PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI (zpracovaný v návaznosti na požadavek 15 zákona č. 309/2006 Sb.)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI (zpracovaný v návaznosti na požadavek 15 zákona č. 309/2006 Sb.)"

Transkript

1 Rekonstrukce školní kuchyně PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI (zpracovaný v návaznosti na požadavek 15 zákona č. 309/2006 Sb.) NÁZEV STAVBY: Rekonstrukce školní kuchyně KOORDINÁTOR BOZP: DANIEL HANZELKA (Č. OSV.: ITI/429/KOO/2015 Datum: Podpis:

2 0 PŘEHLED POUŽITÝCH POJMŮ, ZKRATEK A PŘÍLOH ÚVOD Cíl a předmět ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ Charakteristika stavby Základní údaje o stavbě ODPOVĚDNOSTI A POVINNOSTI V OBLASTI BOZP NA STAVENIŠTI Závaznost Odpovědnost Základní povinnosti ORGANIZAČNÍ A ČASOVÁ OPATŘENÍ K ZAJIŠTĚNÍ BOZP STAVBY; ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA ZAJIŠTĚNÍ STAVENIŠTĚ ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA ZAJIŠTĚNÍ BOZP NA STAVENIŠTI Základní ustanovení Základní povinnosti odpovědných osob generálního dodavatele stavby a subdodavatelů Základní povinnosti zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných v oblasti BOZP Zakázané činnosti RIZIKA PRÁCE A ČINNOSTÍ Práce vystavující zaměstnance zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví Další rizikové práce a činnosti Bourací práce Práce ve výškách Zednické práce Montážní/demontážní práce Dlaždické a obkladačské práce Práce s el. zařízením Práce na žebřících Souběh prací BOZP PŘI PROVOZU A POUŽÍVÁNÍ STROJŮ A NÁŘADÍ ZPŮSOBILOST ZAMĚSTNANCŮ KONTROLNÍ ČINNOST Zhotovitelé stavebních prací ZÁVĚR

3 0 PŘEHLED POUŽITÝCH POJMŮ, ZKRATEK A PŘÍLOH Tabulka číslo 1 Přehled použitých pojmů Pojem Generální dodavatel stavby Staveniště/stavba Plán bezpečnosti; Plán Zadavatel stavby (stavebník) Zaměstnavatel Zhotovitel Význam Vybraný dodavatel stavby Rekonstrukce školní kuchyně (střední zdravotnická škola a a vyšší odborná zdravotnická škola, 1.máje 11, Ostrav - Mariánské Hory Plán bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi Rekonstrukce pobočky KB, Lipník nad Bečvou Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace, Jeremenkova 754/2, Ostrava-Vítkovice Příslušný zaměstnavatel zaměstnanců vykonávající stavební práce (generální dodavatel stavby nebo subdodavatelé) Zhotovitel prováděných prací a činností na staveništi Tabulka číslo 2 Zkratka BOZP PB PD PO Přehled použitých zkratek Význam Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi Projektová dokumentace stavby Požární ochrana Tabulka číslo 3 Zkratka Příloha č. 1 Příloha č. 2 Příloha č. 3 Příloha č. 4 Přehled příloh Význam Informace o základních rizicích stavby Situační nákres Přehled právních předpisů v oblasti BOZP vztahujících se ke stavbě Záznam o seznámení s Plánem BOZP na staveništi 3

4 1 ÚVOD Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále také PB ) je zpracován pro stavbu Rekonstrukce školní kuchyně, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná zdravotnická škola. 1.máje 11, Ostrava - Mariánské Hory. Při zpracování PB bylo vycházeno z projektové dokumentace z 07/2015 zpracované Ing. Pavlem Novákem. 1.1 CÍL A PŘEDMĚT Hlavním cílem a účelem Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi je stanovit bližší požadavky na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce a další povinnosti k vytváření pracovních podmínek, které umožní bezpečný výkon činností při realizaci stavby. Za dodržování komplexních pravidel BOZP při prováděných prací odpovídá vždy zhotovitel daných prací. 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 2.1 CHARAKTERISTIKA STAVBY Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vnitřních prostor školní kuchyně viz projektová dokumentace stavby. 2.2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ Tabulka číslo 4 Název stavby: Místo stavby: Druh stavby: Zadavatel: Základní údaje o stavbě Rekonstrukce školní kuchyně Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná zdravotnická škola. 1. máje 11, Ostrava - Mariánské Hory Rekonstrukce objektu Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace, Jeremenkova 754/2, Ostrava-Vítkovice 4

5 3 ODPOVĚDNOSTI A POVINNOSTI V OBLASTI BOZP NA STAVENIŠTI 3.1 ZÁVAZNOST Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci n staveništi je pro všechny zhotovitele prací a jiné osoby vyskytující se na staveništi závazný. 3.2 ODPOVĚDNOST Zhotovitelé odpovídají za dodržování právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP při jimi prováděných pracích a to po celou dobu trvání stavby. Pracovníci na staveništi jsou povinni řídit se pokyny vedoucích zaměstnanců, stavbyvedoucího, osob zajišťujících technický dozor investora a dalších osob investora zastupujících. 3.3 ZÁKLADNÍ POVINNOSTI Zadavatel stavby (investor): Zadavatel stavby je povinen zejména: vyhodnotit, zda je v souladu s 14 zákona č. 309/2006 Sb.,o dalších podmínkách zajištění bezpečnosti práce, nutno zajistit činnost koordinátora BOZP stavby. S ohledem na rozsah stavby, předpokládanou dobu trvání stavby se činnost koordinátora BOZP stavby nepředpokládá, seznámit prokazatelně generálního dodavatele stavby s tímto Plánem BOZP na staveništi. Generální dodavatel stavby Generální dodavatel stavby je povinen zejména: realizovat stavbu v souladu s PD stavby, zajistit a dohlížet nad dodržováním ustanovení PB v rámci stavby, být přítomen seznámení s ustanovením Plánu BOZP stavby a seznámit s ustanovením PB své zaměstnance a odpovědné osoby všech subdodavatelů před vstupem na staveniště, zajistit vhodnou koordinaci souběhu prací stavby způsobem, který nepřinese ohrožení BOZP v rámci realizace stavby. Zejména se jedná o souběh jednotlivých stavebních prací na staveništi. 5

6 Zhotovitelé prací Zhotovitelé prací jsou povinni zejména: předávat stavbyvedoucímu generálního dodavatele stavby přehled rizik a rizikových faktorů, které se vyskytují při výkonu pracovních činností v daném pracovním prostředí stavby vždy v dostatečném předstihu před prvním zahájením prací a činností, být přítomen seznámení s ustanovením Plánu BOZP stavby/generálním dodavatelem stavby a seznámit s ustanovením PB své zaměstnance/své subdodavatele apod. před vstupem na stavbu, dodržovat ustanovení PB, informovat stavbyvedoucího stavby o všech skutečnostech, které zamezí plnění ustanovení PB a mohou vést k snížení BOZP na staveništi, plnit veškeré podmínky k zajištění BOZP při prováděných pracích. Za dodržení BOZP při realizaci prací odpovídá jejich zhotovitel. 4 ORGANIZAČNÍ A ČASOVÁ OPATŘENÍ K ZAJIŠTĚNÍ BOZP STAVBY; ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA ZAJIŠTĚNÍ STAVENIŠTĚ Generální dodavatel stavby zajistí zejména: uspořádání staveniště podle PD stavby, zajištění stavby proti vstupu nepovolaných fyzických osob na staveniště, označení hranice staveniště a všech vstupů na staveniště bezpečnostní značkou,,stavba - Zákaz vstupu nepovolaným osobám Termín: před zahájením stavby -trvale Zodpovídá: gen. dodavatel stavby provádění kontrol zabezpečení hranic staveniště min. v periodě 1 x denně Termín: 1 x denně Zodpovídá: generální dodavatel stavby předcházení rizikům: vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v jeho těsné blízkosti, Termín: trvale po dobu stavby Zodpovídá: generální dodavatel vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi (vlastních zaměstnanců a zhotovitelů, jejichž seznam mu byl předán), zpracování pracovních postupů realizací prací na stavbě a prokazatelné seznámení všech svých zaměstnanců a odpovědných zástupců subdodavatelů s těmito pracovními postupy. 6

