MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE"

Transkript

1 Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh rozšíření rozsahu spolupráce JHK Písek a města Písek ve vazbě na smlouvu o spolupráci uzavřenou mezi městem Písek a Jihočeskou hospodářskou komorou. NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města a) souhlasí b) souhlasí s připomínkami c) nesouhlasí d) jiné usnesení s rozšířením rozsahu spolupráce JHK Písek a města Písek ve vazbě na smlouvu o spolupráci uzavřenou mezi městem Písek a Jihočeskou hospodářskou komorou, dle přílohy č.... JUDr. Ondřej Veselý, starosta Návrh předkládá Návrh zpracoval Ing. Hana Jánová, vedoucí odboru Ing. Petr Matoušek, referent

2 Důvodová zpráva: Spolupráce města Písku s JHK byla založena smlouvou o spolupráci, která byla schválena zastupitelstvem města Písku dne pod číslem usnesení 500/01. Touto smlouvou se JHK zavázala ke spolupráci s městem Písek při koordinaci rozvojových projektů města a prohlubování spolupráce se soukromým sektorem na správě místních záležitostí. Za tyto činnosti poskytuje město Písek JHK finanční příspěvek. Jeho výše pro rok 2011 činila dle usnesení zastupitelstva města Písku 137 tis. Kč, dle schválené rozpočtové změny. Rozpočtová změna (snížení původní částky 274 tis. Kč na 137 tis. Kč) vycházela rovněž z usnesení č. 323/11 rady města Písku za dne : Rada města po projednání: 1) bere na vědomí předloženou informaci 2) schvaluje uzavření Dodatku ke smlouvě o spolupráci pro rok 2011 mezi městem Písek a Jihočeskou hospodářskou komorou dle varianty navržené zpracovatelem varianta B s tím, že by v dalších letech měla být výše podpory snížena na úroveň běžnou u jiných měst v Jihočeském kraji srovnatelné velikosti Pro rok 2012 požádala JHK o poskytnutí příspěvku na svou činnost a finanční příspěvek navrhuje ponechat na stávající výši z roku 2011, tj. 137 tis. Kč. Jelikož smlouva z roku 2001 vyžadovala každoroční schvalování dodatku a i její forma byla již zastaralá, došlo na základě usnesení zastupitelstva města Písku ze dne č. usnesení 46/12: Zastupitelstvo města po projednání souhlasí s uzavřením smlouvy o spolupráci mezi městem Písek a Jihočeskou hospodářskou komorou s připomínkou u přílohy č. 3 přeřadit částky 2 krát ,- Kč z řádku 2 a 5 jako finanční rezervu na akce a projekty pořádané Jihočeskou hospodářskou komorou s tím, že o využití této částky bude rozhodovat zastupitelstvo města. k uzavření nové smlouvy o spolupráci, která upravuje rozsah poskytované činnosti JHK ve vztahu k aktuálním potřebám města Písku. Součástí smlouvy o spolupráci je tabulka s rozsahem činností - spolupráce JHK Písek a města Písek. Ve vazbě na shora uvedené usnesení zastupitelstva byly z tohoto seznamu vypuštěny položky č. 2 a č. 5 (Portál podnikání a Registr firem Písecka). Částky vyčleněné na tyto činnosti byly přesunuty do rezervy. Jihočeská hospodářská komora požádala o zachování těchto položek a použití rezervy na činnosti spojené s provozem Portálu o podnikání a Registru firem Písecka. Žádost viz. příloha č.1. Návrh ocenění jednotlivých služeb poskytovaných JHK s rozšířením o čerpání rezervy je uveden v příloze č.2. Návrh rozšíření rozsahu spolupráce mezi městem Písek a JHK byl projednán rovněž radou města Písku dne , usnesení č. 352/12 návrh čerpání dle usnesení RM viz příloha č.3 Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města Písku rozšíření rozsahu spolupráce JHK Písek a města Písek ve vazbě na smlouvu o spolupráci uzavřenou mezi městem Písek a Jihočeskou hospodářskou komorou s připomínkou: Rada města doporučuje sloučit text pod oběma body Přílohy č. 2 s tím, že by byl vypuštěn text novoroční přípitek s radou města, finanční částka by činila 20 tis. Kč, částka 7 tis. Kč by byla přiřazena k finanční rezervě na akce a projekty pořádané Jihočeskou hospodářskou komorou s tím, že o využití této částky bude rozhodovat zastupitelstvo města. Doporučení zpracovatele: Zpracovatel doporučuje rozhodnutí dle usnesení rady města ze dne Doporučení předkladatele: Předkladatel nedoporučuje použití rezervy na provoz Portálu podnikání a Registr firem Písecka. Vztah k rozpočtu: Finanční příspěvek JHK ve výši 137 tis. Kč je zahrnut ve schváleném rozpočtu města Písku pro rok 2012, kapitola 739 odboru RIMM. Tedy vč. rezervy, o jejíž začlenění mezi realizované činnosti JHK žádá. Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů. Vztah ke strategickému plánu: Jednotlivé projekty vzájemné spolupráce jsou v souladu se strategickým plánem města Písku. Přílohy: 1/ Žádost o rozšíření rozsahu spolupráce JHK Písek a města Písek 2/ Tabulka s oceněním jednotlivých služeb poskytovaných JHK - návrh změny JHK 3/ Tabulka s oceněním jednotlivých služeb poskytovaných JHK - návrh dle usnesení rady města Písku 4/ Smlouva o spolupráci mezi městem Písek a JHK, vč. platné tabulky s oceněním jednotlivých služeb poskytovaných JHK stránka 2 (celkem 9)

