PROCAST/QUIKCAST 11 12/2011 NUMERICKÁ SIMULACE SLÉVÁRENSKÝCH PROCESŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROCAST/QUIKCAST 11 12/2011 NUMERICKÁ SIMULACE SLÉVÁRENSKÝCH PROCESŮ"

Transkript

1 Slévárenství č / /2011 PROCAST/QUIKCAST Vady odlitků NUMERICKÁ SIMULACE SLÉVÁRENSKÝCH PROCESŮ MECAS ESI s.r.o., Brojova 2113/16, Plzeň, Česká republika tel.: ,

2 Časopis Slévárenství získal osvědčení o zápisu ochranné známky. Dne byl Radou pro V a V zařazen na pozitivní list recenzovaných časopisů (www.vyzkum.cz). Časopis a všechny v něm obsažené příspěvky a obrázky jsou chráněny autorským právem. S výjimkou případů, které zákon připouští, je využití bez svolení vydavatele trestné. Korektury českého jazyka se řídí platnými pravidly českého pravopisu. Výjimku tvoří názvy společností, které jsou na žádost jejich zástupců upravovány v souladu se zněním zápisu u příslušného registračního orgánu. Vydavatel není dle zákona č. 46/2000 Sb. 5 zodpovědný za obsah reklam. Firemní materiály nejsou lektorovány. Texty reklam nejsou bez vyžádání zadavatele korigovány. SDO. ISSN Číslo povolení Ministerstva kultury ČR registrační značka MK ČR E 4361 Redakce / editorial office: CZ Brno, Technická 2896/2 tel.: , fax: č a s o p i s p r o s l é v á r e n s k ý p r ů m y s l f o u n d r y i n d u s t r y j o u r n a l r o č n í k L I X č í s l o t e m a t i c k é z a m ě ř e n í / v a d y o d l i t k ů s p e c i a l t o p i c / c a s t i n g d e f e c t s o d b o r n ý g a r a n t / p r o f. I n g. T o m á š E l b e l, C S c. Vydává Svaz sléváren České republiky IČ obsah ÚVODNÍ SLOVO 343 H l a v i n k a, J. 344 E l b e l, T. Rozšiřuje Svaz sléváren ČR. Informace o předplatném podá a objednávky přijímá redakce. Objednávky do zahraničí vyřizuje redakce. Předplatitelé ze Slovenska si mohou časopis objednat na adrese: SUWECO, spol. s r. o., Klečákova 347, Praha, tel.: , , Vychází 6krát ročně. 6 issues a year Číslo vyšlo Cena čísla Kč 60,. Roční předplatné Kč 360, (fyzické osoby) + DPH + poštovné + balné. Cena čísla Kč 100,. Roční předplatné Kč 600, (podniky) + DPH + poštovné + balné. Subscription fee in Europe: 70 EUR (incl. postage). Subscription fee in other countries: 120 USD or 85 EUR (incl. postage) Sazba a tisk: Reprocentrum, a. s., Bezručova 29, CZ Blansko, tel.: Do sazby , do tisku Náklad 700 ks. Inzerci vyřizuje redakce. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. vedoucí redaktorka / editor-in-chief Mgr. Helena Šebestová redaktorka / editor Mgr. Milada Haasová redakční rada / advisory board prof. Ing. Lubomír Bechný, CSc. Ing. Ján Cibuľa prof. Ing. Tomáš Elbel, CSc. Ing. Štefan Eperješi, CSc. Ing. Jiří Fošum Ing. Josef Hlavinka prof. Ing. Milan Horáček, CSc. Ing. Jaroslav Chrást, CSc. prof. Ing. Petr Jelínek, CSc., dr. h. c. Richard Jírek Ing. Radovan Koplík, CSc. Ing. Václav Krňávek doc. Ing. Antonín Mores, CSc. prof. Ing. Iva Nová, CSc. Ing. Ivan Pavlík, CSc. doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc. prof. Ing. Karel Rusín, DrSc. prof. Ing. Augustin Sládek, Ph.D. Ing. Vladimír Stavěníček prof. Ing. Karel Stránský, DrSc. Ing. František Střítecký doc. Ing. Jaroslav Šenberger, CSc. Ing. Jiří Ševčík Ing. Jan Šlajs Ing. Josef Valenta, Ph.D. Ing. Ivo Žižka, předseda VADY ODLITKŮ 345 R o u č k a, J. Vměstky ve slitinách hliníku a hodnocení čistoty kovu Inclusions in aluminium alloys and evaluation of metal purity 351 E l b e l, T. H a m p l, J. Studium vzniku bodlin v litinových odlitcích 1. část Study of pinholes genesis in iron castings 1 st part 356 B a b i c, J. Vplyv technologických parametrov na vznik zadrobenín v liatinových odliatkoch Influence of technological parameters on sand inclusion occurrence in lamellar graphite and spheroidal graphite iron castings 360 O d e h n a l, J. Tvorba a eliminace sekundární strusky u litin s kuličkovým grafitem Formation and elimination of dross in spheroidal graphite cast irons 364 N e u d e r t, A. Penetrace připečeniny u odlitků ze slitin železa Penetration the burn-on in iron alloys castings 369 K r á l o v á, Y. E l b e l, T. Znalostní expertní systém vad odlitků ESVOD Knowledge-based expert system of casting defects ODBORNÉ ČLÁNKY 374 G a i l l a r d, Y. D a i r o n, J. F l e u r i o t, M. Porézní materiály: inovace s mnoha možnostmi využití Cellular materials: an innovation with many applications Dendrity ve staženině ocelového odlitku

3 1 2 / v š e o b e c n ě z a m ě ř e n é č í s l o / g e n e r a l t o p i c n u m b e r PF Z PRAXE 379 P r o c h á z k a, P. V e s e l ý, P. Praktické poznatky z využití filtračních sestav firmy Keramtech při filtraci středně těžkých odlitků (KERAMTECH, s. r. o., Žacléř) inzerce OBÁLKA MECAS ESI s. r. o., Plzeň Ediční plán Slévárenství 2012 FIREMNÍ PREZENTACE 381 Náš servis tavicích agregátů přesvědčuje o kvalitě (JUNKER Industrial Equipment, s. r. o., Boskovice) 382 K o v á č, M. K r u t i š, V. Numerická simulace pomocník při odstraňování slévárenských vad (MECAS ESI, s. r. o., Plzeň) RUBRIKY 384 Roční přehledy 389 Zprávy Svazu sléváren České republiky 391 Zprávy České slévárenské společnosti 394 Vysoké školy informují 395 Slévárenské konference 396 Recenze 397 Umělecká litina 397 Slévárenství a poezie 398 Blahopřejeme 400 Z historie ALFIN-EDIMET SPA KERAMTECH s. r. o., Žacléř inzerce 355 ČD Logistics, a. s., Praha 381 JUNKER Industrial Equipment s. r. o., Boskovice 350 Spolupráce Veletrhy Brno a. s., CELOROČNÍ OBSAH SLÉVÁRENSTVÍ 2011 Brno

