MORAVSKÝ KRUMLOV IV. REKONSTRUKCE SÍDELNÍHO AREÁLU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MORAVSKÝ KRUMLOV IV. REKONSTRUKCE SÍDELNÍHO AREÁLU"

Transkript

1 ISSN Acta Mus. Moraviae, Sci. soc. XCIII: 39 50, 2008 MORAVSKÝ KRUMLOV IV. REKONSTRUKCE SÍDELNÍHO AREÁLU MORAVSKÝ KRUMLOV IV. A RECONSTRUCTION OF A SETTLEMENT AREA ZDEŇKA NERUDOVÁ MZM ANTHROPOS ABSTRACT The research of Palaeolithic station Moravský Krumlov IV done in (NERUDA NERUDOVÁ; in press) could hardly cover the complex surface extent of the investigated site. Considering this fact, we examined not only two main excavated areas but we also tested the extent of the Palaeolithic settlement by surface artefact survey and by system of probes. KEY WORDS: Czech Republic Krumlovský les Palaeolithic reconstruction of a settlement area Tento příspěvek vznikl v rámci grantu MK ČR č. DE07PO4OMG011. ÚVOD S exploatační oblastí rohovců Krumlovského lesa je svázána řada lokalit spadajících nejen do období starší doby kamenné. Při dlouholetém archeologickém výzkumu byla postupně v Krumlovském lese doložena extenzivní hloubková těžba místních rohovců zejména v období mladého neolitu a době bronzové (OLIVA NERUDA PŘICHYSTAL 1999; OLIVA 2003; 2004; 2005). Intenzivní činnost pracovníků ústavu Anthropos MZM v mikroregionu východních výběžků oblasti Krumlovského lesa podrobně mapovala nejen pozůstatky postpaleolitického využití krajiny, ale současně, shodně se zaměřením pracoviště, se neméně věnovala projevům i staršího osídlení. Povrchovými průzkumy byly zpřesňovány znalosti o dříve objevených lokalitách a v některých případech byly nalezeny lokality nové (Moravský Krumlov IV; Pravlov IVd). Výsledky průzkumů byly průběžně publikovány na stránkách tohoto časopisu (NERUDA NERUDOVÁ OLIVA 2004; NERUDA NERUDOVÁ 2006), v přípravě jsou také monografie (NERUDA NERUDOVÁ, v přípravě; OLIVA et al., v přípravě). Jedna z objevených lokalit (Moravský Krumlov IV) byla několik let intenzivně zkoumána a díky získaným datům poskytla nejen nový pohled na osídlení Krumlovského lesa v průběhu paleolitu, ale umožnila i popsat zcela unikátní technologický postup ve sbíjení listovitých hrotů (NERUDOVÁ 2003; NERUDOVÁ NERUDA 2004; NERUDA NERUDOVÁ 2005; NERUDOVÁ, v tisku a, b). ZPŮSOB STUDIA KRAJINY Princip terénního průzkumu vychází z metodologie tzv. sídelní archeologie, jejíž pojetí se ve střední a severní Evropě rozvíjí od 50. let 20. století. Zakladatelem konceptu moderní sídelní archeologie je H. Jankuhn, hlavní představitel göttingenské školy 1. Původně měla sídelní archeologie (v evropském kontextu) za úkol poznat strukturu a vývoj osídlení (k problematice sídelní archeologie v paleolitu nejnověji SVOBODA 2006). Postupně se ale nespokojila jen s pouhou povrchovou identifikací nových nalezišť, ale přeměnila se v samostatný výzkumný postup, jež má nově za úkol získávat specifické informace o povaze studovaného území ve vztahu k určitému areálu nebo většího regionu. Za pomoci dalších vědních disciplín je získáván objektivní pohled na využití krajiny v kontextu lidského osídlení (KANDEL 2005). Lokality pod širým nebem (na rozdíl od sídlišť v jeskyních) hrají zásadní 39

2 roli při studiu osídlení, protože poskytují příležitost studovat paleoprostředí a využití krajiny v širším měřítku (KANDEL 2005, 2). Takto mohou být studovány otázky např. ekonomické, ekologické či demografické. Obecný pohled na struktury osídlení může být rozdělen do tří rovin: na systém komunit v krajině, skupinu obydlí a na detailní pohled na jednotlivé obydlí. Předmětem analýzy jsou systémy vzájemných vztahů v jednotlivých úrovních. Základním východiskem prostorové analýzy je pak typologie a hierarchizace sídlišť (BINFORD 1978). Se zkoumanými pojmy pak souvisí i určení počtu obyvatelstva, což je zejména pro období paleolitu velice problematické. Velikost populace je mj. také ovlivněna okolní krajinou a naopak (viz SVOBODA 1999). V okolí sídliště se nachází zásobovací prostor, který má na základě množství svých zdrojů určitou výživnou hodnostu, přičemž únosnost krajiny lze zvýšit jen změnou technologie a ekonomiky (SVOBODA 1999, 25). Ačkoliv může být prostorová analýza osídlení lovců-sběračů nesnadná již pro svoji samotnou podstatu, které nezanechává v krajině viditelné stopy, byly vypracovány určité modely loveckých (paleolitických) areálů. Ty předpokládají pravidelný rytmus soustředění a rozptylu lovecko-sběračské populace podle ročních období a dostupnosti zdrojů. Jedním z modelů může být cyklický roční pohyb mezi nalezišti (uspořádanými v uzavřeném polygonu), nebo centrální model tábořiště, z nějž se výpravy vydávají a zase vracejí paprskovitě všemi směry (BINFORD 1980, Fig. 1). Například J. Richter na základě typologické náplně středoevropských (německých) micoquienských lokalit vytvořil model využití krajiny v období OIS 3 (zhruba mezi tis.lety). Každoroční území se nachází na rozhraní mezi horskými letními a podzimními až zimními nízce položenými oblastmi, v nichž migrovala zvěř mezi jejich sezónními útočišťmi (RICHTER 2006). Toto využívání lokalit v různých obdobích roku se také odráží ve skladbě nástrojů: zatím co na jaře a v létě je patrná variabilita v surovinách i nástrojích, mezi nimiž dominují unifaciální nástroje, jako jsou různé zoubky a drasadla, v zimních měsících převažují nástroje bifaciální a variabilita používaných surovin se snižuje (RICHTER 2006, 57 sq.). Pravidelné sezónní návraty na jedno místo jsou doloženy např. z období magdalénienu. Modely osídlení se mohou kombinovat za předpokladu, že se z původního okrajového tábořiště stane centrální sídliště. V kombinovaných prostředích (nížiny versus hory) přistupují další alternativy (SVOBODA 1999, 26). Podobně uvažují také J.P. Bocquet-Appel a P. Y. Demars, když uvádějí, že jedna a táž zóna sloužila v různých periodách k rozdílným funkcím: v klimaticky chladných obdobích poskytovala lovům-sběračům útočiště, kdežto v teplých obdobích mohla být použita jako výchozí bod (re)kolonizace (BOCQUET-APPEL DEMARS 2000, 555). POPIS ZKOUMANÉHO AREÁLU V pozdějším těžebním revíru VI (OLIVA 2005), na jeho východním až JVV svahu, v nadmořské výšce 320 metrů, bylo při výzkumu pravěké důlní činnosti v roce 1999 objeveno několik jádrovitých kusů, částečně pokrytých sintrem (detailně NERUDA NERUDOVÁ OLIVA 2004, 36). V místě nálezu byla ještě v témže roce položená sonda, později označená jako MK IV-4 2. Ukázalo se, že se artefakty nacházely v horní hladině a střední části interpleniglaciální půdy středowürmského stáří. V následujícím roce došlo k plošnému odlesnění oblasti a tak bylo možné nacházet v některých místech na povrchu terénu patinované artefakty. Původní sonda z roku 1999 byla o 1,5 metru rozšířena a prohloubena a další sonda byla položena v místech s největší koncentrací patinovaných artefaktů, zhruba 30 metrů západním směrem proti směru svahu (obr. 1). V této druhé sondě, označené jako MK IV-1 byla již mělce pod současným povrchem nalezena archeologická vrstva s množstvím artefaktů. Sonda byla proto postupně rozšířena. V letech jsme odkryli 16 m 2 plochy a zdokumentovali 3 archeologické vrstvy. Vrstva č. 1 se nacházela mělce pod povrchem na rozhranní holocenního B-horizontu a sprašového sedimentu, místy byly již nálezy z této vrstvy rozvlečeny na povrch. Vrstva 2 byla identifikována ve zbytcích půdního sedimentu v podloží, a v hloubce okolo 2,5 m se pak objevily ve spraši 40

