Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího (aby ètenáø vidìl, jakým zpùsobem je titul zpracován a mohl se také podle tohoto, jako jednoho z parametrù, rozhodnout, zda titul koupí èi ne). Z toho vyplývá, že není dovoleno tuto ukázku jakýmkoliv zpùsobem dále šíøit, veøejnì èi neveøejnì napø. umis ováním na datová média, na jiné internetové stránky (ani prostøednictvím odkazù) apod. redakce nakladatelství BEN technická literatura

2 Programový balík MATLAB je software a pro práci s ním jej musíte nainstalovat na disk poèítaèe. Soudobé poèítaèe, dnes zøejmì nejèastìji stolní osobní poèítaèe PC èi notebooky, jsou poèítaèi èíslicovými. To znamená, že pracují s èísly. Proto také každý takový software, MATLAB nevyjímaje, je primárnì nástrojem, urèeným pro práci se signály v èíselné podobì. Chcete-li pracovat v prostøedí MATLAB se signály, resp. jejich modely (dále již budeme používat souhrnný název signál pro zjednodušení textu), musíte poèítat s tím, že vždy budete pracovat se signály v podobì èísel. To platí jak pro pøípady, kdy signály pøímo v MATLABu tvoøíte, tak pro pøípady, kdy signály do MATLABu naèítáte z jiných zdrojù, napø. mìøicích zaøízení. V této kapitole se zamyslíme nad nìkterými dùsledky, které èíselná podoba signálù v prostøedí MATLAB pøináší a upozorníme na vybrané odborné termíny a zajímavosti, které se v této souvislosti používají a jimž je vhodné vìnovat pozornost. 3.1 Èíslicové signály a jejich zobrazení Pojem èíslicový signál byl zaveden a objasnìn v kapitole 2.3.1, pøíklady jsou na obr. 2.6d, obr. 2.8e, obr. 2.9g. Protože MATLAB je urèen primárnì pro práci s èísly, bude èíslicový signál ten nejvhodnìjší a nejpøirozenìjší pro práci v jeho prostøedí. Na obr. 3.1 a obr. 3.2 vidíte jednoduchý pøíklad tvorby èíslicového signálu a jeho zobrazení ve formì posloupnosti èísel, obr. 3.1 a ve formì grafu, obr Podrobnìji budou tvorba a generování signálù rozebrány v kapitole 4. Obr. 3.1 Pøíklad tvorby èíslicového signálu a jeho zobrazení ve formì posloupnosti èísel Pøi pohledu na obr. 3.1 a obr. 3.2 mùžete vidìt, že signál Tlak je tvoøen 10 èísly. Jde tedy o posloupnost èísel. Termínem posloupnost tedy budeme rozumìt prostý výèet hodnot signálu, tedy soubor èísel, které jej tvoøí (vektor). Bude-li signál Tlak zobrazen ve formì grafu, napø. pøíkazem stem, pak bude patrné, že èíslicový signál je signálem diskrétním na ose nezávisle promìnné. Na této ose, tedy vodorovné ose, je vlastnì vyneseno pouhé poøadí jednotlivých èísel vzorkù. Logicky vás jistì nepøekvapí, že mezi tìmito poøadovými èísly není nic, pøesnìji není signál vùbec definován. I kdybychom zvýšili poèet èísel v signálu Tlak mnohonásobnì více, vždy to bude stejné. Mimo své vzorky nebude signál definován. Vzdálenost mezi èísly grafu je konstantní. Je to pochopitelné, nebo jde o poøadové hodnoty jednotlivých èísel. Shròme si tedy, že èíslicový signál je tvoøen øadou èísel. Výpis tìchto èísel mùžete provádìt ve formì posloupnosti èísel nebo ve formì grafické (èi jiné). 40 KAREL ZAPLATÍLEK, BOHUSLAV DOÒAR A

