Systémy ochrany pfied pfiepûtím Telekomunikační technika, Datová technika, MaR technika, TV, video, SAT a rozhlasová zařízení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Systémy ochrany pfied pfiepûtím Telekomunikační technika, Datová technika, MaR technika, TV, video, SAT a rozhlasová zařízení"

Transkript

1 Datová a informaãní technika zahrnuje v souãasné dobû velmi iroké spektrum aplikací. Témûr kaïd elektronick systém, pomocí kterého se zpracovávají informace, je v souãasnosti v znamn. Stále vût í mnoïství informací je elektronicky ukládáno a musí b t v nejkrat ím moïném ãase opût k dispozici. O to dûleïitûj í se také stává ochrana tûchto systémû proti nebezpeãn m pfiepûtím. Aby se zabránilo poru e nebo dokonce zniãení zafiízení pro zpracování dat, musí b t tato zafiízení zahrnuta do koncepce ochrany pfied pfiepûtím. I pro tento úãel nabízí OBO irokou paletu v konn ch ochrann ch zafiízení. 98 TBS

2 Systémy ochrany pfied pfiepûtím Telekomunikační technika,, MaR technika, TV, video, SAT a rozhlasová zařízení Přehled systému od strany 00 Základy od strany 02 Výběr - od strany 08 telekommunikace Rozhraní - telekomunikace od strany 09 Výběr - zařízení MaR od strany 0 Rozhraní - systémy MaR od strany Výběr - datová technika od strany 2 Rozhraní - datová technika od strany 3 Výběr - TV, video, SAT od strany 4 a rozhlas Rozhraní - TV, video, SAT a rozhlas od strany 5 Výrobky od strany TBS 99

3 Systémy ochrany před přepětím Systémov pfiehled pro datovou a MaR techniku Ochrana pro TV / SAT od str.24 Ochrana pro koaxiální aplikace od str.22 Ochrana typu 3 pro koncová zařízení od str.80 Ochrana pro datové sítě od str.9 Ochrana pro telekomunikační systémy od str. 00 TBS

4 Ochranné přístroje pro datovou techniku a systémy MaR od str.25 Svodič přepětí typu 2+3 od str.79 Ochrana typu 3 pro koncová zařízení od str.88 TBS 0

5 Důležité základní pojmy a podklady Sítě Optimální bezpeãnost pro citlivou elektroniku a dûleïité soubory dat je zaruãena jen tehdy, je-li budova komplexnû chránûna proti pfiepûtí. OBO nabízí ucelen program ovûfien ch, funkãnû bezpeãn ch a spolehliv ch systémû, pfiístrojû a komponentû pro v echny oblasti ochrany pfied bleskem a pfiepûtím. Pro snadné pfiifiazení ochrann ch pfiístrojû datov ch vedení k jednotliv m oblastem pouïití jsou pfiístroje rozdûleny do tfií tfiíd. Pomocí barevného provedení a jednoznaãného oznaãení jsou tyto pfiístroje pfiifiazeny podle úãelu základní ochranû (ãervená),kombinované ochranû (modrá) nebo jemné ochranû (zelená). Princip ochrany Pfiístroj je chránûn proti transientnímu pfiepûtí tehdy, jsou-li v echna energetická i datová vedení uvaïovaného pfiístroje zahrnuta na hranicích zón bleskové ochrany do vyrovnání potenciálû. Pfiíslu né svodiãe musí b t zvoleny podle druhu datového signálu a oãekávané úrovnû ru ení. LPZ 0 A LPZ 0B LPZ LPZ 2 LPZ 3 Síťová vedení Datová vedení * chráněný objekt Legenda k ochranným přístrojům Přístroj základní ochrany LPZ 0 > 2 Koncové označení: B Barva: červená Základní ochranné pfiístroje firmy OBO jsou svodiãe bleskov ch proudû tfiíd y, kategorie D a D2 podle normy DIN EN 43-2, které obsahují jednostupàov ochrann obvod s v konn mi, plynem plnûn mi bleskojistkami. Pfiístroje se instalují v místû, kde vedení vstupují do budovy. Kombinovaný ochranný přístroj LPZ 0 > 3 Koncové označení: C Barva: modrá U kombinovan ch ochrann ch pfiístrojû OBO se transientní jevy omezují bleskojistkami plnûn mi plynem a polovodiãov mi transily, navzájem navázan mi pomocí odporû. Pfiístroje odpovídají tfiídám, 2 a 3, kategorie D a C2 normy âsn EN U kombinovan ch ochrann ch pfiístrojû je nutno vïdy poãítat v daném úseku vedení s dodateãn m útlumem. Pfiístroje se instalují u vstupu vedení do budovy. Vzdálenost od chránûného zafiízení by nemûla b t vût í neï deset metrû. Přístroj jemné ochrany LPZ > 3 Koncové označení: F Barva: zelená U pfiístrojû jemné ochrany OBO jsou omezeny pfiepûèové impulzy pomocí polovodiãov ch transilû. Uzemnûní pfiístrojû se provádí pfies v konné, plynem plnûné bleskojistky. Koordinace funkce základní a jemné ochrany je zaji tûna, je-li úsek vedení mezi pfiístrojem základní a jemné ochrany del í neï pût metrû. Pfiístroje jemné ochrany se instalují vïdy pfiímo u chránûného pfiístroje. 02 TBS

6 Topologie sítí Sběrnicové sítě U sbûrnicové sítû jsou v ichni úãastníci pfiipojeni paralelnû. Sbûrnice musí b t na konci zakonãena bez odrazû. ické aplikace pfiedstavují 0Base2, 0Base5 a také fiízení strojû, jako napfi. PROFIBUS nebo telekomunikaãní systémy jako ISDN. Telekomunikace 230 V Server svodi č Počet žil závisí na typu sítě 230 V 230 V 230 V svodi č < 5m svodi č Hvězdicové sítě U hvûzdicové sítû je kaïdá pracovní stanice napájena z jednoho centrálního bodu (HUB nebo switch) samostatn m kabelem. ické aplikace pfiedstavují 0BaseT a 00BaseT. P Počet žil závisí na typu sítě V 230 V 230 V 230 V 230 V Rozbočov ač 230 V Server Kruhové sítě U kruhové sítû je kaïdá pracovní stanice spojena kruhovû vïdy s jednou pfiedchozí stanicí a jednou následující stanicí. V padek jedné stanice zde vyvolá v padek celé sítû. Kruhové sítû se uplatàují v aplikacích WLAN a u aplikací Token-Ring. < 5m < 5m 230 V 230 V 230 V V Server. patro Suter én Počet žil závisí na typu sítě Telefonní systémy Dne ní telefonní systémy b vají ãasto také rozhraním pro rûzné datové sluïby, jako je napfi. internet. Mnoho technick ch koncov ch pfiístrojû, které umoïàují tento pfiístup, je zapojeno pfiímo do vedení a musí se proto také odpovídajícím zpûsobem zahrnout do koncepce ochrany pfied pfiepûtím. ProtoÏe v souãasné dobû existuje mnoho rûzn ch systémû, musí se ochrana tûchto pfiístrojû vybrat selektivnû. Rozli ujeme pfiitom mezi tfiemi základními systémy: Standardní analogové připojení Standardní analogové pfiipojení neposkytuje Ïádné doplàkové sluïby jako jiné systémy. Jeden nebo více telefonû je zapojeno hvûzdicovitû a zvoní v pfiípadû pfiíchozího volání souãasnû. Pfiístup k internetu zaji Èuje samostatn modem. ProtoÏe analogové pfiipojení bez dal ího technického pfiíslu enství poskytuje pouze jeden kanál, není bûhem telefonování moïn pfiístup na internet, resp. bûhem surfování na internetu není moïné telefonovat. ISDN (Integrated Services Digital Network System) Na rozdíl od analogového pfiipojení poskytuje ISDN prostfiednictvím speciálního sbûrnicového systému (S 0 -Bus), kter má k dispozici dva kanály, moïnost vést souãasnû dva hovory. Díky tomu mûïe uïivatel bûhem telefonování surfovat na internetu, a to s vy í pfienosovou rychlostí neï u analogového pfiipojení (4k Bit/s u jednoho kanálu). Kromû toho nabízí ISDN dal í sluïby, jako pfiidrïení hovoru, zpûtné volání apod. Systém DSL (Digital Subscriber Line): DSL je v souãasné dobû nejpouïívanûj í systém. Pomocí rozboãovaãe jsou od sebe oddûleny hlasov a datov kanál, kter se vede na speciální modem (NTBBA) propojen se síèovou kartou poãítaãe. Pfienosová rychlost systému DSL je vy í neï analogového a ISDN pfiipojení a umoïàuje tak rychlé stahování hudby nebo filmû z internetu. ProtoÏe u systému DSL existují rûzné varianty, jako je napfi. A-DSL, S-DSL, oznaãuje se systém DSL obecnû ãasto také jako X-DSL. Systém X-DSL umoïàuje pouïití analogov ch telefonû bez pfiídavného hardwarového pfiíslu enství v kombinaci s ISDN pfiipojením. TBS 03

7 Pokyny pro instalaci FRD/FLD Ochranné bariéry proti úãinkûm blesku ( Blitzbarriere ) TKS-B, FRD, FLD, FRD 2 a FLD 2 chrání elektronické mûfiicí, fiídicí a regulaãní zafiízení pfied pfiepûtím. Pfiístroj TKS-B se pouïívá jako svodiã bleskov ch proudû (LPZ 0 > 2) pro datová vedení jakéhokoli druhu, pokud maximální pfiená en kmitoãet nepfievy uje 50 MHz. 3 R/L V V D F PE PE V R/L 2 4 FRD / FLD Obr.: Schéma zapojení Blitzbarriere 3 R/L V D F PE PE V R/L D 2 4 FRD 2 / FLD 2 Blitzbarriere typové fiady FRD a FLD jsou koncipovány pro tzv. neuzemnûné (asymetrické, bezpotenciálové) dvouïilové systémy. Jedná se o systémy, jejichï signálové obvody nemají Ïádn spoleãn vztaïn potenciál s jin mi signálními obvody, jako napfi. proudové smyãky 20 ma. Tyto pfiístroje mají univerzální pouïití. R/L 3 Erde 2 R/L 4 Obr.: Blitzbarriere v mûfiicím obvodu Blitzbarriere typové fiady FRD 2 a FLD 2 jsou ochranné pfiístroje pro pouïití v uzemnûn ch (symetrick ch, potenciálov ch) jednoïilov ch systémech. Uzemnûné systémy zahrnují signálové obvody se spoleãn m vztaïn m potenciálem. V tûchto systémech mohou b t chránûny kromû kostry je tû dvû dal í datová vedení. Volba FRD (s ohmick m oddûlením) nebo FLD (s induktivním oddûlením) jednotliv ch ochrann ch stupàû závisí na charakteru chránûného systému. Použití Blitzbarriere v měřicích obvodech Pfii pouïití Blitzbarriere v mûfiicích obvodech nutno zkontrolovat, zda je pfiipustné zv ení odporu. V závislosti na druhu vazby mûïe totiï u typû FRD a FRD 2 dojít ke zv ení podélného odporu v mûfiicích obvodech. Pfii pfienosu pomocí proudov ch smyãek to mûïe b t pfiíãinou vzniku chyb mûfiení. Proto by se v tûchto pfiípadech mûly pouïívat pfiístroje typu FLD, resp. FLD 2. Také je tfieba zkontrolovat maximální provozní poud, aby nedo lo k tepelnému zniãení oddûlovacích prvkû nadmûrn m ztrátov m v konem. U svodiãû s integrovanou oddûlovací indukãností dochází pfii vysok ch pfienosov ch frekvencích k útlumu signálu. Proto by mûly dostávat v mûfiicích obvodech s vysok mi pfienosov mi kmitoãty pfiednost Blitzbarriere s ohmick mi oddûlovacími prvky. (insertion loss) VloÏen útlum popisuje útlum systému od vstupu k v stupu. Definuje pfienosovou funkci systému a lze v nûm nalézt bod útlumu 3 db. (Viz obr. Mezní frekvence.) Ztráty při odrazu (return loss) Tento parametr udává v db, kolik vstupního v konu je odraïeno zpût. U dobfie vyladûn ch systémû se tyto hodnoty pohybují kolem -20 db. Tato hodnota je dûleïitá u antenních zafiízení. 04 TBS

