Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji. ve školním roce 2009/2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji. ve školním roce 2009/2010"

Transkript

1 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 29/21 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: Pedagogicko-psychologická poradna, Opava, příspěvková organizace

2 Školní poradenská pracoviště v Moravskoslezském kraji Základní a střední školy v Moravskoslezském kraji mají již několik let možnost žádat o finanční podporu pro zřízení funkce školního psychologa nebo školního speciálního pedagoga. Ve školách tak vznikají školní poradenská pracoviště (dále také ŠPP), jejich tým je tvořen školním psychologem nebo speciálním pedagogem, výchovným poradcem a metodikem prevence. Každé pracoviště má stanovenu vlastní koncepci sestavenou dle aktuálních potřeb školy, která zároveň vychází ze standardních činností dle vyhlášky č. 72/25 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních. Společná péče o děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami vychází z ustanovení vyhlášky č. 73/25 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. Kvalitní fungování školního poradenského pracoviště se neobejde bez úzké spolupráce všech členů týmu. Podpora ŠPP je součástí cíle Vytváření krajského systému poradenství stanoveného Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Moravskoslezského kraje 28. Koordinační pracovní skupina Na podporu činnosti ŠPP pracovala i v tomto školním roce koordinační pracovní skupina, která zajišťuje metodickou, konzultační a informační podporu. Skupina pracuje v následujícím složení: Mgr. Ivo Schvan, ředitel PPP Opava, speciální pedagog PhDr. Věra Podhorná, ředitelka PPP Karviná, psycholog PaedDr. Marie Rojková, ředitelka ZŠ Frýdek-Místek, Čs. Armády 57 se zkušenostmi z projektu MŠMT VIP-Kariéra Mgr. Kamila Králová, OŠMS KÚ MSK Ve školním roce připravili členové koordinační pracovní skupiny pro školní psychology a školní speciální pedagogy dvě pracovní setkání. První se konalo dne , lektorkou byla PhDr. Nora Gavendová. Tématem setkání byla účinná intervence u dětí úzkostných, hyperkinetických a dětí s poruchami chování. Druhé pracovní setkání proběhlo Lektor Bc. David Lebeda provedl přítomné problematikou rizikových projevů chování a extremismu. Členové koordinační skupiny se podílejí na realizaci projektu Zkvalitnění systému péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v Moravskoslezském kraji, jehož realizace začala v srpnu 29. Jedná se o individuální projekt ostatní v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Do projektových aktivit je zapojeno 2 základních škol zřizujících školní poradenské pracoviště. Zastoupení psychologů a speciálních pedagogů v týmech ŠPP V tabulce č. 1 je uveden přehled školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školním roce 29/21 z hlediska jejich zastoupení v základních a středních školách. Ve sledovaném roce pracovalo ve školách v kraji 79 školních poradenských pracovišť, ve kterých působilo psychologů a 37 spec. pedagogů. Ve srovnání se školním rokem 28/9 došlo k nárůstu o školy zřizující školní poradenské pracoviště, z hlediska odborníků pak o 3 psychology a 3 speciální pedagogy. Tab. č. 1 Přehled počtu školních psychologů a spec. pedagogů podle škol Počet ŠPP Psycholog Spec. pedagog ZŠ SŠ 17 1 Celkem 79* 38 * Ve třech školách pracují dva odborníci. 2

