S T A T U T N A D A C E L E O Š E J A N Á Č K A D L E 4 Z Á K O N A O N A D A C Í C H A N A D A Č N Í C H F O N D E C H

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S T A T U T N A D A C E L E O Š E J A N Á Č K A D L E 4 Z Á K O N A O N A D A C Í C H A N A D A Č N Í C H F O N D E C H"

Transkript

1 S T A T U T N A D A C E L E O Š E J A N Á Č K A D L E 4 Z Á K O N A O N A D A C Í C H A N A D A Č N Í C H F O N D E C H ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Čl. 1 Název a sídlo nadace (1) Název nadace zní Nadace Leoše Janáčka (dále jen nadace ). (2) Sídlem nadace je Krkoškova 763/45a, Brno. Čl. 2 Zřizovatel a vznik nadace (1) Nadaci zřídil ČESKÝ HUDEBNÍ FOND se sídlem Besední 3, Praha, IČ (dále jen zřizovatel ) jako Fond Leoše Janáčka dne 17. prosince 1991 dle 389b hospodářského zákoníku 1). (2) V souladu s právními předpisy účinnými v době zřízení nadace se zřizovatel nezavázal k vložení majetkového vkladu. (3) Nadace vznikla dne 19. prosince 1991 registrací Úřadem města Brna pod č.j. 41/91/NA/Dr.Kubišová. Čl. 3 Účel nadace (1) Účelem nadace je všestranně napomáhat k poznávání, šíření a uplatňování celého životního díla Leoše Janáčka i poznání jeho života a osobnosti ve všech souvislostech v jeho vlasti i v celém světě. (2) K dosažení svého účelu nadace podporuje zejména: a) vydávání a všechny formy šíření děl Leoše Janáčka, včetně zvukových, obrazových a jiných záznamů, b) vznik závažných a hodnotných vědeckých, literárních, publicistických i výtvarných prací o jeho životu a díle, c) provedení důstojných záměrů k uchování a uctění památky a díla Leoše Janáčka či k rozvoji intencí jím sledovaných, d) vznik vynikajících interpretačních výkonů při provádění jeho děl a dalších významných děl se vztahem k jeho životu a dílu, e) mladé nadané umělce a autory při výše uvedených činnostech, f) získávání a uchování památek vztahujících se k osobě autora, jeho dílu a době. (3) Nadace spravuje majetková autorská práva k dílům Leoše Janáčka a dbá o důstojné užití těchto děl. (4) K propagaci svého účelu provozuje nadace Památník Leoše Janáčka v Hukvaldech. 1) zákon č. 109/1964 Sb., hospodářský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (pozn. zrušen k ).

2 - 2 - Čl. 4 Majetek nadace (1) Majetek nadace tvoří nadační jmění a ostatní majetek nadace. Nadační jmění je peněžní vyjádření souhrnu peněžitých i nepeněžitých vkladů a nadačních darů zapsaných v rejstříku. (2) Nadačním darem se rozumí vše, co je poskytnuto třetí osobou nadaci k dosahování účelu, pro který byla nadace zřízena. (3) Nadace používá k dosahování svého účelu výnosů z nadačního jmění a ostatní majetek nadace. (4) Majetek nadace smí být použit pouze v souladu s účelem a podmínkami stanovenými v nadační listině nebo ve statutu nadace: a) jako nadační příspěvek k účelu dle čl. 3 odst. 1 a v souladu s čl. 18, b) k úhradě nákladů na ostatní činnosti k naplnění účelu nadace dle čl. 3 odst. 1, nebo c) k úhradě nákladů souvisejících se správou nadace. (5) Nadačním příspěvkem se rozumí vše, co je nadací v souladu se zákonem a statutem nadace poskytnuto třetí osobě k účelu, pro který byla nadace zřízena. (6) Celkové roční náklady nadace související se správou nadace nesmí převýšit 30 procent nadačního jmění podle jeho stavu k 31. prosinci téhož roku. Čl. 5 Výroční zpráva Lhůta pro vypracování výroční zprávy o činnosti a hospodaření (dále jen "výroční zpráva") za kalendářní rok se stanovuje do 30. června roku následujícího po kalendářním roce, za který je výroční zpráva vypracovávána. ČÁST DRUHÁ Orgány nadace Čl. 6 Správní rada (1) Správní rada spravuje majetek nadace, řídí činnost a rozhoduje o všech záležitostech nadace a je statutárním orgánem nadace. (2) Správní rada má devět členů, z nichž volí předsedu a místopředsedu. (3) Do výlučné působnosti správní rady náleží: a) vydat statut a rozhodovat o jeho změnách, b) schvalovat rozpočet a jeho změny, c) schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu, d) rozhodovat o schválení projektu vnitrostátní fúze sloučením, e) volit nové členy správní rady a dozorčí rady a rozhodovat o odvolání jejich člena, přestane-li splňovat podmínky členství nebo funkce, f) z členů správní rady volit a odvolávat jejího předsedu a místopředsedu, g) stanovit výši odměny za výkon funkce člena správní a dozorčí rady,

