Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Pavel Pokorný BLENDER nauète se 3D grafiku 2. aktualizované a rozšíøené vydání Praha 2009

2 PODÌKOVÁNÍ Chtìl bych podìkovat pøedevším Pavlovi Èernohousovi, který mi pomohl se s Blenderem seznámit a poznat, o jak výborný program ve své oblasti jde. Pøedevším jeho èlánky, které jsem nalezl na internetu a rady mi velice pomohly proniknout hluboko do nitra Blenderu. Podìkování patøí i Veronice Bártové za pomoc pøi aktualizaci této knihy. Ale podìkování patøí i mnoha dalším lidem, kteøí se v nejrùznìjších návodech a diskusních fórech rádi podìlili o svoje poznatky i zkušenosti. V neposlední øadì bych chtìl podìkovat všem lidem v mém blízkém okolí, jejichž vìtší èi menší pomoc, trpìlivost a tolerance mi umožnily tuto knihu napsat. Autor Tato publikace vznikla za podpory výzkumného zámìru MSM Ing. Pavel Pokorný, Ph.D. Blender nauète se 3D grafiku Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk, fotokopie, mikrofilm nebo jiný postup), zadána do informaèního systému nebo pøenášena v jiné formì èi jinými prostøedky. Autor a nakladatelství nepøejímají záruku za správnost tištìných materiálù. Pøedkládané informace jsou zveøejnìny bez ohledu na pøípadné patenty tøetích osob. Nároky na odškodnìní na základì zmìn, chyb nebo vynechání jsou zásadnì vylouèeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky použité v této knize jsou majetkem jejich vlastníkù. Uvedením nejsou zpochybnìna z toho vyplývající vlastnická práva. Veškerá práva vyhrazena Ing. Pavel Pokorný Ph.D., Praha 2009 Nakladatelství BEN technická literatura, Vìšínova 5, Praha 10 Pavel Pokorný: Blender nauète se 3D grafiku BEN technická literatura, Praha vydání ISBN

3 Obsah 1 HISTORICKÝ VÝVOJ BLENDERU Verze 2.30 (øíjen 2003) Verze 2.35 (listopad 2004) Verze 2.40 (prosinec 2005) Verze 2.41 (leden 2006) Verze 2.42 (kvìten 2006) Verze 2.43 (únor 2007) Verze 2.44 (kvìten 2007) Verze 2.45 (listopad 2007) Verze 2.46 (kvìten 2008) Verze 2.47 (srpen 2008) CO LZE V BLENDERU PROVÁDÌT Rozhraní Modelování Animace Stínování a Rendering Fyzika, èásticové systémy a efekty Realtime 3D/tvorba her Soubory INSTALACE BLENDERU Windows Linux POPIS PROSTØEDÍ A ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ BLENDERU Typy oken Uživatelské nastavení Práce se soubory Nastavení vlastního prostøedí Základní práce s oknem 3D View A Obsah a úvod 3

4 4.6 Obrazovky a scény Hladiny Okno Buttons Window VYRENDEROVÁNÍ SCÉNY A VÝSTUPNÍ NASTAVENÍ Nastavení renderingu a renderování Tipy pro renderování OBJEKTY VE SCÉNÌ A ZÁKLADNÍ PRÁCE S NIMI Objektový a editaèní mód Základní editaèní pøíkazy Pøíkazy transformací Manipulátory Práce se støedovým bodem a zarovnávání Uchycení objektù Skupiny objektù Rodièovská vazba seskupení objektù Modifikátory Zpùsoby zobrazení PRÁCE S MESH OBJEKTY Mesh objekty a editaèní mód Práce s mesh objekty v editaèním módu Tažení (Extrude) Rozdìlení (Subdivide) Magnetické pole (Proportional editing tool) Zaoblování (Bevel) Modelovací zpùsob sculpt Zakøivení (Warp tool) Hák (Hooks) Subsurf Multires Decimátor (Decimate) Pavel Pokorný: Blender nauète se 3D grafiku A

5 7.13 Rozøezávání (Knife) Využití šumu pøi modelování Modifikátor Cast Modelování podle obrázku na pozadí Rotace profilu kolem osy (Spin, Spin Dup) Šroubovice (Screw) Modifikátor Array Lattice Modifikátor Mesh Deform Rip tool Váha vertexù Booleovské operace PRÁCE S KØIVKAMI, PLOCHAMI A TEXTY Køivky (Curves) Plochy (Surfaces) Práce s texty Tažení a tvarování u køivek Deformace objektu podle køivky META OBJEKTY MATERIÁLOVÉ NASTAVENÍ Materiály Ramp shadery Halo efekty Node editor a materiály TEXTURY Textury a materiál Tvorba textur Environment mapping Displacement mapping Vkládání 2D obrázku do 3D scény A Obsah a úvod 5

6 11.6 UV mapování Modifikátor UVProject SVÌTLA Typy svìtel Volumetrické svìtlo Umis ování svìtel do scény PRÁCE S KAMEROU OKOLÍ SCÉNY Mlha Hvìzdy Ambient occlusion ROZŠÍØENÉ MOŽNOSTI RENDERINGU Renderovací hladiny Kompozitní Node editor Zapékání textur Panoramatický rendering Rendering se zvýraznìnými hranami Ray tracing Radiosita OUTLINER ANIMACE Vytvoøení jednoduché animace Animace v IPO editoru Sledování objektu a pohyb objektu po køivce Animace deformací objektù Animace pohybù (character animation) Video sequence editor Pavel Pokorný: Blender nauète se 3D grafiku A

7 18 ÈÁSTICOVÉ SYSTÉMY A EFEKTY Objekty jako èástice Modifikátor Explode Statické èástice Simulace látek Simulace pružných objektù Fluidní dynamika Efekty Build a Wave PYTHON SKRIPTY L-system skript Skript Gen REJSTØÍK Kontakty na prodejny technické literatury A Obsah a úvod 7