7 Zhotovitelé působící na staveništi (generální dodavatel, subdodavatelé) jsou povinni zajistit zejména: dodržovat uspořádání staveniště podle příslušné a platné PD stavby (umístění staveniště, dostupnost, stanovení komunikací pro pohyb osob, a jiných zařízení souvisejících se stavbou apod.), zpracovat pracovní postupy pro prováděné činnosti a seznámit své zaměstnance/subdodavatele a generálního dodavatele stavby s těmito postupy, plnění požadavků BOZP při manipulaci a práci s materiálem, splnění požadavků na odbornou a zdravotní způsobilost fyzických osob konajících práce nebo jiné činnosti na staveništi, určení a úpravu ploch pro uskladnění, včetně požadavků na uskladnění nebezpečných látek, přípravků a materiálů, splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů, uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů, přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného postupu prací a s důrazem na zajištění BOZP, předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele mohou zdržovat na staveništi, předcházení rizikům vzájemného působení prací a činností stavby s provozem budovy a užíváním venkovních prostor v blízkosti objektu Termín: trvale po dobu stavby Zodpovídá: zhotovitel prací 5 ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA ZAJIŠTĚNÍ BOZP NA STAVENIŠTI 5.1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Základní organizační ustanovení: každý pracovník, který se podílí na přípravě, organizaci, řízení a provádění prací musí mít potřebné znalosti k zajištění BOZP. Zaměstnavatel je povinen všechny zaměstnance prokazatelně vyškolit z předpisů v oblasti BOZP, zacvičit a to v rozsahu potřebném pro prováděné práce. 7

8 5.2 ZÁKLADNÍ POVINNOSTI ODPOVĚDNÝCH OSOB GENERÁLNÍHO DODAVATELE STAVBY A SUBDODAVATELŮ Mezi základní povinnosti odpovědných osob generálního dodavatele stavby, subdodavatelů/zhotovitelů patří zejména: seznámit prokazatelně všechny své zaměstnance, kteří se s jeho vědomím vyskytují na stavbě s Plánem BOZP stavby, seznámit prokazatelně všechny pracovníky a osoby stavby s riziky na pracovišti, technologickými postupy apod., vybavit všechny podřízené pracovníky a osoby potřebnými OOPP před vstupem na stavbu, zajistit vedení evidence pracovníků a osob na staveništi, přerušit práce při nebezpečí vzniku havárie, úrazu či jiné mimořádné události, kontrolovat dodržování Plánu BOZP na staveništi, kontrolovat a plnit veškeré požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP a PO při prováděných pracích a činnostech na staveništi. 5.3 ZÁKLADNÍ POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A OSOB SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÝCH V OBLASTI BOZP Mezi základní povinnosti zaměstnanců zhotovitelů stavby a osob samostatně výdělečně činných patří zejména: provádět práce v souladu s technologickými postupy stavby, předat generálními dodavateli stavby přehled rizik prováděných činností, při zjištění nedostatků v oblasti BOZP informovat nadřízeného zaměstnance a stavbyvedoucího, používat při práci stanovená OOPP a další ochranná zařízení, dodržovat protipožární opatření při pracích se zvýšeným požárním nebezpečím, manipulaci s tepelnými spotřebiči, svařování, lepení apod., neprovádět činnosti, ke kterým nebyli vyškolení a nebo ke kterým nemají požadovanou odbornou a zdravotní způsobilost (lešenář, práce ve výškách, apod.), dodržovat požadavky právních a ostatních předpisů a požadavků výrobců v oblasti BOZP při provádění pracovních činností. 8

9 5.4 ZAKÁZANÉ ČINNOSTI Mezi základní zakázané činnosti zhotovitelů patří zejména: provádět práce, ke kterým osoba nemá odbornou a zdravotní způsobilost, odstraňovat nebo poškozovat bezpečnostní prostředky, OOPP, bezpečnostní a informační tabulky a ostatní technické vybavení a zařízení, zákaz práce pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek, odstraňovat bezpečnostní kryty nebo jiná zařízení určená k prevenci a ochraně před vznikem úrazů a mimořádných událostí, skladovat materiál a zařízení bez zajištění proti posunutí, rozvalení, pádu apod. porušovat technologické postupy realizace stavby. 6 RIZIKA PRÁCE A ČINNOSTÍ V této kapitole jsou definovány základní rizikové faktory při realizaci stavby a základní opatření k omezení jejich působení. 6.1 PRÁCE VYSTAVUJÍCÍ ZAMĚSTNANCE ZVÝŠENÉMU OHROŽENÍ ŽIVOTA NEBO POŠKOZENÍ ZDRAVÍ V rámci realizace stavby jsou zaměstnanci stavby ohroženi riziky vyplývajícími z montáže a demontáže těžkých konstrukčních stavebních dílů (kovových) určených pro trvalé zabudování do staveb demontáž dveřních křídel včetně zárubní. Stanovená opatření pro zhotovitele těchto prací k zajištění omezení působení uvedených rizikových prací: provádět práce jen zaměstnanci s příslušnou odborností v oblasti prováděných prací, zajistit instalaci zárubní na určená místa vhodným technickým řešením (nepřekračovat hmotnostní limity pro ruční manipulaci, zajistit vhodné a bezpečném manipulační prostory apod., zajistit dostatečné manipulační prostory pro prováděné práce, zajistit vybavení zaměstnanců potřebnými OOPP, dodržovat stanovená pravidla pro práce v ochranných pásmech inženýrských sítí, dodržovat veškerá další související právní a ostatní předpisy v oblasti BOZP při provádění prací. 9

10 6.2 DALŠÍ RIZIKOVÉ PRÁCE A ČINNOSTI BOURACÍ PRÁCE Zhotovitel bouracích prací zajistí zejména: před zahájením bouracích prací vymezení ohroženého prostoru vhodným způsobem a zajištění proti vstupu nepovolaných osob, odpojení všech dotčených inženýrských sítí z bouraných konstrukcí a zajištění jejích uzavíracích/vypínacích prvků proti náhodném zapnutí, dodržování pravidel BOZP při realizaci bouracích prací (zajištění stability stavby, dodržování pravidel BOZP při obsluze ručních nářadí apod., dodržování zákazu ruční manipulace s konstrukčními prvky, které jsou zatíženy; užívání OOPP, dodržování stanovených pravidel bouracích prací v ochranných pásmech inženýrských sítí apod.), provádění bouracích prací pouze zaměstnanci s adekvátní zdravotní a profesní způsobilostí, přizpůsobení technologického postupu bouracích prací skutečnostem, které byly zjištěny v průběhu prací, tak aby vždy byla zajištěna bezpečnost prováděných prací, stabilitu bourané konstrukce a dalších konstrukcí stavby při přerušení bouracích prací PRÁCE VE VÝŠKÁCH Zaměstnavatelé jsou povinni přijmout opatření k zajištění zabránění pádu zaměstnanců, sklouznutí, sesunutí, propadnutí apod. nebo k jejich bezpečnému zachycení. Zaměstnanci jsou povinni přijatá opatření plnit a dodržovat. Zhotovitel prací zajistí zejména: přijetí technických a organizačních opatření k zabránění pádu zaměstnanců z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich bezpečnému zachycení (dále jen "ochrana proti pádu") v souladu s přílušným právním předpisem 1 a zajistí jejich provádění na všech pracovištích stavby, pokud leží ve výšce nad 1,5 m nad okolní úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka přesahuje 1,5 m, ochranu proti pádu přednostně pomocí prostředků kolektivní ochrany, kterými jsou zejména technické konstrukce, například lešení,mobilní lešení, ochranná zábradlí a ohrazení, poklopy otvorů, 1 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., v platném znění 10

