3/2011 NOVINKY T-MOBILE UZAVŘEL PO SEDMÉ PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3/2011 NOVINKY T-MOBILE UZAVŘEL PO SEDMÉ PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ"

Transkript

1 3/2011 NOVINKY GENERÁLNÍM PARTNEREM JUBILEJNÍHO 20. OTEVŘENÉHO GRANTOVÉHO KOLA JE SPOLEČNOST JOTUN POWDER COATINGS (CZ) A.S. Po čtyřech letech hledání partnera tzv. podzimního velkého otevřeného grantového kola se nadace domluvila na spolupráci s jedním z jejích dlouholetých dárců, společností Jotun Powder Coatings (CZ) a.s. Ta se tak stala generálním partnerem jubilejního 20. otevřeného grantového kola, v rámci kterého se mohly neziskové organizace z okresů Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem ucházet o příspěvek do výše Kč. Této možnosti využily desítky organizací, které zaslaly 47 žádostí o nadační příspěvek ve výši přes 1,5 mil. korun. Otevřená grantová kola lze chápat jako veřejnou výběrovou soutěž, ve které se mohou neziskové organizace, například občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy, církevní právnické osoby, příspěvkové organizace, ucházet o finanční příspěvky na veřejně prospěšné projekty z oblasti sociálních služeb, životního prostředí, kultury a umění, vzdělávání a lidských zdrojů i z oblasti volných témat. Nadace tímto způsobem rozděluje finanční prostředky od roku T-MOBILE UZAVŘEL PO SEDMÉ PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ V průběhu letních měsíců nadace ve spolupráci se společností T-Mobile Czech Republic a.s. vyhlásila již 7. ročník programu Fond T-Mobile pro regiony. V rámci programu se mohou neziskové organizace z Královéhradecka a Lounska ucházet o finanční příspěvek do výše Kč na ty projekty, které posilují odpovědnost za místo, kde žijeme, nebo zlepšují život lidem, se kterými toto místo sdílíme. Naše nadace, která administruje program pro okres Louny, k datu uzávěrky 9. září 2011, obdržela 57 žádostí v celkové výši téměř 4 mil. korun. Přijaté žádosti mají v tuto chvíli v rukou hodnotitelé, kteří do poloviny listopadu rozhodnou, mezi které organizace bude rozdělen 1 milion korun. Výsledky budou zveřejněny na webových stránkách nadace Vážení dárci, příznivci naší nadace, vážení čtenáři, dovolím si říct, že asi největší událostí posledních třech měsíců, byla pro nás v nadaci, a snad i pro všechny hosty, benefiční večeře s panem Markem Ebenem, člověkem, který je vysoce ceněn zejména pro svůj jemný a inteligentní humor. Domnívám se také, že opět se nám podařilo onu pomyslnou laťku kvality posunout o kousíček výše a to jak z pohledu benefičního, letošní výtěžek ve výši korun je za šest ročníků pořádání benefičních večeří nejvyšší, tak i z pohledu hostů, neb část z nich byla na benefiční večeři poprvé, ale pro mnohé to bylo i první osobní setkání s námi jako s nadací. O to příjemnější je to pocit, že se benefiční večeře líbila a navázané kontakty se dále rozvíjejí. Nicméně již se ozývají první hlasy, které se dotazují: A kdo bude příští rok hlavní host večeře? Na koho se máme těšit? Otevřeně přiznávám, že nevím. Několik doporučení či tipů jsme již dostali, ale zatím s oslovením stále váháme. A tak si dovolím využít této příležitosti a poprosit vás o radu. S kým byste se rádi příští rok setkali na benefiční večeři? na vaše náměty se těší Katka Valešová manažerka pro vztah s dárci Informační bulletin Ústecké ko munitní nadace 1

