PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI (zpracovaný v návaznosti na požadavek 15 zákona č. 309/2006 Sb.)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI (zpracovaný v návaznosti na požadavek 15 zákona č. 309/2006 Sb.)"

Transkript

1 Rekonstrukce školní kuchyně PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI (zpracovaný v návaznosti na požadavek 15 zákona č. 309/2006 Sb.) NÁZEV STAVBY: Rekonstrukce školní kuchyně KOORDINÁTOR BOZP: DANIEL HANZELKA (Č. OSV.: ITI/429/KOO/2015 Datum: Podpis:

2 0 PŘEHLED POUŽITÝCH POJMŮ, ZKRATEK A PŘÍLOH ÚVOD Cíl a předmět ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ Charakteristika stavby Základní údaje o stavbě ODPOVĚDNOSTI A POVINNOSTI V OBLASTI BOZP NA STAVENIŠTI Závaznost Odpovědnost Základní povinnosti ORGANIZAČNÍ A ČASOVÁ OPATŘENÍ K ZAJIŠTĚNÍ BOZP STAVBY; ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA ZAJIŠTĚNÍ STAVENIŠTĚ ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA ZAJIŠTĚNÍ BOZP NA STAVENIŠTI Základní ustanovení Základní povinnosti odpovědných osob generálního dodavatele stavby a subdodavatelů Základní povinnosti zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných v oblasti BOZP Zakázané činnosti RIZIKA PRÁCE A ČINNOSTÍ Práce vystavující zaměstnance zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví Další rizikové práce a činnosti Bourací práce Práce ve výškách Zednické práce Montážní/demontážní práce Dlaždické a obkladačské práce Práce s el. zařízením Práce na žebřících Souběh prací BOZP PŘI PROVOZU A POUŽÍVÁNÍ STROJŮ A NÁŘADÍ ZPŮSOBILOST ZAMĚSTNANCŮ KONTROLNÍ ČINNOST Zhotovitelé stavebních prací ZÁVĚR

3 0 PŘEHLED POUŽITÝCH POJMŮ, ZKRATEK A PŘÍLOH Tabulka číslo 1 Přehled použitých pojmů Pojem Generální dodavatel stavby Staveniště/stavba Plán bezpečnosti; Plán Zadavatel stavby (stavebník) Zaměstnavatel Zhotovitel Význam Vybraný dodavatel stavby Rekonstrukce školní kuchyně (střední zdravotnická škola a a vyšší odborná zdravotnická škola, 1.máje 11, Ostrav - Mariánské Hory Plán bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi Rekonstrukce pobočky KB, Lipník nad Bečvou Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace, Jeremenkova 754/2, Ostrava-Vítkovice Příslušný zaměstnavatel zaměstnanců vykonávající stavební práce (generální dodavatel stavby nebo subdodavatelé) Zhotovitel prováděných prací a činností na staveništi Tabulka číslo 2 Zkratka BOZP PB PD PO Přehled použitých zkratek Význam Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi Projektová dokumentace stavby Požární ochrana Tabulka číslo 3 Zkratka Příloha č. 1 Příloha č. 2 Příloha č. 3 Příloha č. 4 Přehled příloh Význam Informace o základních rizicích stavby Situační nákres Přehled právních předpisů v oblasti BOZP vztahujících se ke stavbě Záznam o seznámení s Plánem BOZP na staveništi 3

4 1 ÚVOD Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále také PB ) je zpracován pro stavbu Rekonstrukce školní kuchyně, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná zdravotnická škola. 1.máje 11, Ostrava - Mariánské Hory. Při zpracování PB bylo vycházeno z projektové dokumentace z 07/2015 zpracované Ing. Pavlem Novákem. 1.1 CÍL A PŘEDMĚT Hlavním cílem a účelem Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi je stanovit bližší požadavky na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce a další povinnosti k vytváření pracovních podmínek, které umožní bezpečný výkon činností při realizaci stavby. Za dodržování komplexních pravidel BOZP při prováděných prací odpovídá vždy zhotovitel daných prací. 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 2.1 CHARAKTERISTIKA STAVBY Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vnitřních prostor školní kuchyně viz projektová dokumentace stavby. 2.2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ Tabulka číslo 4 Název stavby: Místo stavby: Druh stavby: Zadavatel: Základní údaje o stavbě Rekonstrukce školní kuchyně Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná zdravotnická škola. 1. máje 11, Ostrava - Mariánské Hory Rekonstrukce objektu Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace, Jeremenkova 754/2, Ostrava-Vítkovice 4