11 6.2.3 ZEDNICKÉ PRÁCE Zhotovitel zednických prací zajistí zejména: používání vhodných OOPP zaměstnanců při provádění zednických a souvisejících prací, před započetím zednických prací seznámení zaměstnanců s vedením instalací v rámci budovy a stanovení opatření k zajištění BOZP při práci v jejich blízkosti, křížení apod., volný a dostatečný pracovní prostor pro zednické práce (šířka min. 0,6 m), ochranu osob před nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, stabilitu zdiva a instalovaných konstrukčních částí, technologických zařízení apod MONTÁŽNÍ/DEMONTÁŽNÍ PRÁCE Zhotovitel montážních/demontážních prací zajistí zejména: provádění montážních/demontážních prací v souladu s pracovním postupem prací, bezpečné provádění montážních/demontážních prací bez ohrožení fyzických osob, technických vedení, konstrukcí apod. použití montážních a bezpečnostních pomůcek, které odpovídají svým účelem povaze prací (viz technologický postup) a splňují svým technickým stavem požadavky na bezpečné užívání dotyčných pomůcek, nástrojů, nářadí a přípravků, DLAŽDICKÉ A OBKLADAČSKÉ PRÁCE Zhotovitel dlaždických a obkladačských prací zajistí zejména: užívání vhodného a nepoškozeného nářadí při provádění prací, dodržování dostatečného manipulačního prostoru k provádění prací, dodržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky, užívání stanovených OOPP (ochrana zraku při broušení, strojním řezání, ochrana kolenního kloubu apod.), dodržování pravidel k zajištění BOZP při manipulaci s břemeny (dodržovat hmotnostní limity) PRÁCE S EL. ZAŘÍZENÍM Vzhledem k charakteru stavby jsou zde definovány pouze základní pravidla k zajištění BOZP při práci s el. zařízením. Zhotovitel prací zajistí zejména: práci na el. zařízení pouze zaměstnanci s odpovídající odbornou způsobilostí podle příslušných právních a ostatních předpisů, vyhovující stav el. zařízení a užívaných nástrojů, přístrojů a zařízení, dodržování všech příslušných předpisů k zajištění BOZP při práci s el. zařízeními a to i po opuštění pracoviště (ochrana před vznikem úrazu el. proudem, vzniku požáru nebo výbuchu apod.) 11

12 6.2.7 PRÁCE NA ŽEBŘÍCÍCH Zhotovitel prací zajistí zejména: vyhovující stav používaných žebříků, provádění jen nenáročných prací z žebříků bez použití těžkých nářadí apod., dostatečné manipulační prostory při práci na žebřících bez vzniku rizika zhození žebříku druhou osobou apod., bezpečné ustavení žebříků na rovném a pevném podkladu tak, aby nedošlo k jejich pádu např. sesunutím, rozevřením zborcením apod SOUBĚH PRACÍ Při realizaci stavby jsou zaměstnanci stavby vystavení možnému vzniku rizik z titulu souběhu: vzájemného působení pracovních činností prováděných na staveništi nebo v jeho těsné blízkosti. OPATŘENÍ K OMEZENÍ PŮSOBENÍ UVEDENÝCH RIZIK: vzhledem k uvedeným rizikům souběhu pracovních činností v rámci stavby, generální dodavatel stavby vyhotoví harmonogram stavby tak, aby rizika spojená se souběhem pracovních činností stavby byla na přijatelné úrovni, V průběhu stavby jednotliví zhotovitelé navzájem koordinují souběh prací tak, aby nedocházelo k vzájemnému ohrožení, vzniku úrazu zaměstnanců stavby i uživatelů objektu, technickým poruchám a haváriím. Vznikne-li možná kolize souběhu prací s ohrožením bezpečnosti osob je nutné vzájemně předem dohodnout taková opatření (posun prací; změna technologického postupu; organizační opatření apod.), aby k rizikům vzájemného ohrožení BOZP nedocházelo, nebo aby případná zbytková rizika byla stanovenými opatřeními snížena na přijatelnou míru. O vzniku možného ohrožení BOZP při souběhu prací jsou dodavatelé prací povinni v předstihu informovat o této skutečnosti stavbyvedoucího stavby. 12

13 7 BOZP PŘI PROVOZU A POUŽÍVÁNÍ STROJŮ A NÁŘADÍ Zhotovitel prací zajistí zejména: seznámení obsluhy stroje před jeho použitím na staveništi s místními provozními a pracovními podmínkami staveniště majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost půdy, přejezdů, uložení podzemních vedení technického vybavení, popřípadě jiných podzemních překážek, umístění nadzemních vedení a překážek, ochranná pásma apod., provoz a používání strojů a technických zařízení (dále jen "stroje"), nářadí a dopravních prostředků na staveništi v souladu se zvláštním právním předpisem 2 a dalšími požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, provoz a užívání strojů, technických zařízení, dopravních prostředků a nářadí užívaných zaměstnanci způsobem, který je vhodný pro práci v prostředí této stavby včetně zajištění: vybavení citovaného zařízení ochrannými prvky, které chrání život a zdraví zaměstnanců, vybavení citovaného zařízení způsobem, který odpovídá ergonomickým požadavkům a zamezí vystavení zaměstnanců nepříznivým faktorům pracovních podmínek, pravidelné údržby, kontroly a revizí strojů, technických zařízení, nářadí a dopravních prostředků. provoz stroje v souladu s návodem na jeho používání s důrazem na: zajištění obsluhy stroje pouze k této činnosti oprávněnými zaměstnanci (odborná způsobilost, školení, praxe apod. podle ustanovení příslušných právních a ostatních předpisů), zajištění stability stroje v průběhu všech pracovních činností stroje. užívání všech nářadí (ruční nářadí, nářadí se spalovacím motorem, el. nářadí, pneumatické nářadí apod.) v souladu s návodem k obsluze a s ohledem na pracovní prostředí a podmínky stavby. Je zakázáno používat poškozené nářadí. Nářadí se smí používat pouze k určeným činnostem v souladu s návodem k použití od výrobce nářadí. 2 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 13

14 8 ZPŮSOBILOST ZAMĚSTNANCŮ Zhotovitelé prací (zaměstnavatelé) jsou povinni: nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem, zdravotní a odborné způsobilosti, zajistit provádění pracovních činností pouze zaměstnanci, kteří jsou pro prováděné pracovní činnosti v daném pracovním prostředí způsobilí. 9 KONTROLNÍ ČINNOST 9.1 ZHOTOVITELÉ STAVEBNÍCH PRACÍ Kontrolní činnost jednotlivých zhotovitelů dílčích stavebních prací nad dodržování BOZP při prováděných prací je nedílnou součástí běžných povinností příslušného vedoucího zaměstnance. O provedené kontrolní činnosti se provádí zápis do stavebního deníku pouze při zjištěných nedostatcích v oblasti BOZP. 10 ZÁVĚR Předmětem tohoto dokumentu bylo stanovení základních povinností zhotovitelů k zajištění BOZP po dobu realizace stavby. Tento dokument poskytuje zhotovitelům stavby zejména přehled základních povinností v oblasti BOZP při realizaci jednotlivých prací a činností v rámci stavby. Dne Zpracoval: Daniel Hanzelka koordinátor BOZP staveb č. osv. ITI/429/KOO/2015 Na Trávníkách 107, Studénka Tel.:

15 Příloha č. 1 INFORMACE O RIZICÍCH Níže uvedené informace o rizicích nenahrazuje standardní vyhodnocení rizik zaměstnavatelů, které každý zaměstnavatel musí mít zpracované v souladu se Zákoníkem práce. Vyhodnocení rizik zaměstnavatelů musí být provedeno na konkrétní stavbu, pracovní prostředí stavby a prováděné práce. Tabulka číslo 5 Informace o základních rizicích Nebezpečí-riziko Opatření Právní předpis Poznámka Vstup nepovolaných osob na staveniště Označení hranice staveniště bezpečnostními cedulkami ( staveniště - zákaz vstupu, apod.) n.vl. 591/2006 Sb. kontroly stavu ohraničení staveniště v intervalu min. 1 x denně Stanovení bezpečných komunikací na staveništi Pád osob na staveništi Bourací práce; riziko ztráty stability konstrukcí, riziko střetu s inženýrskými sítěmi Zasažení osob na staveništi vozidly, materiály apod. udržování bezpečného stavu komunikací; zabezpečení nebezpečných prohlubní, jam a otvorů na staveništi ohrazením, zasypáním, nebo zakrytím (adekvátní nosnost) Stanovení a dodržování technologického postupu bouracích prací; likvidace odpadu apod. Stanovení bezpečných komunikací pro pohyb vozidel a stojů na staveništi Používání výstražné vesty, ochranné helmy všemi osobami na staveništi; Dodržování maximální rychlosti strojů a vozidel 20km/hod.; n.vl. 591/2006 Sb. n.vl. 591/2006 Sb. n.vl. 591/2006 Sb.; n.vl. 168/2002 Sb. a Dopravní řád stavby

16 Práce ve výškách, riziko pádu osob, materiálů apod. souběh prací Manipulace s materiálem a skladování; riziko ztráty stability materiálů a padu na osoby apod. Úraz el. proudem Ochrana proti pádu osob z výšky nebo do hloubky prioritně kolektivní ochranou Při nepříznivých povětrnostních podmínkách práce ve výškách přerušit Zajistit adekvátní školení zaměstnanců + zdravotní způsobilost Bezpečné zajištění místa pod prací ve výškách Stanovení vhodného postupu prací stavby pro eliminaci nevhodných souběhů Vzájemné informování o rizicích v rámci stavby Používání adekvátního oděvu, OOPP, výstražných vest, ochranných přileb hlavy (při riziku poranění hlavy) Vzájemné informování o rizicích a stanovených opatření Uložení materiálu tak, aby po celou dobu byla zajištěna jeho stabilita a nedocházelo k rozvalení, sesunutí Zajištění příslušné odborné způsobilosti pro pracovníky manipulující s el. zařízeními Dočasná el. zařízení musí splňovat normové hodnoty a podrobena stanoveným revizím a kontrolám Při práci na el. zařízení musí být zařízení zajištěno proti náhodnému zapnutí (např. ostatními pracovníky stavby nebo uživateli objektu) Nadzemní el. vedení nesmí bránit vjezdu a dosahu vozidel a technických zařízení n.vl. 362/2005 Sb. n.vl. 591/2006 Sb. n.vl. 591/2006 Sb. Vyhl. 50/1978 Sb.; n.vl. 591/2006 Sb. Hluk Zajištění používání stanovených OOPP n.vl. 591/2006 Sb. Vibrace Udržování technického zařízení v adekvátním stavu Dodržování klidových přestávek n.vl. 378/2001 Sb.

17 Rekonstrukce školní kuchyně Situace Příloha č. 2

18 Rekonstrukce školní kuchyně Příloha č. 3 Přehled základních právních předpisů v oblasti BOZP vztahujících se ke stavbě V souladu s ustanovením písm. a) odst zákona č. 309/2006 Sb. je v následujících tabulkách uvedený přehled základních právních předpisů vztahujících se ke stavbě. Tabulka číslo 6 Základní právní předpisy v oblasti BOZP Právní předpis Zákon č. 141/1961 Sb. Zákon č. 200/1990 Zákon č. 262/2006 Sb. Zákon č. 309/2006 Sb. Nař.vl. č. 591/2006 Sb. Zákon č. 251/2005 Sb. Název právního předpisu Trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů Kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích Zákon o inspekci práce Tabulka číslo 7 Ochrana zdraví, hygiena práce, pracovní úrazy Právní předpis Zákon č. 258/2000 Sb. Zákon č. 356/2003 Sb. Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Nařízení vlády č. 494/2001 Sb. Název právního předpisu O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (z.č. 392/2005 Sb.) O chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování OOPP O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů Kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci Kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu 18

19 Rekonstrukce školní kuchyně Tabulka číslo 8 Stroje a zařízení Právní předpis Nař. vlády č. 378/2001 Sb. Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. Název právního předpisu Kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, ve znění pozdějších předpisů Kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění pozdějších předpisů Tabulka číslo 9 Požární ochrana Právní předpis Zákon č. 133/1985 Sb. Zákon č. 59/2006 Sb. Vyhláška č. 87/2000 Sb. Vyhláška č. 246/2001 Sb. Vyhláška č. 23/2008 Sb. ČSN ČSN ČSN Název právního předpisu O požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů O prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů Kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách O stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru O technických podmínkách požární ochrany stavby Požární bezpečnost staveb Nevýrobní objekty Požární bezpečnost staveb Výrobní objekty Požární bezpečnost Změny staveb Tabulka číslo 10 Vyhrazená a jiná technická zařízení (základní právní předpisy) Právní předpis Zákon č. 458/2000 Sb. Vyhláška č. 50/1978 Sb. Nařízení vlády č. 352/2000 Sb. Vyhláška č. 19/1979 Sb. Vyhláška č. 20/1979 Sb. Vyhláška č. 21/1979 Sb. Název právního předpisu Energetický zákon O odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů O kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení Kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé požadavky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů Kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů Kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů 19

20 Rekonstrukce školní kuchyně Právní předpis a ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ISO Název právního předpisu Elektrotechnické předpisy. El. zařízení na stavbách a demolicích Elektrotechnické předpisy. Zařízení pro venkovní osvětlení Revize a kontroly el. ručního nářadí během používání Jeřáby. Všeobecné zásady Tabulka číslo 11 Stavebnictví, stavby, stavební práce Právní předpis a ČSN Vyhláška č. 30/2001 Sb. Zákon č. 13/1997 Sb. Zákon č. 361/2000 Sb. Název právního předpisu Kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů O pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů O silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 183/2006 Sb. Zákon č. 360/1992 Sb. Zákon č. 309/2006 Sb. nař. vl. č. 362/2005 Sb. O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) O výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů Kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky nař. vl. č. 101/2005 Sb. O podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí nař. vl. č. 378/2001 Sb. nař. vl. č. 168/2002 Sb. nař. vl. č. 11/2002 Sb. Kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí Kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky Kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění nař. vl. č. 405/2004 Sb. nař. vl. č. 361/2007 Sb. Kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci Nař. vl. č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích nař. vl. č. 148/2006 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 20

21 Rekonstrukce školní kuchyně Příloha č. 4 Záznam o seznámení s plánem bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi (Rekonstrukce pobočky KB, Lipník nad Bečvou) Níže uvedené osoby potvrzují svým podpisem převzetí tohoto Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi Rekonstrukce školní kuchyně ze dne (střední zdravotnická škola a vyšší odborná zdravotnická škola, 1. Máje 11, Ostrava- Mariánské Hory) vedeného pod zn. 09/2015 a seznámení s jeho obsahem (včetně příloh č. 1, č. 2. č. 3 a č. 4 tohoto PB. Odpovědní zástupci zhotovitelů se zavazují seznámit své podřízené a subdodavatele s obsahem tohoto PB před jejich vstupem na staveniště. Seznámené osoby svým podpisem potvrzují, že seznámení s uvedeným Plánem BOZP na staveništi porozuměli a budou se jím řídit. Tabulka číslo 12 Přehled osob seznámených s obsahem tohoto Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi Datum Jméno, příjmení Název společnosti Podpis Seznámení provedl. dne., podpis.. 21

PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM

PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM ROZSAH OVĚŘOVANÝCH ZNALOSTÍ PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ecological Consulting

Více

Strana: 1 ze 5 Vydání: 1 www.vysplan.cz

Strana: 1 ze 5 Vydání: 1 www.vysplan.cz A1-PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI strana 1 Příloha č. 3 Přehled právních předpisů Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM. dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ecological Consulting a.s.

ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM. dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ecological Consulting a.s. ROZSAH OVĚŘOVANÝCH ZNALOSTÍ ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ecological

Více

Přehled zkušebních okruhů

Přehled zkušebních okruhů Přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle přílohy č. 2 k nařízení

Více

Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ VEDOUCÍ PRACOVNÍCI

Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ VEDOUCÍ PRACOVNÍCI Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 Příloha č.2. OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ Činnosti / Profese: VEDOUCÍ PRACOVNÍCI Seznam obecně závazných právních předpisů, norem a vlastních vydaných dokumentů

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu: VY_32_INOVACE_PD._12 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

OBSAH. E.1. Technická zpráva. Žatčany, ul. K Nesvačilce oprava chodníků

OBSAH. E.1. Technická zpráva. Žatčany, ul. K Nesvačilce oprava chodníků OBSAH 1. Základní identifikační údaje. 2 2. Informace o rozsahu a stavu staveniště... 3 3. Významné sítě technické infrastruktury... 3 4. Společné objekty a zařízení... 3 5. Zajištění přívodu vody a energií..

Více

Schválil: Platnost od: Zpracoval:

Schválil: Platnost od: Zpracoval: OSNOVA ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENA PRÁCE Schválil: V dne: Platnost od: Zpracoval:.. I. OSNOVA ŠKOLENÍ Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP) a stálé zlepšování pracovního prostředí

Více

NABÍDKA SLUŽEB. Jiří Dvořák. autorizovaný inspektor. specialista bezpečnosti práce. analýza rizik. koordinátor BOZP na staveništi

NABÍDKA SLUŽEB. Jiří Dvořák. autorizovaný inspektor. specialista bezpečnosti práce. analýza rizik. koordinátor BOZP na staveništi NABÍDKA SLUŽEB Jiří Dvořák autorizovaný inspektor specialista bezpečnosti práce analýza rizik koordinátor BOZP na staveništi zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro práce ve výškách

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro práce ve výškách (vedoucího zaměstnance) pro práce ve výškách OBSAH: 1. Základní požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) při práci ve výškách... 1.1 Vymezení základních pojmů použitých v této

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2011

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2011 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2011 Vstupní školení z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Pro zajištění

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan BOZP 5 odpovědnost a povinnost zaměstnavatele

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan BOZP 5 odpovědnost a povinnost zaměstnavatele Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_DR_STR_09 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav

Více

Úplný přehled otázek pro ústní část zkoušky

Úplný přehled otázek pro ústní část zkoušky Úplný přehled otázek pro ústní část zkoušky 1) Zkušební otázky k prověření znalostí dle okruhu a) přílohy č. 2 nařízení vlády č. : 1. Základní právní předpisy upravující požadavky na bezpečnost a ochranu

Více

OTÁZKY ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK

OTÁZKY ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK OTÁZKY PRO ÚSTNÍ ČÁST ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK podle zákona číslo 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních

Více

V RÁMCI ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP

V RÁMCI ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP ÚPLNÝ SOUBOR ÚSTNÍCH OTÁZEK ÚSTNÍ ČÁST ZKOUŠKY V RÁMCI ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro oblast BOZP vyhrazených technických zařízení:

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro oblast BOZP vyhrazených technických zařízení: (vedoucího zaměstnance) pro oblast BOZP vyhrazených technických zařízení: - elektrických - zdvihacích - plynových - tlakových OBSAH: 1. Základní poţadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP)

Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) Soubor požadavků a pracovních postupů pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) Zařízení technologického celku posklizňové linky Dobrovice

Více

Vydání č. 1 (07/07) Strana: 1/11 OTÁZKY K ÚSTNÍMU POHOVORU

Vydání č. 1 (07/07) Strana: 1/11 OTÁZKY K ÚSTNÍMU POHOVORU Strana: 1/11 1. Rozsah Rozsah ověřovaných znalostí je zpracován pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle přílohy 1 nařízení vlády č. 592/2006 Sb. a) znalost právních

Více

Rekonstrukce mateřské školy (odloučené pracoviště T. G. Masaryka 300 v Lázních Bělohrad)

Rekonstrukce mateřské školy (odloučené pracoviště T. G. Masaryka 300 v Lázních Bělohrad) Rekonstrukce mateřské školy (odloučené pracoviště T. G. Masaryka 300 v Lázních Bělohrad) Od 16. června do října 2014 bude probíhat rozsáhlá modernizace naší mateřské školy. Co nás čeká: výměna oken a dveří,

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz čerpací stanice na - stlačený zemní plyn (CNG) -

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz čerpací stanice na - stlačený zemní plyn (CNG) - zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz čerpací stanice na - stlačený zemní plyn (CNG) - zkapalněné ropné plyny (LPG) OBSAH: 1. Požadavky na zajištění BOZP při provozu

Více

a) stav stavby při předání stavebnímu podnikateli, který bude provádět bourací práce,

a) stav stavby při předání stavebnímu podnikateli, který bude provádět bourací práce, E. Zásady organizace bouracích prací 1. Technická zpráva a) stav stavby při předání stavebnímu podnikateli, který bude provádět bourací práce, Stávající stav je zachycen na fotografii a nebude při předání

Více

Vodovod Vysoké Chvojno

Vodovod Vysoké Chvojno Stavba : Vodovod Vysoké Chvojno úpravna vody rekonstrukce Investor : Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. Projekt. stupeň : Dokumentace pro provedení stavby Zakázkové číslo: 652-13 Soubor : F.2.4.01.Technická

Více

D.01-TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.01-TECHNICKÁ ZPRÁVA D.01-TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: ÚP ČR - Pardubice výstavba budovy a školicího střediska Sportovní hala a přilehlé zpevněné plochy Stupeň PD: Ohlášení odstranění stavby Datum: 04/2013 ArcDesign s.r.o. V Zátiší

Více

Smlouva o dílo č.1301-0075-a4 PODMÍNKY OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, BOZP, POŽÁRNÍ OCHRANY A RIZIK

Smlouva o dílo č.1301-0075-a4 PODMÍNKY OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, BOZP, POŽÁRNÍ OCHRANY A RIZIK Příloha č. 2 PODMÍNKY OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, BOZP, POŽÁRNÍ OCHRANY A RIZIK Skupina Dalkia v České republice, tvořena společnostmi Dalkia Česká republika, a.s., AmpluServis, a.s., Dalkia Kolín, a.s.,

Více

UK V PRAZE, PEDAGOGICKÁ FAKULTA Provozní pokyn tajemníka č. 2/2015. č.j. 49/2015/T

UK V PRAZE, PEDAGOGICKÁ FAKULTA Provozní pokyn tajemníka č. 2/2015. č.j. 49/2015/T UK V PRAZE, PEDAGOGICKÁ FAKULTA Provozní pokyn tajemníka č. 2/2015 č.j. 49/2015/T PROVOZNÍ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPIS PRO PRÁCE VE VÝŠKÁCH A NAD VOLNOU HLOUBKOU Zpracoval: Ing. Irena Folprechtová - OZO v prevenci

Více

591/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

591/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 591/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích Vláda nařizuje podle 21 písm. a) k provedení 3 odst. 3, 15, 18 odst. 1 písm. c) a

