Olomouc, INŽENÝRSKO-DODAVATELSKÁ, PROJEKČNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST STAVBA: SUŠILOVO NÁMĚSTÍ ROUSÍNOV, I. ETAPA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Olomouc, INŽENÝRSKO-DODAVATELSKÁ, PROJEKČNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST STAVBA: SUŠILOVO NÁMĚSTÍ ROUSÍNOV, I. ETAPA"

Transkript

1 Olomouc, Řepčínská 234/ Olomouc Tel.: Tel/fax: INŽENÝRSKO-DODAVATELSKÁ, PROJEKČNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST STAVBA: SUŠILOVO NÁMĚSTÍ ROUSÍNOV, I. ETAPA PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A.5.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA ZOV INVESTOR MÍSTO STAVBY VYPRACOVAL SCHVÁLIL VEDOUCÍ PROJEKTU HL.INŽENÝR PROJEKTU : Město Rousínov, Sušilovo nám. 56, Rousínov : Rousínov, Sušilovo náměstí : Ing. Sotolář : Ing. Rozsíval : Ing. Šimek : Ing. Šimek POČET STRAN : 12 DATUM : 08/2013 ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO : ARCHIVNÍ ČÍSLO : /01

2 Obsah 1. Charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho odvodnění 3 2. Stanovení obvodu staveniště, jeho zdůvodnění a údaje o pozemcích staveniště, včetně pozemků, které zajišťuje stavebník 3 3. Zásady návrhu zařízení staveniště 3 4. Návrh postupu a provádění výstavby 4 5. Objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu (předčasné užívání) 5 6. Možné napojení na zdroje (voda, elektrická energie, případně plyn, telekomunikace) 5 7. Možnosti nakládání s odpady z výstavby 5 8. Přístupy na staveniště (vjezdy a výjezdy) 6 9. Požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí Zvláštní požadavky na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní opatření Návrh řešení dopravy během výstavby, včetně zajištění základních podmínek a označení pro samostatný a bezpečný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace na veřejně přístupných komunikacích a plochách souvisejících se staveništěm Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Vliv stavby na životní prostředí Požadavky na technickou specifikaci zabudovaného zboží a materiálu Požadavky na zajištění kontroly kvality 12 Projektová dokumentace pro provádění stavby 2/12

3 1. Charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho odvodnění Staveniště se nachází v centrální části města Rousínov na Sušilově náměstí, kde se nachází jednak městský úřad a kostel sv. Máří Magdalény, tak i obchody kolem stávající zástavby. Vlastní staveniště zahrnuje náměstí kolem stávající zástavby (řešena pěší zóna) o celé délce. Dále je řešena rekonstrukce části náměstí v celém rozsahu a to u městského úřadu a kostela sv. Máří Magdalény. Vlastí staveniště je svým charakterem s mírným klesáním cca. Do 3% k Vítovickému potoku. V rámci provádění prací je nutno brát ohled na stávající sklepy zasahující do prostoru Sušilova náměstí. Zmapované sklepy jsou orientačně zakresleny v PD. V rámci realizace je nutno, aby zhotovitel bral tyto sklení prostory ve zřetel a tím přizpůsobil stavební práce. Jednak se jedná o omezení hutnění vrstev zpevněných ploch, dále u sklepů s malým krytím provést jejich odkrytí a po zhodnocení statické stability případně provést jejich statické zajištění. Odvodnění staveniště při výstavbě zpevněných ploch je předpokládáno do řešených drenážních žeber napojených provizorně do nové dešťové kanalizace do odboček připravených pro přípojky od liniových žlabů. Při realizaci přípojek bude drenážní potrubí napojeno dle PD. Odvodnění výkopu v rámci výstavby dešťové kanalizace v případě výskytu podzemní vody je možno operativně likvidovat čerpáním přímo z lokálních depresí na dně zapaženého výkopu. 2. Stanovení obvodu staveniště, jeho zdůvodnění a údaje o pozemcích staveniště, včetně pozemků, které zajišťuje stavebník Vlastní obvod staveniště je řešen jako celek s hranicemi zahrnující jen dotčené pozemky vlastní stavbou. Mimo tyto pozemky nebude stavba prováděna ani nebudou umístěny objekty zařízení staveniště. S ohledem na katastrální území se staveniště nachází v k.ú. Rousínov u Vyškova (okres Vyškov); Dotčené parcely stavbou jsou: Parc. č. Druh pozemku 761 Vodní plocha 878 Zastavěná plocha a nádvoří Využití pozemku Koryto vodního toku přirozené nebo upravené Stavba na parcele č.p. 422 Vlastník Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha Město Rousínov, Sušilovo nám. 56, Rousínov 895/1 Ostatní plocha Ostatní komunikace Město Rousínov, Sušilovo nám. 56, Rousínov 895/4 Ostatní plocha Ostatní komunikace Město Rousínov, Sušilovo nám. 56, Rousínov 895/5 Ostatní plocha Zeleň Město Rousínov, Sušilovo nám. 56, Rousínov 895/6 Ostatní plocha Zeleň Město Rousínov, Sušilovo nám. 56, Rousínov 895/7 Ostatní plocha Zeleň Město Rousínov, Sušilovo nám. 56, Rousínov 895/8 Ostatní plocha Zeleň Město Rousínov, Sušilovo nám. 56, Rousínov 895/9 Ostatní plocha Zeleň Město Rousínov, Sušilovo nám. 56, Rousínov 895/10 Ostatní plocha Zeleň Město Rousínov, Sušilovo nám. 56, Rousínov 895/11 Ostatní plocha Ostatní komunikace Město Rousínov, Sušilovo nám. 56, Rousínov 895/12 Ostatní plocha Zeleň Město Rousínov, Sušilovo nám. 56, Rousínov 895/14 Ostatní plocha Ostatní komunikace Město Rousínov, Sušilovo nám. 56, Rousínov 895/15 Ostatní plocha Zeleň Město Rousínov, Sušilovo nám. 56, Rousínov Zastavěná Stavba na parcele 896 Město Rousínov, Sušilovo nám. 56, Rousínov plocha a nádvoří č.p. 84 Zastavěná Stavba na parcele Římskokatolická farnost Rousínov u Vyškova, 897 plocha a nádvoří bez č.p. Kroužecká 501/1, Rousínov 949/1 Ostatní plocha Ostatní komunikace Město Rousínov, Sušilovo nám. 56, Rousínov 3. Zásady návrhu zařízení staveniště Plocha pro umístění kancelářské buňky, příručního uzamykatelného skladu, mobilního WC je možné řešit v prostoru Sušilova náměstí, která nebude řešena a to v místě, kde nebude způsobeno Projektová dokumentace pro provádění stavby 3/12