2 MAREK EBEN DOSTAL OD NADACE DAREM TRAVERZU! Marek Eben, který přijal pozvání naší nadace na již šestou benefiční večeři, dostal kromě láhve dobrého vína, metrovou traverzu U16 o váze bezmála 20 kilo. Tento neobvyklý hudební nástroj Marek Eben používá v jedné ze svých písní s názvem Já na tom dělám. Nástroj v sobě také s k r ý v á j e d n u zvláštnost a to Foto: Marek Eben na Státním zámku Velké Březno artového umělce, Tomáše Jelínka z n á m é h o j a k o Sake 33. Pozvání na benefiční večeři s Markem Ebenem konané na S t á t n í m z á m k u Velké Březno přijalo na čtyřicet dalších hostů z řad dárců a příznivců Ústecké komunitní nadace. Výtěžek z benefice ve výši Kč nadace použije ve věnování nadace v d o k o n a l é m provedení známého ústeckého street prospěch charitativních projektů neziskových organizací z okresů Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem. Neziskovky se o ně mohly ucházet prostřednictvím zaslání žádosti do 20. otevřeného grantového kola, které mělo uzávěrku 26. září Rozdělované finanční prostředky budou ještě navýšeny díky ústecké společnosti Jotun Powder Coatings a to až do výše Kč. Obecně, benefiční večeře jsou zejména ve Spojených státech amerických velmi oblíbené, protože se při nich s e t k á v a j í v ý z n a m n í představitelé města nebo regionu a ti svou účastí na b e n e f iční v e č e ř i d e m o n s t r u j í svou podporu j a k dobročinnosti Foto: Marek Eben s managementem nadace a několika kilovou traverzou U16, kterou mu věnovala naše nadace Foto: Marek Eben v družném hovoru s Luďkem Masopustem, předsedou správní rady nadace o b ecně, tak i konkrétní neziskové organizaci, v jejíž prospěch výtěžek z benefiční večeře jde. Neméně důležitý je i rozměr lidský a společenský, tedy příležitost potkat se se zajímavými lidmi a v ý z n a m n ý m i osobnostmi, navázat kontakty osobní, o b c h o d n í, společenské. Na předchozích pěti ročnících benefičních večeří měli naši dárci možnost se setkat s velvyslanci Spojených států amerických v ČR (s Williamem J. Cabanissem v roce 2006 a Richardem W. Graberem v roce 2007), s paní Eliškou Hašek Coolidge, panam Karlem Schwarzenbergem a v neposlední řadě s panem Ladislavem Špačkem. Foto: Státní zámek Velké Březno Více informací o benefičních večeřích, najdete na s t r á n k á c h Ú s t e c k é k o m u n i t n í n a d a c e Informační bulletin Ústecké ko munitní nadace 2

