KOMPLEXNÍ PROGRAM POJIŠTĚNÍ PODNIKATELŮ POJISTNÉ PODMÍNKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMPLEXNÍ PROGRAM POJIŠTĚNÍ PODNIKATELŮ POJISTNÉ PODMÍNKY"

Transkript

1 Allianz podmínky :48 Stránka 1 KOMPLEXNÍ PROGRAM POJIŠTĚNÍ PODNIKATELŮ POJISTNÉ PODMÍNKY č. 02/01/2003 OBSAH Část A Všeobecné pojistné podmínky I. OBECNÁ ČÁST čl. 1 II. POJIŠTĚNÍ MAJETKU 1. Pojištění věcí movitých a věcí nemovitých čl Pojištění skla čl III. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU čl IV. POJIŠTĚNÍ NÁKLADU čl V. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ čl Část B Zvláštní pojistné podmínky Úvodní ustanovení čl. 64 I. POJIŠTĚNÍ VĚCÍ MOVITÝCH 1. Varianta Normal čl Varianta Optimal čl Varianta Exkluziv čl Zabezpečení proti vloupání a loupeži čl. 71 II. POJIŠTĚNÍ VĚCÍ NEMOVITÝCH 1. Varianta Normal čl Varianta Optimal čl Varianta Exkluziv čl III. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU 1. Varianta Normal čl Varianta Optimal čl Varianta Exkluziv čl IV. POJIŠTĚNÍ NÁKLADU 1. Varianta Normal čl Varianta Optimal čl Varianta Exkluziv čl V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ čl. 98 T.č /02.03

2 Allianz podmínky :48 Stránka 2 Část A. Všeobecné pojistné podmínky I. OBECNÁ ČÁST čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Pro smluvní pojištění podnikatelů, tj. právnických a fyzických osob podnikajících ve smyslu obchodního zákoníku, které sjednává Allianz pojišťovna, a.s. (dále jen pojistitel), platí ustanovení Občanského zákoníku a tyto všeobecné pojistné podmínky a zvláštní pojistné podmínky (dále jen pojistné podmínky), které jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy. 2. Práva a povinnosti vyplývající z těchto pojistných podmínek jsou podrobně upraveny v pojistné smlouvě. 3. Pojištění se vztahuje na pojistné události, které nastanou na území České republiky, pokud není v pojistné smlouvě ujednáno jinak. 4. Pojistnou událostí je jakákoliv nepředvídaná a nahodilá škodní událost, s níž je podle těchto pojistných podmínek spojena povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění. II. POJIŠTĚNÍ MAJETKU 1. Pojištění věcí movitých a věcí nemovitých čl. 2 Pojistná nebezpečí 1. Pojištění je možno sjednat pro skupiny nebezpečí uvedené v článcích Pojištění se vždy vztahuje pouze na skupiny nebezpečí, jejichž pojištění je ve smlouvě výslovně sjednáno. 2. Pojistitel poskytne pojistné plnění také tehdy, byla-li pojištěná věc poškozena, zničena nebo ztracena v příčinné souvislosti s pojistnou událostí ve smyslu článků 3-10 těchto všeobecných pojistných podmínek. 3. V případě, že dojde v průběhu trvání pojistné smlouvy k pojistné události způsobené následkem, vichřice, krupobití, povodně, zemětřesení, vnitřních nepokojů, terorismu nebo vandalismu, budou za jednu pojistnou událost považovány všechny škodní události, resp. série škodních událostí vzniklých v důsledku jedné příčiny během 72 hodin, které jsou kryty sjednaným pojištěním. Za počátek časové lhůty 72 hodin je považován okamžik, kdy došlo k prvnímu poškození pojištěného majetku ve smyslu sjednaného pojištění. V případě, že došlo k pojistné události vzniklé v důsledku terorismu, budou takovéto škodní události, bez ohledu na výše uvedené, považovány za jednu pojistnou událost. 4. V případě soudní žaloby nebo jakéhokoli jiného řízení, kdy pojistitel tvrdí, že z důvodu této definice se na újmu, škodu nebo výdaj nevztahuje tato pojistná smlouva, nese důkazní břemeno o opaku pojištěný. 5. Za škodní událost nebudou považovány pojistné události vzniklé před datem počátku pojištění, resp. po datu zániku pojištění. čl. 3 Pojištění pro případ požáru, úderu blesku, výbuchu a zřícení letadla 1. Pojištěnému vznikne právo na pojistné plnění, jestliže škoda na pojištěné věci byla způsobena: a) požárem, b) úderem blesku, c) výbuchem, d) nárazem nebo zřícením letadla s posádkou, jeho části nebo nákladu. 2. Podle těchto pojistných podmínek se považuje: a) za požár oheň, který vznikl nebo se vlastní silou rozšířil mimo určené ohniště; za škodu způsobenou požárem se nepovažuje zkrat elektrického vedení provázený světelným projevem a působením tepla, b) za úder blesku bezprostřední přechod blesku na pojištěnou věc. Pouze pokud je ve smlouvě ujednáno, vztahuje se pojištění i na škodu způsobenou na elektrických nebo elektronických zařízeních přepětím způsobeným napěťovou špičkou v elektrické síti nebo výbojem statické elektřiny v atmosféře, c) za výbuch náhlý projev roztažnosti plynů nebo par navenek; výbuchem tlakové nádoby trvale naplněné stlačenou párou nebo plynem se rozumí roztržení její stěny v takovém rozsahu, že dojde k náhlému vyrovnání tlaku uvnitř a vně nádoby; pokud dojde uvnitř nádoby kvýbuchu ve smyslu první věty odstavce 2 písmene c) tohoto článku, poskytne pojistitel plnění za vzniklou škodu také tehdy, nedojde-li k roztržení stěny nádoby; pojištění se nevztahuje na škody způsobené podtlakem. 3. Pojištění nebezpečí uvedených v odstavci 1 tohoto článku se nevztahuje na škody způsobené: a) ožehnutím nezapříčiněným požárem, výbuchem nebo úderem blesku, b) vystavením věci užitkovému ohni nebo teplu, c) cílenou explozí při trhacích pracích apod., d) explozí ve spalovacím prostoru spalovacích motorů, e) tlakem plynů ve spínacích částech elektrických spínačů. 4. Pokud není v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se dále nevztahuje na škody způsobené: a) zemětřesením, b) přerušením provozu. čl. 4 Pojištění pro případ vichřice a krupobití 1. Pojištěnému vznikne právo na pojistné plnění, jestliže škoda na pojištěné věci byla způsobena: a) bezprostředním působením vichřice nebo krupobití na pojištěnou věc, b) vržením předmětu na pojištěnou věc způsobeným vichřicí. 2. Za vichřici je podle těchto pojistných podmínek považováno proudění vzduchu dosahující v místě pojištění rychlosti minimálně 75 km v hodině. Nemůže-li být rychlost proudění vzduchu zjištěna, poskytne pojistitel pojistné plnění za škodu způsobenou vichřicí, pokud pojištěný prokáže, že pohyb vzduchu v okolí místa pojištění způsobil škody na stavbách nebo na věcech stejně odolných v bezvadném stavu. 3. Pouze pokud je ve smlouvě ujednáno, vztahuje se pojištění i na věci umístěné na vnější straně budovy (např. nápisy, neónové reklamy, markýzy, anténní systémy, venkovní vedení elektřiny vč. podpůrných konstrukcí). 4. Pokud není v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se nevztahuje na škodu způsobenou: a) požárem, úderem blesku, výbuchem, nárazem nebo zřícením letadla

3 Allianz podmínky :48 Stránka 3 s posádkou, jeho části nebo nákladu, b) lavinou, c) vniknutím atmosférických srážek nebo nečistot do budovy, pokud k němu nedošlo vlivem poškození stavebních součástí následkem vichřice nebo krupobití, d) na věcech nacházejících se na volném prostranství, není-li ve smlouvě ujednáno jinak. čl. 5 Pojištění pro případ povodně aj. živelní události 1. Pojištěnému vznikne právo na pojistné plnění, jestliže škoda na pojištěné věci byla způsobena: a) povodní, b) zemětřesením, c) sesuvem půdy, d) lavinou a tíhou sněhu. 2. Povodní se pro účely tohoto pojištění rozumí: a) zaplavení území vodou, která vystoupila z břehů vodního toku nebo nádrže následkem přírodních jevů (deště, tání, chodu ledů apod.) nebo následkem poruchy vodního díla apod., b) zaplavení území bez přirozeného nebo dostatečného odtoku následkem atmosférických srážek nebo při soustředěném odtoku srážkových vod (tzv. dešťový příval). 3. Pokud není v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se nevztahuje na škody způsobené: a) v obvyklých záplavových územích, t.j. v oblastech, které bývají zaplavovány povodněmi s periodicitou 20 let (nebo nižší), resp. záplavových územích stanovených (nebo navržených) územním plánem obce, správcem vodního toku, vodoprávním úřadem apod., b) zpětným vystoupnutím vody z kanalizačního potrubí, zvýšením hladiny spodní vody a vniknutím atmosférických srážek přímo do budovy, c) v příčinné souvislosti s povodní, která vznikla bezprostředně po sjednání pojištění, tzn. pokud pojištění bylo sjednáno až poté, co byl v místě pojištění již vyhlášen první stupeň povodňové aktivity, a pokud tento stupeň povodňové aktivity nebyl až do vzniku škody zcela odvolán, d) požárem, výbuchem nebo zemětřesením. 4. Za zemětřesení jsou považovány přírodními vlivy způsobené otřesy zemského povrchu, vyvolané geofyzikálními procesy v zemském nitru, které dosáhly nejméně 6. stupně makroseismické stupnice MSK Sesuvem půdy se rozumí přírodními vlivy zapříčiněné sesunutí nebo zřícení půdy nebo zeminy. Pokud není v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se nevztahuje na škody způsobené: a) požárem nebo výbuchem, b) zemětřesením, c) výbuchem sopky, d) povodní, e) sesouváním půdy v důsledku jakékoliv průmyslové nebo lidské činnosti, f) přírodními vlivy zapříčiněné sesedání půdy. 6. Působením tíhy sněhu rozumíme poškození nebo zničení pojištěné věci tíhou sněhové nebo ledové vrstvy. Pokud není v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se nevztahuje na škody způsobené: a) požárem nebo výbuchem, b) zemětřesením, c) povodní. 7 Lavinou rozumíme pád sněhové nebo ledové vrstvy z přírodních svahů. Pokud není v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se nevztahuje na škody způsobené: a) požárem nebo výbuchem, b) zemětřesením, c) povodní. 8. Pojistník je povinen zajistit v místě pojištění provedení níže uvedených opatření: a) plnou průtočnost (uvolnění) odváděcího potrubí kanalizace, b) v případě nebezpečí povodně instalaci uzávěrů zabraňujících zpětnému vystoupnutí vody z kanalizace, c) v prostorách budovy, které leží pod úrovní přízemního podlaží, uložení pojištěných věcí minimálně 12 cm nad úrovní podlahy podzemního podlaží. čl. 6 Pojištění pro případ škody způsobené vodou z vodovodního zařízení 1. Pojištěnému vznikne právo na pojistné plnění, jestliže došlo k poškození, zničení nebo ztrátě pojištěné věci působením vody z vodovodních zařízení. Vodou z vodovodních zařízení rozumíme vodu unikající v důsledku poruchy z: a) přiváděcího a odpadního potrubí včetně armatur, b) jiného s ním propojeného zařízení, c) horkovodního nebo parního topení, nebo z klimatizačního zařízení, teplovodních čerpadel nebo solárního systému. Vodní pára je zde postavena naroveň vodě. Tekutiny zajišťující přenos tepla jako slané roztoky, oleje, chladicí prostředky jsou též postaveny vodě naroveň. 2. Pojištění pro případ poškození vodou z vodovodních zařízení zahrnuje uvnitř pojištěné budovy poškození způsobené prasknutím nebo zamrznutím: a) přiváděcího a odpadního potrubí vodovodního systému, b) potrubí horkovodního nebo parního topení, klimatizačního zařízení, teplovodních čerpadel nebo solárního systému, c) potrubí sprinklerových a postřikových hasicích zařízení. Za potrubí ve smyslu odstavce 2 písmene a),b),c) tohoto článku se nepovažují součásti topných kotlů, bojlerů, výměníků tepla a obdobných instalovaných zařízení. 3. Pokud není v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění nebezpečí uvedených v odstavci 1 tohoto článku se nevztahuje na škody způsobené: a) vodou při mytí nebo sprchování, vodou z otevřených kohoutů, b) zpětným vystoupnutím odpadní vody z veřejného kanalizačního potrubí, c) pronikáním spodní vody, působením vlhkosti a plísní, atmosférickými srážkami, d) vodou ze sprinklerových a postřikových hasicích zařízení, e) sesuvem půdy vyjma případu, kdy byl tento sesuv způsoben pojistnou událostí ve smyslu odstavce 1 tohoto článku, f) zemětřesením, g) požárem nebo výbuchem 4. Pojištěný je povinen: a) udržovat vodovodní zařízení v bezvadném stavu, b) v prostorách budovy, které leží pod úrovní přízemního podlaží, zajistit uložení pojištěných věcí minimálně 12 cm nad podlahou, c) v chladném období zajistit dostatečné vytápění budovy, kontrolovat pravidelně stav vodovodního zařízení, d) v případě nutnosti uzavřít přívod vody a vypustit potrubí. čl. 7 Pojištění pro případ škody způsobené vodou ze sprinklerových hasicích zařízení 1. Pojištěnému vznikne právo na pojistné plnění, jestliže škoda na pojištěné věci byla způsobena chybnou obsluhou nebo vodou unikající v důsledku poruchy ze sprinklerových hasicích zařízení v místě pojištění. Jedná se o vodu unikající z nádrží, rozvodného potrubí, ventilů, čerpadel, armatur a přiváděcího potrubí, sloužícího výhradně provozu sprinklerových hasicích zařízení. 2. Pokud není v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se nevztahuje na škody způsobené: a) na samotném hasicím zařízení, b) při provádění tlakových zkoušek, c) při opravě, údržbě a přestavbě budovy a hasicího zařízení, d) sesuvem půdy nebo zeminy vyjma případu, kdy k němu došlo v důsledku pojistné události ve smyslu odstavce 1 tohoto článku, e) působením vlhkosti a plísní, f) požárem nebo výbuchem, g) zemětřesením.

