STANOVY. Zámeckého Golf Clubu Kravaře z.s

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVY. Zámeckého Golf Clubu Kravaře z.s"

Transkript

1 STANOVY Zámeckého Golf Clubu Kravaře z.s Článek 1 NÁZEV, SÍDLO, IČO SPOLKU Název spolku zní: Zámecký Golf Club Kravaře z.s. Sídlem zapsaného spolku je: Mlýnská 3377/23a, Kravaře IČ: Článek 2 PRÁVNÍ POSTAVENÍ SPOLKU Spolek je dobrovolný nezávislý svazek členů, sdružující členy na základě společného zájmu a přesvědčení. Spolek je právnickou osobou vzniklou podle ust občanského zákoníku. Článek 3 ÚČEL SPOLKU (1) Hlavní činností spolku je: - zabezpečování sportovní a relaxační činnosti svých členů - popularizace a rozvoj golfu - zřizování, provozování a udržování golfových hřišť a dalších zařízení pro golf - rozvoj tělovýchovy mládeže - poskytování služeb souvisejících se sportovní činností - ochrana a kultivace životního prostředí (2) Realizace hlavní činnosti spolku je zabezpečována vlastní organizační a hospodářskou činností. Zisk z takovéto činnosti lze použít pouze pro spolkovou činnost, včetně správy spolku.

2 (3) Při plnění svých hlavních úkolů spolek spolupracuje s ostatními spolky stejného sportovního zaměření. (4) Spolek provádí svoji činnost v úzké spolupráci se společností SILGOR a.s., IČ: (dále jen a.s.), jenž je vlastníkem golfového hřiště a zázemí Silesia golf resortu, kde se koná převážná část spolkové činnosti. Článek 4 ČLENSTVÍ (1) Členem spolku se může stát fyzická, či právnická osoba, která souhlasí se stanovami a účelem spolku. (2) O přijetí za člena rozhoduje na základě písemné přihlášky správní rada. Písemná přihláška musí obsahovat závazek žadatele o členství dodržovat stanovy a členské povinnosti stanovené v souladu s těmito stanovami a určení zda je žádáno členství časově omezené, či neomezené. (3) O přihlášce rozhodne správní rada do 30 dnů od jejího doručení a o rozhodnutí písemně vyrozumí žadatele. (4) Členství vzniká dnem, kdy správní rada rozhodne o přijetí žadatele za člena spolku. Dokladem o vzniku členství je vyrozumění o rozhodnutí správní rady. (5) Členství zaniká: a) dnem, kdy je spolku doručeno oznámení člena o vystoupení ze spolku. b) úmrtím, či zánikem člena; c) vyloučením člena rozhodnutím správní rady v souladu s ustanovením 239 obč. zákoníku, přičemž za závažné porušení povinností člena se považuje neuhrazení členských poplatků, d) uplynutím doby, je-li členství časově omezeno, e) zánikem spolku. (6) Proti rozhodnutí správní rady o nepřijetí či vyloučení člena je přípustné odvolání k členské schůzi, jež musí být adresováno spolku a musí být podáno ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí či vyloučení. Odvolání musí být písemné a napadené rozhodnutí je členskou schůzí přezkoumáváno pouze v rozsahu důvodů výslovně v odvolání uvedených. Členská schůze rozhodnutí výkonného výboru potvrdí nebo zruší. Odvolání je pokládáno za žádost podle ustanovení 241 občanského zákoníku. Do konečného rozhodnutí členské schůze se na člena, který podal včasné odvolání, pohlíží tak, jako kdyby nebyl vyloučen.

