Proudový model. Transportní model(neovlivn ný stav) Blokové cvi ení v rámci projektu Ziel3/Cíl3 Zittau, 23./ , Jan embera, Jaroslav Nosek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Proudový model. Transportní model(neovlivn ný stav) Blokové cvi ení v rámci projektu Ziel3/Cíl3 Zittau, 23./24.09.2010, Jan embera, Jaroslav Nosek"

Transkript

1 ást 2 Jan embera, Jaroslav Nosek Technická univerzita v Liberci itava, 23. a 24. zá í 2010 Proudový model - lokalita 580 x 600 m, na západ /východ ohrani ená ekami (h = 9 m, h = 8 m), na severu/jihu ohrani ená poho ím (nulový tok) - kolektor 2-vrstvý s volnou hladinou (K f : Vrstva1: 10-4, resp. Vrstva2: 5x10-4 m/s) - vertikální vodivost 10% horizontální, efektivní pórovitost n ef = 25 % - terén nad m., mocnost vrstva1: 4 m, vrstva2: 6 m - konstantní srá ky 8x10-9 m/s (252 mm/rok) Zittau 23., Transportní model(neovlivn ný stav) Flow [290;310] [440;310] - kontaminace na území 100 x (chem. látka - PCE unikající z net snící nádr e v 1. vrstv ) - model migrace PCE ve sm ru proud ní - PCE: - dotace: v míst kontaminace konstantní koncentrace PCE (1000 µg/l) - lineární sorpce 250 m retardace R = 1 + ( x K d ) / n ef : objemová hmotnost; K d : distribu ní koefi. - = 2000 kg/m 3 ; K d = 1,25x10-4 m 3 /kg - podelná disperze: ; horizontální/vertikální p í ná disperze: (10 % podélné = 1 m) - p edpov d t vývoj koncentrací PCE ve vzdálenosti 100, 250 m po sm ru proud ní v asovém horizontu 3 let - za jak dlouho bude kontaminována eka (koncentrace vyšší ne 10 ug/l )? Zittau 23.,

2 Návrh sana ního systému - celková bilance water budget (vliv srá ek) - sledování poklesu hladin v d sledku erpání - vypo ítat vydatnost vrtu v míst [440; 310] - modelov stanovit erpané mno ství, aby byla vytvo ena dostate ná deprese zabra ující ší ení PCE do eky - stanovit erpané mno ství pomocí modulu PMPATH - stanovit erpané mno ství pomocí transportního modelu migrace (se zahrnutím vlivu disperze) Zittau 23., Model 1-1-vrstevný model steady state - typ modelové vrstvy confined/unconfined (transmisivity cons.) - velikost území100 x - pravidelná sí 20 x 20 element (1 ele. = 5 x 5 m) - konstantní terén: - mocnost vrstvy: 5 m - K f = 1x10-5 m/s, n ef = 0,25 - okrajové podmínky konstantní hladiny (modré elementy viz obr.) H = - pomocí Water budget ur it kolik vody vtéká (resp. vytéká) z okrajových podmínek, H = 9,5 m Zittau 23., Model 2 - stejné zadání jako p edchozí úloha - navíc modelovat vliv erpaného vrtu na pozici [9,11] - erpané mno ství: -5x10-5 m 3 /s - pomocí Water budget ur it kolik vody vtéká z okrajových podmínek, Zittau 23.,

3 Model 3 20 m 20 m - stejné zadáníjako Model 1 - simulovat vliv dvou málo propustných poloh na proudové pole - K f viz obr. 80 m 80 m 20 m 20 m - pomocí Water budget ur it kolik vody vtéká (resp. vytéká) z okrajových podmínek, Zittau 23., Transportní model Transportní úloha - proudový model z minulého cvi ení - Model 1 (viz minulé zadání) - v modulu MT3D (pop. MT3DMS) vytvo it transportní model simulující migraci látky od (oran ová oblast viz obr.) bez sorpce na prost edí 9,5 m [6,15] [10,10] zdroje [11,11] - vytvo it transportní model - simulovat neovlivn ný stav - za jak dlouho bude mo no v míst detekovat koncentrace vyšší ne 10 µg/l - kdy se ustálí koncentrace v - modelov stanovit minimální mno ství erpané vody ve vrtu na pozici [6,15], tak aby koncentrace v nep esáhli p ípustný limit 10 µg/l Zittau 23., Transportní úloha Parametry transportního modelu: - Boundary Conditions ICBOUND v míst zdroje definovat -1 (element s kons. konc.), v ude jinde 1 (aktivní ele.) - Parameters Time Period Length zadat celkový as simulace MT3DMS - Initial Concentration V elementech kde je definována podmínka kons. koncentrace zadat 1000 ug/l - Chemical Reaction Description: tracer; za krnout active; Type of sorption: No sorption; (konzervativní stopova bez retardace) - Advection (Upstrem Finite Diff. Method) - Dispersion TRPT: 0,1; TRPV: 0,1; DMCOEF: 0; Longitudinal Dispersivity: 1 m - Output Control ur it v jakých asech se budou ukládat výsledky transportního modelu (karta Output Times kliknout na Output Time a zvolit interval) Zittau 23.,

