Systémy ochrany pfied pfiepûtím Telekomunikační technika, Datová technika, MaR technika, TV, video, SAT a rozhlasová zařízení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Systémy ochrany pfied pfiepûtím Telekomunikační technika, Datová technika, MaR technika, TV, video, SAT a rozhlasová zařízení"

Transkript

1 Datová a informaãní technika zahrnuje v souãasné dobû velmi iroké spektrum aplikací. Témûr kaïd elektronick systém, pomocí kterého se zpracovávají informace, je v souãasnosti v znamn. Stále vût í mnoïství informací je elektronicky ukládáno a musí b t v nejkrat ím moïném ãase opût k dispozici. O to dûleïitûj í se také stává ochrana tûchto systémû proti nebezpeãn m pfiepûtím. Aby se zabránilo poru e nebo dokonce zniãení zafiízení pro zpracování dat, musí b t tato zafiízení zahrnuta do koncepce ochrany pfied pfiepûtím. I pro tento úãel nabízí OBO irokou paletu v konn ch ochrann ch zafiízení. 98 TBS

2 Systémy ochrany pfied pfiepûtím Telekomunikační technika,, MaR technika, TV, video, SAT a rozhlasová zařízení Přehled systému od strany 00 Základy od strany 02 Výběr - od strany 08 telekommunikace Rozhraní - telekomunikace od strany 09 Výběr - zařízení MaR od strany 0 Rozhraní - systémy MaR od strany Výběr - datová technika od strany 2 Rozhraní - datová technika od strany 3 Výběr - TV, video, SAT od strany 4 a rozhlas Rozhraní - TV, video, SAT a rozhlas od strany 5 Výrobky od strany TBS 99

3 Systémy ochrany před přepětím Systémov pfiehled pro datovou a MaR techniku Ochrana pro TV / SAT od str.24 Ochrana pro koaxiální aplikace od str.22 Ochrana typu 3 pro koncová zařízení od str.80 Ochrana pro datové sítě od str.9 Ochrana pro telekomunikační systémy od str. 00 TBS

4 Ochranné přístroje pro datovou techniku a systémy MaR od str.25 Svodič přepětí typu 2+3 od str.79 Ochrana typu 3 pro koncová zařízení od str.88 TBS 0

5 Důležité základní pojmy a podklady Sítě Optimální bezpeãnost pro citlivou elektroniku a dûleïité soubory dat je zaruãena jen tehdy, je-li budova komplexnû chránûna proti pfiepûtí. OBO nabízí ucelen program ovûfien ch, funkãnû bezpeãn ch a spolehliv ch systémû, pfiístrojû a komponentû pro v echny oblasti ochrany pfied bleskem a pfiepûtím. Pro snadné pfiifiazení ochrann ch pfiístrojû datov ch vedení k jednotliv m oblastem pouïití jsou pfiístroje rozdûleny do tfií tfiíd. Pomocí barevného provedení a jednoznaãného oznaãení jsou tyto pfiístroje pfiifiazeny podle úãelu základní ochranû (ãervená),kombinované ochranû (modrá) nebo jemné ochranû (zelená). Princip ochrany Pfiístroj je chránûn proti transientnímu pfiepûtí tehdy, jsou-li v echna energetická i datová vedení uvaïovaného pfiístroje zahrnuta na hranicích zón bleskové ochrany do vyrovnání potenciálû. Pfiíslu né svodiãe musí b t zvoleny podle druhu datového signálu a oãekávané úrovnû ru ení. LPZ 0 A LPZ 0B LPZ LPZ 2 LPZ 3 Síťová vedení Datová vedení * chráněný objekt Legenda k ochranným přístrojům Přístroj základní ochrany LPZ 0 > 2 Koncové označení: B Barva: červená Základní ochranné pfiístroje firmy OBO jsou svodiãe bleskov ch proudû tfiíd y, kategorie D a D2 podle normy DIN EN 43-2, které obsahují jednostupàov ochrann obvod s v konn mi, plynem plnûn mi bleskojistkami. Pfiístroje se instalují v místû, kde vedení vstupují do budovy. Kombinovaný ochranný přístroj LPZ 0 > 3 Koncové označení: C Barva: modrá U kombinovan ch ochrann ch pfiístrojû OBO se transientní jevy omezují bleskojistkami plnûn mi plynem a polovodiãov mi transily, navzájem navázan mi pomocí odporû. Pfiístroje odpovídají tfiídám, 2 a 3, kategorie D a C2 normy âsn EN U kombinovan ch ochrann ch pfiístrojû je nutno vïdy poãítat v daném úseku vedení s dodateãn m útlumem. Pfiístroje se instalují u vstupu vedení do budovy. Vzdálenost od chránûného zafiízení by nemûla b t vût í neï deset metrû. Přístroj jemné ochrany LPZ > 3 Koncové označení: F Barva: zelená U pfiístrojû jemné ochrany OBO jsou omezeny pfiepûèové impulzy pomocí polovodiãov ch transilû. Uzemnûní pfiístrojû se provádí pfies v konné, plynem plnûné bleskojistky. Koordinace funkce základní a jemné ochrany je zaji tûna, je-li úsek vedení mezi pfiístrojem základní a jemné ochrany del í neï pût metrû. Pfiístroje jemné ochrany se instalují vïdy pfiímo u chránûného pfiístroje. 02 TBS

6 Topologie sítí Sběrnicové sítě U sbûrnicové sítû jsou v ichni úãastníci pfiipojeni paralelnû. Sbûrnice musí b t na konci zakonãena bez odrazû. ické aplikace pfiedstavují 0Base2, 0Base5 a také fiízení strojû, jako napfi. PROFIBUS nebo telekomunikaãní systémy jako ISDN. Telekomunikace 230 V Server svodi č Počet žil závisí na typu sítě 230 V 230 V 230 V svodi č < 5m svodi č Hvězdicové sítě U hvûzdicové sítû je kaïdá pracovní stanice napájena z jednoho centrálního bodu (HUB nebo switch) samostatn m kabelem. ické aplikace pfiedstavují 0BaseT a 00BaseT. P Počet žil závisí na typu sítě V 230 V 230 V 230 V 230 V Rozbočov ač 230 V Server Kruhové sítě U kruhové sítû je kaïdá pracovní stanice spojena kruhovû vïdy s jednou pfiedchozí stanicí a jednou následující stanicí. V padek jedné stanice zde vyvolá v padek celé sítû. Kruhové sítû se uplatàují v aplikacích WLAN a u aplikací Token-Ring. < 5m < 5m 230 V 230 V 230 V V Server. patro Suter én Počet žil závisí na typu sítě Telefonní systémy Dne ní telefonní systémy b vají ãasto také rozhraním pro rûzné datové sluïby, jako je napfi. internet. Mnoho technick ch koncov ch pfiístrojû, které umoïàují tento pfiístup, je zapojeno pfiímo do vedení a musí se proto také odpovídajícím zpûsobem zahrnout do koncepce ochrany pfied pfiepûtím. ProtoÏe v souãasné dobû existuje mnoho rûzn ch systémû, musí se ochrana tûchto pfiístrojû vybrat selektivnû. Rozli ujeme pfiitom mezi tfiemi základními systémy: Standardní analogové připojení Standardní analogové pfiipojení neposkytuje Ïádné doplàkové sluïby jako jiné systémy. Jeden nebo více telefonû je zapojeno hvûzdicovitû a zvoní v pfiípadû pfiíchozího volání souãasnû. Pfiístup k internetu zaji Èuje samostatn modem. ProtoÏe analogové pfiipojení bez dal ího technického pfiíslu enství poskytuje pouze jeden kanál, není bûhem telefonování moïn pfiístup na internet, resp. bûhem surfování na internetu není moïné telefonovat. ISDN (Integrated Services Digital Network System) Na rozdíl od analogového pfiipojení poskytuje ISDN prostfiednictvím speciálního sbûrnicového systému (S 0 -Bus), kter má k dispozici dva kanály, moïnost vést souãasnû dva hovory. Díky tomu mûïe uïivatel bûhem telefonování surfovat na internetu, a to s vy í pfienosovou rychlostí neï u analogového pfiipojení (4k Bit/s u jednoho kanálu). Kromû toho nabízí ISDN dal í sluïby, jako pfiidrïení hovoru, zpûtné volání apod. Systém DSL (Digital Subscriber Line): DSL je v souãasné dobû nejpouïívanûj í systém. Pomocí rozboãovaãe jsou od sebe oddûleny hlasov a datov kanál, kter se vede na speciální modem (NTBBA) propojen se síèovou kartou poãítaãe. Pfienosová rychlost systému DSL je vy í neï analogového a ISDN pfiipojení a umoïàuje tak rychlé stahování hudby nebo filmû z internetu. ProtoÏe u systému DSL existují rûzné varianty, jako je napfi. A-DSL, S-DSL, oznaãuje se systém DSL obecnû ãasto také jako X-DSL. Systém X-DSL umoïàuje pouïití analogov ch telefonû bez pfiídavného hardwarového pfiíslu enství v kombinaci s ISDN pfiipojením. TBS 03

