Systémy ochrany pfied pfiepûtím Telekomunikační technika, Datová technika, MaR technika, TV, video, SAT a rozhlasová zařízení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Systémy ochrany pfied pfiepûtím Telekomunikační technika, Datová technika, MaR technika, TV, video, SAT a rozhlasová zařízení"

Transkript

1 Datová a informaãní technika zahrnuje v souãasné dobû velmi iroké spektrum aplikací. Témûr kaïd elektronick systém, pomocí kterého se zpracovávají informace, je v souãasnosti v znamn. Stále vût í mnoïství informací je elektronicky ukládáno a musí b t v nejkrat ím moïném ãase opût k dispozici. O to dûleïitûj í se také stává ochrana tûchto systémû proti nebezpeãn m pfiepûtím. Aby se zabránilo poru e nebo dokonce zniãení zafiízení pro zpracování dat, musí b t tato zafiízení zahrnuta do koncepce ochrany pfied pfiepûtím. I pro tento úãel nabízí OBO irokou paletu v konn ch ochrann ch zafiízení. 98 TBS

2 Systémy ochrany pfied pfiepûtím Telekomunikační technika,, MaR technika, TV, video, SAT a rozhlasová zařízení Přehled systému od strany 00 Základy od strany 02 Výběr - od strany 08 telekommunikace Rozhraní - telekomunikace od strany 09 Výběr - zařízení MaR od strany 0 Rozhraní - systémy MaR od strany Výběr - datová technika od strany 2 Rozhraní - datová technika od strany 3 Výběr - TV, video, SAT od strany 4 a rozhlas Rozhraní - TV, video, SAT a rozhlas od strany 5 Výrobky od strany TBS 99

3 Systémy ochrany před přepětím Systémov pfiehled pro datovou a MaR techniku Ochrana pro TV / SAT od str.24 Ochrana pro koaxiální aplikace od str.22 Ochrana typu 3 pro koncová zařízení od str.80 Ochrana pro datové sítě od str.9 Ochrana pro telekomunikační systémy od str. 00 TBS

4 Ochranné přístroje pro datovou techniku a systémy MaR od str.25 Svodič přepětí typu 2+3 od str.79 Ochrana typu 3 pro koncová zařízení od str.88 TBS 0

5 Důležité základní pojmy a podklady Sítě Optimální bezpeãnost pro citlivou elektroniku a dûleïité soubory dat je zaruãena jen tehdy, je-li budova komplexnû chránûna proti pfiepûtí. OBO nabízí ucelen program ovûfien ch, funkãnû bezpeãn ch a spolehliv ch systémû, pfiístrojû a komponentû pro v echny oblasti ochrany pfied bleskem a pfiepûtím. Pro snadné pfiifiazení ochrann ch pfiístrojû datov ch vedení k jednotliv m oblastem pouïití jsou pfiístroje rozdûleny do tfií tfiíd. Pomocí barevného provedení a jednoznaãného oznaãení jsou tyto pfiístroje pfiifiazeny podle úãelu základní ochranû (ãervená),kombinované ochranû (modrá) nebo jemné ochranû (zelená). Princip ochrany Pfiístroj je chránûn proti transientnímu pfiepûtí tehdy, jsou-li v echna energetická i datová vedení uvaïovaného pfiístroje zahrnuta na hranicích zón bleskové ochrany do vyrovnání potenciálû. Pfiíslu né svodiãe musí b t zvoleny podle druhu datového signálu a oãekávané úrovnû ru ení. LPZ 0 A LPZ 0B LPZ LPZ 2 LPZ 3 Síťová vedení Datová vedení * chráněný objekt Legenda k ochranným přístrojům Přístroj základní ochrany LPZ 0 > 2 Koncové označení: B Barva: červená Základní ochranné pfiístroje firmy OBO jsou svodiãe bleskov ch proudû tfiíd y, kategorie D a D2 podle normy DIN EN 43-2, které obsahují jednostupàov ochrann obvod s v konn mi, plynem plnûn mi bleskojistkami. Pfiístroje se instalují v místû, kde vedení vstupují do budovy. Kombinovaný ochranný přístroj LPZ 0 > 3 Koncové označení: C Barva: modrá U kombinovan ch ochrann ch pfiístrojû OBO se transientní jevy omezují bleskojistkami plnûn mi plynem a polovodiãov mi transily, navzájem navázan mi pomocí odporû. Pfiístroje odpovídají tfiídám, 2 a 3, kategorie D a C2 normy âsn EN U kombinovan ch ochrann ch pfiístrojû je nutno vïdy poãítat v daném úseku vedení s dodateãn m útlumem. Pfiístroje se instalují u vstupu vedení do budovy. Vzdálenost od chránûného zafiízení by nemûla b t vût í neï deset metrû. Přístroj jemné ochrany LPZ > 3 Koncové označení: F Barva: zelená U pfiístrojû jemné ochrany OBO jsou omezeny pfiepûèové impulzy pomocí polovodiãov ch transilû. Uzemnûní pfiístrojû se provádí pfies v konné, plynem plnûné bleskojistky. Koordinace funkce základní a jemné ochrany je zaji tûna, je-li úsek vedení mezi pfiístrojem základní a jemné ochrany del í neï pût metrû. Pfiístroje jemné ochrany se instalují vïdy pfiímo u chránûného pfiístroje. 02 TBS

