Aplikace na bázi UWB. Pro získání lepšího přehledu o možnostech technologií na bázi UWB je výhodné seřadit již existující, zkoumané a případně budoucí předpokládané aplikace do několika základních kategorií typů. Typ. 1 Rádiové komunikační a měřící systémy Aplikace pro datovou komunikaci: Domácí zábava, propojování domácí spotřební elektroniky (TV, DVD, PVR, atd.) Multimediální rozhraní pro mobilní telefony Pozn.: V souvislosti s předchozími dvěma aplikacemi se hovoří o tzv. WUSB rozhraní (Wireless USB) a o sítích WPAN. Předpokládá se převážně provoz ve vnitřním prostoru budov. Aplikace typu WLAN pro vnější i vnitřní prostředí, které jsou UWB obdobou sítí RLAN. Kombinované aplikace pro datovou komunikaci a měření: Sledování označených subjektů s vysokou přesností určení polohy subjektu RFID aplikace Pozn.: Předpokládá se nasazení ve vnitřním prostředí. Ve vnějším prostředí se pak jedná o systémy s omezeným dosahem. Pro provoz většiny uvedených aplikací se v současnosti počítá s využitím kmitočtových pásem od 3,1 10,6 GHz. Postup standardizace: CEPT je k dispozici dokument ECC Rep 64 z února 2005 ETSI je k dispozici dokument TR z ledna očekává se vydání standardu EN IEEE v rámci IEEE WPAN High Rate Alternative PHY Task Group 3a jsou k dispozici dvě systémová řešení, a to DS-UWB a MB-UWB. V současnosti se zdá pravděpodobnější standardizace DS-UWB. - v rámci IEEE Low Rate Alternative PHY Task Group 4a je rozpracován systémový návrh na méně nákladné systémy, s větším dosahem a využívající nižší výkon pro méně náročné aplikace Typ. 2 Rádiové zobrazovací systémy Aplikace pro zobrazování vnitřní struktury těles a oddělených prostor Podpovrchové radary (GPR) Zobrazování struktury překážek Zobrazování prostor za překážkou (WPR) Zobrazování struktur orgánů v lékařství Dohled nad vymezenými prostory bez ohledu na překážky Měření úrovně povrchu průmyslových kapalin Pozn.: Zmiňované aplikace mají předpoklad využití, jako součást zabezpečovacích systémů. Pro provoz většiny uvedených aplikací se v současnosti počítá s využitím kmitočtových pásem od 30MHz 12,4 GHz (0-960 MHz FCC). Postup standardizace: CEPT je k dispozici dokument ECC Rep 64 z února 2005 ETSI je k dispozici dokument TR z listopadu očekává se vydání standardu EN

11 Typ. 3 Radarové systémy pro automobilový průmysl Aplikace pro antikolizní systémy Pro provoz většiny uvedených aplikací se v současnosti počítá s využitím kmitočtových pásem nad 20 GHz. Postup standardizace: CEPT je k dispozici dokument ECC Rep 23 z května 2003 Typ. 4 UWB přenosové systémy pro přenos po kabelech a metalických vodičích Aplikace pro datovou komunikaci: Přenos informací po kabelech v koaxiálních a hybridních (HFC) sítích CATV Přenos po metalických vodičích silových rozvodů (varianta PLC) Přenos po kroucených párech účastnického rozvodu telefonní sítě (varianta DSL) Rozvoj UWB přenosových systémů v této kategorii lze zaznamenat někdy od poloviny roku Tento typ systémů nezpůsobuje vzhledem k použitému přenosovému médiu klasické interference v kmitočtovém spektru dalších radiokomunikačních služeb, což je jeho nespornou výhodou. Přesto jsou prozatím tyto systémy na okraji zájmu, a to navzdory nesporným výhodám. V případě aplikací UWB do prostředí CATV se jedná hlavně o následující výhody: Poměrně vysoká přenosová kapacita až 1,2 Gbps směrem k uživateli a 480 Mbps od uživatele Možnost překryvného (paralelního) provozu přenosového systému UWB se stávajícím přenosovým systémem využívajícím klasické modulace v rámci jedné sítě CATV. To umožňuje extrémně nízká výkonová úroveň rozprostřeného spektra UWB potřebného pro přenos. Možnost přímé návaznosti datového toku UWB šířeného sítí CATV na UWB komunikační systémy typu 1 v domácnosti a to bez nutnosti složité konverze. V současnosti je pochopitelně hlavní nevýhodou zmíněných USB aplikací problematická dostupnost koncových zařízení pro uživatele v porovnání s masovým rozšířením technologií na bázi DVB-C, DOCSIS, a dalších. V případě UWB aplikací pro PLC a DSL se jedná hlavně o následující výhody: Zcela postačující přenosová kapacita v symetrickém provozu 62 Mbps, v asymetrickém provozu 100Mbps a více v jednom směru. Díky extrémně nízké výkonové úrovni rozprostřeného spektra UWB potřebného pro přenos je minimalizováno vyzařování metalických vodičů do okolního prostředí. Právě možnost způsobování škodlivého rušení, způsobovaného vyzařováním klasických linek PLC a DSL je v současnosti předmětem intenzivní práce na studiích kompatibility v rámci CEPT. Výsledky práce pravděpodobně povedou k nastavení velmi přísných pravidel, podmiňujících další masivní komerční rozšiřování klasických systémů PLC a DSL. V prostředí EBU a v prostředí amatérského vysílání lze navíc současnosti zaznamenat velmi silné negativní postoje k rozšiřování technologií typu PLC, DSL na úkor některých dalších radiokomunikačních služeb. Přitom technologie UWB by do jisté míry mohly být východiskem. 11

