V Uherském Brodě Vážená paní, vážený pane,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Uherském Brodě 26.08.2013. Vážená paní, vážený pane,"

Transkript

1 Sdružení singulárních podílníků Uherský Brod občanské sdružení Mgr.Jaroslav JURÁK předseda bytem Osvoboditelů 1814, Uh. Brod, okr. Uh.Hradiště MT , V Uherském Brodě Vážená paní, vážený pane, valná hromada sdružení dne schválila vypracování změn stanov sdružení a zveřejnění na inter. stránkách. Zveřejněný návrh předkládáme k připomínkovému a pozměnovacímu řízení, které bude ukončeno dne Vaše přípomínky a návrhy změn můžete také uplatnit na valné hrormadě sdružení, která se bude konat Přípomínky a návrhy změn budou vyhodnoceny na schůzi výboru sdružení Upozorňuji, že se jedná pouze o návrh, konečné znění stanov schválí valná hromada sdružení. Připomínky a návrhy zasílejte prosím na moji výše uvedenou el. adresu ( jurak25seznam.cz ). Případné dotazy Vám zodpovím na telefonu Předem Vám děkuji za Vaše připomínky a návrhy. S pozdravem Mgr.Jaroslav JURÁK, v.r. předseda sdružení Příloha: 1 x návrh na změnu stanov sdružení

2 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ SE SÍDLEM V UHERSKÉM BRODĚ I. Název sdružení II. Sídlo společnosti III. Cíl činnosti společnosti IV. Orgány společnosti V. Valná hromada společnosti VI. Výbor společnosti VII. Dozorčí rada společnosti VIII. Jednání jménem společnosti IX. Hospodaření společnosti X. Vznik a zánik členství več společnosti XI. Závěrěčné ustanovení

3 Singulární společnost podílníků uvedených na LV 1030 katastrální území UB a na LV 144 katastrální území Korytná. Tato společnost je založena podle z. č. 83/1990 Sb. O sdružování občanů v plném znění. I. NÁZEV SDRUŽENÍ Sdružení má název Singulární společnost Uherský Brod (dále jen Společnost ) II. Sídlo společnosti Sídlo společnosti: Balkán, Na Dlouhých 218, Uherský Brod III. Cíl činnosti společnosti 1) Cílem činnosti Společnosti je vytvoření podmínek pro zajištění výkonu vlastnického práva a všech povinností k lesním pozemkům a dalším nemovitostem, které jsou ve spoluvlastnictví členů Společnosti. 2) Cílem Společnosti je dosažení kladného hospodářského výsledku. IV. Orgány společnosti Společnost zřizuje tyto orgány: 1) Valná hromada 2) Výbor sdružení 3) Dozorčí rada

4 V. Valná hromada Společnosti 1) Valná hromada Společnosti (dále jen Valná hromada) je nejvyšším orgánem společnosti a je tvořena všemi členy Společnosti. 2) Do pravomoci Valné hromady patří: a) Volba a odvolání členů výboru a Dozorčí rady b) Schvalování finančního rozpočtu c) Schvalování roční účetní uzávěrky d) Rozhodování o rozpuštění Společnosti nebo o jejím sloučení s jiným Občanským sdružením e) Schvalování odměn výboru a Dozorčí rady f) Schvalování zprávy o hospodářské činnosti Společnosti g) Rozhodování o změně stanov Společnosti h) Rozhoduje o případném rozdělení hospodářského výsledku 3) Valná hromada je schopná usnášení, je li přítomna nadpoloviční většina všech členů Společnosti. Nesejde li se potřebný počet členů po uplynutí 30 minut od stanovení počátku Valné hromady, může se Valná hromada platně usnášet za jakéhokoliv počtu přítomných členů. 4) Valná hromada rozhoduje počtem hlasů přítomných členů Společnosti dle velikosti jejich podílů. K přijetí rozhodnutí o rozpuštění Společnosti či o jejím sloučením s jiným Občanským sdružením se vyžaduje nadpoloviční většina hlasů všech členů Společnosti. 5) Valnou hromadu svolává předseda výboru 1x ročně v termínu do běžného roku a to písemnou pozvánkou odeslanou členům Společnosti minimálně 14 dnů před termínem konání i s programem. 6) Předseda výboru je povinen svolat mimořádnou Valnou hromadu pokud o to požádá 1/3 členů Společnosti nebo Dozorčí rada, a to do 30 dnů od podání písemné žádosti.