3 (1) Člen spolku má tato práva: a) podílet se na činnosti spolku; b) účastnit se členské schůze; Článek 5 PRÁVA A POVINNOSTI ČLENA c) hlasovat a volit do orgánů spolku, je-li ke dni hlasování osobou starší 18 let; c) být volen do orgánů spolku, je-li ke dni hlasování osobou starší 18 let; d) obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření; e) zúčastňovat se podle svých zájmů a možností veškerého dění ve spolku; f) využívat nabídky služeb, sportovních a klubových akcí v rámci České golfové asociace g) podílet se na výhodách, které z členství ve spolku vyplývají; h) podílet se na využívání společných finančních zdrojů spolku způsobem a podle zásad přijatých orgány spolku, (2) Člen spolku je povinen zachovávat při spolkové činnosti vůči ostatním členům i vůči orgánům spolku zdvořilost a jednat s nimi s náležitou úctou. Stejně je člen povinen si počínat i na zasedáních orgánů spolku, či v diskusích na debatních fórech provozovaných spolkem. (3) Správní rada stanoví v jaké výši a termínech je člen spolku povinen hradit členské příspěvky. Správní rada rozhoduje rovněž o osvobození členů od povinnosti hradit členské příspěvky nebo o povinnosti hradit členské příspěvky ve snížené výši, či ve splátkách. Podrobnosti o stanovení výše členských příspěvků stanoví vnitřní předpis spolku. Článek 6 SEZNAM ČLENŮ (1) Spolek vede seznam svých členů. Ten obsahuje členské číslo, jméno a příjmení (firmu), datum narození (IČ), příp. další kontaktní údaje člena. (2) Seznam členů je neveřejný a právo nahlížet do něj a žádat o nahlédnutí, či pořízení výpisu mají pouze členové správní rady a kontrolní a revizní komise. Právo členů a dalších oprávněných osob žádat potvrzení ve smyslu ustanovení 236 odst. 2 občanského zákoníku tím není dotčeno. (3) Správní rada může rozhodnout, že zveřejní seznam členů, přesný nebo přibližný údaj o počtu členů spolku a základní statistické údaje o nich.

4 (4) Obdobným způsobem jako seznam členů je vedena evidence bývalých a čestných členů spolku. Článek 7 ČESTNÉ ČLENSTVÍ (1) Správní rada může podle svého uvážení rozhodnout o udělení čestného členství ve spolku kterékoli fyzické nebo právnické osobě, ať žijící nebo nežijící a existující nebo zaniklé, která se zasloužila o naplňování poslání a úkolů spolku. (2) Čestný člen má stejná práva jako řádný člen spolku. S čestným členstvím však nejsou spojeny žádné povinnosti. (3) Jednou udělené čestné členství lze odebrat či zrušit rozhodnutím členské schůze. Čestné členství však nezaniká ani smrtí nebo zánikem čestného člena. Orgány spolku jsou: členská schůze správní rada kontrolní a revizní komise Článek 8 ORGÁNY SPOLKU Článek 9 ČLENSKÁ SCHŮZE (1) Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. (2) Účastnit se zasedání členské schůze a hlasovat na něm jsou oprávněni všichni členové spolku. (3) Zasedání členské schůze svolává správní rada podle potřeby, nejméně však jednou za rok. Správní rada svolá zasedání členské schůze vždy, když o to požádá nejméně jedna třetina členů spolku. První členskou schůzi svolá správní rada nejpozději do 1 roku od zápisu spolku do veřejného rejstříku. (4) Členská schůze je považována za svolánu, pokud správní rada rozešle písemné pozvánky všem členům spolku nebo vystaví takovou pozvánku v sídle spolku, nebo ji zveřejní na webových stránkách spolku. Členská schůze musí být svolána nejméně 30 dnů před termínem konání.

5 (5) Členská schůze zejména: a) rozhoduje o změnách stanov; b) jmenuje a odvolává členy správní rady c) jmenuje a odvolává členy kontrolní a revizní komise d) schvaluje zprávu správní rady o činnosti a hospodaření spolku; e) projednává odvolání člena spolku proti rozhodnutí správní rady o jeho vyloučení; f) rozhoduje o zrušení spolku; g) rozhoduje o dalších otázkách, které jí předloží k rozhodnutí správní rada (6) O odvolání proti rozhodnutí správní rady o vyloučení člena rozhoduje nejbližší členská schůze svolaná po datu, kdy bylo odvolání člena doručeno spolku. Proti jiným rozhodnutím orgánů spolku než proti rozhodnutí výkonného výboru o vyloučení člena není odvolání ke členské schůzi přípustné. Právo člena obracet se na členskou schůzi se stížnostmi a dalšími podněty tím není dotčeno. (7) Zasedání členské schůze se koná na území České republiky, a to buď v sídle spolku, případně na jiném místě, uzná-li to správní rada za vhodné s ohledem na možnost co největšího počtu členů zúčastnit se zasedání. (8) Zasedání členské schůze je usnášeníschopné, je-li přítomna alespoň polovina všech členů spolku; pokud se tento počet členů nesejde ani 30 minut po ohlášeném začátku jednání členské schůze, je zasedání členské schůze ukončeno a správní rada může postupem podle ustanovení 257 občanského zákoníku svolat náhradní zasedání členské schůze. (9) Správní rada může v pozvánce na zasedání řádné členské schůze současně svolat náhradní zasedání členské schůze, a to v tentýž den a na stejném místě s odstupem nejméně 30 minut. Náhradní zasedání členské schůze může rozhodovat o záležitostech zařazených na pořad předchozího zasedání a to za účasti libovolného počtu členů. (10)Hlasovací právo všech členů spolku je rovné. Hlasuje se veřejně aklamací, nerozhodne-li členská schůze, že hlasování bude tajné. (11) O změně stanov a o zrušení spolku rozhoduje členská schůze dvoutřetinovou většinou přítomných členů, v ostatních věcech rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. (12) Správní rada může rozhodnout, že zasedání členské schůze nebo jeho část bude přístupná veřejnosti. (13) Ze zasedání členské schůze se pořizuje zápis a správní rada zajistí, aby tento zápis byl do 30 dnů ode dne konání členské schůze vhodnou a dostatečnou formou zpřístupněn všem členům spolku i veřejnosti, a zůstal takto zpřístupněn po dobu nejméně 5 let od konání

