Operační program Podnikání a inovace. Program Potenciál

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Operační program Podnikání a inovace. Program Potenciál"

Transkript

1 Operační program Podnikání a inovace Dotační příležitosti pro inovační firmy Ing. Lenka Ondřejová CzechInvest Ostrava

2 Inovační proces Inovace-ochrana práv průmyslového vlastnictví POTENCIÁL Prototyp INOVACE-inovační projekt Vymyslet Vyvinout Vyrobit a prodat Uvedení na trh nápad Potřeba realizovat V & V -- kapacity V & V -- lidé, laboratoře, zkušební zařízení, atd. Potřeba realizovat výrobu -- výrobní kapacity CzechInvest

3 Operační program Podnikání a inovace Program Potenciál

4 Podporovaný projekt Projekt vzniku či rozšíření vývojového centra (oddělení) zaměřeného na výzkum, vývoj a inovace výrobků a technologií, vč. specifického software a aplikací, které jsou jejich součástí, vedoucí k implementaci technologicky nových či zlepšení stávajících produktů, produkčních řad, výrobních procesů a technologií, pokud existuje předpoklad, že budou přeneseny a použity ve výrobě.

5 Hlavní podmínky -- Minimální investice do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku využívaného pro účely projektu 5 mil. Kč, v případě velkých společností 10 mil. Kč -- Podporovány jsou projekty, jejichž výstupy se projeví v odvětvích vymezených oddíly C 10, 13 33; E 38.32; J 62; M 71.2; S 95.1 CZ NACE -- Pouze jeden projekt na žadatele na jeden kraj -- Realizace projektu na území ČR mimo hl. města Prahy -- Finanční rating C+ -- Udržitelnost projektu -- KVALITNÍ PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR!!!

6 Žadatel -- MSP i velké podniky podnikatelský subjekt, který je právnickou osobou podnikající dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník fyzická osoba s místem podnikání na území ČR zapsanou v obchodním rejstříku dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník -- Registrován jako poplatník daně z příjmů na FÚ -- Sídlo na území ČR -- Nemá nedoplatky z titulu mzdových nároků a vůči vybraným institucím -- Podnikatelé podnikající po období kratší než 2 roky: Rating zpracován za podnikatele uplatňujícího v žadateli rozhodující vliv Může být i více subjektů Mohou být i zahraniční subjekty (externí ratingová agentura)

7 Způsobilé výdaje Způsobilé výdaje: 1. Investice do majetku: -- Pozemky -- Budovy -- Licence, know-how -- Technologie a jiná vybavení centra 2. Provozní náklady: -- Cestovné -- Mzdové náklady -- Odborné služby poradců,expertů -- Materiál Nezpůsobilé výdaje: -- DPH -- Úroky z úvěrů, splátky úvěrů -- Penále, pokuty -- Výdaje vzniklé před datem přijatelnosti projektu -- Leasing -- Aktivace -- Poradenská a administrativní činnost -- Výdaje nenaplňující podmínky programu (vybudování VIK) zejména výrobní technologie Provozní náklady pouze pro MSP De minimis 200 tis.kč/dočasný rámec 500 tis. Kč

8 Forma a výše podpory Forma podpory mil. Kč Dotace mil. Kč* % dotace dle limitů regionální mapy intenzity veřejné podpory *pro projekty realizované v regionech se soustředěnou podporou státu Výše podpory je stanovená regionální mapou intenzity veřejné podpory region NUTS II malý podnik střední podnik velký podnik Střední Morava, Severozápad, Střední Čechy, Moravskoslezsko Severovýchod,Jihovýchod 60 % 50 % 40 % Jihozápad 56 % 46 % 36 %

9 Operační program Podnikání a inovace Inovace Inovační projekt

10 Program Inovace Program Inovace Inovační projekt Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Výzvy pro oba typy projektů jsou vyhlašovány samostatně.