7 Pokyny pro instalaci FRD/FLD Ochranné bariéry proti úãinkûm blesku ( Blitzbarriere ) TKS-B, FRD, FLD, FRD 2 a FLD 2 chrání elektronické mûfiicí, fiídicí a regulaãní zafiízení pfied pfiepûtím. Pfiístroj TKS-B se pouïívá jako svodiã bleskov ch proudû (LPZ 0 > 2) pro datová vedení jakéhokoli druhu, pokud maximální pfiená en kmitoãet nepfievy uje 50 MHz. 3 R/L V V D F PE PE V R/L 2 4 FRD / FLD Obr.: Schéma zapojení Blitzbarriere 3 R/L V D F PE PE V R/L D 2 4 FRD 2 / FLD 2 Blitzbarriere typové fiady FRD a FLD jsou koncipovány pro tzv. neuzemnûné (asymetrické, bezpotenciálové) dvouïilové systémy. Jedná se o systémy, jejichï signálové obvody nemají Ïádn spoleãn vztaïn potenciál s jin mi signálními obvody, jako napfi. proudové smyãky 20 ma. Tyto pfiístroje mají univerzální pouïití. R/L 3 Erde 2 R/L 4 Obr.: Blitzbarriere v mûfiicím obvodu Blitzbarriere typové fiady FRD 2 a FLD 2 jsou ochranné pfiístroje pro pouïití v uzemnûn ch (symetrick ch, potenciálov ch) jednoïilov ch systémech. Uzemnûné systémy zahrnují signálové obvody se spoleãn m vztaïn m potenciálem. V tûchto systémech mohou b t chránûny kromû kostry je tû dvû dal í datová vedení. Volba FRD (s ohmick m oddûlením) nebo FLD (s induktivním oddûlením) jednotliv ch ochrann ch stupàû závisí na charakteru chránûného systému. Použití Blitzbarriere v měřicích obvodech Pfii pouïití Blitzbarriere v mûfiicích obvodech nutno zkontrolovat, zda je pfiipustné zv ení odporu. V závislosti na druhu vazby mûïe totiï u typû FRD a FRD 2 dojít ke zv ení podélného odporu v mûfiicích obvodech. Pfii pfienosu pomocí proudov ch smyãek to mûïe b t pfiíãinou vzniku chyb mûfiení. Proto by se v tûchto pfiípadech mûly pouïívat pfiístroje typu FLD, resp. FLD 2. Také je tfieba zkontrolovat maximální provozní poud, aby nedo lo k tepelnému zniãení oddûlovacích prvkû nadmûrn m ztrátov m v konem. U svodiãû s integrovanou oddûlovací indukãností dochází pfii vysok ch pfienosov ch frekvencích k útlumu signálu. Proto by mûly dostávat v mûfiicích obvodech s vysok mi pfienosov mi kmitoãty pfiednost Blitzbarriere s ohmick mi oddûlovacími prvky. (insertion loss) VloÏen útlum popisuje útlum systému od vstupu k v stupu. Definuje pfienosovou funkci systému a lze v nûm nalézt bod útlumu 3 db. (Viz obr. Mezní frekvence.) Ztráty při odrazu (return loss) Tento parametr udává v db, kolik vstupního v konu je odraïeno zpût. U dobfie vyladûn ch systémû se tyto hodnoty pohybují kolem -20 db. Tato hodnota je dûleïitá u antenních zafiízení. 04 TBS

8 Mezní kmitočet fg Mezní kmitoãet fg popisuje chování svodiãû v závislosti na pracovním kmitoãtu. Kapacitní, resp. induktivní charakter prvkû zvy uje útlum signálu na vy ích kmitoãtech. Kritick bod se pfiitom oznaãuje jako mezní kmitoãet fg. V tomto bodû ztrácí signál 50 % (3 db) svého vstupního v konu. Mezní kmitoãet se urãuje podle konkrétních mûfiících kritérií. Není-li k dispozici Ïádn jin údaj, vztahuje se vût inou k tzv. systémûm 50 Ω. lal 0,5 0 Obr.: Mezní kmitoãet Správně! fg 3dB Chybně! f Pokyny pro instalaci Pfiipojení pfiepûèové ochrany nutno provést co nejblíïe chránûného pfiístroje. Pouzdro chránûného pfiístroje by mûlo b t pfiípadnû definováno jako místní uzemàovací bod. Je tfieba dbát na krátké trasy vodiãe PE od pfiepûèové ochrany k uzemàovacímu bodu (pouzdru). Délka vedení by mûla b t max. 0,5 m. ISDN L N PE Obr.: Pokyny pro instalaci RJ45 S-ATM/8-F RJ45 S-ATM/8-F Vyrovnání potenciálu u datových vedení V echny kovové vodivé ãásti musí b t na pfiechodech mezi zónami bleskové ochrany prostfiednictvím nízké impedance zaãlenûny do vyrovnání potenciálû. Kromû silov ch rozvodû je tfieba vhodn mi svodiãi uzemnit i vedení v poãetní a informaãní techniky a jejich stínûní. U stínûn ch kabelû se musí stínûní spojit na obou koncích s vyrovnálním potenciálû tak, aby bylo schopno svést bleskov proud. Pokud není kvûli parazitním proudûm 50 Hz moïné u zafiízení pfiímé uzemnûní, lze jednu stranu stínûní uzemnit nepfiímo, pomocí jiskfii tû (napfi. svodiã TKS-B). Obr.: Vyrovnání potenciálû u datov ch vedení 5 L PEN 0 Chránûn pfiístroj 2 Pfiímé spojení (pfiednostnû) 3 Svodiã - bleskojistka (alternativnû k 2 - není-li pfiípustné pfiímé propojení telekomunikaãního vedení) 4 Svodiã - bleskojistka 5 Spojení s uzemàovacím zafiízením Pfiípojnice potenciálového vyrovnání L N PE 7 Telekomunikaãní vedení 8 Elektrické silové vedení (ochrann obvod podle DIN V VDE V ) 9 PfiepûÈové ochranné zafiízení 0 Vodivé stínûní telekomunikaãního vedení, je-li pouïitelné TBS 05

9 Pojmy a vysvětlivky k počítačovým rozhraním Rozhraní Externí pfiístroje, jako jsou tiskárny, skenery nebo fiídicí zafiízení ovládaná sériov mi resp. paralelními rozhraními, je tfieba také zaãlenit do koncepce ochrany pfied pfiepûtím. Existuje velk poãet rozhraní pro rûzné aplikace. Od sbûrnicov ch vedení pro telekomunikace a pfienos dat, aï po jednoduché koncové pfiístroje, mezi které se fiadí tiskárny nebo skenery. OBO nabízí proto velké mnoïství rûzn ch ochrann ch pfiístrojû, které lze velmi snadno nainstalovat pfiímo ke chránûn m pfiístrojûm. RS-232 RS-232 je ãasto pouïívan m rozhraním. Stále se pouïívá napfiíklad pro modemy a jiná periferní zafiízení. V poslední dobû v ak bylo toto rozhraní do znaãné míry vytlaãeno rozhraním USB. Pro fiídicí vedení se ale standard RS-232 vyuïívá ãasto i nadále. RS-422 RS-422 je sériov vysokorychlostní standard, vhodn pro komunikaci mezi maximálnû deseti úãastníky, koncipovan sbûrnicov m zpûsobem. Systém lze vyuïít maximálnû pro osm datov ch vedení, pfiiãemï se vïdy dvû vedení vyuïívají jako vysílací a pfiijímací. RS-485 PrÛmyslové sbûrnicové rozhraní RS-485 se pouze nepatrnû odli uje od rozhraní RS-422. Rozdíl spoãívá v tom, Ïe rozhraní RS-485 umoïàuje pfiipojení více odesílatelû i pfiíjemcû (aï 32 úãastníkû) pomocí specifického protokolu. Maximální délka tohoto sbûrnicového systému ãiní pfii pouïití kabelû Twisted-Pair pfiibli- Ïnû,2 km pfii pfienosové rychlosti MBit/s (v závislosti na sériov ch fiadiãích). Systém TTY Na rozdíl od rozhraní RS-232 nebo jin ch sériov ch rozhraní není systém TTY fiízen napûèovû, ale proudovû (0/4-20 ma). Tímto zpûsobem lze realizovat vedení délky aï nûkolik stovek metrû. Rozhraní V V je nûmecké oznaãení pro RS Americké oznaãení je v ak v praxi bûïnûj í. Rozhraní V24 V24 je nûmecké oznaãení pro RS Americké oznaãení je v ak v praxi bûïnûj í. Datové vedení 230 V Nezapomeňte! Přepěťová ochrana je zajištěna pouze tehdy, jestliže jsou chráněna datová i energetická vedení! Pokyny pro montáž Adaptéry SD se instalují jednoduch m vloïením mezi datové vedení a chránûn pfiístroj. Adaptéry ASP umoïàují díky bez roubov m svorkám rychlou a bezproblémovou montáï pfiímo do úseku vedení, bezprostfiednû pfied chránûn m pfiístrojem. Pro upevnûní je ke kaïdému ochrannému prvku ASP pfiiloïen samolepicí such zip. K zaji tûní co moïná nejlep í pfiepûèové ochrany je tfieba uzemàovací vedení ochranného pfiístroje ASP spojit nejkrat í cestou s kovovou kostrou chránûného pfiístroje. 0 TBS

10 Příklady instalace Obr.: Ochrana datového vedení Obr.: Ochrana ISDN-NTBA Obr.: ochrana vedení MaR Obr.: Ochrana sítû 0Base2 TBS 07