6 Topologie sítí Sběrnicové sítě U sbûrnicové sítû jsou v ichni úãastníci pfiipojeni paralelnû. Sbûrnice musí b t na konci zakonãena bez odrazû. ické aplikace pfiedstavují 0Base2, 0Base5 a také fiízení strojû, jako napfi. PROFIBUS nebo telekomunikaãní systémy jako ISDN. Telekomunikace 230 V Server svodi č Počet žil závisí na typu sítě 230 V 230 V 230 V svodi č < 5m svodi č Hvězdicové sítě U hvûzdicové sítû je kaïdá pracovní stanice napájena z jednoho centrálního bodu (HUB nebo switch) samostatn m kabelem. ické aplikace pfiedstavují 0BaseT a 00BaseT. P Počet žil závisí na typu sítě V 230 V 230 V 230 V 230 V Rozbočov ač 230 V Server Kruhové sítě U kruhové sítû je kaïdá pracovní stanice spojena kruhovû vïdy s jednou pfiedchozí stanicí a jednou následující stanicí. V padek jedné stanice zde vyvolá v padek celé sítû. Kruhové sítû se uplatàují v aplikacích WLAN a u aplikací Token-Ring. < 5m < 5m 230 V 230 V 230 V V Server. patro Suter én Počet žil závisí na typu sítě Telefonní systémy Dne ní telefonní systémy b vají ãasto také rozhraním pro rûzné datové sluïby, jako je napfi. internet. Mnoho technick ch koncov ch pfiístrojû, které umoïàují tento pfiístup, je zapojeno pfiímo do vedení a musí se proto také odpovídajícím zpûsobem zahrnout do koncepce ochrany pfied pfiepûtím. ProtoÏe v souãasné dobû existuje mnoho rûzn ch systémû, musí se ochrana tûchto pfiístrojû vybrat selektivnû. Rozli ujeme pfiitom mezi tfiemi základními systémy: Standardní analogové připojení Standardní analogové pfiipojení neposkytuje Ïádné doplàkové sluïby jako jiné systémy. Jeden nebo více telefonû je zapojeno hvûzdicovitû a zvoní v pfiípadû pfiíchozího volání souãasnû. Pfiístup k internetu zaji Èuje samostatn modem. ProtoÏe analogové pfiipojení bez dal ího technického pfiíslu enství poskytuje pouze jeden kanál, není bûhem telefonování moïn pfiístup na internet, resp. bûhem surfování na internetu není moïné telefonovat. ISDN (Integrated Services Digital Network System) Na rozdíl od analogového pfiipojení poskytuje ISDN prostfiednictvím speciálního sbûrnicového systému (S 0 -Bus), kter má k dispozici dva kanály, moïnost vést souãasnû dva hovory. Díky tomu mûïe uïivatel bûhem telefonování surfovat na internetu, a to s vy í pfienosovou rychlostí neï u analogového pfiipojení (4k Bit/s u jednoho kanálu). Kromû toho nabízí ISDN dal í sluïby, jako pfiidrïení hovoru, zpûtné volání apod. Systém DSL (Digital Subscriber Line): DSL je v souãasné dobû nejpouïívanûj í systém. Pomocí rozboãovaãe jsou od sebe oddûleny hlasov a datov kanál, kter se vede na speciální modem (NTBBA) propojen se síèovou kartou poãítaãe. Pfienosová rychlost systému DSL je vy í neï analogového a ISDN pfiipojení a umoïàuje tak rychlé stahování hudby nebo filmû z internetu. ProtoÏe u systému DSL existují rûzné varianty, jako je napfi. A-DSL, S-DSL, oznaãuje se systém DSL obecnû ãasto také jako X-DSL. Systém X-DSL umoïàuje pouïití analogov ch telefonû bez pfiídavného hardwarového pfiíslu enství v kombinaci s ISDN pfiipojením. TBS 03

7 Pokyny pro instalaci FRD/FLD Ochranné bariéry proti úãinkûm blesku ( Blitzbarriere ) TKS-B, FRD, FLD, FRD 2 a FLD 2 chrání elektronické mûfiicí, fiídicí a regulaãní zafiízení pfied pfiepûtím. Pfiístroj TKS-B se pouïívá jako svodiã bleskov ch proudû (LPZ 0 > 2) pro datová vedení jakéhokoli druhu, pokud maximální pfiená en kmitoãet nepfievy uje 50 MHz. 3 R/L V V D F PE PE V R/L 2 4 FRD / FLD Obr.: Schéma zapojení Blitzbarriere 3 R/L V D F PE PE V R/L D 2 4 FRD 2 / FLD 2 Blitzbarriere typové fiady FRD a FLD jsou koncipovány pro tzv. neuzemnûné (asymetrické, bezpotenciálové) dvouïilové systémy. Jedná se o systémy, jejichï signálové obvody nemají Ïádn spoleãn vztaïn potenciál s jin mi signálními obvody, jako napfi. proudové smyãky 20 ma. Tyto pfiístroje mají univerzální pouïití. R/L 3 Erde 2 R/L 4 Obr.: Blitzbarriere v mûfiicím obvodu Blitzbarriere typové fiady FRD 2 a FLD 2 jsou ochranné pfiístroje pro pouïití v uzemnûn ch (symetrick ch, potenciálov ch) jednoïilov ch systémech. Uzemnûné systémy zahrnují signálové obvody se spoleãn m vztaïn m potenciálem. V tûchto systémech mohou b t chránûny kromû kostry je tû dvû dal í datová vedení. Volba FRD (s ohmick m oddûlením) nebo FLD (s induktivním oddûlením) jednotliv ch ochrann ch stupàû závisí na charakteru chránûného systému. Použití Blitzbarriere v měřicích obvodech Pfii pouïití Blitzbarriere v mûfiicích obvodech nutno zkontrolovat, zda je pfiipustné zv ení odporu. V závislosti na druhu vazby mûïe totiï u typû FRD a FRD 2 dojít ke zv ení podélného odporu v mûfiicích obvodech. Pfii pfienosu pomocí proudov ch smyãek to mûïe b t pfiíãinou vzniku chyb mûfiení. Proto by se v tûchto pfiípadech mûly pouïívat pfiístroje typu FLD, resp. FLD 2. Také je tfieba zkontrolovat maximální provozní poud, aby nedo lo k tepelnému zniãení oddûlovacích prvkû nadmûrn m ztrátov m v konem. U svodiãû s integrovanou oddûlovací indukãností dochází pfii vysok ch pfienosov ch frekvencích k útlumu signálu. Proto by mûly dostávat v mûfiicích obvodech s vysok mi pfienosov mi kmitoãty pfiednost Blitzbarriere s ohmick mi oddûlovacími prvky. (insertion loss) VloÏen útlum popisuje útlum systému od vstupu k v stupu. Definuje pfienosovou funkci systému a lze v nûm nalézt bod útlumu 3 db. (Viz obr. Mezní frekvence.) Ztráty při odrazu (return loss) Tento parametr udává v db, kolik vstupního v konu je odraïeno zpût. U dobfie vyladûn ch systémû se tyto hodnoty pohybují kolem -20 db. Tato hodnota je dûleïitá u antenních zafiízení. 04 TBS