4 omezení dopravy. Projektant uvažuje toto umístěny na travnaté ploše u staré pošty. V místě umístění buněk bude plocha odhumusována tl. 100mm a zpevněna silničními panely 3000/1000/150mm uložených na štěrkovém podkladu tl. 150mm pro osazení buněk. Po dokončení stavby bude plocha zhotovitelem uvedena do původního stavu, tj. ohumusována tl. 150mm a oseta travou. Případně lze prostory kanceláří a WC umístit po dohodě s investorem v prostorách městského úřadu, příp. jiných. Drobný materiál bude na staveništi uskladněn podél v místě stavby v návaznosti na jeho upotřebení na stavbě. Větší materiál bude na stavbu přivážen postupně s postupující výstavbou a bude průběžně zabudován do stavby bez jeho delšího skladování, popř. bude krátkodobě uložen v místě staveniště. Ubytování pracovníků zajistí zhotovitel. Stravování pracovníků zajistí zhotovitel. Lékařská péče - první pomoc bude poskytnuta na staveništi, ostatní ošetření je možno řešit v nemocnici ve Vyškově. Vzniklá stavební suť a vytěžená zemina nebude na staveništi ukládána, bude průběžně odvážena na skládku vybranou zhotovitelem stavby. 4. Návrh postupu a provádění výstavby Vlastní provádění stavby je rozděleno na dvě na sebe navazující části výstavby, s předpokládaným horizontem výstavby v měsících V rámci výstavby obou částí je nutno brát ohled na stávající sklepy zasahující do prostoru Sušilova náměstí. Zmapované sklepy jsou orientačně zakresleny v PD. V rámci realizace je nutno, aby zhotovitel bral tyto sklení prostory ve zřetel a tím přizpůsobil stavební práce. Jednak se jedná o omezení hutnění vrstev zpevněných ploch, dále u sklepů s malým krytím provést jejich odkrytí a po zhodnocení statické stability případně provést jejich statické zajištění. Po dobu výstavby musí zhotovitel dále zajistit pravidelné sledování statiky sklepů a případné poruchy ihned odstranit, tak aby nedošlo k jejich poškození. V rámci realizace je nutno řešit koordinaci s plánovanou rekonstrukcí silnice II/430. Tato koordinace musí zajistit, aby vlastní úprava náměstí byla řešena v rámci rekonstrukce nebo až po ní. Toto se týká nájezdu napojení náměstí na silnici II/430, který bude respektovat navrženou úpravu v rámci rekonstrukce silnice II/430. V době projekčních prací nebyl znám vlastní termín realizace uvedené stavby a nebylo tedy možné zohlednit stav napojení v době výstavby, jelikož nebyl známý stav v době realizace projektované stavby. Vlastní napojení bude upřesněné před zahájením stavebních prací na rekonstrukci Sušilova náměstí. Dále RWE plánuje v roce 2015 kompletní rekonstrukci stávajících rozvodů NTL. Tato plánovaná rekonstrukce musí být řešena buď v předstihu před vlastní rekonstrukcí náměstí. Nebo ve vzájemné koordinaci dle plánovaného postupu výstavby, tak aby obě stavby mohli plynule na sebe navazovat bez zásahů do již provedených ploch. Před vlastním prováděním stavby bude potom v jednotlivých řešených částech provedena ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci, dle ČSN DIN , tj. stromy budou chráněny proti poškození bedněním po celou dobu výstavby. Dále je nutno dodržen zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v jeho platném znění. Při výkopových pracích je nutno v okolí stromů postupovat velmi opatrně s ohledem na kořenový systém. Výkopy budou prováděny v těchto místech ručně a v případě výskytu kořenových systémů o průměru kořene 5 cm a více nesmí být tyto kořeny mechanicky poškozeny. Pokud bude stavba probíhat během vegetace, zhotovitel musí zajistit, aby po dobu výkopu byly obnažené kořeny chráněny vlhčenou jutou nebo pytlovinou První část výstavby První část zahrnuje provedení celé pěší zóny kolem stávající zástavby s obchody. V rámci výstavby pěší zóny budou jednak provedeny vlastní zpevněné plochy s osazením kamenného obrubníku a liniového žlabu i s přípojkami do nové kanalizace nebo stávající jednotné kanalizace. V rámci této části bude dále provedeno i veřejné osvětlení pěší zóny vč. kabelových rozvodů. V místě střešních svodů bude provedeno osazení lapačů splavenin a případná úprava stávajících kanalizačních přípojek od těchto svodů. Dále budou rekonstruovány přípojky splaškové kanalizace bude-li na ně v rámci výstavby naraženo. Veškeré nutné zásahy do ostatní ploch Sušilova náměstí řešené v druhé části, zejména se jedná o kanalizační přípojky budou tyto řešeny tak, aby byl zajištěn min. jeden jízdní pruh pro vozidla a zásobování obchodů. Tato úprava je možná řešit pomocí jejich rychlého zásypu, popř. těžkého přemostění. V rámci této části budou taktéž připraveny veškeré nutné přeložky a dopravní značení, tak aby nedošlo k zásahu do již provedených ploch. V rámci této části zhotovitel zajistní pomocí lávek nebo srovnání štěrkovým podsypem přístup do jednotlivých obchodů pro zákazníky a zásobování a příjezd do stávajících vjezdů. Provoz na zbylé části Sušilova náměstí bude zachován. U této části je předpoklad uvedení do předčasného užívání. Projektová dokumentace pro provádění stavby 4/12

5 Druhá část výstavby Tato část výstavby zahrnuje provedení zbylých řešených zpevněných ploch a komunikací a to včetně úprav pro napojení na stávající zpevněné plochy neřešené části Sušilova náměstí. Dále bude provedeno dokončení veškerých nových inženýrských sítí a veřejného osvětlení a veškerých odvodňovacích prvků a dopravního značení. V rámci této části výstavby je předpoklad uzavření vjezdu ze silnice II/430 u městského úřadu, druhý vjezd bude zachován bez omezení. Uzavřený vjezd mohou využívat pouze vozidla stavby. V rámci výstavby bude nutno, aby zhotovitel zajistil provizorně zásobování obchodů a to o dohodě s jednotlivými provozovateli. Taktéž bude nutno zajistit provizorní přístup do městského úřadu a kostela sv. Máří Magdaléna a to provizorním chodníkem nebo lávkou šířky min. 1,5m a se zábradlím. 5. Objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu (předčasné užívání) V rámci stavby je předpoklad uvedení do předčasného užívání provedené první části výstavby, tj. pěší zóny, tak aby byl umožněn přístup pěších a zásobování k místním obchodům. Zbylá část výstavby je plánována s uvedením do provozu jako celek. 6. Možné napojení na zdroje (voda, elektrická energie, případně plyn, telekomunikace) Jako telefon budou využívány mobilní telefony. V rámci stavby je předpoklad dovážení směsí vyžadující mokrý proces již v hotovém stavu na stavbu a jejich zabudování do konstrukcí. Případné další potřeby technologické vody budou řešeny z přistavených cisteren. Jako zdroj el. energie je možno použít dieselagregát, popř. zřízení staveništního rozvaděče (se samostatným měřením) napojeného na rozvod NN po dohodě s investorem, který určí možnost napojení na budově v jeho vlastnictví. 7. Možnosti nakládání s odpady z výstavby Množství odpadů nebylo možno v této fázi stanovit, důležité však je, aby jednotlivé druhy odpadů byly dále sledovány jak v další přípravě, tak i při výstavbě a provozu. Vytříděné odpady budou podle charakteru a kvality nabídnuty přednostně k recyklaci, biologicky rozložitelné k využití v kompostárně či bioplynové stanici, spalitelné odpady, které nelze využít jiným způsobem budou odstraňovány prostřednictvím příslušné spalovny. Nevyužitelné nespalitelné odpady budou v souladu s vyhláškou MŽP č. 294/2005 Sb., v platném znění uloženy na příslušných skládkách. Nebezpečné odpady budou předávány oprávněným osobám k následnému zpracování. Na staveništi budou umístěny sběrné nádoby (např. kontejnery) pro shromažďování jednotlivých odpadů (kromě odpadů, které budou odváženy přímo z místa vzniku), a to dle způsobu dalšího nakládání s nimi. Počet a kapacita jednotlivých druhů sběrných nádob bude upřesněna před započetím prací. Tyto kontejnery budou označeny druhy odpadů, pro které budou určeny. Kontejnery na recyklaci stavebních hmot Kontejnery na skládku S - OO Kontejnery na skládku S - NO Kontejnery na recyklovatelné materiály: Sklo bílé, Sklo barevné, Železný šrot, Plasty, Asfalt, Neželezné kovy a kabely, Dřevo, Papír, Kontejnery do spalovny odpadů, Kontejnery pro odpady určené pro kompostování. Veškeré odpady budou posuzovány a bude s nimi nakládáno podle zákona č.185/2001 Sb. o odpadech ve znění prováděcích předpisů a příslušných prováděcích vyhlášek. V průběhu stavební činnosti budou vznikat následující druhy odpadů: Název odpadů Kat.č. Kategorie - Výkopová zemina O (N) - Stavební a demoliční suť (beton) O - Směsný stavební a demoliční odpad O - Vybouraný asfaltový beton O (N) - Železo a ocel O - Smýcené stromy a keře O Projektová dokumentace pro provádění stavby 5/12

6 Před likvidací odpadu bude proveden jeho rozbor a kontaminovaný odpad bude likvidován v souladu s výše uvedeným zákonem dekontaminací nebo uložen na skládku nebezpečného odpadu. Nepředpokládá se, že při zemních pracích dojde ke kontaktu s kontaminovanou zeminou. Stavební suť, směsný stavební odpad a vybouraný asfaltový beton budou zneškodňovány uložením na skládce příslušné kategorie. Doporučená opatření Pokud původce odpadů produkuje více než 10t nebezpečného odpadu nebo více než 1000 t ostatních odpadů je povinen dle zákona zpracovat Plán odpadového hospodářství původce. V případě že původce má povinnost vypracovat Plán odpadového hospodářství je nutné, aby se při nakládání s odpady tímto plánem řídil. Pokud původce naplňuje podmínky podle 15 odst. 1 zákona 185/2001 Sb., v platném znění, je povinen zajistit odborné nakládání s odpady prostřednictvím odpadového hospodáře. Bude vedena průběžné evidence o odpadech a způsobech nakládání s nimi. Pokud původce produkuje více jak 50 kg nebezpečných odpadů nebo více jak 50 t ostatních odpadů za kalendářní rok, je povinen v řádném termínu zpracovat a odeslat hlášení o druzích, množství odpadu a způsobu nakládání příslušnému úřadu obce s rozšířenou působností. Stavební firma zasílá jednou za rok hlášení za všechny stavby realizované na území jednoho obecního úřadu s rozšířenou působností tomuto úřadu souhrnně. S veškerým odpadem nakládají pouze osoby proškolené. Shromažďovat odpady utříděně podle jednotlivých druhů a kategorií, zabezpečit odpad před jeho znehodnocením, odcizením, únikem a povětrnostními vlivy. S veškerým odpadem je nakládáno v souladu s požárními předpisy a pokyny bezpečnosti práce. Při přípravě staveniště budou provedeny testy na kontaminaci zemin. Nakládání s nebezpečnými odpady bude prováděno pouze na základě vydaného souhlasu pro nakládání s nebezpečnými odpady. S nebezpečnými odpady bude nakládáno v souladu se zásadami uvedenými v příslušných identifikačních listech těchto odpadů. Místo shromaždiště nebezpečných odpadů bude označeno identifikačními štítku, které budou obsahovat: název odpadu, kat. č., grafický symbol nebezpečných vlastností, nápis nebezpečný odpad, jméno odpovědné osoby. Nebezpečné odpady budou přepravovány pouze s řádně vyplněnými Evidenčními listy pro přepravu nebezpečných odpadů. Kopie vyplněného a potvrzeného evidenčního listu bude odevzdána do 10 dnů od předání odpadu na obecní úřad s rozšířenou působností. Nebezpečné odpady budou přepravovány pouze v režimu ADR. Doklady z nakládání s odpady se budou archivovat min. 5 let. 8. Přístupy na staveniště (vjezdy a výjezdy) Přístup na staveniště bude po silnici II/430 tvořící průtah městem Rousínov ve směru Vyškov-Brno. Pro vjezd a výjezd na staveniště bude možno využívat oba vjezdy na Sušilovo náměstí ze silnice II/430. V rámci vjezdů na staveniště bude na silnici II/430 umístěno PDZ upozorňující na výjezd vozidel stavby. 9. Požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí Staveniště musí byt řádně ohraničeno a opatřeno výstražnými tabulkami zakazujícími vstup na staveniště neoprávněným osobám. Těmto osobám bude umožněn pohyb jen po plochách určeným zhotovitelem. Stavebník je povinen občany včas upozornit na stavbu v dané lokalitě s ohledem na jejich bezpečnost. Zhotovitel musí zajistit bezpečný přístup pro místní obyvatele k jednotlivým nemovitostem. Pro osoby s omezením pohybu bude zhotovitel zajišťovat vedení tras v rámci prováděné stavby bez bariérních překážek s stupni převýšenými max. 2cm a za podmínek stanovené vyhláškou 398/2009 Sb.. Tyto opatření budou zahrnovat jednak provizorní lávky, úpravu průchodů přes staveniště a případné zajištění přístupu imobilních občanů ke svým nemovitostem v rámci staveniště. Tato opatření bude Projektová dokumentace pro provádění stavby 6/12