3 TROCHA HISTORIE NIKOHO NEZABIJE ANEB NELEHKÉ ZNOVUZROZENÍ NADACÍ PO ROCE 1989 Dalo by se očekávat, že po roce 1989, kdy česká společnost nastoupila cestu ke svobodě a demokracii nebudou jednotlivci či rodiny hospodařit s takovým majetkem, který by umožňoval zakládat nadace na základě nashromážděného majetku, tak jak tomu bylo v minulosti zvykem. Přesto již v roce 1992 bylo registrováno 1551 nadací, což by znamenalo, že v počtu nadací na počet obyvatel Česká republika dosáhla za dva roky vyššího počtu nadací než Spojené státy americké za devadesát let. Důvody, které vedly k hojnému zakládání nadací, jsou ve své podstatě dva. Prvním důvodem byl fakt, že nadace po roce 1989 vznikaly spíše jako občanské iniciativy, které plnily svou sociální a zejména politickou funkci, vznikaly bez vlastního majetku a ekonomickou základnu jejich činnosti tvořily pouze získané a hned zase přerozdělené dary, které z velké části pocházely od zahraničních dárců. Druhým důvodem nárůstu nadací v porevoluční době byl spekulativní přístup nezanedbatelného množství jejich zakladatelů. Zdroje spekulace vážící se na nadace lze rozdělit do dvou kategorií: úvahy o tom jak lehce získávat nové finanční zdroje;. úvahy o tom jak zabránit odlivu již vydělaných peněz. První z nich je spojována hlavně s e x i s t e n c í Nadačního investičního fondu, jehož založení vzbudilo velké naděje i u spekulantů, kteří ve velkém zakládali nadace, aby jejich prostřednictvím získali nárok čerpat peníze z tohoto fondu. VZNIKL NADAČNÍHO INVESTIČNÍHO FONDU V roce 1991 byl zákonem č. 171/1991 Sb. zřízen Nadační investiční fond (NIF) a to pro účely podpory nadací určených Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky na návrh vlády. Vládou bylo pro tento fond vyčleněno 1% akcií z druhé vlny kupónové privatizace s cílem užít těchto prostředků na posílení nadačního sektoru a zajištění jeho finanční nezávislosti. Až v roce 1997 byl učiněn první pokus o formulaci kritérií pro rozdělování tohoto příspěvku z NIF. Rada pro nadace, která za tímto účelem vznikla, r o z h o d l a, ž e rozdělované peníze půjdou do nadačního jmění nadací a že činnost nadací bude rozdělena na šest oblastí sociální, z d r a v o t n i c k o u, kulturní, ekologickou, vzdělávací a ochranu lidských práv. PŘÍSPĚVEK Z NADAČNÍHO INVESTIČNÍHO FONDU OBDRŽELO 73 NADACÍ V CELKOVÉ VÝŠI 2,4 MILIARD KORUN. Foto: Ondřej Besperát Tomáš Ježek, v té době předseda výkonného výboru Fondu národního majetku, hodnotil přínos založení Nadačního investičního fondu takto: vznikla paralelní finanční struktura vedle oficiálního státního rozpočtu, určená k financování společensky prospěšných cílů. (ČTK, ) Mini str B rati nka navrhl, aby první podmínkou pro účast ve výběrovém řízení byla registrace nadace podle nového zákona, kterou budou provádět rejstříkové soudy. Dále se předpokládalo, že nadace, kterým bude finanční příspěvek poskytnut, budou nadace g r a n t o v ý m i. Nadace budou muset prokázat, že v období dvou let před žádostí o p ř í s p ě v e k prostřednictvím grantů rozdělily půl miliónu korun každý rok a že mají funkční grantové systémy. Proces rozhodování však byl přerušen vývojem na politické scéně, kdy vláda Václava Klause podala demisi. Nová vláda vedená premiérem Tošovským však v započatém díle pokračovala. V dubnu roku 1998 přišla dobrá zpráva. Neziskový sektor se shodl na kritériích pro rozdělení peněz z NIF. Vyplynulo to z dnešního zasedání Rady pro nadace, která se transformuje na Radu vlády pro nestátní neziskové organizace. Ministr Mlynář zdůraznil, že kritéria budou přísná, aby veřejná výběrová řízení, do kterých nadace vstoupí, byla objektivní a průhledná. (ČTK, ). Informační bulletin Ústecké ko munitní nadace 3

