PROCAST/QUIKCAST 11 12/2011 NUMERICKÁ SIMULACE SLÉVÁRENSKÝCH PROCESŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROCAST/QUIKCAST 11 12/2011 NUMERICKÁ SIMULACE SLÉVÁRENSKÝCH PROCESŮ"

Transkript

1 Slévárenství č / /2011 PROCAST/QUIKCAST Vady odlitků NUMERICKÁ SIMULACE SLÉVÁRENSKÝCH PROCESŮ MECAS ESI s.r.o., Brojova 2113/16, Plzeň, Česká republika tel.: ,

2 Časopis Slévárenství získal osvědčení o zápisu ochranné známky. Dne byl Radou pro V a V zařazen na pozitivní list recenzovaných časopisů (www.vyzkum.cz). Časopis a všechny v něm obsažené příspěvky a obrázky jsou chráněny autorským právem. S výjimkou případů, které zákon připouští, je využití bez svolení vydavatele trestné. Korektury českého jazyka se řídí platnými pravidly českého pravopisu. Výjimku tvoří názvy společností, které jsou na žádost jejich zástupců upravovány v souladu se zněním zápisu u příslušného registračního orgánu. Vydavatel není dle zákona č. 46/2000 Sb. 5 zodpovědný za obsah reklam. Firemní materiály nejsou lektorovány. Texty reklam nejsou bez vyžádání zadavatele korigovány. SDO. ISSN Číslo povolení Ministerstva kultury ČR registrační značka MK ČR E 4361 Redakce / editorial office: CZ Brno, Technická 2896/2 tel.: , fax: č a s o p i s p r o s l é v á r e n s k ý p r ů m y s l f o u n d r y i n d u s t r y j o u r n a l r o č n í k L I X č í s l o t e m a t i c k é z a m ě ř e n í / v a d y o d l i t k ů s p e c i a l t o p i c / c a s t i n g d e f e c t s o d b o r n ý g a r a n t / p r o f. I n g. T o m á š E l b e l, C S c. Vydává Svaz sléváren České republiky IČ obsah ÚVODNÍ SLOVO 343 H l a v i n k a, J. 344 E l b e l, T. Rozšiřuje Svaz sléváren ČR. Informace o předplatném podá a objednávky přijímá redakce. Objednávky do zahraničí vyřizuje redakce. Předplatitelé ze Slovenska si mohou časopis objednat na adrese: SUWECO, spol. s r. o., Klečákova 347, Praha, tel.: , , Vychází 6krát ročně. 6 issues a year Číslo vyšlo Cena čísla Kč 60,. Roční předplatné Kč 360, (fyzické osoby) + DPH + poštovné + balné. Cena čísla Kč 100,. Roční předplatné Kč 600, (podniky) + DPH + poštovné + balné. Subscription fee in Europe: 70 EUR (incl. postage). Subscription fee in other countries: 120 USD or 85 EUR (incl. postage) Sazba a tisk: Reprocentrum, a. s., Bezručova 29, CZ Blansko, tel.: Do sazby , do tisku Náklad 700 ks. Inzerci vyřizuje redakce. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. vedoucí redaktorka / editor-in-chief Mgr. Helena Šebestová redaktorka / editor Mgr. Milada Haasová redakční rada / advisory board prof. Ing. Lubomír Bechný, CSc. Ing. Ján Cibuľa prof. Ing. Tomáš Elbel, CSc. Ing. Štefan Eperješi, CSc. Ing. Jiří Fošum Ing. Josef Hlavinka prof. Ing. Milan Horáček, CSc. Ing. Jaroslav Chrást, CSc. prof. Ing. Petr Jelínek, CSc., dr. h. c. Richard Jírek Ing. Radovan Koplík, CSc. Ing. Václav Krňávek doc. Ing. Antonín Mores, CSc. prof. Ing. Iva Nová, CSc. Ing. Ivan Pavlík, CSc. doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc. prof. Ing. Karel Rusín, DrSc. prof. Ing. Augustin Sládek, Ph.D. Ing. Vladimír Stavěníček prof. Ing. Karel Stránský, DrSc. Ing. František Střítecký doc. Ing. Jaroslav Šenberger, CSc. Ing. Jiří Ševčík Ing. Jan Šlajs Ing. Josef Valenta, Ph.D. Ing. Ivo Žižka, předseda VADY ODLITKŮ 345 R o u č k a, J. Vměstky ve slitinách hliníku a hodnocení čistoty kovu Inclusions in aluminium alloys and evaluation of metal purity 351 E l b e l, T. H a m p l, J. Studium vzniku bodlin v litinových odlitcích 1. část Study of pinholes genesis in iron castings 1 st part 356 B a b i c, J. Vplyv technologických parametrov na vznik zadrobenín v liatinových odliatkoch Influence of technological parameters on sand inclusion occurrence in lamellar graphite and spheroidal graphite iron castings 360 O d e h n a l, J. Tvorba a eliminace sekundární strusky u litin s kuličkovým grafitem Formation and elimination of dross in spheroidal graphite cast irons 364 N e u d e r t, A. Penetrace připečeniny u odlitků ze slitin železa Penetration the burn-on in iron alloys castings 369 K r á l o v á, Y. E l b e l, T. Znalostní expertní systém vad odlitků ESVOD Knowledge-based expert system of casting defects ODBORNÉ ČLÁNKY 374 G a i l l a r d, Y. D a i r o n, J. F l e u r i o t, M. Porézní materiály: inovace s mnoha možnostmi využití Cellular materials: an innovation with many applications Dendrity ve staženině ocelového odlitku

3 1 2 / v š e o b e c n ě z a m ě ř e n é č í s l o / g e n e r a l t o p i c n u m b e r PF Z PRAXE 379 P r o c h á z k a, P. V e s e l ý, P. Praktické poznatky z využití filtračních sestav firmy Keramtech při filtraci středně těžkých odlitků (KERAMTECH, s. r. o., Žacléř) inzerce OBÁLKA MECAS ESI s. r. o., Plzeň Ediční plán Slévárenství 2012 FIREMNÍ PREZENTACE 381 Náš servis tavicích agregátů přesvědčuje o kvalitě (JUNKER Industrial Equipment, s. r. o., Boskovice) 382 K o v á č, M. K r u t i š, V. Numerická simulace pomocník při odstraňování slévárenských vad (MECAS ESI, s. r. o., Plzeň) RUBRIKY 384 Roční přehledy 389 Zprávy Svazu sléváren České republiky 391 Zprávy České slévárenské společnosti 394 Vysoké školy informují 395 Slévárenské konference 396 Recenze 397 Umělecká litina 397 Slévárenství a poezie 398 Blahopřejeme 400 Z historie ALFIN-EDIMET SPA KERAMTECH s. r. o., Žacléř inzerce 355 ČD Logistics, a. s., Praha 381 JUNKER Industrial Equipment s. r. o., Boskovice 350 Spolupráce Veletrhy Brno a. s., CELOROČNÍ OBSAH SLÉVÁRENSTVÍ 2011 Brno

