Jihomoravský kraj Odbor právní a organizační Krajského úřadu Jihomoravského kraje Žerotínovo náměstí 3/5, Brno

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jihomoravský kraj Odbor právní a organizační Krajského úřadu Jihomoravského kraje Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno"

Transkript

1 Jihomoravský kraj Odbor právní a organizační Krajského úřadu Jihomoravského kraje Žerotínovo náměstí 3/5, Brno Čj. SpZn. Vyřizuje/linka Brno JMK /2006 S-JMK /2006 OPO Mgr. Krejčí/ Bod č. 114 z 93. schůze Rady Jihomoravského kraje - poskytnutí informace Vážený pane, dne obdržel Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen Krajský úřad ) Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 106/1999 Sb. ), o zaslání elektronické kopie kompletního materiálu (tj. tzv. košilka, důvodová zpráva, přílohy a všechny ostatní předložené dokumenty) předloženého k bodu 114 na 93. zasedání RJMK. V příloze Vám v souladu v souladu s 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. zasíláme požadovanou elektronickou kopii materiálu Schválení programu 15. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje. S pozdravem JUDr. Lenka Cundová, v.r. vedoucí odboru právního a organizačního Příloha: dle textu

2 Rada Jihomoravského kraje 93. schůze konaná dne Materiál k bodu č. 114 programu: Schválení programu 15. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje Návrh na usnesení: Rada Jihomoravského kraje doporučuje Zastupitelstvu Jihomoravského kraje schválit v souladu s ustanovením 42 odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, navržený program 15. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje. Zpracoval: Vedoucí odboru: Právní garance: Předkládá: Dana Palbuchtová, v.r. odbor právní a organizační JUDr. Lenka Cundová, v.r. vedoucí odboru právního a organizačního Mgr. Petra Krejčí, v.r. právník odboru právního a organizačního Ing. Stanislav Juránek, v.r. hejtman Dotčené odbory: Dotčené odbory: Další dotčené odbory: Ing. Ludmila Hrachovinová vedoucí odboru ekonomického JUDr. Lenka Skutková vedoucí odboru majetkového 2

3 SVOLÁNÍ ZASTUPITELSTVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE k 15. zasedání, které se koná ve velké zasedací síni sídla Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5 Začátek jednání je 14. prosince 2006 v 8:30 PROGRAM: 1. Technický bod (zapisovatelka, právní asistence, schválení ověřovatelů zápisu, schválení programu 15. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje) - ústní zpráva, přednese Ing. Juránek, hejtman 2. Kontrola plnění úkolů z minulých zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje 3. Zpráva o činnosti Rady Jihomoravského kraje 4. Zpráva o činnosti finančního výboru - písemný materiál, přednese Ing. Kadrnka, předseda výboru 5. Zpráva o činnosti kontrolního výboru - písemný materiál, přednese Mgr. Božek, předseda výboru 6. Zpráva o činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost - písemný materiál, přednese RNDr. Petrů, předseda výboru 7. Zpráva o činnosti Rady pro národnostní menšiny - písemný materiál, přednese JUDr. Marková, předsedkyně rady 8. Harmonogram zasedání ZJMK na I. pololetí roku Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace 10. Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje 11. Schválení rozpočtových opatření provedených Radou Jihomoravského kraje v období od do

4 12. Informace o vývoji rozpočtu JMK za čtvrtletí Návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok Souhlas s využitím prostředků z dotací, z úvěru a z fondů kraje z roku 2006 v rozpočtu roku Zásady pro poskytování cestovních náhrad a pro vysílání na vzdělávací akce členů Zastupitelstva Jihomoravského kraje 16. Stanovení výše paušální částky náhrady ušlého výdělku členům ZJMK, kteří nejsou v pracovních nebo jiném obdobném poměru a členům komisí RJMK, kteří nejsou členy ZJMK a nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru na rok Zásady pro poskytování náhrady mzdy a ušlého výdělku neuvolněným členům Zastupitelstva JMK a členům komisí RJMK, kteří nejsou členy Zastupitelstva JMK 18. Převod finančních prostředků do Fondu rozvoje Jihomoravského kraje 19. Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje Regionální radě regionu soudržnosti Jihovýchod 20. Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora projektových manažerů mikroregionů Jihomoravského kraje v oblasti připravenosti na využívání finančních prostředků ČR a EU 21. Uložení odvodu finančních prostředků do rozpočtu Jihomoravského kraje pro porušení rozpočtové kázně Sekci romských poradců České republiky 22. Poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na činnost Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod v roce Grantové schéma opatření 4.1, podopatření a 4. výzva 4