5 VI. Výbor společnosti 1) Výbor je výkoným orgánem Společnosti, který řídí činnost Společnosti a rozhoduje o všech záležitostech, pokud tyto nespadají do rozhodovacích pravomocí Valné hromady nebo Dozorčí rady 2) Výbor je tvořen vždy lichým počtem členů nejméně 5. Členové, předseda, místopředseda a náhradníci jsou voleni Valnou hromadou z řad členů Společnosti na dvouleté funkční období. 3) Výlohy spojené s členstvím ve výboru jsou hrazeny z prostředků Společnosti 4) Výbor zajišťuje účelné, hospodárné využití finančních prostředků k určenému cíli v souladu se schváleným rozpočtem Společnosti odpovídá za řádné vedení účetnictví Společnosti předkládá roční účetní uzávěrku Valné hromadě ke schválení zodpovídá za podání daňového přiznání uzavírá pracovněprávní dohody 5) Výbor zasedá nejméně 6x ročně v termínu a na místě stanoveném předsedou nebo místopředsedou Výboru 6) Výbor je usnášeníschopný, je li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejich členů. K přijetí rozhodnutí výboru je třeba souhlasu většiny přítomných členů. V zásadních věcech hospodářské povahy musí výbor rozhodovat 2/3 všech svých členů. 7) Členství ve Výboru zaniká: a) uplynutím funkčního období člena b) odstoupením člena c) odvoláním člena Valnou hromadou d) úmrtím 8) Okamžikem zániku funkce člena Výboru se členem Výboru stává náhradník zvolený poslední Valnou hromadou, při tom se postupuje podle pořadí náhradníků určeného Valnou hromadou při jejich zvolení.

6 VII. Dozorčí rada 1) Dozorčí rada je kontrolním orgánem Společnosti 2) Dozorčí rada dohlíží na činnost Výboru je oprávněna nahlížet do účetní evidence Společnosti přezkoumává účetní uzávěrku podává zprávu Valné hromadě 3) Dozorčí Rada je tvořena 3 členy volenými Valnou hromadou z řad členů Společnosti na dvouleté období. Členové Dozorčí rady nesmějí být členy Výboru Společnosti 4) Výlohy spojené s členstvím v Dozorčí radě jsou hrazeny z prostředků Společnosti 5) Členové Dozorčí rady mají právo účastnit se jednání Výboru a jsou na tato jednání vždy zváni. VIII. Jednání jménem Společnosti a způsob podepisování 1) Za Společnost navenek jedná předseda nebo místopředseda Společnosti, k platnosti písemného právního úkonu činěného jménem Společnosti se vyžaduje podpis předsedy nebo místopředsedy Výboru a nejméně jednoho člena Výboru. 2) Podepisování za Společnost se děje tak, že napsanému nebo vytištěnému názvu Společnosti připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda a nejméně jeden člen výboru po projednání věcí ve Výboru.

7 IX. Hospodaření Společnosti 1) Zdrojem finančních prostředků pro provoz Společnosti jsou: a) příjmy s těžby dřeva b) příjmy z pronájmů c) státní dotace d) jiné 2) Společnost vede účetnictví v souladu se zákonem číslo 563/1991 Sb. O účetnictví 3) Finanční hospodaření bude prováděno na základě rozpočtu. 4) Peněžní prostředky Společnosti budou uloženy u peněžního ústavu. Pokladník Společnosti může mít hotovost do výše , Kč. Peníze nad tuto hotovost je třeba převést na účet u peněžního ústavu. 5) Roční finanční hospodaření bude ukončeno Roční účetní uzávěrkou, která podléhá schválení Valnou hromadou 6) Hospodářská činnost v lese bude prováděna v souladu s lesním hospodářským plánem a obecně závaznými právními předpisy. X. Vznik a zánik členství ve Společnosti 1) Členem Společnosti se může stát výlučně vlastník singulárního podílu uvedený na LV 1030 katastrální území Uherský Brod nebo na LV 144 katastrální území Korytná.. 2) Pokud spoluvlastnický podíl člena Společnosti na nemovitostech nebo jeho část přejdou na právní nástupce, stávají se tito právními nástupci členy Společnosti.

8 XI. Závěrečné ustanovení Tyto Stanovy byly schváleny Valnou hromadou Společnosti dne.. Nahrazují Stanovy společnosti, které byly zaregistrovány dne pod číslem: sp.zn. II/s OS/ /95 R.. Ke změně Stanov může dojít pouze na základě usnesení Valné hromady společnosti. V Uherském Brodě dne.. Předseda Výboru Společnosti

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Čl. 1. Název a sídlo Název: Dobrotety (dále jen sdružení ) Sídlo: Slávy Horníka 23/200, 150 00 Praha 5 Působnost: celé území České republiky Čl. 2 Statut sdružení Občanské sdružení

Více

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB ČESKÝ MÁK

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB ČESKÝ MÁK ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB ČESKÝ MÁK Stanovy Prosinec 2012 Článek I Založení sdružení Sdružení fyzických a právnických osob /dále jen sdružení/, kteří v České republice pěstují zpracovávají

Více

S T A N O V Y. Svazek obcí pro komunální služby. se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015

