Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Pavel Pokorný BLENDER nauète se 3D grafiku 2. aktualizované a rozšíøené vydání Praha 2009

2 PODÌKOVÁNÍ Chtìl bych podìkovat pøedevším Pavlovi Èernohousovi, který mi pomohl se s Blenderem seznámit a poznat, o jak výborný program ve své oblasti jde. Pøedevším jeho èlánky, které jsem nalezl na internetu a rady mi velice pomohly proniknout hluboko do nitra Blenderu. Podìkování patøí i Veronice Bártové za pomoc pøi aktualizaci této knihy. Ale podìkování patøí i mnoha dalším lidem, kteøí se v nejrùznìjších návodech a diskusních fórech rádi podìlili o svoje poznatky i zkušenosti. V neposlední øadì bych chtìl podìkovat všem lidem v mém blízkém okolí, jejichž vìtší èi menší pomoc, trpìlivost a tolerance mi umožnily tuto knihu napsat. Autor Tato publikace vznikla za podpory výzkumného zámìru MSM Ing. Pavel Pokorný, Ph.D. Blender nauète se 3D grafiku Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk, fotokopie, mikrofilm nebo jiný postup), zadána do informaèního systému nebo pøenášena v jiné formì èi jinými prostøedky. Autor a nakladatelství nepøejímají záruku za správnost tištìných materiálù. Pøedkládané informace jsou zveøejnìny bez ohledu na pøípadné patenty tøetích osob. Nároky na odškodnìní na základì zmìn, chyb nebo vynechání jsou zásadnì vylouèeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky použité v této knize jsou majetkem jejich vlastníkù. Uvedením nejsou zpochybnìna z toho vyplývající vlastnická práva. Veškerá práva vyhrazena Ing. Pavel Pokorný Ph.D., Praha 2009 Nakladatelství BEN technická literatura, Vìšínova 5, Praha 10 Pavel Pokorný: Blender nauète se 3D grafiku BEN technická literatura, Praha vydání ISBN

3 Obsah 1 HISTORICKÝ VÝVOJ BLENDERU Verze 2.30 (øíjen 2003) Verze 2.35 (listopad 2004) Verze 2.40 (prosinec 2005) Verze 2.41 (leden 2006) Verze 2.42 (kvìten 2006) Verze 2.43 (únor 2007) Verze 2.44 (kvìten 2007) Verze 2.45 (listopad 2007) Verze 2.46 (kvìten 2008) Verze 2.47 (srpen 2008) CO LZE V BLENDERU PROVÁDÌT Rozhraní Modelování Animace Stínování a Rendering Fyzika, èásticové systémy a efekty Realtime 3D/tvorba her Soubory INSTALACE BLENDERU Windows Linux POPIS PROSTØEDÍ A ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ BLENDERU Typy oken Uživatelské nastavení Práce se soubory Nastavení vlastního prostøedí Základní práce s oknem 3D View A Obsah a úvod 3

4 4.6 Obrazovky a scény Hladiny Okno Buttons Window VYRENDEROVÁNÍ SCÉNY A VÝSTUPNÍ NASTAVENÍ Nastavení renderingu a renderování Tipy pro renderování OBJEKTY VE SCÉNÌ A ZÁKLADNÍ PRÁCE S NIMI Objektový a editaèní mód Základní editaèní pøíkazy Pøíkazy transformací Manipulátory Práce se støedovým bodem a zarovnávání Uchycení objektù Skupiny objektù Rodièovská vazba seskupení objektù Modifikátory Zpùsoby zobrazení PRÁCE S MESH OBJEKTY Mesh objekty a editaèní mód Práce s mesh objekty v editaèním módu Tažení (Extrude) Rozdìlení (Subdivide) Magnetické pole (Proportional editing tool) Zaoblování (Bevel) Modelovací zpùsob sculpt Zakøivení (Warp tool) Hák (Hooks) Subsurf Multires Decimátor (Decimate) Pavel Pokorný: Blender nauète se 3D grafiku A

