PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI (zpracovaný v návaznosti na požadavek 15 zákona č. 309/2006 Sb.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI (zpracovaný v návaznosti na požadavek 15 zákona č. 309/2006 Sb.)"

Transkript

1 Rekonstrukce školní kuchyně PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI (zpracovaný v návaznosti na požadavek 15 zákona č. 309/2006 Sb.) NÁZEV STAVBY: Rekonstrukce školní kuchyně KOORDINÁTOR BOZP: DANIEL HANZELKA (Č. OSV.: ITI/429/KOO/2015 Datum: Podpis:

2 0 PŘEHLED POUŽITÝCH POJMŮ, ZKRATEK A PŘÍLOH ÚVOD Cíl a předmět ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ Charakteristika stavby Základní údaje o stavbě ODPOVĚDNOSTI A POVINNOSTI V OBLASTI BOZP NA STAVENIŠTI Závaznost Odpovědnost Základní povinnosti ORGANIZAČNÍ A ČASOVÁ OPATŘENÍ K ZAJIŠTĚNÍ BOZP STAVBY; ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA ZAJIŠTĚNÍ STAVENIŠTĚ ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA ZAJIŠTĚNÍ BOZP NA STAVENIŠTI Základní ustanovení Základní povinnosti odpovědných osob generálního dodavatele stavby a subdodavatelů Základní povinnosti zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných v oblasti BOZP Zakázané činnosti RIZIKA PRÁCE A ČINNOSTÍ Práce vystavující zaměstnance zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví Další rizikové práce a činnosti Bourací práce Práce ve výškách Zednické práce Montážní/demontážní práce Dlaždické a obkladačské práce Práce s el. zařízením Práce na žebřících Souběh prací BOZP PŘI PROVOZU A POUŽÍVÁNÍ STROJŮ A NÁŘADÍ ZPŮSOBILOST ZAMĚSTNANCŮ KONTROLNÍ ČINNOST Zhotovitelé stavebních prací ZÁVĚR

3 0 PŘEHLED POUŽITÝCH POJMŮ, ZKRATEK A PŘÍLOH Tabulka číslo 1 Přehled použitých pojmů Pojem Generální dodavatel stavby Staveniště/stavba Plán bezpečnosti; Plán Zadavatel stavby (stavebník) Zaměstnavatel Zhotovitel Význam Vybraný dodavatel stavby Rekonstrukce školní kuchyně (střední zdravotnická škola a a vyšší odborná zdravotnická škola, 1.máje 11, Ostrav - Mariánské Hory Plán bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi Rekonstrukce pobočky KB, Lipník nad Bečvou Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace, Jeremenkova 754/2, Ostrava-Vítkovice Příslušný zaměstnavatel zaměstnanců vykonávající stavební práce (generální dodavatel stavby nebo subdodavatelé) Zhotovitel prováděných prací a činností na staveništi Tabulka číslo 2 Zkratka BOZP PB PD PO Přehled použitých zkratek Význam Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi Projektová dokumentace stavby Požární ochrana Tabulka číslo 3 Zkratka Příloha č. 1 Příloha č. 2 Příloha č. 3 Příloha č. 4 Přehled příloh Význam Informace o základních rizicích stavby Situační nákres Přehled právních předpisů v oblasti BOZP vztahujících se ke stavbě Záznam o seznámení s Plánem BOZP na staveništi 3

4 1 ÚVOD Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále také PB ) je zpracován pro stavbu Rekonstrukce školní kuchyně, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná zdravotnická škola. 1.máje 11, Ostrava - Mariánské Hory. Při zpracování PB bylo vycházeno z projektové dokumentace z 07/2015 zpracované Ing. Pavlem Novákem. 1.1 CÍL A PŘEDMĚT Hlavním cílem a účelem Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi je stanovit bližší požadavky na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce a další povinnosti k vytváření pracovních podmínek, které umožní bezpečný výkon činností při realizaci stavby. Za dodržování komplexních pravidel BOZP při prováděných prací odpovídá vždy zhotovitel daných prací. 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 2.1 CHARAKTERISTIKA STAVBY Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vnitřních prostor školní kuchyně viz projektová dokumentace stavby. 2.2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ Tabulka číslo 4 Název stavby: Místo stavby: Druh stavby: Zadavatel: Základní údaje o stavbě Rekonstrukce školní kuchyně Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná zdravotnická škola. 1. máje 11, Ostrava - Mariánské Hory Rekonstrukce objektu Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace, Jeremenkova 754/2, Ostrava-Vítkovice 4

5 3 ODPOVĚDNOSTI A POVINNOSTI V OBLASTI BOZP NA STAVENIŠTI 3.1 ZÁVAZNOST Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci n staveništi je pro všechny zhotovitele prací a jiné osoby vyskytující se na staveništi závazný. 3.2 ODPOVĚDNOST Zhotovitelé odpovídají za dodržování právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP při jimi prováděných pracích a to po celou dobu trvání stavby. Pracovníci na staveništi jsou povinni řídit se pokyny vedoucích zaměstnanců, stavbyvedoucího, osob zajišťujících technický dozor investora a dalších osob investora zastupujících. 3.3 ZÁKLADNÍ POVINNOSTI Zadavatel stavby (investor): Zadavatel stavby je povinen zejména: vyhodnotit, zda je v souladu s 14 zákona č. 309/2006 Sb.,o dalších podmínkách zajištění bezpečnosti práce, nutno zajistit činnost koordinátora BOZP stavby. S ohledem na rozsah stavby, předpokládanou dobu trvání stavby se činnost koordinátora BOZP stavby nepředpokládá, seznámit prokazatelně generálního dodavatele stavby s tímto Plánem BOZP na staveništi. Generální dodavatel stavby Generální dodavatel stavby je povinen zejména: realizovat stavbu v souladu s PD stavby, zajistit a dohlížet nad dodržováním ustanovení PB v rámci stavby, být přítomen seznámení s ustanovením Plánu BOZP stavby a seznámit s ustanovením PB své zaměstnance a odpovědné osoby všech subdodavatelů před vstupem na staveniště, zajistit vhodnou koordinaci souběhu prací stavby způsobem, který nepřinese ohrožení BOZP v rámci realizace stavby. Zejména se jedná o souběh jednotlivých stavebních prací na staveništi. 5

6 Zhotovitelé prací Zhotovitelé prací jsou povinni zejména: předávat stavbyvedoucímu generálního dodavatele stavby přehled rizik a rizikových faktorů, které se vyskytují při výkonu pracovních činností v daném pracovním prostředí stavby vždy v dostatečném předstihu před prvním zahájením prací a činností, být přítomen seznámení s ustanovením Plánu BOZP stavby/generálním dodavatelem stavby a seznámit s ustanovením PB své zaměstnance/své subdodavatele apod. před vstupem na stavbu, dodržovat ustanovení PB, informovat stavbyvedoucího stavby o všech skutečnostech, které zamezí plnění ustanovení PB a mohou vést k snížení BOZP na staveništi, plnit veškeré podmínky k zajištění BOZP při prováděných pracích. Za dodržení BOZP při realizaci prací odpovídá jejich zhotovitel. 4 ORGANIZAČNÍ A ČASOVÁ OPATŘENÍ K ZAJIŠTĚNÍ BOZP STAVBY; ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA ZAJIŠTĚNÍ STAVENIŠTĚ Generální dodavatel stavby zajistí zejména: uspořádání staveniště podle PD stavby, zajištění stavby proti vstupu nepovolaných fyzických osob na staveniště, označení hranice staveniště a všech vstupů na staveniště bezpečnostní značkou,,stavba - Zákaz vstupu nepovolaným osobám Termín: před zahájením stavby -trvale Zodpovídá: gen. dodavatel stavby provádění kontrol zabezpečení hranic staveniště min. v periodě 1 x denně Termín: 1 x denně Zodpovídá: generální dodavatel stavby předcházení rizikům: vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v jeho těsné blízkosti, Termín: trvale po dobu stavby Zodpovídá: generální dodavatel vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi (vlastních zaměstnanců a zhotovitelů, jejichž seznam mu byl předán), zpracování pracovních postupů realizací prací na stavbě a prokazatelné seznámení všech svých zaměstnanců a odpovědných zástupců subdodavatelů s těmito pracovními postupy. 6

