MORAVSKÝ KRUMLOV IV. REKONSTRUKCE SÍDELNÍHO AREÁLU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MORAVSKÝ KRUMLOV IV. REKONSTRUKCE SÍDELNÍHO AREÁLU"

Transkript

1 ISSN Acta Mus. Moraviae, Sci. soc. XCIII: 39 50, 2008 MORAVSKÝ KRUMLOV IV. REKONSTRUKCE SÍDELNÍHO AREÁLU MORAVSKÝ KRUMLOV IV. A RECONSTRUCTION OF A SETTLEMENT AREA ZDEŇKA NERUDOVÁ MZM ANTHROPOS ABSTRACT The research of Palaeolithic station Moravský Krumlov IV done in (NERUDA NERUDOVÁ; in press) could hardly cover the complex surface extent of the investigated site. Considering this fact, we examined not only two main excavated areas but we also tested the extent of the Palaeolithic settlement by surface artefact survey and by system of probes. KEY WORDS: Czech Republic Krumlovský les Palaeolithic reconstruction of a settlement area Tento příspěvek vznikl v rámci grantu MK ČR č. DE07PO4OMG011. ÚVOD S exploatační oblastí rohovců Krumlovského lesa je svázána řada lokalit spadajících nejen do období starší doby kamenné. Při dlouholetém archeologickém výzkumu byla postupně v Krumlovském lese doložena extenzivní hloubková těžba místních rohovců zejména v období mladého neolitu a době bronzové (OLIVA NERUDA PŘICHYSTAL 1999; OLIVA 2003; 2004; 2005). Intenzivní činnost pracovníků ústavu Anthropos MZM v mikroregionu východních výběžků oblasti Krumlovského lesa podrobně mapovala nejen pozůstatky postpaleolitického využití krajiny, ale současně, shodně se zaměřením pracoviště, se neméně věnovala projevům i staršího osídlení. Povrchovými průzkumy byly zpřesňovány znalosti o dříve objevených lokalitách a v některých případech byly nalezeny lokality nové (Moravský Krumlov IV; Pravlov IVd). Výsledky průzkumů byly průběžně publikovány na stránkách tohoto časopisu (NERUDA NERUDOVÁ OLIVA 2004; NERUDA NERUDOVÁ 2006), v přípravě jsou také monografie (NERUDA NERUDOVÁ, v přípravě; OLIVA et al., v přípravě). Jedna z objevených lokalit (Moravský Krumlov IV) byla několik let intenzivně zkoumána a díky získaným datům poskytla nejen nový pohled na osídlení Krumlovského lesa v průběhu paleolitu, ale umožnila i popsat zcela unikátní technologický postup ve sbíjení listovitých hrotů (NERUDOVÁ 2003; NERUDOVÁ NERUDA 2004; NERUDA NERUDOVÁ 2005; NERUDOVÁ, v tisku a, b). ZPŮSOB STUDIA KRAJINY Princip terénního průzkumu vychází z metodologie tzv. sídelní archeologie, jejíž pojetí se ve střední a severní Evropě rozvíjí od 50. let 20. století. Zakladatelem konceptu moderní sídelní archeologie je H. Jankuhn, hlavní představitel göttingenské školy 1. Původně měla sídelní archeologie (v evropském kontextu) za úkol poznat strukturu a vývoj osídlení (k problematice sídelní archeologie v paleolitu nejnověji SVOBODA 2006). Postupně se ale nespokojila jen s pouhou povrchovou identifikací nových nalezišť, ale přeměnila se v samostatný výzkumný postup, jež má nově za úkol získávat specifické informace o povaze studovaného území ve vztahu k určitému areálu nebo většího regionu. Za pomoci dalších vědních disciplín je získáván objektivní pohled na využití krajiny v kontextu lidského osídlení (KANDEL 2005). Lokality pod širým nebem (na rozdíl od sídlišť v jeskyních) hrají zásadní 39

2 roli při studiu osídlení, protože poskytují příležitost studovat paleoprostředí a využití krajiny v širším měřítku (KANDEL 2005, 2). Takto mohou být studovány otázky např. ekonomické, ekologické či demografické. Obecný pohled na struktury osídlení může být rozdělen do tří rovin: na systém komunit v krajině, skupinu obydlí a na detailní pohled na jednotlivé obydlí. Předmětem analýzy jsou systémy vzájemných vztahů v jednotlivých úrovních. Základním východiskem prostorové analýzy je pak typologie a hierarchizace sídlišť (BINFORD 1978). Se zkoumanými pojmy pak souvisí i určení počtu obyvatelstva, což je zejména pro období paleolitu velice problematické. Velikost populace je mj. také ovlivněna okolní krajinou a naopak (viz SVOBODA 1999). V okolí sídliště se nachází zásobovací prostor, který má na základě množství svých zdrojů určitou výživnou hodnostu, přičemž únosnost krajiny lze zvýšit jen změnou technologie a ekonomiky (SVOBODA 1999, 25). Ačkoliv může být prostorová analýza osídlení lovců-sběračů nesnadná již pro svoji samotnou podstatu, které nezanechává v krajině viditelné stopy, byly vypracovány určité modely loveckých (paleolitických) areálů. Ty předpokládají pravidelný rytmus soustředění a rozptylu lovecko-sběračské populace podle ročních období a dostupnosti zdrojů. Jedním z modelů může být cyklický roční pohyb mezi nalezišti (uspořádanými v uzavřeném polygonu), nebo centrální model tábořiště, z nějž se výpravy vydávají a zase vracejí paprskovitě všemi směry (BINFORD 1980, Fig. 1). Například J. Richter na základě typologické náplně středoevropských (německých) micoquienských lokalit vytvořil model využití krajiny v období OIS 3 (zhruba mezi tis.lety). Každoroční území se nachází na rozhraní mezi horskými letními a podzimními až zimními nízce položenými oblastmi, v nichž migrovala zvěř mezi jejich sezónními útočišťmi (RICHTER 2006). Toto využívání lokalit v různých obdobích roku se také odráží ve skladbě nástrojů: zatím co na jaře a v létě je patrná variabilita v surovinách i nástrojích, mezi nimiž dominují unifaciální nástroje, jako jsou různé zoubky a drasadla, v zimních měsících převažují nástroje bifaciální a variabilita používaných surovin se snižuje (RICHTER 2006, 57 sq.). Pravidelné sezónní návraty na jedno místo jsou doloženy např. z období magdalénienu. Modely osídlení se mohou kombinovat za předpokladu, že se z původního okrajového tábořiště stane centrální sídliště. V kombinovaných prostředích (nížiny versus hory) přistupují další alternativy (SVOBODA 1999, 26). Podobně uvažují také J.P. Bocquet-Appel a P. Y. Demars, když uvádějí, že jedna a táž zóna sloužila v různých periodách k rozdílným funkcím: v klimaticky chladných obdobích poskytovala lovům-sběračům útočiště, kdežto v teplých obdobích mohla být použita jako výchozí bod (re)kolonizace (BOCQUET-APPEL DEMARS 2000, 555). POPIS ZKOUMANÉHO AREÁLU V pozdějším těžebním revíru VI (OLIVA 2005), na jeho východním až JVV svahu, v nadmořské výšce 320 metrů, bylo při výzkumu pravěké důlní činnosti v roce 1999 objeveno několik jádrovitých kusů, částečně pokrytých sintrem (detailně NERUDA NERUDOVÁ OLIVA 2004, 36). V místě nálezu byla ještě v témže roce položená sonda, později označená jako MK IV-4 2. Ukázalo se, že se artefakty nacházely v horní hladině a střední části interpleniglaciální půdy středowürmského stáří. V následujícím roce došlo k plošnému odlesnění oblasti a tak bylo možné nacházet v některých místech na povrchu terénu patinované artefakty. Původní sonda z roku 1999 byla o 1,5 metru rozšířena a prohloubena a další sonda byla položena v místech s největší koncentrací patinovaných artefaktů, zhruba 30 metrů západním směrem proti směru svahu (obr. 1). V této druhé sondě, označené jako MK IV-1 byla již mělce pod současným povrchem nalezena archeologická vrstva s množstvím artefaktů. Sonda byla proto postupně rozšířena. V letech jsme odkryli 16 m 2 plochy a zdokumentovali 3 archeologické vrstvy. Vrstva č. 1 se nacházela mělce pod povrchem na rozhranní holocenního B-horizontu a sprašového sedimentu, místy byly již nálezy z této vrstvy rozvlečeny na povrch. Vrstva 2 byla identifikována ve zbytcích půdního sedimentu v podloží, a v hloubce okolo 2,5 m se pak objevily ve spraši 40

3 Obr. 1. Fig. 1. Krumlovský les, revír VI. Křížky označují vymapované povrchové nálezy patinovaných artefaktů. Krumlov Forest, district VI. Crosses indicate open surface findings of Palaeolithic artefacts. artefakty vrstvy 3. Hledali jsme proto další možné místa s intaktními sedimenty a nálezy in situ. Aby se zjistil vztah mezi sondami IV-1 a IV-4, byly vzájemně spojeny řadou vrtů (NERUDA NERUDOVÁ OLIVA 2004, obr. 37; 40). Ukázalo se, že svrchní část profilu v MK IV-4 obsahuje navíc interpleniglaciální půdu v několika horizontech nad sebou (poloha kde se našly jádrovité kusy), která se ale nevyskytovala v sektoru IV-1. Pokusili jsme se tedy najít místo, kde by se nacházela tato půda. V další sondě MK IV-2 (obr. 1), položené západněji a výše po spádnici svahu než byla MK IV-1, nebyla zachycena archeologická vrstva s artefakty, ale pouze nedělená spraš. V jednom z profilů se vyrýsoval tmavý zásyp mladšího, postpaleolitického zásahu. Následným výzkumem zde byla odkryta a prokopána zemnice z doby halštatské (OLIVA et al., v přípravě). Z její výplně pochází kromě jiných předmětů také několik desítek patinovaných artefaktů, často pokrytých sintrovým povlakem. Skupina paleolitických artefaktů, vyčleněných při klasifikaci halštatské kamenné štípané industrie, obsahovala vedle zlomků a různých dekortikačních a preparačních odštěpů i několik zajímavých předmětů: zbytek konvergentně těženého úštěpového jádra (obr. 2:4), pravděpodobně zlomek drasadla (obr. 2:2), bazální část úštěpu s preparovanou patkou (obr. 2:3) a nedokončený asymetrický klínek drobnějších rozměrů (obr. 2:1). Sonda MK IV-3 byla položena zhruba 15 metrů severním směrem od sondy MK IV-1 (obr. 1). Postupně byla rozšířena až na 43 m 2 (výzkumy v letech ) a v jedné z šachtic byl zdokumentován téměř 7 metrů vysoký profil. Zde byl zachycen nejkomplexnější stratigrafický sled se třemi archeologickými vrstvami v superpozici (NERUDA NERU- DOVÁ OLIVA 2004, obr. 37). V průběhu prací byly postupně plochy MK IV-1 a MK IV-3 navzájem propojeny, aby se zjistil vzájemný vztah odkrytých vrstev. Sonda MK IV-5 byla umístěna 45 metrů severním směrem od plochy MK IV-3 a jejím účelem bylo zjistit rozsah interpleniglaciální pararendziny v severním směru. V celé dosažené mocnosti ale byla zachycena pouze spraš. Sonda bohužel neposkytla stratigrafickou korelaci s hlavní plochou ani žádné archeologické nálezy. Další sonda MK IV-6 (obr. 1) se nacházela mezi plochou IV-3 a sondou IV-2, ale také neposkytla žádné nálezy nebo stratigrafické členy. Poslední sondou MK IV-7 umístěnou jižně od plochy IV-1 jsme zamýšleli 41