4 V roce 1998 rozhodla vláda premiéra Zemana o vypsání výběrového řízení na příspěvek z NIF, které řadu let připravoval poradní orgán vlády Rada vlády pro nestátní neziskové organizace a desítky externím spolupracovníků. Po osmi letech od přijetí zákona Českou národní radou o zřízení NIF na podporu nadací, bylo uskutečněno výběrové řízení. V témž roce Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR rozdělila prvních 500 milionů korun. Příspěvek z NIF, který byl rozdělován ve dvou etapách, v konečném součtu obdrželo 73 nadací mezi které byla rozdělena částka 2,4 miliard korun. Nadace, které získaly příspěvek, jako dar od českého státu, se musely ve smlouvě s Fondem národního majetku ČR jako převodcem daru zavázat k dodržování několika základních pravidel. Nadace nesmí příspěvek spotřebovat. Zavazuje se vložit jej celý do nadačního jmění a každoroční výnos z příspěvku rozdělovat v oblasti, v níž uspěla ve vývěrovém řízení. Nadace se zavazuje, že své nadační příspěvky bude p o s k y t o v a t n a základě veřejně v y h l á š e n ý c h a otevřených soutěží. Nadace souhlasí s veřejnou kontrolou použití příspěvku z NIF a zavazuje se informovat ve výroční zprávě samostatně o výnosech, grantových pravidlech a udělených nadačních příspěvcích z prostředků NIF. Nadace přijímá zodpovědnost za bezpečné uložení příspěvku z NIF a za jeho zhodnocování. Nadace souhlasí s tím, že plnění uvedených závazků může kontrolovat Fond národního majetku ČR spolu s Radou vlády pro nestátní neziskové organizace. ZÁKONNÉ UKOTVENÍ Spekulace druhého typu se již tradičně váže hlavně na oblast daňových úniků a podvodů. Založení a činnost nadace v tomto případě sloužily různým subjektům jako vhodný kanál, kterým lze užívat i peníze, které by jinak podléhaly zdanění. Nelze opomenout, že významný podíl na nezdravém růstu nově vznikajících nadací na počátku devadesátých let měl i stát. Samostatný zákon o nadacích byl sice připravován již od roku 1991, ten se však ještě před rozpadem Československa nepodařilo NOVĚ PŘIJATÝ ZÁKON O NADACÍCH A NADAČNÍCH FONDECH Č. 227/1997 SB. ZREDUKOVAL MNOŽSTVÍ NADACÍ Z NADACÍ V ROCE 1998 NA 144 NADACÍ V BŘEZNU ROKU přijmout a tak v rámci provizórií chod nadací až do roku 1998 nejasně upravoval občanský zákoník. V roce 1997 byl přijat nový zákon č. 227/1997 o nadacích a nadačních fondech, který nově vymezoval povinnosti nadací a zejména povinnost přeregistrování podle nového zákona pro všechny subjekty, které nesly do té doby označení nadace. Zákon také nově zaváděl institut nadačního jmění, které musí mít každá nadace v min. výši Kč a vymezovat způsoby jeho investování. Nově přijatý Zákon o nadacích a nadačních fondech č. 227/1997 Sb. zredukoval množství nadací z nadací v roce 1998 na 144 nadací v březnu roku Lze předpokládat, že povinnost registrovat částku Kč při založení nadace a další nově zákonem vymezené povinnosti (např. povinnost každoročního zpracování výroční zprávy, povinnost auditu apod.) vedly k tomu, že počet nadací po přijetí nového zákona výrazně poklesl. Nelze ani opomenout fakt, že se podařilo díky n o v é m u z á k o n u vyloučit subjekty, které ač se nazývaly nadace, vykazovaly s p í š e z n a k y o b c h o d n í c h společností nebo členských sdružení. Přij etím no v é ho zákona o nadacích a nadačních fondech byla také naplněna podmínka pro následné rozdělování příspěvku z NIF. Česká republika se stala jediným státem ze všech postkomunistických zemí, která přispěla tak velkým obnosem k rozvoji nově vznikajícího nadačního sektoru. Obrovským přínosem byl i samotný způsob podpory nadací a to příspěvek určený na navýšení nadačního jmění každé z nadací. Díky tomu se nadace staly stabilním zdrojem prostředků pro celý neziskový sektor. Mimo to, také byly částečně napraveny křivdy spáchané za doby komunismu a druhé světové války, kdy nadace přišly o nashromážděné nadační jmění v řádu miliónů získané zejména od bohatých mecenášů. Význam příspěvku z NIF potvrzují i data výzkumu realizovaného Centrem pro výzkum neziskového sektoru, která prokázala, že téměř tři pětiny nadačního jmění všech nadací vlastní nadace, které obdržely příspěvek z NIF. Informační bulletin Ústecké ko munitní nadace 4