8 Mezní kmitočet fg Mezní kmitoãet fg popisuje chování svodiãû v závislosti na pracovním kmitoãtu. Kapacitní, resp. induktivní charakter prvkû zvy uje útlum signálu na vy ích kmitoãtech. Kritick bod se pfiitom oznaãuje jako mezní kmitoãet fg. V tomto bodû ztrácí signál 50 % (3 db) svého vstupního v konu. Mezní kmitoãet se urãuje podle konkrétních mûfiících kritérií. Není-li k dispozici Ïádn jin údaj, vztahuje se vût inou k tzv. systémûm 50 Ω. lal 0,5 0 Obr.: Mezní kmitoãet Správně! fg 3dB Chybně! f Pokyny pro instalaci Pfiipojení pfiepûèové ochrany nutno provést co nejblíïe chránûného pfiístroje. Pouzdro chránûného pfiístroje by mûlo b t pfiípadnû definováno jako místní uzemàovací bod. Je tfieba dbát na krátké trasy vodiãe PE od pfiepûèové ochrany k uzemàovacímu bodu (pouzdru). Délka vedení by mûla b t max. 0,5 m. ISDN L N PE Obr.: Pokyny pro instalaci RJ45 S-ATM/8-F RJ45 S-ATM/8-F Vyrovnání potenciálu u datových vedení V echny kovové vodivé ãásti musí b t na pfiechodech mezi zónami bleskové ochrany prostfiednictvím nízké impedance zaãlenûny do vyrovnání potenciálû. Kromû silov ch rozvodû je tfieba vhodn mi svodiãi uzemnit i vedení v poãetní a informaãní techniky a jejich stínûní. U stínûn ch kabelû se musí stínûní spojit na obou koncích s vyrovnálním potenciálû tak, aby bylo schopno svést bleskov proud. Pokud není kvûli parazitním proudûm 50 Hz moïné u zafiízení pfiímé uzemnûní, lze jednu stranu stínûní uzemnit nepfiímo, pomocí jiskfii tû (napfi. svodiã TKS-B). Obr.: Vyrovnání potenciálû u datov ch vedení 5 L PEN 0 Chránûn pfiístroj 2 Pfiímé spojení (pfiednostnû) 3 Svodiã - bleskojistka (alternativnû k 2 - není-li pfiípustné pfiímé propojení telekomunikaãního vedení) 4 Svodiã - bleskojistka 5 Spojení s uzemàovacím zafiízením Pfiípojnice potenciálového vyrovnání L N PE 7 Telekomunikaãní vedení 8 Elektrické silové vedení (ochrann obvod podle DIN V VDE V ) 9 PfiepûÈové ochranné zafiízení 0 Vodivé stínûní telekomunikaãního vedení, je-li pouïitelné TBS 05

9 Pojmy a vysvětlivky k počítačovým rozhraním Rozhraní Externí pfiístroje, jako jsou tiskárny, skenery nebo fiídicí zafiízení ovládaná sériov mi resp. paralelními rozhraními, je tfieba také zaãlenit do koncepce ochrany pfied pfiepûtím. Existuje velk poãet rozhraní pro rûzné aplikace. Od sbûrnicov ch vedení pro telekomunikace a pfienos dat, aï po jednoduché koncové pfiístroje, mezi které se fiadí tiskárny nebo skenery. OBO nabízí proto velké mnoïství rûzn ch ochrann ch pfiístrojû, které lze velmi snadno nainstalovat pfiímo ke chránûn m pfiístrojûm. RS-232 RS-232 je ãasto pouïívan m rozhraním. Stále se pouïívá napfiíklad pro modemy a jiná periferní zafiízení. V poslední dobû v ak bylo toto rozhraní do znaãné míry vytlaãeno rozhraním USB. Pro fiídicí vedení se ale standard RS-232 vyuïívá ãasto i nadále. RS-422 RS-422 je sériov vysokorychlostní standard, vhodn pro komunikaci mezi maximálnû deseti úãastníky, koncipovan sbûrnicov m zpûsobem. Systém lze vyuïít maximálnû pro osm datov ch vedení, pfiiãemï se vïdy dvû vedení vyuïívají jako vysílací a pfiijímací. RS-485 PrÛmyslové sbûrnicové rozhraní RS-485 se pouze nepatrnû odli uje od rozhraní RS-422. Rozdíl spoãívá v tom, Ïe rozhraní RS-485 umoïàuje pfiipojení více odesílatelû i pfiíjemcû (aï 32 úãastníkû) pomocí specifického protokolu. Maximální délka tohoto sbûrnicového systému ãiní pfii pouïití kabelû Twisted-Pair pfiibli- Ïnû,2 km pfii pfienosové rychlosti MBit/s (v závislosti na sériov ch fiadiãích). Systém TTY Na rozdíl od rozhraní RS-232 nebo jin ch sériov ch rozhraní není systém TTY fiízen napûèovû, ale proudovû (0/4-20 ma). Tímto zpûsobem lze realizovat vedení délky aï nûkolik stovek metrû. Rozhraní V V je nûmecké oznaãení pro RS Americké oznaãení je v ak v praxi bûïnûj í. Rozhraní V24 V24 je nûmecké oznaãení pro RS Americké oznaãení je v ak v praxi bûïnûj í. Datové vedení 230 V Nezapomeňte! Přepěťová ochrana je zajištěna pouze tehdy, jestliže jsou chráněna datová i energetická vedení! Pokyny pro montáž Adaptéry SD se instalují jednoduch m vloïením mezi datové vedení a chránûn pfiístroj. Adaptéry ASP umoïàují díky bez roubov m svorkám rychlou a bezproblémovou montáï pfiímo do úseku vedení, bezprostfiednû pfied chránûn m pfiístrojem. Pro upevnûní je ke kaïdému ochrannému prvku ASP pfiiloïen samolepicí such zip. K zaji tûní co moïná nejlep í pfiepûèové ochrany je tfieba uzemàovací vedení ochranného pfiístroje ASP spojit nejkrat í cestou s kovovou kostrou chránûného pfiístroje. 0 TBS

10 Příklady instalace Obr.: Ochrana datového vedení Obr.: Ochrana ISDN-NTBA Obr.: ochrana vedení MaR Obr.: Ochrana sítû 0Base2 TBS 07

11 Pomůcka pro výběr Přepěťové ochrany pro telekomunikační zařízení Situace Zvolte, prosím, vhodný druh připojení Místo instalace Místo instalace 2 za předávacím bodem TK / vstupem do budovy Přístroj základní ochrany nebo kombinovaný ochranný přístroj na koncovém přístroji TK / modemu / počítači Přístroj jemné ochrany Analogová přípojka aï 2 páry Ïil, napfi. u domovní pfiípojky TAE TK 2 SC-Tele/4-C-G Instalace pfied TK zafiízením Obj. ã Strana Alternativně TKS-B Pfied TK zafiízením Obj. ã Strana 27 RJ-Tele/4-C Pfied analogov m telefonem Obj. ã Strana 7 RJ-Tele/4-F pfied analogov mi koncov mi pfiístroji Obj. ã , strana 7 nebo FineController FC-TAE-D s integrovanou pfiepûèovou ochranou pro napájení telekomunikaãních zafiízení (zástrãka TAE) pro ochranu ISDN S 0 -NTBA, rozboãovaãe DSL nebo analogov ch koncov ch pfiístrojû, vã. propojovacího kabelu. Obj. ã , Strana 8 ISDN přípojka TAE NTBA ISDN multiplex TAE M SC-Tele/4-C-G Instalace pfied NTBA Obj. ã Strana nebo Obj. ã Strana 8 LSA-B-MAG Základní ochrana pro 0 párû Ïil Obj. ã , strana 34 LSA-T-LEI Rozpojovací li ta pro 0 párû Ïil Obj. ã , strana 33 Pouzdro LSA-G pro rozpojovací lištu Obj. ã , strana 35 Alternativně TKS-B pfied ISDN-NTBA Obj. ã Strana 27 RJ45-ISDN/4-C-G Instalace za NTBA Obj. ã Strana 7 RJ45S-ISDN/4-C pfied telefonem ISDN Obj. ã Strana 8 Alternativně jako kombinovaná ochrana s niï í úrovní ochrany jako pfiístroj základní ochrany LSA-BF-80 pro 80V Obj. ã Strana 34 LSA-E (uzemňovací lišta) Obj. ã Strana 34 RJ45S-ISDN/4-F Na koncovém pfiístroji ISDN/TK Obj. ã Strana 8 RJ45S-ATM/8-F Na kartû poãítaãe Obj. ã Strana 8 alternativně FineController FC-ISDN-D Pfiístroj jemné ochrany s integrovan m modulem pfiepûèové ochrany pro ochranu ISDN, koncov ch pfiístrojû, vã. pfiipojovacího kabelu, A* Obj. ã Strana 8 DSL přípojka+ analogový telefon TAE SP Splitter Modem M 2 2 Analog PC SC-Tele/4-C-G Instalace pfied rozboãovaãem DSL Obj. ã Strana Alternativně TKS-B pfied rozboãovaãem DSL Obj. ã Strana 27 RJ-Tele/4-F pfied analogov mi koncov mi pfiístroji Obj. ã Strana 7 RJ45S-ATM/8-F na kartû poãítaãe Obj. ã Strana 8 Přípojka DSL + ISDN TAE Splitter SP 08 TBS 2 NTBA PC 2 2 M 2 Modem SC-Tele/4-C-G Instalace pfied rozboãovaãem DSL Obj. ã Strana Alternativně TKS-B Pfied rozboãovaãem DSL Obj. ã Strana 27 RJ45-ISDN/4-C-G Za NTBA Obj. ã Strana 7 RJ45S-ISDN/4-F na koncovém pfiístroji ISDN/TK Obj. ã Strana 8 RJ45S-ATM/8-F na kartû poãítaãe Obj. ã Strana 8