4 Obr. 2. Fig. 2. Krumlovský les, artefakty ze sondy MK IV-2 ( halštatská zemnice ). Krumlov Forest, lithic artefacts from probe MK IV-2 ( Hallstatt dwelling pit ). zachytit bazální sedimenty odkryté na MK IV-1. Sonda byla ale umístěna příliš nízko, takže obě plochy nemohly být stratigraficky propojeny. Nicméně se touto poslední šachtou podařilo zdokumentovat bázi kvartérního souvrství a dosáhnout intaktního podloží. Popis provedených sond a vrtů je důležitý z hlediska vysvětlení geomorfologického utváření studovaného prostoru a také k vysvětlení jevů, ke kterým zde docházelo a jež ovlivnily námi zkoumané archeologické pozůstatky (k analýze postdezičních změn DIBBLE et al. 1997; MCPHERRON 2005). Nejvyšší místo tzv. revíru VI se nachází v nadm. výšce 340 metrů, kde místy na povrch vybíhají tercierní písky a zvětralinový plášť brněnského masívu. Námi zkoumané plochy se nacházejí na východním úbočí relativně příkrého svahu. Původní povrch v místech zkoumané plochy MK IV-3 se svojí absolutní nadmořskou výškou (321 metrů) nachází o 2 metry výše než povrch plochy MK IV-1. Současně jsou obě sondy kolmé na vektor svahu (obr. 1). Sonda MK IV-1, respektive MK IV-7, je z jihu ohraničena svahem, pod nímž v současnosti protéká sezónní vodoteč. Převýšení ke dnu údolí činí 36 metrů. Sklon archeologických vrstev zde nerespektuje vektor svahu, ale zanořuje se spíše opačným směrem, takže v sondě MK IV-3 se již tytéž vrstvy (vrstva 1 a 2) nacházely o 2 metry hlouběji. Sklon báze sedimentu I je 0,5 metru na jeden metr délky. Interpleniglaciální pararendzina se szeletienskými artefakty (vrstva 0) z plochy MK IV-3 je korelovatelná s nálezy v sondě MK IV-4 (NERUDA NERUDOVÁ OLIVA 2004, obr. 37). Zde je interpleniglaciální půda nasunuta vlivem soliflukce v několika horizontech nad sebou. Geliflukce dle T. Czudka u nás působila již od sklonu svahů 1-2, nebo místy až 3, podle vlhkostních poměrů a obsahu jemnozemí ve zvětralinách (CZUDEK 1997, 51). Korelace vrstev mezi plochami MK IV-3 a MK IV-4 ukázala jejich sklon po spádnici svahu (NERUDA NERUDOVÁ OLIVA 2004, obr. 37) stejně jako geologické vrty mezi plochami MK IV-1 a MK IV-4 (NERUDA NERUDOVÁ OLIVA 2004, obr. 41). Při mapování povrchových nálezů patinované štípané industrie, které probíhalo současně s archeologickým výzkumem, byly do mapy zanášeny nálezy jednotlivých artefaktů 42

5 Obr. 3. Krumlovský les, revír VI. Šipky označují směr pohybu sedimentů, ovály sekundární přemístění paleolitických artefaktů. Fig. 3. Krumlov Forest, district VI. The arows show the direction of sediment solifluction, the ellipses indicate secondary dislocation of palaeolithic artefacts. spolu se zaměřováním jejich absolutních souřadnic pomocí GPS přístroje. Výsledky těchto povrchových sběrů jsou do jisté míry ovlivněny tehdejším aktuálním vegetačním pokryvem, kdy i po plošném odlesňování byla vlastně celá oblast Krumlovského lesa zarostlá vysokou trávou a křovinami, nicméně porovnáním souřadnic nálezů ze sběrů s umístěním výše popsaných sond získáme přehled o hustotě a plošném rozptylu paleolitického osídlení. Ojedinělé povrchové nálezy se kryjí v linii JJV sklonu svahu (obr. 1, označeny křížky), v nejvyšším místě se nacházejí pod temenem kopce, pod vrstevnicí 340 metrů. Ačkoliv jsou nálezy mezi tímto místem a sondou IV-2 relativně hustě koncentrované, musely zde být přesunuty z jiného místa, jak naznačují průběhy vrstev vzhledem ke sklonu svahu. Další povrchové nálezy pocházejí z míst, kde se kopec prudce svažuje do hlubokého, ostře proříznutého údolí. Zde se na jižním svahu nacházely patinované artefakty jak na povrchu, tak v přemístěných sedimentech neolitických a halštatských dolovacích jam (obr. 3, bílé ovály). Část nálezů byla sekundárně vyerodována na současný povrch v místech, kde vrstvy vybíhaly nebo byly proříznuty (artefakty v oválu č.1 pod sondami IV-7, IV-1 a IV-3), část jich byla v holocénu redeponována.v sondě VI-9-1 v šachtě č. 4 byly paleolitické artefakty nalezeny až 700 cm hluboko pod povrchem v překopaných písčitých sedimentech (M. Oliva, osobní sdělení; obr. 3, ovál č. 2). Intenzivním dolováním rohovců v pravěku byly zřejmě na relativně velké ploše zničeny zbytky pleistocénních vrstev s artefakty. Pozitivně stratifikované artefakty se nacházely v sondách IV-1 a IV-3. Vrstva 0 se szeletienskými artefakty nebyla v sondě IV-1 zachycena. Pokračuje ale severním a východním směrem a ojedinělé artefakty v interpleniglaciální půdě byly zachyceny v sondě IV-4. Průběh vrstvy 0 vzhledem k současném sklonu terénu jde šikmo proti úklonu svahu. Vrstva byla sekundárně přemístěná z místa, které je v současnosti oderodované, jak naznačuje šipka č.1 na obr. 3, a to minimálně několikrát po sobě, jak dokládá profil v sondě IV-4 i IV-3. Také středopaleolitické vrstvy 1, 2 a 3 jsou velmi výrazně nakloněny proti směru současného sklonu terénu, v některých místech mnohem více, než sedimenty z würmského intepleniglaciálu (obr. 3, šipka 2; obr. 4). 43

6 Kromě stratigrafické korelace průběhu jednotlivých vrstev teorii o opakovaných redepozicích celých bloků sedimentů včetně příslušných archeologických nálezů dokládají i mikromorfologické a palynologické posudky. Ze zhodnocení odebraných vzorků pro mikomorfologickou analýzu vyplývá, že s výjimkou dvou nejmladších poloh (vzorek 6 a 7 z báze a vrchní části vrstvy 0) všechny ostatní vzorky z vrstvy 1 a 2 odpovídají půdním sedimentům. Archeologické nálezy středního paleolitu z vrstev 1 3 neleží v autochtonních fosilních půdách, nýbrž v jejich sedimentech (většinou smísených). Podle určení L. Smolíkové zde není zastoupena ani jediná půda v autochtonní pozici. V blízkosti daného stanoviště se v minulosti tvořily jednak podstatně starší braulehmovité luvizemě, jednak později slabě vyvinuté luvizemě. Přemístěný materiál prvých z nich se vyskytuje v polohách vzorků 0, 1 a 2, řídce ještě i ve vzorku 5, druhých ve vzorcích 3, 4 a 8. Kdyby byly některé z uvedených půd autochtonní, pak by zde byl rámcově doložen buď PK V, méně pravděpodobně VI (holsteinský interglaciál bazální braulehmovité parahnědozemě, které se v jeho průběhu celkem čtyřikrát opakují), anebo PK IV. Ovšem celý bazální úsek profilu MK IV-3 (NERUDA NERUDOVÁ OLIVA 2004, obr. 37, sediment K) se vyznačuje pronikavým sedimentačním neklidem, vedoucím až k částečné redepozici svých hlavních členů. V takových případech je nutné počítat s retardací, tj. s možností časového rozdílu mezi existencí autochtonní půdy a usazením příslušného půdního sedimentu (tedy s tvorbou příslušné půdy v teplém období a její redepozicí v chladném, případně následných chladných obdobích; SMOLÍKOVÁ in NERUDA NERUDOVÁ, v přípravě). Je otázkou, kdy tyto rozsáhlé redepozice probíhaly: vzhledem k nálezům artefaktů středního až mladého paleolitu (OIS 8 začátek rissu až W2/3 OIS 3a) je příslušný interval příliš široký. Redepozice mohla probíhat jak brzy po ukončení vývoje jednotlivých původních půd, tak podstatně později. Podle prof. L. Smolíkové se druhá varianta jeví pravděpodobnější, a to nejen vzhledem archeologickému obsahu, ale i k problematickým mrazovým klínům, opakujícím se panterovaným půdám atd. Podstatné jsou výsledky OSL datování, které opakované přemísťování sedimentů potvrzují (RHODES et al., v přípravě). Také palynologický posudek svědčí o značném neklidu na lokalitě. Ve většině odebraných vzorků se nacházely kolonie rodu Botryococcus, jejichž přítomnost svědčí o existenci vodního prostředí. Zelené řasy byly nalezeny jak v sedimentu interpleniglaciální pararendziny, tak ve spodním souvrství fosilních půdních sedimentů. Ve dvou vzorcích byl dokonce zjištěn vyšší počet kolonií zelených řas, než pylových zrn a spor. Ve svrchní části profilu MK IV-3 (vrstva 0) byla zjištěna ojedinělá pylová zrna (líska, jilm, bříza, dub, borovice), ve vzorcích ze spodní části profilu je četnost pylů dřevin bohatší, jejich druhové spektrum se v zásadě neliší. Zastoupení bylin bylo vždy vyšší než dřevin, celkově bylo společenstvo poměrně monotónní (Asteraceae, Plantago, Poaceae, Thalictrum). Celkový charakter asocia- Obr. 4. Vertikální průběh artefaktů v sondách MK IV-1 a MK IV-3. Fig. 4. The vertical correlation of lithic artefacts in probes MK IV-1 and MK IV-3. 44