7 zhotovitel provádět dle postupu výstavby. Případné trasy zajišťující provoz imobilních občanů po veřejných zpevněných plochách budou zhotovitelem taktéž upravovány dle postupu výstavby s jejich vyznačení a upozorněním na případné provizorní chodníky vedené mimo staveniště. Výkopy musí být ohrazeny nebo zakryty. Okraje výkopů se nesmějí zatěžovat. Přes výkopy v zastavěném území musí být položeny lávky pro chodce šířky 1,50 m s oboustranným zábradlím pro každý vstup do objektu nebo max. po 50 m. Případné vjezdy do objektů musí být opatřeny přejezdy se zábradlím a označením dovolené únosnosti a rychlosti. Vstup třetích, neproškolených a ochrannými pomůckami nevybavených, osob bude zakázán. Stavební práce mimo staveniště nebudou prováděny. Hranice staveniště musí být označeny tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti. Zhotovitel stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen předepsanou bezpečnostní značkou na všech vstupech a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. Byly zapracovány všechny obecné podmínky plynoucí z platných norem a ustanovení obsažených v obecných technických podmínkách na výstavbu pozemních staveb. Při provádění stavebních prací a montáži konstrukcí je nutné postupovat v souladu s předpisy a normami, platnými v České republice. Jedná se o české technické normy označené zkratkou ČSN a šestimístným číselným označením, nebo zkratkou ČSN EN a pětimístným číselným označením. Veškeré zboží a materiály, které budou zabudovány do projektového díla budou nové a nepoužité. Všechny použité materiály musí být schválené pro použití ve stavebnictví. Zhotovitel těchto materiálů musí předložit potvrzené osvědčení od autorizované zkušební laboratoře nebo certifikát stejné váhy platnosti. Pracovní procesy podléhají ustanovením závazných norem, právních předpisů a nařízení ČR týkajících se provádění stavebních prací, platných v aktuálním období, čili v době stavby. Všechny odkazy na normy a ostatní uvedené předpisy (ČSN, TP, TKP ) uvedené v projektové dokumentaci týkající se materiálů, prací a jejich zkoušek musí zhotovitel respektovat podle jejich posledních verzí, pokud není jinak ve smlouvě uvedeno. Pokud jsou jakékoliv předpisy vztaženy jen k určité zemi nebo regionu, může je pro stavební práce zhotovitel použít jen v tom případě, že zaručují stejný nebo vyšší standart provedení stavebního díla a pokud je uzná a písemně schválí technický dozor investora (TDI). Rozdíly mezi platnými českými normami a normami, navrhovanými zhotovitelem musí být písemně popsány a předány TDI ke schválení. Ten má na jejich posouzení a vydání rozhodnutí o jejich případném akceptování vyhrazen čas nejméně 28 dní. V případě, kdy TDI určí, že tyto rozdíly nezaručují shodu v provádění se schválenou projektovou dokumentací, zhotovitel musí respektovat specifikované normy. V současné době byly v rámci zajišťování veškerých podkladů pro zhotovení projektu pro ohlášení stavby zajištěny všechny konkrétní požadavky dotčených orgánů a všechny takto zjištěné podmínky byly zapracovány do této projektové dokumentace. 10. Zvláštní požadavky na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní opatření Před zahájením prací bude nutno provést podrobnou pasportizaci stavebně technického stavu všech okolních objektů. Objednatelem pasportizace bude investor, za správnost provedení a objektivnost bude odpovídat oprávněná osoba. Cílem pasportizace je zachycení existujícího stavu objektů a konstrukcí, případných poruch a poškození, kvantitativní definování šířky trhlin. Během stavby při případných poruchách je posléze možno stanovit jednoznačnou příčinu jejich vzniku a časovou vazbu mezi vznikem trhliny a možným podnětem. U každého objektu, který může být dotčen plánovanými výkopy bude provedeno minimálně následující: o Fotodokumentace všech fasád o Fotodokumentace existujících poruch a trhlin o Zákresy existujících poruch a trhlin s vyznačením šířky trhlin o Popis objektu o Popis nosných konstrukcí a vodorovného ztužení objektu Vzhledem ke skutečnosti, že výstavba bude probíhat v zastavěné části, drobné statické poruchy na a uvedení do původního stavu musí zhotovitel zahrnout do svých nákladů. Zhotovitel bude během výstavby organizovat práce tak, aby byl vždy zajištěn v případě krajní nutnosti provizorní průjezd vozidel integrovaného záchranného systému, např. ponechávání nájezdů a možnosti rychlého odstranění stavební techniky, skladování materiálů na vhodných místech, rozdělení pracoviště na části, atd. Projektová dokumentace pro provádění stavby 7/12

8 Zhotovitel musí respektovat stávající inženýrské sítě a vyvarovat se jejich poškození!. Během provádění prací, např. výkopů v blízkosti základových konstrukcí ostatních budov, nesmí být tyto narušeny, podkopány apod., v opačném případě je zhotovitel povinen neprodleně volat autorizovaného statika. V rámci výstavby obou částí je nutno brát ohled na stávající sklepy zasahující do prostoru Sušilova náměstí. Zmapované sklepy jsou orientačně zakresleny v PD. V rámci realizace je nutno, aby zhotovitel bral tyto sklení prostory ve zřetel a tím přizpůsobil stavební práce. Jednak se jedná o omezení hutnění vrstev zpevněných ploch, dále u sklepů s malým krytím provést jejich odkrytí a po zhodnocení statické stability případně provést jejich statické zajištění. Po dobu výstavby musí zhotovitel dále zajistit pravidelné sledování statiky sklepů a případné poruchy ihned odstranit, tak aby nedošlo k jejich poškození. 11. Návrh řešení dopravy během výstavby, včetně zajištění základních podmínek a označení pro samostatný a bezpečný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace na veřejně přístupných komunikacích a plochách souvisejících se staveništěm V rámci přístupů k jednotlivým nemovitostem zhotovitel zajistí přístup imobilních obyvatel a to odstraněním jakýchkoliv bariér a překážek dle vyhl. 398/2009 Sb. Pro vjezd a výjezd na staveniště bude možno využívat oba vjezdy na Sušilovo náměstí ze silnice II/430. V rámci vjezdů na staveniště bude na silnici II/430 umístěno PDZ upozorňující na výjezd vozidel stavby. 12. Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Označení a zabezpečení stavby Staveniště bude oploceno průhledným systémovým oplocením výšky 2 m u vjezdu na staveniště bude umístěna informační tabule se základními údaji stavby a s uvedením zodpovědných pracovníků investora a zhotovitele vč. kontaktů. Na viditelném místě u vstupu na staveniště musí být vyvěšeno oznámení o zahájení prací, toto musí být vyvěšeno po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k užívání. Způsob označení a zabezpečení stavby a režim vstupu pracovníků na staveniště bude stanoven ve smluvním vztahu mezi investorem a zhotovitelem, nejpozději při předání staveniště. Na staveništi musí být vývěskou oznámena telefonní čísla nejbližší požární stanice, první pomoci a policie. Pracovní doba, fond pracovní doby Stavební a montážní práce budou prováděny při 7mi denním pracovním týdnu v době od do hod. V pracovní dny a v době od 8.00 do hod. mimo pracovní dny, je uvažováno s polední pracovní přestávkou v délce 1 hod.. Při určování dob trvání činností jsou respektovány státní svátky, je uvažováno s přerušením stavby. Bezpečnostní předpisy Po dobu provádění stavby je třeba dále zajistit dodržování závazných bezpečnostních předpisů ve stavebnictví a nařízení, zejména pak: Zákon Č. 262/2006 Sb., zákoník práce NV 264/2006 Sb. zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím ZP Zákon Č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců Nařízení vlády č. 108/1 994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony, ve znění nařízení vlády č. 461/2000 Sb., 342/2004 Sb., 516/2004 Sb., Vyhl. ČÚBP Č, 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení Vyhláška 309/2005 Sb., o zajišťování technické bezpečnosti vybraných zařízení Projektová dokumentace pro provádění stavby 8/12

