ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ MAJETKU PROTI VYJMENOVANÝM POJISTNÝM NEBEZPEČÍM (PNP CZ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ MAJETKU PROTI VYJMENOVANÝM POJISTNÝM NEBEZPEČÍM (PNP CZ)"

Transkript

1 ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ MAJETKU PROTI VYJMENOVANÝM POJISTNÝM NEBEZPEČÍM () ČLÁNEK 1. Úvodní ustanovení 1. Pojištění majetku proti vyjmenovaným pojistným nebezpečím, které poskytuje Colonnade Insurance S.A., organizační složka, se řídí pojistnou smlouvou, všeobecnými pojistnými podmínkami ("všeobecné podmínky"), těmito pojistnými podmínkami ("zvláštní podmínky") a právními předpisy upravujícími pojištění. Všeobecné podmínky a zvláštní podmínky jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy. Součástí pojistné smlouvy mohou být rovněž zvláštní smluvní ujednání nebo doložky. 2. Pojištění majetku proti vyjmenovaným nebezpečím se sjednává jako pojištění škodové. ČLÁNEK 2. Pojistné nebezpečí, pojistná událost 1. Toto pojištění se vztahuje na věcné škody na pojištěných věcech v rozsahu proti vyjmenovaným nebezpečím, které nastaly následkem pojistného nebezpečí, které je uvedeno v pojistné smlouvě. Pojištění lze sjednat pro jednotlivá pojistná nebezpečí nebo jejich skupiny uvedené v článku 3. až Pojistnou událostí je poškození, zničení nebo ztráta pojištěné věci následkem pojistného nebezpečí uvedeného v pojistné smlouvě. ČLÁNEK 3. Pojištění proti základním a doplňkovým živelním pojistným nebezpečím proti základním živelním nebezpečím, pojištění se vztahuje na věcné škody na pojištěných věcech a) požárem; b) výbuchem; c) úderem blesku; d) nárazem nebo zřícením letadla řízeného lidskou posádkou, jeho části nebo nákladu. 2. Pokud je v pojistné smlouvě sjednáno pojištění v rozsahu proti doplňkovým živelním nebezpečím, pojištění se vztahuje na věcné škody na pojištěných věcech a) povodní nebo záplavou; b) vichřicí; c) krupobitím; d) sesuvem půdy, zřícením skal nebo zeminy, pokud k němu nedošlo v souvislosti s průmyslovou nebo stavební činností; e) zřícením lavin; f) pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, jestliže nejsou součástí poškozené pojištěné věci nebo součástí stejného souboru věcí; g) zemětřesením; h) tíhou sněhu nebo námrazy; pojištění tohoto pojistného nebezpečí se však vztahuje pouze na pojištěné budovy. 3. Pojištění sjednané v rozsahu proti základním nebo doplňkovým pojistným nebezpečím se však nevztahuje na škody a) ožehnutím, které nemá svůj původ v požáru, výbuchu nebo úderu blesku; b) vystavením pojištěné věci užitkovému ohni a teplu; c) cílenou explozí při trhacích pracích; d) explozí ve spalovacím prostoru spalovacích motorů; e) tlakem plynů ve spínacích částech elektrických spínačů; f) vniknutím atmosférických srážek nebo nečistot do budovy, pokud k němu nedošlo vlivem poškození stavebních součástí následkem vichřice nebo krupobití; g) povodní nebo záplavou v souvislosti s povodní, jejíž kulminační průtok a povodňový objem vody příslušného toku naměřený správním orgánem příslušného povodí odpovídal menší než 20ti leté povodňové vlně; h) zpětným vystoupením vody z kanalizačního potrubí, pokud nebylo způsobeno povodní nebo záplavou; i) vodou nebo jinou kapalinou na uskladněných zásobách, pokud nejsou uložené na paletách nebo podstavcích nejméně 10 cm nad nejnižší úrovní podlahy přízemního nebo podzemního podlaží; j) na movitém majetku skladovaném na volném prostranství v důsledku vlivu povětrnostních podmínek včetně blesku nebo působení prachu; k) na nadzemních přenosových a rozvodných zařízeních všeho druhu sloužících k přenosu elektrické energie, telefonních nebo telegrafních signálů a audio/video spojovacích signálů včetně škod na vodičích, kabelech, stožárech, sloupech a jakémkoliv zařízení, které k nim je připojené. Z pojištění jsou rovněž vyloučeny škody způsobené při přenosu a rozvodu elektrické energie, telefonních nebo telegrafických signálů a audio/video spojovacích signálů. Tato výluka se však nevztahuje na instalace umístěné uvnitř a na pojištěných nemovitostech, a v rámci provozních prostor pojištěného, t.j. prostor, které pojištěný vlastní nebo užívá na místech pojištění uvedených v pojistné smlouvě. 4. Za škodu způsobenou bezprostředním úderem blesku se nepovažuje škoda způsobená přepětím na elektrickém a elektronickém zařízení v důsledku atmosférického výboje. 5. Pojištění se nevztahuje na poškození budovy v důsledku stavebních prací a dále pak na škody na věcech v takové budově uložených. ČLÁNEK 4. Pojištění proti vodovodním nebezpečím proti vodovodním nebezpečím, pojištění se vztahuje na věcné škody na pojištěných věcech a) vodou unikající z vodovodního zařízení nebo nádrže; b) vodou nebo párou unikající z ústředního, etážového nebo dálkového topení; c) kapalinou unikající ze solárních systémů, chladírenských nebo klimatizačních zařízení; d) hasicím médiem unikajícím ze samočinného hasicího zařízení (sprinkleru). 2. Pokud jsou předmětem pojištění sjednaného podle tohoto článku budovy, pojištění se vztahuje rovněž na poškození přiváděcího nebo odváděcího potrubí vodovodních zařízení, potrubí teplovodního nebo parního vytápění, potrubí solárních systémů, potrubí chladících nebo klimatizačních zařízení, pokud k takovému poškození došlo přetlakem kapaliny nebo páry nebo zmrznutím vody v potrubí náležejícímu k budově. Pojištění podle tohoto odstavce se vztahuje i na poškození armatur, kromě poškození propojených zařízení jako jsou vytápěcí kotle, boilery, výměníky tepla, čerpadla, měřící a regulační zařízení a další podobná zařízení. strana 1