3 - 3 - h) rozhodovat o zvýšení nebo snížení nadačního jmění, za podmínek stanovených zákonem, i) vybírat ředitele nadace a schvalovat podmínky jeho pracovní smlouvy, j) rozhodovat o správě, věcné skladbě a způsobu zhodnocení majetku nadace, k) rozhodovat o nadačních příspěvcích. Čl. 7 Dozorčí rada (1) Dozorčí rada je kontrolním orgánem nadace. (2) Dozorčí rada má tři členy, z nichž volí předsedu a místopředsedu. (3) Dozorčí rada zejména: a) kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků a správnost účetnictví vedeného nadací, b) přezkoumává řádnou či mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu, c) dohlíží na to, zda nadace vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy, nadační listinou a statutem nadace, d) upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění, e) nejméně jedenkrát ročně podává zprávu správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti, f) ze svých členů volí a odvolává svého předsedu a místopředsedu. (4) Dozorčí rada je v souvislosti s výkonem své kontrolní činnosti oprávněna zejména: a) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů týkajících se nadace, b) svolat mimořádné zasedání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy nadace, pokud tak neučiní předseda správní rady. Čl. 8 Funkční období členů rad (1) Funkční období člena rady je tříleté a počíná dnem určeným v rozhodnutí správní rady o jeho zvolení. (2) Zanikne-li členovi členství v radě před uplynutím jeho funkčního období, zvolí správní rada na uvolněné místo nového člena; jeho funkční období skončí dnem, kterým by skončilo funkční období člena, jehož členství v radě zaniklo. To platí obdobně o funkčním období člena, který byl zvolen později, než na posledním zasedání správní rady, před uvolněním místa člena rady. Čl. 9 Volba členů rad (1) Každý člen správní rady může navrhnout jednu fyzickou osobu splňující podmínky členství na místo člena některé rady, a to nejpozději do zahájení jednání správní rady, na němž má dojít k volbě. Navrhovatel si předem ověří souhlas kandidáta s jeho případným členstvím v radě a zdůvodní svůj návrh před správní radou. (2) Funkci člena rady lze zastávat nejvýše po dvě po sobě jdoucí funkční období; poté může být taková osoba opět zvolena členem rady nejdříve po uplynutí jednoho roku. Uplynulli mezi skončením jednoho a počátkem druhého funkčního období méně než jeden rok, jde o funkční období po sobě jdoucí.