5 7.13 Rozøezávání (Knife) Využití šumu pøi modelování Modifikátor Cast Modelování podle obrázku na pozadí Rotace profilu kolem osy (Spin, Spin Dup) Šroubovice (Screw) Modifikátor Array Lattice Modifikátor Mesh Deform Rip tool Váha vertexù Booleovské operace PRÁCE S KØIVKAMI, PLOCHAMI A TEXTY Køivky (Curves) Plochy (Surfaces) Práce s texty Tažení a tvarování u køivek Deformace objektu podle køivky META OBJEKTY MATERIÁLOVÉ NASTAVENÍ Materiály Ramp shadery Halo efekty Node editor a materiály TEXTURY Textury a materiál Tvorba textur Environment mapping Displacement mapping Vkládání 2D obrázku do 3D scény A Obsah a úvod 5

6 11.6 UV mapování Modifikátor UVProject SVÌTLA Typy svìtel Volumetrické svìtlo Umis ování svìtel do scény PRÁCE S KAMEROU OKOLÍ SCÉNY Mlha Hvìzdy Ambient occlusion ROZŠÍØENÉ MOŽNOSTI RENDERINGU Renderovací hladiny Kompozitní Node editor Zapékání textur Panoramatický rendering Rendering se zvýraznìnými hranami Ray tracing Radiosita OUTLINER ANIMACE Vytvoøení jednoduché animace Animace v IPO editoru Sledování objektu a pohyb objektu po køivce Animace deformací objektù Animace pohybù (character animation) Video sequence editor Pavel Pokorný: Blender nauète se 3D grafiku A

7 18 ÈÁSTICOVÉ SYSTÉMY A EFEKTY Objekty jako èástice Modifikátor Explode Statické èástice Simulace látek Simulace pružných objektù Fluidní dynamika Efekty Build a Wave PYTHON SKRIPTY L-system skript Skript Gen REJSTØÍK Kontakty na prodejny technické literatury A Obsah a úvod 7

