Zůstávat v Božím Slově je zajisté více, než je pouze číst a rozjímat. Znamená to v Něm žít, Jím se řídit a Je poslouchat.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zůstávat v Božím Slově je zajisté více, než je pouze číst a rozjímat. Znamená to v Něm žít, Jím se řídit a Je poslouchat."

Transkript

1 I Zůstávat v Božím Slově je zajisté více, než je pouze číst a rozjímat. Znamená to v Něm žít, Jím se řídit a Je poslouchat.

2 II Bohu zasvěcenými lidmi nejsou lenivé a svévolné dítky Boží, které si nedávají pozor na svá slova a vydávají peníze mrhavě. Pověz mi, za kolik lidí se modlíš a já ti povím, kolik lidí miluješ. V posvěcení nejvíce pokročili ti, kdo jsou nejméně spokojeni sami se sebou. Záhubou obecenství mezi dítkami Božími je pýcha a samolibost.

3 III Při zkoumání svého duchovního stavu nenajdeme pokoje. Pán nepraví: Zjistěte svůj duchovní stav a naleznete odpočinutí. NÝBRŽ: Pojďte ke Mně a Já vám dám odpočinutí. Vyprávěj lidem o Pánu Ježíši a On bude o tobě vyprávět Otci. Vlastnit majetek NENÍ pro dítko Boží hříchem, ale spoléhat na peníze a jmění JE modlářstvím. Věřícímu nikdy není uložen boj, který by zároveň nebyl bojem Kristovým.

4 IV Bůh dává zaslíbení a víra se jich chápe. Naděje se v nich již předem raduje a v trpělivosti klidně očekává jejich naplnění. Je dobré, snažíš-li se předčit druhé. Ale nezapomínej ty druhé pokládat za sebe důstojnější! Nemá-li tvá víra skutků, jsi zahradou s kořeny, ale bez stromů. Naše víra roste, když Pána Ježíše netoliko víc poznáváme, ale když Mu také víc důvěřujeme a ve všem se na Něj víc spoléháme.

5 V Je lépe najít jednu vlastní chybu, než deset chyb na svém bratru. Bůh je láska, proto choďme v lásce! Pán je pravda, proto choďme v pravdě! Satan může být přemožen jedině Slovem Božím. Proto má veliký zájem na tom, aby věřící byl od Slova Božího odloučen. Chceme-li poznat Boží úmysly o tomto zlém věku, nesmíme se účastnit na jeho převráceném běhu, jeho plánech a životním stylu, nýbrž musíme dlít v blízkosti Boží.

6 VI Ať s kominíkem zápasíte nebo se s ním objímáte, pokaždé se ušpiníte. Je nebezpečí, že se někdy příliš zabýváme zlem. Ono nevzpružuje, ani neprospívá duši. Proto: ZDRŽUJTE SE OD VŠELIKÉHO ZJEVU ZLÉHO! Přebývá-li Kristus ve mně, pak se dívá mýma očima, mluví mými rty, pracuje mýma rukama a chodí mýma nohama. Mnozí hledí ke Kristu, jako ke svému SPASITELI, ale nikoli jako ke svému PÁNU.

7 VII Všichni věřící mají pokoj s Bohem, ale ne všichni pokoje Božího okouší. Nemá-li dítko Boží pro vezdejší práci čas ke ztišení se před Pánem na modlitbě a k přemýšlení o Jeho Slově, JE DUCHOVNĚ NEMOCNÉ! Nepřítel nabízí dítku Božímu přátelství světa - místo boje, osamocení a těžkostí. Nakazí-li dítko Boží touto nemocí, jed zesvětačení ho zbaví vší duchovní síly i radosti. Mezi chytrostí a duchovním úsudkem je VELIKÝ ROZDÍL! Chytrost je přirozená bystrost, kdežto duchovní úsudek je nebeský dar.

8 VIII Pravá láska k Bohu a Jeho dítkám je jen v tom srdci, které zachovává Boží přikázání. Kdo je nezachovává, ten nemiluje ani Boha, ani bratří! Než otevřeš ústa k modlitbě, ztiš se a ujasni si svou potřebu, abys Bohu nepřednášel prázdná slova. Mnozí, kteří mají pokojné svědomí skrze víru v dokonalé dílo Kristovo, nemají pokojné srdce skrze víru v dokonalou péči Boží Osamělost vyhledává zpravidla ten, kdo si snáze zvyká na své chyby, než na chyby druhých.