12 6. Závěr. Technologie na bázi UWB jsou bezesporu perspektivní a mohou přinést při řešení různých aplikací zcela zásadní inovace. Prostřednictvím UWB technologií mohou být navíc řešeny i zcela nové aplikace. Skutečnost, že rádiové systémy UWB pracují ve své podstatě z pohledu využití kmitočtového spektra jako systémy překryvné, však má za následek velmi obezřetný přístup ke stanovení pravidel pro komerční zavádění těchto systémů ve většině zemí světa. Tím je způsobeno určité přirozené zpoždění aplikací na cestě z laboratoří k realizaci a komerčnímu využití. Nicméně vývoj a hledání dalších cest a nových řešení, jak zabezpečit co nejvyšší propustnost přenosového kanálu při současné snaze o co nejefektivnější využití kmitočtového spektra neustává. Proto se již dnes objevují další nová systémová řešení. V této souvislosti stojí za zmínku například výsledky práce společnosti xg Technology LLC ze Sarasoty na Floridě. Její nové technologie rádiového přenosu xmax a xg Flash Signal přichází s dalším inovativním řešením efektivního přenosu v kmitočtovém pásmu do 1 GHz. Hlavním principem technologie xmax je koncentrace až 99% přenášené energie do nosného kmitočtu a extrémní potlačení postranních pásem (-60 až -100 db pod úroveň nosné). Pro přenos informací je tak vyžadována jen velmi úzká část spektra. Je tak možno přenosové kanály umisťovat ve fragmentech nevyužitého spektra určeného primárně pro jiné radiokomunikační služby (např. rozhlasovou službu). Hlavním principem technologie xg Flash Signal je naopak potlačení nosného kmitočtu, kdy úroveň výkonové spektrální hustoty postranních pásem se pak pohybuje v rozmezí hodnot 80 až -90 dbm/mhz. V tomto ohledu se technologie dosti podobá UWB, která rovněž umožňuje opakované využití kmitočtového pásma již obsazeného některou z radiokomunikačních služeb. Při testech technologie xmax na kmitočtu 169,44 MHz bylo dosaženo přenosové rychlosti cca 6 Mbps a zhruba o řád většího dosahu než jako u přístupového bodu Wi-Fi s výkonem 30 dbm. Přitom přístupový bod xmax pracoval s výkonem 3 dbm. Podrobnější informace o práci zmíněné společnosti lze získat na Jako další lze uvést zajímavé výsledky práce společnosti Broadband Physics, Inc. ze Santa Clary v Kalifornii. Společnost představila počátkem roku 2003 novou modulační metodu s názvem SDM, Sub-Band Division Multiplexing. Přenosové systémy využívající zmíněnou metodu se vyznačují následujícími výhodami: Vyšší efektivita využití dostupné šířky kmitočtového pásma (10 12 bps/hz) Velká odolnost proti různým typům rušení a vícecestnému šíření Zachování jednoduchosti modulačního a nemodulačního procesu Podrobnější informace je možno získat na Závěrem lze obecně jistě konstatovat, že při hledání způsobu, jak vytvořit rychlý a efektivní přenosový kanál, ani zdaleka ještě nebyly vyčerpány dostupné a reálné možnosti řešení. Lze si však poněkud postesknout, že cesta z laboratoře do praxe bývá někdy neúměrně dlouhá a ne vždy jsou důvody zpoždění racionální a nebo ryze technického charakteru. 12

13 Použité zkratky: Mbps PCM MSK GMSK QPSK M-QAM TCM OFDM UWB WPAN ERP CATV DSL PLC LAN RF RFID GPR WPR IR-UWB MB-UWB Kbps CDMA DS-SS DS-UWB M-BOK CCK BPSK 4BOK TDM PSD HFC EBU Megabit per second Pulse Coded Modulation Minimum Shift Keying Gaussian Minimum Shift Keying Quaternary Phase Shift Keying M- Quadrature Amplitude Modulation Trellis Code Modulation Orthogonal Frequency Division Multiplexing Ultra Wide Band Wireless Personál Area Network Effective Radiated Power Cable TV Digital Subscriber Line Power Line Communication Local Area Network Radio Frequency RF Identification Ground Penetrating Radars Wall Penetrating Radars Impulse Response UWB Multiband UWB Kilobit per second Coded Division Multiple Access Direkt Sequence Spread Spektrum Direkt Sequence UWB M-Biorthogonal Keying Complementary Code Keying Binary Phase Shift Keying Quaternary Bi-Orthogonal Keying Time Division Multiplex Power Spectral Density Hybrid Fibre Conax European Broadcasting Union 13

14 Literatura: 1. ECC Report-64, THE PROTECTION REQUIREMENTS OF RADIOCOMMUNICATIONS SYSTEMS BELOW 10.6 GHz FROM GENERIC UWB APPLICATIONS, Helsinky, únor Dokument RSCOM05-23 z 19. května ETSI TR z ledna Doc. IEEE WPAN High Rate Alternative PHY TG 3a 5. ETSI TR z listopadu ECC Report-23 z května Doc. IEEE Low Rate Alternative PHY TG 4a 8. Broadband Communications in the Digital Millenium, John Santhoff CTO, Steve Moore JD., Ph.D., Pulse~LINK, Inc. 9. System Architectures for High-rate Ultra-wideband Communication Systems: A Review of Recent Development, Evan R. Green and Sumit Roy, Intel Labs 10. Recent System Applications of Short-Pulse Ultra-Wideband (UWB) Technology, R.J. Fontana, Ph.D., IEEE Microwave Theory and Tech., Vol. 52, No. 9, September History of UltraWideBand (UWB) Radar & Communications: Pioneers and Innovators, Terence W. Barrett, UCI, PIERS2000 Cambridge, MA, July, Analýza personálních bezdrátových sítí (WPAN) s využitím ultra-širokopásmových systémů (UWB), Dr. Svetozár Ďurovič Praha, listopad Firemní literatura a www stránky společností: Texas Instruments, Intel, MSSI, Time Domain, Pulse Link

íta ové sít baseband narrowband broadband

íta ové sít baseband narrowband broadband Každý signál (diskrétní i analogový) vyžaduje pro přenos určitou šířku pásma: základní pásmo baseband pro přenos signálu s jednou frekvencí (není transponován do jiné frekvence) typicky LAN úzké pásmo

Více

IEEE802.11 Wi FI. Wi Fi

IEEE802.11 Wi FI. Wi Fi IEEE802.11 Wi FI Wi Fi 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy IEEE802.11 Wi Fi _ část IV. 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 Obr.