11 Pomůcka pro výběr Přepěťové ochrany pro telekomunikační zařízení Situace Zvolte, prosím, vhodný druh připojení Místo instalace Místo instalace 2 za předávacím bodem TK / vstupem do budovy Přístroj základní ochrany nebo kombinovaný ochranný přístroj na koncovém přístroji TK / modemu / počítači Přístroj jemné ochrany Analogová přípojka aï 2 páry Ïil, napfi. u domovní pfiípojky TAE TK 2 SC-Tele/4-C-G Instalace pfied TK zafiízením Obj. ã Strana Alternativně TKS-B Pfied TK zafiízením Obj. ã Strana 27 RJ-Tele/4-C Pfied analogov m telefonem Obj. ã Strana 7 RJ-Tele/4-F pfied analogov mi koncov mi pfiístroji Obj. ã , strana 7 nebo FineController FC-TAE-D s integrovanou pfiepûèovou ochranou pro napájení telekomunikaãních zafiízení (zástrãka TAE) pro ochranu ISDN S 0 -NTBA, rozboãovaãe DSL nebo analogov ch koncov ch pfiístrojû, vã. propojovacího kabelu. Obj. ã , Strana 8 ISDN přípojka TAE NTBA ISDN multiplex TAE M SC-Tele/4-C-G Instalace pfied NTBA Obj. ã Strana nebo Obj. ã Strana 8 LSA-B-MAG Základní ochrana pro 0 párû Ïil Obj. ã , strana 34 LSA-T-LEI Rozpojovací li ta pro 0 párû Ïil Obj. ã , strana 33 Pouzdro LSA-G pro rozpojovací lištu Obj. ã , strana 35 Alternativně TKS-B pfied ISDN-NTBA Obj. ã Strana 27 RJ45-ISDN/4-C-G Instalace za NTBA Obj. ã Strana 7 RJ45S-ISDN/4-C pfied telefonem ISDN Obj. ã Strana 8 Alternativně jako kombinovaná ochrana s niï í úrovní ochrany jako pfiístroj základní ochrany LSA-BF-80 pro 80V Obj. ã Strana 34 LSA-E (uzemňovací lišta) Obj. ã Strana 34 RJ45S-ISDN/4-F Na koncovém pfiístroji ISDN/TK Obj. ã Strana 8 RJ45S-ATM/8-F Na kartû poãítaãe Obj. ã Strana 8 alternativně FineController FC-ISDN-D Pfiístroj jemné ochrany s integrovan m modulem pfiepûèové ochrany pro ochranu ISDN, koncov ch pfiístrojû, vã. pfiipojovacího kabelu, A* Obj. ã Strana 8 DSL přípojka+ analogový telefon TAE SP Splitter Modem M 2 2 Analog PC SC-Tele/4-C-G Instalace pfied rozboãovaãem DSL Obj. ã Strana Alternativně TKS-B pfied rozboãovaãem DSL Obj. ã Strana 27 RJ-Tele/4-F pfied analogov mi koncov mi pfiístroji Obj. ã Strana 7 RJ45S-ATM/8-F na kartû poãítaãe Obj. ã Strana 8 Přípojka DSL + ISDN TAE Splitter SP 08 TBS 2 NTBA PC 2 2 M 2 Modem SC-Tele/4-C-G Instalace pfied rozboãovaãem DSL Obj. ã Strana Alternativně TKS-B Pfied rozboãovaãem DSL Obj. ã Strana 27 RJ45-ISDN/4-C-G Za NTBA Obj. ã Strana 7 RJ45S-ISDN/4-F na koncovém pfiístroji ISDN/TK Obj. ã Strana 8 RJ45S-ATM/8-F na kartû poãítaãe Obj. ã Strana 8

12 Rozhraní Telekomunikační zařízení Pfiístroje základní ochrany LPZ 0 2 Kombinované ochranné pfiístroje LPZ 0 3 Pfiístroje jemné ochrany LPZ 3. krok Zvolte příslušné rozhraní 2. krok Stanovte potřebnou ochrannou zónu a sledujte řádek tabulky až k typovému označení příslušného ochranného přístroje OBO. Označení rozhraní Analogové (fax, modem) ická přenosová rychlost Úroveň signálu Ochranný přístroj Způsob připojení Chráněné žíly Montáž / poznámka Obj. č. Strana < 5 kbit/s 70 V SC-Tele/4-C-G Bez roubová svorka 4 Pouzdro z izolaãního materiálu; IP RJ-Tele/4-F RJ / RJ45 4 Adaptér FC-TAE-D TAE 2 Ochrana 230 V a TAE TKS-B Bez roubová svorka 2 MontáÏ na profilovou li tu 35 mm > 2 DA LSA-B-Mag LSA-Plus 20 ve spojení s li tou LSA-A LSA-BF-80 LSA-Plus 2 ve spojení s li tou LSA-T a uzemàovací li tou LSA ISDN U K0 (pfied NTBA) 2 MBit/s 70 V SC-Tele/4-C-G Bez roubová svorka 4 Pouzdro z izolaãního materiálu; IP 54 FC-TAE-D TAE 2 Ochrana 230 V a TAE TKS-B Bez roubová svorka 2 MontáÏ na profilovou li tu 35 mm > 2DA LSA-B-Mag LSA-Plus 20 ve spojení s li tou LSA-A LSA-BF-80 LSA-Plus 2 ve spojení s li tou LSA-T a uzemàovací li tou LSA ISDN So/S2M 2 MBit/s RJ45S-ISDN/4-C RJ/RJ45 4 Adaptér (za NTBA) RJ45-ISDN/4-C-G RJ/RJ45 4 Pouzdro z izolaãního materiálu; IP 54 RJ45S-ISDN/4-F RJ/RJ45 4 Adaptér DSL, T-DSL, ADSL, HDSL 0 MBit/s 70 V SC-Tele/4-C-G Bez roubová svorka 4 Ochrana pfied rozboãovaãem FC-ISDN-D RJ / RJ45 2 Ochrana pfied rozboãovaãem (230 V + U S0 ) RJ45S-ATM/8-F RJ / RJ45 8 Ochrana modemu / síèové karty TKS-B Bez roubová svorka 2 MontáÏ na profilovou li tu 35 mm > 2DA LSA-B-Mag LSA-Plus 20 ve spojení s li tou LSA-A LSA-BF-80 LSA-Plus 2 ve spojení s li tou LSA-T a uzemàovací li tou LSA DATEX-P 4 KBit/s 24 V TKS-B Bez roubová svorka 2 MontáÏ na profilovou li tu 35 mm FRD 24HF Bez roubová svorka 2 MontáÏ na profilovou li tu 35 mm > 2DA LSA-B-Mag LSA-Plus 20 ve spojení s li tou LSA-A LSA-BF-24 LSA-Plus 2 ve spojení s li tou LSA-T a uzemàovací li tou LSA Instalaci pfied pfiedávacím místem telekomunikaãní sítû je tfieba konzultovat s jejím provozovatelem! TBS 09

13 Pomůcka pro výběr Přepěťové ochrany pro zařízení MaR Situace Místo instalace A Místo instalace B Zvolte, prosím, vhodnou aplikaci před řízením Silové napájení za řídicí jednotkou a před přijímačem / vysílačem Datové vedení / přívod měřicího snímače Řízení topení VF 230-AC/DC pro systémy na stfiídav (AC) i stejnosmûrn proud (DC), verze 230 V Obj. ã Strana 25 FLD 24 Instalace pouze pfied fiídicí jednotkou, napfi. mûfiicím snímaãem Verze 24 V Obj. ã Strana 27 Řízení SPS VF 24-AC/DC pro systémy na stfiídav (AC) i stejnosmûrn proud (DC), verze 24 V Obj. ã Strana 25 MDP-2/D-24-T Verze 24 V Obj. ã Strana 32 proudová smyčka 4-20 ma, PT 00 (měřicí snímač), PT 000 (měřicí snímač) VF 230-AC/DC pro systémy na stfiídav (AC) i stejnosmûrn proud (DC), verze 230 V Obj. ã Strana 25 MDP-4/D-24-T Verze 24 V Obj. ã Strana 32 EIB (European Installation Bus) VF 230-AC/DC pro systémy na stfiídav (AC) i stejnosmûrn proud (DC), verze 230 V Obj. ã Strana 25 TKS-B Verze 24 V, 00 MHz Obj. ã Strana 27 Sběrnicové systémy OBO BUS, Interbus a Profibus VF 230-AC/DC pro systémy na stfiídav (AC) i stejnosmûrn proud (DC), verze 230 V Obj. ã Strana 25 TKS-B Verze 24 V, 00 MHz Obj. ã Strana 27 Přepěťová ochrana je zajištěna pouze tehdy, jsou-li chráněna datová i energetická vedení! Pfiíklad pouïití: PrÛmyslová budova Datové vedení B B 230 V A A B Mûfiicí snímaã B A 0 TBS Topení

14 Rozhraní zařízení MaR Pfiístroje základní ochrany LPZ 0 2 Kombinované ochranné pfiístroje LPZ 0 3 Pfiístroje jemné ochrany LPZ 3. krok Zvolte příslušné rozhraní 2. krok Stanovte potřebnou ochrannou zónu a sledujte řádek tabulky až k typovému označení příslušného ochranného přístroje OBO. Označení rozhraní TTY, proudová smyãka 0(4)-20 ma/ SPS(24 V) ická přenosová rychlost Úroveň signálu Ochranný přístroj Způsob připojení Chráněné žíly Montáž / poznámka Obj. č. Strana 24V TKS-B Bez roubová svorka 2 Profilová li ta 35 mm MDP-2/D-24-T Bez roubová svorka 2 Profilová li ta 35 mm PT 00, PT 000 Mûfiicí snímaã LSA-B-Mag LSA-Plus 20 ve spojení s li tou LSA-A LSA-BF-24 LSA-Plus 2 ve spojení s li tou LSA-T a uzemàovací li tou LSA V MDP-2/D-24-T Bez roubová svorka 2 Profilová li ta 35 mm TTL / SPS (2 V) 2V TKS-B Bez roubová svorka 2 Profilová li ta 35 mm FRD 2 Bez roubová svorka 2 Profilová li ta 35 mm LSA-B-Mag LSA-Plus 20 ve spojení s li tou LSA-A LSA-BF-24 LSA-Plus 2 ve spojení s li tou LSA-T a uzemàovací li tou LSA SD25-V24/25 Sub-D 25-pól. 25 Adaptér RS 422 (V.) RS 485 < 20 Mbit/s 5V TKS-B Bez roubová svorka 2 Profilová li ta 35 mm LSA-B-Mag LSA-Plus 20 ve spojení s li tou LSA-A LSA-BF-24 LSA-Plus 2 ve spojení s li tou LSA-T a uzemàovací li tou LSA ASP-VEI/4 Bez roubová svorka 4 Adaptér SD09-V/9 Sub-D 9 Adaptér SD25-V/25 Sub-D 25 Adaptér RJ45S-ATM/8-F RJ45 8 Adaptér BUS systémy: EIB, OBO-BUS 24 V TKS-B Bez roubová svorka 2 Profilová li ta 35 mm Profibus, Interbus, CAN-BUS, Feldbus, IEC-BUS (RS485) FRD 24 HF Bez roubová svorka 2 Profilová li ta 35 mm LSA-B-Mag LSA-Plus 20 ve spojení s li tou LSA-A LSA-BF-24 LSA-Plus 2 ve spojení s li tou LSA-T a uzemàovací li tou LSA TBS