2 3. Pojištění sjednané v rozsahu vodovodního nebezpečí se však nevztahuje na škody a) v důsledku toho, že pojištěná budova byla dlouhodobě neužívaná; b) v důsledku provádění stavebních prací; c) vodou během mytí nebo sprchování a vodou z otevřených ventilů; d) způsobené zpětným vystoupením odpadové vody z kanalizačního potrubí; e) působením spodní vody, vlhkostí, působením hub, plísní a atmosférickými srážkami; f) unikající vodou, kapalinou nebo párou na dokončených budovách, které nejsou odevzdané do užívání a na věcech, které se v těchto budovách nacházejí; g) unikající vodou, kapalinou nebo párou, pokud k úniku došlo v důsledku provádění tlakových zkoušek; h) unikající vodou, kapalinou nebo párou, pokud k úniku došlo v důsledku sesedání půdy; i) únikem vody z bazénu nebo jeho přídavných zařízení; j) únikem atmosférických srážek z odváděcího potrubí; k) vodou nebo jinou kapalinou na uskladněných zásobách, pokud nejsou uložené na paletách nebo podstavcích nejméně 10 cm nad nejnižší úrovní podlahy přízemního nebo podzemního podlaží. ČLÁNEK 5. Pojištění proti nebezpečí nárazu vozidla, kouře a nárazové vlny proti nebezpečí nárazu vozidla, kouře a nárazové vlny, pojištění se vztahuje na věcné škody na pojištěných věcech a) nárazem silničního nebo kolejového vozidla; b) kouřem; c) nárazovou vlnou, která vznikla při přeletu nadzvukového letadla. 2. Za škodu způsobenou nárazem silničního nebo kolejového vozidla se považuje poškození nebo zničení pojištěné věci bezprostředním nárazem vozidla nebo jeho nákladu na pojištěnou věc. Pojištění se však nevztahuje na škody a) vozidly provozovanými pojištěným, uživatelem pojištěné věci nebo zaměstnanci pojištěného nebo uživatele pojištěné věci; b) na samotných vozidlech a na jejich nákladu. 3. Za škodu způsobenou kouřem se považuje poškození nebo zničení pojištěné věci způsobené náhlým únikem kouře v důsledku poruchy zařízení sloužícího k vytápění, spalování, vaření nebo sušení, které se nachází v místě pojištění. 4. Za škodu způsobenou nárazovou vlnou při přeletu nadzvukového letadla se považuje poškození nebo zničení pojištěné věci způsobené nárazovou vlnou, která vzniká v okamžiku překročení rychlosti zvuku letadlem. ČLÁNEK 6. Pojištění proti krádeži, loupeži proti riziku krádeže a loupeže, pojištění se vztahuje na věcné škody na pojištěných věcech a) krádeží vloupáním; b) loupežným přepadením; c) poškozením, zničením nebo ztrátou pojištěné věci při pokusu o spáchání činů uvedených pod písm. a) a b) výše. 2. Krádeží vloupáním se rozumí případ, kdy se pachatel zmocní pojištěné věci způsobem, při němž prokazatelně překoná překážky nebo opatření chránící pojištěnou věc před krádeží. Za prokazatelné překonání překážky se pro účely tohoto článku považuje vniknutí do místa pojištění způsobem, kdy pachatel použije nástroje, které nejsou určeny k jeho řádnému otevření, případně do místa pojištění vnikne jiným způsobem, při kterém zůstanou po vniknutí zjevné stopy mechanického poškození objektu. 3. Loupežným přepadením se rozumí případ, kdy se pachatel zmocní pojištěné věci způsobem, kdy v úmyslu zmocnit se pojištěné věci použije proti pojištěnému, jeho zaměstnanci nebo jiné pověřené osobě násilí nebo hrozbu bezprostředního fyzického násilí. Podmínka fyzického násilí je splněna, pokud pachatel ohrožuje zdraví nebo život pojištěného, jeho zaměstnance nebo jiné pověřené osoby. 4. Pojištění sjednané v rozsahu proti krádeži a loupeži se vztahuje i na poškození nebo zničení stavebních součástí nemovitosti, v nichž se pojištěné věci nacházejí, zabezpečovacího zařízení chránícího pojištěnou věc nebo na poškození nebo zničení schránek, jejichž obsah je předmětem pojištění za předpokladu současného splnění následujících podmínek: a) nemovitosti nebo schránky jsou ve vlastnictví pojištěného, případně je pojištěný oprávněné používá na základě smlouvy a nese riziko škody na těchto věcech; a b) poškození nebo zničení bylo způsobeno v přímé souvislosti s krádeží vloupáním nebo pokusem o ni, bez ohledu na to, zda k samotné krádeži pojištěné věci došlo či nikoliv. 5. V případě pojistné události způsobené krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením poskytne pojistitel pojistné plnění do výše pojistné částky nebo limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě v závislosti na způsobu zabezpečení pojištěné věci nebo souboru věcí uvedeného ve smluvním ujednání o způsobu zabezpečení pojištěné věci proti odcizení. Pokud v době a místě pojistné události není pojištěná věc (soubor věcí) zabezpečena způsobem uvedeným ve smluvním ujednání o způsobu zabezpečení pojištěné věci proti odcizení, poskytne pojistitel pojistné plnění pouze do výše limitu odpovídajícímu skutečnému způsobu zabezpečení v době pojistné události. 6. Pojištění podle tohoto článku se nevztahuje na škody způsobené nezjištěným způsobem a nevysvětlená zmizení. ČLÁNEK 7. Pojištění proti vandalismu 1. Pokud je v pojistné smlouvě sjednáno pojištění pro případ vandalismu, pojištění se vztahuje na věcné škody na pojištěných věcech, které byly způsobeny následujícími pojistnými nebezpečími: a) vnitřním vandalismem; b) vnějším vandalismem. 2. Podmínkou poskytnutí pojistného plnění podle tohoto článku je, že byla škodná událost nahlášena Policii České republiky a pojištěný umožnil pojistiteli přístup k vyšetřovacímu nebo obdobnému spisu policie a na vyžádání pojistitele zajistil kopie v nich obsažených dokumentů. Podmínkou poskytnutí pojistného plnění podle tohoto článku však není, aby byl pachatel vandalismu zjištěn. 3. Pro účely pojištění podle tohoto článku znamená: Vnitřní vandalismus úmyslné poškození nebo zničení pojištěné věci, kterého se dopustila jiná osoba než zaměstnanec pojištěného, pokud při tom překonala překážky. Vnější vandalismus úmyslné poškození nebo zničení veřejně přístupné pojištěné věci, kterého se dopustila jiná osoba, než zaměstnanec pojištěného. strana 2

3 ČLÁNEK 8. Předmět pojištění 1. Pojištění se vztahuje na movité a nemovité věci ve vlastnictví pojištěného, které jsou uvedené v pojistné smlouvě. V pojistné smlouvě může být dohodnuto, že se pojištění vztahuje i na věci ve vlastnictví třetí osoby, které pojištěný oprávněně drží na základě nájemní nebo jiné smlouvy. 2. Pokud se pojištění vztahuje na soubor věcí a nebylo-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak, vztahuje se pojištění na všechny věci, které k souboru náleží v okamžiku vzniku pojistné události. 3. Pokud bylo dohodnuto pojištění souboru věcí, vztahuje se pojištění i na věci, které se staly součástí souboru po uzavření pojistné smlouvy. Věci, které přestaly být součástí souboru, přestávají být pojištěny. Soubor tvoří věci, které mají stejný nebo podobný charakter nebo jsou určeny ke stejnému účelu. 4. Pokud bylo v pojistné smlouvě sjednáno, pojištění se vztahuje i na věci osobní potřeby zaměstnanců, které se obvykle nosí do zaměstnání. Pojištění se však nevztahuje na peníze v hotovosti, výrobky ze zlata a platiny, drahé kameny a perly, cenné známky a mince, klenoty, cenné papíry a motorová vozidla zaměstnanců. ČLÁNEK 9. Pojištěné náklady 1. Pokud je ve smlouvě ujednáno, pojištění se vztahuje na: a) náklady na odklízení trosek; b) náklady odborné pomoci. 2. Pojistitel uhradí náklady uvedené v bodě 1. tohoto článku pouze v případě, že byly vynaloženy v příčinné souvislosti s pojistnou událostí, a to do výše sjednaného limitu pojistného plnění. Pojistitel uhradí pouze přiměřené a účelně vynaložené náklady obvyklé v místě a čase pojistné události. 3. Náklady na odklízení trosek jsou náklady a výdaje, které pojištěný vynaložil při odstraňování trosek, odvozu sutin, demontáži a demolici poškozených věcí, podpírání nebo stavění podpěr části nebo částí pojištěného majetku, který byl zničen nebo poškozen v důsledku pojistné události. 4. Náklady odborné pomoci jsou náklady a výdaje architektům, inspektorům, inženýrům-konzultantům, právní a jiné poplatky nezbytně a účelně vynaložené pojištěným při obnově pojištěného majetku následkem pojistné události. Toto ustanovení se však nevztahuje na náklady vynaložené v souvislosti s přípravou určitého nároku nebo odhadu škody. ČLÁNEK 10. Místo pojištění Pojistitel poskytne pojistné plnění pouze tehdy, došlo-li ke škodné události na místě uvedeném v pojistné smlouvě jako místo pojištění. Toto ustanovení neplatí, jestliže byly pojištěné věci v důsledku vzniklé nebo hrozící pojistné události přemístěny na jiné bezpečné místo. ČLÁNEK 11. Výluky z pojištění 1. Pojištění se nevztahuje na škody přímo nebo nepřímo a) úmyslným jednáním pojištěného, jeho zástupců nebo jiných osob jednajících z podnětu pojištěného; b) ztrátou, změnou, poškozením, snížením funkčnosti nebo dostupnosti počítačového systému, programu, software, dat, mikročipů a integrovaných obvodů; c) prodlením, ztrátou trhu, postupným zhoršením stavu pojištěného majetku, vnitřní zkázou, skrytou vadou, působením hmyzu a hlodavců, zamořením, znečištěním, zkalením, běžným opotřebováním, atmosférickou vlhkostí nebo suchem, extrémní změnou teploty nebo vlhkosti, smogem, vysycháním, odpařováním, úbytkem na váze, rzí, korozí, mokrou nebo suchou hnilobou, změnou v barvě nebo složení tkanin, vůni nebo konečné úpravě. 2. Pokud není ve smlouvě ujednáno jinak, pojištění se nevztahuje na: a) vzory, výstavní modely, prototypy a výstavní exponáty; b) úrodu, porosty, stromy, hospodářská zvířata; c) peněžní automaty sloužící na vydávání finanční hotovosti nebo na automaty, jejichž použití je podmíněno vložením finanční hotovosti, včetně jejich obsahu; d) platné tuzemské a zahraniční bankovky a mince, vkladní a šekové knížky, cenné papíry, platební karty, dálniční známky, kolky, poštovní známky a jiné ceniny; e) písemnosti, plány, obchodní knihy, výkresy, a obdobnou dokumentaci; f) věci zvláštní a mimořádné kulturní a historické hodnoty, umělecká díla a sbírky; g) drahé kovy, perly, drahokamy a předměty z nich vyrobené; h) motorová vozidla schválená k provozu na silnicích (včetně příslušenství), přívěsná obytná vozidla, nákladní přívěsy a návěsy, železniční lokomotivy, sněžná pásová vozidla, plavidla a letadla s výjimkou motorem poháněných prostředků a zařízení určených výhradně k provozování v provozních prostorách pojištěného; i) jízdní kola; j) pozemky, výkopy, přístavní plošiny a hráze, mosty, můstky, vozovky a chodníky. 3. Pojištění se nevztahuje na jakékoli následné škody (např. ušlý zisk, stálé náklady) a sankční postihy (pokuty, penále, apod.). 4. Pojištění se nevztahuje na náklady na případné změny, doplňky, modernizaci, vylepšení a revizní práce, pokud tyto náklady nebyly zahrnuty do pojistné hodnoty, a na náklady vyvolané změnou právních a technických předpisů. 5. Výluky uvedené v tomto článku se vztahují na pojištění uzavřené podle jakéhokoliv článku podle těchto zvláštních podmínek. ČLÁNEK 12. Pojistná hodnota, pojistná částka 1. Pojistná částka je na návrh pojistníka stanovena tak, aby odpovídala pojistné hodnotě pojištěného majetku v době uzavření pojistné smlouvy. 2. Pojistnou částku stanoví na vlastní odpovědnost pojistník. Pojistitel je oprávněn při uzavření pojistné smlouvy přezkoumat hodnotu pojištěného majetku. 3. Pojistná částka má pro každou jednotlivě určenou pojištěnou věc nebo soubor pojištěných věcí odpovídat pojistné hodnotě. 4. Pojistnou hodnotou může být: k) nová cena, tj. cena, za kterou lze věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc novou; l) časová cena, tj. cena, která se stanoví z nové ceny věci, přičemž se přihlíží ke stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení nebo zhodnocení věci, k němuž došlo její opravou, modernizací nebo jiným způsobem; m) jiná cena dohodnutá v pojistné smlouvě. strana 3