4 Transportní úloha Parametry transportního modelu: - Parameters Boreholes and Observation vytvo ení pozorovacího bodu, ve kterém budou ukládány vypo tené koncentrace Name: xxx; Active: za krtnout; Zadat sou adnice x,y podle umíst ní bodu Na kart Observation data zadat 1 v: Observation Time a Concentration Zittau 23., Charakteristika lokality: Kalibrace proudového modelu - Uherský Ostroh - 1-vrstvé horninové prost edí, koeficienty filtrace v ádech m/s, n ef = 0,25 - pr m rné ro ní srá ky: 537 mm/rok - dostupné modelové vstupy: terén, báze kolektoru (vrtné profily), neovlivn né hladiny p.v., popis eky (odleh ovací rameno Nové Moravy) (v e bodová m ení na 18 vrtech >>> modelové vstupy plo né interpretace) - modelová oblast 2010 x 2260 m (201 row, 226 col), modelový element (10 x ) po átek sou adné sít : 2440, eka: hladina m nad m., dno m, í ka eky: Zittau 23., Návrh sana ního systému - vytvo it model simulující únik CHC po dobu 10 let - simulovat r zné varianty sana ního systému - zcela uzav enou Podzemní T snící St nu (od erpávání srá kové vody) - PTS s reaktivní bariérou - optimalizovat tvar PTS - simulovat reaktivní bariéru (kinetika prvního ádu) Transportní model: - kontaminace: = 1,9 t/m 3 ; K d = 0,13 m 3 /t - podelná disperze: 5 m; - horiz./ver. p í ná dis. (10 % podélné = 0,5 m) Zittau 23.,

5 Model zasakovacího drénu - modelov testovat jímací schopnost drénu v prvních 20 minutách zasakování - p i srá kách spadne b hem 20 minut 120 m 3 vody, jímka na lokalit má objem 90 m 3 >> modelov ur it po adovanou délku drénu dle jeho umíst ní tak, aby byl schopen pojmout 30 m 3 za 20 minut - 2 varianty umíst ní drénu: 1. - t rkopísky (dno drénu 2 m nad bází) 2. - jíly (dno drénu 3,5 m nad bází) Konstrukce drénu K f = 10-3 m/s Zittau 23., Vertikální pr ezový model - Hráz: délka, í ka, vý ka, na jedné stran hladina, na stran druhé hladina 2 m, materiál hráze (izotropní, homogenní): K f = 10-5 m/s, n ef = 0,15 - modelov ur it mno ství prosakující vody a pokles hladiny p.v. v t lese hráze Analytické e ení Q = K x B x (h h 2 2 ) / 2L K propustnost, B délka hráze, L í ka hráze Model -1-vrstvý (tlou ka 1 m), grid: 21 x 20 (sloupce x ádky) (element 0,5 x 0,5 m), Layer type: 0 (confined) Okrajové podmínky: - levá H-konst., pravá H-konst. 2 m (na 4 elem., zbytek drén) Zittau 23.,

Zm ny erytrocyt. po lokální kryoterapii

Zm ny erytrocyt. po lokální kryoterapii Masarykova univerzita v Brn P írodov decká fakulta Bakalá ská práce Zm ny erytrocyt po lokální kryoterapii Vypracovala: Martina R ži ková Vedoucí práce: MUDr. Lenka Forýtková, CSc. Brno, kv ten 2008 Prohlašuji,