15 Pomůcka pro výběr Přepěťové ochrany pro datovou techniku Přístroje základní ochrany Kombinované ochranné přístroje Přístroje jemné ochrany Situace Zvolte, prosím, vhodný síťový systém Místo instalace A na serveru s externím komunikačním vedením Místo instalace B na hubu / přepínači Místo instalace C Instalace před koncovým přístrojem (terminál/počítač) Hvězdicová topologie napfi. 0BaseT, 00BaseT RJ45S-E00/4-B Obj. ã Strana 20 RJ45S-ATM/8-F Obj. ã Strana 20 RJ45S-ATM/8-F Obj. ã Strana 20 PC C B C B Hub B B C Alternativně jako kombinovaná ochrana s niï í úrovní ochrany ve funkci pfiístroje základní ochrany RJ45S-E00/4-C Obj. ã Strana 20 Externí komunikační vedení A B Server SC-TELE/4-C-G Obj. ã Strana Sběrnicová topologie napfi. 0Base2, 0Base5 C A C C C Server Externí komunikační vedení C Alternativně jako kombinovaná ochrana s niï í úrovní ochrany ve funkci pfiístroje základní ochrany KoaxB-E2/MF-C pro 0Base2 Obj. ã Strana 9 KoaxN-E5/MF-C pro 0Base5 Obj. ã Strana 9 SC-Tele/4-C-G Obj. ã Strana nepouïívá se KoaxB-E2/MF-F pro 0Base2 Obj. ã Strana 9 Kruhová topologie napfi. Token-Ring RJ45S-E00/4-B Obj. ã Strana 20 RJ45S-ATM/8-F Obj. ã Strana 20 C C C C C C C C Alternativně jako kombinovaná ochrana s niï í úrovní ochrany ve funkci pfiístroje základní ochrany RJ45S-E00/4-C Obj. ã Strana 20 KoaxB-E2/MF-C Obj. ã Strana 9 nepouïívá se KoaxB-E2/MF-F pro 0Base2 Obj. ã Strana 9 Externí komunikační vedení A C C Server KoaxN-E5/MF-C pro 0Base5 Obj. ã Strana 9 2 TBS SC-Tele/4-C-G Obj. ã Strana

16 Rozhraní Pfiístroje základní ochrany LPZ 0 2 Kombinované ochranné pfiístroje LPZ 0 3 Pfiístroje jemné ochrany LPZ 3. krok Zvolte příslušné rozhraní 2. krok Stanovte potřebnou ochrannou zónu a sledujte řádek tabulky až k typovému označení příslušného ochranného přístroje OBO. Označení rozhraní ická přenosová rychlost Úroveň signálu Ochranný přístroj Způsob připojení Chráněné žíly Montáž / poznámka Obj. č. Strana Ethernet 0/00 BaseT Cat5 < 00 Mbit/s < V RJ45S-E00/4-B RJ45 4 Adaptér RJ45S-E00/4-C RJ45 4 Adaptér RJ45S-E00/4-F RJ45 4 Adaptér Ethernet Giganet/ATM VG-AnyLAN Cat.5 Ethernet 0Base2 Cheapernet < 55 Mbit/s < V RJ45S-ATM/8-F RJ45 8 Adaptér Mbit/s 5 V KoaxB-E2/MF-C BNC Adaptér KoaxB-E2/MF-F BNC Adaptér KoaxN-E5/MF-C N Adaptér Token Ring 4//00 00 Mbit/s 5V TKS-B Bez roubová svorka 2 Profilová li ta 35 mm RJ45S-ATM/8-F RJ45 8 Adaptér SD09-T Sub-D 9-pól. 9 Adaptér ASP-VEI/4 Sub-D 4 Adaptér RS 232 (V.24) 2 V TKS-B Bez roubová svorka 2 Profilová li ta 35 mm FRD 24 HF Bez roubová svorka 2 Profilová li ta 35 mm LSA-B-Mag LSA-Plus 20 ve spojení s li tou LSA-A LSA-BF-24 LSA-Plus 2 ve spojení s li tou LSA-T a uzemàovací li tou LSA SD09-V24/9 Sub-D 9-pól. 9 Adaptér SD5-V24/5 Sub-D 5-pól. 5 Adaptér SD25-V24/25 Sub-D 25-pól. 25 Adaptér ASP-V24T/4 Bez roubová svorka 4 Profilová li ta 35 mm TBS 3

17 Pomůcka pro výběr Přepěťové ochrany pro TV, video, satelitní a rozhlasové zařízení Situace Místo instalace A Místo instalace B Zvolte, prosím, vhodnou aplikaci Instalace mezi předávací bod širokopásmového kabelu a zesilovač Instalace před každým koncovým přístrojem (TV/Video/HiFi) Široké pásmo (kabelová televize) DS-F m/w Obj. ã Strana 24 DS-F w/w Obj. ã Strana 24 FineController FC-TV-D Pfiístroje jemné ochrany s integrovan m modulem pfiepûèové ochrany pro pfiívod TV k ochranû TV pfiístrojû a videorekordérû, vã. propojovacího kabelu, Obj. č , strana 80 Instalace mezi LNB a přijímač / multiswitch, přímo k chráněnému přístroji Instalace před každým koncovým přístrojem (přijímač, resp. TV/Video/HiFi) Přijímací zařízení SAT s pfiijímaãem (napfi. v rodinném domû) DS-F m/w Obj. č , strana 24 DS-F w/w Obj. č , strana 24 TV 4+ Kompaktní ochrann pfiístroj (4 x SAT, x terestricky) Obj. č , strana 2 4 FineController FC-SAT-D Pfiístroje jemné ochrany s integrovan m modulem pfiepûèové ochrany pro pfiívod TV / SAT k ochranû pfiijímaãû TV / SAT, vã. propojovacího kabelu. Obj. ã Strana 8 Přijímací zařízení SAT s multiswitchem s vícenásobn m LNB (napfi. v domû pro více rodin) DS-F m/w Obj. č , strana 24 DS-F w/w Obj. č , strana 24 TV 4+ Kompaktní ochrann pfiístroj (4 x SAT, x terestricky) Obj. č , strana 24 FineController FC-SAT-D Pfiístroje jemné ochrany s integrovan m modulem pfiepûèové ochrany pro pfiívod TV / SAT k ochranû pfiijímaãû TV / SAT, vã. propojovacího kabelu. Obj. ã Strana 8 Instalace mezi anténu a zesilovač Instalace před každým koncovým přístrojem (TV/Video/HiFi) Terestrické přijímací zařízení analogová TV DVB-T DS-F m/w Obj. č , strana 24 DS-F w/w Obj. č , strana 24 TV 4+ Kompaktní ochrann pfiístroj Obj. č , strana 24 FineController FC-TV-D Pfiístroje jemné ochrany s integrovan m modulem pfiepûèové ochrany pro pfiívod TV k ochranû TV pfiístrojû a videorekordérû, vã. propojovacího kabelu, Obj. ã Strana 80 Schématické znázornûní irokopásmového zafiízení A Zesilovač B TV B TV B TV B TV B TV B TV A Zesilovač 4 TBS

18 Rozhraní TV, video, satelitní a rozhlasová zařízení Pfiístroje základní ochrany LPZ 0 2 Kombinované ochranné pfiístroje LPZ 0 3 Pfiístroje jemné ochrany LPZ 3. krok Zvolte příslušné rozhraní 2. krok Stanovte potřebnou ochrannou zónu a sledujte řádek tabulky až k typovému označení příslušného ochranného přístroje OBO. Označení rozhraní ický kmitočtový rozsah / šířka pásma Úroveň signálu Ochranný přístroj Připojovací technika chráněné žíly Montáž / poznámka Obj. č. Strana Satelitní zafiízení < GHz < 30V DS-F F m/w w/w FC-SAT-D 230 V + SAT 230 V- a ochrana TV TV a irokopásmová zafiízení < GHz < 30V FC-TV-D 230 V + TV 230 V- a ochrana TV VKV rozhlas < GHz < 30V S-UHF UHF Adaptér < GHz < 30V DS-N N Adaptér Rádiové a rádioreléové systémy / mobilní rádiové spojení / UMTS Mobilní rádiové spojení / UMTS 7/ < GHz < 30V DS-N N Adaptér MHz DS-7/ 7/ Adaptér ,8 GHz DS-7/ 7/ Adaptér WLAN < 30 V DS-N N Adaptér Video 300 MHz < 5V KoaxB-E2/MF-C BNC Adaptér KoaxB-E2/MF-F BNC Adaptér Pfiijímací zafiízení SAT je umístûno v ochranném prostoru vnûj í ochrany pfied bleskem. A B B TBS 5

