Program INOVACE INOVAČNÍ PROJEKT (OPPIK, Výzva I.)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Program INOVACE INOVAČNÍ PROJEKT (OPPIK, Výzva I.)"

Transkript

1 Program INOVACE INOVAČNÍ PROJEKT (OPPIK, Výzva I.) Nabízíme Vám jedinečnou příležitost získat ve spolupráci s námi až 45 % dotaci na uvedení výsledků Vašich výzkumných, vývojových a inovačních aktivit na trh z programu INOVACE. Cílem programu je posílení inovační výkonnosti domácích firem zvýšeným využíváním unikátních know-how, nejlépe vzniklých ve spolupráci s akademickým či výzkumným sektorem, pro vlastní inovace, zejména inovace vyšších řádů a v oblasti high-tech výroby. Podpořeny budou projekty s přímou vazbou na výzkumné a vývojové (VaV) aktivity, využívající výsledky vlastních či ve spolupráci realizovaných VaV aktivit, které musí být prokazatelně ukončeny a doloženy. Podporované aktivity jsou: produktová inovace zvýšení technických a užitných vlastností výrobků, technologií a služeb, procesní inovace zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb, organizační inovace zavedení nových metod organizace firemních procesů, zaměřených především a propojení VaV aktivity, inovací a výroby pouze při současné realizaci procesní nebo produktové inovace, marketingová inovace zvýšení prodeje výrobků a služeb díky významné změně v designu nebo balení, lepšího adresování potřeb zákazníka, otevření nových trhů či zavedení nových prodejních kanálů pouze při současné realizaci procesní nebo produktové inovace. Forma a výše dotace Dotace min Kč, max Kč (v hospodářsky problémových regionech a regionech s vysokou mírou nezaměstnanosti až Kč). Malý podnik: 45% ze způsobilých výdajů (ZV); Střední: 35% ze ZV; Velký: 25% ze ZV. Finanční zdraví žadatele musí být min. 5 bodů z 9 možných. Časový harmonogram Předběžná žádost Plná žádost Druh výzvy Alokace výzvy Nejzazší trvání projektu (13:00h) do do Kontinuální (průběžná) 4 mld. Kč (stop při 12 mld. Kč) 3 roky od přijatelnosti, max. do DŮLEŽITÉ: Podporovány budou POUZE inovace vyšších řádů, tj. 5. řádu u MSP a 6. řádu u VP (viz tabulka na konci dokumentu). Budou podpořeny POUZE projekty mající přímou vazbu na VaV aktivity, tj. využívají výsledky vlastního VaV, výsledky vzniklé ve spolupráci či v podobě 1

2 transferu technologie a tyto aktivity musí být ukončeny a prokazatelně doloženy (prototyp, vzorek atp.). Příjemce Malý, střední nebo velký podnik s oprávněním k podnikání odpovídajícímu podporované ekonomické činnosti (CZ-NACE), k jejímuž uskutečňování je realizován projekt (registrovánu tuto CZ-NACE musí mít nejpozději k datu podání poslední žádosti o platbu). Minimálně 2 uzavřená účetní období (podaná daňová přiznání s razítkem FÚ). Finanční zdraví žadatele nesmí být horší než za 5 bodů z 9 možných. Odvětvové vymezení Příjemcem podpory v případě inovačního projektu mohou být malé, střední i velké podniky s projekty, jejichž výstupy se projeví v odvětvích vymezených oddíly CZ-NACE: CZ NACE C 10 C 11 C 13 až 33 E J 58 J J 60 M 71.2 S 95.1 Popis činnosti Výroba potravinářských výrobků Výroba nápojů Veškerý zpracovatelský průmysl kromě výroby tabákových výrobků Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití Vydavatelské činnosti Pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti Tvorba programů a vysílání Technické zkoušky a analýzy Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost Co je možné dotovat (způsobilé výdaje) INVESTIČNÍ NÁKLADY: - PD vč. inženýrské činnosti - externě nakupované služby projektantů při tvorbě dokumentace pro územní a stavební řízení, pro zavedení technologie do výroby, pro technické zhodnocení staveb a technologií. Externě nakupované služby autorizovaných fyzických osob dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. - Stavby - výdaje na stavební práce a dodávky pro novostavby a pro technické zhodnocení staveb. Výdaje na stavby jsou v souhrnu způsobilé maximálně do výše 20% z celkových způsobilých výdajů na Technologie. 2

