PODMÍNKY DÁRCOVSKÉHO PORTÁLU FILANTROS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODMÍNKY DÁRCOVSKÉHO PORTÁLU FILANTROS"

Transkript

1 PODMÍNKY DÁRCOVSKÉHO PORTÁLU FILANTROS V následujících ustanoveních naleznete podmínky registrace a užívání dárcovského komunitního portálu Filantros. Provozovatelem portálu Filantros je občanské sdružení Filantros, které sídlí na adrese: Poštovská 8, Brno Občanské sdružení Filantros je zapsáno v rejstříku občanských sdružení Ministerstva vnitra ČR pod identifikačním číslem: Bankovní spojení: Fio banka, a.s. Transparentní účet: / 2010 Tyto Podmínky upravují vztahy mezi občanským sdružením Filantros a uživateli portálu (dále jen Dárci ); občanským sdružením Filantros (dále jen Filantros o.s. ) a příjemci darů (dále jen Obdarovaní ); a dále vztahy mezi Dárci a Obdarovanými. I. Úvodní ustanovení Filantros o.s. je občanské sdružení založené dle zákona č. 83/1990 Sb., za účelem propagace neziskového sektoru v širší společnosti a zprostředkování finančních darů neziskovým organizacím formou peněžitých darů, které Dárci věnují Obdarovaným prostřednictvím dárcovského portálu Sdružení si klade za cíl 1) Přispět k propagaci neziskového sektoru a jeho zpřístupnění a otevření širší veřejnosti, především podporou myšlenky, že společně můžeme měnit náš svět k lepšímu a každá, i malá pomoc je důležitá. 2) Zviditelnit způsob fungování neziskových organizací, plánovaných projektů a propojení neziskového občanského sektoru s širší veřejností. Chceme šířit myšlenku filantropie, která by se měla stát běžnou součástí života v každé vyspělé společnosti. 3) Zprostředkování finančních darů neziskovým organizacím různého zaměření. Tato forma pomoci je zaměřená na registrované nevládní organizace, jimiž jsou jak občanská sdružení, tak obecně prospěšné společnosti či nadace. V rámci těchto podmínek Dárci i Obdarovaní souhlasí s tím, že se jejich vztahy řídí ustanovením těchto Podmínek, není-li stanoveno jinak. 1

2 II. Ochrana osobních údajů Filantros o.s. je povinno nakládat s osobními údaji Dárce a Obdarovaného v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Veškeré informace a osobní či firemní údaje poskytnuté Dárcem a Obdarovaným jsou důvěrné a nebudou poskytovány třetím stranám. Výjimkou jsou situace, kdy si Dárce vyžádá od Obdarovaného potvrzení o přijetí daru za účelem daňové optimalizace. Dárci i Obdarovaní jsou povinni neprodleně oznámit Filantros o.s. změny svých osobních či firemních údajů, které by mohly mít vliv na provoz portálu finanční vypořádání darů. V případě, že Dárce či Obdarovaný udělí Filantros o.s. souhlas se zpracováním svých osobních údajů za účelem dalšího informování o dárcovském portálu, o možnostech další spolupráce a za účelem péče o Dárce, zavazuje se Filantros o.s. užívat tyto údaje pouze k těmto účelům. Souhlas lze vyjádřit v průběhu procesu registrace a vytváření profilu na dárcovském portálu Pokud Dárce či Obdarovaný dojde k přesvědčení, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, má právo vyžádat si vysvětlení a odstranění vzniklého stavu. Proces poskytování darů III. Proces a způsoby poskytování a vyplácení darů Filantros o.s. vystupuje v rámci poskytování darů prostřednictvím dárcovského portálu pouze jako zprostředkovatel. Dárci věnují jednotlivé dary Obdarovaným prostřednictvím mikroplatebního systému ONYXOM. Poskytnutím daru, tedy připsáním na příslušný účet za zde stanovených podmínek dochází k uzavření darovací smlouvy, jejímž obsahem je darování příspěvku Dárcem Obdarovanému a přijetí tohoto příspěvku ze strany Obdarovaného, přičemž součástí této smlouvy se stávají tyto Podmínky. Poskytnutím daru současně Dárce potvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami a že je přijímá a dar poskytuje v souladu s nimi. Dárce tím současně potvrzuje, že údaje, které o sobě poskytl, jsou pravdivé a že je tím, kdo příspěvek poskytl a kdo je oprávněným příjemcem potvrzení o daru pro daňové účely. Poskytnutím daru zároveň Dárce deklaruje, že poskytnuté finanční prostředky pocházejí z legálních zdrojů. Dárci mohou věnovat dary Obdarovaným v případě, že si vytvoří a nabijí mikroplatební účet na Jednotlivé dary pak mohou Dárci věnovat na jednotlivé projekty a 2