5 24. Poskytnutí dotace občanskému sdružení Mendel Museum na projekt Kongresová akademická turistika v Jihomoravském kraji 25. Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o financování grantového schématu SROP a Podmínek pro financování projektu Zlepšení informovanosti o možnostech cestovního ruchu v Jihomoravském kraji z GS SROP 26. Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci a spolufinancování při realizaci projektu Morava a Slezsko přijďte a poznejte více! 27. Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje k realizaci akce Obnova značení pěších a cykloturistických tras Jihomoravského kraje 28. Prodloužení splatnosti půjčky na předfinancování projektu v rámci OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství, podopatření Leader+ 29. Změna charakteru a účelu dotací v rámci Programu rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok Vyčlenění finančních prostředků na dotační programy 31. Použití nevyčerpaných prostředků rozpočtu Jihomoravského kraje roku 2006 spravovaných odborem životního prostředí v rozpočtu roku Dotace z FŽP JMK - odpadové hospodářství 33. Pravidla pro poskytování finanční podpory na hospodaření v lesích 34. Dotace na hospodaření v lesích 35. Dotace z FŽP JMK - vodní hospodářství 36. Pracovní program (spolupráce s Dolním Rakouskem) - písemný materiál, přednese RNDr. Poledňák, náměstek hejtmana 37. Spolupráce se subjekty veřejné správy v Srbsku - písemný materiál, přednese RNDr. Poledňák, náměstek hejtmana 5

6 38. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí finanční podpory v rámci I.a II. kola výzvy grantového schématu Jihomoravského kraje v rámci opatření 3.2 Podpora sociální integrace v Jihomoravském kraji - písemný materiál, přednese JUDr. Cacková, členka rady 39. Změny závazných ukazatelů některým příspěvkovým organizacím v oblasti sociální péče - písemný materiál, přednese JUDr. Cacková, členka rady 40. Žádosti přijaté na základě 3. výzvy grantového schématu Jihomoravského kraje v rámci opatření 3.2 Podpora sociální integrace v Jihomoravském kraji - písemný materiál, přednese JUDr. Cacková, členka rady 41. Změna závazných ukazatelů některých příspěvkových organizací zřizovaných Jihomoravským krajem v oblasti zdravotnictví - písemný materiál, přednese MUDr. Adamec, člen rady 42. Zabezpečení lékařské služby první pomoci v Jihomoravském kraji v roce písemný materiál, přednese MUDr. Adamec, člen rady 43. Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje na rok písemný materiál, přednese MUDr. Adamec, člen rady 44. Dodatek č. 8 ke Zřizovací listině Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace Jihomoravského kraje - písemný materiál, přednese MUDr. Adamec, člen rady 45. Dotační programy pro územní plány obcí - písemný materiál, přednese Ing. arch. Procházková, členka rady 46. Změna závazných ukazatelů pro příspěvkovou organizaci Muzeum Vyškovska 47. Změna závazného ukazatele pro příspěvkovou organizaci Regionální muzeum v Mikulově 48. Převod finančních prostředků do Fondu rozvoje Jihomoravského kraje 49. Změna termínu čerpání dotace - Římskokatolická farnost Blansko 50. Změna účelu dotace - Konvent Hospitálského řádu sv. Jana z Boha - Milosrdných bratří v Brně 6