19 a technika MaR Přístroje k ochraně datových vedení pro telekomunikační zařízení Přístroje OBO k ochraně datových vedení pro telekomunikační zařízení se dodávají, podle provedení, jako přístroj základní, kombinované nebo jemné ochrany. Přístroje základní ochrany jsou svodiče bleskových proudů kategorie D + C2 + C3 podle ČSN EN Vytvářejí vyrovnání potenciálů v ochraně před bleskem mezi PE / stíněním a datovými vedeními v místě vstupu do budovy. Kombinované ochranné přístroje jsou svodiče bleskových proudů a přepětí kategorie D + C2 + C3 + B2 podle ČSN EN Vytvářejí vyrovnání potenciálů v ochraně před bleskem mezi PE / stíněním a datovými vedeními. Navíc snižují přepětí na bezpečnou ochrannou úroveň. Přístroje jemné ochrany jsou svodiče přepětí kategorie C2 + C3. Ochranné přístroje nacházejí své uplatnění především při přímém vložení do datových vedení a lze jimi bez problémů dodatečně vybavit i již existující systémy. Přepěťová ochrana pro telekomunikační systémy telekomunikace YEARS Provedení SC-Tele/4-C-G Kombinovaná ochrana Svorka 30, Ochranný přístroj pro datová vedení telekomunikačních systémů v pouzdře z izolačního materiálu univerzální řešení pro ISDN a DSL systémy dvoustupňové zapojení ochrany kryt z izolačního materiálu IP 54 bezšroubové svorky pro rychlou montáž pro dvoupárové systémy (4 chráněné vodiče) Použití: Přímo na přívodu vedení, nejpépe před rozhraním NT-S0 resp. před rozbočovačem U max AC Uc AC V 22 U max DC Uc DC V 70 LPZ 0-3 Impulzní proud (0/350) Iimp ka 5 Jmenovitý svodový proud (8/20) In ka 5 Přenosový kmitočet f 00 MHz a/db db 44 khz Podélný odpor R Ohm 3,3 Ochranná úroveň (sym.) při In C2 300 V Ochranná úroveň (asym.) při In C2 500 V Ochranná úroveň (asym.) při kv/µs C3 245 V Stupeň krytí IP 54 Svorka 02 TBS-Katalog 2008 / cs / 27//2008 (LLExport_00028) TBS

20 a technika MaR telekomunikace Přepěťová ochrana pro telekomunikační systémy Provedení RJ -Tele/4-C Kombinovaná ochrana, 4 žíly RJ45 20, RJ -Tele/4-F Jemná ochrana, 4 žíly RJ45 20, RJ 45-Tele/4-C Kombinovaná ochrana, 4 žíly RJ45 20, RJ 45-Tele/4-F Jemná ochrana, 4 žíly RJ45 20, YEARS Ochrana datových vedení pro analogové telekomunikační systémy hliníkové pouzdro dvoustupňové ochranné zapojení jednoduchá montáž včetně 50 mm připojovacího kabelu s konektory RJ resp. RJ 45 Použití: Analogové telekomunikační systémy U max AC Uc AC V 22 U max DC Uc DC V 70 LPZ 0-3 Impulzní proud (0/350) Iimp ka,5 Jmenovitý svodový proud (8/20) In ka 7,5 Přenosový kmitočet f < 00 khz a/db db 3 khz Podélný odpor R Ohm 8,2 Ochranná úroveň (sym.) při In C2 300 V Ochranná úroveň (asym.) při In C2 500 V Ochranná úroveň (asym.) při kv/µs C3 245 V Stupeň krytí IP40 RJ ,5 / 0,5 < 00 khz 3 khz 2,2 300 V 500 V 245 V IP40 RJ ,5 7,5 < 00 khz 3kHz 8,2 300 V 500 V 245 V IP40 RJ ,5 / 0,5 < 00 khz 3 khz 2,2 300 V 500 V 245 V IP40 RJ45 02 TBS-Katalog 2008 / cs / 27//2008 (LLExport_00028) Provedení RJ 45-ISDN/4-C-G Kombinovaná ochrana, 4 žíly RJ45 30, Ochrana datových vedení pro telekomunikační systémy v izolační skříni YEARS 94 vhodná pro systémy ISDN dvoustupňové ochranné zapojení krabice z izolační hmoty IP 54 včetně připojovacího vedení s konektorem RJ 45 schválení BAPT (Bundesamt für Post und Telekomunikation) Použití: Montáž přímo na přívodu do budovy, (LPZ 0 -> 3), za rozhraní NT-SO nebo u přístroje U max AC Uc AC V 4,2 U max DC Uc DC V,2 LPZ 0-3 Impulzní proud (0/350) Iimp ka 2 Jmenovitý svodový proud (8/20) In ka 0 Přenosový kmitočet f < MHz a/db db 44 khz Podélný odpor R Ohm 4,7 Ochranná úroveň (sym.) při In C2 500 V Ochranná úroveň (asym.) při In C2 2 V Ochranná úroveň (asym.) při kv/µs C3 8 V Stupeň krytí IP 54 RJ45 TBS 7

Kombinovaný adaptér se síťovou zásuvkou chráněnou svodičem přepětí. Adaptér chrání síťový zdroj a datové vstupy připojeného telekomunikačního

Kombinovaný adaptér se síťovou zásuvkou chráněnou svodičem přepětí. Adaptér chrání síťový zdroj a datové vstupy připojeného telekomunikačního DEHN chrání. 909 300 DPO 230 TV 909 300 4013364117723 4-3-1 233,8 g 1 Stk. 86,00 909 310 DPO 230 NT 909 310 4013364117747 4-3-1 212 g 1 Stk. 75,50 909 320 DPO 230 ISDN 909 320 4013364136885 4-3-1 215 g

Více

Měřicí a zkušební systémy

Měřicí a zkušební systémy Pomocí mûfiicích a kontrolních systémû firmy OBO lze snadno zkontrolovat prahová napûtí varistorov ch svodiãû a izolaãní odpor jiskfii È svodiãû bleskov ch proudû. Pfiístrojem ISOLAB s bateriov m napájením

Více

Rád překonávám překážky. Vždy však myslím na jištění.

Rád překonávám překážky. Vždy však myslím na jištění. vidlice dvojpólová s ouškem Rád překonávám překážky. Vždy však myslím na jištění. adaptér 308 Elektroinstalační materiál pro pohyblivé přívody Adaptéry s ochranou před přepětím Pohyblivé přívody vidlice

Více

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje Komunikační modul Pro domácnosti AD-FU/CU/GU verze 4.0 E35C Technické údaje Komunikační moduly E35C AD-xU verze 4.0 zajišťují komunikaci TCP/IP prostřednictvím mobilní sítě 2G/3G mezi měřidly E350 a centrálním

Více

Připojení k rozlehlých sítím

Připojení k rozlehlých sítím Připojení k rozlehlých sítím Základy počítačových sítí Lekce 12 Ing. Jiří ledvina, CSc Úvod Telefonní linky ISDN DSL Kabelové sítě 11.10.2006 Základy počítačových sítí - lekce 12 2 Telefonní linky Analogové

Více

Anténní rozvody SAT + TV. Ing.Libor Bartoš

Anténní rozvody SAT + TV. Ing.Libor Bartoš Anténní rozvody SAT + TV Satelitní příjem - úvod Smetí na oběžné dráze 3 Satelitní příjem - úvod Sortiment SAT LINE Antény LNB Držáky Multiswitche Konektory, nářadí, adaptéry Unicable-systemy Měřící přístroje,

Více

Multipřepínače MU pro hvězdicové rozvody

Multipřepínače MU pro hvězdicové rozvody Multipřepínače MU pro hvězdicové rozvody Multipřepínače ALCAD série 913 jsou určeny k hvězdicovému rozvodu signálu TV+FM (digitálního i analogového) a satelitního signálu z jednoho nebo dvou satelitních

Více

EXI. Společná distribuce satelitní MF a IP signálů. Novinka. přes satelitní koaxiální kabel

EXI. Společná distribuce satelitní MF a IP signálů. Novinka. přes satelitní koaxiální kabel EXI Společná distribuce satelitní MF a IP álů přes satelitní koaxiální kabel Novinka Přehled Přehled 2 Úvod 3 EXI 3508 multipřepínač s integrovaným modemem 4 Technická data EXI 3508 5 EXI 01 modem 6 Technická

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

Kroucená dvojlinka. původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení. potah (STP navíc stínění)

Kroucená dvojlinka. původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení. potah (STP navíc stínění) Fyzická vrstva Kroucená dvojlinka původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení potah (STP navíc stínění) 4 kroucené páry Kroucená dvojlinka dva typy: nestíněná

Více

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena.

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena. Časové relé Z-ZR Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008 Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám - platí aktuální verze. Společnost Moeller Elektrotechnika s.r.o.