12 Rozhraní Telekomunikační zařízení Pfiístroje základní ochrany LPZ 0 2 Kombinované ochranné pfiístroje LPZ 0 3 Pfiístroje jemné ochrany LPZ 3. krok Zvolte příslušné rozhraní 2. krok Stanovte potřebnou ochrannou zónu a sledujte řádek tabulky až k typovému označení příslušného ochranného přístroje OBO. Označení rozhraní Analogové (fax, modem) ická přenosová rychlost Úroveň signálu Ochranný přístroj Způsob připojení Chráněné žíly Montáž / poznámka Obj. č. Strana < 5 kbit/s 70 V SC-Tele/4-C-G Bez roubová svorka 4 Pouzdro z izolaãního materiálu; IP RJ-Tele/4-F RJ / RJ45 4 Adaptér FC-TAE-D TAE 2 Ochrana 230 V a TAE TKS-B Bez roubová svorka 2 MontáÏ na profilovou li tu 35 mm > 2 DA LSA-B-Mag LSA-Plus 20 ve spojení s li tou LSA-A LSA-BF-80 LSA-Plus 2 ve spojení s li tou LSA-T a uzemàovací li tou LSA ISDN U K0 (pfied NTBA) 2 MBit/s 70 V SC-Tele/4-C-G Bez roubová svorka 4 Pouzdro z izolaãního materiálu; IP 54 FC-TAE-D TAE 2 Ochrana 230 V a TAE TKS-B Bez roubová svorka 2 MontáÏ na profilovou li tu 35 mm > 2DA LSA-B-Mag LSA-Plus 20 ve spojení s li tou LSA-A LSA-BF-80 LSA-Plus 2 ve spojení s li tou LSA-T a uzemàovací li tou LSA ISDN So/S2M 2 MBit/s RJ45S-ISDN/4-C RJ/RJ45 4 Adaptér (za NTBA) RJ45-ISDN/4-C-G RJ/RJ45 4 Pouzdro z izolaãního materiálu; IP 54 RJ45S-ISDN/4-F RJ/RJ45 4 Adaptér DSL, T-DSL, ADSL, HDSL 0 MBit/s 70 V SC-Tele/4-C-G Bez roubová svorka 4 Ochrana pfied rozboãovaãem FC-ISDN-D RJ / RJ45 2 Ochrana pfied rozboãovaãem (230 V + U S0 ) RJ45S-ATM/8-F RJ / RJ45 8 Ochrana modemu / síèové karty TKS-B Bez roubová svorka 2 MontáÏ na profilovou li tu 35 mm > 2DA LSA-B-Mag LSA-Plus 20 ve spojení s li tou LSA-A LSA-BF-80 LSA-Plus 2 ve spojení s li tou LSA-T a uzemàovací li tou LSA DATEX-P 4 KBit/s 24 V TKS-B Bez roubová svorka 2 MontáÏ na profilovou li tu 35 mm FRD 24HF Bez roubová svorka 2 MontáÏ na profilovou li tu 35 mm > 2DA LSA-B-Mag LSA-Plus 20 ve spojení s li tou LSA-A LSA-BF-24 LSA-Plus 2 ve spojení s li tou LSA-T a uzemàovací li tou LSA Instalaci pfied pfiedávacím místem telekomunikaãní sítû je tfieba konzultovat s jejím provozovatelem! TBS 09

13 Pomůcka pro výběr Přepěťové ochrany pro zařízení MaR Situace Místo instalace A Místo instalace B Zvolte, prosím, vhodnou aplikaci před řízením Silové napájení za řídicí jednotkou a před přijímačem / vysílačem Datové vedení / přívod měřicího snímače Řízení topení VF 230-AC/DC pro systémy na stfiídav (AC) i stejnosmûrn proud (DC), verze 230 V Obj. ã Strana 25 FLD 24 Instalace pouze pfied fiídicí jednotkou, napfi. mûfiicím snímaãem Verze 24 V Obj. ã Strana 27 Řízení SPS VF 24-AC/DC pro systémy na stfiídav (AC) i stejnosmûrn proud (DC), verze 24 V Obj. ã Strana 25 MDP-2/D-24-T Verze 24 V Obj. ã Strana 32 proudová smyčka 4-20 ma, PT 00 (měřicí snímač), PT 000 (měřicí snímač) VF 230-AC/DC pro systémy na stfiídav (AC) i stejnosmûrn proud (DC), verze 230 V Obj. ã Strana 25 MDP-4/D-24-T Verze 24 V Obj. ã Strana 32 EIB (European Installation Bus) VF 230-AC/DC pro systémy na stfiídav (AC) i stejnosmûrn proud (DC), verze 230 V Obj. ã Strana 25 TKS-B Verze 24 V, 00 MHz Obj. ã Strana 27 Sběrnicové systémy OBO BUS, Interbus a Profibus VF 230-AC/DC pro systémy na stfiídav (AC) i stejnosmûrn proud (DC), verze 230 V Obj. ã Strana 25 TKS-B Verze 24 V, 00 MHz Obj. ã Strana 27 Přepěťová ochrana je zajištěna pouze tehdy, jsou-li chráněna datová i energetická vedení! Pfiíklad pouïití: PrÛmyslová budova Datové vedení B B 230 V A A B Mûfiicí snímaã B A 0 TBS Topení

14 Rozhraní zařízení MaR Pfiístroje základní ochrany LPZ 0 2 Kombinované ochranné pfiístroje LPZ 0 3 Pfiístroje jemné ochrany LPZ 3. krok Zvolte příslušné rozhraní 2. krok Stanovte potřebnou ochrannou zónu a sledujte řádek tabulky až k typovému označení příslušného ochranného přístroje OBO. Označení rozhraní TTY, proudová smyãka 0(4)-20 ma/ SPS(24 V) ická přenosová rychlost Úroveň signálu Ochranný přístroj Způsob připojení Chráněné žíly Montáž / poznámka Obj. č. Strana 24V TKS-B Bez roubová svorka 2 Profilová li ta 35 mm MDP-2/D-24-T Bez roubová svorka 2 Profilová li ta 35 mm PT 00, PT 000 Mûfiicí snímaã LSA-B-Mag LSA-Plus 20 ve spojení s li tou LSA-A LSA-BF-24 LSA-Plus 2 ve spojení s li tou LSA-T a uzemàovací li tou LSA V MDP-2/D-24-T Bez roubová svorka 2 Profilová li ta 35 mm TTL / SPS (2 V) 2V TKS-B Bez roubová svorka 2 Profilová li ta 35 mm FRD 2 Bez roubová svorka 2 Profilová li ta 35 mm LSA-B-Mag LSA-Plus 20 ve spojení s li tou LSA-A LSA-BF-24 LSA-Plus 2 ve spojení s li tou LSA-T a uzemàovací li tou LSA SD25-V24/25 Sub-D 25-pól. 25 Adaptér RS 422 (V.) RS 485 < 20 Mbit/s 5V TKS-B Bez roubová svorka 2 Profilová li ta 35 mm LSA-B-Mag LSA-Plus 20 ve spojení s li tou LSA-A LSA-BF-24 LSA-Plus 2 ve spojení s li tou LSA-T a uzemàovací li tou LSA ASP-VEI/4 Bez roubová svorka 4 Adaptér SD09-V/9 Sub-D 9 Adaptér SD25-V/25 Sub-D 25 Adaptér RJ45S-ATM/8-F RJ45 8 Adaptér BUS systémy: EIB, OBO-BUS 24 V TKS-B Bez roubová svorka 2 Profilová li ta 35 mm Profibus, Interbus, CAN-BUS, Feldbus, IEC-BUS (RS485) FRD 24 HF Bez roubová svorka 2 Profilová li ta 35 mm LSA-B-Mag LSA-Plus 20 ve spojení s li tou LSA-A LSA-BF-24 LSA-Plus 2 ve spojení s li tou LSA-T a uzemàovací li tou LSA TBS

15 Pomůcka pro výběr Přepěťové ochrany pro datovou techniku Přístroje základní ochrany Kombinované ochranné přístroje Přístroje jemné ochrany Situace Zvolte, prosím, vhodný síťový systém Místo instalace A na serveru s externím komunikačním vedením Místo instalace B na hubu / přepínači Místo instalace C Instalace před koncovým přístrojem (terminál/počítač) Hvězdicová topologie napfi. 0BaseT, 00BaseT RJ45S-E00/4-B Obj. ã Strana 20 RJ45S-ATM/8-F Obj. ã Strana 20 RJ45S-ATM/8-F Obj. ã Strana 20 PC C B C B Hub B B C Alternativně jako kombinovaná ochrana s niï í úrovní ochrany ve funkci pfiístroje základní ochrany RJ45S-E00/4-C Obj. ã Strana 20 Externí komunikační vedení A B Server SC-TELE/4-C-G Obj. ã Strana Sběrnicová topologie napfi. 0Base2, 0Base5 C A C C C Server Externí komunikační vedení C Alternativně jako kombinovaná ochrana s niï í úrovní ochrany ve funkci pfiístroje základní ochrany KoaxB-E2/MF-C pro 0Base2 Obj. ã Strana 9 KoaxN-E5/MF-C pro 0Base5 Obj. ã Strana 9 SC-Tele/4-C-G Obj. ã Strana nepouïívá se KoaxB-E2/MF-F pro 0Base2 Obj. ã Strana 9 Kruhová topologie napfi. Token-Ring RJ45S-E00/4-B Obj. ã Strana 20 RJ45S-ATM/8-F Obj. ã Strana 20 C C C C C C C C Alternativně jako kombinovaná ochrana s niï í úrovní ochrany ve funkci pfiístroje základní ochrany RJ45S-E00/4-C Obj. ã Strana 20 KoaxB-E2/MF-C Obj. ã Strana 9 nepouïívá se KoaxB-E2/MF-F pro 0Base2 Obj. ã Strana 9 Externí komunikační vedení A C C Server KoaxN-E5/MF-C pro 0Base5 Obj. ã Strana 9 2 TBS SC-Tele/4-C-G Obj. ã Strana