11 Podporované aktivity Inovace produktu - zavedení do výroby a na trh nového nebo výrazně zlepšeného výrobku, technologie nebo služby Inovace procesu zavedení do výroby nových nebo výrazně zlepšených výrobních technologií (zařízení), hardwaru a softwaru Nejčastěji dochází ke kombinaci inovace produktu a procesu: firmy zavádí do výroby nový produkt a pro jeho výrobu si pořizují odpovídající výrobní zařízení (inovují i svůj výrobní proces)! CzechInvest

12 Podporované aktivity Organizační inovace Nové metody organizace firemních procesů zavádění systémů sdílení znalostí, nových manažerských postupů (supply-chain, štíhlá výroba, kaizen, six sigma, apod.) Nové způsoby spolupráce s odběrateli a dodavateli a dalšími subjekty Marketingová inovace zavádění nových prodejních kanálů (tedy způsobu prodeje zákazníkům, např. e-commerce) Oddělená součást projektu Pouze pro MSP, pokud současně realizují jednu z IPP Je možné vypracovat jednu studii proveditelnosti pro IPP a OMI, ale je potřeba dodržet obě osnovy studie proveditelnosti Část OMI projektu je hodnocena odděleně na základě vlastních výběrových kriterií Zvláštní způsobilé výdaje a zvláštní rozpočet

13 Žadatel -- Podnikatelský subjekt (PO i FO přesně specifikovány ve výzvě) podnikající dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, zapsaný v obchodním rejstříku -- Registrován jako poplatník daně z příjmů na FÚ -- Sídlo na území ČR -- Nemá nedoplatky z titulu mzdových nároků a vůči vybraným institucím -- Historie žadatele: minimálně 2 uzavřená po sobě jdoucí zdaňovací období (brát historii mateřské společnosti NELZE)

14 Hlavní podmínky Výstup projektu se musí projevit v odvětvích vymezených oddíly CZ-NACE C 10, 11, 13-33; E 38.32; J 58, 59.20, 60, 62, 63.1, M 71.2, S 95.1 (mimo CZ- NACE C 19.10, a 30.11), Realizace projektu: na území České republiky kromě hl. m. Prahy Finanční rating C+ Udržitelnost projektu Splnění všech binárních kritérií programu (např. realizace inovace produktu nebo procesu, ukončený vývoj, existující funkční prototyp, využití výsledku vlastníku VaV) Neomezený počet podaných žádostí od jednoho žadatele v rámci jedné výzvy (pokud více žádosti od jednoho žadatele překročí 25 mil. Kč dotace, vypracuje se jeden společný ekonomický posudek

15 Způsobilé výdaje Způsobilé výdaje: 1. Investice do majetku: -- Budovy -- Licence, know-how -- Stroje a zařízení -- HW a sítě 2. Provozní náklady: -- Služby poradců, expertů -- Školení -- Mzdy (de minimis) -- Tvorba webových stránek (de minimis) Nezpůsobilé výdaje: -- Náklady vzniklé nebo uhrazené před datem přijatelnosti projektu, -- Pořízení použitých strojů a zařízení, -- Náklady spojené s výzkumem a vývojem, -- Výdaje na externí poradenské služby spojené s podáním žádosti o dotaci, žádost o platbu, monitorovací zprávy apod., -- Leasing, -- Aktivace -- DPH -- Splátky půjček a úvěrů, -- Náklady na pojištění, úroky, bankovní poplatky, kursové ztráty, celní a správní poplatky aj.

16 Forma a výše podpory Forma podpory a) Inovace produktů b) Inovace procesů c) Organizační inovace d) Marketingová inovace DOTACE 1-75 mil. Kč mil. Kč* do 2 mil. Kč *pro projekty realizované v regionech se soustředěnou podporou státu % dotace dle limitů regionální mapy intenzity veřejné podpory Výše podpory je stanovená regionální mapou intenzity veřejné podpory Region NUTS II Malý podnik Střední podnik Velký podnik Střední Morava, Severozápad, Střední Čechy, Moravskoslezsko, Severovýchod, Jihovýchod 60% 50% 40% Jihozápad 50% 40% 30%

17 Operační program Podnikání a inovace Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví (Patent)

18 Cíl programu Cílem programu je prostřednictvím dotací podpořit zvýšení intenzity využívání nástrojů ochrany práv průmyslového vlastnictví malými a středními podnikateli, vědeckovýzkumnými institucemi, vysokými školami a fyzickými osobami. Důvodem pro podporu je výrazné zaostávání ČR za vyspělými zeměmi EU v oblasti průmyslově-právní ochrany a rostoucí význam ochrany nehmotných statků pro zajištění konkurenceschopnosti.