4 Allianz podmínky :48 Stránka 4 čl. 8 Pojištění pro případ krádeže vloupáním nebo loupeže 1. Pojištěnému vznikne právo na pojistné plnění, jestliže škoda na pojištěné věci byla způsobena: a) krádeží vloupáním, b) loupeží spáchanou uvnitř budovy nebo na pozemku, c) loupeží při přepravě pojištěné věci, d) vandalským činem po provedeném vloupání, a dále pokud dojde k poškození, zničení nebo ztrátě pojištěné věci při pokusu o spáchání činů uvedených v tomto odstavci pod písmenem a) až c). Pojištění jednotlivých nebezpečí musí být v pojistné smlouvě výslovně sjednáno. 2. Na věci nacházející se uvnitř budovy v místě pojištění se pojištění vztahuje za předpokladu naplnění skutkové podstaty krádeže vloupáním ve smyslu odstavce 3 tohoto článku (toto neplatí pro loupež na pojištěném pozemku dle odstavce 1 písmene b) a pro loupež pojištěné věci při přepravě dle odstavce 1 písmene c) a dále skutkové podstaty loupeže ve smyslu odstavce 4 nebo 5, nebo skutkové podstaty vandalského činu po provedeném vloupání ve smyslu odstavce 8 tohoto článku. Místem pojištění pro věci uvedené v článku 12 odstavce 3 písm. a) jsou schránky nebo trezory splňující požadavky stanovené v pojistných podmínkách. Místem pojištění pro případ loupeže při přepravě je území České republiky, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak. Počátek přepravy je dán okamžikem převzetí pojištěné věci k bezprostředně navazující přepravě a konec přepravy (provedené nejkratší cestou) jejím předáním v místě určení. Pojištění se nevztahuje na věci, které byly na místo jejich vydání dopraveny až na žádost pachatele vyjma případu, kdy k vydání věci došlo uvnitř místa pojištění, které je rovněž místem použité výhrůžky. 3. Krádeží vloupáním se rozumí odcizení věci pachatelem po té, co překonal ochranné zabezpečení nebo se dopustil jiného násilného jednání vůči pojištěné věci, tj. zejména: a) vnikl do místa pojištění pomocí padělaného klíče, tj. klíče, který byl pořízen neoprávněnou osobou, použití padělaného klíče nelze mít za prokázané pouhým zjištěním, že došlo ke ztrátě pojištěné věci, b) vloupal se do uzamčené schránky umístěné v místě pojištění, nebo k jejímu otevření použil padělaný klíč, c) odcizil z uzamčené budovy pojištěnou věc po té, kdy nepozorovaně vnikl a ukryl se v pojištěné budově, d) vnikl do budovy nebo otevřel schránku pomocí příslušného klíče, kterého se zmocnil krádeží vloupáním nebo loupeží, e) vnikl do uzavřeného prostoru lstí, násilným překonáním uzamčení nebo překonáním jiné překážky s použitím síly. 4. Jsou-li v pojistné smlouvě sjednána dodatečná bezpečnostní opatření pro pojištění věcí uvedených v článku 12 odstavce 3 písm a) pojistných podmínek, považuje se za krádež vloupáním vniknutí pachatele do schránky pomocí příslušného klíče, pouze pokud se ho zmocnil: a) krádeží vloupáním do schránky, která je zajištěna minimálně stejně jako schránka, v níž jsou uloženy pojištěné věci, b) krádeží vloupáním do schránky, která má dva zámky a klíče k nim příslušné jsou uloženy odděleně mimo místo pojištění, c) loupeží mimo místo pojištění. 5. Loupeží spáchanou uvnitř pojištěné budovy nebo na pojištěném pozemku se rozumí zmocnění se věci pachatelem: a) za použití násilí proti pojištěnému nebo jeho zástupci, b) pod pohrůžkou bezprostředního násilí proti pojištěnému nebo jeho zástupci, c) za využití náhlé fyzické nebo psychické tísně pojištěného nebo jeho zástupce, která byla zapříčiněna úrazem (nikoliv v příčinné souvislosti s požitím alkoholu, drogy nebo zneužitím léků). Za zástupce pojištěného se považují jeho zaměstnanci, osoby, které pojištěný pověřil péčí o pojištěné věcí, nebo osoby pověřené ostrahou místa pojištění. 6. Pokud je v pojistné smlouvě sjednáno rovněž pojištění přepravovaných věcí pro případ loupeže a pojištěný se přepravy osobně nezúčastní, poskytne pojistitel kromě případů specifikovaných v odstavci 4 písmene a),b),c) tohoto článku pojistné plnění rovněž v případě škody způsobené: a) vydíráním osoby provádějící přepravu, b) podvodem na osobě provádějící přepravu, c) krádeží věcí nacházejících se pod bezprostřední tělesnou ochranou osoby provádějící přepravu, a to maximálně do částky uvedené ve zvláštních pojistných podmínkách. 7. V případě loupeže při přepravě pojistitel poskytne pojistné plnění, pouze pokud osoba provádějící přepravu bude ve věku let, spolehlivá, bezúhonná, fyzicky a psychicky způsobilá. Pojistné plnění bude poskytnuto max. do výše uvedené v pojistné smlouvě. 8. Vandalským činem po provedeném vloupání se rozumí úmyslné zničení nebo poškození pojištěných věcí pachatelem krádeže vloupáním do pojištěné budovy způsobem uvedeným v odstavci 3 písmene a),c),d) tohoto článku. 9. Pokud není v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se nevztahuje: a) na odcizení pojištěných věcí z výlohy provedené bez toho, že by pachatel vstoupil do budovy, b) na odcizení stavebních součástí pojištěných staveb. 10. Pokud není v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se bez ohledu na spolupůsobící příčiny nevztahuje na škodu na pojištěných věcech a související náklady způsobené: a) úmyslným jednáním zaměstnanců pojištěného, pokud čin nebyl spáchán mimo místo pojištění nebo v době, kdy byl prostor místa pojištění pro tyto osoby uzavřen, b) požárem, výbuchem nebo vodou unikající z vodovodního zařízení, c) zemětřesením. 11. Pojištění se dále nevztahuje na: a) automaty na vhazování peněz včetně jejich obsahu, automaty na vydávání peněz a vyměňování peněz, pokud není ve smlouvě ujednáno jinak, b) registrační pokladny vč. jejich obsahu, c) na škody vzniklé loupeží pojištěné věci při přepravě prováděné na základě přepravní smlouvy, d) na škody způsobené krádeží, při níž nedošlo k překonání překážky zabraňující vniknutí do uzamčeného prostoru. čl. 9 Pojištění pro případ nárazu vozidla, kouře, rázové vlny a pádu předmětů 1. Pojištěnému vznikne právo na pojistné plnění, jestliže škoda na pojištěné věci byla způsobena: a) nárazem silničního nebo kolejového vozidla, b) kouřem, c) rázovou vlnou při letu nadzvukových letadel, d) pádem předmětů. 2. a) Za škodu způsobenou nárazem silničního nebo kolejového vozidla se považuje poškození nebo zničení pojištěné věci bezprostředním střetem s uvedenými vozidly nebo jejich nákladem. b) Pojištění se nevztahuje na škody způsobené: ba) vozidly provozovanými pojištěným, uživatelem pojištěné budovy nebo jejich zaměstnanci, bb) na vozidlech samotných a na jejich nákladu, bc) opotřebením věci. 3. Za škodu způsobenou kouřem se považuje takové poškození nebo zničení pojištěné věci, které způsobil kouř náhle uniklý v důsledku poruchy ze zařízení na vytápění, spalování, vaření nebo sušení, které se nachází v místě pojištění. 4. Za škodu způsobenou rázovou vlnou při letu nadzvukového letadla ve smyslu těchto pojistných podmínek se považuje poškození nebo zničení pojištěné věci, způsobené překročením zvukové bariéry. 5. Za škodu způsobenou pádem předmětů se považuje poškození nebo zničení pojištěné věci pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, které nejsou součástí pojištěné věci, jejichž pohyb má znaky volného pádu způsobeného zemskou gravitací. Pojištění se nevztahuje na případy vržených vystřelených nebo létajících předmětů nebo objektů, které se v okamžiku střetu s pojištěnou věcí nepohybují volným pádem způsobeným zemskou gravitací. 6. Pokud není v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se nevztahu-