3 činnost Obdarovaných buď anonymně, nebo pod svým profilem, který si mohou následně vytvořit na dárcovském portálu Způsoby poskytování darů Způsoby poskytování darů: 1. Anonymní Dárce - přispívá anonymně a může darovat ihned poté, co si vytvoří a nabije platební účet na mikroplatebním portále Na projekty a činnost Obdarovaných lze poté darovat okamžitě, jedním klikem a bez dalšího přihlašování. 2. Registrovaný Dárce - vytvoří si a nabije platební účet na mikroplatebním portále Poté se zaregistruje na webu a vytvoří si osobní profil. Darovat pak lze pod svým profilem, dále chatovat a vyměňovat si zkušenosti z neziskového sektoru s ostatními Dárci a prezentovat se vlastními myšlenkami proč přispívat na dobročinné účely. 3. Registrovaný firemní Dárce - vytvoří si a nabije platební účet na mikroplatebním portále Poté se zaregistruje na webu a vytvoří si firemní profil s logem. Darovat pak lze pod firemním profilem, dále chatovat a vyměňovat si zkušenosti z neziskového sektoru s ostatními členy dárcovského portálu a prezentovat se vlastními příspěvky s tematikou dárcovství a filantropie. Zřízení a vedení Onyxom účtu je pro Dárce i Obdarované zdarma, neplatí žádné poplatky za jednotlivé transakce. Částka, kterou Dárce Obdarovanému přispěje, je okamžitě po odkliknutí připsána na Onyxom účet Obdarovaného. Dárci mohou veškeré své dary ihned on-line sledovat prostřednictvím svého Onyxom účtu, nebo i ve svém profilu, pokud si jej na webu Filantros vytvoří. Darovat na dobročinné projekty a organizace lze on-line a ihned, a to už od 1 Kč. Dárci a Obdarovaní se řídí obchodními podmínkami mikroplatebního portálu ONYXOM (https://www.onyxom.com/obchodni-podminky), který zajišťuje proces věnování darů Dárci a připisování těchto darů na účty Obdarovaných. Způsoby vyplácení darů Způsoby vyplácení darů: 1. Obdarovaný žádá o vyplacení poskytnutých darů v případech, kdy: a) objem věnovaných darů dosáhne předem stanovené částky specifikované u projektu Obdarovaného, na který je částka vypsána. 3

