Zprávy. Zvýší se počet občanských sdružení? Zamyšlení se nad Zákonem o nadacích a nadačních fondech

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zprávy. Zvýší se počet občanských sdružení? Zamyšlení se nad Zákonem o nadacích a nadačních fondech"

Transkript

1 Zprávy Zvýší se počet občanských sdružení? Zamyšlení se nad Zákonem o nadacích a nadačních fondech V téchto měsících řeší každá nadace otázku, jak bude nadále pokračovat ve své činnosti. Od 1. ledna tohoto roku se j iž nevyužívá novelizace občanského zákoníku, nýbrž je v platnosti dlouho očekávaný zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech. Nejvíce diskutovaná jeho část, totiž stanovení výše nadačního jmění, je rozhodnuta a schválena. Nadační jmění je částka dosti vysoká tisíc korun. Může být v různých formách (peníze, cenné papíry, nemovitosti apod ), které splňují předpoklad trvalého výnosu. Je potřebné zapsat ho do nadačního rejstříku Krajského obchodního soudu při podávání žádosti o registraci nadace. Tento požadavek pochopitelně řada dosavadních nadací není schopna splnit, a proto uvažují o jiné formě své existence. Zrušit se, provést likvidaci a zaniknout je to nejjednodušší, ale naprosto neodpovídající způsobu myšlení lidí pracujících ve veřejně prospěšných organizacích. Mají za sebou již mnoho práce, času, úsilí i konkrétní výsledky. Navázali kontakty i osobní vztahy k řadě lidí a práce v nadaci vstoupila i neprofesionálním pracovníkům do jejich života. Způsobů, jak pokračovat i nadále ve své činnosti, je několik. Zákon umožňuje sloučení nadace s jinou nadací nebo nadačním fondem, ale to nebude v praxi pravděpodobně příliš časté. Nadace může zůstat i nadále nadací, avšak i když má požadovanou výši jmění, musí se nově zaregistrovat. Není již dostačující registrace okresním úřadem. Jemu je nutné zaslat stejnopis návrhu na zápis do nadačního rejstříku. Nadace vzniká dnem zápisu do nadačního rejstříku, který vede Krajský obchodní soud. Rejstřík je veřejným seznamem; jeho součástí je i statut nadace a výroční zpráva. Do téhož rejstříku je možné žádat též o zápis jako nadační fond. To je forma neziskové organizace, která má mnoho společných rysů s nadací, ale vyloženě nevyžaduje onu výši 500 tisíc korun uvedenou jako nadační jmění. Jinak jsou však na nadační fondy kladeny mnohé požadavky, se kterými se můžeme v zákoně č. 227/1997 Sb. seznámit. Jedná se zejména o poskytování prostředků k obecně prospěšným účelům, nebo shromažďování prostředků k realizaci obecně prospěšného účelu. Obecně prospěšným cílem se rozumí rozvoj duchovních hodnot, ochrana lidských práv nebo jiných humanitárních hodnot, ochrana přírodního prostředí, kulturních památek a tradic a rozvoj vědy, vzdělání, tělovýchovy a sportu ( 1). Tzv. neziskový sektor představující zejména nevládní veřejně prospěšné organizace má u nás za sebou pouze několik let své existence. Je proto logické, že v době přípravy zákona o nadacích dávaly samotné organizace řadu připomínek. Jejich obava, aby některé organizace nezanikly,