Více

Katalog přepěťové ochrany

Katalog přepěťové ochrany Katalog přepěťové ochrany SALTEK s.r.o. je česká společnost specializující se na vývoj a výrobu přepěťových ochran. Nabízí ucelený sortiment svodičů bleskových proudů a přepěťových ochran typů 1 až 3 podle

Více

Lankový vodič, s kabelovou dutinkou s plastovým límcem dle DIN 46228/4

Lankový vodič, s kabelovou dutinkou s plastovým límcem dle DIN 46228/4 11.3. EXTEÍ VSTUPÍ A VÝSTUPÍ MODULY Externí I/O moduly na DI lištu se širokým sortimentem vstupních a výstupních obvodů (viz tabulka dále) se připojují k periferním modulům IB-7310, IB-7311, OS-7410, OS-7411

Více

Nabídka na rekonstrukci společných televizních rozvodů v bytovém domě

Nabídka na rekonstrukci společných televizních rozvodů v bytovém domě www.infos.cz Pobočka: 79601,Prostějov Tel: +420 588 882 111 Barákova 5 e-mail: grygar@infos.cz Pobočka: 68201 Vyškov Tel: +420 608 515 539 23 května e-mail: mfialka@infos.cz IČO: 25849638 DIČ: CZ25849638

Více

Řadové pojistkové odpínače

Řadové pojistkové odpínače Řadový pojistkový odpínač FH00 je určen pro nožové pojistkové vložky velikosti 000 a 00. Umožňuje bezpečně odpínat nejen jmenovité proudy, ale i nadproudy až do 8 násobku jmenovitého proudu. Jedno provedení

Více

Řadové pojistkové odpínače

Řadové pojistkové odpínače ŘADOVÉ POJISTKOVÉ ODPÍNAČE Řadový pojistkový odpínač FH00 je určen pro nožové pojistkové vložky velikosti 000 a 00. Umožňuje bezpečně odpínat nejen jmenovité proudy, ale i nadproudy až do 8 násobku jmenovitého

Více

bezdrátová komunikace hvězdicová topologie stanice DX80N2X6S-P8

bezdrátová komunikace hvězdicová topologie stanice DX80N2X6S-P8 externí anténa (připojení RG58 RP-SMA) integrovaný ukazatel síly signálu konfigurace pomocí DIP přepínačů deterministický přenos dat technologie přeskakování kmitočtů FHSS časový multiplex TDMA přenosový

Více

TBS Katalog 2010/2011. Systémy ochrany před transientními jevy a blesky

TBS Katalog 2010/2011. Systémy ochrany před transientními jevy a blesky TBS Katalog 2010/2011 Systémy ochrany před transientními jevy a blesky ítejte v zákaznickém servisu Servisní telefon: +420 323 610 111 (CZ); +421 (0)33 6486 222 (SK) Telefax pro dotazy: +420 323 610 120

Více

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV6222/12 CS Příručka pro uživatele Obsah 1 Důležité informace 4 Bezpečnost 4 Recyklace 4 2 Vaše zařízení SDV6222 5 Přehled 5 3 Začínáme

Více

Systémy ochrany pfied bleskem a pfiepûtím Energetika

Systémy ochrany pfied bleskem a pfiepûtím Energetika Pfiístroje OBO pro ochranu pfied bleskem a pfiepûtím jsou rozdûleny do tfií skupin - svodiãe tfiídy, tfiídy 2 a tfiídy 3 (dfiíve B, C a D), odpovídajících rûzn m poïadavkûm ohlednû místa pouïití, úrovnû

Více

přenosové rychlosti v počítačových sítích útlum

přenosové rychlosti v počítačových sítích útlum přenosové rychlosti v počítačových sítích útlum větší pro vyšší frekvence zvyšuje se s rostoucí délkou kabelu odolnost vůči rušení (interference) přeslechy (crosstalks)= přenášený signál může ovlivňovat

Více

Název Kapitoly: Přístupové sítě

Název Kapitoly: Přístupové sítě Cvičení: UZST, ČVUT Fakulta DOPRAVNÍ Název Kapitoly: Přístupové sítě Cíle kapitoly: Definice základních pojmů přístupová síť, transportní síť. Klasifikace přístupových sítí, Druhy přístupových sítí Metalické

Více

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45 Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje EGS modulární technika pro podparapetní kanály, přístrojové sloupy a podlahové systémy EGS Systémy instalaãních pfiístrojû Modulární technika pro každého

Více

Rozdíl mezi ISDN a IDSL Ú ústředna K koncentrátor pro agregaci a pro připojení k datové síti. Pozn.: Je možné pomocí IDSL vytvořit přípojku ISDN.

Rozdíl mezi ISDN a IDSL Ú ústředna K koncentrátor pro agregaci a pro připojení k datové síti. Pozn.: Je možné pomocí IDSL vytvořit přípojku ISDN. xdsl Technologie xdsl jsou určeny pro uživatelské připojení k datové síti pomocí telefonní přípojky. Zkratka DSL (Digital Subscriber Line) znamené digitální účastnickou přípojku. Dělí se podle typu přenosu

Více

Kroucená dvojlinka. potah. 4 kroucené páry. STP navíc stínění

Kroucená dvojlinka. potah. 4 kroucené páry. STP navíc stínění Fyzická vrstva Kroucená dvojlinka původně telefonní kabel, kroucením sníženo rušení pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) nestíněná (Unshielded Twisted Pair, UTP) stíněná (Shielded Twisted Pair, STP)

Více

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250 Výkonová elektronika Polovodičový stykač BF 9250 BF 9250 do 10 A BF 9250 do 25 A podle EN 60 947-4-2, IEC 60 158-2, VDE 0660 část 109 1-, 2- a 3-pólová provedení řídící vstup X1 s malým příkonem proudu

Více

BLITZDUCTOR XT/XTU příslušenství

BLITZDUCTOR XT/XTU příslušenství Ochrana před přepětím Ochrany pro informačně-technické sítě Dvoudílné svodiče na montážní lištu BLITZDUCTOR XTU J J Joker activsense J J Univerzální svodič bleskových proudů a přepětí s technologií activsense.

Více

STYKAČE ST, velikost 12

STYKAČE ST, velikost 12 STYKAČE ST, velikost 1 Vhodné pro spínání motorů i jiných zátěží. V základním provedení stykač obsahuje jeden pomocný zapínací kontakt (1x NO). Maximální spínaný výkon 3-fázového motoru P [kw] Jmenovitý

Více

KNX/EIB Celosvětově normalizovaný systém inteligentní instalace (2) Ing. Josef Kunc

KNX/EIB Celosvětově normalizovaný systém inteligentní instalace (2) Ing. Josef Kunc KNX/EIB Celosvětově normalizovaný systém inteligentní instalace (2) Ing. Josef Kunc Noremní požadavky na systémové instalace KNX/EIB Všechny základní požadavky na hardwarové řešení i na činnost systému

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-03. č. dokumentace: 210 01

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-03. č. dokumentace: 210 01 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 6/4, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-0 č. dokumentace: 0 0 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE Pro spolehlivé napájení elektronických zařízení v průmyslovém prostředí Ochrana proti zkratu a proudovému přetížení Optická indikace zapnutí, zátěže a zkratu pomocí

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ OVANET a.s. Datum vydání: 17. prosince 2012 Verze: 3.0-1 - Obsah Úvod... - 3 - Předmět specifikace... - 3 - Koncový bod sítě... - 3

Více

Základy spojovací techniky

Základy spojovací techniky EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Základy spojovací techniky PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206 Funkce účastnické

Více

Strukturovaná kabeláž KELine HOME NETWORKING pro bytové a rodinné domy

Strukturovaná kabeláž KELine HOME NETWORKING pro bytové a rodinné domy Strukturovaná kabeláž KELine HOME NETWORKING pro bytové a rodinné domy Plánujete stavět nebo renovovat bytový nebo rodinný dům? Nezapomeňte na kvalitní, dobře dimenzovanou a nadčasovou kabeláž, která je

Více

SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem

SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem Měřící Energetické Aparáty, a.s. 664 31 Česká 390 Česká republika Měřící Energetické Aparáty SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem 1/ Účel a použití

Více

JISTIČE PRO VYŠŠÍ PROUD

JISTIČE PRO VYŠŠÍ PROUD / JISTIČE BR 6 br57gf.eps / TECHNICKÁ DATA Splňuje podmínky ČSN EN 947- Jmenovité napětí AC 30/0 V DC V (na pól) Mezní vypínací schopnost podle ČSN EN 947- charakteristika B,C I n = 0- A 5 ka I n = -00

Více

Návod k montáži obsluze. Diagnostická elektronika pro vibrační senzory VSE100

Návod k montáži obsluze. Diagnostická elektronika pro vibrační senzory VSE100 Návod k montáži obsluze Diagnostická elektronika pro vibrační senzory VSE100 Dokument číslo: 704214/00 05/2007 Montážní návod je součástí přístroje. Obsahuje údaje o správném zacházení s výrobkem. Návod

Více

Příklady integrovaných řešení při dodržování platné legislativy

Příklady integrovaných řešení při dodržování platné legislativy Příklady integrovaných řešení při dodržování platné legislativy Program 1. Jak to začalo? 2. Certifikovaný komunikační IP systém pro poplachové systémy. 3. Certifikovaný komunikační IP systém pro evakuační

Více

Převodníky AC / DC signálů Galvanické oddělovače Napájecí zdroje Zobrazovače

Převodníky AC / DC signálů Galvanické oddělovače Napájecí zdroje Zobrazovače Převodníky AC / DC signálů Galvanické oddělovače Napájecí zdroje Zobrazovače 48,1,2,47,4 6,3,4,4 5,44,5,6,43,42, 7,8,41,4 0,9,10, 39,38,1 1,12,37, 36,13,1 4,35,34,15,16, 33,32,1 7,18,31, 30,19,2 0,29,28,21,22,

Více

PŘÍLOHA 16 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO KOVOVÉHO VEDENÍ. Správa spektra

PŘÍLOHA 16 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO KOVOVÉHO VEDENÍ. Správa spektra PŘÍLOHA 16 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO KOVOVÉHO VEDENÍ Správa spektra OBSAH 1 ROZSAH DOKUMENTU...3 2 ODKAZY NA STANDARDIZAČNÍ DOKUMENTY...5 3 LIMITNÍ HODNOTY PORUŠENÍ PODMÍNEK SPRÁVY SPEKTRA...6

Více

Maximální efektivnost a flexibilita.