7 ce pylových zrn, spor a těl zelených řas s velkou pravděpodobností indikuje, že studované sedimenty vznikaly v obdobích s chladným klimatem a existencí vodních nádrží s malým obsahem živin. Vegetace měla stepní až lesostepní charakter, místy rostoucí na zamokřeném substrátu. Nebyly zastiženy prvky typické pro interglaciální klima (DOLÁKOVÁ in NERUDA NERUDOVÁ, v přípravě). Vzhledem k průběhu stratigrafie a sklonu vrstev a také vzhledem k výsledkům provedených analýz je pravděpodobné, že v místech dnešního údolí v pleistocénu pokračoval svah kopce, nebo údolí nebylo tak široké a hluboké 3. Do dnešní podoby bylo údolí pravděpodobně vymodelováno v závěru pleistocénu nebo na počátku holocénu, protože pravěká důlní činnost 4 pokrývá plynule celý příkrý svah údolí po jeho délce i výšce (otázka stáří údolí je v současnosti studována P.Roštínským). Vzhledem ke sklonu terénu docházelo k opakovaným svahovým pohybům, při nichž byly unášeny velké bloky půd i s artefakty, které ale zůstávaly in situ, jak dokládají provedené remontáže i prostorová distribuce artefaktů v každé ze zkoumaných archeologických vrstev (NERUDA NERUDOVÁ, v přípravě; k tomu též MONTET-WHITE WILLIAMS 1994). Sedimenty byly redeponovány v odpovídající časové posloupnosti, jak dokládá nejen jejich stratigrafický sled, tak také získaná absolutní OSL data (RHODES et al. v přípravě; NERUDA NERUDOVÁ, v přípravě). ROZSAH PALEOLITICKÉHO OSÍDLENÍ V kontextu mladopaleolitického osídlení bylo kromě ojedinělých nálezů patinovaných artefaktů z užší oblasti Krumlovského lesa do dnešního dne popsáno celkem 6 lokalit spadajících do období szeletienu. Na východních svazích Krumlovského lesa se nacházejí čtyři stanice. Nejvýznamnější z nich, která je charakterizovaná jako atelier s výrobou listovitých hrotů (NERUDA NERUDOVÁ 2005; NERUDOVÁ, v tisku), již byla popsaná v předcházejících odstavcích. Moravský Krumlov II Vysoká hora (obr. 5) je prozatím jedinou výjimkou v charakteru doloženého paleolitického osídlení. Vlastní lokalita se nachází na plochém temeni návrší, v nadmořské výšce 338 metrů. Jako jediná poskytla soubor industrie, na jehož podkladě se můžeme domnívat, že jde o lokalitu sídlištní (OLIVA 2008). Samotný výběr polohy na vysokém návrší by umožňoval, za předpokladu existence odlesněné krajiny, kontrolovat současně východní a omezeně i západní část Krumlovského lesa. Obr. 5. Fig. 5. Oblast Krumlovského lesa s nejvýše položenými lokalitami. Krumlov Forest area with sites located at the highest altitude. 45

8 velké středně velké malé velmi malé Graf 1. Prostorové rozmístění szeletienských lokalit. 1 Dolní Kounice V, 2 Dolní Kounice III, 3 Dolní Kounice II, 4 Dolní Kounice I, 5 Mělčany I, 6 Dolní Kounice X, 7 Pravlov V, 8 Němčičky II, 9 Pravlov IVa, IVc, 10 Pravlov VIII, 11 Pravlov VI, 12 Trboušany I, 13 Trboušany II, 14 Maršovice VI, 15 Moravský Krumlov VII, 16 Moravský Krumlov IV, 17 Maršovice I, II, 18 Moravský Krumlov II, 19 Moravský Krumlov III, 20 Jezeřany I, 21 Jezeřany IIIa, IIIb, 22 Jezeřany II, 23 Jezeřany IV, 24 Vedrovice VII, 25 Vedrovice IIIa, 26 Vedrovice IIIb, IV, 27 Vedrovice V. Graph 1. Spatial distribution Szeletian sites on the eastern slopes of the Krumlov Forest area on the basis absolute JTSK coordinates Moravský Krumlov II , ,0 338 temeno Moravský Krumlov III , ,1 340 V Moravský Krumlov IV , ,0 320 JV Moravský Krumlov VII , ,6 325 V Polohu Moravský Krumlov III reprezentuje malá kolekce artefaktů, v níž se vedle jiných nástrojů nachází i zlomek listovitého hrotu. Nálezy pocházejí z jediného sběru (OLIVA 2008). Poslední szeletienskou lokalitou je Moravský Krumlov VII (obr. 5), odkud byl popsán i ojedinělý nález listovitého hrotu (OLIVA 2008). Tyto čtyři stanice reprezentují prozatím nejvýše situované známé paleolitické osídlení na východních výběžcích Krumlovského lesa. S výjimkou MK IV, odkud je doložen i střední paleolit, náleží toto osídlení vždy kultuře szeletienu. Tato kultura je v širší oblasti severovýchodně a východně Krumlovského lesa zastoupena třemi desítkami lokalit, většinou malými (do 100 kusů industrie) až středně velkými (do 700 kusů) stanicemi (graf 1). K velkým sídlištím můžeme řadit celkem 6 stanic, jejichž inventář je reprezentován tisícovkami kusů štípané industrie: Vedrovice V, Jezeřany I, II, IV, Moravský Krumlov IV a Trboušany I. Největší stanice dělí téměř pravidelné rozestupy a jsou obklopené menšími lokalitami. Zvláště nápadná je pak linie malých lokalit, nacházející se východně od MK IV (graf 1) a pokračující směrem k Pravlovu. Koncentrace osídlení v blízkosti surovinových zdrojů umožňovala kontrolu jejich využívání, distribuci suroviny a stěžejních výrobků z ní vyrobených listovitých hrotů vně exploatač- 46

9 vzdálenost k vodě nadmořská výška Lineární (vzdálenost k vodě) Pravlov 6 Pravlov 8 Pravlov 4a Pravlov 4c Trboušany 2 Němčičky 2 Maršovice 6 Jezeřany 3 Jezeřany 3a Trboušany 1 Pravlov 5 Dolní Kounice 10 Jezeřany 2 Vedrovice 4 Dolní Kounice 1 Maršovice 2 Jezeřany 1 Vedrovice 5 Maršovice 1 Dolní Kounice 2 Vedrovice 7 Dolní Kounice 3 Vedrovice 3b Mělčany 1 Dolní Kounice 5 Jezeřany 4 Vedrovice 3a Dolní Kounice 16 Moravský Krumlov 4 Moravský Krumlov 7 Moravský Krumlov 2 Moravský Krumlov 3 Graf 2. Vzdálenost lokalit szeletienu k vodním zdrojům (levá osa) a jejich absolutní nadmořská výška (pravá osa grafu). Vzdálenost k vodě má se zvyšující se nadmořskou výškou mírně sestupnou tendenci. Graph 2. Distance of the Szeletian sites to water sources (left axis) and their elevation above sea level (right axis). The distance to water source shows slightly decreasing trend while altitude increases. ní oblasti, a naopak přijímání surovin (a hotových nástrojů) z vnějších zdrojů (hlavně tedy spongolitu, silicitu z glacigenních sedimentů a radiolaritu). Kromě výchozů suroviny oblast nabízela výhodu využití rozdílných ekosystémů; od nejnížeji situovaných stanic nacházejících se v nadmořské výšce pouhých 200 metrů až po výhodně umístěné lokality ve výšce téměř 350 metrů n.m. s velmi dobrým výhledem do oblasti Dyjskosvrateckého úvalu. Všechny lokality měly současně dobrý přístup k vodním zdrojům (mezi 125 až 1450 metry; graf 2). Na základě srovnání přítomnosti či absence určitých jevů v dochovaných inventářích je možné sledovat také moblilitu paleolitické populace. Jednou z možností může být určení mobility na základě srovnání znaků mezi kamennými inventáři (a dalšími sídelními projevy jsou-li dochovány) jednotlivých lokalit, jako to například pro středopaleolitické soubory z Německa učinil J. RICHTER (2006) nebo srovnání délky doby užívání sídliště ( time of activity ) jaké provedl pro období mezi závěrem středního a počátkem mladého paleolitu v Bavorsku T. UTHMEIER (2000). Podle něj indikují lokality s listovitými hroty a tenkými bifasy (altmühlienskými, szeletienskými) specializované krátkodobé aktivity (tzv. exportní), kdežto klasické micoquienské soubory s vysokým počtem a diverzifikací bifaciálních nástrojů včetně různých redukovaných bifasů jsou odrazem dlouhodobé aktivity (tzv. hromadící; UTHMEIER 2000, 146). Mezi těmito dvěma skupinami se nacházejí malé micoquienské a moustérienské soubory s blíže nespecifikovatelnou distribucí nástrojů, které jsou interpretovány jako výsledek kratší časové aktivity nebo smíšených činností (UTHMEIER 2000, 146). ZÁVĚR Na počátku mladého paleolitu, zejména v szeletienu, dochází ve srovnání s poměrně skromnými pozůstatky předcházejícího staršího osídlení k prudkému nárůstu počtu stanic, což souvisí s pohybem většího počtu lidí. Jejich velikost a rozmístění v krajině naznačuje strukturu, v níž jsou větší lokality obklopeny drobnými, zřejmě loveckými stanicemi. Na východní straně KL zaujímají szeletienské stanice souvislý pás podél jeho výběžků, podélně orientovaný ve směru SV-JZ. Větší lokality se střídají v pravidelných rozestupech a ty menší zaujímají prostor mezi nimi. Zmíněný pás lokalit může naznačovat komunikační trasu, kudy se szeletienští lovci mohli stýkat s oblastí Bobravy, Vyškovské brány a Drahan- 47