Více

LEGISLATIVA PRO BAZÉNY, SOLÁRIA A WELLNESS

LEGISLATIVA PRO BAZÉNY, SOLÁRIA A WELLNESS LEGISLATIVA PRO BAZÉNY, SOLÁRIA A WELLNESS 1. Základní předpisy ve stavebnictví Zák. 183/2006 Sb. Zák. o územním plánování a stavebním řádu Stavební zákon ve znění pozdějších předpisů(zák. 68/2007Sb.,Zák.191/2008

Více

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ZÁKON č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb

Více

27 LPG (zkapalněný zemní plyn)

27 LPG (zkapalněný zemní plyn) TARMAC CZ a.s. PŘÍLOHA 2.3. část 1 Pravidla o ochraně zdraví a bezpečnosti práce a ochraně životního prostředí pro dodavatele (dále jen Pravidla) Prohlášení o porozumění a souhlasu s Pravidly Vyplní odpovědný

Více

B. Souhrnná technická zpráva. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu.

B. Souhrnná technická zpráva. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu. B. Souhrnná technická zpráva 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou

Více

STAVEBNÍ DENÍK A JEHO NÁLEŽITOSTI

STAVEBNÍ DENÍK A JEHO NÁLEŽITOSTI STAVEBNÍ DENÍK A JEHO NÁLEŽITOSTI Výňatek ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 157 stavebního zákona 1) Při

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot OBSAH: 1. Požadavky na zajištění BOZP při provozu skladu pohonných hmot... 1.1 Základní povinnosti

Více

Helena Ondriášová - vzdělávání Nemocniční 2902/13, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 59 661 8661, 737 868 056, e-mail: kort.ondriasova@tiscali.

Helena Ondriášová - vzdělávání Nemocniční 2902/13, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 59 661 8661, 737 868 056, e-mail: kort.ondriasova@tiscali. Příloha č. V.3 OTÁZKY PRO ÚSTNÍ ČÁST ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK podle zákona číslo 309/2006 Sb. Výběr otázek do jednotlivých obálek bude proveden podle zkušebních

Více

ORGANIZACE PROVOZNÍ PŘEDPIS TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ

ORGANIZACE PROVOZNÍ PŘEDPIS TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. ORGANIZACE NÁZEV PŘEDPISU PROVOZNÍ PŘEDPIS TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ Zpracoval Schválil datum vydání datum účinnosti

Více

DSP ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY PLÁN BOZP. Projektant: MS-projekce s.r.o., Erbenova 509/5, 703 00 OSTRAVA-VÍTKOVICE

DSP ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY PLÁN BOZP. Projektant: MS-projekce s.r.o., Erbenova 509/5, 703 00 OSTRAVA-VÍTKOVICE VÝMĚNA OKEN A VSTUPNÍCH DVEŘÍ ul. Chelčického č.p. 691/8, Ostrava-Moravská Ostrava DSP ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY PLÁN BOZP H Projektant: MS-projekce s.r.o., Erbenova 509/5, 703 00 OSTRAVA-VÍTKOVICE Vypracoval:

Více

Organizace ROČNÍ PROVĚRKA BOZP NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem.

Organizace ROČNÍ PROVĚRKA BOZP NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Organizace NÁZEV PŘEDPISU ROČNÍ PROVĚRKA BOZP Zpracoval Schválil datum vydání datum účinnosti Prověrky bezpečnosti

Více

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi Systherm Plán BOZP..doc Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi Ústí nad Labem Rekonstrukce výměníkové stanice Zpracoval : Datum : 12.5. 2015 Koordinátor staveb dle zákona č309/2006 Registrační

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_DR_STR_06 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav

Více

Aplikace NV a prováděcích vyhlášek v BOZP ve stavebnictví. Ing. Jan Adámek

Aplikace NV a prováděcích vyhlášek v BOZP ve stavebnictví. Ing. Jan Adámek Aplikace NV a prováděcích vyhlášek v BOZP ve stavebnictví Ing. Jan Adámek Obsah NV 362/2005 sb. NV 591/2006 sb. NV 499/2006 sb. ČSN Práce ve výškách a nad volnou hloubkou NV 362/2005 sb. o bližších požadavcích

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace smluvní vzor objednatele Schválen č. j.: 9112/12-OP STAVEBNÍ DENÍK

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace smluvní vzor objednatele Schválen č. j.: 9112/12-OP STAVEBNÍ DENÍK Správa železniční dopravní cesty, státní organizace smluvní vzor objednatele Schválen č. j.: 9112/12-OP STAVEBNÍ DENÍK (údržba a opravy staveb státních drah) Název stavby (díla) / dle SoD/:......... Správa

Více

Upřesnění povinností pro vedoucí zaměstnance v oblasti BOZP a PO a stanovení určené osoby k vedení dokumentace BOZP a PO

Upřesnění povinností pro vedoucí zaměstnance v oblasti BOZP a PO a stanovení určené osoby k vedení dokumentace BOZP a PO Upřesnění povinností pro vedoucí zaměstnance v oblasti BOZP a PO a stanovení určené osoby k vedení dokumentace BOZP a PO Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (ZP), zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují

Více

Povinnost oznámit zahájení stavby oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště:

Povinnost oznámit zahájení stavby oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště: Úkoly zadavatele stavby, jejího zhotovitele, popř. fyzické osoby, která se podílí na zhotovení stavby, a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle Zákona č. 309/2006 Sb., kterým

Více

TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB Obsah: Strana: 1 Identifikační údaje... 1 2 Předmět řešení... 1 3 Energetická bilance... 1 4 Technické řešení... 2 5 Vnější vlivy na el. zařízení dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 změna

Více

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Jméno a příjmení Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Pracovní zařazení Datum: Zakroužkujte odpověď, o níž se domníváte, že je správná. 1. Evidenci o všech pracovních úrazech musí

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 75.160.10 2007 Tuhá paliva - Skladování Leden ČSN 44 1315 Solid mineral fuels - Storage Combustible minéraux solides - Entreposage Feste Brennstoffe - Lagerung Nahrazení předchozích

Více

Příloha č. 3. Technická zpráva ZOV

Příloha č. 3. Technická zpráva ZOV Příloha č. 3 Obsah: a) Základní řešení zařízení staveniště - informace o rozsahu a stavu staveniště - předpokládané úpravy staveniště - oplocení - trvalé deponie a mezideponie - příjezdy a přístupy na

Více

Vodovod Vysoké Chvojno

Vodovod Vysoké Chvojno Stavba : Vodovod Vysoké Chvojno úpravna vody rekonstrukce Investor : Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. Projekt. stupeň : Dokumentace pro provedení stavby Zakázkové číslo: 652-13 Soubor : F.2.5.01.Technická

Více

Bezpečnost a ochrana zdraví na stavbě. Ing. Jan Adámek

Bezpečnost a ochrana zdraví na stavbě. Ing. Jan Adámek Bezpečnost a ochrana zdraví na stavbě Ing. Jan Adámek Obsah Legislativa Koordinátor BOZP Riziko Praktické příklady Síla právního předpisu Zákon morální Ústava a Zákony ústavní Zákony a zákonná opatření,

Více

Vodovod Vysoké Chvojno

Vodovod Vysoké Chvojno Stavba : Vodovod Vysoké Chvojno úpravna vody rekonstrukce Investor : Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. Projekt. stupeň : Dokumentace pro provedení stavby Zakázkové číslo: 652-13 Soubor : F.2.1.01.Technická

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 5/2008

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 5/2008 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 5/2008 Stanovení obsahu a způsob vedení provozní dokumentace a stanovení termínů, lhůt, rozsahu kontrol,

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ druh předpisu : číslo: vnitřní směrnice 2/BOZP výtisk číslo: 1 Název: PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Obsah : 1. Základní ustanovení.