9 Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP v pracovněprávních vztazích a o zajištění BOZP při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy NV 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích NV 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Vyhláška ministerstva stavebnictví č. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů upravuje kvalifikaci obsluh stavebních strojů, ve znění pozdějších výnosů ministerstva stavebnictví Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů; Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu; Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků; Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky; Nařízení vlády č. 339/2002 Sb., o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem ve znění č. 178/2004 Sb.; Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů Vyhláška 123/2006 Sb., o evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací Vyhláška min. zdravotnictví č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání; Zákon 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění platných předpisů Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů - úplné znění zákon 471/2005 Sb.; NV 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci ve znění pozdějších předpisů Zákon 377/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony Vyhláška MZd. Č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli; Vyhl. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění nař. vl. Č. 405/2004Sb.; ČSN ISO 3864 ( ) Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky (11.95) Vyhláška MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách; Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhlášky č. 98/1 982 Sb.; Projektová dokumentace pro provádění stavby 9/12

10 Vyhláška ČÚBP č. 85/1 978 Sb. o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, ve znění nař. vl. č. 352/2000 Sb.; Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 97/1982 Sb., vyhlášky č. 551/1990 Sb., nař. vl. Č. 352/2000 Sb., vyhlášky MPSV č. 118/2003 Sb., 323/2003 Sb.; Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejích bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 552/1990 Sb., a změny uvedené v nařízení vlády č. 352/2000 Sb. 394/2003 Sb.; Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti ve znění vyhlášky č. 553/1990 Sb., nař. vl. č. 352/2000 Sb. a vyhl. MPSV Č. 159/2002 Sb.; Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejích bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 554/1990 Sb. a změny uvedené v nařízeni vlády Č. 352/2000 Sb., vyhl. č. 395/2003 Sb.; Nařízení vlády č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy Vyhláška ČBÚ č. 74/2002 Sb. Vyhláška ČBÚ č. 74/2002 Sb., o vyhrazených elektrických zařízeních Vyhláška ČÚBP č. 91/1 993 Sb. k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách Vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Rád určených technických zařízení) ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 392/2003 Sb., o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem Vyhl. 199/2006, kterou se mění vyhláška ČBÚ č. 72/1988 Sb. o používání výbušnin, ve znění pozdějších předpisů Vyhl. ČBÚ č. 99/1995 Sb., o skladování výbušnin (ve znění vyhl. č. 342/2001 Sb., 200/2006 Sb.); Vyhláška ČBÚ - č. 52/1997 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl ve znění vyhl. ČBÚ č. 32/2000 Sb.; Zákon č. 251/2005 Sb., o České inspekci práce Zákon č. 253/2005 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce Zákon 338/2005 Sb. - úplné znění zákona č, 178/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozd. předpisů (úplné znění zák. č. 67/2001 Sb.); Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru vyhláška o požární prevenci Vyhláška MV č. 111/1981 Sb., o čištění komínů; Vyhláška MV č. 456/2006 Sb., kterou se mění vyhláška MV č. 255/1999 Sb. o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany ve znění NV Č. 352/2000 Sb. Vyhláška 297/2005 Sb. kterou se mění vyhl. 323/2001 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 238/2000 Sb. o HZS ČR a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci V souladu s 15, odst.1, zákona č.309/2006 Sb. je zadavatel stavby povinen doručit oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli; oznámení může být doručeno v listinné nebo elektronické podobě. Před zahájením prací musí být všichni pracovníci na stavbě poučeni o bezpečnostních předpisech pro všechny práce, které přicházejí do úvahy. Tato opatření musí být řádně zajištěna a kontrolována. V objektu buňkoviště, v zasedací místnosti bude prováděno školení BOZP a seznámení pracovníků stavby s riziky. Všichni pracovníci musí používat předepsané ochranné pomůcky. Na pracovišti musí být udržován pořádek a čistota. Musí být dbáno ochrany proti požáru a protipožární pomůcky se musí udržovat v pohotovosti. Práce na el. zařízeních smí provádět pouze k tomu určený přezkoušený elektrikář. Připojení elektrických vedení se mohou provádět jen za odborného dozoru ČEZ. Projektová dokumentace pro provádění stavby 10/12

11 Od veřejného provozu musí být jednotlivá staveniště oddělena zábranami. Podzemní investice je nutno před zahájením prací řádně vytýčit a zabezpečit během prací proti poškozeni. Práce na stavbě musí být prováděny v souladu se zhotovitelem zpracovanými technologickými postupy pro jednotlivé činnosti. Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci V souladu s 15, odst.2, zákona č Sb., budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, stejně jako v případech podle odstavce 1 15, zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen plán BOZP ) podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. Plán BOZP bude průběžně aktualizován tak, aby odpovídal skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby. Před zahájením prací na staveništi bude plán BOZP dopracován v souladu s právními předpisy v součinnosti stavebníka (zadavatele stavby), projektanta a zhotovitele stavby, případně koordinátora a jako nedílná součást projektové dokumentace bude předložen OIP k vyjádření ve smyslu 5 odst.1 písm. I) zákona č.251/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 13. Vliv stavby na životní prostředí Na základě komplexního zhodnocení všech dostupných údajů, vztahujících se k posuzovanému záměru, současnému i výhledovému stavu jednotlivých složek životního prostředí a s přihlédnutím ke všem souvisejícím skutečnostem lze konstatovat, že navrhovaný záměr je ekologicky přijatelný a nemá negativní vliv na životní prostředí. Dodavatel je povinen zajišťovat postup prací tak, aby bylo nepříznivých vlivů na životní prostředí minimálně. Musí komplexně zajišťovat péči o čistotu a pořádek při bourání podle těchto zásad: a) ochrana proti hluku a vibracím o uplatňovat dostupná opatření ke snížení hlučnosti především stavebních strojů, nasazením vhodných strojů a prováděním pravidelné technické údržby o instalovat při provozu strojů s akustickým výkonem vyšším než 100dB v místech kde vzdálenost umístěného zdroje hluku nesnižuje hladinu hluku na hodnotu stanovenou bezpečnostními předpisy kryty z ocelových plechů, ev. z jiných materiálů umožňujících údržbu, seřizování a přístup ke stroji o vytěžovat vozy oběma směry jízdy, tedy omezit počet jízd b) ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem o nepřipustit provoz dopravních prostředků, které produkují ve výfukových plynech více škodlivin, než stanoví vyhláška o podmínkách provozu vozidel po pozemních komunikacích o zamezit nadměrnému vzniku prašnosti v prostoru výstavby (např. kropením komunikace v prostoru výstavby) o prašnost při bourání a manipulaci se musí snížit účinnými protiprašnými opatřeními (neskladovat vybouraný materiál na veřejném prostranství a urychleně jej odvážet, vybouraný materiál kropit) c) ochrana proti znečišťování komunikací o vyloučit znečišťování veřejných komunikací především uplatňováním preventivních opatření o nepřipustit výjezd znečištěných vozidel a stavebních strojů na veřejnou komunikaci i v případě, kdy přes uplatňování opatření dojde k znečištění veřejných komunikací o o staveništní doprava musí být vedena jen po vozovkách k tomu určených zamezit znečišťování vod odpady z mytí strojů a dopravních prostředků, zamezit splavování zeminy nebo jiných Pro ochranu životního prostředí při stavbě je třeba splnit obecné podmínky vyplývající z platné legislativy zejména: pro parkování a opravy stavebních mechanismů a manipulaci s ropnými látkami a látkami nebezpečnými vodám musí být v rámci stavebních prací zřízen stavební dvůr (lze využít např. dočasně zpevněné plochy) stavební mechanismy, které se budou pohybovat na stavebních pozemcích, musí být v dokonalém technickém stavu, bude nezbytné je kontrolovat zejména z hlediska možných úkapů ropných látek - kontrola bude prováděna pravidelně, před zahájením prací v těchto prostorech v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina neprodleně odstraněna, odvezena a uložena na lokalitě určené k těmto účelům Projektová dokumentace pro provádění stavby 11/12