4 J. Hlavinka Vážení čtenáři, dostává se vám do rukou poslední číslo časopisu Slévárenství vydané v tomto roce. Je proto namístě zrekapitulovat rok uplynulý a nastínit ten následující. Jako zástupci cechu slevačů máme povinnost stále zviditelňovat povědomí o existenci našeho oboru jako nedílné součásti průmyslového spektra jak v České republice, tak i v zahraničí. Filozofie naší práce spočívala a bude nadále spočívat mimo jiné i v aktivitách směřujících ke slévárenské veřejnosti, jejíž informovanost o oboru je velmi důležitá pro další rozvoj slévárenství, a to nejen ve smyslu zacelení nedostatku slévárenských pracovníků. Při plnění tohoto záměru nám pomáhá časopis Slévárenství či workshopy a odborné semináře (NepSi, Slévárenská statistika atd.). Samozřejmě nemůžeme vynechat oblast vzdělávání, kde jsme si vybudovali významnou pozici, což potvrzuje řada projektů, na kterých se podílejí nejen členové našeho svazu (Projekt PROFESE). Z pohledu slévárenského světa je naše práce jasně definována, a to konkrétními úkoly v jednotlivých oblastech naší činnosti, jako je legislativa, boj o kvalifikovanou pracovní sílu, statistika atd. Asi složitější a ne s okamžitě kvantifikovatelným efektem je naše práce vůči vnějšímu okolí. Zde musíme nadále usilovat o zviditelňování oboru na patřičných místech. Musíme se snažit vycházet z tradic a zároveň umět přesvědčit o perspektivách oboru v budoucnosti. Jak dobře dokážeme tuto práci zvládnout, se ukáže na opačné misce vah co pozitivního nám živé povědomí o oboru přinese. Máme-li získat jakoukoliv výjimku či jakoukoliv podporu oboru, musíme být vidět a musí se o nás vědět na patřičných místech. Nezřídka se nám podařilo zajistit nějakou potřebu, která je ve finále využívána jako výhoda jak členy, tak i nečleny svazu, v některých případech i subjekty nesouvisejícími. Po tom, kdo byl iniciátorem a realizátorem zapracování, už nikdo nepátrá. Jako příklad můžeme uvést kladný výsledek působení svazu při zajišťování podpory veletrhů, jako byly Hannover, GIFA a Midest prostřednictvím Hospodářské komory ČR. Z dalších aktivit můžeme jmenovat získávání dílčí kvalifikace na základě odpracované praxe pro slevače a taviče založené na zkoušce před autorizovanou osobou. Autorizovaných osob také přibývá jako hub po dešti. A o tom, že osnovy a pokyny zpracovával náš Ing. Josef Hlavinka v ý k o n n ý ř e d i t e l S v a z u s l é v á r e n Č R svaz prostřednictvím Sektorových rad už ví asi málokdo. Zvykli jsme si, že pozitivní úspěšnost oborových zájmů zakomponovaných do obecných předpisů je bohužel vytěsňována individuální publicitou iniciátora. A možná je to i dobře. V příštím roce nás čeká celá řada významných slévárenských událostí. Z veletrhů jmenujme alespoň Hannover, St. Petersburg, nebo FOND-EX Na jaře proběhne v Praze Council meeting CAEF, jehož předsednictví má v roce 2012 Česká republika. Prezidentem CAEF je pro toto období Ing. Ivo Žižka, prezident SSČR. Na podzim ( ) připravujeme v Praze společně s CAEF a CEMAFON Mezinárodní slévárenské fórum IFF (International Foundry Forum). Dále bude nutné v roce 2012 provést registraci českých sléváren do systému NepSi. V oblasti vzdělávání budeme nadále pokračovat nejen v rozběhnutém projektu PROFESE, ale i v jiných započatých projektech. Z pohledu organizace svazu bude příští rok významný volbou nového představenstva, ze kterého vzejde i prezident pro další čtyřleté období. Dovolte mi závěrem poděkovat všem, kteří nám napomáhají v naší práci, všem těm, kteří přispívají k bezproblémovému fungování a plnění dílčích úkolů v oblastech vydavatelství, vzdělávání, publicity i ke zdánlivě neviditelné organizaci a činnosti sekretariátu. A rovněž bych chtěl touto cestou popřát vám všem šťastné a veselé prožití svátků vánočních a v novém roce 2012 mnoho zdaru, štěstí a tvůrčích nápadů ve vaší činnosti. ú v o d n í s l o v o Slévárenst ví. L I X. listopad prosinec

5 T. Elbel ú v o d n í s l o v o Úvodní slovo prof. Ing. Tomáš Elbel, CSc. o d b o r n ý g a r a n t V současné době prožíváme období, kdy se pozornost lidské společnosti zaměřuje na jakost všech výrobků a služeb. Je to dáno nejen zájmem o lepší kvalitu života, ale vynucuje si to konkurence na globálních trzích téměř ve všech oblastech lidské činnosti. Platí to i pro slévárenský průmysl, ve kterém je výroba odlitků provázena různými vadami a cesta k jejich prevenci a odstranění je úzce spojená s náklady. Snižování počtu neshodných výrobků zmetků je přímou cestou ke snižování nákladů, k výrobě náročnějších odlitků s vyšší přidanou hodnotou a v konečném důsledku k upevnění pozic slévárny na trhu. Vznik vad je často dán fyzikální podstatou pochodů, které probíhají v oblasti vysokých teplot při přechodu z tekutého stavu do pevné fáze. Vyrábět odlitky úplně bez vad zatím nedokážeme ani přesto, že se ve slévárenství zavádějí moderní technologie a implementují se různé postupy a metody plánování jakosti k výrobě bez vad. Jsou slévárny, které si vytýčily programy známé z jiných odvětví průmyslu, např. pod názvy Quality Journal, Six Sigma, Zero Defect aj. Úspěch těchto postupů však naráží na to, že ne vždy známe mechanizmus vzniku vad a vzájemné působení různých parametrů důležitých pro předcházení vadám. Příspěvky v tomto čísle časopisu Slévárenství jsou sestaveny z článků, které se zabývají identifikací vad, jejich příčinami a mechanizmem vzniku. Kromě toho zde byly zařazeny příspěvky s příklady ze sléváren s praktickým řešením vad a rovněž přehledový článek o vměstcích. Je dobré, že se redakční rada našeho časopisu opět rozhodla věnovat jakosti odlitků samostatné číslo. Podle ohlasu ze sléváren vím, že takové příspěvky jsou pozorně studovány a je o ně zájem. PF 2012 Na konci roku Přejeme samé úspěchy Bez vad odlitků. prof. Ing. T. Elbel, CSc. Haiku, s. 397 Zvonařská dílna Tomášková-Dytrychová, s. r. o. 344 Slévárenství. LIX. listopad prosinec

6 Karl - Heinz Schütt r o č n í p ř e h l e d y roční přehledy Mechanizace výroby forem a jader K a r l - H e i n z S c h ü t t Výroba forem a jader obecně V odkazu [1] se srovnávají nejdůležitější bentonitové a chemicky pojené formovací směsi a postupy formování z hlediska produktivity, jakosti povrchu a tloušťky stěny odlitku, kterou lze vyrobit, rozsahu hmotnosti odlitků a nezbytných úkosů pro vyjímání modelu. Švédský institut SweCast, Jönköping, představuje svůj výzkumný projekt zaměřený na optimalizaci spotřeby energie a technologie slévárenských procesů [2] simulací, který zahrnuje i úpravu formovací směsi, výrobu forem a odprašování, osvětlení a vytápění u těchto procesů. Ve čtyřech švédských slévárnách byla optimalizována spotřeba energie postupem simulace samostatných jevů. J. Wagner a M. Schneider [3] předkládají matematický model pro složitá písková jádra, numerickou simulaci procesu vstřelování, vytvrzování v jaderníku a rozkladu pojiva během odlévání. Numerická simulace umožňuje analýzu posloupnosti procesu výroby jader na fundovaném vědeckém základě (obr. 1). Analyzují a interpretují se složité fyzikální pochody, takže lze kauzálně vyhodnotit tendence k chybám a účinně zasáhnout a optimalizovat konstrukci jaderníků. Moderní automatizovaná výrobní zařízení produkují velká množství dat, k jejichž strukturovanému sběru a záznamu se používají informační správní systémy. M. Garmisch [4] referuje o systému na zpracování provozních dat FIF (Fill Information Framework) firmy Fill GmbH, Gurten, Rakousko, který umožňuje zjednodušení, protože odebírá většinu informací přímo z řízení (hlášení o poruchách, údaje o stavu stroje, taktu) a umožňuje jejich redukci v rozsahu funkce na minimum nezbytné pro činnost obsluhy. Zcela standardní začlenění sběru dat do výrobních zařízení a jejich chronologické poskytování dovolují vypracovávat analýzy ABC (programové strukturální analýzy) pro hledání příčin a cílená nápravná opatření. Postupy formování z bentonitov ých směsí W. Tilch a H. Polzin [5] podávají přehled o prudkém vývoji výroby forem z bentonitových směsí. Díky velké schopnosti inovace zůstala výroba forem z bentonitových směsí stále ještě dominantní, i přes četnost nových formovacích postupů s chemicky nebo fyzikálně pojenými formovacími směsmi. Ve srovnání s jinými formovacími postupy mluví pro formování ze syrových směsí relativně nízké náklady, vysoký stupeň recyklovatelnosti vratných směsí ze systému oběhových směsí a z toho vyplývající nízká specifická spotřeba materiálu, použití jílu a bentonitu jako pojiv neutrálních k životnímu prostředí, vysoká produktivita a dosahování vysoké a rovnoměrné jakosti odlitků založené na stále dokonalejší technice výroby a také bezproblémové využití zbytkových látek. Autoři očekávají, že použití bentonitových směsí ve slévárnách vyrábějících pískové Obr. 1. Obr. 2. formy bude dominantní i v budoucnosti, a to na základě dynamického technického rozvoje a množství jejich předností. V. Domscheit [6] popisuje nové zařízení na úpravu formovací směsi od firmy Olsberg Hermann Everken GmbH, Olsberg (obr. 2), jehož klíčovou jednotkou je nový vířivý mísič Eirich s výkonem 120 t formovací směsi/h. Vedle uvedeného výrazného zvýšení produktivity celého formovacího úseku patří k jeho přednostem zlepšená jakost povrchu forem a odlitků a také značné snížení objemu zbytkových látek (odpadu). G. Feuerstein [7] referuje o novém zařízení na úpravu formovacích látek firmy Maschinenfabrik Gustav Eirich GmbH & Co. KG, Hardheim, které bylo vyrobeno pro jednu slévárnu u města Izmir v Turecku. Zařízení Evactherm se vyznačuje sníženou spotřebou bentonitu a spolehlivým chlazením formovací směsi. Tři rámové formovací linky zásobují dva mísiče Evactherm (RV-32VAC) každý s objemem formovací směsi 7 m 3 /dávku, Sériové jádro (a) a experimentální jádro se zabarveným pískem (b) ve srovnání s výsledkem simulace s virtuálně zabarveným pískem (c). Vada vyskytující se v praxi se přitom našla stejným způsobem při simulaci [4] Grafické vyobrazení nového oběhu směsi uzavírá se u mísiče, kde se přidávají přesně dávkované přísady bentonit a uhelná moučka a také voda a formovacím zařízením je znovu k dispozici upravená směs [7] 384 Slévárenství. LIX. listopad prosinec

