Příloha účetní závěrky. Příloha účetní závěrky. Příloha účetní závěeky. Cílem tohoto videokurzu je návod na vyplnění přílohy č.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha účetní závěrky. Příloha účetní závěrky. Příloha účetní závěeky. Cílem tohoto videokurzu je návod na vyplnění přílohy č."

Transkript

1 Příloha účetní závěrky 1 Příloha účetní závěrky Cílem tohoto videokurzu je návod na vyplnění přílohy č. 5 účetní závěrky Podrobněji si probereme jednotlivé částí této přílohy 2 Příloha účetní závěeky Obsah A.1. zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky A.2. změna účetní metody A.2. příklady (6,7,) A.3. informace o použitých metodách (8) A.3. Příklady (9, 10) A.4., A.5, - podrozvahové účty, závazky za FU SSZ a ZP A.6. - informace o významných skutečnostech A.7. informace o nejistých skutečnostech A.8. podmíněnost nabytí právních účinků vkladu do katastru A.9. krytí investičního fondů PO A.10 informace o dotacích, návrtaných finančních výpomocích, úvěrů a pod. 3

2 Obsah - pokračování D.5 soubor majetku účet 032 D.6 D.8 tabulky týkající se lesních porostů E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty F. A G. přílohy týkající se fondů a členění účtu 021-stavby H. členění účtu 031 pozemky Závěr 4 Příloha č. 5 základní A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona Zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky Nejsou (jsou) informace o tom, žeby byla porušena zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky. 5 Příloha č. 5 základní A.2. Informace podle 7 odst. 3 zákona Účetní metody nesmí účetní jednotka měnit. ÚJ může účetní metody změnit jedině z důvodu zpřesnění věrného zobrazení nebo zkvalitnění vypovídací schopnosti účetní závěrky. Změny s řádným zdůvodněním se musí uvést v příloze účetní závěrky. Změny účetních metod r a r vyplývají z přechodu na účetnictví státu. 6

3 Příloha č. 5 základní A.2. Příklady: Změny v účtování pořizování DM účet 901 se převedl na účet 401 a 403, v.r 2010 ÚSC zdroje krytí DM netvoří, PO tvoří Změna účtování DM pořízeného bezúplatně 04x/401 Vyřazení DM pořízeného do r je zaúčtováno 401,406,552,553,554 apod. / 01x, 02x,03x týká se ÚSC Oprávky k drobnému DM se účtovaly 401, 406 / 078, ÚSC 7 Příloha č. 5 základní A.2. Zásadní změna v účtování nákladů(tř.5) a výnosů (tř.6) - ÚSC Změna v účtování příjmů a výdajů zrušeny účty účtové skupiny 21 ÚSC Účty výsledku hospodaření 933,964 a 965 jsou zrušeny, zůstatek se převedl na účet 401 ÚSC Poskytnuté příspěvky se účtují do nákladů (účet 572), přijaté dotace do výnosů (67x). Od roku 2011 se přijaté dotace účtují pouze na účet Příloha č. 5 základní A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona informace o použitých účetních metodách stanovených ve Vyhlášce č. 410/2009 Sb. a v zákoně o účetnictví. 9

4 Příloha č. 5 základní A.3. Pořizovací cena DM změna v účtování úroků Opravné položky k pohledávkám nová metoda Ocenění reálnou cenou nová metoda Rezervy nová metoda Metoda časového rozlišování ÚSC nová metoda Metoda kurzových rozdílů Metoda oceňování souboru majetku odlišnosti Oceňování souboru majetku oceněného 1,- Kč 10 Příloha č. 5 základní A.3. Způsob zaokrouhlovaní účetních výkazů se popíše v příloze účetní závěrky v oddílu A.3. V roce 2011 se v návaznosti na ČÚS č. 708 odpisování dlouhodobého majetku k dopočítají oprávky k dlouhodobému majetku. Od se účtují odpisy k dlouhodobému majetku. Podle ČÚS č Transfery došlo ke změnám jejich účtování a za transfer se považuje i peněžní dar. 11 Příloha č. 5 základní A.4., A.5. A.4. Informace podle 7 odst. 5 o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Popis jednotlivých podrozvahových účtů A.5. Informace podle 18 odst. 1 písm. c) zákona Uvedou se závazky na SZ, ZP a daně. 12