5 STUDENTI POJEDOU NA ZKUŠENOU DO ZAHRANIČÍ DÍKY ÚSTECKÉMU MECENÁŠI Dalších několik studentů z Ústí nad Labem a okolí bude moci rozšířit své vzdělání na prestižních zahraničních školách. Stipendijní fond Renesance, vůbec první stipendijní fond v kraji založený soukromým dárcem, vyhlásil již druhé otevřené grantové kolo s uzávěrkou 27. října Na podporu mladých Ústečanů tentokrát věnuje fond, který spravuje Ústecká komunitní nadace, více než půl milionu korun. Stejně jako při výběru prvních studentů, budou i tentokrát posuzovat přihlášky zajímavé osobnosti. Čestnými členy výběrové komise jsou například Daniel Kroupa z Katedry politologie a filosofie, UJEP Ústí nad Labem či Iva Ritschelová, předsedkyně Českého statistického úřadu a bývalá rektorka Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Fond vznikl v loňském roce pod hlavičkou Foto: Setkání zakladatele fondu Martina Hausenblase se stipendisty podpořenými v prvním otevřeném grantovém kole Stipendijního fondu Renesance Dlouhodobým cílem Stipendijního fondu Renesance je každý rok vypravit do zahraničí plný "autobus" ústeckých studentů. "Fond je proto otevřený i dalším zájemcům z řad podnikatelů, kteří chtějí přispět k rozvoji vzdělání mladých Ústečanů," uvedl Martin Hausenblas, zakladatel fondu. První studenti již vyjeli. V červnu Stipendijní fond Renesance rozdělil historicky první finanční prostředky. Osm studentů si na své studijní pobyty rozdělilo téměř 440 tisíc korun. Mladí lidé se za studiem rozjeli například do Vietnamu, Spojených států amerických či Španělska. V prvním kole se o podporu svého studia přihlásilo celkem 24 studentů. Ústecké komunitní nadace. Martin Hausenblas o motivaci zapojit se do aktivity, jíž je udělování stipendií nadaným mladým lidem s aktivním vztahem k městu Ústí nad Labem a jeho okolí, kteří chtějí vyjet studovat do zahraničí kteří chtějí vyjet studovat do zahraničí, říká: "Mám za to, že člověk, který získá světový rozhled, kvalitní jazykové vybavení, vzdělání a vědomí vlastní hodnoty, má po návratu z ciziny zpět domů veškeré předpoklady se úspěšně zapojit do ekonomického, vědeckého, kulturního, společenského či politického života Ústecka a přispět tak k rozvoji své komunity." Více informací o Stipendijním fondu Renesance najdete na stránkách Informační bulletin Ústecké ko munitní nadace 5

6 OSOBNOST MĚSÍCE - TOMÁŠ KREJČÍ ČLÁNEK VYŠEL V BULLETINU FÓRA DÁRCŮ Informační bulletin Ústecké ko munitní nadace 6

7 Informační bulletin Ústecké ko munitní nadace 7

8 Fórum dárců vzniklo v roce 1995 jako nezisková iniciativa dárců působících v České republice. V současné době sdružuje ve třech sekcích české nadace, nadační fondy a firemní dárce. Naše nadace je jednou z 38 členských nadací sdružených v Asociaci nadací Fóra dárců. Více o Fóru dárců na Informační bulletin Ústecké ko munitní nadace 8

9 E BULLETIN PRO VÁS ZPRACOVALA Ústecká komunitní nadace Koněvova 1697/ Ústí nad Labem Kateřina Valešová manažerka pro vztah s dárci tel.: Informační bulletin Ústecké ko munitní nadace 9

NADACE DÁVÁ STUDENTŮM STATISÍCE NA STIPENDIA!