4 ČLÁNEK 13. Pojistné plnění 1. Pojistitel poskytne pojistné plnění nastane-li pojistná událost, a pokud jsou v čase jejího vzniku splněny podmínky sjednané v pojistné smlouvě. 2. V případě, že byla pojištěná věc zničena anebo ztracena, vznikne pojistiteli povinnost, pokud není ve všeobecných podmínkách, těchto zvláštních podmínkách anebo v pojistné smlouvě ujednáno jinak, poskytnout pojistné plnění: a) s plněním na novou cenu, v částce, za kterou lze v místě a v čase vzniku pojistné události věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc novou; b) s plněním na časovou cenu, v částce, kterou měla věc bezprostředně před pojistnou událostí, která se stanoví z nové ceny věci, přičemž se přihlíží ke stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení anebo ke zhodnocení věci, k němuž došlo její opravou, modernizací nebo jiným způsobem. 3. V případě, že byla pojištěná věc poškozena, vznikne pojistiteli povinnost, pokud není ve všeobecných podmínkách, těchto zvláštních podmínkách anebo v pojistné smlouvě ujednáno jinak, poskytnout pojistné plnění: a) s plněním na novou cenu, v částce odpovídající přiměřeným nákladům na opravu poškozené věci v čase bezprostředně před pojistnou událostí. Pojistné plnění je však omezeno částkou stanovenou podle bodu 2., písm. a), tohoto článku; b) s plněním na časovou cenu, v částce odpovídající přiměřeným nákladům na opravu poškozené věci v čase bezprostředně před pojistnou událostí, sníženou o částku odpovídající stupni opotřebení anebo jiného znehodnocení nahrazovaných částí z doby před pojistnou událostí. Pojistné plnění je však omezeno částkou stanovenou podle bodu 2., písm. b), tohoto článku. 4. Pro případ pojištění s plněním na novou cenu se dále ujednává: a) pokud dojde k pojistné události na nemovitých věcech a pojištěný do 3 let od data vzniku pojistné události neprokáže, že nabyl nemovitou věc stejného druhu a kvality v místě pojištění, popř. v jiném místě České republiky, není-li znovupořízení na původním místě uskutečnitelné z právních nebo ekonomických důvodů, je pojistitel oprávněn plnit pouze do výše časové ceny; b) pokud dojde k pojistné události na nemovité věci, jejíž časová cena bezprostředně před vznikem pojistné události byla nižší než 40% její nové ceny, je pojistitel oprávněn plnit pouze do výše časové ceny; c) pokud dojde k pojistné události na movitých věcech a pojištěný do 18 měsíců od data vzniku pojistné události neprokáže, že nabyl věc stejného druhu a kvality v místě pojištění, je pojistitel oprávněn plnit pouze do výše časové ceny; redukce pojistného plnění na časovou cenu se neuplatní, pořídí-li pojištěný věc sice jiného druhu, ale stejného určení, a tato věc odpovídá v době pořízení obvyklému technickému standardu. 5. V případě pojistné události na surovinách, přírodních produktech nebo zboží, které pojištěný vyrábí nebo s nimi obchoduje, plní pojistitel do výše částky, kterou je potřebné vynaložit na obstarání věci stejného druhu a kvality, opravu nebo výrobu věci stejného druhu a kvality nebo částku, kterou by pojištěný získal prodejem věci, podle toho co je nižší. 6. Zbytky poškozené nebo zničené věci zůstávají ve vlastnictví pojištěného a jejich hodnota se odečítá z pojistného plnění. 7. V případě škody na vkladních a šekových knížkách, cenných papírech a jiných instrumentech, je-li pojištění rozšířeno i na tyto věci, uhradí pojistitel částku odpovídající nákladům na jejich umoření. 8. Pokud vznikne právo na pojistné plnění z poškození nebo zničení písemností, dokladů, rukopisů, plánů, projektů a obchodních knih, poskytne pojistitel pojistné plnění v částce odpovídající hodnotě materiálu. Pojištění dle tohoto bodu se nevztahuje na prototypovou dokumentaci, dokumentaci jednoúčelových strojů, dokumentaci unikátních zařízení, apod. 9. Pokud vznikne právo na pojistné plnění z poškození nebo zničení záznamů počítačových dat, poskytne pojistitel pojistné plnění v částce odpovídající hodnotě materiálu. ČLÁNEK 14. Podpojištění Je-li v době vzniku pojistné události pojistná částka pojištěného majetku nižší než jeho pojistná hodnota poskytne pojistitel pojistné plnění ve výši dané poměrem sjednané pojistné částky k pojistné hodnotě daného majetku. Toto ustanovení se vztahuje, nebylo-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, i na pojištění sjednané s limitem plnění v rámci sjednané pojistné částky, pokud však nebylo pro pojištěný majetek sjednáno pojištění pouze s limitem plnění. ČLÁNEK 15. Znovunalezené věci Vlastnictví k nalezenému pojištěnému majetku v souvislosti s pojistnou událostí, kdy pojistitel poskytl pojistné plnění, nepřechází na pojistitele. Pojištěný je povinen oznámit nález bez zbytečného odkladu pojistiteli a je povinen pojistné plnění pojistiteli vrátit po odečtení přiměřených nákladů, které musel vynaložit na opravu závad vzniklých v době, kdy byl zbaven možnosti s majetkem nakládat. ČLÁNEK 16. Povinnosti pojištěného Vedle povinností stanovených všeobecnými podmínkami, obecně závaznými předpisy a v pojistné smlouvě je pojištěný povinen: a) umožnit pojistiteli k nahlédnutí projektovou, požárnětechnickou, účetní a jinou dokumentaci, umožnit pojistiteli ověřit činnost zařízení sloužících k zabezpečení pojištěného majetku a ověřit správnost podkladů pro stanovení pojistného; b) umožnit pojistiteli nebo jím pověřené osobě vstup do pojištěných objektů za účelem posouzení rozsahu pojistného rizika; c) starat se o pojištěný majetek, udržovat jej v dobrém technickém stavu a používat jej v souladu s doporučením výrobců; d) udržovat v bezporuchovém a funkčním stavu dohodnutý způsob zabezpečení pojištěných věcí a neměnit jej ani odstraňovat a zabezpečit, aby všechna zabezpečovací zařízení, prostředky a protipožární vybavení, apod., které má pod kontrolou a kterými je předmět pojištění vybaven na počátku pojištění byly v provozuschopném stavu a řádně udržované v průběhu doby trvání pojištění a aby byly funkční i po pracovní době nebo kdykoli bude část provozních prostor náležejících pojištěnému neobsazená a neužívaná; e) zabezpečit pojištěný majetek vůči krádeži vloupáním nebo loupežným přepadením do úrovně zabezpečení odpovídající výši pojistné částky nebo limitu pojistného plnění sjednané v pojistné smlouvě; f) v případě škody způsobené úmyslným poškozením nebo zničením pojištěné věci, kterého se dopustila osoba jiná než pojištěný, je pojištěný povinen nahlásit škodnou událost strana 4