8 Mezní kmitočet fg Mezní kmitoãet fg popisuje chování svodiãû v závislosti na pracovním kmitoãtu. Kapacitní, resp. induktivní charakter prvkû zvy uje útlum signálu na vy ích kmitoãtech. Kritick bod se pfiitom oznaãuje jako mezní kmitoãet fg. V tomto bodû ztrácí signál 50 % (3 db) svého vstupního v konu. Mezní kmitoãet se urãuje podle konkrétních mûfiících kritérií. Není-li k dispozici Ïádn jin údaj, vztahuje se vût inou k tzv. systémûm 50 Ω. lal 0,5 0 Obr.: Mezní kmitoãet Správně! fg 3dB Chybně! f Pokyny pro instalaci Pfiipojení pfiepûèové ochrany nutno provést co nejblíïe chránûného pfiístroje. Pouzdro chránûného pfiístroje by mûlo b t pfiípadnû definováno jako místní uzemàovací bod. Je tfieba dbát na krátké trasy vodiãe PE od pfiepûèové ochrany k uzemàovacímu bodu (pouzdru). Délka vedení by mûla b t max. 0,5 m. ISDN L N PE Obr.: Pokyny pro instalaci RJ45 S-ATM/8-F RJ45 S-ATM/8-F Vyrovnání potenciálu u datových vedení V echny kovové vodivé ãásti musí b t na pfiechodech mezi zónami bleskové ochrany prostfiednictvím nízké impedance zaãlenûny do vyrovnání potenciálû. Kromû silov ch rozvodû je tfieba vhodn mi svodiãi uzemnit i vedení v poãetní a informaãní techniky a jejich stínûní. U stínûn ch kabelû se musí stínûní spojit na obou koncích s vyrovnálním potenciálû tak, aby bylo schopno svést bleskov proud. Pokud není kvûli parazitním proudûm 50 Hz moïné u zafiízení pfiímé uzemnûní, lze jednu stranu stínûní uzemnit nepfiímo, pomocí jiskfii tû (napfi. svodiã TKS-B). Obr.: Vyrovnání potenciálû u datov ch vedení 5 L PEN 0 Chránûn pfiístroj 2 Pfiímé spojení (pfiednostnû) 3 Svodiã - bleskojistka (alternativnû k 2 - není-li pfiípustné pfiímé propojení telekomunikaãního vedení) 4 Svodiã - bleskojistka 5 Spojení s uzemàovacím zafiízením Pfiípojnice potenciálového vyrovnání L N PE 7 Telekomunikaãní vedení 8 Elektrické silové vedení (ochrann obvod podle DIN V VDE V ) 9 PfiepûÈové ochranné zafiízení 0 Vodivé stínûní telekomunikaãního vedení, je-li pouïitelné TBS 05

9 Pojmy a vysvětlivky k počítačovým rozhraním Rozhraní Externí pfiístroje, jako jsou tiskárny, skenery nebo fiídicí zafiízení ovládaná sériov mi resp. paralelními rozhraními, je tfieba také zaãlenit do koncepce ochrany pfied pfiepûtím. Existuje velk poãet rozhraní pro rûzné aplikace. Od sbûrnicov ch vedení pro telekomunikace a pfienos dat, aï po jednoduché koncové pfiístroje, mezi které se fiadí tiskárny nebo skenery. OBO nabízí proto velké mnoïství rûzn ch ochrann ch pfiístrojû, které lze velmi snadno nainstalovat pfiímo ke chránûn m pfiístrojûm. RS-232 RS-232 je ãasto pouïívan m rozhraním. Stále se pouïívá napfiíklad pro modemy a jiná periferní zafiízení. V poslední dobû v ak bylo toto rozhraní do znaãné míry vytlaãeno rozhraním USB. Pro fiídicí vedení se ale standard RS-232 vyuïívá ãasto i nadále. RS-422 RS-422 je sériov vysokorychlostní standard, vhodn pro komunikaci mezi maximálnû deseti úãastníky, koncipovan sbûrnicov m zpûsobem. Systém lze vyuïít maximálnû pro osm datov ch vedení, pfiiãemï se vïdy dvû vedení vyuïívají jako vysílací a pfiijímací. RS-485 PrÛmyslové sbûrnicové rozhraní RS-485 se pouze nepatrnû odli uje od rozhraní RS-422. Rozdíl spoãívá v tom, Ïe rozhraní RS-485 umoïàuje pfiipojení více odesílatelû i pfiíjemcû (aï 32 úãastníkû) pomocí specifického protokolu. Maximální délka tohoto sbûrnicového systému ãiní pfii pouïití kabelû Twisted-Pair pfiibli- Ïnû,2 km pfii pfienosové rychlosti MBit/s (v závislosti na sériov ch fiadiãích). Systém TTY Na rozdíl od rozhraní RS-232 nebo jin ch sériov ch rozhraní není systém TTY fiízen napûèovû, ale proudovû (0/4-20 ma). Tímto zpûsobem lze realizovat vedení délky aï nûkolik stovek metrû. Rozhraní V V je nûmecké oznaãení pro RS Americké oznaãení je v ak v praxi bûïnûj í. Rozhraní V24 V24 je nûmecké oznaãení pro RS Americké oznaãení je v ak v praxi bûïnûj í. Datové vedení 230 V Nezapomeňte! Přepěťová ochrana je zajištěna pouze tehdy, jestliže jsou chráněna datová i energetická vedení! Pokyny pro montáž Adaptéry SD se instalují jednoduch m vloïením mezi datové vedení a chránûn pfiístroj. Adaptéry ASP umoïàují díky bez roubov m svorkám rychlou a bezproblémovou montáï pfiímo do úseku vedení, bezprostfiednû pfied chránûn m pfiístrojem. Pro upevnûní je ke kaïdému ochrannému prvku ASP pfiiloïen samolepicí such zip. K zaji tûní co moïná nejlep í pfiepûèové ochrany je tfieba uzemàovací vedení ochranného pfiístroje ASP spojit nejkrat í cestou s kovovou kostrou chránûného pfiístroje. 0 TBS

10 Příklady instalace Obr.: Ochrana datového vedení Obr.: Ochrana ISDN-NTBA Obr.: ochrana vedení MaR Obr.: Ochrana sítû 0Base2 TBS 07