6 členské schůze. Zveřejnění zápisu na pevně stanovené adrese na Internetu se pro účely tohoto odstavce považuje za vhodnou a dostatečnou formu zpřístupnění. Zápisy ze zasedání členských schůzí musí být vedle toho po dobu nejméně 5 let k dispozici členům k nahlédnutí v sídle spolku. Článek 10 SPRÁVNÍ RADA (1) Správní rada je výkonným a kolektivním statutárním orgánem spolku. Ze své činnosti je správní rada odpovědná členské schůzi. (2) Správní rada je tvořena sedmi členy spolku, jejichž práva jsou rovná. 6 členů správní rady je voleno členskou schůzi, 1 člen správní rady je jmenován společností SILGOR a.s. a nemusí být členem spolku. Správní rada volí ze svého středu prezidenta a viceprezidenta spolku. (3) Správní rada řídí činnost spolku v období mezi členskými schůzemi. (4) Způsob a frekvenci zasedání správní rady si rada stanoví samostatně, nejméně však 1 x za 3 měsíce. Správní rada může rozhodovat za účasti nejméně 5 členů. (5) Správní rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. Pro rozhodnutí o výši členských poplatků má člen správní rady jmenovaný společností SILGOR a.s právo veta. Uplatní-li své právo, rozhoduje o výši těchto poplatků ad hoc složená smírčí komise ve složení prezident spolku, předseda kontrolní a revizní komise a člen správní rady jmenovaný společností SILGOR a.s. (6) 4/5 většina přítomných členů se vyžaduje pro rozhodnutí o: - jakékoliv dispozici s nemovitým majetkem spolku, - poskytnutí ručení či jakéhokoliv jiného zajištění za závazky třetích osob, - uzavření smlouvy, jehož předmětem plnění je hodnota přesahující ,- Kč, přičemž taková rozhodnutí musí být předložena Kontrolní a revizní komisi k posouzení nejpozději do 10 dnů od jejich přijetí. (7) Jednání správní rady řídí prezident spolku, v případě jeho nepřítomnosti viceprezident (8) Člen správní rady je volen členskou schůzí, či jmenován společnosti SILGOR a.s. na dobu 3 let. Členská schůze může člena správní rady odvolat. (9) Správní rada zejména: a) koordinuje činnost spolku; b) svolává zasedání členské schůze;

7 c) zpracovává podklady pro rozhodování členské schůze; d) předkládá členské schůzi zprávu o činnosti a hospodaření spolku; e) rozhoduje o přijetí za člena spolku; f) rozhoduje o vyloučení člena ze spolku g) rozhoduje o hospodaření spolku (10) K zajištění činnosti spolku může správní rada zřídit sekretariát a zaměstnávat a propouštět zaměstnance spolku a stanovit jejich plat. (11) Za spolek jednají navenek vždy dva členové správní rady, z nichž jeden musí být prezident, či viceprezident spolku. Za spolek se podepisují tak, že k názvu spolku připojí své podpisy. Článek 11 KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE (1) Kontrolní a revizní komise (KRK) je nezávislý orgán spolku. KRK má 3 členy jmenované členskou schůzí na dobu 3 let. (2) KRK ze svého středu volí svého předsedu. (3) KRK je oprávněná nahlížet do veškeré dokumentace vedené spolkem, zejména účetních dokladů, smluv a evidence členů. Předseda KRK má právo účasti na jednání správní rady s hlasem poradním a o těchto jednáních musí být řádně a včas informován. KRK zejména: - Kontroluje dodržování stanov - Kontroluje soulad rozhodnutí správní rady se stanovami a obecně závaznými právními předpisy - Kontroluje plnění rozhodnutí členské schůze - Kontroluje hospodaření spolku - Zpracovává zprávy o své činnosti a předkládá je správní radě - Předkládá výroční zprávu o své činnosti členské schůzi Článek 12 ÚČELOVÁ ZAŘÍZENÍ SPOLKU (1) Správní rada je oprávněna zřizovat a rušit účelová zařízení spolku.