NADACE DÁVÁ STUDENTŮM STATISÍCE NA STIPENDIA! Tisková zpráva 16. prosince 2011 Kontakt: Ústecká komunitní nadace, Koněvova 1697/18, 400 01 Ústí nad Labem, www.komunitninadace.cz Kateřina Valešová, tel. 475 208 258, katka@komunitninadace.cz NADACE

Více

Charita na dvě kliknutí

Charita na dvě kliknutí Tisková zpráva 19. prosince 2012 Kontakt: Ústecká komunitní nadace, Koněvova 1697/18, 400 01 Ústí nad Labem, www.komunitninadace.cz Kateřina Valešová, tel. 475 208 258, 604 828 302, email. katka@komunitninadace.cz

Více

3/2014 NOVINKY PROPOJUJEME VÁS JIŽ 20 LET. Vážení dárci, příznivci naší nadace, vážení čtenáři, dovolte mi se na následujících řádkách

3/2014 NOVINKY PROPOJUJEME VÁS JIŽ 20 LET. Vážení dárci, příznivci naší nadace, vážení čtenáři, dovolte mi se na následujících řádkách 3/2014 NOVINKY PROPOJUJEME VÁS JIŽ 20 LET Poprvé jsme si ve své dvacetileté historii našli čas a odhodlání a za pomoci studentů z ústecké Fakulty umění a designu UJEP Tomáše Lumpeho a Pavla Matouška jsme

Více

Tisková zpráva. Příležitost pro neziskové organizace

Tisková zpráva. Příležitost pro neziskové organizace č. 1/2006 V Ústí nad Labem dne 15. 1. 2006 Příležitost pro neziskové organizace Sdružení pro vzdělávání komunit nabízí nevládním neziskovým organizacím poskytujícím sociální služby v euroregionu Labe vzdělávací

Více

1/2015 NOVINKY IV. DOBROČINNÝ GOLFOVÝ TURNAJ GRANTMAKERS FORUM PRO ÚSTECKÝ REGION. Vážení dárci, příznivci naší nadace, vážení čtenáři,

1/2015 NOVINKY IV. DOBROČINNÝ GOLFOVÝ TURNAJ GRANTMAKERS FORUM PRO ÚSTECKÝ REGION. Vážení dárci, příznivci naší nadace, vážení čtenáři, 1/2015 NOVINKY IV. DOBROČINNÝ GOLFOVÝ TURNAJ Již počtvrté pro Vás připravujeme dobročinný golfový turnaj, který se uskuteční ve středu 27. května 2015 od 13h. v areálu Golf Janov, České Švýcarsko. Výtěžek

Více

3/2013 NOVINKY C E N U N O V I N Á Ř Ů P R O MARTIN HAUSENBLAS NOVÁ POSILA V NADACI. Vážení dárci, příznivci naší. nadace

3/2013 NOVINKY C E N U N O V I N Á Ř Ů P R O MARTIN HAUSENBLAS NOVÁ POSILA V NADACI. Vážení dárci, příznivci naší. nadace 3/2013 C E N U N O V I N Á Ř Ů P R O INDIVIDUÁLNÍHO DÁRCE ZÍSKAL MARTIN HAUSENBLAS Ve čtvrtek 3. října 2013 proběhlo v Kaiserštejnském paláci na Malostranském náměstí slavnostní vyhlášení vítězů 16. ročníku

Více

1/2012 NOVINKY NA CO SE MŮŽETE V PRŮBĚHU ROKU 2012 TĚŠIT?

1/2012 NOVINKY NA CO SE MŮŽETE V PRŮBĚHU ROKU 2012 TĚŠIT? 1/2012 NOVINKY NA CO SE MŮŽETE V PRŮBĚHU ROKU 2012 TĚŠIT? Podle čínského kalendáře začal rok draka, rok který má být nad očekávání úspěšný. A aby takový alespoň z části byl, připravili jsme pro vás několik

Více

P RAHA Č ESKÁ R EPUBLIKA

P RAHA Č ESKÁ R EPUBLIKA 2 5 V ÝROČNÍ ZPRÁVA P RAHA Č ESKÁ R EPUBLIKA VÝROČNÍ ZPRÁVA 25 OBSAH OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 POSLÁNÍ NADACE... 4 STATUTÁRNÍ ORGÁNY... 5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA... 6 VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ TYPY PROJEKTŮ... 7

Více

Lidé darují lidem VÝROČNÍ ZPRÁVA MMXI

Lidé darují lidem VÝROČNÍ ZPRÁVA MMXI Lidé darují lidem VÝROČNÍ ZPRÁVA MMXI Obsah Úvodní slovo.......................................................................3 O nás....................................................................................4