11 Pomůcka pro výběr Přepěťové ochrany pro telekomunikační zařízení Situace Zvolte, prosím, vhodný druh připojení Místo instalace Místo instalace 2 za předávacím bodem TK / vstupem do budovy Přístroj základní ochrany nebo kombinovaný ochranný přístroj na koncovém přístroji TK / modemu / počítači Přístroj jemné ochrany Analogová přípojka aï 2 páry Ïil, napfi. u domovní pfiípojky TAE TK 2 SC-Tele/4-C-G Instalace pfied TK zafiízením Obj. ã Strana Alternativně TKS-B Pfied TK zafiízením Obj. ã Strana 27 RJ-Tele/4-C Pfied analogov m telefonem Obj. ã Strana 7 RJ-Tele/4-F pfied analogov mi koncov mi pfiístroji Obj. ã , strana 7 nebo FineController FC-TAE-D s integrovanou pfiepûèovou ochranou pro napájení telekomunikaãních zafiízení (zástrãka TAE) pro ochranu ISDN S 0 -NTBA, rozboãovaãe DSL nebo analogov ch koncov ch pfiístrojû, vã. propojovacího kabelu. Obj. ã , Strana 8 ISDN přípojka TAE NTBA ISDN multiplex TAE M SC-Tele/4-C-G Instalace pfied NTBA Obj. ã Strana nebo Obj. ã Strana 8 LSA-B-MAG Základní ochrana pro 0 párû Ïil Obj. ã , strana 34 LSA-T-LEI Rozpojovací li ta pro 0 párû Ïil Obj. ã , strana 33 Pouzdro LSA-G pro rozpojovací lištu Obj. ã , strana 35 Alternativně TKS-B pfied ISDN-NTBA Obj. ã Strana 27 RJ45-ISDN/4-C-G Instalace za NTBA Obj. ã Strana 7 RJ45S-ISDN/4-C pfied telefonem ISDN Obj. ã Strana 8 Alternativně jako kombinovaná ochrana s niï í úrovní ochrany jako pfiístroj základní ochrany LSA-BF-80 pro 80V Obj. ã Strana 34 LSA-E (uzemňovací lišta) Obj. ã Strana 34 RJ45S-ISDN/4-F Na koncovém pfiístroji ISDN/TK Obj. ã Strana 8 RJ45S-ATM/8-F Na kartû poãítaãe Obj. ã Strana 8 alternativně FineController FC-ISDN-D Pfiístroj jemné ochrany s integrovan m modulem pfiepûèové ochrany pro ochranu ISDN, koncov ch pfiístrojû, vã. pfiipojovacího kabelu, A* Obj. ã Strana 8 DSL přípojka+ analogový telefon TAE SP Splitter Modem M 2 2 Analog PC SC-Tele/4-C-G Instalace pfied rozboãovaãem DSL Obj. ã Strana Alternativně TKS-B pfied rozboãovaãem DSL Obj. ã Strana 27 RJ-Tele/4-F pfied analogov mi koncov mi pfiístroji Obj. ã Strana 7 RJ45S-ATM/8-F na kartû poãítaãe Obj. ã Strana 8 Přípojka DSL + ISDN TAE Splitter SP 08 TBS 2 NTBA PC 2 2 M 2 Modem SC-Tele/4-C-G Instalace pfied rozboãovaãem DSL Obj. ã Strana Alternativně TKS-B Pfied rozboãovaãem DSL Obj. ã Strana 27 RJ45-ISDN/4-C-G Za NTBA Obj. ã Strana 7 RJ45S-ISDN/4-F na koncovém pfiístroji ISDN/TK Obj. ã Strana 8 RJ45S-ATM/8-F na kartû poãítaãe Obj. ã Strana 8

12 Rozhraní Telekomunikační zařízení Pfiístroje základní ochrany LPZ 0 2 Kombinované ochranné pfiístroje LPZ 0 3 Pfiístroje jemné ochrany LPZ 3. krok Zvolte příslušné rozhraní 2. krok Stanovte potřebnou ochrannou zónu a sledujte řádek tabulky až k typovému označení příslušného ochranného přístroje OBO. Označení rozhraní Analogové (fax, modem) ická přenosová rychlost Úroveň signálu Ochranný přístroj Způsob připojení Chráněné žíly Montáž / poznámka Obj. č. Strana < 5 kbit/s 70 V SC-Tele/4-C-G Bez roubová svorka 4 Pouzdro z izolaãního materiálu; IP RJ-Tele/4-F RJ / RJ45 4 Adaptér FC-TAE-D TAE 2 Ochrana 230 V a TAE TKS-B Bez roubová svorka 2 MontáÏ na profilovou li tu 35 mm > 2 DA LSA-B-Mag LSA-Plus 20 ve spojení s li tou LSA-A LSA-BF-80 LSA-Plus 2 ve spojení s li tou LSA-T a uzemàovací li tou LSA ISDN U K0 (pfied NTBA) 2 MBit/s 70 V SC-Tele/4-C-G Bez roubová svorka 4 Pouzdro z izolaãního materiálu; IP 54 FC-TAE-D TAE 2 Ochrana 230 V a TAE TKS-B Bez roubová svorka 2 MontáÏ na profilovou li tu 35 mm > 2DA LSA-B-Mag LSA-Plus 20 ve spojení s li tou LSA-A LSA-BF-80 LSA-Plus 2 ve spojení s li tou LSA-T a uzemàovací li tou LSA ISDN So/S2M 2 MBit/s RJ45S-ISDN/4-C RJ/RJ45 4 Adaptér (za NTBA) RJ45-ISDN/4-C-G RJ/RJ45 4 Pouzdro z izolaãního materiálu; IP 54 RJ45S-ISDN/4-F RJ/RJ45 4 Adaptér DSL, T-DSL, ADSL, HDSL 0 MBit/s 70 V SC-Tele/4-C-G Bez roubová svorka 4 Ochrana pfied rozboãovaãem FC-ISDN-D RJ / RJ45 2 Ochrana pfied rozboãovaãem (230 V + U S0 ) RJ45S-ATM/8-F RJ / RJ45 8 Ochrana modemu / síèové karty TKS-B Bez roubová svorka 2 MontáÏ na profilovou li tu 35 mm > 2DA LSA-B-Mag LSA-Plus 20 ve spojení s li tou LSA-A LSA-BF-80 LSA-Plus 2 ve spojení s li tou LSA-T a uzemàovací li tou LSA DATEX-P 4 KBit/s 24 V TKS-B Bez roubová svorka 2 MontáÏ na profilovou li tu 35 mm FRD 24HF Bez roubová svorka 2 MontáÏ na profilovou li tu 35 mm > 2DA LSA-B-Mag LSA-Plus 20 ve spojení s li tou LSA-A LSA-BF-24 LSA-Plus 2 ve spojení s li tou LSA-T a uzemàovací li tou LSA Instalaci pfied pfiedávacím místem telekomunikaãní sítû je tfieba konzultovat s jejím provozovatelem! TBS 09

