Ohlédnutí za rokem. D oufáme, že s e nám sp ór y myšlení, chov ání. bu d e d ař it roz s é vat i v d a l š í m ro c e.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ohlédnutí za rokem. D oufáme, že s e nám sp ór y myšlení, chov ání. bu d e d ař it roz s é vat i v d a l š í m ro c e."

Transkript

1

2

3 Ohlédnutí za rokem 2006 Uply nu lý rok znamenal pro organizaci jasný p osun k lepšímu. Díky zv ýš ené f i nanční p o dp oře s e v p os l e d n í m č t v r t le t í roz ro s t l p o č et zaměstnanc ů a by l t a k dán impu ls k da lšímu profesnímu r ůstu a zv yš ování k v a l it y re a l i z ov aných proj e ktů. V z n i k ly t a k nové proj ekty Krajina za školou a Tř i kroky k a kt iv n í mu v yu č ov ání, v n i ch ž E ko c e nt r u m Po d houbí v ystupuj e j a ko p ar t ner S d r už ení TEREZ A, s e kter ým již dř íve sp oluprac ova lo. Po dař i lo s e rovněž obnovit a rozšíř it proj ekt Člověk v nás, jenž s e zaměř uje na dětské domov y v Úste ckém kraj i. C elý rok ovš em rov ně ž prováz ely ob av y z možného stěhování, které s e ale nakonec nekonalo. 2 D oufáme, že s e nám sp ór y myšlení, chov ání a j e d n án í s m ě ř uj í c í h o k t r v a l é u d r ž itel n o s t i bu d e d ař it roz s é vat i v d a l š í m ro c e.

4 Ekologické výukové programy pro školy Osvě tové akce pro veř ejnost Krajina za školou Ekologická osvě ta pro pražské školy Chovatelský oddíl 3 Č lově k v nás v dě tských domovech Výtvarné dílny Tři kroky k aktivnímu vyuč ování

5 4a něco jsem si tímto programem osvěžila... Ekologické výukové programy jsou 2 5 hodinová pásma, která interaktivním způsobem formou simulačních her, vlastních prožitků, diskusí, aktivit podporujících týmovou spolupráci a komunikaci ve skupině apod. zpracovávají určité téma z oblasti problematiky životního prostředí. Cílem programů je nejen žáky a studenty s daným tématem seznámit, ale rovněž je vést k zamyšlení nad možným řešením a uvědomění si důsledků vlastního chování. Programy se odehrávají uvnitř i v terénu, vedou je proškolení lektoři z řad studentů a absolventů vysokých škol a odpovídají Rámcovým vzdělávacím programům.... v ř eči č ísel:... v uplynulém roce navštívilo naše programy 2084 žáků a studentů ZŠ a SŠ... programy si objednalo 32 škol z celé Prahy... školám bylo nabídnuto celkem 32 různých programů s pestrou škálou témat od ekologického zemědělství, domácí ekologie, české přírody až po globální problémy Z návštěvní knihy... Dozvěděla jsem se tu zajímavým a zábavným způsobem něco nového

6 Krajina za školou je nový projekt narozený na podzim roku Ekocentrum Podhoubí v něm vystupuje jako partner hlavního realizátora Sdružení TEREZA. Studenti s využitím moderních technologií rekonstruují změny krajiny v okolí jejich školy nejdříve se snaží získat staré fotografie a kresby a následně hledají stejná místa a zachycují je digitálními fotoaparáty. Výsledky svého pátrání škola průběžně zadává do databáze na webovém portálu Krajina za školou Součástí projektu jsou rovněž ekologické výukové programy a semináře pro učitele s tématem krajiny, procesů v ní a její ochrany.... v ř eči č ísel:... do projektu je zapojeno 10 pražských škol... na realizaci se podílí tým 20 lektorů z řad studentů a absolventů vysokých škol... pro lektory byly zrealizovány 3 odborné semináře Z návštěvní knihy... Aktivity byly super a zábavné, překvapilo mě to, nečekala jsem to... Bavilo mě horlivé povídání a skládání vlastní krajiny a los. 5