8 ÚVOD Historie poèítaèové grafiky sahá do padesátých let minulého století. Stejnì jako jiné obory lidské èinnosti, i poèítaèová grafika prodìlala bouølivý vývoj, který byl ovlivnìn zejména možnostmi jejího uplatnìní. V dnešní dobì se s ní mùžeme setkat v mnoha oblastech napø. v reklamní a umìlecké tvorbì, pøípravì publikací (DTP), u konstrukèních návrhù (CAD), grafické komunikaci (ikony), pøi znázornìní údajù (grafy, diagramy) nebo zpracování obrazu (úprava fotografií apod.). S nárùstem výkonù poèítaèù se v dnešní dobì stále více využívá a uplatòuje 3D poèítaèová grafika. A to nejen v oblasti již zmínìných konstrukèních návrhù, ale i v oblastech poèítaèových her nebo filmové tvorby. Pro konkrétní úkony na poèítaèi se používají specializované softwarové nástroje. To stejné platí i v 3D poèítaèové grafice. Práce s takovými nástroji bývá pro zaèáteèníka velice obtížná. Zvládnutí pokroèilých grafických technik je otázkou intenzivního vìnování se danému programu mìsíce, ba i léta. A to nemluvíme o grafickém cítìní. Každý software je jen prostøedek, kterým nìco vytváøíme. Pokud se pouze nauèíme ovládat nìkterý z grafických programù (by na velmi vysoké úrovni), nemùžeme oèekávat, že budeme umìt vytváøet dokonalé filmové scény, které je možné vidìt na plátnech kin èi televizních obrazovkách. K tomu je tøeba znát i spoustu jiných vìcí, vìdìt nìco o kompozici a koncepci obrazu, atd. Ale to již odboèujeme. Kniha, kterou právì držíte v ruce, se tìmto tématùm nevìnuje. Celá je vìnována popisu jednoho 3D grafického programu. Tímto programem je Blender. Kniha je urèena pøedevším zaèáteèníkùm a zájemcùm o 3D grafiku, kteøí by do dané oblasti chtìli proniknout hloubìji. Zkušenìjší uživatelé zde možná nenajdou vše, co by potøebovali. Ono napsat takovou knihu, která by obsahovala všechno o takovém programu ani nejde. Publikace o Blenderu by mohla mít nìkolikanásobnì více stránek, a pøesto by neobsahovala vše. Kromì toho vznikají v pravidelných èasových intervalech nové verze s novými nástroji a pozmìnìnými nìkterými staršími. Taková publikace by pak ztrácela na aktuálnosti. Jak je uvedeno v pøedchozím odstavci, kniha je urèena pøedevším zaèáteèníkùm. Tìmi zaèáteèníky jsou mínìni uživatelé, kteøí se chtìjí nauèit pracovat s 3D grafikou v Blenderu. Nejsou jimi mínìni zaèínající poèítaèoví uživatelé. Pøi studiu této knihy pøedpokládáme, že uživatel ví, co je soubor, adresáø a zná základní práce s nimi. Taktéž pøedpokládáme, že má alespoò základní zkušenosti s grafickým prostøedím tøeba i jiného programu (ví co jsou to ikony, tlaèítka, jak fungují rozbalovací nabídky pøíkazù) a má základní vìdomosti o poèítaèové grafice (ví jaký je rozdíl mezi rastrovou a vektorovou grafikou, co je to a jak funguje 3D souøadnicový systém, atd.). Jednodušší studium budou mít také uživatelé, kteøí znají alespoò základy anglického jazyka. CO JE TO BLENDER? Blender je software pro 3D modelování, animaci, tvorbu her, rendering a pøehrávání. Je to program, který je založeny na grafické knihovnì OpenGL. Díky tomu je dostupný 8 Pavel Pokorný: Blender nauète se 3D grafiku A

9 pro velké množství operaèních systémù jako je Windows, Linux, Irix, Sun Solaris, FreeBSD nebo Mac OS X. Další výhodou Blenderu je, že je k dispozici zcela zdarma, a to vèetnì zdrojových kódù. Ti uživatelé, kteøí jsou zbìhlí v programování, si proto mohou program zkompilovat i sami. Samozøejmì, že existuje spousta jiných programù, které mají stejné èi podobné zamìøení jako Blender a disponují i silnìjšími nástroji. Jmenujme napøíklad 3D Studio Max, Maya, Lightwave, Cinema 4D, Rhinoceros. Tyto programy se øadí mezi profesionální a lze v nich provádìt pro laika až neskuteèné vìci, které lze vidìt v mnohých multimediálních prezentacích, poèítaèových hrách èi filmových scénách. Již nìkolik let se produkují filmy, které byly kompletnì vytvoøeny na poèítaèi s použitím nìkterého z tìchto jmenovaných programù. Takto vytvoøených filmù stále více narùstá a i v bìžnì vytváøených filmech se scény a efekty, vytvoøené tìmito programy, používají èím dál tím èastìji. Dùvodem nejsou jen možnosti souèasných poèítaèù, ale i ekonomické hledisko. Dá se tak ušetøit nemálo finanèních prostøedkù. Není možné pøesnì øíci, který z jmenovaných programù je nejlepší. Každý z nich má nìjaké charakteristické vlastnosti (tím pádem pøednosti a nedostatky). Obecnì lze øíci, že je celkem jedno, který program zaène zájemce o 3D grafiku používat, dùležité je nauèit se zvolený nástroj dokonale ovládat. Postupem èasu je možné pøejít na program, který se zdá lepší. PROÈ PRÁVÌ BLENDER Dùvodù, proè jsem se rozhodl napsat knihu Blenderu, bylo nìkolik. O prvním z nich jsem se již zmínil. Je zcela zdarma (jedna licence jiných, výše zmiòovaných komerèních programù, obvykle stojí desetitisíce až statisíce). Tím pádem otevírá oblast pro zaèínající zájemce o 3D grafiku, aniž by museli do programu investovat finanèní prostøedky. Dalším dùvodem je jeho velikost a hardwarová nenároènost. Velikost instalaèního souboru aktuální verze 2.46 je pøibližnì 9 MB a po instalaci zabírá místo na disku okolo 30 MB. Vzhledem k možnostem, kterými tento program disponuje, se to zdá až neuvìøitelné. Jeho rychlost a výkonnost pochopitelnì závisí na konfiguraci poèítaèe. Nejdùležitìjší komponentou pro takovýto program je samozøejmì grafická karta. Na domovských internetových stránkách Blenderu [1] se nachází velký test porovnání rychlosti pro rùzné operaèní systémy a grafické karty. Nicménì program funguje i na dnes již historických 3Dfx kartách Banshee ve Windows 98. Stejnì jako u jiných programù, je i Blender neustále vyvíjen a pravidelnì vznikají nové verze, ve kterých jsou implementované nové funkce a rozšíøené možnosti. Díky tomuto, a více než desetileté historii vývoje, jeho popularita neustále narùstá a pracuje s ním obrovské množství poèítaèových uživatelù. To dokládají i údaje od tvùrcù tohoto programu, kteøí na vývojáøských www stránkách Blenderu [1] uvedli, že za prvních osm mìsícù roku 2005 mìli více než 2 milióny downloadù. Vra me se ale zpìt k další charakteristice programu. Doposud jsme hovoøili pouze o výhodách Blenderu. Pokud bychom mìli jmenovat nìjakou nevýhodu programu, tak A Obsah a úvod 9