3 Příloha č. 1 stránka 3 (celkem 9)

4 Příloha č. 2 Návrh změny rozsahu spolupráce JHK Písek a města Písek bod č. poskytované služby finanční částka 1 2 Zajištění fungování kanceláře pro poskytování služeb podnikatelským subjektům, informování a poskytování poradenských služeb podnikatelské veřejnosti Podílení se na realizaci Strategického plánu rozvoje města Písku - oblast podnikání ( projekt Portál pro podnikatele na adrese ) Vzájemná výměna informací 4 Poradenství pro podnikatele v oblasti dotačních možností 5 6 Zajištění databáze firem regionu Písecko na adrese Účast zástupců komory v komisích pro výběrová řízení vypisovaná městem Spolupráce v oblasti cestovního ruchu 8 Poradenství pro začínající podnikatele 9 11 Spolupráce v oblasti rozvoje lidských zdrojů -organizace Prezentace středních škol, exkurse studentů do místních firem Tématická setkávání podnikatelů se zástupci města a úřadů - podnikatelské fórum, Novoroční přípitek s radou města a diskusní setkání se zástupci města, starostenské cesty po místních firmách Realizace projektu Informační místo pro podnikatele - zodpovídání dotazů z oblasti podnikání Vzdělávací kurzy, semináře a školení pro podnikatele 13 Programy pro zahraniční návštěvy, spolupráce se zahraničím Soutěž Živnostník a Firma Písecka Propagace města na společných akcích a v materiálech komory 16 Poskytování služeb v celém regiónu Písecka Prosazování místních nabídek a poptávek prostřednictvím Portálu o podnikání Finanční rezerva na akce a projekty pořádané Jihočeskou hospodářskou komorou na základě schválení zastupitelstvem Celkem Červeně vyznačené aktivity jsou aktivity, kterými se JHK Písek liší od ostatních oblastí v jižních Čechách 1/ 2/ Shora uvedený rozsah činností, který je součástí smlouvy o spolupráci uzavřené dne mezi JHK Písek a městem Písek, je platný schválením zastupitelstva města Písku dne., usnesením číslo Současně se ruší předchozí rozsah činností, který je součástí smlouvy o spolupráci uzavřené dne mezi JHK Písek a městem Písek. stránka 4 (celkem 9)

5 Příloha č. 3 Návrh změny rozsahu spolupráce JHK Písek a města Písek dle usnesení rady města Písku ze dne bod č. poskytované služby finanční částka 1 2 Zajištění fungování kanceláře pro poskytování služeb podnikatelským subjektům, informování a poskytování poradenských služeb podnikatelské veřejnosti Podílení se na realizaci Strategického plánu rozvoje města Písku - oblast podnikání ( projekt Portál pro podnikatele na adrese ) Vzájemná výměna informací 4 Poradenství pro podnikatele v oblasti dotačních možností 5 6 Zajištění databáze firem regionu Písecko na adrese Účast zástupců komory v komisích pro výběrová řízení vypisovaná městem 7 Spolupráce v oblasti cestovního ruchu 8 Poradenství pro začínající podnikatele 9 11 Spolupráce v oblasti rozvoje lidských zdrojů -organizace Prezentace středních škol, exkurse studentů do místních firem Tématická setkávání podnikatelů se zástupci města a úřadů - podnikatelské fórum, diskusní setkání se zástupci města a starostenské cesty po místních firmách Realizace projektu Informační místo pro podnikatele - zodpovídání dotazů z oblasti podnikání Vzdělávací kurzy, semináře a školení pro podnikatele 13 Programy pro zahraniční návštěvy, spolupráce se zahraničím Soutěž Živnostník a Firma Písecka Propagace města na společných akcích a v materiálech komory 16 Poskytování služeb v celém regiónu Písecka Prosazování místních nabídek a poptávek prostřednictvím Portálu o podnikání Finanční rezerva na akce a projekty pořádané Jihočeskou hospodářskou komorou na základě schválení zastupitelstvem Celkem Červeně vyznačené aktivity jsou aktivity, kterými se JHK Písek liší od ostatních oblastí v jižních Čechách 1/ 2/ Shora uvedený rozsah činností, který je součástí smlouvy o spolupráci uzavřené dne mezi JHK Písek a městem Písek, je platný schválením zastupitelstva města Písku dne., usnesením číslo Současně se ruší předchozí rozsah činností, který je součástí smlouvy o spolupráci uzavřené dne mezi JHK Písek a městem Písek. stránka 5 (celkem 9)