13 Pomůcka pro výběr Přepěťové ochrany pro zařízení MaR Situace Místo instalace A Místo instalace B Zvolte, prosím, vhodnou aplikaci před řízením Silové napájení za řídicí jednotkou a před přijímačem / vysílačem Datové vedení / přívod měřicího snímače Řízení topení VF 230-AC/DC pro systémy na stfiídav (AC) i stejnosmûrn proud (DC), verze 230 V Obj. ã Strana 25 FLD 24 Instalace pouze pfied fiídicí jednotkou, napfi. mûfiicím snímaãem Verze 24 V Obj. ã Strana 27 Řízení SPS VF 24-AC/DC pro systémy na stfiídav (AC) i stejnosmûrn proud (DC), verze 24 V Obj. ã Strana 25 MDP-2/D-24-T Verze 24 V Obj. ã Strana 32 proudová smyčka 4-20 ma, PT 00 (měřicí snímač), PT 000 (měřicí snímač) VF 230-AC/DC pro systémy na stfiídav (AC) i stejnosmûrn proud (DC), verze 230 V Obj. ã Strana 25 MDP-4/D-24-T Verze 24 V Obj. ã Strana 32 EIB (European Installation Bus) VF 230-AC/DC pro systémy na stfiídav (AC) i stejnosmûrn proud (DC), verze 230 V Obj. ã Strana 25 TKS-B Verze 24 V, 00 MHz Obj. ã Strana 27 Sběrnicové systémy OBO BUS, Interbus a Profibus VF 230-AC/DC pro systémy na stfiídav (AC) i stejnosmûrn proud (DC), verze 230 V Obj. ã Strana 25 TKS-B Verze 24 V, 00 MHz Obj. ã Strana 27 Přepěťová ochrana je zajištěna pouze tehdy, jsou-li chráněna datová i energetická vedení! Pfiíklad pouïití: PrÛmyslová budova Datové vedení B B 230 V A A B Mûfiicí snímaã B A 0 TBS Topení

14 Rozhraní zařízení MaR Pfiístroje základní ochrany LPZ 0 2 Kombinované ochranné pfiístroje LPZ 0 3 Pfiístroje jemné ochrany LPZ 3. krok Zvolte příslušné rozhraní 2. krok Stanovte potřebnou ochrannou zónu a sledujte řádek tabulky až k typovému označení příslušného ochranného přístroje OBO. Označení rozhraní TTY, proudová smyãka 0(4)-20 ma/ SPS(24 V) ická přenosová rychlost Úroveň signálu Ochranný přístroj Způsob připojení Chráněné žíly Montáž / poznámka Obj. č. Strana 24V TKS-B Bez roubová svorka 2 Profilová li ta 35 mm MDP-2/D-24-T Bez roubová svorka 2 Profilová li ta 35 mm PT 00, PT 000 Mûfiicí snímaã LSA-B-Mag LSA-Plus 20 ve spojení s li tou LSA-A LSA-BF-24 LSA-Plus 2 ve spojení s li tou LSA-T a uzemàovací li tou LSA V MDP-2/D-24-T Bez roubová svorka 2 Profilová li ta 35 mm TTL / SPS (2 V) 2V TKS-B Bez roubová svorka 2 Profilová li ta 35 mm FRD 2 Bez roubová svorka 2 Profilová li ta 35 mm LSA-B-Mag LSA-Plus 20 ve spojení s li tou LSA-A LSA-BF-24 LSA-Plus 2 ve spojení s li tou LSA-T a uzemàovací li tou LSA SD25-V24/25 Sub-D 25-pól. 25 Adaptér RS 422 (V.) RS 485 < 20 Mbit/s 5V TKS-B Bez roubová svorka 2 Profilová li ta 35 mm LSA-B-Mag LSA-Plus 20 ve spojení s li tou LSA-A LSA-BF-24 LSA-Plus 2 ve spojení s li tou LSA-T a uzemàovací li tou LSA ASP-VEI/4 Bez roubová svorka 4 Adaptér SD09-V/9 Sub-D 9 Adaptér SD25-V/25 Sub-D 25 Adaptér RJ45S-ATM/8-F RJ45 8 Adaptér BUS systémy: EIB, OBO-BUS 24 V TKS-B Bez roubová svorka 2 Profilová li ta 35 mm Profibus, Interbus, CAN-BUS, Feldbus, IEC-BUS (RS485) FRD 24 HF Bez roubová svorka 2 Profilová li ta 35 mm LSA-B-Mag LSA-Plus 20 ve spojení s li tou LSA-A LSA-BF-24 LSA-Plus 2 ve spojení s li tou LSA-T a uzemàovací li tou LSA TBS

15 Pomůcka pro výběr Přepěťové ochrany pro datovou techniku Přístroje základní ochrany Kombinované ochranné přístroje Přístroje jemné ochrany Situace Zvolte, prosím, vhodný síťový systém Místo instalace A na serveru s externím komunikačním vedením Místo instalace B na hubu / přepínači Místo instalace C Instalace před koncovým přístrojem (terminál/počítač) Hvězdicová topologie napfi. 0BaseT, 00BaseT RJ45S-E00/4-B Obj. ã Strana 20 RJ45S-ATM/8-F Obj. ã Strana 20 RJ45S-ATM/8-F Obj. ã Strana 20 PC C B C B Hub B B C Alternativně jako kombinovaná ochrana s niï í úrovní ochrany ve funkci pfiístroje základní ochrany RJ45S-E00/4-C Obj. ã Strana 20 Externí komunikační vedení A B Server SC-TELE/4-C-G Obj. ã Strana Sběrnicová topologie napfi. 0Base2, 0Base5 C A C C C Server Externí komunikační vedení C Alternativně jako kombinovaná ochrana s niï í úrovní ochrany ve funkci pfiístroje základní ochrany KoaxB-E2/MF-C pro 0Base2 Obj. ã Strana 9 KoaxN-E5/MF-C pro 0Base5 Obj. ã Strana 9 SC-Tele/4-C-G Obj. ã Strana nepouïívá se KoaxB-E2/MF-F pro 0Base2 Obj. ã Strana 9 Kruhová topologie napfi. Token-Ring RJ45S-E00/4-B Obj. ã Strana 20 RJ45S-ATM/8-F Obj. ã Strana 20 C C C C C C C C Alternativně jako kombinovaná ochrana s niï í úrovní ochrany ve funkci pfiístroje základní ochrany RJ45S-E00/4-C Obj. ã Strana 20 KoaxB-E2/MF-C Obj. ã Strana 9 nepouïívá se KoaxB-E2/MF-F pro 0Base2 Obj. ã Strana 9 Externí komunikační vedení A C C Server KoaxN-E5/MF-C pro 0Base5 Obj. ã Strana 9 2 TBS SC-Tele/4-C-G Obj. ã Strana