8 ÚVOD Historie poèítaèové grafiky sahá do padesátých let minulého století. Stejnì jako jiné obory lidské èinnosti, i poèítaèová grafika prodìlala bouølivý vývoj, který byl ovlivnìn zejména možnostmi jejího uplatnìní. V dnešní dobì se s ní mùžeme setkat v mnoha oblastech napø. v reklamní a umìlecké tvorbì, pøípravì publikací (DTP), u konstrukèních návrhù (CAD), grafické komunikaci (ikony), pøi znázornìní údajù (grafy, diagramy) nebo zpracování obrazu (úprava fotografií apod.). S nárùstem výkonù poèítaèù se v dnešní dobì stále více využívá a uplatòuje 3D poèítaèová grafika. A to nejen v oblasti již zmínìných konstrukèních návrhù, ale i v oblastech poèítaèových her nebo filmové tvorby. Pro konkrétní úkony na poèítaèi se používají specializované softwarové nástroje. To stejné platí i v 3D poèítaèové grafice. Práce s takovými nástroji bývá pro zaèáteèníka velice obtížná. Zvládnutí pokroèilých grafických technik je otázkou intenzivního vìnování se danému programu mìsíce, ba i léta. A to nemluvíme o grafickém cítìní. Každý software je jen prostøedek, kterým nìco vytváøíme. Pokud se pouze nauèíme ovládat nìkterý z grafických programù (by na velmi vysoké úrovni), nemùžeme oèekávat, že budeme umìt vytváøet dokonalé filmové scény, které je možné vidìt na plátnech kin èi televizních obrazovkách. K tomu je tøeba znát i spoustu jiných vìcí, vìdìt nìco o kompozici a koncepci obrazu, atd. Ale to již odboèujeme. Kniha, kterou právì držíte v ruce, se tìmto tématùm nevìnuje. Celá je vìnována popisu jednoho 3D grafického programu. Tímto programem je Blender. Kniha je urèena pøedevším zaèáteèníkùm a zájemcùm o 3D grafiku, kteøí by do dané oblasti chtìli proniknout hloubìji. Zkušenìjší uživatelé zde možná nenajdou vše, co by potøebovali. Ono napsat takovou knihu, která by obsahovala všechno o takovém programu ani nejde. Publikace o Blenderu by mohla mít nìkolikanásobnì více stránek, a pøesto by neobsahovala vše. Kromì toho vznikají v pravidelných èasových intervalech nové verze s novými nástroji a pozmìnìnými nìkterými staršími. Taková publikace by pak ztrácela na aktuálnosti. Jak je uvedeno v pøedchozím odstavci, kniha je urèena pøedevším zaèáteèníkùm. Tìmi zaèáteèníky jsou mínìni uživatelé, kteøí se chtìjí nauèit pracovat s 3D grafikou v Blenderu. Nejsou jimi mínìni zaèínající poèítaèoví uživatelé. Pøi studiu této knihy pøedpokládáme, že uživatel ví, co je soubor, adresáø a zná základní práce s nimi. Taktéž pøedpokládáme, že má alespoò základní zkušenosti s grafickým prostøedím tøeba i jiného programu (ví co jsou to ikony, tlaèítka, jak fungují rozbalovací nabídky pøíkazù) a má základní vìdomosti o poèítaèové grafice (ví jaký je rozdíl mezi rastrovou a vektorovou grafikou, co je to a jak funguje 3D souøadnicový systém, atd.). Jednodušší studium budou mít také uživatelé, kteøí znají alespoò základy anglického jazyka. CO JE TO BLENDER? Blender je software pro 3D modelování, animaci, tvorbu her, rendering a pøehrávání. Je to program, který je založeny na grafické knihovnì OpenGL. Díky tomu je dostupný 8 Pavel Pokorný: Blender nauète se 3D grafiku A

9 pro velké množství operaèních systémù jako je Windows, Linux, Irix, Sun Solaris, FreeBSD nebo Mac OS X. Další výhodou Blenderu je, že je k dispozici zcela zdarma, a to vèetnì zdrojových kódù. Ti uživatelé, kteøí jsou zbìhlí v programování, si proto mohou program zkompilovat i sami. Samozøejmì, že existuje spousta jiných programù, které mají stejné èi podobné zamìøení jako Blender a disponují i silnìjšími nástroji. Jmenujme napøíklad 3D Studio Max, Maya, Lightwave, Cinema 4D, Rhinoceros. Tyto programy se øadí mezi profesionální a lze v nich provádìt pro laika až neskuteèné vìci, které lze vidìt v mnohých multimediálních prezentacích, poèítaèových hrách èi filmových scénách. Již nìkolik let se produkují filmy, které byly kompletnì vytvoøeny na poèítaèi s použitím nìkterého z tìchto jmenovaných programù. Takto vytvoøených filmù stále více narùstá a i v bìžnì vytváøených filmech se scény a efekty, vytvoøené tìmito programy, používají èím dál tím èastìji. Dùvodem nejsou jen možnosti souèasných poèítaèù, ale i ekonomické hledisko. Dá se tak ušetøit nemálo finanèních prostøedkù. Není možné pøesnì øíci, který z jmenovaných programù je nejlepší. Každý z nich má nìjaké charakteristické vlastnosti (tím pádem pøednosti a nedostatky). Obecnì lze øíci, že je celkem jedno, který program zaène zájemce o 3D grafiku používat, dùležité je nauèit se zvolený nástroj dokonale ovládat. Postupem èasu je možné pøejít na program, který se zdá lepší. PROÈ PRÁVÌ BLENDER Dùvodù, proè jsem se rozhodl napsat knihu Blenderu, bylo nìkolik. O prvním z nich jsem se již zmínil. Je zcela zdarma (jedna licence jiných, výše zmiòovaných komerèních programù, obvykle stojí desetitisíce až statisíce). Tím pádem otevírá oblast pro zaèínající zájemce o 3D grafiku, aniž by museli do programu investovat finanèní prostøedky. Dalším dùvodem je jeho velikost a hardwarová nenároènost. Velikost instalaèního souboru aktuální verze 2.46 je pøibližnì 9 MB a po instalaci zabírá místo na disku okolo 30 MB. Vzhledem k možnostem, kterými tento program disponuje, se to zdá až neuvìøitelné. Jeho rychlost a výkonnost pochopitelnì závisí na konfiguraci poèítaèe. Nejdùležitìjší komponentou pro takovýto program je samozøejmì grafická karta. Na domovských internetových stránkách Blenderu [1] se nachází velký test porovnání rychlosti pro rùzné operaèní systémy a grafické karty. Nicménì program funguje i na dnes již historických 3Dfx kartách Banshee ve Windows 98. Stejnì jako u jiných programù, je i Blender neustále vyvíjen a pravidelnì vznikají nové verze, ve kterých jsou implementované nové funkce a rozšíøené možnosti. Díky tomuto, a více než desetileté historii vývoje, jeho popularita neustále narùstá a pracuje s ním obrovské množství poèítaèových uživatelù. To dokládají i údaje od tvùrcù tohoto programu, kteøí na vývojáøských www stránkách Blenderu [1] uvedli, že za prvních osm mìsícù roku 2005 mìli více než 2 milióny downloadù. Vra me se ale zpìt k další charakteristice programu. Doposud jsme hovoøili pouze o výhodách Blenderu. Pokud bychom mìli jmenovat nìjakou nevýhodu programu, tak A Obsah a úvod 9