9 IX Kdekoli jsou dotčeny zájmy Kristovy, jsou dotčeny též zájmy každého věřícího. ON nám nepřestane pomáhat, až jednou přestane naše potřeba JEHO pomoci. Jsi-li v soužení, jsi-li v těžkostech, PŘEDEVŠÍM SE ZTIŠ! V každém domě se mluví. V domě Božím mluví Duch Svatý. Smrt Pána Ježíše otevřela zdymadla, aby se na hříšníky mohla rozlít záplava lásky.

10 X Částečné se vydání Pánu činí život těžkým, bezvýhradné - snadným! Posvěcené oko nebude nejdříve vidět chyby druhých, nýbrž bude vidět milost Boží při nich. Bůh nám neodnímá nic, co by nám prospívalo a nedává nám nic, co by nám škodilo. Často se dostavilo nejdůležitější vítězství, právě když jsme se obávali největší porážky. Křesťan nehřeší podle jízdního řádu; upadne-li do hříchu, je to VYKOLEJENÍ.

11 XI Mluvme s Bohem hojně o svých bližních, pak budeme s nimi moci úspěšně mluvit o Bohu. Když člověk vychází z vědomí své nicotnosti, vchází do nicotnosti. Trvalé opomenutí lásky nejen vůči Pánu, ale i vůči lidem, je projevem duchovní nemoci. Nebeské obcování není jen naše jednostranné vydávání se Bohu, ale především přijímání toho, co nám Bůh dává. Není žádného utrpení tělesného, jímž by nemohla získat duše.

12 XII Zákon praví: Milovati budeš! Ale Kristus řekl: Bůh miloval! Věřící je hudebním nástrojem, který očekává na dotek rukou Páně. Jak málo je těch, kdo svou dobročinnost prokazují opravdu Bohu, konají ji před Ním, pro Něj a spojují ji s Ním, i když platí lidem. Každá poslušnost vůči Slovu Božímu nás duchovně posiluje, každá neposlušnost oslabuje. Jsme-li sami, musíme si dávat pozor na své myšlenky; jsme-li v rodině, musíme si dávat pozor na svou náladu; jsme-li ve společnosti, musíme si dávat pozor na svůj jazyk.

13 XIII Pánova přítomnost v duši přivede JÁ k úplnému zhroucení a k poznání, ŽE NENÍ NIČÍM. Neodkrývej na jiných věřících to, co bylo shlazeno krví Kristovou. Každá práce, kterou nám Pán svěřil je úměrná darům, které nám dal. PÁN JEŽÍŠ KRISTUS JE TEN, od Něhož očekává pomoc veškeré tvorstvo. A ON JE TVOU HLAVOU! Ty jsi hříšník; Bůh ti odpouští. ODPOUŠTĚJ! Ty jsi slabý; Bůh ti pomáhá. POMÁHEJ!

14 XIV Oddělíš-li se od světa a od všeho, co nesnese světla, naplní se na tobě mnohá zaslíbení. Málo lidí snese BLAHOBYT - - zvláště při DRUHÝCH. Oběť Pána Ježíše a Jeho druhý příchod, jsou dva body, mezi nimiž se pohybuje život křesťana. Život ve víře, lásce a naději. Bůh nás nikdy nevede do vod soužení, aby nás v nich utopil, ale očistil. Ovšem ne jimi, nýbrž v nich. Bůh neodpovídá VŽDYCKY na věrnost víry VYSVOBOZENÍM.

15 XV Kdo by to již nebyl bolestně zažil, že naše láska počala chladnout, jakmile jsme se zastavili u slabin našich bratří? Malé věci jsou ovšem malé, ale věrnost v malých věcech je něco VELIKÉHO. Naše modlitby, chvalozpěvy a služba jsou tak bezcenné a přece si na nich zakládáme. Modlitba a kritika nejdou společně. V bezohledné kritice je smrt, ale v přímluvě je HORLIVÁ LÁSKA. Čím více milujeme, tím více se přimlouváme za bratry, kteří v něčem pochybili.