16 Rozhraní Pfiístroje základní ochrany LPZ 0 2 Kombinované ochranné pfiístroje LPZ 0 3 Pfiístroje jemné ochrany LPZ 3. krok Zvolte příslušné rozhraní 2. krok Stanovte potřebnou ochrannou zónu a sledujte řádek tabulky až k typovému označení příslušného ochranného přístroje OBO. Označení rozhraní ická přenosová rychlost Úroveň signálu Ochranný přístroj Způsob připojení Chráněné žíly Montáž / poznámka Obj. č. Strana Ethernet 0/00 BaseT Cat5 < 00 Mbit/s < V RJ45S-E00/4-B RJ45 4 Adaptér RJ45S-E00/4-C RJ45 4 Adaptér RJ45S-E00/4-F RJ45 4 Adaptér Ethernet Giganet/ATM VG-AnyLAN Cat.5 Ethernet 0Base2 Cheapernet < 55 Mbit/s < V RJ45S-ATM/8-F RJ45 8 Adaptér Mbit/s 5 V KoaxB-E2/MF-C BNC Adaptér KoaxB-E2/MF-F BNC Adaptér KoaxN-E5/MF-C N Adaptér Token Ring 4//00 00 Mbit/s 5V TKS-B Bez roubová svorka 2 Profilová li ta 35 mm RJ45S-ATM/8-F RJ45 8 Adaptér SD09-T Sub-D 9-pól. 9 Adaptér ASP-VEI/4 Sub-D 4 Adaptér RS 232 (V.24) 2 V TKS-B Bez roubová svorka 2 Profilová li ta 35 mm FRD 24 HF Bez roubová svorka 2 Profilová li ta 35 mm LSA-B-Mag LSA-Plus 20 ve spojení s li tou LSA-A LSA-BF-24 LSA-Plus 2 ve spojení s li tou LSA-T a uzemàovací li tou LSA SD09-V24/9 Sub-D 9-pól. 9 Adaptér SD5-V24/5 Sub-D 5-pól. 5 Adaptér SD25-V24/25 Sub-D 25-pól. 25 Adaptér ASP-V24T/4 Bez roubová svorka 4 Profilová li ta 35 mm TBS 3

17 Pomůcka pro výběr Přepěťové ochrany pro TV, video, satelitní a rozhlasové zařízení Situace Místo instalace A Místo instalace B Zvolte, prosím, vhodnou aplikaci Instalace mezi předávací bod širokopásmového kabelu a zesilovač Instalace před každým koncovým přístrojem (TV/Video/HiFi) Široké pásmo (kabelová televize) DS-F m/w Obj. ã Strana 24 DS-F w/w Obj. ã Strana 24 FineController FC-TV-D Pfiístroje jemné ochrany s integrovan m modulem pfiepûèové ochrany pro pfiívod TV k ochranû TV pfiístrojû a videorekordérû, vã. propojovacího kabelu, Obj. č , strana 80 Instalace mezi LNB a přijímač / multiswitch, přímo k chráněnému přístroji Instalace před každým koncovým přístrojem (přijímač, resp. TV/Video/HiFi) Přijímací zařízení SAT s pfiijímaãem (napfi. v rodinném domû) DS-F m/w Obj. č , strana 24 DS-F w/w Obj. č , strana 24 TV 4+ Kompaktní ochrann pfiístroj (4 x SAT, x terestricky) Obj. č , strana 2 4 FineController FC-SAT-D Pfiístroje jemné ochrany s integrovan m modulem pfiepûèové ochrany pro pfiívod TV / SAT k ochranû pfiijímaãû TV / SAT, vã. propojovacího kabelu. Obj. ã Strana 8 Přijímací zařízení SAT s multiswitchem s vícenásobn m LNB (napfi. v domû pro více rodin) DS-F m/w Obj. č , strana 24 DS-F w/w Obj. č , strana 24 TV 4+ Kompaktní ochrann pfiístroj (4 x SAT, x terestricky) Obj. č , strana 24 FineController FC-SAT-D Pfiístroje jemné ochrany s integrovan m modulem pfiepûèové ochrany pro pfiívod TV / SAT k ochranû pfiijímaãû TV / SAT, vã. propojovacího kabelu. Obj. ã Strana 8 Instalace mezi anténu a zesilovač Instalace před každým koncovým přístrojem (TV/Video/HiFi) Terestrické přijímací zařízení analogová TV DVB-T DS-F m/w Obj. č , strana 24 DS-F w/w Obj. č , strana 24 TV 4+ Kompaktní ochrann pfiístroj Obj. č , strana 24 FineController FC-TV-D Pfiístroje jemné ochrany s integrovan m modulem pfiepûèové ochrany pro pfiívod TV k ochranû TV pfiístrojû a videorekordérû, vã. propojovacího kabelu, Obj. ã Strana 80 Schématické znázornûní irokopásmového zafiízení A Zesilovač B TV B TV B TV B TV B TV B TV A Zesilovač 4 TBS

18 Rozhraní TV, video, satelitní a rozhlasová zařízení Pfiístroje základní ochrany LPZ 0 2 Kombinované ochranné pfiístroje LPZ 0 3 Pfiístroje jemné ochrany LPZ 3. krok Zvolte příslušné rozhraní 2. krok Stanovte potřebnou ochrannou zónu a sledujte řádek tabulky až k typovému označení příslušného ochranného přístroje OBO. Označení rozhraní ický kmitočtový rozsah / šířka pásma Úroveň signálu Ochranný přístroj Připojovací technika chráněné žíly Montáž / poznámka Obj. č. Strana Satelitní zafiízení < GHz < 30V DS-F F m/w w/w FC-SAT-D 230 V + SAT 230 V- a ochrana TV TV a irokopásmová zafiízení < GHz < 30V FC-TV-D 230 V + TV 230 V- a ochrana TV VKV rozhlas < GHz < 30V S-UHF UHF Adaptér < GHz < 30V DS-N N Adaptér Rádiové a rádioreléové systémy / mobilní rádiové spojení / UMTS Mobilní rádiové spojení / UMTS 7/ < GHz < 30V DS-N N Adaptér MHz DS-7/ 7/ Adaptér ,8 GHz DS-7/ 7/ Adaptér WLAN < 30 V DS-N N Adaptér Video 300 MHz < 5V KoaxB-E2/MF-C BNC Adaptér KoaxB-E2/MF-F BNC Adaptér Pfiijímací zafiízení SAT je umístûno v ochranném prostoru vnûj í ochrany pfied bleskem. A B B TBS 5

