Ultra širokopásmové systémy (UWB)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ultra širokopásmové systémy (UWB)"

Transkript

1 Ultra širokopásmové systémy (UWB) PARDUBICE 2005 OBSAH: 1. Úvod 2 Základní technologické principy 3 Historie vývoje 4. Rozvoj UWB systémů ve světě a v Evropě 5. Aplikace na bázi UWB 6. Závěr Září 2005 Ing. Jan Kramosil 1

2 1. Úvod. Přenosová kapacita systému je jedním ze základních parametrů, kterým lze charakterizovat síť elektronických komunikací. Z pohledu digitálních přenosových systémů se zmíněný parametr týká zejména schopnosti přenosového kanálu, přenášet definovaný objem dat v čase (bit/s nebo bps). V současné etapě dynamicky probíhající konvergence sítí a služeb elektronických komunikací je zřejmá snaha umožnit přenášet data sítí ke koncovému uživateli rychlostmi řádově desítek až stovek Mbps. Jen tak lze totiž naplnit základní atribut sítí a služeb vysokorychlostních ( Broadband ) komunikací, kdy koncový uživatel není ve svých aktivitách při využívání sítí a služeb nikterak omezován. Při řešení propustnosti přenosového kanálu hraje klíčovou roli modulační metoda (PCM, MSK, GMSK, QPSK, M-QAM,TCM, OFDM, atd.), použitá pro zpracování zdrojového datového toku a jeho přípravu pro následný transport prostřednictvím rádiového kanálu a nebo kanálu tvořeného metalickými nebo optickými spoji. Každá z modulačních metod má svoje limity, které jsou určeny konkrétním způsobem využití platných fyzikálních vlastností konkrétního přenosového kanálu. UWB systémy využívají vlastnosti přenosového kanálu zcela specifickým způsobem a otvírají tak další možnou cestu pro návrh přenosových systémů jak pro vnitřní a nebo vnější rádiové sítě, tak i pro sítě využívající pro přenos signálu metalické nebo optické spoje. Základní princip UWB systémů spočívá ve využití extrémně široké části kmitočtového spektra pro přenos informace, a to s minimální výkonovou spektrální hustotou. Výhody této koncepce pak umožňují následující uplatnění UWB systémů v oblastech komunikace a radiolokace. Komunikační systémy: Vysokorychlostní přenosové sítě a systémy (WPAN) uvnitř budov Vysokorychlostní přenosové sítě a systémy pro vnější prostředí s extrémně nízkými ERP Přenosové systémy v prostředí CATV, xdsl, PLC, LAN, atd. (UWB for wired media) Komunikační systémy se skrytým provozem (Low probability of detection systems) Radiolokační systémy Sledovací systémy s vysokou rozlišovací přesností (RF tracking and positioning applications) Rádiové identifikační systémy (RFID tags) Detektory pohybu a zabezpečovací systémy (Motion sensors and Range finders) Detektory a zobrazovače objektů v prostředí s neprostupnými překážkami (GPR- Ground penetrating radars, WPR-Wall penetrating radars, through wall imaging systems) Antikolizní radary (anti-collisions short range radars) 2 Základní technologické principy Světové standardy pro rádiové systémy UWB se v současné době velmi dynamicky vyvíjí a nelze v žádném případě hovořit o jejich konečné podobě. Proto lze také velmi obtížně dělit již vyvinuté a existující systémy do konkrétních přesných kategorií, které by korespondovaly s příslušným standardem. Přesto však lze v současnosti pro základní přiblížení technologie UWB pojmenovat dvě základní skupiny technologií, a to: Systémy impulsní (Impulse Response UWB, IR UWB) Systémy mnohopásmové (Multiband UWB, MB-UWB) 2

3 IR UWB Impulsní systémy stály na začátku vývoje technologií UWB. Model přenosového kanálu z pohledu jeho přenosové kapacity dobře vyjadřuje Shannon Hartleyova rovnice kde: C = maximální přenosová kapacita [bit/sec] nebo [bps] B = šířka přenosového pásma kanálu [Hz] S = výkon signálu [W] N = úroveň šumu [W] Uvedený vztah jasně ukazuje, že přenosová kapacita kanálu je přímo úměrná šířce přenosového pásma a klesá logaritmicky se snižováním poměru signál/šum v přenosovém kanálu. Je tedy možné rychleji zvyšovat přenosovou kapacitu rozšiřováním přenosového pásma než zvyšováním výkonu signálu. Právě na využití extrémní šířky přenosového kanálu je založena výchozí idea systémů IR-UWB. Obr. 1 ukazuje ve svojí spodní části chování signálu zpracovaného některou z klasických úzkopásmových modulačních metod v časové doméně a kmitočtové doméně. Je vidět, že např. systém podle standardu IEEE b, v pásmu 2,4 GHz využívá ke své činnosti velmi úzkou část kmitočtového spektra v okolí svého nosného kmitočtu (cca 80MHz). V horní části Obr.1 je uveden princip systému IR-UWB v jeho původní verzi, kdy je využívána jednoduchá pulsní modulace (PM). Obr. 1. Zdroj: Namísto spojitého signálu jsou pro přenos informace využívány extrémně krátké impulsy s délkou trvání nižší než jedna nanosekunda. Tvarově jsou pulsy odvozeny od Gaussova impulsu a jsou někdy označovány jako motocykly nebo monpulsy. Při použití pulsní modulace tyto impulsy generují v kmitočtové doméně velmi široké okamžité pásmo signálu (viz. Furierova transformace). Rozložení přenosu do části kmitočtového spektra o šíři několika GHz, přináší výhodu extrémně nízkých hodnot potřebné výkonové spektrální hustoty vysílaného signálu, a to řádově pod hodnoty -40dBm/MHz. 3