Více

Výroční zpráva. Praha česká republika

Výroční zpráva. Praha česká republika Výroční zpráva 2010 Praha česká republika Poslání Nadace Posláním nadace je všestranná podpora a rozvoj ekonomického vzdělávání, výuky a výzkumu. Podpořenými projekty se snažíme stimulovat a podporovat

Více

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací STUDIE NÁRODOHOSPODÁŘSKÉHO ÚSTAVU JOSEFA HLÁVKY Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací Lubomír Krbec Prosinec 2010 Národohospodářský ústav Josefa Hlávky Obnovení činnosti Správa Nadání Josefa, Marie

Více

Evaluace přínosu Jihomoravské komunitní nadace na socio-ekonomický rozvoj Břeclavska a Hodonínska. Kateřina Hájková

Evaluace přínosu Jihomoravské komunitní nadace na socio-ekonomický rozvoj Břeclavska a Hodonínska. Kateřina Hájková Evaluace přínosu Jihomoravské komunitní nadace na socio-ekonomický rozvoj Břeclavska a Hodonínska Kateřina Hájková Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Hlavním cílem této bakalářské práce je stanovit přínos

Více

výroční zpráva Nadace rozvoje občanské společnosti

výroční zpráva Nadace rozvoje občanské společnosti výroční zpráva 2007 Nadace rozvoje občanské společnosti Náklady na vydání této výroční zprávy jsou z 50 % financovány z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky 2007 Naší vizí je

Více

České grassroots organizace jdou do Evropy

České grassroots organizace jdou do Evropy České grassroots organizace jdou do Evropy Případová studie projektu Grassroots Europe for Local Wellbeing Vojtěch Černý Agora CE Obsah O realizátorovi projektu v ČR 4 1. Úvod 5 2. Popis projektu Grassroots

Více

INFORMAČNÍ SERVIS. 1/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Vážené starostky, vážení starostové, milí přátelé,

INFORMAČNÍ SERVIS. 1/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Vážené starostky, vážení starostové, milí přátelé, MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 15. ROČNÍK 1/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: K činnosti Svazu IX. Finanční konference Církevní restituce Regulace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 NAdAce děti-kultura-sport

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 NAdAce děti-kultura-sport VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadace děti-kultura-sport 2 ÚVOD Kdo jsme... 3 Organizační struktura... 4 Úvodní slovo...6 Poslání... 7 Základní cíle nadace... 8 Událost roku... 9 Celkový přehled za rok... 11 Grantová

Více

OKNO bulletin Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje 2 / 2008

OKNO bulletin Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje 2 / 2008 OKNO do neziskového sektoru NADAČNÍ FOND OKNO bulletin Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje 2 / 2008 Česká republika proti bariérám v EU Jelikož se Česká republika pomalu připravuje

Více

POMÁHÁME MĚNIT MÍSTO, KDE ŽIJEME A PŮSOBÍME

POMÁHÁME MĚNIT MÍSTO, KDE ŽIJEME A PŮSOBÍME POMÁHÁME MĚNIT MÍSTO, KDE ŽIJEME A PŮSOBÍME Výroční zpráva 2013 PROČ TO DĚLÁME? Již 20 let je to naše poslání. Více v kapitole O nás.......................................32 JAK TO DĚLÁME? Finanční, ale

Více

Výroční zpráva 2012. Praha česká republika

Výroční zpráva 2012. Praha česká republika Výroční zpráva 2012 Praha česká republika Poslání Nadace Posláním Nadace je všestranná podpora a rozvoj ekonomického vzdělávání, výuky a výzkumu. Podpořenými projekty se snažíme stimulovat a podporovat

Více

Výroční zpráva 2007 ... ............