5 policii a umožnit pojistiteli přístup k vyšetřovacímu nebo obdobnému spisu policie, a na vyžádání pojistitele zajistit kopie v něm obsažených dokumentů. ČLÁNEK 17. Povinnosti pojištěného v případě pojistné události Vedle povinností stanovených všeobecnými podmínkami, právními předpisy a pojistnou smlouvou má v případě pojistné události pojištěný následující povinnosti: a) předložit pojistiteli kopii dokladu prokazující vlastnictví nebo oprávněnou držbu pojištěné věci; b) vyčkat s opravou majetku poškozeného pojistnou událostí nebo odstraňováním zbytků majetku takto zničeného na pokyn pojistitele, pokud není potřeba z bezpečnostních, hygienických, ekologických nebo jiných závažných důvodů s opravou majetku nebo odstraněním jeho zbytků započít dříve; c) předložit pojistiteli zápis z inventury vykonané bezodkladně po vzniku pojistné události s uvedením míry poškození, vyčíslením výše škody a předložit na požádání i jiné doklady (např. dodací listy, účetní doklady, daňové doklady, účetní knihy a dokumenty z dalších evidencí), které jsou nezbytné pro šetření pojistné události; d) v případě, že se pojištění vztahuje i na vkladní nebo šekové knížky, platební karty nebo jiné obdobné instrumenty, cenné papíry a cenin neodkladně iniciovat umořovací konání; e) zabezpečit poškozené věci nebo jejich součásti jako průkazní prostředky v souvislosti s pojistnou událostí a mít je k dispozici ke kontrole ze strany pojistitele nebo jím pověřených osob. ČLÁNEK 18. Výklad pojmů Pro účely pojištění uzavřeného na základě těchto zvláštních podmínek mají následující pojmy tento význam: ceniny jsou dálniční známky, kolky, losy, poštovní známky a obdobné prostředky; cenné papíry jsou listiny, se kterými je právo spojeno takovým způsobem, že je po vydání cenného papíru nelze bez těchto listin uplatnit ani převést, zejména akcie, zatímní listy, poukázky na akcie, podílové listy, dluhopisy, investiční kupóny, kupóny, opční listy, směnky, šeky, náložné listy, skladištní listy, zemědělské skladištní listy a další listiny, které jsou zákonem považovány za cenné papíry; cennosti jsou výrobky ze zlata a platiny, drahé kameny a perly, jednotlivé cenné známky a mince, klenoty, drahé kovy; krupobití je jev, při kterém kousky ledu různého tvaru, velikosti, váhy a hustoty vytvořené v atmosféře dopadají na pojištěnou věc, a tím dochází k jejímu poškození nebo zničení; pád stromů, stožárů a jiných předmětů je takový pohyb tělesa, jenž není součástí poškozené pojištěné věci a který má znaky volného pádu; povodeň je zaplavení územních celků vodou, která se vylila z břehů vodních toků nebo nádrží, nebo tyto břehy a hráze protrhla nebo byla způsobena náhlým a neočekávaným zmenšením průtočného profilu toku; požár je oheň v podobě plamene, který provází hoření a vznikl mimo určené ohniště nebo takové ohniště opustil a šíří se vlastní silou. Požárem však není žhnutí a doutnání s omezeným přístupem kyslíku, jakož i působení užitkového ohně a jeho tepla. Požárem dále není působení tepla v důsledku zkratu v elektrickém vedení nebo zařízení, pokud se plamen takto vzniklý dále nerozšířil; sesuv půdy, zřícení skal nebo zeminy je jev vzniklý působením gravitace a vyvolaný porušením dlouhodobé rovnováhy, ke které svahy zemského povrchu dospěly vývojem. Sesuvem půdy však není klesání zemského povrchu do centra země v důsledku působení přírodních sil; stavební součásti jsou zařízení staveb určená k tomu, aby byla s nimi užívána, zejména zařízení: a) která jsou nutná k řádnému užívání stavby, tj. dveře, okna, světlíky, větráky a výplně otvorů; b) která není možné oddělit od stavby bez použití montážního náčiní, tj. dřezy, vany, umyvadla, WC mísy, bidety, splachovací nádržky, mycí žlaby, výlevky, armatury (vodovodní baterie, sprchy, ventily, měřidla), ohřívače vody, domácí vodárny, vestavěný nábytek, bytové jádro, kuchyňská linka, nepřenosná osvětlovací zařízení, kotel, vytápěcí tělesa ústředního topení a sporáky; c) pevně zabudovaná, která není možné oddělit od stavby bez poškození, tj. obklady stěn a stropů, lepené podlahové krytiny, parkety, tapety, elektrické instalace, plynové a vodovodní potrubí, krby, výtahy, komíny, hromosvody a hydranty. tíha sněhu nebo námrazy je destruktivní působení hmotnosti sněhu nebo námrazy na střešní krytiny nebo nosné konstrukce budov; úder blesku je bezprostřední přechod blesku (atmosférického výboje) na pojištěnou věc; vichřice je dynamické působení hmoty vzduchu, která se pohybuje rychlostí 20.8 metrů za sekundu a více; pokud nelze rychlost větru v místě škodné události zjistit, za vichřici se bude posuzovat pouze případ, kdy pojištěný prokáže, že pohyb vzduchu způsobil v okolí místa pojištění škody na řádně udržovaných budovách nebo jiných věcech, které mají obdobné vlastnosti a odolnost jako pojištěné věci nebo že škoda při bezvadném stavu pojištěné budovy nebo budovy, v níž se nacházejí pojištěné věci, mohla vzniknout pouze v důsledku vichřice; výbuch je náhlý ničivý projev tlakové síly spočívající v rozpínavosti plynů nebo par (velmi rychlá chemická reakce nestabilní soustavy). Za výbuch tlakové nádoby (kotle, potrubí apod.) se stlačeným plynem nebo párou se považuje roztržení jejich stěn v takovém rozsahu, že došlo k náhlému vyrovnání tlaku mezi vnějškem a vnitřkem nádoby. Výbuchem však není prudké vyrovnání podtlaku (imploze), ani aerodynamický třesk způsobený provozem letadla. Pro účely těchto podmínek výbuchem není reakce ve spalovacím prostoru motorů, hlavních střelných zbraní a jiných zařízení, ve kterých se energie výbuchu cíleně využívá; záplava je vytvoření souvislé vodní plochy, která po určitou dobu stojí nebo proudí v místě pojištění; zemětřesení jsou otřesy zemského povrchu vyvolané pohybem v zemské kůře, které dosahují alespoň 6. stupně Evropské makroseizmické stupnice (EMS - 98) udávající makroseismické účinky zemětřesení; zničení věci je taková změna stavu pojištěné věci, která vylučuje nebo omezuje její funkčnost, kterou objektivně není možno odstranit opravou, a proto pojištěnou věc již není možné používat k původnímu účelu; zřícení laviny je jev, kdy se masa sněhu nebo ledu náhle po svazích uvede do pohybu a řítí se do údolí; ztráta věci je stav kdy pojištěný nebo poškozený ztratil nezávisle na své vůli možnost s pojištěnou věcí disponovat. strana 5

Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém.

Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém. Živelní pojištění Obecná problematika Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém. Živelní pojištěni se sjednává

Více

Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění věci živelní událostí DPPŽU1 MP 1/03

Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění věci živelní událostí DPPŽU1 MP 1/03 Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění věci živelní událostí DPPŽU1 MP 1/03 ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a.s. DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ VĚCI ŽIVELNÍ UDÁLOSTÍ DPPŽU1 MP 1/03 OBSAH

Více

VPP ZPP 2014. Všeobecné pojistné podmínky zvláštní část Pojištění živelního přerušení provozu OBSAH. Pojistná nebezpečí, věcná škoda

VPP ZPP 2014. Všeobecné pojistné podmínky zvláštní část Pojištění živelního přerušení provozu OBSAH. Pojistná nebezpečí, věcná škoda ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka

Více

Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ: otevřené zadávací řízení SPECIFIKACE PŘEDMĚTU

Více

Nabídka pojištění Společenství vlastníků jednotek pro dům Rezidence Tulipán, Praha 9

Nabídka pojištění Společenství vlastníků jednotek pro dům Rezidence Tulipán, Praha 9 Nabídka pojištění Společenství vlastníků jednotek pro dům Rezidence Tulipán, Praha 9 Předkládá: RENOMIA, a. s. Pobočka Praha Vlkova 46 130 00 Praha tel.: 221 421 750 fax: 222 720 855 e-mail: jana.voleska@renomia.cz

Více

Příloha č. 3 ZD Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění

Příloha č. 3 ZD Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění Příloha č. 3 ZD Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění Společná část - Vymezení pojmů 1.ÚČASTNÍCI SOUKROMÉHO POJIŠTĚNÍ...3 1.1.POJISTNÍK...3 1.2.POJIŠTĚNÝ...3 1.3.POJISTITEL...3 1.4.POJIŠŤOVACÍ

Více

Pojištění staveb pro případ živelních a dalších sjednaných pojistných nebezpečí

Pojištění staveb pro případ živelních a dalších sjednaných pojistných nebezpečí Pojistná smlouva číslo: 23431555-17 Stav k datu 6. 3. 2014 Pořadové číslo pojištění: 1 SVJ domu Římská 41, Praha 2 Římská 41/1287 120 00 PRAHA 2 ČESKÁ REPUBLIKA Pojištění staveb pro případ živelních a

Více

Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu Rozvojového fondu Pardubice a.s.

Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu Rozvojového fondu Pardubice a.s. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu Rozvojového fondu Pardubice a.s. DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ: zjednodušené podlimitní řízení SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

Více

VPP PPN 2014. Všeobecné pojistné podmínky zvláštní část Pojištění přepravovaného nákladu OBSAH ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VPP PPN 2014. Všeobecné pojistné podmínky zvláštní část Pojištění přepravovaného nákladu OBSAH ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY. pro. veřejnou zakázku. Pojištění Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky

TECHNICKÉ PODMÍNKY. pro. veřejnou zakázku. Pojištění Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky TECHNICKÉ PODMÍNKY pro veřejnou zakázku podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) na Pojištění Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky

Více

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM) Dotazník pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK Jméno a příjmení nebo název společnosti RČ/IČO Adresa bydliště nebo sídla společnosti POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Více

Technické podmínky. Pojištění majetku Městské části Praha 1. Specifikace požadavků na pojištění zadavatele. Pojistná smlouva na pojištění majetku

Technické podmínky. Pojištění majetku Městské části Praha 1. Specifikace požadavků na pojištění zadavatele. Pojistná smlouva na pojištění majetku Technické podmínky pro veřejnou zakázku malého rozsahu - 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů pod názvem Pojištění majetku Městské části Praha 1 Specifikace

Více

Příloha č. 3 - Doložky a zvláštní ujednání

Příloha č. 3 - Doložky a zvláštní ujednání Příloha č. 3 - Doložky a zvláštní ujednání Dále uvedené doložky budou součástí pojistné smlouvy jako smluvní ujednání a mají vždy přednost před jakýmikoliv ujednáními pojistných podmínek, standardizovaných

Více

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŠKODOVÉ POJIŠTĚNÍ ŽIVELNÍHO PŘERUŠENÍ PROVOZU

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŠKODOVÉ POJIŠTĚNÍ ŽIVELNÍHO PŘERUŠENÍ PROVOZU DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŠKODOVÉ POJIŠTĚNÍ ŽIVELNÍHO PŘERUŠENÍ PROVOZU DPZ PP -201 5 T009/15 ČLÁNEK 1 Úvodní ustanovení 1. Škodové pojištění živelního přerušení provozu se řídí Všeobecnými pojistnými

Více

Domov pro seniory Zahradní Město

Domov pro seniory Zahradní Město Příloha č. 1 Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění Místo pojištění: Domov pro seniory Zahradní Město Sněženková 2973/8, Praha 10, 106 00 Soubor budov sloužící jako domov pro seniory se

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění trvale obývané nemovitosti ZPP - N 01

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění trvale obývané nemovitosti ZPP - N 01 ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění trvale obývané nemovitosti ZPP - N 01 Článek 1 Úvodní ustanovení Obecné zásady pojištění nemovitosti, jež sjednává Allianz pojišťovna, a. s., jsou stanoveny ve

Více

č. 56766493-28 o pojištění bytových domů

č. 56766493-28 o pojištění bytových domů Pojistná smlouva č. 56766493-28 STRANA: 1 Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika IČ 452 72 956 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 1464,

Více

Soubor bytových domů včetně nebytových prostor a administrativních budov ve vlastnictví pojištěných

Soubor bytových domů včetně nebytových prostor a administrativních budov ve vlastnictví pojištěných Rozsah pojištění dle rámcové smlouvy č. 7720625053 Materiál č. 1 Pojistník: Bytové družstvo Pragostav, Strašnická 1397/20, 102 00 Praha 10 Pojistitel: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Více

Příloha č.5 - Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění Pojištění majetku a odpovědnosti

Příloha č.5 - Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění Pojištění majetku a odpovědnosti Příloha č.5 - Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění Pojištění majetku a odpovědnosti Živelní pojištění - sdružený živel *) * požár a jeho průvodní jevy, výbuch, úder blesku, nárazem,

Více

KOMPLET Pojištění rodinného domu / bytové jednotky

KOMPLET Pojištění rodinného domu / bytové jednotky KOMPLET Pojištění rodinného domu / bytové jednotky Obsah produktu Pojištění rodinného domu / a ostatních objektů nebo Pojištění bytové jednotky vždy automaticky v kombinaci s Pojištěním odpovědnosti za

Více

VPP Z 2014. Všeobecné pojistné podmínky zvláštní část Živelní pojištění OBSAH. Pojistná nebezpečí a rozsah pojištění

VPP Z 2014. Všeobecné pojistné podmínky zvláštní část Živelní pojištění OBSAH. Pojistná nebezpečí a rozsah pojištění ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka

Více

Příloha č.4 Kalkulace pojištění koupacího biotopu Malvíny od společnosti Generali

Příloha č.4 Kalkulace pojištění koupacího biotopu Malvíny od společnosti Generali Příloha č.4 Kalkulace pojištění koupacího biotopu Malvíny od společnosti Generali Chlápková Alena, Zdiměřická 145/22, 149 Praha 4, 1165151, 67 686 228 KALKULACE ŠKODOVÉHO POJIŠTĚNÍ PODNIKÁNÍ TopGEN Pojistitel:

Více

Pojistník: Pojištěný: Allianz varianta č.1

Pojistník: Pojištěný: Allianz varianta č.1 Pojistník: Pojištěný: živel + odcizení Allianz varianta č.1 Allianz varianta č. 2 Allianz varianta č. 3 rizika pojistné částky spoluúčast Roční pojistné pojistné částky spoluúčast Roční pojistné pojistné

Více

KOMPLET Pojištění domácnosti

KOMPLET Pojištění domácnosti KOMPLET Pojištění domácnosti Pojistná nebezpečí kompletní živel (požár a jeho původní jevy, výbuch, úder blesku, náraz nebo zřícení letadla, povodeň nebo záplava, vichřice, krupobití, sesuv půdy, zřícení

Více

Pojistná smlouva c.8026327212

Pojistná smlouva c.8026327212 BOZP - PO s.r.o. Lhotská2203 19300 Praha 9-Horní Pocernice IC: 27199509 Zápis v OR: MS v Praze, oddíl C, vložka 103886 (dálejen "pojistník") iednaiící:petra Netušilová :~~ e.~ tf Pojistná smlouva c.8026327212...

