Vyhodnocení plnění cílů krajských plánů odpadového hospodářství

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyhodnocení plnění cílů krajských plánů odpadového hospodářství"

Transkript

1 Ekologické veletrhy Brno Vyhodnocení plnění cílů krajských plánů odpadového hospodářství Mgr. Robert Spáčil, Ph.D. MŽP odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 Praha 10, Ústředna: Fax:

2 Ekologické veletrhy Brno Hodnoceno plnění především hlavních cílů (nikoli dílčích cílů k naplnění cílů často termínovaná v závazných částech POH) Struktura podle kapitol POH ČR Identifikace problémů a nedostatků na krajské úrovni Navržená opatření

3 Sběr dat v roce 2007 Hlášení o produkci a nakládání s odpady Původci odpadu a oprávněné osoby splňující ohlašovací povinnost dle 39 odst. 2) produkce či nakládání s více než 50 kg nebezpečných nebo 50 t ostatních odpadů Obecní úřady ORP Krajské úřady MŽP/CENIA ČSÚ Soubor použitelných dat

4 Soustava indikátorů odpadového hospodářství ČR (dále jen Indikátory OH ) je součástí POH ČR, která je zakotvena ve směrné části POH ČR. Výčet je uveden v Příloze č.2 POH ČR. Ekologické veletrhy Brno

5 Význam indikátorů OH Poskytování informací o stavu a vývoji v dané oblasti Zjistit problém a stanovit jeho závažnost Formulace strategických cílů Sledování vývoje v oblastech nakládání s odpady Monitoring aplikovaných strategií a opatření Ekologické veletrhy Brno

6 Hlavní výchozí legislativa pro Indikátory OH Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech... Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech... Státní politika životního prostředí 2001 Soustava indikátorů OECD Směrnice 2150/2002 O statistice odpadů Ekologické veletrhy Brno

7 Soustava indikátorů OH zejména Postihuje vývoj v produkci a způsobech využívání a odstraňování odpadů Mapuje metody využití odpadů (vliv na jiné složky ŽP) Mapuje způsoby odstraňování odpadů (nejvýznamnější riziko pro ŽP) Ekologické veletrhy Brno

8 Ekologické veletrhy Brno Soustava indikátorů OH Soustava indikátorů odpadového hospodářství je složena z 35 indikátorů, které jsou rozděleny na 3 skupiny: Konstrukce indikátorů: Vyhláška č. 381/2001 Sb., (Katalog odpadů) Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

9 1. skupina základní indikátory I.1 až I.18: - pro území ČR a krajů se vyhodnocují 1x ročně - sledovány u skupin odpadů: odpady celkem, nebezpečné odpady, ostatní odpady a komunální odpady

10 Celková produkce odpadů (rok 2006) Hl. m. Praha Jihočeský Jihomoravský Karlovars ký Libe re c ký Moravskoslezský Pardubický kraj Středočeský Ús tecký Zlíns ký Základní indikátor t/rok Celková produkce ČR: tis.t/rok 2006

11 Meziroční změna celkové produkce odpadů (2006/2005) Libe re c ký Jihomoravský Jihočeský Pardubický kraj Zlíns ký Karlovars ký Hl. m. Praha Středočeský Ús tecký Moravskoslezský Pokles produkce tis. tun Nárůst produkce Celková produkce ČR: tis.t/rok 2006

12 Podíl na celkové produkci (rok 2006) Hl. m. Praha Jihočeský Jihomoravský Karlovars ký Nebezpečný odpad Komunální odpad Ostatní odpad Libe re c ký Moravskoslezský Pardubický kraj Středočeský Ús tecký Zlíns ký Základní indikátor 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% I.03. v ČR: NO 5,2%; KO 14,2%; OO 94,8% (rok 2006)

13 Podíl využitých odpadů na celkové produkci odpadů (rok 2006) Hl. m. Praha Jihočeský Jihomoravský Karlovars ký Libe re c ký Moravskoslezský Pardubický Středočeský Ús tecký Zlíns ký Základní indikátor % Podíl využitých odpadů v ČR: 84,7 % (rok 2006)

14 Změna podílu využitých odpadů na celkové produkci odpadů (2006/2005) Libe re c ký Ús tecký Moravskoslezský Jihočeský Pardubický Středočeský Karlovars ký Jihomoravský Hl. m. Praha Zlíns ký Pokles využití Me ziroční změ na o % Ná růst využití Meziroční růst podílu využitých odpadů v ČR o 16 % (2006/2005)

15 Podíl materiálově využitých odpadů na celkové produkci (rok 2006) Hl. m. Praha Jihočeský Jihomoravský Karlovars ký Libe re c ký Moravskoslezský Pardubický Středočeský Ús tecký Zlíns ký Základní indikátor % Podíl materiálově využitých odpadů v ČR: 82,3 % (rok 2006)