2 byla oprávněná. Podařilo se jim prosadit jeden způsob plynulé transformace nadací na jinou formu, a to na typ obecně prospěšné společnosti. Nadace namísto zápisu do rejstříku nadací a nadačních fondů zpracuje zakládací dokumenty obecně prospěšné společnosti a požádá o zápis do rejstříku obecně prospěšných společností. Tyto společnosti existují na základě zákona č. 248/1995 Sb. od , avšak jejich forma a v podstatě i vlastní název je hodnocena odborníky jako ne příliš šťastná. Původní záměr, který spočíval v přeměně rozpočtových a příspěvkových organizací na obecně prospěšné společnosti, se nepodařilo naplnit. Připadá nám, že nejvhodnější řešení situace nadací ne příliš majetných" je jejich přeměna na občanská sdružení. Záměrně nepoužíváme termín transformace, neboť v tomto případě se jedná o dva samostatné právní akty. Nejprve musí nadace ukončit svoji činnost a vstoupit do likvidace - což je nutné oznámit původnímu povolovateli", tj. okresnímu úřadu. Poté členové bývalé nadace založí občanské sdružení. Veřejně prospěšných organizací působících mimo vliv státu, tedy nevládních, vzniklých na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, je u nás nejvíce. Jsou to různé spolky, společnosti, svazy, kluby, hnutí - ty formy, které zákon uvádí jako formy shromažďování občanů. Sám zákon o občanském sdružení nehovoří. Tento termín je použit potom například v souvislosti s úpravou daní z příjmů. Jak založit občanské sdružení? O možnosti vzniku tohoto typu organizace je veřejnost poměrně často informována. Zejména lidé pracující se zdravotně postiženými osobami sledují aktuální informace, kterých se jim dostává například na stránkách měsíčníku Můžeš a jinde. Mnoho úsilí věnuje propagaci a osvětě například Informační centrum nadací (ICN) a řada dalších neziskových organizací. Předpokládejme, že náš článek bude číst speciální pedagog pracující v nejrůznějších institucích. Také tam, kde se setkali lidé ochotní, tvůrčí, pracovití a se zájmem dělat svoji práci co nejlépe. Často pro své svěřence" - děti, mládež, dospělé - pracují i ve svém volném čase, jejich problémy již přijali za svoje. Ztotožnili se s těmi, se kterými se denně setkávají, snaží se jim maximálně pomoci a vadí jim překážky a bariéry, které jim v tom brání. Můžeme říci, že mezi speciálními pedagogy se najde mnoho takových, kteří profesi berou jako svoje poslání. Těmto profesionálům zejména jsou určeny následující řádky. Protože jakmile se tvůrčí aktivita zakotví do určité formy, vytvoří se společnost, která je právnickou osobou, má nejen své povinnosti, ale i práva. A může též vystupovat jako organizace, která pro naplnění své činnosti potřebuje finanční zajištění. Proto nejen některé dosavadní nadace, ale i noví činorodí lidé, budou zakládat občanská sdružení. Ke vzniku jsou potřební alespoň 3 lidé starší 18 let, dále už jen dobré nápady a chuť do práce. Žádný majetek, žádné peníze, ani kancelář. Čas

3 ukáže, do jaké míry byly tyto nápady realizovatelné a co přinesly, a pokud jsou skutečně užitečné - veřejně prospěšné, tak se peníze, i prostory dají získat. Nyní k vlastnímu postupu při založení občanského sdružení 1. Nejméně tři lidé vidí například nějaké problémy, které se dotýkají jich samotných anebo jejich okolí. Důvodů, proč lidé pracují ve veřejně prospěšných organizacích, je více. Nezmiňujeme se záměrně o tom, že určité činnosti je možné vykonávat zejména ve skupině (sportovní, kulturní). Náš příspěvek je určen speciálním pedagogům, a proto doporučení založit neziskovou organizaci je spojeno s možnostmi zlepšit podmínky života lidí, se kterými se intenzivně stýkají. Upozornit a seznamovat s jejich problémy veřejnost a vzbuzovat u jednotlivců i společenských institucí zájem a určitou míru odpovědnosti vyjádřenou například formou sponzorského příspěvku. 2. Významným konkrétním krokem je zformulování cíle, písemné vyjádření záměrů a myšlenek a způsobů jejich realizování. To je potřebné, neboť na základě určitého dokumentu lze již zažádat o registrování. Tímto dokumentem jsou stanovy občanského sdružení. Obsahují název, případně podnázev organizace, sídlo, popis její činnosti, jména třech zakládajících členů, kteří tvoří výkonný výbor, další pravidla fungování a hospodaření sdružení. Stanovy není nutné pochopitelně vymýšlet, existuje jejich vzor, který lze celkem snadno získat, opět např. v ICN. 3. Tyto stanovy ve dvojím vyhotovení spolu se žádostí o registraci se odešlou na Ministerstvo vnitra, na civilně správní úsek (sídlí U obecního domu 2, Praha 1). Pokud nejsou v těchto dokumentech závažné chyby nebo pokud se nejedná o politickou stranu, lze předpokládat, že v krátké době - nejpozději do 40 dnů - Ministerstvo vnitra zašle jedny naše stanovy zpět označené razítkem, kde je datum a číslo, pod kterým je nezisková organizace registrována. 4. Nyní je potřebné obrátit se na Český statistický úřad (do 10 dnů) ohledně přidělení IČO, a jakmile identifikační číslo organizace získáme, máme vše potřebné pro zahájení vlastní činnosti. 5. Občanské sdružení je právnickou osobou, jako taková se obrací na nejrůznější potenciální podporovatele. Nejen na ministerstva, ale i na velké podnikatelské subjekty, jakož i na jednotlivce. Cílem je seznámit se svými záměiy, případně s konkrétním projektem. Aby bylo možné finanční prostředky zasílat, každá nezisková organizace si zřídí účet. Proto číslo účtu je dalším důležitým krokem při zakládání. Do peněžního ústavu (spořitelny, banky) se dostaví nejlépe tři zakládající členové - výkonný výbor a předloží zde registrované stanovy, přidělení IČO a zároveň zápis z první valné hromady všech členů občanského sdružení. V zápisu je uvedeno, kdo z výkonného výboru může vybírat pro sdružení peníze z účtu. 6. Konečně závěrečným krokem, který však není bezpodmínečně nutný, je pořízení si razítka organizace.