3 - Technologie - výdaje na pořízení a technické zhodnocení strojů a zařízení a provozních souborů zahrnovaných i nezahrnovaných do rozpočtu novostaveb, technického zhodnocení staveb. Dále výdaje na pořízení hardwarového vybavení a lokálních sítí včetně souvisejícího SW, pokud je tento SW součástí pořizovací ceny technologie. - SW a data výdaje na pořízení SW, programů a licencí nezbytných pro využití HW, nákup dat, databází a jejich aktualizace. - Práva k užívání duševního vlastnictví (pro VP pouze v režimu de minimis ) pořízení znalostí, postupů, oprávnění k podnikatelské činnosti (know-how, licence, patenty, certifikace firmy atp.). V případě pořízení patentů, licencí a know-how je možné do způsobilých výdajů zahrnout výdaje nepřesahující cenu obvyklou stanovenou posudkem soudního znalce, přičemž tento posudek nesmí být starší (ke dni pořízení majetku) než 6 měsíců. - Certifikace produktů (pro VP pouze v režimu de minimis ) výdaje související se získáním certifikací nových nebo inovovaných produktů, např. označování, zkoušení a certifikace kvality za účelem vývoje efektivnějších výrobků, postupů a služeb. NEINVESTIČNÍ NÁKLADY: - Marketingová inovace veškeré výdaje související s marketingovou inovací. - Povinná publicita výdaje přímo vyplývající z povinností stanovených poskytovatelem dotace na publicitu projektu (vycházejí z Pravidel pro publicitu OP PIK). - Omezení, další podmínky Maximálně 4 žádosti na jednoho žadatele (IČ) v rámci této Výzvy I. Nejsou podporovány: - Projekty spojené pouze se zvyšováním efektivnosti využívání energie či snižováním energetické spotřeby žadatele o poskytnutí dotace. - Projekty řešící prostou obměnu výrobku, obměnu technologií, strojů a zařízení nebo racionalizaci (modernizaci) výroby. Místo realizace projektu mimo území hl. města Prahy. Do způsobilých výdajů lze zahrnout náklady na pořízení dlouhodobého NEHMOTNÉHO majetku pouze do výše 50% celkových skutečných způsobilých investičních výdajů projektu. Způsobilé výdaje musí být vynaloženy nejdříve v den přijatelnosti, tj. den podání předběžné žádosti. Projekt nesmí být stavebně zahájen před podáním Předběžné žádosti. Podpora dle čl. 14 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 musí být v souladu s počáteční investicí podle nařízení Komise č. 651/2014. V případě podpory na zásadní změnu výrobního postupu musí být způsobilé náklady vyšší než odpisy provedené za předcházející tři účetní období z majetku užívaného při činnosti, jež má být modernizována. V případě podpory na rozšíření výrobního sortimentu stávající provozovny musí být způsobilé náklady o nejméně 200 % vyšší než účetní hodnota znovu použitého majetku, která je zachycena v účetním období předcházejícím zahájení prací. Informační povinnost u VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: 3