3 Obr. 1. Fig. 1. Krumlovský les, revír VI. Křížky označují vymapované povrchové nálezy patinovaných artefaktů. Krumlov Forest, district VI. Crosses indicate open surface findings of Palaeolithic artefacts. artefakty vrstvy 3. Hledali jsme proto další možné místa s intaktními sedimenty a nálezy in situ. Aby se zjistil vztah mezi sondami IV-1 a IV-4, byly vzájemně spojeny řadou vrtů (NERUDA NERUDOVÁ OLIVA 2004, obr. 37; 40). Ukázalo se, že svrchní část profilu v MK IV-4 obsahuje navíc interpleniglaciální půdu v několika horizontech nad sebou (poloha kde se našly jádrovité kusy), která se ale nevyskytovala v sektoru IV-1. Pokusili jsme se tedy najít místo, kde by se nacházela tato půda. V další sondě MK IV-2 (obr. 1), položené západněji a výše po spádnici svahu než byla MK IV-1, nebyla zachycena archeologická vrstva s artefakty, ale pouze nedělená spraš. V jednom z profilů se vyrýsoval tmavý zásyp mladšího, postpaleolitického zásahu. Následným výzkumem zde byla odkryta a prokopána zemnice z doby halštatské (OLIVA et al., v přípravě). Z její výplně pochází kromě jiných předmětů také několik desítek patinovaných artefaktů, často pokrytých sintrovým povlakem. Skupina paleolitických artefaktů, vyčleněných při klasifikaci halštatské kamenné štípané industrie, obsahovala vedle zlomků a různých dekortikačních a preparačních odštěpů i několik zajímavých předmětů: zbytek konvergentně těženého úštěpového jádra (obr. 2:4), pravděpodobně zlomek drasadla (obr. 2:2), bazální část úštěpu s preparovanou patkou (obr. 2:3) a nedokončený asymetrický klínek drobnějších rozměrů (obr. 2:1). Sonda MK IV-3 byla položena zhruba 15 metrů severním směrem od sondy MK IV-1 (obr. 1). Postupně byla rozšířena až na 43 m 2 (výzkumy v letech ) a v jedné z šachtic byl zdokumentován téměř 7 metrů vysoký profil. Zde byl zachycen nejkomplexnější stratigrafický sled se třemi archeologickými vrstvami v superpozici (NERUDA NERU- DOVÁ OLIVA 2004, obr. 37). V průběhu prací byly postupně plochy MK IV-1 a MK IV-3 navzájem propojeny, aby se zjistil vzájemný vztah odkrytých vrstev. Sonda MK IV-5 byla umístěna 45 metrů severním směrem od plochy MK IV-3 a jejím účelem bylo zjistit rozsah interpleniglaciální pararendziny v severním směru. V celé dosažené mocnosti ale byla zachycena pouze spraš. Sonda bohužel neposkytla stratigrafickou korelaci s hlavní plochou ani žádné archeologické nálezy. Další sonda MK IV-6 (obr. 1) se nacházela mezi plochou IV-3 a sondou IV-2, ale také neposkytla žádné nálezy nebo stratigrafické členy. Poslední sondou MK IV-7 umístěnou jižně od plochy IV-1 jsme zamýšleli 41

4 Obr. 2. Fig. 2. Krumlovský les, artefakty ze sondy MK IV-2 ( halštatská zemnice ). Krumlov Forest, lithic artefacts from probe MK IV-2 ( Hallstatt dwelling pit ). zachytit bazální sedimenty odkryté na MK IV-1. Sonda byla ale umístěna příliš nízko, takže obě plochy nemohly být stratigraficky propojeny. Nicméně se touto poslední šachtou podařilo zdokumentovat bázi kvartérního souvrství a dosáhnout intaktního podloží. Popis provedených sond a vrtů je důležitý z hlediska vysvětlení geomorfologického utváření studovaného prostoru a také k vysvětlení jevů, ke kterým zde docházelo a jež ovlivnily námi zkoumané archeologické pozůstatky (k analýze postdezičních změn DIBBLE et al. 1997; MCPHERRON 2005). Nejvyšší místo tzv. revíru VI se nachází v nadm. výšce 340 metrů, kde místy na povrch vybíhají tercierní písky a zvětralinový plášť brněnského masívu. Námi zkoumané plochy se nacházejí na východním úbočí relativně příkrého svahu. Původní povrch v místech zkoumané plochy MK IV-3 se svojí absolutní nadmořskou výškou (321 metrů) nachází o 2 metry výše než povrch plochy MK IV-1. Současně jsou obě sondy kolmé na vektor svahu (obr. 1). Sonda MK IV-1, respektive MK IV-7, je z jihu ohraničena svahem, pod nímž v současnosti protéká sezónní vodoteč. Převýšení ke dnu údolí činí 36 metrů. Sklon archeologických vrstev zde nerespektuje vektor svahu, ale zanořuje se spíše opačným směrem, takže v sondě MK IV-3 se již tytéž vrstvy (vrstva 1 a 2) nacházely o 2 metry hlouběji. Sklon báze sedimentu I je 0,5 metru na jeden metr délky. Interpleniglaciální pararendzina se szeletienskými artefakty (vrstva 0) z plochy MK IV-3 je korelovatelná s nálezy v sondě MK IV-4 (NERUDA NERUDOVÁ OLIVA 2004, obr. 37). Zde je interpleniglaciální půda nasunuta vlivem soliflukce v několika horizontech nad sebou. Geliflukce dle T. Czudka u nás působila již od sklonu svahů 1-2, nebo místy až 3, podle vlhkostních poměrů a obsahu jemnozemí ve zvětralinách (CZUDEK 1997, 51). Korelace vrstev mezi plochami MK IV-3 a MK IV-4 ukázala jejich sklon po spádnici svahu (NERUDA NERUDOVÁ OLIVA 2004, obr. 37) stejně jako geologické vrty mezi plochami MK IV-1 a MK IV-4 (NERUDA NERUDOVÁ OLIVA 2004, obr. 41). Při mapování povrchových nálezů patinované štípané industrie, které probíhalo současně s archeologickým výzkumem, byly do mapy zanášeny nálezy jednotlivých artefaktů 42

5 Obr. 3. Krumlovský les, revír VI. Šipky označují směr pohybu sedimentů, ovály sekundární přemístění paleolitických artefaktů. Fig. 3. Krumlov Forest, district VI. The arows show the direction of sediment solifluction, the ellipses indicate secondary dislocation of palaeolithic artefacts. spolu se zaměřováním jejich absolutních souřadnic pomocí GPS přístroje. Výsledky těchto povrchových sběrů jsou do jisté míry ovlivněny tehdejším aktuálním vegetačním pokryvem, kdy i po plošném odlesňování byla vlastně celá oblast Krumlovského lesa zarostlá vysokou trávou a křovinami, nicméně porovnáním souřadnic nálezů ze sběrů s umístěním výše popsaných sond získáme přehled o hustotě a plošném rozptylu paleolitického osídlení. Ojedinělé povrchové nálezy se kryjí v linii JJV sklonu svahu (obr. 1, označeny křížky), v nejvyšším místě se nacházejí pod temenem kopce, pod vrstevnicí 340 metrů. Ačkoliv jsou nálezy mezi tímto místem a sondou IV-2 relativně hustě koncentrované, musely zde být přesunuty z jiného místa, jak naznačují průběhy vrstev vzhledem ke sklonu svahu. Další povrchové nálezy pocházejí z míst, kde se kopec prudce svažuje do hlubokého, ostře proříznutého údolí. Zde se na jižním svahu nacházely patinované artefakty jak na povrchu, tak v přemístěných sedimentech neolitických a halštatských dolovacích jam (obr. 3, bílé ovály). Část nálezů byla sekundárně vyerodována na současný povrch v místech, kde vrstvy vybíhaly nebo byly proříznuty (artefakty v oválu č.1 pod sondami IV-7, IV-1 a IV-3), část jich byla v holocénu redeponována.v sondě VI-9-1 v šachtě č. 4 byly paleolitické artefakty nalezeny až 700 cm hluboko pod povrchem v překopaných písčitých sedimentech (M. Oliva, osobní sdělení; obr. 3, ovál č. 2). Intenzivním dolováním rohovců v pravěku byly zřejmě na relativně velké ploše zničeny zbytky pleistocénních vrstev s artefakty. Pozitivně stratifikované artefakty se nacházely v sondách IV-1 a IV-3. Vrstva 0 se szeletienskými artefakty nebyla v sondě IV-1 zachycena. Pokračuje ale severním a východním směrem a ojedinělé artefakty v interpleniglaciální půdě byly zachyceny v sondě IV-4. Průběh vrstvy 0 vzhledem k současném sklonu terénu jde šikmo proti úklonu svahu. Vrstva byla sekundárně přemístěná z místa, které je v současnosti oderodované, jak naznačuje šipka č.1 na obr. 3, a to minimálně několikrát po sobě, jak dokládá profil v sondě IV-4 i IV-3. Také středopaleolitické vrstvy 1, 2 a 3 jsou velmi výrazně nakloněny proti směru současného sklonu terénu, v některých místech mnohem více, než sedimenty z würmského intepleniglaciálu (obr. 3, šipka 2; obr. 4). 43