10 to na první pohled bude zøejmì uživatelské prostøedí. Abychom ale byli pøesní, ono to uživatelské prostøedí je vytvoøeno dobøe a tlaèítka pøíkazù jsou umístìna pøehlednì a logicky. To však oceníte, až se s programem blíže seznámíte. Pro úplného zaèáteèníka bude zorientovat se v prostøedí programu a nauèit se s ním pracovat možná trochu problém. To se týká pøedevším uživatelù Windows. Napøíklad funkèní klávesa F1 nevyvolá nápovìdu, tak, jak jsou uživatelé operaèního systému firmy Microsoft zvyklí, ale otevírá nový soubor (což je v programech vytvoøených pro Windows zpravidla kombinace kláves CTRL + O). Podobnì nelze napøíklad využít schránku na pøenášení objektù z jedné scény do druhé (vkládat objekty mezi scénami pochopitelnì jde, ale provádí se to jiným zpùsobem viz dále). Tento zpùsob ovládání je dán multiplatformností, o které bylo zmínìno na zaèátku této kapitoly. Proto, pokud se vám z tohoto dùvodu bude práce s tímto programem zdát zpoèátku obtížná, nenechte se odradit. KONCEPCE KNIHY Po obsahové stránce jsem knihu psal jako referenèní pøíruèku s postupným popisem nejpodstatnìjších funkcí programu v oblasti modelování, renderingu a animací, které najdete pro verzi 2.46 (v dobì psaní této knihy jde o nejnovìjší oficiální verzi programu). Nenajdete zde ovšem nic o tématu tvorby her v Blenderu, a také o Python skriptech je zde pojednáno jen velice struènì. Obì tato témata jsou pomìrnì rozsáhlá (zvláštì Python) a zasloužila by si samostatnou publikaci. Pøesto tedy, že je v této knize uveden zejména popis funkcí, snažil jsem se co nejvíce témat doplnit ukázkovými pøíklady. Ty by mìly pomoci zvláštì zaèáteèníkùm. Zároveò všem uživatelùm, kteøí to s 3D grafikou myslí opravdu vážnì, doporuèuji soubìžnì s touto publikací navštívit internetové adresy, jejichž seznam je uveden na konci této knihy. Na nich najdete nejen spoustu dalších pøíkladù a tutoriálù, ale i námìty, jakým smìrem se vydat dále v této oblasti, která je bezesporu velice zajímavá. Pøíklady, které jsou v této knize uvedeny, pochopitelnì mùžete vytváøet zcela sami. Pokud byste s nimi mìli potíže, mùžete pøíslušné soubory získat zdarma z internetu staèí navštívit www stránky vydavatelství BEN technická literatura. Snahou bylo, aby na sebe jednotlivé kapitoly navazovaly od poèáteèního seznámení s Blenderem až po proniknutí do hloubky tohoto vynikajícího programu. Protože jsou však jednotlivé èásti na sobì hodnì závislé, èasto se v textu ètenáø setká s odkazy do jiných pasáží textu. V pøípadì, že na takový text ètenáø narazí a na první pohled se nebude zdát pøíliš srozumitelný, mùže pøíslušnou èást pøeskoèit a vrátit se k ní poté, co budou osvìtleny pøíslušné navazující èásti. Protože je prostøedí programu ryze anglické, v knize jsou èasto použita anglická slova (soubory, pøíkazy, èi nabídky menu). Pro lepší èitelnost jsou tato slova oddìlena od okolního textu tak, že jsou psána kurzívou. Klávesové zkratky pøíkazù jsou v textu psány tuènì a velkými písmeny. Desetinná èísla jsou z programátorských dùvodù zapsána s desetinnou teèkou místo èárkou. 10 Pavel Pokorný: Blender nauète se 3D grafiku A

JAN POŠTA DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Praha 2001 Jan Pošta DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Více

Pavel Kras Tvorba textù na PC T602 a WORD 6 Pøíruèka je urèena pøedevším zaèáteèníkùm, kteøí se rozhodli proniknout alespoò na pokraj poèítaèové problematiky Pomocí této pøíruèky se nauèíte nejen ovládat

Více

David Matoušek UDÌLEJTE SI Z PC generátor, èítaè, pøevodník, programátor Praha 2001 PODÌKOVÁNÍ Chtìl bych podìkovat panu Liboru Kubicovi z nakladatelství BEN technická literatura za cenné pøipomínky pøi

Více

D. Kováè, I. Kováèová, J. Kaòuch EMC Z HLEDISKA TEORIE A APLIKACE Praha 2006 Cílem publikace je seznámit ètenáøe se základními pojmy, legislativními a technickými požadavky kladenými na elektrotechnické