16 XVI Není třeba mrtvé lidské organizace ke spojení živých kamenů. Živé kameny jsou spolu propojeny láskou, která je rozlita v srdcích věřících skrze Ducha Svatého. Naším úkolem je zůstat v Boží přítomnosti. LÁSKA je ráda služebnicí. SOBECKOST si ráda sloužit dává. K tomu, být sám zachráněn jako skrze oheň, stačí být Lotem. Kdo však chce zachránit jiné, musí být Abrahamem.

17 XVII Vykoupení vede k obecenství. A sice s TÍM, OD NĚHOŽ vychází. Perla vzniká bolestným utrpením. Je lepší být dřevěnou nádobou plnou vzácného vína, než nádobou zlatou - plnou vody. Lidé, kteří mají obecenství s Bohem, umějí zacházet s lidmi. Lenoch pokouší ďábla, aby ho pokoušel. BOŽÍ LÁSKA je velkým KUSEM ZLATA, který TY máš proměnit SVÝM ŽIVOTEM na DROBNÉ zlaté MINCE a dávat je DO OBĚHU.

18 XVIII Je nám potřebné, abychom procházeli jak radostmi, tak bolestmi díla Páně. Příležitost k tomu, abychom byli poctěni na nebesích, máme jen zde na zemi. Údolí stínu smrti nemůžeme přeběhnout, ani přeskočit, ani obejít; MUSÍME JÍM PROJÍT. Bůh má být naším trvalým příbytkem, který obýváme a netoliko krytem, do něhož se uchylujeme jen za nebezpečí. Nejsme vyzýváni, abychom na Satana útočili. My máme jeho útoky ODRÁŽET!

19 XIX Duch Svatý nevloží do našich rtů slovo Písma dříve, dokud jsme toto slovo nesložili ve svém srdci. Všechno, co nás vyhodí z našich vlastních kolejí, JE DOBRÉ! Kdo nějakou nevěrností zarmoutil Pána a ihned bez odkladu nehledá napravující milost, ten je duchovně nemocný. O osudu světa se nepoučíme z novin, ale ze Slova Božího.

20 XX Všichni musíme dávat pozor, abychom se nestali pouhými církevníky, namístě pro Boha oddělenými lidmi. Nejlepší způsob kázání je ten, jímž se jisté duše zneklidní, spící probudí, probuzené obrátí a obrácené uvedou v posvěcení. Nikde nenajdeme tolik sebevědomí, jako při člověku, jenž byl sice Bohem požehnán, který se však nestal přiměřeně svým požehnáním také na Bohu závislým. Není4náhrady4za4modlitbu4!

21 XXI Náš pokoj se nezakládá na tom, že jsme tím, co potřebuje ON, ale na tom, že ON je Tím, co potřebujeme my. Naše víra může být slabá, jak pavučinové vlákno. Je-li však pravá, jsme podle míry své víry šťastni i požehnáni. Nestálo za to, napsat dlouhý popis Jobova BLAHOBYTU. Jsou ale uvedeny všechny podrobnosti z jeho UTRPENÍ. Věci neviditelné jsou podílem věřícího člověka, proto se odděluje od viditelných.

22 XXII Pán Ježíš povolal své učedníky, aby se stali rybáři lidí. BĚDA, chytají-li peníze, uznání, pohodlné živobytí a věci těmto podobné. Snad jich i dosáhnou, ale jejich odplata je TATAM! Náš vstup do Otcovského domu závisí na Boží milosti. Naše postavení v Jeho království bude záviset od toho, jak jsme se chovali jako křesťané. Předivný rozdíl je mezi duší, jejíž vůle je zlomena a podrobena a duší, která se snaží sice konat to, co je správné, ale činí tak podle vůle své.

23 XXIII Na pokoření nepřítele stačí meč, k získání nepřítele je zapotřebí duše. Soud nad našimi hříchy je za námi! Vážné přemýšlení je nejlepším začátkem modlitby a modlitba je nejlepším ukončením vážného přemýšlení. Lot byl mužem spravedlivým, ale nikoli věrným.

24 XXIV Jednám-li ve všech věcech podle své vlastní vůle, upírám Bohu právo, které na mě má pro krev Kristovu. Hotové věci jsou jenom nahoře, zde dole je vše ve vzniku. Život zrozený z věčnosti a živený z věčnosti, má povahu věčnosti a nestárne.