5 3 ODPOVĚDNOSTI A POVINNOSTI V OBLASTI BOZP NA STAVENIŠTI 3.1 ZÁVAZNOST Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci n staveništi je pro všechny zhotovitele prací a jiné osoby vyskytující se na staveništi závazný. 3.2 ODPOVĚDNOST Zhotovitelé odpovídají za dodržování právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP při jimi prováděných pracích a to po celou dobu trvání stavby. Pracovníci na staveništi jsou povinni řídit se pokyny vedoucích zaměstnanců, stavbyvedoucího, osob zajišťujících technický dozor investora a dalších osob investora zastupujících. 3.3 ZÁKLADNÍ POVINNOSTI Zadavatel stavby (investor): Zadavatel stavby je povinen zejména: vyhodnotit, zda je v souladu s 14 zákona č. 309/2006 Sb.,o dalších podmínkách zajištění bezpečnosti práce, nutno zajistit činnost koordinátora BOZP stavby. S ohledem na rozsah stavby, předpokládanou dobu trvání stavby se činnost koordinátora BOZP stavby nepředpokládá, seznámit prokazatelně generálního dodavatele stavby s tímto Plánem BOZP na staveništi. Generální dodavatel stavby Generální dodavatel stavby je povinen zejména: realizovat stavbu v souladu s PD stavby, zajistit a dohlížet nad dodržováním ustanovení PB v rámci stavby, být přítomen seznámení s ustanovením Plánu BOZP stavby a seznámit s ustanovením PB své zaměstnance a odpovědné osoby všech subdodavatelů před vstupem na staveniště, zajistit vhodnou koordinaci souběhu prací stavby způsobem, který nepřinese ohrožení BOZP v rámci realizace stavby. Zejména se jedná o souběh jednotlivých stavebních prací na staveništi. 5

6 Zhotovitelé prací Zhotovitelé prací jsou povinni zejména: předávat stavbyvedoucímu generálního dodavatele stavby přehled rizik a rizikových faktorů, které se vyskytují při výkonu pracovních činností v daném pracovním prostředí stavby vždy v dostatečném předstihu před prvním zahájením prací a činností, být přítomen seznámení s ustanovením Plánu BOZP stavby/generálním dodavatelem stavby a seznámit s ustanovením PB své zaměstnance/své subdodavatele apod. před vstupem na stavbu, dodržovat ustanovení PB, informovat stavbyvedoucího stavby o všech skutečnostech, které zamezí plnění ustanovení PB a mohou vést k snížení BOZP na staveništi, plnit veškeré podmínky k zajištění BOZP při prováděných pracích. Za dodržení BOZP při realizaci prací odpovídá jejich zhotovitel. 4 ORGANIZAČNÍ A ČASOVÁ OPATŘENÍ K ZAJIŠTĚNÍ BOZP STAVBY; ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA ZAJIŠTĚNÍ STAVENIŠTĚ Generální dodavatel stavby zajistí zejména: uspořádání staveniště podle PD stavby, zajištění stavby proti vstupu nepovolaných fyzických osob na staveniště, označení hranice staveniště a všech vstupů na staveniště bezpečnostní značkou,,stavba - Zákaz vstupu nepovolaným osobám Termín: před zahájením stavby -trvale Zodpovídá: gen. dodavatel stavby provádění kontrol zabezpečení hranic staveniště min. v periodě 1 x denně Termín: 1 x denně Zodpovídá: generální dodavatel stavby předcházení rizikům: vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v jeho těsné blízkosti, Termín: trvale po dobu stavby Zodpovídá: generální dodavatel vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi (vlastních zaměstnanců a zhotovitelů, jejichž seznam mu byl předán), zpracování pracovních postupů realizací prací na stavbě a prokazatelné seznámení všech svých zaměstnanců a odpovědných zástupců subdodavatelů s těmito pracovními postupy. 6

7 Zhotovitelé působící na staveništi (generální dodavatel, subdodavatelé) jsou povinni zajistit zejména: dodržovat uspořádání staveniště podle příslušné a platné PD stavby (umístění staveniště, dostupnost, stanovení komunikací pro pohyb osob, a jiných zařízení souvisejících se stavbou apod.), zpracovat pracovní postupy pro prováděné činnosti a seznámit své zaměstnance/subdodavatele a generálního dodavatele stavby s těmito postupy, plnění požadavků BOZP při manipulaci a práci s materiálem, splnění požadavků na odbornou a zdravotní způsobilost fyzických osob konajících práce nebo jiné činnosti na staveništi, určení a úpravu ploch pro uskladnění, včetně požadavků na uskladnění nebezpečných látek, přípravků a materiálů, splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů, uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů, přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného postupu prací a s důrazem na zajištění BOZP, předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele mohou zdržovat na staveništi, předcházení rizikům vzájemného působení prací a činností stavby s provozem budovy a užíváním venkovních prostor v blízkosti objektu Termín: trvale po dobu stavby Zodpovídá: zhotovitel prací 5 ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA ZAJIŠTĚNÍ BOZP NA STAVENIŠTI 5.1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Základní organizační ustanovení: každý pracovník, který se podílí na přípravě, organizaci, řízení a provádění prací musí mít potřebné znalosti k zajištění BOZP. Zaměstnavatel je povinen všechny zaměstnance prokazatelně vyškolit z předpisů v oblasti BOZP, zacvičit a to v rozsahu potřebném pro prováděné práce. 7