10 to na první pohled bude zøejmì uživatelské prostøedí. Abychom ale byli pøesní, ono to uživatelské prostøedí je vytvoøeno dobøe a tlaèítka pøíkazù jsou umístìna pøehlednì a logicky. To však oceníte, až se s programem blíže seznámíte. Pro úplného zaèáteèníka bude zorientovat se v prostøedí programu a nauèit se s ním pracovat možná trochu problém. To se týká pøedevším uživatelù Windows. Napøíklad funkèní klávesa F1 nevyvolá nápovìdu, tak, jak jsou uživatelé operaèního systému firmy Microsoft zvyklí, ale otevírá nový soubor (což je v programech vytvoøených pro Windows zpravidla kombinace kláves CTRL + O). Podobnì nelze napøíklad využít schránku na pøenášení objektù z jedné scény do druhé (vkládat objekty mezi scénami pochopitelnì jde, ale provádí se to jiným zpùsobem viz dále). Tento zpùsob ovládání je dán multiplatformností, o které bylo zmínìno na zaèátku této kapitoly. Proto, pokud se vám z tohoto dùvodu bude práce s tímto programem zdát zpoèátku obtížná, nenechte se odradit. KONCEPCE KNIHY Po obsahové stránce jsem knihu psal jako referenèní pøíruèku s postupným popisem nejpodstatnìjších funkcí programu v oblasti modelování, renderingu a animací, které najdete pro verzi 2.46 (v dobì psaní této knihy jde o nejnovìjší oficiální verzi programu). Nenajdete zde ovšem nic o tématu tvorby her v Blenderu, a také o Python skriptech je zde pojednáno jen velice struènì. Obì tato témata jsou pomìrnì rozsáhlá (zvláštì Python) a zasloužila by si samostatnou publikaci. Pøesto tedy, že je v této knize uveden zejména popis funkcí, snažil jsem se co nejvíce témat doplnit ukázkovými pøíklady. Ty by mìly pomoci zvláštì zaèáteèníkùm. Zároveò všem uživatelùm, kteøí to s 3D grafikou myslí opravdu vážnì, doporuèuji soubìžnì s touto publikací navštívit internetové adresy, jejichž seznam je uveden na konci této knihy. Na nich najdete nejen spoustu dalších pøíkladù a tutoriálù, ale i námìty, jakým smìrem se vydat dále v této oblasti, která je bezesporu velice zajímavá. Pøíklady, které jsou v této knize uvedeny, pochopitelnì mùžete vytváøet zcela sami. Pokud byste s nimi mìli potíže, mùžete pøíslušné soubory získat zdarma z internetu staèí navštívit www stránky vydavatelství BEN technická literatura. Snahou bylo, aby na sebe jednotlivé kapitoly navazovaly od poèáteèního seznámení s Blenderem až po proniknutí do hloubky tohoto vynikajícího programu. Protože jsou však jednotlivé èásti na sobì hodnì závislé, èasto se v textu ètenáø setká s odkazy do jiných pasáží textu. V pøípadì, že na takový text ètenáø narazí a na první pohled se nebude zdát pøíliš srozumitelný, mùže pøíslušnou èást pøeskoèit a vrátit se k ní poté, co budou osvìtleny pøíslušné navazující èásti. Protože je prostøedí programu ryze anglické, v knize jsou èasto použita anglická slova (soubory, pøíkazy, èi nabídky menu). Pro lepší èitelnost jsou tato slova oddìlena od okolního textu tak, že jsou psána kurzívou. Klávesové zkratky pøíkazù jsou v textu psány tuènì a velkými písmeny. Desetinná èísla jsou z programátorských dùvodù zapsána s desetinnou teèkou místo èárkou. 10 Pavel Pokorný: Blender nauète se 3D grafiku A