5 Allianz podmínky :48 Stránka 5 je na škody způsobené v důsledku: a) požáru, výbuchu, b) zemětřesení. čl. 10 Pojištění pro případ vandalismu 1. Pouze pokud je ujednáno v pojistné smlouvě, vztahuje se pojištění na úmyslné poškození nebo zničení pojištěné věci ( vandalismus ). 2. Pojištěný je povinen škodu způsobenou následkem vandalismu oznámit Policii ČR, jinak pojistitel není povinen poskytnout pojistné plnění. čl. 11 Nepojištěná nebezpečí a škody 1. V návaznosti na ustanovení článků 2-10 těchto všeobecných pojistných podmínek, nevztahuje se pojištění bez ohledu na spolupůsobící příčiny na škody vzniklé v důsledku: a) válečných a jim podobných událostí, vnitřních nepokojů, občanské války, revoluce, vzpoury, povstání, terorismu, znárodnění, konfiskace nebo represivními zásahy státních orgánů. Terorismem se rozumí veškerá jednání osob nebo skupin osob za účelem dosažení politických, náboženských, národnostních a ideologických nebo cílů jim podobných, které lze použít k rozšíření strachu nebo hrůzy mezi obyvatelstvem nebo částí obyvatelstva a tím k ovlivňování vlády nebo státních institucí. b) jadernou energií, c) úmyslu nebo hrubé nedbalosti pojištěného, jeho zástupce, osoby, kterou pojištěný pověřil péčí o pojištěné věci, nebo ostrahou místa pojištění, osoby pojištěnému (členům jeho statutárního orgánu) blízké nebo osoby žijící s ním ve společné domácnosti, d) poškození budovy, kterou v době vzniku pojistné události není možno provozně využít k danému účelu, nebo na této budově jsou prováděny stavební úpravy a dále na věci v takové budově uložené. čl Předmětem pojištění jsou nemovité a movité věci specifikované v pojistné smlouvě dle jednotlivých položek. Ustanovení o výlukách uvedená v článcích 2-11 těchto všeobecných pojistných podmínek zůstávají tímto nedotčena. 2. Movité věci jsou pojištěny za předpokladu, že jsou ve vlastnictví pojištěného. Pojištění věcí ve vlastnictví cizích osob je možné pouze za předpokladu, že tyto věci druhově patří nebo jsou téže povahy jako pojištěné věci a pojištěný je převzal na základě smlouvy. 3. Pokud je ve smlouvě ujednáno, vztahuje se pojištění rovněž na: a) peníze, cenné papíry, cenné listiny, drahé kovy, klenoty a jiné cennosti, avšak pouze pokud jsou uzamčeny ve vícestěnných trezorech s požární odolností minimálně 60 DIS a minimální hmotností 300 kg nebo pevně zabudovaných do zdiva, podlahy nebo nábytku tak, že je není možno odnést bez otevření, uzamčené minimálně jedním trezorovým zámkem, resp. v trezorech odpovídajících min. tř. 0 dle ČSN , tj. Pyramida bezpečnosti st. 2. b) na výstavní modely, vzory, prototypy, exponáty a na výrobní zařízení nepoužitelná pro standardní produkci, c) na věci umělecké, sběratelské nebo historické hodnoty a jiné starožitnosti, d) stavební součásti a úpravy (např. podlahy, příčky, sanitární zařízení) pořízené pojištěným na vlastní náklady, e) výrobní a provozní zařízení, zásoby a cizí věci uložené mimo místo pojištění; to platí, pouze pokud věci byly uloženy mimo místo pojištění v přímé souvislosti s poskytováním služeb pojištěným (např. zhotovením díla). 4. Pojištění se nevztahuje na věci zaměstnanců 5. Pojištění se nevztahuje na motorová vozidla, přívěsy, návěsy a tažné stroje podléhající povolovacímu řízení pro provoz na komunikacích ve smyslu silničního zákona Pojištění se nesjednává pro: a) vodstvo, půdu a pole, b) vrtné věže včetně příslušenství, c) zařízení atomových elektráren a zařízení na přípravu jaderného paliva pro tyto elektrárny, včetně příslušenství. čl. 13 Pojištěné náklady 1. Pojistitel uhradí náklady vynaložené v příčinné souvislosti s pojistnou událostí na opatření provedená pojištěným k odvrácení vzniku bezprostředně hrozící škody nebo ke zmírnění následků škody, včetně opatření bezúspěšných, pokud byla účelná a přiměřená okolnostem. Náhrada těchto nákladů společně s plněním za poškození věci je omezena pojistnou částkou pro jednotlivé položky. Pokud byla tato opatření provedena na pokyn pojistitele, jsou hrazena i nad sjednanou pojistnou částku. Náklady na zásah hasičů nebo jiných osob, které jsou povinny zasáhnout ve veřejném zájmu, pojistitel nehradí. 2. Pokud je ve smlouvě ujednáno, uhradí pojistitel také nezbytné náklady vynaložené v příčinné souvislosti s pojistnou událostí: a) na vyklizení místa pojištění, včetně stržení stojících částí, odvoz suti a jiných zbytků k nejbližšímu složišti a jejich uložení nebo zničení; nehradí se náklady na dekontaminaci zeminy a vody; v případě vzniku živelní pojistné události ve smyslu článku 5 pojistných podmínek, uhradí pojistitel náklady na vyklizení místa pojištění rovněž mimo sjednané místo pojištění jen v případě, že se jedná o věci zahrnuté v pojistné smlouvě, b) na stavební úpravy a na de-remontáž ostatních nepoškozených pojištěných věcí, provedené v souvislosti se znovupořízením nebo opravou věcí poškozených, zničených nebo ztracených při pojistné události, c) na obnovu výrobní a provozní dokumentace, dat a záznamů, pokud bude provedeno do jednoho roku po pojistné události, d) na odstranění škod způsobených při krádeži vloupáním nebo loupeži na střechách, stropech, stěnách, podlahách, dveřích, zámcích, oknech, zasklení výkladních skříní, roletách a ochranných mřížích v místě pojištění, e) na výměnu zámků vnějších dveří budovy v místě pojištění, pokud došlo ke ztrátě klíče v důsledku pojistné události, nebo činu mimo místo pojištění ve smyslu článku 8 odstavce 1 písm. a), písm. b), písm. c) těchto všeobecných pojistných podmínek; toto ujednání se nevztahuje na dveře od trezorových místností, f) vzniklé ztrátou klíčů od trezorových místností, vícestěnných ocelových skříní s minimální hmotností 300 kg, nebo zazděných ocelových skříní s vícestěnnými dveřmi, které se nacházejí v místě pojištění; jedná se o náklady na výměnu zámků, pořízení nových klíčů, stejně jako o nezbytné násilné otevření a na pořízení nových schránek nebo uzavření těchto přístupů. 4. Pojistitel uhradí vždy pouze účelné, přiměřené a hospodárně vynaložené náklady obvyklé v místě vzniku pojistné události. 5. Pokud jsou pojištěné movité a nemovité věci v době pojistné události podpojištěny, sníží pojistitel náhradu pojištěných nákladů ve stejném poměru jako pojistné plnění ve smyslu článku 18 odstavce 1. To platí i pro náklady uvedené v odstavci 1 tohoto článku, vynaložené na pokyn nebo se souhlasem pojistitele. čl. 14 Pojištění vícenákladů 1. Pokud je ve smlouvě ujednáno, dojde-li k přerušení provozu v důsledku pojistné události, na kterou se vztahuje pojištění sjednané podle těchto pojistných podmínek, uhradí pojistitel náklady, které musí být v důsledku věcné škody vynaloženy k znovuobnovení provozu v podniku pojištěného (dále jen vícenáklady). Vícenáklady mohou vzniknout například: a) při užívání cizích pozemků, budov, místností, zařízení nebo vybavení, b) při využití cizích služeb, c) při opatřeních potřebných pro informování klientů. 2. Věcnou škodou se pro účely pojištění vícenákladů rozumí zničení, poškození nebo ztráta věci sloužící v provozu pojištěného v důsledku sjednaných rizik pro vícenáklady. 3. Pojištění se nevztahuje na vícenáklady, které vznikají: a) v důsledku mimořádných událostí, ke kterým dojde během přerušení provozu,

6 Allianz podmínky :48 Stránka 6 b) v důsledku úředně nařízených opatřeních, které omezují obnovu a provoz podniku, c) tím, že při obnově nebo opětovném pořízení zničených, poškozených nebo ztracených věcí vznikne pojištěnému užitek vyplývající z lepšího druhu anebo kvality obnovených věcí, d) tím, že pojištěný nezajistí včas obnovu nebo opětovné pořízení zničených, poškozených nebo ztracených věcí, např. z důvodu nedostatku finančních prostředků. 4. Doba ručení označuje sjednané období, do jehož konce pojistitel ručí za vícenáklady. Pokud k znovuobnovení provozu v podniku pojištěného dojde před koncem doby ručení, ručí pojistitel za vícenáklady jen do okamžiku znovuobnovení provozu. Počátek doby ručení vzniká dnem vzniku věcné škody. Doba ručení činí 3 měsíce, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak. 5. Pojistná částka pro vícenáklady je stanovena v pojistné smlouvě. Pro vícenáklady podle odstavce 1 písm. c) této doložky platí limit pojistného plnění ve výši 25% z pojistné částky. 6. Pojistitel poskytne pojistné plnění v závislosti na době trvání přerušení provozu, tzn. při přerušení provozu: a) do 1 měsíce 40 % z pojistné částky, b) do 2 měsíců 60 % z pojistné částky, c) nad 2 měsíce 100 % z pojistné částky. 7. Pokud nároky na pojistné plnění z pojištění vícenákladů existují izjiných pojistných smluv, pojistitel neposkytne pojistné plnění z tohoto pojištění. čl. 15 Místo pojištění 1. Místem pojištění je budova, prostory nebo pozemek uvedený v pojistné smlouvě. 2. Pojištění se vztahuje i na věci, které byly z důvodu bezprostředně hrozící nebo již nastalé pojistné události přemístěny z místa pojištění. čl. 16 Pojistná částka, pojistná hodnota 1. Pojistná částka vyjadřuje pojistnou hodnotu a je nejvyšší hranicí plnění pojistitele. Pojistná částka se stanoví pro jednotlivé položky pojištěných věcí movitých a nemovitých a vynaložených nákladů. Pojistnou částku stanoví vždy na vlastní odpovědnost pojistník. 2. Pojistnou hodnotou může být: a) nová hodnota, tj. částka, kterou je nutno v místě pojištění vynaložit na znovupořízení nové věci stejného druhu a kvality, b) časová hodnota, tj. nová hodnota snížená o částku odpovídající míře opotřebení nebo jiného znehodnocení věci, c) obecná hodnota, tj. hodnota trvale znehodnocené věci, či věci nepoužitelné obecně nebo v provozu pojištěného. Obecná hodnota je prodejní cena věci nebo budovy nebo použitého materiálu v místě obvyklá, za kterou by pojištěný pojištěné věci prodal. 3. Pojištění budov se sjednává na novou hodnotu. Pokud míra opotřebení nebo jiného znehodnocení budovy přesahuje 60 % nové hodnoty lze pojištění sjednat pouze na časovou hodnotu. Budovy znehodnocené, nesloužící svému účelu nebo určené k demolici lze pojistit pouze na obecnou hodnotu. 4. Pojištění výrobních a provozních zařízení se sjednává na novou hodnotu. Pokud míra jejich opotřebení nebo jiného znehodnocení přesahuje 60 % nové hodnoty, lze pojištění sjednat pouze na obecnou hodnotu. 5. Pojistnou hodnotou : a) zboží, které pojištěný vyrábí, včetně nedokončených výrobků, b) zboží, se kterým pojištěný obchoduje, c) surovin nebo d) přírodních produktů, je částka, kterou je třeba vynaložit ke znovupořízení nebo vyrobení věci stejného druhu a kvality odpovídající stavu ke dni vzniku pojistné události. Rozhodující je vždy nižší částka. Pojistná hodnota je omezena dosažitelnou prodejní cenou hotového výrobku. Výši pojistné částky pro položku zásob je možno stanovit pevnou částkou nebo podle stavu zásob k rozhodnému dni. 6. Pojistnou hodnotou cenných papírů přijatých k obchodování na veřejném trhu je jejich kurs uveřejněný v kursovním lístku v den vzniku pojistné události. Pojistnou hodnotou ostatních cenných papírů je jejich tržní hodnota, pojistnou hodnotou disponibilních dokladů (vkladních knížek apod.) je hodnota jejich aktiv. 7. Pojištění vzorů, modelů, prototypů, exponátů a výrobních zařízení nepoužitelných pro standardní produkci lze sjednat na časovou nebo obecnou hodnotu. čl. 17 Indexace cen Dojde-li během trvání pojištění ke zvýšení indexu cen investičních nákladů nebo spotřebitelských cen, zvýší se pro následující pojistné období stejným procentem i pojistná částka a pojistné, pokud není v pojistné smlouvě dohodnuto jinak. čl. 18 Podpojištění 1. Je-li v době vzniku pojistné události pojistná částka jednotlivé položky nižší, než její pojistná hodnota, poskytne pojistitel pojistné plnění, které je k výši škody ve stejném poměru, jako pojistná částka k pojistné hodnotě. čl. 19 Pojistné plnění 1. Pokud dojde k poškození věci pojistnou událostí, uhradí pojistitel přiměřený náklad na její opravu a to až do výše nákladů na její znovupořízení ke dni vzniku pojistné události, nejvýše však pojistnou částku stanovenou ve smlouvě. 2. Bude-li pojistnou událostí věc poškozena tak, že ji nebude možno ani po opravě řádně užívat jako věc bez vady, nebo pokud bude zničena, odcizena nebo ztracena, poskytne pojistitel plnění ve výši příslušné hodnoty věci stanovené dle článku 16 odstavce 2 ke dni vzniku pojistné události, nejvýše však pojistnou částku stanovenou ve smlouvě. 3. Pokud je však věc pojištěna na novou hodnotu a dojde k jejímu poškození dle odstavce 2 tohoto článku, poskytne pojistitel plnění přesahující časovou hodnotu, pouze pokud míra opotřebení věci nebude v době vzniku pojistné události větší než 60 % a pokud pojištěný do tří let od pojistné události provede znovupořízení věci movité stejného druhu a kvality v místě pojištění, resp. znovupořízení věci nemovité i na jiném místě České republiky, není-li její znovuzřízení na stávajícím místě proveditelné z důvodů právních nebo ekonomických. 4. K úhradě všech pojistných událostí nastalých během pojistného období poskytne pojistitel plnění maximálně ve výši: a) pojistné částky stanovené pro příslušnou položku a období, b) limitu pojistného plnění uvedeného v pojistné smlouvě. Při vzniku pojistné události se sníží pojistná částka pro příslušnou položku a období o výši vyplaceného pojistného plnění. 5. Zbytky poškozené nebo zničené věci zůstávají ve vlastnictví pojištěného a jejich hodnota se odečítá od pojistného plnění. čl. 20 Znovunalezené věci 1. Nález pojištěných věcí ztracených v souvislosti s pojistnou událostí nebo jejich zbytků je pojištěný povinen neprodleně oznámit pojistiteli. 2. V případě převzetí znovunalezené věci do své dispozice je pojištěný povinen vrátit odpovídající část pojistného plnění.