7 Zhotovitelé působící na staveništi (generální dodavatel, subdodavatelé) jsou povinni zajistit zejména: dodržovat uspořádání staveniště podle příslušné a platné PD stavby (umístění staveniště, dostupnost, stanovení komunikací pro pohyb osob, a jiných zařízení souvisejících se stavbou apod.), zpracovat pracovní postupy pro prováděné činnosti a seznámit své zaměstnance/subdodavatele a generálního dodavatele stavby s těmito postupy, plnění požadavků BOZP při manipulaci a práci s materiálem, splnění požadavků na odbornou a zdravotní způsobilost fyzických osob konajících práce nebo jiné činnosti na staveništi, určení a úpravu ploch pro uskladnění, včetně požadavků na uskladnění nebezpečných látek, přípravků a materiálů, splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů, uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů, přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného postupu prací a s důrazem na zajištění BOZP, předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele mohou zdržovat na staveništi, předcházení rizikům vzájemného působení prací a činností stavby s provozem budovy a užíváním venkovních prostor v blízkosti objektu Termín: trvale po dobu stavby Zodpovídá: zhotovitel prací 5 ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA ZAJIŠTĚNÍ BOZP NA STAVENIŠTI 5.1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Základní organizační ustanovení: každý pracovník, který se podílí na přípravě, organizaci, řízení a provádění prací musí mít potřebné znalosti k zajištění BOZP. Zaměstnavatel je povinen všechny zaměstnance prokazatelně vyškolit z předpisů v oblasti BOZP, zacvičit a to v rozsahu potřebném pro prováděné práce. 7

8 5.2 ZÁKLADNÍ POVINNOSTI ODPOVĚDNÝCH OSOB GENERÁLNÍHO DODAVATELE STAVBY A SUBDODAVATELŮ Mezi základní povinnosti odpovědných osob generálního dodavatele stavby, subdodavatelů/zhotovitelů patří zejména: seznámit prokazatelně všechny své zaměstnance, kteří se s jeho vědomím vyskytují na stavbě s Plánem BOZP stavby, seznámit prokazatelně všechny pracovníky a osoby stavby s riziky na pracovišti, technologickými postupy apod., vybavit všechny podřízené pracovníky a osoby potřebnými OOPP před vstupem na stavbu, zajistit vedení evidence pracovníků a osob na staveništi, přerušit práce při nebezpečí vzniku havárie, úrazu či jiné mimořádné události, kontrolovat dodržování Plánu BOZP na staveništi, kontrolovat a plnit veškeré požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP a PO při prováděných pracích a činnostech na staveništi. 5.3 ZÁKLADNÍ POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A OSOB SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÝCH V OBLASTI BOZP Mezi základní povinnosti zaměstnanců zhotovitelů stavby a osob samostatně výdělečně činných patří zejména: provádět práce v souladu s technologickými postupy stavby, předat generálními dodavateli stavby přehled rizik prováděných činností, při zjištění nedostatků v oblasti BOZP informovat nadřízeného zaměstnance a stavbyvedoucího, používat při práci stanovená OOPP a další ochranná zařízení, dodržovat protipožární opatření při pracích se zvýšeným požárním nebezpečím, manipulaci s tepelnými spotřebiči, svařování, lepení apod., neprovádět činnosti, ke kterým nebyli vyškolení a nebo ke kterým nemají požadovanou odbornou a zdravotní způsobilost (lešenář, práce ve výškách, apod.), dodržovat požadavky právních a ostatních předpisů a požadavků výrobců v oblasti BOZP při provádění pracovních činností. 8

9 5.4 ZAKÁZANÉ ČINNOSTI Mezi základní zakázané činnosti zhotovitelů patří zejména: provádět práce, ke kterým osoba nemá odbornou a zdravotní způsobilost, odstraňovat nebo poškozovat bezpečnostní prostředky, OOPP, bezpečnostní a informační tabulky a ostatní technické vybavení a zařízení, zákaz práce pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek, odstraňovat bezpečnostní kryty nebo jiná zařízení určená k prevenci a ochraně před vznikem úrazů a mimořádných událostí, skladovat materiál a zařízení bez zajištění proti posunutí, rozvalení, pádu apod. porušovat technologické postupy realizace stavby. 6 RIZIKA PRÁCE A ČINNOSTÍ V této kapitole jsou definovány základní rizikové faktory při realizaci stavby a základní opatření k omezení jejich působení. 6.1 PRÁCE VYSTAVUJÍCÍ ZAMĚSTNANCE ZVÝŠENÉMU OHROŽENÍ ŽIVOTA NEBO POŠKOZENÍ ZDRAVÍ V rámci realizace stavby jsou zaměstnanci stavby ohroženi riziky vyplývajícími z montáže a demontáže těžkých konstrukčních stavebních dílů (kovových) určených pro trvalé zabudování do staveb demontáž dveřních křídel včetně zárubní. Stanovená opatření pro zhotovitele těchto prací k zajištění omezení působení uvedených rizikových prací: provádět práce jen zaměstnanci s příslušnou odborností v oblasti prováděných prací, zajistit instalaci zárubní na určená místa vhodným technickým řešením (nepřekračovat hmotnostní limity pro ruční manipulaci, zajistit vhodné a bezpečném manipulační prostory apod., zajistit dostatečné manipulační prostory pro prováděné práce, zajistit vybavení zaměstnanců potřebnými OOPP, dodržovat stanovená pravidla pro práce v ochranných pásmech inženýrských sítí, dodržovat veškerá další související právní a ostatní předpisy v oblasti BOZP při provádění prací. 9

10 6.2 DALŠÍ RIZIKOVÉ PRÁCE A ČINNOSTI BOURACÍ PRÁCE Zhotovitel bouracích prací zajistí zejména: před zahájením bouracích prací vymezení ohroženého prostoru vhodným způsobem a zajištění proti vstupu nepovolaných osob, odpojení všech dotčených inženýrských sítí z bouraných konstrukcí a zajištění jejích uzavíracích/vypínacích prvků proti náhodném zapnutí, dodržování pravidel BOZP při realizaci bouracích prací (zajištění stability stavby, dodržování pravidel BOZP při obsluze ručních nářadí apod., dodržování zákazu ruční manipulace s konstrukčními prvky, které jsou zatíženy; užívání OOPP, dodržování stanovených pravidel bouracích prací v ochranných pásmech inženýrských sítí apod.), provádění bouracích prací pouze zaměstnanci s adekvátní zdravotní a profesní způsobilostí, přizpůsobení technologického postupu bouracích prací skutečnostem, které byly zjištěny v průběhu prací, tak aby vždy byla zajištěna bezpečnost prováděných prací, stabilitu bourané konstrukce a dalších konstrukcí stavby při přerušení bouracích prací PRÁCE VE VÝŠKÁCH Zaměstnavatelé jsou povinni přijmout opatření k zajištění zabránění pádu zaměstnanců, sklouznutí, sesunutí, propadnutí apod. nebo k jejich bezpečnému zachycení. Zaměstnanci jsou povinni přijatá opatření plnit a dodržovat. Zhotovitel prací zajistí zejména: přijetí technických a organizačních opatření k zabránění pádu zaměstnanců z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich bezpečnému zachycení (dále jen "ochrana proti pádu") v souladu s přílušným právním předpisem 1 a zajistí jejich provádění na všech pracovištích stavby, pokud leží ve výšce nad 1,5 m nad okolní úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka přesahuje 1,5 m, ochranu proti pádu přednostně pomocí prostředků kolektivní ochrany, kterými jsou zejména technické konstrukce, například lešení,mobilní lešení, ochranná zábradlí a ohrazení, poklopy otvorů, 1 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., v platném znění 10