6 Příloha č. 4 SMLOUVA O SPOLUPRÁCI uzavřená mezi smluvními stranami Poskytovatelem příspěvku: Město Písek se sídlem Velké náměstí 114/3, Písek IČ: DIČ: CZ Zastoupené: JUDr. Ondřejem Veselým, starostou města (dále jen město) a Příjemcem příspěvku: Jihočeská hospodářská komora v Písku se sídlem Husova tř. 1846/9, České Budějovice Oblastní kancelář Písek se sídlem Nábřeží 1. máje 2259, Písek IČ: DIČ: CZ číslo účtu: /0300 Zastoupená: Vladimírem Homolou, místopředsedou představenstva JHK a předsedou rady oblasti Písek (dále jen komora) I. Úvodní ustanovení 1. Obě smluvní strany vyjadřují společný zájem na vytváření podmínek pro rozvoj podnikání ve městě Písek a v regionu města. Za důležité považují rovněž prohloubení vzájemné důvěry a spolupráce včetně koordinace společných aktivit města a podnikatelské veřejnosti. 2. Město uznává komoru jako reprezentanta podnikatelské samosprávy regionu. Komora potvrzuje svoji připravenost podílet se na záměrech města zaměřených na rozvoj regionu, zlepšování infrastruktury a zlepšování podmínek života i podnikání. 3. Komora má zájem prohloubit spolupráci podnikatelské sféry s orgány místní samosprávy s cílem posílení ekonomických vztahů jako základu pro rozvoj infrastruktury, zvýšení zaměstnanosti a zlepšení společenského života včetně zapojení do mezinárodních regionů v rámci přeshraniční spolupráce. II. Rozsah spolupráce Obě smluvní strany považují za nezbytné spolupracovat zejména v těchto oblastech: 1. Komora zajistí fungování kanceláře pro poskytování služeb podnikatelským subjektům, informování a poskytování poradenských činností podnikatelské veřejnosti. 2. Komora se bude prostřednictvím činnosti své oblastní kanceláře podílet na realizaci rozvojových dokumentů města Písku, zejména jeho částí týkajících se oblasti podnikání. stránka 6 (celkem 9)

7 3. Smluvní strany se zavazují vytvářet podmínky pro vzájemnou výměnu informací a účelné propojování informačních systémů. Za účelné v této oblasti považují především informace o podnikatelských subjektech, podnikatelských příležitostech, rozvojových projektech, podmínkách pro podnikání ve městě a regionu, investičních příležitostech, dlouhodobých záměrech rozvoje města a další informace potřebné pro rozvoj podnikání. Tyto informace bude JHK předávat podnikatelské veřejnosti elektronickou formou tzv. Infoservisu, což je elektronický zpravodaj JHK a prostřednictvím regionálních periodik. Obě strany se zavazují umístit vzájemný odkaz na webových stránkách. 4. Komora zajistí poradenství podnikatelské veřejnosti především v oblasti podpory malého a středního podnikání (MSP) a legislativních podmínek, a to prostřednictvím fungování oblastní kanceláře. Komora bude nabízet přehled programů, grantů, příruček o zpracování projektů Evropské unie. 5. Komora zajistí v dohodnuté formě aktuální databázi firem regionu, která usnadní komunikaci s podnikatelskou veřejností. Databáze bude dále sloužit k propagaci místních firem. 6. Město bude informovat komoru o výběrových řízeních a umožní zástupcům komory být členy komisí pro výběrová řízení vypisovaná městem. 7. V oblasti cestovního ruchu bude komora spolupracovat především na propagaci města, iniciaci podnikatelských projektů a zlepšení komunikace samosprávy a podnikatelů v cestovním ruchu. 8. Ve spolupráci s Úřadem práce v Písku bude poskytováno poradenství i začínajícím podnikatelům. 9. Komora bude s městem a s Úřadem práce úzce spolupracovat v oblasti rozvoje lidských zdrojů definování potřeb odborného školství a optimalizace školské soustavy, zprostředkování požadavků zaměstnavatelů na kvalifikaci absolventů, iniciace společných projektů, organizace exkurzí do píseckých firem pro školy, studenty, výchovné poradce.. Komora se zavazuje nejméně 2x v roce organizovat tematická setkání podnikatelů s představiteli města, úřadů a institucí. 11. Komora bude realizovat projekt Informační místo pro podnikatele, které informuje podnikatele o podnikání v České republice a v ostatních státech Evropské unie, i v souvislosti s novými legislativními opatřeními. 12. Komora zajistí pro podnikatele odborné vzdělávací kurzy, konzultační dny, semináře a školení s využitím kapacit velkých firem a místních úřadů. 13. Komora se bude v případě potřeby podílet na zajištění programů pro zahraniční návštěvy zejména ze zahraničních partnerských měst. Komora se pokusí zaangažovat podnikatele více do aktivit spojených se zahraničím, ať už ve spolupráci s partnerskými městy nebo partnerskými komorami JHK. 14. Komora ve spolupráci s městem provede hodnocení v rámci soutěže Živnostník a Firma Písecka pro aktuální rok a vyhlásí její výsledky. Soutěž bude pravidelně opakována s cílem posílit prestiž podnikání. 15. Komora bude propagovat město na akcích společných, ale i na propagačních materiálech komory. Město může své informace zasílat prostřednictvím Infoservisu. Logo města bude možné používat dle schválení rady města Písek. 16. Komora bude poskytovat služby podnikatelům nejen ve městě Písek ale i v celém regiónu Písecka. Podle potřeby bude komora nápomocná řešení potřeb těchto mikroregionů. 17. Komora bude prostřednictvím Registru Píseckých podnikatelů prosazovat místní nabídky a poptávky a dále bude nabízet podnikatelům nabídky a poptávky v rámci Jihočeského kraje i České republiky. stránka 7 (celkem 9)