8 5.2 ZÁKLADNÍ POVINNOSTI ODPOVĚDNÝCH OSOB GENERÁLNÍHO DODAVATELE STAVBY A SUBDODAVATELŮ Mezi základní povinnosti odpovědných osob generálního dodavatele stavby, subdodavatelů/zhotovitelů patří zejména: seznámit prokazatelně všechny své zaměstnance, kteří se s jeho vědomím vyskytují na stavbě s Plánem BOZP stavby, seznámit prokazatelně všechny pracovníky a osoby stavby s riziky na pracovišti, technologickými postupy apod., vybavit všechny podřízené pracovníky a osoby potřebnými OOPP před vstupem na stavbu, zajistit vedení evidence pracovníků a osob na staveništi, přerušit práce při nebezpečí vzniku havárie, úrazu či jiné mimořádné události, kontrolovat dodržování Plánu BOZP na staveništi, kontrolovat a plnit veškeré požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP a PO při prováděných pracích a činnostech na staveništi. 5.3 ZÁKLADNÍ POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A OSOB SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÝCH V OBLASTI BOZP Mezi základní povinnosti zaměstnanců zhotovitelů stavby a osob samostatně výdělečně činných patří zejména: provádět práce v souladu s technologickými postupy stavby, předat generálními dodavateli stavby přehled rizik prováděných činností, při zjištění nedostatků v oblasti BOZP informovat nadřízeného zaměstnance a stavbyvedoucího, používat při práci stanovená OOPP a další ochranná zařízení, dodržovat protipožární opatření při pracích se zvýšeným požárním nebezpečím, manipulaci s tepelnými spotřebiči, svařování, lepení apod., neprovádět činnosti, ke kterým nebyli vyškolení a nebo ke kterým nemají požadovanou odbornou a zdravotní způsobilost (lešenář, práce ve výškách, apod.), dodržovat požadavky právních a ostatních předpisů a požadavků výrobců v oblasti BOZP při provádění pracovních činností. 8

9 5.4 ZAKÁZANÉ ČINNOSTI Mezi základní zakázané činnosti zhotovitelů patří zejména: provádět práce, ke kterým osoba nemá odbornou a zdravotní způsobilost, odstraňovat nebo poškozovat bezpečnostní prostředky, OOPP, bezpečnostní a informační tabulky a ostatní technické vybavení a zařízení, zákaz práce pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek, odstraňovat bezpečnostní kryty nebo jiná zařízení určená k prevenci a ochraně před vznikem úrazů a mimořádných událostí, skladovat materiál a zařízení bez zajištění proti posunutí, rozvalení, pádu apod. porušovat technologické postupy realizace stavby. 6 RIZIKA PRÁCE A ČINNOSTÍ V této kapitole jsou definovány základní rizikové faktory při realizaci stavby a základní opatření k omezení jejich působení. 6.1 PRÁCE VYSTAVUJÍCÍ ZAMĚSTNANCE ZVÝŠENÉMU OHROŽENÍ ŽIVOTA NEBO POŠKOZENÍ ZDRAVÍ V rámci realizace stavby jsou zaměstnanci stavby ohroženi riziky vyplývajícími z montáže a demontáže těžkých konstrukčních stavebních dílů (kovových) určených pro trvalé zabudování do staveb demontáž dveřních křídel včetně zárubní. Stanovená opatření pro zhotovitele těchto prací k zajištění omezení působení uvedených rizikových prací: provádět práce jen zaměstnanci s příslušnou odborností v oblasti prováděných prací, zajistit instalaci zárubní na určená místa vhodným technickým řešením (nepřekračovat hmotnostní limity pro ruční manipulaci, zajistit vhodné a bezpečném manipulační prostory apod., zajistit dostatečné manipulační prostory pro prováděné práce, zajistit vybavení zaměstnanců potřebnými OOPP, dodržovat stanovená pravidla pro práce v ochranných pásmech inženýrských sítí, dodržovat veškerá další související právní a ostatní předpisy v oblasti BOZP při provádění prací. 9

10 6.2 DALŠÍ RIZIKOVÉ PRÁCE A ČINNOSTI BOURACÍ PRÁCE Zhotovitel bouracích prací zajistí zejména: před zahájením bouracích prací vymezení ohroženého prostoru vhodným způsobem a zajištění proti vstupu nepovolaných osob, odpojení všech dotčených inženýrských sítí z bouraných konstrukcí a zajištění jejích uzavíracích/vypínacích prvků proti náhodném zapnutí, dodržování pravidel BOZP při realizaci bouracích prací (zajištění stability stavby, dodržování pravidel BOZP při obsluze ručních nářadí apod., dodržování zákazu ruční manipulace s konstrukčními prvky, které jsou zatíženy; užívání OOPP, dodržování stanovených pravidel bouracích prací v ochranných pásmech inženýrských sítí apod.), provádění bouracích prací pouze zaměstnanci s adekvátní zdravotní a profesní způsobilostí, přizpůsobení technologického postupu bouracích prací skutečnostem, které byly zjištěny v průběhu prací, tak aby vždy byla zajištěna bezpečnost prováděných prací, stabilitu bourané konstrukce a dalších konstrukcí stavby při přerušení bouracích prací PRÁCE VE VÝŠKÁCH Zaměstnavatelé jsou povinni přijmout opatření k zajištění zabránění pádu zaměstnanců, sklouznutí, sesunutí, propadnutí apod. nebo k jejich bezpečnému zachycení. Zaměstnanci jsou povinni přijatá opatření plnit a dodržovat. Zhotovitel prací zajistí zejména: přijetí technických a organizačních opatření k zabránění pádu zaměstnanců z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich bezpečnému zachycení (dále jen "ochrana proti pádu") v souladu s přílušným právním předpisem 1 a zajistí jejich provádění na všech pracovištích stavby, pokud leží ve výšce nad 1,5 m nad okolní úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka přesahuje 1,5 m, ochranu proti pádu přednostně pomocí prostředků kolektivní ochrany, kterými jsou zejména technické konstrukce, například lešení,mobilní lešení, ochranná zábradlí a ohrazení, poklopy otvorů, 1 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., v platném znění 10