4 - 4 - (3) Volba člena rady probíhá na zasedání tajně z osob zapsaných ředitelem (čl. 16) na návrh členů správní rady v kandidátní listině. (4) Kandidát je zvolen, obdržel-li nadpoloviční většinu hlasů všech členů správní rady. Není-li v prvním kole zvolen žádný z kandidátů, koná se druhé kolo voleb, do kterého postupují dva kandidáti, kteří se v prvním kole v konečném pořadí umístili na prvních dvou místech; mezi kandidáty, kteří získali stejný počet hlasů, rozhodne o konečném pořadí los. (5) V druhém kole je zvolen ten kandidát, který získal nadpoloviční většinu hlasů všech členů správní rady. V druhém kole jsou přítomní členové správní rady povinni hlasovat pro jednoho z kandidátů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. Čl. 10 Předsedové a místopředsedové rad (1) Rada na zasedání volí a odvolává předsedu, který svolává a řídí její zasedání a místopředsedu, který předsedu zastupuje v době jeho nepřítomnosti či zaneprázdněnosti; nejprve je volen předseda. (2) Funkční období člena jako předsedy nebo místopředsedy rady končí současně se zánikem jejich členství v radě nebo zvolením jiného člena na jejich místo. ČÁST TŘETÍ Jednání rad Čl. 11 (1) Rada jedná na zasedání nebo bez zasedání. Formu jednání rady určuje její předseda. Pouze na zasedání je možné přijmout rozhodnutí podle čl. 15 odst. 1 věty druhé. (2) Požádá-li předsedu alespoň polovina členů rady o projednání věci, určené předsedou k projednání bez zasedání, na zasedání, předseda žádosti vyhoví. (3) Člen některé z rad nebo ředitel nadace může navrhnout zařazení bodu do programu jednání rady. Jsou-li k jeho projednání třeba písemné podklady, dodá je člen s dostatečným předstihem řediteli, který připravuje podklady pro jednání rady. (4) Jedná-li se o věc, která nesnese odkladu, zkrátí předseda rady v nezbytné míře lhůty podle čl. 12 odst. 2 nebo čl. 14 odst. 1. (5) Rada je oprávněna vyžádat si ke svému rozhodnutí nestranné odborné posudky. (6) Náklady na činnost rady i odborné posudky hradí nadace. Čl. 12 Svolání zasedání rady (1) Zasedání rady svolává s uvedením navrhovaného programu jednání předseda podle potřeby, zpravidla jedenkrát v každém kalendářním čtvrtletí. (2) O termínu zasedání rady vyrozumí předseda členy rady prostřednictvím ředitele nejméně týden přede dnem jednání. Ředitel dodá spolu s vyrozuměním členům i potřebné podklady k navrhovanému programu zasedání. V odůvodněných případech mohou být podklady rozdány až při zahájení zasedání.

5 - 5 - (3) Jde-li o věc, kterou projednává na zasedání správní rada, dodá ředitel vyrozumění o svolání zasedání a případné podklady i členům dozorčí rady. (4) Požádá-li o to písemně alespoň polovina členů příslušné rady, dozorčí rada nebo ředitel, svolá předseda mimořádné zasedání rady do 2 týdnů ode dne, kdy mu žádost byla doručena. (5) Není-li zasedání rady svoláno, ač svoláno býti mělo, může jej svolat kterýkoliv ze žadatelů nebo ředitel; ve vyrozumění o svolání zasedání uvede důvod tohoto postupu. (1) Zasedání rady řídí předseda. Čl. 13 Zasedání rady (2) Členové rady jsou povinni účastnit se zasedání rady osobně, nebrání-li jim v účasti závažné důvody. Zastoupení je vyloučeno. Ředitel a členové dozorčí rady jsou oprávněni se zúčastnit zasedání správní rady a vyjádřit se k projednávaným věcem. Vyžaduje-li to projednávaná věc, může předseda pozvat na zasedání i další osoby. (3) Zasedání rady je neveřejné s výjimkou zasedání, o jejichž veřejnosti nebo o veřejnosti jejichž části rada rozhodla. (4) O každém zasedání rady je pořízen zápis, který podepisuje ředitel a předsedající; do zápisu se vždy uvede výsledek hlasování, hlasování a odlišná stanoviska jednotlivých členů, pokud o to požádají, a znění přijatých rozhodnutí rady. Předsedající přečte na závěr zasedání podstatné body zápisu. Čl. 14 Jednání bez zasedání (1) Je-li věc projednávána bez zasedání, dodá ředitel dle pokynů předsedy členům rady připravené podklady k projednávané věci a zjišťovací otázky, na něž je třeba k vyřízení věci odpovědět. Členové ve stanovené lhůtě, která nesmí být kratší jednoho týdne, na položené otázky odpoví ano či ne a mohou se k projednávané věci vyjádřit. (2) Jde-li o věc, kterou projednává bez zasedání správní rada, dodá ředitel podklady a otázky, na něž mají členové správní rady odpovědět, i členům dozorčí rady. Ředitel a členové dozorčí rady mají právo se k věci projednávané správní radou vyjádřit. (3) Není-li řádně vznesena žádost o projednání věci na zasedání, předseda vyhotoví o průběhu jednání bez zasedání a jeho výsledku zápis s uvedením hlasů jednotlivých členů rady. Obsahovou správnost zápisu a jeho soulad s podklady, které jsou přílohou zápisu, potvrdí předseda a ředitel svými podpisy; poté předseda zašle zápis v elektronické formě členům rady. Čl. 15 Hlasování členů (1) K přijetí rozhodnutí rady je třeba souhlasu většiny jejích členů. K přijetí rozhodnutí o zrušení nadace, o vnitrostátní fůzi sloučením a jejím projektu, 2) o změně statutu a o změně 2) o takovém rozhodnutí musí být pořízen notářský zápis, jehož součástí se projekt vnitrostátní fůze sloučením (viz 8 odst. 7 zákona o nadacích a nadačních fondech)