8 III. Realizace a doba plnění smlouvy Vzájemná spolupráce je založena na koordinaci činnosti městského úřadu a kanceláře oblastní hospodářské komory. K jednání v konkrétních záležitostech jsou oprávněny obě strany zmocnit v rámci své působnosti příslušné pracovníky a odborníky. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smlouvu lze ukončit písemnou výpovědí s roční výpovědní dobou, jejíž běh počíná prvního dne roku následujícího po roce, v němž byla výpověď druhé ze stran doručena. Smlouvu lze ukončit i písemnou dohodou obou smluvních stran a to ke dni, který bude v této dohodě sjednán. IV. Finanční příspěvek Město se zavazuje, že poskytne každoročně finanční příspěvek za činnost komory. Rozsah činnosti komory je specifikován v čl. II této smlouvy. Výše příspěvku bude stanovena usnesením zastupitelstva města Písku při schvalování rozpočtu pro daný kalendářní rok. Finanční příspěvek poskytne město ve dvou splátkách. Polovina schválené částky bude zaslána na účet komory v prvním roce do 30 dnů od podpisu smlouvy a v následujících letech vždy nejpozději do příslušného kalendářního roku. Druhá polovina schválené částky bude zaslána na účet komory nejpozději do 30.6., na základě Výroční zprávy komory o plnění jednotlivých projektů v předchozím kalendářním roce, projednané radou města Písku. Výroční zprávu komory o plnění jednotlivých projektů v předchozím kalendářním roce je komora povinna zasílat městu nejpozději do následujícího roku. V. Závěrečná ustanovení Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu. Obě strany současně vyslovují shodný zájem a vůli k uzavření smlouvy a souhlasí s jejím obsahem. Ze strany města byla schválena usnesením zastupitelstva města ze dne č. usnesení 46/12. Změny a doplňky se stávají součástí smlouvy a vstupují v platnost na základě podpisu obou stran. Současně se touto smlouvou ruší v plném rozsahu předchozí smlouva o spolupráci, uzavřená mezi městem Písek a komorou, která byla schválena zastupitelstvem města Písku dne pod číslem usnesení 500/01. Případné spory se zavazují obě strany řešit vzájemnou dohodou. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden výtisk. V Písku dne... V Písku dne.... JUDr. Ondřej Veselý starosta města Písku. Vladimír Homola předseda oblasti JHK Písek stránka 8 (celkem 9)

9 Rozsah spolupráce JHK Písek a města Písek bod č. poskytované služby finanční částka 1 2 Zajištění fungování kanceláře pro poskytování služeb podnikatelským subjektům, informování a poskytování poradenských služeb podnikatelské veřejnosti Podílení se na realizaci Strategického plánu rozvoje města Písku - oblast podnikání ( projekt Portál pro podnikatele na adrese ) Vzájemná výměna informací 4 Poradenství pro podnikatele v oblasti dotačních možností 5 6 Zajištění databáze firem regionu Písecko na adrese Účast zástupců komory v komisích pro výběrová řízení vypisovaná městem 7 Spolupráce v oblasti cestovního ruchu 8 Poradenství pro začínající podnikatele 9 11 Spolupráce v oblasti rozvoje lidských zdrojů -organizace Prezentace středních škol, exkurse studentů do místních firem Tématická setkávání podnikatelů se zástupci města a úřadů - podnikatelské fórum, Novoroční přípitek s radou města a diskusní setkání se zástupci města, starostenské cesty po místních firmách Realizace projektu Informační místo pro podnikatele - zodpovídání dotazů z oblasti podnikání Vzdělávací kurzy, semináře a školení pro podnikatele 13 Programy pro zahraniční návštěvy, spolupráce se zahraničím Soutěž Živnostník a Firma Písecka Propagace města na společných akcích a v materiálech komory 16 Poskytování služeb v celém regiónu Písecka Prosazování místních nabídek a poptávek prostřednictvím Portálu o podnikání Finanční rezerva na akce a projekty pořádané Jihočeskou hospodářskou komorou na základě schválení zastupitelstvem Celkem Červeně vyznačené aktivity jsou aktivity kterými se JHK Písek liší od ostatních oblastí v jižních Čechách stránka 9 (celkem 9)

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 21.05.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 31.05.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh rozšíření rozsahu spolupráce JHK Písek a města Písek ve

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 20.11.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 06.12.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh rozšíření rozsahu spolupráce JHK Písek a města

Více

Odbor investic a rozvoje V Písku dne: MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

Odbor investic a rozvoje V Písku dne: MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor investic a rozvoje V Písku dne: 03.04.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 04.05.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Výroční zpráva o plnění úkolů Jihočeskou hospodářskou komorou za rok 2016. NÁVRH

Více

Odbor investic a rozvoje V Písku dne: 30.03.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 16.04.2015

Odbor investic a rozvoje V Písku dne: 30.03.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 16.04.2015 Odbor investic a rozvoje V Písku dne: 30.03.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 16.04.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Výroční zpráva o plnění úkolů Jihočeskou hospodářskou komorou za rok 2014. NÁVRH

Více

Odbor sociálních věcí V Písku dne: MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

Odbor sociálních věcí V Písku dne: MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor sociálních věcí V Písku dne: 06.01.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 30.01.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh smlouvy o poskytnutí příspěvku NADĚJI, K Brance č. 11/19e, Praha

Více

Odbor sociálních věcí V Písku dne: MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

Odbor sociálních věcí V Písku dne: MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor sociálních věcí V Písku dne: 15.06.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 30.06.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Dodatky č. 1 k Veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotací na sociální

Více

Jihočeská hospodářská komora. P r e z e n t a c e 20. 4. 2005

Jihočeská hospodářská komora. P r e z e n t a c e 20. 4. 2005 Jihočeská hospodářská komora P r e z e n t a c e 20. 4. 2005 Držitel certifikátu systému jakosti dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001 Vznik JHK Hospodářské komory jsou v ČR zřizovány na základě zvláštního