Jiøí Sedláèek E-KOMERCE INTERNETOVÝ A MOBIL MARKETING Praha 2006 Pøíruèka se zabývá komerèním využitím Internetu a mobilních technologií, pøedevším e-komercí, internetovým a mobil marketingem Je urèena

Více

ÚVOD DO TYPOGRAFIE A POČÍTAČOVÉ GRAFIKY. Vladimír P. Polách

ÚVOD DO TYPOGRAFIE A POČÍTAČOVÉ GRAFIKY. Vladimír P. Polách ÚVOD DO TYPOGRAFIE A POČÍTAČOVÉ GRAFIKY Vladimír P. Polách Univerzita Palackého v Olomouci 2008 1 T E Č R 1. vydání Vladimír P. Polách, 2008 ISBN 978-80-244-2063-9 2 OBSAH 1 DTP, pre-press a ti jiní 5

Více

Doplòující komerèní materiály vhodné pro výuku v základním kurzu vèetnì cvièného testu najdete napø. na http://vyuka.ceskaskola.cz

Doplòující komerèní materiály vhodné pro výuku v základním kurzu vèetnì cvièného testu najdete napø. na http://vyuka.ceskaskola.cz Copyright Ing. Pavel Roubal, Bratøice 67, 395 01 Pacov. Žádná èást této publikace nesmí být bez souhlasu autora kopírována, tištìna, reprodukována, uchovávána na elektronických médiích nebo rozesílána.

Více

ústav pro výzkum informaèních technologií støední odborné školy Interdact

ústav pro výzkum informaèních technologií støední odborné školy Interdact id ústav pro výzkum informaèních technologií støední odborné školy Interdact kvìten/èerven 2013 upravená verze - únor 2014 vedoucí ústavu: BA Ondøej Drudik grafický návrh, návrh rozložení: Marek Šimr editor:

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX. Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX. Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014 ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014 Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí Vážení ètenáøi, stalo se už tradicí, že jednou za rok oslovujeme formou tohoto firemního Magazínu

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX SPOLEÈNÌ PØES PØEKÁŽKY K CÍLI WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2015