4 J. Hlavinka Vážení čtenáři, dostává se vám do rukou poslední číslo časopisu Slévárenství vydané v tomto roce. Je proto namístě zrekapitulovat rok uplynulý a nastínit ten následující. Jako zástupci cechu slevačů máme povinnost stále zviditelňovat povědomí o existenci našeho oboru jako nedílné součásti průmyslového spektra jak v České republice, tak i v zahraničí. Filozofie naší práce spočívala a bude nadále spočívat mimo jiné i v aktivitách směřujících ke slévárenské veřejnosti, jejíž informovanost o oboru je velmi důležitá pro další rozvoj slévárenství, a to nejen ve smyslu zacelení nedostatku slévárenských pracovníků. Při plnění tohoto záměru nám pomáhá časopis Slévárenství či workshopy a odborné semináře (NepSi, Slévárenská statistika atd.). Samozřejmě nemůžeme vynechat oblast vzdělávání, kde jsme si vybudovali významnou pozici, což potvrzuje řada projektů, na kterých se podílejí nejen členové našeho svazu (Projekt PROFESE). Z pohledu slévárenského světa je naše práce jasně definována, a to konkrétními úkoly v jednotlivých oblastech naší činnosti, jako je legislativa, boj o kvalifikovanou pracovní sílu, statistika atd. Asi složitější a ne s okamžitě kvantifikovatelným efektem je naše práce vůči vnějšímu okolí. Zde musíme nadále usilovat o zviditelňování oboru na patřičných místech. Musíme se snažit vycházet z tradic a zároveň umět přesvědčit o perspektivách oboru v budoucnosti. Jak dobře dokážeme tuto práci zvládnout, se ukáže na opačné misce vah co pozitivního nám živé povědomí o oboru přinese. Máme-li získat jakoukoliv výjimku či jakoukoliv podporu oboru, musíme být vidět a musí se o nás vědět na patřičných místech. Nezřídka se nám podařilo zajistit nějakou potřebu, která je ve finále využívána jako výhoda jak členy, tak i nečleny svazu, v některých případech i subjekty nesouvisejícími. Po tom, kdo byl iniciátorem a realizátorem zapracování, už nikdo nepátrá. Jako příklad můžeme uvést kladný výsledek působení svazu při zajišťování podpory veletrhů, jako byly Hannover, GIFA a Midest prostřednictvím Hospodářské komory ČR. Z dalších aktivit můžeme jmenovat získávání dílčí kvalifikace na základě odpracované praxe pro slevače a taviče založené na zkoušce před autorizovanou osobou. Autorizovaných osob také přibývá jako hub po dešti. A o tom, že osnovy a pokyny zpracovával náš Ing. Josef Hlavinka v ý k o n n ý ř e d i t e l S v a z u s l é v á r e n Č R svaz prostřednictvím Sektorových rad už ví asi málokdo. Zvykli jsme si, že pozitivní úspěšnost oborových zájmů zakomponovaných do obecných předpisů je bohužel vytěsňována individuální publicitou iniciátora. A možná je to i dobře. V příštím roce nás čeká celá řada významných slévárenských událostí. Z veletrhů jmenujme alespoň Hannover, St. Petersburg, nebo FOND-EX Na jaře proběhne v Praze Council meeting CAEF, jehož předsednictví má v roce 2012 Česká republika. Prezidentem CAEF je pro toto období Ing. Ivo Žižka, prezident SSČR. Na podzim ( ) připravujeme v Praze společně s CAEF a CEMAFON Mezinárodní slévárenské fórum IFF (International Foundry Forum). Dále bude nutné v roce 2012 provést registraci českých sléváren do systému NepSi. V oblasti vzdělávání budeme nadále pokračovat nejen v rozběhnutém projektu PROFESE, ale i v jiných započatých projektech. Z pohledu organizace svazu bude příští rok významný volbou nového představenstva, ze kterého vzejde i prezident pro další čtyřleté období. Dovolte mi závěrem poděkovat všem, kteří nám napomáhají v naší práci, všem těm, kteří přispívají k bezproblémovému fungování a plnění dílčích úkolů v oblastech vydavatelství, vzdělávání, publicity i ke zdánlivě neviditelné organizaci a činnosti sekretariátu. A rovněž bych chtěl touto cestou popřát vám všem šťastné a veselé prožití svátků vánočních a v novém roce 2012 mnoho zdaru, štěstí a tvůrčích nápadů ve vaší činnosti. ú v o d n í s l o v o Slévárenst ví. L I X. listopad prosinec

5 T. Elbel ú v o d n í s l o v o Úvodní slovo prof. Ing. Tomáš Elbel, CSc. o d b o r n ý g a r a n t V současné době prožíváme období, kdy se pozornost lidské společnosti zaměřuje na jakost všech výrobků a služeb. Je to dáno nejen zájmem o lepší kvalitu života, ale vynucuje si to konkurence na globálních trzích téměř ve všech oblastech lidské činnosti. Platí to i pro slévárenský průmysl, ve kterém je výroba odlitků provázena různými vadami a cesta k jejich prevenci a odstranění je úzce spojená s náklady. Snižování počtu neshodných výrobků zmetků je přímou cestou ke snižování nákladů, k výrobě náročnějších odlitků s vyšší přidanou hodnotou a v konečném důsledku k upevnění pozic slévárny na trhu. Vznik vad je často dán fyzikální podstatou pochodů, které probíhají v oblasti vysokých teplot při přechodu z tekutého stavu do pevné fáze. Vyrábět odlitky úplně bez vad zatím nedokážeme ani přesto, že se ve slévárenství zavádějí moderní technologie a implementují se různé postupy a metody plánování jakosti k výrobě bez vad. Jsou slévárny, které si vytýčily programy známé z jiných odvětví průmyslu, např. pod názvy Quality Journal, Six Sigma, Zero Defect aj. Úspěch těchto postupů však naráží na to, že ne vždy známe mechanizmus vzniku vad a vzájemné působení různých parametrů důležitých pro předcházení vadám. Příspěvky v tomto čísle časopisu Slévárenství jsou sestaveny z článků, které se zabývají identifikací vad, jejich příčinami a mechanizmem vzniku. Kromě toho zde byly zařazeny příspěvky s příklady ze sléváren s praktickým řešením vad a rovněž přehledový článek o vměstcích. Je dobré, že se redakční rada našeho časopisu opět rozhodla věnovat jakosti odlitků samostatné číslo. Podle ohlasu ze sléváren vím, že takové příspěvky jsou pozorně studovány a je o ně zájem. PF 2012 Na konci roku Přejeme samé úspěchy Bez vad odlitků. prof. Ing. T. Elbel, CSc. Haiku, s. 397 Zvonařská dílna Tomášková-Dytrychová, s. r. o. 344 Slévárenství. LIX. listopad prosinec

6 Karl - Heinz Schütt r o č n í p ř e h l e d y roční přehledy Mechanizace výroby forem a jader K a r l - H e i n z S c h ü t t Výroba forem a jader obecně V odkazu [1] se srovnávají nejdůležitější bentonitové a chemicky pojené formovací směsi a postupy formování z hlediska produktivity, jakosti povrchu a tloušťky stěny odlitku, kterou lze vyrobit, rozsahu hmotnosti odlitků a nezbytných úkosů pro vyjímání modelu. Švédský institut SweCast, Jönköping, představuje svůj výzkumný projekt zaměřený na optimalizaci spotřeby energie a technologie slévárenských procesů [2] simulací, který zahrnuje i úpravu formovací směsi, výrobu forem a odprašování, osvětlení a vytápění u těchto procesů. Ve čtyřech švédských slévárnách byla optimalizována spotřeba energie postupem simulace samostatných jevů. J. Wagner a M. Schneider [3] předkládají matematický model pro složitá písková jádra, numerickou simulaci procesu vstřelování, vytvrzování v jaderníku a rozkladu pojiva během odlévání. Numerická simulace umožňuje analýzu posloupnosti procesu výroby jader na fundovaném vědeckém základě (obr. 1). Analyzují a interpretují se složité fyzikální pochody, takže lze kauzálně vyhodnotit tendence k chybám a účinně zasáhnout a optimalizovat konstrukci jaderníků. Moderní automatizovaná výrobní zařízení produkují velká množství dat, k jejichž strukturovanému sběru a záznamu se používají informační správní systémy. M. Garmisch [4] referuje o systému na zpracování provozních dat FIF (Fill Information Framework) firmy Fill GmbH, Gurten, Rakousko, který umožňuje zjednodušení, protože odebírá většinu informací přímo z řízení (hlášení o poruchách, údaje o stavu stroje, taktu) a umožňuje jejich redukci v rozsahu funkce na minimum nezbytné pro činnost obsluhy. Zcela standardní začlenění sběru dat do výrobních zařízení a jejich chronologické poskytování dovolují vypracovávat analýzy ABC (programové strukturální analýzy) pro hledání příčin a cílená nápravná opatření. Postupy formování z bentonitov ých směsí W. Tilch a H. Polzin [5] podávají přehled o prudkém vývoji výroby forem z bentonitových směsí. Díky velké schopnosti inovace zůstala výroba forem z bentonitových směsí stále ještě dominantní, i přes četnost nových formovacích postupů s chemicky nebo fyzikálně pojenými formovacími směsmi. Ve srovnání s jinými formovacími postupy mluví pro formování ze syrových směsí relativně nízké náklady, vysoký stupeň recyklovatelnosti vratných směsí ze systému oběhových směsí a z toho vyplývající nízká specifická spotřeba materiálu, použití jílu a bentonitu jako pojiv neutrálních k životnímu prostředí, vysoká produktivita a dosahování vysoké a rovnoměrné jakosti odlitků založené na stále dokonalejší technice výroby a také bezproblémové využití zbytkových látek. Autoři očekávají, že použití bentonitových směsí ve slévárnách vyrábějících pískové Obr. 1. Obr. 2. formy bude dominantní i v budoucnosti, a to na základě dynamického technického rozvoje a množství jejich předností. V. Domscheit [6] popisuje nové zařízení na úpravu formovací směsi od firmy Olsberg Hermann Everken GmbH, Olsberg (obr. 2), jehož klíčovou jednotkou je nový vířivý mísič Eirich s výkonem 120 t formovací směsi/h. Vedle uvedeného výrazného zvýšení produktivity celého formovacího úseku patří k jeho přednostem zlepšená jakost povrchu forem a odlitků a také značné snížení objemu zbytkových látek (odpadu). G. Feuerstein [7] referuje o novém zařízení na úpravu formovacích látek firmy Maschinenfabrik Gustav Eirich GmbH & Co. KG, Hardheim, které bylo vyrobeno pro jednu slévárnu u města Izmir v Turecku. Zařízení Evactherm se vyznačuje sníženou spotřebou bentonitu a spolehlivým chlazením formovací směsi. Tři rámové formovací linky zásobují dva mísiče Evactherm (RV-32VAC) každý s objemem formovací směsi 7 m 3 /dávku, Sériové jádro (a) a experimentální jádro se zabarveným pískem (b) ve srovnání s výsledkem simulace s virtuálně zabarveným pískem (c). Vada vyskytující se v praxi se přitom našla stejným způsobem při simulaci [4] Grafické vyobrazení nového oběhu směsi uzavírá se u mísiče, kde se přidávají přesně dávkované přísady bentonit a uhelná moučka a také voda a formovacím zařízením je znovu k dispozici upravená směs [7] 384 Slévárenství. LIX. listopad prosinec