8 (2) Uzná-li to správní rada za potřebné, může k provozování účelových zařízení jménem spolku zakládat další právnické osoby. Článek 13 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ (1) Spolek hospodaří s vlastním movitým i nemovitým majetkem. (2) Zdroje majetku spolku jsou: a) členské příspěvky; b) výnosy majetku; c) příjmy z činnosti při naplňování cílů spolku; d) dary a příspěvky fyzických a právnických osob; e) další zdroje, pokud je schválí správní rada (3) Za hospodaření spolku odpovídá správní rada, která o něm předkládá zprávu členské schůzi. Článek 14 ZÁNIK SPOLKU (1) Spolek zaniká některým ze způsobů stanovených zákonem. (2) Zanikne-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně členská schůze o způsobu majetkového vypořádání. Článek 15 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ (1) Spolek může na základě rozhodnutí správní rady vydat organizační a jednací řád spolku, či jiné vnitřní normy, které jsou pro členy spolku závazné. (2) Spolek se může rozdělit, či sloučit s jinými spolky za podmínek stanovených občanským zákoníkem. Tyto stanovy zapsaného spolku byly schváleny členskou schůzí dne... prezident spolku. víceprezident spolku

3) Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou (hlavní) činnost a správu spolku.

3) Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou (hlavní) činnost a správu spolku. Čl. I Název, forma a sídlo Spolek PR Klub, z.s. (dále také jen spolek ) je spolkem ve smyslu ustanovení 214 a násl. zákona 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, a jako takový je právnickou osobou způsobilou

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

Stanovy Dog Dancing Clubu Czech Republic

Stanovy Dog Dancing Clubu Czech Republic Stanovy Dog Dancing Clubu Czech Republic 1 Článek 1 Vznik, název a sídlo 1. Název klubu zní: Dog Dancing Club Czech Republic. Zkratka: DDCCR. 2. Sídlo klubu je na adrese: Ke Spofě 19, Praha 4, 143 00 3.

Více

STANOVY KLUBU BCCCZ P R E A M B U L E Článek 1 Založení klubu Článek 2 Právní postavení klubu Článek 3 Název a sídlo klubu

STANOVY KLUBU BCCCZ P R E A M B U L E Článek 1 Založení klubu Článek 2 Právní postavení klubu Článek 3 Název a sídlo klubu STANOVY KLUBU BCCCZ P R E A M B U L E Zakladatelé prohlašují, že posláním a cílem klubu Border Collie Club Czech Republic (dále jen klub ) je prostřednictvím ryze zájmové a veřejně prospěšné činnosti zejména:

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Čl. 1. Název a sídlo Název: Dobrotety (dále jen sdružení ) Sídlo: Slávy Horníka 23/200, 150 00 Praha 5 Působnost: celé území České republiky Čl. 2 Statut sdružení Občanské sdružení

Více

SPOLEČENSTVÍ VDOV A VDOVCŮ, Z.S. Stanovy Spolku

SPOLEČENSTVÍ VDOV A VDOVCŮ, Z.S. Stanovy Spolku SPOLEČENSTVÍ VDOV A VDOVCŮ, Z.S. Stanovy Spolku ČLÁNEK I. Úvodní ustanovení Odst.I.1. Název spolku: Společenství vdov a vdovců, z.s. Odst.I.2. Sídlo spolku: Divadelní 3242/VI, 760 01 Zlín Odst.I.3. Společenství

Více

Stanovy zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s. STANOVY zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s.

Stanovy zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s. STANOVY zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s. STANOVY zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s. Obsah: Článek 1: Úvodní ustanovení Článek 2: Právní postavení spolku, charakteristika Článek 3: Účel a cíle činnosti spolku Článek 4: Členství ve

Více

S T A N O V Y MAS Broumovsko+, z. s.