5 Příloha č. 5 základní A.6. Informace podle 18 odst. 5 písm. a) zákona ÚJ povinny uvést v příloze informace o skutečnostech, které poskytují další informace o podmínkách či situacích, které existovaly ke konci rozvahového dne, a jejich důsledky mění významným způsobem pohled na finanční situaci jednotky. Např. Významné skutečnosti související s minulými účetními obdobímí informace v návaznosti na účty 34 (zúčtování dotací a příspěvků), účty skupiny 36 (pohledávky a závazky z ručení) 13 Příloha č. 5 základní A.7. Informace podle 19 odst. 5 písm. b) zákona ÚJ jsou povinny uvést v příloze informace o skutečnostech, které jako nejisté podmínky či situace existovaly ke konci rozvahového dne, a jejich důsledky mění významným způsobem pohled na finanční situaci jednotky. Např. rizika na dotaci, rizika na žalobu apod. 14 Příloha č. 5 základní A.8. Informace podle 66 odst. 6 Podmíněnost nabytí právních účinků vkladu do katastru. Např. USC nebo PO podá návrh na vklad do katastru. Pokud tento vklad ke dni účetní závěrky nenabyl právní moci, zaznamená se uvedená skutečnost na tomto místě přílohy. 15

6 Příloha č. 5 základní A.9. Informace podle 66 odst. 8 Nezajistí-li PO ke dni sestavení účetní závěrky, s výjimkou mezitimní účetní závěrky, krytí investičního fondu (FRM) finančními prostředky, sníží výsledkově o tento rozdíl investiční fond (FRM). ÚJ v příloze zdůvodní, proč nebyl investiční fond krýt finančními prostředky. Příloha A.9. se týká jenom PO 16 Příloha č. 5 základní A.10. Informace podle 4 odst. 8 písm. d) Týká se dotací, návratných finančních výpomocí, úvěrů a pod. Tabulka se vyplňovala i v minulých účetních obdobích. 17 Příloha č. 5 základní B.1. až B.4 Příloha se váže na účet 364 závazky z neukončených finančních operací. ÚSC ani PO přílohu nevyplňují. 18

7 Příloha č. 5 základní C.1. až C.6. Obsahové vymezení těchto položek je tak neurčité, že pro nevyplnění této tabulky se využije 48 odst. 1 zákona o účetnictví: náklady na získání informací by převýšily přínosy plynoucí z této informace. ÚSC vyplní v položce C.6. položku výkazu FIN Příloha č. 5 základní D1 - D4. ÚSC ani PO tyto tabulky nevyplňují, protože se jich netýkají. 20 Příloha č. 5 základní D5 Počet jednotlivých věcí a souboru majetků nebo seznam tohoto majetku Týká se účtu souboru kulturních předmětů, sbírek atd., oceněných 1,- Kč. 21

8 Příloha č. 5 základní D6 D8. Tabulky se týkají lesních porostů D.6. celková výměra lesního porostu (nad 10 ha) D.7. ocenění lesních porostů počet m² x 57.- Kč/1m² D.8. ocenění dle znaleckého posudku. 22 Příloha č. 5 základní E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy Rozpis nekonzistentních (různorodých) položek rozvahy např. co ÚJ účtuje na účtech 401, 406, 377, 378 apod. Jiné důležité informace týkající se rozvahy Např. jak dlouho se bude ještě splácet úvěr, poznámka k cizím nebo sdruženým prostředkům, apod. 23 Příloha č. 5 základní E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty Rozpis nekonzistentních položek na účtech nákladů a výnosů Např. účet 549, 649, 572, 671 apod. Jiné důležité informace Např. na určitou nákladovou nebo výnosovou položků jste účtovaly nějakou atypickou účetní operaci. 24

9 Příloha č. 5 základní E.3. a E.4. Informace k příloze E.3. doplňující text k položkám přehledu o peněžních tocích a informace k příloze E.4. doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu se vyplňují k Příloha základní č. 5 F. a G. F. - doplňující informace k fondům účetní jednotky. Tuto přílohu vygeneruje SW. Příloha č. 5 G. Stavby Jednotlivé položky navazují na analytiku majetkového účtu 021-Stavby. 26 Příloha č. 5 základní H. Příloha č. 5 základní Pozemky H Jednotlivé položky navazují na předepsanou analytiku. Vyplňuje se sloupec brutto, protože k pozemkům se oprávky ani opravné položky netvoří. 27

10 Závěr Cílem tohoto videokurzu byly zásadní informace potřebné k sestavení přílohy řádné účetní závěrky. 28

Studijní materiál k prezenčnímu semináři ÚČETNÍ ZÁVĚRKA pořádanému dne 05. 12. 2013 v Pardubicích

Studijní materiál k prezenčnímu semináři ÚČETNÍ ZÁVĚRKA pořádanému dne 05. 12. 2013 v Pardubicích Studijní materiál k prezenčnímu semináři ÚČETNÍ ZÁVĚRKA pořádanému dne 05. 12. 2013 v Pardubicích Název projektu: Elektronická knihovna jako součást vzdělávání účetních a ekonomů územních samosprávných

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY sestavená k 31.12.2010 IČO 00272884 Název účetní jednotky Název nadřízeného orgánu Městys Nový Hrádek Náměstí 28, 549 22 Nový Hrádek Finanční okruhy Účetnictví 3.44.2 (NovyHradek), verze: 2010.12 1 z 15

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Předmět činnosti: Sestaveno k: 31.12.2010 v tis.