3 Obr. 3.2 Zobrazení èíslicového signálu z obr. 3.1 ve formì grafu Cejchování vodorovné osy grafu Na svislé ose grafu z obr. 3.2 jsou hodnoty jednotlivých prvkù signálu, napø. tlaku v Pascalech Tlak [Pa], na vodorovné pak poøadový index èísel v signálu, oznaèený symbolem n [ ]. Svislá osa grafu, tedy osa závisle promìnné, mùže nabývat libovolných hodnot. Je to pøirozené, nebo velikost tlaku v Pascalech mùže být v principu jakákoli. Tato osa je tedy spojitá, resp. souvislá. Èísla, která tvoøí signál, mohou nabývat libovolných hodnot nebo být také definována diskrétnì, vždy to budou èísla a jejich zobrazení bude provádìno naprosto stejnì. Pøi práci se signály v jednotlivých technických èi vìdních oborech mùže být požadováno, aby na vodorovné ose grafu èíslicového signálu nebyla vynášena velièina, odpovídající poøadí jednotlivých èísel vzorkù. Podle povahy signálu zde mùže být napø. èas, jas, poloha, teplota, intenzita apod. pochopitelnì vždy ve svých pøíslušných jednotkách. Na obr. 3.3 vidíte dva pøíklady tvorby signálù a jejich grafù, které naplòují takové požadavky. Pøíslušný graf náleží vždy pod pøíklad jeho tvorby. Z obr. 3.3 je zøejmé, aby mohla být vodorovná osa cejchovaná jinak, než jako prosté poøadí èísel vzorkù, je tøeba ji pøed kreslením grafu vytvoøit. Taková osa (Teplota, Èas) bude opìt øadou (vektorem) èísel a poèet jejich vzorkù musí být logicky stejný, jako poèet vzorkù na svislé ose. Tedy, poèet hodnot na obou osách musí být shodný. Vzdálenost mezi vzorky bude na vodorovné ose vizuálnì stále stejná, pokud bude tato osa lineární. Pøi volbì logaritmické osy pak již nikoliv. Obì osy jsou tedy tvoøeny øadou èísel, jsou tedy vektory o stejném poètu prvkù neboli stejné délce. Pøitom je zcela lhostejné, jakou fyzikální povahu onìm èíslùm na obou osách pøisoudíme. U èíslicových signálù to nehraje žádnou roli, MATLAB prostì pracuje s èísly. Pokud uživatel nebude mít vektor vodorovné osy k dispozici, bude se muset spokojit se základním zobrazením v podobì poøadového èísla vzorkù na této ose nebo s prostým výpisem hodnot, tedy s posloupností. A 3 MATLAB NÁSTROJ PRO PRÁCI S ÈÍSLY 41

4 Obr. 3.3 Pøíklady cejchování vodorovné osy èíslicového signálu 42 KAREL ZAPLATÍLEK, BOHUSLAV DOÒAR A

5 Jistì vás napadne øada pøíkladù, kdy mìøíte èi jinak vytváøíte èíslicový signál a to bez zvláštních velièin na vodorovné ose nebo s nimi. Mùžete mìøit obvody stromù v lese, kdy nás vodorovná osa nezajímá, vážit dìti ve škole, nebo mìøit teplotu vzduchu v nìkolika èasových okamžicích po sobì. V tomto pøípadì je k dispozici také velièina na vodorovné ose èas již z principu mìøení. Vidíte, že nìkdy je velièina na vodorovné ose dùležitá (èas mìøení teploty), jindy nás nezajímá (mìøení obvodu stromù pro úèely výpoètu prùmìrného obvodu). Shròme, že vždy, když máte k dispozici øadu èísel, jde o èíslicový signál jistý poèet èísel. Jejich úèelnost, využitelnost, fyzikální význam èi dopad tìmto èíslùm pøisuzujeme my lidé Vzorkování a diskrétní èas Jak jsme již pøedeslali výše, na vodorovné ose grafù èíslicových signálù mohou být rùzné velièiny. Jedna velièina se však vyskytuje obzvláštì èasto a tou je èas. Øada èíslicových signálù je totiž získávána mìøením èi výpoètem èasových prùbìhù záznamù signálù a to analogových nebo pøímo èíslicových. Pøi mìøení teploty každou hodinu bìhem dne si budete zapisovat do tabulky dvì øady èísel teplotu a pøíslušný èas. Takový signál je již èíslicový a hodnoty èasu na vodorovné ose jsou již tímto mìøením dány. Jiná situace nastane, když bude mìøen signál analogový a do èíslicové podoby bude pøeveden pomocí pøevodníkù A/D, èasto nazývaných obvody ADC (Analog to Digital Converter pøevodník z analogové do digitální podoby). Na výstupu obvodu ADC má tedy signál již èíslicovou podobu. Èísla, obsažená v tomto signálu jistì souvisejí s pùvodním analogovým signálem. Ilustraèní pøíklad vzniku èíslicového signálu z analogového ukazuje obr. 3.4 (signál není kvantován). Obrázek vlevo ukazuje pøíkazy, použité k vytvoøení pravého grafického prùbìhu, který byl poté pøímo v menu obrázku dotvoøen (název, popisky apod.). Z èasového prùbìhu je vidìt, že pokud pøevedete analogový signál na èíslicový, nabude podobu prosté posloupnosti èísel. Vodorovná osa je vytvoøena a velièina na ní má vý- Obr. 3.4 Pøevod analogového signálu do èíslicové podoby A 3 MATLAB NÁSTROJ PRO PRÁCI S ÈÍSLY 43