19 Podporované aktivity a) Podávání přihlášek vynálezů v zahraničí a včr b) Zajištění ochrany průmyslového vlastnictví ve formě: patentů a užitných vzorů včr a zahraničí průmyslových vzorů a ochranných známek v zahraničí Patent právní ochrana na vynález, platnost až 20 let Užitný vzor malý patent, tam kde s patentem neuspěji, až 10 let Průmyslový vzor ochrana především designu, až 25 let Ochranná známka slouží k odlišení výrobků a služeb, až 10 let Původce autor technického řešení, vynálezce Přihlašovatel ten, kdo průmyslové právo přihlašuje k ÚPV

20 Žadatel a hlavní podmínky -- Žadatel: -- Podnikatelský subjekt: MSP, FO, -- Veřejná výzkumná instituce, Vysoká škola -- Žadatel nemusí prokazovat historii -- Výstup projektu se může projevit v libovolném odvětví vyjma vyloučených odvětví -- Místo realizace = sídlo/bydliště žadatele, adresa pracoviště žadatele (ČR mimo území hl. města Prahy)

21 Způsobilé výdaje Služby oprávněných zástupců, poradců, expertů, studie Oprávněnými zástupci mohou být patentoví zástupci, specializovaní advokáti, ZV jsou externí nákup služeb oprávněných zástupců spojených se zastupováním před příslušnými úřady a sřízením o udělení patentu, zápisu průmyslového vzoru, užitného vzoru či ochranné známky. Překlady Jen překlady pro účely přípravy a řízení o udělení práv průmyslového vlastnictví dle programu a výzvy. Způsobilými nejsou výdaje na tlumočení. Správní poplatky spojené s udělením práva průmyslového vlastnictví Jen správní poplatky hrazené příslušnému úřadu ochrany průmyslového vlastnictví do doby udělení či zapsání průmyslového práva (mezi ZV nepatří udržovací poplatky hrazené po udělení průmyslového práva)

22 Forma a výše podpory Výše podpory Veřejná výzkumná instituce Vysoká škola MSP/fyzická osoba MSP spolupracující s VŠ nebo VVI 10 tis. 1 mil. Kč na projekt 75 % způsobilých výdajů 45 % způsobilých výdajů 55 % způsobilých výdajů

23 Nejčastější chyby žadatelů 1. Nekvalitní podnikatelský záměr 2. Nedostatečná představa o zajištění finančního krytí projektu 3. Výběr nesprávného dotačního titulu 4. Nedostatečné prostudování relevantních dokumentů 5. Nedodržení stanovených termínů 6. Nedodržení Podmínek poskytnutí dotace 7. Nedodržení Pravidel pro výběr dodavatelů 8. Nedodržení Pravidel pro povinnou publicitu 9. Absence PM na straně žadatele 10. Nearchivování veškerých dokumentů 11..

24 Průběh čerpání dotace Podané RŽ Schválené RŽ Podané PŽ Rozhodnutí Proplaceno Program počet dotace počet dotace počet dotace počet dotace počet dotace Inovace - Inovační projekt - Výzva I Inovace - Inovační projekt - Výzva II Inovace - Inovační projekt - Výzva III Inovace - Inovační projekt - Výzva IV Inovace -Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví - Výzva I Inovace -Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví - Výzva II Potenciál - Výzva I Potenciál - Výzva II Potenciál - Výzva III

25 Průběh čerpání dotace Inovační projekt - Výzva I Inovační projekt - Výzva II Inovační projekt - Výzva III Inovační projekt - Výzva IV Patent - Výzva I Patent - Výzva II Potenciál - Výzva I Potenciál - Výzva II Potenciál - Výzva III 10 0 počet počet počet počet počet Podané RŽ Schválené RŽ Podané PŽ Rozhodnutí Proplaceno

26 Kontakty Ing. Lenka Ondřejová Ing. Lada Kratochvílová Tel.: , Regionální kancelář pro Moravskoslezský kraj Na Hradbách Ostrava

27 Děkuji za pozornost Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je příspěvkovou organizací Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Copyright, CzechInvest Všechna práva vyhrazena

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační projekt

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační projekt Prioritní

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační

Více

II. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Spolupráce

II. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Spolupráce Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI II. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Spolupráce Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy Spolupráce

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Ing. Iva Ševčíková, Ředitelka regionální kanceláře pro Jihočeský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Ing. Iva Ševčíková, Ředitelka regionální kanceláře pro Jihočeský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ing. Iva Ševčíková, Ředitelka regionální kanceláře pro Jihočeský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Regionální