6 - 6 - výše nebo věcného složení nadačního jmění je třeba souhlasu dvou třetin členů rady. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. Rozhodnutí vyhlašuje předsedající. (2) O návrzích se jedná a hlasuje v pořadí, v jakém byly předloženy, nerozhodne-li se rada jinak. O pozměňovacím návrhu se hlasuje před návrhem pozměňovaným. Vylučuje-li přijatý návrh další návrh, o tomto dalším návrhu se již nehlasuje. (3) Členové hlasují zásadně veřejně (aklamací); to neplatí pro volbu člena rady (čl. 9 odst. 3). Rada se může rozhodnout, že o určité věci bude hlasováno tajně. (4) Rozhoduje-li rada bez zasedání, hlasují členové podle svých možností písemně, faxem, krátkou textovou zprávou (SMS), prostřednictvím oběžníku nebo elektronickou poštou. (5) Je-li se zřetelem na poměr člena k věci nebo k osobě žadatele důvod pochybovat o jeho nepodjatosti, takový člen nehlasuje a nezapočítává se do kvora dle odstavce 1. ČÁST ČTVRTÁ Ředitel nadace Čl. 16 (1) Běžný provoz nadace zajišťuje ředitel nadace, který: a) řídí sekretariát nadace, zabezpečující administrativně činnost nadace, b) řídí činnost Památníku Leoše Janáčka v Hukvaldech, c) řídí další zaměstnance nadace, d) dohlíží na plnění povinností nadace, e) je oprávněn za nadaci: 1. vést přípravná a předběžná jednáni se smluvními nebo možnými smluvními partnery a dohlížet na plnění závazků ze smluv, 2. vyřizovat běžnou korespondenci nadace, f) připravuje návrh rozpočtu, g) připravuje výroční zprávu nadace a zajišťuje ověření roční účetní závěrky auditorem, h) uskutečňuje rozhodnutí správní rady, i) připravuje podle pokynů předsedy správní či dozorčí rady program zasedání rady a podklady k projednávaným otázkám, zejména soupis žádostí o nadační příspěvek, j) plní další úkoly podle rozhodnutí správní rady a podle pokynů jejího předsedy, k) poskytuje součinnost dozorčí radě při plnění jejího poslání. (2) Ředitel nadace je jejím zaměstnancem v pracovním poměru založeném pracovní smlouvou a je přímo podřízen předsedovi správní rady. (3) Ředitel má právo: a) být přítomen zasedání správní a dozorčí rady a vyjadřovat se k projednávaným věcem, b) předkládat správní a dozorčí radě návrhy k projednání; správní a dozorčí rada je povinna ředitelem předložené návrhy projednat.