Více

PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX Jiøí Hrbáèek Praha 1998, BEN Jiøí Hrbáèek PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX lektor: RNDr Jiøí Poš Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

David Matoušek PRÁCE S INTELIGENTNÍMI LCD DISPLEJI Praha 2005 Komerèní využití stavebních návodù je povoleno jen s písemným souhlasem autora a nakladatelství. Soubory na CD-ROM mající pøímo vztah ke knize,

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Antonín Kamarýt Opakujeme si MATEMATIKU 3 doplnìné vydání Pøíprava k pøijímacím zkouškám na støední školy Pøíruèka má za úkol pomoci ètenáøùm pøipravit se k pøijímacím zkouškám na støední školu Pøíruèka

Více

KYLIX v pøíkladech LIBOR FORST A TOMÁŠ HOLAN Praha 2003 Libor Forst a Tomáš Holan KYLIX V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

KONFIGURACE ROZSÁHLÝCH DATOVÝCH SYSTÉMÙ V PROSTØEDÍ OPERAÈNÍHO SYSTÉMU UNIX Zdenìk Maøík Praha 2001 Motto: Moderní servery podnikové úrovnì vykazují velmi vysoké výkony a velmi vysoké teoretické konfiguraèní

Více

Antonín Juránek, Miroslav Hrabovský EAGLE návrhový systém plošných spojù pro zaèáteèníky uživatelská a referenèní pøíruèka 2005 Antonín Juránek, Miroslav Hrabovský EAGLE pro zaèáteèníky uživatelská a referenèní

Více

Ladislav Šmejkal Marie Martinásková PLC a automatizace 1 díl Základní pojmy, úvod do programování Kniha je prvním dílem trilogie o programovatelných automatech (systémech PLC, SPS), které jsou dnes jedním

Více

Alexandr Krejèiøík LINEÁRNÍ NAPÁJECÍ ZDROJE Praha 2001 Alexandr Krejèiøík LINEÁRNÍ NAPÁJECÍ ZDROJE Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Roman Neruda a Tomáš Holan C++ BUILDER V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožo

Roman Neruda a Tomáš Holan C++ BUILDER V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožo C++ BUILDER v pøíkladech ROMAN NERUDA TOMÁŠ HOLAN Praha 2002 Roman Neruda a Tomáš Holan C++ BUILDER V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo

Více

OBJEKTOVÉ PROGRAMOVÁNÍ V C++ V PŘÍKLADECH 8 Proudová knihovna 8.1 Hierarchie proudů... 8-1 8.2 Standardně zavedené proudy... 8-1 8.

OBJEKTOVÉ PROGRAMOVÁNÍ V C++ V PŘÍKLADECH 8 Proudová knihovna 8.1 Hierarchie proudů... 8-1 8.2 Standardně zavedené proudy... 8-1 8. David MATOUŠEK OBJEKTOVÉ PROGRAMOVÁNÍ V C++ V PØÍKLADECH Praha 2011 David Matoušek Objektové programování v C++ v pøíkladech Lektoroval Ing. Bohumil Brtník, Ph.D. Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství

Více

Jan Èihák Lucie Knejpová Lucie Pelikánová VISUAL BASIC sbírka øešených pøíkladù Praha 1998, BEN Pøíruèka je urèena pøedevším zaèáteèníkùm, u kterých se nepøedpokládá znalost nìjakého programovacího jazyk,

Více

KAREL ZAPLATÍLEK A BOHUSLAV DOÒAR MATLAB TVORBA UŽIVATELSKÝCH APLIKACÍ Praha 2004 Karel Zaplatílek a Bohuslav Doòar MATLAB tvorba uživatelských aplikací Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství

Více

Jiøí Hrbáèek Moderní uèebnice programování jednoèipových mikrokontrolérù PIC 1. díl První krùèky pøi tvorbì aplikace Praha 2004 První díl uèebnice se zabývá úplnými základy programování. Výuka probíhá

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Petr Skalický Procesory øady 8051 Pøíruèka je urèena pøedevším studentùm a zaèáteèníkùm, kteøí se rozhodli proniknout alespoò na pokraj problematiky monolitických mikropoèítaèù øady 8051 Pomocí této pøíruèky

Více

PROGRAMOVÁNÍ V JAZYCE C V PŘÍKLADECH 11 Dynamické datové struktury 11.1 Spojové struktury... 11-1 11.2 Příklad PROG_11-01... 11-2 11.

PROGRAMOVÁNÍ V JAZYCE C V PŘÍKLADECH 11 Dynamické datové struktury 11.1 Spojové struktury... 11-1 11.2 Příklad PROG_11-01... 11-2 11. David Matoušek Programování v jazyce C v pøíkladech Praha 2011 David Matoušek Programování v jazyce C v pøíkladech Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo

Více

Hana Šlachtová SUCHÉ STVBY konstrukce ze sádrokartonových a sádrovláknitých desek Praha 2005 Kniha Suché stavby je zamìøena na základní systémy konstrukcí ze sádrokartonových a sádrovláknitých materiálù.

Více

Podìkování: Výsledkù publikovaných v této knize bylo dosaženo také za podpory projektù GAÈR 101/06/P108 Výzkum simulaèního a experimentálního modelová

Podìkování: Výsledkù publikovaných v této knize bylo dosaženo také za podpory projektù GAÈR 101/06/P108 Výzkum simulaèního a experimentálního modelová Robert Grepl MODELOVÁNÍ MECHATRONICKÝCH SYSTÉMÙ V MATLAB SIMMECHANICS Praha 2007 Podìkování: Výsledkù publikovaných v této knize bylo dosaženo také za podpory projektù GAÈR 101/06/P108 Výzkum simulaèního

Více

Mikrokontroléry ATMEL AVR programování v jazyce Bascom Vladimír Váòa Praha 2004 Vladimír Váòa Mikrokontroléry ATMEL AVR programování v jazyce Bascom Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí

Více

Autor by chtìl podìkovat všem svým spolupracovníkùm a kolegùm, kteøí mu pomohli s pøípravou textu. K vydání knihy pøispìla firma Newport Electronics s

Autor by chtìl podìkovat všem svým spolupracovníkùm a kolegùm, kteøí mu pomohli s pøípravou textu. K vydání knihy pøispìla firma Newport Electronics s Pavel Nevøiva ANALÝZA SIGNÁLÙ A SOUSTAV Praha 2000 Autor by chtìl podìkovat všem svým spolupracovníkùm a kolegùm, kteøí mu pomohli s pøípravou textu. K vydání knihy pøispìla firma Newport Electronics spol.