11 6.2.3 ZEDNICKÉ PRÁCE Zhotovitel zednických prací zajistí zejména: používání vhodných OOPP zaměstnanců při provádění zednických a souvisejících prací, před započetím zednických prací seznámení zaměstnanců s vedením instalací v rámci budovy a stanovení opatření k zajištění BOZP při práci v jejich blízkosti, křížení apod., volný a dostatečný pracovní prostor pro zednické práce (šířka min. 0,6 m), ochranu osob před nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, stabilitu zdiva a instalovaných konstrukčních částí, technologických zařízení apod MONTÁŽNÍ/DEMONTÁŽNÍ PRÁCE Zhotovitel montážních/demontážních prací zajistí zejména: provádění montážních/demontážních prací v souladu s pracovním postupem prací, bezpečné provádění montážních/demontážních prací bez ohrožení fyzických osob, technických vedení, konstrukcí apod. použití montážních a bezpečnostních pomůcek, které odpovídají svým účelem povaze prací (viz technologický postup) a splňují svým technickým stavem požadavky na bezpečné užívání dotyčných pomůcek, nástrojů, nářadí a přípravků, DLAŽDICKÉ A OBKLADAČSKÉ PRÁCE Zhotovitel dlaždických a obkladačských prací zajistí zejména: užívání vhodného a nepoškozeného nářadí při provádění prací, dodržování dostatečného manipulačního prostoru k provádění prací, dodržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky, užívání stanovených OOPP (ochrana zraku při broušení, strojním řezání, ochrana kolenního kloubu apod.), dodržování pravidel k zajištění BOZP při manipulaci s břemeny (dodržovat hmotnostní limity) PRÁCE S EL. ZAŘÍZENÍM Vzhledem k charakteru stavby jsou zde definovány pouze základní pravidla k zajištění BOZP při práci s el. zařízením. Zhotovitel prací zajistí zejména: práci na el. zařízení pouze zaměstnanci s odpovídající odbornou způsobilostí podle příslušných právních a ostatních předpisů, vyhovující stav el. zařízení a užívaných nástrojů, přístrojů a zařízení, dodržování všech příslušných předpisů k zajištění BOZP při práci s el. zařízeními a to i po opuštění pracoviště (ochrana před vznikem úrazu el. proudem, vzniku požáru nebo výbuchu apod.) 11

12 6.2.7 PRÁCE NA ŽEBŘÍCÍCH Zhotovitel prací zajistí zejména: vyhovující stav používaných žebříků, provádění jen nenáročných prací z žebříků bez použití těžkých nářadí apod., dostatečné manipulační prostory při práci na žebřících bez vzniku rizika zhození žebříku druhou osobou apod., bezpečné ustavení žebříků na rovném a pevném podkladu tak, aby nedošlo k jejich pádu např. sesunutím, rozevřením zborcením apod SOUBĚH PRACÍ Při realizaci stavby jsou zaměstnanci stavby vystavení možnému vzniku rizik z titulu souběhu: vzájemného působení pracovních činností prováděných na staveništi nebo v jeho těsné blízkosti. OPATŘENÍ K OMEZENÍ PŮSOBENÍ UVEDENÝCH RIZIK: vzhledem k uvedeným rizikům souběhu pracovních činností v rámci stavby, generální dodavatel stavby vyhotoví harmonogram stavby tak, aby rizika spojená se souběhem pracovních činností stavby byla na přijatelné úrovni, V průběhu stavby jednotliví zhotovitelé navzájem koordinují souběh prací tak, aby nedocházelo k vzájemnému ohrožení, vzniku úrazu zaměstnanců stavby i uživatelů objektu, technickým poruchám a haváriím. Vznikne-li možná kolize souběhu prací s ohrožením bezpečnosti osob je nutné vzájemně předem dohodnout taková opatření (posun prací; změna technologického postupu; organizační opatření apod.), aby k rizikům vzájemného ohrožení BOZP nedocházelo, nebo aby případná zbytková rizika byla stanovenými opatřeními snížena na přijatelnou míru. O vzniku možného ohrožení BOZP při souběhu prací jsou dodavatelé prací povinni v předstihu informovat o této skutečnosti stavbyvedoucího stavby. 12