7 Tři kroky k aktivnímu vyuč ování... je nový projekt zrozený na podzim roku Ekocentrum Podhoubí v něm vystupuje jako partner hlavního realizátora Sdružení TEREZA. Cílem projektu je připravit komplexní vzdělávací program pro ZŠ a SŠ v Praze tvořený ukázkovými výukovými hodinami, navazujícím rozborovým seminářem pro učitele a praktickou aplikací získaných znalostí a dovedností ve výuce. Z návštěvní knihy... Líbilo se mi řešení reálných problémů.... v ř eči č ísel:... do projektu je zapojeno 10 pražských škol... účastní se ho na 20 učitelů... na realizaci se podílí tým 25 lektorů z řad studentů a absolventů vysokých škol 6

8 Ekologická osvě ta pro pražské školy... sestává z dvou aktivit: rozesílky metodické pomoci a seminářů pro učitele. Rozesílky obsahují zejména časopis pro ekologickou gramotnost Bedrník a jsou distribuovány na školy zapojené do sítě škol s ekologickou výchovou, jíž na celostátní úrovni koordinuje SSEV Pavučina. Sdružení se rovněž podílelo na pražské konferenci pro pedagogy k environmentální výchově v SEV Toulcův Dvůr. Semináře byly koncipovány jako praktické ukázky aktivit, kterými je možné efektivně začlenit environmentální témata do školní výuky a vzbudit u žáků a studentů o danou problematiku zájem. Kromě vnitřních seminářů byla zrealizována i jedna terénní exkurze po naučné stezce Chuchelský háj a Barrandovské stěny. V rámci společného projektu SSEV Pavučina a Nadace na ochranu zvířat proběhl též seminář věnující se tématu ochrany zvířat.... v ř eči č ísel:... v uplynulém roce byly zrealizovány celkem 4 semináře, které navštívilo celkem 37 učitelů a dalších pedagogických pracovníků... bylo uskutečněno 6 rozesílek metodické pomoci na celkem 52 pražských škol 7 Z návštěvní knihy... Ze semináře mám příjemný pocit načerpání nejen nápadů, ale i pohledu z jiného úhlu nejen vědomosti a dovednosti, ale i jiné přemýšlení o problémech.

9 Č lově k v nás... v dě tských domovech se zaměřuje na dětské domovy v Ústeckém kraji, kterým nabízí celodenní výchovně vzdělávací programy, poskytující dětem možnost smysluplného trávení volné času, posílení schopnosti komunikace a spolupráce v kolektivu, nové zážitky, informace i podněty k přemýšlení a v neposlední řadě objevování skrytých talentů. V uplynulém roce byly programy koncipovány jako cestování po Evropě a poznávání cizích kultur jejich tradic, řemesel i historie. Postupně jsme navštívili starověké Řecko, kočovné Romy a Laponsko. Z návštěvní knihy......navíc, a to není tak běžné, každý program byl připraven tak, že děti zaujal a skutečně bavil. A to, jak víte, máme děti ve věku od 3 do 18 let.... v ř eči č ísel:... do projektu jsou zapojeny 4 dětské domovy... programy prošlo okolo 100 dětí... každého výjezdu se účastnilo 6 7 proškolených lektorů z řad studentů a absolventů vysokých škol... celkem bylo uskutečněno 12 výjezdů, každý dětský domov byl navštíven 3 krát 8

10 Osvě tové akce pro veř ejnost jsou určeny komukoliv, kdo má chuť se něco nového dozvědět nebo si osvěžit své znalosti netradiční formou. Nejnavštěvovanějšími akcemi byly Den Země a Den stromů, na které jsme připravili ve spolupráci s OŽP MČ Praha 12, OŽP Praha 13 a Sdružení TEREZA stanoviště s jednoduchými zábavnými a zároveň poučnými aktivitami na téma Světadíly a Dřevo. Dále jsme se podíleli na realizaci sportovněekologické olympiády pro žáky škol na Praze 12 Neleníme v zeleni, uspořádali jsme tradiční Den otevřených dveří a zúčastnili se rovněž Festivalu životního prostředí.... v ř eči č ísel:... realizované akce navštívillo celkem na 1000 účastníků... na přípravě se podílelo na 30 lektorů za řad studentů a absolventů vysokých škol 9 Z návštěvní knihy... Jsem velmi nadšená z hezké atmosféry a předávání aktivit milou formou, že se až nechce odcházet.