7 Allianz podmínky :48 Stránka 7 2. Pojištění skla čl Předmětem pojištění jsou pevně osazená zasklení stavebních součástí budovy (dále jen pojištěné zasklení). 2. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, pojištění se nevztahuje na: a) skleněné části věcí movitých (zasklení nábytku, zrcadla, osvětlovací tělesa, sklokeramické varné plochy apod.) b) předměty umístěné vně budovy (firemní štíty, reklamní tabule, vnější osvětlení apod.). čl. 22 Pojištěné náklady Pokud je tak ve smlouvě ujednáno, pojistitel uhradí náklady vynaložené v příčinné souvislosti s pojistnou událostí: a) na speciální povrchovou úpravu pojištěného zasklení (např. malba, písmo, lept apod.), b) na provizorní opravu pojištěného zasklení, c) na lešení nebo jiné pomocné prostředky nutné k provedení opravy zasklení, d) na montáž a demontáž stavebních součástí nutnou k provedení opravy zasklení (např. ochranných mříží, markýz, uzávěrů oken apod.). čl. 23 Pojištěná rizika 1. Pojištěnému vznikne právo na pojistné plnění, jestliže škoda na pojištěném zasklení byla způsobena jeho rozbitím. 2. Pojištění se nevztahuje na poškození povrchu zasklení: a) způsobené poškrábáním, b) nastalé v době jeho demontáže nebo při jeho instalaci, c) způsobené pojištěným a jeho zmocněnci, zástupci nebo osobami blízkými úmyslně nebo hrubou nedbalostí. 3. Pojištění se rovněž nevztahuje na škody způsobené: a) požárem, výbuchem, úderem blesku, zásahem při hašení nebo jinými zachraňovacími pracemi, b) vichřicí nebo krupobitím, c) zemětřesením nebo jadernou energií, d) v souvislosti s válečnými událostmi, terorismem, vnitřními nepokoji nebo represivními zásahy státních orgánů, e) vniknutím atmosferických srážek nebo nečistot do budovy rozbitým zasklením, f) odcizením nebo ztrátou věcí zapřičiněnou rozbitím zasklení, g) na následné škody způsobené rozbitím pojištěného zasklení. čl. 25 Místo pojištění Místem pojištění je budova nebo více budov uvedených ve smlouvě. čl. 26 Pojistná částka, pojistná hodnota, podpojištění 1. Pojistná částka vyjadřuje hodnotu pojištěného zasklení a je nejvyšší hranicí plnění pojistitele. Pojistná částka se stanoví dohodou pojistníka a pojistitele. 2. Je-li v době vzniku pojistné události pojistná částka nižší než hodnota pojištěného zasklení, poskytne pojistitel pojistné plnění, které je k výši škody ve stejném poměru, jako pojistná částka k hodnotě pojištěného zasklení. čl. 27 Pojistné plnění 1. V případě pojistné události pojistitel určí, zda pojistné plnění poskytne formou uvedení do původního stavu (tj. naturální restituce) nebo formou finanční náhrady (tj. reparace). 2. Pojistitel poskytne pojistné plnění vždy pouze k úhradě přiměřených a hospodárných nákladů na opravu nebo znovuzřízení pojištěného zasklení, které jsou obvyklé v místě pojistné události. 3. Pokud pojistitel provede naturální restituci škody, přecházejí zbytky poškozené nebo zničené věci do vlastnictví pojistitele. Pokud však poskytne pojistné plnění formou finanční náhrady, zůstávají zbytky poškozené nebo zničené věci ve vlastnictví pojištěného a jejich hodnota se odečítá od pojistného plnění. 4. Hodnota zbytků poškozeného nebo zničeného zasklení se odečítá od pojistného plnění. 5. Celková výše pojistného plnění, včetně náhrad vynaložených nákladů uvedených v čl. 22, je pro jednu pojistnou událost omezena sjednanou pojistnou částkou. 6. K úhradě všech pojistných událostí nastalých během pojistného obdob poskytne pojistitel plnění maximálně ve výši pojistné částky stanovené pro příslušnou položku a období vymezené v pojistné smlouvě. Při vzniku pojistné události se sníží pojistná částka pro příslušnou položku a období o výši vyplaceného plnění. čl. 28 Zvláštní povinnosti pojištěného 1. Pojištěný je povinen: a) dodržovat veškeré všeobecně závazné předpisy a další povinnosti, které jsou stanoveny v pojistné smlouvě, b) udržovat pojištěné zasklení v řádném technickém stavu, c) nevystavovat pojištěné zasklení sálavému teplu nebo přímému ohni (např. při rozmrazování nebo odstraňování nátěrů), III. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU čl. 29 Pojištěné riziko a rozsah pojištění 1. Pojištěné riziko je v pojistné smlouvě uvedená podnikatelská činnost pojištěného, pokud je k jejímu provozování pojištěný oprávněn, a právní vztahy z této činnosti vyplývající. 2. Při sjednání pojištění odpovědnosti za škodu podle těchto pojistných podmínek má pojištěný právo, aby za něj pojistitel nahradil: a) v případě pojistné události škodu na životě, zdraví a na věci a také z ní vyplývající jinou majetkovou škodu, za niž odpovídá na základě občanskoprávních nebo obchodně právních předpisů, pokud byl proti němu vznesen nárok na náhradu škody, b) náklady nutné k právní ochraně před neoprávněně vzneseným nárokem na náhradu škody (ve smyslu čl. 39). 3. Toto pojištění se vztahuje i na odpovědnost za škodu způsobenou výkonem vlastnických práv k nemovitostem, správou a provozem těchto nemovitostí, pokud slouží k výkonu podnikatelské činnosti uvedené v pojistné smlouvě. 4. Jen na základě výslovného ujednání se pojištění odpovědnosti za škodu vztahuje také na odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku. V tomto případě platí i ustanovení článku 37 těchto pojistných podmínek. čl. 30 Náhrada nákladů zdravotní pojišťovny 1. Pojištění se vztahuje i na náhradu nákladů léčení, které zdravotní pojišťovna vynaloží na zdravotní péči ve prospěch třetí osoby nebo zaměstnance pojištěného, došlo-li ke škodě na zdraví v důsledku nedba-