13 7 BOZP PŘI PROVOZU A POUŽÍVÁNÍ STROJŮ A NÁŘADÍ Zhotovitel prací zajistí zejména: seznámení obsluhy stroje před jeho použitím na staveništi s místními provozními a pracovními podmínkami staveniště majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost půdy, přejezdů, uložení podzemních vedení technického vybavení, popřípadě jiných podzemních překážek, umístění nadzemních vedení a překážek, ochranná pásma apod., provoz a používání strojů a technických zařízení (dále jen "stroje"), nářadí a dopravních prostředků na staveništi v souladu se zvláštním právním předpisem 2 a dalšími požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, provoz a užívání strojů, technických zařízení, dopravních prostředků a nářadí užívaných zaměstnanci způsobem, který je vhodný pro práci v prostředí této stavby včetně zajištění: vybavení citovaného zařízení ochrannými prvky, které chrání život a zdraví zaměstnanců, vybavení citovaného zařízení způsobem, který odpovídá ergonomickým požadavkům a zamezí vystavení zaměstnanců nepříznivým faktorům pracovních podmínek, pravidelné údržby, kontroly a revizí strojů, technických zařízení, nářadí a dopravních prostředků. provoz stroje v souladu s návodem na jeho používání s důrazem na: zajištění obsluhy stroje pouze k této činnosti oprávněnými zaměstnanci (odborná způsobilost, školení, praxe apod. podle ustanovení příslušných právních a ostatních předpisů), zajištění stability stroje v průběhu všech pracovních činností stroje. užívání všech nářadí (ruční nářadí, nářadí se spalovacím motorem, el. nářadí, pneumatické nářadí apod.) v souladu s návodem k obsluze a s ohledem na pracovní prostředí a podmínky stavby. Je zakázáno používat poškozené nářadí. Nářadí se smí používat pouze k určeným činnostem v souladu s návodem k použití od výrobce nářadí. 2 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 13

14 8 ZPŮSOBILOST ZAMĚSTNANCŮ Zhotovitelé prací (zaměstnavatelé) jsou povinni: nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem, zdravotní a odborné způsobilosti, zajistit provádění pracovních činností pouze zaměstnanci, kteří jsou pro prováděné pracovní činnosti v daném pracovním prostředí způsobilí. 9 KONTROLNÍ ČINNOST 9.1 ZHOTOVITELÉ STAVEBNÍCH PRACÍ Kontrolní činnost jednotlivých zhotovitelů dílčích stavebních prací nad dodržování BOZP při prováděných prací je nedílnou součástí běžných povinností příslušného vedoucího zaměstnance. O provedené kontrolní činnosti se provádí zápis do stavebního deníku pouze při zjištěných nedostatcích v oblasti BOZP. 10 ZÁVĚR Předmětem tohoto dokumentu bylo stanovení základních povinností zhotovitelů k zajištění BOZP po dobu realizace stavby. Tento dokument poskytuje zhotovitelům stavby zejména přehled základních povinností v oblasti BOZP při realizaci jednotlivých prací a činností v rámci stavby. Dne Zpracoval: Daniel Hanzelka koordinátor BOZP staveb č. osv. ITI/429/KOO/2015 Na Trávníkách 107, Studénka Tel.:

15 Příloha č. 1 INFORMACE O RIZICÍCH Níže uvedené informace o rizicích nenahrazuje standardní vyhodnocení rizik zaměstnavatelů, které každý zaměstnavatel musí mít zpracované v souladu se Zákoníkem práce. Vyhodnocení rizik zaměstnavatelů musí být provedeno na konkrétní stavbu, pracovní prostředí stavby a prováděné práce. Tabulka číslo 5 Informace o základních rizicích Nebezpečí-riziko Opatření Právní předpis Poznámka Vstup nepovolaných osob na staveniště Označení hranice staveniště bezpečnostními cedulkami ( staveniště - zákaz vstupu, apod.) n.vl. 591/2006 Sb. kontroly stavu ohraničení staveniště v intervalu min. 1 x denně Stanovení bezpečných komunikací na staveništi Pád osob na staveništi Bourací práce; riziko ztráty stability konstrukcí, riziko střetu s inženýrskými sítěmi Zasažení osob na staveništi vozidly, materiály apod. udržování bezpečného stavu komunikací; zabezpečení nebezpečných prohlubní, jam a otvorů na staveništi ohrazením, zasypáním, nebo zakrytím (adekvátní nosnost) Stanovení a dodržování technologického postupu bouracích prací; likvidace odpadu apod. Stanovení bezpečných komunikací pro pohyb vozidel a stojů na staveništi Používání výstražné vesty, ochranné helmy všemi osobami na staveništi; Dodržování maximální rychlosti strojů a vozidel 20km/hod.; n.vl. 591/2006 Sb. n.vl. 591/2006 Sb. n.vl. 591/2006 Sb.; n.vl. 168/2002 Sb. a Dopravní řád stavby