4 b) objem darů věnovaných na nespecifikovanou činnost Obdarovaného dosáhne výše, na které se Obdarovaný s provozovatelem dárcovského portálu, občanským sdružením Filantros, dohodne. 2. Obdarovaný může žádat o vyplacení poskytnutých darů i v případě, že se nejedná o bod 1. a) a b) Způsob vyplácení darů. V takovém případě zašle občanskému sdružení Filantros žádost o vyplacení darů na ovou adresu: IV. Další ustanovení Dárce si je vědom, že mu poskytnutím darů nevznikají žádná práva na používání ochranných známek, obchodních názvů, firemních log či jiných předmětů duševního či průmyslového vlastnictví občanského sdružení Filantros ani Obdarovaných či jiných osob. Za splnění všech zákonných a úředních podmínek shromažďování prostředků pro veřejně prospěšné účely pro jednotlivé projekty odpovídají Obdarovaní, kteří jsou nositeli těchto projektů. Stejně tak tito Obdarovaní odpovídají za použití daru v souladu s jeho obecně prospěšným účelem a v souladu s vlastními pravidly a účelem daného programu, projektu, či fungování organizace Obdarovaného. Filantros o.s. nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku porušení právních předpisů, těchto Podmínek či smluv ze strany kteréhokoliv Dárce či Obdarovaného. V. Potvrzení o daru 1. Dar věnovaný Dárcem Obdarovanému: Hodnotu poskytnutého daru věnovanou prostřednictvím dárcovského portálu si může Dárce odečíst ze základu daně za předpokladu, že jsou splněny podmínky Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. V případě, že má Dárce v úmyslu si potvrzení vyžádat, zašle na ovou adresu žádost o potvrzení zprostředkování daru Obdarovanému. Filantros o.s. následně předá tuto žádost Obdarovanému. Obdarovaný je pak povinen tuto žádost o potvrzení přijetí daru za účelem daňového odpočtu zpracovat. 2. Dar věnovaný Dárcem občanskému sdružení Filantros o.s.: V případě, že si Dárce přeje podpořit činnost občanského sdružení Filantros a současně žádá potvrzení o daru za účelem daňového odpočtu, vyplní Dárce on-line formulář na adrese: Po jeho odeslání bude tato žádost zpracována a Dárce obdrží od Filantros o.s. potvrzení o darování. Podmínky pro odpočet daru ze základu daně dle Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů: 4

5 Podmínky pro fyzické osoby, včetně zaměstnanců (podle 15 odst. 5 zákona o dani z příjmu): Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatní odpočet obdobně jako OSVČ tedy ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší zpravidla březnové výplatě. Podmínky pro právnické osoby (podle 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu) Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. Pro daňové účely musí jít tedy minimálně o dar ve výši alespoň 2000 Kč. VI. Náklady portálu na provoz Činnost Filantros o.s. je financována z grantových zdrojů a darů věnovaných občanskému sdružení Filantros. Dary, věnované Dárci Obdarovaným prostřednictvím dárcovského portálu jdou v plné výši na prezentované projekty či činnost neziskových organizací. Z těchto darů si Filantros o.s. nestrhává žádné poplatky ani provize. VII. Závěrečná ustanovení Podmínky jsou k dispozici v elektronické podobě na webu dárcovského portálu Filantros o.s. je oprávněno tyto podmínky modifikovat a doplňovat, přičemž každá změna získává na platnosti jejím zveřejněním na webových stránkách není-li stanoveno jinak. V Brně, dne

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti e-baan Net s.r.o. se sídlem Tovární 537/8, 709 00 Ostrava identifikační číslo: 268 67 257 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C.,

Více

1.1.8 Systém Automatizovaný systém tvořený souborem software a hardware, který zajišťuje registraci Uživatelů, průběh nabídky a další služby.

1.1.8 Systém Automatizovaný systém tvořený souborem software a hardware, který zajišťuje registraci Uživatelů, průběh nabídky a další služby. OBCHODNÍ PODMÍNKY provozu a užívání systému Burza Drahých Kovů, společnosti SILVERUM s.r.o., sídlem Praha 2, Karlovo náměstí 5, PSČ 120 00, IČO 28887832 Platnost od 26.5.2014 1.ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 DEFINICE

Více

Smluvní podmínky Singulis s.r.o. pro členy Věrnostního programu SINGULIS.