6 znam èasu. Pøi pohledu na oba signály, analogový i èíslicový, je patrné, že èíslicový signál je tvoøen vzorky analogového signálu v urèitých, pravidelnì se opakujících èasových intervalech, daných vektorem èasové osy. Na obr. 3.5 je èíslicový signál z obr. 3.4 ukázán v podobì posloupnosti. V horním øádku jsou èísla, odpovídající svislé ose (funkèní hodnoty signálu), druhý øádek pøedstavuje vodorovnou osu grafu (èas). Z obr. 3.4 plyne, že tzv. analogový signál je ve skuteènosti také tvoøen koneènou øadou èísel (vektor u a ), avšak poèet èísel je velký a proto se tento signál tváøí jako analogový. Tato finta je jedinou možností, jak pracovat s analogovými signály v MATLABu. Obr Vzorkování Èíslicový signál z obr. 3.4 v podobì posloupnosti spolu s èasovou osou Na základì pøedchozího pøíkladu mùžeme napsat, že pokud èíslicový signál vznikl z analogového, pak pøedstavuje vzorky pùvodního analogového prototypu. Z hlediska vodorovné osy, èasu, jde tedy o vzorky, vzniklé procesem vzorkování. Vzorkování je tedy procesem, kterým z analogového signálu získáme jeho vzorky na èasové ose. Tyto vzorky jsou definovány jen v urèitých èasových okamžicích a v bìžných pøípadech (ale ne ve všech) jsou podél èasové osy rozprostøeny pravidelnì. O periodických signálech jsme psali v kapitole Odtud víme, že jedním z parametrù tìchto signálù je opakovací perioda T 0 èi opakovací kmitoèet F 0. U èíslicových signálù, vzniklých vzorkováním analogových signálù, je jedním z nejdùležitìjších parametrù vzorkovací perioda T vz nebo vzorkovací kmitoèet F vz. Vzorkovací perioda je doba mezi jednotlivými vzorky, tedy vzdálenost mezi nimi v sekundách [s]. Pøevrácená hodnota vzorkovací periody je vzorkovacím kmitoètem v jednotkách Hertz [Hz = s 1 ]. Tyto základní pojmy jsou ilustrovány na obr Symboly T vz a F vz na obr. 3.6 oznaèují vzorkovací periodu a vzorkovací kmitoèet èíslicových vzorkù. Jde tedy o parametry, vztahující se k vlastním vzorkùm. Symbolem T 0 je v grafech oznaèena perioda pùvodního analogového periodického signálu, tedy spojité obálky. Pokud znáte vzorkovací periodu, tedy vzdálenost vzorkù a poèet vzorkù v rámci periody pùvodního analogového signálu, snadno vypoètete jeho pùvodní periodu. A naopak, je-li známa pùvodní perioda T 0, pak na základì znalosti T vz nebo F vz lze vypoèítat poèet vzorkù v rámci jedné periody pùvodního analogového signálu. Jinými slovy, namísto toho, abychom definovali tøi parametry, tedy T vz, poèet vzorkù a T 0, lze definovat pouze dva a ten tøetí dopoèítat, bude-li to potøeba. Pøi práci se signály se velmi èasto používá pomìr ) ) [ ] =, 44 KAREL ZAPLATÍLEK, BOHUSLAV DOÒAR A

7 symbolem F 0 oznaèujeme opakovací kmitoèet analogového periodického signálu a platí [ ] ) = +] V teorii jsou definovány a užívány také normované velièiny, kdy platí: ) ) ) = [ ] a [ ] =. Obr. 3.6 K pojmùm vzorkovací perioda a vzorkovací kmitoèet A 3 MATLAB NÁSTROJ PRO PRÁCI S ÈÍSLY 45

8 V pøípadì obr. 3.6 lze u prvního grafu vypoèítat: u druhého grafu = = = [ ] = = = [ ] Èísla 10 a 20 jsou tedy poèty vzorkù v rámci jedné periody pùvodního analogového signálu (obálky). Výhodou je, že znáte-li uvedené pomìry [ ] pak pøi zadání T vz lze ihned dopoèítat T 0 a naopak. Ukažme si to v následujících pøíkladech. & Pøíklad 3.1 Periodický analogový signál byl pøevodníkem ADC pøeveden do èíslicové podoby a naèten do souboru na pevném disku poèítaèe. Bylo zjištìno, že poèet vzorkù v rámci jedné periody analogového signálu byl 100. Jaký byl použitý vzorkovací kmitoèet a vzorkovací perioda, byl-li kmitoèet analogového signálu F 0 = 400 Hz Øešení: ) [ ] ) ) ) ) N+] ) = = = = = = = = µ V ) Poznámka: vzorkovací kmitoèet je dán použitým pøevodníkem ADC. Nìkdy má uživatel možnost jej mìnit, jindy je pevnì vázán na daný typ pøevodníku èi zaøízení. & Pøíklad 3.2 U signálu z pøíkladu 3.1 potøebujeme zajistit, aby v rámci jedné periody analogového signálu byl dvojnásobnì vyšší poèet vzorkù. Jaký vzorkovací kmitoèet je potøebné zvolit? Øešení: ) [ ] ) ) ) ) N+] ) = = = = 46 KAREL ZAPLATÍLEK, BOHUSLAV DOÒAR A