7 51. Změna závazného ukazatele pro příspěvkovou organizaci Regionální muzeum v Mikulově (přijetí dotace od Města Mikulov) 52. Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK - písemný materiál, přednese Ing. Pospíšil, člen rady 53. Dodatek č. 9 ke Zřizovací listině Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, příspěvkové organizace kraje - písemný materiál, přednese Ing. Pospíšil, člen rady 54. Dotace Městu Letovice - písemný materiál, přednese Ing. Pospíšil, člen rady 55. Bezúplatné nabytí části pozemku p.č. 362/1 o výměře 768 m 2 v k.ú. Letovice 56. Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Milotice u Kyjova 57. Bezúplatné nabytí pozemku p.č. 2358/3 v k.ú. Habrovany 58. Bezúplatné nabytí pozemku p.č. 2475/1 v k.ú. Kyjov 59. Bezúplatný převod budovy č.p. 222 na pozemku p.č. st. 288 v k.ú. Nenkovice 60. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Sychotín a k.ú. Újezd u Kunštátu Městu Kunštát 61. Bezúplatný převod bývalých silnic III/05519 a III/05521 Městu Veselí nad Moravou 62. Úplatné nabytí pozemků pod silnicemi ve vlastnictví JMK v k.ú. Mladkov u Boskovic, Boskovice 63. Úplatné nabytí pozemků v k.ú. Ráječko, Spešov 64. Úplatné nabytí částí pozemků p.č. 345/5 a p.č. 345/27 v k.ú. Čebín 65. Úplatné nabytí pozemků v k.ú. Dambořice, k.ú. Starovičky, k.ú. Úsobrno a k.ú. Vavřinec na Moravě pod silnicemi ve vlastnictví JMK 7

8 66. Úplatné nabytí pozemků p.č. 469/27 a p.č. 469/44 v k.ú. Bohumilice 67. Úplatné nabytí pozemku p.č. 469/30 v k.ú. Bohumilice 68. Bezúplatné nabytí pozemní komunikace a pozemku p.č. 1360/1, k.ú. Velká Roudka, od města Velké Opatovice 69. Bezúplatné nabytí pozemní komunikace a pozemku p.č. 459, k.ú. Malá Roudka, od obce Malá Roudka 70. Úplatný převod části pozemku p.č. 731/1 v k.ú. Strážnice na Moravě 71. Úplatný převod budovy č.p. 154 na pozemku p.č. 248 a pozemku p.č. 248 v k.ú. Boskovice 72. Úplatný převod budovy č.p. 799 a pozemků p.č a 2091/2 v k.ú. Letovice 73. Úplatný převod pozemku p.č. 266/33 v k.ú. Zboněk 74. Úplatný převod části pozemku p.č. 1714/3 v k.ú. Bosonohy 75. Bezúplatné nabytí nemovitosti - plynovodního řádu v k.ú. Bosonohy 76. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě kupní uzavřené mezi Jihomoravským krajem a Ing. Liborem a Mgr. Janou Šedivými 77. Schválení změn závazných ukazatelů odvodů organizací zřizovaných Jihomoravským krajem v roce Darovací smlouva Město Ždánice 79. Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení 80. Uzavření dodatků č. 1 ke Smlouvám o poskytnutí příspěvku v rámci OP RLZ 3.3 8

9 81. Schválení změn závazných ukazatelů organizací zřizovaných Jihomoravským krajem z rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2006 v oblasti školství 82. Schválení změny účelu poskytnuté dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje 83. Schválení navýšení závazného ukazatele 43. ročník Celostátního kola chemické olympiády Informativní zprávy Dotazy, podněty a připomínky Politická diskuse Ing. Stanislav Juránek hejtman Jihomoravského kraje 9

USNESENÍ z 35/1. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 19. listopadu 2008

USNESENÍ z 35/1. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 19. listopadu 2008 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ z 35/1.