Více

Podklady pro vypracování nabídky pojistné smlouvy organizace Město Broumov

Podklady pro vypracování nabídky pojistné smlouvy organizace Město Broumov 1. Podklady pro vypracování nabídky pojistné smlouvy organizace Město Broumov Zpracovala makléřská společnost člen skupiny IČO: 25 93 59 25 Pernerova 168, Pardubice Kontaktní osoba Mgr. Martin Novotný

Více

č. 36268193-14 o pojištění bytových domů

č. 36268193-14 o pojištění bytových domů Pojistná smlouva č. 36268193-14 STRANA: 1 Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika IČ 452 72 956 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 1464,

Více

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTÍ A NEMOVITOSTÍ DOMEX START MO 1/10

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTÍ A NEMOVITOSTÍ DOMEX START MO 1/10 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTÍ A NEMOVITOSTÍ DOMEX START MO 1/10 Obsah: Článek 1 Výkladová ustanovení Článek 2 Úvodní

Více

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání Téma: Srovnání základních pojmů podle Všeobecných a zvláštních pojistných podmínek orientace na majetkové pojištění

Více

PŘÍLOHA Č. 1 POJIŠTĚNÍ MAJETKU, ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU

PŘÍLOHA Č. 1 POJIŠTĚNÍ MAJETKU, ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU PŘÍLOHA Č. 1 POJIŠTĚNÍ MAJETKU, ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU Pojistník, pojištěný: Obec Dobrá Dobrá 230, 739 51 Dobrá IČ: 00 29 65 89 Pojištěnými jsou dále: A. NÁSLEDUJÍCÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 1. Základní škola

Více

Underwriting. Úpis rizika: Neriskuj více, než kolik si můžeš dovolit (snížení, retence rizika )

Underwriting. Úpis rizika: Neriskuj více, než kolik si můžeš dovolit (snížení, retence rizika ) Underwriting Úpis rizika: Neriskuj více, než kolik si můžeš dovolit (snížení, retence rizika ) Uvažuj o pravděpodobnostech (souvislostech) pravděpodobnost ztráty je faktorem při rozhodování jak s rizikem

Více

VPP ELE 2014. Všeobecné pojistné podmínky zvláštní část Pojištění elektronických zařízení OBSAH ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČÁST A.

VPP ELE 2014. Všeobecné pojistné podmínky zvláštní část Pojištění elektronických zařízení OBSAH ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČÁST A. ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka

Více

Pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů 2017

Pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů 2017 ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí 530 02 Pardubice, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka

Více

Pojištění technických rizik

Pojištění technických rizik Pojištění technických rizik pojištění stavebně montážní pojištění strojů a strojních zařízení, pojištění elektrotechnických zařízení pro právnické osoby a fyzické osoby podnikající ALL RISKS sjednává se

Více

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění věci (majetku)

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění věci (majetku) Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění věci (majetku) ZPP P-700/14 OBSAH ČÁST 1. OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 Článek 1 Předmět pojištění... 1 Článek 2 Rozsah pojištění... 1 Článek 3 Výluky z pojištění... 1

Více

Pojištění majetku a odpovědnosti občanů 2018

Pojištění majetku a odpovědnosti občanů 2018 ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí 530 02 Pardubice, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka

Více

Obchodní podmínky pojištění vozidel

Obchodní podmínky pojištění vozidel Obchodní podmínky pojištění vozidel Příloha č. 2 zadávacích podmínek Pojistník a pojištěný: Město Mohelnice U Brány 916/2 789 85 Mohelnice IČ 00303038 Vymezení předmětu veřejné zakázky 1. HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ

Více

příslušníkovi), jemuž pošta doručila zásilku v souladu s právními předpisy o poštovních službách.

příslušníkovi), jemuž pošta doručila zásilku v souladu s právními předpisy o poštovních službách. příslušníkovi), jemuž pošta doručila zásilku v souladu s právními předpisy o poštovních službách. 3) Odepře-li adresát doručovanou písemnost převzít, považuje se písemnost za doručenou dnem, kdy ji adresát

Více

Potvrzení o sjednaném rozsahu pojištění dle Rámcové pojistné smlouvy č (dále jen RPS)

Potvrzení o sjednaném rozsahu pojištění dle Rámcové pojistné smlouvy č (dále jen RPS) Potvrzení o sjednaném rozsahu pojištění dle Rámcové pojistné smlouvy č. 7720613510 (dále jen RPS) Pojistitel: Pojistník: Pojištěný: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Pobřežní

Více

UCZ/Balpo/14. Doplňkové pojistné podmínky. pro balíčkové komplexní pojištění podnikatelů BALPO. Obsah. Článek 2 Obecné zásady

UCZ/Balpo/14. Doplňkové pojistné podmínky. pro balíčkové komplexní pojištění podnikatelů BALPO. Obsah. Článek 2 Obecné zásady UNIQA pojišťovna, a.s. Zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, č. vložky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 IČ: 49240480 Tel.: +420 488 125 125 Doplňkové pojistné podmínky pro balíčkové komplexní podnikatelů

Více

1. Majetkové pojištění

1. Majetkové pojištění k zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb. Příloha č. 2 Název: Pojištění majetku a odpovědnosti pro Město Železný Brod OBCHODNÍ

Více

1.3 PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ, POJISTNÁ ČÁSTKA dle Přílohy těchto obchodních podmínek Příloha č zadávací dokumentace seznam vozidel.

1.3 PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ, POJISTNÁ ČÁSTKA dle Přílohy těchto obchodních podmínek Příloha č zadávací dokumentace seznam vozidel. Příloha č. 2 zadávací dokumentace Obchodní podmínky pojištění vozidel Pojistník a pojištěný: Město Lysá nad Labem Husovo náměstí 23 289 22 Lysá nad Labem IČ 00239402 Vymezení předmětu veřejné zakázky 1.

Více

VPP PMO Všeobecné pojistné podmínky Pojištění majetku a odpovědnosti občanů 2015 OBSAH ČÁST A. OBECNÁ USTANOVENÍ. Povinnosti účastníků pojištění

VPP PMO Všeobecné pojistné podmínky Pojištění majetku a odpovědnosti občanů 2015 OBSAH ČÁST A. OBECNÁ USTANOVENÍ. Povinnosti účastníků pojištění ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku podnikatelů VPPMP 2005

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku podnikatelů VPPMP 2005 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku podnikatelů VPPMP 2005 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Práva a povinnosti z pojištění majetku podnikatelů se řídí zákonem číslo 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě

Více

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž. CZ.1.07/1.5.00/ Ing. Anna Grussová VY_32_INOVACE 27_EKO

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž. CZ.1.07/1.5.00/ Ing. Anna Grussová VY_32_INOVACE 27_EKO Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Speciální vzdělávací

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK TREND

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK TREND POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK TREND VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI P - 100 /05 ČÁST 1. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ Soukromé pojištění (dále jen pojištění

Více

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění pro případ odcizení

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění pro případ odcizení Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění pro případ odcizení P-200/14 OBSAH Článek 1 Předmět pojištění............................................ 1 Článek 2 Pojistná nebezpečí...........................................

Více

VPP AR 2014. Všeobecné pojistné podmínky zvláštní část Pojištění majetku na všechna rizika ALL RISKS OBSAH. Pojistná nebezpečí a rozsah pojištění

VPP AR 2014. Všeobecné pojistné podmínky zvláštní část Pojištění majetku na všechna rizika ALL RISKS OBSAH. Pojistná nebezpečí a rozsah pojištění ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka

Více

Odpověď č. 3: Pro místo pojištění území ČR se připouští stanovení ročního limitu pojistného plnění ve výši 3 mil. Kč.

Odpověď č. 3: Pro místo pojištění území ČR se připouští stanovení ročního limitu pojistného plnění ve výši 3 mil. Kč. Číslo dopisu: 0242/UNI-OVA/2015 V Ostravě: 20.8.2015 Vyřizuje, tel.: Ing. Ivo Fábera, +420 596 245 926 Věc: Dodatečné informace č. 02 k zadávacím podmínkám pro veřejnou zakázku Pojištění majetku a odpovědnosti

Více

Všeobecné pojistné podmínky Pojištení podnikatelu pro prípad poškození veci

Všeobecné pojistné podmínky Pojištení podnikatelu pro prípad poškození veci Všeobecné pojistné podmínky Pojištení podnikatelu pro prípad poškození veci Úvodní ustanovení 1. Pro smluvní pojištení podnikatelu, tj. právnických a fyzických osob podnikajících ve smyslu obchodního zákoníku,

Více

KOMPLEXNÍ PROGRAM POJIŠTĚNÍ PODNIKATELŮ POJISTNÉ PODMÍNKY

KOMPLEXNÍ PROGRAM POJIŠTĚNÍ PODNIKATELŮ POJISTNÉ PODMÍNKY Allianz podmínky 26.2.2003 15:48 Stránka 1 KOMPLEXNÍ PROGRAM POJIŠTĚNÍ PODNIKATELŮ POJISTNÉ PODMÍNKY č. 02/01/2003 OBSAH Část A Všeobecné pojistné podmínky I. OBECNÁ ČÁST..........................................................................