11 6.2.3 ZEDNICKÉ PRÁCE Zhotovitel zednických prací zajistí zejména: používání vhodných OOPP zaměstnanců při provádění zednických a souvisejících prací, před započetím zednických prací seznámení zaměstnanců s vedením instalací v rámci budovy a stanovení opatření k zajištění BOZP při práci v jejich blízkosti, křížení apod., volný a dostatečný pracovní prostor pro zednické práce (šířka min. 0,6 m), ochranu osob před nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, stabilitu zdiva a instalovaných konstrukčních částí, technologických zařízení apod MONTÁŽNÍ/DEMONTÁŽNÍ PRÁCE Zhotovitel montážních/demontážních prací zajistí zejména: provádění montážních/demontážních prací v souladu s pracovním postupem prací, bezpečné provádění montážních/demontážních prací bez ohrožení fyzických osob, technických vedení, konstrukcí apod. použití montážních a bezpečnostních pomůcek, které odpovídají svým účelem povaze prací (viz technologický postup) a splňují svým technickým stavem požadavky na bezpečné užívání dotyčných pomůcek, nástrojů, nářadí a přípravků, DLAŽDICKÉ A OBKLADAČSKÉ PRÁCE Zhotovitel dlaždických a obkladačských prací zajistí zejména: užívání vhodného a nepoškozeného nářadí při provádění prací, dodržování dostatečného manipulačního prostoru k provádění prací, dodržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky, užívání stanovených OOPP (ochrana zraku při broušení, strojním řezání, ochrana kolenního kloubu apod.), dodržování pravidel k zajištění BOZP při manipulaci s břemeny (dodržovat hmotnostní limity) PRÁCE S EL. ZAŘÍZENÍM Vzhledem k charakteru stavby jsou zde definovány pouze základní pravidla k zajištění BOZP při práci s el. zařízením. Zhotovitel prací zajistí zejména: práci na el. zařízení pouze zaměstnanci s odpovídající odbornou způsobilostí podle příslušných právních a ostatních předpisů, vyhovující stav el. zařízení a užívaných nástrojů, přístrojů a zařízení, dodržování všech příslušných předpisů k zajištění BOZP při práci s el. zařízeními a to i po opuštění pracoviště (ochrana před vznikem úrazu el. proudem, vzniku požáru nebo výbuchu apod.) 11

12 6.2.7 PRÁCE NA ŽEBŘÍCÍCH Zhotovitel prací zajistí zejména: vyhovující stav používaných žebříků, provádění jen nenáročných prací z žebříků bez použití těžkých nářadí apod., dostatečné manipulační prostory při práci na žebřících bez vzniku rizika zhození žebříku druhou osobou apod., bezpečné ustavení žebříků na rovném a pevném podkladu tak, aby nedošlo k jejich pádu např. sesunutím, rozevřením zborcením apod SOUBĚH PRACÍ Při realizaci stavby jsou zaměstnanci stavby vystavení možnému vzniku rizik z titulu souběhu: vzájemného působení pracovních činností prováděných na staveništi nebo v jeho těsné blízkosti. OPATŘENÍ K OMEZENÍ PŮSOBENÍ UVEDENÝCH RIZIK: vzhledem k uvedeným rizikům souběhu pracovních činností v rámci stavby, generální dodavatel stavby vyhotoví harmonogram stavby tak, aby rizika spojená se souběhem pracovních činností stavby byla na přijatelné úrovni, V průběhu stavby jednotliví zhotovitelé navzájem koordinují souběh prací tak, aby nedocházelo k vzájemnému ohrožení, vzniku úrazu zaměstnanců stavby i uživatelů objektu, technickým poruchám a haváriím. Vznikne-li možná kolize souběhu prací s ohrožením bezpečnosti osob je nutné vzájemně předem dohodnout taková opatření (posun prací; změna technologického postupu; organizační opatření apod.), aby k rizikům vzájemného ohrožení BOZP nedocházelo, nebo aby případná zbytková rizika byla stanovenými opatřeními snížena na přijatelnou míru. O vzniku možného ohrožení BOZP při souběhu prací jsou dodavatelé prací povinni v předstihu informovat o této skutečnosti stavbyvedoucího stavby. 12

13 7 BOZP PŘI PROVOZU A POUŽÍVÁNÍ STROJŮ A NÁŘADÍ Zhotovitel prací zajistí zejména: seznámení obsluhy stroje před jeho použitím na staveništi s místními provozními a pracovními podmínkami staveniště majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost půdy, přejezdů, uložení podzemních vedení technického vybavení, popřípadě jiných podzemních překážek, umístění nadzemních vedení a překážek, ochranná pásma apod., provoz a používání strojů a technických zařízení (dále jen "stroje"), nářadí a dopravních prostředků na staveništi v souladu se zvláštním právním předpisem 2 a dalšími požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, provoz a užívání strojů, technických zařízení, dopravních prostředků a nářadí užívaných zaměstnanci způsobem, který je vhodný pro práci v prostředí této stavby včetně zajištění: vybavení citovaného zařízení ochrannými prvky, které chrání život a zdraví zaměstnanců, vybavení citovaného zařízení způsobem, který odpovídá ergonomickým požadavkům a zamezí vystavení zaměstnanců nepříznivým faktorům pracovních podmínek, pravidelné údržby, kontroly a revizí strojů, technických zařízení, nářadí a dopravních prostředků. provoz stroje v souladu s návodem na jeho používání s důrazem na: zajištění obsluhy stroje pouze k této činnosti oprávněnými zaměstnanci (odborná způsobilost, školení, praxe apod. podle ustanovení příslušných právních a ostatních předpisů), zajištění stability stroje v průběhu všech pracovních činností stroje. užívání všech nářadí (ruční nářadí, nářadí se spalovacím motorem, el. nářadí, pneumatické nářadí apod.) v souladu s návodem k obsluze a s ohledem na pracovní prostředí a podmínky stavby. Je zakázáno používat poškozené nářadí. Nářadí se smí používat pouze k určeným činnostem v souladu s návodem k použití od výrobce nářadí. 2 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 13

14 8 ZPŮSOBILOST ZAMĚSTNANCŮ Zhotovitelé prací (zaměstnavatelé) jsou povinni: nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem, zdravotní a odborné způsobilosti, zajistit provádění pracovních činností pouze zaměstnanci, kteří jsou pro prováděné pracovní činnosti v daném pracovním prostředí způsobilí. 9 KONTROLNÍ ČINNOST 9.1 ZHOTOVITELÉ STAVEBNÍCH PRACÍ Kontrolní činnost jednotlivých zhotovitelů dílčích stavebních prací nad dodržování BOZP při prováděných prací je nedílnou součástí běžných povinností příslušného vedoucího zaměstnance. O provedené kontrolní činnosti se provádí zápis do stavebního deníku pouze při zjištěných nedostatcích v oblasti BOZP. 10 ZÁVĚR Předmětem tohoto dokumentu bylo stanovení základních povinností zhotovitelů k zajištění BOZP po dobu realizace stavby. Tento dokument poskytuje zhotovitelům stavby zejména přehled základních povinností v oblasti BOZP při realizaci jednotlivých prací a činností v rámci stavby. Dne Zpracoval: Daniel Hanzelka koordinátor BOZP staveb č. osv. ITI/429/KOO/2015 Na Trávníkách 107, Studénka Tel.:

15 Příloha č. 1 INFORMACE O RIZICÍCH Níže uvedené informace o rizicích nenahrazuje standardní vyhodnocení rizik zaměstnavatelů, které každý zaměstnavatel musí mít zpracované v souladu se Zákoníkem práce. Vyhodnocení rizik zaměstnavatelů musí být provedeno na konkrétní stavbu, pracovní prostředí stavby a prováděné práce. Tabulka číslo 5 Informace o základních rizicích Nebezpečí-riziko Opatření Právní předpis Poznámka Vstup nepovolaných osob na staveniště Označení hranice staveniště bezpečnostními cedulkami ( staveniště - zákaz vstupu, apod.) n.vl. 591/2006 Sb. kontroly stavu ohraničení staveniště v intervalu min. 1 x denně Stanovení bezpečných komunikací na staveništi Pád osob na staveništi Bourací práce; riziko ztráty stability konstrukcí, riziko střetu s inženýrskými sítěmi Zasažení osob na staveništi vozidly, materiály apod. udržování bezpečného stavu komunikací; zabezpečení nebezpečných prohlubní, jam a otvorů na staveništi ohrazením, zasypáním, nebo zakrytím (adekvátní nosnost) Stanovení a dodržování technologického postupu bouracích prací; likvidace odpadu apod. Stanovení bezpečných komunikací pro pohyb vozidel a stojů na staveništi Používání výstražné vesty, ochranné helmy všemi osobami na staveništi; Dodržování maximální rychlosti strojů a vozidel 20km/hod.; n.vl. 591/2006 Sb. n.vl. 591/2006 Sb. n.vl. 591/2006 Sb.; n.vl. 168/2002 Sb. a Dopravní řád stavby

16 Práce ve výškách, riziko pádu osob, materiálů apod. souběh prací Manipulace s materiálem a skladování; riziko ztráty stability materiálů a padu na osoby apod. Úraz el. proudem Ochrana proti pádu osob z výšky nebo do hloubky prioritně kolektivní ochranou Při nepříznivých povětrnostních podmínkách práce ve výškách přerušit Zajistit adekvátní školení zaměstnanců + zdravotní způsobilost Bezpečné zajištění místa pod prací ve výškách Stanovení vhodného postupu prací stavby pro eliminaci nevhodných souběhů Vzájemné informování o rizicích v rámci stavby Používání adekvátního oděvu, OOPP, výstražných vest, ochranných přileb hlavy (při riziku poranění hlavy) Vzájemné informování o rizicích a stanovených opatření Uložení materiálu tak, aby po celou dobu byla zajištěna jeho stabilita a nedocházelo k rozvalení, sesunutí Zajištění příslušné odborné způsobilosti pro pracovníky manipulující s el. zařízeními Dočasná el. zařízení musí splňovat normové hodnoty a podrobena stanoveným revizím a kontrolám Při práci na el. zařízení musí být zařízení zajištěno proti náhodnému zapnutí (např. ostatními pracovníky stavby nebo uživateli objektu) Nadzemní el. vedení nesmí bránit vjezdu a dosahu vozidel a technických zařízení n.vl. 362/2005 Sb. n.vl. 591/2006 Sb. n.vl. 591/2006 Sb. Vyhl. 50/1978 Sb.; n.vl. 591/2006 Sb. Hluk Zajištění používání stanovených OOPP n.vl. 591/2006 Sb. Vibrace Udržování technického zařízení v adekvátním stavu Dodržování klidových přestávek n.vl. 378/2001 Sb.

17 Rekonstrukce školní kuchyně Situace Příloha č. 2

18 Rekonstrukce školní kuchyně Příloha č. 3 Přehled základních právních předpisů v oblasti BOZP vztahujících se ke stavbě V souladu s ustanovením písm. a) odst zákona č. 309/2006 Sb. je v následujících tabulkách uvedený přehled základních právních předpisů vztahujících se ke stavbě. Tabulka číslo 6 Základní právní předpisy v oblasti BOZP Právní předpis Zákon č. 141/1961 Sb. Zákon č. 200/1990 Zákon č. 262/2006 Sb. Zákon č. 309/2006 Sb. Nař.vl. č. 591/2006 Sb. Zákon č. 251/2005 Sb. Název právního předpisu Trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů Kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích Zákon o inspekci práce Tabulka číslo 7 Ochrana zdraví, hygiena práce, pracovní úrazy Právní předpis Zákon č. 258/2000 Sb. Zákon č. 356/2003 Sb. Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Nařízení vlády č. 494/2001 Sb. Název právního předpisu O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (z.č. 392/2005 Sb.) O chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování OOPP O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů Kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci Kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu 18

19 Rekonstrukce školní kuchyně Tabulka číslo 8 Stroje a zařízení Právní předpis Nař. vlády č. 378/2001 Sb. Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. Název právního předpisu Kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, ve znění pozdějších předpisů Kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění pozdějších předpisů Tabulka číslo 9 Požární ochrana Právní předpis Zákon č. 133/1985 Sb. Zákon č. 59/2006 Sb. Vyhláška č. 87/2000 Sb. Vyhláška č. 246/2001 Sb. Vyhláška č. 23/2008 Sb. ČSN ČSN ČSN Název právního předpisu O požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů O prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů Kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách O stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru O technických podmínkách požární ochrany stavby Požární bezpečnost staveb Nevýrobní objekty Požární bezpečnost staveb Výrobní objekty Požární bezpečnost Změny staveb Tabulka číslo 10 Vyhrazená a jiná technická zařízení (základní právní předpisy) Právní předpis Zákon č. 458/2000 Sb. Vyhláška č. 50/1978 Sb. Nařízení vlády č. 352/2000 Sb. Vyhláška č. 19/1979 Sb. Vyhláška č. 20/1979 Sb. Vyhláška č. 21/1979 Sb. Název právního předpisu Energetický zákon O odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů O kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení Kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé požadavky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů Kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů Kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů 19

20 Rekonstrukce školní kuchyně Právní předpis a ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ISO Název právního předpisu Elektrotechnické předpisy. El. zařízení na stavbách a demolicích Elektrotechnické předpisy. Zařízení pro venkovní osvětlení Revize a kontroly el. ručního nářadí během používání Jeřáby. Všeobecné zásady Tabulka číslo 11 Stavebnictví, stavby, stavební práce Právní předpis a ČSN Vyhláška č. 30/2001 Sb. Zákon č. 13/1997 Sb. Zákon č. 361/2000 Sb. Název právního předpisu Kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů O pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů O silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 183/2006 Sb. Zákon č. 360/1992 Sb. Zákon č. 309/2006 Sb. nař. vl. č. 362/2005 Sb. O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) O výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů Kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky nař. vl. č. 101/2005 Sb. O podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí nař. vl. č. 378/2001 Sb. nař. vl. č. 168/2002 Sb. nař. vl. č. 11/2002 Sb. Kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí Kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky Kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění nař. vl. č. 405/2004 Sb. nař. vl. č. 361/2007 Sb. Kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci Nař. vl. č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích nař. vl. č. 148/2006 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 20

21 Rekonstrukce školní kuchyně Příloha č. 4 Záznam o seznámení s plánem bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi (Rekonstrukce pobočky KB, Lipník nad Bečvou) Níže uvedené osoby potvrzují svým podpisem převzetí tohoto Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi Rekonstrukce školní kuchyně ze dne (střední zdravotnická škola a vyšší odborná zdravotnická škola, 1. Máje 11, Ostrava- Mariánské Hory) vedeného pod zn. 09/2015 a seznámení s jeho obsahem (včetně příloh č. 1, č. 2. č. 3 a č. 4 tohoto PB. Odpovědní zástupci zhotovitelů se zavazují seznámit své podřízené a subdodavatele s obsahem tohoto PB před jejich vstupem na staveniště. Seznámené osoby svým podpisem potvrzují, že seznámení s uvedeným Plánem BOZP na staveništi porozuměli a budou se jím řídit. Tabulka číslo 12 Přehled osob seznámených s obsahem tohoto Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi Datum Jméno, příjmení Název společnosti Podpis Seznámení provedl. dne., podpis.. 21