12 z hlediska ochrany vod i půd je třeba zabezpečit látky škodlivé vodám a půdě (ropné produkty, nátěrové hmoty a ostatní chemikálie) dle příslušných norem. Odpady budou správně uloženy (popř. zabezpečeny) a bude s nimi nakládáno dle požadavků platné legislativy. při realizaci se nebude ohrožovat a nadměrně nebo zbytečně obtěžovat okolí stavby především exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem, zápachem, oslňováním, zastíněním. Po dobu stavby bude stavebník zajišťovat údržbu a čištění komunikací dotčených stavbou. Rozumí se tím technická a organizační opatření, která povedou k minimalizování prašnosti a případného znečištění při prováděné činnosti (např. čištění komunikací, zkrápění prašných povrchů atd.). 14. Požadavky na technickou specifikaci zabudovaného zboží a materiálu Při provádění stavebních prací a montáži konstrukcí je nutné postupovat v souladu s předpisy a normami, platnými v České republice. Jedná se o české technické normy označené zkratkou ČSN a šestimístným číselným označením, nebo zkratkou ČSN EN a pětimístným číselným označením. Projektová dokumentace byla zpracována také dle Technických podmínek vydaných a schválených Ministerstvem dopravy ČR. resp. Ministerstvem dopravy a spojů ČR. Tyto Technické podmínky jsou označeny zkratkou TP a pořadovým číslem (dvou nebo trojmístným číslem). Jedním z hlavních podkladů při zpracování projektové dokumentace jsou dále Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací vydané a schválené Ministerstvem dopravy a spojů ČR v roce 1993 se změnami v roce Při stavbě bude aplikováno nejnovější vydání ČSN, TP a TKP, vydaných až do termínu 28 dní před zahájením výstavby, není-li stanoveno jinak. Pokud některé normy, technické podmínky, zákony a vyhlášky, vydané následně za platnými TKP zpřísňují podmínky nebo pravidla uváděná v TKP, platí ustanovení těchto norem, předpisů, zákonů a vyhlášek. Veškeré zboží a materiály, které budou zabudovány do projektového díla budou nové a nepoužité. Všechny použité materiály musí být schválené pro použití ve stavebnictví. Zhotovitel těchto materiálů musí předložit potvrzené osvědčení od autorizované zkušební laboratoře nebo certifikát stejné váhy platnosti. Pracovní procesy podléhají ustanovením závazných norem, právních předpisů a nařízení ČR týkajících se provádění stavebních prací, platných v aktuálním období, čili v době stavby. Všechny odkazy na normy a ostatní uvedené předpisy (ČSN, TP, TKP ) uvedené v projektové dokumentaci týkající se materiálů, prací a jejich zkoušek musí zhotovitel respektovat podle jejich posledních verzí, pokud není jinak ve smlouvě uvedeno. Pokud jsou jakékoliv předpisy vztaženy jen k určité zemi nebo regionu, může je pro stavební práce zhotovitel použít jen v tom případě, že zaručují stejný nebo vyšší standart provedení stavebního díla a pokud je uzná a písemně schválí technický dozor investora (TDI). Rozdíly mezi platnými českými normami a normami, navrhovanými zhotovitelem musí být písemně popsány a předány TDI ke schválení. Ten má na jejich posouzení a vydání rozhodnutí o jejich případném akceptování vyhrazen čas nejméně 28 dní. V případě, kdy TDI určí, že tyto rozdíly nezaručují shodu v provádění se schválenou projektovou dokumentací, zhotovitel musí respektovat specifikované normy. 15. Požadavky na zajištění kontroly kvality Zhotovitel zavede a bude udržovat vhodný systém zajištění kvality pro všechny své práce. Systém bude podrobně popsán a předložen TDI ke schválení do 2 týdnů od převzetí staveniště. Zhotovitel bude během provádění stavby svými záznamy dokumentovat, že dodržuje systém kontroly kvality, a že tento systém je během výstavby schopen zajistit na potřebné úrovni kvalitu prací. Zhotovitel bude organizovat pravidelné schůzky na téma zajištění kvality v intervalech kratších než 4 týdny s účastí všech vedoucích pracovníků. Schůzky budou zaměřeny na kontrolu kvality a na možnosti jejího zlepšení. Ze schůzek bude proveden zápis, tento bude zajišťovat pověřená osoba zhotovitele. Kopie bude předána TDI k připomínkám nebo odsouhlasení. Zhotovitel bude provádět z průběhu výstavby fotodokumentaci v digitální formě v počtu min 24 ks fotek měsíčně. Fotodokumentaci předá ve 2 vyhotoveních TDI (1 x v průběhu výstavby, 1 x před dokončením stavby). V Olomouci dne Ing. Sotolář Projektová dokumentace pro provádění stavby 12/12

Strana: 1 ze 5 Vydání: 1 www.vysplan.cz

Strana: 1 ze 5 Vydání: 1 www.vysplan.cz A1-PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI strana 1 Příloha č. 3 Přehled právních předpisů Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují

Více

PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM

PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM ROZSAH OVĚŘOVANÝCH ZNALOSTÍ PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ecological Consulting

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

Přehled zkušebních okruhů

Přehled zkušebních okruhů Přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle přílohy č. 2 k nařízení

Více

B. Souhrnná technická zpráva. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu.

B. Souhrnná technická zpráva. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu. B. Souhrnná technická zpráva 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou

Více

ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM. dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ecological Consulting a.s.

ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM. dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ecological Consulting a.s. ROZSAH OVĚŘOVANÝCH ZNALOSTÍ ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ecological

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Název akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY VSTUPNÍCH PROSTORŮ Řešovská 515-519, Praha 8 - Bohnice Investor: Bytové družstvo Řešovská Praha 8 - Bohnice, Řešovská 516/7 IČ: 24720500 Zhotovitel projektové dokumentace: CERTIGO

Více

OBSAH. E.1. Technická zpráva. Žatčany, ul. K Nesvačilce oprava chodníků

OBSAH. E.1. Technická zpráva. Žatčany, ul. K Nesvačilce oprava chodníků OBSAH 1. Základní identifikační údaje. 2 2. Informace o rozsahu a stavu staveniště... 3 3. Významné sítě technické infrastruktury... 3 4. Společné objekty a zařízení... 3 5. Zajištění přívodu vody a energií..

Více

Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby OBSAH: 1 INFORMACE O STAVENIŠTI 2 1.1 ROZSAH A STAV STAVENIŠTĚ 2 1.2 ÚPRAVY STAVENIŠTĚ 2 1.3 OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ 2 1.4 PŘÍJEZDY A PŘÍSTUPY NA STAVENIŠTĚ 2 1.5 DEPONIE A MEZIDEPONIE 2 2 VÝZNAMNÉ SÍTĚ TECHNICKÉ

Více

E. Zásady organizace výstavby

E. Zásady organizace výstavby 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina E. Zásady organizace výstavby Projektant: Jana Heidlerová, Atletická 1997, Sokolov Investor: Město Sokolov,

Více

CHODNÍKY V ŽELEZNÉM BRODĚ

CHODNÍKY V ŽELEZNÉM BRODĚ O B J E D N A T E L : Město Železný Brod náměstí 3.května 1 468 22 Žlezený Brod CHODNÍKY V ŽELEZNÉM BRODĚ Z H O T O V I T E L : Valbek, spol s.r.o. Vaňurova 505/17 460 02 Liberec 3 STŘEDISKO ÚSTÍ NAD LABEM

Více

Příloha č. 3. Technická zpráva ZOV

Příloha č. 3. Technická zpráva ZOV Příloha č. 3 Obsah: a) Základní řešení zařízení staveniště - informace o rozsahu a stavu staveniště - předpokládané úpravy staveniště - oplocení - trvalé deponie a mezideponie - příjezdy a přístupy na

Více

a) stav stavby při předání stavebnímu podnikateli, který bude provádět bourací práce,

a) stav stavby při předání stavebnímu podnikateli, který bude provádět bourací práce, E. Zásady organizace bouracích prací 1. Technická zpráva a) stav stavby při předání stavebnímu podnikateli, který bude provádět bourací práce, Stávající stav je zachycen na fotografii a nebude při předání

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Stavba: Akce: Místo stavby: Zadavatel: Stupeň PD: Bytový dům Zateplení obvodových stěn a podhledu stropu nad průjezdem p.p.č. 2995, Kozákova 681/7, 470 01 Česká Lípa Česká Lípa (561380), část obce Česká

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY:

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E.1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ STAVENIŠTĚ: Staveniště se nachází v centrální části města Liberce na pozemcích p.č. 897/1 a 897/2 a je obklopeno stávající vesměs obytnou zástavbou.