Více

Program OPPIK Služby infrastruktury

Program OPPIK Služby infrastruktury Program OPPIK Služby infrastruktury Prezentace Ing. Petr Porák, vedoucí oddělení implementace PO1 OPPIK Odbor výzkumu, vývoje a inovací, Ministerstvo průmyslu a obchodu Identifikace programu Cíle programu:

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 Číslo výzvy I. Datum vyhlášení výzvy 24. 2. 2015 Příjem žádostí Od 24. 2. 2015 do 31. 12. 2017 Systém sběru žádostí Kontinuální Obsah 1. CÍL PROGRAMU...

Více

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více

Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015 Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015 Identifikace specifického cíle Prioritní osa Specifický cíl PO 1 SC 1.1 Inovace PO 1 SC 1.1 Potenciál PO 1 SC 1.1 Aplikace PO 1 SC 1.2 Program podpory

Více

Oblast podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost ICT služeb

Oblast podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost ICT služeb Oblast podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost ICT služeb Oblast podpory 3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí 16.2.2009 Struktura semináře Obecné informace o programu

Více

Příručka způsobilých výdajů

Příručka způsobilých výdajů Spolupráce klastry II. výzva Příručka způsobilých výdajů Úvodní poznámka: Příručka způsobilých výdajů pro žadatele v programu SPOLUPRÁCE - Klastry vychází z dokumentů: Výzva k předkládání projektů v rámci

Více

Spolupráce klastry II. výzva - prodloužení. Příručka způsobilých výdajů

Spolupráce klastry II. výzva - prodloužení. Příručka způsobilých výdajů Spolupráce klastry II. výzva - prodloužení Příručka způsobilých výdajů Úvodní poznámka: Příručka způsobilých výdajů pro žadatele v programu SPOLUPRÁCE - Klastry vychází z dokumentů: Výzva k předkládání

Více

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. Úspory energie

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. Úspory energie MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy Úspory energie Název programu

Více

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 duben 2006 Obsah 2 1. Úvod 3 2. Výsledky realizace Koncepce podpory malého a středního 3 podnikání v letech 2005-2006 2.1 Výsledky realizace

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Nemovitosti

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Nemovitosti Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Nemovitosti Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy Nemovitosti

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU Marketing VÝZVA II 2. prodloužení

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU Marketing VÝZVA II 2. prodloužení Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU Marketing VÝZVA II 2. prodloužení Praha - duben 2012

Více

Operační program Podnikání a inovace ROZVOJ

Operační program Podnikání a inovace ROZVOJ ROZVOJ Tento program realizuje Prioritní osu 2 Rozvoj firem Operačního programu Podnikání a inovace 2007 2013. Veřejná podpora poskytnutá prostřednictvím tohoto programu splňuje všechny podmínky zákona

Více

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 1. Přehled projektů Prioritní oblast A Inovační infrastruktura a transfer technologií Specifický cíl A1 Zřízení kontaktních míst

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITITKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA Operační program PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST Verze: 5.3 Datum účinnosti: 30. 7. 2014 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Evropský fond pro regionální rozvoj OBSAH ČÁST A ZÁKLADNÍ

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení Praha - únor 2013-1 -

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU NEMOVITOSTI VÝZVA II

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU NEMOVITOSTI VÝZVA II Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU NEMOVITOSTI VÝZVA II Praha říjen 2010 Dokument je výhradním

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.32 Verze 1.32 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 3. 4. 2013, je účinná pro výzvy vyhlašované od

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách ve znění zákona č. 84/2015 Sb. (datum účinnosti od 1.5.2015)

Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách ve znění zákona č. 84/2015 Sb. (datum účinnosti od 1.5.2015) Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách ve znění zákona č. 84/2015 Sb. (datum účinnosti od 1.5.2015) a vybraná ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, zákona č. 435/2004

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků

Podpora výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků Podpora výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků Ing. Václav Neumajer výkonný předseda Asociace výzkumných organizací 11:17 1 142 21 PRAHA 4, NOVODVORSKÁ 994 www.avo.cz, avo@avo.cz Je jediným sdružením

Více

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 PLATNOST

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY Příloha č. 5 Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena tato: (VZOR) SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY uzavřená podle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění mezi následujícími

Více