8 Allianz podmínky :48 Stránka 8 lostního protiprávního jednání pojištěného. 2. Pojistná ochrana je však dána pouze za podmínky, že na odpovědnost za škodu na zdraví, ke které se náklady na zdravotní péči vážou, se vztahuje pojištění sjednané podle těchto pojistných podmínek nebo zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. 3. Pojištění se sjednává s limitem pojistného plnění (z jedné pojistné události) uvedeným v pojistné smlouvě v rámci celkové pojistné částky. čl. 31 Pojistná událost Pojistnou událostí je vznik škody, jež nastala v souvislosti s pojištěným rizikem, za kterou pojištěný odpovídá a s níž je spojena povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění. čl. 32 Časová a územní působnost 1. Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění je skutečnost, že pojistná událost nastala v době trvání pojištění. 2. Pojištění se vztahuje na pojistné události, které nastanou na území České republiky. Rozšíření územní působnosti je možno dohodnout v pojistné smlouvě. 3. Pokud je pojištěna odpovědnost za škodu vyplývající z vlastnictví věci, zaniká pojištění změnou v osobě vlastníka věci. čl. 33 Výluky z pojištění 1. Pojištění se nevztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu způsobenou: a) úmyslně, b) převzatou nad rámec stanovený právními předpisy, c) správou a provozem motorových a bezmotorových vozidel, letadel a plavidel všeho druhu, jakož i výkonem vlastnických práv k nim, d) na letadlech, kosmických lodích a plavidlech všeho druhu, e) činnostmi, pro které právní předpis stanoví povinnost sjednat pojištění odpovědnosti za škodu, f) sesuvem nebo sesedáním půdy, erozí, poddolováním, vibracemi, pozvolným vnikáním vlhka, kontaminací vody, hornin, půdy, ovzduší, flóry a fauny a na škody na životním prostředí, g) zavlečením nebo rozšířením infekčních onemocnění lidí, zvířat nebo rostlin (včetně salmonely,tse, BSE, a CJD), h) v souvislosti s válečnými událostmi, občanskými nepokoji, terorismem, represivními zásahy státních orgánů, i) jadernou energií a zářením všeho druhu, azbestem a olovnatými nátěrovými hmotami, j) přenosem viru HIV, genetickými změnami organismu nebo houbami, plísněmi, snětí apod., k) zvířaty na stromech, keřích a ostatních porostech při pastvě, l) na převzatých věcech (zejm. na věcech, které pojištěný užívá nebo převzal za účelem zpracování, opravy, úpravy, prodeje, úschovy, uskladnění, poskytnutí odborné pomoci či jiného obdobného závazku, včetně leasingové smlouvy), pokud není v pojistné smlouvě uvedeno jinak, m) na nemovitostech, které si pojištěný pronajal, pokud není v pojistné smlouvě uvedeno jinak; n) na věcech zaměstnanců, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, o) na jakýchkoliv nadzemních nebo podzemních vedeních, při provádění demoličních prací, při práci s výbušninami nebo jedy, p) provozováním parkovišť a garáží, q) při přepravě, r) návštěvníkům pojištěného ztrátou, poškozením nebo zničením jejich peněz, cenných papírů, vkladních knížek, listin, šperků a motorových vozidel. 2. Pojištění se nevztahuje na náhradu jakýchkoli smluvních, správních nebo trestních sankcí. 3. Dále se pojištění nevztahuje na škody způsobené pojištěným (statutárním zástupcem pojištěného): a) dalším spolupojištěným fyzickým nebo právnickým osobám, tj. osobám, jejichž odpovědnost za škodu je současně pojištěna jednou pojistnou smlouvou, b) svému manželu, sourozenci, příbuzným v řadě přímé nebo jiným osobám blízkým, c) podnikatelskému subjektu, ve kterém má pojištěný, jeho manžel, sourozenec, příbuzný v řadě přímé nebo jiná osoba blízká majetkovou spoluúčast, a to až do procentuální výše tohoto majetkového podílu, d) jeho zákonnému zástupci či zmocněnci. 4. V pojistné smlouvě lze sjednat i další výluky z pojištění. čl. 34 Pojištění odpovědnosti za škodu na pronajatých nemovitostech 1. Pokud je tak v pojistné smlouvě zvlášť uvedeno, pojištění se vztahuje i na odpovědnost pojištěného za škodu, která vznikla požárem, výbuchem, vodou z vodovodu a odpadní vodou na budovách a pozemních nebo jiných prostorech, které si pojištěný pronajal k provozování podnikatelské činnosti. 2. Pojištění se rovněž vztahuje na prostory pronajaté pojištěnému při příležitosti pracovních cest, zejména hotelový pokoj, kancelář apod., pokud ke škodě došlo v souvislosti s výkonem podnikatelské činnosti pojištěného. 3. Vyloučeny však zůstává odpovědnost za škody: a) způsobené z důvodů opotřebení a stárnutí nebo nadměrným mechanickým zatížením a nepřiměřeným užíváním, b) na topeních, zařízeních pro ohřev vody, kotlích a na strojních, elektrických a plynových zařízeních, c) na zasklení stavebních součástí, d) na nemovitostech sloužících k bydlení pojištěného nebo jeho zaměstnanců, nejedná-li se o ubytování v rámci pracovní cesty. 4. Pojištění se sjednává s limitem pojistného plnění (z jedné pojistné události) uvedeným v pojistné smlouvě v rámci celkové pojistné částky. čl. 35 Pojištění odpovědnosti za škodu na převzatých věcech 1. Pokud je tak v pojistné smlouvě zvlášť uvedeno, pojištění se vztahuje i na odpovědnost pojištěného za škodu, která vznikla na převzatých věcech. 2. Vyloučena však zůstává odpovědnost za škody: a) vzniklé nesplněním smluvních povinností, zejména vadně provedenou objednanou činností, b) na věcech, které pojištěný převzal na základě leasingové nebo nájemní smlouvy nebo smlouvy o půjčce či výpůjčce, c) na věcech držených neoprávněně, h) na motorových vozidlech, letadlech a plavidlech všeho druhu, i) vzniklé v důsledku ztráty věci, j) na nemovitostech, které si pojištěný pronajal. 3. Pojištění se sjednává s limitem pojistného plnění (z jedné pojistné události) uvedeným v pojistné smlouvě v rámci celkové pojistné částky. čl. 36 Pojištění odpovědnosti za škodu na věcech zaměstnanců 1. Pokud je tak v pojistné smlouvě zvlášť uvedeno, pojištění se vztahuje i na odpovědnost pojištěného za škodu vyplývající z pracovně právních předpisů, která vznikla na věcech, jež si u pojištěného odložil jeho zaměstnanec při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním na místě k tomu určeném nebo na místě, kam se se obvykle ukládají. 2. Pojištění se však nevztahuje na peníze, kreditní karty, vkladní knížky, cenné papíry, listiny, ceniny, šperky, motorová vozidla včetně jejich příslušenství a na další věci, které zaměstnanci do zaměstnání obvykle nenosí. 3. Pojištění se sjednává s limitem pojistného plnění (z jedné pojistné události) uvedeným v pojistné smlouvě v rámci celkové pojistné částky. čl. 37 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku 1. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku se vztahuje na takové škody, které byly zapříčiněny výrobky uvedenými na trh

9 Allianz podmínky :48 Stránka 9 v době trvání pojištění. Jen na základě výslovného ujednání se pojištění vztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku, který byl uveden na trh před nabytím účinnosti pojistné smlouvy. Ustanovení článku 32, odst. 1 těchto pojistných podmínek tím není dotčeno. 2. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku se vztahuje i na škodní události nastalé na území západní Evropy (viz specifikace čl. 86, písm. c), pokud pojistník nebo osoby za něj jednající nevěděli oexportu výrobků v době jejich dodání do oběhu a ani vědět nemohli. Tato rozšířená pojistná ochrana není dána, pokud pojištěný, třetí osoba nebo orgány státní moci zabránili vyšetření škody, její likvidaci nebo pokud zabránily splnění jiné obdobné povinnosti pojistitele. 3. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku se nevztahuje na: a) odpovědnost pojištěného za vady výrobku, b) škody na samotném vadném výrobku, c) případy, kdy vada výrobku nemohla být s ohledem na stav ve vývoji vědy a techniky v okamžiku dodání výrobku do oběhu zjištěna, d) odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku, jehož výroba byla pojištěným převedena na třetí osobu licenční smlouvou, e) odpovědnost za škody vyplývající z projekce, výroby, opravy nebo dodání do oběhu letadel nebo součástek do letadel; vyloučeny jsou jak škody na letadlech a jimi přepravovaných věcech nebo škody způsobené jimi přepravovaným osobám, tak i škody způsobené letadlem; totéž platí i pro kosmické rakety. f) odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku, pokud pojištěný nebo za něj jednající osoby o vadě výrobku v době dodání na trh věděli nebo vědět museli. čl. 38 Pojistná částka, pojistné plnění 1. Pojistitel uhradí za pojištěného škodu z jedné pojistné události maximálně do výše částky sjednané v pojistné smlouvě (pojistná částka). 2. Na úhradu pojistných událostí vzniklých během jednoho pojistného období poskytne pojistitel pojistné plnění do výše dvojnásobku pojistné částky, není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak. 3. Pojistné plnění je splatné do patnácti dnů po skončení šetření nutného ke zjištění rozsahu povinnosti pojištěného poskytnout náhradu škody. 4. Rozhoduje-li o odpovědnosti pojištěného oprávněný orgán, je pojistitel povinen plnit teprve dnem, kdy rozhodnutí tohoto orgánu nabylo právní moci. čl. 39 Náhrada nákladů řízení 1. Pojistitel dále uhradí za pojištěného náklady: a) občanského soudního řízení o náhradě škody, pokud bylo nutné ke zjištění odpovědnosti pojištěného nebo výše škody, a náklady právního zastoupení pojištěného v tomto řízení, a to na všech stupních, b) mimosoudního projednávání nároků poškozeného. 2. Náklady na obhajobu v přípravném a trestním řízení na všech stupních vedeného proti pojištěnému v souvislosti s pojistnou událostí a náklady na obhajobu podle odst. 1, které přesahují maximálně stanovenou mimosmluvní odměnu advokáta v ČR, pojistitel uhradí pouze v případě, že se k tomu předem písemně zavázal. 3. Pokud je pojištěný povinen nahradit škodu, která přesahuje pojistnou částku, hradí pojistitel náklady řízení snížené v poměru pojistné částky k celkové výši škodních nároků. čl. 40 Zvláštní povinnosti pojistníka 1. Vedle povinností stanovených zákonem je pojistník povinen: a) odpovědět pravdivě a úplně na všechny dotazy pojistitele týkající se sjednávaného pojištění, b) bez zbytečného odkladu písemně oznámit pojistiteli změny skutečností, na něž byl pojistitelem při sjednání pojištění tázán a jež by mohly mít vliv na zvětšení rizika vyplývajícího z pojištěného předmětu činnosti, c) umožnit pojistiteli kdykoliv nahlédnout do veškerých účetních a jiných dokladů, pokud je to nutné ke zjištění nebo prověření hodnot rozhodných pro stanovení pojistného, d) dbát, aby pojistná událost nenastala, a postupovat v souladu s pokyny pojistitele vydanými k odvrácení nebo zmenšení nebezpečí. 2. Nastane-li pojistná událost, je pojištěný povinen: a) provést veškerá možná opatření ke zmírnění následků škody, podle možnosti si k tomu vyžádat pokyny pojistitele a postupovat v souladu s nimi, b) okamžitě, nejpozději do osmi dnů, pojistiteli písemně oznámit vznik pojistné události, c) poskytnout pojistiteli součinnost potřebnou ke zjištění příčin a výše škody, podat pravdivé vysvětlení o jejím vzniku a rozsahu a předložit v dohodnuté lhůtě doklady, které si pojistitel vyžádá, d) neuspokojovat a neuznávat, a to ani částečně, uplatňované nároky na náhradu škody a neuzavírat dohodu o narovnání, pokud k tomu nedostane od pojistitele písemný souhlas, e) na pokyn pojistitele uznat nebo vyrovnat vůči němu uplatňované nároky na náhradu škody, pokud se na ně toto pojištění vztahuje, f) pojistiteli bez zbytečného odkladu oznámit, že je vůči němu soudně nebo mimosoudně uplatňován nárok na náhradu škody nebo že je proti němu v souvislosti s pojistnou událostí vedeno přípravné nebo trestní řízení, a předat mu neprodleně veškeré s tím související písemné materiály, g) přenechat pojistiteli jmenování právního zástupce a vedení soudního řízení ve všech případech, kdy náklady nese pojistitel, h) bez zbytečného odkladu odevzdat pojistiteli veškeré doklady potřebné k uplatnění práva přecházejícího z pojistníka na pojistitele (dle čl. 42). čl. 41 Zvláštní oprávnění pojistitele 1. Mělo-li vědomé porušení povinností stanovených zákonem nebo sjednaných v pojistné smlouvě podstatný vliv na vznik pojistné události nebo na zvětšení jejích následků, má pojistitel vůči pojistníkovi právo na náhradu poskytnutého pojistného plnění podle toho, jaký vliv mělo toto porušení na rozsah jeho povinnosti plnit. 2. Pojistitel má proti pojistníkovi právo na náhradu poskytnutého plnění, pokud: a) pojistná událost byla způsobena následkem požití alkoholu nebo návykových látek pojištěným, b) pojištěný uvedl pojistitele úmyslně v omyl o podstatných okolnostech týkajících se pojistné události. čl. 42 Přechod práv Pokud pojistitel nahradil za pojištěného škodu, přechází na něj právo pojištěného na náhradu škody nebo jiné obdobné právo, které mu v souvislosti s jeho odpovědností za škodu vzniklo proti jinému, zejména: a) na vrácení vyplacené částky nebo na snížení důchodu či na zastavení jeho výplaty, b) na úhradu nákladů řízení. čl. 43 Výklad pojmů 1. Pojistníkem je osoba, která s pojistitelem uzavřela pojistnou smlouvu. Pojistník je povinen platit pojistné. 2. Pojištěným je každá osoba, na jejíž odpovědnost za škodu se vztahuje toto pojištění. Pokud není v těchto pojistných podmínkách určeno jinak, platí práva a povinnosti stanovená pro pojistníka také pro pojištěného. 3. Škodou na životě se rozumí usmrcení osoby. 4. Škodou na zdraví se rozumí tělesné poškození osoby. 5. Škodou na věci se rozumí poškození, zničení nebo ztráta věci. Škodami na věci však nejsou: a) škody, které vzniknou teprve spojením nebo smísením vadného výrobku s jinými produkty nebo jeho zpracováním či dalším opracováním, b) náklady na odstranění, demontáž, vyjmutí nebo uvolnění závadných výrobků nebo stavebních dílů a náklady na montáž, připevnění a osa-

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění trvale obývané nemovitosti ZPP - N 01

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění trvale obývané nemovitosti ZPP - N 01 ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění trvale obývané nemovitosti ZPP - N 01 Článek 1 Úvodní ustanovení Obecné zásady pojištění nemovitosti, jež sjednává Allianz pojišťovna, a. s., jsou stanoveny ve

Více

Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém.

Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém. Živelní pojištění Obecná problematika Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém. Živelní pojištěni se sjednává

Více

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM) Dotazník pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK Jméno a příjmení nebo název společnosti RČ/IČO Adresa bydliště nebo sídla společnosti POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Více

Všeobecné pojistné podmínky Pojištení podnikatelu pro prípad poškození veci

Všeobecné pojistné podmínky Pojištení podnikatelu pro prípad poškození veci Všeobecné pojistné podmínky Pojištení podnikatelu pro prípad poškození veci Úvodní ustanovení 1. Pro smluvní pojištení podnikatelu, tj. právnických a fyzických osob podnikajících ve smyslu obchodního zákoníku,

Více

Domov pro seniory Zahradní Město

Domov pro seniory Zahradní Město Příloha č. 1 Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění Místo pojištění: Domov pro seniory Zahradní Město Sněženková 2973/8, Praha 10, 106 00 Soubor budov sloužící jako domov pro seniory se

Více

Nabídka pojištění Společenství vlastníků jednotek pro dům Rezidence Tulipán, Praha 9

Nabídka pojištění Společenství vlastníků jednotek pro dům Rezidence Tulipán, Praha 9 Nabídka pojištění Společenství vlastníků jednotek pro dům Rezidence Tulipán, Praha 9 Předkládá: RENOMIA, a. s. Pobočka Praha Vlkova 46 130 00 Praha tel.: 221 421 750 fax: 222 720 855 e-mail: jana.voleska@renomia.cz

Více

Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ: otevřené zadávací řízení SPECIFIKACE PŘEDMĚTU

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY. pro. veřejnou zakázku. Pojištění Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky

TECHNICKÉ PODMÍNKY. pro. veřejnou zakázku. Pojištění Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky TECHNICKÉ PODMÍNKY pro veřejnou zakázku podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) na Pojištění Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky

Více

Pojistník: Pojištěný: Allianz varianta č.1

Pojistník: Pojištěný: Allianz varianta č.1 Pojistník: Pojištěný: živel + odcizení Allianz varianta č.1 Allianz varianta č. 2 Allianz varianta č. 3 rizika pojistné částky spoluúčast Roční pojistné pojistné částky spoluúčast Roční pojistné pojistné

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1983 Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 12 V Y H L Á Š K A m i n i s t e r s t v a f i n a n c í Č e s k é s o c i a l i s t i c k é r e p u b l

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY. Pojištění podnikatelů pro případ základního přerušení provozu v důsledku věcné škody

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY. Pojištění podnikatelů pro případ základního přerušení provozu v důsledku věcné škody VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Pojištění podnikatelů pro případ základního přerušení provozu v důsledku věcné škody Úvodní ustanovení 1. Pro smluvní pojištění podnikatelů, tj. právnických a fyzických osob

Více

Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění věci živelní událostí DPPŽU1 MP 1/03

Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění věci živelní událostí DPPŽU1 MP 1/03 Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění věci živelní událostí DPPŽU1 MP 1/03 ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a.s. DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ VĚCI ŽIVELNÍ UDÁLOSTÍ DPPŽU1 MP 1/03 OBSAH

Více

Pojištění staveb pro případ živelních a dalších sjednaných pojistných nebezpečí

Pojištění staveb pro případ živelních a dalších sjednaných pojistných nebezpečí Pojistná smlouva číslo: 23431555-17 Stav k datu 6. 3. 2014 Pořadové číslo pojištění: 1 SVJ domu Římská 41, Praha 2 Římská 41/1287 120 00 PRAHA 2 ČESKÁ REPUBLIKA Pojištění staveb pro případ živelních a

Více

Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu Rozvojového fondu Pardubice a.s.

Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu Rozvojového fondu Pardubice a.s. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu Rozvojového fondu Pardubice a.s. DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ: zjednodušené podlimitní řízení SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

Více

VPP ZPP 2014. Všeobecné pojistné podmínky zvláštní část Pojištění živelního přerušení provozu OBSAH. Pojistná nebezpečí, věcná škoda

VPP ZPP 2014. Všeobecné pojistné podmínky zvláštní část Pojištění živelního přerušení provozu OBSAH. Pojistná nebezpečí, věcná škoda ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka

Více

UCZ/Balpo/14. Doplňkové pojistné podmínky. pro balíčkové komplexní pojištění podnikatelů BALPO. Obsah. Článek 2 Obecné zásady

UCZ/Balpo/14. Doplňkové pojistné podmínky. pro balíčkové komplexní pojištění podnikatelů BALPO. Obsah. Článek 2 Obecné zásady UNIQA pojišťovna, a.s. Zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, č. vložky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 IČ: 49240480 Tel.: +420 488 125 125 Doplňkové pojistné podmínky pro balíčkové komplexní podnikatelů

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou činností silničního dopravce

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou činností silničního dopravce Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou činností silničního dopravce Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Pro pojištění odpovědnosti za škodu silničního dopravce, které sjednává

Více

Příloha č. 3 - Doložky a zvláštní ujednání

Příloha č. 3 - Doložky a zvláštní ujednání Příloha č. 3 - Doložky a zvláštní ujednání Dále uvedené doložky budou součástí pojistné smlouvy jako smluvní ujednání a mají vždy přednost před jakýmikoliv ujednáními pojistných podmínek, standardizovaných

Více

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŠKODOVÉ POJIŠTĚNÍ ŽIVELNÍHO PŘERUŠENÍ PROVOZU

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŠKODOVÉ POJIŠTĚNÍ ŽIVELNÍHO PŘERUŠENÍ PROVOZU DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŠKODOVÉ POJIŠTĚNÍ ŽIVELNÍHO PŘERUŠENÍ PROVOZU DPZ PP -201 5 T009/15 ČLÁNEK 1 Úvodní ustanovení 1. Škodové pojištění živelního přerušení provozu se řídí Všeobecnými pojistnými

Více

Příloha č.5 - Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění Pojištění majetku a odpovědnosti

Příloha č.5 - Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění Pojištění majetku a odpovědnosti Příloha č.5 - Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění Pojištění majetku a odpovědnosti Živelní pojištění - sdružený živel *) * požár a jeho průvodní jevy, výbuch, úder blesku, nárazem,

Více

Obchodní podmínky pojištění vozidel

Obchodní podmínky pojištění vozidel Obchodní podmínky pojištění vozidel Příloha č. 2 zadávacích podmínek Pojistník a pojištěný: Město Mohelnice U Brány 916/2 789 85 Mohelnice IČ 00303038 Vymezení předmětu veřejné zakázky 1. HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ

Více

Příloha č. 3 ZD Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění

Příloha č. 3 ZD Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění Příloha č. 3 ZD Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění Společná část - Vymezení pojmů 1.ÚČASTNÍCI SOUKROMÉHO POJIŠTĚNÍ...3 1.1.POJISTNÍK...3 1.2.POJIŠTĚNÝ...3 1.3.POJISTITEL...3 1.4.POJIŠŤOVACÍ

Více

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx Příloha č. 3 k k Dohodě o podmínkách pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení pro členy Asociace klinických psychologů ČR č. 7402000002 Pojistná smlouva č. 4300000xxxx pro pojištění

Více

Příloha č. 2 POPTÁVANÝ ROZSAH POJISTNÉHO KRYTÍ

Příloha č. 2 POPTÁVANÝ ROZSAH POJISTNÉHO KRYTÍ Příloha č. 2 POPTÁVANÝ ROZSAH POJISTNÉHO KRYTÍ Název veřejné zakázky: Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti Povodí Moravy, s. p. Druh zadávacího řízení: otevřené řízení Zadavatel název: Povodí Moravy,

Více

Zvláštní pojistné podmínky Pojištění odpovědnosti (ZPP-ODPOVĚDNOST-1/2017)

Zvláštní pojistné podmínky Pojištění odpovědnosti (ZPP-ODPOVĚDNOST-1/2017) Zvláštní pojistné podmínky Pojištění odpovědnosti (ZPP-ODPOVĚDNOST-1/2017) Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu upravují podmínky pro následující samostatná pojištění, která lze

Více

Příloha č.4 Kalkulace pojištění koupacího biotopu Malvíny od společnosti Generali

Příloha č.4 Kalkulace pojištění koupacího biotopu Malvíny od společnosti Generali Příloha č.4 Kalkulace pojištění koupacího biotopu Malvíny od společnosti Generali Chlápková Alena, Zdiměřická 145/22, 149 Praha 4, 1165151, 67 686 228 KALKULACE ŠKODOVÉHO POJIŠTĚNÍ PODNIKÁNÍ TopGEN Pojistitel:

Více

Návrh (kalkulace pojistného) na pojištění odpovědnosti

Návrh (kalkulace pojistného) na pojištění odpovědnosti Návrh (kalkulace pojistného) na pojištění odpovědnosti dle Všeobecných pojistných podmínek obecná část UCZ/14 (dále jen VPP UCZ/14 ), Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti zvláštní

Více

Technické podmínky. Pojištění majetku Městské části Praha 1. Specifikace požadavků na pojištění zadavatele. Pojistná smlouva na pojištění majetku

Technické podmínky. Pojištění majetku Městské části Praha 1. Specifikace požadavků na pojištění zadavatele. Pojistná smlouva na pojištění majetku Technické podmínky pro veřejnou zakázku malého rozsahu - 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů pod názvem Pojištění majetku Městské části Praha 1 Specifikace

Více

Všeobecné pojistné podmínky Pojištění průmyslu pojištění věci a jiného majetku

Všeobecné pojistné podmínky Pojištění průmyslu pojištění věci a jiného majetku Allianz pojišťovna, a. s. Všeobecné pojistné podmínky Pojištění průmyslu pojištění věci a jiného majetku (PMP-03) T. č. 291.02 / 01.2007 Článek 1 Úvodní ustanovení a rozsah pojištění 1. Soukromé pojištění

Více

1.3 PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ, POJISTNÁ ČÁSTKA dle Přílohy těchto obchodních podmínek Příloha č zadávací dokumentace seznam vozidel.

1.3 PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ, POJISTNÁ ČÁSTKA dle Přílohy těchto obchodních podmínek Příloha č zadávací dokumentace seznam vozidel. Příloha č. 2 zadávací dokumentace Obchodní podmínky pojištění vozidel Pojistník a pojištěný: Město Lysá nad Labem Husovo náměstí 23 289 22 Lysá nad Labem IČ 00239402 Vymezení předmětu veřejné zakázky 1.