S T A N O V Y. Svazek obcí pro komunální služby. se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015 S T A N O V Y Svazku obcí pro komunální služby se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015 Preambule Svazek obcí pro komunální služby je založen za účelem zabezpečení věcí veřejného zájmu, a to zejména vytvoření

Více

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tělovýchovná jednota Turnov, o.s. (dále jen TJ ) je sdružením fyzických a právnických osob založeným podle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů. 2. Sídlem TJ je Skálova

Více

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Článek 1 Název a sídlo 1. Název zapsaného spolku je: Hortensia, z. s. (dále jen spolek) 2. Sídlem spolku Hortensia je: Panská 174/7, 370 01 České Budějovice

Více

S T A N O V Y S P O L K U Rybářský spolek Proseč

S T A N O V Y S P O L K U Rybářský spolek Proseč My, níže podepsaní Jan Tomášek, nar. 12.5.1980, bytem Proseč 381, 539 44 a Petr Pešek, nar. 24.5.1979, bytem Proseč 251, 539 44 a Karel Javůrek, nar. 9.8.1976, bytem M.Švabinského 388, Litomyšl 570 01

Více

Stanovy spolku. čl. I Úvodní ustanovení

Stanovy spolku. čl. I Úvodní ustanovení ..STANOVY SPOLKU Právní úprava spolků v novém občanském zákoníku (dále jen NOZ) je zachycena v ustanovení 214 a následující. Spolek musí bezpodmínečně respektovat závazná pravidla, která zákon stanovuje

Více

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. Komentář: Název spolku musí obsahovat slova spolek nebo zapsaný spolek, postačí však zkratka z. s..

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. Komentář: Název spolku musí obsahovat slova spolek nebo zapsaný spolek, postačí však zkratka z. s.. Stanovy spolku I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku:. (dále rovněž spolek ). Komentář: Název spolku musí obsahovat slova spolek nebo zapsaný spolek, postačí však zkratka z. s.. 2. Sídlo spolku:... Komentář:

Více

stanovy Čl. 1. Název, sídlo a logo Svaz Chovatelů Fjordských Koní v ČR, o. s. (dále jen sdružení ) používaná zkratka SChFjK ČR

stanovy Čl. 1. Název, sídlo a logo Svaz Chovatelů Fjordských Koní v ČR, o. s. (dále jen sdružení ) používaná zkratka SChFjK ČR stanovy Čl. 1. Název, sídlo a logo Název: Svaz Chovatelů Fjordských Koní v ČR, o. s. (dále jen sdružení ) používaná zkratka SChFjK ČR Sídlo: Dlouhomilov 6, 789 76 Dlouhomilov Logo: sdružení používá logo,

Více

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09 STANOVY Nezávislého spolku Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách Lonkova 510, Pardubice 530 09 Stránka 1 z 6 Část I. Název a sídlo spolku Článek 1 Název spolku zní: Nezávislý spolek

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob

Stanovy zájmového sdružení právnických osob Stanovy zájmového sdružení právnických osob Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska -Euroregion Glacensis (dále jen Stanovy ) čl. I Název, sídlo, územní vymezení a postavení sdružení Název: Euroregion

Více

Statut obecně prospěšné společnosti International Education and Consultation Centre, o. p. s.

Statut obecně prospěšné společnosti International Education and Consultation Centre, o. p. s. Statut obecně prospěšné společnosti International Education and Consultation Centre, o. p. s. I. Úvodní ustanovení 1. Dne 15. července 2003 uzavřeli zakladatelé: 1. Ing. Iva Kršňáková bytem Benešova 474,

Více

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko Název: MAS Jablunkovsko, z. s. IČO: 00739286 Sídlo: Bystřice 334, PSČ 739 95 Čl. I. Název a sídlo sdružení Čl. II. Úvodní ustanovení MAS Jablunkov, z. s. (dále

Více

Stanovy Spolku přátel Třeboně

Stanovy Spolku přátel Třeboně Stanovy Spolku přátel Třeboně strana 1 Stanovy Spolku přátel Třeboně Článek 1. Název a sídlo 1. Název občanského sdružení je: Spolek přátel Třeboně ( dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku přátel Třeboně je:

Více

STANOVY. SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ BLATENSKÁ 2145, PRAHA 4 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ )

STANOVY. SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ BLATENSKÁ 2145, PRAHA 4 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ ) STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ BLATENSKÁ 2145, PRAHA 4 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ ) Čl. I Název a sídlo spolku, založení a registrace spolku 1.1. Spolek má název: Spolek

Více

S T A N O V Y. zapsaného spolku Černí koně, z.s.