4 Uvědomujeme si, že jsme vysvětlovali postup vzniku občanského sdružení až možná příliš podrobně. Považujeme však náš příspěvek také jako pomoc všem, kteří mají částečné obavy z budoucnosti jejich nadace. Dále bychom rádi pomohli těm speciálním pedagogům, kteří zatím nemají dostatečné informace a hledají cesty jak pomoci dětem, mládeži, dospělým, malým i větším sociálním skupinám naší společnosti. Pokud jde o současné studenty speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě UK, ti mají již v učebním plánu zařazen předmět s názvem Sociální management. V tomto kurzu mají možnost dozvědět se vše podstatné o fungování veřejně prospěšných organizací u nás. Katedra speciální pedagogiky je tak pravděpodobně jediná na Karlově univerzitě, kde se tato problematika v rámci inovací zařadila do učebního plánu. Počet neziskových organizací stále roste. Občanská sdružení, nadace, obecně prospěšné společnosti a církevní organizace tvoří zejména tzv. neziskový sektor (záměrně ponecháváme stranou družstva apod.). Neziskový sektor je součástí smíšené ekonomiky a vedle státního a soukromého sektoru má ve všech vyspělých zemích nezastupitelné místo. Postupně se jistě u nás zlepší podmínky jeho existence. Máme na mysli jednak povědomí veřejnosti o neziskových organizacích, dále však legislativní úpravy - např. daňové zvýhodnění sponzorů. Možná, že by nebyl až takový problém zavést praxi, jakou mají v Maďarsku. Tam byl v roce 1996 přijat zákon, který umožňuje daňovým poplatníkům, aby ze své osobní daně z příjmů poskytli - nejvýše -1 % přímo některé nevládní neziskové organizaci anebo kulturní instituci celostátního významu. Poplatníci sami rozhodují o tom, které organizaci 1 % ze svých daní z příjmů dají. U nás jsou zatím ta pravidla, že výše sponzorského daru fyzické osoby nesmí být nižší než 1000 Kč, maximálně však 10 % ze základu daně, právnická osoba může darovat 2000 Kč, nejvýše však 2 % ze základu daně. Také sponzorování a smlouvy nejsou v naší legislativě přesně vymezeny. V praxi se užívá obdoby darovacích smluv. Tak rozlišujeme sponzorskou smlouvu volnou, účelově vázanou, na věcný dar a na nemateriálni plnění. Dosud byla již schválena některá daňová a poplatková zvýhodnění. Týkají se například darovací daně - dar jako bezúplatné nabytí majetku je v neziskových organizacích velmi významný a platí osvobození od daně. Organizace mají za povinnost provést pouze hlášení o obdržení daru vždy za kalendářní půlrok. Úpravy se týkají daně z příjmů, daně z nemovitostí a osvobození od některých poplatků. Závěrem našeho zamyšlení dovolte vyjádřit potěšní nad tím, jak v krátké době několika let narostl počet organizací, které svoji činnost zaměřují na pomoc druhým, svému okolí, veřejnému prospěchu. Vždyť ještě před deseti lety by se zdála tato iniciativa lidi nereálná. Hodnoty, kterými se vnitřně řídí řada z nás, nejsou pouze materiální a finanční povahy. Chceme navazovat sociální kontakty,