25 XXV Odpouštěj rád! Bůh tě může obdařit větší radostí z odpuštění, než toho, komu jsi odpustil

26 XXVI

1 1. leden Můžeš-li dodat jasu slunci, krásy duze a vznešenosti velebným horám, pak se můžeš pokusit i o to, přidat něco k dílu Kristovu. 2. leden Mnozí chtějí zemřít smířeni s Bohem; Bůh však chce, abychom

Více

LITURGIE. pro bohoslužebná shromáždění. v Českém Distriktu Unitas fratrum. Ochranovském seniorátě při ČCE

LITURGIE. pro bohoslužebná shromáždění. v Českém Distriktu Unitas fratrum. Ochranovském seniorátě při ČCE LITURGIE pro bohoslužebná shromáždění v Českém Distriktu Unitas fratrum Ochranovském seniorátě při ČCE Vydal pro potřeby svých sborů Český Distrikt Unitas Fratrum Ochranovský seniorát při ČCE Praha 2003

Více

S B Í R K A K Á Z Á N Í

S B Í R K A K Á Z Á N Í S B Í R K A K Á Z Á N Í PRO ČTENÉ SLUŽBY BOŽÍ II. 2006/2007 1 MODLITBA JAKO VÝZBROJ KŘESŤANSKÉHO BOJE VSTUPNÍ SLOVA Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. Na počátku našeho shromáždění volejme s žalmistou:

Více

Kristova podobenství Christ s Object Lessons

Kristova podobenství Christ s Object Lessons Kristova podobenství Christ s Object Lessons COL 17 VYUČOVÁNÍ V PODOBENSTVÍCH Teaching in Parables Při vyučování v podobenstvích Pán Ježíš uplatňoval stejnou zásadu, jakou se řídilo celé jeho poslání na

Více

EXERCICIE DOMA HLEDÁNÍ BOHA -1-

EXERCICIE DOMA HLEDÁNÍ BOHA -1- EXERCICIE DOMA HLEDÁNÍ BOHA -1- Pro vnitřní potřebu farnosti sv. Tomáše Praha Malá Strana 2013 MODLITBA ZA FARNÍ MISIE Pane Ježíši, posílej nám Svého Ducha, aby tato farní misie byla časem Milosti a Naděje.

Více

Modlitby a úvahy na téma: Duchovní povolání. Vhodné pro týden modliteb za duchovní povolání. www.hledampovolani.cz

Modlitby a úvahy na téma: Duchovní povolání. Vhodné pro týden modliteb za duchovní povolání. www.hledampovolani.cz Modlitby a úvahy na téma: Duchovní povolání Vhodné pro týden modliteb za duchovní povolání www.hledampovolani.cz Příručka modliteb za duchovní povolání je dílem společenství biskupů, kněží a jejich spolupracovníků.

Více

ROK S PAPEŽEM FRANTIŠKEM

ROK S PAPEŽEM FRANTIŠKEM ROK S PAPEŽEM FRANTIŠKEM Texty pro společenství manželů 2014 1 Cesta manželství není jednoduchá, ale je velmi krásná. 1 Na otázku, jakou důležitost dnes má rodina, Svatý otec reagoval: Řekl bych, že je

Více

Studijní texty z náboženství pro 8. ročník ZŠSV

Studijní texty z náboženství pro 8. ročník ZŠSV Studijní texty z náboženství pro 8. ročník ZŠSV zpracováno podle: Belgická biskupská konference, Dar víry, Zvon 1994 Křesťanská etika - jednat jako křesťan, jednat podle svého svědomí Milióny křesťanů

Více

Myšlenky o naději. Ellen G. White. Copyright 2012 Ellen G. White Estate, Inc.

Myšlenky o naději. Ellen G. White. Copyright 2012 Ellen G. White Estate, Inc. Myšlenky o naději Ellen G. White 2005 Copyright 2012 Ellen G. White Estate, Inc. Information about this Book Overview This ebook is provided by the Ellen G. White Estate. It is included in the larger

Více

ŽÍT JAKO ŽIL JEŽÍŠ. Living As Jesus Lived. Copyright - Zac Poonen (1977) 1. Boží plán pro člověka. 2. Žít v pokoře. 3. Žít ve svatosti. 4.