S T A N O V Y. zapsaného spolku Černí koně, z.s. S T A N O V Y zapsaného spolku Černí koně, z.s. Preambule V souladu s ust. 3045 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen o.z. ), se občanské sdružení ČERNÍ KONĚ, o.s., založené dle zákona

Více

Základní ustanovení. 2 Programové zásady a cíle

Základní ustanovení. 2 Programové zásady a cíle STANOVY KDU-ČSL je politická strana založená na dobrovolném společenství občanů, kteří se účastní společenského a politického života ve své obci, kraji a státě. Vychází z odkazu evropské kultury a z tradic

Více

Stanovy družstva. Družstvo je obchodní korporací podle zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

Stanovy družstva. Družstvo je obchodní korporací podle zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Stanovy družstva Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem podnikání, rozmnožování a zhodnocování majetku vlastníků vloženého do družstva a uspokojování sociálních a jiných

Více

STATUT UNINOVA o.p.s.

STATUT UNINOVA o.p.s. STATUT UNINOVA o.p.s. A. Obecně prospěšná společnost UNINOVA o.p.s. (dále jen "Společnost") byla založena v souladu se zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých

Více

Stanovy občanského sdružení

Stanovy občanského sdružení 1 Název a sídlo 1.Přesný název sdružení je Opři se, o. s. Stanovy občanského sdružení 2.Adresa sdružení je Boženy Koutníkové 2022, Čelákovice, 250 88. 2 Náplň sdružení 1.Podpora dětí vyrůstajících v dětských

Více

S T A N O V Y ------------------------------------------------------------------------------------ Č Á S T : I. S P O L E K

S T A N O V Y ------------------------------------------------------------------------------------ Č Á S T : I. S P O L E K S T A N O V Y M í s t n í a k č n í s k u p i n y H r u b ý J e s e n í k ------------------------------------------------------------------------------------ Č Á S T : I. S P O L E K Č l. I. N á z e v

Více

Stanovy UNHfree.net z.s.

Stanovy UNHfree.net z.s. Čl. 1. Základní ustanovení Stanovy UNHfree.net z.s. 1. UNHfree.net z.s. (dále jen Spolek) je dobrovolný, nezávislý a neziskový Spolek fyzických a právnických osob. 2. Na spolek se dle zákona č. 89/2012

Více

SPOLEČENSTVÍ VDOV A VDOVCŮ, Z.S. Stanovy Spolku

SPOLEČENSTVÍ VDOV A VDOVCŮ, Z.S. Stanovy Spolku SPOLEČENSTVÍ VDOV A VDOVCŮ, Z.S. Stanovy Spolku ČLÁNEK I. Úvodní ustanovení Odst.I.1. Název spolku: Společenství vdov a vdovců, z.s. Odst.I.2. Sídlo spolku: Divadelní 3242/VI, 760 01 Zlín Odst.I.3. Společenství

Více

STANOVY 1. (dále jen Spolek 2 ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku

STANOVY 1. (dále jen Spolek 2 ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku STANOVY 1 (dále jen Spolek 2 ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku 1. Spolek je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE Název spolku je: Článek I. Úvodní ustanovení Spolek rodičů při ZŠ Bratranců Veverkových, Pardubice" Sídlo spolku je: ul. Bratranců Veverkových

Více

Stanovy Odborná společnost letecká České republiky

Stanovy Odborná společnost letecká České republiky Stanovy Odborná společnost letecká České republiky HLAVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek l. 1. Odborná společnost letecká České republiky (dále jen společnost) byla založena dne 8. 5. 1990 jako dobrovolné,

Více

Úplné znění stanov JIHOČESKÉHO VODÁRENSKÉHO SVAZU

Úplné znění stanov JIHOČESKÉHO VODÁRENSKÉHO SVAZU Úplné znění stanov JIHOČESKÉHO VODÁRENSKÉHO SVAZU dle novely zákona o obcích č.128/2000 Sb. a zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1 Název a sídlo sdružení 1.1. Název: JIHOČESKÝ

Více

STANOVY. Autisté jihu, spolek. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

STANOVY. Autisté jihu, spolek. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ STANOVY Autisté jihu, spolek Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Při vědomí potřebnosti zkvalitnění života našich dětí s poruchou autistického spektra (dále jen PAS) jsme se rozhodli založit tento spolek. Spolek

Více

2.2 Sdružení je (podle 1 zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů, platném ve znění pozdějších předpisů) dobrovolné a nezávislé.

2.2 Sdružení je (podle 1 zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů, platném ve znění pozdějších předpisů) dobrovolné a nezávislé. STANOVY občanského sdružení Debatní klub Olomouc, o.s. Obsah: Článek 1: Úvodní ustanovení Článek 2: Právní postavení sdružení Článek 3: Cíle činnosti sdružení Článek 4: Členství Článek 5: Práva a povinnosti

Více

STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012)

STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012) STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012) Preambule Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu je registrované, nepolitické, odborné, nezávislé, otevřené a dobrovolné

Více