4 Obr. 2 ukazuje porovnání systému UWB s dalšími komunikačními systémy právě z pohledu výkonové spektrální hustoty signálu. Obr. 2. Zdroj: U komunikačních rádiových UWB systémů pak extrémní šířka kmitočtového pásma přináší výhodu, spočívající v poměrně vysoké přenosové kapacitě systému. Obr. 3 uvádí porovnání mezi rádiovým komunikačním systémem UWB a dalšími dnes využívanými systémy z pohledu plošné přenosové kapacity (2D spatial kapacity [kbps/m 2 ]). Obr.3. Zdroj: Další poměrně důležitou výhodou systémů IR-UWB jsou nižší nároky na složitost obvodů koncových zařízení, což umožňuje řešit transceivery systémů IR-UWB jako jednočipové na bázi CMOS technologie. Podle řešení způsobu mnohonásobného přístupu lze v současnosti prakticky identifikovat dvě skupiny systémů IR-UWB. První skupina využívá pro odlišení uživatelů pseudonáhodný časový posuv (TH Time hoping). Druhá skupina využívá pro odlišení uživatelů ortogonální pseudonáhodné sekvence. Tím se tyto systémy velmi podobají běžným CDMA systémům využívajícím rozprostírání spektra přímou kódovou sekvencí (DS_SS), a to i z pohledu použité modulační metody nebo přidělování kanálů. Proto se také tyto systémy označují jako 4

5 DS-UWB.Co se týká modulací je nutno poznamenat, že některá řešení systémů nahrazují jednoduchou pulsní modulaci modulacemi ortogonálními jako m-bok (m-biorthogonal Keying) či CCK (Complementary Code Keying). Obecně však lze u systémů IR-UWB sledovat trend návratu k jednoduché bifázové pulsní modulaci Pro přiblížení praktického efektu systémů DS-UWB uvádím základní parametry systému tak, jak jsou zmíněny v posledním návrhu standardu IEEE skupina TG3a z července Systém využívá dvě pásma 3,1 4,85 GHz a 6,2 9,7 GHz Pro modulování UWB monopulsů je použita modulační metoda BPSK (Binary Phase Shift Keying) případně 4BOK (Quaternary Bi-Orthogonal Keying) Je dosahováno přenosových rychlostí v rozsahu Mbps. Systém umožňuje provoz až 6 simultánních komunikačních systémů (pikonetů) v každém pásmu Maximální spektrální výkonová hustota nepřesahuje v celém pásmu stanovených -41,5 dbm/mhz MB-UWB Zásadním podnětem pro další rozvoj systémů UWB byla vlastní definice systémů UWB tak, jak ji formulovala FCC. Podle platné definice musí UWB systém splňovat následující podmínku: - šířka tzv. frakcionálního pásma musí být větší než 20%, při vyjádření podle vztahu 2( f f H H f + f L L ) x100(%) 20 kde f H. horní kmitočet (pro bod -10dB) f L. dolní kmitočet (pro bod -10dB) - a nebo šířka kmitočtového pásma potřebná pro přenos informace musí být rovna nebo větší než 500 MHz. Výchozí ideou pro vývoj systémů MB-UWB pak byl předpoklad, že stejnou šířku spektra systému (min. 500 MHz) a stejných vlastností (nízká výkonová spektrální hustota, vysoká datová propustnost kanálu) lze dosáhnout nejen využitím subnanosekundových monopulsů a modulací jednoho nosného kmitočtu ale i jiným modulačním principem. Tato úvaha nakonec vedla k využití principu OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplex). Tento způsob přenosu (modulační metoda) využívající mnoha nosných kmitočtů je obecně znám v soustavách zemského digitálního rozhlasu (T-DAB) a zemské digitální televize (DVB-T). Pro přiblížení praktického efektu systémů MB-UWB uvádím základní parametry systému tak, jak jsou zmíněny v posledním návrhu standardu IEEE skupina a z listopadu Pásmo od 3,1 GHz do 10,6 GHz je rozděleno na 14 subpásem (segmentů) po 528 MHz V každém subpásmu se informace přenáší QPSK/OFDM modulací, přičemž OFDM využívá celkem 122 subnosných kmitočtů Je dosahováno přenosových rychlostí v rozsahu Mbps. Systém umožňuje provoz 4 až 16 simultánních komunikačních systémů (pikonetů) Informační bity se překládají přes všechna pásma zvolená pro daný pikonet, čímž se dociluje kmitočtová diverzita a odolnost vůči mnohonásobným odrazům Maximální spektrální výkonová hustota nepřesahuje v celém pásmu stanovených -41,5 dbm/mhz 5