10 ské vrchoviny. Zároveň se zde prolínají dva různé modely osídlení krajiny: tím prvním je centrální model s několika vůdčími stanicemi (Vedrovice V, Jezežany I, II, IV), z nichž byly vedeny výpravy (sezónní nebo prospektorské) severním až severozápadním směrem. Druhý model využití krajiny je spojen s prospektorskou činností hledáním zdrojů kamenné suroviny, při němž pravěcí prospektoři došli na okraj svého tehdejšího světa, neboť JV svahy Krumlovského lesa, na základě našeho současného poznání, zároveň představují naši nejjižnější szeletienskou oikumenu. Který model kterému předcházel, nebo zda se mohly navzájem doplňovat, není zřejmě možné zatím rozhodnout. Veškeré známé osídlení se soustřeďuje hlavně na východní výběžky Krumlovského lesa, kde se mnohé stanice plošně překrývají a mnohé z nich vykazují pozůstatky několikanásobného osídlení stejnou skupinou lovců nebo stejnou kulturou (protože kulturně cizorodé prvky se tu prakticky nevyskytují) v delších časových horizontech. Temena kopců nepředstavovaly žádnou překážku, ale byly osídlovány na přirozené nejkratší trase napříč kopci. Ačkoliv je v oblasti doloženo souvislé osídlení od starého až do pozdního paleolitu, patří nejvýraznější a nejrozsáhlejsí osídlení kultuře szeletienu. Osídlení plynule překračuje temeno Krumlovského lesa a šíří se i západním směrem. Zde již není koncentrace lokalit tak patrná, ale to souvisí i se stavem bádání, neboť při každé nové povrchové prospekci se objeví další jedna či více drobných lokalit. Ačkoliv na západní straně lesa a dále směrem k Českomoravské vysočině se množství dostupné suroviny snižuje, je nepochybné, že zdroje rohovce typu Krumlovský les hrály důležitou byť ne již tak dominantní roli i v tomto prostoru. LITERATURA BINFORD, L. R. 1978: Dimensional Analysis of Behavior and Site Structure: Learning from an Eskimo Hunting Stand. American Antiquity, Vol. 43, Issue 3, BINFORD, L. R. 1980: Wilow Smoke and Dogs Tails: Hunter-Gatherer Settlement systems and Archaeological Site Formation. American Antiquity 45, Issue 1, BOCQUET-APPEL, J.-P. DEMARS, P.-Y.: 2000: Population Kinetics in the Upper Palaeolithic in Western Europe. Journal of Archaeological Science 27, CZUDEK, T. 1997: Reliéf Moravy a Slezska v kvartéru. Sursum. Tišnov. DIBBLE, H. L. et al. 1997: Testing the Reality of a Living Floor with Archaeological Data. American Antiquity 65, Issue 4, KANDEL, A. W. 2005: Comparative Studies in Landscape Archaeology. Disertace. Geowissenschaft Fakultät der Eberhard- Karls-Universität. Tübingen. McPHERRON, S. J. P. 2005: Artifact orientations and site formation processes from total station proveniences. Journal of Archaeological Sciences 32, MONTET-WHITE, A. WILLIAMS, J. T. 1994: Spatial Organization at a Winter Campsite of the Last Glacial Maximum: The Case of Grubgraben AL 1. Journal of Anthropological Archaeology 13, NERUDOVÁ, Z. NERUDA, P. 2004: Les remontages des gisements szeletiens en Moravie (République Tchèque). Anthropologie 42/3, NERUDA, P. NERUDOVÁ, Z. 2005: The development of the production of lithic industry in the Early Upper Palaeolithic of Moravia. AR LVII, NERUDA, P. NERUDOVÁ, Z. 2006: Výzkumy stratifikovaných paleolitických stanic u Dolních Kounic a Pravlova v roce AMM Sci. soc. 91, NERUDA, P. NERUDOVÁ, Z. v přípravě: Moravský Kumlov IV. S příspěvky W. Davise, N. Dolákové, A. Duškové, S. Krásné, M. Horsáka, P. Roštínského & L. Smolíkové. NERUDA, P. NERUDOVÁ, Z. OLIVA, M. 2004: Stratigrafie paleolitických lokalit v oblasti Krumlovského lesa (okr. Znojmo). AMM Sci. soc. 89, NERUDOVÁ, Z. 2003: Moravský Krumlov IV (okr.znojmo). PV 44, NERUDOVÁ, Z. v tisku a: Moravský Krumlov IV: The Szeletian reduction strategy on the basis of he refittings. NERUDOVÁ, Z. v tisku b: Způsob výroby listovitých hrotů v szeletienu. Sborník Zd. Měřínskému. FF MU Brno. OLIVA, M. 2003: O nezanedbatelnosti neočekávaného: štípaná industrie starší doby bronzové na Moravě. AR 55, OLIVA, M. 2004: Flint mining, Rondels, Hillforts... Symbolic works or too much free time? AR 56,

11 OLIVA, M. 2005: Výzkum pravěké těžby rohovce v Krumlovském lese. AMM Sci. soc. 90, OLIVA, M. 2008: Paleolitické osídlení litické exploatační oblasti Krumlovský les. AMM sci. soc. 93, OLIVA, M. et al. v přípravě: Pravěké hornictví v Krumlovském lese. OLIVA, M. NERUDA, P. PŘICHYSTAL, A. 1999: Paradoxy těžby a distribuce rohovce z Krumlovského lesa, Památky archeologické XC, RHODES, E. et al. v přípravě: The Middle to Upper Palaeolithic Transition in the Czech Republic and Slovakia: Preliminary Optically Stimulated Luminescence Chronology. RICHTER, J. 2006: Neanderthals in their landscape. In: B.Demarsin et M.Otte (eds.): Neanderthals in Europe. Proceedings of the International Conference, held in the Gallo-Roman Museum in Tongeren (September th 2004). ERAUL 117, Liège. SVOBODA, J. 1999: Metody, analogie a interpretace v paleolitickém výzkumu. PV 39 ( ), Brno. SVOBODA, J. A. 2006: Sídelní archeologie loveckých populací. K dynamice a populační kinetice mladého paleolitu ve středním Podunají. PV 47, UTHMEIER, T. 2000: Stone Tools, Time of Activity, and the Transition from the Middle to the Upper Palaeolithic in Bavaria (Germany). In: J. Orschiedt G.-C. Weniger (eds.): Neanderthals and Modern Humans Discussing the Transition: Central and Eastern Europe from B.P. Neanderthal Museum, POZNÁMKY 1 Na rozdíl od pojetí tzv. Siedlungsarchäologie G. Kossiny a J.Kostrzewského se sídelní archeologie zabývá formami a strukturou lidských sídel a procesy osídlování v ekonomických, ekologických a společenských aspektech. 2 Podle nového katastrálního členění (mapový list Ivančice , 2.vydání z roku 1998) již oblast patřila k Moravskému Krumlovu a proto také byla lokalita pojmenována Moravský Krumlov, pořadím IV (NERUDO- VÁ 2003). 3 Podle předběžného posouzení geomorfologa. 4 V těchto místech jsou nejstarší doly datovány do období MMK (OLIVA 2005). SUMMARY In 1999 several core pieces partly covered by sinter were found during the research of prehistoric mining activities in so called district VI on its east to south-east-east slope at 320 metres above sea level (more details NERUDA NERUDOVÁ OLIVA 2004, 36). Several probes were laid here (MK IV-1 to MK IV-7, Fig. 1) which were meant to reveal the extent of the Palaeolithic settlement, layer locations and their correlations. The most important stratigraphic features were exposed in probes MK IV-1 and MK IV-3 which correlate to the first probe (later denominated as MK IV-4). Other probes did not offer any stratigraphic features or Palaeolithic artefacts of interest. A Hallstatt dwelling pit was found and examined in probe MK IV-2 (OLIVA et al. in press). Its content produced artefacts including dozens of patinated items often covered with sinter. The collection of Palaeolithic artefacts sorted during the classification of a Hallstatt chipped industry included fragments, various decortication and preparation chips and a number of very interesting artefacts: a rest of a convergently exploited flake core (Fig. 2:4), likely a fragment of a side scraper (Fig. 2:2), a basal part of a flake with prepared base (Fig. 2:3) and an unfinished asymetric backed knife of small size (Fig. 2:1). The highest point of so called district VI is at 340 metres above sea level. There are spots with outlet of tertiary sand and geest of Brno s massive. We investigated areas located on the steep eastern hill side. The original surface of site MK IV-3 is located 2 metres (321 metres above sea level) higher than the surface of site MK IV-1. Both probes are perpendicular to the slope vector (Fig. 1). Probe MK IV-1, respectively MK IV-7, is bordered with deep terrain depresion from south; there is a seasonal water course in presence. The declination of archaelogical layers does not respect the actual slope vector and it dips even deeper. The same layers (layers 1 and 2) are two metres deeper in probe MK IV-3. Interpleniglacial pararendzina with Szeletian artefacts (layer 0) from site MK IV-3 correlates to findings in MK IV-4 (NERUDA NERUDOVÁ OLIVA 2004, Fig. 37). Interpleniglacial soil is deposited in several horizons one above another due to solifluction. Correlation of layers in probes MK IV-3 and MK IV-4 showed their slope follows the hillslope (NERUDA NERUDOVÁ OLIVA 2004, Fig. 37) as the geologic boreholes between probes MK IV-1 and MK IV-4 (NERUDA NERUDOVÁ OLIVA 2004, Fig. 41). Fingings of artefacts were charted to a map together with GPS positioning during the maping of open surface collections of patinated chipped industries and archaelogical research done at the same time. Isolated open surface collections coincide in line of the south-south-east hill inclination (Fig. 1, marked with crosses). The highest poing with findings was just under the hilltop and a contour line of 340 metres above sea level. Although 49

12 the findings are relatively abundant between this spot and probe IV-2, they have had to be relocated to this position from another spot as indicated by layer direction compared to the hill slope. Another open surface artefacts come from the site where the slope drops down to a deep sharply curved valley. Patinated artefacts were found both on surface and relocated sediments of Neolithic and Hallstatt mine holes on the southern slope (Fig. 3, white ellipses). A part of findings was secondarily moved to the present surface by erosion on spots where layers emerge on surface (artefacts in ellipse No. 1 under probes IV-7, IV-1 and IV-3); a part of them was redeposited in the Holocene. The Palaeolithic artefact of probe VI-9-1 in shaft 4 were found up to 700 cm deep under the surface in dug sandy sediments (M. Oliva, personal message; Fig. 3, ellipse No. 2). Intense chert mining in prehistory probably destroyed remains of Pleistocene layers with artefacts on relatively large area. Positively stratified artefacts were found in probes IV-1 and IV-3. Layer 0 with Szeletian artefacts was not present in probe IV-1. The layer runs northwardly and eastwardly and isolated artefact were located in interpleniglacial soil of probe IV-4. The course of layer 0 is slanted to the hill drop regarding the present terrain slope. The layer was secondarily relocated from a spot, which is eroded nowadays as shown by an arrow No. 1 in Fig. 3 and it happened at least 3 times as documented by the profile in probe IV-4. The Middle Palaeolithic layers 1, 2 and 3 are also markedly angled contra the present terrain slope (Fig. 3, arrow No. 2; Fig. 4). The theory of repeated redepositing of complete sediment blocks including Palaeolithic findings is supported not only by the stratigraphic correlation of layer courses but also by micromorphologic and palynological surveys. Evaluation of samples (collected for a micromorphologic analysis) shows all samples correspond to soil sediments (except samples 6 and 7 picked from the base and an upper part of layer 0; two latest locations). Archaelogical findings originated from layer 1 3 do not lie in autochthonic fossil soils but in their sediments (mainly mixed). The palynological survey also documents a turbulent site history. The majority of collected samples produced colonies of genus Botryococcus whose presence shows evidence of water environment. The overall character of pollen, spore and green alga bodies indicates, with high probability, the studied sediments were formed in a period with cold climate and water pools with low content of nutrients. The vegetation was of steppe or forest steppe character growing on some spot on wet substratum. Features typical for interglacial climate were not described (Doláková in NERUDA NERUDOVÁ in press). Considering the stratigraphy, the layer angle and the conslusions of done analyses it is probable there was a hill side in the Pleistocene in the area of a today s valley or the valley was not so wide or deep. The present valley shape was likely modelled in the late Pleistocene or the beginning of the Holocene as the prehistory mining activity covers continuously whole steep valley hill side. Due to the terrain angle there have been repeated solifluction incidents when huge blocks of soil with artefacts were carried down but the artefacts stayed in situ as supported by done reconstructions and spatial distribution of artefacts in all studied archaelogical layers (NERUDA NERUDOVÁ in press; also MONTET-WHITE WILLIAMS 1994). Sediments were redeposited in corresponding time line as documented not only by their stratigraphic sequence but also by gained absolute OSL data (NERUDA NERUDOVÁ in press). 50

MATERIÁLY NOVÉ ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY Z KATASTRU POPŮVEK, OKRES TŘEBÍČ

MATERIÁLY NOVÉ ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY Z KATASTRU POPŮVEK, OKRES TŘEBÍČ MATERIÁLY NOVÉ ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY Z KATASTRU POPŮVEK, OKRES TŘEBÍČ Jitka Knotková, Muzeum Vysočiny Třebíč Martin Kuča, Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Brno Úvod

Více

Foto č. 1. Pohled na lokalitu Stachovice 1. Obora od severu.