S T A N O V Y MAS Broumovsko+, z. s. S T A N O V Y MAS Broumovsko+, z. s. ČÁST I SPOLEK Čl. 1 NÁZEV A SÍDLO 1) Název: MAS Broumovsko+, z. s. (dále jen spolek" nebo MAS") 2) Sídlo: Klášterní čp. 1, 55001 Broumov Čl. 2 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1)

Více

ČESKÝ VÝBOR PRO UNICEF S T A N O V Y P R A H A Č E S K Á R E P U B L I K A

ČESKÝ VÝBOR PRO UNICEF S T A N O V Y P R A H A Č E S K Á R E P U B L I K A ČESKÝ VÝBOR PRO UNICEF S T A N O V Y P R A H A Č E S K Á R E P U B L I K A 1 O B S A H S T A N O V Oddíl I. Úvodní ustanovení Preambule, Název, Sídlo Oddíl II. Činnost Výboru Úkoly a cíle Výboru, Vedlejší

Více

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U Článek 1: Založení 1.1. Spolek PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. (dále též jako spolek ) byl založen dne 10. 5. 2014. 1.2. PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. je spolkem dle zákona

Více

stanovy Čl. 1. Název, sídlo a logo Svaz Chovatelů Fjordských Koní v ČR, o. s. (dále jen sdružení ) používaná zkratka SChFjK ČR

stanovy Čl. 1. Název, sídlo a logo Svaz Chovatelů Fjordských Koní v ČR, o. s. (dále jen sdružení ) používaná zkratka SChFjK ČR stanovy Čl. 1. Název, sídlo a logo Název: Svaz Chovatelů Fjordských Koní v ČR, o. s. (dále jen sdružení ) používaná zkratka SChFjK ČR Sídlo: Dlouhomilov 6, 789 76 Dlouhomilov Logo: sdružení používá logo,

Více

Stanovy spolku GOLF CLUB OLOMOUC

Stanovy spolku GOLF CLUB OLOMOUC Stanovy spolku GOLF CLUB OLOMOUC I. Úvodní ustanovení 1.1 GOLF CLUB OLOMOUC (dále jen Klub nebo Spolek ) je spolkem ve smyslu 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Klub je organizovaným

Více

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. Komentář: Název spolku musí obsahovat slova spolek nebo zapsaný spolek, postačí však zkratka z. s..

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. Komentář: Název spolku musí obsahovat slova spolek nebo zapsaný spolek, postačí však zkratka z. s.. Stanovy spolku I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku:. (dále rovněž spolek ). Komentář: Název spolku musí obsahovat slova spolek nebo zapsaný spolek, postačí však zkratka z. s.. 2. Sídlo spolku:... Komentář:

Více

STANOVY Rodinné centrum Klubák, z.s.

STANOVY Rodinné centrum Klubák, z.s. STANOVY Rodinné centrum Klubák, z.s. Úplné znění ke dni 1. 3. 2014 Článek I. Základní ustanovení Název a sídlo 1. Tyto stanovy jsou základním vnitřním předpisem spolku s názvem Rodinné centrum Klubák (dále

Více

Stanovy spolku. Klub Moudrého podnikání žen, z.s.

Stanovy spolku. Klub Moudrého podnikání žen, z.s. Stanovy spolku Klub Moudrého podnikání žen, z.s. Článek I. Úvodní ustanovení Název spolku je: "Klub Moudrého podnikání žen, z.s." (dále jen spolek ). Sídlo spolku je: Na dělostřílnách 1060/4, 162 00 Praha

Více

STANOVY HOVAWART KLUBU ČR, O.S.

STANOVY HOVAWART KLUBU ČR, O.S. STANOVY HOVAWART KLUBU ČR, O.S. OBSAH ČLÁNEK 1: ZALOŽENÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ... 1 ČLÁNEK 2: NÁZEV A SÍDLO... 1 ČLÁNEK 3: PŘEDMĚT ČINNOSTI KLUBU... 1 ČLÁNEK 4: TRVÁNÍ KLUBU... 1 ČLÁNEK 5: JEDNÁNÍ A PODEPISOVÁNÍ

Více

STANOVY ORLA. ze dne 23.11.2013 ČÁST PRVNÍ. Úvodní ustanovení

STANOVY ORLA. ze dne 23.11.2013 ČÁST PRVNÍ. Úvodní ustanovení STANOVY ORLA ze dne 23.11.2013 ČÁST PRVNÍ 1 Úvodní ustanovení 1) Název spolku je Orel. 2) Orel je spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen zákon ). 3) Orel je zapsaným

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií Stanovy zájmového sdružení právnických osob Asociace nezávislých dodavatelů energií 1 Název, sídlo a právní forma zájmového sdružení 1.1 Název sdružení zní: Asociace nezávislých dodavatelů energií, dále

Více

Stanovy spolku Asociace debatních klubů, z.s.