6 Kromě stratigrafické korelace průběhu jednotlivých vrstev teorii o opakovaných redepozicích celých bloků sedimentů včetně příslušných archeologických nálezů dokládají i mikromorfologické a palynologické posudky. Ze zhodnocení odebraných vzorků pro mikomorfologickou analýzu vyplývá, že s výjimkou dvou nejmladších poloh (vzorek 6 a 7 z báze a vrchní části vrstvy 0) všechny ostatní vzorky z vrstvy 1 a 2 odpovídají půdním sedimentům. Archeologické nálezy středního paleolitu z vrstev 1 3 neleží v autochtonních fosilních půdách, nýbrž v jejich sedimentech (většinou smísených). Podle určení L. Smolíkové zde není zastoupena ani jediná půda v autochtonní pozici. V blízkosti daného stanoviště se v minulosti tvořily jednak podstatně starší braulehmovité luvizemě, jednak později slabě vyvinuté luvizemě. Přemístěný materiál prvých z nich se vyskytuje v polohách vzorků 0, 1 a 2, řídce ještě i ve vzorku 5, druhých ve vzorcích 3, 4 a 8. Kdyby byly některé z uvedených půd autochtonní, pak by zde byl rámcově doložen buď PK V, méně pravděpodobně VI (holsteinský interglaciál bazální braulehmovité parahnědozemě, které se v jeho průběhu celkem čtyřikrát opakují), anebo PK IV. Ovšem celý bazální úsek profilu MK IV-3 (NERUDA NERUDOVÁ OLIVA 2004, obr. 37, sediment K) se vyznačuje pronikavým sedimentačním neklidem, vedoucím až k částečné redepozici svých hlavních členů. V takových případech je nutné počítat s retardací, tj. s možností časového rozdílu mezi existencí autochtonní půdy a usazením příslušného půdního sedimentu (tedy s tvorbou příslušné půdy v teplém období a její redepozicí v chladném, případně následných chladných obdobích; SMOLÍKOVÁ in NERUDA NERUDOVÁ, v přípravě). Je otázkou, kdy tyto rozsáhlé redepozice probíhaly: vzhledem k nálezům artefaktů středního až mladého paleolitu (OIS 8 začátek rissu až W2/3 OIS 3a) je příslušný interval příliš široký. Redepozice mohla probíhat jak brzy po ukončení vývoje jednotlivých původních půd, tak podstatně později. Podle prof. L. Smolíkové se druhá varianta jeví pravděpodobnější, a to nejen vzhledem archeologickému obsahu, ale i k problematickým mrazovým klínům, opakujícím se panterovaným půdám atd. Podstatné jsou výsledky OSL datování, které opakované přemísťování sedimentů potvrzují (RHODES et al., v přípravě). Také palynologický posudek svědčí o značném neklidu na lokalitě. Ve většině odebraných vzorků se nacházely kolonie rodu Botryococcus, jejichž přítomnost svědčí o existenci vodního prostředí. Zelené řasy byly nalezeny jak v sedimentu interpleniglaciální pararendziny, tak ve spodním souvrství fosilních půdních sedimentů. Ve dvou vzorcích byl dokonce zjištěn vyšší počet kolonií zelených řas, než pylových zrn a spor. Ve svrchní části profilu MK IV-3 (vrstva 0) byla zjištěna ojedinělá pylová zrna (líska, jilm, bříza, dub, borovice), ve vzorcích ze spodní části profilu je četnost pylů dřevin bohatší, jejich druhové spektrum se v zásadě neliší. Zastoupení bylin bylo vždy vyšší než dřevin, celkově bylo společenstvo poměrně monotónní (Asteraceae, Plantago, Poaceae, Thalictrum). Celkový charakter asocia- Obr. 4. Vertikální průběh artefaktů v sondách MK IV-1 a MK IV-3. Fig. 4. The vertical correlation of lithic artefacts in probes MK IV-1 and MK IV-3. 44

7 ce pylových zrn, spor a těl zelených řas s velkou pravděpodobností indikuje, že studované sedimenty vznikaly v obdobích s chladným klimatem a existencí vodních nádrží s malým obsahem živin. Vegetace měla stepní až lesostepní charakter, místy rostoucí na zamokřeném substrátu. Nebyly zastiženy prvky typické pro interglaciální klima (DOLÁKOVÁ in NERUDA NERUDOVÁ, v přípravě). Vzhledem k průběhu stratigrafie a sklonu vrstev a také vzhledem k výsledkům provedených analýz je pravděpodobné, že v místech dnešního údolí v pleistocénu pokračoval svah kopce, nebo údolí nebylo tak široké a hluboké 3. Do dnešní podoby bylo údolí pravděpodobně vymodelováno v závěru pleistocénu nebo na počátku holocénu, protože pravěká důlní činnost 4 pokrývá plynule celý příkrý svah údolí po jeho délce i výšce (otázka stáří údolí je v současnosti studována P.Roštínským). Vzhledem ke sklonu terénu docházelo k opakovaným svahovým pohybům, při nichž byly unášeny velké bloky půd i s artefakty, které ale zůstávaly in situ, jak dokládají provedené remontáže i prostorová distribuce artefaktů v každé ze zkoumaných archeologických vrstev (NERUDA NERUDOVÁ, v přípravě; k tomu též MONTET-WHITE WILLIAMS 1994). Sedimenty byly redeponovány v odpovídající časové posloupnosti, jak dokládá nejen jejich stratigrafický sled, tak také získaná absolutní OSL data (RHODES et al. v přípravě; NERUDA NERUDOVÁ, v přípravě). ROZSAH PALEOLITICKÉHO OSÍDLENÍ V kontextu mladopaleolitického osídlení bylo kromě ojedinělých nálezů patinovaných artefaktů z užší oblasti Krumlovského lesa do dnešního dne popsáno celkem 6 lokalit spadajících do období szeletienu. Na východních svazích Krumlovského lesa se nacházejí čtyři stanice. Nejvýznamnější z nich, která je charakterizovaná jako atelier s výrobou listovitých hrotů (NERUDA NERUDOVÁ 2005; NERUDOVÁ, v tisku), již byla popsaná v předcházejících odstavcích. Moravský Krumlov II Vysoká hora (obr. 5) je prozatím jedinou výjimkou v charakteru doloženého paleolitického osídlení. Vlastní lokalita se nachází na plochém temeni návrší, v nadmořské výšce 338 metrů. Jako jediná poskytla soubor industrie, na jehož podkladě se můžeme domnívat, že jde o lokalitu sídlištní (OLIVA 2008). Samotný výběr polohy na vysokém návrší by umožňoval, za předpokladu existence odlesněné krajiny, kontrolovat současně východní a omezeně i západní část Krumlovského lesa. Obr. 5. Fig. 5. Oblast Krumlovského lesa s nejvýše položenými lokalitami. Krumlov Forest area with sites located at the highest altitude. 45