9 Pouèení: je jistì zøejmé, že zvýšení vzorkovacího kmitoètu na dvojnásobek zpùsobí dvojnásobný nárùst poètu vzorkù v rámci jedné periody analogového signálu. Poznámky: n n n pokud vzorkovaný signál není periodický, nemá smysl používat symbol periody T 0, v praxi mùže být proces vzorkování realizován rùzným zpùsobem; v koneèném dùsledku však na konci procesu pøevodu budou pouhá èísla, bez dùkazù uveïme, aby byl proces vzorkování realizován korektnì, je tøeba dodržet podmínku F vz > 2 F 0, tedy je tøeba nejménì dvou vzorkù na periodu analogového periodického harmonického signálu (podrobnosti v kapitole ) Diskrétní èas Podívejme se ještì jednou na obr. 3.2 a obr Na vodorovné ose 2D grafu mohou být tøi velièiny. Jde o prosté poøadí vzorkù n, spojitý èas t (continuous-time) a tzv. diskrétní èas nt vz (discrete-time), viz obr. 3.. Rozdíl mezi spojitým a diskrétním èasem je zøejmý. Spojitý èas je spojitou velièinou, je tedy definován v každém bodì sledovaného èasového intervalu. Diskrétní èas je definován pouze v okamžicích vzorkù. D E F Q Obr. 3. Rùzné velièiny na vodorovné ose grafu u vzorkovaných signálù: a) poøadí vzorkù, b) spojitý èas, c) diskrétní èas. A 3 MATLAB NÁSTROJ PRO PRÁCI S ÈÍSLY 4

10 Je zøejmé, že pokud bude potøeba mít na vodorovné ose èas, bude tøeba informaci o nìm nìkde získat. Napø. u souborù zvukového formátu *.wav, používaném v operaèním systému Windows, je kromì vlastních zvukových vzorkù pøítomna informace o vzorkovacím kmitoètu F vz. Bez toho by nebylo zøejmé, s jakou èetností byla data získána a nebylo by možné je stejnou rychlostí pøehrát, viz napø. pøíklad 5.5 v kapitole Èísla bez dalších informací jsou pouhými èísly. 3.2 Možnosti práce s analogovými signály Z hlediska jisté komplexnosti se nelze vyhnout práci s analogovými signály a to zejména v kapitolách 4 a 5, které jsou vìnovány tvorbì signálù a jejich analýze. Obr. 3.8 Simulace analogových prùbìhù velkým zvìtšením poètu vzorkù 48 KAREL ZAPLATÍLEK, BOHUSLAV DOÒAR A

11 Jak jsme zmínili v kapitole 3.1.2, pravé spojité (souvislé) velièiny v MATLABu používat nelze. Lze však analogové signály jistým zpùsobem simulovat tím, že k jejich zobrazování budeme používat velký poèet hodnot tak, že se ve výsledku budou tváøit jako analogové, viz obr. 3.8 a obr Na druhém grafu obr. 3.8 je ukázána simulace analogových prùbìhù tím, že se velkou mìrou zvýší poèet vzorkù. Graf takového prùbìhu se tváøí jako spojitý v obou osách. Vy však již budete vìdìt, že je to jistým zpùsobem napodobení pravých analogových prùbìhù. Tento zpùsob nám však umožní zabývat se tìmito signály a poukazovat na øadu jejich vlastností. MATLAB má však jednu zajímavou vlastnost, která umožní zobrazovat analogové signály èi spojité velièiny bez toho, aniž by uživatel musel explicitnì zvyšovat poèet vzorkù. Staèí použít pøíkaz plot pøi vykreslování grafù bez dalších parametrù, viz obr Srovnáte-li obr. 3.9 s prvním pøípadem na obr. 3.8 shledáte, že pøíkaz plot, použitý bez dalších parametrù, automaticky aproximuje prùbìh mezi definovanými body, že tedy zvyšuje poèet vzorkù. Tímto jednoduchým zpùsobem lze efektivnì kreslit grafy analogových signálù a platí to i v pøípadì dvourozmìrných signálù, viz napø. pøíkazy plot3, mesh a surf. Budete-li chtít zvýraznit èíslicový, tedy diskrétní charakter signálù, použijte k vykreslení nejlépe pøíkaz stem, viz napø. obr. 3.2, nebo pøíkaz plot podle prvního grafu na obr Obr. 3.9 Využití pøíkazu plot k simulaci analogových prùbìhù A 3 MATLAB NÁSTROJ PRO PRÁCI S ÈÍSLY 49