7 Karl - Heinz Schütt které jsou vybaveny společnou vakuovou jednotkou. K. H. Schütt a G. van de Keerkhoff [8] uvádějí informaci o zařízení na nízkotlaké lití holandské firmy Eurotech Group, Venlo. Jedná se o formovací zařízení s vícemístným odléváním firmy Heinrich Wagner Sinto Maschinenfabrik GmbH, na které se odlévají mimořádně tenkostěnné, vysoce těsné hliníkové odlitky do rámů o velikosti /350 mm. Z technického hlediska je zařízení se standardním formovacím zařízením hws doplněno vícemístným licím úsekem (polem) se dvěma tavicími pecemi. Formovací rámy přicházející z formovacího uzlu se řízeně odlévají spodem, uzavírají zátkou a znovu se vrací do chladicího úseku oběhu forem. Forma se také dá podle potřeby otočit o 90 nebo 180, čímž jsou dány četné možnosti ovlivňování tuhnutí. Kromě odlévání tenkostěnných součástí je možné docílit lepších mechanických vlastností, protože tento postup je perspektivní i pro hospodárnou výrobu polotovarů pro budoucí tlakové odlitky. M. Aycardi aj. [9] referují o opatřeních na zajištění jakosti spočívajících v modernizaci formovny ve slévárně firmy Landers Foundry, Medellin, CO, USA, se 16 lisovacími formovacími stroji firmy Hunter Automated Machinery Corporation, Schaumburg, Ilinois, USA. Po uvedení nové formovny do provozu se zmetkovitost zvýšila o 22 %. Přizpůsobení formovací směsi požadavkům těchto strojů snížilo zmetkovitost na 9 %. Lze očekávat, že se další optimalizací docílí dalšího snížení zmetkovitosti. K. Terashima aj. [10] popisují nový postup formování bentonitové směsi vyvinutý v Japonsku, do kterého je integrováno odlévání. Při formování lisováním se odlévá přímo do předem vyrobeného spodku formy v rámu. Složením horní poloformy se dokončí tvarování odlitku. Parametry procesu odlévání a rychlost spouštění horního rámu se odladí simulací a řídí se počítačem. Přednosti tohoto postupu jsou v eliminaci vtokové soustavy, vyšším využití kovu, nižší licí teplotě podmíněné nižšími tepelnými ztrátami během procesu, v úsporách energie a menším množství plynových emisí při odlévání. Postupy formování z chemick y pojených směsí H. Wolf [11] ukazuje u příležitosti 100. výročí existence VDG na úspěšný vývoj chemicky pojených směsí ve výrobě forem a jader. Budoucí úkoly spočívají ve spolehlivé výrobě odlitků s ještě menší tloušťkou stěny s větší rozměrovou přesností, v dalším zvyšování produktivity automatizací, vytvoření uzavřených oběhů látek snížením zápachu, ve vyšší bezpečnosti a ve vývoji formovacích směsí a výrobních zařízení, která budou ještě příznivější pro životní prostředí. U. Riethmüller a M. Kuhne [12] popisují stroj na vstřelování jader, který vyvinula firma Disa Industrieanlagen GmbH, Lipsko, pro slévárnu lehkých neželezných kovů firmy Georg Fischer Automotive GmbH, Herzogenburg, Rakousko. Stroj byl zkonstruován podle potřeb slévárny (středně velké odlitky, malosériová výroba) s tím, že je jejich provoz rentabilní i u malých sérií. Používá karusel, na kterém jsou umístěny až tři různé jaderníky. Ty lze pohotově naplnit, podle sortimentu odlitků, třemi otáčejícími se vstřelovacími hlavami. Současně se může vstřelovat, vytvrzovat a odebírat jádra, což zkracuje výrobní takt. Pro výrobu větších jader, až do objemu vstřelení 25 l, byl vyvinut další stroj s automatickou výměnou jaderníků. F. Denke a U. Minkner [13] popisují nové zařízení firmy Metallwerke Franz Kleinken GmbH, Dorsten, s regenerací formovacích směsí, které se při snížené specifické spotřebě fenolické pryskyřice a tvrdidla vyznačuje zvýšeným výkonem 30 t/h se zvýšenou kapacitou vytloukání a jakostí regenerátu. I. Gross a W. Woldert [14] popisují rámovou linku na ST technologii Alpha Set firmy F.A.T. GmbH pro slévárnu oceli. Zařízení se skládá z centrální úpravny směsí se dvěma průběžnými mísiči. Dvě plnicí polohy, z nichž jedna obsluhuje linku na středně velké a druhá na velké odlitky. K zaformování dvoudílné formy pro středně velký odlitek je třeba asi 10 min. Používá se vibrace během procesu plnění s návazným vytvrzením na válečkové dráze. M. Faller [15] referuje o koncepci zařízení firmy Laempe & Mössner GmbH na výrobu jader z anorganicky pojených směsí. Anorganická pojiva budí zájem při dalším vývoji formovacích směsí hlavně z hlediska ochrany životního prostředí. Kromě vývoje vhodných pojiv to vyžaduje také strojové vybavení odpovídající konstrukce a optimálně přizpůsobené jaderníky. Firma Laempe & Mössner vyvinula odpovídající koncepci zařízení pro anorganický pojivový systém firmy Hüttenes Albertus Chemische Werke GmbH. H. H. Brandes [16] představuje koncepci zařízení na výrobu jader firmy Brandes GmbH, Gernsheim, konstruovaného pro specifické použití, na příkladě centra AHB na výrobu jader se vstřelovacím objemem 120 l pro švýcarskou slévárnu. Podrobně je popsán čtyřsloupový vstřelovací stroj s vytvrzovací jednotkou, mísičem AHB na úpravu jádrové směsi nad strojem, pračkou VSS a s dotykovým řízením IPC. Slévárna firmy BMW v Landshutu dokončí tento rok přechod veškeré výroby jader na anorganický pojivový systém Inotec firmy Ashland Südchemie Kernfest GmbH [17]. S. Essbauer [18] popisuje obšírně tuto první bezemisní výrobu odlitků na světě. Hliníkové hlavy válců se vyrábějí na automatizovaných zařízeních na odlévání do kovových forem, do kterých se zakládají jádra z CB směsí s anorganickým pojivem. Automatizován je celý výrobní proces až po odebírání odlitků. Vedle ekologických hledisek žádné emise a zápach má toto řešení výroby přednosti i z hlediska ekonomiky a technologie. Rychlejším a lepším ztuhnutím taveniny v kovové formě se na jedné straně dosáhne lepších pevnostních vlastností a na druhé straně se šetří na energeticky náročném procesu čištění povrchu kovové formy tryskáním suchým ledem, protože v ní zůstává výrazně méně zbytků spalování. H. Schwikal aj. [19] referují o výzkumu na TU Mnichov zaměřeném na proveditelnost regenerace takových anorganicky pojených vratných CB směsí, kterých je velké množství. Regenerovatelnost všech zkoušených oběhových regenerátů a jejich použití na sériovou výrobu jader pro odlitky hlav válců a klikových skříní bylo prokázáno na pilotním zařízení pro mechanickou a tepelnou regeneraci. T. Pabel aj. [20] popisují zkoušky jader ze směsí s pojivem Inotec Rakouského slévárenského institutu (ÖGI), Leoben. Jádra s tímto pojivem se dají stručně charakterizovat svými přednostmi, jako je malé množství emisí a nízká pórovitost a zlepšené mechanické vlastnosti (o 10 % vyšší mez únavy při kmitavém napětí) při menším množství usazenin v jaderníku. P. Stiegl a G. Schiller [21] uvádějí stav použití jader ze solné směsi. Metoda lisování a spékání doposud umožňovala jen výrobu jader jednoduchého geometrického tvaru. Firma CeramTec AG, Lauf, vyvinula postup vstřelování s vhodným pojivem pro jádra, která mají složitější tvar. U solných jader je výhodou jejich dobrá ekologická únosnost, protože při odlévání a odjádrování nevzniká kouř nebo plyn. Nevýhodné jsou naproti tomu vyšší náklady na suroviny, než je tomu r o č n í p ř e h l e d y Slévárenst ví. L I X. listopad prosinec