8 velké středně velké malé velmi malé Graf 1. Prostorové rozmístění szeletienských lokalit. 1 Dolní Kounice V, 2 Dolní Kounice III, 3 Dolní Kounice II, 4 Dolní Kounice I, 5 Mělčany I, 6 Dolní Kounice X, 7 Pravlov V, 8 Němčičky II, 9 Pravlov IVa, IVc, 10 Pravlov VIII, 11 Pravlov VI, 12 Trboušany I, 13 Trboušany II, 14 Maršovice VI, 15 Moravský Krumlov VII, 16 Moravský Krumlov IV, 17 Maršovice I, II, 18 Moravský Krumlov II, 19 Moravský Krumlov III, 20 Jezeřany I, 21 Jezeřany IIIa, IIIb, 22 Jezeřany II, 23 Jezeřany IV, 24 Vedrovice VII, 25 Vedrovice IIIa, 26 Vedrovice IIIb, IV, 27 Vedrovice V. Graph 1. Spatial distribution Szeletian sites on the eastern slopes of the Krumlov Forest area on the basis absolute JTSK coordinates Moravský Krumlov II , ,0 338 temeno Moravský Krumlov III , ,1 340 V Moravský Krumlov IV , ,0 320 JV Moravský Krumlov VII , ,6 325 V Polohu Moravský Krumlov III reprezentuje malá kolekce artefaktů, v níž se vedle jiných nástrojů nachází i zlomek listovitého hrotu. Nálezy pocházejí z jediného sběru (OLIVA 2008). Poslední szeletienskou lokalitou je Moravský Krumlov VII (obr. 5), odkud byl popsán i ojedinělý nález listovitého hrotu (OLIVA 2008). Tyto čtyři stanice reprezentují prozatím nejvýše situované známé paleolitické osídlení na východních výběžcích Krumlovského lesa. S výjimkou MK IV, odkud je doložen i střední paleolit, náleží toto osídlení vždy kultuře szeletienu. Tato kultura je v širší oblasti severovýchodně a východně Krumlovského lesa zastoupena třemi desítkami lokalit, většinou malými (do 100 kusů industrie) až středně velkými (do 700 kusů) stanicemi (graf 1). K velkým sídlištím můžeme řadit celkem 6 stanic, jejichž inventář je reprezentován tisícovkami kusů štípané industrie: Vedrovice V, Jezeřany I, II, IV, Moravský Krumlov IV a Trboušany I. Největší stanice dělí téměř pravidelné rozestupy a jsou obklopené menšími lokalitami. Zvláště nápadná je pak linie malých lokalit, nacházející se východně od MK IV (graf 1) a pokračující směrem k Pravlovu. Koncentrace osídlení v blízkosti surovinových zdrojů umožňovala kontrolu jejich využívání, distribuci suroviny a stěžejních výrobků z ní vyrobených listovitých hrotů vně exploatač- 46

9 vzdálenost k vodě nadmořská výška Lineární (vzdálenost k vodě) Pravlov 6 Pravlov 8 Pravlov 4a Pravlov 4c Trboušany 2 Němčičky 2 Maršovice 6 Jezeřany 3 Jezeřany 3a Trboušany 1 Pravlov 5 Dolní Kounice 10 Jezeřany 2 Vedrovice 4 Dolní Kounice 1 Maršovice 2 Jezeřany 1 Vedrovice 5 Maršovice 1 Dolní Kounice 2 Vedrovice 7 Dolní Kounice 3 Vedrovice 3b Mělčany 1 Dolní Kounice 5 Jezeřany 4 Vedrovice 3a Dolní Kounice 16 Moravský Krumlov 4 Moravský Krumlov 7 Moravský Krumlov 2 Moravský Krumlov 3 Graf 2. Vzdálenost lokalit szeletienu k vodním zdrojům (levá osa) a jejich absolutní nadmořská výška (pravá osa grafu). Vzdálenost k vodě má se zvyšující se nadmořskou výškou mírně sestupnou tendenci. Graph 2. Distance of the Szeletian sites to water sources (left axis) and their elevation above sea level (right axis). The distance to water source shows slightly decreasing trend while altitude increases. ní oblasti, a naopak přijímání surovin (a hotových nástrojů) z vnějších zdrojů (hlavně tedy spongolitu, silicitu z glacigenních sedimentů a radiolaritu). Kromě výchozů suroviny oblast nabízela výhodu využití rozdílných ekosystémů; od nejnížeji situovaných stanic nacházejících se v nadmořské výšce pouhých 200 metrů až po výhodně umístěné lokality ve výšce téměř 350 metrů n.m. s velmi dobrým výhledem do oblasti Dyjskosvrateckého úvalu. Všechny lokality měly současně dobrý přístup k vodním zdrojům (mezi 125 až 1450 metry; graf 2). Na základě srovnání přítomnosti či absence určitých jevů v dochovaných inventářích je možné sledovat také moblilitu paleolitické populace. Jednou z možností může být určení mobility na základě srovnání znaků mezi kamennými inventáři (a dalšími sídelními projevy jsou-li dochovány) jednotlivých lokalit, jako to například pro středopaleolitické soubory z Německa učinil J. RICHTER (2006) nebo srovnání délky doby užívání sídliště ( time of activity ) jaké provedl pro období mezi závěrem středního a počátkem mladého paleolitu v Bavorsku T. UTHMEIER (2000). Podle něj indikují lokality s listovitými hroty a tenkými bifasy (altmühlienskými, szeletienskými) specializované krátkodobé aktivity (tzv. exportní), kdežto klasické micoquienské soubory s vysokým počtem a diverzifikací bifaciálních nástrojů včetně různých redukovaných bifasů jsou odrazem dlouhodobé aktivity (tzv. hromadící; UTHMEIER 2000, 146). Mezi těmito dvěma skupinami se nacházejí malé micoquienské a moustérienské soubory s blíže nespecifikovatelnou distribucí nástrojů, které jsou interpretovány jako výsledek kratší časové aktivity nebo smíšených činností (UTHMEIER 2000, 146). ZÁVĚR Na počátku mladého paleolitu, zejména v szeletienu, dochází ve srovnání s poměrně skromnými pozůstatky předcházejícího staršího osídlení k prudkému nárůstu počtu stanic, což souvisí s pohybem většího počtu lidí. Jejich velikost a rozmístění v krajině naznačuje strukturu, v níž jsou větší lokality obklopeny drobnými, zřejmě loveckými stanicemi. Na východní straně KL zaujímají szeletienské stanice souvislý pás podél jeho výběžků, podélně orientovaný ve směru SV-JZ. Větší lokality se střídají v pravidelných rozestupech a ty menší zaujímají prostor mezi nimi. Zmíněný pás lokalit může naznačovat komunikační trasu, kudy se szeletienští lovci mohli stýkat s oblastí Bobravy, Vyškovské brány a Drahan- 47

10 ské vrchoviny. Zároveň se zde prolínají dva různé modely osídlení krajiny: tím prvním je centrální model s několika vůdčími stanicemi (Vedrovice V, Jezežany I, II, IV), z nichž byly vedeny výpravy (sezónní nebo prospektorské) severním až severozápadním směrem. Druhý model využití krajiny je spojen s prospektorskou činností hledáním zdrojů kamenné suroviny, při němž pravěcí prospektoři došli na okraj svého tehdejšího světa, neboť JV svahy Krumlovského lesa, na základě našeho současného poznání, zároveň představují naši nejjižnější szeletienskou oikumenu. Který model kterému předcházel, nebo zda se mohly navzájem doplňovat, není zřejmě možné zatím rozhodnout. Veškeré známé osídlení se soustřeďuje hlavně na východní výběžky Krumlovského lesa, kde se mnohé stanice plošně překrývají a mnohé z nich vykazují pozůstatky několikanásobného osídlení stejnou skupinou lovců nebo stejnou kulturou (protože kulturně cizorodé prvky se tu prakticky nevyskytují) v delších časových horizontech. Temena kopců nepředstavovaly žádnou překážku, ale byly osídlovány na přirozené nejkratší trase napříč kopci. Ačkoliv je v oblasti doloženo souvislé osídlení od starého až do pozdního paleolitu, patří nejvýraznější a nejrozsáhlejsí osídlení kultuře szeletienu. Osídlení plynule překračuje temeno Krumlovského lesa a šíří se i západním směrem. Zde již není koncentrace lokalit tak patrná, ale to souvisí i se stavem bádání, neboť při každé nové povrchové prospekci se objeví další jedna či více drobných lokalit. Ačkoliv na západní straně lesa a dále směrem k Českomoravské vysočině se množství dostupné suroviny snižuje, je nepochybné, že zdroje rohovce typu Krumlovský les hrály důležitou byť ne již tak dominantní roli i v tomto prostoru. LITERATURA BINFORD, L. R. 1978: Dimensional Analysis of Behavior and Site Structure: Learning from an Eskimo Hunting Stand. American Antiquity, Vol. 43, Issue 3, BINFORD, L. R. 1980: Wilow Smoke and Dogs Tails: Hunter-Gatherer Settlement systems and Archaeological Site Formation. American Antiquity 45, Issue 1, BOCQUET-APPEL, J.-P. DEMARS, P.-Y.: 2000: Population Kinetics in the Upper Palaeolithic in Western Europe. Journal of Archaeological Science 27, CZUDEK, T. 1997: Reliéf Moravy a Slezska v kvartéru. Sursum. Tišnov. DIBBLE, H. L. et al. 1997: Testing the Reality of a Living Floor with Archaeological Data. American Antiquity 65, Issue 4, KANDEL, A. W. 2005: Comparative Studies in Landscape Archaeology. Disertace. Geowissenschaft Fakultät der Eberhard- Karls-Universität. Tübingen. McPHERRON, S. J. P. 2005: Artifact orientations and site formation processes from total station proveniences. Journal of Archaeological Sciences 32, MONTET-WHITE, A. WILLIAMS, J. T. 1994: Spatial Organization at a Winter Campsite of the Last Glacial Maximum: The Case of Grubgraben AL 1. Journal of Anthropological Archaeology 13, NERUDOVÁ, Z. NERUDA, P. 2004: Les remontages des gisements szeletiens en Moravie (République Tchèque). Anthropologie 42/3, NERUDA, P. NERUDOVÁ, Z. 2005: The development of the production of lithic industry in the Early Upper Palaeolithic of Moravia. AR LVII, NERUDA, P. NERUDOVÁ, Z. 2006: Výzkumy stratifikovaných paleolitických stanic u Dolních Kounic a Pravlova v roce AMM Sci. soc. 91, NERUDA, P. NERUDOVÁ, Z. v přípravě: Moravský Kumlov IV. S příspěvky W. Davise, N. Dolákové, A. Duškové, S. Krásné, M. Horsáka, P. Roštínského & L. Smolíkové. NERUDA, P. NERUDOVÁ, Z. OLIVA, M. 2004: Stratigrafie paleolitických lokalit v oblasti Krumlovského lesa (okr. Znojmo). AMM Sci. soc. 89, NERUDOVÁ, Z. 2003: Moravský Krumlov IV (okr.znojmo). PV 44, NERUDOVÁ, Z. v tisku a: Moravský Krumlov IV: The Szeletian reduction strategy on the basis of he refittings. NERUDOVÁ, Z. v tisku b: Způsob výroby listovitých hrotů v szeletienu. Sborník Zd. Měřínskému. FF MU Brno. OLIVA, M. 2003: O nezanedbatelnosti neočekávaného: štípaná industrie starší doby bronzové na Moravě. AR 55, OLIVA, M. 2004: Flint mining, Rondels, Hillforts... Symbolic works or too much free time? AR 56,