Více

Udržitelné hospodaření v lesích

Udržitelné hospodaření v lesích Studijní materiály pro účastníky seminářů Udržitelné hospodaření v lesích Regionální rozvojová agentura Východní Moravy Třída Tomáše bati 5146 760 01 Zlín 14:59 Udržitelné hospoda ení v lesích Trvale udržitelné

Více

Doporu ený obsah živin v krmných sm sích a výživná hodnota krmiv pro dr bež

Doporu ený obsah živin v krmných sm sích a výživná hodnota krmiv pro dr bež eská akademie zem d lských v d Komise výživy hospodá ských zví at Doporu ený obsah živin v krmných sm sích a výživná hodnota krmiv pro dr bež Recommended nutrient content in poultry diets and nutritive

Více

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ANEB JAK D LAT SPRÁVNÉ V CI SPRÁVN. PR VODCE PRO Z IZOVATELE A EDITELE ŠKOL, PRO PEDAGOGY A RODI E ŽÁK - ARGUMENTY, P ÍKLADY A INFORMACE O TOM,

Více

2. DEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY. 2.1 Sídelní struktura

2. DEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY. 2.1 Sídelní struktura 2. DEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY 2.1 Sídelní struktura ešené území tvo í 9 rekrea ních celk, 100 obcí, z nichž má 11 statut m sta a jedna statut m styse. ešené území t chto rekrea ních celk tvo í cca 25% území

Více

6. Elektrochemick zdroje energie. 6.1. Z kladn pojmy a rozd len zdroj. vlastnosti elektrochemick ho zdroje energie, jeho nap t a v kon

6. Elektrochemick zdroje energie. 6.1. Z kladn pojmy a rozd len zdroj. vlastnosti elektrochemick ho zdroje energie, jeho nap t a v kon 6. Elektrochemick zdroje energie 6.1. Z kladn pojmy a rozd len zdroj Elektrochemick zdroje energie jsou za zen, v nich prob h spont nn i zen konverze chemick energie na energii elektrickou prost ednictv

Více

as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson Bc.

as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson Bc. Univerzita Palackého v Olomouci Filosofická fakulta Katedra filosofie as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson magisterská

Více

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Souhrnná zpráva 2005 Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Tato zpráva byla vytvo ena a publikována Evropskou agenturou

Více

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze CZ IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Obsah P ed použitím jednotky Úvod...3 D ležité bezpe nostní informace...4 1. Popis p ístroje...6 2. P

Více

Vznik a p vod BSE podle alternativní ammoniamagnesium

Vznik a p vod BSE podle alternativní ammoniamagnesium Vznik a p vod BSE podle alternativní ammoniamagnesium theory Souhrn 1. Prionové nemoci a histologické zm ny v moze ku Prionové nemoci jsou charakteristické tím, e normální prion protein (PrPc) je nahrazen

Více

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI 1 Hvězd rna a planet rium ČeskÈ Budějovice s pobočkou na Kleti Z tkovo n břežì 4 370 01 ČeskÈ Budějovice statut rnì

Více

Diagnostika systému stla eného vzduchu

Diagnostika systému stla eného vzduchu Diagnostika systému stla eného vzduchu pro dosažení výrazných energetických úspor www.mostechnik.cz Jist, stla ený vzduch pat í v dnešní dob mezi nejdražší média! Jeho výroba je energeticky náro ná a proto

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra Ekonomie a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UI a UX mobilních aplikací (historie, metodiky tvorby UI designu), Vývoj mobilní aplikace pro ios Autor BP: Filip Procházka Vedoucí BP: Ing.

Více

Podkladový materiál pro ministra životního prostředí k problematice nekonvenčního zemního plynu z břidlic a podzemního zplyňování uhlí

Podkladový materiál pro ministra životního prostředí k problematice nekonvenčního zemního plynu z břidlic a podzemního zplyňování uhlí Podkladový materiál pro ministra životního prostředí k problematice nekonvenčního zemního plynu z břidlic a podzemního zplyňování uhlí RNDr. Vlastimila Dvořáková se spolupracovníky RNDr. Juraj Franců,

Více

Pár v cí z tábora, tentokrát na téma Voda základ života

Pár v cí z tábora, tentokrát na téma Voda základ života Pár v cí z tábora, tentokrát na téma Voda základ života V RA KOUDELKOVÁ, MARTIN KONE NÝ, ZDEN K POLÁK KDF MFF UK P ísp vek popisuje nejzajímav jší projekty zpracované ú astníky Soust ed ní mladých fyzik