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

:5$ =islv GDW V DOWHUQDFt QHMY\ããtKRELWX

:5$ =islv GDW V DOWHUQDFt QHMY\ããtKRELWX Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

3/ %,1'(& 83'1 &( &3 )XQNFH. + ; ; ; ; / ; ; + ; EH]H]PuQ\

3/ %,1'(& 83'1 &( &3 )XQNFH. + ; ; ; ; / ; ; + ; EH]H]PuQ\ Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

KAREL ZAPLATÍLEK A BOHUSLAV DOÒAR MATLAB TVORBA UŽIVATELSKÝCH APLIKACÍ Praha 2004 Karel Zaplatílek a Bohuslav Doòar MATLAB tvorba uživatelských aplikací Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství

Více

David Matoušek UDÌLEJTE SI Z PC generátor, èítaè, pøevodník, programátor Praha 2001 PODÌKOVÁNÍ Chtìl bych podìkovat panu Liboru Kubicovi z nakladatelství BEN technická literatura za cenné pøipomínky pøi

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

PODROBNÝ OBSAH 1 PØENOSOVÉ VLASTNOSTI PASIVNÍCH LINEÁRNÍCH KOMPLEXNÍCH JEDNOBRANÙ A DVOJBRANÙ... 9 1.1 Úvod... 10 1.2 Èasové charakteristiky obvodu pøechodné dìje... 10 1.3 Pøechodné charakteristiky obvodù

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vytváøení sí ového diagramu z databáze: pøíklad

Vytváøení sí ového diagramu z databáze: pøíklad Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Senzor teploty. Katalogový list SMT 160-30

Senzor teploty. Katalogový list SMT 160-30 Senzor teploty Katalogový list SMT 160-30 Obsah 1. Úvod strana 2 2. Inteligentní senzor teploty strana 2 3. Vývody a pouzdro strana 4 4. Popis výrobku strana 4 5. Charakteristické údaje strana 5 6. Definice

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

9. Harmonické proudy pulzních usměrňovačů

9. Harmonické proudy pulzních usměrňovačů Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

David Matoušek PRÁCE S INTELIGENTNÍMI LCD DISPLEJI Praha 2005 Komerèní využití stavebních návodù je povoleno jen s písemným souhlasem autora a nakladatelství. Soubory na CD-ROM mající pøímo vztah ke knize,

Více

Bronislava Eršilová EXCEL 2000 pro každý den Obsah ÚVOD... 7 Co je nového v oblasti základních funkcí... 7 PRVNÍ SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM EXCEL... 9 Instalace programu Excel 2000... 9 Minimální systémové

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

0RW\O3LFWXUH%R[ 7LPHU7LPHU

0RW\O3LFWXUH%R[ 7LPHU7LPHU Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv copyright To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího (aby

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Tomáš Flajzar GSM ALARM pøenos poplachu na mobilní telefon kompletní stavební návod GSM pageru vèetnì zdrojového programu 2005 www.flajzar.cz www.ben.cz Tomáš Flajzar GSM alarm pøenos poplachu na mobilní

Více

4x kombinovaný analogový vstup s vysokou pøesností (0..10V, 0..200R, -150..+260 0 C)

4x kombinovaný analogový vstup s vysokou pøesností (0..10V, 0..200R, -150..+260 0 C) EN 4x kombinovaný analogový vstup s vysokou pøesností (0..10V 0..200R -150..+260 0 C) Mìøení napìtí 0..10 V s pøesností ±0.2% a rozlišením až 0.001 V Mìøení odporu 0..200 ohm s pøesností ±0.2% a rozlišením

Více

JAN POŠTA DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Praha 2001 Jan Pošta DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Více

Turnaj HALAS ligy v logických úlohách Brno

Turnaj HALAS ligy v logických úlohách Brno ŠRešitel Šas ody celkem Turnaj HLS ligy v logických úlohách rno Èas øešení ) Iso tykadla ) Iso tykadla ) Iso tykadla SUOKUUP.OM ) omina ) omina ) omina ) Pyramida 8) Pyramida ) Pyramida ) asy as ) asy

Více

PESexcl. PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde

PESexcl. PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde PESexcl PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde PESexcl Hotová pøedpøipravená makra VBA pro program Microsoft EXCEL umožòující výmìnu tabulek dat s automaty MICROPEL