Maximální efektivnost a flexibilita. Powador 25000xi Powador 30000xi Powador 33000xi Série Park Maximální efektivnost a flexibilita. Řešení pro solární elektrárny od 25 kw až do oblasti megawattového výkonu. Titáni mezi centrálními střídači.

Více

Napájecí systém NS-1200-680. Návod k obsluze

Napájecí systém NS-1200-680. Návod k obsluze Napájecí systém NS-1200-680 Návod k obsluze 1 Obsah 1 Obsah...1 2 Upozornění...2 3 Doprava, přejímka...2 4 Zapojení...3 5 Uvedení do provozu...4 6 Provozní podmínky...5 6.1 Vstupní napětí...5 6.2 Chlazení...5

Více

Osmoz: nepodsvětlené hlavice tlačítek

Osmoz: nepodsvětlené hlavice tlačítek OVLÁDCÍ SIGNLIZČNÍ PRVKY OSMOZ Ovládání a signalizace přesně podle vašich potřeb Inovace hrají klíčovou roli. Posloucháme, co potřebujete, a sledujeme vás při práci. Výsledkem jsou produkty, které splní

Více

Přepěťová ochrana 039 20 / 21 / 22 / 23 / 30 / 31 / 32 / 33 / 35 / 36 / 38 / 40 / 41 / 43. Popis

Přepěťová ochrana 039 20 / 21 / 22 / 23 / 30 / 31 / 32 / 33 / 35 / 36 / 38 / 40 / 41 / 43. Popis Přepěťová ochrana 039 20 / 21 / 22 / 23 / 30 / 31 / 32 / 33 / 35 / 36 / 38 / 40 / 41 / 43 Popis Přepěťová ochrana slouží k omezení a svedení přechodných atmosférických přepětí. Každá ochrana má určitou

Více

Pojistkové odpínače OPV10S-2 38821 32. Příslušenství. Světelná signalizace, pracovní napětí 12 48 V d.c., a.c. (+ pól připojen dole)

Pojistkové odpínače OPV10S-2 38821 32. Příslušenství. Světelná signalizace, pracovní napětí 12 48 V d.c., a.c. (+ pól připojen dole) ODPÍNAČE VÁLCOVÝCH POJISTKOVÝCH VLOŽEK VELIKOSTI 10x38 Pojistkové odpínače OPV10 jsou určeny pro válcové pojistkové vložky PV10 velikosti 10x38. Lze s nimi bezpečně vypínat jmenovité proudy a nadproudy

Více

Přehled komponentů systému GILD

Přehled komponentů systému GILD Přehled komponentů systému GILD www.gildsystem.com GR-U01 - Rozvaděčová řídící jednotka Autonomní rozvaděčová řídící jednotka, slouží k připojení a ovládání rozvaděčových modulů. Jednotlivé moduly jsou

Více

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky Elektrické zdroje a soklové zásuvky ELEKTRICKÉ ZDROJE Bezpečnostní zvonkový transformátor TZ4 K bezpečnému oddělení a napájení obvodů o příkonu max. 4 VA bezpečným malým napětím 6, 8, 12 V a.c. K napájení

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

Moduly pro odměřování CPX-CMIX

Moduly pro odměřování CPX-CMIX Všeobecné údaje Polohovací úlohy a úlohy s odměřováním jako integrovaná součást ventilového terminálu CPX modulární systém periférií pro decentrální automatizační úlohy. Díky modulární konstrukci lze na

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

TECHNICKÉ PODKLADY pro projektanty

TECHNICKÉ PODKLADY pro projektanty TECHNICKÉ PODKLADY pro projektanty Díl 4, část r Elektronické moduly Reflex Příslušenství pro inteligentní spojení k vaší řídící centrále Elektronické moduly Reflex jsou připraveny pro budoucnost Požadavky

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Základy práce s počítačovými sítěmi a jejich správou Hardware

Více

Telefonie VoIP. Multimedia Internet Intranet Radio TV. VISOCALL IP. IP komunikační systém pro zdravotnictví Výstavba systému

Telefonie VoIP. Multimedia Internet Intranet Radio TV. VISOCALL IP. IP komunikační systém pro zdravotnictví Výstavba systému Nouzové volání Telefonie VoIP Platební systém Multimedia Internet Intranet Radio TV.. VISOCALL IP IP komunikační systém pro zdravotnictví Výstavba systému Komunikační kanály systému Nouzové přivolání pomoci

Více

REVEXprofi Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění "Zlatý výrobek" Měřené veličiny:

REVEXprofi Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění Zlatý výrobek Měřené veličiny: REVEXprofi - špičkový přístroj pro kontroly a revize el. spotřebičů dle ČSN 33 1610 a pro kontroly pracovních strojů dle ČSN EN 60204-1 Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění "Zlatý výrobek"

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOUCHBOX

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOUCHBOX 1 TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOUCHBOX VERZE: 2015-02-16 2 POPIS ZAŘÍZENÍ Komunikační terminál (PC) s 7 dotykovým displejem, mnoha komunikačními a ovládacími možnostmi. Řídicím modulem pro celou jednotku je

Více

SLIO. řídicí systém a decentralizovaný modulární I/O systém

SLIO. řídicí systém a decentralizovaný modulární I/O systém řídicí systém a decentralizovaný modulární I/O systém Popis systému Popis systému Struktura a koncept Systém je založen na tenkých I/O modulech. Je to velmi kompaktní decentralizovaný modulární systém,

Více

Směšovací modul VR 60

Směšovací modul VR 60 Pro servisního technika Návod k instalaci Směšovací modul VR 60 Stavebnicový sběrnicový regulační systém CZ VR 60 Obsah 1 Informace k dokumentaci 2 Popis zařízení Obsah 1 Informace k dokumentaci...2 2

Více

Technická data. Ochrana proti zkratu

Technická data. Ochrana proti zkratu I Snímač, induktivní 0102 Objednací název Přímá nástavbová montáž na normované pohony Kompaktní a stabilní skříň Fixní seřízení EU osvědčení o typové zkoušce konstrukčního vzoru TÜV99 ATEX 1479X Poużitelné

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 03/2004 servotechnika Bezpečnostní instrukce Před provedením instalace si přečtěte tuto dokumentaci. Nesprávné zacházení se servozesilovačem

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Základy práce s počítačovými sítěmi a jejich správou Hardware

Více

Digital Indoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 30

Digital Indoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 30 Digital Indoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 30 Picture similar User manual Bedienungsanleitung Manuel d utilisation Manuale utente Manual del usuario Bruksanvisning Käyttöohje Felhasználói kézikönyv Návod

Více

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma Obsah VŠEOBECNÝ POPIS... 3 INSTALACE PŘEVODNÍKU... 4 TECHNICKÁ DATA... 5 Obecné podmínky... 5

Více

Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31

Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31 Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31 Detektory GR31 jsou určeny pro detekci výbušných plynů a par hořlavých látek ve vnitřních prostorách jako jsou např kotelny, technologické provozy, prostory

Více

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha echnický list Spojitý klapkový pohon s technologií kondenzátoru pro přestavování VZ klapek s havarijní funkcí a s rozšířenými funkcemi ve vzduchotechnických a klimatizačních zařízeních budov a laboratoří

Více

MANELER R C17. Elektroměr 9910D. Elektroměr 9911D STATIC THREE-PHASE FOUR-WIRE A B C WATT-HOUR METER. 9908M kwh. 1000IMP/kWh

MANELER R C17. Elektroměr 9910D. Elektroměr 9911D STATIC THREE-PHASE FOUR-WIRE A B C WATT-HOUR METER. 9908M kwh. 1000IMP/kWh IEC60253-2 000IMP/ Elektroměr 990D Modulární provedení na DIN lištu, 4 moduly Pro napětí 3x230V/400VAC 3X5 (00)A C7 ový rozsah: 3x0/80A, Impulsní výstup: 800 imp/ Přehledný digitální display Třída přesnosti:

Více

PŘIJÍMAČ / VYSÍLAČ SADA MODULŮ 433 MHZ

PŘIJÍMAČ / VYSÍLAČ SADA MODULŮ 433 MHZ NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/02 PŘIJÍMAČ / VYSÍLAČ SADA MODULŮ 433 MHZ Obj. č.: 13 04 28 OBSAH Strana Obsah... 1 Úvod... 2 Účel použití... 2 Popis produktu... 2 Rozsah dodávky... 3 Bezpečnostní a riziková

Více

Elektronické jednotky pro řízení PRL1 a PRL2

Elektronické jednotky pro řízení PRL1 a PRL2 Elektronické jednotky pro řízení PRL1 a PRL2 EL 2 HC 9130 2/99 Nahrazuje HC 9130 2/97 Elektronické jednotky určené k řízení PRL1 a PRL2 Kompaktní jednotky montovatelné na lištu 35,7 x 7,5 dle DIN 50 022

Více

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou n ě D Tato publikace byla vytvořena ve snaze poskytnout přesné a úplné informace. Společnost Moravské přístroje a.s. nepřejímá žádné záruky týkající

Více

Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari

Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari Spolupráce s přidanou hodnotou pro silovou a datovou technickou infrastrukturu EGS systémy instalaãních

Více

Počítačové sítě. IKT pro PD1

Počítačové sítě. IKT pro PD1 Počítačové sítě IKT pro PD1 Počítačová síť Je to soubor technických prostředků umožňujících komunikaci a výměnu dat mezi počítači. První počítačové sítě armádou testovány v 60. letech 20.století. Umožňuje