Foto č. 1. Pohled na lokalitu Stachovice 1. Obora od severu. Významné objevy pravěkých archeologických lokalit v okolí povodí Husího potoka na Fulnecku. Daniel Fryč V průběhu let 1996 2007 autor článku a předseda Archeologického klubu v Příboře Jan Diviš při povrchovém

Více

Novostavba bytového domu vč. přípojek inženýrských sítí, zpevněné plochy ve dvorní části na parc. č. 413/1, 430, 431, 2962 v k. ú.

Novostavba bytového domu vč. přípojek inženýrských sítí, zpevněné plochy ve dvorní části na parc. č. 413/1, 430, 431, 2962 v k. ú. Ar chaia č.j. NZ 01/07 Novostavba bytového domu vč. přípojek inženýrských sítí, zpevněné plochy ve dvorní části na parc. č. 413/1, 430, 431, 2962 v k. ú. Opava-Předměstí Předběžná zpráva o výsledcích archeologického

Více

Archeologické poklady Morašic

Archeologické poklady Morašic Archeologické poklady Morašic Mgr. Alena Hrbáčková, Jihomoravské muzeum ve Znojmě Z katastru obce Morašic pochází řada významných archeologických nálezů. Z neolitu publikoval V. Podborský náhodný nález

Více

Praha Malá Strana Stav a perspektivy výzkumu. Jarmila Čiháková Jan Havrda

Praha Malá Strana Stav a perspektivy výzkumu. Jarmila Čiháková Jan Havrda Praha Malá Strana Stav a perspektivy výzkumu Jarmila Čiháková Jan Havrda HRADČANY Pražský hrad MALÁ STRANA 1257 STARÉ MĚSTO 1360 barokní opevnění NOVÉ MĚSTO Mapa Prahy s vyznačením jednotlivých historických

Více

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová č.j. NZ 50/07 Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu ARCHAIA Olomouc, o.p.s. Feat. ARCHAIA Brno o.p.s. 2007 2 Tato práce, která vznikla

Více

PALEOLITICKÁ LOKALITA SKALKA U PROSTĚJOVA I NA SKALKÁCH

PALEOLITICKÁ LOKALITA SKALKA U PROSTĚJOVA I NA SKALKÁCH ISSN 0323-0570 Acta Mus. Moraviae, Sci. soc. XCIX: 2, 159 167, 2014 PALEOLITICKÁ LOKALITA SKALKA U PROSTĚJOVA I NA SKALKÁCH PALAEOLITHIC SITE SKALKA U PROSTĚJOVA I NA SKALKÁCH ONDŘEJ MLEJNEK 1 PETR ŠKRDLA

Více

PŘÍKLADY POUŽITÍ ELEKTROMAGNETICKÝCH METOD PŘI LOKALIZACI HLAVNÍHO DŮLNÍHO DÍLA

PŘÍKLADY POUŽITÍ ELEKTROMAGNETICKÝCH METOD PŘI LOKALIZACI HLAVNÍHO DŮLNÍHO DÍLA PŘÍKLADY POUŽITÍ ELEKTROMAGNETICKÝCH METOD PŘI LOKALIZACI HLAVNÍHO DŮLNÍHO DÍLA EXAMPLES OF USING ELECTROMAGNETIC METHODS FOR LOCALIZATION OF THE MAIN SHAFT Jiří Nedvěd 1 Abstrakt V předkládaném příspěvku

Více

POČET ROČNÍKŮ JEHLIC POPULACÍ BOROVICE LESNÍ. Needle year classes of Scots pine progenies. Jarmila Nárovcová. Abstract

POČET ROČNÍKŮ JEHLIC POPULACÍ BOROVICE LESNÍ. Needle year classes of Scots pine progenies. Jarmila Nárovcová. Abstract POČET ROČNÍKŮ JEHLIC POPULACÍ BOROVICE LESNÍ Needle year classes of Scots pine progenies Jarmila Nárovcová Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Výzkumná stanice Opočno Na Olivě 550

Více

Silicified stems of upper Paleozoic plants from the Intra Sudetic and Krkonoše Piedmont basins

Silicified stems of upper Paleozoic plants from the Intra Sudetic and Krkonoše Piedmont basins Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Studijní program: Geologie Studijní obor: Paleobotanika Mgr. Václav Mencl Zkřemenělé stonky svrchnopaleozoických rostlin z vnitrosudetské a podkrkonošské

Více

Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV

Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV Abstract In the year 2007 research program on test locality Melechov continued

Více

PALEOLITICKÉ OSÍDLENÍ STŘEDNÍHO POJIHLAVÍ MIKROREGIONÁLNÍ STUDIE

PALEOLITICKÉ OSÍDLENÍ STŘEDNÍHO POJIHLAVÍ MIKROREGIONÁLNÍ STUDIE ISSN 0323-0570 Acta Mus. Moraviae, Sci. soc. XCVII: 1, 15 44, 2012 PALEOLITICKÉ OSÍDLENÍ STŘEDNÍHO POJIHLAVÍ MIKROREGIONÁLNÍ STUDIE THE PALEOLITHIC OCCUPATION ON THE MIDDLE COURSE OF THE JIHLAVA RIVER

Více

VD ŠANCE TBD PŘI VÝSTAVBĚ DRENÁŽNÍ ŠTOLY A OBNOVĚ INJEKČNÍ CLONY

VD ŠANCE TBD PŘI VÝSTAVBĚ DRENÁŽNÍ ŠTOLY A OBNOVĚ INJEKČNÍ CLONY VD ŠANCE TBD PŘI VÝSTAVBĚ DRENÁŽNÍ ŠTOLY A OBNOVĚ INJEKČNÍ CLONY ŠANCE DAM DAM SAFETY SUPERVISION DURING DRAINAGE TUNNEL CONSTRUCTION AND GROUT CURTAIN REHABILITATION Tomáš Kantor, Petr Holomek Abstrakt:

Více

Soubor Map: Mapa struktury porostů na 7 TVP v CHKO Orlické hory Vacek S., Vacek Z., Bulušek D., Ulbrichová I.

Soubor Map: Mapa struktury porostů na 7 TVP v CHKO Orlické hory Vacek S., Vacek Z., Bulušek D., Ulbrichová I. Soubor Map: Mapa struktury porostů na 7 TVP v CHKO Orlické hory Vacek S., Vacek Z., Bulušek D., Ulbrichová I. Mapa struktury porostu na TVP 5 v CHKO Orlické hory Vacek S., Vacek Z., Bulušek D., Ulbrichová

Více

MAPOVÁNÍ OÁZY El-HAJÉZ. MAPPING the El-HAYEZ OASIS

MAPOVÁNÍ OÁZY El-HAJÉZ. MAPPING the El-HAYEZ OASIS MAPOVÁNÍ OÁZY El-HAJÉZ MAPPING the El-HAYEZ OASIS Vladimír BRÚNA Univerzita J.E.Purkyně, Fakulta životního prostředí pracoviště Most, Dělnická 21, Most 434 01, Česká republika, e-mail: bruna@geolab.cz

Více

Příloha č. 2 Základní informace o lokalitě1: Odůvodnění výzkumu: Cíle a navrhované metody výzkumu2: nedestruktivního částečně destruktivního

Příloha č. 2 Základní informace o lokalitě1: Odůvodnění výzkumu: Cíle a navrhované metody výzkumu2: nedestruktivního částečně destruktivního Příloha č. 1: Nálezy budou předány podle 23 zákona č. 20/1987 Sb. příslušnému krajskému Jihočeskému muzeu v Českých Budějovicích (dohoda s kurátorkou sbírek Mgr. Zuzanou Thomovou) Příloha č. 2 Základní

Více

VYHODNOCENÍ SMĚRU A RYCHLOSTI VĚTRU NA STANICI TUŠIMICE V OBDOBÍ 1968 2012. Lenka Hájková 1,2) Věra Kožnarová 3) přírodních zdrojů, ČZU v Praze

VYHODNOCENÍ SMĚRU A RYCHLOSTI VĚTRU NA STANICI TUŠIMICE V OBDOBÍ 1968 2012. Lenka Hájková 1,2) Věra Kožnarová 3) přírodních zdrojů, ČZU v Praze VYHODOCÍ MĚRU A RYCHLOTI VĚTRU A TAICI TUŠIMIC V OBDOBÍ 19 1 Lenka Hájková 1,) Věra Kožnarová 3) 1) Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ústí nad Labem, ) Katedra fyzické geografie a geoekologie, Přírodovědecká

Více

CONTRIBUTION TO UNDERSTANDING OF CORRELATIVE ROLE OF COTYLEDON IN PEA (Pisum sativum L.)