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX Jiøí Hrbáèek Praha 1998, BEN Jiøí Hrbáèek PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX lektor: RNDr Jiøí Poš Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Alexandr Krejèiøík LINEÁRNÍ NAPÁJECÍ ZDROJE Praha 2001 Alexandr Krejèiøík LINEÁRNÍ NAPÁJECÍ ZDROJE Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Olga Tùmová Metrologie a hodnocení procesù Praha 2009 Publikace pojednává o teoretických problémech mìøení, metrologii a hodnocení procesù mìøicích, technologických nebo výrobních. Úvod je vìnován obecné

Více

D. Kováè, I. Kováèová, J. Kaòuch EMC Z HLEDISKA TEORIE A APLIKACE Praha 2006 Cílem publikace je seznámit ètenáøe se základními pojmy, legislativními a technickými požadavky kladenými na elektrotechnické

Více

Mikrokontroléry ATMEL AVR programování v jazyce Bascom Vladimír Váòa Praha 2004 Vladimír Váòa Mikrokontroléry ATMEL AVR programování v jazyce Bascom Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Pavel Kras Tvorba textù na PC T602 a WORD 6 Pøíruèka je urèena pøedevším zaèáteèníkùm, kteøí se rozhodli proniknout alespoò na pokraj poèítaèové problematiky Pomocí této pøíruèky se nauèíte nejen ovládat

Více

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL Použití Mìøící pøístroj DL je vícekanálovým zaøízením mìøícím: teplotu, odpor, elektrický proud v rozsahu 0/4 20mA, napìtí -5 0 mv nebo 0 10V. Též

Více

]PHQãLWIRQW ]Y WãLWIRQW QDVWDYLWIRQW XORåLWVRXERU Y\WLVNQRXWVRXERU Y\WYR LWQRYêVRXERU

]PHQãLWIRQW ]Y WãLWIRQW QDVWDYLWIRQW XORåLWVRXERU Y\WLVNQRXWVRXERU Y\WYR LWQRYêVRXERU Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

NOiYHVQLFH SVDFtKR VWURMH Í (Q Ï Á. (VF ) )SURJUDPRYDWHOQpNOiYHV\) ) 3VF 6F/ 3DX NRQWURON\ ,QV +RPH 3J8S 7DE 'HO (QG 3J'Q &DSV/ (QWHU Í 6KLIW

NOiYHVQLFH SVDFtKR VWURMH Í (Q Ï Á. (VF ) )SURJUDPRYDWHOQpNOiYHV\) ) 3VF 6F/ 3DX NRQWURON\ ,QV +RPH 3J8S 7DE 'HO (QG 3J'Q &DSV/ (QWHU Í 6KLIW Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Jaroslav Doleèek MODERNÍ UÈEBNICE ELEKTRONIKY Operaèní zesilovaèe a komparátory 5. díl Praha 2007 Jaroslav Doleèek Moderní uèebnice elektroniky 5. díl Operaèní zesilovaèe a komparátory Bez pøedchozího

Více

Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 2

Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 2 Úvod Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 100 + 1 Sudoku pro každého 2 200 + 1 Sudoku pro každého 3 100 + 1 Sudoku junior 200 + 1 Sudoku pro každého Uvedené soubory hádanek si mùžete objednat i v našem

Více

v trojúhelníku P QC sestrojíme vý¹ky na základnu a jedno rameno, patu vý¹ky na rameno oznaèíme R a patu na základnu S

v trojúhelníku P QC sestrojíme vý¹ky na základnu a jedno rameno, patu vý¹ky na rameno oznaèíme R a patu na základnu S Øe¹ení 5. série IV. roèníku kategorie JUNIOR RS-IV-5-1 Pro na¹e úvahy bude vhodné upravit si na¹í rovnici do tvaru 3 jx 1 4 j+2 = 5 + 4 sin 2x: Budeme uva¾ovat o funkci na pravé stranì na¹í rovnice, tj.

Více

Jan Humlhans ZAJÍMAVÁ ZAPOJENÍ INSPIRACE KONSTRUKTÉRÙM Generátory, pøístrojové zesilovaèe, mìøicí pøípravky a testery 2. díl Praha 2005 Jan Humlhans ZAJÍMAVÁ ZAPOJENÍ 2. díl Bez pøedchozího písemného svolení

Více

Jan Èihák Lucie Knejpová Lucie Pelikánová VISUAL BASIC sbírka øešených pøíkladù Praha 1998, BEN Pøíruèka je urèena pøedevším zaèáteèníkùm, u kterých se nepøedpokládá znalost nìjakého programovacího jazyk,

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Tabulka pro zaèáteèníky. Tabulka. zaèáteèníky. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky

Tabulka pro zaèáteèníky. Tabulka. zaèáteèníky. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internet Internetová komunikace Grafika pro zaèáteèníky

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Jan Hájek 2 ÈASOVAÈ 555 PRAKTICKÁ ZAPOJENÍ SE DVÌMA ÈASOVAÈI Praha 1998, AA Praha a BEN - technická literatura Jan Hájek 2 ÈASOVAÈ 555 Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy!