16 Změna podílu materiálově využitých odpadů na celkové produkci (2006/2005) Libe re cký Úste cký Mora vskosle zský Jihoče ský Pardubický Středoče ský Ka rlova rský Jihomora vský Hl. m. Praha Zlínský Pokle s využití Meziroční změna o % Nárůst využití Nárůst podílu materiálově využitých odpadů v ČR: 16,1 % (2006/2005)

17 Podíl odpadů odstraněných skládkováním (rok 2006) Hl. m. Praha Jihočeský Jihomoravský Karlovars ký Libe re c ký Moravskoslezský Pardubický Středočeský Ús tecký Zlíns ký Základní indikátor % Podíl odpadů odstraněných skládkováním v ČR: 18,1 % (rok 2006)

18 Změna podílu odpadů odstraněných skládkováním (2006/2005) Středočeský Zlíns ký Moravskoslezský Hl. m. Praha Ús tecký Pardubický Jihomoravský Jihočeský Karlovars ký Libe re c ký Pokles skládkování Změna podílu o % Nárůst skládkování Nárůst podílu odpadů odstraněných skládkováním v ČR: 0,2 % (2006/2005)

19 Podíl KO odstraněných skládkováním (rok 2006) Hl. m. Praha Jihočeský Jihomoravský Karlovars ký Libe re c ký Moravskoslezský Pardubický Středočeský Ús tecký Zlíns ký Základní indikátor % Podíl KO odstraněných skládkováním v ČR: 81,0 % (rok 2006)

20 Změna podílu KO odstraněných skládkováním (2006/2005) Zlíns ký Karlovars ký Hl. m. Praha Libe re c ký Pardubický Moravskoslezský Ús tecký Středočeský Jihomoravský Jihočeský Pokle s s kládkování Z mě na podílu o % Nárůst skládkování Nárůst podílu KO odstraněných skládkováním v ČR: 11,7 % (2006/2005)

21 2. skupina doplňkové indikátory stanovené k indikátorům I.19 až I.22: - pro území ČR a krajů se vyhodnocují 1x ročně

22 Podíl BRKO ukládaného na skládky vzhledem ke srovnávací základně 1995 (rok 2006) Hl. m. P raha Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Liberecký Moravskoslezský Pardubický Středočeský Ústecký Zlíns ký 75% do roku Doplňkový indikátor % Podíl BRKO ukládaného na skládky v ČR: 123,7% (rok 2006)

23 Změna podílu BRKO ukládaného na skládky (2006/2005) Zlínský Středoče ský Úste cký Jihomora vský Mora vskosle zský Libe re cký Hl. m. Praha Ka rlova rský Jihoče ský Pardubický Pokle s s kládkování Změna podílu o % Nárůst skládkování Nárůst podílu BRKO ukládaného na skládky v ČR: 5 % (2006/2005)

24 3. skupina specifické indikátory I.23 až I.35: - pro území ČR a krajů se vyhodnocují 1x ročně

25 Produkce odpadu z azbestu v ČR: t (rok 2006) Produkce odpadu azbestu (rok 2006) Hl. m. Praha Jihočeský Jihomoravský kraj Karlovars ký Libe re c ký Moravskoslezský Pardubický Středočeský Ús tecký Zlíns ký Specifický indikátor t/rok

26 Změna produkce odpadu azbestu (2006/2005) Karlovars ký Hl. m. Praha Jihomoravský kraj Zlíns ký Moravskoslezský Libe re c ký Jihočeský Středočeský Pardubický Ús tecký Pokles produkce tuny Nárůst produkce Pokles produkce odpadu z azbestu v ČR: t (2006/2005)

27 Závěry Data z centrální databáze ISOH Data k zpětnému odběru výrobků nejsou k dispozici na úrovni krajů Všechny kraje včas odevzdaly Zprávy o plnění POH, jejich kvalita se zvyšuje Dochází k postupnému snižování měrné produkce odpadů nezávisle na úrovni ekonomického růstu, a minimalizují se negativní vlivy na zdraví lidí a životní prostředí při nakládání s odpady Zvyšuje se využívání odpadů jako náhrady primárních přírodních zdrojů (zejména materiálové využití) Skládkování odpadů stagnuje (s výjimkou KO) Snížení měrné produkce NO je obecně plněno bez výhrad Alarmující narůstání skládkování KO Nedostatek technologických zařízení na území většiny krajů, zejména pro KO S výhradami plnění cíle materiálového využívání KO a řešení starých zátěží Nedaří se plnit cíle POH pro snižování podílu skládkovaných BRO; BRKO na skládkách narůstá

28 Za pozornost děkuje Mgr. Robert Spáčil, Ph.D.

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR Ing. Kateřina Sobková Praha, 17.9.2013 Produkce odpadů 2008 2009 2010 2011 2012 * Celková produkce odpadů tis. t 30 782 32 267 31 811 30 672 31 007 Celková

Více

Část A Metodický návod odboru odpadů Ministerstva životního prostředí pro zpracování Plánu odpadového hospodářství původce obce

Část A Metodický návod odboru odpadů Ministerstva životního prostředí pro zpracování Plánu odpadového hospodářství původce obce Část A Metodický návod odboru odpadů Ministerstva životního prostředí pro zpracování Plánu odpadového hospodářství původce obce Praha, MŽP říjen 2004 1 Obsah 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Oblast použití...