7 Karl - Heinz Schütt které jsou vybaveny společnou vakuovou jednotkou. K. H. Schütt a G. van de Keerkhoff [8] uvádějí informaci o zařízení na nízkotlaké lití holandské firmy Eurotech Group, Venlo. Jedná se o formovací zařízení s vícemístným odléváním firmy Heinrich Wagner Sinto Maschinenfabrik GmbH, na které se odlévají mimořádně tenkostěnné, vysoce těsné hliníkové odlitky do rámů o velikosti /350 mm. Z technického hlediska je zařízení se standardním formovacím zařízením hws doplněno vícemístným licím úsekem (polem) se dvěma tavicími pecemi. Formovací rámy přicházející z formovacího uzlu se řízeně odlévají spodem, uzavírají zátkou a znovu se vrací do chladicího úseku oběhu forem. Forma se také dá podle potřeby otočit o 90 nebo 180, čímž jsou dány četné možnosti ovlivňování tuhnutí. Kromě odlévání tenkostěnných součástí je možné docílit lepších mechanických vlastností, protože tento postup je perspektivní i pro hospodárnou výrobu polotovarů pro budoucí tlakové odlitky. M. Aycardi aj. [9] referují o opatřeních na zajištění jakosti spočívajících v modernizaci formovny ve slévárně firmy Landers Foundry, Medellin, CO, USA, se 16 lisovacími formovacími stroji firmy Hunter Automated Machinery Corporation, Schaumburg, Ilinois, USA. Po uvedení nové formovny do provozu se zmetkovitost zvýšila o 22 %. Přizpůsobení formovací směsi požadavkům těchto strojů snížilo zmetkovitost na 9 %. Lze očekávat, že se další optimalizací docílí dalšího snížení zmetkovitosti. K. Terashima aj. [10] popisují nový postup formování bentonitové směsi vyvinutý v Japonsku, do kterého je integrováno odlévání. Při formování lisováním se odlévá přímo do předem vyrobeného spodku formy v rámu. Složením horní poloformy se dokončí tvarování odlitku. Parametry procesu odlévání a rychlost spouštění horního rámu se odladí simulací a řídí se počítačem. Přednosti tohoto postupu jsou v eliminaci vtokové soustavy, vyšším využití kovu, nižší licí teplotě podmíněné nižšími tepelnými ztrátami během procesu, v úsporách energie a menším množství plynových emisí při odlévání. Postupy formování z chemick y pojených směsí H. Wolf [11] ukazuje u příležitosti 100. výročí existence VDG na úspěšný vývoj chemicky pojených směsí ve výrobě forem a jader. Budoucí úkoly spočívají ve spolehlivé výrobě odlitků s ještě menší tloušťkou stěny s větší rozměrovou přesností, v dalším zvyšování produktivity automatizací, vytvoření uzavřených oběhů látek snížením zápachu, ve vyšší bezpečnosti a ve vývoji formovacích směsí a výrobních zařízení, která budou ještě příznivější pro životní prostředí. U. Riethmüller a M. Kuhne [12] popisují stroj na vstřelování jader, který vyvinula firma Disa Industrieanlagen GmbH, Lipsko, pro slévárnu lehkých neželezných kovů firmy Georg Fischer Automotive GmbH, Herzogenburg, Rakousko. Stroj byl zkonstruován podle potřeb slévárny (středně velké odlitky, malosériová výroba) s tím, že je jejich provoz rentabilní i u malých sérií. Používá karusel, na kterém jsou umístěny až tři různé jaderníky. Ty lze pohotově naplnit, podle sortimentu odlitků, třemi otáčejícími se vstřelovacími hlavami. Současně se může vstřelovat, vytvrzovat a odebírat jádra, což zkracuje výrobní takt. Pro výrobu větších jader, až do objemu vstřelení 25 l, byl vyvinut další stroj s automatickou výměnou jaderníků. F. Denke a U. Minkner [13] popisují nové zařízení firmy Metallwerke Franz Kleinken GmbH, Dorsten, s regenerací formovacích směsí, které se při snížené specifické spotřebě fenolické pryskyřice a tvrdidla vyznačuje zvýšeným výkonem 30 t/h se zvýšenou kapacitou vytloukání a jakostí regenerátu. I. Gross a W. Woldert [14] popisují rámovou linku na ST technologii Alpha Set firmy F.A.T. GmbH pro slévárnu oceli. Zařízení se skládá z centrální úpravny směsí se dvěma průběžnými mísiči. Dvě plnicí polohy, z nichž jedna obsluhuje linku na středně velké a druhá na velké odlitky. K zaformování dvoudílné formy pro středně velký odlitek je třeba asi 10 min. Používá se vibrace během procesu plnění s návazným vytvrzením na válečkové dráze. M. Faller [15] referuje o koncepci zařízení firmy Laempe & Mössner GmbH na výrobu jader z anorganicky pojených směsí. Anorganická pojiva budí zájem při dalším vývoji formovacích směsí hlavně z hlediska ochrany životního prostředí. Kromě vývoje vhodných pojiv to vyžaduje také strojové vybavení odpovídající konstrukce a optimálně přizpůsobené jaderníky. Firma Laempe & Mössner vyvinula odpovídající koncepci zařízení pro anorganický pojivový systém firmy Hüttenes Albertus Chemische Werke GmbH. H. H. Brandes [16] představuje koncepci zařízení na výrobu jader firmy Brandes GmbH, Gernsheim, konstruovaného pro specifické použití, na příkladě centra AHB na výrobu jader se vstřelovacím objemem 120 l pro švýcarskou slévárnu. Podrobně je popsán čtyřsloupový vstřelovací stroj s vytvrzovací jednotkou, mísičem AHB na úpravu jádrové směsi nad strojem, pračkou VSS a s dotykovým řízením IPC. Slévárna firmy BMW v Landshutu dokončí tento rok přechod veškeré výroby jader na anorganický pojivový systém Inotec firmy Ashland Südchemie Kernfest GmbH [17]. S. Essbauer [18] popisuje obšírně tuto první bezemisní výrobu odlitků na světě. Hliníkové hlavy válců se vyrábějí na automatizovaných zařízeních na odlévání do kovových forem, do kterých se zakládají jádra z CB směsí s anorganickým pojivem. Automatizován je celý výrobní proces až po odebírání odlitků. Vedle ekologických hledisek žádné emise a zápach má toto řešení výroby přednosti i z hlediska ekonomiky a technologie. Rychlejším a lepším ztuhnutím taveniny v kovové formě se na jedné straně dosáhne lepších pevnostních vlastností a na druhé straně se šetří na energeticky náročném procesu čištění povrchu kovové formy tryskáním suchým ledem, protože v ní zůstává výrazně méně zbytků spalování. H. Schwikal aj. [19] referují o výzkumu na TU Mnichov zaměřeném na proveditelnost regenerace takových anorganicky pojených vratných CB směsí, kterých je velké množství. Regenerovatelnost všech zkoušených oběhových regenerátů a jejich použití na sériovou výrobu jader pro odlitky hlav válců a klikových skříní bylo prokázáno na pilotním zařízení pro mechanickou a tepelnou regeneraci. T. Pabel aj. [20] popisují zkoušky jader ze směsí s pojivem Inotec Rakouského slévárenského institutu (ÖGI), Leoben. Jádra s tímto pojivem se dají stručně charakterizovat svými přednostmi, jako je malé množství emisí a nízká pórovitost a zlepšené mechanické vlastnosti (o 10 % vyšší mez únavy při kmitavém napětí) při menším množství usazenin v jaderníku. P. Stiegl a G. Schiller [21] uvádějí stav použití jader ze solné směsi. Metoda lisování a spékání doposud umožňovala jen výrobu jader jednoduchého geometrického tvaru. Firma CeramTec AG, Lauf, vyvinula postup vstřelování s vhodným pojivem pro jádra, která mají složitější tvar. U solných jader je výhodou jejich dobrá ekologická únosnost, protože při odlévání a odjádrování nevzniká kouř nebo plyn. Nevýhodné jsou naproti tomu vyšší náklady na suroviny, než je tomu r o č n í p ř e h l e d y Slévárenst ví. L I X. listopad prosinec