6 3. Historie vývoje. Zcela určitě by bylo možno nalézt základy UWB systémů v Marconiho jiskrové telegrafii, kterou koncipoval v závěru devadesátých let, a na jejímž základě pak uskutečnil 12. prosince 1901 první přenos informace přes Atlantik prostřednictvím jiskrového telegrafu. První skutečné základy technologii UWB však byly položeny během druhé světové války, kdy byly vyvinuty některé vojenské aplikace jako např. obranné systémy proti nepřátelským torpédům na bázi systému s rozprostřeným spektrem a nebo komunikační systémy s pulsní polohovou modulací (8 duplexních kanálů TDM v kmitočtovém pásmu 4,5 GHz). Až do začátku sedmdesátých let pak probíhal vývoj technologií UWB v utajeném prostředí vojenských laboratoří, a to i v tehdejším Sovětském svazu. Vyvíjeny byly zejména komunikační a radarové systémy s vysokým stupněm utajení provozu zařízení (Low probability of detection systems). Jako zlomový moment pro uplatnění technologií UWB v civilním sektoru je v literatuře obecně zmiňováno zveřejnění patentu G. F. Rosse, Transmission and reception system for generating and receiving base-band duration pulse signals without distortion for short base-band pulse communication system, U.S. Patent , Apr. 17, Samotné označení UWB pro zmiňované systémy bylo poprvé použito ve zprávě agentury DARPA (Defense Advanced ResearchProjects Agency) Assessment of ultrawideband (UWB) technology, Ultra-Wideband Radar Rev. Panel, R-6280, Office of the OSD/DARPA,Washington, DC, July 13, Ve zprávě byly přesně definovány rozdíly mezi konvenčními radarovými systémy a mezi radarovými systémy, které využívají ultra krátkých impulsů a vyznačují se širokým frakcionálním pásmem větším než 25%. Během devadesátých let minulého století probíhal intenzivní vývoj rozličných civilních aplikací jak v oblasti komunikace, tak i v dalších oblastech zmiňovaných v kapitole 1. Zásadním impulsem pro otevření trhu se zařízeními UWB pak bylo stanovení regulačních pravidel pro jejich nasazení, která vydal FCC jako oficiální dokument: FCC Rules, Part 15; FCC 02-48: FCC First Report and Order, přijatý 14. února Tento dokument byl v dalších letech doplněn dalšími oficiálními dokumenty: FCC 03-33: FCC Memorandum Opinion and Order, přijatý 13. února 2003 FCC Second Report and Order, přijatý 15. prosince Rozvoj UWB systémů ve světě a v Evropě Jak již bylo uvedeno jednou z hlavních výhod rádiových systémů UWB je velmi nízká výkonová spektrální hustota, kterou systémy využívají pro svůj provoz. Poznatky získané z výsledků prvních aplikací UWB ve vojenské oblasti zdánlivě vedou k domněnce, že systémy UWB lze díky velmi nízké úrovni možných interferencí do již existujících rádiových systémů provozovat s těmito systémy paralelně, a to bez omezení v rámci celého spektra rádiových kmitočtů. První civilní aplikace však ukázaly, že otázka mezisystémového rušení není ani v případě systémů UWB zcela jednoduchá. 6

7 První zemí, která povolila obecné využití rádiových UWB systémů jsou Spojené státy a to na základě dokumentu FCC Rules, Part 15; FCC Pro systémy UWB dokument stanovil obecnou kmitočtovou masku. Na Obr.4 je uvedena kmitočtová maska pro vnitřní rádiové UWB systémy tzv. WPAN (Wireless Personal Area Networks), kde maximální hodnotou PSD (Power Spectral Density) je -41,3 dbm/mhz. OBR.č.4. Pro provoz rádiových systémů UWB je obecně doporučeno kmitočtové pásmo v rozsahu 3,1 10,6 GHz. Jedním z hlavních důvodů pro preferenci zmíněného kmitočtového pásma je existence poznámky č Radiokomunikačního řádu ITU, která stanoví, že: Všechna vysílání v níže uvedených pásmech jsou zakázána: MHz MHz s výjimkou vysílání uvedených v ,68 10,7 GHz s výjimkou vysílání uvedených v ,35 15,4 GHz s výjimkou vysílání uvedených v ,6 24 GHz 31,3 31,5 GHz atd. [viz.plán přidělení kmitočtových pásem -Národní kmitočtová tabulka, září 2004] Možné rušení již existujících rádiových systémů se v současné době zdá být hlavní překážkou rozšiřování velmi perspektivních rádiových technologií na bázi UWB v dalších zemích světa. Japonské ministerstvo odpovědné za telekomunikační sektor (MIC) zatím povolilo pouze provoz experimentálních systémů UWB sloužících zejména k výzkumu mezisystémových interferencí. Singapur v současné době vyhodnocuje výsledky dvouletého experimentálního programu UWB friendly zone, který byl zahájen v roce 2003 na půdě vědecko- 7