8 Karl - Heinz Schütt r o č n í p ř e h l e d y u tradičních pískových jader. Zatímco u lití do kovových forem je použití solných jader už zavedeno, u tlakového lití se na ně kladou mnohem větší nároky podmíněné mnohem větším tepelným a mechanickým namáháním. Požadavky se musí vyřešit vývojem pojivového systému. J. M. Biezanek [22] se zabývá vývojem a použitím lití do skořepinových forem, které v r vynalezl Němec Johannes Croning. Pro svou vysokou pevnost a jakost povrchu našel postup využití především u tenkostěnných jader pro vodní pláště a jiná vysoce namáhaná jádra s přesným povrchem. Autor uvádí příklady použití postupu odlévání do skořepinových forem, např. k výrobě složitých odlitků ve skořepinových formách s vysokou rozměrovou přesností, s tloušťkou stěny 5 až 15 mm a při výrobě dutých velkých jader, která snižuje spotřebu formovací a jádrové směsi. Dosažitelná vysoká jakost povrchu a rozměrová přesnost, dlouhá skladovatelnost jader a částí forem, lepší využití kovu umožňují v mnoha případech dosáhnout dobrou hospodárnost ve srovnání s jinými výrobními postupy. V odkazu [23] je popsán nový kombinovaný formovací stroj na výrobu forem a jader DMC (Dual Mold/Core) výrobce Harrison Machine, Erie, PA, USA. Je založen na formovacím zařízení na výrobu jader postupem cold box se dvěma stanicemi, které může vyrábět části formy a jádra zároveň ze stejné chemicky pojené formovací směsi. Pro takto získanou flexibilitu výroby pouze s jedním obsluhujícím pracovníkem je stroj vhodný pro malé slévárny, které mají menší technické vybavení, a také pro slévárny s výraznými změnami sortimentu a rovněž pro výrobu paketu jader. H. Finkenberg [24] popisuje možnosti čištění jaderníků složitého tvaru, které se používají pro jádra z chemicky pojených směsí. V zásadě přicházejí v úvahu tři možnosti: ultrazvuk, suchý led a vysokotlaký vodní paprsek. Obšírně je popsáno automatické čištění jaderníků paprskem vody vedeným robotem. Jaderník se čistí tryskou vedenou robotem, ve které lze tlak vody regulovat až do 200 barů. I. Ederer [25] referuje, jak se používá postup rapid prototyping Voxeljet firmy Voxeljet Technology GmbH, Augsburg, ve švýcarské slévárně Wolfensberger, Bauma, k výrobě prototypů a malých sérií oběžných kol Francisových turbín odlévaných do forem z furanové směsi o rozměrech mm. Vrstvy formovací látky Kerphalitu se vytvrzují počítačovým řízením z CAD dat turbíny. Výroba forem trvá několik dní. Kerphalit odolává licím teplotám nerezové oceli C. H. P. Rehle [26] popisuje strojové vybavení firmy Prometall RTC GmbH, Augsburg, pro rychlou výrobu pískových forem a jader tiskací technikou. Rychlá výroba bez nástrojů dnes umožňuje výrazné úspory času a nákladů. Je to dáno významným pokrokem v konstrukci tiskací hlavy, zlepšenou dynamikou pohybu, konstrukcí forem a jader na bázi dat CAD a možností optimalizovat a maximalizovat prostorové rozložení rámu využitím speciálního softwaru (Rapix3D). Příznivě se přitom projevuje to, že se při jednom prostorovém rozložení rámu dají vyrobit jak části formy, tak jádra ve větších sériích. Pro evidenci a sledování pískových jader kvůli zajištění jakosti v jadernách se písková jádra musí opatřit trvalým označením. Doposud se k tomu používalo gravírování laserem, které se však obtížně automatizuje a je relativně drahé. G. Knoth [27] předkládá jako cenově výhodnější alternativu mechanické gravírovací zařízení se speciálními rydly vyvinuté firmou Joachim Richter e. K., Konken. Náklady jsou asi o 50 % nižší oproti laserové variantě. Alternativní postupy formování D. Schmidt, F. J. Wöstmann a J. Weise [28] popisují výzkumný projekt Institutu Frauenhofer IFAM, Brémy, týkající se úpravy postupu lost foam pro výrobu velmi malých odlitků na příkladě ozubených koleček o průměru 1 mm. Středem pozornosti byly především výhodné vlastnosti tohoto postupu: vysoká rozměrová přesnost a dobrá jakost povrchu. V odkazu [29] je představena slévárna oceli Lienen GmbH, Lienen, která je jedinou slévárnou v Evropě vyrábějící ocelové odlitky s téměř konečnými rozměry postupem lost foam. Za přednosti této výroby odlitků se považuje možnost současného předlití vrtání, zářezů a úkosů, odlévání lehkých konstrukcí díky malým tloušťkám stěny, složitých geometrických tvarů a jakost povrchu (bez otřepů) použitím jednodílné formy a dále vysoká rozměrová přesnost. B. Phipps referuje o úspěšném řešení automatizace a řízení výroby voskových modelů v několika amerických slévárnách přesných odlitků [30]. V jednotlivých případech se jedná o řízení procesu výroby voskových modelů s automatickým měřením, záznamem a vyhodnocováním teploty vosku ve vstřikovací trysce, robotizovanou kompletní automatickou montáž voskových modelů pro výrobu skořepinových forem a odlévání přesných odlitků pro golfové hole, automatický systém vstřikování vosku a automatickou montáž modelů. To vše vedlo k výraznému zvýšení výroby. J. Markee a R. Bauer [31] popisují dispergační zařízení na přípravu emulzí pro výrobu forem pro přesné lití a vypracování optimálních parametrů výroby emulze z koloidního SiO 2 a vody. R. Hirst [32] se zabývá různými přístupy k recyklaci vosků ve slévárnách přesných odlitků. Zatímco se dříve tyto regenerované vosky používaly jen pro vtokovou soustavu, ukazují nové výzkumy, že regenerované vosky lze po vyčištění filtrací použít na výrobu voskových modelů, aniž by utrpěla jakost. E. Prünte [33] popisuje současné největší zařízení na přesné lití titanových odlitků, které uvedla firma Tial GmbH, Bestwig, do provozu v roce Na tomto zařízení se dají odlévat přesné titanové odlitky o délce až mm a hmotnosti 300 kg. K této investici vedla poptávka leteckého průmyslu po velkých odlitcích, která se za posledních deset let zvýšila. S. B. Shendye a D. J. Gilles [34] představují postup přesného lití s protitlakem (postup Hitchiner), který vyvinula firma Hitchiner Manufacturing, Milford, NH, USA, a také ho řadu let používá. Na příkladě ocelové superslitiny byly varianty tohoto procesu podrobeny rozsáhlé studii, tj. tavení atmosférické s inertním plynem a ve vakuu. Forma se plní spodem keramickou trubkou. Tavení v ochranné atmosféře s inertním plynem a ve vakuu nijak významně nezlepšilo vlastnosti této slitiny. Lití s protitlakem vedlo k požadované absenci pórovitosti a lepším mechanickým vlastnostem. Známou nevýhodu, znečištění taveninou proudící zpět, nebylo možné prokázat. Zkoušky potvrdily vhodnost tří zkoušených variant pro zpracování vysoce reaktivních legovaných ocelí a superslitin. M. Mussel [35] informuje o postupu lití do sádrové formy (obr. 3) ve spojení s výrobou modelů metodou rapid prototyping podle modelu CAD (což se při výrobě odlitků sacího potrubí ukázalo jako hospodárnější než odlévání do pískové formy, CNC frézování, odlévání postupem solicast a přesné lití). Důvodem volby lití do sádrové formy byly vysoké požadavky na jakost povrchu, vhodnost k odlévání tenkostěnných odlitků s úkosy formy a poloměry jako u tlakového lití, nízké náklady na nástroje a dostatečná kapacita prostoru zařízení pro dané rozměry odlitku. 386 Slévárenství. LIX. listopad prosinec