8 Karl - Heinz Schütt r o č n í p ř e h l e d y u tradičních pískových jader. Zatímco u lití do kovových forem je použití solných jader už zavedeno, u tlakového lití se na ně kladou mnohem větší nároky podmíněné mnohem větším tepelným a mechanickým namáháním. Požadavky se musí vyřešit vývojem pojivového systému. J. M. Biezanek [22] se zabývá vývojem a použitím lití do skořepinových forem, které v r vynalezl Němec Johannes Croning. Pro svou vysokou pevnost a jakost povrchu našel postup využití především u tenkostěnných jader pro vodní pláště a jiná vysoce namáhaná jádra s přesným povrchem. Autor uvádí příklady použití postupu odlévání do skořepinových forem, např. k výrobě složitých odlitků ve skořepinových formách s vysokou rozměrovou přesností, s tloušťkou stěny 5 až 15 mm a při výrobě dutých velkých jader, která snižuje spotřebu formovací a jádrové směsi. Dosažitelná vysoká jakost povrchu a rozměrová přesnost, dlouhá skladovatelnost jader a částí forem, lepší využití kovu umožňují v mnoha případech dosáhnout dobrou hospodárnost ve srovnání s jinými výrobními postupy. V odkazu [23] je popsán nový kombinovaný formovací stroj na výrobu forem a jader DMC (Dual Mold/Core) výrobce Harrison Machine, Erie, PA, USA. Je založen na formovacím zařízení na výrobu jader postupem cold box se dvěma stanicemi, které může vyrábět části formy a jádra zároveň ze stejné chemicky pojené formovací směsi. Pro takto získanou flexibilitu výroby pouze s jedním obsluhujícím pracovníkem je stroj vhodný pro malé slévárny, které mají menší technické vybavení, a také pro slévárny s výraznými změnami sortimentu a rovněž pro výrobu paketu jader. H. Finkenberg [24] popisuje možnosti čištění jaderníků složitého tvaru, které se používají pro jádra z chemicky pojených směsí. V zásadě přicházejí v úvahu tři možnosti: ultrazvuk, suchý led a vysokotlaký vodní paprsek. Obšírně je popsáno automatické čištění jaderníků paprskem vody vedeným robotem. Jaderník se čistí tryskou vedenou robotem, ve které lze tlak vody regulovat až do 200 barů. I. Ederer [25] referuje, jak se používá postup rapid prototyping Voxeljet firmy Voxeljet Technology GmbH, Augsburg, ve švýcarské slévárně Wolfensberger, Bauma, k výrobě prototypů a malých sérií oběžných kol Francisových turbín odlévaných do forem z furanové směsi o rozměrech mm. Vrstvy formovací látky Kerphalitu se vytvrzují počítačovým řízením z CAD dat turbíny. Výroba forem trvá několik dní. Kerphalit odolává licím teplotám nerezové oceli C. H. P. Rehle [26] popisuje strojové vybavení firmy Prometall RTC GmbH, Augsburg, pro rychlou výrobu pískových forem a jader tiskací technikou. Rychlá výroba bez nástrojů dnes umožňuje výrazné úspory času a nákladů. Je to dáno významným pokrokem v konstrukci tiskací hlavy, zlepšenou dynamikou pohybu, konstrukcí forem a jader na bázi dat CAD a možností optimalizovat a maximalizovat prostorové rozložení rámu využitím speciálního softwaru (Rapix3D). Příznivě se přitom projevuje to, že se při jednom prostorovém rozložení rámu dají vyrobit jak části formy, tak jádra ve větších sériích. Pro evidenci a sledování pískových jader kvůli zajištění jakosti v jadernách se písková jádra musí opatřit trvalým označením. Doposud se k tomu používalo gravírování laserem, které se však obtížně automatizuje a je relativně drahé. G. Knoth [27] předkládá jako cenově výhodnější alternativu mechanické gravírovací zařízení se speciálními rydly vyvinuté firmou Joachim Richter e. K., Konken. Náklady jsou asi o 50 % nižší oproti laserové variantě. Alternativní postupy formování D. Schmidt, F. J. Wöstmann a J. Weise [28] popisují výzkumný projekt Institutu Frauenhofer IFAM, Brémy, týkající se úpravy postupu lost foam pro výrobu velmi malých odlitků na příkladě ozubených koleček o průměru 1 mm. Středem pozornosti byly především výhodné vlastnosti tohoto postupu: vysoká rozměrová přesnost a dobrá jakost povrchu. V odkazu [29] je představena slévárna oceli Lienen GmbH, Lienen, která je jedinou slévárnou v Evropě vyrábějící ocelové odlitky s téměř konečnými rozměry postupem lost foam. Za přednosti této výroby odlitků se považuje možnost současného předlití vrtání, zářezů a úkosů, odlévání lehkých konstrukcí díky malým tloušťkám stěny, složitých geometrických tvarů a jakost povrchu (bez otřepů) použitím jednodílné formy a dále vysoká rozměrová přesnost. B. Phipps referuje o úspěšném řešení automatizace a řízení výroby voskových modelů v několika amerických slévárnách přesných odlitků [30]. V jednotlivých případech se jedná o řízení procesu výroby voskových modelů s automatickým měřením, záznamem a vyhodnocováním teploty vosku ve vstřikovací trysce, robotizovanou kompletní automatickou montáž voskových modelů pro výrobu skořepinových forem a odlévání přesných odlitků pro golfové hole, automatický systém vstřikování vosku a automatickou montáž modelů. To vše vedlo k výraznému zvýšení výroby. J. Markee a R. Bauer [31] popisují dispergační zařízení na přípravu emulzí pro výrobu forem pro přesné lití a vypracování optimálních parametrů výroby emulze z koloidního SiO 2 a vody. R. Hirst [32] se zabývá různými přístupy k recyklaci vosků ve slévárnách přesných odlitků. Zatímco se dříve tyto regenerované vosky používaly jen pro vtokovou soustavu, ukazují nové výzkumy, že regenerované vosky lze po vyčištění filtrací použít na výrobu voskových modelů, aniž by utrpěla jakost. E. Prünte [33] popisuje současné největší zařízení na přesné lití titanových odlitků, které uvedla firma Tial GmbH, Bestwig, do provozu v roce Na tomto zařízení se dají odlévat přesné titanové odlitky o délce až mm a hmotnosti 300 kg. K této investici vedla poptávka leteckého průmyslu po velkých odlitcích, která se za posledních deset let zvýšila. S. B. Shendye a D. J. Gilles [34] představují postup přesného lití s protitlakem (postup Hitchiner), který vyvinula firma Hitchiner Manufacturing, Milford, NH, USA, a také ho řadu let používá. Na příkladě ocelové superslitiny byly varianty tohoto procesu podrobeny rozsáhlé studii, tj. tavení atmosférické s inertním plynem a ve vakuu. Forma se plní spodem keramickou trubkou. Tavení v ochranné atmosféře s inertním plynem a ve vakuu nijak významně nezlepšilo vlastnosti této slitiny. Lití s protitlakem vedlo k požadované absenci pórovitosti a lepším mechanickým vlastnostem. Známou nevýhodu, znečištění taveninou proudící zpět, nebylo možné prokázat. Zkoušky potvrdily vhodnost tří zkoušených variant pro zpracování vysoce reaktivních legovaných ocelí a superslitin. M. Mussel [35] informuje o postupu lití do sádrové formy (obr. 3) ve spojení s výrobou modelů metodou rapid prototyping podle modelu CAD (což se při výrobě odlitků sacího potrubí ukázalo jako hospodárnější než odlévání do pískové formy, CNC frézování, odlévání postupem solicast a přesné lití). Důvodem volby lití do sádrové formy byly vysoké požadavky na jakost povrchu, vhodnost k odlévání tenkostěnných odlitků s úkosy formy a poloměry jako u tlakového lití, nízké náklady na nástroje a dostatečná kapacita prostoru zařízení pro dané rozměry odlitku. 386 Slévárenství. LIX. listopad prosinec