11 Výtvarné dílny byly pořádány jednou měsíčně v sobotu odpoledne. Účastníci si mohli mimo jiné vyrobit loutku, vlastní ruční papír, vyzkoušeli si malování na sklo a drátkování a k Vánocům připravili svým blízkým netradiční dárky v podobě svíček z včelího vosku. Dílny vedla zkušená a usměvavá lektorka Anna Kovandová.... v ř eči č ísel:... dílnami prošlo 91 účastníků, dospělých i dětí... bylo zrealizováno 6 dílen... účastníci tvořivě strávili celkem 24 hodin Z návštěvní knihy... Hezké, hezké, moc hezké. 10

12 Chovatelský oddíl sdružuje žáky prvního stupně, kteří mají zájem o zvířata. V rámci péče o zookoutek se zde učí, co které zvíře potřebuje. Kromě pravidelných týdenních schůzek byla zrealizována i výprava do Přibyslavi, kde se děti seznámily s místní přírodou i kulturními památkami a měly možnost se vzájemně více poznat a naučit se samostatnému jednání. Oddíl vedla na jaře Eva Novozámská, na podzim Klára Pohlodková.... v ř eči č ísel:... oddílem prošlo v uplynulém roce celkem 12 dětí... bylo uskutečněno 36 oddílových schůzek Z návštěvní knihy... Mám ráda zvířata a tady jsem se o nich hodně dozvěděla. 11

13 Ekocentrum Podhoubí Př ehled hospodař ení Př íjmy dotace dary FO 540 úroky členské příspěvky příjmy z vlastní činnosti tržby za vlastní výrobky jiné ostatní výnosy celkem př íjmy: hospodář ský výsledek: Výdaje mzdy zaměstnanců OON povinné odvody nájem + služby k nájmu materiál opravy a udržování cestovné náklady na reprezentaci školení zaměstnaců poskytnuté příspěvky ostatní služby jiné ostatní náklady celkem výdaje:

14 Ekocentrum Podhoubí Př ehled hospodař ení 2006 Rozvaha +/ Aktiva Pasiva dlouhodobý nehmotný majetek dlouhodobý hmotný majetek 0 oprávky 0 pohledávky pokladna 167 bankovní účty náklady příštích období fondy 0 vlastní jmění hospodářský výsledek nerozdělený zisk min. let závazky výnosy příštích období Aktiva celkem: Pasiva celkem:

15 Kdo je kdo: Předsednictvo: Pavla Novotná, statutární zástupce Alena Vacátková, místopředsedkyně do Eva Novozámská, místopředsedkyně do Alena Kohoutová, místopředsedkyně od Jana Kindlmannová, místopředsedkyně od Zamě stnanci: Pavla Novotná, ředitelka Alena Kohoutová, projektová koordinátorka Jana Kindlmannová, projektová koordinátorka Účetní: Milena Petrtýlová Grafič ka: Zora Urbanová Externisté a dobrovolníci: Pavla Bauerová, Jan Černý, Lenka Červenková, Jakub Esterka, Anna Frančeová, Kamila Fricová, Lucie Hamplová, Kateřina Huňová, Emília Jarošová, Jakub Jermář, Renata Joudalová, Petr Klimeš, Kateřina Kolaříková, Michal Kuchár, Tomáš Matějček, Miroslav Novák, Eva Novozámská, Radek Pěnička, Veronika Pichová, Klára Pohlodková, Kristýna Rejžková, Jitka Schneiderová, Anna Slouková, Miroslava Sutnarová, Jakub Šindelář, Petra Šimonová, Alena Vacátková, Alžběta Trojanová, Martina Třešňáková, Michaela Zelenková, Martina Zuzáková, Jiří Žemlík a další

16 Ekocentrum Podhoubí dě kuje: Za finanč ní podporu Magistrátu hl. m. Prahy MŽP v rámci společného programu SSEV Pavučina a ČSOP Národní síť středisek ekologické výchovy MČ Praha 12 MČ Praha 13 Nadaci Terezy Maxové Nadaci na ochranu zvířat Lesy s.p. Evropskému sociálnímu fondu v České republice Za cenné rady a odborné konzultace bývalým ř editelů m Petře Šimonové a Miroslavu Novákovi. Zvláštní dík za podporu rovně ž náleží Mgr. Aleně Lindauerové, ředitelce ZŠ K Dolům Zlatuši Rybářové, Ing. Martě Arazimové, Ing. Haně Jandové a RNDr. Mileně Ježkové z MČ Praha 12 Za energii, nápady, č as a aktivní zapojení všem dobrovolníků m a externistů m. 15