16 Rozhraní Pfiístroje základní ochrany LPZ 0 2 Kombinované ochranné pfiístroje LPZ 0 3 Pfiístroje jemné ochrany LPZ 3. krok Zvolte příslušné rozhraní 2. krok Stanovte potřebnou ochrannou zónu a sledujte řádek tabulky až k typovému označení příslušného ochranného přístroje OBO. Označení rozhraní ická přenosová rychlost Úroveň signálu Ochranný přístroj Způsob připojení Chráněné žíly Montáž / poznámka Obj. č. Strana Ethernet 0/00 BaseT Cat5 < 00 Mbit/s < V RJ45S-E00/4-B RJ45 4 Adaptér RJ45S-E00/4-C RJ45 4 Adaptér RJ45S-E00/4-F RJ45 4 Adaptér Ethernet Giganet/ATM VG-AnyLAN Cat.5 Ethernet 0Base2 Cheapernet < 55 Mbit/s < V RJ45S-ATM/8-F RJ45 8 Adaptér Mbit/s 5 V KoaxB-E2/MF-C BNC Adaptér KoaxB-E2/MF-F BNC Adaptér KoaxN-E5/MF-C N Adaptér Token Ring 4//00 00 Mbit/s 5V TKS-B Bez roubová svorka 2 Profilová li ta 35 mm RJ45S-ATM/8-F RJ45 8 Adaptér SD09-T Sub-D 9-pól. 9 Adaptér ASP-VEI/4 Sub-D 4 Adaptér RS 232 (V.24) 2 V TKS-B Bez roubová svorka 2 Profilová li ta 35 mm FRD 24 HF Bez roubová svorka 2 Profilová li ta 35 mm LSA-B-Mag LSA-Plus 20 ve spojení s li tou LSA-A LSA-BF-24 LSA-Plus 2 ve spojení s li tou LSA-T a uzemàovací li tou LSA SD09-V24/9 Sub-D 9-pól. 9 Adaptér SD5-V24/5 Sub-D 5-pól. 5 Adaptér SD25-V24/25 Sub-D 25-pól. 25 Adaptér ASP-V24T/4 Bez roubová svorka 4 Profilová li ta 35 mm TBS 3

17 Pomůcka pro výběr Přepěťové ochrany pro TV, video, satelitní a rozhlasové zařízení Situace Místo instalace A Místo instalace B Zvolte, prosím, vhodnou aplikaci Instalace mezi předávací bod širokopásmového kabelu a zesilovač Instalace před každým koncovým přístrojem (TV/Video/HiFi) Široké pásmo (kabelová televize) DS-F m/w Obj. ã Strana 24 DS-F w/w Obj. ã Strana 24 FineController FC-TV-D Pfiístroje jemné ochrany s integrovan m modulem pfiepûèové ochrany pro pfiívod TV k ochranû TV pfiístrojû a videorekordérû, vã. propojovacího kabelu, Obj. č , strana 80 Instalace mezi LNB a přijímač / multiswitch, přímo k chráněnému přístroji Instalace před každým koncovým přístrojem (přijímač, resp. TV/Video/HiFi) Přijímací zařízení SAT s pfiijímaãem (napfi. v rodinném domû) DS-F m/w Obj. č , strana 24 DS-F w/w Obj. č , strana 24 TV 4+ Kompaktní ochrann pfiístroj (4 x SAT, x terestricky) Obj. č , strana 2 4 FineController FC-SAT-D Pfiístroje jemné ochrany s integrovan m modulem pfiepûèové ochrany pro pfiívod TV / SAT k ochranû pfiijímaãû TV / SAT, vã. propojovacího kabelu. Obj. ã Strana 8 Přijímací zařízení SAT s multiswitchem s vícenásobn m LNB (napfi. v domû pro více rodin) DS-F m/w Obj. č , strana 24 DS-F w/w Obj. č , strana 24 TV 4+ Kompaktní ochrann pfiístroj (4 x SAT, x terestricky) Obj. č , strana 24 FineController FC-SAT-D Pfiístroje jemné ochrany s integrovan m modulem pfiepûèové ochrany pro pfiívod TV / SAT k ochranû pfiijímaãû TV / SAT, vã. propojovacího kabelu. Obj. ã Strana 8 Instalace mezi anténu a zesilovač Instalace před každým koncovým přístrojem (TV/Video/HiFi) Terestrické přijímací zařízení analogová TV DVB-T DS-F m/w Obj. č , strana 24 DS-F w/w Obj. č , strana 24 TV 4+ Kompaktní ochrann pfiístroj Obj. č , strana 24 FineController FC-TV-D Pfiístroje jemné ochrany s integrovan m modulem pfiepûèové ochrany pro pfiívod TV k ochranû TV pfiístrojû a videorekordérû, vã. propojovacího kabelu, Obj. ã Strana 80 Schématické znázornûní irokopásmového zafiízení A Zesilovač B TV B TV B TV B TV B TV B TV A Zesilovač 4 TBS

18 Rozhraní TV, video, satelitní a rozhlasová zařízení Pfiístroje základní ochrany LPZ 0 2 Kombinované ochranné pfiístroje LPZ 0 3 Pfiístroje jemné ochrany LPZ 3. krok Zvolte příslušné rozhraní 2. krok Stanovte potřebnou ochrannou zónu a sledujte řádek tabulky až k typovému označení příslušného ochranného přístroje OBO. Označení rozhraní ický kmitočtový rozsah / šířka pásma Úroveň signálu Ochranný přístroj Připojovací technika chráněné žíly Montáž / poznámka Obj. č. Strana Satelitní zafiízení < GHz < 30V DS-F F m/w w/w FC-SAT-D 230 V + SAT 230 V- a ochrana TV TV a irokopásmová zafiízení < GHz < 30V FC-TV-D 230 V + TV 230 V- a ochrana TV VKV rozhlas < GHz < 30V S-UHF UHF Adaptér < GHz < 30V DS-N N Adaptér Rádiové a rádioreléové systémy / mobilní rádiové spojení / UMTS Mobilní rádiové spojení / UMTS 7/ < GHz < 30V DS-N N Adaptér MHz DS-7/ 7/ Adaptér ,8 GHz DS-7/ 7/ Adaptér WLAN < 30 V DS-N N Adaptér Video 300 MHz < 5V KoaxB-E2/MF-C BNC Adaptér KoaxB-E2/MF-F BNC Adaptér Pfiijímací zafiízení SAT je umístûno v ochranném prostoru vnûj í ochrany pfied bleskem. A B B TBS 5

19 a technika MaR Přístroje k ochraně datových vedení pro telekomunikační zařízení Přístroje OBO k ochraně datových vedení pro telekomunikační zařízení se dodávají, podle provedení, jako přístroj základní, kombinované nebo jemné ochrany. Přístroje základní ochrany jsou svodiče bleskových proudů kategorie D + C2 + C3 podle ČSN EN Vytvářejí vyrovnání potenciálů v ochraně před bleskem mezi PE / stíněním a datovými vedeními v místě vstupu do budovy. Kombinované ochranné přístroje jsou svodiče bleskových proudů a přepětí kategorie D + C2 + C3 + B2 podle ČSN EN Vytvářejí vyrovnání potenciálů v ochraně před bleskem mezi PE / stíněním a datovými vedeními. Navíc snižují přepětí na bezpečnou ochrannou úroveň. Přístroje jemné ochrany jsou svodiče přepětí kategorie C2 + C3. Ochranné přístroje nacházejí své uplatnění především při přímém vložení do datových vedení a lze jimi bez problémů dodatečně vybavit i již existující systémy. Přepěťová ochrana pro telekomunikační systémy telekomunikace YEARS Provedení SC-Tele/4-C-G Kombinovaná ochrana Svorka 30, Ochranný přístroj pro datová vedení telekomunikačních systémů v pouzdře z izolačního materiálu univerzální řešení pro ISDN a DSL systémy dvoustupňové zapojení ochrany kryt z izolačního materiálu IP 54 bezšroubové svorky pro rychlou montáž pro dvoupárové systémy (4 chráněné vodiče) Použití: Přímo na přívodu vedení, nejpépe před rozhraním NT-S0 resp. před rozbočovačem U max AC Uc AC V 22 U max DC Uc DC V 70 LPZ 0-3 Impulzní proud (0/350) Iimp ka 5 Jmenovitý svodový proud (8/20) In ka 5 Přenosový kmitočet f 00 MHz a/db db 44 khz Podélný odpor R Ohm 3,3 Ochranná úroveň (sym.) při In C2 300 V Ochranná úroveň (asym.) při In C2 500 V Ochranná úroveň (asym.) při kv/µs C3 245 V Stupeň krytí IP 54 Svorka 02 TBS-Katalog 2008 / cs / 27//2008 (LLExport_00028) TBS

20 a technika MaR telekomunikace Přepěťová ochrana pro telekomunikační systémy Provedení RJ -Tele/4-C Kombinovaná ochrana, 4 žíly RJ45 20, RJ -Tele/4-F Jemná ochrana, 4 žíly RJ45 20, RJ 45-Tele/4-C Kombinovaná ochrana, 4 žíly RJ45 20, RJ 45-Tele/4-F Jemná ochrana, 4 žíly RJ45 20, YEARS Ochrana datových vedení pro analogové telekomunikační systémy hliníkové pouzdro dvoustupňové ochranné zapojení jednoduchá montáž včetně 50 mm připojovacího kabelu s konektory RJ resp. RJ 45 Použití: Analogové telekomunikační systémy U max AC Uc AC V 22 U max DC Uc DC V 70 LPZ 0-3 Impulzní proud (0/350) Iimp ka,5 Jmenovitý svodový proud (8/20) In ka 7,5 Přenosový kmitočet f < 00 khz a/db db 3 khz Podélný odpor R Ohm 8,2 Ochranná úroveň (sym.) při In C2 300 V Ochranná úroveň (asym.) při In C2 500 V Ochranná úroveň (asym.) při kv/µs C3 245 V Stupeň krytí IP40 RJ ,5 / 0,5 < 00 khz 3 khz 2,2 300 V 500 V 245 V IP40 RJ ,5 7,5 < 00 khz 3kHz 8,2 300 V 500 V 245 V IP40 RJ ,5 / 0,5 < 00 khz 3 khz 2,2 300 V 500 V 245 V IP40 RJ45 02 TBS-Katalog 2008 / cs / 27//2008 (LLExport_00028) Provedení RJ 45-ISDN/4-C-G Kombinovaná ochrana, 4 žíly RJ45 30, Ochrana datových vedení pro telekomunikační systémy v izolační skříni YEARS 94 vhodná pro systémy ISDN dvoustupňové ochranné zapojení krabice z izolační hmoty IP 54 včetně připojovacího vedení s konektorem RJ 45 schválení BAPT (Bundesamt für Post und Telekomunikation) Použití: Montáž přímo na přívodu do budovy, (LPZ 0 -> 3), za rozhraní NT-SO nebo u přístroje U max AC Uc AC V 4,2 U max DC Uc DC V,2 LPZ 0-3 Impulzní proud (0/350) Iimp ka 2 Jmenovitý svodový proud (8/20) In ka 0 Přenosový kmitočet f < MHz a/db db 44 khz Podélný odpor R Ohm 4,7 Ochranná úroveň (sym.) při In C2 500 V Ochranná úroveň (asym.) při In C2 2 V Ochranná úroveň (asym.) při kv/µs C3 8 V Stupeň krytí IP 54 RJ45 TBS 7