Více

Digitální modulace. Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206

Digitální modulace. Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206 Modulace analogových modulací modulační i

Více

Z P R Á V A. o výsledcích měření nežádoucího vyzařování vysílacího rádiového zařízení Ubiquti Power Bridge M10 EU

Z P R Á V A. o výsledcích měření nežádoucího vyzařování vysílacího rádiového zařízení Ubiquti Power Bridge M10 EU Č e s k ý t e l e k o m u n i k a č n í ú ř a d Odbor státní kontroly elektronických komunikací Oddělení technické podpory Brno Jurkovičova 1, 638 Brno Z P R Á V č. 13/212 o výsledcích měření nežádoucího

Více

Připojení k rozlehlých sítím

Připojení k rozlehlých sítím Připojení k rozlehlých sítím Základy počítačových sítí Lekce 12 Ing. Jiří ledvina, CSc Úvod Telefonní linky ISDN DSL Kabelové sítě 11.10.2006 Základy počítačových sítí - lekce 12 2 Telefonní linky Analogové

Více

Pasivní aplikace. PRŮZKUMU ZEMĚ (pasivní) PEVNÁ MEZIDRUŽICOVÁ 3 ) Pasivní aplikace. Pasivní aplikace. Pasivní aplikace

Pasivní aplikace. PRŮZKUMU ZEMĚ (pasivní) PEVNÁ MEZIDRUŽICOVÁ 3 ) Pasivní aplikace. Pasivní aplikace. Pasivní aplikace 54,25 55,78 VÝZKUMU 55,78 56,9 VÝZKUMU Pohyblivá 3 ) 56,9 57 POHYBLIVÁ 3 ) VÝZKUMU 57 58,2 POHYBLIVÁ 3 ) VÝZKUMU 58,2 59 VÝZKUMU VÝZKUMU Pevné spoje VÝZKUMU 3 ) Pevné spoje s velkou hustotou stanic Pevné

Více

Datové přenosy CDMA 450 MHz

Datové přenosy CDMA 450 MHz 37MK - seminární práce Datové přenosy CDMA 450 MHz Vypracoval: Jan Pospíšil, letní semestr 2007/08 43. Datové přenosy CDMA 450 MHz CDMA Co je CDMA CDMA je zkratka anglického výrazu Code Division Multiple

Více

Rozdíl mezi ISDN a IDSL Ú ústředna K koncentrátor pro agregaci a pro připojení k datové síti. Pozn.: Je možné pomocí IDSL vytvořit přípojku ISDN.

Rozdíl mezi ISDN a IDSL Ú ústředna K koncentrátor pro agregaci a pro připojení k datové síti. Pozn.: Je možné pomocí IDSL vytvořit přípojku ISDN. xdsl Technologie xdsl jsou určeny pro uživatelské připojení k datové síti pomocí telefonní přípojky. Zkratka DSL (Digital Subscriber Line) znamené digitální účastnickou přípojku. Dělí se podle typu přenosu

Více

EXPOZICE ELEKTROMAGNETICKÝM POLÍM V OKOLÍ VYSÍLAČŮ NOVÝCH TECHNOLOGIÍ. Pavel Buchar elmag@szu

EXPOZICE ELEKTROMAGNETICKÝM POLÍM V OKOLÍ VYSÍLAČŮ NOVÝCH TECHNOLOGIÍ. Pavel Buchar elmag@szu EXPOZICE ELEKTROMAGNETICKÝM POLÍM V OKOLÍ VYSÍLAČŮ NOVÝCH TECHNOLOGIÍ Pavel Buchar elmag@szu szu.cz Analogové x digitální modulace Definice EIRP WI-FI WIMAX BLUETOOTH RFID UWB ANALOGOVÉ x DIGITÁLNÍ MODULACE

Více

Příloha č. 4/4.2002 pro kmitočtové pásmo 33,4 39,5 GHz k plánu využití kmitočtového spektra

Příloha č. 4/4.2002 pro kmitočtové pásmo 33,4 39,5 GHz k plánu využití kmitočtového spektra Příloha č. 4/4.2002 pro kmitočtové pásmo 33,4 39,5 GHz k plánu využití kmitočtového spektra Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) vydává podle 95 bodu 5 písm. c) zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích

Více

DSY-4. Analogové a číslicové modulace. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

DSY-4. Analogové a číslicové modulace. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti DSY-4 Analogové a číslicové modulace Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti DSY-4 analogové modulace základní číslicové modulace vícestavové modulace modulace s rozprostřeným

Více

část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/16/11.2011-17 pro kmitočtové pásmo 21,2 24,25 GHz. Článek 1 Úvodní ustanovení

část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/16/11.2011-17 pro kmitočtové pásmo 21,2 24,25 GHz. Článek 1 Úvodní ustanovení Praha 23. listopadu 2011 Čj. ČTÚ-90 643/2011-605 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy podle 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/14/03.2006-12 pro kmitočtové pásmo 2200 2700 MHz. Článek 1 Úvodní ustanovení

část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/14/03.2006-12 pro kmitočtové pásmo 2200 2700 MHz. Článek 1 Úvodní ustanovení Praha 9. března 2006 Čj. 13 610/2006-605 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy podle 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

Název Kapitoly: Přístupové sítě

Název Kapitoly: Přístupové sítě Cvičení: UZST, ČVUT Fakulta DOPRAVNÍ Název Kapitoly: Přístupové sítě Cíle kapitoly: Definice základních pojmů přístupová síť, transportní síť. Klasifikace přístupových sítí, Druhy přístupových sítí Metalické

Více

Analogové modulace. Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206

Analogové modulace. Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Analogové modulace PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206 Modulace Co je to modulace?

Více

PŘÍLOHA 15 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO KOVOVÉHO VEDENÍ. Technická specifikace

PŘÍLOHA 15 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO KOVOVÉHO VEDENÍ. Technická specifikace PŘÍLOHA 15 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO KOVOVÉHO VEDENÍ Technická specifikace OBSAH 1 ROZSAH DOKUMENTU...3 2 STANDARDY...3 3 ÚČASTNICKÉ KOVOVÉ VEDENÍ... 4 4 ROZBOČOVAČE...7 5 DSLAM... 8 6 MASKY

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ OVANET a.s. Datum vydání: 17. prosince 2012 Verze: 3.0-1 - Obsah Úvod... - 3 - Předmět specifikace... - 3 - Koncový bod sítě... - 3

Více

Měřicí technika pro automobilový průmysl

Měřicí technika pro automobilový průmysl Měřicí technika pro automobilový průmysl Ing. Otto Vodvářka Měřicí a testovací technika R&S otto.vodvarka@rohde-schwarz.com l Elektronika v moderním automobilu l Procesory l Komunikace po sběrnici l Rozhlasový

Více

Mobilní sítě. Počítačové sítě a systémy. _ 3. a 4. ročník SŠ technické. Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0

Mobilní sítě. Počítačové sítě a systémy. _ 3. a 4. ročník SŠ technické. Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 Mobilní sítě sítě 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy Mobilní sítě _ 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 Obr. 1 Síťové prvky

Více

Širokopásmové připojení: Rozdíl mezi nejvíce a nejméně výkonnými evropskými zeměmi se zmenšuje

Širokopásmové připojení: Rozdíl mezi nejvíce a nejméně výkonnými evropskými zeměmi se zmenšuje IP/08/1831 Brusel, dne 28. listopadu 2008 Širokopásmové připojení: Rozdíl mezi nejvíce a nejméně výkonnými evropskými zeměmi se zmenšuje Míra rozšíření širokopásmového připojení se v Evropě dále zlepšila.