9 Karl - Heinz Schütt Obr. 3. Operace při lití do sádrové formy [34] Výroba forem a jader jako systém Obr. 4. R. Seeber [36] popisuje koncepci firmy Maschinenfabrik Gustav Eirich GmbH & Co KG, Hardheim, týkající se plynulé úpravy bentonitové formovací směsi s vysokými nároky na jakost. Koncepce se skládá z balíku jednotlivých opatření: řízení a regulace vlastností formovacích směsí využívající software Sandexpert a přístroje Qualimaster pro zkoušení formovací směsi online, záznamu a vyhodnocování dat nejdůležitějších parametrů formovací směsi programem Sandexpert pro rychlé rozeznání chyb a jejich odstranění a z průběžného ukládání údajů k dokumentaci nezbytných výrobních dat a dat jakosti celého procesu úpravy formovací směsi. D. Kahles aj. [37] představují stejnojmenné softwary firmy Arena-flow, Albuquerque, NM, USA, pro virtuální optimalizaci procesu vstřelování jader. S. Gibbs [38] poukazuje na to, že připravenost jader pro formovací linku představuje díky proměnám vyráběných odlitků a rostoucímu počtu jader, která se musí připravit, stále větší výzvu pro organizaci plánování výroby odlitků, která vyžaduje odpovídající časovou osnovu. Autorka radí, jak lze minimalizovat skladovanou zásobu, optimalizovat manipulaci s jádry a realizovat výrobu odpovídající spotřebě a připravenosti jader. J. Heinz [39] představuje jaderník pro automatickou výrobu jader hlav válců a klikových skříní (obr. 4). Inovační na tomto řešení je na jedné straně důsledné uplatnění modulového systému na bázi jednotné platformy a na druhé straně flexibilní formovací rám, který se dá vždy po 100 mm prodlužovat a rozšiřovat a po 20 mm zvyšovat, takže ho lze přizpůsobit zadané výrobě. Přestavení ve všech třech rovinách se docílí tak, že se stěny formovacího rámu na rohových spojích sešroubují podle potřebné velikosti. V odkazu [40] se referuje o automatizaci dopravy a skladování jader ve slévárně firmy Wingham Industries Inc., Wingham, AB, USA, kterou zde realizovala firma Robotec Engineering GmbH, Bad Säckingen. Slévárna vyrábí velkosériově výfukové potrubí pro osobní vozy a lehká užitková vozidla. Po nanesení nátěru projdou jádra sušicí pecí, pak je uchopí roboty a skládají je cíleně na skladovací palety, které se podle potřeby dopravují k formovacímu zařízení. Sortimenty s více jádry mohou navíc roboty skládat do paketů a ukládat je, stejně jako jednotlivá jádra, do spodku formy na formovacím zařízení. Jako přednost tohoto postupu se uvádí úspora šesti pracovníků, viditelný pokles poškození jader způsobovaného dřívější dopravou vysokozdvižným vozíkem a jinou manuální činností a také pro sériovou výrobu obecně platné plynulé vedení procesu. J. Amman [41] konstatuje, že se ofukovacím robotem nově instalovaným ve slévárně Georg Fischer GmbH, Garching, nejen zvýšila výroba formovacího zařízení, ale že bylo možné optimalizovat výrobní proces i z hlediska jakosti. Robot vyvinutý a vyrobený firmou Robotec Engineering GmbH, Bad Säckingen, je volně programovatelný. Má jeden laserový a jeden infračervený senzor, které jsou umístěny v oblasti ofukovacích trysek a identifikují místa s ulpělou směsí, která se mají ofukovat. Kromě toho ověřují, zda jsou založeny licí filtry. A. Mösner aj. [42] popisují robotizovanou montáž paketů jader Laempe und Mössner GmbH. Slévárna vyrábí sériově bloky válců ze slitin hliníku. Cílem montáže paketů jader je snížit dobu jejich montáže pod 45 s, což umožňuje robotizovaná automatizace. Předem vytříděná jádra celého paketu se na regálech, kde jsou uložena, kontrolují kamerami, roboty je odeberou a uloží na určená místa na palety montážního dopravníku. Do bočních jader se potom vytvoří na několika místech otvory pro odvádění plynů. Během dopravy na montážní stanoviště paketů se na plochy jader inkoustovou tiskárnou nanesou čárové kódy a laser s vysokým výkonem vypálí na komponenty jader sériové číslo. Na konci dopravníku odebere připravená Modulární výroba nástroje zajišťuje vysokou flexibilitu jeho použití r o č n í p ř e h l e d y Slévárenst ví. L I X. listopad prosinec

INFORMÁTOR Č E S K Á S L É V Á R E N S K Á S P O L E Č N O S T

INFORMÁTOR Č E S K Á S L É V Á R E N S K Á S P O L E Č N O S T INFORMÁTOR Č E S K Á S L É V Á R E N S K Á S P O L E Č N O S T Divadelní 6 Telefon, fax: 542 214 481 Zodpovídá: P. O. Box 134 Mobil: 603 342 176 Mgr. František Urbánek 657 34 Brno E-mail: slevarenska@volny.cz

Více

NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering

NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering NETME Centre Petr Stehlík Brno, 11. 1. 2012 NETME Centre Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství Technická 2896/2, 616 69 Brno Obsah Co je NETME Centre Náš cíl + Na čem stavíme Časová

Více

INFORMÁTOR Č E S K Á S L É V Á R E N S K Á S P O L E Č N O S T

INFORMÁTOR Č E S K Á S L É V Á R E N S K Á S P O L E Č N O S T INFORMÁTOR Č E S K Á S L É V Á R E N S K Á S P O L E Č N O S T Divadelní 6 Telefon, fax: 542 214 481 Zodpovídá: P. O. Box 134 Mobil: 603 342 176 Mgr. František Urbánek 657 34 Brno E-mail: slevarenska@volny.cz

Více

3D TISK KOVOVÝCH MATERIÁLŮ

3D TISK KOVOVÝCH MATERIÁLŮ Ing. Daniel Koutný, Ph.D. Ing. David Paloušek, Ph.D. 9 October Digital Prototyping 2012 and 3D Print Days NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering Divize: Energetiky, procesů a ekologie

Více

Vyvážený přístup k ekonomice výroby

Vyvážený přístup k ekonomice výroby Pro přímé vydání Kontakt: Seco Tools CZ, s.r.o. Londýnské nám. 2 639 00 Brno Alena TEJKALOVÁ Telefon: +420-530-500-827 E-mail: alena.tejkalova@secotools.com www.secotools.com/cz Vyvážený přístup k ekonomice

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme SUBCON 2015 Jediný britský veletrh s jednoznačným zaměřením na subdodávky & výrobu & technologie Zastoupení všech úrovní v oblasti strojírenského dodavatelského řetězce

Více

INFORMÁTOR Č E S K Á S L É V Á R E N S K Á S P O L E Č N O S T. Prosinec 2007 Číslo 52. Vážení přátelé, členové České slévárenské společnosti,

INFORMÁTOR Č E S K Á S L É V Á R E N S K Á S P O L E Č N O S T. Prosinec 2007 Číslo 52. Vážení přátelé, členové České slévárenské společnosti, INFORMÁTOR Č E S K Á S L É V Á R E N S K Á S P O L E Č N O S T Divadelní 6 Telefon, fax: 542 214 481 Zodpovídá: P.O.Box 134 Mobil: 603 342 176 Mgr. František Urbánek 657 34 Brno E-mail: slevarenska@volny.cz

Více

BYLI JSME U NAROZENÍ ARMATURY Group a.s.

BYLI JSME U NAROZENÍ ARMATURY Group a.s. BYLI JSME U NAROZENÍ ARMATURY Group a.s. MUSELI JSME SE HODNĚ UČIT SPOLEČNĚ JSME PŘEKONÁVALI NOVÉ PŘEKÁŽKY DOSÁHLI JSME SPOLEČNÝCH ÚSPĚCHŮ A CÍLŮ 6 ARMATURY Group a.s. 0/0 7/ OBSAH. Profil společnosti,

Více

Mezinárodní dopravní veletrh 11. 14. 9. 2013

Mezinárodní dopravní veletrh 11. 14. 9. 2013 Mezinárodní dopravní veletrh 11. 14. 9. 2013 1 2 11. 14. září 2013 (středa sobota) Veletrh typu B2B, sobota určena pro laickou veřejnost a živnostníky Dvouletá periodicita liché roky Zaměření: Vystavovatelé

Více

Č E S K Á S L É V Á R E N S K Á S P O L E Č N O S T

Č E S K Á S L É V Á R E N S K Á S P O L E Č N O S T Č E S K Á S L É V Á R E N S K Á S P O L E Č N O S T Divadelní 6 Telefon fax: 542 214 481 Zodpovídá: P.O.Box 134 Mobil: 603 342 176 Mgr. František Urbánek 657 34 Brno E-mail: slevarenska@volny.cz tajemník

Více

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení firem 18:00 19:00 networking raut

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení firem 18:00 19:00 networking raut 16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení firem 18:00 19:00 networking raut JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511 205 330 fax +420 541 143 011 e-mail

Více

Bosch Rexroth v České republice. Produktová brožura

Bosch Rexroth v České republice. Produktová brožura Bosch Rexroth v České republice Produktová brožura 2 Bosch Rexroth, spol. s r. o. Rexroth v České republice PŘEDSTAVENÍ Od roku 1990 zastupujeme Bosch Rexroth AG, tohoto čelního světového výrobce komponentů