3 Graf č. 1 zobrazuje zastoupení odborníků dle jednotlivých okresů. Dlouhodobě nejvyšší počet je v okrese Karviná. Ve školách v Karviné, Havířově a Českém Těšíně je zřízeno celkem 2 školních poradenských pracovišť. (Informace se týkají pouze 7 škol, které odevzdaly závěrečnou zprávu za školní rok 29/21 v řádném termínu před zpracovnáním dat.) Graf. č. 1 Zastoupení šk. psychologů a šk. spec. pedagogů dle okresů poč et odborníků s pec iální pedagog psycholog Bruntál F rýdek-místek Karviná Nový Jičín Opava Os trava Financování Platy školních psychologů a školních speciálních pedagogů jsou hrazeny ze státního rozpočtu a finančních prostředků kraje. Tabulka č. 2 Celkové finanční prostředky vynaložené na platy škol. psychologů a spec. pedagogů Rok Finanční prostředky v Kč Tab. č. 3 Finanční prostředky vynaložené na platy škol. psychologů a spec. pedagogů škol zřizovaných krajem Rok Počet organizací Schválený rozpočet v Kč Přidělené prostředky školám v Kč Využité prostředky školami v Kč

4 Počty klientů ŠPP Od roku 26, kdy začalo být zřizování školních poradenských pracovišť v kraji podporováno, se stále zvyšuje počet žáků, kterým je poradenská služba k dispozici. Ve školním roce 26/27 to bylo 2 95 žáků, ve šk. roce 29/21 to bylo již žáků, kteří mají ve své škole možnost službu školního psychologa nebo školního speciálního pedagoga využít. Poradenskou službu využilo ve šk. roce 29/ žáků, což je téměř 3 % žáků škol, které školní poradenské pracoviště zřizují. V minulém školním roce 28/9 představoval podíl žáků, kteří využili službu ŠPP 58 % z celkového počtu všech žáků. Meziroční pokles mohlo zapříčinit ukončení činnosti ŠPP na 2 krajských školách v průběhu sledovaného období, na středních školách se realizuje více skupinových činností, což se také mohlo odrazit v počtu klientů. Důvodem snížení počtu klientů může být také důslednější dodržování metodiky vykazování klientů. Graf č. 2 Počty klientů z hlediska odborníka celkem celkem individuální péče 5652 celkem skupinová péče SPECIÁLNÍ PEDAGOG PSYCHOLOG Činnosti ŠPP - vývoj Od zahájení činnosti školních poradenských pracovišť je každoročně vyhodnocována jejich činnost. Graf. č. 3 zobrazuje přehled činností za školní roky. Tradičně nejčastější činností je prevence školního selhávání, v rámci které bylo ve šk. roce 29/21 podpořeno přes 2 5 klientů. Velmi častá je rovněž práce se třídou (zejména v oblasti zjišťování klimatu třídy a následné intervenční činnosti), depistáže (mohou se týkat např. oblasti specifických poruch učení či mimořádného nadání), psaní zpráv, koordinační činnost v rámci školního poradenského pracoviště a primární prevence, na které se školní psychologové a školní speciální pedagogové také podílejí. Mezi hojně uváděnou jinou činnost patří zejména adaptační kurzy, na jejichž realizaci se podílejí především školní psychologové. Dále zde můžeme zařadit profesní poradenství či podporu mimořádně nadaných žáků. Školní psychologové a školní speciální pedagogové zajišťují také metodickou podporu pedagogickým pracovníkům, pořádají pro ně přednášky na nejrůznější témata. Svou činnost zaměřují také na rodiče žáků školy.

5 Graf č. 3 Přehled činností ŠPP /27 27/28 28/29 29/21 5 prevence školního selhávání depistáže zapojení do projektu školy jiné psaní zpráv pobytové akce U činnosti prevence školního selhávání docházelo v minulých letech k nárůstu počtu klientů, ve šk. roce 29/1 zazanamenáváme pokles. Důvodem může být snížení počtu žáků, kteří tuto pomoc potřebují vlivem kvalitní práce z minulých let či větší zapojení pedagogů do podpory selhávajících žáků. Výrazný výkyv v počtu činností je vykázán u psaní zpráv, kde důvodem může být snížení požadavku ze strany škol či jiných institucí. Snížený počet jiných činností může být způsobem rozdíly ve vykazování. Důvody poskytované péče Ve svých hodnotících zprávách za uplynulý školní rok uváděli školní psychologové a školní speciální pedagogové také nejčastější důvody poskytované péče. Důvody jsou seřazeny podle četnosti. Speciální pedagogové Péče o integrované žáky Výukové problémy Výchovné problémy s poruchy chování Vztahové obtíže Školní zralost Problémy v osobnostním vývoji Profesní poradenství Mimořádné nadání 5