Systémy ochrany pfied pfiepûtím Telekomunikační zařízení, výpočetní technika, MaR, TV, video, satelitní a rozhlasová zařízení

Systémy ochrany pfied pfiepûtím Telekomunikační zařízení, výpočetní technika, MaR, TV, video, satelitní a rozhlasová zařízení Datová a informaãní technika dnes zahrnuje velmi iroké spektrum aplikací. Témûfi kaïd elektronick systém zpracovávající informace má velmi vysokou dûleïitost. Stále vût í mnoïství informací se ukládá v

Více

Kombinovaný adaptér se síťovou zásuvkou chráněnou svodičem přepětí. Adaptér chrání síťový zdroj a datové vstupy připojeného telekomunikačního

Kombinovaný adaptér se síťovou zásuvkou chráněnou svodičem přepětí. Adaptér chrání síťový zdroj a datové vstupy připojeného telekomunikačního DEHN chrání. 909 300 DPO 230 TV 909 300 4013364117723 4-3-1 233,8 g 1 Stk. 86,00 909 310 DPO 230 NT 909 310 4013364117747 4-3-1 212 g 1 Stk. 75,50 909 320 DPO 230 ISDN 909 320 4013364136885 4-3-1 215 g

Více

OBO - ochrana pfied pfiepûtím pro silové i slaboproudé rozvody

OBO - ochrana pfied pfiepûtím pro silové i slaboproudé rozvody OBO - ochrana pfied pfiepûtím pro silové i slaboproudé rozvody Svodiãe pro síè 230 V~ OBO Lightning Controller ada zcela uzavfien ch jednopólov ch jiskfii È bez jakéhokoliv v fuku pfii ãinnosti k instalaci

Více

Využití SPD pro zvýšení spolehlivosti řídících systémů. Ing TICHÝ Vlastimil

Využití SPD pro zvýšení spolehlivosti řídících systémů. Ing TICHÝ Vlastimil Využití SPD pro zvýšení spolehlivosti řídících systémů Ing TICHÝ Vlastimil 1 Základní normy týkající se přepětí Požadavky na ochranná zařízení- testování a kategorizace SPD ČSN (STN) EN61643-11 Požadavky

Více

Měřicí a zkušební systémy

Měřicí a zkušební systémy Pomocí mûfiicích a kontrolních systémû firmy OBO lze snadno zkontrolovat prahová napûtí varistorov ch svodiãû a izolaãní odpor jiskfii È svodiãû bleskov ch proudû. Pfiístrojem ISOLAB s bateriov m napájením

Více

ČESKÝ VÝROBCE. www.saltek.eu. Obchodně-technická kancelář:

ČESKÝ VÝROBCE. www.saltek.eu. Obchodně-technická kancelář: ČESKÝ VÝROBCE www.saltek.eu Obchodně-technická kancelář: Vodňanská 1419/226 198 00 Praha 9 - Kyje Telefon: 272 942 470 Fax: 267 913 411 e-mail: obchod@saltek.cz Sídlo společnosti, výrobní závod: Drážďanská

Více

Přepěťové ochrany Gigabit ethernet BOX* PCB PATCH Přepěťové ochrany rozhraní 1000BASE-T BOX - extrémně účinné dvoustupňové ochrany vhodné i pro venkovní aplikace PATCH - ochrany 4 / 8 / 12 / 16 1000BASE-T

Více

Měřicí a kontrolní systémy

Měřicí a kontrolní systémy Mûfiicími a kontrolními systémy OBO lze snadno kontrolovat prahové napûtí varistorov ch svodiãû i izolaãní odpor jiskfii È, svodiãû bleskov ch proudû. Pfiístrojem ISOLAB s bateriov m napájením lze provádût

Více

Rád překonávám překážky. Vždy však myslím na jištění.

Rád překonávám překážky. Vždy však myslím na jištění. vidlice dvojpólová s ouškem Rád překonávám překážky. Vždy však myslím na jištění. adaptér 308 Elektroinstalační materiál pro pohyblivé přívody Adaptéry s ochranou před přepětím Pohyblivé přívody vidlice

Více

Aplikace SPD SALTEK v datových/signálových/ telekomunikačních sítích

Aplikace SPD SALTEK v datových/signálových/ telekomunikačních sítích Proudová smyčka 0 20mA, 4 20mA TECHNIKA MaR sběrnicové systémy Binární signály 2 6 240 BLN Building Level Network TTL RS-485 do,5 Mbit/s RS-422 ANALOGOVÉ signály Univerzální hrubá ochrana 2 70 RS-232 Měření

Více

Systémy ochrany pfied bleskem a pfiepûtím Silnoproudá technika

Systémy ochrany pfied bleskem a pfiepûtím Silnoproudá technika Zafiízení ochrany pfied bleskem a pfiepûèová ochranná zafiízení OBO jsou rozdûlena do tfií skupin - typ 1, typ 2 a typ 3 (dfiíve B, C a D), splàujících rûzné poïadavky z hlediska místa pouïití, úrovnû

Více

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje Komunikační modul Pro domácnosti AD-FU/CU/GU verze 4.0 E35C Technické údaje Komunikační moduly E35C AD-xU verze 4.0 zajišťují komunikaci TCP/IP prostřednictvím mobilní sítě 2G/3G mezi měřidly E350 a centrálním

Více

Vodiče ETITEC. Vodiče skupina A DATA. Technické údaje - ETITEC. Skupiny bežných zapojení (Evropa)

Vodiče ETITEC. Vodiče skupina A DATA. Technické údaje - ETITEC. Skupiny bežných zapojení (Evropa) Vodiče ETITEC Skupiny bežných zapojení (Evropa) Vodiče skupina A Ø46 67,2 13 90 ETITEC A Typ 275/10; 275/15 440/10; 440/15 II / C Max. dovolené pracovní napětí (AC/DC) U c 280/350 V 440/580 V Jmenovitý

Více

Připojení k rozlehlých sítím

Připojení k rozlehlých sítím Připojení k rozlehlých sítím Základy počítačových sítí Lekce 12 Ing. Jiří ledvina, CSc Úvod Telefonní linky ISDN DSL Kabelové sítě 11.10.2006 Základy počítačových sítí - lekce 12 2 Telefonní linky Analogové

Více

NÁVOD NA UMÍSTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH STUPŇŮ PŘEPĚŤOVÝCH OCHRAN

NÁVOD NA UMÍSTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH STUPŇŮ PŘEPĚŤOVÝCH OCHRAN NÁVOD NA UMÍSTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH STUPŇŮ PŘEPĚŤOVÝCH OCHRAN Každý nově projektovaný objekt, pokud není v ochranném prostoru vyššího objektu, by měl mít navrženou vnější a vnitřní ochranu před bleskem a přepětím.

Více

Měřená veličina. Rušení vyzařováním: magnetická složka (9kHz 150kHz), magnetická a elektrická složka (150kHz 30MHz) Rušivé elektromagnetické pole

Měřená veličina. Rušení vyzařováním: magnetická složka (9kHz 150kHz), magnetická a elektrická složka (150kHz 30MHz) Rušivé elektromagnetické pole 13. VYSOKOFREKVENČNÍ RUŠENÍ 13.1. Klasifikace vysokofrekvenčního rušení Definice vysokofrekvenčního rušení: od 10 khz do 400 GHz Zdroje: prakticky všechny zdroje rušení Rozdělení: rušení šířené vedením

Více

E35C. AD-FE/CE, verze 4.0. Technická data. Komunikační modul pro domácnosti

E35C. AD-FE/CE, verze 4.0. Technická data. Komunikační modul pro domácnosti Komunikační modul pro domácnosti AD-FE/CE, verze 4.0 E35C Technická data Komunikační moduly E35C AD-FE verze 4.0 zajišťují komunikaci TCP/IP přes Ethernet mezi měřidly E350 a centrálním systémem. Pomocí

Více

bezdrátová komunikace stromová topologie Ethernet Radio DX80ER2M-H

bezdrátová komunikace stromová topologie Ethernet Radio DX80ER2M-H externí anténa (připojení RG58 RP-SMA) externí svorkovnice integrovaný ukazatel síly signálu konfigurace pomocí DIP přepínačů ethernet komunikace k dispozici jsou různé topologie dosah sítě lze zvýšit

Více

Kompaktní kontrola FV generátoru

Kompaktní kontrola FV generátoru Údaje o produktu Charakteristika vybavení a možnosti montáže pro SUNNY STRING MONITOR SSM Kompaktní kontrola FV generátoru Sunny String-Monitor SSM je koncipován speciálně pro kontrolu velkých FV generátorů.

Více

Systémy vyrovnání potenciálů

Systémy vyrovnání potenciálů Pro eliminaci nekontrolovan ch pfieskokû v domovní instalaci musí b t v echny kovové ãásti, v echna elektrická zafiízení a zafiízení ochrany pfied bleskem vzájemnû propojeny. Toto vyrovnání potenciálû

Více

Multipřepínače MU pro hvězdicové rozvody

Multipřepínače MU pro hvězdicové rozvody Multipřepínače MU pro hvězdicové rozvody Multipřepínače ALCAD série 913 jsou určeny k hvězdicovému rozvodu signálu TV+FM (digitálního i analogového) a satelitního signálu z jednoho nebo dvou satelitních

Více

OBO ve dvojité sadě GEK-K Rapid 45 a GEK-K s vrchním dílem 80 mm

OBO ve dvojité sadě GEK-K Rapid 45 a GEK-K s vrchním dílem 80 mm OBO ve dvojité sadě Rapid 45 a s vrchním dílem 80 mm Top modely OBO LFS Systémy ukládání vedení Jednoduše více místa Rapid 45 Vysokou míru flexibility poskytuje kanál pro vestavbu pfiístrojû Rapid 45,

Více

UTP 4 2 AWG 24/1. Datové nestínûné kabely UTP Cat. 5e. Konstrukce. Charakteristické hodnoty. Technická data. Normy. PouÏití. Dal í typy na vyïádání

UTP 4 2 AWG 24/1. Datové nestínûné kabely UTP Cat. 5e. Konstrukce. Charakteristické hodnoty. Technická data. Normy. PouÏití. Dal í typy na vyïádání UTP 4 2 AWG 24/1 Datové nestínûné kabely UTP Cat. 5e PrÛmûr jádra: Izolace: Barevné oznaãení: 0,51 mm (AWG 24) Cu-jádro plné holé PE oranïová/bílo-oranïová modrá/bílo-modrá zelená/bílo-zelená hnûdá/bílo-hnûdá