Více

1. Identifikační údaje stavby

1. Identifikační údaje stavby 1. Identifikační údaje stavby Název : ZŠ Meteorologická Havarijní stav předprostoru a oprava hydrantu Místo stavby: Praha 4 - Libuš Meteorologická 181 Objednatel, sídlo: Městská část Praha - Libuš Libušská

Více

Stavebník. 152 stavebního zákona

Stavebník. 152 stavebního zákona Stavebník 152 stavebního zákona (1) Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby; tato povinnost se týká i terénních úprav a zařízení. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života

Více

Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP)

Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) Návěsný překopávač kompostu hydraulicky sklápěný - TPK Pro ENERGREEN Projekt, s. r. o. zhotovil:

Více

I. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ PODLE VYHLÁŠKY MV ČR Č. 246/2001 SB.

I. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ PODLE VYHLÁŠKY MV ČR Č. 246/2001 SB. TEMATICKÝ PLÁN A ČASOVÝ ROZVRH ŠKOLENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY Schválil:.. V dne:. Platnost od: Zpracoval: I. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ PODLE VYHLÁŠKY MV ČR Č. 246/2001 SB. Příčiny požárů

Více

1. Identifikační údaje stavby 3. 2. Seznam příloh 4. 3. Zdravotně technické instalace 5 4. ZÁVĚR 5

1. Identifikační údaje stavby 3. 2. Seznam příloh 4. 3. Zdravotně technické instalace 5 4. ZÁVĚR 5 1. Identifikační údaje stavby 3 2. Seznam příloh 4 3. Zdravotně technické instalace 5 3.1 Podklady 5 3.2 Popis 5 3.3 Stávající vnitřní vodovod a kanalizace 5 3.4 Nový vnitřní vodovod a kanalizace 5 4.

Více

DANA LINDOVÁ SLUŽBY V PO A BOZP. odborná a profesní školení. Dana Lindová. Dana Lindová. www.bozplindova.cz. *Povinné pole Jméno a Příjmení *

DANA LINDOVÁ SLUŽBY V PO A BOZP. odborná a profesní školení. Dana Lindová. Dana Lindová. www.bozplindova.cz. *Povinné pole Jméno a Příjmení * *Povinné pole Jméno a Příjmení * Firma * IČ DIČ Dana Lindová Dana Lindová osoba osoba odborně odborně způsobilá způsobilá v PO v a PO v prevenci a v prevenci rizik rizik koordinátor koordinátor bezpečnosti

Více

České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE

České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE 2 OBSAH ZÁZNAM O ZMĚNÁCH... 4 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE... 5 Kapitola I. Úvodní ustanovení... 5 Kapitola II. Odborná

Více

PŘÍPRAVA STAVEB - prověření pozemků či nemovitostí k uvažované výstavbě - posouzení investičního záměru - kontrola projektových podkladů

PŘÍPRAVA STAVEB - prověření pozemků či nemovitostí k uvažované výstavbě - posouzení investičního záměru - kontrola projektových podkladů PŘÍPRAVA STAVEB - prověření pozemků či nemovitostí k uvažované výstavbě Posouzení vhodnosti z hlediska existence břemen, stávajících sítí, ochranných pásem, možností napojení na infrastrukturu, místních

Více

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Realizace úspor energií Základní škola nám. Karla IV, Nejdek

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Realizace úspor energií Základní škola nám. Karla IV, Nejdek Zakázka Akce PS.05.2015 Realizace úspor energií Základní škola nám. Karla IV., Nejdek Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi Realizace úspor energií Základní škola nám. Karla IV, Nejdek

Více

Bezpečnost práce a ochrana zdraví na staveništích

Bezpečnost práce a ochrana zdraví na staveništích Bezpečnost práce a ochrana zdraví na staveništích Ing. Věra V Bláhov hová Hradec Králov lové červen 2013 Kontrola stavby z hlediska BOZP 1. Vstup na staveniště Zajištění obvodu staveniště Informace o staveništi

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY:

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E.1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ STAVENIŠTĚ: Staveniště se nachází v centrální části města Liberce na pozemcích p.č. 897/1 a 897/2 a je obklopeno stávající vesměs obytnou zástavbou.

Více

PROGRAM KURZU KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI. 1. ŠKOLÍCÍ DEN pondělí 18. 11. 2013 (8 vyučovacích hodin)

PROGRAM KURZU KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI. 1. ŠKOLÍCÍ DEN pondělí 18. 11. 2013 (8 vyučovacích hodin) PROGRAM KURZU KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI 1. ŠKOLÍCÍ DEN pondělí 18. 11. 2013 (8 vyučovacích hodin) 8.00 8.10 Zahájení kurzu Bc. Vladimír Mílek/ Ing. Jitka Vlčková 8.10 8.45 1. vzdělávací modul: KOORDINÁTOR

Více

Zajištění požární ochrany na pracovištích

Zajištění požární ochrany na pracovištích Zajištění požární ochrany na pracovištích Tomáš Neugebauer 2015 Dovolte mi představit se Jmenuji se Tomáš Neugebauer a problematikou požární ochrany (PO) se zabývám více než 23 let. Má práce byla několikrát

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Škola Číslo projektu Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Oslzlý František VY_32_Inovace_14_OV-Z_BOZP_Práce

Více

UCJF - školení zaměstnanců z BOZP

UCJF - školení zaměstnanců z BOZP UCJF - školení zaměstnanců z BOZP Důležité právní předpisy Povinnosti zaměstnavatele Práva zaměstnanců Povinnosti zaměstnanců Vnitřní předpis BOZP na MFF ÚČJF - Vyhodnocená rizika Vyhodnocená rizika -

Více

PÍSEMNÁ INFORMACE O RIZICÍCH PRO EXTERNÍ OSOBY zpracovaná na základě požadavků zákona č. 262/2006 Sb., 101, zákoníku práce, v platném znění

PÍSEMNÁ INFORMACE O RIZICÍCH PRO EXTERNÍ OSOBY zpracovaná na základě požadavků zákona č. 262/2006 Sb., 101, zákoníku práce, v platném znění PÍSEMNÁ INFORMACE O RIZICÍCH PRO EXTERNÍ OSOBY zpracovaná na základě požadavků zákona č. 262/2006 Sb., 101, zákoníku práce, v platném znění Společnosti skupiny VÍTKOVICE (dále jen "Společnost") informují

Více

Mladí lidé a bezpečná práce bez úrazů

Mladí lidé a bezpečná práce bez úrazů Mladí lidé a bezpečná práce bez úrazů MLADÍ LIDÉ jsou nezkušení a nezralí, nejsou si vědomi rizik, nemají dostatečnou odbornou způsobilost a vzdělání; nejsou si vědomi svých povinností a práv a povinností

Více

Aktualizace - Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 4/2011

Aktualizace - Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 4/2011 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Aktualizace - Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 4/2011 Tématický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců o požární ochraně a odborné přípravě

Více

... jistě právěčtou. NV č. 362/2005 Sb. České vysoké učení technické v Praze I Fakulta stavební I Katedra technologie staveb Ing.