Více

NOVÉ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE VYBRANÝCH JAKOSTÍ SE ZAMĚŘENÍM NA SNÍŽENÍ VÝROBNÍCH NÁKLADŮ

NOVÉ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE VYBRANÝCH JAKOSTÍ SE ZAMĚŘENÍM NA SNÍŽENÍ VÝROBNÍCH NÁKLADŮ NOVÉ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE VYBRANÝCH JAKOSTÍ SE ZAMĚŘENÍM NA SNÍŽENÍ VÝROBNÍCH NÁKLADŮ a Miloš MASARIK, b Libor ČAMEK, a Jiří DUDA, a Zdeněk ŠÁŇA a EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a. s., Štramberská 2871/47, Czech

Více

Nové talenty pro vědu a výzkum

Nové talenty pro vědu a výzkum Nové talenty pro vědu a výzkum OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Slavnostní zahájení projektu Sylva Drábková Fakulta strojní VŠB-TUO Dolní oblast

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU Sídlo/kancelář: Březinova 42, Brno Pobočka: Místecká 901, Paskov Česká Republika eveco@evecobrno.cz www.evecobrno.cz INTRODUCTION Společnost EVECO

Více

Vliv mikrolegování oceli dle ČSN 412050 na mechanické vlastnosti. Ludvík Martínek, Martin Balcar, Pavel Fila, Jaroslav Novák, Libor Sochor

Vliv mikrolegování oceli dle ČSN 412050 na mechanické vlastnosti. Ludvík Martínek, Martin Balcar, Pavel Fila, Jaroslav Novák, Libor Sochor Vliv mikrolegování oceli dle ČSN 412050 na mechanické vlastnosti Ludvík Martínek, Martin Balcar, Pavel Fila, Jaroslav Novák, Libor Sochor Abstrakt Při tváření ingotů volným kováním docházelo ke vzniku

Více

Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů

Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů Prof. Ing. Petr Stehlík, CSc. Vysoké učení technické v Brně Ústav procesního a ekologického inženýrství Ing.

Více

Hänel Rotomat a Hänel Lean-Lift Automatizované skladové systémy a výdejny nářadí a měřidel

Hänel Rotomat a Hänel Lean-Lift Automatizované skladové systémy a výdejny nářadí a měřidel Hänel Rotomat a Hänel Lean-Lift Automatizované skladové systémy a výdejny nářadí a měřidel Ideas that move the world... Automatizované skladové systémy Úspora prostoru, času a nákladů Automatizované skladové

Více

VÍTEJTE V MOTOR JIKOV

VÍTEJTE V MOTOR JIKOV 2015 VÍTEJTE V MOTOR JIKOV MOTOR JIKOV GROUP je skupina čtyř podniků se strojírenským a slévárenským zaměřením. MOTOR JIKOV Slévárna a.s. MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. MOTOR JIKOV Fostron a.s. MOTOR JIKOV

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Kvalita a kapacita stroje byla nabízena i dalším zákazníkům, což vedlo k prudkému rozvoji sdružení, počet pracovníků vzrostl na 15 zaměstnanců.

Kvalita a kapacita stroje byla nabízena i dalším zákazníkům, což vedlo k prudkému rozvoji sdružení, počet pracovníků vzrostl na 15 zaměstnanců. Základním impulsem pro vznik společnosti v r. 1990 bylo uvolnění podnikatelského trhu v naší republice a uvolnění výrobních prostor za rodinným domem. Vzhledem k tomu, že současní vlastníci firmy (otec

Více

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan 1 Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Radim Farana děkan Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ISO 9001 : 2001 CQS 2258/2007 CZ 2258/2007 2 Nové talenty pro vědu

Více

PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení

PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení Silní v době krize investují a v současné době je vhodná doba na to, aby se firma věnovala optimalizaci vnitřních procesů a činností s cílem posílit

Více

INFORMÁTOR Č E S K Á S L É V Á R E N S K Á S P O L E Č N O S T

INFORMÁTOR Č E S K Á S L É V Á R E N S K Á S P O L E Č N O S T INFORMÁTOR Č E S K Á S L É V Á R E N S K Á S P O L E Č N O S T Divadelní 6 Telefon, fax: 542 214 481 Zodpovídá: P. O. Box 134 Mobil: 603 342 176 Mgr. František Urbánek 657 34 Brno E-mail: slevarenska@volny.cz

Více

Kardex Remstar v technologickém svazku se společností Intertex Systémy skladování a vychystávání pro extrémní požadavky u těžkého a dlouhého zboží

Kardex Remstar v technologickém svazku se společností Intertex Systémy skladování a vychystávání pro extrémní požadavky u těžkého a dlouhého zboží Kardex Remstar by Intertex Kardex Remstar v technologickém svazku se společností Intertex Systémy skladování a vychystávání pro extrémní požadavky u těžkého a dlouhého zboží Standard Solution Vertical

Více

POZVÁNKA. na třetí ročník kontraktačního setkání studentů a firem z praxe. Trh pracovních příležitostí 2010

POZVÁNKA. na třetí ročník kontraktačního setkání studentů a firem z praxe. Trh pracovních příležitostí 2010 POZVÁNKA na třetí ročník kontraktačního setkání studentů a firem z praxe Trh pracovních příležitostí 2010 Zahradnická fakulta, Mendelova univerzita v Brně Lednice, 23. února 2010 Cíle setkání Zahradnická

Více

Dělení a svařování svazkem plazmatu

Dělení a svařování svazkem plazmatu Dělení a svařování svazkem plazmatu RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. Osnova: Fyzikální podstat plazmatu Zdroje průmyslového plazmatu Dělení materiálu plazmou Svařování plazmovým svazkem Mikroplazma Co je to plazma?

Více

FAKULTA STROJNÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Milan EDL děkan Fakulty strojní

FAKULTA STROJNÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Milan EDL děkan Fakulty strojní FAKULTA STROJNÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Milan EDL děkan Fakulty strojní Západočeská univerzita v Plzni Fakulty: FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD ( FAV ) FAKULTA DESIGNU A UMĚNÍ LADISLAVA SUTNARA ( FDU )

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

TÉMA 4. Projekt: Téma: Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek

TÉMA 4. Projekt: Téma: Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek Projekt: Téma: TÉMA 4 Montáž základních druhů rozebíratelných spojení, montáž šroubovitých a kolíkových spojů, montáž mechanismů a potrubí Obor: Zámečník Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek Střední

Více

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011 Podklady pro webové stránky Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky realizace tohoto projektu, která je naplánovaná

Více

Ústav automobilního a dopravního. inženýrství

Ústav automobilního a dopravního. inženýrství Ústav automobilního a dopravního Ústav automobilního a inženýrství Technická 2896/2 616 69 Brno tel: +420 541 142 271 fax: +420 541 143 354 e-mail: pistek.v@fme.vutbr.cz web: www.udt.fme.vutbr.cz Pracoviště

Více

Pozvánka k setkání u WEINMANNA

Pozvánka k setkání u WEINMANNA Pozvánka k setkání u WEINMANNA od 12. do 13. listopadu 2015, denně od 9 do 17 hodin Událost pro inovativní tesaře Zveme Vás srdečně na naše letošní setkání u WEINMANNA do našeho závodu v St. Johannu. Při

Více

AS-interface Česká republika 2005

AS-interface Česká republika 2005 Výroční zpráva zájmového sdružení právnických osob AS-interface Česká republika 2005 1 Akce 1.1 AMPER 2005 Ve dnech od 4. do 8. dubna 2005 se v Pražském veletržním areálu Letňany uskutečnil 13. ročník

Více

VÝZKUM A VÝVOJ TECHNOLOGIE PŘESNÉHO LITÍ OBĚŽNÝCH KOL A STATOROVÝCH ČÁSTÍ TURBODMYCHADEL NOVÉ GENERACE

VÝZKUM A VÝVOJ TECHNOLOGIE PŘESNÉHO LITÍ OBĚŽNÝCH KOL A STATOROVÝCH ČÁSTÍ TURBODMYCHADEL NOVÉ GENERACE VÝZKUM A VÝVOJ TECHNOLOGIE PŘESNÉHO LITÍ OBĚŽNÝCH KOL A STATOROVÝCH ČÁSTÍ TURBODMYCHADEL NOVÉ GENERACE R&D OF THE PROCESS OF PRECISION CASTING OF IMPELLER WHEELS AND STATOR PARTS OF A NEW GENERATION OF

Více

Špičkoví technici podmínka konkurenceschopnosti českého průmyslu

Špičkoví technici podmínka konkurenceschopnosti českého průmyslu Špičkoví technici podmínka konkurenceschopnosti českého průmyslu Jan Světlík, prezident NSK Ostrava, 23. 04. 2013 NÁRODNÍ STROJÍRENSKÝ KLASTR je dobrovolné sdruţení organizací, zaloţené v roce 2003, které