19 a technika MaR Přístroje k ochraně datových vedení pro telekomunikační zařízení Přístroje OBO k ochraně datových vedení pro telekomunikační zařízení se dodávají, podle provedení, jako přístroj základní, kombinované nebo jemné ochrany. Přístroje základní ochrany jsou svodiče bleskových proudů kategorie D + C2 + C3 podle ČSN EN Vytvářejí vyrovnání potenciálů v ochraně před bleskem mezi PE / stíněním a datovými vedeními v místě vstupu do budovy. Kombinované ochranné přístroje jsou svodiče bleskových proudů a přepětí kategorie D + C2 + C3 + B2 podle ČSN EN Vytvářejí vyrovnání potenciálů v ochraně před bleskem mezi PE / stíněním a datovými vedeními. Navíc snižují přepětí na bezpečnou ochrannou úroveň. Přístroje jemné ochrany jsou svodiče přepětí kategorie C2 + C3. Ochranné přístroje nacházejí své uplatnění především při přímém vložení do datových vedení a lze jimi bez problémů dodatečně vybavit i již existující systémy. Přepěťová ochrana pro telekomunikační systémy telekomunikace YEARS Provedení SC-Tele/4-C-G Kombinovaná ochrana Svorka 30, Ochranný přístroj pro datová vedení telekomunikačních systémů v pouzdře z izolačního materiálu univerzální řešení pro ISDN a DSL systémy dvoustupňové zapojení ochrany kryt z izolačního materiálu IP 54 bezšroubové svorky pro rychlou montáž pro dvoupárové systémy (4 chráněné vodiče) Použití: Přímo na přívodu vedení, nejpépe před rozhraním NT-S0 resp. před rozbočovačem U max AC Uc AC V 22 U max DC Uc DC V 70 LPZ 0-3 Impulzní proud (0/350) Iimp ka 5 Jmenovitý svodový proud (8/20) In ka 5 Přenosový kmitočet f 00 MHz a/db db 44 khz Podélný odpor R Ohm 3,3 Ochranná úroveň (sym.) při In C2 300 V Ochranná úroveň (asym.) při In C2 500 V Ochranná úroveň (asym.) při kv/µs C3 245 V Stupeň krytí IP 54 Svorka 02 TBS-Katalog 2008 / cs / 27//2008 (LLExport_00028) TBS

TBS Katalog 2010/2011. Systémy ochrany před transientními jevy a blesky

TBS Katalog 2010/2011. Systémy ochrany před transientními jevy a blesky TBS Katalog 2010/2011 Systémy ochrany před transientními jevy a blesky ítejte v zákaznickém servisu Servisní telefon: +420 323 610 111 (CZ); +421 (0)33 6486 222 (SK) Telefax pro dotazy: +420 323 610 120

Více

Systémy ochrany pfied bleskem a pfiepûtím Energetika

Systémy ochrany pfied bleskem a pfiepûtím Energetika Pfiístroje OBO pro ochranu pfied bleskem a pfiepûtím jsou rozdûleny do tfií skupin - svodiãe tfiídy, tfiídy 2 a tfiídy 3 (dfiíve B, C a D), odpovídajících rûzn m poïadavkûm ohlednû místa pouïití, úrovnû

Více

Minia. Aplikační příručka Přepěťové ochrany

Minia. Aplikační příručka Přepěťové ochrany Minia Aplikační příručka Přepěťové ochrany www.oez.cz www.oez.sk Přepěťové ochrany Minia OBSAH TEORETICKÁ ČÁST 1. PRINCIP OCHRANY PŘED BLESKEM A PŘEPĚTÍM... 3 1.1. Spínací přepětí... 3 1.2. Atmosférická

Více

T EC HN ICKÁ S P EC IF IK A C E P ŘE D M ĚT Ů PLNĚN Í

T EC HN ICKÁ S P EC IF IK A C E P ŘE D M ĚT Ů PLNĚN Í VZ: Zkvalitnění odborné přípravy v teoretické a praktické výuce v návaznosti na praxi - 3. část - Dílna průmyslových instalací a pohonů T EC HN ICKÁ S P EC IF IK A C E P ŘE D M ĚT Ů PLNĚN Í ID Položka

Více

Plynová kondenzaãní technika JUNKERS CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL

Plynová kondenzaãní technika JUNKERS CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL Plynová kondenzaãní technika CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL Projekãní podklady ZSBR 3-16 A ZSBR 7-28 A ZWBR 7-28 A ZBR 11-42 A ZSB 3-16 A ZB 7-22 A ZWB 7-26 A ZBS 3-16 MA ZBS 7-22 MA VáÏení obchodní

Více

SVODIČE PŘEPĚTÍ - 3. STUPEŇ - TYP 3

SVODIČE PŘEPĚTÍ - 3. STUPEŇ - TYP 3 SVODIČE PŘĚTÍ - 3. STUŇ - TYP 3 K ochraně elektrických sítí a zařízení před přepětím vzniklým atmosférickými poruchami a od spínacích pochodů v sítích K ochraně běžné elektroinstalace v bytech, komerčních

Více

Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis MOVIFIT -SC. Návod k obsluze. Vydání 10/2008 11662751 / CS

Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis MOVIFIT -SC. Návod k obsluze. Vydání 10/2008 11662751 / CS Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis MOVIFIT -SC Vydání 10/2008 11662751 / CS Návod k obsluze SEW-EURODRIVE Driving the world Obsah 1 Všeobecné pokyny... 5 1.1 Použití návodu

Více

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45 Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje EGS modulární technika pro podparapetní kanály, přístrojové sloupy a podlahové systémy EGS Systémy instalaãních pfiístrojû Modulární technika pro každého

Více

IT_420 Komunikační technologie a služby

IT_420 Komunikační technologie a služby KIT VŠE v Praze IT_420 Komunikační technologie a služby Téma 9: Moderní přístupové technologie (xdsl, CATV, PLC) Verze 1.2 Jandoš, Matuška Obsah Digital Subscriber Line (xdsl) Architektura, frekvenční

Více

2N Omega Lite Technický popis

2N Omega Lite Technický popis 2N Omega Lite Technický popis Příručka pro instalaci Version 1.15.0 www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým řadám, které společnost

Více

Technické informace. ke katalogu Instalační přístroje a rozváděče. Think future. Switch to green.

Technické informace. ke katalogu Instalační přístroje a rozváděče. Think future. Switch to green. Technické informace ke katalogu Instalační přístroje a rozváděče Think future. Switch to green. Kategorie užití pro spínací a řídicí přístroje nn (výběr) Kategorie užití Kategorie užití udává, jakým způsobem

Více

Obsah dokumentace 1/19

Obsah dokumentace 1/19 Obsah dokumentace 1. Základní údaje... 4 2. Obecný popis slaboproudých zařízení... 5 2. Slaboproudé standardy bytového domu... 6 2.1. Strukturovaná kabeláž a telefonní rozvod... 6 2.2. STA televizní rozvod...

