Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Směrnice Sankční řád SANKČNÍ ŘÁD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Směrnice Sankční řád SANKČNÍ ŘÁD"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Směrnice Sankční řád Č.j.: ZŠDv//2013/Ha Vypracoval: Mgr.Lumír Hamal Schválil: Mgr. Lumír Hamal Platnost: Účinnost ode dne: SANKČNÍ ŘÁD V souladu s preventivním programem zabývajícím se rizikovými faktory chování ţáků základní školy jsme vypracovali následující sankční řád, který je nedílnou součástí školního řádu. Je v něm stanoven procesní postup pro řešení porušování školního řádu ţáky s následujícími pravidly: - o kaţdém ústním jednání je sepsán záznam, který je podepsán všemi zúčastněnými - respektujeme v souladu s ustanovením 21 školského zákona práva ţáků a jejich zákonných zástupců - neprodleně a prokazatelně informujeme zákonné zástupce o závaţnosti porušení pravidel chování plynoucích ze školního řádu a moţných následcích, jeţ v daném případě přicházejí v úvahu - podle okolností případu (při poţití alkoholu a jiných omamných látek) informujeme zákonné zástupce, v závaţných situacích je přivolán lékař, Policie ČR a informován orgán sociálně právní ochraně dětí. 1/ Záškoláctví Ţáci jsou povinni řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat ( 22 zákona č.561/2004 Sb.). Rodiče jsou informováni o způsobu uvolňování a omlouvání ţáků (MŠMT / ). Pokud je počet neomluvených hodin vyšší neţ 25 hodin, hlásíme tuto skutečnost orgánům sociálně-právní ochrany. a) dle počtu neomluvených hodin důtka třídního učitele aţ sníţený stupeň z chování b) svévolné opuštění budovy školy důtka ředitele školy, sníţený stupeň z chování 2/ Školní násilí Úmyslné ublíţení na zdraví je posuzováno dle závaţnosti a opakování. a) první selhání dle závaţnosti NTU, DTU, DŘŠ b) opakované ubliţování sníţený stupeň z chování

2 3/ Šikana Školy mají mimořádnou odpovědnost za to, aby předcházely vzniku tohoto problému a aby se s ním odpovědně vyrovnaly uţ od počátku. Při prokázání a řešení šikany postupujeme podle č.j. MSMT / a) počáteční šikana dle závaţnosti DTU, DŘŠ b) rozvinutá šikana sníţený stupeň z chování 4/ Ničení majetku Kaţdý je odpovědný za škodu, kterou svým jednáním způsobil. V případě úmyslného poškození či zničení školního majetku bude škola vymáhat náhradu škody na tom, kdo ji způsobil ( 420 a, odst.1 zákona č.40/1964 Sb. Občanského zákoníku). Svévolné poškozování majetku školy: a) jednorázové (dle závaţnosti) NTU, DTU, DŘŠ b) opakované dle počtu případů DTU, DŘŠ c) pokud ţák nereaguje na předchozí opatření a nadále se podílí na ničení majetku školy, následuje sníţený stupeň z chování Přezouvání: d) nepřezouvání je povaţováno za úmyslné poškozování majetku školy. 5/ Krádeže Zcizit někomu jeho majetek je v České republice povaţováno za trestný čin nebo přestupek, a to podle výše škody, která byla způsobena ( 247 zákona č.140/1961 Sb., 50 zákona č.200/1990 Sb.) Krádeţ školního majetku nebo osobního majetku: a) ţák bude potrestán aţ sníţeným stupněm z chování a to bez ohledu na výši škody, kterou svým jednáním způsobil nezávisle na policejním šetření b) v případě dobré spolupráce ţáka i rodičů můţeme přistoupit k mírnějšímu kázeňskému opatření 6/ Nošení předmětů ohrožujících zdraví Dbáme na ochranu a zdraví osob ve škole. a) přinesení a nepouţití předmětu NTU, DTU, DŘŠ b) pouţití předmětu DŘŠ, sníţený stupeň z chování