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE vedení V Písku dne: 04.02.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 13.02.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Smlouva o spolupráci a zajištění služeb NÁVRH USNESENÍ Rada města Smlouvu o spolupráci a zajištění

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 2.2.2011. 01. 2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10. 02. 2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Informace o plnění projektů uvedených ve smlouvě o spolupráci,

Více

Odbor sociálních věcí V Písku dne: MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

Odbor sociálních věcí V Písku dne: MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor sociálních věcí V Písku dne: 09.01.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.01.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh smlouvy o poskytnutí příspěvku NADĚJI, K Brance č. 11/19e, Praha

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor sociálních věcí V Písku dne: 12.01.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 19.01.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na uzavření Dohody o výkonu veřejné služby mezi Úřadem práce ČR a Městem Písek

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor školství a kultury V Písku dne: 23.11.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 15.12.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Žádost o prodloužení nájmu bytu v areálu ZŠ J. K. Tyla, Tylova 2391, Písek NÁVRH

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor RIMM V Písku dne: 21. 10. 2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 30. 10. 2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního

Více

VEŘEJNÉ SLUŽBY PÍSEK s.r.o.

VEŘEJNÉ SLUŽBY PÍSEK s.r.o. VEŘEJNÉ SLUŽBY PÍSEK s.r.o. V Písku dne 20.7.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 6.9.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh dodatků č. 1 ke smlouvám, jejichž předmětem je provoz veřejných WC ve městě

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Kancelář úřadu V Písku dne: 05.10.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 13.10.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na uzavření veřejnoprávních smluv na projednávání přestupků za město Mirovice a obec

Více

Odbor školství a kultury V Písku dne: XXX MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

Odbor školství a kultury V Písku dne: XXX MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor školství a kultury V Písku dne: 25.1.213 XXX MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 7.11.213 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Smlouva o spolupráci s firmou Seznam.cz, a.s. a se Sladovnou Písek NÁVRH USNESENÍ

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor školství a kultury V Písku dne: 27.05.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.06.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Darovací smlouvy AISIN EUROPE MANUFACTURING CZECH s.r.o. NÁVRH USNESENÍ Rada

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 28. 04. 2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 12. 05. 2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Valná hromada společnosti Vodárenská správa Písek s.r.o. NÁVRH

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Kancelář úřadu V Písku dne: 05.12.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 15.12.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy na projednávání přestupků za město Mirotice NÁVRH

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor výstavby a ÚP V Písku dne: 31. 1. 2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10. 02. 2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Smlouva o poskytování služeb GEODATA on-line/e-utilityreport NÁVRH USNESENÍ Rada

Více

O SPOLUPRÁCI A ROZVOJI PROJEKTU SENIORPOINT

O SPOLUPRÁCI A ROZVOJI PROJEKTU SENIORPOINT PARTNERSKÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI A ROZVOJI PROJEKTU SENIORPOINT 1. Smluvní strany Jihočeský kraj název: sídlo: IČ: DIČ: číslo účtu: Jihočeský kraj zastoupený a Město.. název: sídlo: IČ: DIČ: číslo účtu:

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor investic a rozvoje V Písku dne: 02.12.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.12.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Pravobřežní mezimostní městský parter v Písku návrh zápočtu smluvní sankce. NÁVRH

Více

Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

Zastupitelstvo města Lysá nad Labem Zastupitelstvo města Lysá nad Labem konané dne 07.09.2016 Návrh Dohody o partnerství Město Lysá nad Labem a Výstaviště, spol. s r.o. Rada města projednala návrh dne 30.08.2016 a schválila usnesení č. 178

Více

Smlouva o poskytování služeb obecného hospodář ského zájmu

Smlouva o poskytování služeb obecného hospodář ského zájmu Smlouva o poskytování služeb obecného hospodář ského zájmu uzavřená podle 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s rozhodnutím Komise ze dne 20. prosince

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor školství a kultury V Písku dne: 13.05.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.06.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh smlouvy o výpůjčce mezi Městem Písek, ZŠ T. G. Masaryka a Fotbalovým klubem

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor finanční V Písku dne: 14.02.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.02.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Dodatek ke smlouvě o poskytnutí bezúročné půjčky pro sportovní klub IHC Písek

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ MIMOŘÁDNÉ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ MIMOŘÁDNÉ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 06.03.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ MIMOŘÁDNÉ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 06.03.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Věcná břemena NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu JUDr.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor školství a kultury V Písku dne: 29.01.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 13.02.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na obsazení bytu ve školském areálu Křesťanská mateřská škola, Dobrovského

Více

M e m o r a n d u m o s p o l u p r á c i

M e m o r a n d u m o s p o l u p r á c i M e m o r a n d u m o s p o l u p r á c i Pardubický kraj Statutární město Pardubice se sídlem Komenského náměstí 125, se sídlem Pernštýnské náměstí 1, 532 11 Pardubice 530 21 Pardubice IČ: 70892822 IČ:

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor vnitřních věcí V Písku dne: 01.02.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.02.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na odkoupení obrazu Panorama Písku NÁVRH USNESENÍ Rada města kupní smlouvu

Více

Smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/932/2014

Smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/932/2014 Smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/932/2014 Smluvní strany: Liberecký kraj sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem

Více

Program pro poskytování stipendií studentům vysokých škol v České republice z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 5/2015 Výtisk č.