Více

Pojistná smlouva c.8026327212

Pojistná smlouva c.8026327212 BOZP - PO s.r.o. Lhotská2203 19300 Praha 9-Horní Pocernice IC: 27199509 Zápis v OR: MS v Praze, oddíl C, vložka 103886 (dálejen "pojistník") iednaiící:petra Netušilová :~~ e.~ tf Pojistná smlouva c.8026327212...

Více

Všeobecné pojistné podmínky Pojištění průmyslu pojištění věci a jiného majetku

Všeobecné pojistné podmínky Pojištění průmyslu pojištění věci a jiného majetku Allianz pojišťovna, a. s. Všeobecné pojistné podmínky Pojištění průmyslu pojištění věci a jiného majetku T. č. 291.01 / 01.2005 Článek 1 Úvodní ustanovení a rozsah pojištění 1. Soukromé pojištění upravuje

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a.s.

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a.s. ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a.s. DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU VLASTNÍKA, DRŽITELE, NÁJEMCE NEBO SPRÁVCE NEMOVITOSTI DPPON1 O 1/01 O B S A H Článek 1 Úvodní ustanovení

Více

Soubor bytových domů včetně nebytových prostor a administrativních budov ve vlastnictví pojištěných

Soubor bytových domů včetně nebytových prostor a administrativních budov ve vlastnictví pojištěných Rozsah pojištění dle rámcové smlouvy č. 7720625053 Materiál č. 1 Pojistník: Bytové družstvo Pragostav, Strašnická 1397/20, 102 00 Praha 10 Pojistitel: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Více

Merkur Pojištění majetku Pojištění domácnosti, pojištění domu a bytu. Pojistěte si to, co jste vybudovali!

Merkur Pojištění majetku Pojištění domácnosti, pojištění domu a bytu. Pojistěte si to, co jste vybudovali! Pojištění domácnosti, pojištění domu a bytu Pojistěte si to, co jste vybudovali! Pojištění domácnosti, pojištění domu a bytu S pojišťovnou Merkur jste kompletně pojištěni: Vy i Váš sen o bydlení Nejkrásnějším

Více

KOMPLET Pojištění rodinného domu / bytové jednotky

KOMPLET Pojištění rodinného domu / bytové jednotky KOMPLET Pojištění rodinného domu / bytové jednotky Obsah produktu Pojištění rodinného domu / a ostatních objektů nebo Pojištění bytové jednotky vždy automaticky v kombinaci s Pojištěním odpovědnosti za

Více

Odpověď č. 3: Pro místo pojištění území ČR se připouští stanovení ročního limitu pojistného plnění ve výši 3 mil. Kč.

Odpověď č. 3: Pro místo pojištění území ČR se připouští stanovení ročního limitu pojistného plnění ve výši 3 mil. Kč. Číslo dopisu: 0242/UNI-OVA/2015 V Ostravě: 20.8.2015 Vyřizuje, tel.: Ing. Ivo Fábera, +420 596 245 926 Věc: Dodatečné informace č. 02 k zadávacím podmínkám pro veřejnou zakázku Pojištění majetku a odpovědnosti

Více

č. 36268193-14 o pojištění bytových domů

č. 36268193-14 o pojištění bytových domů Pojistná smlouva č. 36268193-14 STRANA: 1 Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika IČ 452 72 956 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 1464,

Více

Pojištění majetku a odpovědnosti občanů 2018

Pojištění majetku a odpovědnosti občanů 2018 ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí 530 02 Pardubice, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka

Více

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž. CZ.1.07/1.5.00/ Ing. Anna Grussová VY_32_INOVACE 27_EKO

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž. CZ.1.07/1.5.00/ Ing. Anna Grussová VY_32_INOVACE 27_EKO Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Speciální vzdělávací

Více

KOMPLET Pojištění domácnosti

KOMPLET Pojištění domácnosti KOMPLET Pojištění domácnosti Pojistná nebezpečí kompletní živel (požár a jeho původní jevy, výbuch, úder blesku, náraz nebo zřícení letadla, povodeň nebo záplava, vichřice, krupobití, sesuv půdy, zřícení

Více

Návrhy smluv musí dále obsahovat smluvní ujednání vztahující se k jednotlivým druhům pojištění, a to zejména:

Návrhy smluv musí dále obsahovat smluvní ujednání vztahující se k jednotlivým druhům pojištění, a to zejména: Město Stráž pod Ralskem, starostka Revoluční čp. 164, 471 27 Stráž pod Ralskem Obchodní podmínky Návrhy smluv musí dále obsahovat smluvní ujednání vztahující se k jednotlivým druhům pojištění, a to zejména:

Více

1. Majetkové pojištění

1. Majetkové pojištění k zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb. Příloha č. 2 Název: Pojištění majetku a odpovědnosti pro Město Železný Brod OBCHODNÍ

Více

č. 56766493-28 o pojištění bytových domů

č. 56766493-28 o pojištění bytových domů Pojistná smlouva č. 56766493-28 STRANA: 1 Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika IČ 452 72 956 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 1464,

Více

Podklady pro vypracování nabídky pojistné smlouvy organizace Město Broumov

Podklady pro vypracování nabídky pojistné smlouvy organizace Město Broumov 1. Podklady pro vypracování nabídky pojistné smlouvy organizace Město Broumov Zpracovala makléřská společnost člen skupiny IČO: 25 93 59 25 Pernerova 168, Pardubice Kontaktní osoba Mgr. Martin Novotný

Více

PŘÍLOHA Č. 1 POJIŠTĚNÍ MAJETKU, ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU

PŘÍLOHA Č. 1 POJIŠTĚNÍ MAJETKU, ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU PŘÍLOHA Č. 1 POJIŠTĚNÍ MAJETKU, ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU Pojistník, pojištěný: Obec Dobrá Dobrá 230, 739 51 Dobrá IČ: 00 29 65 89 Pojištěnými jsou dále: A. NÁSLEDUJÍCÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 1. Základní škola

Více

Počátek pojištění: Pojistná doba: Pojistné období: Konec pojištění: ,00:00 hod. 1 rok 2 roky ,24:00 hod.

Počátek pojištění: Pojistná doba: Pojistné období: Konec pojištění: ,00:00 hod. 1 rok 2 roky ,24:00 hod. Allianz pojišťovna, a.s. Allianz (jfi) Pojistná smlouva č. 400 031 058 Allianz pojišťovna, a.s. Ke Štvanici 656/3,186 00 Praha 8, Česká republika IČ: 47115971 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

GENERALI POJIŠŤOVNA a.s. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli pro členy OS DOSIA od 1.8. 2014 do 31.12. 2014

GENERALI POJIŠŤOVNA a.s. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli pro členy OS DOSIA od 1.8. 2014 do 31.12. 2014 GENERALI POJIŠŤOVNA a.s. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli pro členy OS DOSIA od 1.8. 2014 do 31.12. 2014 ZÁKLADNÍ INFORMACE číslo pojistné smlouvy 2946921810 platnost smlouvy 1.8.2014

Více

Doplňkové pojistné podmínky Řidiči (DPP O 100)

Doplňkové pojistné podmínky Řidiči (DPP O 100) Doplňkové pojistné podmínky Řidiči (DPP O 100) Toto doplňkové připojištění se řídí příslušnými 1. Odchylně od ustanovení čl. 8, odst. 8.4, ZPP Z 2010/03 a v souladu s čl. 8, odst. 8.24, písm. a) ZPP Z

Více

VPP PPN 2014. Všeobecné pojistné podmínky zvláštní část Pojištění přepravovaného nákladu OBSAH ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VPP PPN 2014. Všeobecné pojistné podmínky zvláštní část Pojištění přepravovaného nákladu OBSAH ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka

Více

NABÍDKA ŠKODOVÉHO POJIŠTĚNÍ BUDOV - REALITY

NABÍDKA ŠKODOVÉHO POJIŠTĚNÍ BUDOV - REALITY NABÍDKA ŠKODOVÉHO POJIŠTĚNÍ BUDOV - REALITY Pojistitel: Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, IČ: 61859869, Generali Pojišťovna a.s. je zapsána v obchodním rejstříku

Více

2.3. Ujednává se, že na toto pojištění se vztahují roční limity plnění uvedené v Úvodní části pojistné smlouvy v bodu 2.3.

2.3. Ujednává se, že na toto pojištění se vztahují roční limity plnění uvedené v Úvodní části pojistné smlouvy v bodu 2.3. Pojistná smlouva č.: 50930674-17 Stav k datu 1. 12. 2014 Pořadové číslo pojištění: 1 Pojištění strojů Karel Řezáč Šárecká 1372/91 160 00 PRAHA 6 ČESKÁ REPUBLIKA 1. Smluvní strany Pojišťovna: Česká pojišťovna

Více

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání Téma: Srovnání základních pojmů podle Všeobecných a zvláštních pojistných podmínek orientace na majetkové pojištění

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění trvale obývané domácnosti ZPP - D 01

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění trvale obývané domácnosti ZPP - D 01 ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění trvale obývané domácnosti ZPP - D 01 Článek 1 Úvodní ustanovení Obecné zásady pojištění domácnosti, jež sjednává Allianz pojišťovna, a.s. jsou stanoveny ve všeobecných

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Oddíl A: Pojištění majetku, odpovědnosti, cestovní pojištění 1. KAPITOLA

Souhrnné informace k pojistnému programu Oddíl A: Pojištění majetku, odpovědnosti, cestovní pojištění 1. KAPITOLA Souhrnné informace k pojistnému programu Oddíl A: Pojištění majetku, odpovědnosti, cestovní pojištění 1. KAPITOLA Pojištění majetku 1.1. Pojistné částky, pojistná hodnota, limity pojistného plnění Pojistné

Více

HLAVA PATNÁCTÁ. Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ. Pojistná smlouva

HLAVA PATNÁCTÁ. Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ. Pojistná smlouva HLAVA PATNÁCTÁ Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ Pojistná smlouva 788 (1) Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění, nastane-li nahodilá událost ve smlouvě blíže označená,

Více

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Zátkovo nábř. 441/3, České Budějovice, PSČ 370 21 tel 386 791 111, fax 386 791133

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Zátkovo nábř. 441/3, České Budějovice, PSČ 370 21 tel 386 791 111, fax 386 791133 & Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP KUJIP014YJLJ Pojistná smlouva č. 7720776831 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21,

Více

Underwriting. Úpis rizika: Neriskuj více, než kolik si můžeš dovolit (snížení, retence rizika )

Underwriting. Úpis rizika: Neriskuj více, než kolik si můžeš dovolit (snížení, retence rizika ) Underwriting Úpis rizika: Neriskuj více, než kolik si můžeš dovolit (snížení, retence rizika ) Uvažuj o pravděpodobnostech (souvislostech) pravděpodobnost ztráty je faktorem při rozhodování jak s rizikem

Více

Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění je sjednáno jednou pojistnou smlouvou pro: Obecnou odpovědnost za škodu a odpovědnost za škodu z provozní

Více

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 1. Pojištění majetku města. ve zjednodušeném podlimitním řízení

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 1. Pojištění majetku města. ve zjednodušeném podlimitním řízení Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 1 ze dne 25. 11. 2013 k podlimitní veřejné zakázce na služby Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění

Více

Pojištění technických rizik

Pojištění technických rizik Pojištění technických rizik pojištění stavebně montážní pojištění strojů a strojních zařízení, pojištění elektrotechnických zařízení pro právnické osoby a fyzické osoby podnikající ALL RISKS sjednává se

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ BUDOV A OBECNÍHO MAJETKU VPP-BOM/01