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

Anténní rozvody SAT + TV. Ing.Libor Bartoš

Anténní rozvody SAT + TV. Ing.Libor Bartoš Anténní rozvody SAT + TV Satelitní příjem - úvod Smetí na oběžné dráze 3 Satelitní příjem - úvod Sortiment SAT LINE Antény LNB Držáky Multiswitche Konektory, nářadí, adaptéry Unicable-systemy Měřící přístroje,

Více

Přepětí a rušení vyskytující se v rozvodné energetické síti, stejně jako v telekomunikačních

Přepětí a rušení vyskytující se v rozvodné energetické síti, stejně jako v telekomunikačních Přepětí a rušení vyskytující se v rozvodné energetické síti, stejně jako v telekomunikačních vedeních, je jednou z příčin poškození, nebo nesprávné funkce různých elektronických zařízení. Abyste mohli

Více

TBS Katalog 2010/2011. Systémy ochrany před transientními jevy a blesky

TBS Katalog 2010/2011. Systémy ochrany před transientními jevy a blesky TBS Katalog 2010/2011 Systémy ochrany před transientními jevy a blesky ítejte v zákaznickém servisu Servisní telefon: +420 323 610 111 (CZ); +421 (0)33 6486 222 (SK) Telefax pro dotazy: +420 323 610 120

Více

Založeno 1990 Modem MRS32 Uživatelská dokumentace Tel.: 541 248 813-812 IČ: 00567809 DIČ: CZ00567809 Fax: 541 248 814 Zápis v OR vedeným Krajským soudem v Brně, Certifikace E-mail: ais@ais-brno.cz oddíl

Více

Kroucená dvojlinka. původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení. potah (STP navíc stínění)

Kroucená dvojlinka. původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení. potah (STP navíc stínění) Fyzická vrstva Kroucená dvojlinka původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení potah (STP navíc stínění) 4 kroucené páry Kroucená dvojlinka dva typy: nestíněná

Více

200M-1.0.1.M. LAN-BUS 200Mbps bod-bod. LAN-BUS 200Mbps - topologie sběrnice. Media konvertory systému LAN-BUS. BOX - montáž na rovný podklad

200M-1.0.1.M. LAN-BUS 200Mbps bod-bod. LAN-BUS 200Mbps - topologie sběrnice. Media konvertory systému LAN-BUS. BOX - montáž na rovný podklad BOX - montáž na rovný podklad BOX - montáž na DIN35* Topologie sběrnice / hvězda 1x MM/SM univerzální optický port s WDM 1x fast ethernet port s podporou PoE (15,4W)** Přepěťová ochrana 1kA Provozní teplota

Více

Návod k instalaci VIDEOMULTIPLEX

Návod k instalaci VIDEOMULTIPLEX Principem vícenásobného přenosu videosignálu je přenos videosignálu označeného jako VIDEO 1 v základním spektru. Další videosignál (označen VIDEO 2) je prostřednictvím modulátoru namodulován na určený

Více

SALTEK s.r.o. Drážďanská 85 400 07 Ústí nad Labem Česká republika. SALTEK s.r.o. Drážďanská 85 400 07 Ústí nad Labem Česká republika

SALTEK s.r.o. Drážďanská 85 400 07 Ústí nad Labem Česká republika. SALTEK s.r.o. Drážďanská 85 400 07 Ústí nad Labem Česká republika SALTEK s.r.o. je česká společnost specializující se na vývoj a výrobu přepěťových ochran. Nabízí ucelený sortiment svodičů bleskových proudů a přepěťových ochran typů 1 až 3 podle ČSN EN 61643-11 a přepěťové

Více

Seznam elektromateriálu

Seznam elektromateriálu Seznam elektromateriálu Stykače, relé, spínače, svorky,, frekvenční měniče, kabely Položka Specifikace Množství ( ks, m, kg ) Stykače, relé Stykač AC In 6 A, 3 pólový, kontakty 3 ON, Un 400V, 0 AC,AC3,

Více

Svodiče přepětí. Svodiče přepětí třídy T1 (I, B)

Svodiče přepětí. Svodiče přepětí třídy T1 (I, B) Ochrana instalací nízkého napětí proti přímým nebo blízkým úderům blesku a proti přepětím při spínání spotřebičů Svodiče bleskových proudů třídy T1 (I, B) v zapouzdřeném provedení Kombinované svodiče přepětí

Více

Lankový vodič, s kabelovou dutinkou s plastovým límcem dle DIN 46228/4

Lankový vodič, s kabelovou dutinkou s plastovým límcem dle DIN 46228/4 11.3. EXTEÍ VSTUPÍ A VÝSTUPÍ MODULY Externí I/O moduly na DI lištu se širokým sortimentem vstupních a výstupních obvodů (viz tabulka dále) se připojují k periferním modulům IB-7310, IB-7311, OS-7410, OS-7411

Více

lumina2 Ekonomický minimalismus

lumina2 Ekonomický minimalismus lumina2 Ekonomický minimalismus Kolébkový spínač, bílý Kolébkový spínač s průzorem, bílý Sériový spínač, bílý Sériový spínač s průzorem, bílý Spínač 3-násobný, bílý Otočný stmívač, bílý Zásuvka se zemnícím

Více

modunet180: opakovač sběrnice novanet

modunet180: opakovač sběrnice novanet SAUTR Y-modulo 2 PS 96.2 cz Katalogový list Y-BU8 modunet8: opakovač sběrnice Vaše výhoda pro dosažení vyšší energetické účinnosti SAUTR Y-modulo 2 osvědčená technologie v novém designu. Přesné řízení

Více

GFK-1905-CZ Duben 2001. Specifikace modulu. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1905-CZ Duben 2001. Specifikace modulu. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul má jeden elektricky oddělený kontakt typu C. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 12,2 mm x 120 mm x 71,5 mm K elektricky oddělenému přepínacímu kontaktu relé. Provozní

Více

EXI. Společná distribuce satelitní MF a IP signálů. Novinka. přes satelitní koaxiální kabel

EXI. Společná distribuce satelitní MF a IP signálů. Novinka. přes satelitní koaxiální kabel EXI Společná distribuce satelitní MF a IP álů přes satelitní koaxiální kabel Novinka Přehled Přehled 2 Úvod 3 EXI 3508 multipřepínač s integrovaným modemem 4 Technická data EXI 3508 5 EXI 01 modem 6 Technická

Více

MULTIFUNKČNÍ ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA MGU 800

MULTIFUNKČNÍ ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA MGU 800 MULTIFUNKČNÍ ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA MGU800 Pro zobrazení, záznam a vyhodnocení fyzikálních veličin (výška hladiny, teplota, průtok apod.) 3,5'' TFT dotykový displej, české menu Libovolné kombinace proudových,

Více

Příručka. Anténní systémy Princip ochrany před bleskem a přepětím

Příručka. Anténní systémy Princip ochrany před bleskem a přepětím Příručka Anténní systémy Princip ochrany před bleskem a přepětím Úvod Anténní systémy z principu své funkce jsou zařízení, která se až na výjimky umisťují na místa exponovaná z pohledu atmosférických poruch

Více

PŘÍRUČKA OCHRANA ELEKTRONICKÝCH STAVĚDEL A PŘEJEZDOVÝCH ZABEZPEČOVACÍCH ZAŘÍZENÍ PŘED ÚČINKY BLESKOVÝCH PROUDŮ. Surge Protection. Device.

PŘÍRUČKA OCHRANA ELEKTRONICKÝCH STAVĚDEL A PŘEJEZDOVÝCH ZABEZPEČOVACÍCH ZAŘÍZENÍ PŘED ÚČINKY BLESKOVÝCH PROUDŮ. Surge Protection. Device. PŘÍRUČKA OCHRANA ELEKTRONICKÝCH STAVĚDEL A PŘEJEZDOVÝCH ZABEZČOVACÍCH ZAŘÍZENÍ PŘED ÚČINKY BLESKOVÝCH PROUDŮ H-SPD-03-12-2015-CZ Surge Protection Device HAKEL spol. s r.o. Bratří Štefanů 980 500 03 Hradec

Více

bezdrátová komunikace hvězdicová topologie stanice DX80N2X6S-P8

bezdrátová komunikace hvězdicová topologie stanice DX80N2X6S-P8 externí anténa (připojení RG58 RP-SMA) integrovaný ukazatel síly signálu konfigurace pomocí DIP přepínačů deterministický přenos dat technologie přeskakování kmitočtů FHSS časový multiplex TDMA přenosový

Více

Optima / Optima plus. Řada Optima se standardními rámečky rozměru 80,5 x 80,5 mm.

Optima / Optima plus. Řada Optima se standardními rámečky rozměru 80,5 x 80,5 mm. Optima / Optima plus Řada Optima zahrnuje přístroje v klasickém provedení, zejména domovní spínače a zásuvky pro napětí 230 V, žaluziové ovladače, stmívače, zásuvky pro přenos televizního a rozhlasového

Více

Základnová stanice SyM² ZMK400 Technická data

Základnová stanice SyM² ZMK400 Technická data 1 Elektroměry podle IEC / MID Průmyslové a komerční Základnová stanice SyM² ZMK400 Technická data ZMK400CE základnový modul představuje novou řadu synchronních elektroměrů doplněných o modulární koncepci

Více

DOB CENTRUM, DOBŘICHOVICE - I.Etapa p.č. 155/2, 156, 157, 158 D.1.4.h.2 - elektroinstalace slaboproud objekt K VÝPIS MATERIÁLŮ ZMĚNA Č.1 3.11.

DOB CENTRUM, DOBŘICHOVICE - I.Etapa p.č. 155/2, 156, 157, 158 D.1.4.h.2 - elektroinstalace slaboproud objekt K VÝPIS MATERIÁLŮ ZMĚNA Č.1 3.11. REKAPITULACE Strukturovaná kabeláž Domácí telefon Společná televizní anténa Autonomní detekce kouře Stoupací kabelová trasa HZS Součet 0,00 CELKEM bez DPH 0,00 1/5 1 Strukturovaná kabeláž 2 Datový rozvaděč

Více

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena.

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena. Časové relé Z-ZR Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008 Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám - platí aktuální verze. Společnost Moeller Elektrotechnika s.r.o.