5 smysluplně využívat svůj pracovní i volný čas, být užiteční a potřební. Byli bychom rádi, kdyby se našim příspěvkem podařilo ještě více posílit tyto ušlechtilé humánní hodnoty. Literatura: DEVEROVÁ, L. a kol.: Průvodce neziskovým právem. 1. a 11. dil. 1CN1996. Průvodce třetim sektorem pro veřejné činitele. Salzburský seminář Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech. Marie Dohnalová Další vzdělávání logopedů ve školství Středisko výzkumu a inovací dalšího vzdělávání učitelů a katedra speciální pedagogiky organizují další vzdělávání logopedů ve školství. Cílem je přispět k prohloubení profesních dovedností logopedů pracujících v školském resortu se zaměřením na inovaci logopedického výkonu v oblasti metodické, a to pro všechny vady a poruchy řeči. Podpořit využívání nových a netradičních komunikačních prostředků, využití nových sofistikovaných pomůcek a technických prostředků, zlepšení diagnostické kompetence a zlepšení týmové spolupráce v komplexní logopedické péči v systému speciálního školství. Podmínkou zařazení do vzdělávání je absolvované magisterské studium ukončené státní závěrečnou zkouškou z logopedie a pracovní poměr v délce minimálně dvou let v systému speciálního školství. Obsahová náplň vzdělávací akce: Studijní program pro 3 semestry v celkovém počtu 108 hodin výuky a další řízená logopedická praxe. 1. semestr Téma: Poruchy poznávacích procesů a školní výkonnosti v důsledku OVŘ-opožděného vývoje řeči, dysfázie, dyslálie. (2 x 9 hod. vyučuje tým odborníků z více oborů (logopéd, psycholog, lékař příslušné specializace). Logopedická praxe. Téma: Nové postupy diagnostiky a komplexní péče při poruchách plynulosti řeči, zejména koktavosti, brebtavosti i mutizmech. (2x9 hod. vyučuje tým odborníků z více oborů). Logopedická praxe. 2. semestr Téma: Logopedická péče při poruchách rezonance, zejména při huhňavosti a palatolálii. Poruchy hlasu a pedagogická opatření. Nové technické prostředky, pomůcky a technologie v logopedické péči. (2x9 hod. vyučuje tým odborníků z více oborů). Logopedická praxe.

NEVLÁDNÍ A NEZISKOVÉ ORGANIZACE A SOCIÁLNÍ POLITIKA (ve výuce katedry speciální pedagogiky)

NEVLÁDNÍ A NEZISKOVÉ ORGANIZACE A SOCIÁLNÍ POLITIKA (ve výuce katedry speciální pedagogiky) NEVLÁDNÍ A NEZISKOVÉ ORGANIZACE A SOCIÁLNÍ POLITIKA (ve výuce katedry speciální pedagogiky) Marie Dohnalová Podobně jako na řadě vysokých škol ve vyspělých zemích i u nás se postupně zařazuje do učebních

Více

5 Vybrané organizace neziskového sektoru

5 Vybrané organizace neziskového sektoru 66 5 Vybrané organizace neziskového sektoru Vybaví si mi hlavně obava na straně decizních struktur moci, tj. finančních úřadů, ministerstev či vlády, že neziskové organizace jsou tunelem, kudy unikají

Více

Fungování pomáhající nestátní neziskové organizace na příkladu Slezské diakonie

Fungování pomáhající nestátní neziskové organizace na příkladu Slezské diakonie Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra Křesťanské sociální práce Charitativní a sociální práce Fungování pomáhající nestátní neziskové organizace na příkladu Slezské

Více

Rozdělení příjemců darů a právní souvislosti

Rozdělení příjemců darů a právní souvislosti Rozdělení příjemců darů a právní souvislosti Občanské sdružení Občanské sdružení je právní formou neziskové organizace založené na členském principu. Právní forma občanského sdružení je asi nejjednodušší,