Více

Návrhy smluv musí dále obsahovat smluvní ujednání vztahující se k jednotlivým druhům pojištění, a to zejména:

Návrhy smluv musí dále obsahovat smluvní ujednání vztahující se k jednotlivým druhům pojištění, a to zejména: Město Stráž pod Ralskem, starostka Revoluční čp. 164, 471 27 Stráž pod Ralskem Obchodní podmínky Návrhy smluv musí dále obsahovat smluvní ujednání vztahující se k jednotlivým druhům pojištění, a to zejména:

Více

Příloha č. 2 POPTÁVANÝ ROZSAH POJISTNÉHO KRYTÍ

Příloha č. 2 POPTÁVANÝ ROZSAH POJISTNÉHO KRYTÍ Příloha č. 2 POPTÁVANÝ ROZSAH POJISTNÉHO KRYTÍ Název veřejné zakázky: Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti Povodí Moravy, s. p. Druh zadávacího řízení: otevřené řízení Zadavatel název: Povodí Moravy,

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a.s.

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a.s. ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a.s. DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU VLASTNÍKA, DRŽITELE, NÁJEMCE NEBO SPRÁVCE NEMOVITOSTI DPPON1 O 1/01 O B S A H Článek 1 Úvodní ustanovení

Více

Merkur Pojištění majetku Pojištění domácnosti, pojištění domu a bytu. Pojistěte si to, co jste vybudovali!

Merkur Pojištění majetku Pojištění domácnosti, pojištění domu a bytu. Pojistěte si to, co jste vybudovali! Pojištění domácnosti, pojištění domu a bytu Pojistěte si to, co jste vybudovali! Pojištění domácnosti, pojištění domu a bytu S pojišťovnou Merkur jste kompletně pojištěni: Vy i Váš sen o bydlení Nejkrásnějším

Více

2.3. Ujednává se, že na toto pojištění se vztahují roční limity plnění uvedené v Úvodní části pojistné smlouvy v bodu 2.3.

2.3. Ujednává se, že na toto pojištění se vztahují roční limity plnění uvedené v Úvodní části pojistné smlouvy v bodu 2.3. Pojistná smlouva č.: 50930674-17 Stav k datu 1. 12. 2014 Pořadové číslo pojištění: 1 Pojištění strojů Karel Řezáč Šárecká 1372/91 160 00 PRAHA 6 ČESKÁ REPUBLIKA 1. Smluvní strany Pojišťovna: Česká pojišťovna

Více

Pojistný program. pro města, obce, bytová družstva, státní a jiné obdobné organizace

Pojistný program. pro města, obce, bytová družstva, státní a jiné obdobné organizace Pojistný program pro města, obce, bytová družstva, státní a jiné obdobné organizace Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka číslo 8549 SUBJEKTY OBCE (MĚSTA,

Více

Pojistná smlouva číslo Úsek pojištění hospodářských rizik

Pojistná smlouva číslo Úsek pojištění hospodářských rizik Pojistná smlouva 7720988432 Úsek hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika IČO: 471 16 617 zapsaná v obchodním

Více

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Zátkovo nábř. 441/3, České Budějovice, PSČ 370 21 tel 386 791 111, fax 386 791133

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Zátkovo nábř. 441/3, České Budějovice, PSČ 370 21 tel 386 791 111, fax 386 791133 & Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP KUJIP014YJLJ Pojistná smlouva č. 7720776831 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21,

Více

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Vinohradská 72, Praha 3, PSČ tel fax

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Vinohradská 72, Praha 3, PSČ tel fax Pojistná smlouva č. 7720604246 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, Česká republika IČ: 47116617 zapsaná

Více

Doplňkové pojistné podmínky pojištění nemovitostí DPPN 2013

Doplňkové pojistné podmínky pojištění nemovitostí DPPN 2013 Doplňkové pojistné podmínky pojištění nemovitostí DPPN 2013 DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ NEMOVITOSTÍ DPPN 2013 sjednává pojistitel HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., Jungmannova 32/25, 115 25

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY. Pojištění podnikatelů pro případ základního přerušení provozu v důsledku věcné škody

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY. Pojištění podnikatelů pro případ základního přerušení provozu v důsledku věcné škody VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Pojištění podnikatelů pro případ základního přerušení provozu v důsledku věcné škody Úvodní ustanovení 1. Pro smluvní pojištění podnikatelů, tj. právnických a fyzických osob

Více

POJIŠTĚNÍ TYPU ALL RISK

POJIŠTĚNÍ TYPU ALL RISK Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta POJIŠTĚNÍ TYPU ALL RISK BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Lenka HUSPEKOVÁ České Budějovice, duben 2008 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Pojištění

Více

VPP PMO Všeobecné pojistné podmínky Pojištění majetku a odpovědnosti občanů 2015 OBSAH ČÁST A. OBECNÁ USTANOVENÍ. Povinnosti účastníků pojištění

VPP PMO Všeobecné pojistné podmínky Pojištění majetku a odpovědnosti občanů 2015 OBSAH ČÁST A. OBECNÁ USTANOVENÍ. Povinnosti účastníků pojištění ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka

Více

ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY. pro případ částečného nebo plného propadnutí kauce ve prospěch vlastníka či pronajímatele sportovního plavidla

ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY. pro případ částečného nebo plného propadnutí kauce ve prospěch vlastníka či pronajímatele sportovního plavidla Havarijní pojištění sportovních plavidel ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY pro případ částečného nebo plného propadnutí kauce ve prospěch vlastníka či pronajímatele sportovního plavidla Úvodní ustanovení Pojištění

Více

Pojištění technických rizik pojištění stavebně montážní pojištění strojů a strojních zařízení, pojištění elektrotechnických zařízení

Pojištění technických rizik pojištění stavebně montážní pojištění strojů a strojních zařízení, pojištění elektrotechnických zařízení Pojištění technických rizik pojištění stavebně montážní pojištění strojů a strojních zařízení, pojištění elektrotechnických zařízení pro právnické osoby a fyzické osoby podnikající ALL RISKS + speciální

Více

NABÍDKA ŠKODOVÉHO POJIŠTĚNÍ BUDOV - REALITY

NABÍDKA ŠKODOVÉHO POJIŠTĚNÍ BUDOV - REALITY NABÍDKA ŠKODOVÉHO POJIŠTĚNÍ BUDOV - REALITY Pojistitel: Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, IČ: 61859869, Generali Pojišťovna a.s. je zapsána v obchodním rejstříku

Více

Zadání pojistného rozsahu

Zadání pojistného rozsahu Čj.: ZSM-64-8/OVZ-206 Příloha k zadávací dokumentaci Zadání pojistného rozsahu na veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném nadlimitním řízení na služby s názvem: Pojištění majetku a odpovědnosti vnitrostátního

Více

Informace k pojištění platebních karet

Informace k pojištění platebních karet Informace k pojištění platebních karet Účinné od 1. 1. 2014 I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích

Více

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET B I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích dále použit souhrnný

Více

Všeobecné pojistné podmínky Pojištění průmyslu pojištění věci a jiného majetku

Všeobecné pojistné podmínky Pojištění průmyslu pojištění věci a jiného majetku Allianz pojišťovna, a. s. Všeobecné pojistné podmínky Pojištění průmyslu pojištění věci a jiného majetku (PMP-03) T. č. 291.02 / 01.2007 Článek 1 Úvodní ustanovení a rozsah pojištění 1. Soukromé pojištění

Více

VPP PMO 2015. Všeobecné pojistné podmínky Pojištění majetku a odpovědnosti občanů 2015 OBSAH ČÁST A. OBECNÁ USTANOVENÍ. Povinnosti účastníků pojištění

VPP PMO 2015. Všeobecné pojistné podmínky Pojištění majetku a odpovědnosti občanů 2015 OBSAH ČÁST A. OBECNÁ USTANOVENÍ. Povinnosti účastníků pojištění ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŠKODOVÉ ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ PODNIKATELŮ VPZ 2006

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŠKODOVÉ ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ PODNIKATELŮ VPZ 2006 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŠKODOVÉ ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ PODNIKATELŮ VPZ 2006 OBSAH ČLÁNEK 1 Úvodní ustanovení............................................ ČLÁNEK 2 Pojistná nebezpečí............................................