Více

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45 Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje EGS modulární technika pro podparapetní kanály, přístrojové sloupy a podlahové systémy EGS Systémy instalaãních pfiístrojû Modulární technika pro každého

Více

Řada 41 - Relé nízké do PS/do patice, 8-12 - 16 A

Řada 41 - Relé nízké do PS/do patice, 8-12 - 16 A Řada - Relé nízké do PS/do patice, 8-12 - 16 Řada nízké relé do plošnyćh spojů nebo do patice, vy ška 15,7 mm.31.52.61 cívky C a DC citlivé, příkon 400 mw nebo relé bistabilní se dvěma cívkami 650 mw,

Více

Přístroje nízkého napětí. Paticová relé řady CR-P, CR-M a CR-U

Přístroje nízkého napětí. Paticová relé řady CR-P, CR-M a CR-U Přístroje nízkého napětí Paticová relé řady CR-P, CR-M a CR-U Obsah: Výhody 4 Schválení/značky 4 Objednací údaje CR-P Patice pro CR-P relé Zásuvné funkční moduly pro CR-P relé CR-M Patice pro CR-M relé

Více

ETITEC. Svodiče bleskových proudů a přepětí. Energie pod kontrolou. Svodiče bleskových proudů a přepětí. Technické údaje

ETITEC. Svodiče bleskových proudů a přepětí. Energie pod kontrolou. Svodiče bleskových proudů a přepětí. Technické údaje Svodiče bleskových proudů a přepětí Technické údaje 110 305 Svodiče bleskových proudů a přepětí Energie pod kontrolou 109 Svodiče bleskových proudů a přepětí Svodiče jsou určené na ochranu elektrických

Více

Řadové pojistkové odpínače

Řadové pojistkové odpínače ŘADOVÉ POJISTKOVÉ ODPÍNAČE Řadový pojistkový odpínač FH00 je určen pro nožové pojistkové vložky velikosti 000 a 00. Umožňuje bezpečně odpínat nejen jmenovité proudy, ale i nadproudy až do 8 násobku jmenovitého

Více

Kolem sebe potřebuji sehraný tým.

Kolem sebe potřebuji sehraný tým. přístroj zásuvky s bezšroubovými svorkami reflex SI Kolem sebe potřebuji sehraný tým. 338 tango reflex SI panel dálkové signalizace Přístroje pro zdravot nictví 339 Řazení Název Barva Objednací číslo Jednot.

Více

Nabídka na rekonstrukci společných televizních rozvodů v bytovém domě

Nabídka na rekonstrukci společných televizních rozvodů v bytovém domě www.infos.cz Pobočka: 79601,Prostějov Tel: +420 588 882 111 Barákova 5 e-mail: grygar@infos.cz Pobočka: 68201 Vyškov Tel: +420 608 515 539 23 května e-mail: mfialka@infos.cz IČO: 25849638 DIČ: CZ25849638

Více

Řadové pojistkové odpínače

Řadové pojistkové odpínače Řadový pojistkový odpínač FH00 je určen pro nožové pojistkové vložky velikosti 000 a 00. Umožňuje bezpečně odpínat nejen jmenovité proudy, ale i nadproudy až do 8 násobku jmenovitého proudu. Jedno provedení

Více

Zapojení používaná v sítích IT bez vyvedeného středního vodiče

Zapojení používaná v sítích IT bez vyvedeného středního vodiče Zapojení používaná v sítích IT bez vyvedeného středního vodiče Doplněk ke katalogu SVODIČE PŘEPĚTÍ DOPLNĚK KATALOGU SPC3.0 90 IT (DS) SPC3.0 120 IT (DS) SPC3.0 150 IT/400 (DS) SPC3.0 IT (DS) Řada kompaktních

Více

Programovatelné kanálové konvertory série 905-PC

Programovatelné kanálové konvertory série 905-PC Programovatelné kanálové konvertory série 905-PC Kanálové konvertory série 905 PC jsou určeny ke konverzi digitálního nebo analogového TV kanálu v pásmu UHF. Konvertory jsou programovatelné a v rámci pásma

Více

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

Paticová relé řady CR-P, CR-M a CR-U

Paticová relé řady CR-P, CR-M a CR-U Paticová relé řady CR-P, CR-M a CR-U ABB/NN 14/09CZ_11/04 Přístroje nízkého napětí Obsah: Výhody 4 Schválení/značky 4 Objednací údaje CR-P CR-M CR-U Paticové moduly pro CR-P a CR-M Paticové moduly pro

Více

PCM30U-PW v rámu PW Kompoziční pravidla

PCM30U-PW v rámu PW Kompoziční pravidla v rámu PW Kompoziční pravidla TTC Telekomunikace, s.r.o. Třebohostická 5, 100 00 Praha 10 Czech republic tel: +420 234 052 386 fax: +420 234 052 999 e-mail: pcm30u@ttc.cz web: http://www.ttc.cz Dok. č.

Více

dokument E03 Programovatelná řídicí stanice TRONIC 2008 E přídavné moduly Uživatelská příručka SYSTÉM TRONIC 2000 TRONIC CONTROL 2008

dokument E03 Programovatelná řídicí stanice TRONIC 2008 E přídavné moduly Uživatelská příručka SYSTÉM TRONIC 2000 TRONIC CONTROL 2008 dokument E03 přídavné moduly Uživatelská příručka SYSTÉM TRONIC 2000 TRONIC CONTROL 2008 Ing. Josef Helvich verze: 1.0, říjen 2008 Historie revizí Předchozí dokument T2008E - Technická příručka : Verze

Více

Systém přenosu audiosignálu pro evakuační rozhlasy 200M-EVA.E BOX + DIN35-LOCK* Slave 2. Slave 4

Systém přenosu audiosignálu pro evakuační rozhlasy 200M-EVA.E BOX + DIN35-LOCK* Slave 2. Slave 4 BOX* Kruhová topologie LAN-RING 2x MM/SM univerzální optické porty s WDM 2x symetrické audio v MP3 kvalitě 2/8x IN, 2/8x OUT 1x relé LOCK 1x Přepěťová ochrana BOX + DIN35-LOCK* Provozní teplota 25 C do

Více

Ochrana pfied pfiepûtím Ochrany pro napájecí síè nn

Ochrana pfied pfiepûtím Ochrany pro napájecí síè nn Ochrana pfied pfiepûtím Ochrany pro napájecí síè nn Kombinované svodiãe - 1 Kombinované svodiãe - 1 Modulární DEHNventil Kombinované svodiče ve vícepólovém provedení. Chrání zařízení nn v občanských i

Více

Rozdíl mezi ISDN a IDSL Ú ústředna K koncentrátor pro agregaci a pro připojení k datové síti. Pozn.: Je možné pomocí IDSL vytvořit přípojku ISDN.

Rozdíl mezi ISDN a IDSL Ú ústředna K koncentrátor pro agregaci a pro připojení k datové síti. Pozn.: Je možné pomocí IDSL vytvořit přípojku ISDN. xdsl Technologie xdsl jsou určeny pro uživatelské připojení k datové síti pomocí telefonní přípojky. Zkratka DSL (Digital Subscriber Line) znamené digitální účastnickou přípojku. Dělí se podle typu přenosu

Více

Firemní profil Ochrany před přepětím

Firemní profil Ochrany před přepětím Firemní profil Ochrany před přepětím kdo jsme a co děláme SALTEK. Moderní přední česká společnost specializující se na vývoj a výrobu ochran před přepětím. Nabízíme komplexní sortiment svodičů bleskových

Více

Kroucená dvojlinka. potah. 4 kroucené páry. STP navíc stínění

Kroucená dvojlinka. potah. 4 kroucené páry. STP navíc stínění Fyzická vrstva Kroucená dvojlinka původně telefonní kabel, kroucením sníženo rušení pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) nestíněná (Unshielded Twisted Pair, UTP) stíněná (Shielded Twisted Pair, STP)

Více

VM-3000 Série INTEGROVANÝ NOUZOVÝ VAROVNÝ SYSTÉM

VM-3000 Série INTEGROVANÝ NOUZOVÝ VAROVNÝ SYSTÉM VM-3000 Série INTEGROVANÝ NOUZOVÝ VAROVNÝ SYSTÉM Digitální ozvučovací systém pro zabezpečení budov a hudební ozvučení Kompaktní systémový zesilovač, hlasový poplach v jednom zařízení VLASTNOSTI SYSTÉMU

Více

LiYY-BL/LiYCY-BL. Kabely do v bu ného prostfiedí, bez zeleno-ïluté Ïíly, EMC* Technická data. Konstrukce kabelu LiYY-BL. Konstrukce kabelu LiYCY-BL

LiYY-BL/LiYCY-BL. Kabely do v bu ného prostfiedí, bez zeleno-ïluté Ïíly, EMC* Technická data. Konstrukce kabelu LiYY-BL. Konstrukce kabelu LiYCY-BL LiYY-BL/LiYCY-BL Kabely do v bu ného prostfiedí, bez zeleno-ïluté Ïíly, EMC* Konstrukce LiYY-BL - Lanûné mûdûné jádro dle normy DIN VDE 0295 a IEC 60228 tfi. 5 (plné jádro na vyïádání) - Jádro izolováno

Více

Komunikační cenrála slouží k dálkové osluze a kontrole LPB zařízení s maximálně 16 regulátory.

Komunikační cenrála slouží k dálkové osluze a kontrole LPB zařízení s maximálně 16 regulátory. Komunikační centrála pro LPB zařízení OCI6... Komunikační cenrála slouží k dálkové osluze a kontrole LPB zařízení s maximálně 6 regulátory. Použití Zařízení Budovy Provozovatel Centrála je součástí LPB

Více

Systémy vyrovnání potenciálů

Systémy vyrovnání potenciálů Pro eliminaci nekontrolovan ch pfieskokû v domovní instalaci se musí v echny kovové ãásti, v echna elektrická zafiízení a také zafiízení ochrany pfied bleskem, vzájemnû propojit. Toto vyrovnání potenciálû

Více

Řada ODIN Stručný přehled výrobků

Řada ODIN Stručný přehled výrobků Stručný přehled výrobků Klíčové aplikace V budovách pro obchodní činnost Měření v objektu Výkonnostní parametry elektroměru Jednofázový a trojfázový Přímé připojení do 65 A Činná energie Třída přesnosti

Více

Přepětí a svodiče přepětí

Přepětí a svodiče přepětí Přepětí a svodiče přepětí Přepětí Přepětí je napětí, které je vyšší než jmenovité napětí. Je-li však napětí v povelené toleranci (+5 % nn a +10 % vn, vvn a zvn) hovoříme o nadpětí. O přepětí hovoříme tedy

Více

Oddělovací moduly VariTrans

Oddělovací moduly VariTrans Oddělovací moduly VariTrans VariTrans B 13000 určen pro standardní průmyslové aplikace, kalibrované rozsahy VariTrans P 15000 profesionální převodník pro standardní signály, kalibrované rozsahy VariTrans

Více

TERM 2.8. Ekvitermní regulátor vytápění s třístavovou regulací TUV TERM 2.8. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

TERM 2.8. Ekvitermní regulátor vytápění s třístavovou regulací TUV TERM 2.8. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá TERM 2.8 Ekvitermní regulátor vytápění s třístavovou regulací TUV TERM 2.8 Popis Mikroprocesorový dvouokruhový PI regulátor s analogovým ovládáním: ekvitermní programová regulace vytápění třístavová programová

Více

Lištové pojistkové odpínače do 160 A. Kód výrobku. I n [A] FD00-33K/FC 36147 třípólové. FD00-33K/FC-RM1 38026 třípólové

Lištové pojistkové odpínače do 160 A. Kód výrobku. I n [A] FD00-33K/FC 36147 třípólové. FD00-33K/FC-RM1 38026 třípólové Lištové pojistkové odpínače Třípólové lištové pojistkové odpínače do 160 A pro přímou montáž na přípojnice s roztečí 100 nebo mm. Určeny pro pojistkové vložky velikosti 000 nebo 00. Montážní šířka mm.