7 - 7 - ČÁST PÁTÁ Jednání nadace Čl. 17 (1) Za správní radu jedná jménem nadace navenek předseda nebo místopředseda správní rady. Písemné úkony činí nadace tak, že předseda nebo místopředseda připojí k názvu nadace svůj podpis. (2) Vyžaduje-li rozhodnutí správní rady projev vůle nadace navenek, učiní jej k tomu oprávněná osoba bez zbytečného odkladu. (3) Ředitel zastupuje nadaci v rozsahu stanoveném zmocněním správní rady, které musí být časově omezeno na dobu nejvýše tří let od jeho udělení. Čl. 18 Podmínky a způsob poskytování nadačních příspěvků (1) Správní rada může za kalendářní rok poskytnout nadační příspěvky až do výše rozdílu výnosu z nadačního jmění a nákladů na provoz nadace za předchozí kalendářní rok. (2) Nadační příspěvek (dále jen příspěvek ) lze poskytnout na žádost, na upozornění či doporučeni třetích osob i z vlastního podnětu nadace. Ředitel může určit bližší požadavky na formu a obsah žádosti o příspěvek nebo stanovit závazný formulář pro podávání žádosti. (3) Uzávěrky pro podání žádostí o nadační příspěvek jsou vždy , 31. 5, a Jeden žadatel může podat nejvýše 4 žádosti o příspěvek za kalendářní rok. (4) Na poskytnutí příspěvku není právní nárok; správní rada je oprávněna jeho poskytnutí odmítnout a není povinna odmítnutí odůvodňovat. (5) Příspěvek může být poskytnut pouze za současného splnění následujících podmínek: a) účel, ke kterému má být příspěvek poskytnut, je v souladu s účelem nadace (čl. 3 odst. 1), b) příjemce příspěvku neporušil v předcházejících 3 letech povinnosti příjemce vůči nadaci, c) naplnění účelu nadace použitím příspěvku jeho příjemcem odpovídá hodnotě příspěvku, d) má-li být hodnota příspěvku vyšší než ,- Kč, žadatel prokázal financování nejméně jedné třetiny nákladů na uskutečnění svého záměru z jiných zdrojů. Je-li k dosažení stejného záměru či záměrů spolu souvisejících požadován další příspěvek, vychází se při stanovení hodnoty podle předchozí věty ze součtu hodnoty příspěvků již poskytnutých a požadované hodnoty dalšího příspěvku. Správní rada může tuto podmínku prominout, prokáže-li žadatel, že přes vynaložení veškerého úsilí, které je po něm možno spravedlivě požadovat, nezískal prostředky z jiných zdrojů. (6) Podrobnosti způsobu poskytnutí konkrétního příspěvku určuje správní rada nadace, zejména podle povahy věci rozhodne, zda příspěvek vyplatí předem, ve splátkách nebo následně. (7) S osobou, které má být poskytnut nadační příspěvek, uzavře nadace Smlouvu o poskytnutí příspěvku, která musí obsahovat upozornění na zákonné povinnosti příjemce příspěvku ( 21 odst. 3 zákona o nadacích a nadačních fondech) a závazek příjemce prokázat do 3 měsíců ode dne, kdy se tak stalo, jakým způsobem a k jakému účelu byl příspěvek užit. (8) Příspěvky lze poskytovat v souladu s účelem nadace dle čl. 3 odst. 1 zejména jako: a) granty k realizaci konkrétních záměrů uměleckých, vědeckých a badatelských, publicistických, edičních, pořadatelských či organizačních,