9 Karl - Heinz Schütt Obr. 3. Operace při lití do sádrové formy [34] Výroba forem a jader jako systém Obr. 4. R. Seeber [36] popisuje koncepci firmy Maschinenfabrik Gustav Eirich GmbH & Co KG, Hardheim, týkající se plynulé úpravy bentonitové formovací směsi s vysokými nároky na jakost. Koncepce se skládá z balíku jednotlivých opatření: řízení a regulace vlastností formovacích směsí využívající software Sandexpert a přístroje Qualimaster pro zkoušení formovací směsi online, záznamu a vyhodnocování dat nejdůležitějších parametrů formovací směsi programem Sandexpert pro rychlé rozeznání chyb a jejich odstranění a z průběžného ukládání údajů k dokumentaci nezbytných výrobních dat a dat jakosti celého procesu úpravy formovací směsi. D. Kahles aj. [37] představují stejnojmenné softwary firmy Arena-flow, Albuquerque, NM, USA, pro virtuální optimalizaci procesu vstřelování jader. S. Gibbs [38] poukazuje na to, že připravenost jader pro formovací linku představuje díky proměnám vyráběných odlitků a rostoucímu počtu jader, která se musí připravit, stále větší výzvu pro organizaci plánování výroby odlitků, která vyžaduje odpovídající časovou osnovu. Autorka radí, jak lze minimalizovat skladovanou zásobu, optimalizovat manipulaci s jádry a realizovat výrobu odpovídající spotřebě a připravenosti jader. J. Heinz [39] představuje jaderník pro automatickou výrobu jader hlav válců a klikových skříní (obr. 4). Inovační na tomto řešení je na jedné straně důsledné uplatnění modulového systému na bázi jednotné platformy a na druhé straně flexibilní formovací rám, který se dá vždy po 100 mm prodlužovat a rozšiřovat a po 20 mm zvyšovat, takže ho lze přizpůsobit zadané výrobě. Přestavení ve všech třech rovinách se docílí tak, že se stěny formovacího rámu na rohových spojích sešroubují podle potřebné velikosti. V odkazu [40] se referuje o automatizaci dopravy a skladování jader ve slévárně firmy Wingham Industries Inc., Wingham, AB, USA, kterou zde realizovala firma Robotec Engineering GmbH, Bad Säckingen. Slévárna vyrábí velkosériově výfukové potrubí pro osobní vozy a lehká užitková vozidla. Po nanesení nátěru projdou jádra sušicí pecí, pak je uchopí roboty a skládají je cíleně na skladovací palety, které se podle potřeby dopravují k formovacímu zařízení. Sortimenty s více jádry mohou navíc roboty skládat do paketů a ukládat je, stejně jako jednotlivá jádra, do spodku formy na formovacím zařízení. Jako přednost tohoto postupu se uvádí úspora šesti pracovníků, viditelný pokles poškození jader způsobovaného dřívější dopravou vysokozdvižným vozíkem a jinou manuální činností a také pro sériovou výrobu obecně platné plynulé vedení procesu. J. Amman [41] konstatuje, že se ofukovacím robotem nově instalovaným ve slévárně Georg Fischer GmbH, Garching, nejen zvýšila výroba formovacího zařízení, ale že bylo možné optimalizovat výrobní proces i z hlediska jakosti. Robot vyvinutý a vyrobený firmou Robotec Engineering GmbH, Bad Säckingen, je volně programovatelný. Má jeden laserový a jeden infračervený senzor, které jsou umístěny v oblasti ofukovacích trysek a identifikují místa s ulpělou směsí, která se mají ofukovat. Kromě toho ověřují, zda jsou založeny licí filtry. A. Mösner aj. [42] popisují robotizovanou montáž paketů jader Laempe und Mössner GmbH. Slévárna vyrábí sériově bloky válců ze slitin hliníku. Cílem montáže paketů jader je snížit dobu jejich montáže pod 45 s, což umožňuje robotizovaná automatizace. Předem vytříděná jádra celého paketu se na regálech, kde jsou uložena, kontrolují kamerami, roboty je odeberou a uloží na určená místa na palety montážního dopravníku. Do bočních jader se potom vytvoří na několika místech otvory pro odvádění plynů. Během dopravy na montážní stanoviště paketů se na plochy jader inkoustovou tiskárnou nanesou čárové kódy a laser s vysokým výkonem vypálí na komponenty jader sériové číslo. Na konci dopravníku odebere připravená Modulární výroba nástroje zajišťuje vysokou flexibilitu jeho použití r o č n í p ř e h l e d y Slévárenst ví. L I X. listopad prosinec

INFORMÁTOR Č E S K Á S L É V Á R E N S K Á S P O L E Č N O S T

INFORMÁTOR Č E S K Á S L É V Á R E N S K Á S P O L E Č N O S T INFORMÁTOR Č E S K Á S L É V Á R E N S K Á S P O L E Č N O S T Divadelní 6 Telefon, fax: 542 214 481 Zodpovídá: P. O. Box 134 Mobil: 603 342 176 Mgr. František Urbánek 657 34 Brno E-mail: slevarenska@volny.cz

Více

ODLÉVÁNÍ je způsob výroby polotovarů nebo součástí z kovů, případně jiných tavitelných materiálů.

ODLÉVÁNÍ je způsob výroby polotovarů nebo součástí z kovů, případně jiných tavitelných materiálů. 1 SLÉVÁRENSTVÍ ODLÉVÁNÍ je způsob výroby polotovarů nebo součástí z kovů, případně jiných tavitelných materiálů. PRINCIP Tavenina se vlije nebo vtlačí do formy, jejíž dutina má tvar a velikost odlitku.

Více

NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering

NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering NETME Centre Petr Stehlík Brno, 11. 1. 2012 NETME Centre Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství Technická 2896/2, 616 69 Brno Obsah Co je NETME Centre Náš cíl + Na čem stavíme Časová

Více

INFORMÁTOR Č E S K Á S L É V Á R E N S K Á S P O L E Č N O S T

INFORMÁTOR Č E S K Á S L É V Á R E N S K Á S P O L E Č N O S T INFORMÁTOR Č E S K Á S L É V Á R E N S K Á S P O L E Č N O S T Divadelní 6 Telefon, fax: 542 214 481 Zodpovídá: P. O. Box 134 Mobil: 603 342 176 Mgr. František Urbánek 657 34 Brno E-mail: slevarenska@volny.cz

Více

SEIATSU - FORMOVACÍ STROJ HSP

SEIATSU - FORMOVACÍ STROJ HSP SEIATSU - FORMOVACÍ STROJ HSP Hospodárná a technologická alternativa ke konvenčnímu střásání s dolisováním Tiché, k životnímu prostředí příznivé formování do max. 85 db (A) Formování horního a spodního

Více

Prezentace. Divize Slévárna litiny

Prezentace. Divize Slévárna litiny Prezentace Divize Slévárna litiny Historie ČZ a.s. 1919 Založena pod jménem Jihočeská zbrojovka 1923 Výroba malých zbraní 1930 Výroba jízdních kol 1931 Výroba řetězů 1934 Výroba nářadí 1935 Výroba motocyklů

Více

STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE PŘEDNÁŠKA 7

STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE PŘEDNÁŠKA 7 STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE PŘEDNÁŠKA 7 Slévání postup výroby odlitků; Přesné lití - metoda vytavitelného modelu; SLÉVÁNÍ Je způsob výroby součástí z kovů nebo jiných tavitelných materiálů, při kterém se

Více

Klíčové faktory úspěchu spolupráce průmyslu s výzkumem

Klíčové faktory úspěchu spolupráce průmyslu s výzkumem VÝZKUMNÉ CENTRUM PRO STROJÍRENSKOU VÝROBNÍ TECHNIKU A TECHNOLOGII České vysoké učení technické v Praze, fakulta strojní Horská 3, 128 00 Praha 2, tel.: +420 221 990 900, fax: +420 221 990 999 http://rcmt.cvut.cz

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Popis projektu. Klíčové aktivity

Popis projektu. Klíčové aktivity Zvyšování motivace k technickému vzdělávání Výše finanční podpory : 7 195 707,16 Doba realizace: 1.9.2012 31.10.2014 Poskytovatel: Jihočeský kraj, grantové schéma Prioritní osa: Počáteční vzdělávání Operační

Více

VÚTS, a.s. Centrum rozvoje strojírenského výzkumu Liberec. www.vuts.cz

VÚTS, a.s. Centrum rozvoje strojírenského výzkumu Liberec. www.vuts.cz VÚTS, a.s. Centrum rozvoje strojírenského výzkumu Liberec www.vuts.cz Historický vývoj 1951 - založení společnosti (státní, posléze koncernový podnik) 1991 transformace na a.s. v první vlně kupónové privatizace

Více

Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze. Dvousemestrové studium. Povrchové úpravy ve strojírenství

Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze. Dvousemestrové studium. Povrchové úpravy ve strojírenství Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze Dvousemestrové studium Povrchové úpravy ve strojírenství Školní rok 2016/2017 2 Obsah: 1. Účel a cíle studia 2. Časový plán 3. Objednávající organizace 4. Materiální