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ BUDOV A OBECNÍHO MAJETKU VPP-BOM/01 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ BUDOV A OBECNÍHO MAJETKU VPP-BOM/01 Obsah I. OBECNÁ ČÁST Článek 1 Úvodní ustanovení Článek 2 Vznik a trvání pojištění Článek 3 Zánik pojištění Článek 4 Změna pojištění

Více

ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY. pro případ částečného nebo plného propadnutí kauce ve prospěch vlastníka či pronajímatele sportovního plavidla

ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY. pro případ částečného nebo plného propadnutí kauce ve prospěch vlastníka či pronajímatele sportovního plavidla Havarijní pojištění sportovních plavidel ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY pro případ částečného nebo plného propadnutí kauce ve prospěch vlastníka či pronajímatele sportovního plavidla Úvodní ustanovení Pojištění

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA,

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, akciová společnost VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU PODNIKATELŮ schválené Ministerstvem financí pod č.j. 321/66002/1996, dne 11.10. 1996 Obsah

Více

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění Pojištění dopravců a zasílatelů Inovované flotilové pojištění Dopravci a zasílatelé Se zvyšujícími se objemy a hodnotami přepravovaného zboží dochází k nárůstu dopravních rizik, kterým jsou provozovatelé

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje

Více

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem Pojištění Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout jemu nebo třetí osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním (pojistná událost), a pojistník se zavazuje

Více

VPP PMO Všeobecné pojistné podmínky Pojištění majetku a odpovědnosti občanů 2015 OBSAH ČÁST A. OBECNÁ USTANOVENÍ. Povinnosti účastníků pojištění

VPP PMO Všeobecné pojistné podmínky Pojištění majetku a odpovědnosti občanů 2015 OBSAH ČÁST A. OBECNÁ USTANOVENÍ. Povinnosti účastníků pojištění ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka

Více

Průvodce pojištěním podnikatelů

Průvodce pojištěním podnikatelů Průvodce pojištěním podnikatelů Průvodce pojištěním podnikatelů Trend OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ ŽIVNOSTNÍKŮ SVOBODNÝCH POVOLÁNÍ Pokud potřebujete ještě jiné pojištění, připravíme pro Vaši firmu individuální

Více

Všeobecné pojistné podmínky Pojištění průmyslu pojištění pro případ poškození věci

Všeobecné pojistné podmínky Pojištění průmyslu pojištění pro případ poškození věci Allianz pojišťovna, a. s. Všeobecné pojistné podmínky Pojištění průmyslu pojištění pro případ poškození věci PMP-04 Článek 1 Úvodní ustanovení a rozsah pojištění 1. Soukromé pojištění (dále jen pojištění)

Více

Živelní pojištění - sdružený živel

Živelní pojištění - sdružený živel Příloha č. 3a) Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění Pojištění majetku, odpovědnosti a lesů Místo pojištění - Karlovy Vary + jednotlivá místa pojištění dle uvedení v účetní evidenci pojištěného

Více

Úvodní část pojistné smlouvy č.:

Úvodní část pojistné smlouvy č.: Pojištění podnikatele a právnických osob Pojistná smlouva číslo: 19423218-18 Stav k datu 7. 7. 2014 Kód produktu: DP Úvodní část pojistné smlouvy č.: 19423218-18 Dalimilova 6 130 00 PRAHA 3 ČESKÁ REPUBLIKA

Více

Poptávaný rozsah pojištění

Poptávaný rozsah pojištění Poptávaný rozsah pojištění Pojistník: Pojištěné subjekty: Město Lovosice Město Lovosice a příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je Město Lovosice Obsah: 1. Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu...

Více

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group NÁZEV PRODUKTU: Combi PLUS III Níže uvedené informace poskytují pouze přehled o možnostech pojištění v rámci daného produktu. V žádném případě

Více

Pojistná smlouva teorie a praxe

Pojistná smlouva teorie a praxe Pojistná smlouva teorie a praxe Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě (prezentace zahrnuje pouze vybrané problémy, nejedná se o komplexní materiál) Pojistná smlouva je smlouvou o finančních službách,

Více

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Úvodní část pojistné smlouvy Číslo pojistné smlouvy: 79437024-14 Stav k datu 1. 6. 2007 Kód produktu: MN Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Z-VPPN01/N Společenství

Více

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění pro případ odcizení

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění pro případ odcizení Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění pro případ odcizení P-200/14 OBSAH Článek 1 Předmět pojištění............................................ 1 Článek 2 Pojistná nebezpečí...........................................

Více

Pojistný program. pro města, obce, bytová družstva, státní a jiné obdobné organizace

Pojistný program. pro města, obce, bytová družstva, státní a jiné obdobné organizace Pojistný program pro města, obce, bytová družstva, státní a jiné obdobné organizace Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka číslo 8549 SUBJEKTY OBCE (MĚSTA,

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

Pojištění elektroniky

Pojištění elektroniky Pojištění elektroniky Ve spolupráci s pojišťovnou Generali nabízí istyle svým zákazníkům novou službu - pojištění elektroniky. Všichni zákazníci, kteří si zakoupí nový Apple počítač, notebook nebo ipad

Více

Návrh smlouvy o nájmu a zajištění technické správy nebytových prostor

Návrh smlouvy o nájmu a zajištění technické správy nebytových prostor Návrh smlouvy o nájmu a zajištění technické správy nebytových prostor uzavřená podle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce

Více

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY e-bond pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. VPP

Více

Pojistná smlouva č

Pojistná smlouva č Pojistná smlouva č. 400 040 029 Allianz pojišťovna, a.s. Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika IČ: 47115971 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1815

Více

VPP PMO 2015. Všeobecné pojistné podmínky Pojištění majetku a odpovědnosti občanů 2015 OBSAH ČÁST A. OBECNÁ USTANOVENÍ. Povinnosti účastníků pojištění

VPP PMO 2015. Všeobecné pojistné podmínky Pojištění majetku a odpovědnosti občanů 2015 OBSAH ČÁST A. OBECNÁ USTANOVENÍ. Povinnosti účastníků pojištění ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka

Více

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění trvale obývané nemovitosti ZPP - N 1/11

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění trvale obývané nemovitosti ZPP - N 1/11 Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění trvale obývané nemovitosti ZPP - N 1/11 Článek 1 Úvodní ustanovení Obecné zásady pojištění nemovitosti, jež sjednává Allianz pojiš ťovna, a. s., jsou stanoveny

Více

VPP PMO Všeobecné pojistné podmínky Pojištění majetku a odpovědnosti občanů 2015 OBSAH ČÁST A. OBECNÁ USTANOVENÍ. Povinnosti účastníků pojištění

VPP PMO Všeobecné pojistné podmínky Pojištění majetku a odpovědnosti občanů 2015 OBSAH ČÁST A. OBECNÁ USTANOVENÍ. Povinnosti účastníků pojištění ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka

Více

NABÍDKA. Úvodní část pojistné smlouvy č.: 49032170-15 Pojištění majetku podnikatelů

NABÍDKA. Úvodní část pojistné smlouvy č.: 49032170-15 Pojištění majetku podnikatelů Úvodní část pojistné smlouvy Číslo pojistné smlouvy: 49032170-15 Stav k datu 8. 5. 2008 Kód produktu: MN Úvodní část pojistné smlouvy č.: 49032170-15 Pojištění majetku podnikatelů Z-VPPN01/N Společenství

Více

Pojistná smlouva č. 8026624113

Pojistná smlouva č. 8026624113 Pojistná smlouva č. 8026624113 Smluvní strany: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458, PSČ 532 18 IČ: 455 34 306 Zápis v OR: KS v Hradci

Více

Obchodní podmínky společnosti PEKASS a.s. při poskytnutí služby PEKASS ASSISTANCE (OPPA)

Obchodní podmínky společnosti PEKASS a.s. při poskytnutí služby PEKASS ASSISTANCE (OPPA) Obchodní podmínky společnosti PEKASS a.s. při poskytnutí služby PEKASS ASSISTANCE (OPPA) Poskytnutím služby PEKASS ASSISTANCE (dále jen "služba PA") se rozumí, v rámci uzavřené rámcové pojistné smlouvy

Více

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 58878916-18 Pojištění majetku podnikatelů

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 58878916-18 Pojištění majetku podnikatelů Úvodní část pojistné smlouvy Číslo pojistné smlouvy: 58878916-18 Stav k datu 4. 9. 2008 Kód produktu: MN Úvodní část pojistné smlouvy č.: 58878916-18 Pojištění majetku podnikatelů Nová hejčínská 384/3

Více

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTÍ A NEMOVITOSTÍ DOMEX START MO 1/10

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTÍ A NEMOVITOSTÍ DOMEX START MO 1/10 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTÍ A NEMOVITOSTÍ DOMEX START MO 1/10 Obsah: Článek 1 Výkladová ustanovení Článek 2 Úvodní

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ MAJETKU PROTI VYJMENOVANÝM POJISTNÝM NEBEZPEČÍM (PNP CZ)

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ MAJETKU PROTI VYJMENOVANÝM POJISTNÝM NEBEZPEČÍM (PNP CZ) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ MAJETKU PROTI VYJMENOVANÝM POJISTNÝM NEBEZPEČÍM () ČLÁNEK 1. Úvodní ustanovení 1. Pojištění majetku proti vyjmenovaným pojistným nebezpečím, které poskytuje Colonnade

Více

Pojišťovnictví přednáška

Pojišťovnictví přednáška Pojišťovnictví 2.- 5. přednáška 1 Pojistný vztah, principy pojištění Pojistný vztah určitá forma společenského spojení osob nebo hospodářských subjektů a pojistitelů, který má ekonomický charakter. Obsahem

Více

Pojištění majetku a odpovědnosti občanů 01. 12. 2011

Pojištění majetku a odpovědnosti občanů 01. 12. 2011 Produktový list Pojištění majetku a odpovědnosti občanů 01. 12. 2011 Základní parametry Typ pojištění Předmět pojištění Pojistná doba Frekvence placení Podmínky sjednání Spoluúčast Varianty rozsahu pojištění

Více

Pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů 2017

Pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů 2017 ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí 530 02 Pardubice, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka

Více

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu P-600/14 OBSAH Článek 1 Pojistné nebezpečí a rozsah pojištění.......................... 1 Článek 2 Výluky z pojištění............................................

Více

Pojištění majetku a odpovědnosti občanů 2010

Pojištění majetku a odpovědnosti občanů 2010 ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČ: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zápis v OR: KS v Hradci Králové, oddíl B,

Více

Identifikační údaje zadavatele:

Identifikační údaje zadavatele: Příloha č. 4 Obchodní podmínky a platební podmínky Název zakázky: 35_Lo_Pojistné služby Číslo veřejné zakázky: 13/9615/035 Identifikační údaje zadavatele: Obchodní firma/název: Technická univerzita v Liberci

Více

Doplňkové pojistné podmínky pojištění nemovitostí DPPN 2013

Doplňkové pojistné podmínky pojištění nemovitostí DPPN 2013 Doplňkové pojistné podmínky pojištění nemovitostí DPPN 2013 DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ NEMOVITOSTÍ DPPN 2013 sjednává pojistitel HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., Jungmannova 32/25, 115 25

Více

89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník. Závazky ze smluv o přepravě. Přeprava osob a věcí. Přeprava osoby. Základní ustanovení. Díl 7. Oddíl 1.

89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník. Závazky ze smluv o přepravě. Přeprava osob a věcí. Přeprava osoby. Základní ustanovení. Díl 7. Oddíl 1. 89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník Díl 7 Závazky ze smluv o přepravě Oddíl 1 Přeprava osob a věcí Pododdíl 1 Přeprava osoby 2550 Základní ustanovení Smlouvou o přepravě osoby se dopravce zavazuje přepravit

Více