8 - 8 - b) jednorázové odměny za výsledky již dosažené, v důvodných případech i jako zvýšení dřívější podpory, c) studijní stipendia, zejména pro mladé a začínající umělce či autory a jejich tvůrčí kolektivy, d) ceny veřejných soutěží k podněcování nové tvorby, uměleckých výkonů či jiných aktivit, e) cestovní příspěvky k rozšíření odborných znalostí či kvalifikace, k prezentaci tvůrčích výsledků nebo k účelům badatelským, f) příspěvky na akce a aktivity hudebních institucí a společností, g) příspěvky na provoz či zařízení jiným právním subjektům, působícím obecně ve prospěch účelu nadace, h) bezúročné půjčky na potřeby, jež se srovnávají s účelem nadace, se smluvně zajištěnou návratností; půjčované prostředky však nesmí být součástí nadačního jmění, i) čestné odměny vázané k celoživotním či výjimečným zásluhám, výročím či jiným příležitostem; čestnou odměnu je v případech hodných zvláštního zřetele možné poskytnout i osobám dlouhodobě nepřímo napomáhajícím dosažení účelu nadace. ČÁST ŠESTÁ Závěrečná ustanovení Čl. 19 Dnem účinnosti tohoto statutu se ruší předcházející Statut nadace, který nabyl účinnosti 1. července Čl. 20 Účinnost (1) Tento statut byl schválen správní radou dne 24. září 2010 a nabývá účinnosti dne 1. října (2) Článek 8 odst. 2 nabývá účinnosti až po sjednocení funkčních období členů rad po třetinách. prof. PhDr. Miloš Štědroň, v.r. předseda správní rady

Statut Nadace Experientia. Část první Úvodní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Nadace. Čl. II Zřizovatelé Nadace

Statut Nadace Experientia. Část první Úvodní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Nadace. Čl. II Zřizovatelé Nadace Statut Nadace Experientia Část první Úvodní ustanovení Čl. I Název a sídlo Nadace 1. Název Nadace zní: Nadace Experientia (dále jen "Nadace"). 2. Sídlo Nadace: Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha 6. 1. Zřizovateli

Více

Statut Nadace českého výtvarného umění

Statut Nadace českého výtvarného umění Statut Nadace českého výtvarného umění (úplné znění účinné ke dni 8.7.2013) Nadace českého výtvarného umění byla zřízena Českým fondem výtvarných umění podle l odst. 3 a 4 zák. č. 318/1993 Sb. a podle

Více

STATUT NADAČNÍHO FONDU MEZINÁRODNÍ FORUM MLÁDEŢE

STATUT NADAČNÍHO FONDU MEZINÁRODNÍ FORUM MLÁDEŢE STATUT NADAČNÍHO FONDU MEZINÁRODNÍ FORUM MLÁDEŢE PREAMBULE Vycházíme ze zájmu podporovat mezinárodní spolupráci uměleckých škol a souborů, dětské a mládežnické sportovní spolky tak, aby docházelo k motivací

Více

227/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 3. září 1997 o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

227/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 3. září 1997 o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 227/1997 Sb. ZÁKON ze dne 3. září 1997 o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech) Změna: 210/2002 Sb. Změna: 257/2004 Sb.

Více

S T A N O V Y. ANO spořitelní družstvo

S T A N O V Y. ANO spořitelní družstvo S T A N O V Y Článek I. Úvodní ustanovení 1. (dále jen Družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které pro podporu hospodaření svých členů provozuje finanční činnosti, kterými se rozumí zejména

Více

MERO ČR, a. s. Stanovy společnosti MERO ČR, a.s. (úplné znění) ke dni 27. června 2014

MERO ČR, a. s. Stanovy společnosti MERO ČR, a.s. (úplné znění) ke dni 27. června 2014 MERO ČR, a. s. Stanovy společnosti MERO ČR, a.s. (úplné znění) ke dni 27. června 2014 STANOVY MERO ČR, a. s. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení a vznik společnosti 1. Akciová společnost MERO

Více

Neoficiální aktualizované znění ke dni 22. února 2010. 341/2005 Sb.