Program pro poskytování stipendií studentům vysokých škol v České republice z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 5/2015 Výtisk č. Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla Program pro poskytování stipendií studentům vysokých škol v České republice z Číslo předpisu: 5/2015 Výtisk č.: 01 Platnost od: 22.06.2015

Více

Důvodová zpráva. Příloha: Memorandum o spolupráci

Důvodová zpráva. Příloha: Memorandum o spolupráci Důvodová zpráva Katedra designu při Fakultě textilní Technické univerzity v Liberci má v Jablonci nad Nisou své sídlo a je jediným subjektem nabízejícím vysokoškolské vzdělání v našem městě. Fakulta textilní

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 27.03.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 03.04.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh Smlouvy o úhradě hodnoty ekologické újmy mezi Městem Písek

Více

DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 03.12.2012 DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 06.12.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smlouvy NÁVRH USNESENÍ Dle

Více

Návrh Plánu práce Krajské hospodářské komory Střední Čechy na rok 2011

Návrh Plánu práce Krajské hospodářské komory Střední Čechy na rok 2011 Návrh Plánu práce Krajské hospodářské komory Střední Čechy na rok 2011 Plán práce na rok 2011 bude předkládán na základě doporučení představenstva ke schválení Shromáždění delegátů v červnu. Jeho cílem

Více

I. Obecná ustanovení. II. Poskytovatel a příjemce dotace

I. Obecná ustanovení. II. Poskytovatel a příjemce dotace VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE z rozpočtu města Milevska na rok 2016 č. sml./2016 uzavřená ve smyslu 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a 10a odst.

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DENNÍM STACIONÁŘI RATOLEST

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DENNÍM STACIONÁŘI RATOLEST 1 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DENNÍM STACIONÁŘI RATOLEST Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1)Uživatel Jméno : Bydliště Zastoupená: (v textu této smlouvy dále jen Uživatel

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 02. 06. 2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 16. 06. 2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor sociálních věcí a zdravotnictví V Písku dne: 02.12.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 15.12.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ veřejný a) ukončení Smlouvy o výkonu veřejné služby uzavřené mezi

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor vnitřních věcí V Písku dne 12.04.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 19.04.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Kupní smlouva - osobní automobil NÁVRH USNESENÍ Rada města souhlasí s uzavřením kupní

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 15.03.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.03.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Výkupy majetku do vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek dne: 07.12.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 15.12.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Pronájem nebytových prostor restaurace v budově bez čp/če (budova přilehlá k čp. 114,

Více

STATUT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY V JABLONCI NAD NISOU. Část první. Základní ustanovení

STATUT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY V JABLONCI NAD NISOU. Část první. Základní ustanovení STATUT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY V JABLONCI NAD NISOU Část první Základní ustanovení 1 1) Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou (dále jen komora ) je sdružení podnikatelů, zřízeným zákonem ČNR

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2015 Bod pořadu jednání: Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor investic a rozvoje V Písku dne: 07.12.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 15.12.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o realizaci překládky sítě elektronických komunikací

Více

Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu města Hlinska

Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu města Hlinska Rada v y d á v á SMĚRNICI MĚSTSKÉHO ÚŘADU Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Vypracovali: Mgr. Dita Breberová, Mgr. Robert Mlejnek Za správnost a aktualizaci odpovídá: Mgr. Dita Breberová

Více

PLÁN REALIZACE ODBORNÉ PRAXE

PLÁN REALIZACE ODBORNÉ PRAXE Příloha č. 1 Směrnice GŘ č. 17/2015 PLÁN REALIZACE ODBORNÉ PRAXE I. Uchazeč o zaměstnání ABSOLVENT Jméno a příjmení: XXXX Datum narození: XXXX Kontaktní adresa: XXXX Telefon: XXXX Zdravotní stav dobrý:

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 03.06. 2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 16.06. 2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh určení dodavatele veřejné zakázky Oprava části fasád administrativní

Více

Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2006

Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2006 Strana 1 (celkem 6) Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2006 1. Komunikace, koordinace, spolupráce 1.1. Pravidelná jednání zástupců Jihočeského kraje, Jihočeské hospodářské komory,

Více

Memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci Memorandum o spolupráci Jihočeský kraj se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČO: 70890650 zastoupený Mgr Jiřím Zimolou, hejtmanem Jihočeského kraje Statutární město České Budějovice

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 1. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 1. 2014 Bod pořadu jednání: Uzavření dodatku č. 11 k nájemní smlouvě č. 3800/00/0198 mezi Statutárním městem Liberec

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor investic a rozvoje V Písku dne: 31.05.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 08.06.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Poskytnutí finančního příspěvku JHK Písek NÁVRH USNESENÍ Rada města: 1. poskytnutí

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor finanční V Písku dne: 10.05.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 26.05.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města dotace na vytvoření

Více

Veřejnoprávní smlouva č. o poskytnutí dotace z rozpočtu města Český Těšín

Veřejnoprávní smlouva č. o poskytnutí dotace z rozpočtu města Český Těšín Příloha č. 3: Program města Český Těšín pro poskytování účelových dotací na zachování a obnovu vybraných historických prvků v Městské památkové zóně Český Těšín pro rok 2017 Veřejnoprávní smlouva č. o

Více

Smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/xxx/2015

Smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/xxx/2015 Smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/xxx/2015 Smluvní strany: Liberecký kraj sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ MIMOŘÁDNÉ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ MIMOŘÁDNÉ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor investic a rozvoje V Písku dne: 08.08.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ MIMOŘÁDNÉ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 11.08.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Smlouva o nájmu dopravního prostředku a marketingové spolupráci mezi