CONTRIBUTION TO UNDERSTANDING OF CORRELATIVE ROLE OF COTYLEDON IN PEA (Pisum sativum L.) CONTRIBUTION TO UNDERSTANDING OF CORRELATIVE ROLE OF COTYLEDON IN PEA (Pisum sativum L.) PŘÍSPĚVEK K POZNÁNÍ KORLAČNÍ FUNKCE DĚLOHY U HRACHU (Pisum sativum L.) Mikušová Z., Hradilík J. Ústav Biologie rostlin,

Více

MEZOLITICKÉ OSÍDLENÍ PŘÍBORA

MEZOLITICKÉ OSÍDLENÍ PŘÍBORA MEZOLITICKÉ OSÍDLENÍ PŘÍBORA MESOLITHIC OCCUPATION AT PŘÍBOR JAN DIVIŠ Abstract The author has conducted surface surveys within the Příbor cadastral territory over the last 35 years. This has resulted

Více

POTENCIÁLNÍ OHROŽENOST PŮD JIŽNÍ MORAVY VĚTRNOU EROZÍ

POTENCIÁLNÍ OHROŽENOST PŮD JIŽNÍ MORAVY VĚTRNOU EROZÍ ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LII 5 Číslo 2, 2004 POTENCIÁLNÍ OHROŽENOST PŮD JIŽNÍ MORAVY VĚTRNOU

Více

TKGA3. Pera a klíny. Projekt "Podpora výuky v cizích jazycích na SPŠT"

TKGA3. Pera a klíny. Projekt Podpora výuky v cizích jazycích na SPŠT Projekt "Podpora výuky v cizích jazycích na SPŠT" Pera a klíny TKGA3 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Pera a klíny Pera a klíny slouží k vytvoření rozbíratelného

Více

PREVENCE NEKONTROLOVATELNÝCH VÝSTUPŮ DŮLNÍCH PLYNŮ V PLOCHÁCH OPUŠTĚNÝCH UHELNÝCH DOLŮ ČESKÉ ČÁSTI HORNOSLEZSKÉ PÁNVE

PREVENCE NEKONTROLOVATELNÝCH VÝSTUPŮ DŮLNÍCH PLYNŮ V PLOCHÁCH OPUŠTĚNÝCH UHELNÝCH DOLŮ ČESKÉ ČÁSTI HORNOSLEZSKÉ PÁNVE The International Journal of TRANSPORT & LOGISTICS Medzinárodný časopis DOPRAVA A LOGISTIKA ISSN 1451-107X PREVENCE NEKONTROLOVATELNÝCH VÝSTUPŮ DŮLNÍCH PLYNŮ V PLOCHÁCH OPUŠTĚNÝCH UHELNÝCH DOLŮ ČESKÉ ČÁSTI

Více

Soubor map: Mapy lesních vegetačních stupňů v Chráněných krajinných oblastech ČR (FLD ČZU v Praze) Vacek S., Mikeska M., Vacek Z., Bílek L., Štícha V.

Soubor map: Mapy lesních vegetačních stupňů v Chráněných krajinných oblastech ČR (FLD ČZU v Praze) Vacek S., Mikeska M., Vacek Z., Bílek L., Štícha V. Soubor map: Mapy lesních vegetačních stupňů v Chráněných krajinných oblastech ČR (FLD ČZU v Praze) Vacek S., Mikeska M., Vacek Z., Bílek L., Štícha V. Soubor map: Mapa lesních vegetačních stupňů v Chráněné

Více

The target was to verify hypothesis that different types of seeding machines, tires and tire pressure affect density and reduced bulk density.

The target was to verify hypothesis that different types of seeding machines, tires and tire pressure affect density and reduced bulk density. INFLUENCE OF TRACTOR AND SEEDING MACHINE WEIGHT AND TIRE PRESSURE ON SOIL CHARACTERISTICS VLIV HMOTNOSTI TRAKTORU A SECÍHO STROJE A TLAKU V PNEUMATIKÁCH NA PŮDNÍ VLASTNOSTI Svoboda M., Červinka J. Department

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Režim teploty a vlhkosti půdy na lokalitě Ratíškovice. Tomáš Litschmann 1, Jaroslav Rožnovský 2, Mojmír Kohut 2

Režim teploty a vlhkosti půdy na lokalitě Ratíškovice. Tomáš Litschmann 1, Jaroslav Rožnovský 2, Mojmír Kohut 2 Režim teploty a vlhkosti půdy na lokalitě Ratíškovice Tomáš Litschmann 1, Jaroslav Rožnovský 2, Mojmír Kohut 2 AMET, Velké Bílovice 1 Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno 2 Úvod: V našich podmínkách

Více

Hlavní geologické procesy miniprojekt VALOVA SKÁLA

Hlavní geologické procesy miniprojekt VALOVA SKÁLA Hlavní geologické procesy miniprojekt VALOVA SKÁLA Zpracovali: žáci Základní školy Vsetín, Luh 1544 13.11.2013 Obsah 1. Úvod... 2 2. Cíl miniprojektu... 2 2.1. Orientace v terénu... 2 2.2. Dokumentační

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Využití matematického zpracování údajů o množstvi plynnovzdušné směsi získaných z monitoringu odplyňovacích vrtů

Využití matematického zpracování údajů o množstvi plynnovzdušné směsi získaných z monitoringu odplyňovacích vrtů Využití matematického zpracování údajů o množstvi plynnovzdušné směsi získaných z monitoringu odplyňovacích vrtů Iveta Cholovová 1 a Josef Mazáč 2 Utilizationof processing mathematic data on gas air mixtures

Více

CARBONACEOUS PARTICLES IN THE AIR MORAVIAN-SILESIAN REGION

CARBONACEOUS PARTICLES IN THE AIR MORAVIAN-SILESIAN REGION UHLÍKATÉ ČÁSTICE V OVZDUŠÍ MORAVSKO- SLEZSKÉHO KRAJE CARBONACEOUS PARTICLES IN THE AIR MORAVIAN-SILESIAN REGION Ing. MAREK KUCBEL Ing. Barbora SÝKOROVÁ, prof. Ing. Helena RACLAVSKÁ, CSc. Aim of this work

Více

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie. Pedogeografie a biogeografie.

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie. Pedogeografie a biogeografie. Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Pedogeografie a biogeografie Půdní profil Pavel BŘICHNÁČ 2. ročník BGEKA zimní semestr 2006/07 Praha 2007 I. Základní

Více

VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA KONCENTRACE ŠKODLIVIN V OVZDUŠÍ V AGLOMERACI BRNO A JIHOMORAV- SKÉM KRAJI

VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA KONCENTRACE ŠKODLIVIN V OVZDUŠÍ V AGLOMERACI BRNO A JIHOMORAV- SKÉM KRAJI Mikulov 9. 11.9.28, ISBN 978-8-8669--1 VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA KONCENTRACE ŠKODLIVIN V OVZDUŠÍ V AGLOMERACI BRNO A JIHOMORAV- SKÉM KRAJI Robert Skeřil, Jana Šimková Český hydrometeorologický

Více

VLIV SVAROVÉHO SPOJE NA VLASTNOSTI NANÁŠENÝCH TENKÝCH VRSTEV TIN INFLUENCE OF WELDING ON PROPERTIES DEPOSITED THIN FILMS TIN

VLIV SVAROVÉHO SPOJE NA VLASTNOSTI NANÁŠENÝCH TENKÝCH VRSTEV TIN INFLUENCE OF WELDING ON PROPERTIES DEPOSITED THIN FILMS TIN VLIV SVAROVÉHO SPOJE NA VLASTNOSTI NANÁŠENÝCH TENKÝCH VRSTEV TIN INFLUENCE OF WELDING ON PROPERTIES DEPOSITED THIN FILMS TIN Lenka Pourová a Radek Němec b Ivo Štěpánek c a) Západočeská univerzita v Plzni,

Více

Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku

Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku Aneta Milsimerová Fakulta strojní, Západočeská univerzita Plzeň, 306 14 Plzeň. Česká republika. E-mail: anetam@kto.zcu.cz Hlavním

Více

Vliv rozdílného využívání lučního porostu na teplotu půdy

Vliv rozdílného využívání lučního porostu na teplotu půdy AKTUALITY ŠUMAVSKÉHO VÝZKUMU II str. 251 255 Srní. 7. října 2 Vliv rozdílného využívání lučního porostu na teplotu půdy The influence of different grassland management on soil temperature Renata Duffková*,

Více

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2009, ročník IX, řada stavební článek č. 19.

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2009, ročník IX, řada stavební článek č. 19. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2009, ročník IX, řada stavební článek č. 19 Jiří LUKEŠ 1 HYDROKAROTÁŽNÍ MĚŘENÍ VE VÝZKUMNÝCH VRTECH NA LOKALITĚ POTŮČKY

Více

ACOUSTIC EMISSION SIGNAL USED FOR EVALUATION OF FAILURES FROM SCRATCH INDENTATION

ACOUSTIC EMISSION SIGNAL USED FOR EVALUATION OF FAILURES FROM SCRATCH INDENTATION AKUSTICKÁ EMISE VYUŽÍVANÁ PŘI HODNOCENÍ PORUŠENÍ Z VRYPOVÉ INDENTACE ACOUSTIC EMISSION SIGNAL USED FOR EVALUATION OF FAILURES FROM SCRATCH INDENTATION Petr Jiřík, Ivo Štěpánek Západočeská univerzita v

Více

VLIV MLETÍ ÚLETOVÉHO POPÍLKU NA PRŮBĚH ALKALICKÉ AKTIVACE

VLIV MLETÍ ÚLETOVÉHO POPÍLKU NA PRŮBĚH ALKALICKÉ AKTIVACE VLIV MLETÍ ÚLETOVÉHO POPÍLKU NA PRŮBĚH ALKALICKÉ AKTIVACE INFLUENCE OF GRINDING OF FLY-ASH ON ALKALI ACTIVATION PROCESS Rostislav Šulc 1 Abstract This paper describes influence of grinding of fly - ash

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

SLEDOVÁNÍ JARNÍCH FENOLOGICKÝCH FÁZÍ U BUKU LESNÍHO VE SMÍŠENÉM POROSTU KAMEROVÝM SYSTÉMEM

SLEDOVÁNÍ JARNÍCH FENOLOGICKÝCH FÁZÍ U BUKU LESNÍHO VE SMÍŠENÉM POROSTU KAMEROVÝM SYSTÉMEM SLEDOVÁNÍ JARNÍCH FENOLOGICKÝCH FÁZÍ U BUKU LESNÍHO VE SMÍŠENÉM POROSTU KAMEROVÝM SYSTÉMEM Bednářová, E. 1, Kučera, J. 2, Merklová, L. 3 1,3 Ústav ekologie lesa Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova

Více

TVORBA VÝNOSŮ PŠENICE OZIMÉ A SILÁŽNÍ KUKUŘICE PŘI RŮZNÉM ZPRACOVÁNÍ PŮDY Forming of winter wheat and silage maize yields by different soil tillage

TVORBA VÝNOSŮ PŠENICE OZIMÉ A SILÁŽNÍ KUKUŘICE PŘI RŮZNÉM ZPRACOVÁNÍ PŮDY Forming of winter wheat and silage maize yields by different soil tillage TVORBA VÝNOSŮ PŠENICE OZIMÉ A SILÁŽNÍ KUKUŘICE PŘI RŮZNÉM ZPRACOVÁNÍ PŮDY Forming of winter wheat and silage maize yields by different soil tillage Badalíková B., Bartlová J. Zemědělský výzkum, spol. s