Více

Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast materiálových toků a odpadového hospodářství

Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast materiálových toků a odpadového hospodářství Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast materiálových toků a odpadového hospodářství Výstup projektu

Více

Plán odpadového hospodářství. původce odpadů. města Nové Strašecí

Plán odpadového hospodářství. původce odpadů. města Nové Strašecí Plán odpadového hospodářství původce odpadů Listopad 2011 ISES, s.r.o. M. J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Identifikační údaje Objednatel: Název obce : Město Nové Strašecí Zastoupený : Mgr. Karel Filip,

Více

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE ODPADŮ

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE ODPADŮ PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE ODPADŮ MĚSTA NYMBURKA Prosinec 2011 ISES, s.r.o. M. J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Identifikační údaje Objednatel: Název obce : Město Nymburk Zastoupený : Ing. Miloš

Více

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ KRAJE VYSOČINA PRO OBDOBÍ 2016-2025

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ KRAJE VYSOČINA PRO OBDOBÍ 2016-2025 Oznámení koncepce podle přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ KRAJE VYSOČINA PRO OBDOBÍ 2016-2025 Květen 2015 České Budějovice pro období 2016-2025

Více

Plán odpadového hospodářství. původce odpadů. města. Kralupy nad Vltavou

Plán odpadového hospodářství. původce odpadů. města. Kralupy nad Vltavou Plán odpadového hospodářství původce odpadů města Kralupy nad Vltavou Srpen 2011 ISES, s.r.o. M. J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Identifikační údaje Objednatel: Název obce : Město Kralupy nad Vltavou Zastoupený

Více

Město Nový Jičín IČ 00298212

Město Nový Jičín IČ 00298212 PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ dle 44 zákona č. 185/21 Sb., vplatném znění na období 211 216 Město Nový Jičín IČ 298212 se sídlem: Masarykovo Nám. 1, 741 11 Nový Jičín Příslušný kraj: Moravskoslezský kraj

Více

Integrovaný systém nakládání s odpady na regionální úrovni

Integrovaný systém nakládání s odpady na regionální úrovni Integrovaný systém nakládání s odpady na regionální úrovni Publikace byla vydána v rámci projektu: SPII2f1/30/07: Výzkum integrovaného systému nakládání s odpady a nových podpůrných nástrojů pro jeho zavedení

Více

Odbor odpadů. Váš dopis značky / ze dne: Místo a datum: Praha: 26.5.2014 Naše značka: 2014/ICP-421

Odbor odpadů. Váš dopis značky / ze dne: Místo a datum: Praha: 26.5.2014 Naše značka: 2014/ICP-421 Česká asociace odpadového hospodářství Pod Pekárnami 157/3, 190 00 Praha 9 IČ: 66001536; web: www.caoh.cz Tel.: 731 405 068; email: info@caoh.cz Ministerstvo životního prostředí Odbor odpadů Zasláno elektronicky

Více

FITE a.s. Vstavní 2224/8, Ostrava Mar.Hory, 709 51 http://www.fite.cz, email: fite@fite.cz

FITE a.s. Vstavní 2224/8, Ostrava Mar.Hory, 709 51 http://www.fite.cz, email: fite@fite.cz Návrh vytvoření integrovaného systému nakládání s odpady v jednotlivých regionech kraje za účelem zvyšování využití směsného komunálního odpadu a snižování podílu skládkovaných komunálních bioodpadů (BRKO)

Více

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh)

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh) III. Program předcházení vzniku odpadů ČR (návrh) Ministerstvo životního prostředí Praha, září 2013 Obsah 1. ÚVOD... 3 1.1. Postup přípravy dokumentu...3 2. STRATEGICKÝ A PRÁVNÍ RÁMEC PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU

Více

Strategický analytický dokument pro oblast využívání druhotných surovin ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Strategický analytický dokument pro oblast využívání druhotných surovin ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Strategický analytický dokument pro oblast využívání druhotných surovin ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Praha, listopad 2011 Autoři jednotlivých kapitol: Kapitola 1 RNDr. Martina Vrbová, Ph.D. Ing. Jan Slavík, Ph.D.