Více

ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 332 AŽ 337 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 332 AŽ 337 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 332 AŽ 337 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Místo stavby : Ralsko Ploužnice č.p. 332 až 337 st.p.č. 56/1-4, 57/1-4, 58/1-4 Investor : Město Ralsko

Více

E. Zásady organizace výstavby

E. Zásady organizace výstavby str. 1/6 E. Zásady organizace výstavby Identifikace stavby : Název akce: Úpravy hlediště kinosálu Místo akce: Chotěboř, Tyršova 256, 583 01, Chotěboř Objednatel : CEKUS Chotěboř, Tyršova 256, 583 01 Chotěboř

Více

Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ VEDOUCÍ PRACOVNÍCI

Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ VEDOUCÍ PRACOVNÍCI Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 Příloha č.2. OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ Činnosti / Profese: VEDOUCÍ PRACOVNÍCI Seznam obecně závazných právních předpisů, norem a vlastních vydaných dokumentů

Více

PŘÍPRAVA STAVEB - prověření pozemků či nemovitostí k uvažované výstavbě - posouzení investičního záměru - kontrola projektových podkladů

PŘÍPRAVA STAVEB - prověření pozemků či nemovitostí k uvažované výstavbě - posouzení investičního záměru - kontrola projektových podkladů PŘÍPRAVA STAVEB - prověření pozemků či nemovitostí k uvažované výstavbě Posouzení vhodnosti z hlediska existence břemen, stávajících sítí, ochranných pásem, možností napojení na infrastrukturu, místních

Více

LEGISLATIVA PRO BAZÉNY, SOLÁRIA A WELLNESS

LEGISLATIVA PRO BAZÉNY, SOLÁRIA A WELLNESS LEGISLATIVA PRO BAZÉNY, SOLÁRIA A WELLNESS 1. Základní předpisy ve stavebnictví Zák. 183/2006 Sb. Zák. o územním plánování a stavebním řádu Stavební zákon ve znění pozdějších předpisů(zák. 68/2007Sb.,Zák.191/2008

Více

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ GREGOR CZ PROJEKCE A INŽENÝRSKÉ PRÁCE INŽENÝRING A DOTAČNÍ MANAGEMENT REALIZACE STAVEB Tel.: 566 620 215, e-mail: projekce@irgzr.cz DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ BEZPEČNÝ CHODNÍK BENÁTKY PD E. ZÁSADY

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA 10.2 PŘELOŽKA KANALIZACE. Přeložka plynovodu a ostatních sítí přístavby Krytého plaveckého bazénu

TECHNICKÁ ZPRÁVA 10.2 PŘELOŽKA KANALIZACE. Přeložka plynovodu a ostatních sítí přístavby Krytého plaveckého bazénu TECHNICKÁ ZPRÁVA PŘELOŽKA KANALIZACE VEDOUCÍ PROJEKTU VYPRACOVAL KONTROLOVAL JIŘÍ STOROŽENKO TOMÁŠ KŘEPELKA MILOSLAV KOMÁREK MĚSTO: VYSOKÉ MÝTO INVESTOR: Město Vysoké Mýto, IČ: 00279773 vkcad@vkcad.cz

Více

STAVBA: DSP E - ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

STAVBA: DSP E - ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY STAVBA: CHODNÍKY V KRÁLOVOPOLSKÝCH VÁŽANECH OPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL SILNICE III/37931 A III/37932 DSP E - ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY PŘÍLOHA ČÍSLO: DSP E 001 TECHNICKÁ ZPRÁVA dokumentace pro stavební povolení

Více

Schválil: Platnost od: Zpracoval:

Schválil: Platnost od: Zpracoval: OSNOVA ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENA PRÁCE Schválil: V dne: Platnost od: Zpracoval:.. I. OSNOVA ŠKOLENÍ Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP) a stálé zlepšování pracovního prostředí

Více

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899 Obsah: 1. Identifikační údaje... 2 2. Popis staveniště... 2 3. Sítě technické infrastruktury... 3 4. Napojení staveniště... 3 5. Bezpečnost a ochrana zdraví třetích osob... 3 6. Řešení zařízení staveniště

Více

Povinnost oznámit zahájení stavby oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště:

Povinnost oznámit zahájení stavby oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště: Úkoly zadavatele stavby, jejího zhotovitele, popř. fyzické osoby, která se podílí na zhotovení stavby, a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle Zákona č. 309/2006 Sb., kterým

Více

1. Identifikační údaje stavby

1. Identifikační údaje stavby 1. Identifikační údaje stavby Název : ZŠ Meteorologická Havarijní stav předprostoru a oprava hydrantu Místo stavby: Praha 4 - Libuš Meteorologická 181 Objednatel, sídlo: Městská část Praha - Libuš Libušská

Více

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ZÁKON č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb

Více

REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU ZMĚNA 2 (BŘEZEN 2012) Mezilesí 2056-2057 Praha 20 Horní Počernice. E. Zásady organizace výstavby Technická zpráva

REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU ZMĚNA 2 (BŘEZEN 2012) Mezilesí 2056-2057 Praha 20 Horní Počernice. E. Zásady organizace výstavby Technická zpráva AKCE: REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU ZMĚNA 2 (BŘEZEN 2012) Mezilesí 2056-2057 Praha 20 Horní Počernice STUPEŇ DOKUMENTACE: ČÁST DOKUMENTACE: DSP E. Zásady organizace výstavby Technická zpráva Č.ZAKÁZKY: ZAK-2011-041-Tp

Více

STAVEBNÍ DENÍK A JEHO NÁLEŽITOSTI

STAVEBNÍ DENÍK A JEHO NÁLEŽITOSTI STAVEBNÍ DENÍK A JEHO NÁLEŽITOSTI Výňatek ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 157 stavebního zákona 1) Při

Více

AKTUALIZACE 02/2014 E.2. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje KOTEROVSKÁ 162, 326 00 PLZEŇ

AKTUALIZACE 02/2014 E.2. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje KOTEROVSKÁ 162, 326 00 PLZEŇ AKTUALIZACE 02/2014 Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje KOTEROVSKÁ 162, 326 00 PLZEŇ Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň Parková 1205/11 326 00 Plzeň Vypracoval Ing. T. Petráň

Více

Vodovod Vysoké Chvojno

Vodovod Vysoké Chvojno Stavba : Vodovod Vysoké Chvojno úpravna vody rekonstrukce Investor : Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. Projekt. stupeň : Dokumentace pro provedení stavby Zakázkové číslo: 652-13 Soubor : F.2.4.01.Technická

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

PARKOVACÍ STÁNÍ PRO BUS U ZŠ V OKŘÍŠKÁCH

PARKOVACÍ STÁNÍ PRO BUS U ZŠ V OKŘÍŠKÁCH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA PARKOVACÍ STÁNÍ PRO BUS U ZŠ V OKŘÍŠKÁCH 1 Obsah: 1 Identifikační údaje objektu... 3 1.1 Zadavatel... 3 1.2 Zhotovitel... 3 2 Základní údaje o stavbě... 3 2.1 Stručný popis návrhu stavby...

Více

Vodovod Vysoké Chvojno

Vodovod Vysoké Chvojno Stavba : Vodovod Vysoké Chvojno úpravna vody rekonstrukce Investor : Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. Projekt. stupeň : Dokumentace pro provedení stavby Zakázkové číslo: 652-13 Soubor : F.2.5.01.Technická

Více

A.5 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

A.5 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY A.5 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY T E CH N I C K Á Z P R Á V A k projektové dokumentaci pro provádění stavby (PDPS) akce II/190 Chudenín hranice okr. KT Náležitosti dokumentu odpovídají "Vyhlášce č.146/2008

Více

Město Klimkovicemos. Klimkovice. Město Klimkovice. vlastnické právo: Česká republika, Povodí Odry s.p. koryto vodního toku přirozené nebo upravené

Město Klimkovicemos. Klimkovice. Město Klimkovice. vlastnické právo: Česká republika, Povodí Odry s.p. koryto vodního toku přirozené nebo upravené - 2 - E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA a) charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho odvodnění Jedná se o členité území. Staveniště je určeno základní náplní stavby a tou je úprava povrchu vozovky.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY. k dokumentaci pro provádění stavby. etapa I stavební úpravy ul. Komenského

TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY. k dokumentaci pro provádění stavby. etapa I stavební úpravy ul. Komenského TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY k dokumentaci pro provádění stavby Veselí nad Moravou, Chodník ul. Komenského, tř. Masarykova, ul. Svatoplukova, Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY... 2 2.