Smluvní podmínky Singulis s.r.o. pro členy Věrnostního programu SINGULIS. Smluvní podmínky Singulis s.r.o. pro členy Věrnostního programu SINGULIS. 1. Obecná ustanovení 1.1. Tyto Smluvní podmínky (dále jen Smlouva ) vydává společnost Singulis s.r.o., se sídlem Podbabská 1112/13,

Více

pro užívání počítačového programu Semor a souvisejících služeb poskytovaných na internetové adrese www.semor.cz

pro užívání počítačového programu Semor a souvisejících služeb poskytovaných na internetové adrese www.semor.cz Licenční podmínky Víta Michalka Sídlo: Dr. M. Tyrše 3104, 738 01, Frýdek-Místek Frýdek Identifikační číslo: 76591719 zapsaného v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Frýdek-Místek, č.j. ŽÚ/1402/2010/Pí/3

Více

e-baan Net s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

e-baan Net s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti e-baan Net s.r.o. se sídlem Tovární 537/8, 709 00 Ostrava identifikační číslo: 268 67 257 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SUBREG.CZ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SUBREG.CZ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SUBREG.CZ I. Úvod Služba a webový portál na internetové adrese http://subreg.cz (dále též jen "subreg.cz") je provozována společností, se sídlem, Praha 3, 13000,, IČO 28087755,

Více

Další informace o Wterm jsou uvedeny na webové stránce www. wterm.cz v sekci O nás.

Další informace o Wterm jsou uvedeny na webové stránce www. wterm.cz v sekci O nás. Obchodní podmínky I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy/licenční smlouvy, kdy na jedné straně je společnost RPR Wterm s.r.o. IČ:258,32646, DIČ:CZ25832646,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Obchodní podmínky společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Obchodní podmínky společnosti OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodní podmínky společnosti FaMe trade s.r.o., se sídlem Horní Česká 206/35, 669 02 Znojmo IČ 29292859, DIČ CZ29292859 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE ÚVĚRY - č. 01062014 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE ÚVĚRY - č. 01062014 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE ÚVĚRY - č. 01062014 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky č. 01062014 (dále jen podmínky ) upravují vzájemná práva

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB Interpretty.com (dále jen Všeobecné podmínky )

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB Interpretty.com (dále jen Všeobecné podmínky ) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB Interpretty.com (dále jen Všeobecné podmínky ) I. Úvodní ustanovení 1. Tyto Všeobecné podmínky upravují poskytování služeb nabízených prostřednictvím webového

Více

Obchodní podmínky Fall & GetUp s.r.o., 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky Fall & GetUp s.r.o., 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky pro poskytování služeb korporace Fall & GetUp s.r.o., IČ: 027 51 607, se sídlem Rumunská 18/22, 120 00 Praha zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C,

Více

Pioneer Funds Pioneer P.F.

Pioneer Funds Pioneer P.F. Pioneer Funds Pioneer P.F. A Luxembourg Investment Funds (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) PodMÍNKY pro ČESKOU republiku platné od 1. 10. 2012 Pioneer Funds Pioneer P.F. Podmínky pro Českou republiku platné

Více

Obchodní podmínky služby PO SVÉM

Obchodní podmínky služby PO SVÉM Obchodní podmínky služby PO SVÉM společnosti SALMAKIS s.r.o., se sídlem Hviezdoslavova 508/23, 149 00 Praha 4, identifikační číslo: 24686891, zapsané v obchodním rejstříku vedeném v obchodním rejstříku

Více

Obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky provozu a užívání SMS platební brány wplatba, která je součástí platební brány wplatba.

Obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky provozu a užívání SMS platební brány wplatba, která je součástí platební brány wplatba. Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky provozu a užívání SMS platební brány wplatba, která je součástí platební brány wplatba. Provozovatel: MobilBonus s.r.o., se sídlem Úvoz 18, 58601 Jihlava,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY REGISTRACE DOMÉN - Unico Europe s.r.o. I. Úvod 1. Služba a webový portál na internetové adrese https://unicohost.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY REGISTRACE DOMÉN - Unico Europe s.r.o. I. Úvod 1. Služba a webový portál na internetové adrese https://unicohost. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY REGISTRACE DOMÉN - Unico Europe s.r.o. I. Úvod 1. Služba a webový portál na internetové adrese https://unicohost.com (dále též jen "Unico Europe s.r.o.") je provozována společností

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. Článek 1 Vymezení pojmů

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. Článek 1 Vymezení pojmů OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. Webové stránky Služby Internet123 (platné od 1.11. 2011) Článek 1 Vymezení pojmů 1. Provozovatel provozovatelem Služby je společnost M E D I

Více

Smlouva o spotřebitelském Úvěru

Smlouva o spotřebitelském Úvěru Smlouva o spotřebitelském Úvěru Číslo smlouvy: uzavřená v souladu s ustanovením 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Superfaktura.cz, s.r.o., se sídlem Šámalova 2904/21, 61500 Brno-Židenice, IČ: 015 69 651, DIČ: CZ0156965, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE PŮJČKY - č. 28052013 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE PŮJČKY - č. 28052013 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE PŮJČKY - č. 28052013 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky č. 28052013 (dále jen podmínky ) upravují vzájemná

Více

1. Základní ustanovení

1. Základní ustanovení Smluvní podmínky pro půjčky poskytované společností Ferratum Czech s.r.o., Praha 5 - Stodůlky, Bavorská 856/14, PSČ 155 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti i-prosperity.com s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky společnosti i-prosperity.com s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky společnosti i-prosperity.com s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Společnost i-prosperity.com s.r.o., IČO 02895455, se sídlem Kovanice 85, 288 02 Kovanice zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží pomocí prostředků komunikace na dálku, zejména prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.sofe.sk Prodávající: Marek Maršál Sídlo:

Více

Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru. Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam:

Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru. Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: Celková splatná částka znamená celkovou splatnou částku uvedenou ve Smlouvě. Den

Více

SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU č.

SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU č. SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU č. Smluvní strany: Berpůjčku s.r.o. se sídlem: Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1 IČ: 014 61 915 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

zapsaného v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Domažlice.

zapsaného v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Domažlice. Všeobecné obchodní podmínky Ing. Jaroslava Holara Místo podnikání: Chodov 127, PSČ 345 33 Identifikační číslo: 64409678 DIČ: CZ7602101760 zapsaného v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Domažlice.

Více

SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Smluvní strany: 1. Berpůjčku s.r.o. se sídlem: Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1 IČ: 014 61 915 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Obchodní podmínky pro půjčky. poskytované společností RM Investing Group s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Obchodní podmínky pro půjčky. poskytované společností RM Investing Group s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obchodní podmínky pro půjčky poskytované společností RM Investing Group s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o Půjčce uzavírané mezi společností RM Investing

Více

Obchodní podmínky www.solarcontrols.cz OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD, PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. SOLAR controls s.r.o.

Obchodní podmínky www.solarcontrols.cz OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD, PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. SOLAR controls s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD, PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SOLAR controls s.r.o. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád nabývají účinnost 1. ledna 2014 a ruší se platnost všech předchozích

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s. OBSAH: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 UZAVŘENÍ SMLOUVY O INTERNETOVÉ KURZOVÉ SÁZCE 3 HERNÍ ÚČET 4 DOTACE HERNÍHO ÚČTU 5 VÝBĚRY Z HERNÍHO ÚČTU 6 EVIDENCE ÚDAJŮ

Více

Pravidla užívání programu Heureka Affiliate

Pravidla užívání programu Heureka Affiliate Pravidla užívání programu Heureka Affiliate Pravidla užívání programu Heureka Affiliate (dále Affiliate program) provozovaného společností Naspers OCS, s.r.o. se sídlem, IČ 02387727, DIČ CZ02387727, zapsané

Více