Více

Všeobecné pojistné podmínky Pojištění průmyslu pojištění věci a jiného majetku

Všeobecné pojistné podmínky Pojištění průmyslu pojištění věci a jiného majetku Allianz pojišťovna, a. s. Všeobecné pojistné podmínky Pojištění průmyslu pojištění věci a jiného majetku T. č. 291.01 / 01.2005 Článek 1 Úvodní ustanovení a rozsah pojištění 1. Soukromé pojištění upravuje

Více

DODATKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ HOSPODÁŘSKÝCH RIZIK

DODATKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ HOSPODÁŘSKÝCH RIZIK P 520/05 DODATKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ HOSPODÁŘSKÝCH RIZIK Tyto dodatkové pojistné podmínky rozšiřují, upřesňují, případně vymezují ustanovení Zvláštních pojistných podmínek. Doložka Stroje

Více

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Úvodní část pojistné smlouvy Číslo pojistné smlouvy: 79437024-14 Stav k datu 1. 6. 2007 Kód produktu: MN Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Z-VPPN01/N Společenství

Více

Pojištění majetku a odpovědnosti občanů 2010

Pojištění majetku a odpovědnosti občanů 2010 ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČ: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zápis v OR: KS v Hradci Králové, oddíl B,

Více

Průvodce pojištěním podnikatelů

Průvodce pojištěním podnikatelů Průvodce pojištěním podnikatelů Průvodce pojištěním podnikatelů Trend OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ ŽIVNOSTNÍKŮ SVOBODNÝCH POVOLÁNÍ Pokud potřebujete ještě jiné pojištění, připravíme pro Vaši firmu individuální

Více

Identifikační údaje zadavatele:

Identifikační údaje zadavatele: Příloha č. 4 Obchodní podmínky a platební podmínky Název zakázky: 35_Lo_Pojistné služby Číslo veřejné zakázky: 13/9615/035 Identifikační údaje zadavatele: Obchodní firma/název: Technická univerzita v Liberci

Více

NABÍDKA NA POJIŠTĚNÍ podnikatelských rizik TREND 7 POJISTNÍK SVJ Milánská IČ: se sídlem:,, Česká republika Korespondenční adresa je shodná s adresou sídla. Prostředky elektronické komunikace: Vyloučení

Více

Skupinová pojistná smlouva č. 0838735967

Skupinová pojistná smlouva č. 0838735967 Skupinová pojistná smlouva č. 0838735967 o pojištění rodinných domů a bytových jednotek Generali Pojišťovna a.s. se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika IČ: 618598869 zapsaná v obchodním

Více

Pojištění majetku a odpovědnosti občanů 01. 12. 2011

Pojištění majetku a odpovědnosti občanů 01. 12. 2011 Produktový list Pojištění majetku a odpovědnosti občanů 01. 12. 2011 Základní parametry Typ pojištění Předmět pojištění Pojistná doba Frekvence placení Podmínky sjednání Spoluúčast Varianty rozsahu pojištění

Více

SPECIFIKACE POJIŠTĚNÍ

SPECIFIKACE POJIŠTĚNÍ Příloha č. 4 Počet listů: 7 Počet příloh: 5 SPECIFIKACE POJIŠTĚNÍ I. KOMPLEXNÍ ANALÝZA POJISTNÝCH RIZIK 1. Identifikace klienta - pojistníka, pojištěného 1. Město Rýmařov 1.1. Adresa společnosti Ing. Petr

Více

Počátek pojištění: Pojistná doba: Pojistné období: Konec pojištění: ,00:00 hod. 1 rok 2 roky ,24:00 hod.

Počátek pojištění: Pojistná doba: Pojistné období: Konec pojištění: ,00:00 hod. 1 rok 2 roky ,24:00 hod. Allianz pojišťovna, a.s. Allianz (jfi) Pojistná smlouva č. 400 031 058 Allianz pojišťovna, a.s. Ke Štvanici 656/3,186 00 Praha 8, Česká republika IČ: 47115971 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Česká pojišťovna a.s.

Česká pojišťovna a.s. Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika IČO 452 72 956 zapsaná v obchodním rejstříku, u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464, zastoupená Ing. Jaroslavem Vodehnalem,

Více

Pojistná smlouva č

Pojistná smlouva č Pojistná smlouva č. 400 040 029 Allianz pojišťovna, a.s. Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika IČ: 47115971 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1815

Více

Pojistná smlouva č. 5900000978. Slavia pojišťovna a.s. Společenství vlastníků domu čp. 1305, Hurbanova ul., Praha 4

Pojistná smlouva č. 5900000978. Slavia pojišťovna a.s. Společenství vlastníků domu čp. 1305, Hurbanova ul., Praha 4 SLAVIA ------------------- POJIŠŤOVNA Pojistná smlouva č. 5900000978 Slavia pojišťovna a.s. se sídlem Praha 1, Revoluční 1/655, PSČ: 110 00, Česká republika IČ: 601 97 501 zapsaná v obchodním rejstříku

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ BUDOV A OBECNÍHO MAJETKU VPP-BOM/01

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ BUDOV A OBECNÍHO MAJETKU VPP-BOM/01 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ BUDOV A OBECNÍHO MAJETKU VPP-BOM/01 Obsah I. OBECNÁ ČÁST Článek 1 Úvodní ustanovení Článek 2 Vznik a trvání pojištění Článek 3 Zánik pojištění Článek 4 Změna pojištění

Více

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group NÁZEV PRODUKTU: Combi PLUS III Níže uvedené informace poskytují pouze přehled o možnostech pojištění v rámci daného produktu. V žádném případě

Více

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY ŠKODOVÉ POJIŠTĚNÍ OBČANŮ PRO POJIŠTĚNÍ STAVEB

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY ŠKODOVÉ POJIŠTĚNÍ OBČANŮ PRO POJIŠTĚNÍ STAVEB DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY ŠKODOVÉ POJIŠTĚNÍ OBČANŮ PRO POJIŠTĚNÍ STAVEB Obsah Článek 1: Úvodní ustanovení...1 ČÁST I. POJIŠTĚNÍ STAVBY Článek 2: Pojistná nebezpečí...1 Článek 3: Pojistná událost...1

Více

Pojistná smlouva č. 8026624113

Pojistná smlouva č. 8026624113 Pojistná smlouva č. 8026624113 Smluvní strany: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458, PSČ 532 18 IČ: 455 34 306 Zápis v OR: KS v Hradci

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE ve smyslu ust. 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále také jen ZVZ)

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE ve smyslu ust. 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále také jen ZVZ) MĚSTO JESENÍK PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE ve smyslu ust. 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále také jen ZVZ) Č.j.: MJ/58242/2016/OI/Gv 1. ZADAVATEL Zadavatel: Název: město

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ BYTOVÝCH DOMŮ

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ BYTOVÝCH DOMŮ M -200/05 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ BYTOVÝCH DOMŮ OBSAH Část 1. Společná ustanovení Část 2. Pojištění majetku Část 3. Pojištění odpovědnosti za škodu Část 4. Závěrečná ustanovení ČÁST 1.

Více

NABÍDKA. Úvodní část pojistné smlouvy č.: 49032170-15 Pojištění majetku podnikatelů

NABÍDKA. Úvodní část pojistné smlouvy č.: 49032170-15 Pojištění majetku podnikatelů Úvodní část pojistné smlouvy Číslo pojistné smlouvy: 49032170-15 Stav k datu 8. 5. 2008 Kód produktu: MN Úvodní část pojistné smlouvy č.: 49032170-15 Pojištění majetku podnikatelů Z-VPPN01/N Společenství

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ BYTOVÝCH DOMŮ

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ BYTOVÝCH DOMŮ M -200/05 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ BYTOVÝCH DOMŮ OBSAH Část 1. Společná ustanovení Část 2. Pojištění majetku Část 3. Pojištění odpovědnosti za škodu Část 4. Závěrečná ustanovení ČÁST 1.

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI OBČANŮ

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI OBČANŮ M - 100 / 05 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI OBČANŮ OBSAH Část 1. Společná ustanovení Část 2. Pojištění majetku Část 3. Pojištění odpovědnosti za škodu obecná ustanovení

Více

Pojistná smlouva teorie a praxe

Pojistná smlouva teorie a praxe Pojistná smlouva teorie a praxe Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě (prezentace zahrnuje pouze vybrané problémy, nejedná se o komplexní materiál) Pojistná smlouva je smlouvou o finančních službách,

Více

Pojištění majetku a osob 9732 11/2010. Pojistné podmínky

Pojištění majetku a osob 9732 11/2010. Pojistné podmínky Pojištění majetku a osob Pojištění v KOSTCE 9732 11/2010 Pro pojištění, která lze sjednat platí dále uvedené pojistné podmínky: Pojistné podmínky Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku občanů

Více

DOTAZNÍK K POJIŠTĚNÍ RODINNÉHO DOMU

DOTAZNÍK K POJIŠTĚNÍ RODINNÉHO DOMU DOTAZNÍK K POJIŠTĚNÍ RODINNÉHO DOMU Tento dotazník je shrnutím informací potřebných k vypracování návrhu pojištění rodinného domu. Uveďte, prosím, požadované informace, které se týkají Vaší společnosti,

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti občanů

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti občanů M-100/12 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti občanů OBSAH Část 1. Část 2. Část 3. Část 3.1. Část 3.2. Část 4. Společná ustanovení Pojištění majetku Pojištění odpovědnosti za

Více