6 Psychologové Výchovné problémy s poruchami chování Vztahové obtíže Problémy v osobnostním vývoji Výukové problémy Péče o integrované žáky Mimořádné nadání Profesní poradenství Nejčastěji používané diagnostické nástroje Mezi nejčastěji užívané diagnostické nástroje, které využívají školní psychologové a školní speciální pedagogové ve své práci, patří: B3, B (otazníky pro zjištění vztahů ve třídě) Test rizika poruch čtení a psaní pro rané školáky Projektivní testy (test postavy, test stromu) Kresba rodiny, kresba postavy Rozhovor, pozorování SORAD (sociometrický dotazník) Orientační test školní zralosti Osobnostní testy Obrázkový test profesní orientace Další vzdělávání pedagogických pracovníků Školní psychologové a školní speciální pedagogové se zapojují také do akcí v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Účastní se především krátkodobých kurzů, které jsou finančně nejdostupnější. 1 odborníků se účastní specializačního studia krizové intervence na Univerzitě Palackého Olomouc, 19 odborníků pak dlouhodobých výcviků. K rozšíření možností vzdělávání přispěl také projekt Zkvalitnění systému péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v Moravskoslezském kraji, který nabídl speciálním pedagogům kurz Metody Instrumentálního obohacení Reuvena Feuersteina I (FIE), psychologům pak kurz Mediace. Pro všechny zájemce byl realizován kurz terapeutických technik zaměřený a na arteterapii a muzikoterapii SPECIÁLNÍ PEDAGOG PSYCHOLOG dlouhodobý výcvik specializační studium krátkodobé kurzy 6

7 Nejčastěji uváděné realizované vzdělávání Ve svých hodnotících zprávách uvádějí školní psychologové a školní speciální pedagogové nejčastěji tyto vzdělávací akce: FIE I Rozšiřující studium krizová intervence UP Olomouc Typologie MBTI Hodnocení jako součást učení I a II Doktorandské studium psychologie Práce s dětmi s poruchami chování Poruchy autistického spektra Specifické poruchy učení důkladně a prakticky Psychorelaxace Problémové dítě, ADD, ADHD Náměty na vzdělávací akce Velmi cennou informací jsou náměty na další vzdělávání. Na základě nich jsou pak tvořeny programy pravidelných pracovních setkání školních psychologů a školních speciálních pedagogů, které organizuje koordinační pracovní skupina. Zájem je především o tato témata: Agrese a agresivita Diagnostika SPU FIE basic, FIE II KUPOZ (program pro rozvoj pozornosti) Mediace Práce se třídou, problematika šikany Rozvoj grafomotoriky Práce s rodinou Práce s mimořádně nadanými žáky Relaxační techniky, terapeutické techniky EEG Biofeedback Přínos ŠPP pro školu Do hodnotící zprávy školy bylo nově zařazeno hodnocení přínosu školního poradenského pracoviště pro školu. Zde je uveden výčet nejčastějších názorů: Ve spolupráci s ostatními členy ŠPP řešení výukových a výchovných problémů žáků Podpora vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, prevence školní neúspěšnosti Dostupnost poradenské služby, rychlé podchycení a následné řešení sociálně patologických jevů Zlepšování klimatu školy, úzká spolupráce s rodiči a ped. pracovníky Depistáž nadaných žáků a jejich podpora při vzdělávání Realizace adaptačních pobytů Podpora žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí Péče o žáky s psychiatrickou diagnózou, skupinová práce Pomoc žákům při výběru další vzdělávací dráhy 7