3 7/ Alkohol, návykové látky, tabákové výrobky Všem ţákům je v prostorách školy zakázáno uţívat alkoholické nápoje, návykové látky, cigarety a stejně tak je do školy přinášet. Současně není z důvodu ochrany zdraví dovoleno do školy vstupovat pod vlivem alkoholu či jiné omamné látky. Kouření v prostorách školy, na školním hřišti, v prostranství před hlavním vchodem školy je přísně zakázáno jde o porušení zákona č. 379/2005 Sb., zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně děti, které poţívají alkohol nebo návykové látky a zákona č. 200/199 Sb. o přestupcích, odst. 3, písm. b. Podávání, prodávání a umoţňování konzumace alkoholu osobám mladším 18 let můţe být kvalifikováno jako trestný čin. Škola je povinna v takovém případě splnit ohlašovací povinnost a událost oznámí Policii ČR. Pouţívání alkoholu osobami mladšími 18 let je v České republice povaţováno za nebezpečné, nemravné a zahálčivé chování. Kaţdý, kdo se ho dopouští, má nárok ne pomoc orgánů sociálně- právní ochrany. V případě, kdy se škola o takovém chování dozví, bude tuto skutečnost hlásit rodičům nebo zákonnému zástupci ( 7, odst.1 zákona č.359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně). V případě, ţe se o takovém chování škola dozví, je nucena splnit zákonnou ohlašovací povinnost vůči orgánům sociálně-právní ochrany ( 10, odst.4 téhoţ zákona). Výše uvedené platí i pro školní akce! Uţití návykových látek (alkohol, drogy, tabákové výrobky) na půdě školy či školních akcí a) DŘŠ, sníţený stupeň z chování Distribuce výše uvedených výrobků b) sníţený stupeň z chování Vstup do školy pod vlivem alkoholu, drog c) c) DŘŠ, sníţený stupeň z chování V případě podezření, ţe ţák kouří tabákové výrobky (při obdrţení informace, při podezření o volných hodinách), hlásí škola tuto skutečnost rodičům nebo zákonnému zástupci ( 7, odst.1 zákona č.359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně). 8/ Překročení školního řádu v méně závažných případech a) odstupňováno dle četnosti a závaţnosti NTU, DTU, DŘŠ, sníţený stupeň z chování (viz. přehled kázeňských opatření) Porušení školního řádu je prošetřeno okamţitě poté, co škola o tom obdrţela informace, ve sloţitějších situacích do 30 dnů. V případech, kdy je navrhováno kázeňské opatření DŘŠ nebo sníţený stupeň z chování, je svolána výchovná komise. Ţák ( 8, odst.2 zákona 359/1999 Sb.) i zákonný zástupce se mohou k celé situaci vyjádřit.členové pedagogické rady poskytují všechny informace, které se k danému problému vztahují, jsou poradním orgánem.

4 9/ Ztráta žákovské knížky a) ztráta za vydání nové ţákovské kníţky úhrada aktuální ceny ŢK b) opakovaná ztráta: DTU při podezření na vědomou ztrátu 50,-Kč Ţák má vţdy povinnost zajistit si dopsání známek jednotlivými vyučujícími!! Kázeňská opatření: Za porušení školního řádu lze ţákovi udělit kázeňská opatření podle závaţnosti porušení. a) Napomenutí třídního učitele NTU uděluje TU bez informace řediteli školy b) Důtka třídního učitele DTU uděluje TU a bezodkladně oznámí řediteli školy c) Důtka ředitele školy DŘŠ - uděluje ŘŠ po projednání na pedagogické radě d) Druhý stupeň z chování - uděluje TU po projednání na pedagogické radě e) Třetí stupeň z chování - uděluje TU po projednání na pedagogické radě A/ Napomenutí třídního učitele Vyrušování ve vyučování Vulgární vyjadřování Nepřezouvání se Jednorázové ničení školního majetku menšího rozsahu (malování po lavici, zdi ) Nošení kšiltovek a jiných pokrývek hlavy v budově školy Porušování pravidel školní jídelny (ve školní jídelně se ţák vyskytuje pouze tehdy, kdyţ jde na oběd) Pouţívání mobilů, MP3, MP4 ve výuce a pořizování bez dovolení školy fotografických, audio či video záznamů z vyučovacích hodin Porušování školního řádu o přestávkách Úmyslné ublíţení na zdraví menšího rozsahu první selhání Od 6. záznamu o zapomínání za měsíc B/ Důtka třídního učitele pozdní příchody do vyučování : 6 10 za pololetí Opakované hrubé a vulgární vyjadřování Ničení školního majetku Pozdní příchody do vyučovacích hodin opakované 5x za čtvrtletí Ničení majetku spoluţáků Pozdní omlouvání absence Podvody při písemných pracích Opakované pouţívání mobilů, MP3, MP4 ve výuce a pořizování bez dovolení školy fotografických, audio či video záznamů z vyučovacích hodin Opakovaná ztráta ŢK