Více

UNIVERZITA OBRANY BRNO FAKULTA VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ

UNIVERZITA OBRANY BRNO FAKULTA VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ UNIVERZITA OBRANY BRNO FAKULTA VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ AUTOREFERÁT DIZERTAČNÍ PRÁCE Význam vstupního screeningu MRSA u kriticky nemocných na ICU, vliv vstupní pozitivity MRSA na morbiditu

Více

4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 4.1 Nároky na dopravní infrastrukturu Areál je umíst n na pozemku ohrani eném ulicemi Evropskou, Liberijskou a Kladenskou, tj. v míst s velmi dobrou dopravní

Více

1. ÚVOD, ZÁKLADNÍ POKYNY K POUŽÍVÁNÍ VÁHY

1. ÚVOD, ZÁKLADNÍ POKYNY K POUŽÍVÁNÍ VÁHY 1. ÚVOD, ZÁKLADNÍ POKYNY K POUŽÍVÁNÍ VÁHY Pokud chcete, aby Vám Vaše váha sloužila spolehliv a k Vaší spokojenosti, prostudujte prosím tento návod a i te se jeho pokyny. V p ípad jakékoliv poruchy volejte

Více

Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce

Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce Toto zadání je podepsané d kanem a vedoucím katedry, musíte si ho vyzvednout na studiijním odd lení Katedry po íta na Karlov nám stí, v jedné odevzdané práci

Více

NÁVOD K OBSLUZE 19 LED 206 DPVR LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM

NÁVOD K OBSLUZE 19 LED 206 DPVR LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM 19 LED 206 DPVR NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy

Více

AKTUALIZACE ODHADU HYDROLOGICKÝCH DOPADŮ KLIMATICKÉ ZMĚNY NA POVODÍCH ČR

AKTUALIZACE ODHADU HYDROLOGICKÝCH DOPADŮ KLIMATICKÉ ZMĚNY NA POVODÍCH ČR AKTUALIZACE ODHADU HYDROLOGICKÝCH DOPADŮ KLIMATICKÉ ZMĚNY NA POVODÍCH ČR Martin Hanel, Stanislav Horáček, Jan Daňhelka, Martin Tomek, Kateřina Hánová, Adam Vizina, Ondřej Ledvinka, Pavel Treml, Eva Melišová

Více

The Brave may not live forever but the cautious do not live at all!

The Brave may not live forever but the cautious do not live at all! The Brave may not live forever but the cautious do not live at all! Z knihy Byznys v plné nahotě od Richarda Bransona Úvodem bych chtěl poděkovat svému školiteli docentu Antonínu Blahovi za jeho podněty

Více

Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II Praha

Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II Praha Zahajovací audit souladu s předpisy a audit systémů plánovaných implementačních struktur pro strukturální fondy a Fond soudržnosti Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II Praha Zpráva o

Více

REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ

REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ OZNÁMENÍ ZÁMĚRU podle 6 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí zpracované podle přílohy č. 3 REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ Příloha B.1

Více

Tomáš Chmura HUDEBNÍ PRVKY INSPIRACE PRO HRÁ E NA BICÍ SOUPRAVU

Tomáš Chmura HUDEBNÍ PRVKY INSPIRACE PRO HRÁ E NA BICÍ SOUPRAVU Tomáš Chmura HUDEBNÍ PRVKY INSPIRACE PRO HRÁ E NA BICÍ SOUPRAVU - 2 - Obsah pro vyhledávání prvk Název prvku 1. Metrické prvky Umíst ní ukázky.cd/.stopy Umíst ní komentá e v p íru ce str. 1.1. Základní

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování

2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování 2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování Cíl kapitoly Cílem p edkládané kapitoly je: pochopení podstaty základních ú etních transakcí a jejich promítnutí do rozvahy; pochopení základních pravidel

Více

Co to vlastně je geologické ukládání CO 2?

Co to vlastně je geologické ukládání CO 2? Co to vlastně je geologické ukládání? Zodpovědné využívání fosilních paliv Odstranění hlavního zdroje skleníkových plynů Vrácení uhlíku zpět do podzemí Poskytnutí času potřebného pro rozvoj energetických

Více

Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření

Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření Radon Stavební souvislosti II. Sešit G Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření Principy ochrany proti radonu a gama záření ze stavebních materiálů Martin Jiránek Milena Honzíková STÁTNÍ ÚŘAD

Více