Více

Kniha je urèena všem zájemcùm o teorii elektrických obvodù Poslouží jako pøíruèka pro praxi, ale i jako uèebnice pro studenty støedních a vysokých ško

Kniha je urèena všem zájemcùm o teorii elektrických obvodù Poslouží jako pøíruèka pro praxi, ale i jako uèebnice pro studenty støedních a vysokých ško Jiøí Myslík Elektrické obvody (Pøíruèka pro praxi a uèebnice pro støední a vysoké školy) Kniha je urèena všem zájemcùm o teorii elektrických obvodù Poslouží jako pøíruèka pro praxi, ale i jako uèebnice

Více

ELEKTRONICKÉ KONSTRUKCE pro zaèáteèníky JOSEF LDMN Praha 2001 Ing Josef Ladman ELEKTRONICKÉ KONSTRUKCE PRO ZÈÁTEÈNÍKY Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována

Více

Miroslav Arendáš, Milan Ruèka NABÍJEÈKY a NABÍJENÍ Praha 1999 Na vydání této knihy finanènì pøispìla firma AUTOBATERIE s r o, Èeská Lípa, dceøiná spoleènost spoleèného podniku VARTA BOSCH, vyrábìjící startovací

Více

Svetozar Majce, Libor Kubica a kol. HOLICE MEKKA RADIOAMATÉRÙ Vychází jako vzpomínka na 20 let radioamatérských setkání v Holicích srpen 2010 Autoøi dìkují tímto svým spolupracovníkùm: Radku Zouharovi

Více

Olga Tùmová Metrologie a hodnocení procesù Praha 2009 Publikace pojednává o teoretických problémech mìøení, metrologii a hodnocení procesù mìøicích, technologických nebo výrobních. Úvod je vìnován obecné

Více

Tomáš Flajzar GSM ALARM pøenos poplachu na mobilní telefon kompletní stavební návod GSM pageru vèetnì zdrojového programu 2005 www.flajzar.cz www.ben.cz Tomáš Flajzar GSM alarm pøenos poplachu na mobilní

Více

Ladislav Szántó MAXWELLOVY ROVNICE Praha 2003 Ladislav Szántó MAXWELLOVY ROVNICE Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Více

Jiøí Král ØEŠENÉ PØÍKLADY VE VHDL HRADLOVÁ POLE FPGA PRO ZAÈÁTEÈNÍKY Praha 2010 Upozornìní! Vážení ètenáøi, na naší webové adrese: http://shop.ben.cz/cz/121309 v sekci download, se nachází soubory ke stažení:

Více

Radislav Martinek SENZORY V PRÙMYSLOVÉ PRAXI Praha 2004 Radislav Martinek SENZORY V PRÙMYSLOVÉ PRAXI Ilustrace Viktorie Vlachová Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást

Více

Tato kniha popisuje výchozí stanoviska psychotroniky jako potenciální vìdní disciplíny Tvoøí ucelenou pracovní hypotézu pro realizaci základního výzku

Tato kniha popisuje výchozí stanoviska psychotroniky jako potenciální vìdní disciplíny Tvoøí ucelenou pracovní hypotézu pro realizaci základního výzku PSYCHOTRONIKA ZÁKLADNÍ TEORETICKÁ KONCEPCE Oldøich Válek Praha 2002 Tato kniha popisuje výchozí stanoviska psychotroniky jako potenciální vìdní disciplíny Tvoøí ucelenou pracovní hypotézu pro realizaci

Více

Jan Hájek ELEKTRONICKÉ HLEDAÈE Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Jan Hájek ELEKTRONICKÉ HLEDAÈE Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou Jan Hájek Elektronické hledaèe Praha 2001, AA Praha a BEN technická literatura Jan Hájek ELEKTRONICKÉ HLEDAÈE Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Michal Dobeš ZPRACOVÁNÍ OBRAZU A ALGORITMY V C# Praha 2008 Michal Dobeš Zpracování obrazu a algoritmy v C# Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Jan Hájek BLIKAÈE S ÈASOVAÈEM 555 Praha 2006, AA Praha a BEN technická literatura Jan Hájek BLIKAÈE S ÈASOVAÈEM 555 Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována

Více

TOMÁŠ HOLAN DELPHI v pøíkladech Praha 2001 Tomáš Holan DELPHI V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk,

Více

kap..2 Plochy (Surfaces) Plochy jsou rozšíøením NURBS køivek. Zatímco køivka NURBS používala jednorozmìrnou interpolaci (U), u ploch je navíc pøidán d

kap..2 Plochy (Surfaces) Plochy jsou rozšíøením NURBS køivek. Zatímco køivka NURBS používala jednorozmìrnou interpolaci (U), u ploch je navíc pøidán d Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Jan Hájek 2 ÈASOVAÈ 555 PRAKTICKÁ ZAPOJENÍ SE DVÌMA ÈASOVAÈI Praha 1998, AA Praha a BEN - technická literatura Jan Hájek 2 ÈASOVAÈ 555 Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

Jan Humlhans NÁBOJOVÉ PUMPY funkce, pøehled a použití Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmno

Jan Humlhans NÁBOJOVÉ PUMPY funkce, pøehled a použití Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmno Jan Humlhans NÁBOJOVÉ PUMPY funkce, pøehled a použití Praha 2002 Jan Humlhans NÁBOJOVÉ PUMPY funkce, pøehled a použití Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována

Více

INFORMACE A VNITØNÍ STRUKTURA VESMÍRU Prùzkum v informaèní fyzice Tom Stonier Praha 2002 Professor Tom Stonier, BA, MSc, PhD, FRSA University of Bradford West Yorkshire, DB7 1DP, UK Translation from the