5 Od 12. záznamu o zapomínání za měsíc Neomluvená absence 1 hodina Pyrotechnika a další nebezpečné předměty ohroţující zdraví (nošení do školy nebo na akce školy, nepouţití) C/ Důtka ředitele školy Opakované vyrušování v hodinách Kouření v prostorách školy, včetně školních akcích, které probíhají mimo budovu školy a všech akcích pořádaných školou - poprvé Soustavné vulgární projevy Pyrotechnika a další nebezpečné předměty ohroţující zdraví (nošení do školy nebo na akce školy a její použití) Svévolné opuštění školy poprvé Od 25. záznamu o zapomínání za měsíc Neomluvená absence: 2-5 hodin D/ Druhý stupeň z chování Falšování úředních záznamů (přepisy ŢK, apod.) Soustavné a opakované vulgární chování Zvláště hrubé slovní útoky ţáka vůči pracovníkům školy Opakované opuštění budovy školy Kouření v prostorách školy, včetně školních akcích, které probíhají mimo budovu školy a všech akcích pořádaných školou opakované Úmyslné ublíţení na zdraví opakované či většího rozsahu Alkohol, ostatní OPL (v prostorách školy a jejím blízkém okolí, na akcích školy) Opakovaná prokázaná šikana verbální aktivní přímá (nadávání, zesměšňování, uráţky) Psychické týrání spoluţáků, pedagogů či ostatních zaměstnanců školy Krádeţe většího rozsahu (peněţní hotovost, oblečení, sportovní obuv či oděv, ) Bylo uděleno NTU, DTU, DŘŠ a ţák se nezlepšil Neomluvená absence: 6-9 hodin Za opakované extrémní zapomínání DÚ a pomůcek nezbytných ve výuce. Zákonný zástupce bude po udělení DŘŠ upozorněn na moţnost udělení sníţeného stupně z chování. E/ Třetí stupeň z chování Úmyslné ublíţení na zdraví spoluţáka s případnými následky Prokázaná šikana fyzická přímá aktivní (fackování, kopání..) Neomluvená absence nad 10 hodin Prokázaná šikana nepřímá aktivní (pošle někoho, aby oběť zbil ) Opakované krádeţe Velmi váţný přestupek proti školnímu řádu (např. hrubé chování vůči ţákům, učitelům a soustavné porušování školního řádu školy) Velmi závaţné a soustavné porušování školního řádu

6 Mimo výše uvedených udělených kázeňských opatření či sníţených stupňů z chování ze strany školy budou s těmito opatřeními ihned, a to prokazatelně, seznámeni zákonní zástupci ţáka a tato opatření budou zaznamenána v katalogovém listu ţáka. Při hrubém porušení školního řádu nemusí sníţenému stupni z chování předcházet jiné kázeňské opatření. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné porušení povinností stanovených zákonem č. 561/2004 Sb. Sankční řád byl projednán na pedagogické radě Mgr. Lumír Hamal ředitel ZŠ a MŠ V Olomouci dne Mgr. Lumír Hamal, ředitel ZŠ a MŠ Projednáno na pedagogické radě dne : Schváleno školskou radou dne : Jana Rybaříková předseda školské rady Mgr. Lumír Hamal, ředitel ZŠ a MŠ

Základní škola Mšeno, okres Mělník, se sídlem Boleslavská 360, 277 35 Mšeno

Základní škola Mšeno, okres Mělník, se sídlem Boleslavská 360, 277 35 Mšeno Základní škola Mšeno, okres Mělník, se sídlem Boleslavská 360, 277 35 Mšeno Směrnice Školní řád část Sankční řád Č.j.: 225 / 2012 Vypracoval: Mgr. Jiřina Trunková Schválil: Mgr. Jiřina Trunková Školská

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, DEMLOVA 32

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, DEMLOVA 32 ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, DEMLOVA 32 Název dokumentu: Sankční řád Vypracoval: Mgr. Stanislav Novotný Schválil: Mgr. Zdeněk Nosek Pedagogická rada projednala dne: 1. 9. 2014 Směrnice nabývá platnosti dne:

Více

ZŠ a MŠ Hradec Králové Svobodné Dvory SANKČNÍ ŘÁD

ZŠ a MŠ Hradec Králové Svobodné Dvory SANKČNÍ ŘÁD ZŠ a MŠ Hradec Králové Svobodné Dvory SANKČNÍ ŘÁD Na základě ustanovení 30, odstavec 1, zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a v souladu s Minimálním

Více

Za porušení školního řádu lze žákovi udělit tato kázeňská opatření:

Za porušení školního řádu lze žákovi udělit tato kázeňská opatření: Základní škola Postřelmov, okres Šumperk, příspěvková organizace Školní 290, 789 69 Postřelmov Sankční řád Č.j.: M/014/14/2 Platnost od: 25. 8. 2014 Skartační znak: A 10 Účinnost od: 1. 9. 2014 Počet příloh:

Více

Speciální základní škola, Chlumec nad Cidlinou, Smetanova 123, 503 51 telefon: 495 485 125 e-mail: zvs.chlumec@wo.cz, skola@spec-chlumec.

Speciální základní škola, Chlumec nad Cidlinou, Smetanova 123, 503 51 telefon: 495 485 125 e-mail: zvs.chlumec@wo.cz, skola@spec-chlumec. Speciální základní škola, Chlumec nad Cidlinou, Smetanova 123, 503 51 telefon: 495 485 125 e-mail: zvs.chlumec@wo.cz, skola@spec-chlumec.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Vnitřní směrnice Dne: 21. 11. 2012 S účinností od

Více

1. Organizace vyučováni a režim školy

1. Organizace vyučováni a režim školy Z Á K L A D N Í Š K O L A A M A T E Ř S K Á Š K O L A B R N O, B L A Ž K O V A 9 Š K O L N Í Ř Á D Z Á K L A D N Í Š K O L Y 1. Organizace vyučováni a režim školy Vyučování ve škole v průběhu celého školního

Více

I. Základní ustanovení

I. Základní ustanovení 1 Tento školní řád je vydán na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon ) účinného od 01. 01. 2005 v platném znění

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Horymírova 100, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Horymírova 100, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Horymírova 100, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah: 1. Základní práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků... 2 2. Provoz a vnitřní režim školy...

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD PLATNÝ OD 1.9.2011

ŠKOLNÍ ŘÁD PLATNÝ OD 1.9.2011 ŠKOLNÍ ŘÁD PLATNÝ OD 1.9.2011 Soukromá výtvarná střední škola Písek ŠKOLNÍ ŘÁD A) PRÁVA ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ NEZLETILÝCH ŽÁKŮ Žáci mají právo: 1. Na vzdělání a školské služby. 2. Na informace o průběhu

Více

Školní řád. Projednáno pedagogickou radou dne 1.9.2011 Schváleno školskou radou dne 7.9.2011. Datum vydání: 1.9.2011

Školní řád. Projednáno pedagogickou radou dne 1.9.2011 Schváleno školskou radou dne 7.9.2011. Datum vydání: 1.9.2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, příspěvková organizace ul. J. Palacha 1534, Most Školní řád Na základě ustanovení 30, odst.1, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 23. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 23 /2009 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Pedagogická

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Organizace vyučování a režim školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Organizace vyučování a režim školy Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, 466 01 Jablonec nad Nisou tel. ředitelna + fax: 483 319 948, tel. sborovna: 483 306 691, e-mail

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Těšany, okres Brno - venkov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 280 /2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31.8.2012

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MLADÁ BOLESLAV Václavkova 1082 příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MLADÁ BOLESLAV Václavkova 1082 příspěvková organizace 2005/03 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MLADÁ BOLESLAV Václavkova 1082 příspěvková organizace Š K O L N Í Ř Á D Vypracoval: Schválil: Platnost: Základní škola Mladá Boleslav, Václavkova 1082, příspěvková organizace ŠKOLNÍ

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola HUMPOLEC, Hradská 894, okres Pelhřimov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY Vypracoval: Mgr.Pavel Bílek, ředitele školy Schválil: Mgr.Pavel Bílek, ředitel školy Směrnice nabývá

Více

Střední průmyslová škola Třebíč ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední průmyslová škola Třebíč ŠKOLNÍ ŘÁD Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč ŠKOLNÍ ŘÁD I. OBECNÁ USTANOVENÍ Školní řád je vydán na základě platné legislativy ČR, zejména zákona ČR č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ vydává škola v souladu se zákonem 561/2004 Sb., 30. Jeho obsah vyplývá z tohoto zákona.