17 Kontakt: Palmetová 3, Praha 4Komořany tel.: , Jak se k nám dostanete? z metra C: stanice Kačerov bus 205 do zastávky Komořany. Dále po směru jízdy, první odbočka vpravo do Palmetové ulice, rovně podél parkoviště směrem dozadu k lesu, kde se ulice stáčí doprava. Za zatáčkou už je vidět dětské hřiště a za ním budova mateřské školy a policie, kde sídlíme levý vchod z metra B: stanice Karlovo náměstí tramvaj 3, 17 nebo 21 do zastávky Nádraží Modřany, zde přestup na bus 205 a dále viz výše. Přijď te se k nám podívat! Rádi vás uvidíme ;) 16

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÈ HB BOTIÈ ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÈ HB BOTIÈ ZA ROK 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÈ HB BOTIÈ ZA ROK 2010 Vážení přátelé, držíte v ruce výroční zprávu Základního článku Hnutí Brontosaurus Botič za rok 2010. Je těžké na několika málo stránkách vystihnout rozsah námi provozovaných

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÈ HB BOTIÈ ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÈ HB BOTIÈ ZA ROK 2012 -0- VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÈ HB BOTIÈ ZA ROK 2012 Vážení přátelé, podporovatelé a příznivci, držíte v ruce výroční zprávu Základního článku Hnutí Brontosaurus Botič za rok 2012. V tomto roce pokračovaly naše

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Sdružení SRAZ - Společně za radostí a zdravím NĚKOLIK SLOV ÚVODEM

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Sdružení SRAZ - Společně za radostí a zdravím NĚKOLIK SLOV ÚVODEM VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Sdružení SRAZ - Společně za radostí a zdravím Sídlo: SEV hl. m. Prahy Toulcův dvůr, Kubatova 32/1, 102 00 Praha 10 - Hostivař Kontakty: www.toulcuvdvur.cz, tel./fax: 271 750 548 www.sdruzenisraz.cz,

Více

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Základní škola Dobřichovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Obsah 1. Základní údaje o škole... 4 1.1. Název, sídlo, vedení, zřizovatel školy, školská rada... 4 1.2. Charakteris

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 1 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 1 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH ÚVOD... 3 Naše poslání... 4 Osvěta a služby pro obce a veřejnost... 5 Informační stan Ekodomova a Vivat Kompostela... 5 Kompostovací poradna a Středočeská síť Ekoporaden... 7

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Sdružení SRAZ - Společně za radostí a zdravím

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Sdružení SRAZ - Společně za radostí a zdravím Děkujeme za finanční granty na realizované projekty, které podpořily: Hlavní město Prahy Nadace Divoké husy Nadace Terezy Maxové dětem SSEV Pavučina MŠMT VÚŽV Uhříněves VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Sdružení SRAZ

Více

V roce 2008 pro naše sdružení pracovali: OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 2008. Sdružení SRAZ Společně za radostí a zdravím Výroční zpráva 2008

V roce 2008 pro naše sdružení pracovali: OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 2008. Sdružení SRAZ Společně za radostí a zdravím Výroční zpráva 2008 Děkujeme za finanční granty na realizované projekty, které podpořily: Magistrát hlavního města Prahy Nadace Divoké husy Nadace na ochranu zvířat SSEV Pavučina MŠMT MPSV MK ČR VÚŽV Uhříněves VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Orgány sdružení: Personální obsazení kanceláře SSEV Pavučina:

Orgány sdružení: Personální obsazení kanceláře SSEV Pavučina: výroční zpráva 2013 Kontaktní adresa: SSEV Pavučina, Senovážné náměstí 24, 116 47 Praha 1 Telefon: +420 721 133 108 E-mail: info@pavucina-sev.cz URL: http://pavucina-sev.cz Bankovní spojení: ČSOB, pobočka

Více

Výroční zpráva 2011 Zájmové sdružení Toulcův dvůr

Výroční zpráva 2011 Zájmové sdružení Toulcův dvůr Výroční zpráva 2011 Zájmové sdružení Toulcův dvůr Úvod Vážení čtenáři a příznivci Střediska ekologické výchovy Toulcův dvůr, další rok uběhl a vy si můžete přečíst, co nového přinesl uplynulý rok 2011

Více

Rybář, Tereza Hrušková, Lata, Arnošt Marks, Člověk v tísni, Zažít město jinak, Youth for you(th), Nadace Via, APLA, Nová škola,,

Rybář, Tereza Hrušková, Lata, Arnošt Marks, Člověk v tísni, Zažít město jinak, Youth for you(th), Nadace Via, APLA, Nová škola,, Blesková pomoc, krok jinak, Ekolist.cz, Red Bikes, Jan Rybář, Tereza Hrušková, Lata, Arnošt Marks, Člověk v tísni, Zažít město jinak, Youth for you(th), Nadace Via, Nová škola,, vozejkov.cz, CEREBRUM,