Více

ednáška a telefonní modemy Ing. Bc. Ivan Pravda

ednáška a telefonní modemy Ing. Bc. Ivan Pravda 11.předn ednáška Telefonní přístroje, modulační metody a telefonní modemy Ing. Bc. Ivan Pravda Telefonní přístroj princip funkce - klasická analogová telefonní přípojka (POTS Plain Old Telephone Service)

Více

BMS 0x1 Základy bezdrátové komunikace

BMS 0x1 Základy bezdrátové komunikace BMS 0x1 Základy bezdrátové komunikace Petr Hanáček Faculty of Information Technology Technical University of Brno Božetěchova 2 612 66 Brno tel. (05) 4114 1216 e-mail: hanacek@fit.vutbr.cz BMS0x Slide

Více

Vývoj digitální televizní techniky

Vývoj digitální televizní techniky Vývoj digitální televizní techniky Obsah přednášky 1. Důvody a principy digitalizace 2. Evropské standardy digitální televize 3. Digitalizace zemského TV vysílání v ČR 1. Důvody a principy digitalizace

Více

9. PRINCIPY VÍCENÁSOBNÉHO VYUŽITÍ PŘENOSOVÝCH CEST

9. PRINCIPY VÍCENÁSOBNÉHO VYUŽITÍ PŘENOSOVÝCH CEST 9. PRINCIPY VÍCENÁSOBNÉHO VYUŽITÍ PŘENOSOVÝCH CEST Modulace tvoří základ bezdrátového přenosu informací na velkou vzdálenost. V minulosti se ji využívalo v telekomunikacích při vícenásobném využití přenosových

Více

Techniky sériové komunikace > Synchronní přenos

Techniky sériové komunikace > Synchronní přenos Fyzická vrstva (PL) Techniky sériové komunikace (syn/asyn, sym/asym ) Analogový okruh (serial line) Přenos v přeneseném pásmu (modem) Digitální okruh (ISDN) Techniky sériové komunikace > Synchronní přenos

Více

PŘÍLOHA 16 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO KOVOVÉHO VEDENÍ. Správa spektra

PŘÍLOHA 16 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO KOVOVÉHO VEDENÍ. Správa spektra PŘÍLOHA 16 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO KOVOVÉHO VEDENÍ Správa spektra OBSAH 1 ROZSAH DOKUMENTU...3 2 ODKAZY NA STANDARDIZAČNÍ DOKUMENTY...5 3 LIMITNÍ HODNOTY PORUŠENÍ PODMÍNEK SPRÁVY SPEKTRA...6

Více

Wi-Fi aplikace v důlním prostředí. Robert Sztabla

Wi-Fi aplikace v důlním prostředí. Robert Sztabla Robert Sztabla Robert Sztabla Program Páteřní síť Lokalizace objektů Hlasové přenosy Datové přenosy v reálném čase Bezpečnost Shrnutí Páteřní síť Wi-Fi aplikace v důlním prostředí Spolehlivé zasíťování

Více

Základní komunikační řetězec

Základní komunikační řetězec STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA NA PROSEKU EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Základní komunikační řetězec PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL

Více

Elektrické parametry spojů v číslicových zařízeních

Elektrické parametry spojů v číslicových zařízeních Elektrické parametry spojů v číslicových zařízeních Co je třeba znát z teoretických základů? jak vyjádřit schopnost přenášet data jak ji správně chápat jak a v čem ji měřit čím je schopnost přenášet data

Více

Moderní technologie linek. Zvyšování přenosové kapacity Zvyšování přenosové spolehlivosti xdsl Technologie TDMA Technologie FDMA

Moderní technologie linek. Zvyšování přenosové kapacity Zvyšování přenosové spolehlivosti xdsl Technologie TDMA Technologie FDMA Moderní technologie linek Zvyšování přenosové kapacity Zvyšování přenosové spolehlivosti xdsl Technologie TDMA Technologie FDMA Zvyšování přenosové kapacity Cílem je dosáhnout maximum fyzikálních možností

Více

Počítačové sítě I. 3. Přenos informace Miroslav Spousta, 2005 , http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/

Počítačové sítě I. 3. Přenos informace Miroslav Spousta, 2005 <qiq@ucw.cz>, http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/ Počítačové sítě I 3. Přenos informace Miroslav Spousta, 2005 , http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/ 1 Základy: bit a byte bit (kousek) nabývá hodnoty 0 nebo 1 jedna binární číslice, jedno paměťové

Více

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Spojujeme elektrotechniku a informatiku PRACUJ V OBORU. S OBRATEM VÍCE NEŽ MILIARD Kč

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Spojujeme elektrotechniku a informatiku PRACUJ V OBORU. S OBRATEM VÍCE NEŽ MILIARD Kč FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Spojujeme elektrotechniku a informatiku PRACUJ V OBORU S OBRATEM VÍCE NEŽ MILIARD Kč (celosvětový roční výnos mobilních operátorů zdroj Strategy Analytics 2013) Studuj obory KOMUNIKAČNÍ

Více

Semestrální práce do př edmětu Mobilní komunikace. Standardy WLAN dle IEEE 802.11

Semestrální práce do př edmětu Mobilní komunikace. Standardy WLAN dle IEEE 802.11 Semestrální práce do př edmětu Mobilní komunikace Standardy WLAN dle IEEE 802.11 Vypracovala: Marie Velická Úvod do bezdrátových sítí Během posledních pěti let se naše společnost stala neuvěřitelně mobilní.

Více

Kroucená dvojlinka. původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení. potah (STP navíc stínění)

Kroucená dvojlinka. původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení. potah (STP navíc stínění) Fyzická vrstva Kroucená dvojlinka původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení potah (STP navíc stínění) 4 kroucené páry Kroucená dvojlinka dva typy: nestíněná

Více

Radiové rozhraní UMTS

Radiové rozhraní UMTS České Vysoké Učení Technické Fakulta elektrotechnická Seminární práce Mobilní komunikace Radiové rozhraní UMTS Michal Štěrba Alokace spektra UMTS Spektrum se skládá z jednoho párového pásma (1920-1980

Více

Úvod do počítačových sítí. Teoretický základ datových komunikací. Signály limitované šířkou pásma. Fyzická úroveň

Úvod do počítačových sítí. Teoretický základ datových komunikací. Signály limitované šířkou pásma. Fyzická úroveň Úvod do počítačových sítí Fyzická úroveň Teoretický základ datových komunikací Fourierova analýza Signály limitované šířkou pásma Maximální přenosová rychlost kanálem 25.10.2006 Úvod do počítačových sítí

Více

Fiber Deep skelnatění koaxiálních sítí pokračuje

Fiber Deep skelnatění koaxiálních sítí pokračuje Fiber Deep skelnatění koaxiálních sítí pokračuje Brno, 13.3.2015 Radek Kocian, Jan Brouček Provozovatelé sítí kabelové televize Jak zvýšit přenosovou kapacitu sítě? 1. nahradit koax optikou Hybridní opticko-koaxiální

Více

WiMAX Broadband Wireless Access systémy. Vladimír Havelda Product manager Intelek spol. s r.o.