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ vydává škola v souladu se zákonem 561/2004 Sb., 30. Jeho obsah vyplývá z tohoto zákona. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy Stachy 253, Stachy 384 73 tel. ZŠ: 388 428 186, 388 428 055 IČO: 00 58 33 67 ZUŠ: 388 428 289 fax: 388 428 051 MŠ: 388 428 380 e-mail: skola@stachy.net

Více

Mgr. Jaroslava Dědková, jednatelka společnosti a ředitelka školy vydává v Českých Budějovicích dne 19. 8 2014

Mgr. Jaroslava Dědková, jednatelka společnosti a ředitelka školy vydává v Českých Budějovicích dne 19. 8 2014 EDUCAnet Gymnázium a střední odborná škola České Budějovice, s.r.o. poštovní adresa: Lannova 29a, 370 01 České Budějovice mobil: 774 073 318 IČ: 251 58 392 e-mail: ceskebudejovice@educanet.cz, www.educanet.cz

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Střední průmyslová škola sdělovací techniky příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 09. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: Vypracoval: Schválil: SPSST/397/2014/Sn Mgr. Aleš Ryšavý, zástupce ředitele Ing. Luděk

Více

Školní řád Základní školy Benešov, Dukelská 1818 Š K O L N Í Ř Á D

Školní řád Základní školy Benešov, Dukelská 1818 Š K O L N Í Ř Á D Školní řád Základní školy Benešov, Dukelská 1818 Č.j. ZSBNDU- 1027/2014/2-2/A5 Š K O L N Í Ř Á D Ředitelka Základní školy Benešov, Dukelská 1818 vydává školní řád na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 02/2014 Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Ladná, příspěvková organizace Sportovní 13, 691 46 Ladná, IČO: 75092654 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Pedagogická rada projednala dne Školská

Více

OBSAH OBECNÁ USTANOVENÍ ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI OSOB ÚČASTNÝCH NA VYUČOVÁNÍ

OBSAH OBECNÁ USTANOVENÍ ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI OSOB ÚČASTNÝCH NA VYUČOVÁNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD 2014-2015 Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona a příslušných prováděcích předpisů (vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách

Více

A ŠKOLNÍ ŘÁD... 2 1. PRÁVA A POVINNOSTI ŢÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ, VZTAHY ŢÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

A ŠKOLNÍ ŘÁD... 2 1. PRÁVA A POVINNOSTI ŢÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ, VZTAHY ŢÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ Škola Základní škola Libčice nad Vltavou, okres Praha - západ Školní řád základní školy Č.j.: 507/07 Účinnost od: 3. 9. 2007 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Aktualizace provedena k 1. 9. 2011 Obsah

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: O2 /2012 Vypracoval: Mgr. Martina Bezděková, ředitel školy Schválil: Mgr. Martina Bezděková, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne 27.08.2012 Školská rada

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Základní škola Mladecko, okres Opava, příspěvková organizace se sídlem Mladecko 67, 747 54 MLADECKO ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD Mgr. Lucie Mausová, zástupkyně ředitelky

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Tečovice, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Pedagogická rada projednala dne Školská rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti

Více

I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců

I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců Základní škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Školní řád Č. j. VVP/II/1/01112014 Spisový znak: A 14 Skartační lhůta: A 10 Vypracoval/a: Mgr. Jana Mašindová, ředitelka

Více

Základní škola a Mateřská škola Bystročice, příspěvková organizace se sídlem Bystročice 65 ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Hana Zajacová, ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Bystročice, příspěvková organizace se sídlem Bystročice 65 ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Hana Zajacová, ředitelka školy se sídlem Bystročice 65 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: Spisový / skartační znak 69/14 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Hana Zajacová, ředitelka školy Mgr. Hana Zajacová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, TASOVICE, příspěvková organizace, okres Znojmo se sídlem Tasovice 374 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č. j.: 166/13 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PRŽNO, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK,příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr.Dagmar Sedlářová, ředitelka školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PRŽNO, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK,příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr.Dagmar Sedlářová, ředitelka školy Č.j.: Vypracoval: Schválil: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PRŽNO, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK,příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD ZS08/2013 Mgr.Dagmar Sedlářová, ředitelka školy Mgr.Dagmar Sedlářová, ředitelka

Více