Více

Jan Humlhans ZAJÍMAVÁ ZAPOJENÍ INSPIRACE KONSTRUKTÉRÙM Senzory a mìøení neelektrických velièin, usmìròovaèe a filtry, elektronické potenciometry, aktivní filtry, komparátory 3. díl Praha 2005 Jan Humlhans

Více

David Matoušek ÈÍSLICOVÁ TECHNIKA základy konstruktérské praxe Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována ne

David Matoušek ÈÍSLICOVÁ TECHNIKA základy konstruktérské praxe Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována ne David Matoušek ÈÍSLICOVÁ TECHNIKA ZÁKLADY KONSTRUKTÉRSKÉ PRAXE Praha 2001 David Matoušek ÈÍSLICOVÁ TECHNIKA základy konstruktérské praxe Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

Oldøich Kováø ELEKTRONIKA sbírka pøíkladù Oldøich Kováø ELEKTRONIKA - sbírka pøíkladù Recenzent èeského vydání: Ing Jiøí Hozman Recenzenti pùvodního slovenského vydání: Prof Ing Milan Kejzlar, CSc Doc

Více

Jan Humlhans ZAJÍMAVÁ ZAPOJENÍ INSPIRACE KONSTRUKTÉRÙM Zapojení s diodami LED, zapojení s optoèleny, rùzná zapojení, rejstøík 4. díl Praha 2005 Jan Humlhans ZAJÍMAVÁ ZAPOJENÍ 4. díl Bez pøedchozího písemného

Více

ALGORITMY ČÍSLICOVÉHO ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLŮ

ALGORITMY ČÍSLICOVÉHO ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLŮ Bohumil BRTNÍK, David MATOUŠEK ALGORITMY ÈÍSLICOVÉHO ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLÙ Praha 2011 Tato monografie vznikla pøedevším pro podporu výuky oboru Poèítaèové systémy na Vysoké škole polytechnické v Jihlavì.

Více

ELEKTRONICKÉ PRVKY 7 Výkonové a spínací aplikace tranzistorů 7.1 Ztrátový výkon a chlazení součástky... 7-1 7.2 První a druhý průraz bipolárního

ELEKTRONICKÉ PRVKY 7 Výkonové a spínací aplikace tranzistorů 7.1 Ztrátový výkon a chlazení součástky... 7-1 7.2 První a druhý průraz bipolárního Bohumil BRTNÍK, David MATOUŠEK ELEKTRONICKÉ PRVKY Praha 2011 Tato monografie byla vypracována a publikována s podporou Rozvojového projektu VŠPJ na rok 2011. Bohumil Brtník, David Matoušek Elektronické

Více

Ing Petr Kuba Ing Vladimír Vít TELEVIZNÍ TECHNIKA studiové zpracování televizního signálu Praha 2000 ANOTACE V rámci souboru publikací TELEVIZNÍ TECHNIKA vychází jako kniha D2 další díl popisující televizní

Více

Marcel Kreidl MÌØENÍ TEPLOTY SENZORY A MÌØICÍ OBVODY Kniha tvoøí první díl pøipravované edice senzorù neelektrických velièin. V knize jsou pøehlednì zpracovány fyzikální principy senzorù teploty a dle

Více

Josef Kameš ALTERNATIVNÍ POHON AUTOMOBILÙ 2004 Josef Kameš ALTERNATIVNÍ POHON AUTOMOBILÙ Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli

Více

Komerèní využití stavebních návodù je povoleno jen s písemným souhlasem autora a nakladatelství. Soubory na CD ROM mající pøímo vztah ke knize, které

Komerèní využití stavebních návodù je povoleno jen s písemným souhlasem autora a nakladatelství. Soubory na CD ROM mající pøímo vztah ke knize, které David Matoušek PRÁCE S MIKROKONTROLÉRY ATMEL AT89LP2052, AT89LP4052 5. díl Praha 2006 Komerèní využití stavebních návodù je povoleno jen s písemným souhlasem autora a nakladatelství. Soubory na CD ROM

Více

Tomáš Fukátko Jaroslav Fukátko TEPLO A CHLAZENÍ V ELEKTRONICE II. Praha 2006 Kniha má umožnit ètenáøi získat rychlý pøehled o problematice tepla a chlazení v oblasti elektroniky. Obsahuje øadu øešených

Více

APLIKACE MIKROKONTROLÉRŮ PIC32MX

APLIKACE MIKROKONTROLÉRŮ PIC32MX David Matoušek APLIKACE MIKROKONTROLÉRÙ PIC32MX Praha 2014 David Matoušek Aplikace mikrokontrolérù PIC32MX Recenzent Bohumil Brtník Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

Jiøí Peèek Od CB k radioamatérùm provozní pøíruèka radioamatéra (pøepracované vydání) na èásti vìnované VKV spolupracoval František Loos, OK2QI 2000 Urèeno uživatelùm CB pásma, kteøí si chtìjí rozšíøit

Více

Tomáš Fukátko DETEKCE A MÌØENÍ RÙZNÝCH DRUHÙ ZÁØENÍ Praha 2006 Publikace byla napsána na základì poznámek, nahromadìných autorem bìhem jeho celoživotní odborné èinnosti. Znamená to, že kniha není psána

Více

Alexandr Krejèiøík DC/DC MÌNIÈE Praha 2001 Alexandr Krejèiøík DC/DC MÌNIÈE Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk,

Více

Jan Humlhans ZAJÍMAVÁ ZAPOJENÍ INSPIRACE KONSTRUKTÉRÙM Zdroje a mìnièe, nabíjení a baterie 1. díl Praha 2005 Jan Humlhans ZAJÍMAVÁ ZAPOJENÍ 1. díl Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí

Více

Translation from the English language edition: Passing the marker Understanding the New Millennium Energy Copyright 2000 Lee Carroll All Rights Reserv