Strana: 1 ze 5 Vydání: 1 www.vysplan.cz

Strana: 1 ze 5 Vydání: 1 www.vysplan.cz A1-PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI strana 1 Příloha č. 3 Přehled právních předpisů Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují

Více

Schválil: Platnost od: Zpracoval:

Schválil: Platnost od: Zpracoval: OSNOVA ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENA PRÁCE Schválil: V dne: Platnost od: Zpracoval:.. I. OSNOVA ŠKOLENÍ Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP) a stálé zlepšování pracovního prostředí

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ VEDOUCÍ PRACOVNÍCI

Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ VEDOUCÍ PRACOVNÍCI Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 Příloha č.2. OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ Činnosti / Profese: VEDOUCÍ PRACOVNÍCI Seznam obecně závazných právních předpisů, norem a vlastních vydaných dokumentů

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2011

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2011 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2011 Vstupní školení z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Pro zajištění

Více

LEGISLATIVA PRO BAZÉNY, SOLÁRIA A WELLNESS

LEGISLATIVA PRO BAZÉNY, SOLÁRIA A WELLNESS LEGISLATIVA PRO BAZÉNY, SOLÁRIA A WELLNESS 1. Základní předpisy ve stavebnictví Zák. 183/2006 Sb. Zák. o územním plánování a stavebním řádu Stavební zákon ve znění pozdějších předpisů(zák. 68/2007Sb.,Zák.191/2008

Více

DSP ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY PLÁN BOZP. Projektant: MS-projekce s.r.o., Erbenova 509/5, 703 00 OSTRAVA-VÍTKOVICE

DSP ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY PLÁN BOZP. Projektant: MS-projekce s.r.o., Erbenova 509/5, 703 00 OSTRAVA-VÍTKOVICE VÝMĚNA OKEN A VSTUPNÍCH DVEŘÍ ul. Chelčického č.p. 691/8, Ostrava-Moravská Ostrava DSP ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY PLÁN BOZP H Projektant: MS-projekce s.r.o., Erbenova 509/5, 703 00 OSTRAVA-VÍTKOVICE Vypracoval:

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY:

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E.1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ STAVENIŠTĚ: Staveniště se nachází v centrální části města Liberce na pozemcích p.č. 897/1 a 897/2 a je obklopeno stávající vesměs obytnou zástavbou.

Více

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ZÁKON č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb

Více

Organizace ROČNÍ PROVĚRKA BOZP NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem.

Organizace ROČNÍ PROVĚRKA BOZP NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Organizace NÁZEV PŘEDPISU ROČNÍ PROVĚRKA BOZP Zpracoval Schválil datum vydání datum účinnosti Prověrky bezpečnosti

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan BOZP 5 odpovědnost a povinnost zaměstnavatele

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan BOZP 5 odpovědnost a povinnost zaměstnavatele Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_DR_STR_09 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav

Více

STAVEBNÍ DENÍK A JEHO NÁLEŽITOSTI

STAVEBNÍ DENÍK A JEHO NÁLEŽITOSTI STAVEBNÍ DENÍK A JEHO NÁLEŽITOSTI Výňatek ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 157 stavebního zákona 1) Při

Více

Vodovod Vysoké Chvojno

Vodovod Vysoké Chvojno Stavba : Vodovod Vysoké Chvojno úpravna vody rekonstrukce Investor : Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. Projekt. stupeň : Dokumentace pro provedení stavby Zakázkové číslo: 652-13 Soubor : F.2.1.01.Technická

Více

V RÁMCI ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP

V RÁMCI ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP ÚPLNÝ SOUBOR ÚSTNÍCH OTÁZEK ÚSTNÍ ČÁST ZKOUŠKY V RÁMCI ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot OBSAH: 1. Požadavky na zajištění BOZP při provozu skladu pohonných hmot... 1.1 Základní povinnosti

Více

PÍSEMNÁ INFORMACE O RIZICÍCH PRO EXTERNÍ OSOBY zpracovaná na základě požadavků zákona č. 262/2006 Sb., 101, zákoníku práce, v platném znění

PÍSEMNÁ INFORMACE O RIZICÍCH PRO EXTERNÍ OSOBY zpracovaná na základě požadavků zákona č. 262/2006 Sb., 101, zákoníku práce, v platném znění PÍSEMNÁ INFORMACE O RIZICÍCH PRO EXTERNÍ OSOBY zpracovaná na základě požadavků zákona č. 262/2006 Sb., 101, zákoníku práce, v platném znění Společnosti skupiny VÍTKOVICE (dále jen "Společnost") informují

Více

Úvod do předmětu. Bezpečnost práce ve stavebnictví a ochrana životního prostředí

Úvod do předmětu. Bezpečnost práce ve stavebnictví a ochrana životního prostředí Fakulta stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba Úvod do předmětu Bezpečnost práce ve stavebnictví a ochrana životního prostředí 01 BOZP a životní

Více

Bezpečnost práce ve stavebnictví a ochrana životního prostředí. Povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců

Bezpečnost práce ve stavebnictví a ochrana životního prostředí. Povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců Fakulta stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba Bezpečnost práce ve stavebnictví a ochrana životního prostředí 02 Základní legislativa BOZP Povinnosti

Více

Manifold Group s.r.o. Mikulášské náměstí 17, 326 00 Plzeň PLÁN BOZP

Manifold Group s.r.o. Mikulášské náměstí 17, 326 00 Plzeň PLÁN BOZP Evidenční číslo: MGO140081 Číslo stavby: Manifold Group s.r.o. Mikulášské náměstí 17, 326 00 Plzeň PLÁN BOZP Paré číslo: Název stavby: KŘP Lbk - Česká Lípa, Arbesova čp 407 a 408 - rekonstrukce kotlové

Více

Dokumentace periodického školení vedoucích zaměstnanců BOZP 2009

Dokumentace periodického školení vedoucích zaměstnanců BOZP 2009 Dokumentace periodického školení vedoucích zaměstnanců BOZP 2009 Datum školení Čas školení Školil Středisko 25.3.2009 3 hodiny Petr Deraha certifikovaný specialista BOZP vedoucí Školení zaměstnanců 2009

Více

Vydání č. 1 (07/07) Strana: 1/11 OTÁZKY K ÚSTNÍMU POHOVORU

Vydání č. 1 (07/07) Strana: 1/11 OTÁZKY K ÚSTNÍMU POHOVORU Strana: 1/11 1. Rozsah Rozsah ověřovaných znalostí je zpracován pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle přílohy 1 nařízení vlády č. 592/2006 Sb. a) znalost právních

Více

BEZPEČNOST PRÁCE VE STAVEBNICTVÍ

BEZPEČNOST PRÁCE VE STAVEBNICTVÍ BEZPEČNOST PRÁCE VE STAVEBNICTVÍ Obsah strana Úvod 3 1. Státní úřad inspekce práce 3 2. Předvýrobní příprava staveb 3 3. Základní povinnosti zhotovitelů stavebních prací 3 4. Pracoviště s nebezpečím pádu

Více

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Jméno a příjmení Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Pracovní zařazení Datum: Zakroužkujte odpověď, o níž se domníváte, že je správná. 1. Evidenci o všech pracovních úrazech musí

Více

VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV)

VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV) VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV) 1.vydání 2014 Obsah seznam vzorů Volně dostupný obsah Obsah dostupný po uhrazení publikace Úvod Může Dokumentaci o ochraně před výbuchem, ve smyslu nařízení

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace smluvní vzor objednatele Schválen č. j.: 9112/12-OP STAVEBNÍ DENÍK

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace smluvní vzor objednatele Schválen č. j.: 9112/12-OP STAVEBNÍ DENÍK Správa železniční dopravní cesty, státní organizace smluvní vzor objednatele Schválen č. j.: 9112/12-OP STAVEBNÍ DENÍK (údržba a opravy staveb státních drah) Název stavby (díla) / dle SoD/:......... Správa

Více

Výměna oken v místnostech s otevřenými ohništi nebo instalovanými spotřebiči paliv

Výměna oken v místnostech s otevřenými ohništi nebo instalovanými spotřebiči paliv Výměna oken v místnostech s otevřenými ohništi nebo instalovanými spotřebiči paliv u staveb pro bydlení a pro rodinnou rekreaci metodická pomůcka Ministerstva pro místní rozvoj Obsah 1. Úvod 2 2. Základní

Více

I. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ PODLE VYHLÁŠKY MV ČR Č. 246/2001 SB.

I. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ PODLE VYHLÁŠKY MV ČR Č. 246/2001 SB. TEMATICKÝ PLÁN A ČASOVÝ ROZVRH ŠKOLENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY Schválil:.. V dne:. Platnost od: Zpracoval: I. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ PODLE VYHLÁŠKY MV ČR Č. 246/2001 SB. Příčiny požárů

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 75.160.10 2007 Tuhá paliva - Skladování Leden ČSN 44 1315 Solid mineral fuels - Storage Combustible minéraux solides - Entreposage Feste Brennstoffe - Lagerung Nahrazení předchozích

Více

Organizace MÍSTNÍ PROVOZNÍ ŘÁD SKLADŮ

Organizace MÍSTNÍ PROVOZNÍ ŘÁD SKLADŮ Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Organizace Název předpisu MÍSTNÍ PROVOZNÍ ŘÁD SKLADŮ Zpracoval za Schválil za datum vydání datum účinnosti 1. ÚČEL

Více

Mladí lidé a bezpečná práce bez úrazů

Mladí lidé a bezpečná práce bez úrazů Mladí lidé a bezpečná práce bez úrazů MLADÍ LIDÉ jsou nezkušení a nezralí, nejsou si vědomi rizik, nemají dostatečnou odbornou způsobilost a vzdělání; nejsou si vědomi svých povinností a práv a povinností

Více

201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu Vláda nařizuje k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006

Více

Dokumentace periodického školení zaměstnanců BOZP 2009

Dokumentace periodického školení zaměstnanců BOZP 2009 Dokumentace periodického školení zaměstnanců BOZP 2009 školení Čas školení Školil Středisko Dle prez.listiny 3 hodiny Dle prez.listiny Školení zaměstnanců 2009 Strana 1 (celkem 10) Aktualizace 01/2009

Více

OBSAH SEZNAM POUŽÍVANÝCH ZKRATEK... 16 1. ÚVOD... 17 2. PÉČE O BOZP JAKO SOUČÁST ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ A ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PRA VI DLA...19 2.1 Význam BOZP a její místo v řízení... 19 2.2 Struktura BOZP...22

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

STAVBA: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA ÚPRAVU POVRCHU UL. ZÁMECKÉ ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY číslo zakázky: 13008 DOS 05/2013

STAVBA: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA ÚPRAVU POVRCHU UL. ZÁMECKÉ ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY číslo zakázky: 13008 DOS 05/2013 E. 1. a Charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho odvodnění Staveniště je určeno základní náplní stavby a tou je oprava a zpevnění ploch, které budou využívány jako silniční komunikace.

Více

Kanalizace a ČOV Zdíkov

Kanalizace a ČOV Zdíkov Kanalizace a ČOV Zdíkov E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Vypracoval Zodpovědný projektant Ing. Igor Kasalický Ing. Martina Hřebeková Jan Věneček Investor : Obec Zdíkov, Zdíkov 215, 384 72 Zdíkov IČO 00250872

Více

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ GREGOR CZ PROJEKCE A INŽENÝRSKÉ PRÁCE INŽENÝRING A DOTAČNÍ MANAGEMENT REALIZACE STAVEB Tel.: 566 620 215, e-mail: projekce@irgzr.cz DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ BEZPEČNÝ CHODNÍK BENÁTKY PD E. ZÁSADY

Více

ZÁZNAM O ÚRAZU. 2. Datum narození: 3. Státní občanství: 4. Druh práce (KZAM): 5. Činnost, při které k úrazu došlo d) :

ZÁZNAM O ÚRAZU. 2. Datum narození: 3. Státní občanství: 4. Druh práce (KZAM): 5. Činnost, při které k úrazu došlo d) : ZÁZNAM O ÚRAZU hospitalizací delší než 5 dnů Evidenční číslo záznamu a) : Evidenční číslo zaměstnavatele b) : A. Údaje o zaměstnavateli, u kterého je úrazem postižený zaměstnanec v základním pracovněprávním

Více

Elektrická zařízení. Povinnosti zhotovitele el. zařízení:

Elektrická zařízení. Povinnosti zhotovitele el. zařízení: 4 Elektrická zařízení Obr. 1 Elektrická zařízení musí být odborně navržena a vyrobena. Před uvedením el. zařízení do provozu musí být provedeny předepsané zkoušky a revize, aby se prověřila jeho správná

Více

Objednatel stavby Název investora: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha Adresa investora: Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4

Objednatel stavby Název investora: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha Adresa investora: Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Silniční okruh kolem Prahy, Jihozápadní segment, úsek č. 512 D1 Jesenice Vestec Název objektu: SO 173 - Dopravní opatření během výstavby jiná

Více

IV. Projektování a výstavba zařízení veřejného osvětlení. 1. Předpisy pro projektování a výstavbu

IV. Projektování a výstavba zařízení veřejného osvětlení. 1. Předpisy pro projektování a výstavbu IV. Projektování a výstavba zařízení veřejného osvětlení 1. Předpisy pro projektování a výstavbu Veškerá činnost probíhající v rámci územního řízení musí být v souladu s obecně platnými právními předpisy,

Více

VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 4, 5 a 6 ŠLUKNOV SMETANOVA

VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 4, 5 a 6 ŠLUKNOV SMETANOVA TECHNICKÁ ZPRÁVA VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 4, 5 a 6 ŠLUKNOV SMETANOVA Investor : Město Šluknov Nám. Míru 1 407 77 Šluknov Zodp. projektant: Ing. Jiří Cobl Vypracoval : Jan Peryn Datum : Březen 2014 Zakázka

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 2013 ISBN 978-80-7421-069-3

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 2013 ISBN 978-80-7421-069-3 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 2013 ISBN 978-80-7421-069-3 2 Obsah Úvod str. 5 Pojmy str. 6 Otázky a odpovědi str. 8 Činnosti koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby str. 17 Činnosti

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Ing. Milan Šmíd, Bazény a wellness s.r.o. projektový ateliér Mnoho z nás vyskytuje v pozici, že má na starosti jednoho a více podřízených. V tomto případě je

Více

Fakulta stavební ské Technické univerzity Ostrava 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba. Průř. mové okruhy ke zkoušce z technické praxe. č..