Více

OLOMOUC V PRAVĚKU Autor: Tereza Bundilová Brno 2010

OLOMOUC V PRAVĚKU Autor: Tereza Bundilová Brno 2010 OLOMOUC V PRAVĚKU Autor: Tereza Bundilová Brno 2010 Anotace Semestrová práce je zaměřena na pravěké archeologické prameny v Olomouci a jejím okolí. Vybrala jsem si příměstské části Nemilany a Slavonín,

Více

Zimní sčítání vydry říční ve vybraných oblastech České republiky v letech 2008-2012

Zimní sčítání vydry říční ve vybraných oblastech České republiky v letech 2008-2012 Bulletin VYDRA, 15: 29-38 (2012) Sekce: Odborné články Zimní sčítání vydry říční ve vybraných oblastech České republiky v letech 2008-2012 Winter census of Eurasian otter (Lutra lutra L.) in selected areas

Více

Geologie kvartéru. Jaroslav Kadlec. Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Laboratoř geomagnetizmu. tel. 267 103 334 kadlec@ig.cas.cz

Geologie kvartéru. Jaroslav Kadlec. Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Laboratoř geomagnetizmu. tel. 267 103 334 kadlec@ig.cas.cz Geologie kvartéru Jaroslav Kadlec Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Laboratoř geomagnetizmu tel. 267 103 334 kadlec@ig.cas.cz http://www.ig.cas.cz/geomagnetika/kadlec Maximální rozšíření kontinentálního

Více

Geomorfologické aspekty hlubokých svahových deformací na Vsetínsku

Geomorfologické aspekty hlubokých svahových deformací na Vsetínsku Geomorfologické aspekty hlubokých svahových deformací na Vsetínsku Případová studie: Vaculov-Sedlo, Kobylská a Křížový vrch 1 Mgr. Ivo Baroň, 2 RNDr. Václav Cílek, CSc., 3 RNDr. Karel Kirchner, CSc., 4

Více

EFFECT OF MALTING BARLEY STEEPING TECHNOLOGY ON WATER CONTENT

EFFECT OF MALTING BARLEY STEEPING TECHNOLOGY ON WATER CONTENT EFFECT OF MALTING BARLEY STEEPING TECHNOLOGY ON WATER CONTENT Homola L., Hřivna L. Department of Food Technology, Faculty of Agronomy, Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno, Zemedelska

Více

REGIONÁLNÍ ASPEKTY SPORTOVNÍHO DIVÁCTVÍ 1

REGIONÁLNÍ ASPEKTY SPORTOVNÍHO DIVÁCTVÍ 1 Tělesná kultura, 2009, 32(1), 56 72 REGIONÁLNÍ ASPEKTY SPORTOVNÍHO DIVÁCTVÍ 1 Kamil Kotlík, Pavel Slepička, Pavel Landa Fakulta tělesné výchovy a sportu, Universita Karlova, Praha, ČR Předloženo v červenci

Více

PODŘÍZNUTÍ PŘI BROUŠENÍ TVAROVÝCH DRÁŽEK

PODŘÍZNUTÍ PŘI BROUŠENÍ TVAROVÝCH DRÁŽEK Transfer inovácií 5/009 009 PODŘÍZNUTÍ PŘI BROUŠENÍ TVAROVÝCH DRÁŽEK Prof. Ing. Karel Jandečka, CSc. Katedra technologie obrábění, FST, ZČU v Plzni, Univerzitní 8, 306 4, Plzeň, ČR e-mail: jandecka@kto.zcu.cz

Více

Razítko žádající oprávněné organizace:

Razítko žádající oprávněné organizace: Žádost o stanovisko ARÚ AV ČR, Praha, v. v. i. dále jen (ARÚ) k realizaci archeologického výzkumu, který nebyl vyvolán stavební či jinou činností na území s archeologickými nálezy dle 22., odst.2 1. Oprávněná

Více

CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELŮ NA TRHU VÍNA V ČR

CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELŮ NA TRHU VÍNA V ČR ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LII 15 Číslo 6, 2004 CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELŮ NA TRHU VÍNA V ČR H. Chládková

Více

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v horských oblastech ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V.

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v horských oblastech ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v horských oblastech ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapa zonace ochrany přírody v CHKO Beskydy Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová

Více

Modelování hospodáøské krajiny mladšího pravìku

Modelování hospodáøské krajiny mladšího pravìku Modelování hospodáøské mladšího pravìku 4 S vývojem bádání v archeologii se stále více projevuje potøeba zkoumat nejen samotné archeologické lokality, ale také prostøedí, v nìmž se lidská sídla a lidská

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

Výsledky monitoringu posunů na zlomech v Hornsundu, Špicberky. Josef Stemberk Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

Výsledky monitoringu posunů na zlomech v Hornsundu, Špicberky. Josef Stemberk Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i. Výsledky monitoringu posunů na zlomech v Hornsundu, Špicberky Josef Stemberk Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i. TEKTONICKÉ POHYBY Mechanický pohyb částí zemské kůry a vnějšího pláště, který

Více

Soubor map struktury porostů na TVP v oblasti Modravy v Národním parku Šumava

Soubor map struktury porostů na TVP v oblasti Modravy v Národním parku Šumava Soubor map struktury porostů na TVP v oblasti Modravy v Národním parku Šumava Vacek S., Remeš J., Bílek L., Vacek Z., Ulbrichová I. Soubor map: Mapa struktury porostu na TVP 1 v oblasti Modravy v Národním

Více

Granty Soupis grantů a projektů

Granty Soupis grantů a projektů Granty Soupis grantů a projektů 1994 1996 Počátky Prahy. Vývoj pražské aglomerace do 1. poloviny 12. století. grant GA ČR č. 404/94/1007 nositel L. Hrdlička (ARÚ AV ČR) spoluřešitel za NPÚ Praha J. Čiháková

Více

DUPLEXNÍ POVLAKOVÁNÍ PM NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM DUPLEX COATING OF THE NIOBIUM-ALLOYED PM TOOL STEEL

DUPLEXNÍ POVLAKOVÁNÍ PM NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM DUPLEX COATING OF THE NIOBIUM-ALLOYED PM TOOL STEEL DUPLEXNÍ POVLAKOVÁNÍ PM NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM DUPLEX COATING OF THE NIOBIUM-ALLOYED PM TOOL STEEL Pavel Novák Dalibor Vojtěch Jan Šerák Michal Novák Vítězslav Knotek Ústav kovových materiálů

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Typy a zdroje kontaminace půd

Typy a zdroje kontaminace půd Faktory ovlivňující difuzní kontaminaci lesních půd Milan SÁŇKA Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí - RECETOX, sanka@recetox.muni.cz Typy a zdroje

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

MINIMÁLNÍ MZDA V ČESKÝCH PODNICÍCH

MINIMÁLNÍ MZDA V ČESKÝCH PODNICÍCH ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS Ročník LVIII 25 Číslo 6, 2010 MINIMÁLNÍ MZDA V ČESKÝCH PODNICÍCH E. Lajtkepová Došlo: 26. srpna 2010 Abstract LAJTKEPOVÁ, E.: The

Více

Hnízdění atypicky zbarvených kachen divokých (Anas platyrhynchos) v Nymburce

Hnízdění atypicky zbarvených kachen divokých (Anas platyrhynchos) v Nymburce Panurus 21 (2012): 103 108 103 Hnízdění atypicky zbarvených kachen divokých (Anas platyrhynchos) v Nymburce Nesting of atypically coloured Mallards (Anas platyrhynchos) in the town of Nymburk Lukáš Kadava

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

REVIZE PALEOLITICKÝCH NÁLEZŮ Z ULICE KAMENNÉ (BRNO-ŠTÝŘICE)

REVIZE PALEOLITICKÝCH NÁLEZŮ Z ULICE KAMENNÉ (BRNO-ŠTÝŘICE) ISSN 0323-0570 Acta Mus. Moraviae, Sci. soc. XCV: 2, 3 11, 2010 REVIZE PALEOLITICKÝCH NÁLEZŮ Z ULICE KAMENNÉ (BRNO-ŠTÝŘICE) REVISION OF PALAEOLITHIC FINDS FROM KAMENNÁ STREET (BRNO-ŠTÝŘICE) ZDEŇKA NERUDOVÁ

Více

MINIPROJEKT - GEOLOGICKÉ POCHODY Přírodovědný klub ZŠ K.V. Raise Lázně Bělohrad

MINIPROJEKT - GEOLOGICKÉ POCHODY Přírodovědný klub ZŠ K.V. Raise Lázně Bělohrad MINIPROJEKT - GEOLOGICKÉ POCHODY Přírodovědný klub ZŠ K.V. Raise Lázně Bělohrad Obsah: 1) Úvod výběr lokality a) Seznámení s geologickou mapou okolí Lázní Bělohradu b) Exkurze do Fričova muzea c) Příprava

Více

Převod prostorových dat katastru nemovitostí do formátu shapefile

Převod prostorových dat katastru nemovitostí do formátu shapefile GIS Ostrava 2009 25. - 28. 1. 2009, Ostrava Převod prostorových dat katastru nemovitostí do formátu shapefile Karel Janečka1, Petr Souček2 1Katedra matematiky, Fakulta aplikovaných věd, ZČU v Plzni, Univerzitní

Více

Název projektu: ŠKOLA 21 - rozvoj ICT kompetencí na ZŠ Kaznějov reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3428 DUM: VY_32_INOVACE_2/37

Název projektu: ŠKOLA 21 - rozvoj ICT kompetencí na ZŠ Kaznějov reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3428 DUM: VY_32_INOVACE_2/37 Název projektu: ŠKOLA 21 - rozvoj ICT kompetencí na ZŠ Kaznějov reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3428 DUM: VY_32_INOVACE_2/37 jméno autora DUM: Mgr. Naděžda Pluhařová datum (období), ve kterém byl

Více

VÝZKUM MOHYLOVÉHO POHŘEBIŠTĚ HEMERY (K. Ú. HVOŽĎANY, OKR. TÁBOR) POMOCÍ GEOFYZIKÁLNÍCH METOD

VÝZKUM MOHYLOVÉHO POHŘEBIŠTĚ HEMERY (K. Ú. HVOŽĎANY, OKR. TÁBOR) POMOCÍ GEOFYZIKÁLNÍCH METOD VÝZKUM MOHYLOVÉHO POHŘEBIŠTĚ HEMERY (K. Ú. HVOŽĎANY, OKR. TÁBOR) POMOCÍ GEOFYZIKÁLNÍCH METOD PETR KRIŠTUF 1. Úvod Studium mohylových pohřebišť je již od roku 2006 součástí výzkumného záměru Opomíjená archeologie,