Více

Průvodce novým občanským zákoníkem pro NNO

Průvodce novým občanským zákoníkem pro NNO Průvodce novým občanským zákoníkem pro NNO NOZ nabyl účinnosti! CO TEĎ? Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.............. 4 Veřejné rejstříky právnických osob.................. 6 Jaké další změny čekají

Více

PROBLEMATIKA ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI NA PŘÍKLADU SLUŇÁKOVA The issues in setting up O.P.S. type non-governmental non-profit organization

PROBLEMATIKA ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI NA PŘÍKLADU SLUŇÁKOVA The issues in setting up O.P.S. type non-governmental non-profit organization Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa PROBLEMATIKA ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI NA PŘÍKLADU SLUŇÁKOVA The issues in setting up O.P.S. type

Více

Vícezdrojové financování neziskové organizace na příkladu Občanského sdružení CZECHDESIGN.CZ. Bc. Veronika Ošťádalová

Vícezdrojové financování neziskové organizace na příkladu Občanského sdružení CZECHDESIGN.CZ. Bc. Veronika Ošťádalová Vícezdrojové financování neziskové organizace na příkladu Občanského sdružení CZECHDESIGN.CZ Bc. Veronika Ošťádalová Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Hlavním cílem diplomové práce je zpracovat projekt

Více

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Posouzení hospodaření a dosahu služeb poskytovaných neziskovou organizací pro veřejnost

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Posouzení hospodaření a dosahu služeb poskytovaných neziskovou organizací pro veřejnost MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií Posouzení hospodaření a dosahu služeb poskytovaných neziskovou organizací pro veřejnost Bakalářská práce Autorka: Andrea

Více

NEZISKOVÉ ORGANIZACE ZAMĚŘENÉ NA VZDĚLÁVÁNÍ NON-PROFIT ORGANIZATIONS FOCUSED ON EDUCATION

NEZISKOVÉ ORGANIZACE ZAMĚŘENÉ NA VZDĚLÁVÁNÍ NON-PROFIT ORGANIZATIONS FOCUSED ON EDUCATION Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: Studijní obor: Filosofie Učitelství pro 2. stupeň ZŠ Anglický jazyk Občanská výchova NEZISKOVÉ ORGANIZACE

Více

Úvodní slovo. Úvodní slovo

Úvodní slovo. Úvodní slovo Moderní sportovní klub Vydání první Nakladatelství Olympia 2011 Úvodní slovo Úvodní slovo Rok 2011 byl Evropskou komisí vyhlášen Evropským rokem dobrovolnictví a ČSTV se zapojil do aktivit na podporu dobrovolnictví

Více

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1 NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY dr. Malíková 1 Neziskové organizace (non-profit organization) Hlavním předmětem jejich činnosti není podnikání (tj. výroba nebo

Více

AUDITOR 7/2011. Malí a střední auditoři v (po)krizové době Hospodářská recese nepřichází. Obsah

AUDITOR 7/2011. Malí a střední auditoři v (po)krizové době Hospodářská recese nepřichází. Obsah AUDITOR 7/2011 Obsah AKTUALITY Jiří Mikyna novým ředitelem úřadu KA ČR... 2 Ze zasedání Výkonného výboru KA ČR (Jiří Mikyna)... 2 Aktuální změny v nabídce vzdělávacích akcí na 2. pol. 2011 (Monika Kryštůfková)...

Více

Projekt založení a fungování neziskového zařízení sociální péče. Bc. Zdeňka Marková, DiS.

Projekt založení a fungování neziskového zařízení sociální péče. Bc. Zdeňka Marková, DiS. Projekt založení a fungování neziskového zařízení sociální péče Bc. Zdeňka Marková, DiS. Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Abstrakt česky Cílem diplomové práce je založení neziskového zařízení poskytujícího

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Podmínky pro sociální podnikání v nevládních organizacích a ve vybraných obchodních společnostech

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Podmínky pro sociální podnikání v nevládních organizacích a ve vybraných obchodních společnostech CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Podmínky pro sociální podnikání v nevládních organizacích a ve vybraných obchodních společnostech Téma práce: Srovnání vstupních podmínek

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Aktivity a financování vybrané neziskové organizace Domov Ráček o.p.s. Activities and financing of non-profit organization Eva Kounovská

Více

Nestátní neziskové organizace (NNO) jako právnické osoby z pohledu zákona číslo 89/2012 Sb., a dalších zákonů.