Výroční zpráva 2007 ... ............ Výroční zpráva 2007 15. výročí založení komunitní nadace......................... 8. června 1993 Založení Komunitní nadace Euroregionu Labe pod názvem nadace Regionální fond. 14. dubna 1997 Vložení symbolického

Více

Zpráva o neziskovém sektoru v České republice

Zpráva o neziskovém sektoru v České republice Úvod Zpráva o neziskovém sektoru v České republice Zpracovala: Mgr. Tereza Vajdová, PhD. Tato zpráva vznikla na základě usnesení vlády č. 807 ze dne 6. srpna 2003 a jedná se o první oficiální zprávu na

Více

Institucionálně - právní aspekty neziskového sektoru

Institucionálně - právní aspekty neziskového sektoru Institucionálně - právní aspekty neziskového sektoru Učební materiál pro předmět 5IE 441 1 Obsah: Definice neziskových organizací po roce 1989 v České republice 3 Institucionální rámec pro neziskové organizace

Více

Autorka: Ing. Pavla Petrová Rok dokončení: 2010

Autorka: Ing. Pavla Petrová Rok dokončení: 2010 Srovnání vybraných kapitol národních profilů Kompendia kulturních politik a trendů v Evropě: Česká republika, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Rakousko a Estonsko Autorka: Ing. Pavla Petrová Rok dokončení:

Více

Nadace rozvoje občanské společnosti Výroční zpráva 2004. Podporujeme odpovûdnost obãanû za vûci vefiejné.

Nadace rozvoje občanské společnosti Výroční zpráva 2004. Podporujeme odpovûdnost obãanû za vûci vefiejné. Nadace rozvoje občanské společnosti Výroční zpráva 2004 Podporujeme odpovûdnost obãanû za vûci vefiejné. Obsah 1 Vize NROS 2 Slovo předsedy správní rady 3 Programy Evropské unie v NROS Programy vyhlášené

Více

3/2010 NOVINKY. panství Velichov, s výjimečným

3/2010 NOVINKY. panství Velichov, s výjimečným 3/2010 NOVINKY MÁME FACEBOOK, PODPOŘTE NÁS Po poradě s našimi dlouholetými kolegy a odborníky na internetový marketing ze společnosti Virtua.cz jsme se rozhodli využít možností, které nabízí platforma

Více

Obsah. Úvodní slovo...1 O nás...2. Dárcovský program...4. Grantový program...8

Obsah. Úvodní slovo...1 O nás...2. Dárcovský program...4. Grantový program...8 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Obsah Úvodní slovo...1 O nás...2 Poslání...3 Dárcovský program...4 Naši dárci...5 Naši partneři...7 Grantový program...8 Příjemci našich nadačních příspěvků...9 Podpora neziskového

Více

ROZ. VOR Více na str. 7-8. Žihadlo roku 2010. editorial. Dále v tomto čísle: Aktuality str. 2. Česká republika na špici str. 12. Poradna str.

ROZ. VOR Více na str. 7-8. Žihadlo roku 2010. editorial. Dále v tomto čísle: Aktuality str. 2. Česká republika na špici str. 12. Poradna str. SVĚT 11/2010 zpravodaj pro neziskové organizace www.neziskovky.cz NEZISKOVEK Aktuality str. 2 Žihadlo roku 2010 ROZ HO Poradna str. 4 2010 Letošní Žihadla budou tančit Ve čtvrtek 28. října skončila pro

Více

SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ

SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ SBÍRKA PRAKTICKÝCH PŘÍKLADŮ MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2012 Praha Autorský kolektiv Mgr. Gabriela Hůlková Mgr. Barbora Veselá Mgr. Otto Mertens 2 Obsah Úvodní slovo

Více

Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ. Kulturně-historická a muzeologická studia

Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ. Kulturně-historická a muzeologická studia Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Historie Studijní program: Historická studia Studijní obor (kombinace): Kulturně-historická a muzeologická studia Srovnání

Více

Dárcovská SMS jako nový nástroj fundraisingu

Dárcovská SMS jako nový nástroj fundraisingu Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa Dárcovská SMS jako nový nástroj fundraisingu Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Ing. Mgr. Michal Veselý

Více