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

10. 11. 6. 2014 PRAHA, ANDEL S HOTEL POZVÁNKA. Stroupežnického 21, 150 00 Praha 5 CMYK 98-24-1-3 PANTONE 7461 C CMYK 52-0-1-0 PANTONE 297 C

10. 11. 6. 2014 PRAHA, ANDEL S HOTEL POZVÁNKA. Stroupežnického 21, 150 00 Praha 5 CMYK 98-24-1-3 PANTONE 7461 C CMYK 52-0-1-0 PANTONE 297 C POZVÁNKA CMYK 98-24-1-3 PANTONE 7461 C CMYK 52-0-1-0 PANTONE 297 C CMYK 0-0-0-100 PANTONE Process Blac 10. 11. 6. 2014 PRAHA, ANDEL S HOTEL Stroupežnického 21, 150 00 Praha 5 CMYK 0-0-0-30 40 % PANTONE

Více

Komplexní zakázková činnost ve strojírenství a stavebnictví Strojírenství

Komplexní zakázková činnost ve strojírenství a stavebnictví Strojírenství Komplexní zakázková činnost ve strojírenství a stavebnictví Strojírenství z Vývojové a konstrukční práce z Palety, rámy, transportní vozíky zocelové konstrukce z Automatické, robotické zařízení zúdržby

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Tato Výzva ve formě níže uvedených zadávacích podmínek je vypracována jako

Více

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ, VUT BRNO NETME Centre

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ, VUT BRNO NETME Centre Quality control Robotic machining Rapid prototyping 3D optical digitalization Additive manufacturing of metal parts Mechanical and industrial design Obsah prezentace Představení pracoviště Laboratoře Vývoj

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network a projekt Czech Local Visibility Events - Společně pro úspěch vašeho podnikání 24.4.2014 Mezinárodní infrastruktura služeb pro podniky Působení sítě od r. 2008 Zastoupena: Enterprise

Více

Všechno pod kontrolou

Všechno pod kontrolou Všechno pod kontrolou Sociální odpovědnost Stěžejními pilíři sociální udržitelnosti ve společnosti Vetropack jsou: dodržovaný kodex správy a řízení podniku (Corporate Governance), závazný, transparentní

Více

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Základní návrhové předpisy: - ČSN 73 1401/98 Navrhování ocelových

Více

MIROSLAV HOLČÁK viceprezident metalurgie tel.: +420 585 073 100 e-mail: metalurgie@unex.cz

MIROSLAV HOLČÁK viceprezident metalurgie tel.: +420 585 073 100 e-mail: metalurgie@unex.cz MANAGEMENT KAREL KALNÝ generální ředitel tel.: +420 585 072 000 e-mail: ceo@unex.cz JIŘÍ MAŠEK viceprezident strojírenství tel.: +420 585 073 106 e-mail: strojirenstvi@unex.cz ZDENĚK TUŽIČKA ředitel výroby

Více

KOVOLIT, a.s. Firma má 4 provozy: slévárnu, kovárnu, nářaďovnu a CNC obrábění.

KOVOLIT, a.s. Firma má 4 provozy: slévárnu, kovárnu, nářaďovnu a CNC obrábění. profil společnosti KOVOLIT, a.s. Nádražní 344, 664 42 Modřice Česká republika Tel: Slévárna: +420 532 157 587 Kovárna: +420 532 157 545 Obrobna: +420 532 157 587 Nářaďovna: +420 532 157 477 Fax: +420 532

Více

Technologie pro automatizaci procesů skladování

Technologie pro automatizaci procesů skladování Konference Logistika Technologie pro automatizaci procesů skladování Bratislava, 28.2.2012 www.kredit.cz 1 AUTOMATIZACE PROCESŮ SKLADOVÁNÍ Obsah prezentace : automatizace - trend módní nebo trhem vynucený

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu

Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu

Více

TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY

TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY POZNAMENEJTE SI! DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 21. 23. 4. 2015 HRADEC KRÁLOVÉ Kongresové výstavní a společenské centrum ALDIS www.dnytepen.cz www.tscr.cz www.exponex.cz Pořadatel: Teplárenské sdružení

Více

PARAMETRY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ NÁKLADY NA SVAŘOVÁNÍ

PARAMETRY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ NÁKLADY NA SVAŘOVÁNÍ PARAMETRY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ NÁKLADY NA SVAŘOVÁNÍ Ing. Stanislav Novák, CSc., Ing. Jiří Mráček, Ph.D. PRVNÍ ŽELEZÁŘSKÁ SPOLEČNOST KLADNO, s. r. o. E-mail: stano@pzsk.cz Klíčová slova: Parametry ovlivňující

Více

Fakulta stavební Českého vysokého učení technického v Praze

Fakulta stavební Českého vysokého učení technického v Praze PROJEKT TECHNOPARK KRALUPY Reg. č. projektu: 5.1PP04/052 TECHNOPARK VTP KRALUPY Stavební chemie Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Fakulta stavební Českého vysokého učení technického v Praze Město

Více

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Charakteristika projektu Název projektu: Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Více

INFORMÁTOR Č E S K Á S L É V Á R E N S K Á S P O L E Č N O S T

INFORMÁTOR Č E S K Á S L É V Á R E N S K Á S P O L E Č N O S T INFORMÁTOR Č E S K Á S L É V Á R E N S K Á S P O L E Č N O S T Divadelní 6 Telefon, fax: 542 214 481 Zodpovídá: P. O. Box 134 Mobil: 603 342 176 Mgr. František Urbánek 657 34 Brno E-mail: slevarenska@volny.cz

Více

Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínských technologiích

Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínských technologiích Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínských technologiích TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY x Jan Čermák, MEBIS s.r.o. Praha,

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

KRITÉRIA VOLBY METODY A TRENDY TEPELNÉHO DĚLENÍ MATERIÁLŮ Ing. Martin Roubíček, Ph.D. - Air Liquide

KRITÉRIA VOLBY METODY A TRENDY TEPELNÉHO DĚLENÍ MATERIÁLŮ Ing. Martin Roubíček, Ph.D. - Air Liquide KRITÉRIA VOLBY METODY A TRENDY TEPELNÉHO DĚLENÍ MATERIÁLŮ Ing. Martin Roubíček, Ph.D. - Air Liquide Metody tepelného dělení, problematika základních materiálů Tepelné dělení materiálů je lze v rámci strojírenské

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme Největší mezinárodní veletrh průmyslových subdodávek v severských zemích Místo konání: Jönköping, Švédsko Datum konání: Obor: strojírenské subdodávky (odlitky, výkovky,

Více

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I.

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Uplatnění na trhu práce, část I Uplatnění

Více

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH Hlavní téma veletrhu: ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV představení veletrhu Souběžně probíhající veletrhy: FOR THERM FOR WOOD BAZÉNY, SAUNY & SPA FOR WASTE & WATER www.forarch.cz

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Výroční zpráva o činnosti. Občanského sdružení Ochrana kvality ovzduší

Výroční zpráva o činnosti. Občanského sdružení Ochrana kvality ovzduší Výroční zpráva o činnosti Občanského sdružení Ochrana kvality ovzduší za rok 2010 Praha, leden 2011 Výroční zpráva o činnosti Občanského sdružení Ochrana kvality ovzduší za rok 2010 Občanské sdružení OCHRANA

Více

Z Á P I S 2. zasedání jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost konaného dne 12.6.2015

Z Á P I S 2. zasedání jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost konaného dne 12.6.2015 Z Á P I S 2. zasedání jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost konaného dne 12.6.2015 Přítomni: Jaromír Hron Mgr. Tomáš Grulich v z. JUDr. Hana Poláková RNDr. Hana Slobodníková Mgr. Lucien

Více

1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ. Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5 000 000 Kč bez DPH.