Více

Katalog přepěťové ochrany

Katalog přepěťové ochrany Katalog přepěťové ochrany SALTEK s.r.o. je česká společnost specializující se na vývoj a výrobu přepěťových ochran. Nabízí ucelený sortiment svodičů bleskových proudů a přepěťových ochran typů 1 až 3 podle

Více

Přístroje nízkého napětí. Svodiče přepětí Řada OVR, System pro M compact

Přístroje nízkého napětí. Svodiče přepětí Řada OVR, System pro M compact Přístroje nízkého napětí Svodiče přepětí Řada, System pro M compact Svodiče přepětí (Surge Protective Devices SPD) jsou určeny k ochraně elektrického a elektronického zařízení proti přepětím a proudovým

Více

Vysokopólová konektorová spojení dle DIN 46352

Vysokopólová konektorová spojení dle DIN 46352 Vysokopólová konektorová spojení dle DIN 46352 Konstrukãní provedení pouïití ve strojírenství, fiídící a spínací technice spolehlivé propojovací komponenty pro silové a fiídící kabely robustní hliníkov

Více

BCPM: Systém pro měření a monitorování napájení datových technologií (PDU) Katalogové listy

BCPM: Systém pro měření a monitorování napájení datových technologií (PDU) Katalogové listy BCPM: Systém pro měření a monitorování napájení datových technologií (PDU) Katalogové listy Funkce a vlastnosti Ideální řešení pro manažery, techniky a provozní vedoucí datových center, kteří odpovídají

Více

LEVEL INSTRUMENTS. Multifunkční snímač vlhkosti a teploty s volitelným alarmovým výstupem

LEVEL INSTRUMENTS. Multifunkční snímač vlhkosti a teploty s volitelným alarmovým výstupem LEVEL INSTRUMENTS EE23 Multifunkční snímač vlhkosti a teploty s volitelným alarmovým výstupem Snímač EE23 je jednoduchý multifunkční přístroj, jenž vyniká vysokou přesností, jednoduchou instalací a údržbou.

Více

Přehled modulů AS-i. Robustní moduly polí AS-i s plně zalitým pouzdrem IP67. CompactLine

Přehled modulů AS-i. Robustní moduly polí AS-i s plně zalitým pouzdrem IP67. CompactLine Přehled modulů AS-i Moduly AS-i IP65/67 ClassicLine UniversalLine AirBoxen PowerBox PushButton Robustní moduly polí AS-i s plně zalitým pouzdrem IP67 CompactLine Moduly AS-i IP69K ProcessLine Průmyslová

Více

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250 Výkonová elektronika Polovodičový stykač BF 9250 BF 9250 do 10 A BF 9250 do 25 A podle EN 60 947-4-2, IEC 60 158-2, VDE 0660 část 109 1-, 2- a 3-pólová provedení řídící vstup X1 s malým příkonem proudu

Více

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV6222/12 CS Příručka pro uživatele Obsah 1 Důležité informace 4 Bezpečnost 4 Recyklace 4 2 Vaše zařízení SDV6222 5 Přehled 5 3 Začínáme

Více

přenosu Měření dat s možností MĚŘENÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE EMDX3: multifunkční měřicí centrála

přenosu Měření dat s možností MĚŘENÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE EMDX3: multifunkční měřicí centrála MĚŘENÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE EMDX3: multifunkční měřicí centrála montáž na DIN lištu Měření s možností přenosu dat 0 06 76 Technické charakteristiky (str. 50) Nové přístroje pro měření EMDX umožňují vzdálený

Více

Katalog přepěťové ochrany

Katalog přepěťové ochrany Katalog přepěťové ochrany SALTEK, společnost s ručením omezeným, je českou firmou specializující se na vývoj a výrobu přepěťových ochran. Nabízí ucelený sortiment svodičů bleskových proudů a přepěťových

Více

přenosové rychlosti v počítačových sítích útlum

přenosové rychlosti v počítačových sítích útlum přenosové rychlosti v počítačových sítích útlum větší pro vyšší frekvence zvyšuje se s rostoucí délkou kabelu odolnost vůči rušení (interference) přeslechy (crosstalks)= přenášený signál může ovlivňovat

Více

BLITZDUCTOR XT/XTU příslušenství

BLITZDUCTOR XT/XTU příslušenství Ochrana před přepětím Ochrany pro informačně-technické sítě Dvoudílné svodiče na montážní lištu BLITZDUCTOR XTU J J Joker activsense J J Univerzální svodič bleskových proudů a přepětí s technologií activsense.

Více

Napájecí systém NS-500-545_1U Návod k obsluze a technická specifikace

Napájecí systém NS-500-545_1U Návod k obsluze a technická specifikace BKE Napájecí systém NS-500-545_1U Návod k obsluze a technická specifikace - 1 - OTD 45007509 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Provozní podmínky...3 2.1 Vstupní napětí...3 2.2 Chlazení...3 2.3 Externí jištění...3

Více

Informatika inteligentních domů. Jaroslav Žáček (jaroslav.zacek@osu.cz) Michal Janošek (michal.janosek@osu.cz)

Informatika inteligentních domů. Jaroslav Žáček (jaroslav.zacek@osu.cz) Michal Janošek (michal.janosek@osu.cz) Informatika inteligentních domů Jaroslav Žáček (jaroslav.zacek@osu.cz) Michal Janošek (michal.janosek@osu.cz) Základní rozvody - elektro Obyčejně obsahuje: Rozvaděč s pojistnou skříní/jističe Světelné

Více

Rád překonávám překážky. Vždy však myslím na jištění.

Rád překonávám překážky. Vždy však myslím na jištění. Rád překonávám překážky. Vždy však myslím na jištění. elgard adaptér Elektroinstalační materiál pro pohyblivé přívody Adaptéry s ochranou před přepětím Pohyblivé přívody vidlice a pohyblivá zásuvka v kaučukovém

Více

Výběrové tabulky Měřící zařízení Modulární měřicí transformátory proudu

Výběrové tabulky Měřící zařízení Modulární měřicí transformátory proudu Modulární měřicí transformátory proudu TRF M Modulální násuvné měřicí transformátory ø 29 mm, sekundární strana.../5a Modulární transformátory TFR M jsou násuvné měřicí transformátory. Jsou charakteristické

Více

Řada 78 - Spínané napájecí zdroje

Řada 78 - Spínané napájecí zdroje Spínané napájecí zdroje na DIN-lištu výstup: 12 V DC; 12 nebo 50 24 V DC; 12, 36 nebo 60 vstup: (110...240) V AC 50/60 Hz nebo 220 V DC nízká spotřeba naprázdno < 0,4 ochrana proti přetížení a zkratu na

Více

Antény, hromosvody, přepěťové ochrany. a EN ČSN 62305 v praxi.

Antény, hromosvody, přepěťové ochrany. a EN ČSN 62305 v praxi. Antény, hromosvody, přepěťové ochrany Vážení zákazníci, a EN ČSN 62305 v praxi. z důvodu opakujících se a navzájem si podobných vašich dotazů jsme se rozhodli přidat na naše stránky co nejjednodušší a

Více

BREAK-TWA-MIC a Tx, Rx(8)

BREAK-TWA-MIC a Tx, Rx(8) Venkovní mikrofony a audio převodníky pro twist -MIC a Tx, Rx(8) MIC TX RX RX8 I Mikrofony s ALC a redukcí šumu I Jemné přepěťové ochrany I Symetrický přenos audiosignálu OBJEDNACÍ NÁZEV KÓD NAPÁJENÍ -MIC/12-24

Více

XI/ON - modulární systém vstupů/výstupů

XI/ON - modulární systém vstupů/výstupů - modulární systém vstupů/výstupů Ať se jedná o řízení pohybů, měření teploty, rychlosti, nebo zaznamenávání proudů a napětí, je rozsah použití pro vzdálené I/O stejně rozsáhlý jako samotné příslušné aplikace.

Více

SINEAX U 554 Převodník střídavého napětí s různými charakteristikami

SINEAX U 554 Převodník střídavého napětí s různými charakteristikami S připojením napájecího napětí Měření efektivní hodnoty Pouzdro P13/70 pro montáž na lištu Použití Převodník SINEAX U 554 (obr. 1) převádí sinusové nebo zkreslené střídavé napětí na vnucený stejnosměrný

Více

Jednofázové bezpeãnostní transformátory dle VDE 0570, EN 61558 ãást 2-6

Jednofázové bezpeãnostní transformátory dle VDE 0570, EN 61558 ãást 2-6 Jednofázové bezpeãnostní transformátory dle VDE 0570, EN 61558 ãást 2-6 Typová fiada W 40 aï W 160 (Série FTE) Plá Èov transformátor / EI - plechy Rozsah u 63-250 VA. Frekvence 50 / 60 Hz El. krytí IP

Více

Systémy ochrany pfied bleskem a pfiepûtím Energetika

Systémy ochrany pfied bleskem a pfiepûtím Energetika Pfiístroje OBO pro ochranu pfied bleskem a pfiepûtím jsou rozdûleny do tfií skupin - svodiãe tfiídy, tfiídy 2 a tfiídy 3 (dfiíve B, C a D), odpovídajících rûzn m poïadavkûm ohlednû místa pouïití, úrovnû

Více

Použití. Výhody. Popis. Certifikace. Převodník vodivosti ZEPACOND 800

Použití. Výhody. Popis. Certifikace. Převodník vodivosti ZEPACOND 800 str. 1/8 Použití převodník je určen k měření měrné elektrické vodivosti roztoků pomocí elektrodových i bezelektrodových (indukčních) roztoků a prostřednictvím měření vodivosti k případnému určení koncentrace

Více

Pájen v mûník tepla, XB

Pájen v mûník tepla, XB Pájen v mûník tepla, XB Popis / aplikace XB je deskov v mûník tepla pájen natvrdo, vyvinut k pouïití v systémech dálkového vytápûní (tedy pro klimatizaci, vytápûní nebo ohfiev teplé uïitkové vody) Pájené

Více