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX SPOLEÈNÌ PØES PØEKÁŽKY K CÍLI WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2015 ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2015 SPOLEÈNÌ PØES PØEKÁŽKY K CÍLI Vážení zákazníci a partneøi, milí pøátelé, náš obor (IT) je velmi nároèný a dynamický, protože se poøád

Více

( obchodní sí specializovaných prodejen Centrála Praha 10 Pouhých 200 metrù od stanice metra Strašnická (trasa A). Prodejna Po Pá 9 00 18 00 So*) 9 00 12 00 tel.: 274 820 211, 274 818 412 e-mail: praha10@ben.cz

Více

Poèítaèová grafika v pøedtiskových operacích

Poèítaèová grafika v pøedtiskových operacích UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra polygrafie a fotofyziky Poèítaèová grafika v pøedtiskových operacích Ing. Miroslav Fribert, Dr. Polygrafické sešity 3 (1998) OBSAH 1. Technické

Více

world Pøípadové studie WEBCOM a.s. lépe a hodnotnìji ready Navision Financials jsou Windows 2000 ELIT, STIHL, ENERGOVOD BØEZEN 2000

world Pøípadové studie WEBCOM a.s. lépe a hodnotnìji ready Navision Financials jsou Windows 2000 ELIT, STIHL, ENERGOVOD BØEZEN 2000 BERICHTE INFORMACE NEWS NOVINKY FACTS ZPRÁVY RUND Z UM NAVISION BØEZEN 2000 world Pøípadové studie ELIT, STIHL, ENERGOVOD Na návštìvì u spoleènosti WEBCOM a.s. S pøáteli se øeší vìci lépe a hodnotnìji

Více

Petr Seidl 2. ArcFM 8 Water 5 Ing. Vladimír Hudec

Petr Seidl 2. ArcFM 8 Water 5 Ing. Vladimír Hudec o b s a h R E V U E 1 ú v o d Petr Seidl 2 t é m a ArcGIS - nová rodina produktù firmy ESRI 3 Dr. David J. Maguire - øeditel oddìlení produktù, ESRI ArcFM 8 Water 5 Ing. Vladimír Hudec Budoucnost GIS ve

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Pochoutky nejen pro kanceláøské myšky.

Pochoutky nejen pro kanceláøské myšky. ( p r o d u k t y) Kanceláøské balíky, a zejména textové procesory a tabulkové kalkulátory, patøí k nejvíce užívaným programùm na osobních poèítaèích. Podíváme se, jaké alternativy má èeský uživatel pracující

Více

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004 ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví Úvodní pøíruèka Ježek software 2004 Podvojné úèetnictví STEREO - Úvodní pøíruèka 1 OBSAH ÚVOD...3 INSTALACE...4 Spuštìní instalace...

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013. STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013. STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013 STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT Vážení ètenáøi, na stránkách našeho informaèního Magazínu vás pravidelnì informujeme

Více

Univerzální mìøicí program EfLab

Univerzální mìøicí program EfLab Univerzální mìøicí program EfLab Pøíruèka uživatele tel./fax. (02) 75 59 26, (02) 71 00 52 62-3 http//www.ippmeasure.com e-mail : info@ippmeasure.com Práèská 53 106 00 Praha 10 Czech Obsah i O kapitolách

Více

Nemyslete jako èlovìk Channelované odpovìdi na základní otázky Kryon Kniha 2 Translation from the English language edition: Don t Think Like a Human! Channelled answers to basic questions Copyright 1994

Více

ARCHIV ÈESKÉHO WEBU V ROCE 3

ARCHIV ÈESKÉHO WEBU V ROCE 3 ARCHIV ÈESKÉHO WEBU V ROCE 3 Petr Žabièka Moravská zemská knihovna, Brno Projekt Webarchiv (webarchiv.nkp.cz) se letos dostává do tøetího roku své existence. Na konci loòského roku byla odevzdána závìreèná

Více

Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu:

Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu: Zaèínáme s Money S3 V pøípadì potíží: Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu: ON-Line zdroje informací: Rozcestník technické