11 OLIVA, M. 2005: Výzkum pravěké těžby rohovce v Krumlovském lese. AMM Sci. soc. 90, OLIVA, M. 2008: Paleolitické osídlení litické exploatační oblasti Krumlovský les. AMM sci. soc. 93, OLIVA, M. et al. v přípravě: Pravěké hornictví v Krumlovském lese. OLIVA, M. NERUDA, P. PŘICHYSTAL, A. 1999: Paradoxy těžby a distribuce rohovce z Krumlovského lesa, Památky archeologické XC, RHODES, E. et al. v přípravě: The Middle to Upper Palaeolithic Transition in the Czech Republic and Slovakia: Preliminary Optically Stimulated Luminescence Chronology. RICHTER, J. 2006: Neanderthals in their landscape. In: B.Demarsin et M.Otte (eds.): Neanderthals in Europe. Proceedings of the International Conference, held in the Gallo-Roman Museum in Tongeren (September th 2004). ERAUL 117, Liège. SVOBODA, J. 1999: Metody, analogie a interpretace v paleolitickém výzkumu. PV 39 ( ), Brno. SVOBODA, J. A. 2006: Sídelní archeologie loveckých populací. K dynamice a populační kinetice mladého paleolitu ve středním Podunají. PV 47, UTHMEIER, T. 2000: Stone Tools, Time of Activity, and the Transition from the Middle to the Upper Palaeolithic in Bavaria (Germany). In: J. Orschiedt G.-C. Weniger (eds.): Neanderthals and Modern Humans Discussing the Transition: Central and Eastern Europe from B.P. Neanderthal Museum, POZNÁMKY 1 Na rozdíl od pojetí tzv. Siedlungsarchäologie G. Kossiny a J.Kostrzewského se sídelní archeologie zabývá formami a strukturou lidských sídel a procesy osídlování v ekonomických, ekologických a společenských aspektech. 2 Podle nového katastrálního členění (mapový list Ivančice , 2.vydání z roku 1998) již oblast patřila k Moravskému Krumlovu a proto také byla lokalita pojmenována Moravský Krumlov, pořadím IV (NERUDO- VÁ 2003). 3 Podle předběžného posouzení geomorfologa. 4 V těchto místech jsou nejstarší doly datovány do období MMK (OLIVA 2005). SUMMARY In 1999 several core pieces partly covered by sinter were found during the research of prehistoric mining activities in so called district VI on its east to south-east-east slope at 320 metres above sea level (more details NERUDA NERUDOVÁ OLIVA 2004, 36). Several probes were laid here (MK IV-1 to MK IV-7, Fig. 1) which were meant to reveal the extent of the Palaeolithic settlement, layer locations and their correlations. The most important stratigraphic features were exposed in probes MK IV-1 and MK IV-3 which correlate to the first probe (later denominated as MK IV-4). Other probes did not offer any stratigraphic features or Palaeolithic artefacts of interest. A Hallstatt dwelling pit was found and examined in probe MK IV-2 (OLIVA et al. in press). Its content produced artefacts including dozens of patinated items often covered with sinter. The collection of Palaeolithic artefacts sorted during the classification of a Hallstatt chipped industry included fragments, various decortication and preparation chips and a number of very interesting artefacts: a rest of a convergently exploited flake core (Fig. 2:4), likely a fragment of a side scraper (Fig. 2:2), a basal part of a flake with prepared base (Fig. 2:3) and an unfinished asymetric backed knife of small size (Fig. 2:1). The highest point of so called district VI is at 340 metres above sea level. There are spots with outlet of tertiary sand and geest of Brno s massive. We investigated areas located on the steep eastern hill side. The original surface of site MK IV-3 is located 2 metres (321 metres above sea level) higher than the surface of site MK IV-1. Both probes are perpendicular to the slope vector (Fig. 1). Probe MK IV-1, respectively MK IV-7, is bordered with deep terrain depresion from south; there is a seasonal water course in presence. The declination of archaelogical layers does not respect the actual slope vector and it dips even deeper. The same layers (layers 1 and 2) are two metres deeper in probe MK IV-3. Interpleniglacial pararendzina with Szeletian artefacts (layer 0) from site MK IV-3 correlates to findings in MK IV-4 (NERUDA NERUDOVÁ OLIVA 2004, Fig. 37). Interpleniglacial soil is deposited in several horizons one above another due to solifluction. Correlation of layers in probes MK IV-3 and MK IV-4 showed their slope follows the hillslope (NERUDA NERUDOVÁ OLIVA 2004, Fig. 37) as the geologic boreholes between probes MK IV-1 and MK IV-4 (NERUDA NERUDOVÁ OLIVA 2004, Fig. 41). Fingings of artefacts were charted to a map together with GPS positioning during the maping of open surface collections of patinated chipped industries and archaelogical research done at the same time. Isolated open surface collections coincide in line of the south-south-east hill inclination (Fig. 1, marked with crosses). The highest poing with findings was just under the hilltop and a contour line of 340 metres above sea level. Although 49

12 the findings are relatively abundant between this spot and probe IV-2, they have had to be relocated to this position from another spot as indicated by layer direction compared to the hill slope. Another open surface artefacts come from the site where the slope drops down to a deep sharply curved valley. Patinated artefacts were found both on surface and relocated sediments of Neolithic and Hallstatt mine holes on the southern slope (Fig. 3, white ellipses). A part of findings was secondarily moved to the present surface by erosion on spots where layers emerge on surface (artefacts in ellipse No. 1 under probes IV-7, IV-1 and IV-3); a part of them was redeposited in the Holocene. The Palaeolithic artefact of probe VI-9-1 in shaft 4 were found up to 700 cm deep under the surface in dug sandy sediments (M. Oliva, personal message; Fig. 3, ellipse No. 2). Intense chert mining in prehistory probably destroyed remains of Pleistocene layers with artefacts on relatively large area. Positively stratified artefacts were found in probes IV-1 and IV-3. Layer 0 with Szeletian artefacts was not present in probe IV-1. The layer runs northwardly and eastwardly and isolated artefact were located in interpleniglacial soil of probe IV-4. The course of layer 0 is slanted to the hill drop regarding the present terrain slope. The layer was secondarily relocated from a spot, which is eroded nowadays as shown by an arrow No. 1 in Fig. 3 and it happened at least 3 times as documented by the profile in probe IV-4. The Middle Palaeolithic layers 1, 2 and 3 are also markedly angled contra the present terrain slope (Fig. 3, arrow No. 2; Fig. 4). The theory of repeated redepositing of complete sediment blocks including Palaeolithic findings is supported not only by the stratigraphic correlation of layer courses but also by micromorphologic and palynological surveys. Evaluation of samples (collected for a micromorphologic analysis) shows all samples correspond to soil sediments (except samples 6 and 7 picked from the base and an upper part of layer 0; two latest locations). Archaelogical findings originated from layer 1 3 do not lie in autochthonic fossil soils but in their sediments (mainly mixed). The palynological survey also documents a turbulent site history. The majority of collected samples produced colonies of genus Botryococcus whose presence shows evidence of water environment. The overall character of pollen, spore and green alga bodies indicates, with high probability, the studied sediments were formed in a period with cold climate and water pools with low content of nutrients. The vegetation was of steppe or forest steppe character growing on some spot on wet substratum. Features typical for interglacial climate were not described (Doláková in NERUDA NERUDOVÁ in press). Considering the stratigraphy, the layer angle and the conslusions of done analyses it is probable there was a hill side in the Pleistocene in the area of a today s valley or the valley was not so wide or deep. The present valley shape was likely modelled in the late Pleistocene or the beginning of the Holocene as the prehistory mining activity covers continuously whole steep valley hill side. Due to the terrain angle there have been repeated solifluction incidents when huge blocks of soil with artefacts were carried down but the artefacts stayed in situ as supported by done reconstructions and spatial distribution of artefacts in all studied archaelogical layers (NERUDA NERUDOVÁ in press; also MONTET-WHITE WILLIAMS 1994). Sediments were redeposited in corresponding time line as documented not only by their stratigraphic sequence but also by gained absolute OSL data (NERUDA NERUDOVÁ in press). 50

Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV

Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV Abstract In the year 2007 research program on test locality Melechov continued

Více

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová č.j. NZ 50/07 Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu ARCHAIA Olomouc, o.p.s. Feat. ARCHAIA Brno o.p.s. 2007 2 Tato práce, která vznikla

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Soubor map: Mapy lesních vegetačních stupňů v Chráněných krajinných oblastech ČR (FLD ČZU v Praze) Vacek S., Mikeska M., Vacek Z., Bílek L., Štícha V.

Soubor map: Mapy lesních vegetačních stupňů v Chráněných krajinných oblastech ČR (FLD ČZU v Praze) Vacek S., Mikeska M., Vacek Z., Bílek L., Štícha V. Soubor map: Mapy lesních vegetačních stupňů v Chráněných krajinných oblastech ČR (FLD ČZU v Praze) Vacek S., Mikeska M., Vacek Z., Bílek L., Štícha V. Soubor map: Mapa lesních vegetačních stupňů v Chráněné

Více

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY V BRNĚ PŘEHLED VÝZKUMŮ. Brno 2009

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY V BRNĚ PŘEHLED VÝZKUMŮ. Brno 2009 ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY V BRNĚ PŘEHLED VÝZKUMŮ 50 Brno 2009 PŘEHLED VÝZKUMŮ Recenzovaný časopis Peer-reviewed journal Ročník 50 Volume 50 Číslo 1 2 Issue 1 2 Předseda redakční

Více

VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE THE DEVELOPMENT OF THE AGE STRUCTURE OF THE POPULATION REGIONS OF THE CZECH REPUBLIC AS AN OPPORTUNITY

Více

Vývoj a analýza nutričního hodnocení spotřeby potravin v ČR

Vývoj a analýza nutričního hodnocení spotřeby potravin v ČR Abstrakt Z analýzy dlouhodobého vývoje nutričního hodnocení vyplývá, že k nejvýraznějším změnám došlo v prvních porevolučních letech, v dalším období byly změny podstatně mírnější. Tento vývoj úzce koresponduje

Více

STARŠÍ DOBA KAMENNÁ V PODYJÍ SOUČASNÝ STAV A PERSPEKTIVY

STARŠÍ DOBA KAMENNÁ V PODYJÍ SOUČASNÝ STAV A PERSPEKTIVY THAYENSIA (ZNOJMO) 2007, 7: 291 303. ISSN 1212-3560 STARŠÍ DOBA KAMENNÁ V PODYJÍ SOUČASNÝ STAV A PERSPEKTIVY OLD STONE AGE IN THE DYJE RIVER REGION AN OVERVIEW AND PERSPECTIVES Petr N e r u d a Ústav Anthropos,

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v horských oblastech ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V.

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v horských oblastech ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v horských oblastech ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapa zonace ochrany přírody v CHKO Beskydy Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif Accommodation & meeting point 1: Hotel Luník on Friday, 3 July, 17.30 (1) Prague public transport (MHD) by red metro line C get off at I. P. Pavlova station further on foot according to map below, ~ 5

Více

Fakulta životního prostředí Katedra biotechnických úprav krajiny

Fakulta životního prostředí Katedra biotechnických úprav krajiny Fakulta životního prostředí Katedra biotechnických úprav krajiny Soubor účelových map k Metodice hospodářského využití pozemků s agrárními valy pro vytváření vhodného vodního režimu a pro snižování povodňového

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

Soubor map: Mapa souborů lesních typů ve vybraných velkoplošných ZCHÚ (GIS Správa KRNAP Vrchlabí)

Soubor map: Mapa souborů lesních typů ve vybraných velkoplošných ZCHÚ (GIS Správa KRNAP Vrchlabí) Soubor map: Mapa souborů lesních typů ve vybraných velkoplošných ZCHÚ (GIS Správa KRNAP Vrchlabí) Mapa souborů lesních typů v Krkonošském národním parku (GIS Správa KRNAP Vrchlabí) Mapa souborů lesních

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

GEOINFORMATICKÁ PODPORA CHARAKTERISTIKY OBYVATELSTVA ČESKÉHO SLEZSKA

GEOINFORMATICKÁ PODPORA CHARAKTERISTIKY OBYVATELSTVA ČESKÉHO SLEZSKA GEOINFORMATICKÁ PODPORA CHARAKTERISTIKY OBYVATELSTVA ČESKÉHO SLEZSKA Bakalářská práce SIRNÝ Lukáš Institut geoinformatiky VŠB - Technická univerzita Ostrava 17. Listopadu 15 708 33 Ostrava Poruba E mail:

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Vliv svahu na energetické a exploatační parametry zemědělské dopravy

Vliv svahu na energetické a exploatační parametry zemědělské dopravy Vliv svahu na energetické a exploatační parametry zemědělské dopravy Shrnutí Článek se zabývá vyhodnocením provozních měření traktorových dopravních souprav s cílem stanovit vliv svahu na energetické a

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple Past simple = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v minulosti Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple of to be Minulý čas slovesa to be

Více

R EVIZE PALEOLITICKÉHO OSÍDLENÍ NA DOLNÍM TOKU B OBRAVY. H LEDÁNÍ NOVÝCH STRATIFIKOVANÝCH EUP LOKALIT

R EVIZE PALEOLITICKÉHO OSÍDLENÍ NA DOLNÍM TOKU B OBRAVY. H LEDÁNÍ NOVÝCH STRATIFIKOVANÝCH EUP LOKALIT R EVIZE PALEOLITICKÉHO OSÍDLENÍ NA DOLNÍM TOKU B OBRAVY. H LEDÁNÍ NOVÝCH STRATIFIKOVANÝCH EUP LOKALIT S PODPOROU GPS A DAT Z DÁLKOVÉHO PR U ZKUMU Z EM E R EVIEW OF PALAEOLITHIC OCCUPATION T HE SEARCH FOR

Více

Literatura. Resumé. Resumé. Zprávy o výzkumech za rok 2009: Paleolit

Literatura. Resumé. Resumé. Zprávy o výzkumech za rok 2009: Paleolit Zprávy o výzkumech za rok 2009: Paleolit 5 cm Obr. 39. Radslavice. Úštěp s místní retuší. Kreslil D. Figel. Fig. 39. Radslavice. A flake. Drawing by D. Figeĺ. Geografická souřadnice místa nálezu je 49

Více

Problematika vsakování odpadních vod v CHKO

Problematika vsakování odpadních vod v CHKO 1 Problematika vsakování odpadních vod v CHKO 2 CHKO jsou území určená k ochraně rozsáhlejších území s převahou přirozených nebo polopřirozených ekosystémů. V rámci ČR máme v současné době 24 těchto území.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Hlavní geologické procesy miniprojekt VALOVA SKÁLA

Hlavní geologické procesy miniprojekt VALOVA SKÁLA Hlavní geologické procesy miniprojekt VALOVA SKÁLA Zpracovali: žáci Základní školy Vsetín, Luh 1544 13.11.2013 Obsah 1. Úvod... 2 2. Cíl miniprojektu... 2 2.1. Orientace v terénu... 2 2.2. Dokumentační

Více

Soubor map edafických kategorií ve vybraných velkoplošných ZCHÚ (GIS FLD CZU v Praze)

Soubor map edafických kategorií ve vybraných velkoplošných ZCHÚ (GIS FLD CZU v Praze) Soubor map edafických kategorií ve vybraných velkoplošných ZCHÚ (GIS FLD CZU v Praze) Mapa edafických kategorií v CHKO Jizerské hory (GIS FLD CZU v Praze) Edafické kategorie v Krkonošském národním parku

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí. Obror Aplikovaná ekoligie.