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy! Vážení ètenáøi, v textu publikace Projektový management podle IPMA (ISBN 978-80-247-2848-3) jsme po jejím vytištìní zjistili, že na stranì 80 je chyba v tabulce 1.04.6, na stranì 168 je chyba v obrázku

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 PESdde KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 1. Co je nového ve verzi 2.3 Proti verzi 2.1 jsou v této verzi dvì významná vylepšení: 1. Server nyní stále

Více

ÈÁST VIII - M I K R O È Á S T I CE A JEJICH CHOVÁNÍ

ÈÁST VIII - M I K R O È Á S T I CE A JEJICH CHOVÁNÍ 1 ÈÁST VIII - M I K R O È Á S T I CE A JEJICH CHOVÁNÍ 32 Základní èástice 33 Dynamika mikroèástic 34 Atom - elektronový obal 35 Atomové jádro 36 Radioaktivita 37 Molekuly TABULKA: Základní èástice Druh

Více

ANALÝZA LIDSKÉHO HLASU

ANALÝZA LIDSKÉHO HLASU ANALÝZA LIDSKÉHO HLASU Pomůcky mikrofon MCA-BTA, LabQuest, program LoggerPro (nebo LoggerLite), tabulkový editor Excel, program Mathematica Postup Z každodenní zkušenosti víme, že každý lidský hlas je

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Antonín Kamarýt Opakujeme si MATEMATIKU 3 doplnìné vydání Pøíprava k pøijímacím zkouškám na støední školy Pøíruèka má za úkol pomoci ètenáøùm pøipravit se k pøijímacím zkouškám na støední školu Pøíruèka

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

TERM 4MK. Univerzální regulaèní systém. Charakteristika. ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem

TERM 4MK. Univerzální regulaèní systém. Charakteristika. ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem ZPA EKOREG Mikroprocesorové regulaèní systémy TERM 4MK Univerzální regulaèní systém Charakteristika Volnì programovatelný systém Pøekladaè jednoduchého jazyka Pøedinstalované programové moduly: - a programová

Více

OHGHQ ~QRU E H]HQ GXEHQ NY WHQ þhuyhq. SROROHWt

OHGHQ ~QRU E H]HQ GXEHQ NY WHQ þhuyhq. SROROHWt Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

/2*,.$ 5(6(7 Ë=(1Ë +$/7 *(1(5È725. +2',129é & 6./ $/8. ' /,ý. ýë7$ý 5(*,675 5(*,675. 326891é. 6e5,29é 5(*,675 * $.808/È725 5:0. %8',ý(/ 45(*,675 5(*

/2*,.$ 5(6(7 Ë=(1Ë +$/7 *(1(5È725. +2',129é & 6./ $/8. ' /,ý. ýë7$ý 5(*,675 5(*,675. 326891é. 6e5,29é 5(*,675 * $.808/È725 5:0. %8',ý(/ 45(*,675 5(* Vážení zákazníci dovolujeme si Vás upozornit že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva tzv. copyright. To znamená že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího (aby

Více

8. ZÁKLADNÍ ZAPOJENÍ SPÍNANÝCH ZDROJŮ

8. ZÁKLADNÍ ZAPOJENÍ SPÍNANÝCH ZDROJŮ Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Jan Humlhans ZAJÍMAVÁ ZAPOJENÍ INSPIRACE KONSTRUKTÉRÙM Senzory a mìøení neelektrických velièin, usmìròovaèe a filtry, elektronické potenciometry, aktivní filtry, komparátory 3. díl Praha 2005 Jan Humlhans

Více

Oldøich Kováø ELEKTRONIKA sbírka pøíkladù Oldøich Kováø ELEKTRONIKA - sbírka pøíkladù Recenzent èeského vydání: Ing Jiøí Hozman Recenzenti pùvodního slovenského vydání: Prof Ing Milan Kejzlar, CSc Doc

Více

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika Tel: +420 378 019 601 e-mail: info@smart-tech.cz web: www.smart-tech.cz DESIGN Design Jednání s klientem a pochopení