Více

výroční zpráva 2010 sdružení na pomoc dětem s handicapy Táhneme s dětmi za jeden provaz

výroční zpráva 2010 sdružení na pomoc dětem s handicapy Táhneme s dětmi za jeden provaz výroční zpráva 2010 sdružení na pomoc dětem s handicapy Táhneme s dětmi za jeden provaz patronka Motýlku Ester Janečková Milí přátelé a příznivci, jsme rády, že Vás opět můžeme informovat o tom, co se

Více

výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s.

výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s. 2012 výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s. Prolog o organizaci Vážení čtenáři výroční zprávy, vážení přátelé POHODY, předkládáme Vám k přečtení, pro získání informací i k zamyšlení Výroční zprávu

Více

Chaloupky o. o p.s. Výro r čn č í í zpr p á r va v o o či č nn n o n sti t Za Z škol o ní í rok o 20 2 05 / 2006

Chaloupky o. o p.s. Výro r čn č í í zpr p á r va v o o či č nn n o n sti t Za Z škol o ní í rok o 20 2 05 / 2006 Chaloupky o.p.s. Výroční zpráva o činnosti Za školní rok 2005 / 2006 Obsah 1. Charakteristika střediska Chaloupky 2. Ekologické výukové programy pro školy - Jednodenní programy - Projektový týden "Škola

Více

výroční zpráva 2012 Z výukového programu Kdo je tu doma. Foto: archiv Ekocentrum Zahrada, Mladá Boleslav

výroční zpráva 2012 Z výukového programu Kdo je tu doma. Foto: archiv Ekocentrum Zahrada, Mladá Boleslav výroční zpráva 2012 Z výukového programu Kdo je tu doma. Foto: archiv Ekocentrum Zahrada, Mladá Boleslav Kontaktní adresa: SSEV Pavučina, Senovážné náměstí 24, 116 47 Praha 1 Tel./fax: +420 234 621 386,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Zdice, okres Beroun se sídlem Komenského 72, 267 51 Zdice www.zszdice.cz 1.st./Žižkova 589/email: zs1.zdice@zszdice.cz, tel. 311685158 2.st./Komenského 72/email: zs.zdice@zszdice.cz, tel.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. TyfloCentrum Praha, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. TyfloCentrum Praha, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 TyfloCentrum Praha, o.p.s. Obsah Úvodem 3 I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PROFIL SPOLEČNOSTI.4 II. III. ZPRÁVA O ČINNOSTI.7 FINANČNÍ ZPRÁVA...23 Pracoviště Praha Pracoviště Kolín Pracoviště

Více

Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1 PATRONKA MOTÝLKU Ester Janečková Každé dítě si potřebuje hrát a trávit příjemně svůj volný čas. Pro každé dítě to ale

Více

Moravskoslezský kraj zakázka č. 80/2002. Koncepce. Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Moravskoslezského kraje

Moravskoslezský kraj zakázka č. 80/2002. Koncepce. Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj zakázka č. 80/2002 Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Moravskoslezského kraje Přílohy Analýzy současného stavu říjen 2003 SEZNAM PŘÍLOH: Příloha č. 1 Seznam nestátních

Více

Co se nám podařilo v roce 2014?

Co se nám podařilo v roce 2014? Výroční zpráva 2014 Co se nám podařilo v roce 2014? Proxima Sociale byla první rok obecně prospěšnou společností. Poprvé se konal letní příměstský tábor pro děti a mládež v Dobříši. Programy pro děti a

Více

Obsah OBSAH. výroční zpráva 2014 1. ORGANIZACE 3. 2. BOTIČ, o.p.s. 7. 3. MŠ SEMÍNKO, o.p.s. 10. 4. SDRUŽENÍ SRAZ, z.s. 12. 6. ENVIRA, o.p.s.