Více

Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách. Stanovy spolku

Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách. Stanovy spolku Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách (dále jen spolek ) má

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne 26.08.2013 14.12.2011: 25.08.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 04.09.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy nebytových prostor NÁVRH

Více

Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010

Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: Smlouva o partnerství uzavřená podle 51 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku,

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor školství, mládeţe a tělovýchovy V Písku dne: 29.03.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 07.04.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na přidělení bytu v areálu 13. mateřské školy, tř. Přátelství

Více

Odbor investic a rozvoje V Písku dne: 14.04.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016

Odbor investic a rozvoje V Písku dne: 14.04.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016 Odbor investic a rozvoje V Písku dne: 14.04.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Výroční zpráva o plnění úkolů Jihočeskou hospodářskou komorou za rok 2015. NÁVRH

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

STATUT SDRUŽENÍ CESTOVNÍ RUCH (ZE DNE 3. 12. 2009)

STATUT SDRUŽENÍ CESTOVNÍ RUCH (ZE DNE 3. 12. 2009) STATUT SDRUŽENÍ CESTOVNÍ RUCH (ZE DNE 3. 12. 2009) ZAKLÁDACÍ PREAMBULE Sdružení cestovní ruch (dále jen SCR) bylo založeno sdružením Jižní Čechy pohostinné a sdružením Služby v cestovním ruchu jako společná

Více

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné MateriálZM MRZ/9404/2015 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor rozvoje oddělení strategií a plánování Kytková Renáta Ing. Materiál pro 9. zasedání

Více

Smlouva o spolupráci č. UKRUK/8300/2016

Smlouva o spolupráci č. UKRUK/8300/2016 Smlouva o spolupráci č. UKRUK/8300/2016 MSD IT Global Innovation Center s.r.o. se sídlem Svornosti 3321/2, Smíchov, 150 00 Praha 5 IČ: 02822849, DIČ: CZ 02822849 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Smlouvu o poskytnutí mimořádného jednorázového příspěvku na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 pro rok 2015

Smlouvu o poskytnutí mimořádného jednorázového příspěvku na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 pro rok 2015 Níže uvedené smluvní strany: název: Městská část Praha 1 sídlo: Vodičkova 681/18, Praha 1, PSČ: 115 68 zastoupená: ing Oldřichem Lomeckým, starostou MČ Praha 1 IČ: 00063410 bank. spojení: Česká Spořitelna

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R Smlouva o partnerství mezi městskou částí Praha 12 a Policejní akademií ČR v Praze

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R Smlouva o partnerství mezi městskou částí Praha 12 a Policejní akademií ČR v Praze MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-094-011-16 ze dne 17.10.2016 Smlouva o partnerství mezi městskou částí Praha 12 a Policejní akademií ČR v Praze Rada městské části 1. s c h v a l

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 02.10.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 24.10.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu

Více

Zastupitelstvo města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova Pořadové číslo: 24/9 Zastupitelstvo města Přerova Přerov 9.6.2014 Předloha pro 24. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 16. 6. 2014 Předkladatel: Zpracovatel: Ing. JIŘÍ LAJTOCH,

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor RIMM V Písku dne: 28.08.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.09.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Schválení projektu 7. etapa rekonstrukce Sladovny k realizaci. NÁVRH USNESENÍ 1. Rada města

Více

Stanovy Spolku rodičů při ZŠ a MŠ J. Š. Baara, Jírovcova 9/a, České Budějovice

Stanovy Spolku rodičů při ZŠ a MŠ J. Š. Baara, Jírovcova 9/a, České Budějovice Stanovy Spolku rodičů při ZŠ a MŠ J. Š. Baara, Jírovcova 9/a, České Budějovice Článek I. Úvodní ustanovení Původní název spolku: Sdružení přátel základní školy ul. J. Š. Baara 20, 370 01 České Budějovice,

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ Krajská hospodářská komora Pardubického kraje (Khk Pk) vznikla na základě zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární

Více

KUJCP014J8IC. Obecná ustanovení

KUJCP014J8IC. Obecná ustanovení Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Jihočeského kraje na realizaci projektu Zlepšení materiálních a technických podmínek pro praktickou výuku na Školním rybářství Protivín schváleného

Více

MATERIÁL NA JEDNÁNÍ Zastupitelstva města Doksy

MATERIÁL NA JEDNÁNÍ Zastupitelstva města Doksy Jednání zastupitelstva města dne: 08. 04. 2015 Věc: Předkládá: Zpracoval: Návrh usnesení Zastupitelstvo města Doksy Rekonstrukce silnice III/0381 Staré Splavy - poskytnutí účelové dotace Libereckému kraji

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor RIMM V Písku dne: 25.10.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 07.11.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Schválení žádosti Rekonstrukce Sladovny 7. etapa k předložení do 29. výzvy ROP NUTS II Jihozápad.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor školství, mládeţe a tělovýchovy V Písku dne: 01.03.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.03.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ 1. Návrh Dodatku č. 4 o prodlouţení platnosti Smlouvy o nájmu bytu

Více

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 16

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 16 MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDA JŮ MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 16 DNE: 8. 9. 2016 JEDNACÍ ČÍSLO: 16/2016/ŠKS/5 NÁZEV: Partnerská smlouva s německým partnerským městem Schmőlln ANOTACE: Návrh nového