1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ. Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5 000 000 Kč bez DPH. Příloha č. 10 Část 1: Rekvalifikační kurzy v oblasti manipulačních vozíků rozsah bez zkoušek 1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5

Více

Jihomoravské inovační centrum Klastr Water Treatment Alliance

Jihomoravské inovační centrum Klastr Water Treatment Alliance Jihomoravské inovační centrum Klastr Water Treatment Alliance Sekce 2: Inovace vedené firmou 4.5.2006 Ing. Radim Kocourek Co jsou inovace? Definice: "Inovace je obnova a rozšíření škály výrobků a služeb

Více

Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: CZ.1.07 / 1.1.18 / 02.0035. Strojař

Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: CZ.1.07 / 1.1.18 / 02.0035. Strojař Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: CZ.1.07 / 1.1.18 / 02.0035 Strojař Materiál vznikl ve spolupráci SPŠ OSTROV a ZŠ Použité fotografie jsou vytvořeny pracovníky SPŠ Ostrov za

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Stavba a provoz strojů v praxi 1 OBSAH 1. Úvod Co je CNC obráběcí stroj. 3 2. Vlivy na vývoj CNC obráběcích strojů. 3 3. Směry vývoje CNC obráběcích

Více

Partnerství s PEF MENDELU

Partnerství s PEF MENDELU Partnerství s PEF MENDELU C h a r a k t e r i s t i k a fa k u lt y Prestižní studium praktické a flexibilní studium vysoká zaměstnanost absolventů nejlepší ekonomická fakulta na Moravě* třetí nejlepší

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY 21 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY 21 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ pořádanou ve dnech 13. - 14. 5. 2014 Konference je součástí

Více

Rapid Prototyping 2011

Rapid Prototyping 2011 Rapid Prototyping 2011 Inditex - ZARA Čas od identifikace nového trendu na dodání zboží do obchodu: Zara potřebuje 30 dnů, většina konkurence 4-12 měsíců. Jak je to možné? ZARA výrobní proces ZARA neustále

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2014

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2014 CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2014 v roce 2014 je informačně-poradenské centrum Jihomoravského kraje. Jeho cílem je zvyšovat zájem obyvatel regionu o další vzdělávání a rozvíjet jejich konkurenceschopnost

Více

Mezinárodní konference Využívání zdrojů nerostných surovin

Mezinárodní konference Využívání zdrojů nerostných surovin 14. - 16. ledna 2010 Hotel Sepetná Ostravice 0956 739 14 Ostravice Česká republika ORGANIZÁTOŘI Horní Nová Ves 108 507 81 Lázně Bělohrad tel.: +420 493 793 249 fax.: +420 493 793 249 frantisek.zocek@czechstonecluster.eu

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

KPM CONSULT, a.s., člen Sdružení pro dopravní telematiku ČR a Network of National ITS Associations,

KPM CONSULT, a.s., člen Sdružení pro dopravní telematiku ČR a Network of National ITS Associations, KPM CONSULT, a.s., člen Sdružení pro dopravní telematiku ČR a Network of National ITS Associations, pořádá pod záštitou Romana Onderky, primátory města Brna, prof. Ing. Petra Moose, CSc., děkana FD ČVUT

Více

Firma příjemce voucheru. ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) U Vodárny 2, 616 00 Brno. Informační a komunikační technologie

Firma příjemce voucheru. ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) U Vodárny 2, 616 00 Brno. Informační a komunikační technologie Firma příjemce voucheru ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) Sídlo Obor Velikost Profil U Vodárny 2, 616 00 Brno Informační a komunikační technologie Drobný podnik ACEMCEE je firma působící v oblastech

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ COP ZLÍN ODBORNÁ STÁŽ VE FIRMÁCH

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ COP ZLÍN ODBORNÁ STÁŽ VE FIRMÁCH STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ COP ZLÍN ODBORNÁ STÁŽ VE FIRMÁCH Jakub Šimek 4.A 11/2011 Obsah: strana 1.0 - Úvod 2 2.0 Firma KALINA s.r.o..... 2 2.1 Průmyslové těsnící prvky a materiály.. 2 2.2

Více

RAMPF I Tooling Solutions

RAMPF I Tooling Solutions RAMPF I Tooling Solutions Tooling Solutions Nová řešení pro modely, formy a nástroje RAMPF Gruppe RAMPF Tooling Solutions RAMPF-Gruppe s pobočkami v USA, Japonsku a Číně, působící ve strojírenství a chemii

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Jakým aktivitám se studentský vědecký kroužek ÚPSS věnuje?

Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Jakým aktivitám se studentský vědecký kroužek ÚPSS věnuje? Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Studentský vědecký kroužek Ústavu pedagogiky a sociálních studií je dobrovolným uskupením studentů prezenčního studia. Jeho členy mohou být studenti bakalářských

Více

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost příloha k bodu 3 Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Studentská 95, 532 10 Pardubice http://www.perner.cz IČO: 2591 6050 DIČ: CZ 2591 6050 Výroční zpráva Institutu Jana Pernera, o.p.s. za

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Chalupová Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 922 923 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: zuzana.chalupova@mpsv.

Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Chalupová Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 922 923 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: zuzana.chalupova@mpsv. Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Systém elektronické podpory studia

Systém elektronické podpory studia Fakulta strojní 53. Mezinárodní konference kateder částí a mechanismů strojů (12. - 14.) září 2012 Mikulov, Hotel Eliška Projekt OPPA (Operační program Praha Adaptabilita) Systém elektronické podpory studia

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme ENERGETIKA&ELEKTROTECHNIKA 2015 Mezinárodní odborný veletrh energetiky a elektrotechniky Obor: energetika a elektrotechnika Veletrh ENERGETIKA&ELEKTROTECHNIKA 2015 je

Více

PS 12: Udržitelné stavebnictví a průmysl

PS 12: Udržitelné stavebnictví a průmysl FOTO Zprávu dává Ing Zdeněk Bílek MBA Vedoucí PS 12 v CBCSD PS 12: Udržitelné stavebnictví a průmysl Vývoj procesu ZDROJE ZDROJE KVALITA NÁKLADY KVALITA NÁKLADY ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ FINANCE ČAS ČAS LIDÉ A

Více

ZÁVOD UČILIŠTĚ VYSOKÁ ŠKOLA. Spolupráce ve vzdělávání: To je oč tu běží Doprovodný program 3. červena 2015. cca 13:30h -15:30h

ZÁVOD UČILIŠTĚ VYSOKÁ ŠKOLA. Spolupráce ve vzdělávání: To je oč tu běží Doprovodný program 3. červena 2015. cca 13:30h -15:30h VYSOKÁ ŠKOLA Spolupráce ve vzdělávání: To je oč tu běží Doprovodný program 3. červena 2015 cca 13:30h -15:30h Prohlídka muzea a závodu ŠKODA AUTO Prohlídka středního odborného učiliště a vysoké školy ŠKODA

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKTUALIZACE 2016 Brno, květen 2015 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.24/01.0128 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.24/01.0128 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

UCHAZEČ. VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE: V LITOMĚŘICÍCH 0280a-f/2008/Vys 19. května 2008

UCHAZEČ. VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE: V LITOMĚŘICÍCH 0280a-f/2008/Vys 19. května 2008 telefon :+420 416 723 375 fax :+420 416 73 56 19 E-MAIL : lvysoudil@nemocnice-lt.cz DIČ : CZ 00 830 488 IČO : 00 830 488 bank.spojení : KB Litoměřice číslo účtu : 24 734-471/0100 www stránky : www.nemocnice-lt.cz

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 NUMERICKÉ SIMULACE ING. KATEŘINA

Více

NAKLADATELSTVÍ MISE, s.r.o., www.mise.cz. Mediaplán 2014. Stavební tituly

NAKLADATELSTVÍ MISE, s.r.o., www.mise.cz. Mediaplán 2014. Stavební tituly NAKLADATELSTVÍ MISE, s.r.o., www.mise.cz Mediaplán 2014 Stavební tituly Střechy-Fasády-Izolace Mediaplán 2014 Měsíčník pro profesionály v oboru pláště budov Specifikace Základní informace: Ročník: 21.

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Popis projektu. Klíčové aktivity

Popis projektu. Klíčové aktivity Zvyšování motivace k technickému vzdělávání Výše finanční podpory : 7 195 707,16 Doba realizace: 1.9.2012 31.10.2014 Poskytovatel: Jihočeský kraj, grantové schéma Prioritní osa: Počáteční vzdělávání Operační

Více

výroby dopravních prostředků

výroby dopravních prostředků Komplexní profesionální řešení pro dané segmenty. www.tork.cz paliv a energie strojírenský výroby dopravních prostředků chemický správná volba má význam Charakter práce v oblasti strojírenského, automobilového,

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network mezinárodní spolupráce v klastrových iniciativách 6. února 2013 Mezinárodní infrastruktura služeb pro podniky Působení sítě od r. 2008 Enterprise Europe Network Podpora: z Rámcového

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme THE ADVANCED ENGINEERING UK group of events sektor automobilový, letecký, kompozitní, zpracování kovů, elektroniky Veletrh ADVANCED ENGINEERING se koná každoročně a pod

Více

Fakulta stavební VŠB TUO. Aktivita A 09103

Fakulta stavební VŠB TUO. Aktivita A 09103 Fakulta stavební VŠB TUO Katedra městského inženýrství Aktivita A 09103 Vliv průmyslové bytové výstavby na udržitelný rozvoj dostupnosti jednotlivých druh bydlení a disparit v oblasti průmyslové bytové

Více

Kulatý stůl k výuce automatizace na SŠ. konaný dne 31. 1. 2014 v Liberci

Kulatý stůl k výuce automatizace na SŠ. konaný dne 31. 1. 2014 v Liberci Kulatý stůl k výuce automatizace na SŠ konaný dne 31. 1. 2014 v Liberci SPŠSE a VOŠ Liberec Jednání zahájil ing. J. Semerád, který uvítal přítomné. Ředitel školy ing. Josef Šorm ve svém vystoupení krátce

Více