Fakulta stavební ské Technické univerzity Ostrava 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba. Průř. mové okruhy ke zkoušce z technické praxe. č.. Fakulta stavební Vysoké školy báňskb ské Technické univerzity Ostrava 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba Průř ůřezové problémov mové okruhy ke zkoušce konkretizované na příkladech p z technické praxe

Více

1. Účel a platnost. Směrnice BOZP pro stavby. Obsah: 1. Účel a platnost...1. 2. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců

1. Účel a platnost. Směrnice BOZP pro stavby. Obsah: 1. Účel a platnost...1. 2. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců Obsah: 1. Účel a platnost...1 2. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců...1 3. Školení...2 4. Osobní ochranné pracovní prostředky...3 5. Chronologický postup při zajišťování bezpečnosti stavebních

Více

AKTUALIZACE 02/2014 E.3. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje KOTEROVSKÁ 162, 326 00 PLZEŇ

AKTUALIZACE 02/2014 E.3. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje KOTEROVSKÁ 162, 326 00 PLZEŇ AKTUALIZACE 02/2014 Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje KOTEROVSKÁ 162, 326 00 PLZEŇ Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň Parková 1205/11 326 00 Plzeň Vypracoval Ing. Z. Porkát

Více

Zadávací dokumentace PC2- Instalace plynové spalovací turbíny a úprava kotelny ZÁSADY BEZPEČNOSTI

Zadávací dokumentace PC2- Instalace plynové spalovací turbíny a úprava kotelny ZÁSADY BEZPEČNOSTI Příloha E2 ZÁSADY BEZPEČNOSTI Dodavatel, nájemce či jinak ve smlouvě/objednávce uvedená osoba se zavazuje při plnění závazků v TAMERO. sledovat aktuální stav předpisů souvisejících s náplní jeho činností

Více

Práce ve výškách a nad volnou hloubkou

Práce ve výškách a nad volnou hloubkou Práce ve výškách a nad volnou hloubkou Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Pracoviště, kde hrozí riziko pádu zaměstnanců z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí Pracoviště a přístupové komunikace

Více

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899 Obsah: 1. Identifikační údaje... 2 2. Popis staveniště... 2 3. Sítě technické infrastruktury... 3 4. Napojení staveniště... 3 5. Bezpečnost a ochrana zdraví třetích osob... 3 6. Řešení zařízení staveniště

Více

1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ. Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5 000 000 Kč bez DPH.

1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ. Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5 000 000 Kč bez DPH. Příloha č. 10 Část 1: Rekvalifikační kurzy v oblasti manipulačních vozíků rozsah bez zkoušek 1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5

Více

ZÁKLADNÍ POVINNOSTI BOZP V POTRAVINÁŘSKÉM PROVOZE

ZÁKLADNÍ POVINNOSTI BOZP V POTRAVINÁŘSKÉM PROVOZE ZÁKLADNÍ POVINNOSTI BOZP V POTRAVINÁŘSKÉM PROVOZE POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE Odpovědnost za oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) ve firmě mají všichni vedoucí zaměstnanci na všech stupních

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA OBJEKTU DPS Č.P. 1093, ŠLUKNOV

TECHNICKÁ ZPRÁVA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA OBJEKTU DPS Č.P. 1093, ŠLUKNOV TECHNICKÁ ZPRÁVA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA OBJEKTU DPS Č.P. 1093, ŠLUKNOV Investor : Město Šluknov nám. Míru 1 407 77 Šluknov Zodp. projektant : Ing. Jiří Cobl Vypracoval : Martin Rousek Datum : květen 2014

Více

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích ZÁKON ze dne 23. května 2006, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany

Více

REGISTR RIZIK REGISTR RIZIK - STAVBA BOURACÍ PRÁCE. společnost: Zpracoval: Podpis: Datum: Schválil: Podpis: Datum:

REGISTR RIZIK REGISTR RIZIK - STAVBA BOURACÍ PRÁCE. společnost: Zpracoval: Podpis: Datum: Schválil: Podpis: Datum: REGISTR RIZIK - hodnocení rizik možného ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců včetně identifikace nebezpečí, hodnocení a řízení rizik pro: STAVBA BOURACÍ PRÁCE společnost: Hřbitovní 15, 312 00 Plzeň

Více

PROFIL PŘEDPISU: Na straně (od-do): 3789-3797 Rozeslána dne: 22. června 2006. Datum přijetí: 23. května 2006 Datum účinnosti od: 1.

PROFIL PŘEDPISU: Na straně (od-do): 3789-3797 Rozeslána dne: 22. června 2006. Datum přijetí: 23. května 2006 Datum účinnosti od: 1. Ročník 2006 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ZÁKONÍK PRÁCE. ZÁKON Č. 262/2006 Sb.

Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ZÁKONÍK PRÁCE. ZÁKON Č. 262/2006 Sb. Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ZÁKONÍK PRÁCE ZÁKON Č. 262/2006 Sb. Ostrava, leden 2007 Ing. Ctirad Koudelka Zákon č. 262/2006 Sb. (Zákoník

Více

Rizika vyskytující se ve společnosti Letiště Ostrava, a.s.

Rizika vyskytující se ve společnosti Letiště Ostrava, a.s. Povinnosti zaměstnanců externích organizací pohybujících se v areálu společnosti Letiště Ostrava, a.s. I. Požadavky na zajištění BOZP: 1. seznámit se s místem provádění prací, s místními podmínkami a seznámit

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_DR_STR_08 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav

Více

TABULKOVÝ PŘEHLED PROHLÍDEK PODLE VĚKU

TABULKOVÝ PŘEHLED PROHLÍDEK PODLE VĚKU ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL NA PRACOVNÍCH CESTÁCH V materiálu předkládáme několik užitečných informací v souvislosti s řízením motorových vozidel na pracovních cestách. Najdete v něm výklad k řadě právních

Více

SOUBOR OTÁZEK K PÍSEMNÉ ČÁSTI ZKOUŠKY

SOUBOR OTÁZEK K PÍSEMNÉ ČÁSTI ZKOUŠKY SOUBOR OTÁZEK K PÍSEMNÉ ČÁSTI ZKOUŠKY z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik Tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti EURO CERT CZ, a.s. Jakékoliv šíření lze provádět jen

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno SEZNÁMENÍ STUDENTŮ S PŘEDPISY V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 1) Požární ochrana V souladu se zákonem č.133/85 Sb. o požární ochraně, v platném znění, studenti jsou k

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu

Důvod a způsob založení povinného subjektu Důvod a způsob založení povinného subjektu Výňatek ze zákona zákona č. 251/2005 Sb.: 3 (1) Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností vyplývajících z a) právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům,

Více

Rukověť bezpečnosti práce vedoucího zaměstnance. Část 3.: Kontrolní činnost a postihy za nezajištění BOZP

Rukověť bezpečnosti práce vedoucího zaměstnance. Část 3.: Kontrolní činnost a postihy za nezajištění BOZP Rukověť bezpečnosti práce vedoucího zaměstnance Část 3.: Kontrolní činnost a postihy za nezajištění BOZP Tomáš Neugebauer 2014 Interní kontrolní činnost zaměstnavatele Na základě ustanovení 102 odst. 3

Více

OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ. stavby terénních úprav zařízení. Věc:

OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ. stavby terénních úprav zařízení. Věc: Příloha č. 7 k vyhlášce č. 526/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:. Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad Ulice: náměstí T.G.Masaryka 89 (sídlo Bratrská 358-zámek) PSČ, obec: 751 31 Lipník nad

Více

ZÁZNAM O ÚRAZU. A. Údaje o zaměstnavateli, u kterého je úrazem postižený zaměstnanec v základním pracovněprávním vztahu: 1. IČO:

ZÁZNAM O ÚRAZU. A. Údaje o zaměstnavateli, u kterého je úrazem postižený zaměstnanec v základním pracovněprávním vztahu: 1. IČO: ZÁZNAM O ÚRAZU Evidenční číslo záznamu a): smrtelném s hospitalizací delší než 5 dnů bez pracovní neschopnosti ostatním Evidenční číslo zaměstnavatele b): A. Údaje o zaměstnavateli, u kterého je úrazem

Více

SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ

SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ Základní škola a Mateřská škola Doudleby Doudleby 2, 370 07 České Budějovice IČ 75000849 Směrnice 25 SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ Povinnosti naší organizace na úseku požární ochrany jsou dány zejména těmito