Více

Smlouva o poskytnutí příspěvku SD/KHEJ/416/12. II. Smluvní strany

Smlouva o poskytnutí příspěvku SD/KHEJ/416/12. II. Smluvní strany KUJCP00YB5P7 Smlouva o poskytnutí příspěvku SD/KHEJ/416/12 I. Úvodní ustanovení Rada Jihočeského kraje rozhodla usnesením č. 479/2012/RK-91 ze dne 29. 5. 2012 podle 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 31.10.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 07.11.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Ukončení mandátní smlouvy s Ing. Pavlem Kozákem NÁVRH USNESENÍ

Více

Smlouva o partnerství bez finančního příspěvku

Smlouva o partnerství bez finančního příspěvku Smlouva o partnerství bez finančního příspěvku uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Článek I Smluvní strany [ ] se sídlem / místo podnikání [ ] zastoupená [ ] zapsaná u..

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor oddělení starosty V Písku dne: 12.11.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 27.11.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ 1. Stanovení odměn za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor školství a kultury V Písku dne: 22.08.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 04.09.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Smlouva o podpoře a spolupráci NÁVRH USNESENÍ Rada města po projednání uzavření

Více

I. SMLUVNÍ STRANY II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

I. SMLUVNÍ STRANY II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Evidenční číslo smlouvy: 9122/2016/SKT/HAD/SMLD/28 Smlouva o poskytnutí finanční dotace z Programu na podporu sportovní činnosti a odměn trenérům mládeže pro rok 2016 uzavřená podle 10a zákona č. 250/2000

Více

STATUT Jihočeské hospodářské komory

STATUT Jihočeské hospodářské komory JIHOČESKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA STATUT Jihočeské hospodářské komory Článek 1. Základní ustanovení 1. Jihočeská hospodářská komora (dále jen JHK) byla ustanovena na základě zákona č. 301/1992 Sb. a č. 259/1996

Více

MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města

MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města bod č. 4 MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Číslo zasedání: 18. Termín zasedání: 8. 12. 2016 Předkládá: Bc. Robert Stržínek, starosta Zpracoval(a): Ing. Zdeněk Studeník, vedoucí Odboru finančního;

Více

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 Volební strany: Politické hnutí ANO Semily (ANO) Volba pro město hnutí SPOLU Česká strana sociálně demokratická Semily (ČSSD) SEMILÁCI + KDU-ČSL (dále jen účastníci

Více

Výzva k podávání žádostí o dotace na poskytování programů specifické primární prevence rizikového chování ve školách pro rok 2015

Výzva k podávání žádostí o dotace na poskytování programů specifické primární prevence rizikového chování ve školách pro rok 2015 Výzva k podávání žádostí o dotace na poskytování programů specifické primární prevence rizikového chování ve školách pro rok 2015 1. Výzva Rada kraje vyzývá poskytovatele programů specifické primární prevence

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Odbor školství a sociálních věcí

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Odbor školství a sociálních věcí MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014 Bod programu: 21 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor školství a sociálních věcí Mgr. Vojtěch Bušina,

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 08.02.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 16.02.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce technologického zařízení

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Smlouva o poskytnutí grantu z Fondu sportu, kultury a volného času Města Poděbrady

Smlouva o poskytnutí grantu z Fondu sportu, kultury a volného času Města Poděbrady T Smlouva č. 2011/82 Smlouva o poskytnutí grantu z Fondu sportu, kultury a volného času Města Poděbrady i. Smluvní strany Město Poděbrady, Jiřího náměstí 20/1,290 31 Poděbrady, zastoupené starostou města

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku. Ing. Radomír Bradáč Ing. Dagmar Čabalová Vlasta Zapatová

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku. Ing. Radomír Bradáč Ing. Dagmar Čabalová Vlasta Zapatová MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 18 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Ing. Dagmar

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, níže uvedeného dne,

Více

B E Z P E Č N O S T N Í R A D A S T Á T U. Jednací řád Výboru pro obranné plánování

B E Z P E Č N O S T N Í R A D A S T Á T U. Jednací řád Výboru pro obranné plánování B E Z P E Č N O S T N Í R A D A S T Á T U P ř í l o h a č. 3 k usnesení Bezpečnostní rady státu ze dne 23. června 2014č 23 Jednací řád Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Jednací řád (dále jen Jednací řád )

Více

S M L O U V A o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (uzavřená dle 51 občanského zákoníku) II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

S M L O U V A o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (uzavřená dle 51 občanského zákoníku) II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ S M L O U V A o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (uzavřená dle 51 občanského zákoníku) I. SMLUVNÍ STRANY 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava zastoupen: Ing.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 503 ze dne Vzorová smlouva o vytvoření podmínek pro zveřejňování smluv

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 503 ze dne Vzorová smlouva o vytvoření podmínek pro zveřejňování smluv č.j.: 553/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 503 ze dne 29.06.2016 Vzorová smlouva o vytvoření podmínek pro zveřejňování smluv Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1.

Více

Zásady a pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Města Horšovský Týn

Zásady a pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Města Horšovský Týn Zásady a pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Města Horšovský Týn Část I Zásady poskytování dotací z rozpočtu Města Horšovský Týn Článek 1. Úvod 1. Účelem poskytování dotací je všestranně rozvíjet

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 30.10.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 08.11.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce po dobu provádění

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 25. 07. 2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 07.08. 2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh smlouvy o zvláštním užívání nemovitosti mezi městem Písek

Více