Více

MaR.LIB KNIHOVNA SIMPLE4 PRO TVORBU APLIKACÍ MÌØENÍ A REGULACE NA PLC MICROPEL 03.2005

MaR.LIB KNIHOVNA SIMPLE4 PRO TVORBU APLIKACÍ MÌØENÍ A REGULACE NA PLC MICROPEL 03.2005 MaR.LIB KNIHOVNA SIMPLE4 PRO TVORBU APLIKACÍ MÌØENÍ A REGULACE NA PLC MICROPEL 03.2005 MaR.LIB V1.0 Knihovní funkce v jazyce SIMPLE4 pro tvorbu aplikací v oblasti mìøení a regulace (MaR). uživatelský manuál

Více

Jan Humlhans ZAJÍMAVÁ ZAPOJENÍ INSPIRACE KONSTRUKTÉRÙM Zapojení s diodami LED, zapojení s optoèleny, rùzná zapojení, rejstøík 4. díl Praha 2005 Jan Humlhans ZAJÍMAVÁ ZAPOJENÍ 4. díl Bez pøedchozího písemného

Více

Jan Hájek BLIKAÈE S ÈASOVAÈEM 555 Praha 2006, AA Praha a BEN technická literatura Jan Hájek BLIKAÈE S ÈASOVAÈEM 555 Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Tomáš Fukátko Jaroslav Fukátko TEPLO A CHLAZENÍ V ELEKTRONICE II. Praha 2006 Kniha má umožnit ètenáøi získat rychlý pøehled o problematice tepla a chlazení v oblasti elektroniky. Obsahuje øadu øešených

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Jiøí Král ØEŠENÉ PØÍKLADY VE VHDL HRADLOVÁ POLE FPGA PRO ZAÈÁTEÈNÍKY Praha 2010 Upozornìní! Vážení ètenáøi, na naší webové adrese: http://shop.ben.cz/cz/121309 v sekci download, se nachází soubory ke stažení:

Více

Automatizaèní systém TROVIS 5400 Regul tor d lkového vyt pìní TROVIS 5479

Automatizaèní systém TROVIS 5400 Regul tor d lkového vyt pìní TROVIS 5479 Automatizaèní systém TROVIS 5400 Regul tor d lkového vyt pìní TROVIS 5479 Pou ití Optimalizující, ekvitermnì øízená regulace teploty pøívodu vytápìní a regulace teploty teplé vody a ve tøech regulaèních

Více

Zadávací dokumentace MOBILNÍ APLIKACE

Zadávací dokumentace MOBILNÍ APLIKACE Zadávací dokumentace jako pøíloha Výzvy k podání nabídky èíslo: 04/3.2/11/01 v rámci projektu Distanèní jazykové vzdìlávání pomocí M-learningu CZ.1.07/3.2.10/04.0011 Akademie Jana Amose Komenského o.s.,

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

PESprint. TISKOVÁ BRÁNA SYSTÉMU PES aplikace pro komunikaèní procesor - PES-CP24/PRINT 11.2002

PESprint. TISKOVÁ BRÁNA SYSTÉMU PES aplikace pro komunikaèní procesor - PES-CP24/PRINT 11.2002 PESprint TISKOVÁ BRÁNA SYSTÉMU PES aplikace pro komunikaèní procesor - PES-CP24/PRINT 11.2002 PESprint Nástroj pro konfiguraci tiskové brány na CP24/PRINT edice 11.2002 1. verze dokumentu MICROPEL 11.2002

Více

Jiøí Hrbáèek Moderní uèebnice programování jednoèipových mikrokontrolérù PIC 1. díl První krùèky pøi tvorbì aplikace Praha 2004 První díl uèebnice se zabývá úplnými základy programování. Výuka probíhá

Více

Urèování polohy Nokia N76-1

Urèování polohy Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N76 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky

Více

Univerzální mìøicí program EfLab

Univerzální mìøicí program EfLab Univerzální mìøicí program EfLab Pøíruèka uživatele tel./fax. (02) 75 59 26, (02) 71 00 52 62-3 http//www.ippmeasure.com e-mail : info@ippmeasure.com Práèská 53 106 00 Praha 10 Czech Obsah i O kapitolách

Více

Soutìž pro mládež v øešení sudoku a logických úloh. Praha, 13. ledna 2013. Kolo 2

Soutìž pro mládež v øešení sudoku a logických úloh. Praha, 13. ledna 2013. Kolo 2 Soutìž pro mládež v øešení sudoku a logických úloh Praha,. ledna Kolo. Kropki b. Had b. Obdélníky b. Mrakodrapy b. Hitori b. Magnety b. Skládaèka b. Easy as b. Spojovaèka b. Easy as b. Spojovaèka b. Ohrádka

Více

Tabulka pro pokroèilé. Tabulka. pokroèilé. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky

Tabulka pro pokroèilé. Tabulka. pokroèilé. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Tabulka pro pokroèilé Internet Internetová komunikace

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více