Více

STRUKTUROVANÝ KABELÁŽNÍ SYSTÉM příručka

STRUKTUROVANÝ KABELÁŽNÍ SYSTÉM příručka STRUKTUROVANÝ KABELÁŽNÍ SYSTÉM příručka VARIANT plus, spol. s r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ tel.: 565 659 645, hot-line: 777 55 77 04 www.variant.cz Nabídka technické pomoci od firmy Variantu plus, spol

Více

1 ÚVOD. Vážení čtenáři,

1 ÚVOD. Vážení čtenáři, 1 ÚVOD Vážení čtenáři, dostáváte do rukou publikaci, která si klade za cíl podat Vám pokud možno co nejjednodušším způsobem informace, s nimiž se setkáváte v každodenní praxi. Zaměřuje se proto na ty nejběžnější

Více

SIMATIC ET 200 distribuovaná automatizace. Přehled 09 / 2006

SIMATIC ET 200 distribuovaná automatizace. Přehled 09 / 2006 SIMATIC ET 200 distribuovaná automatizace Přehled 09 / 2006 Distribuované periferie Pro každý požadavek to správné řešení Pořád hledáte možnosti, jak optimalizovat vaši výrobu a jak snížit náklady? V rostoucím

Více

Installation, Operating and Maintenance Instructions Hinged Gate Operator

Installation, Operating and Maintenance Instructions Hinged Gate Operator Installation, Operating and Maintenance Instructions Hinged Gate Operator Instrukcja monta u, eksploatacji i konserwacji Nap d do bram rozwiernych Návod k montáïi, provozu a údrïbû Pohon otoãn ch bran

Více

Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis MOVIFIT -MC. Návod k obsluze. Vydání 10/2008 11662360 / CS

Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis MOVIFIT -MC. Návod k obsluze. Vydání 10/2008 11662360 / CS Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis MOVIFIT -MC Vydání 10/2008 11662360 / CS Návod k obsluze SEW-EURODRIVE Driving the world Obsah 1 Všeobecné pokyny... 5 1.1 Použití návodu

Více

Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky

Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky Předmluva Úvod 1 MOTION CONTROL Informace o bezpečnosti 2 Informace o požadavcích na projekt a instalaci 3 Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky Konfigurační návod Platný pro: MICROMASTER

Více

Efektivní spouštění a řízení motorů. Produktová informace Platnost od 1.5.2013 - Frekvenční měniče - Softstartéry

Efektivní spouštění a řízení motorů. Produktová informace Platnost od 1.5.2013 - Frekvenční měniče - Softstartéry www.eaton.cz www.eaton.sk Efektivní spouštění a řízení motorů Produktová informace Platnost od 1.5.2013 - Frekvenční měniče - Softstartéry 1 Eaton správný pohon pro vaše technologie Společnost Eaton je

Více

Technické informace PRŮMYSLOVÁ SBĚRNICE SMA SPEEDWIRE

Technické informace PRŮMYSLOVÁ SBĚRNICE SMA SPEEDWIRE Technické informace PRŮMYSLOVÁ SBĚRNICE SMA SPEEDWIRE Speedwire-TI-cs-10 Verze 1.0 ČEŠTINA SMA Solar Technology AG Obsah Obsah 1 Informace k tomuto dokumentu......................... 5 2 Úvod...............................................

Více

Modulární elektrické terminály CPX

Modulární elektrické terminály CPX Modulární elektrické terminály CPX technické údaje Technické údaje koncepce instalace elektrická část montáž provoz výběr mezi více typy ventilových terminálů pro různé úlohy: MIDI/MAXI CPA MPA-S MPA-F

Více

NÁVRH UNIVERZÁLNÍ POCÍTACOVÉ SÍTE PRO PROFES PROJEKT SPOL. S.R.O.

NÁVRH UNIVERZÁLNÍ POCÍTACOVÉ SÍTE PRO PROFES PROJEKT SPOL. S.R.O. VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF INFORMATICS NÁVRH UNIVERZÁLNÍ POCÍTACOVÉ SÍTE PRO PROFES

Více

1.11 Elektrika Novelizováno: 2014-10-20

1.11 Elektrika Novelizováno: 2014-10-20 Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh Kalivoda, Líbal, Černý VSB VS 24 Technické podmínky pro elektrické vybavení strojů, strojních zařízení a přípravků ve ŠKODA AUTO a.s. Obsah: 1. Všeobecné požadavky...

Více

Moderní domovní instalace

Moderní domovní instalace TIME-Moderní domovní instalace Název vzdělávacího programu Moderní domovní instalace Určeno pro potřeby dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol Kolektiv autorů Vladimír Maršálek

Více

Make IT easy: Nový rozváděč TS IT

Make IT easy: Nový rozváděč TS IT Make IT easy: Nový rozváděč TS IT Nový rozváděč TS IT. Nový světový standard síťové a serverové techniky. Pod názvem TS IT prezentovala firma Rittal na CeBIT 202 poprvé kompletně nově vyvinutý systém stojanových

Více

Pro odborníky z rozváděčové techniky

Pro odborníky z rozváděčové techniky R Pro odborníky z rozváděčové techniky Data, fakta a informace Je vše jasné?! Při skutečné práci vám pomůže náš osvědčený souhrn údajů a faktů týkajících se problematiky rozváděčových skříní. Zde naleznete

Více

P ÍPRAVA. OVLÁDÁNÍ NA âelním PANELU. Základní popis ãelního panelu. Popis se od údajû na va em televizoru mûïe mírnû li it. indikátor vypínaãe v

P ÍPRAVA. OVLÁDÁNÍ NA âelním PANELU. Základní popis ãelního panelu. Popis se od údajû na va em televizoru mûïe mírnû li it. indikátor vypínaãe v UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA M96D/M06D M6D/M6D M76D Pfied pouïíváním va eho zafiízení si prosím peãlivû pfieãtûte tuto pfiíruãk. Uschovejte ji pro pozdûj í pouïití. Zapi te si ãíslo modelu a v robní ãíslo pfiístroje.

Více

AKD Návod na instalaci

AKD Návod na instalaci AKD Návod na instalaci Vydání: F, říjen 2011 Platný pro hardwarovou revizi C Číslo dílu 903-200003-00 Původní dokument Patenty přihlášeny Uchovávejte všechny návody jako součást produktu po dobu životnosti

Více

Měřicí a zkušební systémy

Měřicí a zkušební systémy Pomocí mûfiicích a kontrolních systémû firmy OBO lze snadno zkontrolovat prahová napûtí varistorov ch svodiãû a izolaãní odpor jiskfii È svodiãû bleskov ch proudû. Pfiístrojem ISOLAB s bateriov m napájením

Více

SINAMICS G120. Rídicí jednotky a výkonové díly. Provozní návod (kompaktní) 10/2008. SINAMICS Drives

SINAMICS G120. Rídicí jednotky a výkonové díly. Provozní návod (kompaktní) 10/2008. SINAMICS Drives SINAMICS G120 Rídicí jednotky a výkonové díly ^ Provozní návod (kompaktní) 10/2008 SINAMICS Drives Úvod 1 Popis 2 SINAMICS G120 Provozní návod (kompaktní) Připojení 3 Uvádění do provozu 4 Nastavení parametrů

Více