4 a) VŘ vyhlašováno po vyrozumění o schválení dotace: povinnost zaslat na CI před vyhlášením VŘ Zadávací dokumentaci (u prvního VŘ nejpozději do 2 měsíců od vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace). Odsouhlasení ZD je nutnou podmínkou pro vyhlášení VŘ!!! Do 14 dnů od jednání Výběrové komise povinnost zaslat k posouzení správnosti postup VŘ (dokumentaci). Podpis smlouvy s vítězným dodavatelem až po odsouhlasení správnosti postupu VŘ!!! b) VŘ vyhlašováno před vyrozuměním o schválení dotace: realizace VŘ na vlastní riziko (nalezení chyby), přesto možné takto dříve realizovat. Nicméně povinnost doložit kompletní dokumentaci k VŘ do 30 dnů od vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Povinnost archivovat dokumentaci projektu po dobu 10-ti let. O projektu vést oddělenou účetní evidenci (analytiku). Udržitelnost 5 let od data ukončení projektu (po tuto dobu nesmí prodat nebo zcizit + musí vykonávat na majetku podporovanou činnost). Žádost o dotaci (co požadují) Předběžná žádost: - Rozvaha a Výkaz zisků a ztrát za poslední dvě uzavřená účetní období. - Všeobecný popis projektu (odůvodnění potřebnosti, cíle, zabezpečení zdrojů, stručný harmonogram, technický popis inovace atd.). - Formulář finančního zdraví. Plná žádost: - Podnikatelský záměr dle povinné osnovy a další dokumenty prokazující informace uvedené v záměru (smlouvy o spolupráci, certifikáty, potvrzení zdrojů na předfinancování atp.). - Dokumentace prokazující UKONČENÝ výzkum. - Stavby: podrobný naceněný položkový rozpočet stavebních prací (max. ceny dle ÚRS). - Podklady k výběrovým řízením, pokud již bylo výběrové řízení realizováno. K podpisu Podmínek udělení dotace: - Doložení vlastnické (či obdobné) právo k nemovitostem, kde bude projekt realizován (tj. výpis z KN a mapu nebo nájemní smlouva, která je sjednána min. na období realizace projektu + 5 let). - U projektů, jejichž hlavní výstup projektu (CZ-NACE) spadá do kapitoly 21, doloží dokument, ze kterého bude patrné, že žadatel je zapsán v databázi schválených výrobců léčiv nebo v seznamu povolených výrobců a kontrolních laboratoří Státního ústavu pro kontrolu léčiv. - Údaje o spojených podnicích. K Žádosti o platbu dotace: - Stavební povolení v právní moci/ohlášení stavby, případně potvrzení stavebního úřadu, že realizace projektu nevyžaduje ani jedno. - U poslední žádosti o platbu musí být v registru živnostenského podnikání zapsaná živnost odpovídající CZ-NACE projektu a současně i provozovna, kde je projekt realizován, není-li místo realizace projektu shodné se sídlem, případně místem podnikání. Pojmy 4

5 Transfer technologie - přenos technologie (např. prototypy, technologické součásti, apod.) či technologického postupu (např. technologická řešení, výrobní postupy, apod.) včetně intelektuálního vlastnictví (např. patenty, licence, apod.) a know-how vyvinutých výzkumnou institucí či vysokou školou pro účely průmyslové aplikace u jiného subjektu. V případě dalších subjektů se transferem technologie rozumí pouze přenos takových řešení, které jsou chráněny právy průmyslového vlastnictví (patenty/vynálezy, průmyslové nebo užitné vzory), a to buď formou přímého nákupu práva průmyslového vlastnictví či nákupu licence k jeho využití. DŮLEŽITÉ - Podporovány budou POUZE inovace vyšších řádů, tj. 5. řádu u MSP a 6. řádu u VP 5

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. INOVACE Inovační projekt

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. INOVACE Inovační projekt MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy Název programu podpory Prioritní

Více

Příručka způsobilých výdajů pro program INOVACE Inovační projekt

Příručka způsobilých výdajů pro program INOVACE Inovační projekt Příručka způsobilých výdajů pro program INOVACE Inovační projekt Příručka způsobilých výdajů pro program INOVACE Inovační projekt vychází z I. Výzvy a jejich příloh. Tyto dokumenty nenahrazuje, ale pouze

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační projekt

Více

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. ICT a sdílené služby

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. ICT a sdílené služby MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy ICT a sdílené služby Název programu

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační projekt Prioritní

Více

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy APLIKACE

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy APLIKACE MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy APLIKACE Název programu podpory

Více

Výzva I programu podpory NEMOVITOSTI

Výzva I programu podpory NEMOVITOSTI MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Výzva I programu podpory NEMOVITOSTI Název programu podpory Prioritní osa operačního

Více

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy POTENCIÁL

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy POTENCIÁL MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy POTENCIÁL Název programu podpory

Více

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. Úspory energie

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. Úspory energie MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy Úspory energie Název programu

Více

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah Číslo: 06/2015 Datum vydání: 1. 6. 2015 Monitoring Obsah gg dotačních příležitostí Výzvy OPPIK vyhlášeny... 3 Inovace... 3 Úspory energie... 4 ICT a sdílené služby - vývoj softwaru... 7 ICT a sdílené služby

Více

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy NEMOVITOSTI

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy NEMOVITOSTI MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy NEMOVITOSTI Název programu podpory