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí. Obror Aplikovaná ekoligie. ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí Obror Aplikovaná ekoligie Bakalářská práce Doupné stromy v lesích Den-trees in the forests Vedoucí

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování Projekt suché nádrže na toku MODLA v k.ú. Vlastislav (okres Litoměřice) DIPLOMOVÁ

Více

Josef Flégl Archeologické nálezy na Mělčanském kopci u Dobrušky

Josef Flégl Archeologické nálezy na Mělčanském kopci u Dobrušky Josef Flégl Archeologické nálezy na Mělčanském kopci u Dobrušky Úvod Když projíždíme po silničním obchvatu Dobrušky od Opočna k Rychnovu nad Kněžnou jedeme okolo nenápadného, ale pro archeologa velmi zajímavého

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v Národních parcích ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V.

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v Národních parcích ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v Národních parcích ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapa zonace ochrany přírody v Krkonošském NP Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

pavel.havlicek@geology.cz 2 Ústav geologie a paleontologie Přírodovědecké fakulty UK, Albertov 6, 128 43 Praha 2 (34-21Hustopeče)

pavel.havlicek@geology.cz 2 Ústav geologie a paleontologie Přírodovědecké fakulty UK, Albertov 6, 128 43 Praha 2 (34-21Hustopeče) 1 Česká geologická služba, Klárov 3, 118 21 Praha 1; pavel.havlicek@geology.cz 2 Ústav geologie a paleontologie Přírodovědecké fakulty UK, Albertov 6, 128 43 Praha 2 (34-21Hustopeče) Pavlovské vrchy (CHKO

Více

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Půdní profil

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Půdní profil Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Půdní profil Pedogeografie a biogeografie Václav ČERNÍK 2. UBZM ZS 2012/2013 1. Základní údaje o lokalitě Název

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Výsledky monitoringu posunů na zlomech v Hornsundu, Špicberky. Josef Stemberk Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

Výsledky monitoringu posunů na zlomech v Hornsundu, Špicberky. Josef Stemberk Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i. Výsledky monitoringu posunů na zlomech v Hornsundu, Špicberky Josef Stemberk Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i. TEKTONICKÉ POHYBY Mechanický pohyb částí zemské kůry a vnějšího pláště, který

Více

Zeměpis PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY

Zeměpis PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY Zeměpis ročník TÉMA G5 Úvod do geografie Země jako vesmírné těleso Znázornění Země na mapách vymezí objekt studia geografie; rozdělí geografii jako vědu; zhodnotí význam geografie pro společnost; geografie

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

ŠTÍPANÁ A BROUŠENÁ KAMENNÁ INDUSTRIE ZE SÍDLIŠTĚ KULTURY

ŠTÍPANÁ A BROUŠENÁ KAMENNÁ INDUSTRIE ZE SÍDLIŠTĚ KULTURY Přehled výzkumů 54-1, Brno 2013 ŠTÍPANÁ A BROUŠENÁ KAMENNÁ INDUSTRIE ZE SÍDLIŠTĚ KULTURY S MORAVSKOU MALOVANOU KERAMIKOU V KUŘIMI, OKR. BRNO-VENKOV KNAPPED AND POLISHED STONE INDUSTRY FROM THE SITE OF

Více

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE řízení stavu a vývoje ekosystému v chráněném území zvláštního vědeckého, kulturního a výchovného významu podle

Více

9.1 BYTOVÝ FOND V ČESKU Zuzana Kopecká, Jana Jíchová

9.1 BYTOVÝ FOND V ČESKU Zuzana Kopecká, Jana Jíchová 9.1 BYTOVÝ FOND V ČESKU Zuzana Kopecká, Jana Jíchová Strukturu a kvalitu bytového fondu lze považovat za jeden z indikátorů kvality života a rozvoje regionu (Baxa 2010). Charakter a způsob bydlení (např.

Více

HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1

HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1 HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1 Ivana Staňková, Tomáš Volek Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-cte-05 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : My country I live in the Czech Republic. The country

Více

Biologické doklady klimatických změn

Biologické doklady klimatických změn Biologické doklady klimatických změn Analýza fosilních dokladů - založena na principu aktualismu, většina živočichů i rostlin nalézaných v kvartérním záznamu žije i v současnosti změny paleoprostředí lze

Více

REKONSTRUKCE BYTU INTERIÉR 61 PRAHA 1, STARÉ MĚSTO OTTAVIANO MARIA RAZETTO

REKONSTRUKCE BYTU INTERIÉR 61 PRAHA 1, STARÉ MĚSTO OTTAVIANO MARIA RAZETTO REKONSTRUKCE BYTU INTERIÉR 61 PRAHA 1, STARÉ MĚSTO OTTAVIANO MARIA RAZETTO Vnímání prostoru a jeho koncepčního řešení, jehož zásadním architektonickým prvkem je systém závěsných konstrukcí, dokumentuje

Více

Barrandovské skály Marika Polechová

Barrandovské skály Marika Polechová Čas: 2 hod. Marika Polechová Hlavní město Praha GPS: 50 2 6 N, 14 24 7 E Foto T. Kunpan Praha 1 A. B. C. A. část lomu U kapličky s hranicí pražského a zlíchovského souvrství B. Barrandova skála C. Vyskočilka

Více

Rešerše a analýza dat v oblasti kvartérních a křídových HGR. Tomáš Hroch, Michal Rajchl a kol.

Rešerše a analýza dat v oblasti kvartérních a křídových HGR. Tomáš Hroch, Michal Rajchl a kol. Rešerše a analýza dat v oblasti kvartérních a křídových HGR Tomáš Hroch, Michal Rajchl a kol. Cíle 1. vytvoření funkční vrtné databáze potřebné pro další aktivity projektu 2. vymezení hranic geologických

Více

Možnosti podpory plošné inventarizace kontaminovaných míst interpretací multi- a hyperspektrálního snímkování Jana Petruchová Lenka Jirásková

Možnosti podpory plošné inventarizace kontaminovaných míst interpretací multi- a hyperspektrálního snímkování Jana Petruchová Lenka Jirásková Možnosti podpory plošné inventarizace kontaminovaných míst interpretací multi- a hyperspektrálního snímkování Jana Petruchová Lenka Jirásková Praha 13.6.2012 Multispektrální data cíl ověření vhodnosti

Více

MINIPROJEKT - GEOLOGICKÉ POCHODY Přírodovědný klub ZŠ K.V. Raise Lázně Bělohrad

MINIPROJEKT - GEOLOGICKÉ POCHODY Přírodovědný klub ZŠ K.V. Raise Lázně Bělohrad MINIPROJEKT - GEOLOGICKÉ POCHODY Přírodovědný klub ZŠ K.V. Raise Lázně Bělohrad Obsah: 1) Úvod výběr lokality a) Seznámení s geologickou mapou okolí Lázní Bělohradu b) Exkurze do Fričova muzea c) Příprava

Více

TRACK BASES PROFESSIONAL -DATASHEET TRAŤOVÁ PODLOŽÍ PROFESSIONAL -DATOVÝ LIST

TRACK BASES PROFESSIONAL -DATASHEET TRAŤOVÁ PODLOŽÍ PROFESSIONAL -DATOVÝ LIST TRACK BASES PROFESSIONAL -DATASHEET TRAŤOVÁ PODLOŽÍ PROFESSIONAL -DATOVÝ LIST 7.9.2014 TABLE OF CONTENT/ OBSAH Perfect shape of the rail track base We spent time to develop high level of quality Perfektní

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky POPIS TUN TAP (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.) VAS MODEL OpenVPN MUJ MODEL funkce virtuálního sítového rozhrani

Více

SLOVNIK CIZICH SLOV PDF

SLOVNIK CIZICH SLOV PDF SLOVNIK CIZICH SLOV PDF ==> Download: SLOVNIK CIZICH SLOV PDF SLOVNIK CIZICH SLOV PDF - Are you searching for Slovnik Cizich Slov Books? Now, you will be happy that at this time Slovnik Cizich Slov PDF

Více

2. Použitá data, metoda nedostatkových objemů

2. Použitá data, metoda nedostatkových objemů Největší hydrologická sucha 20. století The largest hydrological droughts in 20th century Příspěvek vymezuje a porovnává největší hydrologická sucha 20. století. Pro jejich vymezení byla použita metoda

Více

6. Přírodní památka Profil Morávky

6. Přírodní památka Profil Morávky 6. Přírodní památka Profil Morávky Řeka Morávka se v úseku od Kamence ve Skalici až po Staré Město zahlubuje do terénu až na skalní podloží. Řeka zde vytváří kaňonovité údolí, skalní prahy a peřeje i hluboké

Více

Přírodní rizika. Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova. Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04

Přírodní rizika. Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova. Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04 Přírodní rizika Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04 1) OBSAH 1) Obsah 2) Úvod 3) Cíl 4) Realizační část 5) Závěr

Více

Raně středověké centrum na Pohansku u Břeclavi. Stav bádání. Petr Dresler - Jiří Macháček

Raně středověké centrum na Pohansku u Břeclavi. Stav bádání. Petr Dresler - Jiří Macháček Raně středověké centrum na Pohansku u Břeclavi. Stav bádání Petr Dresler - Jiří Macháček Stav archeologického bádání Úsek Léta výzkumu Prozkoumaná plocha v m čtv. Počet objektů Počet kostrových hrobů Velmožský

Více

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S.