Obsah OBSAH. výroční zpráva 2014 1. ORGANIZACE 3. 2. BOTIČ, o.p.s. 7. 3. MŠ SEMÍNKO, o.p.s. 10. 4. SDRUŽENÍ SRAZ, z.s. 12. 6. ENVIRA, o.p.s. V roce 2014 jsme dokončovali proces transformace. Na pravidelných schůzkách členové správní rady připravovali jinou strukturu organizace tak, aby co nejlépe odpovídala hlavním cílům Toulcova dvora. Společně

Více

výroční zpráva YMCA Praha 2012

výroční zpráva YMCA Praha 2012 výroční zpráva YMCA Praha 2012 YMCA PRAHA O. S. YMCA Praha o. s. YMCA Praha je občanské sdružení s vlastní právní subjektivitou. Současně je kolektivním členem YMCA v ČR a patří tak do rodiny YMCA na celém

Více

pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost.

pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost. Rodičovské Centrum Domeček o.s. výroční zpráva za rok 2007 pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost. obsah: Úvodní slovo 4 Poslání a cíle 5 Zaměření činnosti Rodičovského Centra

Více

Poslání. Podporujte s námi děti žijící mimo vlastní rodinu. Dejme jim společně šanci uspět v životě.

Poslání. Podporujte s námi děti žijící mimo vlastní rodinu. Dejme jim společně šanci uspět v životě. Výroční zpráva 2012 1 Poslání Posláním organizace je prostřednictvím široké škály svých vzdělávacích projektů připravit děti a mladé lidi z dětských domovů na samostatný život, podporovat vzdělání a talent

Více

dobrovolnické centrum

dobrovolnické centrum dobrovolnické centrum VÝROČNÍ ZPRÁVA DOBROVOLNICKÉHO CENTRA, O.S. ÚSTÍ NAD L ABEM 2011 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY DOBROVOLNICKÉ CENTRUM, O.S. ROK 2011 NAŠE CENTRUM 2 6 Poslání Dobrovolnického centra, o.s. Úvodní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 Úvodní slovo Milí čtenáři, rádi bychom s vámi na následujících stránkách sdíleli, co vše Pavučina a její členové v roce 2014 dokázali. Rok 2014 v mnohém přinesl obrat k lepšímu jak

Více

DOMOV HLAVNÍ TÉMA Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST PŘÍLOHA: ENVIGOGIKA 1/2008 (ŽÁKOVSKÉ PORTFOLIO V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ)

DOMOV HLAVNÍ TÉMA Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST PŘÍLOHA: ENVIGOGIKA 1/2008 (ŽÁKOVSKÉ PORTFOLIO V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ) Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST Č ÍSLO 6 ROČ NÍK 6 PROSINEC 2008 HLAVNÍ TÉMA DOMOV LIBERECKO: PŘÍKLAD EKOVÝCHOVY V DOMOVSKÉM REGIONU TAK TADY SEDÍ EKOPORADCE? ANKETA: O PROMYŠLENÝCH ROZHODNUTÍCH A NADĚLOVÁNÍ

Více

v roce 2011 Výroční zpráva Spolu dětem o.p.s.

v roce 2011 Výroční zpráva Spolu dětem o.p.s. spolu dětem v roce 2011 Výroční zpráva Spolu dětem o.p.s. Obsah Úvodní slovo: 5 Poslání: 7 Předmět činnosti: 9 Základní údaje: 10 Náš tým: 10 Projekty: 11 Poděkování dárcům: 75 Hospodaření: 77 Úvodní slovo

Více

OBSAH. (Stěhování do nových prostor)

OBSAH. (Stěhování do nových prostor) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH Úvodní slovo str. 3 Kdo jsme str. 3 Poslání a cíle str. 3 Historie str. 3 Bez lidí by nebylo Pexeso str. 3 Organizační struktura str. 5 Shrnutí roku 2011 str. 6 Výhled 2012 str.

Více

Sluňákov na Zeleném ostrově pod Zlatou nití, ale s nejistou udržitelností.

Sluňákov na Zeleném ostrově pod Zlatou nití, ale s nejistou udržitelností. Výroční zpráva 2012 2 Sluňákov na Zeleném ostrově pod Zlatou nití, ale s nejistou udržitelností. V roce 2012 Sluňákov sklízel sladké plody své dlouholeté práce. Bylo mezi nimi i pár kyselých jablíček,

Více

O nás. Členové správní rady (od 21. 2. 2014) Mgr. Simona Šafaříková, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra rozvojových studií, předsedkyně

O nás. Členové správní rady (od 21. 2. 2014) Mgr. Simona Šafaříková, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra rozvojových studií, předsedkyně VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Jsme nezisková organizace, která přináší do škol globální rozvojové vzdělávání. Pomáháme učitelům, jak učit aktuální témata dneška (např. chudoba, migrace, odpovědná spotřeba), a otevřeně

Více