16 Práce ve výškách, riziko pádu osob, materiálů apod. souběh prací Manipulace s materiálem a skladování; riziko ztráty stability materiálů a padu na osoby apod. Úraz el. proudem Ochrana proti pádu osob z výšky nebo do hloubky prioritně kolektivní ochranou Při nepříznivých povětrnostních podmínkách práce ve výškách přerušit Zajistit adekvátní školení zaměstnanců + zdravotní způsobilost Bezpečné zajištění místa pod prací ve výškách Stanovení vhodného postupu prací stavby pro eliminaci nevhodných souběhů Vzájemné informování o rizicích v rámci stavby Používání adekvátního oděvu, OOPP, výstražných vest, ochranných přileb hlavy (při riziku poranění hlavy) Vzájemné informování o rizicích a stanovených opatření Uložení materiálu tak, aby po celou dobu byla zajištěna jeho stabilita a nedocházelo k rozvalení, sesunutí Zajištění příslušné odborné způsobilosti pro pracovníky manipulující s el. zařízeními Dočasná el. zařízení musí splňovat normové hodnoty a podrobena stanoveným revizím a kontrolám Při práci na el. zařízení musí být zařízení zajištěno proti náhodnému zapnutí (např. ostatními pracovníky stavby nebo uživateli objektu) Nadzemní el. vedení nesmí bránit vjezdu a dosahu vozidel a technických zařízení n.vl. 362/2005 Sb. n.vl. 591/2006 Sb. n.vl. 591/2006 Sb. Vyhl. 50/1978 Sb.; n.vl. 591/2006 Sb. Hluk Zajištění používání stanovených OOPP n.vl. 591/2006 Sb. Vibrace Udržování technického zařízení v adekvátním stavu Dodržování klidových přestávek n.vl. 378/2001 Sb.

17 Rekonstrukce školní kuchyně Situace Příloha č. 2

18 Rekonstrukce školní kuchyně Příloha č. 3 Přehled základních právních předpisů v oblasti BOZP vztahujících se ke stavbě V souladu s ustanovením písm. a) odst zákona č. 309/2006 Sb. je v následujících tabulkách uvedený přehled základních právních předpisů vztahujících se ke stavbě. Tabulka číslo 6 Základní právní předpisy v oblasti BOZP Právní předpis Zákon č. 141/1961 Sb. Zákon č. 200/1990 Zákon č. 262/2006 Sb. Zákon č. 309/2006 Sb. Nař.vl. č. 591/2006 Sb. Zákon č. 251/2005 Sb. Název právního předpisu Trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů Kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích Zákon o inspekci práce Tabulka číslo 7 Ochrana zdraví, hygiena práce, pracovní úrazy Právní předpis Zákon č. 258/2000 Sb. Zákon č. 356/2003 Sb. Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Nařízení vlády č. 494/2001 Sb. Název právního předpisu O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (z.č. 392/2005 Sb.) O chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování OOPP O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů Kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci Kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu 18

19 Rekonstrukce školní kuchyně Tabulka číslo 8 Stroje a zařízení Právní předpis Nař. vlády č. 378/2001 Sb. Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. Název právního předpisu Kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, ve znění pozdějších předpisů Kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění pozdějších předpisů Tabulka číslo 9 Požární ochrana Právní předpis Zákon č. 133/1985 Sb. Zákon č. 59/2006 Sb. Vyhláška č. 87/2000 Sb. Vyhláška č. 246/2001 Sb. Vyhláška č. 23/2008 Sb. ČSN ČSN ČSN Název právního předpisu O požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů O prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů Kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách O stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru O technických podmínkách požární ochrany stavby Požární bezpečnost staveb Nevýrobní objekty Požární bezpečnost staveb Výrobní objekty Požární bezpečnost Změny staveb Tabulka číslo 10 Vyhrazená a jiná technická zařízení (základní právní předpisy) Právní předpis Zákon č. 458/2000 Sb. Vyhláška č. 50/1978 Sb. Nařízení vlády č. 352/2000 Sb. Vyhláška č. 19/1979 Sb. Vyhláška č. 20/1979 Sb. Vyhláška č. 21/1979 Sb. Název právního předpisu Energetický zákon O odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů O kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení Kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé požadavky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů Kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů Kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů 19

20 Rekonstrukce školní kuchyně Právní předpis a ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ISO Název právního předpisu Elektrotechnické předpisy. El. zařízení na stavbách a demolicích Elektrotechnické předpisy. Zařízení pro venkovní osvětlení Revize a kontroly el. ručního nářadí během používání Jeřáby. Všeobecné zásady Tabulka číslo 11 Stavebnictví, stavby, stavební práce Právní předpis a ČSN Vyhláška č. 30/2001 Sb. Zákon č. 13/1997 Sb. Zákon č. 361/2000 Sb. Název právního předpisu Kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů O pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů O silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 183/2006 Sb. Zákon č. 360/1992 Sb. Zákon č. 309/2006 Sb. nař. vl. č. 362/2005 Sb. O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) O výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů Kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky nař. vl. č. 101/2005 Sb. O podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí nař. vl. č. 378/2001 Sb. nař. vl. č. 168/2002 Sb. nař. vl. č. 11/2002 Sb. Kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí Kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky Kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění nař. vl. č. 405/2004 Sb. nař. vl. č. 361/2007 Sb. Kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci Nař. vl. č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích nař. vl. č. 148/2006 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 20