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. Koncem minulé sezony bylo rozhodnuto vyzkoušet jednu ochrannou přikrývku na green. Princip greenové přikrývky je jednoduchý.

Více

Kroková hodnocení kombinovaného namáhání systémů s tenkými vrstvami. Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Radek Poskočil, Jiří Hána

Kroková hodnocení kombinovaného namáhání systémů s tenkými vrstvami. Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Radek Poskočil, Jiří Hána Kroková hodnocení kombinovaného namáhání systémů s tenkými vrstvami Step by Step Analysis of Combination Stress of Systems with Thin Films Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Radek Poskočil, Jiří Hána Západočeská

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

aneb Will Smith nebo Will Scarlet?

aneb Will Smith nebo Will Scarlet? aneb Will Smith nebo Will Scarlet? 2013 Angličtina nemá žádný gramatický budoucí čas, tak jak ho známe z jiných jazyků. Pomáhá si tedy různými gramatickými konstrukcemi, které mají budoucí význam. Každou

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

Syntetická mapa zranitelnosti podzemních vod

Syntetická mapa zranitelnosti podzemních vod Syntetická mapa zranitelnosti podzemních vod projekt NAZV QH82096 DOBA ŘEŠENÍ 2008 2012 RNDr. Pavel Novák Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. 5.6. 2014 Brno Projektový tým Výzkumný ústav meliorací

Více

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav českého jazyka a literatury Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Autor: Michal Mulač Studijní program: B7202 Mediální a

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

Organizace a řízení tunelových staveb a stavební dozor. Organization and Control of Tunnel Projects and Construction Supervision

Organizace a řízení tunelových staveb a stavební dozor. Organization and Control of Tunnel Projects and Construction Supervision G 3PRAGUE Tunelářské odpoledne 3/313 Organizace a řízení tunelových staveb a stavební dozor Tunnel Seminar Organization and Control of Tunnel Projects and Construction Supervision 2.11.213 Praha, Hotel

Více

Archeologický potenciál pražského Klementina (rizika, ochrana, perspektivy poznání) stav k 12/2011

Archeologický potenciál pražského Klementina (rizika, ochrana, perspektivy poznání) stav k 12/2011 Archeologický potenciál pražského Klementina (rizika, ochrana, perspektivy poznání) stav k 12/2011 20. 12. 2011 Mgr. Jan Havrda PhDr. Jaroslav Podliska, Pd.D. 1 1) Základní situace Celý areál Klementina

Více

Maloplošná chráněná území v Ostravě. Small protected areas in Ostrava

Maloplošná chráněná území v Ostravě. Small protected areas in Ostrava Maloplošná chráněná území v Ostravě Small protected areas in Ostrava V Ostravě se nachází celkem 10 maloplošně chráněných území 1 národní přírodní rezervace (NPR), 1 národní přírodní památka (NPP), 4 přírodní

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

STARÝ A STŘEDNÍ PALEOLIT

STARÝ A STŘEDNÍ PALEOLIT STARÝ A STŘEDNÍ PALEOLIT 1 HROT S BILATERÁLNÍ RETUŠÍ 129X48X29 SLUŇÁK SVĚTLEŠEDÁ 1 LHOTA 1 PŘ LOK. LHOTA 1 2 PLOCHÝ ČEPELOVÝ HROT S BILATERÁLNÍ RETUŠÍ 91X61X11 SLUŇÁK ŠEDOZELENÁ 2 KUDLOV-DÍLNICE PŘ 3 HROT

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

Historická analýza vývoje vodních prvků v krajině na příkladu havarijní zóny JE Temelín

Historická analýza vývoje vodních prvků v krajině na příkladu havarijní zóny JE Temelín Historická analýza vývoje vodních prvků v krajině na příkladu havarijní zóny JE Temelín Soubor map se specializovaným obsahem Mgr. Silvie Semerádová RNDr. Ivana Kašparová, Ph.D. doc. Ing. Jan Skaloš, Ph.D.

Více

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz T O P A Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks www.topatoys.cz Popelka Cinderella Product number 302 11 Snehurka ˇ Snow White Product number 302 04 Dřevěné obrázkové kostky pro děti 2 Wooden picture

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Místo. Struktura. Tohle všechno je pro nás východiskem, které přijímáme a hledáme další nástroje pro dosažení vyšší kvality nově navrhované struktury.

Místo. Struktura. Tohle všechno je pro nás východiskem, které přijímáme a hledáme další nástroje pro dosažení vyšší kvality nově navrhované struktury. textová část Místo Výhled ze svahu je příjemný. Okna směrem do kotliny- do centra města, osvětluje východní slunce. Na jihu a na severu stojí nová zástavba, veřejný prostor absentuje. Zde to musí být jinak-

Více

Základní pravidla dědičnosti - Mendelovy a Morganovy zákony

Základní pravidla dědičnosti - Mendelovy a Morganovy zákony Obecná genetika Základní pravidla dědičnosti - Mendelovy a Morganovy zákony Ing. Roman LONGAUER, CSc. Doc. RNDr. Ing. Eva PALÁTOVÁ, PhD. Ústav zakládání a pěstění lesů LDF MENDELU Brno Tento projekt je

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ ZŠ Dělnická Určeno pro žáky 8. a 9. ročníků Sekce základní Předmět zeměpis

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years of 1993-2011

Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years of 1993-2011 VŠB-TU Ostrava, faculty of economics,finance department 6 th 7 th September 11 Abstract Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years

Více

Záznam klimatických změn v mořském prostředí. a) oscilace mořské hladiny b) variace izotopického složení hlubokomořských sedimentů

Záznam klimatických změn v mořském prostředí. a) oscilace mořské hladiny b) variace izotopického složení hlubokomořských sedimentů Záznam klimatických změn v mořském prostředí a) oscilace mořské hladiny b) variace izotopického složení hlubokomořských sedimentů Globální změny klimatu v kvartéru oscilace hladin světových oceánů Úroveň

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více

Vyhledávání v citační databázi Web of Science (WOS)

Vyhledávání v citační databázi Web of Science (WOS) Vyhledávání v citační databázi Web of Science (WOS) Petr Boldiš Stanislava Kohoutová Česká zemědělská univerzita v Praze Studijní a informační centrum 2004 Tento materiál byl vytvořen v rámci grantu FRVŠ

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

krajiny povodí Autoři:

krajiny povodí Autoři: Fakulta životního prostředí Katedra biotechnických úprav krajiny Soubor účelovýchh map k Metodice stanovení vybraných faktorů tvorby povrchového odtoku v podmínkách malých povodí Případová studie povodí

Více

CFD SIMULACE VE VOŠTINOVÉM KANÁLU CHLADIČE

CFD SIMULACE VE VOŠTINOVÉM KANÁLU CHLADIČE CFD SIMULACE VE VOŠTINOVÉM KANÁLU CHLADIČE Autoři: Ing. Michal KŮS, Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni - Výzkumné centrum Nové technologie, e-mail: mks@ntc.zcu.cz Anotace: V článku je uvedeno porovnání

Více

Úloha geoinformatiky při archeologickém výzkumu v Abúsíru

Úloha geoinformatiky při archeologickém výzkumu v Abúsíru Úloha geoinformatiky při archeologickém výzkumu v Abúsíru Vladimír Brůna Laboratoř geoinformatiky UJEP Pracoviště UJEP v Mostě, Dělnická 21, areál ISŠT COP, 434 01 Most e-mail: bruna@geolab.cz; http://www.geolab.cz

Více