WiMAX Broadband Wireless Access systémy. Vladimír Havelda Product manager Intelek spol. s r.o. WiMAX Broadband Wireless Access systémy Vladimír Havelda Product manager Intelek spol. s r.o. Vize 802.16: Broadband kdekoliv WiMAX vs. WiFi Bezdrátové WiFi technologie Staly se opravdovým standardem s

Více

Výkon komunik. systémů

Výkon komunik. systémů Výkon komunik. systémů Tyto slajdy vznikly jako podklady k přednáškám v průběhu mého aktivního působení na Katedře radioelektroniky Českého vysokého učení technického v Praze. Souvisí s problematikou radiotechniky

Více

Fyzická úroveň. Teoretický základ datových komunikací. Fourierova analýza

Fyzická úroveň. Teoretický základ datových komunikací. Fourierova analýza Fyzická úroveň Úvod do počítačových sítí Lekce 03 Ing. Jiří ledvina, CSc. Teoretický základ datových komunikací Fourierova analýza Signály limitované šířkou pásma Maximální přenosová rychlost kanálem 3.10.2008

Více

WIMAX. Obsah. Mobilní komunikace. Josef Nevrlý. 1 Úvod 2. 2 Využití technologie 3. 5 Pokrytí, dosah 6. 7 Situace v České Republice 7

WIMAX. Obsah. Mobilní komunikace. Josef Nevrlý. 1 Úvod 2. 2 Využití technologie 3. 5 Pokrytí, dosah 6. 7 Situace v České Republice 7 České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, Katedra radioelektroniky Mobilní komunikace WIMAX Stručný přehled technologie Josef Nevrlý Obsah 1 Úvod 2 2 Využití technologie 3 3 Rádiové

Více

21. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

21. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 21. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Pojem informační a komunikační technologie (dále jen ICT) obecně zahrnuje technologie, jako jsou mobilní telefony, počítače, internet a s nimi spojené systémy,

Více

Mikrovlnná měření: výzkum a vzdělávání

Mikrovlnná měření: výzkum a vzdělávání Faculty of Electrical Engineering and Communication Brno University of Technology Purkynova 118, CZ-61200 Brno, Czechia http://www.six.feec.vutbr.cz Mikrovlnná měření: výzkum a vzdělávání Z. Raida, J.

Více

Použité pojmy a zkratky

Použité pojmy a zkratky Použité pojmy a zkratky Použité pojmy a zkratky ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) asymetrická digitální účastnická linka ARPU ukazatel stanovující průměrný měsíční výnos ze služeb připadající na

Více

PŘÍLOHA 3 RÁMCOVÉ SMLOUVY O KOLOKACI. Definice a seznam zkratkových slov

PŘÍLOHA 3 RÁMCOVÉ SMLOUVY O KOLOKACI. Definice a seznam zkratkových slov PŘÍLOHA 3 RÁMCOVÉ SMLOUVY O KOLOKACI Definice a seznam zkratkových slov OBSAH 1. DEFINICE... 3 2. ZKRATKOVÁ SLOVA... 7 2 1 Definice Následující tabulka obsahuje seznam termínů objevujících se v textu Rámcové

Více

2/16- čj. 21047/04-605. 5 ) Kapitola 5, bod 5.23 až 5.33 Plánu přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka) ze dne 21.

2/16- čj. 21047/04-605. 5 ) Kapitola 5, bod 5.23 až 5.33 Plánu přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka) ze dne 21. d) stanice jsou provozovány na sdílených kmitočtech; e) stanice jsou zařazeny do podružné služby 5 ), nemají tedy ochranu před škodlivým rušením způsobeným vysílacími rádiovými stanicemi jiné radiokomunikační

Více

Přístupové sítě nové generace - NGA. Jiří Vodrážka

Přístupové sítě nové generace - NGA. Jiří Vodrážka Přístupové sítě nové generace - NGA Jiří Vodrážka Definice NGA Co jsou přístupové sítě nové generace? Doporučení Komise 2010/572/EU: kabelové přístupové sítě, které sestávají zcela nebo zčásti z optických

Více

Počítačové sítě I. 3. Přenos informace. Miroslav Spousta, 2004

Počítačové sítě I. 3. Přenos informace. Miroslav Spousta, 2004 Počítačové sítě I 3. Přenos informace Miroslav Spousta, 2004 1 Bit a byte bit (kousek) nabývá hodnoty 0 nebo 1 jedna binární číslice oktet je 8 bitů 1 0 1 1 0 0 1 1 byte (bajt) je základní adresovatelná

Více

21. DIGITÁLNÍ SÍŤ GSM

21. DIGITÁLNÍ SÍŤ GSM 21. DIGITÁLNÍ SÍŤ GSM Digitální síť GSM (globální systém pro mobilní komunikaci) je to celulární digitální radiotelefonní systém a byl uveden do provozu v roce 1991. V České republice byl systém spuštěn

Více

SÍTĚ NOVÉ GENERACE. - podpora NGA sítí - rozvoj mobilních sítí LTE

SÍTĚ NOVÉ GENERACE. - podpora NGA sítí - rozvoj mobilních sítí LTE SÍTĚ NOVÉ GENERACE - podpora NGA sítí - rozvoj mobilních sítí LTE Marek Ebert Český telekomunikační úřad ISSS 2014 Hradec Králové, 7. a 8. dubna 2014 Agenda 1) Podpora budování přístupových sítí NGA pro

Více

Semestrální práce-mobilní komunikace 2004/2005

Semestrální práce-mobilní komunikace 2004/2005 Václav Pecháček Semestrální práce-mobilní komunikace 2004/2005 Provozní parametry celulárních sítí Celulární systém -struktura založená na určitém obrazci, ve kterém je definované rozložení dostupného