Více

KYLIX v pøíkladech LIBOR FORST A TOMÁŠ HOLAN Praha 2003 Libor Forst a Tomáš Holan KYLIX V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Váš partner T-Mobile Internet rychleji a levnìji Co je sociální marketing? Professional

Váš partner T-Mobile Internet rychleji a levnìji Co je sociální marketing? Professional Váš partner T-Mobile Internet rychleji a levnìji Co je sociální marketing? Professional ètvrtletník pro firemní zákazníky spoleènosti T-Mobile èíslo 3 øíjen 2007 obsah 3 Obsah Služby/T-Mobile 4 Partnerská

Více

èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou

èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou OBSAH èíslo 2/2011 Využívání psù u SBS 2 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou 3 Vážení ètenáøi, doba dovolených, èasu relaxování a užívání si zaslouženého

Více

VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ III. CENTER. Richard Papík Ústav informaèních studií a knihovnictví FF UK

VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ III. CENTER. Richard Papík Ústav informaèních studií a knihovnictví FF UK VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ III. DIALOGOVÉ SLUŽBY SVÌTOVÝCH DATABÁZOVÝCH CENTER Richard Papík Ústav informaèních studií a knihovnictví FF UK Mít odvahu, hledat, najít a nevzdávat se! Alfred Tennyson, anglický

Více

METODIKA STACIONÁØE. poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory

METODIKA STACIONÁØE. poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory METODIKA STACIONÁØE poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory Autoøi a spolupracovníci: Drahomíra Ziffrová Jana Pecháèková Zuzana Paverová Michaela Mošová Kateøina Lamèíková

Více

Tabulka pro zaèáteèníky. Tabulka. zaèáteèníky. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky

Tabulka pro zaèáteèníky. Tabulka. zaèáteèníky. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internet Internetová komunikace Grafika pro zaèáteèníky

Více

( poboèky, kontakty, telefony, výstavy Centrála Praha 10 Pouhých 200 metrù od stanice metra Strašnická Velkoobchodní distribuce pro støední a východní Èechy Prodejna Po Pá 9 00 18 00 So 9 00 12 00 tel

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

VÝUKOVÉ PROGRAMY, GRAFICKÉ APLIKACE COREL, ADOBE A MACROMEDIA, OCHRANA PC A SPRÁVA UÈEBNY

VÝUKOVÉ PROGRAMY, GRAFICKÉ APLIKACE COREL, ADOBE A MACROMEDIA, OCHRANA PC A SPRÁVA UÈEBNY VÝUKOVÉ PROGRAMY, GRAFICKÉ APLIKACE COREL, ADOBE A MACROMEDIA, OCHRANA PC A SPRÁVA UÈEBNY 2007-2008 PRO ŠKOLY SOFTWARE KATALOG www.terasoft.cz tel.:311 513 316 e-mail: info@terasoft.cz Pár slov úvodem

Více

WWW.RADiOSCAMATORUL.Hi2.RO

WWW.RADiOSCAMATORUL.Hi2.RO ROÈNÍK III/1998. ÈÍSLO 7 V TOMTO SEŠITÌ Náš rozhovor... 1 AR seznamuje: Pøehrávaè DVD 930... 3 Nové knihy... 4 AR mládeži: Základy elektrotechniky (pokraèování)... 5 Jednoduchá zapojení pro volný èas...

Více

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST ARCHITEKTONICKÁ VIZUALIZACE V BLENDERU 2.6. Antonín Šmíd

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST ARCHITEKTONICKÁ VIZUALIZACE V BLENDERU 2.6. Antonín Šmíd STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST ARCHITEKTONICKÁ VIZUALIZACE V BLENDERU 2.6 České Budějovice 2013 STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Obor SOČ: 18. Informatika ARCHITEKTONICKÁ VIZUALIZACE V BLENDERU 2.6 ARCHITECTURE

Více