Více

591/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

591/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 591/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích Vláda nařizuje podle 21 písm. a) k provedení 3 odst. 3, 15, 18 odst. 1 písm. c) a

Více

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Batličkova 253/1-254/3

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Batličkova 253/1-254/3 e Název stavby: Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Batličkova 253/1-254/3 PRAHA III/2011 E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Stupeň: Investor: Zodpovědný projektant: Vedoucí projektu: Vypracoval: Projektová

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje Název stavby: k.ú. Všekary Kat. území: Všekary 704 172 pozemky Druh stavby: Projektová dokumentace: 1129/1, 1109/1 vlastním SÚSPK 673/2, 1091/1, 1074/1, 1074/6, 1074/13

Více

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa 1. Identifikační údaje... 2 1.1. Stavba... 2 2. Úvod... 3 2.1. Stručný popis stavby... 3 2.2. Povinnosti původce odpadu... 3 2.3. Použitá literatura... 3 3. Odpady z výstavby... 4 3.1. Předpokládané odpady

Více

OBSAH: 1. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY...2

OBSAH: 1. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY...2 OBSAH: 1. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY...2 1.A CHARAKTERISTIKA STAVENIŠTĚ...2 1.B OBVOD STAVENIŠTĚ...2 1.C ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ...2 1.D NÁVRH POSTUPU A PROVÁDĚNÍ STAVBY...2 1.E SOUVISEJÍCÍ OBJEKTY...3 1.F

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan BOZP 5 odpovědnost a povinnost zaměstnavatele

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan BOZP 5 odpovědnost a povinnost zaměstnavatele Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_DR_STR_09 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav

Více

NABÍDKA SLUŽEB. Jiří Dvořák. autorizovaný inspektor. specialista bezpečnosti práce. analýza rizik. koordinátor BOZP na staveništi

NABÍDKA SLUŽEB. Jiří Dvořák. autorizovaný inspektor. specialista bezpečnosti práce. analýza rizik. koordinátor BOZP na staveništi NABÍDKA SLUŽEB Jiří Dvořák autorizovaný inspektor specialista bezpečnosti práce analýza rizik koordinátor BOZP na staveništi zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu: VY_32_INOVACE_PD._12 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

OPRAVA MK ul. FORTŇA. Technická zpráva

OPRAVA MK ul. FORTŇA. Technická zpráva OPRAVA MK ul. FORTŇA Stavba: OPRAVA MK ul. FORTŇA Místo stavby: Archlebov, k.ú. Archlebov, Jihomoravský kraj Investor: Obec Archlebov, 696 33 Archlebov 2, IČ : 00284751 Stupeň: Projektant: DSP Ing. Jindřich

Více

A+B PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A+B PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA AKCE ZAHRADNÍ DŮM OPRAVA PLOCHÉ STŘECHY STUPEŇ Projektová dokumentace pro stavební povolení INVESTOR Dům kultury Teplice, Mírové náměstí 2950, Teplice A+B PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA V Teplicích:

Více

1. Identifikační údaje stavby 3. 2. Seznam příloh 4. 3. Zdravotně technické instalace 5 4. ZÁVĚR 5

1. Identifikační údaje stavby 3. 2. Seznam příloh 4. 3. Zdravotně technické instalace 5 4. ZÁVĚR 5 1. Identifikační údaje stavby 3 2. Seznam příloh 4 3. Zdravotně technické instalace 5 3.1 Podklady 5 3.2 Popis 5 3.3 Stávající vnitřní vodovod a kanalizace 5 3.4 Nový vnitřní vodovod a kanalizace 5 4.

Více

Obsah: 1. Identifikační údaje

Obsah: 1. Identifikační údaje Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Základní údaje o stavbě a) popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění b) předpokládaný průběh stavby c) vazby na regulační plány, územní plán, případně územně

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS. k.ú. Veltrusy,parc.č.125/142

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS. k.ú. Veltrusy,parc.č.125/142 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS k.ú. Veltrusy,parc.č.125/142 D.2. DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ D. 2.1 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA Vypracoval: Jan Cichra Kontroloval: Ing. Miroslav

Více

OBSAH SEZNAM POUŽÍVANÝCH ZKRATEK... 16 1. ÚVOD... 17 2. PÉČE O BOZP JAKO SOUČÁST ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ A ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PRA VI DLA...19 2.1 Význam BOZP a její místo v řízení... 19 2.2 Struktura BOZP...22

Více

OTÁZKY ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK

OTÁZKY ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK OTÁZKY PRO ÚSTNÍ ČÁST ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK podle zákona číslo 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace smluvní vzor objednatele Schválen č. j.: 9112/12-OP STAVEBNÍ DENÍK

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace smluvní vzor objednatele Schválen č. j.: 9112/12-OP STAVEBNÍ DENÍK Správa železniční dopravní cesty, státní organizace smluvní vzor objednatele Schválen č. j.: 9112/12-OP STAVEBNÍ DENÍK (údržba a opravy staveb státních drah) Název stavby (díla) / dle SoD/:......... Správa

Více

E. Zásady organizace výstavby

E. Zásady organizace výstavby Zakázka číslo: 2010-10888-ZU E. Zásady organizace výstavby Technická zpráva Bytový dům Breitcetlova 880/9, Praha 10 Zpracováno v období: září 2010 Zpracoval: Ing. Marie Navrátilová Zodpovědný projektant:

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: ÚP ČR - Pardubice výstavba budovy a školicího střediska Sportovní hala a přilehlé zpevněné plochy Stupeň PD: Ohlášení odstranění stavby Datum: 04/2013 ArcDesign s.r.o.

Více

POSLOUPNOST ÚKONŮ NAKLÁDÁNÍ S AZBESTEM

POSLOUPNOST ÚKONŮ NAKLÁDÁNÍ S AZBESTEM POSLOUPNOST ÚKONŮ NAKLÁDÁNÍ S AZBESTEM (průzkum projekt technická zpráva povolovací řízení výběrové řízení realizace zakázky), náležitosti a struktura projektu a technické zprávy Legislativní základ Zákon

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL I/43 KRÁLÍKY, PRŮTAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE : 2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY: Název akce :

TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL I/43 KRÁLÍKY, PRŮTAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE : 2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY: Název akce : 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA STRANA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE : Název akce : Stavební objekt: Místo stavby: ÚPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL I/43 KRÁLÍKY, PRŮTAH Chodníky Chodníky podél sil.i/43 průtah Králíky

Více

Identifikační údaje stavby... 2 Úvod... 2. Výchozí podklady... 2 Vodovod... 2

Identifikační údaje stavby... 2 Úvod... 2. Výchozí podklady... 2 Vodovod... 2 Obsah Identifikační údaje stavby... 2 Úvod... 2 Výchozí podklady... 2 Vodovod... 2 Vodovodní přípojka... 3 Popis řešení... 3 Materiály... 3 Výškové osazení přípojky vodovodu... 3 Uložení potrubí, výkopy...

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Škola Číslo projektu Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Oslzlý František VY_32_Inovace_14_OV-Z_BOZP_Práce

Více

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Ţák Sdruţení

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Ţák Sdruţení Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Ţák Sdruţení Riegrova 44a, 612 00 Brno tel. 541 245 286 fax 541 247 312 email: zak.apk@arch.cz Objednatel: Jihomoravský kraj Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Stavba: KOMPETENČNÍ

Více

AKTUALIZACE 02/2014 E.3. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje KOTEROVSKÁ 162, 326 00 PLZEŇ

AKTUALIZACE 02/2014 E.3. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje KOTEROVSKÁ 162, 326 00 PLZEŇ AKTUALIZACE 02/2014 Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje KOTEROVSKÁ 162, 326 00 PLZEŇ Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň Parková 1205/11 326 00 Plzeň Vypracoval Ing. Z. Porkát

Více

TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB Obsah: Strana: 1 Identifikační údaje... 1 2 Předmět řešení... 1 3 Energetická bilance... 1 4 Technické řešení... 2 5 Vnější vlivy na el. zařízení dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 změna

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva str. 1/6 B. Souhrnná technická zpráva Identifikace stavby : Název akce: Úpravy hlediště kinosálu Místo akce: Chotěboř, Tyršova 256, 583 01, Chotěboř Objednatel : CEKUS Chotěboř, Tyršova 256, 583 01 Chotěboř

Více

INŽENÝRSKÁ ČINOST SLUŽBY TDS

INŽENÝRSKÁ ČINOST SLUŽBY TDS PŘÍLOHA Č. 2 k Příkazní smlouvě INŽENÝRSKÁ ČINOST SLUŽBY TDS VÝKONOVÁ FÁZE Č. 5 PŘÍPRAVNÁ FÁZE - ZABEZPEČENÍ SMLUVNÍCH VZTAHŮ 1. Technická, odborná, kontrolní a organizační činnost při práci se všemi stupni

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 75.160.10 2007 Tuhá paliva - Skladování Leden ČSN 44 1315 Solid mineral fuels - Storage Combustible minéraux solides - Entreposage Feste Brennstoffe - Lagerung Nahrazení předchozích

Více

Zřízení přechodu pro chodce na silnici II/647 v Klimkovicích. E. Zásady organizace výstavby

Zřízení přechodu pro chodce na silnici II/647 v Klimkovicích. E. Zásady organizace výstavby Zřízení přechodu pro chodce na silnici II/647 v Klimkovicích PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE K ŽÁDOSTI O STAVEBNÍ POVOLENÍ 1. Technická zpráva Objednatel: Zpracovatel: Arch. číslo: Město Klimkovice Lidická 1, 742

Více

Vodovod Vysoké Chvojno

Vodovod Vysoké Chvojno Stavba : Vodovod Vysoké Chvojno úpravna vody rekonstrukce Investor : Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. Projekt. stupeň : Dokumentace pro provedení stavby Zakázkové číslo: 652-13 Soubor : F.2.1.01.Technická

Více

ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. datum: 01/2015 stupeň: DSP,PDPS zak..č. 2014-000142 paré č. akce. č. přílohy E

ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. datum: 01/2015 stupeň: DSP,PDPS zak..č. 2014-000142 paré č. akce. č. přílohy E vedoucí projektant zodp. projektant Ing. Sedlák Ing. Sedlák vypracoval Hančík J. kontroloval Ing. Kotlán investor: město Žďár nad Sázavou akce ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Pod Příkopem

Více

Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP)

Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) Soubor požadavků a pracovních postupů pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) Zařízení technologického celku posklizňové linky Dobrovice

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 1.1 ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ: staveniště je vhodné pro uvažované rozšíření hřbitova. Stavební pozemek je rovinatý,

Více

E) Technická zpráva. a) charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho odvodnění, Chodníkové těleso bude realizováno na k.ú. Kateřinice.