21 Rekonstrukce školní kuchyně Příloha č. 4 Záznam o seznámení s plánem bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi (Rekonstrukce pobočky KB, Lipník nad Bečvou) Níže uvedené osoby potvrzují svým podpisem převzetí tohoto Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi Rekonstrukce školní kuchyně ze dne (střední zdravotnická škola a vyšší odborná zdravotnická škola, 1. Máje 11, Ostrava- Mariánské Hory) vedeného pod zn. 09/2015 a seznámení s jeho obsahem (včetně příloh č. 1, č. 2. č. 3 a č. 4 tohoto PB. Odpovědní zástupci zhotovitelů se zavazují seznámit své podřízené a subdodavatele s obsahem tohoto PB před jejich vstupem na staveniště. Seznámené osoby svým podpisem potvrzují, že seznámení s uvedeným Plánem BOZP na staveništi porozuměli a budou se jím řídit. Tabulka číslo 12 Přehled osob seznámených s obsahem tohoto Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi Datum Jméno, příjmení Název společnosti Podpis Seznámení provedl. dne., podpis.. 21

1. Účel a platnost. Směrnice BOZP pro stavby. Obsah: 1. Účel a platnost...1. 2. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců

1. Účel a platnost. Směrnice BOZP pro stavby. Obsah: 1. Účel a platnost...1. 2. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců Obsah: 1. Účel a platnost...1 2. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců...1 3. Školení...2 4. Osobní ochranné pracovní prostředky...3 5. Chronologický postup při zajišťování bezpečnosti stavebních

Více

BEZPEČNOST PRÁCE VE STAVEBNICTVÍ

BEZPEČNOST PRÁCE VE STAVEBNICTVÍ BEZPEČNOST PRÁCE VE STAVEBNICTVÍ Obsah strana Úvod 3 1. Státní úřad inspekce práce 3 2. Předvýrobní příprava staveb 3 3. Základní povinnosti zhotovitelů stavebních prací 3 4. Pracoviště s nebezpečím pádu

Více

PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla )

PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla ) PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Účel Pravidel Účelem Pravidel je přispět k zajištění maximální bezpečnosti

Více

SOUBOR OTÁZEK K PÍSEMNÉ ČÁSTI ZKOUŠKY

SOUBOR OTÁZEK K PÍSEMNÉ ČÁSTI ZKOUŠKY SOUBOR OTÁZEK K PÍSEMNÉ ČÁSTI ZKOUŠKY z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik Tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti EURO CERT CZ, a.s. Jakékoliv šíření lze provádět jen

Více

309/2006 Sb. ZÁKON ze dne 23. května 2006, ČÁST PRVNÍ DALŠÍ POŽADAVKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH

309/2006 Sb. ZÁKON ze dne 23. května 2006, ČÁST PRVNÍ DALŠÍ POŽADAVKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH Obsah a text 309/2006 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 28.12.2009 309/2006 Sb. ZÁKON ze dne 23. května 2006, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních

Více

SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO

SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO 1 Obsah název kapitola Obsah 1 Účel 2 Rozsah působnosti 3 Pojmy, definice, zkratky 4 Zabezpečení BOZP a PO 5 Právní předpisy k zajištění BOZP a PO 5.1 Inspekce práce kontrolní

Více

Smluvní podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí na staveništi z 5.

Smluvní podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí na staveništi z 5. Smluvní podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí na staveništi z 5. září 2014 I. Předmět úpravy 1. Odkazem na tyto podmínky se určuje část obsahu smlouvy

Více

PI (Pracovní instrukce) PI-BOZP-374 Základní požadavky BOZP, PO a ŽP pro realizaci zarážkových prací při CZZ 2015

PI (Pracovní instrukce) PI-BOZP-374 Základní požadavky BOZP, PO a ŽP pro realizaci zarážkových prací při CZZ 2015 PI (Pracovní instrukce) PI-BOZP-374 Základní požadavky BOZP, PO a ŽP pro realizaci zarážkových prací při CZZ 2015 Platnost od: 22.5.2015 Stav: Schváleno Verze: 2.0 Modul: BOZP (Systém bezpečnosti práce)

Více

Směrnice ke stanovení organizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Směrnice ke stanovení organizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 1 Úvodní ustanovení Ředitel Českého vysokého učení technického v Praze, Masarykova ústavu vyšších studií (dále jen MÚVS ) vydává k zajištění péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci na základě platné

Více

Základní podmínky činnosti dodavatelů prací a služeb v areálu TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s., Závod VZ Sochorová válcovna, Kladno

Základní podmínky činnosti dodavatelů prací a služeb v areálu TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s., Závod VZ Sochorová válcovna, Kladno Stránka 1 z 8 Základní podmínky činnosti dodavatelů prací a služeb v areálu TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s., Závod VZ Sochorová válcovna, Kladno I. Základní ustanovení 1. Předmětem a účelem těchto Základních

Více

STANOVENÍ ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY

STANOVENÍ ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY Základní škola Janáčkovo náměstí 17, Okres Bruntál, příspvková organizace Janáčkovo náměstí 1970/17 794 01 Krnov IČ: 008 52 546 Zpracoval: Ing. Kristýna Theisová Siudová, Š-OZO-82/2007 STANOVENÍ ORGANIZACE

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb.,

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Ministerstvo vnitra (dále jen ministerstvo ) podle

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

METODICKÝ MATERIÁL K PROVEDENÍ ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANY

METODICKÝ MATERIÁL K PROVEDENÍ ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANY METODICKÝ MATERIÁL K PROVEDENÍ ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANY Dokument byl vypracován pro Vysoké učení technické v Brně a je nedílnou součástí dokumentace