Více

309/2006 Sb. ZÁKON ze dne 23. května 2006, ČÁST PRVNÍ DALŠÍ POŽADAVKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH

309/2006 Sb. ZÁKON ze dne 23. května 2006, ČÁST PRVNÍ DALŠÍ POŽADAVKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH Obsah a text 309/2006 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 28.12.2009 309/2006 Sb. ZÁKON ze dne 23. května 2006, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.24 Zateplování budov minerálními deskami

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2012 V Praze dne 4. prosince 2012 Částka: 52 O B S A H: Část I. 52. Pokyn generálního ředitele

Více

ČÁST PRVNÍ Další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích

ČÁST PRVNÍ Další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 309/2006 Sb. ZÁKON ze dne 23. května 2006, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti

Více

ČÁST PÁTÁ Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. HLAVA I Předcházení ohrožení života a zdraví při práci

ČÁST PÁTÁ Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. HLAVA I Předcházení ohrožení života a zdraví při práci ČÁST PÁTÁ Bezpečnost a ochrana zdraví při práci HLAVA I Předcházení ohrožení života a zdraví při práci 101 (1) Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem

Více

UCJF - školení zaměstnanců z BOZP

UCJF - školení zaměstnanců z BOZP UCJF - školení zaměstnanců z BOZP Důležité právní předpisy Povinnosti zaměstnavatele Práva zaměstnanců Povinnosti zaměstnanců Vnitřní předpis BOZP na MFF ÚČJF - Vyhodnocená rizika Vyhodnocená rizika -

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 Srpen 2014 ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách Projektování a montáž Heating systems in buildings Design and installation Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

Práce ve výškách. Práce ve výškách

Práce ve výškách. Práce ve výškách 1 Práce ve výškách Práce ve výškách Před zahájením prací ve výškách musíme: Určit způsob a druh zajištění proti pádu na všech místech práce a komunikacích, pokud leží ve výšce 1,5 m nad okolní úrovní (kolektivní

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

Podmínky spolupráce dodavatele s právnickou osobou

Podmínky spolupráce dodavatele s právnickou osobou MINISTERSTVO FINANCÍ ČR PID: MFCR4XPEGF-02 Doručeno: 04.12.2014 Listu: 3 Druh: PŘÍLOHA Příloha č. 6 Podmínky spolupráce dodavatele s právnickou osobou Název nabyvatele: IČ: DIČ: Spisová značka: sídlo:

Více

BEZPEČNOSTNÍ TABULKY

BEZPEČNOSTNÍ TABULKY BEZPEČNOSTNÍ TABULKY Od prvního ledna roku 2003 musí být podle vl.nař.č. 11/2002 Sb. informativní značky pro únik a evakuaci osob a značky překážek na únikových cestách viditelné a rozpoznatelné i při

Více

... ... Druh vedení/is ( kanalizace*, voda*, plyn*, el. vedení*, jiný druh vedení *:...

... ... Druh vedení/is ( kanalizace*, voda*, plyn*, el. vedení*, jiný druh vedení *:... Obec / městys.. Žádost o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace pro dočasné užití pro umísťování zařízení staveniště..., pro provádění stavebních prací ( doporučený tiskopis formulář ) * ) nehodící

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2013. Místní provozní bezpečnostní předpis pro provozování dopravy osobními vozidly

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2013. Místní provozní bezpečnostní předpis pro provozování dopravy osobními vozidly Městský úřad Frýdlant n. Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2013 Místní provozní bezpečnostní předpis pro provozování dopravy osobními vozidly pro zajištění bezpečnosti

Více

VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 683 V UL. T.G. MASARYKA, ŠLUKNOV

VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 683 V UL. T.G. MASARYKA, ŠLUKNOV TECHNICKÁ ZPRÁVA... VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 683 V UL. T.G. MASARYKA, ŠLUKNOV... Investor Zodp. projektant Vypracoval Město Šluknov Nám. Míru 1 407 77 Šluknov Ing. Jiří Cobl Martin Rousek Datum březen

Více

Organizační směrnice č. 2/2007

Organizační směrnice č. 2/2007 Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92 Organizační směrnice č. 2/2007 ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ (STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE) Místo stavby: Stavebník: 1. máje 11, 709

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Pv - 2. stupeň 1 / 9

Pv - 2. stupeň 1 / 9 Pracovní výchova Školní výstupy Žák by měl Práce s technickými materiály seznámit se se základními vlastnostmi materiálu, nástrojů a pracovních postupů vybírat s pomocí učitele správný materiál, pracovní

Více

Záznam o průběhu zkoušky

Záznam o průběhu zkoušky Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Strojní zámečník; Provozní zámečník a montér;

Více

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. page Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce fyzická osoba = FO; právnická osoba = PO Pokuta za přestupek (fyzické osoby) nebo správní

Více

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o.,

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o., A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Františka 2.01 A PRŮVODNÍ ZPRÁVA - 1 z 8 OBSAH: A.1 Identifikační údaje... 3 A.1.1 Údaje o stavbě... 3 A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi... 3 A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace...

Více

ᆷ勗 a pa. č. ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗 a ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗 ᆷ南, p. č. ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南,ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 p ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南,ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南, ᆷ南 ᆷ南, ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南p ᒇ咷 p j ᆷ南 ᆷ南 D ᆷ南ᆷ南 p p l Z p.p j ᆷ南 ᆷ南 g. ᆷ南 l N ᆷ南, Čᆷ南ᒇ咷ᆷ南ᒇ咷 ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᒇ咷ᆷ南ᆷ南

Více

Směrnice ředitele č. / 2011

Směrnice ředitele č. / 2011 ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE PRAHA Ev. č.: / 2011 - ÚVN V Praze dne. července 2011 Výtisk číslo: Počet listů: Přílohy neutajované: / Schvaluji: ředitel Ústřední vojenské nemocnice Praha plukovník prof.

Více

OBSAH: A) KANALIZACE

OBSAH: A) KANALIZACE OBSAH: A) KANALIZACE 1 Úvod: 1 Technické řešení: 1 Materiál: 2 Výpočet odtokových množství : 2 Provádění a uvedení do provozu 3 Předpisy a POV 3 B) VODOVOD 3 Úvod: 3 Technické řešení: 4 Materiál: 4 Výpočet

Více

Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podnikové kolektivní smlouvě

Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podnikové kolektivní smlouvě Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podnikové kolektivní smlouvě I. Formy spolupráce mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací Zaměstnavatel: - bezplatně poskytne odborové organizaci místnost

Více

Řízení výroby a poskytování služeb

Řízení výroby a poskytování služeb datum platnosti: 1/2/2011 výtisk číslo: 1 vydání: 1. nahrazuje: jméno funkce datum podpis Zpracoval: Eva Klierová PVIS manažer projektu 1/2/2011 Schválil: Jozef Dírer prokurista 1/2/2011 Rozdělovník výtisků

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-7/PO-OVL-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 5 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_11_PRACOVNÍ PRÁVO II_P1-2 Číslo projektu: CZ

Více

PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ

PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_PRA0103.docx

Více

Smluvní podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí na staveništi z 5.

Smluvní podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí na staveništi z 5. Smluvní podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí na staveništi z 5. září 2014 I. Předmět úpravy 1. Odkazem na tyto podmínky se určuje část obsahu smlouvy

Více

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace, Osvoboditelů 380, 440 58 Louny, IČ: 144 51 042

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace, Osvoboditelů 380, 440 58 Louny, IČ: 144 51 042 c) Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace, Osvoboditelů 380, 440 58 Louny, IČ: 144 51 042 Pokyn k úrazům žáků, informace o průběžném rozboru

Více

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb.

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. 174/1968 Sb. ZÁKON ze dne 20.prosince 1968 o státním odborném dozoru nad bezpečností práce Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. Změna: 47/1994 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 124/2000 Sb. Změna: 151/2002

Více