E) Technická zpráva. a) charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho odvodnění, Chodníkové těleso bude realizováno na k.ú. Kateřinice. E) Technická zpráva a) charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho odvodnění, Chodníkové těleso bude realizováno na k.ú. Kateřinice. b) stanovení obvodu staveniště, jeho zdůvodnění a údaje

Více

D.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro ohlášení stavby Akce : Modernizace teplovodu Náchod, p.č. 1118/1, 1118/4 Investor : Obchodní akademie Náchod Projektant : JOSTA s.r.o., Palachova 1742, 547 01 Náchod

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro oblast BOZP vyhrazených technických zařízení:

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro oblast BOZP vyhrazených technických zařízení: (vedoucího zaměstnance) pro oblast BOZP vyhrazených technických zařízení: - elektrických - zdvihacích - plynových - tlakových OBSAH: 1. Základní poţadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH PŘED ŠKOLOU V BRUŠPERKU

ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH PŘED ŠKOLOU V BRUŠPERKU ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH PŘED ŠKOLOU V BRUŠPERKU B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA VYPRACOVAL A R C H I T E K T O N I C K Á K A N C E L Á Ř ING. ARCH. TOMÁŠ ŠONOVSKÝ autorizovaný architekt Českou komorou architektů

Více

KAMENNÝ KŘÍŽ p.č. st. 476 Bánov

KAMENNÝ KŘÍŽ p.č. st. 476 Bánov Ing. Josef Pivoda Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby Na Vrchovici 159 Zlín-Kudlov 760 01 tel. 606 109289 DOKUMENTACE OPRAV KAMENNÝ KŘÍŽ p.č. st. 476 Bánov Investor : Obec Bánov A.č. 08a/15 Květen

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: název stavby: VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PRO OBJEKT f. SRDÍNKO (č.kat. 2340/4) Benešov ul. Jana Nohy místo, k.ú.: městský úřad, kraj (okres): Benešov,

Více

D.01-TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.01-TECHNICKÁ ZPRÁVA D.01-TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: ÚP ČR - Pardubice výstavba budovy a školicího střediska Sportovní hala a přilehlé zpevněné plochy Stupeň PD: Ohlášení odstranění stavby Datum: 04/2013 ArcDesign s.r.o. V Zátiší

Více

Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby s.r.o. Zásady organizace výstavby 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Oprava propustku v ulici Lesní čtvrť Místo stavby: Kraj: CZ 051 Liberecký Obec: 561860 Nový Bor (okres Česká Lípa) Katastrální

Více

a rl ~ ll ll ll ll.. ll ll ll ~ fil g ~ IČ':-DIC : II spoi~gnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ll soudem v Jil

a rl ~ ll ll ll ll.. ll ll ll ~ fil g ~ IČ':-DIC : II spoi~gnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ll soudem v Jil Příloha č. 13 Příloha č. 13 Vzor protokolu o provedeném odstranění vad a nedodělků {"Protokol") sepsaný níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami Městská část Praha 8 se sídlem: Praha 8- Libeň, Zenklova

Více

1.1. Technická zpráva

1.1. Technická zpráva - 1 - DRUPOS HB s.r.o. Svojsíkova 333, Chotěboř CESTA STRUŽINEC 1.1. Technická zpráva VYPRACOVAL: Ing. Marta Fialová ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 198/2015 - 2 - TECHNICKÁ ZPRÁVA a) identifikační údaje: Název stavby

Více

OBSAH: ZŠ Chvaletická čp. 918, Praha 9 - Lehovec, rekonstrukce podhledů str.1/16

OBSAH: ZŠ Chvaletická čp. 918, Praha 9 - Lehovec, rekonstrukce podhledů str.1/16 OBSAH: 1. Základní údaje... 2 1.1 Identifikační údaje stavby... 2 1.2 Účastníci výstavby... 2 1.2.1 Investor... 2 1.2.2 Projektant... 2 1.2.3 Zhotovitel stavby... 2 1.3 Členění stavby... 2 1.4 Další údaje...

Více

b/ stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

b/ stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení Technická zpráva a/ identifikační údaje objektu označení stavby: Železný Brod Jiráskovo nábřeží - parkoviště objednatel stavby (investor): Železný Brod zhotovitel projektové dokumentace: odpovědný projektant:

Více

Vydání č. 1 (07/07) Strana: 1/11 OTÁZKY K ÚSTNÍMU POHOVORU

Vydání č. 1 (07/07) Strana: 1/11 OTÁZKY K ÚSTNÍMU POHOVORU Strana: 1/11 1. Rozsah Rozsah ověřovaných znalostí je zpracován pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle přílohy 1 nařízení vlády č. 592/2006 Sb. a) znalost právních

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro práce ve výškách

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro práce ve výškách (vedoucího zaměstnance) pro práce ve výškách OBSAH: 1. Základní požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) při práci ve výškách... 1.1 Vymezení základních pojmů použitých v této

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM. k.ú. Raná u Hlinska 739260, parcelní číslo st. 130, 271, 269, 270

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM. k.ú. Raná u Hlinska 739260, parcelní číslo st. 130, 271, 269, 270 INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 8 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

Aplikace NV a prováděcích vyhlášek v BOZP ve stavebnictví. Ing. Jan Adámek

Aplikace NV a prováděcích vyhlášek v BOZP ve stavebnictví. Ing. Jan Adámek Aplikace NV a prováděcích vyhlášek v BOZP ve stavebnictví Ing. Jan Adámek Obsah NV 362/2005 sb. NV 591/2006 sb. NV 499/2006 sb. ČSN Práce ve výškách a nad volnou hloubkou NV 362/2005 sb. o bližších požadavcích

Více

Stavebník. 152 stavebního zákona

Stavebník. 152 stavebního zákona Stavebník 152 stavebního zákona (1) Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby; tato povinnost se týká i terénních úprav a zařízení. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva Zakázka číslo: 2015-010985-HecL B. Souhrnná technická zpráva OPRAVA ŠIKMÉ STŘECHY OBJEKTU POLICIE ČR Zjednodušená dokumentace pro opravu střechy Skladová hala při PČR Závodní 386/100 360 06 Karlovy Vary

Více

Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA

Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Dokumentace pro zadání stavby

Více

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi Systherm Plán BOZP..doc Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi Ústí nad Labem Rekonstrukce výměníkové stanice Zpracoval : Datum : 12.5. 2015 Koordinátor staveb dle zákona č309/2006 Registrační

Více

Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí

Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí Dokumentace pro provádění stavby Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Škroupova 18 306 13 Plzeň 03/2014 Ozn. rev. Datum Popis REVIZE

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva Ladislav Dobiáš PROJEKČNÍ KANCELÁŘ 434 01 MOST Jana Kubelíka 1472/7 Tel.: 723 413 292 (mobil) e-mail : lada.dobias@seznam.cz B. Souhrnná technická zpráva Stavba : Vybudování sklepních kojí laťových J.Dobrovského

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot OBSAH: 1. Požadavky na zajištění BOZP při provozu skladu pohonných hmot... 1.1 Základní povinnosti

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY REKONSTRUKCE FASÁDY MŠ ŽIŽKOVA 1032, 407 77 ŠLUKNOV

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY REKONSTRUKCE FASÁDY MŠ ŽIŽKOVA 1032, 407 77 ŠLUKNOV E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE FASÁDY MŠ ŽIŽKOVA 1032, 407 77 ŠLUKNOV DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ Investor : Město Šluknov náměstí Míru 1 407 77 Šluknov Zodp. projektant

Více

Úplný přehled otázek pro ústní část zkoušky

Úplný přehled otázek pro ústní část zkoušky Úplný přehled otázek pro ústní část zkoušky 1) Zkušební otázky k prověření znalostí dle okruhu a) přílohy č. 2 nařízení vlády č. : 1. Základní právní předpisy upravující požadavky na bezpečnost a ochranu

Více

DŘEVĚNÉ POVALOVÉ CHODNÍKY V LESE NA PARCELE parc.č. 2465 VE SVATOBOŘICÍCH - MISTŘÍNĚ

DŘEVĚNÉ POVALOVÉ CHODNÍKY V LESE NA PARCELE parc.č. 2465 VE SVATOBOŘICÍCH - MISTŘÍNĚ Ing.Vladimír Divácký, 696 04 Svatobořice Mistřín, Na Zelničkách 1254 tel.: 776 599 195, e-mail: vladimirdivacky@centrum.cz Akce: DŘEVĚNÉ POVALOVÉ CHODNÍKY V LESE NA PARCELE parc.č. 2465 VE SVATOBOŘICÍCH

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz čerpací stanice na - stlačený zemní plyn (CNG) -

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz čerpací stanice na - stlačený zemní plyn (CNG) - zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz čerpací stanice na - stlačený zemní plyn (CNG) - zkapalněné ropné plyny (LPG) OBSAH: 1. Požadavky na zajištění BOZP při provozu

Více