8 technologického parku a který umožňoval využití UWB zařízení v prostředí universitních areálů. Jižní Korea založila organizaci jejímž posláním je navrhnout regulační prostředí pro systémy UWB. Výzkumný institut ETRI (Electronics and Telecomunications Research Institute) se zaměřil na projekt Digital Home Network, který využívá právě technologie UWB. Zemně Evropské unie včetně zemí CEPT zvažují vytvoření regulačních pravidel pro komerční nasazení systémů velmi obezřetně a snaží se vycházet z co nejkomplexnějšího souboru exaktně podložených poznatků. Současným východiskem pro stanovení obecných pravidel pro zavedení systémů UWB v zemích CEPT je dokument ECC Report 64, THE PROTECTION REQUIREMENTS OF RADIOCOMMUNICATIONS SYSTEMS BELOW 10.6 GHz FROM GENERIC UWB APPLICATIONS, předložený na zasedání ECC v Helsinkách v únoru Tento dokument ukazuje, že na rozdíl od FCC, které pro stanovení kmitočtové masky PSD vycházelo zejména z omezení daných provozem zařízení GPS v rozsahu 0,96 1,61 GHz a zařízení UMTS v okolí 1,99 GHz, přistupuje CEPT k problematice UWB daleko komplexněji. Jsou zvažovány rušivé interference v relaci k následujícím radiokomunikačním službám: 1. Fixed Service (FS); 2. Mobile Satellite Service (MSS); 3. Earth Exploration Satellite Service (EESS); 4. Radio Astronomy Service (RAS); 5. Digital video broadcasting: DVB T; 6. Digital audio broadcasting: T DAB; 7. Bluetooth PAN; 8. Radio LAN; 9. Public Land Mobile Service (MS): IMT-2000; 10. Radio Navigation Satellite Service (RNSS); 11. Fixed Satellite Service (FSS); 12. Amateur/Amateur Satellite Services (Amateur) ; 13. Maritime mobile service (Maritime), including Global Maritime Distress & Safety Systems (GMDSS); 14. Aeronautical Mobile Service and radio determination service (Aeronautical, AMS, ARNS); 15. Meteorological Radars. Výsledkem poměrně rozsáhlých studií kompatibility, které proběhly v rámci příslušných projektových týmů CEPT, je návrh výchozí kmitočtové masky PSD, která se od modelu prezentovaného FCC zásadně liší. OBR. č. 5 ukazuje průběh zjednodušené výchozí kmitočtové masky CEPT s porovnání s maskami FCC pro vnitřní i vnější systémy. 8

9 OBR. č. 5. Práce na posouzení možností definovat regulační podmínky pro systémy UWB, které by umožnily jejich komerční rozšíření v prostředí EU obdobně jako ve Spojených státech vykonával CEPT na základě mandátu Mandate to CEPT to harmonise radio spectrum use for ultra-wideband systems in the European Union, vydaného Evropskou komisí v roce Mandát předpokládal ukončení prací v takovém termínu a v takové kvalitě, aby v průběhu druhé poloviny roku 2005 mohla být vydána příslušná závazná doporučení pro implementaci systémů UWB v prostředí Evropské unie. Pracovní dokument č. RSCOM05-23 z 19. května 2005 Výboru pro rádiové spektrum EC (RSCOM) shrnul výsledky dosažené v rámci CEPT s následujícím konstatováním: Většina posuzovaných rádiových služeb vyžaduje daleko přísnější ochranu před rušením systémy UWB než garantuje kmitočtová maska PSD aplikovaná v rámci FCC. Předběžně jsou požadovány limity o db nižší. Pro posouzení míry interference u vnějších aplikací je podstatná míra agregovaných interferencí systémů UWB. Nebyla posuzovány zcela všechny případy možných interferenčních vlivů. Zejména možné interference do mobilních systémů dalších generací v kmitočtových pásmech do 6 GHz by měly být předmětem dalšího výzkumu a jsou zároveň i plánovaným tématem diskusí na další konferenci WRC-07 (agenda 1.4). Na základě posouzení stávajícího stavu byl následně připraven návrh nového mandátu Evropské komise pro CEPT (dokument RSCOM05-25) na pokračování prací při přípravě regulačních pravidel pro systémy UWB ve spolupráci s ETSI. Hlavní cíl mandátu pak byl formulován následujícím způsobem: 9

10 Připravit požadované informace tak, aby bylo možno přijmout společná pravidla EU pro početné aplikační sektory UWB technologií do poloviny roku Aplikace na bázi UWB. Pro získání lepšího přehledu o možnostech technologií na bázi UWB je výhodné seřadit již existující, zkoumané a případně budoucí předpokládané aplikace do několika základních kategorií typů. Typ. 1 Rádiové komunikační a měřící systémy Aplikace pro datovou komunikaci: Domácí zábava, propojování domácí spotřební elektroniky (TV, DVD, PVR, atd.) Multimediální rozhraní pro mobilní telefony Pozn.: V souvislosti s předchozími dvěma aplikacemi se hovoří o tzv. WUSB rozhraní (Wireless USB) a o sítích WPAN. Předpokládá se převážně provoz ve vnitřním prostoru budov. Aplikace typu WLAN pro vnější i vnitřní prostředí, které jsou UWB obdobou sítí RLAN. Kombinované aplikace pro datovou komunikaci a měření: Sledování označených subjektů s vysokou přesností určení polohy subjektu RFID aplikace Pozn.: Předpokládá se nasazení ve vnitřním prostředí. Ve vnějším prostředí se pak jedná o systémy s omezeným dosahem. Pro provoz většiny uvedených aplikací se v současnosti počítá s využitím kmitočtových pásem od 3,1 10,6 GHz. Postup standardizace: CEPT je k dispozici dokument ECC Rep 64 z února 2005 ETSI je k dispozici dokument TR z ledna očekává se vydání standardu EN IEEE v rámci IEEE WPAN High Rate Alternative PHY Task Group 3a jsou k dispozici dvě systémová řešení, a to DS-UWB a MB-UWB. V současnosti se zdá pravděpodobnější standardizace DS-UWB. - v rámci IEEE Low Rate Alternative PHY Task Group 4a je rozpracován systémový návrh na méně nákladné systémy, s větším dosahem a využívající nižší výkon pro méně náročné aplikace Typ. 2 Rádiové zobrazovací systémy Aplikace pro zobrazování vnitřní struktury těles a oddělených prostor Podpovrchové radary (GPR) Zobrazování struktury překážek Zobrazování prostor za překážkou (WPR) Zobrazování struktur orgánů v lékařství Dohled nad vymezenými prostory bez ohledu na překážky Měření úrovně povrchu průmyslových kapalin Pozn.: Zmiňované aplikace mají předpoklad využití, jako součást zabezpečovacích systémů. Pro provoz většiny uvedených aplikací se v současnosti počítá s využitím kmitočtových pásem od 30MHz 12,4 GHz (0-960 MHz FCC). Postup standardizace: CEPT je k dispozici dokument ECC Rep 64 z února 2005 ETSI je k dispozici dokument TR z listopadu očekává se vydání standardu EN