Více

Sítě GSM, datové přenosy GPRS, HSCSD, EDGE

Sítě GSM, datové přenosy GPRS, HSCSD, EDGE X32MKS - Mobilní komunikační systémy Sítě GSM, datové přenosy GPRS, HSCSD, EDGE Měřící skupina č. 2 Vypracovali: Tomáš Nemastil, Jan Sadílek, Jan Hlídek, Jaroslav Jureček, Putík Petr Zadání 1) Odeslání

Více

generální licenci č. GL-30/R/2000

generální licenci č. GL-30/R/2000 Český telekomunikační úřad Se sídlem Klimentská 27, Praha 1 Praha 21. listopadu 2000 Č.j. 502500/2000-613 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy vydává podle 95

Více

PŘENOS DAT V MOBILNÍCH SÍTÍCH

PŘENOS DAT V MOBILNÍCH SÍTÍCH S t ř e d n í š k o l a t e l e k o m u n i k a č n í O s t r a v a PŘENOS DAT V MOBILNÍCH SÍTÍCH ROČNÍKOVÁ MATURITNÍ PRÁCE Z TELEKOMUNIKAČNÍCH SYSTÉMŮ Autor: Vít Gruner Třída: 4.A Školní rok: 2006/2007

Více

Siklu nová generace spojů v E-band pásmu

Siklu nová generace spojů v E-band pásmu Siklu nová generace spojů v E-band pásmu Siklu Petach Tikva, Izrael vývoj vlastní technologie založeno 2008 Siklu Etherhaul Carrier-grade Ethernet spoj pro páteře mobilních sítí, operátory/isp i podniky

Více

Evropský projekt digitální televize DVB a základní principy jeho standardu

Evropský projekt digitální televize DVB a základní principy jeho standardu Evropský projekt digitální televize DVB a základní principy jeho standardu Ústav radioelektroniky VUT FEI Program semináře Co je DVB a jaké přináší výhody? Základní principy a dělení systémů DVB. Digitalizace

Více

část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/12/04.2011-4 pro kmitočtové pásmo 1700 1900 MHz. Článek 1 Úvodní ustanovení

část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/12/04.2011-4 pro kmitočtové pásmo 1700 1900 MHz. Článek 1 Úvodní ustanovení Praha 27. dubna 2011 Čj. 5 569/2011-605 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy podle 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a

Více

Fyzická úroveň. Teoretický základ datových komunikací. Fourierova analýza Signály limitované šířkou pásma Maximální přenosová rychlost kanálem

Fyzická úroveň. Teoretický základ datových komunikací. Fourierova analýza Signály limitované šířkou pásma Maximální přenosová rychlost kanálem Fyzická úroveň Úvod do počítačových sítí Lekce 03 Ing. Jiří ledvina, CSc. Teoretický základ datových komunikací Fourierova analýza Signály limitované šířkou pásma Maximální přenosová rychlost kanálem 3.10.2008

Více

Příloha č. 5/5.2002 pro kmitočtové pásmo 66 87,5 MHz k plánu využití kmitočtového spektra

Příloha č. 5/5.2002 pro kmitočtové pásmo 66 87,5 MHz k plánu využití kmitočtového spektra Příloha č. 5/5.2002 pro kmitočtové pásmo 66 87,5 MHz k plánu využití kmitočtového spektra Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) vydává podle 95 bodu 5. písm. c) zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích

Více

1. Základy teorie přenosu informací

1. Základy teorie přenosu informací 1. Základy teorie přenosu informací Úvodem citát o pojmu informace Informace je název pro obsah toho, co se vymění s vnějším světem, když se mu přizpůsobujeme a působíme na něj svým přizpůsobováním. N.

Více

Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení.

Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení. 10. Bezdrátové sítě Studijní cíl Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení. Doba nutná k nastudování 1,5 hodiny Bezdrátové komunikační technologie Uvedená kapitola

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. dubna 2004 č. 395 k zahájení řádného digitálního televizního vysílání V l á d a I. s o u h l a s í se zahájením řádného digitálního televizního

Více

PŘÍLOHA 16 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO KOVOVÉHO VEDENÍ. Správa spektra

PŘÍLOHA 16 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO KOVOVÉHO VEDENÍ. Správa spektra PŘÍLOHA 16 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO KOVOVÉHO VEDENÍ Správa spektra OBSAH 1. ozsah dokumentu...3 2. Odkazy na standardizační dokumenty...5 3. Limitní hodnoty porušení podmínek Správy spektra...6

Více

České Radiokomunikace

České Radiokomunikace České Radiokomunikace Nové trendy v oblasti radiových sítí a sdílení telekomunikační infrastruktury Marcel Procházka Manažer pro rozvoj služeb a strategii Malenovice 29.4.2010 Kdo jsme Expert na trhu vysílacích

Více

Jan Zbytovský. www.dcom.cz www.wifi-obchod.cz. Tato prezentace je duševním vlastnictvím fy Dcom, spol s r.o. a může být použitá jen s jejím souhlasem.

Jan Zbytovský. www.dcom.cz www.wifi-obchod.cz. Tato prezentace je duševním vlastnictvím fy Dcom, spol s r.o. a může být použitá jen s jejím souhlasem. Jan Zbytovský Tato prezentace je duševním vlastnictvím fy Dcom, spol s r.o. a může být použitá jen s jejím souhlasem. před IEEE 802.11 FHSS (rozprostřené spektrum) vymyšleno někdy ve 40.letech 20.století

Více

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_1_47_měření DVB-S s

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická PŘEHLED WI-FI STANDARDŮ Seminární práce 2007 Wi-Fi (nebo také Wi-fi, WiFi, Wifi, wifi) je standard pro lokální bezdrátové sítě (Wireless LAN,

Více

Analýza využití volných pásem pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Analýza využití volných pásem pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací komu / for Ministerstvo průmyslu a obchodu od / from Zbynek Bolcek, Grant Thornton Advisory datum / date 7. dubna 2015 Důvěrné Analýza využití volných pásem pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických

Více

Seminář 1 Přenosová média

Seminář 1 Přenosová média Přenosová média Přenosové médium prostředí pro vedení/šíření signálu Přenosová média pro distribuci signálu kroucená dvoulinka - twisted pair koaxiální kabel optický kabel vzduch (bezdrátové přenosy) 1

Více

Digitální televize DVB: Standardy druhé generace a rozvoj služeb HDTV

Digitální televize DVB: Standardy druhé generace a rozvoj služeb HDTV Radioelektronické semináře 2010 Digitální televize DVB: Standardy druhé generace a rozvoj služeb HDTV Tomáš Kratochvíl Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně Program semináře Přenosový řetězec digitální