Translation from the English language edition: Passing the marker Understanding the New Millennium Energy Copyright 2000 Lee Carroll All Rights Reserv Pøekroèení milníku Pochopení energie nového milénia Kryon Kniha 8 Translation from the English language edition: Passing the marker Understanding the New Millennium Energy Copyright 2000 Lee Carroll All

Více

Jan Hájek ZVUKY S ÈASOVAÈEM 555 Praha 2000, AA Praha a BEN technická literatura Jan Hájek ZVUKY S ÈASOVAÈEM 555 Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo

Více

Daniel Mayer ELEKTRODYNAMIKA V ENERGETICE Praha 2005 Publikace je urèena vysokoškolským i støedoškolským studentùm elektrotechniky a pracovníkùm v energetice, kteøí se vìnují teoretickým problémùm. Navazuje

Více

Publikace prezentuje nìkteré poznatky z obsáhlé oblasti analogových soustav, které v poslední dobì prodìlávají rozvoj. Z toho dùvodu ani nemùže podat

Publikace prezentuje nìkteré poznatky z obsáhlé oblasti analogových soustav, které v poslední dobì prodìlávají rozvoj. Z toho dùvodu ani nemùže podat Bohumil BRTNÍK ANALOGOVÉ SOUSTAVY Praha 2013 Publikace prezentuje nìkteré poznatky z obsáhlé oblasti analogových soustav, které v poslední dobì prodìlávají rozvoj. Z toho dùvodu ani nemùže podat úplný

Více

Karel Zaplatílek a Bohuslav Doòar MATLAB zaèínáme se signály Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo

Karel Zaplatílek a Bohuslav Doòar MATLAB zaèínáme se signály Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo KAREL ZAPLATÍLEK A BOHUSLAV DOÒAR MATLAB ZAÈÍNÁME SE SIGNÁLY Praha 2006 Karel Zaplatílek a Bohuslav Doòar MATLAB zaèínáme se signály Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

Jan Humlhans ZAJÍMAVÁ ZAPOJENÍ INSPIRACE KONSTRUKTÉRÙM Generátory, pøístrojové zesilovaèe, mìøicí pøípravky a testery 2. díl Praha 2005 Jan Humlhans ZAJÍMAVÁ ZAPOJENÍ 2. díl Bez pøedchozího písemného svolení

Více

Øízení a vizualizace technologických procesù Jaroslav Vlach Kniha se zabývá základy techniky øízení technologických procesù, probírá základní pojmy z obvodové techniky systémù pro øízení strojù a technologických

Více

Jaroslav Doleèek MODERNÍ UÈEBNICE ELEKTRONIKY Operaèní zesilovaèe a komparátory 5. díl Praha 2007 Jaroslav Doleèek Moderní uèebnice elektroniky 5. díl Operaèní zesilovaèe a komparátory Bez pøedchozího

Více

Bronislava Eršilová EXCEL 2000 pro každý den Obsah ÚVOD... 7 Co je nového v oblasti základních funkcí... 7 PRVNÍ SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM EXCEL... 9 Instalace programu Excel 2000... 9 Minimální systémové

Více

F Mravenec CD 3 vydání Praha, duben 2001 Hlavním produktem na kompaktním disku F Mravenec CD, vloženém do tohoto sešitku, je F Mravenec verze 3 50, poslední verze návrhového systému pro plošné spoje, který

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Urèeno uživatelùm CB pásma, kteøí si chtìjí rozšíøit okruh vìdomostí, rádiovým posluchaèùm a všem, kteøí se pøipravují ke zkouškám pro povolení provoz

Urèeno uživatelùm CB pásma, kteøí si chtìjí rozšíøit okruh vìdomostí, rádiovým posluchaèùm a všem, kteøí se pøipravují ke zkouškám pro povolení provoz Jiøí Peèek Od CB k radioamatérùm v èástech vìnovaných VKV jsou použity materiály od Antonína Køíže, OK1MG a Františka Loose, OK2QI 1998 Urèeno uživatelùm CB pásma, kteøí si chtìjí rozšíøit okruh vìdomostí,

Více

NOiYHVQLFH SVDFtKR VWURMH Í (Q Ï Á. (VF ) )SURJUDPRYDWHOQpNOiYHV\) ) 3VF 6F/ 3DX NRQWURON\ ,QV +RPH 3J8S 7DE 'HO (QG 3J'Q &DSV/ (QWHU Í 6KLIW

NOiYHVQLFH SVDFtKR VWURMH Í (Q Ï Á. (VF ) )SURJUDPRYDWHOQpNOiYHV\) ) 3VF 6F/ 3DX NRQWURON\ ,QV +RPH 3J8S 7DE 'HO (QG 3J'Q &DSV/ (QWHU Í 6KLIW Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

APLIKACE ALGORITMŮ ČÍSLICOVÉHO ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLŮ 1. DÍL

APLIKACE ALGORITMŮ ČÍSLICOVÉHO ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLŮ 1. DÍL David Matoušek, Bohumil Brtník APLIKACE ALGORITMÙ ÈÍSLICOVÉHO ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLÙ 1 Praha 2014 David Matoušek, Bohumil Brtník Aplikace algoritmù èíslicového zpracování signálù 1. díl Bez pøedchozího písemného

Více

Jiøí Peèek, OK2QX. Radioamatérský provoz a pøedpisy

Jiøí Peèek, OK2QX. Radioamatérský provoz a pøedpisy Jiøí Peèek, OK2QX Radioamatérský provoz a pøedpisy 2001 Kniha by mìla pomoci odstranit mezery ve vìdomostech, které uchazeèi o radioamatérskou licenci nemìli pøíležitost získat jinde Urèeno rádiovým posluchaèùm

Více

ELEKTROTECHNICKÁ MÌØENÍ Praha 2002 ELEKTROTECHNICKÁ MÌØENÍ Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk, fotokopie, mikrofilm

Více

http://www.knihovny.cz Jindøiška POSPÍŠILOVÁ Karolína KOŠ ÁLOVÁ Knihovny v Èeské republice poskytují širokou paletu veøejných knihovnických a informaèních služeb. Každá vìtší knihovna dnes zpøístupòuje