11 Typ. 3 Radarové systémy pro automobilový průmysl Aplikace pro antikolizní systémy Pro provoz většiny uvedených aplikací se v současnosti počítá s využitím kmitočtových pásem nad 20 GHz. Postup standardizace: CEPT je k dispozici dokument ECC Rep 23 z května 2003 Typ. 4 UWB přenosové systémy pro přenos po kabelech a metalických vodičích Aplikace pro datovou komunikaci: Přenos informací po kabelech v koaxiálních a hybridních (HFC) sítích CATV Přenos po metalických vodičích silových rozvodů (varianta PLC) Přenos po kroucených párech účastnického rozvodu telefonní sítě (varianta DSL) Rozvoj UWB přenosových systémů v této kategorii lze zaznamenat někdy od poloviny roku Tento typ systémů nezpůsobuje vzhledem k použitému přenosovému médiu klasické interference v kmitočtovém spektru dalších radiokomunikačních služeb, což je jeho nespornou výhodou. Přesto jsou prozatím tyto systémy na okraji zájmu, a to navzdory nesporným výhodám. V případě aplikací UWB do prostředí CATV se jedná hlavně o následující výhody: Poměrně vysoká přenosová kapacita až 1,2 Gbps směrem k uživateli a 480 Mbps od uživatele Možnost překryvného (paralelního) provozu přenosového systému UWB se stávajícím přenosovým systémem využívajícím klasické modulace v rámci jedné sítě CATV. To umožňuje extrémně nízká výkonová úroveň rozprostřeného spektra UWB potřebného pro přenos. Možnost přímé návaznosti datového toku UWB šířeného sítí CATV na UWB komunikační systémy typu 1 v domácnosti a to bez nutnosti složité konverze. V současnosti je pochopitelně hlavní nevýhodou zmíněných USB aplikací problematická dostupnost koncových zařízení pro uživatele v porovnání s masovým rozšířením technologií na bázi DVB-C, DOCSIS, a dalších. V případě UWB aplikací pro PLC a DSL se jedná hlavně o následující výhody: Zcela postačující přenosová kapacita v symetrickém provozu 62 Mbps, v asymetrickém provozu 100Mbps a více v jednom směru. Díky extrémně nízké výkonové úrovni rozprostřeného spektra UWB potřebného pro přenos je minimalizováno vyzařování metalických vodičů do okolního prostředí. Právě možnost způsobování škodlivého rušení, způsobovaného vyzařováním klasických linek PLC a DSL je v současnosti předmětem intenzivní práce na studiích kompatibility v rámci CEPT. Výsledky práce pravděpodobně povedou k nastavení velmi přísných pravidel, podmiňujících další masivní komerční rozšiřování klasických systémů PLC a DSL. V prostředí EBU a v prostředí amatérského vysílání lze navíc současnosti zaznamenat velmi silné negativní postoje k rozšiřování technologií typu PLC, DSL na úkor některých dalších radiokomunikačních služeb. Přitom technologie UWB by do jisté míry mohly být východiskem. 11