Více

INFORMÁTOR. Česká slévárenská společnost. dovoluje si pozvat Vás na svoji valnou hromadu, která se uskuteční. 26. října 2009

INFORMÁTOR. Česká slévárenská společnost. dovoluje si pozvat Vás na svoji valnou hromadu, která se uskuteční. 26. října 2009 INFORMÁTOR Č E S K Á S L É V Á R E N S K Á S P O L E Č N O S T Divadelní 6 Telefon, fax: 542 214 481 Zodpovídá: P. O. Box 134 Mobil: 603 342 176 Mgr. František Urbánek 657 34 Brno E-mail: slevarenska@volny.cz

Více

Ing. Petr Knap Carl Zeiss spol. s r.o., Praha

Ing. Petr Knap Carl Zeiss spol. s r.o., Praha METROTOMOGRAFIE JAKO NOVÝ NÁSTROJ ZAJIŠŤOVÁNÍ JAKOSTI VE VÝROBĚ Ing. Petr Knap Carl Zeiss spol. s r.o., Praha ÚVOD Společnost Carl Zeiss Industrielle Messtechnik GmbH již dlouhou dobu sleduje vývoj v poměrně

Více

Slévání. Ruční výroba forem. Pomůcky pro výrobu formy:

Slévání. Ruční výroba forem. Pomůcky pro výrobu formy: Slévání Podstata: Slévání je způsob výroby součástí, při kterém se roztavený kov nebo jiný materiál vlije do formy, jejíž dutina má tvar a velikost budoucího výrobku tzv. odlitku. Odléváním se vyrábějí

Více

Sika Industry Inventing the Future

Sika Industry Inventing the Future Sika Industry Inventing the Future Segmenty trhu pro potřeby našich zákazníků: automobilový průmysl automotive Aftermarket transportation spotřebiče & komponenty nástroje & kompozity Vyvíjíme řešení pro:

Více

Kalení Pomocí laserového paprsku je možné rychle a kvalitně tepelně zušlechtit povrch materiálu až do hloubek v jednotkách milimetrů.

Kalení Pomocí laserového paprsku je možné rychle a kvalitně tepelně zušlechtit povrch materiálu až do hloubek v jednotkách milimetrů. Kalení Pomocí laserového paprsku je možné rychle a kvalitně tepelně zušlechtit povrch materiálu až do hloubek v jednotkách milimetrů. Výhody laserového kalení: Nižší energetická náročnost (kalení pouze

Více

Vliv mikrolegování oceli dle ČSN 412050 na mechanické vlastnosti. Ludvík Martínek, Martin Balcar, Pavel Fila, Jaroslav Novák, Libor Sochor

Vliv mikrolegování oceli dle ČSN 412050 na mechanické vlastnosti. Ludvík Martínek, Martin Balcar, Pavel Fila, Jaroslav Novák, Libor Sochor Vliv mikrolegování oceli dle ČSN 412050 na mechanické vlastnosti Ludvík Martínek, Martin Balcar, Pavel Fila, Jaroslav Novák, Libor Sochor Abstrakt Při tváření ingotů volným kováním docházelo ke vzniku

Více

INFORMÁTOR Č E S K Á S L É V Á R E N S K Á S P O L E Č N O S T

INFORMÁTOR Č E S K Á S L É V Á R E N S K Á S P O L E Č N O S T INFORMÁTOR Č E S K Á S L É V Á R E N S K Á S P O L E Č N O S T Divadelní 6 Telefon, fax: 542 214 481 Zodpovídá: P. O. Box 134 Mobil: 603 342 176 Mgr. František Urbánek 657 34 Brno E-mail: slevarenska@volny.cz

Více

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan 1 Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Radim Farana děkan Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ISO 9001 : 2001 CQS 2258/2007 CZ 2258/2007 2 Nové talenty pro vědu

Více

Mezinárodní dopravní veletrh 11. 14. 9. 2013

Mezinárodní dopravní veletrh 11. 14. 9. 2013 Mezinárodní dopravní veletrh 11. 14. 9. 2013 1 2 11. 14. září 2013 (středa sobota) Veletrh typu B2B, sobota určena pro laickou veřejnost a živnostníky Dvouletá periodicita liché roky Zaměření: Vystavovatelé

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme SUBCON 2015 Jediný britský veletrh s jednoznačným zaměřením na subdodávky & výrobu & technologie Zastoupení všech úrovní v oblasti strojírenského dodavatelského řetězce

Více

SČLP STRATEGIE LETECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

SČLP STRATEGIE LETECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ CZ.1.07/2.4.00/17.0080 Rozvoj spolupráce formou stáží a odborných praxí v oblasti řízení letového provozu, VŠB TU Ostrava SČLP STRATEGIE LETECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ STUDIJNÍ A INFORMAČNÍ BROŽÚRA Prof. Ing. Rudolf

Více

Srovnání nabídky a poptávky a vyplývající závěry

Srovnání nabídky a poptávky a vyplývající závěry Srovnání nabídky a poptávky a vyplývající závěry Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. Seminář ČSSI SPIS CACIO 15.5.2007 Konkurenceschopnost absolventů IT oborů VŠ a VOŠ na trhu práce v ČR Společný projekt ČSSI,

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

IT Cluster People for IT IT for People. Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.

IT Cluster People for IT IT for People. Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb. IT Cluster People for IT IT for People Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz Kontext Hlavní směry výzkumu a vývoje Biologické a ekologické

Více

Seminář k problematice spolupráce v OP VK 2.4

Seminář k problematice spolupráce v OP VK 2.4 spolupráce v OP VK 2.4 Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně www.fme.vutbr.cz spolupráce v OP VK 2.4 1 FSI základní údaje založena v r. 1900 (110. výročí v r. 2010) druhá největší fakulta VUT 3560 studentů,

Více

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení firem 18:00 19:00 networking raut

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení firem 18:00 19:00 networking raut 16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení firem 18:00 19:00 networking raut JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511 205 330 fax +420 541 143 011 e-mail

Více

INFORMÁTOR Č E S K Á S L É V Á R E N S K Á S P O L E Č N O S T

INFORMÁTOR Č E S K Á S L É V Á R E N S K Á S P O L E Č N O S T INFORMÁTOR Č E S K Á S L É V Á R E N S K Á S P O L E Č N O S T Divadelní 6 Telefon, fax: 542 214 481 Zodpovídá: P. O. Box 134 Mobil: 603 342 176 Mgr. František Urbánek 657 34 Brno E-mail: slevarenska@volny.cz

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.9 Materiály v automobilovém průmyslu Kapitola

Více

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU Sídlo/kancelář: Březinova 42, Brno Pobočka: Místecká 901, Paskov Česká Republika eveco@evecobrno.cz www.evecobrno.cz INTRODUCTION Společnost EVECO

Více

Systém kariérového poradenství v počátečním vzdělávání v Ústeckém kraji KARIÉRA

Systém kariérového poradenství v počátečním vzdělávání v Ústeckém kraji KARIÉRA Zápis ze závěrečné hodnotící konference Systém kariérového poradenství v počátečním vzdělávání v Ústeckém kraji KARIÉRA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.13/11.0001 Datum konání: dne 25. června 2010

Více

INFORMÁTOR Č E S K Á S L É V Á R E N S K Á S P O L E Č N O S T

INFORMÁTOR Č E S K Á S L É V Á R E N S K Á S P O L E Č N O S T INFORMÁTOR Č E S K Á S L É V Á R E N S K Á S P O L E Č N O S T Divadelní 6 Telefon, fax: 542 214 481 Zodpovídá: P. O. Box 134 Mobil: 603 342 176 Mgr. František Urbánek 657 34 Brno E-mail: slevarenska@volny.cz

Více

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC Partnerství 1 INDEX Středočeský kraj...3 Olomoucký kraj...4 Plzeňský kraj...5 Zlínský kraj...6 2 Středočeský kraj (Regional Partnership on Transition

Více

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I.