Více

Luboš Èermák STOPY - FAKTA - SVÌDECTVÍ z historie trati CHOCEÒ - BROUMOV v datech a obrazech Luboš Èermák STOPY - FAKTA - SVÌDECTVÍ z historie trati CHOCEÒ - BROUMOV v datech a obrazech Bez pøedchozího

Více

Mikrokontoléry Atmel AVR ASSEMBLER Vladimír Váòa Praha 2003 Publikace poskytuje základní informace dùležité pro aplikaci jednoèipových mikrokontrolérù AVR firmy ATMEL Klade si za cíl seznámit pøedevším

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Manfred Frohn Wolfgang Oberthür Hans-Jobst Siedler Manfred Wiemer Peter Zastrow ELEKTRONIK souèástky a základní zapojení Praha 2006 Rozsáhlá uèebnice elektroniky, pokrývající zamìøená na základní polovodièové

Více

Jaroslav Doleèek MODERNÍ UÈEBNICE ELEKTRONIKY 2. díl Polovodièové prvky a elektronky dioda bipolární tranzistor unipolární tranzistor tyristor triak diak trioda vícemøížkové elektronky obrazovka Hallova

Více

ZDENÌK VLEÈKO KOL. BIOELEKTRONIK Praha 2005 Zdenìk Valeèko a kol. BIOELEKTRONIK Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk,

Více

Daniel Meca a kolektiv CB pro mazáky 1 1999 Tato knížka volnì navazuje na mimoøádnì úspìšný titul Nebojte se CB, který jsme vydali v loòském roce Tentokrát je však zamìøena pøevážnì technicky V prvním

Více

Michal Geisler a kolektiv Bezdrátové ovládání elektrických spotøebièù duben 2001 Veškeré vysílaèe a pøijímaèe øady BOSys vyrábí a dodává firma ENIKA spol s r o Nádražní 609, Nová Paka 509 01, http://www

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 5 0 U k á z k a k n i h

Více

Burkhard Kainka ELEKTRONIKA S PODPOROU PC Visual Basic v praxi 2004 Segment B V, Beek (Lb), The Netherlands, 2004, www segment nl Kniha je pøekladem nìmeckého originálu Elektronik am PC (ISBN 3-89576-113-3)

Více

Ladislav Szántó: Maxwellovy rovnice, 2. vydání

Ladislav Szántó: Maxwellovy rovnice, 2. vydání Ladislav Szántó MAXWELLOVY ROVNICE 2. vydání Praha 2012 Ladislav Szántó MAXWELLOVY ROVNICE Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli

Více

Obsah. ÈÁST I Vývojové prostøedí Visio

Obsah. ÈÁST I Vývojové prostøedí Visio Visio vývoj aplikací ve verzích 5.0 a 2000 Obsah Pøedmluva 1 Komu je kniha urèena... 2 Zamìøení knihy... 2 Využití obrazcù Visio pro tvorbu dokumentù... 2 Využití technologie SmartShapes... 3 Vytváøení

Více

0RW\O3LFWXUH%R[ 7LPHU7LPHU

0RW\O3LFWXUH%R[ 7LPHU7LPHU Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Ing Vladimír Vít TELEVIZNÍ TECHNIKA projekèní a velkoplošné zobrazování Praha 2000 ANOTACE Kniha D je ètvrtou èástí ze ètyøsvazkového díla TELEVIZNÍ TECHNIKA a vychází postupnì jako 4 publikace po knihách

Více

Ladislav Šmejkal PLC a automatizace 2. díl Sekvenèní logické systémy a základy fuzzy logiky Ladislav Šmejkal PLC A AUTOMATIZACE 2. díl Sekvenèní logické systémy a základy fuzzy logiky Bez pøedchozího písemného

Více

Visio 5 0 pøíruèka uživatele Urèeno pro produkty Visio Standard, Visio Technical a Visio Professional Copyright 1997 Visio Corporation Veškerá práva vyhrazena Informace v této publikaci obsažené jsou poskytovány

Více

3.3.2 Základní pojmy a teorie Kódování Principy, znaky a využití genetických algoritmù Expertní systémy

3.3.2 Základní pojmy a teorie Kódování Principy, znaky a využití genetických algoritmù Expertní systémy OBSAH 1 STRUÈNÁ HISTORIE UMÌLÉ INTELIGENCE... 9 2 DIAGNOSTIKA ELEKTRICKÝCH STROJÙ... 13 2.1 Rozdìlení diagnostických metod... 14 2.2 Pøehled používaných diagnostických metod... 16 2.2.1 Diagnostické metody

Více

Alexandr Krejèiøík Napájecí zdroje III Pasivní souèástky v napájecích zdrojích a preregulátory - aktivní harmonické filtry Praha 1999 Alexandr Krejèiøík NAPÁJECÍ ZDROJE III - - Pasivní souèástky v napájecích

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Translation from the English language edition: The end times (New information for personal peace) Copyright Platinum Publishing House 2010 All Rights

Translation from the English language edition: The end times (New information for personal peace) Copyright Platinum Publishing House 2010 All Rights Konec èasu (Nové informace pro osobní mír) Channelovaná uèení pøedaná s láskou Kryon Kniha 1 Translation from the English language edition: The end times (New information for personal peace) Copyright

Více

Home Media Server. Instalace aplikace Home Media Server do poèítaèe. Správa mediálních souborù. Home Media Server

Home Media Server. Instalace aplikace Home Media Server do poèítaèe. Správa mediálních souborù. Home Media Server 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností

Více

Tabulka pro zaèáteèníky. Tabulka. zaèáteèníky. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky

Tabulka pro zaèáteèníky. Tabulka. zaèáteèníky. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internet Internetová komunikace Grafika pro zaèáteèníky

Více

Alexandr Krejèiøík SMS GSM pagery a alarmy Princip použití, návody, pøíklady Støežení a ovládání objektù pomocí mobilu a SMS Praha 2004 Alexandr Krejèiøík SMS Støežení a ovládání objektù pomocí mobilu

Více