12 6. Závěr. Technologie na bázi UWB jsou bezesporu perspektivní a mohou přinést při řešení různých aplikací zcela zásadní inovace. Prostřednictvím UWB technologií mohou být navíc řešeny i zcela nové aplikace. Skutečnost, že rádiové systémy UWB pracují ve své podstatě z pohledu využití kmitočtového spektra jako systémy překryvné, však má za následek velmi obezřetný přístup ke stanovení pravidel pro komerční zavádění těchto systémů ve většině zemí světa. Tím je způsobeno určité přirozené zpoždění aplikací na cestě z laboratoří k realizaci a komerčnímu využití. Nicméně vývoj a hledání dalších cest a nových řešení, jak zabezpečit co nejvyšší propustnost přenosového kanálu při současné snaze o co nejefektivnější využití kmitočtového spektra neustává. Proto se již dnes objevují další nová systémová řešení. V této souvislosti stojí za zmínku například výsledky práce společnosti xg Technology LLC ze Sarasoty na Floridě. Její nové technologie rádiového přenosu xmax a xg Flash Signal přichází s dalším inovativním řešením efektivního přenosu v kmitočtovém pásmu do 1 GHz. Hlavním principem technologie xmax je koncentrace až 99% přenášené energie do nosného kmitočtu a extrémní potlačení postranních pásem (-60 až -100 db pod úroveň nosné). Pro přenos informací je tak vyžadována jen velmi úzká část spektra. Je tak možno přenosové kanály umisťovat ve fragmentech nevyužitého spektra určeného primárně pro jiné radiokomunikační služby (např. rozhlasovou službu). Hlavním principem technologie xg Flash Signal je naopak potlačení nosného kmitočtu, kdy úroveň výkonové spektrální hustoty postranních pásem se pak pohybuje v rozmezí hodnot 80 až -90 dbm/mhz. V tomto ohledu se technologie dosti podobá UWB, která rovněž umožňuje opakované využití kmitočtového pásma již obsazeného některou z radiokomunikačních služeb. Při testech technologie xmax na kmitočtu 169,44 MHz bylo dosaženo přenosové rychlosti cca 6 Mbps a zhruba o řád většího dosahu než jako u přístupového bodu Wi-Fi s výkonem 30 dbm. Přitom přístupový bod xmax pracoval s výkonem 3 dbm. Podrobnější informace o práci zmíněné společnosti lze získat na Jako další lze uvést zajímavé výsledky práce společnosti Broadband Physics, Inc. ze Santa Clary v Kalifornii. Společnost představila počátkem roku 2003 novou modulační metodu s názvem SDM, Sub-Band Division Multiplexing. Přenosové systémy využívající zmíněnou metodu se vyznačují následujícími výhodami: Vyšší efektivita využití dostupné šířky kmitočtového pásma (10 12 bps/hz) Velká odolnost proti různým typům rušení a vícecestnému šíření Zachování jednoduchosti modulačního a nemodulačního procesu Podrobnější informace je možno získat na Závěrem lze obecně jistě konstatovat, že při hledání způsobu, jak vytvořit rychlý a efektivní přenosový kanál, ani zdaleka ještě nebyly vyčerpány dostupné a reálné možnosti řešení. Lze si však poněkud postesknout, že cesta z laboratoře do praxe bývá někdy neúměrně dlouhá a ne vždy jsou důvody zpoždění racionální a nebo ryze technického charakteru. 12

13 Použité zkratky: Mbps PCM MSK GMSK QPSK M-QAM TCM OFDM UWB WPAN ERP CATV DSL PLC LAN RF RFID GPR WPR IR-UWB MB-UWB Kbps CDMA DS-SS DS-UWB M-BOK CCK BPSK 4BOK TDM PSD HFC EBU Megabit per second Pulse Coded Modulation Minimum Shift Keying Gaussian Minimum Shift Keying Quaternary Phase Shift Keying M- Quadrature Amplitude Modulation Trellis Code Modulation Orthogonal Frequency Division Multiplexing Ultra Wide Band Wireless Personál Area Network Effective Radiated Power Cable TV Digital Subscriber Line Power Line Communication Local Area Network Radio Frequency RF Identification Ground Penetrating Radars Wall Penetrating Radars Impulse Response UWB Multiband UWB Kilobit per second Coded Division Multiple Access Direkt Sequence Spread Spektrum Direkt Sequence UWB M-Biorthogonal Keying Complementary Code Keying Binary Phase Shift Keying Quaternary Bi-Orthogonal Keying Time Division Multiplex Power Spectral Density Hybrid Fibre Conax European Broadcasting Union 13

14 Literatura: 1. ECC Report-64, THE PROTECTION REQUIREMENTS OF RADIOCOMMUNICATIONS SYSTEMS BELOW 10.6 GHz FROM GENERIC UWB APPLICATIONS, Helsinky, únor Dokument RSCOM05-23 z 19. května ETSI TR z ledna Doc. IEEE WPAN High Rate Alternative PHY TG 3a 5. ETSI TR z listopadu ECC Report-23 z května Doc. IEEE Low Rate Alternative PHY TG 4a 8. Broadband Communications in the Digital Millenium, John Santhoff CTO, Steve Moore JD., Ph.D., Pulse~LINK, Inc. 9. System Architectures for High-rate Ultra-wideband Communication Systems: A Review of Recent Development, Evan R. Green and Sumit Roy, Intel Labs 10. Recent System Applications of Short-Pulse Ultra-Wideband (UWB) Technology, R.J. Fontana, Ph.D., IEEE Microwave Theory and Tech., Vol. 52, No. 9, September History of UltraWideBand (UWB) Radar & Communications: Pioneers and Innovators, Terence W. Barrett, UCI, PIERS2000 Cambridge, MA, July, Analýza personálních bezdrátových sítí (WPAN) s využitím ultra-širokopásmových systémů (UWB), Dr. Svetozár Ďurovič Praha, listopad Firemní literatura a www stránky společností: Texas Instruments, Intel, MSSI, Time Domain, Pulse Link

Analýza využití volných pásem pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Analýza využití volných pásem pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací komu / for Ministerstvo průmyslu a obchodu od / from Zbynek Bolcek, Grant Thornton Advisory datum / date 7. dubna 2015 Důvěrné Analýza využití volných pásem pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických

Více

Přístupové sítě v bezlicenčním pásmu 5 GHz

Přístupové sítě v bezlicenčním pásmu 5 GHz Přístupové sítě v bezlicenčním pásmu 5 GHz Konference RADIOKOMUNIKACE PARDUBICE 2014 Abstrakt: Příspěvek se snaží přiblížit význam rádiových přístupových sítí v kmitočtovém pásmu 5 GHz v podmínkách ČR

Více

IT_420 Komunikační technologie a služby

IT_420 Komunikační technologie a služby KIT VŠE v Praze IT_420 Komunikační technologie a služby Téma 10: Bezdrátové technologie a sítě Verze 1.7 Jandoš, Matuška Obsah Bezdrátové místní sítě WLAN dle standardu IEEE 802.11 HiperLAN dle ETSI Bluetooth

Více

Digitální vysílání a příjem DVB-T

Digitální vysílání a příjem DVB-T Digitální vysílání a příjem DVB-T Digital transmission and reception of DVB-T Bc. Pavel Michl Diplomová práce 2013 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2013 4 ABSTRAKT Práce pojednává o principu

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Možnosti a aplikace v mobilních sítí 2. a 3. generace Romana Pošvová

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Možnosti a aplikace v mobilních sítí 2. a 3. generace Romana Pošvová Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Možnosti a aplikace v mobilních sítí 2. a 3. generace Romana Pošvová Bakalářská práce 2008 SOUHRN Práce je zaměřena na představení mobilních sítí a technologií

Více

Obsah Telekomunikační sítě pro elektroenergetické systémy... 2

Obsah Telekomunikační sítě pro elektroenergetické systémy... 2 Obsah 1 Telekomunikační sítě pro elektroenergetické systémy... 2 1.1 Komunikace energetických systémů... 2 1.2 Průmyslová síť v oblasti energetických systémů... 2 1.3 Kvalitativní parametry komunikačních

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Ústav telekomunikací

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Ústav telekomunikací VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Ústav telekomunikací Ing. Radim Číž MODELOVÁNÍ A ANALÝZA PROVOZU SYSTÉMŮ DIGITÁLNÍCH ÚČASTNICKÝCH VEDENÍ MODELLING AND

Více

Digitální účastnická přípojka VDSL2. Petr Jareš

Digitální účastnická přípojka VDSL2. Petr Jareš Digitální účastnická přípojka VDSL2 Petr Jareš Autor: Petr Jareš Název díla: Digitální účastnická přípojka VDSL2 Zpracoval(a): České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Kontaktní adresa:

Více

Open Access Repository eprint

Open Access Repository eprint Open Access Repository eprint Terms and Conditions: Users may access, download, store, search and print a hard copy of the article. Copying must be limited to making a single printed copy or electronic

Více

Státní politika v elektronických komunikacích Digitální Česko

Státní politika v elektronických komunikacích Digitální Česko III. 1. Úvod Ve všech rozvinutých zemích světa se elektronické komunikace svými sítěmi a službami významně podílí na základních podmínkách pro ekonomický, sociální a kulturní rozvoj společnosti zejména

Více

Přechod na digitální TV vysílání a digitální dividenda II

Přechod na digitální TV vysílání a digitální dividenda II Přechod na digitální TV vysílání a digitální dividenda II Vážení uživatelé rádiového spektra, v loňském roce jsme prostřednictvím informačního a komunikačního dokumentu ČTÚ iniciovali diskusi k aktuálním

Více

Přenosové technologie Wi-Fi a WiMAX

Přenosové technologie Wi-Fi a WiMAX Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Přenosové technologie Wi-Fi a WiMAX Diplomová práce Autor: Tomáš Petržílka Informační technologie a management

Více

Výukový program: Moderní komunikační technologie. Modul 5: Přístupové sítě. Ing. Přemysl Mer

Výukový program: Moderní komunikační technologie. Modul 5: Přístupové sítě. Ing. Přemysl Mer Výukový program: Moderní komunikační technologie Modul 5: Přístupové sítě Ing. Přemysl Mer Výukový program: Moderní komunikační technologie 1 5 Přístupové sítě Cíl modulu: zařazení přístupové sítě do architektury

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií. Infrastruktura ISP.

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií. Infrastruktura ISP. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Infrastruktura ISP Bakalářská práce Autor: David Fiala, DiS. Informační technologie Vedoucí práce: Ing. Vladimír

Více

VERZE 1. K VEŘEJNÉ KONZULTACI

VERZE 1. K VEŘEJNÉ KONZULTACI VERZE 1. K VEŘEJNÉ KONZULTACI Strategie Správy Spektra (3S strategie) podpora rozvoje konkurenčního prostředí a optimalizace podmínek využití kmitočtů ve vybraných částech rádiového spektra ÚVOD Dynamika

Více

Strategická výzkumná agenda Technologické platformy Energetická bezpečnost ČR (TPEB)

Strategická výzkumná agenda Technologické platformy Energetická bezpečnost ČR (TPEB) Strategická výzkumná agenda Technologické platformy Energetická bezpečnost ČR (TPEB) 1 Obsah Strategická výzkumná agenda TPEB shrnutí... 4 Seznam zkratek a pojmů... 5 Představení TPEB... 6 1. Úvod... 8

Více

NÁRODNÍ STRATEGICKÁ OPATŘENÍ PRO JEDNOTLIVÁ KMITOČTOVÁ PÁSMA...