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Uplatnění na trhu práce, část I Uplatnění

Více

Vážení přátelé povrcháři,

Vážení přátelé povrcháři, Vážení přátelé povrcháři, Centrum pro povrchové úpravy si Vás dovoluje pozvat na 7. Mezinárodní odborný seminář Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav, kde se tradičně setkávají povrcháři

Více

3D TISK KOVOVÝCH MATERIÁLŮ

3D TISK KOVOVÝCH MATERIÁLŮ Ing. Daniel Koutný, Ph.D. Ing. David Paloušek, Ph.D. 9 October Digital Prototyping 2012 and 3D Print Days NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering Divize: Energetiky, procesů a ekologie

Více

TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY

TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY POZNAMENEJTE SI! DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 21. 23. 4. 2015 HRADEC KRÁLOVÉ Kongresové výstavní a společenské centrum ALDIS www.dnytepen.cz www.tscr.cz www.exponex.cz Pořadatel: Teplárenské sdružení

Více

Všechno pod kontrolou

Všechno pod kontrolou Všechno pod kontrolou Sociální odpovědnost Stěžejními pilíři sociální udržitelnosti ve společnosti Vetropack jsou: dodržovaný kodex správy a řízení podniku (Corporate Governance), závazný, transparentní

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.24 Zateplování budov minerálními deskami

Více

Inovace ekonomických předmětů

Inovace ekonomických předmětů Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Inovace ekonomických předmětů Sborník z konference projektu Zvyšování konkurenceschopnosti absolventů MVŠO inovací vybraných studijních předmětů s důrazem na znalostní

Více

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Odbor odpadů, MŽP Jaromír MANHART 1. Národní konference Předcházení vzniku odpadů CEMC/ČZÚ, Praha, 2. 10. 2014 STRATEGIE A PROGRAMY

Více

Příručka dobré praxe. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji. Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012

Příručka dobré praxe. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji. Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012 Příručka dobré praxe Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012 Partner 11 Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Klíčová

Více

Technologie pro automatizaci procesů skladování

Technologie pro automatizaci procesů skladování Konference Logistika Technologie pro automatizaci procesů skladování Bratislava, 28.2.2012 www.kredit.cz 1 AUTOMATIZACE PROCESŮ SKLADOVÁNÍ Obsah prezentace : automatizace - trend módní nebo trhem vynucený

Více

na bázi aplikované fyziky

na bázi aplikované fyziky Název projektu: Otevřená síť partnerství na bázi aplikované fyziky Název operačního programu: OP Operační program - Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo prioritní osy: 7.2 Název prioritní osy: Terciární

Více

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE Zpráva o činnostech leden až březen 2013 OBSAH: 1. Aktuální projekty (chronologicky): Číslo strany: 1.1 Seminář Povinné energetické průkazy budov od ledna 2013 a rekonstrukce

Více

Predikce potřeb trhu práce v Jihočeském kraji 2015

Predikce potřeb trhu práce v Jihočeském kraji 2015 Predikce potřeb trhu práce v Jihočeském kraji 2015 Dotazníkové šetření Jihočeské hospodářské komory a Jihočeské společnosti pro rozvoj lidských zdrojů, o.p.s. probíhá od 1.7.2015 do 30.9.2015 Vzorek 266

Více

květen-červen 2014 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

květen-červen 2014 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY květen-červen 2014 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Co se děje v projektu. Drazí přátelé, máme tu závěr. Rok a půl utekl neskutečně rychle a

Více

Partnerství s PEF MENDELU

Partnerství s PEF MENDELU Partnerství s PEF MENDELU C h a r a k t e r i s t i k a fa k u lt y Prestižní studium praktické a flexibilní studium vysoká zaměstnanost absolventů nejlepší ekonomická fakulta na Moravě* třetí nejlepší

Více

INFORMÁTOR Č E S K Á S L É V Á R E N S K Á S P O L E Č N O S T

INFORMÁTOR Č E S K Á S L É V Á R E N S K Á S P O L E Č N O S T INFORMÁTOR Č E S K Á S L É V Á R E N S K Á S P O L E Č N O S T Divadelní 6 Telefon, fax: 542 214 481 Zodpovídá: P. O. Box 134 Mobil: 603 342 176 Mgr. František Urbánek 657 34 Brno E-mail: slevarenska@volny.cz

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice KOMPOZITNÍ MATERIÁLY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI. občanského sdružení, ENVIC. www.envic.cz

ZPRÁVA O ČINNOSTI. občanského sdružení, ENVIC. www.envic.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI občanského sdružení, ENVIC 2007 www.envic.cz Občanské sdružení ENVIC Organizace byla založena 3.9. 2003. Činnost začala vyvíjet v souvislosti s přípravou projektu ENVIC Environmentální

Více

CZ-Brno: Výzkum a vývoj a související služby 2012/S 250-414439. Oznámení předběžných informací. Služby

CZ-Brno: Výzkum a vývoj a související služby 2012/S 250-414439. Oznámení předběžných informací. Služby 1/6 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:414439-2012:text:cs:html CZ-Brno: Výzkum a vývoj a související služby 2012/S 250-414439 Oznámení předběžných informací Služby

Více

PS 12: Udržitelné stavebnictví a průmysl

PS 12: Udržitelné stavebnictví a průmysl FOTO Zprávu dává Ing Zdeněk Bílek MBA Vedoucí PS 12 v CBCSD PS 12: Udržitelné stavebnictví a průmysl Vývoj procesu ZDROJE ZDROJE KVALITA NÁKLADY KVALITA NÁKLADY ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ FINANCE ČAS ČAS LIDÉ A

Více

POZVÁNKA. na třetí ročník kontraktačního setkání studentů a firem z praxe. Trh pracovních příležitostí 2010

POZVÁNKA. na třetí ročník kontraktačního setkání studentů a firem z praxe. Trh pracovních příležitostí 2010 POZVÁNKA na třetí ročník kontraktačního setkání studentů a firem z praxe Trh pracovních příležitostí 2010 Zahradnická fakulta, Mendelova univerzita v Brně Lednice, 23. února 2010 Cíle setkání Zahradnická

Více

Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008

Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008 Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008 1. Oblast ekonomického prostředí podnikání Ekonomické podmínky pro podnikání se za uplynulé čtyři roky zlepšily, podstatně

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.5 Karosářské Know how (Vědět jak) Kapitola

Více

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 011 1 : Sylabus Uplatnění na práce, část I Uplatnění na práce Autoři: Milan Šimek Vydání: první, 011 Počet stran: 19 Tisk: Vysoká škola

Více

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku Třída Třídní učitel 1. IT Mgr. Otto Hájek 2. ITA Ing. Petr Valtera 2. ITB Ing. Stanislav Hudák 3. IT Mgr. Tomáš

Více

Metalurgie neželezných kovů Slévárenství Část 2 Ing. Vladimír Toman

Metalurgie neželezných kovů Slévárenství Část 2 Ing. Vladimír Toman ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Metalurgie neželezných kovů Slévárenství Část 2 Ing. Vladimír Toman 1 Pro dále uvedené činnosti je charakteristické

Více

Abyste mohli dělat věci jinak, musíte je jinak i vidět Paul Allaire

Abyste mohli dělat věci jinak, musíte je jinak i vidět Paul Allaire Abyste mohli dělat věci jinak, musíte je jinak i vidět Paul Allaire Projektově orientovaná výuka Ústav konstruování Odbor metodiky konstruování Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně

Více

PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ

PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ doc. Ing. Petr Mohyla, Ph.D. Fakulta strojní, VŠB TU Ostrava 1. Úvod Snižování spotřeby fosilních paliv a snižování škodlivých emisí vede k

Více

Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů

Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů Prof. Ing. Petr Stehlík, CSc. Vysoké učení technické v Brně Ústav procesního a ekologického inženýrství Ing.

Více

Strategie činnosti ATOK v roce 2015

Strategie činnosti ATOK v roce 2015 Strategie činnosti ATOK v roce 2015 Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje: - Strategii činnosti ATOK v roce 2015 Projednal a schválil SV ATOK dne 4. 11. 2014 1/7 Strategie činnosti ATOK v roce 2015 Mgr.

Více

ISSS 2015 DOPROVODNÁ MEZINÁRODNÍ KONFERENCE V4DIS 13. 14. DUBNA 2015 HRADEC KRÁLOVÉ 18. ROČNÍK KONFERENCE

ISSS 2015 DOPROVODNÁ MEZINÁRODNÍ KONFERENCE V4DIS 13. 14. DUBNA 2015 HRADEC KRÁLOVÉ 18. ROČNÍK KONFERENCE 18. ROČNÍK KONFERENCE 1,0 ISSS 2015 DOPROVODNÁ MEZINÁRODNÍ KONFERENCE V4DIS 13. 14. DUBNA 2015 HRADEC KRÁLOVÉ WWW.ISSS.CZ, WWW.V4DIS.EU KONGRESOVÉ CENTRUM ALDIS ELIŠČINO NÁBŘEŽÍ 375 KONFERENCE ISSS Konference

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

INFORMÁTOR Č E S K Á S L É V Á R E N S K Á S P O L E Č N O S T

INFORMÁTOR Č E S K Á S L É V Á R E N S K Á S P O L E Č N O S T INFORMÁTOR Č E S K Á S L É V Á R E N S K Á S P O L E Č N O S T Divadelní 6 Telefon, fax: 542 214 481 Zodpovídá: P. O. Box 134 Mobil: 603 342 176 Mgr. František Urbánek 657 34 Brno E-mail: slevarenska@volny.cz

Více

Zpráva o akci Projektový partner: Energy Centre České Budějovice

Zpráva o akci Projektový partner: Energy Centre České Budějovice Zpráva o akci Projektový partner: Energy Centre České Budějovice Název akce: Kulatý stůl Využití solárního tepla v průmyslu Datum a místo konání: 21.9.2011, Krajský úřad Jihočeského kraje, České Budějovice

Více

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole Střední škola technická Žďár nad Sázavou je od roku 2008 držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 pro oblast vzdělávání.