Nestátní neziskové organizace (NNO) jako právnické osoby z pohledu zákona číslo 89/2012 Sb., a dalších zákonů. Nestátní neziskové organizace (NNO) jako právnické osoby z pohledu zákona číslo 89/2012 Sb., a dalších zákonů. Nový Občanský zákoník (NOZ), zákon číslo 89/2012 Sb. Změny u občanských sdružení a organizačních

Více

kolektiv autorů Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru

kolektiv autorů Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru kolektiv autorů Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru Tato publikace byla vydána v rámci projektu 3 stupně řízení 3 kroky ke stabilitě, který byl spolufinancován Evropským sociálním fondem,

Více

4. Neziskové organizace typologie

4. Neziskové organizace typologie 38 4. Neziskové organizace typologie Představím si svobodně myslící lidi, kteří se sdružují, aniž je nějaký úřad musel zmobilizovat. Kteří dávají dohromady své nápady, znalosti a síly, protože se jim protiví

Více

Úvod všeobecný přehled

Úvod všeobecný přehled Úvod všeobecný přehled Neziskové organizace bývají vymezeny jako organizace, které nejsou založeny za účelem tvorby zisku k přerozdělení mezi jeho vlastníky, správce nebo zakladatele. To neznamená, že

Více

Občanská sdružení v daňovém a účetním režimu neziskových organizací

Občanská sdružení v daňovém a účetním režimu neziskových organizací Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika 1*1*1*1*1*1*1' o T m\ i ÍÓB\ I Občanská sdružení v daňovém a účetním režimu neziskových organizací Civic associations in

Více

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě. Vydání 2003. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě. Vydání 2003. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě Vydání 2003 Evropská komise STRUKTURY SYSTÉMŮ VZDĚLÁVÁNÍ, ODBORNÉ PŘÍPRAVY

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Účetní a daňová specifika hospodaření vybrané příspěvkové organizace Accounting and tax specifics of the particular state-funded organization

Více

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1 NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY dr. Malíková 1 Neziskové organizace (non-profit organization) Hlavním předmětem jejich činnosti není podnikání (tj. výroba nebo

Více

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI) Marek Šedivý a Jolana Turnerová ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ

Více

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Vsetín, říjen 2006 Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA; Ing. Pavel Pelc; Mgr. Ondřej Sláma; Ing. Petr Kozel Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více

Podnikatelské kompetence

Podnikatelské kompetence Podnikatelské kompetence Vypracovala: Ing. Martina Gerčáková CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Úvodem Tato příručka vznikla jako pomůcka pro vzdělávací potřeby žáků na Střední průmyslové škole Strakonice jako doplňující

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR. učební text. Vladimíra Schindlerová

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR. učební text. Vladimíra Schindlerová Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR učební text Vladimíra Schindlerová Ostrava 2012 Recenze: dr. Ing. Pavel Skalík Název: Podnikatelský záměr Autor: Ing. Vladimíra Schindlerová.

Více

Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru kolektiv autorů Lenka Deverová, 2008. Pavol Frič, 2008. Hana Frištenská, 2008.

Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru kolektiv autorů Lenka Deverová, 2008. Pavol Frič, 2008. Hana Frištenská, 2008. Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru kolektiv autorů Lenka Deverová, 2008. Pavol Frič, 2008. Hana Frištenská, 2008. Petr Beránek, 2008. AGNES, 2008. ISBN 978-80-903696-2-7 Tato publikace

Více

Účtování a financování neziskových organizací s důrazem na nadace

Účtování a financování neziskových organizací s důrazem na nadace Bankovní institut vysová škola Praha Katedra Financí a Účetnictví Účtování a financování neziskových organizací s důrazem na nadace Diplomová práce Autor: Irena Trefná Finance/Finance a hospodaření územní

Více

Evaluační studie zapojení nestátního neziskového sektoru. do realizace programů financovaných ze strukturálních fondů v České republice

Evaluační studie zapojení nestátního neziskového sektoru. do realizace programů financovaných ze strukturálních fondů v České republice Evaluační studie zapojení nestátního neziskového sektoru do realizace programů financovaných ze strukturálních fondů v České republice ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Zpráva za období: 9. 1. 2012 25. 4. 2012 Datum předložení:

Více