NÁRODNÍ STRATEGICKÁ OPATŘENÍ PRO JEDNOTLIVÁ KMITOČTOVÁ PÁSMA... Obsah 1. ÚČEL DOKUMENTU... 4 1.1. ÚVOD... 4 1.2. HLAVNÍ VÝCHODISKA SPRÁVY RÁDIOVÉHO SPEKTRA V ČESKÉ REPUBLICE... 5 1.2.1. Hospodářská soutěž... 5 1.2.2. Cíle státní politiky... 6 2. NÁRODNÍ STRATEGICKÁ

Více

Konvergované služby v elektronických komunikacích

Konvergované služby v elektronických komunikacích Bankovní institut vysoká škola Praha Informačních technologií a elektronického obchodování Konvergované služby v elektronických komunikacích Diplomová práce Autor: Jaroslav Beneš Informační technologie

Více

IT_420 Komunikační technologie a služby

IT_420 Komunikační technologie a služby KIT VŠE v Praze IT_420 Komunikační technologie a služby Téma 9: Moderní přístupové technologie (xdsl, CATV, PLC) Verze 1.2 Jandoš, Matuška Obsah Digital Subscriber Line (xdsl) Architektura, frekvenční

Více

Příloha č.1. Praha 12. července 2012 Čj.: ČTÚ-120 780/2012-613

Příloha č.1. Praha 12. července 2012 Čj.: ČTÚ-120 780/2012-613 0 Příloha č.1 Praha 12. července 2012 Čj.: ČTÚ-120 780/2012-613 Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz,

Více

Úvod do komunikačních technologií

Úvod do komunikačních technologií Úvod do komunikačních technologií Inovace přednášek a laboratoří Kolektiv autorů Ostrava 2013 Informatika v telemedicíně CZ.1.07/2.2.00/28.0322 Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního

Více

BROADBAND JAKO FAKTOR MULTIMEDIÁLNÍCH APLIKACÍ

BROADBAND JAKO FAKTOR MULTIMEDIÁLNÍCH APLIKACÍ BROADBAND JAKO FAKTOR MULTIMEDIÁLNÍCH APLIKACÍ Olga Müllerová Český telekomunikační úřad, Sokolovská 219, Praha 9, P.O.Box 02, 225 02 Praha 025, ČR mullerovao@ctu.cz Abstrakt Příspěvek vymezuje pojem broadband,

Více

Ucelená pracovní verze ze dne 26. listopadu 2014. Národní plán rozvoje sítí nové generace

Ucelená pracovní verze ze dne 26. listopadu 2014. Národní plán rozvoje sítí nové generace Ucelená pracovní verze ze dne 26. listopadu 2014 Národní plán rozvoje sítí nové generace Obsah 1. Úvod...3 1.1 Kontext vzniku Národního plánu a jeho účel...4 1.2 Vazba Národního plánu na strategické materiály

Více

MVDP 2014. operace při zpracování signálu u digitálního komunikačního systému. Komunikační řetězec

MVDP 2014. operace při zpracování signálu u digitálního komunikačního systému. Komunikační řetězec MVDP 2014 1. Komunikační řetězec, vrstvový model datového přenosu, základní operace při zpracování signálu u digitálního komunikačního systému. Komunikační řetězec Format - digitalizace signálu: vzorkování,

Více

Fakulta elektrotechnická

Fakulta elektrotechnická ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Leden 2015 Znalecký posudek č. 55/2014 na ocenění práva používání kmitočtového pásma 880-915/925-960 MHz a 1 710 1 785 / 1 805 1 880 MHz (pásma

Více

Wi-Fi slovníček - WiFi bible

Wi-Fi slovníček - WiFi bible www.wifimorava.com Náš help řeší nejčastější problémy v naší síti. Dělejte a upravujte jen to, čemu rozumíte, a co je v souladu se všemi podmínkami uvedenými při podpisu smlouvy!!! Pokud si nevíte rady,

Více

Digitální Česko v. 2.0 Cesta k digitální ekonomice

Digitální Česko v. 2.0 Cesta k digitální ekonomice Digitální Česko v. 2.0 Cesta k digitální ekonomice Obsah 1. Manažerské shrnutí... 3 2. Aktuální stav plnění úkolů vyplývajících ze Státní politiky v elektronických komunikacích Digitální Česko... 6 3.

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM. Informační společnost a ICT. Josef Basl, Jan Pour. Working Paper CES VŠEM N o 9/2005

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM. Informační společnost a ICT. Josef Basl, Jan Pour. Working Paper CES VŠEM N o 9/2005 V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM Informační společnost a ICT Working Paper CES VŠEM N o 9/2005 Josef Basl, Jan Pour Abstrakt: Informační a

Více

Metody a způsoby bezdrátového přenosu dat ze snímačů na centrální jednotky

Metody a způsoby bezdrátového přenosu dat ze snímačů na centrální jednotky Metody a způsoby bezdrátového přenosu dat ze snímačů na centrální jednotky Methods and processes of wireless communication between sensors and central units Petr Dlabač Bakalářská práce 2013 UTB ve Zlíně,

Více

Počítačové sítě, v. 3.4

Počítačové sítě, v. 3.4 Počítačové sítě, v. 3.4 Katedra softwarového inženýrství, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha Lekce 11: bezdrátový broadband J. Peterka, 2010 Slide č. 1 bezdrátový.. použití bezdrátových

Více