Více

Postavení a úloha neuniverzitních veřejných a soukromých vysokých škol v systému terciárního vzdělávání

Postavení a úloha neuniverzitních veřejných a soukromých vysokých škol v systému terciárního vzdělávání Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích ve spolupráci s Vysokou školou logistiky, o.p.s. a Vysokou školou polytechnickou Jihlava si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci Postavení

Více

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY 21 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY 21 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ pořádanou ve dnech 13. - 14. 5. 2014 Konference je součástí

Více

Z Á P I S z jednání valné hromady České slévárenské společnosti 2006

Z Á P I S z jednání valné hromady České slévárenské společnosti 2006 Č E S K Á S L É V Á R E N S K Á S P O L E Č N O S T Divadelní 6 Telefon, fax: 542 214 481 Zodpovídá: P. O. Box 134 Mobil: 603 342 176 Mgr. František Urbánek 657 34 Brno E-mail: slevarenska@volny.cz tajemník

Více

Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků

Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků Mgr. Dana Fialová, ŽĎAS,a.s. Žďár nad Sázavou Brno, 21. června 2012 a státního rozpočtu České republiky. Představení firmy ŽĎAS, a.s.

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.9 Materiály v automobilovém průmyslu Kapitola

Více

Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky

Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky Ing. Josef Perlík ŠKODA JS a.s. Praha, 11.dubna 2013 Reference Rekonstrukce a modernizace klasických tepelných

Více

Koučinkový program pro firmy na téma Technologický roadmapping

Koučinkový program pro firmy na téma Technologický roadmapping Příručka pro žadatele Průvodce výzvou pro malé a střední firmy Koučinkový program pro firmy na téma Technologický roadmapping Výzva ÚVOD Inovace jsou dnes rozhodujícím faktorem úspěchu malých a středních

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Stavba a provoz strojů v praxi 1 OBSAH 1. Úvod Co je CNC obráběcí stroj. 3 2. Vlivy na vývoj CNC obráběcích strojů. 3 3. Směry vývoje CNC obráběcích

Více

Bosch Rexroth v České republice. Produktová brožura

Bosch Rexroth v České republice. Produktová brožura Bosch Rexroth v České republice Produktová brožura 2 Bosch Rexroth, spol. s r. o. Rexroth v České republice PŘEDSTAVENÍ Od roku 1990 zastupujeme Bosch Rexroth AG, tohoto čelního světového výrobce komponentů

Více

OSNOVA. kdo to je a co dělá. nástroje, které používá. prostředí, v němž pracuje. vzdělání, které musí mít. firmy, v nichž se uplatní v regionu

OSNOVA. kdo to je a co dělá. nástroje, které používá. prostředí, v němž pracuje. vzdělání, které musí mít. firmy, v nichž se uplatní v regionu STROJAŘ Materiál vznikl ve spolupráci SPŠ OSTROV a ZŠ Poštovní. Použité fotografie jsou vytvořeny pracovníky SPŠ Ostrov za účelem prezentace oboru, autoři souhlasí s jejich použitím pro uvedené účely.

Více

Činnost ČSSI. Doc. Ing. František Kuda, CSc. viceprezident ČSSI pro odborné společnosti předseda ČSMI ČSSI

Činnost ČSSI. Doc. Ing. František Kuda, CSc. viceprezident ČSSI pro odborné společnosti předseda ČSMI ČSSI Činnost ČSSI Doc. Ing. František Kuda, CSc. viceprezident ČSSI pro odborné společnosti předseda ČSMI ČSSI Český svaz stavebních inženýrů je tvůrčí, stavovské, výběrové a neziskové sdružení stavebních inženýrů

Více

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební VUT v Brně, pod záštitou děkana Fakulty stavební prof. Ing. Rostislava Drochytky, CSc., MBA

Více

EKONOMICKÝ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ VÝZNAM SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE

EKONOMICKÝ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ VÝZNAM SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE EKONOMICKÝ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ VÝZNAM SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE Praha, 16. května 2013 Vlastimil Hotař, Technická univerzita v Liberci prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Úloha informačního systému při kalkulaci výrobních nákladů, vlastních nákladů a tvorbě ceny odlitku. Ing. František Kristoň RGU CZ s.r.o.

Úloha informačního systému při kalkulaci výrobních nákladů, vlastních nákladů a tvorbě ceny odlitku. Ing. František Kristoň RGU CZ s.r.o. Úloha informačního systému při kalkulaci výrobních nákladů, vlastních nákladů a tvorbě ceny odlitku Ing. František Kristoň RGU CZ s.r.o. Úlohy kalkulace podklad pro tvorbu ceny posouzení ceny z hlediska

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network mezinárodní spolupráce v klastrových iniciativách 6. února 2013 Mezinárodní infrastruktura služeb pro podniky Působení sítě od r. 2008 Enterprise Europe Network Podpora: z Rámcového

Více

Inovace systému kvality sociálních služeb

Inovace systému kvality sociálních služeb Individuální projekt Inovace systému kvality sociálních služeb Newsletter 29 říjen 2014 Aktuální dění v realizaci veřejné zakázky najdete na webu MPSV, odkaz http://www.mpsv.cz/cs/11748. Ohlédnutí za Metodickými

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU FAKULTA ARCHITEKTURY VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FA VUT V BRNĚ PRO ROK 2014 BRNO

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme METALLOOBRABOTKA. SVARKA 2015 Obor: kovoobrábění Kovoobrábění v Rusku patří tradičně a dlouhodobě k jednomu z nejperspektivnějších a nejpřitažlivějších odvětví. Obrovské

Více

Mimořádné a hlavní úkoly stanovené Ministerstvem kultury GŘ Národnímu památkovému ústavu na rok 2010

Mimořádné a hlavní úkoly stanovené Ministerstvem kultury GŘ Národnímu památkovému ústavu na rok 2010 Mimořádné a hlavní úkoly stanovené Ministerstvem kultury GŘ Národnímu památkovému ústavu na rok 2010 Závěrečná zpráva mimořádného úkolu č. 6 Koncepce vzdělávání na léta 2010-2016 V Praze dne 31. 8. 2010

Více

Praktické zkušenosti s klastrováním v českém nábytkářství. Ing. Radek Brychta předseda Klastru českých nábytkářů

Praktické zkušenosti s klastrováním v českém nábytkářství. Ing. Radek Brychta předseda Klastru českých nábytkářů Praktické zkušenosti s klastrováním v českém nábytkářství Ing. Radek Brychta předseda Klastru českých nábytkářů Potřebujeme hledat nové způsoby podpory českého nábytkářství? Jaká je kondice českého nábytkářského

Více

Mgr. Ladislav Blahuta

Mgr. Ladislav Blahuta Mgr. Ladislav Blahuta Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada SLÉVÁRENSTVÍ,

Více

Výroční zpráva o činnosti. Občanského sdružení Ochrana kvality ovzduší

Výroční zpráva o činnosti. Občanského sdružení Ochrana kvality ovzduší Výroční zpráva o činnosti Občanského sdružení Ochrana kvality ovzduší za rok 2010 Praha, leden 2011 Výroční zpráva o činnosti Občanského sdružení Ochrana kvality ovzduší za rok 2010 Občanské sdružení OCHRANA

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 2. BĚH ŠKOLENÍ Česká betonářská společnost ČSSI www.cbsbeton.eu a ČBS Servis, s. r. o. www.cbsservis.eu ve spolupráci s Kloknerovým ústavem ČVUT v Praze Školení ZATÍŽENÍ STAVEBNÍCH

Více

Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0632 1

Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0632 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: MS Word Téma: Písemné práce souhrnné opakování. Autor: Ing. Silvana

Více

SKLADBA OBORU STAVEBNĚ MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ

SKLADBA OBORU STAVEBNĚ MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ SKLADBA OBORU STAVEBNĚ MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ Bc. Ing. (Stavebně materiálové inženýrství) Ph.D. (Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství) Historie: v roce 1951 založen obor Průmyslová výroba stavebních

Více

v Komoře Projektových Manažerů

v Komoře Projektových Manažerů Úvodní informace pro kandidáty na členství v Komoře Projektových Manažerů 1. Účel dokumentu Obsahem tohoto dokumentu jsou základní informace o Komoře Projektových Manažerů, jejím předmětu činnosti, organizační

Více