Více

Základní principy přeměny analogového signálu na digitální

Základní principy přeměny analogového signálu na digitální Základní y přeměny analogového signálu na digitální Pro přenos analogového signálu digitálním systémem, je potřeba analogový signál digitalizovat. Digitalizace je uskutečňována pomocí A/D převodníků. V

Více

Popis výukového materiálu

Popis výukového materiálu Popis výukového materiálu Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_I.2.14 Autor Předmět, ročník Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Anotace (metodický pokyn, časová náročnost, další pomůcky

Více

Vnislav Chatrný ČVUT FEL 37MK. Praktické problémy provozu wifi sítí jako systémů pro nahrazení místní smyčky

Vnislav Chatrný ČVUT FEL 37MK. Praktické problémy provozu wifi sítí jako systémů pro nahrazení místní smyčky Vnislav Chatrný ČVUT FEL 37MK Praktické problémy provozu wifi sítí jako systémů pro nahrazení místní smyčky Úvod Wifi sítě postavené na protokolu 802.11b získávají v celém světě stále větší popularitu.

Více

4.7 Planární širokopásmové antény

4.7 Planární širokopásmové antény 4.7 Planární širokopásmové antény Základní teorie Širokopásmová technologie Systémy s extrémní šířkou pásma patří k perspektivním systémům moderní rádiové vysokokapacitní komunikace. Původně byla tato

Více

Bezdrátové sítě (WiFi, Bluetooth, ZigBee) a možnosti jejich implementace.

Bezdrátové sítě (WiFi, Bluetooth, ZigBee) a možnosti jejich implementace. Bezdrátové sítě (WiFi, Bluetooth, ZigBee) a možnosti jejich implementace. Využívají rádiový komunikační kanál: různé šíření signálu dle frekvenčního pásma, vícecestné šíření změny parametrů přenosové cesty

Více

Soudobé trendy v oblasti moderních

Soudobé trendy v oblasti moderních Technická zpráva CESNETu číslo 25/2005 Soudobé trendy v oblasti moderních bezdrátových spojů Miloš Wimmer, Jaroslav Čížek prosinec 2005 1 Úvod V oblasti vysokorychlostních sítí představuje realizace první

Více

-Wi-Fi- uděluje certifikát o kompatibilitě s ostatními zařízeními standardu Zařízení, která byla schválena WiFi alianci jsou opatřeny logem

-Wi-Fi- uděluje certifikát o kompatibilitě s ostatními zařízeními standardu Zařízení, která byla schválena WiFi alianci jsou opatřeny logem -Wi-Fi- Co je WiFi Typy sítí Architektury Síťový model Přenosová rychlost ISM Kódovací schémata Síťový model Koordinace přístupu k médiu Bezpečnost WiFi I Roaming Bezpečnost WiFi II Signál Antény Co je

Více

Modulační parametry. Obr.1

Modulační parametry. Obr.1 Modulační parametry Specifickou skupinou měřicích problémů je měření modulačních parametrů digitálních komunikačních systémů. Většinu modulačních metod používaných v digitálních komunikacích lze realizovat

Více

1. Rozdělení kmitočtového pásma

1. Rozdělení kmitočtového pásma Příloha č. 16/9.2003 pro kmitočtové pásmo 21,2 24,25 GHz k plánu využití kmitočtového spektra Plánem využití kmitočtového spektra, zveřejněným v částce 12/2001 Telekomunikačního věstníku ze dne 17. prosince

Více

1. Základy bezdrátových sítí

1. Základy bezdrátových sítí 1. Základy bezdrátových sítí Bezdrátová síť (WLAN) Je to typ počítačové sítě, ve které je spojení mezi jednotlivými účastníky sítě uskutečňováno pomocí elektromagnetických vln. Z hlediska funkčnosti a

Více

802.11n. Cesta za rychlejším Wi-Fi. Lukáš Turek. turek@ksvi.mff.cuni.cz 18.10.2007

802.11n. Cesta za rychlejším Wi-Fi. Lukáš Turek. turek@ksvi.mff.cuni.cz 18.10.2007 802.11n Cesta za rychlejším Wi-Fi 18.10.2007 Lukáš Turek turek@ksvi.mff.cuni.cz O čem to bude Předchozí standardy 802.11 Technologie použité v 802.11n MIMO Bonding Packet Aggregation QoS Standardizační

Více

TECHNOLOGICKÉ DOPOLEDNE

TECHNOLOGICKÉ DOPOLEDNE TECHNOLOGICKÉ DOPOLEDNE WiFi POWERHOUSE Jiří Zelenka, Ondřej Valenta, Alternetivo Kvalita připojení - snadně a přehledně Zjištění kvality připojení na první pohled možné stavy připojení. Dobré připojení

Více

Technologie linek na PL. Drátové (koax, TP, UTP, STP, USB) Vláknové (FO MM, SM) Bezdrátové (RR, GSM, GPRS, EDGE, WiFi) Optické (IR sítě)

Technologie linek na PL. Drátové (koax, TP, UTP, STP, USB) Vláknové (FO MM, SM) Bezdrátové (RR, GSM, GPRS, EDGE, WiFi) Optické (IR sítě) Technologie linek na PL Drátové (koax, TP, UTP, STP, USB) Vláknové (FO MM, SM) Bezdrátové (RR, GSM, GPRS, EDGE, WiFi) Optické (IR sítě) Drátové linky > Patří mezi nejstarší média, využívá elektrické vodivosti

Více

NÁVRH. část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/20/09.2008-08XX.2015-YY pro kmitočtové pásmo 960 1700 MHz. Článek 1 Úvodní ustanovení

NÁVRH. část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/20/09.2008-08XX.2015-YY pro kmitočtové pásmo 960 1700 MHz. Článek 1 Úvodní ustanovení NÁVRH Praha dd. mm 201 Čj. ČTÚ-68 633/201-619 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad jako příslušný orgán státní správy podle 108 odst. 1 písm. b zákona č. 127/200 Sb., o elektronických komunikacích

Více

MODERNÍ RADIOTECHNIKA Josef Dobeš Václav Žalud MODERNÍ RADIOTECHNIKA Praha 2006 Doc. Ing. Josef Dobeš, CSc. obhájil dizertaèní práci v oboru mikroelektronika na ÈVUT v Praze v roce 1986. V letech 1986

Více

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_1_36_měření DVB-C s

Více

Ladislav Arvai Obchodní manažer Tel.: +420 733 733 577 E-mail: arvai@vydis.cz http://www.vydis.cz. Boonton