8 Příklad dobré praxe v čem je smysl práce školního psychologa Závěrem jeden příklad dobré praxe. Jedná se o základní školu, ve které pracuje školní psycholog již čtvrtý rok. Toto jsou jeho slova týkající se přínosu práce psychologa pro školu: Možná to nejlépe vyjádří slova mé klientky po ukončené poslední konzultaci: Víte, když jsem za vámi byla poprvé, to jak jsem brečela, bylo mi tak strašně špatně. Uvnitř jsem se celá třásla. A potom ty další sezení byly takové lehké. Dokonce jsme se tu smáli 8

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 26/7 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: PPP Opava 1. Úvod

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Pedagogicko-psychologická poradna, Karviná, Nejedlého 591 Adresa: Nejedlého 591, 734 01 Karviná -

Více

Financování školních psychologů/školních speciálních pedagogů v letech 2006, 2007 a 2008

Financování školních psychologů/školních speciálních pedagogů v letech 2006, 2007 a 2008 Financování školních psychologů/školních speciálních pedagogů v letech 2006, 2007 a 2008 1. Funkce školního psychologa/ školního speciálního pedagoga Funkce školních psychologů a školních speciálních pedagogů

Více

školní rok 2013 / 2014 Výroční zpráva Pedagogicko - psychologická poradna, Bruntál, příspěvková organizace

školní rok 2013 / 2014 Výroční zpráva Pedagogicko - psychologická poradna, Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2013 / 2014 Pedagogicko - psychologická poradna, Bruntál, příspěvková organizace OBSAH A. Charakteristika zařízení... 4 A.1. Údaje o školském zařízení... 4 A.2. Personální zajištění

Více

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2010/2011 Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace Kpt. Vajdy 1a, 700 30 Ostrava Zábřeh E-mail: reditel@ppp-ostrava.cz Výroční zpráva o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracoval: Mgr. Lubomír Schneider, ředitel PPP a SPC OK V Olomouci dne 20.10. 2014 2 Obsah Část I : Charakteristika školského zařízení

Více

Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 513

Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 513 Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 513 Výroční zpráva/ zpráva o činnosti ŠPZ Školní rok 2013/2014 Zpracovala: PhDr. Petra Novotná Ředitelka PPP ÚO Název zařízení: Pedagogicko-psychologická

Více

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2011/2012 Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace Kpt. Vajdy 1a, 700 30 Ostrava Zábřeh E-mail: reditel@ppp-ostrava.cz Výroční zpráva o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické

Více

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2013/2014 Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace Kpt. Vajdy 1a, 700 30 Ostrava Zábřeh E-mail: reditel@ppp-ostrava.cz Výroční zpráva o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické

Více

Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb

Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb Postupy a doporučení jejího rozvoje Gabriela Mikulková, Kateřina Šrahůlková (eds.) a kol. METODICKÁ ZPRÁVA Č. 7 RAMPS-VIP III, Rozvoj a metodická

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/09

Výroční zpráva za školní rok 2008/09 Pedagogicko-psychologická poradna Třebíč Výroční zpráva za školní rok 2008/09 Sídlo: Třebíč, Vltavínská 1289 Zřizovatel: Kraj Vysočina Ředitelka: PhDr. Miluše Němcová Telefon: 568 848 815 Fax: 568 848

Více

ZÁVĚREČNÁ PREVENTIVNÍCH STRATEGIÍ VE ŠKOLÁCH ROCE 2007/2008

ZÁVĚREČNÁ PREVENTIVNÍCH STRATEGIÍ VE ŠKOLÁCH ROCE 2007/2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ŠKOLNÍCH PREVENTIVNÍCH STRATEGIÍ VE ŠKOLÁCH A VE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH VE ŠKOLNÍM ROCE ROCE 2007/2008 Odbor školství, mládeže a sportu, Krajský úřad, Moravskoslezský kraj, říjen