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Předmět činnosti: Sestaveno k: 31.12.2010 v tis. A. 1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepředpokládá ukončení své činnosti ani PO. A. 2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) Změny účetních metod vyplývají z přechodu na účetnictví

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: obec Sídlo: Dražice

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: obec Sídlo: Dražice A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky, žádná činnost není omezena. A 2 Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY sestavená k 31.12.2010 IČO 273147 Název účetní jednotky Název nadřízeného orgánu Obec Kramolna Kramolna čp. 172, 547 01 Kramolna Finanční okruhy Účetnictví 3.44.2 (Obec), verze: 2010.12 1 z 16 A.1. Informace

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: Právní forma: ÚSC

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: Právní forma: ÚSC A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky. A 2 Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) Změna účetní metody v roce

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 00568724 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Sehradice Účetní

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 00302970 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Mala Morava Nejsou

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: obec Sídlo: Meziříčí

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: obec Sídlo: Meziříčí A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. A 2 Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) Účetní jednotka byla nucena změnit

Více

PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML

PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 12 / 2014 IČO: 00275808 Název: A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje ve své

Více

ÚČETNICTVÍ STÁTU IV. část

ÚČETNICTVÍ STÁTU IV. část ÚČETNICTVÍ STÁTU IV. část Převodový můstek 1 Převodový můstek Zákonný rámec: Český účetní standard č. 702 Příloha k ČÚS č. 702 2 Český účetní standard č. 702 Otevírání a uzavírání účetních knih 3. Postup

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 00272281 Obec Úhlejov Úhlejov, 507 71 Úhlejov sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání

Více

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012) A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 46772707 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Sdružení obcí pro

Více

PŘÍLOHA. statutární město Zlín. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název:

PŘÍLOHA. statutární město Zlín. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název: PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název: statutární město Zlín A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Statutární město Zlín pokračuje

Více

Příloha. Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Účetní jednotka: IČ:

Příloha. Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Účetní jednotka: IČ: Okamžik sestavení: 18.3.2014 15:15:47 A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost nebyla omezena. č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. A

Více

Příloha. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE IČ: Právní forma: Předmět činnosti: příspěvková organizace výchova a vzdělávání Sestaveno k: 31. 12.

Příloha. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE IČ: Právní forma: Předmět činnosti: příspěvková organizace výchova a vzdělávání Sestaveno k: 31. 12. A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky. A 2 Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) Účetní jednotka byla nucena

Více

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části 031. zasedání dne 23. 01. 2012 Rada MČ po projednání I. Schvaluje USNESENÍ č. 105/12/RMČ o směrnicích a) SMĚRNICI 006-12 pro účetní odpisy dlouhodobého nehmotného

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ sestavený k 312012 IČO: 71011196 Název: Mateřská škola Prosečné Sídlo: Prosečné čp. 37, 543 73 Prosečné A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: obec Sídlo: Nová Ves u Mladé Vožice

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: obec Sídlo: Nová Ves u Mladé Vožice A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. A 2 Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) Účetní jednotka byla nucena změnit

Více

Řádná účetní závěrka. Řádná účetní závěrka. Řádná účetní závěrka. Právní rámec - rozbor. Právní rámec. Zákon o účetnictví Vyhláška č. 410/2009 Sb.

Řádná účetní závěrka. Řádná účetní závěrka. Řádná účetní závěrka. Právní rámec - rozbor. Právní rámec. Zákon o účetnictví Vyhláška č. 410/2009 Sb. Řádná účetní závěrka Právní rámec - rozbor Ing. Alena Kučerová Odborné semináře pro obce, spol. s r.o 1 Řádná účetní závěrka Obsah Právní rámec Zákon o účetnictví a účetní závěrka (4,5) Účetní závěrka

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 555/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 509 ze dne 25.06.2014 Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace Pečovatelská služba Praha 3, zřízené městskou částí Praha

Více

PŘÍLOHA. územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO:

PŘÍLOHA. územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: PŘÍLOHA územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: Název: 00234877 Město Slaný Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2013 Sídlo

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. sestavený k 31.12.2013 00512613 Obec Haškovcova Lhota Haškovcova Lhota čp. 5, 391 65 Haškovcova Lhota Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 70156239 Název: Svazek obci Metuje A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 69610088 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Dobrovolný svazek

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IČO: 00473715 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Lipec Účetní

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 00299316 Obec Paseka Paseka čp. 17, 783 97 Paseka sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti,

Více

Odpisování dlouhodobého majetku. Právní rámec. Odpisy - charakteristika. Ing. Alena Kučerová. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Odpisování dlouhodobého majetku. Právní rámec. Odpisy - charakteristika. Ing. Alena Kučerová. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Odpisování dlouhodobého majetku Ing. Alena Kučerová Právní rámec Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Vyhláška č. 410/2009 Sb., 66 Český účetní standard č. 708 Odpisy DM Odpisy - charakteristika DM se v

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 277983 Obec Jívka Jívka čp. 42, 542 13 Jívka sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti,

Více