... jistě právěčtou. NV č. 362/2005 Sb. České vysoké učení technické v Praze I Fakulta stavební I Katedra technologie staveb Ing. Práce ve výškách Pomocné konstrukce lešení, žebříky Zásady bezpečnosti práce na stavbě Projektování elektrických systémů České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb

Více

OBSAH SEZNAM POUŽÍVANÝCH ZKRATEK... 16 1. ÚVOD... 17 2. PÉČE O BOZP JAKO SOUČÁST ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ A ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PRA VI DLA...19 2.1 Význam BOZP a její místo v řízení... 19 2.2 Struktura BOZP...22

Více

Bezpečnostní pokyny a opatření při provádění stavebních pracích pro žáky, zaměstnance a návštěvníky objektů Obchodní akademie a Hotelová školy Třebíč

Bezpečnostní pokyny a opatření při provádění stavebních pracích pro žáky, zaměstnance a návštěvníky objektů Obchodní akademie a Hotelová školy Třebíč Bezpečnostní pokyny a opatření při provádění stavebních pracích pro žáky, zaměstnance a návštěvníky objektů Obchodní akademie a Hotelová školy Třebíč Stanovená bezpečnostní opatření na adresách Sirotčí

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ druh předpisu : číslo: vnitřní směrnice 4/BOZP výtisk číslo: 1 Název: STANOVENÍ ZÁSAD POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŘEDKŮ, ČISTICÍCH, MYCÍCH A DEZINFEKČNÍCH

Více

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci prakticky a přehledně podle normy ČSN OHSAS 18001:2008 Aktualizace k 1. 1. 2011

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci prakticky a přehledně podle normy ČSN OHSAS 18001:2008 Aktualizace k 1. 1. 2011 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci prakticky a přehledně podle normy ČSN OHSAS 18001:2008 Aktualizace k 1. 1. 2011 Na přání autora knihy uvádíme 1. a 2. aktualizaci zapracované do jednoho celku. Nabylo

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro oblast BOZP dřevoobráběcích zařízení

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro oblast BOZP dřevoobráběcích zařízení (vedoucího zaměstnance) pro oblast BOZP dřevoobráběcích zařízení OBSAH: 1. Základní poţadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)... 1.1 Vymezení základních pojmů použitých v této

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_PRA0114.docx Autor Ing.

Více

Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP)

Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) Soubor požadavků a pracovních postupů pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) Elektrické spotřebiče jmenovité napětí nepřesahuje 250 V u

Více

České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE

České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE OBSAH Záznam o změnách... 3 ČÁST PRVNÍ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE... 4 Kapitola I Úvodní ustanovení... 4 Kapitola II

Více

Okruhy pro obecné znalosti členů SDH z oblasti prevence

Okruhy pro obecné znalosti členů SDH z oblasti prevence A: Právní předpisy Okruhy pro obecné znalosti členů SDH z oblasti prevence A.1 zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů - 1 úvodní ustanovení: účel zákona, obecná povinnost

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 1/2008

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 1/2008 Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 1/2008 Všeobecné bezpečnostní pokyny o zacházení s elektrickým zařízením pracovníky seznámenými. Pro splnění povinností při obsluze el. zařízení

Více

Fakulta stavební ské Technické univerzity Ostrava 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba. Průř. mové okruhy ke zkoušce z technické praxe. č..

Fakulta stavební ské Technické univerzity Ostrava 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba. Průř. mové okruhy ke zkoušce z technické praxe. č.. Fakulta stavební Vysoké školy báňskb ské Technické univerzity Ostrava 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba Průř ůřezové problémov mové okruhy ke zkoušce konkretizované na příkladech p z technické praxe

Více

VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV)

VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV) VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV) 1.vydání 2014 Obsah seznam vzorů Volně dostupný obsah Obsah dostupný po uhrazení publikace Úvod Může Dokumentaci o ochraně před výbuchem, ve smyslu nařízení

Více

Závazná pravidla k zajištění BOZP pro dodavatele

Závazná pravidla k zajištění BOZP pro dodavatele Příloha č. 1 T. č. 011/14 Závazná pravidla k zajištění BOZP pro dodavatele Příloha ke smlouvě: (název smlouvy a datum) Dodavatel (výrobků, prací, služeb). se zavazuje dodržovat následující pravidla k zajištění

Více

Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP)

Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) Ruční elektromechanické nářadí jmenovité napětí nepřesahuje 250 V pro nářadí se střídavým jednofázovým

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2008

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2008 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2008 Používání Knihy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen Knihy BOZP) a povinnosti vedoucích

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz čerpací stanice vodíku do motorových vozidel

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz čerpací stanice vodíku do motorových vozidel zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz čerpací stanice vodíku do motorových vozidel OBSAH: 1. Základní požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)...

Více

73/2010 Sb. VYHLÁŠKA

73/2010 Sb. VYHLÁŠKA 73/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. března 2010 o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených

Více

Dokumentace periodického školení vedoucích zaměstnanců BOZP 2009

Dokumentace periodického školení vedoucích zaměstnanců BOZP 2009 Dokumentace periodického školení vedoucích zaměstnanců BOZP 2009 Datum školení Čas školení Školil Středisko 25.3.2009 3 hodiny Petr Deraha certifikovaný specialista BOZP vedoucí Školení zaměstnanců 2009

Více

POSLOUPNOST ÚKONŮ NAKLÁDÁNÍ S AZBESTEM

POSLOUPNOST ÚKONŮ NAKLÁDÁNÍ S AZBESTEM POSLOUPNOST ÚKONŮ NAKLÁDÁNÍ S AZBESTEM (průzkum projekt technická zpráva povolovací řízení výběrové řízení realizace zakázky), náležitosti a struktura projektu a technické zprávy Legislativní základ Zákon

Více

A+B PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A+B PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA AKCE ZAHRADNÍ DŮM OPRAVA PLOCHÉ STŘECHY STUPEŇ Projektová dokumentace pro stavební povolení INVESTOR Dům kultury Teplice, Mírové náměstí 2950, Teplice A+B PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA V Teplicích:

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva str. 1/6 B. Souhrnná technická zpráva Identifikace stavby : Název akce: Úpravy hlediště kinosálu Místo akce: Chotěboř, Tyršova 256, 583 01, Chotěboř Objednatel : CEKUS Chotěboř, Tyršova 256, 583 01 Chotěboř

Více

7. Vyhrazená tlaková zařízení. 1. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci podle zákoníku práce. 8. Odborná způsobilost v elektrotechnice

7. Vyhrazená tlaková zařízení. 1. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci podle zákoníku práce. 8. Odborná způsobilost v elektrotechnice Bezpečnost a spolehlivost v technologických provozech kontakt: Petr Alexa, Institut fyziky A 948, petr.alexa@vsb.cz mobil: 607 683 702 konzultační hodiny: středa 11:00 12:00, A 948 požadavky k zápočtu

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ Identifikace stavby Účel stavby : REKONSTRUKCE VÝTAHU v objektu MěÚ Třebíč Místo stavby: Kraj: Charakter stavby: Stupeň: Investor: Projektant:

Více

BEZPEČNOST PRÁCE VE STAVEBNICTVÍ

BEZPEČNOST PRÁCE VE STAVEBNICTVÍ BEZPEČNOST PRÁCE VE STAVEBNICTVÍ Obsah strana Úvod 3 1. Státní úřad inspekce práce 3 2. Předvýrobní příprava staveb 3 3. Základní povinnosti zhotovitelů stavebních prací 3 4. Pracoviště s nebezpečím pádu

Více

E. Zásady organizace výstavby

E. Zásady organizace výstavby 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina E. Zásady organizace výstavby Projektant: Jana Heidlerová, Atletická 1997, Sokolov Investor: Město Sokolov,

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: Ing. JAN KUMMEL Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: Ing. JAN KUMMEL Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: Ing. JAN KUMMEL Název materiálu: VY_32_INOVACE_PD._46 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077 Tematická

Více

1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A NORMY, DOZOR NAD BEZPEČNOSTÍ A OHRANOU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI VE STAVEBNICTVÍ

1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A NORMY, DOZOR NAD BEZPEČNOSTÍ A OHRANOU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI VE STAVEBNICTVÍ 1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A NORMY, DOZOR NAD BEZPEČNOSTÍ A OHRANOU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI VE STAVEBNICTVÍ Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce NV 264/2006 Sb. zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s

Více

Organizační směrnice č. 27/2013/SŘ. k zajištění BOZP

Organizační směrnice č. 27/2013/SŘ. k zajištění BOZP Organizační směrnice č. 27/2013/SŘ k zajištění BOZP Čj.: SŠNM/884/2013 Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy V Novém Městě nad Metují dne 2. dubna 2013 Strana 1 (celkem 8) Čl. 1 Obsah směrnice

Více