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Žižkova 3, Nový Jičín 741 01, tel: 556 771 144, e-mail: info@pppnj.cz IČO: 62330381 Výroční zpráva o činnosti Pedagogicko psychologické poradny, Nový Jičín, příspěvkové organizace za školní rok 2011/2012

Více

Inovovaná koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Inovovaná koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Inovovaná koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM

Více

Tematická zpráva. Podpora inkluzivního vzdělávání v základních a středních školách ve školním roce 2012/2013

Tematická zpráva. Podpora inkluzivního vzdělávání v základních a středních školách ve školním roce 2012/2013 Tematická zpráva Podpora inkluzivního vzdělávání v základních a středních školách ve školním roce 2012/2013 Praha, duben 2014 Obsah 1 Úvod... 3 2 Základní vzdělávání... 5 2.1 Základní údaje o žácích a

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 S t r á n k a 1 Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2 Školní 2, 79201, Bruntál PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová, ředitelka školy Tel. 554 717 886, mobil 775535669, e-mail: reditelka@zspetrin.cz,

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Žižkova 3, Nový Jičín 741 01, tel: 556 771 144, e-mail: info@pppnj.cz IČO: 62330381 Výroční zpráva o činnosti Pedagogicko psychologické poradny, Nový Jičín, příspěvkové organizace za školní rok 2013/2014

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Pedagogicko psychologická poradna pro Prahu 11a12 Školní rok 2013/14

Pedagogicko psychologická poradna pro Prahu 11a12 Školní rok 2013/14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Pedagogicko psychologická poradna pro Prahu 11a12 Školní rok 2013/14 Ředitelství : Praha 11 Kupeckého 576 Detašované pracoviště: Praha 12 Barunčina 11 OBSAH: 1. Základní údaje

Více

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, Zpráva o činnosti Pedagogicko-psychologické poradny Ústeckého kraje a Zařízení pro další

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, Zpráva o činnosti Pedagogicko-psychologické poradny Ústeckého kraje a Zařízení pro další

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI a Koncepční záměr rozvoje 2012. Pedagogicko-psychologické poradny Středočeského kraje Jaselská 826, 280 02 Kolín IV

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI a Koncepční záměr rozvoje 2012. Pedagogicko-psychologické poradny Středočeského kraje Jaselská 826, 280 02 Kolín IV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI a Koncepční záměr rozvoje 2012 Pedagogicko-psychologické poradny Středočeského kraje Jaselská 826, 280 02 Kolín IV škol. rok 2011/2012 Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského

Více

ZÁVĚREČNÁ PREVENTIVNÍCH STRATEGIÍ VE ŠKOLÁCH ROCE 2005/2006 KRAJI

ZÁVĚREČNÁ PREVENTIVNÍCH STRATEGIÍ VE ŠKOLÁCH ROCE 2005/2006 KRAJI ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ŠKOLNÍCH PREVENTIVNÍCH STRATEGIÍ VE ŠKOLÁCH A VE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH VE ŠKOLNÍM ROCE 2005/2006 V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI ROCE 2005/2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Krajský

Více

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ze dne 9. února 2005 Částka: 20/2005 Sb. Datum účinnosti od: 17. února 2005 Ministerstvo školství,

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Brno Inspekční zpráva Pedagogicko-psychologická poradna, Brno, Zachova 1 Adresa: Zachova 1, 602 00 Brno Identifikátor pedagogicko-psychologické poradny: 600 034

Více

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností Plán inkluzivního vzdělávání školy Základní škola J. Gutha-Jarkovského, Truhlářská 22, Praha 1 1. Základní údaje Základní škola J. Gutha-Jarkovského je běžnou základní školou v centru Prahy. Už mnoho let

Více

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 1 Obsah: Úvod 1. Základní charakteristika poradenských

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-558/09. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-558/09. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-558/09 Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most Adresa: Ruská 2059, 436 01 Litvínov Identifikátor:

Více