Více

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ PODLE ZÁKONA Č. 185/2001 SB., O ODPADECH Příručka pro oblast životního prostředí Příručka pro oblast životního prostředí Obsah: 1.0 Úvod 1.1 Stručný

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 5 - MPŘ Obsah: 1. Strategie pro příspěvek operačního programu ke strategii Unie zaměřené na inteligentní a udržitelný růst podporující sociální začlenění

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

VYHODNOCENÍ KONCEPCE. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

VYHODNOCENÍ KONCEPCE. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání VYHODNOCENÍ KONCEPCE DLE ZÁKONA Č. 100/2001 Sb., O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání PRAHA Květen 2014 OBSAH Strana ÚVOD...9

Více

Sběr a zpracování biologicky rozložitelných odpadů. Ing. Jiří Jalovecký, Ph.D.

Sběr a zpracování biologicky rozložitelných odpadů. Ing. Jiří Jalovecký, Ph.D. Sběr a zpracování biologicky rozložitelných odpadů Ing. Jiří Jalovecký, Ph.D. Legislativa Směrnice o skládkování Plány OH Zákon o odpadech Vyhláška o nakládání s biologicky rozložitelnými odpady Současný

Více

ZPRÁVA IV. SOUHRNNÁ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ - ZÁKLADNÍ INFORMACE

ZPRÁVA IV. SOUHRNNÁ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ - ZÁKLADNÍ INFORMACE ZPRÁVA IV. SOUHRNNÁ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ - ZÁKLADNÍ INFORMACE Přípravné práce pro Plán oblasti povodí Horního a středního Labe V současné době probíhají ve všech členských zemích Evropské

Více

Programový dokument OPŽP

Programový dokument OPŽP Programový dokument OPŽP pro období 2007-2013 Březen 2014 Dokument verze 4, aktualizovaný po organizační změně na ŘO OPŽP MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www. o p zp.cz Ze lená lin ka: 800 260 500 dotazy@

Více

Publikace vznikla s podporou Ministerstva životního prostředí ČR.

Publikace vznikla s podporou Ministerstva životního prostředí ČR. Modely produkčních a odbytových bilancí pro vybrané toky odpadů v komparaci s navržením nástrojového mixu k podpoře prevence vzniku a materiálového využití odpadů Jitka Vlčková a kol. Praha, 2006 Modely

Více

Programový dokument OPŽP

Programový dokument OPŽP Programový dokument OPŽP pro období 2007-2013 Verze 2 Schváleno EK 20.2.2012 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Č R www.opzp.cz Zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz 2

Více

Cíle a opatření koncepce nakládání s odpady obce Mořice

Cíle a opatření koncepce nakládání s odpady obce Mořice Cíle a opatření koncepce nakládání s odpady obce Mořice Připravil: 10/2009 Hnutí DUHA Bratislavská 31 602 00 Brno www.hnutiduha.cz Obsah: Cíl 1. Prevence vzniku odpadů a opakované použití:...3 1.1. Provoz

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze schválená na MV OPŽP per rollam dne 16. 10. 2014, zveřejněno dne 24. 10. 2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 4.4.101 ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 4.4.101 ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.4.101 ODSTRAŇOVÁNÍ

Více

ISPOP -ODPADY. Ohlašování v roce 2015. Praha 12.01.2015

ISPOP -ODPADY. Ohlašování v roce 2015. Praha 12.01.2015 ISPOP -ODPADY Ohlašování v roce 2015 Praha 12.01.2015 Obsah Základní pojmy a informace Legislativa - novely, nové předpisy (obecné informace, autovraky, elektro) Podání hlášení o odpadech (zasílání hlášení,

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 26. 2. 2010 Ministerstvo životního prostředí ČR, www.mzp.cz, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Tel.:

Více

14. ročník konference ODPADY a OBCE Hospodaření s komunálními odpady (12. a 13.6. 2013) Výsledky systému EKO-KOM za rok 2012... 2

14. ročník konference ODPADY a OBCE Hospodaření s komunálními odpady (12. a 13.6. 2013) Výsledky systému EKO-KOM za rok 2012... 2 OBSAH Výsledky systému EKO-KOM za rok 2012... 2 Aktuální vývoj legislativy odpadového hospodářství ČR Vize, koncepce a stav odpadové legislativy s výhledem do roku 2020... 3 Budoucnost odpadového hospodářství

Více

Státní fond životního prostředí České Republiky

Státní fond životního prostředí České Republiky Státní fond životního prostředí České Republiky V ý r o č n í z p r á v a za rok 2001 Obsah: I. Úvodní slovo ředitelky II. Základní informace o činnosti SFŽP ČR III. Základní údaje o hospodaření SFŽP ČR

Více