Neoficiální aktualizované znění ke dni 22. února 2010. 341/2005 Sb. 341/2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. července 2005 o veřejných výzkumných institucích (účinnost 13. září 2005) se změnami a doplňky provedenými s účinností dnem zákonem č. 533/2006 Sb. vyhlášení (7. prosince

Více

NADAČNÍ FOND ADEODATUS STATUT. Článek 1 Úvodní ustanovení

NADAČNÍ FOND ADEODATUS STATUT. Článek 1 Úvodní ustanovení NADAČNÍ FOND ADEODATUS STATUT Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Nadační fond je samostatnou právnickou osobou založenou podle 394 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 2. Nadační fond Adeodatus

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení 341/2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. července 2005 o veřejných výzkumných institucích ve znění zákonů č. 533/2006 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 379/2007 Sb., č. 110/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 427/2010

Více

S T A N O V Y. akciové společnosti. AGRO SÁZAVA, a.s. Se sídlem Velká Losenice, Sázava 176. Okres Žďár. nad Sázavou, PSČ 592 11 IČO: 25328328

S T A N O V Y. akciové společnosti. AGRO SÁZAVA, a.s. Se sídlem Velká Losenice, Sázava 176. Okres Žďár. nad Sázavou, PSČ 592 11 IČO: 25328328 S T A N O V Y akciové společnosti AGRO SÁZAVA, a.s. Se sídlem Velká Losenice, Sázava 176. Okres Žďár nad Sázavou, PSČ 592 11 IČO: 25328328 --------------------------------------------------------------------

Více

Část I. Základní ustanovení

Část I. Základní ustanovení S T A N O V Y akciové společnosti ZERAS a.s., se sídlem Radostín nad Oslavou 224 okres Žďár nad Sázavou, PSČ 594 44 Část I. Základní ustanovení Čl.1 Založení akciové společnosti 1. Akciová společnost ZERAS

Více

Stanovy. společnosti Pražský projekt a.s. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti

Stanovy. společnosti Pražský projekt a.s. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti Stanovy společnosti Pražský projekt a.s. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní společnosti Pražský projekt a.s. (dále jen společnost

Více

Statut Informační středisko Mikuláš, o.p.s.

Statut Informační středisko Mikuláš, o.p.s. Statut Informační středisko Mikuláš, o.p.s. Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Úvodní ustanovení Informační středisko Mikuláš, o.p.s. byla založena zakládací smlouvou ze dne 27. 1. 2005. Čl. 2 Název a sídlo

Více

S T A N O V Y. akciové společnosti PROAGRO Radešínská Svratka, a.s., se sídlem Radešínská Svratka 61, PSČ 592 33. Část I. Základní ustanovení

S T A N O V Y. akciové společnosti PROAGRO Radešínská Svratka, a.s., se sídlem Radešínská Svratka 61, PSČ 592 33. Část I. Základní ustanovení S T A N O V Y akciové společnosti PROAGRO Radešínská Svratka, a.s., se sídlem Radešínská Svratka 61, PSČ 592 33 Část I. Základní ustanovení Čl.1 Založení akciové společnosti 1. Akciová společnost PROAGRO

Více

S T A N O V Y akciové společnosti

S T A N O V Y akciové společnosti Úplné znění stanov akciové společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. schválené valnou hromadou společnosti dne 17. 6. 2014 S T A N O V Y akciové společnosti Hlava I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1

Více

Vládní návrh. ZÁKON ze dne 2005 o veřejných výzkumných institucích Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Vládní návrh. ZÁKON ze dne 2005 o veřejných výzkumných institucích Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Vládní návrh ZÁKON ze dne 2005 o veřejných výzkumných institucích Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Tento zákon upravuje ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy a) způsob zřízení,

Více

S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I

S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I TESLA KARLÍN, a.s. se sídlem Praha 10, V Chotejně 9/1307, PSČ 102 00 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1520

Více

Statut Státního fondu kinematografie

Statut Státního fondu kinematografie Statut Státního fondu kinematografie I. Obecná ustanovení 1. Státní Fond kinematografie (dále jen Fond ) je právnickou osobou se sídlem v Praze. 2. Fond byl zřízen zákonem č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních

Více

Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy")

Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy) ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy") Článek 1 Založení evropské společnosti Tyto stanovy upravují právní poměry evropské společnosti s obchodní firmou XY,

Více

Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s.

Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s. Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s. (dále jen "společnost") Strana třetí: Článek 1 Založení akciové společnosti Společnost je akciovou společností, která vznikla přeměnou společnosti ESO9

Více

Mění se stanovy společnosti tak, že celé jejich stávající znění se nahrazuje těmito stanovami, STANOVY

Mění se stanovy společnosti tak, že celé jejich stávající znění se nahrazuje těmito stanovami, STANOVY Mění se stanovy společnosti tak, že celé jejich stávající znění se nahrazuje těmito stanovami, které včetně nadpisu zní takto: STANOVY akciové společnosti JAKUB CIGLER ARCHITEKTI a.s. I. OBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno na dobu neurčitou. 2. Družstvo je právnickou osobou a za porušení svých

Více

S T A N O V Y akciové společnosti Stavební spořitelna České spořitelny, a. s. ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo společnosti

S T A N O V Y akciové společnosti Stavební spořitelna České spořitelny, a. s. ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo společnosti S T A N O V Y akciové společnosti Stavební spořitelna České spořitelny, a. s. ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti je Stavební spořitelna České spořitelny,

Více

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA Organizační, jednací a volební řád České komory architektů 2014 ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ v souladu s ustanovením 23 odst. 6 zákona č. 360/1992 Sb.,

Více

S T A N O V Y společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.

S T A N O V Y společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. S T A N O V Y společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. Úplné znění schválené na valné hromadě konané dne 13.06.2014 Hlava I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Založení, vznik a trvání akciové společnosti

Více

Založení a vznik. Čl.1 ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI. 1) Obchodní společnost MPP ALFA, a.s. (dále jen Společnost ) byla založena bez veřejné nabídky akcií.

Založení a vznik. Čl.1 ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI. 1) Obchodní společnost MPP ALFA, a.s. (dále jen Společnost ) byla založena bez veřejné nabídky akcií. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI MPP ALFA, a.s., se sídlem Praha 2, Šumavská 5, PSČ: 120 00, IČO: 27104184, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 9025 Založení a vznik

Více

STANOVY PLATNÉ A ÚČINNÉ OD 12. 11. 2012 OBSAH

STANOVY PLATNÉ A ÚČINNÉ OD 12. 11. 2012 OBSAH PLATNÉ A ÚČINNÉ OD 12. 11. 2012 OBSAH ČÁST I. Obecná ustanovení 01 Článek 1 01 Úvodní ustanovení 01 Článek 2 01 Obchodní firma a sídlo a výše zapisovaného základního kapitálu Záložny 01 Článek 3 01 Definice

Více

P o z v á n k a. na mimořádnou valnou hromadu. společnosti CCA Group a.s., IČO 256 95 312 se sídlem Praha 2, Karlovo nám. 17, č.p.

P o z v á n k a. na mimořádnou valnou hromadu. společnosti CCA Group a.s., IČO 256 95 312 se sídlem Praha 2, Karlovo nám. 17, č.p. P o z v á n k a na mimořádnou valnou hromadu společnosti CCA Group a.s., IČO 256 95 312 se sídlem Praha 2, Karlovo nám. 17, č.p. 288, PSČ 120 00 I. Místo konání: Advokátní kancelář Bedrna a společníci,

Více

Stanovy. PREFA PRAHA a.s. IČO 60192356. ke dni 26. dubna 200619. května 2014

Stanovy. PREFA PRAHA a.s. IČO 60192356. ke dni 26. dubna 200619. května 2014 Stanovy PREFA PRAHA a.s. IČO 60192356 ke dni 26. dubna 200619. května 2014....... za představenstvo PREFA PRAHA a.s. za představenstvo PREFA PRAHA a.s. Gerhard Becker, předseda představenstva Michal Kubíček,

Více

STATUT UNINOVA o.p.s.

STATUT UNINOVA o.p.s. STATUT UNINOVA o.p.s. A. Obecně prospěšná společnost UNINOVA o.p.s. (dále jen "Společnost") byla založena v souladu se zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých

Více