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI POTENCIÁL

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI POTENCIÁL Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI POTENCIÁL Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy Potenciál III

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Ing. Iva Ševčíková, Ředitelka regionální kanceláře pro Jihočeský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Ing. Iva Ševčíková, Ředitelka regionální kanceláře pro Jihočeský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ing. Iva Ševčíková, Ředitelka regionální kanceláře pro Jihočeský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Regionální

Více

Možnosti financování zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe ze strukturálních fondů (program Inovace) Operační program Podnikání a inovace

Možnosti financování zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe ze strukturálních fondů (program Inovace) Operační program Podnikání a inovace Možnosti financování zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe ze strukturálních fondů (program Inovace) Operační program Podnikání a inovace Aktualizováno: 04/2010 Obsah prezentace 1. Program Inovace

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI ICT a strategické služby

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI ICT a strategické služby Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI ICT a strategické služby Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy ICT a strategické

Více

ICT v podnicích. Operační program Podnikání a inovace

ICT v podnicích. Operační program Podnikání a inovace ICT v podnicích Operační program Podnikání a inovace ICT V PODNICÍCH Cíl programu (Proč?) Podpořit konkurenceschopnost malých a středních podniků (MSP*) prostřednictvím kvalitativně vyššího využití jejich

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI ROZVOJ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI ROZVOJ Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídicí orgán OPPI Identifikace výzvy VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI ROZVOJ Prioritní osa 2 Program Rozvoj Číslo výzvy III. výzva,

Více

ROZVOJ PODNIKATELŮ 2013

ROZVOJ PODNIKATELŮ 2013 FOND VYSOČIN Y Výzva k předkládání projektů vyhlášená v souladu se Statutem účelového Fondu Vysočiny 1) Název programu: ROZVOJ PODNIKATELŮ 2013 Grantový program na zvýšení konkurenceschopnosti podniků

Více

Operační program Podnikání a inovace. Program Potenciál

Operační program Podnikání a inovace. Program Potenciál Operační program Podnikání a inovace Dotační příležitosti pro inovační firmy Ing. Lenka Ondřejová CzechInvest Ostrava 26. 10. 2010 Inovační proces Inovace-ochrana práv průmyslového vlastnictví POTENCIÁL

Více

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy MARKETING

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy MARKETING MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy MARKETING Název programu podpory

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Program podpory Nízkouhlíkové technologie Obsah 1 Identifikace programu... 3 2 Základní

Více

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy TECHNOLOGIE

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy TECHNOLOGIE MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy TECHNOLOGIE Název programu podpory

Více

Česká republika a Ústecký kraj

Česká republika a Ústecký kraj Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika a Ústecký kraj únor 2010 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1. Úvodní

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJ VÝZVA I

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJ VÝZVA I Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJ VÝZVA I Praha říjen 2008 Dokument je výhradním vlastnictvím

Více

Pravidla způsobilosti výdajů zvláštní část program PROSPERITA Výzva II 1. část

Pravidla způsobilosti výdajů zvláštní část program PROSPERITA Výzva II 1. část Pravidla způsobilosti výdajů zvláštní část program PROSPERITA Výzva II 1. část 1. Způsobilé výdaje pro program INVESTIČNÍ NEINVESTIČNÍ (PROVOZNÍ) Zakládání a rozvoj VTP Zakládání a rozvoj CTT Zakládání

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Poradenství

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Poradenství Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Poradenství Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy PORADENSTVÍ

Více

II. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Spolupráce

II. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Spolupráce Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI II. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Spolupráce Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy Spolupráce

Více

Příručka ke způsobilým výdajům programu Potenciál

Příručka ke způsobilým výdajům programu Potenciál Příručka ke způsobilým výdajům programu Potenciál Cílem této příručky je poskytnout přehled a výklad k jednotlivým položkám způsobilých výdajů programu Potenciál v takové kvalitě a vypovídací schopnosti,

Více

Příručka způsobilých výdajů pro žadatele v programu Školicí střediska

Příručka způsobilých výdajů pro žadatele v programu Školicí střediska Příručka způsobilých výdajů pro žadatele Úvodní poznámka: Příručka způsobilých výdajů pro žadatele v programu ŠKOLICÍ STŘEDISKA vychází z dokumentů: Výzva k předkládání projektů v rámci OPPI (číslo I.),

Více