Ladislav Arvai Obchodní manažer Tel.: +420 733 733 577 E-mail: arvai@vydis.cz http://www.vydis.cz. Boonton Ladislav Arvai Obchodní manažer Tel.: +420 733 733 577 E-mail: arvai@vydis.cz http://www.vydis.cz Boonton Produktová mapa RF Power Products (CW nebo Average) 4300 4240 Series 52000 Series 4300 RF Power

Více

X32MKO - Mobilní komunikace. projekt č.1 Sítě DECT, přenos hlasu, výstavba sítě a její rozšíření

X32MKO - Mobilní komunikace. projekt č.1 Sítě DECT, přenos hlasu, výstavba sítě a její rozšíření 31.10.2007 X32MKO - Mobilní komunikace projekt č.1 Sítě DECT, přenos hlasu, výstavba sítě a její rozšíření měřící skupina č.3 středa 14:30-16:00 Zadání: 1. Vybudování DECT sítě Vybudujte síť DECT podle

Více

České Radiokomunikace. TINF 2012 Sdílení sítí 4. generace. Marcel Procházka Head of Strategy & Business Development. 27.

České Radiokomunikace. TINF 2012 Sdílení sítí 4. generace. Marcel Procházka Head of Strategy & Business Development. 27. České Radiokomunikace TINF 2012 Sdílení sítí 4. generace Marcel Procházka Head of Strategy & Business Development 27. listopadu 2012 České Radiokomunikace Lídr na trhu televizního a rozhlasového vysílání

Více

Topologie počítačových sítí Topologie = popisuje způsob zapojení sítí, jejich architekturu adt 1) Sběrnicová topologie (BUS)

Topologie počítačových sítí Topologie = popisuje způsob zapojení sítí, jejich architekturu adt 1) Sběrnicová topologie (BUS) Počítačové sítě Je to spojení dvou a více uzlů (uzel = počítač nebo další síť), za pomoci pasivních a aktivních prvků při čemž toto spojení nám umožňuje = sdílení technických prostředků, sdílení dat, vzdálenou

Více

Příloha č. 1/12.2001 pro kmitočtové pásmo 146 174 MHz k plánu využití kmitočtového spektra

Příloha č. 1/12.2001 pro kmitočtové pásmo 146 174 MHz k plánu využití kmitočtového spektra Příloha č. 1/12.2001 pro kmitočtové pásmo 146 174 MHz k plánu využití kmitočtového spektra Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) vydává podle 95 bodu 5 písm. c) zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích

Více

Očekávané vlastnosti a pokrytí ČR sítěmi LTE

Očekávané vlastnosti a pokrytí ČR sítěmi LTE Doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D. Očekávané vlastnosti a pokrytí ČR sítěmi LTE 1 Co umožní LTE? LTE (Long Term Evolution 4G mobilní sítě) Inzerované rychlosti v hodnotách 60, 75,100 Mbit/s Jaká bude realita?

Více

část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/7/07.2012-10 pro kmitočtové pásmo 2700 4200 MHz. Článek 1 Úvodní ustanovení

část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/7/07.2012-10 pro kmitočtové pásmo 2700 4200 MHz. Článek 1 Úvodní ustanovení Praha 3. července 2012 Čj. ČTÚ-74 158/2012-605 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy podle 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_1_37_měření DVB-C s

Více

Kroucená dvojlinka. potah. 4 kroucené páry. STP navíc stínění

Kroucená dvojlinka. potah. 4 kroucené páry. STP navíc stínění Fyzická vrstva Kroucená dvojlinka původně telefonní kabel, kroucením sníženo rušení pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) nestíněná (Unshielded Twisted Pair, UTP) stíněná (Shielded Twisted Pair, STP)

Více

Bezdrátové sítě Wi-Fi Původním cíl: Dnes

Bezdrátové sítě Wi-Fi Původním cíl: Dnes Bezdrátové sítě Nejrozšířenější je Wi-Fi (nebo také Wi-fi, WiFi, Wifi, wifi) Standard pro lokální bezdrátové sítě (Wireless LAN, WLAN) a vychází ze specifikace IEEE 802.11. Původním cíl: Zajišťovat vzájemné

Více

bezdrátová komunikace stromová topologie Ethernet Radio DX80ER2M-H

bezdrátová komunikace stromová topologie Ethernet Radio DX80ER2M-H externí anténa (připojení RG58 RP-SMA) externí svorkovnice integrovaný ukazatel síly signálu konfigurace pomocí DIP přepínačů ethernet komunikace k dispozici jsou různé topologie dosah sítě lze zvýšit

Více

Měřená veličina. Rušení vyzařováním: magnetická složka (9kHz 150kHz), magnetická a elektrická složka (150kHz 30MHz) Rušivé elektromagnetické pole

Měřená veličina. Rušení vyzařováním: magnetická složka (9kHz 150kHz), magnetická a elektrická složka (150kHz 30MHz) Rušivé elektromagnetické pole 13. VYSOKOFREKVENČNÍ RUŠENÍ 13.1. Klasifikace vysokofrekvenčního rušení Definice vysokofrekvenčního rušení: od 10 khz do 400 GHz Zdroje: prakticky všechny zdroje rušení Rozdělení: rušení šířené vedením

Více

Příloha č. 12/4.2003 pro kmitočtové pásmo 1 700 1 900 MHz k plánu využití kmitočtového

Příloha č. 12/4.2003 pro kmitočtové pásmo 1 700 1 900 MHz k plánu využití kmitočtového Příloha č. 12/4.2003 pro kmitočtové pásmo 1 700 1 900 MHz k plánu využití kmitočtového spektra Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) vydává podle 95 bodu 5 písm. c) zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích

Více

Wi-Fi dnes a zítra. Ing. Martin Samek samekma1@fel.cvut.cz. 11. říjen 2015 FEL-SVTI. M.Samek (samekma1@fel.cvut.cz) #LinuxDays 11.10.

Wi-Fi dnes a zítra. Ing. Martin Samek samekma1@fel.cvut.cz. 11. říjen 2015 FEL-SVTI. M.Samek (samekma1@fel.cvut.cz) #LinuxDays 11.10. Wi-Fi dnes a zítra Ing. Martin Samek samekma1@fel.cvut.cz FEL-SVTI 11. říjen 2015 M.Samek (samekma1@fel.cvut.cz) #LinuxDays 11.10.2015 1 / 21 Historie a vývoj Wi-Fi Historie IEEE standardů pro Wi-Fi...

Více