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 28.11.2013 Oznámení o konání 6. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2015 - Václav Šlajs

1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2015 - Václav Šlajs Projednaný program 46. RPK 19.1.2015: Zahájení, úvodní formality 1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2015 - Václav Šlajs 2. Vyhlášení dotačního programu Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů

Více

MVDr. Josef Řihák, hejtman O Z N Á M E N Í

MVDr. Josef Řihák, hejtman O Z N Á M E N Í MVDr. Josef Řihák, hejtman V Praze dne 20. 2. 2013 O Z N Á M E N Í o konání 3. zasedání Zastupitelstva Středočeského kraje, které se uskuteční dne 11. 3. 2013 od 10 hodin v zasedací místnosti Zastupitelstva

Více

V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění. s v o l á v á m. 11. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění. s v o l á v á m. 11. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje Mgr. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E Datum 13. 6. 2014 V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění s v o l á v á m 11. zasedání Zastupitelstva

Více

K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 ZÁPIS

K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 ZÁPIS K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 ZÁPIS z 1. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskutečnilo dne 13.02.2014 v době od 9:05

Více

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ. Výpis usnesení z 9. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 27. 2.

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ. Výpis usnesení z 9. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 27. 2. Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 01.04.2015 Oznámení o konání 13. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

USNESENÍ z 23. zasedání: Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 13.09.2007

USNESENÍ z 23. zasedání: Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 13.09.2007 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 23.

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 16. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 16. prosince 2008 usnesením č. 16/453/2008 program 16. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 16/454/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 32.

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

USNESENÍ z 29. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 24. listopadu 2010

USNESENÍ z 29. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 24. listopadu 2010 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ z 29.

Více

USNESENÍ z 23. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 14. září 2005

USNESENÍ z 23. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 14. září 2005 USNESENÍ z 23. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 14. září 2005 USNESENÍ 23/920/2005 I. p r o j e d n a l a organizační řád Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje včetně změny organizačního

Více

USNESENÍ z 89. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 26. 6. 2008. Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje

USNESENÍ z 89. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 26. 6. 2008. Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje USNESENÍ z 89. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 26. 6. 2008 UR/89/1/2008 Program 89. schůze Rady Olomouckého kraje 1. schvaluje upravený program 89. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 26.

Více

USNESENÍ. z 36. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 31. října 2007

USNESENÍ. z 36. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 31. října 2007 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ z 36.

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Zápis. z 16. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 22. dubna 2014 od 12.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP

Zápis. z 16. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 22. dubna 2014 od 12.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP Zápis z 16. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 22. dubna 2014 od 12.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP Předsedající: primátor hl. m. Prahy RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. Přítomni:

Více

Starostka města paní Zdeňka Marková zahájila v 15.30 hod. Hovory s občany. V rámci Hovorů s občany bylo projednáno následující:

Starostka města paní Zdeňka Marková zahájila v 15.30 hod. Hovory s občany. V rámci Hovorů s občany bylo projednáno následující: Z á p i s z XXVII. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 4. 5. 2010 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Starostka města paní Zdeňka Marková

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 26.11.2014 Oznámení o konání 11. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

ZM bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín ze dne 19.9.2011.

ZM bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín ze dne 19.9.2011. Příloha č. 3 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 7. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 20.10.2011 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

Výpis usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 30.04.2013

Výpis usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 30.04.2013 Výpis usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 30.04.2013 USNESENÍ č. 128/13/ZK Volba ověřovatelů v o l í ověřovateli ze 4. jednání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2013:

Více

3531. Zpráva o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města a přehled o stížnostech a peticích za rok 2012

3531. Zpráva o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města a přehled o stížnostech a peticích za rok 2012 R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 110 Vydána dne 1.3.2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3529. Zpráva o vyřízení interpelací 3530. Návrh na odvolání

Více

USNESENÍ z 13. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 14. května 2008

USNESENÍ z 13. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 14. května 2008 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ z 13.

Více

K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 ZÁPIS

K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 ZÁPIS K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 ZÁPIS ze 3. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskutečnilo dne 05.05.2014 (svolané v náhradním

Více

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11.

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11. 1 U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 10. prosince 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 20.

Více

U P R A V E N Ý P R O G R A M 16. jednání Rady HMP, které se koná dne 22. 4. 2014

U P R A V E N Ý P R O G R A M 16. jednání Rady HMP, které se koná dne 22. 4. 2014 U P R A V E N Ý P R O G R A M 16. jednání Rady HMP, které se koná dne 22. 4. 2014 K odsouhlasení - zápis z 15. jednání Rady HMP ze dne 15. 4. 2014 BOD TISK MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS PŘIZVANÍ 1. Organizační

Více