Více

Soubor map: Mapa souborů lesních typů ve vybraných velkoplošných ZCHÚ (GIS Správa KRNAP Vrchlabí)

Soubor map: Mapa souborů lesních typů ve vybraných velkoplošných ZCHÚ (GIS Správa KRNAP Vrchlabí) Soubor map: Mapa souborů lesních typů ve vybraných velkoplošných ZCHÚ (GIS Správa KRNAP Vrchlabí) Mapa souborů lesních typů v Krkonošském národním parku (GIS Správa KRNAP Vrchlabí) Mapa souborů lesních

Více

VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE THE DEVELOPMENT OF THE AGE STRUCTURE OF THE POPULATION REGIONS OF THE CZECH REPUBLIC AS AN OPPORTUNITY

Více

ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU A PÉČE O LESNÍ REZERVACE UHERSKOHRADIŠŤSKA

ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU A PÉČE O LESNÍ REZERVACE UHERSKOHRADIŠŤSKA ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU A PÉČE O LESNÍ REZERVACE UHERSKOHRADIŠŤSKA EVALUATION OF PRESENT STATE AND MANEGEMENT OF FOREST PROTECTED AREAS OF UHERSKOHRADIŠŤSKO Kateřina Rebrošová, Jiří Schneider ABSTRAKT

Více

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI Vladimír ŽÍTEK Katedra regionální ekonomie a správy, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova Univerzita, Lipová 41a, 602 00 Brno zitek@econ.muni.cz Abstrakt

Více

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Energy News1 1 Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Již v minulém roce jsme Vás informovali, že dojde k přebalení všech tří zelených potravin do nových papírových obalů, které

Více

Fakulta životního prostředí Katedra biotechnických úprav krajiny

Fakulta životního prostředí Katedra biotechnických úprav krajiny Fakulta životního prostředí Katedra biotechnických úprav krajiny Soubor účelových map k Metodice hospodářského využití pozemků s agrárními valy pro vytváření vhodného vodního režimu a pro snižování povodňového

Více

Problematika vsakování odpadních vod v CHKO

Problematika vsakování odpadních vod v CHKO 1 Problematika vsakování odpadních vod v CHKO 2 CHKO jsou území určená k ochraně rozsáhlejších území s převahou přirozených nebo polopřirozených ekosystémů. V rámci ČR máme v současné době 24 těchto území.

Více

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v nižších a středních polohách ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V.

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v nižších a středních polohách ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v nižších a středních polohách ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapa zonace ochrany přírody v CHKO Blaník Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová

Více

Četnost světových teroristických útoků od konce šedesátých let Jaroslav Střeštík 1, Pavel Grigoryev 2, Miroslav Mikulecký Sr 3

Četnost světových teroristických útoků od konce šedesátých let Jaroslav Střeštík 1, Pavel Grigoryev 2, Miroslav Mikulecký Sr 3 Četnost světových teroristických útoků od konce šedesátých let Jaroslav Střeštík 1, Pavel Grigoryev 2, Miroslav Mikulecký Sr 3 1 Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Praha 2 Dept. of Psychology, Humanitarian

Více

B1 MORE THAN THE CITY

B1 MORE THAN THE CITY B1 MORE THAN THE CITY INTRODUCTION ÚVOD B1 Budova B1 je součástí moderního kancelářského projektu CITY WEST a nově budované městské čtvrti Západní město, Praha 5 - Stodůlky. Tato lokalita kromě vynikající

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

Krkonoše. Smrk. Jeseníky

Krkonoše. Smrk. Jeseníky Krkonoše Nejvyšší pohoří v České republice najdeme na severu Čech při hranici s Polskem. Pokrývá je smrkový les. K nejnápadnějším vrcholům patří Kozí hřbety, Luční hora, Studniční hora a samozřejmě Sněžka.

Více

Vývoj a analýza nutričního hodnocení spotřeby potravin v ČR

Vývoj a analýza nutričního hodnocení spotřeby potravin v ČR Abstrakt Z analýzy dlouhodobého vývoje nutričního hodnocení vyplývá, že k nejvýraznějším změnám došlo v prvních porevolučních letech, v dalším období byly změny podstatně mírnější. Tento vývoj úzce koresponduje

Více

SANAČNÍ A KOMPENZAČNÍ INJEKTÁŽE NA TUNELU MRÁZOVKA

SANAČNÍ A KOMPENZAČNÍ INJEKTÁŽE NA TUNELU MRÁZOVKA Ing. Jan Šperger Zakládání staveb, a. s. SANAČNÍ A KOMPENZAČNÍ INJEKTÁŽE NA TUNELU MRÁZOVKA The grouting at the tunnel Mrázovka There were two grouting methods used at the tunnel Mrázovka. The first of

Více

Přírodovědný klub Gymnázia Zlín, Lesní čtvrť. Voda a půda. Půda a voda

Přírodovědný klub Gymnázia Zlín, Lesní čtvrť. Voda a půda. Půda a voda 0 Přírodovědný klub Gymnázia Zlín, Lesní čtvrť Voda a půda Půda a voda 0 Studované území Vybrali jsme si lokalitu v blízkosti naší školy. Nacházíme se ve zlínském kraji téměř na okraji města ve čtvrti

Více

Návrh a implementace algoritmů pro adaptivní řízení průmyslových robotů

Návrh a implementace algoritmů pro adaptivní řízení průmyslových robotů Návrh a implementace algoritmů pro adaptivní řízení průmyslových robotů Design and implementation of algorithms for adaptive control of stationary robots Marcel Vytečka 1, Karel Zídek 2 Abstrakt Článek

Více

Změny trofického potenciálu a koncentrace chlorofylu a v řece Jihlavě a v nádržích Dalešice a Mohelno od jejich napuštění

Změny trofického potenciálu a koncentrace chlorofylu a v řece Jihlavě a v nádržích Dalešice a Mohelno od jejich napuštění Czech Phycology, Olomouc, 2: 115-124, 22 115 Změny trofického potenciálu a koncentrace chlorofylu a v řece Jihlavě a v nádržích Dalešice a Mohelno od jejich napuštění Changes of the trophic potential and

Více

6. Přírodní památka Profil Morávky

6. Přírodní památka Profil Morávky 6. Přírodní památka Profil Morávky Řeka Morávka se v úseku od Kamence ve Skalici až po Staré Město zahlubuje do terénu až na skalní podloží. Řeka zde vytváří kaňonovité údolí, skalní prahy a peřeje i hluboké

Více

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY V BRNĚ PŘEHLED VÝZKUMŮ. Brno 2009

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY V BRNĚ PŘEHLED VÝZKUMŮ. Brno 2009 ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY V BRNĚ PŘEHLED VÝZKUMŮ 50 Brno 2009 PŘEHLED VÝZKUMŮ Recenzovaný časopis Peer-reviewed journal Ročník 50 Volume 50 Číslo 1 2 Issue 1 2 Předseda redakční

Více

Terénní cvičení na Špičáku u Varnsdorfu

Terénní cvičení na Špičáku u Varnsdorfu Název miniprojektu: Hlavní geologické procesy Škola: Základní škola náměstí E. Beneše, Varnsdorf Školní rok: 2013 / 2014 Vedoucí kroužku: Bc. Lucie Šeráková Terénní cvičení na Špičáku u Varnsdorfu Obsah

Více

Zpráva o testu dřevin na pozemku ve Stachách na Šumavě

Zpráva o testu dřevin na pozemku ve Stachách na Šumavě Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Oddělení bezpečnosti půdy a lesnictví Zpráva o testu dřevin na pozemku ve Stachách na Šumavě Průběžná zpráva Zpracoval : Dr.Ing. Přemysl Fiala Ing. Dušan

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 ÈESKÉ PRACOVNÍ LÉKAØSTVÍ ÈÍSLO 2 2004 Pùvodní práce PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 SOUHRN OCCUPATIONAL EXPOSURE OF WORKERS

Více

TRENDY V DOMÁCÍ PRODUKCI STAVEBNÍHO KAMENE A JEHO POTENCIÁLNÍ NÁHRADA RECYKLOVANÝMI STAVEBNÍMI A DEMOLIČNÍMI ODPADY

TRENDY V DOMÁCÍ PRODUKCI STAVEBNÍHO KAMENE A JEHO POTENCIÁLNÍ NÁHRADA RECYKLOVANÝMI STAVEBNÍMI A DEMOLIČNÍMI ODPADY TRENDY V DOMÁCÍ PRODUKCI STAVEBNÍHO KAMENE A JEHO POTENCIÁLNÍ NÁHRADA RECYKLOVANÝMI STAVEBNÍMI A DEMOLIČNÍMI ODPADY DOMESTIC BUILDING STONE PRODUCTION TRENDS AND THE EVENTUAL BUILDING STONE SUBSTITUTION

Více

Geologický klub Gymnázia Zlín, Lesní čtvrť. Hlavní geologické procesy v okolí Zlína

Geologický klub Gymnázia Zlín, Lesní čtvrť. Hlavní geologické procesy v okolí Zlína 0 Geologický klub Gymnázia Zlín, Lesní čtvrť Hlavní geologické procesy v okolí Zlína 0 Obsah Úvod:... 1 Cíl:... 1 Zápis o činnosti:... 2 Přírodní památka Skály... 2 Přírodní památka Králky... 2 Zápisky

Více

Způsob výroby listovitých hrotů v szeletienu

Způsob výroby listovitých hrotů v szeletienu ZDEŇKA NERUDOVÁ Způsob výroby listovitých hrotů v szeletienu ÚVOD Metoda tzv. zpětného skládání artefaktů je zejména v posledních několika dekádách 1 velice oblíbený a často uplatňovaný postup rekonstrukce

Více

Archeologické oddělení NPÚ Praha Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze

Archeologické oddělení NPÚ Praha Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze rok: 1978-1979, číslo výzkumu: XCI PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO OPATOVICKÁ ULICE - (Pražský sborník historický XIII, 1981, s. 160-190 ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM V PRAZE V ROCE 1978) V říjnu 1978 provedli pracovníci

Více

2D A 3D SNÍMACÍ SYSTÉMY PRŮMĚRU A DÉLKY KULATINY ROZDÍLY VE VLASTNOSTECH A VÝSLEDCÍCH MĚŘENÍ

2D A 3D SNÍMACÍ SYSTÉMY PRŮMĚRU A DÉLKY KULATINY ROZDÍLY VE VLASTNOSTECH A VÝSLEDCÍCH MĚŘENÍ TRIESKOVÉ A BEZTRIESKOVÉ OBRÁBANIE DREVA 2006 12. - 14. 10. 2006 159 2D A 3D SNÍMACÍ SYSTÉMY PRŮMĚRU A DÉLKY KULATINY ROZDÍLY VE VLASTNOSTECH A VÝSLEDCÍCH MĚŘENÍ Karel Janák Abstract Different methods

Více