Více

R O Č N Í S O U H R N N Á Z P R Á V A o výsledcích kontrolních akcí

R O Č N Í S O U H R N N Á Z P R Á V A o výsledcích kontrolních akcí Státní úřad inspekce práce Kolářská 451/13, 746 01 Opava telefon: 950 179 101, fax: 553 626 672 IČ 750 46 962 opava@suip.cz, www.suip.cz R O Č N Í S O U H R N N Á Z P R Á V A o výsledcích kontrolních akcí

Více

591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 591/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. prosince 2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích Vláda nařizuje podle 21 písm. a) k provedení 3 odst. 3,

Více

PÍSEMNÁ INFORMACE O RIZICÍCH PRO EXTERNÍ OSOBY zpracovaná na základě požadavků zákona č. 262/2006 Sb., 101, zákoníku práce, v platném znění

PÍSEMNÁ INFORMACE O RIZICÍCH PRO EXTERNÍ OSOBY zpracovaná na základě požadavků zákona č. 262/2006 Sb., 101, zákoníku práce, v platném znění PÍSEMNÁ INFORMACE O RIZICÍCH PRO EXTERNÍ OSOBY zpracovaná na základě požadavků zákona č. 262/2006 Sb., 101, zákoníku práce, v platném znění Společnosti skupiny VÍTKOVICE (dále jen "Společnost") informují

Více

101/2005 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

101/2005 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 101/2005 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 26. ledna 2005 o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí Vláda nařizuje k provedení 134 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č.

Více

ZÁKLADNÍ POVINNOSTI BOZP V POTRAVINÁŘSKÉM PROVOZE

ZÁKLADNÍ POVINNOSTI BOZP V POTRAVINÁŘSKÉM PROVOZE ZÁKLADNÍ POVINNOSTI BOZP V POTRAVINÁŘSKÉM PROVOZE POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE Odpovědnost za oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) ve firmě mají všichni vedoucí zaměstnanci na všech stupních

Více

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA BOZP (dle zákona č. 262/2006 Sb. ve znění p.p. 103 odst. 2 - Zákoník práce)

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA BOZP (dle zákona č. 262/2006 Sb. ve znění p.p. 103 odst. 2 - Zákoník práce) ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA BOZP (dle zákona č. 262/2006 Sb. ve znění p.p. 103 odst. 2 - Zákoník práce) POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE, PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCE Práva a povinnosti zaměstnance ( 106 Zákoníku práce

Více

Diplomovaný zdravotnický záchranář

Diplomovaný zdravotnický záchranář Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s.r.o Specifika poskytování první pomoci a zásahu zdravotní záchranné služby v prostředí rizikových

Více

PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL II

PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL II VÝZKUMNÝ ÚSTAV BEZPEČNOSTI PRÁCE, v.v.i. PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL II 2009 2 VÝZKUMNÝ ÚSTAV BEZPEČNOSTI PRÁCE, v.v.i. PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL II 2009 Tato publikace je jedním z výstupů výzkumného

Více

REKONSTRUKCE HAVARIJNÍ ODLEHČOVACÍ STOKY V UL. RYBÁŘSKÁ KOLÍN 2

REKONSTRUKCE HAVARIJNÍ ODLEHČOVACÍ STOKY V UL. RYBÁŘSKÁ KOLÍN 2 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE HAVARIJNÍ ODLEHČOVACÍ STOKY V UL. RYBÁŘSKÁ KOLÍN 2 STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Dokumentace pro výběr zhotovitele DATUM: 04/2015 VODOS, S.R.O. Sweco Hydroprojekt

Více

P R O G R A M na rok 2013

P R O G R A M na rok 2013 Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj se sídlem v Hradci Králové P R O G R A M činnosti Oblastního inspektorátu práce na rok 2013 HRADEC KRÁLOVÉ, prosinec 2012 PROGRAM ČINNOSTI

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Františka 2.01 B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - 1 z 22 OBSAH: B.1 Popis území stavby... 3 B.2 Celkový popis stavby... 3 B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek...

Více

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 Interní předpis č. 2013-001 ÚTIA AV ČR, v.v.i., účinný od 1.listopadu 2013 Tento interní předpis v plném rozsahu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE OBCHODNÍ PODMÍNKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE OBCHODNÍ PODMÍNKY Veřejná zakázka na služby zadávaná podle 21 odstavec (1) písmeno a) Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále rovněž jen Zákon ) Likvidace nebezpečného a ostatního odpadu ve

Více

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBECNÁ PŘÍRUČKA. pro ţivnost HOSTINSKÁ ČINNOST

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBECNÁ PŘÍRUČKA. pro ţivnost HOSTINSKÁ ČINNOST Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBECNÁ PŘÍRUČKA BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI pro ţivnost HOSTINSKÁ ČINNOST Pro Hospodářskou komoru ČR, odbor InMP připravilo

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Obec Svojetice se sídlem: Na Kopci 14, 25162 Svojetice IČ: 00240834 Zastoupena: Mgr. Martinou Vedralovou, starostkou obce na straně

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Obec Tatce se sídlem: Podedvorem 81, 289 11 Tatce IČ: 00239844 Zastoupena: Blankou Řezáčovou, starostkou obce na straně jedné jako

Více