Více

SVODIČE PŘEPĚTÍ - TYP 3

SVODIČE PŘEPĚTÍ - TYP 3 Ostatní přístroje MIIA SVODIČE PŘĚTÍ - TYP 3 K ochraně elektrických sítí a zařízení před přepětím vzniklým atmosférickými poruchami a od spínacích pochodů v sítích K ochraně běžné elektroinstalace v bytech,

Více

PLNù INTEGROVAN SYSTÉM OPTIKY AÎ NA STÒL 3M VOLITION TM

PLNù INTEGROVAN SYSTÉM OPTIKY AÎ NA STÒL 3M VOLITION TM VOLITION TM KABELOV SYSTÉM JE PRVNÍ PLNù INTEGROVAN SYSTÉM OPTIKY AÎ NA STÒL, KTER MùNÍ PRÁCI KAÎDÉHO âlovùka, KTER UÎÍVÁ POâÍTAâ V SÍTI. Optick kabelov systém VolitionTM pfiedstavuje spolehliv v konnûj

Více

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny)

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDTLIVÉ ÍSTSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) Pro spuštění motoru ventilátoru těles(a) Clima Canal, nastavte Jaga tlačítko výkonu Ovládání pro jednotlivé místnosti na 4 volty. Strana

Více

Wi-Fi aplikace v důlním prostředí. Robert Sztabla

Wi-Fi aplikace v důlním prostředí. Robert Sztabla Robert Sztabla Robert Sztabla Program Páteřní síť Lokalizace objektů Hlasové přenosy Datové přenosy v reálném čase Bezpečnost Shrnutí Páteřní síť Wi-Fi aplikace v důlním prostředí Spolehlivé zasíťování

Více

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr. Zadání: A. Na předloženém kompenzovaném vstupní děliči k nf milivoltmetru se vstupní impedancí Z vst = MΩ 25 pf, pro dělící poměry :2,

Více

ASM Workshop 2010. ing. Petr Novák. novak@asm.cz

ASM Workshop 2010. ing. Petr Novák. novak@asm.cz ASM Workshop 2010 ing. Petr Novák novak@asm.cz Obsah EoC (Ethernet over Coax) -HPNA -MoCA Systém videovrátných -4-drátový systém -2-drátový systém -6-drátový / CAT5 systém -Porovnání všech systémů videovrátných

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: Topologie sběrnicových vedení Obor: Elektrikář silnoproud Ročník: 2. Zpracoval: Ing. Jaromír Budín, Ing. Jiří Šima Střední odborná škola Otrokovice, 2009

Více

IEEE802.3 Ethernet. Ethernet

IEEE802.3 Ethernet. Ethernet IEEE802.3 Ethernet Ethernet 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy IEEE802.3 Ethernet část IV. 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0

Více

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah.

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah. Regulátor podlahového topení pod omítku Objednací číslo 0394.. Upozornění: Přístroj smí instalovat popř. montovat jen odborník. Přitom je třeba dodržovat stávající bezpečnostní předpisy VDE a místní bezpečnostní

Více

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A Přehled K manipulačním systémům Festo nabízíme také vhodné řízení CMCA. Je k dispozici ve dvou úrovních: montážní deska montážní deska v rozvaděči Systém obsahuje potřebné ovládání více os CMXR a ovladače

Více

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje s procesním připojením Polovodičový tenzometr Různá procesní připojení Pro potravinářský, chemický a farmaceutický průmysl Teplota média do 00 C Jmenovité rozsahy od 0... 00 mbar do 0... 0 bar DS 00 P

Více

Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem

Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem BEZPEâNÉ P ÍSTROJE OD FIRMY MESSER Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem Filtr z nerezové oceli Plynov zpûtn ventil zabraàuje zpûtnému toku media Eurorychlo umoïàuje rychlé plynotûsné pfiipojení

Více

Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO

Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO Simulace obrazu Návod k obsluze Obsah 1.0 PŘEDSTAVENÍ 1 2.0 BALENÍ OBSAHUJE 1 3.0 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 4.0 ZAPOJENÍ ANTÉNY 2 1.0 PŘEDSTAVENÍ Děkujeme za

Více

Přenosová média KIV/PD Přenos dat Martin Šimek

Přenosová média KIV/PD Přenos dat Martin Šimek Přenosová média KIV/PD Přenos dat Martin Šimek O čem přednáška je? 2 Frekvence, připomenutí skutečností 3 Úvodní přehled 4 Úvodní přehled 5 6 Frekvenční spektrum elektromagnetických kanálů Základní klasifikace

Více

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA TERM05 Zobrazovací a ovládací panel Příručka uživatele R AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA Střešovická 49, 162 00 Praha 6, e-mail: s o f c o n @ s o f c o n. c z tel./fax : (02) 20 61 03 48 / (02) 20 18 04 54, http

Více

Popis HW a provoz zařízení

Popis HW a provoz zařízení RADIOVÝ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM WM868 WACO Popis HW a provoz zařízení modulu pulsních a analogových vstupů Modul WM868-SI Modul WM868-SA Modul WM868-SISA Modul WM868-TE HW rev. 3 SOFTLINK s.r.o., Tomkova 409,

Více

Řídicí bloky CPX-CM-HPP

Řídicí bloky CPX-CM-HPP Nové možnosti nepřímého řízení techniky pohonů Díky řídicímu bloku CPX-CM-HPP je veškerá elektrická technika pohonů Festo kompatibilní se všemi průmyslovými komunikačními rozhraními. Blok CPX-CM-HPP je

Více

E650 řada 3 ZMD310AR/CR. Technická data. Elektroměr IEC/MID pro průmysl a obchod

E650 řada 3 ZMD310AR/CR. Technická data. Elektroměr IEC/MID pro průmysl a obchod Elektroměr IEC/MID pro průmysl a obchod ZMD310AR/CR E650 řada 3 Technická data Společnost Landis+Gyr vychází ze své tradice průmyslových měřidel a uvádí na trh nejnovější generaci elektroměru ZMD300, provedení

Více

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Klasika pro každou oblast použití: OBO B9/T Měkká membrána Rychlá práce: Mûkká membrána se bez jak chkoli speciálních nástrojû protlaãí a automaticky

Více

ZX1.2. Rozváděče vysokého napětí izolované plynem

ZX1.2. Rozváděče vysokého napětí izolované plynem ZX1.2 Rozváděče vysokého napětí izolované plynem ZX1.2 Podrobnosti viditelné na první pohled. Kovově krytý, plynotěsný Konstrukce Jeden systém přípojnic Skříně z nerezové oceli svařované laserem Modulární

Více

LARA Radio TECHNICKÉ PARAMETRY. Možnosti instalace. Montáž na povrch. Zapuštěná montáž

LARA Radio TECHNICKÉ PARAMETRY. Možnosti instalace. Montáž na povrch. Zapuštěná montáž LARA Radio LARA Radio je přehrávač hudby a internetových rádií - v rozměru vypínače v designu LOGUS 90. Rádio Hudba Videotelefon Interkom Audiozóna V rámci připojení k internetu umí LARA přehrávat stream

Více

3NP1 pojistkové odpínače. Prezentace výrobku

3NP1 pojistkové odpínače. Prezentace výrobku 3NP1 pojistkové odpínače Prezentace výrobku Popis výrobku Technické údaje Výhody pro zákazníka Příklady použití Přehled výrobků 000 do 160A 00 do 160A 1 do 250A 2 do 400A 3 do 630A 2009-01-12 Slide 3/44

Více

Multifunkční terminál AXT-300/310

Multifunkční terminál AXT-300/310 TECHNICKÁ DOKUMENTACE VÝROBKU Multifunkční terminál AXT-300/310 Popis zařízení: Terminál s integrovanou 1.3 MegaPixeovou kamerou je založený na platformě průmyslového PC (x86). Je vhodný pro systémy docházky,

Více

Třífázový statický ELEktroměr

Třífázový statický ELEktroměr Třífázový statický ELEktroměr ZE 312 Elektroměr ZE312.Dx je třífázový jedno nebo dvoutarifní elektroměr určený pro měření spotřeby elektrické energie v obytných a obchodních prostorách a v lehkém průmyslu.

Více

FC2020 Ústředna požární signalizace

FC2020 Ústředna požární signalizace FC00 Sinteso TM Ústředna požární signalizace Řada FS0 Kompaktní, předsestavená, mikroprocesorová ústředna elektrické požární signalizace s integrovaným ovládacím terminálem pro až 5 prvků Ústředna může

Více

Wieslaw Orszulik KATALOG výhradní obchodní zástupce pro ČR a SR 2010/01. ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP

Wieslaw Orszulik KATALOG výhradní obchodní zástupce pro ČR a SR 2010/01. ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP Uplatnění : Technické údaje : rozváděče nn pro vnitřní použití jsou určené jmenovitý stálý proud : ln 100 A v závislostí na vybavení pro rozvod, jmenovité napětí

Více

EN54-5A40 v.1.0/iii EN54 27,6V/5A/2x40Ah Napájecí zdroj pro požární poplachové systémy

EN54-5A40 v.1.0/iii EN54 27,6V/5A/2x40Ah Napájecí zdroj pro požární poplachové systémy KÓD TYP: EN54-5A40 v.1.0/iii EN54 27,6V/5A/2x40Ah Napájecí zdroj pro požární poplachové systémy : CZ** RED POWER 1438 CPR Prohlášení o vlastnostech CNBOP-PIB No 1438-CPR-0385 Vydáno na základě schválení

Více

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw Jednoduchý frekvenční měnič BB CS55-0,18 až 2,2 k Technický katalog OBCHONÍ PROFIL PRŮMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEŘI SERVIS Jednoduchý frekvenční měnič BB Co je jednoduchý frekvenční měnič BB? Jednoduché

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více