ŽÍT JAKO ŽIL JEŽÍŠ. Living As Jesus Lived. Copyright - Zac Poonen (1977) 1. Boží plán pro člověka. 2. Žít v pokoře. 3. Žít ve svatosti. 4. ŽÍT JAKO ŽIL JEŽÍŠ Living As Jesus Lived Copyright - Zac Poonen (1977) OBSAH 1. Boží plán pro člověka 2. Žít v pokoře 3. Žít ve svatosti 4. Žít v lásce 5. Žít v Duchu 6. Žít podle Boží vůle 7. Žít z moci

Více

Otec mluví ke svým dětem Zjevení Boha Otce

Otec mluví ke svým dětem Zjevení Boha Otce Otec mluví ke svým dětem Zjevení Boha Otce OBSAH OTCOVO POSELSTVÍ ČÁST 1. OTCOVO POSELSTVÍ ČÁST 2. MŮJ NEBESKÝ OTČE SVĚDECTVÍ JEHO EXCELENCE A. CAILLOTA POZNÁMKA ADMINISTRÁTORA TÉTO INTERNETOVÉ STRÁNKY

Více

MODLITBY ZA UZDRAVENÍ

MODLITBY ZA UZDRAVENÍ MODLITBY ZA UZDRAVENÍ PROSEBNÍCI SV. RAFAELA 2 Prosebníci za uzdravení: (= SPOLEČENSTVÍ LIDÍ) Zavazují se minimálně 21x za měsíc nejraději nahlas pomodlit pokud možno všechny, nebo alespoň tučně (ne kurzívou)

Více

Víra v dnešním světě

Víra v dnešním světě Studijní texty z náboženství pro 6. ročník ZŠSV zpracováno podle: Belgická biskupská konference, Dar víry, Zvon 1994 Víra v dnešním světě Ve světě, v němž žijeme, existuje mnoho nejrůznějších duchovních,

Více

Modlitby za uzdravení

Modlitby za uzdravení Modlitby za uzdravení Prosebníci sv. Rafaela Věnováno Janě, která se měla uzdravit, ale věřím, že nás bude provázet svoji přímluvou z nebe. Církevní schválení uděleno biskupstvím královéhradeckým dne 19.3.2010

Více

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi.

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi. Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi. Ježíš, při poslední večeři se svými učedníky, když s nimi uzavíral novou smlouvu, řekl: Vezměte, jezte. Toto je mé tělo." Pak vzal kalich, vzdal díky a dal jim ho se

Více

EXERCICIE DOMA HLEDÁNÍ BOHA -2-

EXERCICIE DOMA HLEDÁNÍ BOHA -2- EXERCICIE DOMA HLEDÁNÍ BOHA -2- Pro vnitřní potřebu farnosti sv. Tomáše Praha Malá Strana 2013 1. týden: Hledám sebe 2. týden: jako sami sebe 3. týden: Hledání smyslu života 4. týden: Hledání Boha 5. týden:

Více

4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ A I - Boží plán s člověkem Drazí bratři a sestry, ve 4. eucharistické modlitbě se kněz modlí: Člověka jsi stvořil k svému

4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ A I - Boží plán s člověkem Drazí bratři a sestry, ve 4. eucharistické modlitbě se kněz modlí: Člověka jsi stvořil k svému 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ A I - Boží plán s člověkem Drazí bratři a sestry, ve 4. eucharistické modlitbě se kněz modlí: Člověka jsi stvořil k svému obrazu. Ano, Bůh stvořil člověka k svému obrazu, k obrazu

Více

Hlavní modlitby. Chvála Nejsvětější Trojice Sláva Otci i Synu - i Duchu svatému, - jako byla na počátku, i nyní i vždycky - a na věky věků. - Amen.

Hlavní modlitby. Chvála Nejsvětější Trojice Sláva Otci i Synu - i Duchu svatému, - jako byla na počátku, i nyní i vždycky - a na věky věků. - Amen. Hlavní modlitby Znamení kříže Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. - Amen. Chvála Nejsvětější Trojice Sláva Otci i Synu - i Duchu svatému, - jako byla na počátku, i nyní i vždycky - a na věky věků. -

Více

Základy víry Církve československé husitské Předmluva

Základy víry Církve československé husitské Předmluva Základy víry Církve československé husitské Předmluva Evangelium, víra a jejich bohoslovecký výklad, dospěly do přítomnosti církve československé husitské dějinnou cestou předávání přes římský katolicismus,

Více

Ze Sinaje do Kanánu... Úvodem:

Ze Sinaje do Kanánu... Úvodem: 1 Ze Sinaje do Kanánu... Čím vroucnější je náš styk s Bohem, a čím jest jasnější poznání Jeho požadavků, tím více se budeme měnit k obrazu Božímu! BÚ 1960, 87 Ale ti, kteříž jiné vyučují, skvíti se budou

Více

milost & pravda duben 2006 ročník 6 číslo 4 pro vnitřní potřebu neprodejné Šest příčin nezodpovězených modliteb 1. Zbožnost nebo prosperita?

milost & pravda duben 2006 ročník 6 číslo 4 pro vnitřní potřebu neprodejné Šest příčin nezodpovězených modliteb 1. Zbožnost nebo prosperita? milost & pravda z p r a v o d a j v š e c h j i h o č e s k ý c h c í r k v í S l o v o ž i v o t a Slovo úvodem V Lev. 25:10 12 se píše: Posvěťte padesátý rok a vyhlaste v zemi svobodu všem jejím obyvatelům.

Více

Život v Duchu PŘEDMLUVA

Život v Duchu PŘEDMLUVA Život v Duchu Ernst Sievers Otče, vylij svého Ducha na svůj lid a daruj nám nový pohled na Tvou slávu, nové zakoušení Tvé moci, novou důvěru k Tvému slovu, novou odevzdanost pro Tvou službu, aby Tvoje

Více

ŽIVOT PODLE NAŠÍ SPIRITUALITY

ŽIVOT PODLE NAŠÍ SPIRITUALITY ŽIVOT PODLE NAŠÍ SPIRITUALITY Naše Konstituce nám jasně předkládají podstatu naší spirituality i způsob, jak ji máme prožívat. Hned v I. kapitole nám praví: "Máme zde pod vedením Neposkvrněné Panny a podle

Více

Svatého otce Benedikta XVI.

Svatého otce Benedikta XVI. Novéna k přípravě na návštěvu Svatého otce Benedikta XVI. v České republice modlitby ČETBA ZAMYŠLENÍ Novéna k přípravě na návštěvu Svatého otce Benedikta XVI. v České republice Modlitby, četba, zamyšlení

Více

Ellen G. White. Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc.

Ellen G. White. Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc. Naděje lidstva Ellen G. White 2008 Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc. Information about this Book Overview This ebook is provided by the Ellen G. White Estate. It is included in the larger free

Více

čteme: Přijmete ale moc Ducha svatého přicházejícího na vás a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, v Samaří a až na konec světa. (Sk.

čteme: Přijmete ale moc Ducha svatého přicházejícího na vás a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, v Samaří a až na konec světa. (Sk. Deset dnů v horní místnosti Mark A. Finley Obsah: 1. den Vážné prosby 2. den Hlubší víra 3. den Pokání vycházející ze srdce 4. den Čestné a upřímné vyznání 5. den Laskavé a jednotné společenství 6. den

Více

Deset dnů modliteb 2015

Deset dnů modliteb 2015 Deset dnů modliteb 2015 2 Vítejte u deseti dnů modliteb Úvod Bůh vykonal mnoho zázraků v průběhu deseti dnů modliteb. Duch svatý přinesl oživení, obrácení, obnovení nadšení pro evangelizaci a uzdravoval

Více

Pane, ty máš slova věčného života.

Pane, ty máš slova věčného života. FARNÍ INFORMÁTOR 3. NEDĚLE POSTNÍ 11. BŘEZNA 2012 Pane, ty máš slova věčného života. Pustiměřští poutníci při eucharistii ve Svatém domku nazaretském v Loretu, Anni Paulini Peregrinatio, 4.7.2009. MODLITBA

Více

Věstník kostela svaté Zdislavy LISTOPAD 2014

Věstník kostela svaté Zdislavy LISTOPAD 2014 Věstník kostela svaté Zdislavy LISTOPAD 2014 Listí padá ze stromů, o hodinu dřív se stmívá, nastává dušičkový čas. Lidé upraví hroby svých blízkých a budou po kapsách nosit jen svíčky a sirky. Někteří

Více

PŘÍPRAVA KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ

PŘÍPRAVA KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ PŘÍPRAVA KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ Někdo se zpovídá často a trápí ho jednotvárnost tohoto konání. Jiný se zpovídá méně často a mnohdy neví, z čeho se vlastně zpovídat. A potom jsou ti krásní vyhlížení a očekávaní

Více