Stanovy spolku Asociace debatních klubů, z.s. Stanovy spolku Asociace debatních klubů, z.s. Smyslem debatování je učit se, ne vyhrávat. Či spíše učení je jediná forma vítězství, která má smysl. A. J. Toynbee 1 Úvodní ustanovení 1.1 Název spolku Spolek

Více

Stanovy spolku. čl. I Úvodní ustanovení

Stanovy spolku. čl. I Úvodní ustanovení ..STANOVY SPOLKU Právní úprava spolků v novém občanském zákoníku (dále jen NOZ) je zachycena v ustanovení 214 a následující. Spolek musí bezpodmínečně respektovat závazná pravidla, která zákon stanovuje

Více

VZOR STANOV SPOLKU. dle právní úpravy nového občanského zákoníku

VZOR STANOV SPOLKU. dle právní úpravy nového občanského zákoníku VZOR STANOV SPOLKU dle právní úpravy nového občanského zákoníku Obecně k nové úpravě: Nová právní úprava vychází i nadále z principu, že spolky si mají své fungování upravit ve stanovách především podle

Více

2.2 Sdružení je (podle 1 zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů, platném ve znění pozdějších předpisů) dobrovolné a nezávislé.

2.2 Sdružení je (podle 1 zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů, platném ve znění pozdějších předpisů) dobrovolné a nezávislé. STANOVY občanského sdružení Debatní klub Olomouc, o.s. Obsah: Článek 1: Úvodní ustanovení Článek 2: Právní postavení sdružení Článek 3: Cíle činnosti sdružení Článek 4: Členství Článek 5: Práva a povinnosti

Více

Stanovy spolku - Česká glaukomová společnost z. s.

Stanovy spolku - Česká glaukomová společnost z. s. Stanovy spolku - Česká glaukomová společnost z. s. Část 1. Základní ustanovení čl. I. Název a sídlo spolku 1) Název spolku je: Česká glaukomová společnost z. s. (dále již jen jako spolek). 2) Sídlem spolku

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE Název spolku je: Článek I. Úvodní ustanovení Spolek rodičů při ZŠ Bratranců Veverkových, Pardubice" Sídlo spolku je: ul. Bratranců Veverkových

Více

Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Článek I. Článek II.

Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Článek I. Článek II. Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Název spolku: Kulturní a rodinné centrum CoByDup, z.s. (dále jen spolek ), Zkráceně: KRC CoByDup, z.s. Sídlo: Toužimská 244/42, 197 00 Praha 9-Kbely

Více

JEDNACÍ ŘÁD Okresní hospodářské komory Karviná

JEDNACÍ ŘÁD Okresní hospodářské komory Karviná JEDNACÍ ŘÁD Okresní hospodářské komory Karviná Část první Úvodní ustanovení 1 Okresní hospodářská komora Karviná (dále jen OHKK ) je sdružení podnikatelů fyzických a právnických osob, které bylo zřízeno

Více

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno na dobu neurčitou. 2. Družstvo je právnickou osobou a za porušení svých

Více

Spolek rodičů a přátel Základní školy L. Coňka. Stanovy

Spolek rodičů a přátel Základní školy L. Coňka. Stanovy Spolek rodičů a přátel Základní školy L. Coňka Stanovy Preambule: Níže uvedení zakladatelé (přípravný výbor) se dohodli na založení spolku s názvem Spolek rodičů a přátel Základní školy L. Coňka a přijali

Více

Stanovy. Hovawart klub ČR, z.s.

Stanovy. Hovawart klub ČR, z.s. Stanovy Hovawart klub ČR, z.s. ČLÁNEK 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Hovawart klub ČR, z.s. (dále jen klub) je nepolitický spolek, sdružující majitele, chovatele a příznivce psů plemene hovawart, s působností

Více

S T A N O V Y. zapsaného spolku Černí koně, z.s.

S T A N O V Y. zapsaného spolku Černí koně, z.s. S T A N O V Y zapsaného spolku Černí koně, z.s. Preambule V souladu s ust. 3045 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen o.z. ), se občanské sdružení ČERNÍ KONĚ, o.s., založené dle zákona

Více