Der Leitende Notarzt (Vedoucí lékař záchranné služby)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Der Leitende Notarzt (Vedoucí lékař záchranné služby)"

Transkript

1 1 C. Busse, H.-P. Moecke Der Leitende Notarzt (Vedoucí lékař záchranné služby) Anaesthesist (1994) 43: Úkolem záchranné služby je, aby i při současném výskytu většího počtu nemocných či raněných poskytovala přednemocniční péči podle individuálně medicínských principů ošetření a rozdělila pacienty do nemocnic podle jejich stavu. Proto je jedním z nejdůležitějších předpokladů, aby koncepce pro řešení hromadného neštěstí byla k dispozici již před jeho vznikem a byla integrována do struktur záchranné služby. Jak ukazují analýzy akcí při řešení leteckého neštěstí v Ramsteinu nebo bombového útoku na Říjnových slavnostech v Mnichově, může se struktura místní záchranné služby přetížit každým hromadným neštěstím. Často již neštěstí menšího rozsahu kapacity místní záchranné služby zcela vyčerpá. Z těchto důvodů byla poprvé v Hamburku v roce 1985 zařazena do záchranné služby skupina vedoucích lékařů. Paralelně k tomu vypracovaly DIVI (Německá mezioborová společnost intenzívní a akutní medicíny) a BÄK (Spolková lékařská komora) Doporučení k postavení a kvalifikaci vedoucího lékaře záchranné služby z února Tato doporučení byla pak přijata lékařskými komorami jednotlivých spolkových zemí a zařazena do postgraduálního vzdělávání akutní medicíny. Schválením zákonů o záchranné službě spolkových zemí se koncepce vedoucích lékařů ZS politicky prosadila i celostátně. Rozdělení událostí dle kategorií závažnosti Principiálně lze rozlišit mimořádné události z hlediska akutní medicíny na 3 kategorie: nehoda s nutností zásahu záchranné služby hromadné neštěstí katastrofa Nehoda s nutností zásahu záchranné služby Nehoda s nutností zásahu záchranné služby je silné tělesné či duševní poškození jednotlivce způsobené onemocněním nebo poraněním, které kvůli ohrožení života pacienta vyžaduje okamžitou odbornou pomoc. Situace je vždy zvládnutelná běžnými prostředky záchranné služby. Postupuje se mj. podle následujících kritérií: průběh zásahu podle stejných pravidel plnění jednoho nebo více jednotlivých úkolů péče o jednoho nebo více pacientů zásah při nepoškozené regionální infrastruktuře standardy kvalifikace i vybavení odpovídají potřebám není nutno sahat na personální a materiální rezervy

2 2 Hromadné neštěstí Pod pojmem hromadné neštěstí rozumíme závažnou, rozsáhlou a většinou nepředvídaně vzniklou událost, kterou je postiženo mnoho lidí, materiální hodnoty i infrastruktura. Následky však mohou být zvládnuty a překonány místně či regionálně dostupnými silami a prostředky v přiměřené době. Při hromadném neštěstí jsou splněna tato kritéria: událost je pod prahem katastrofy neštěstí je místně i časově ohraničeno je přibližný přehled o počtu postižených často dochází k vyčerpání potenciálu záchranné služby a je nutno mobilizovat skupiny rychlého nasazení (Schnell-Einsatz-Gruppen) při zásahu je nutno postupovat podle předem stanovených opatření a taktických schémat koordinaci sil na místě provádí technické velení zásahu vytvoření separátní komunikační linky může být účelné Hromadná neštěstí se často odehrávají na úzce vymezeném prostoru a jsou časově omezena. Regionální infrastruktura zdravotnictví ani dalších oblastí není narušena. Rozsah ohrožení lze většinou rychle odhadnout. Srovnatelné události mohou podle regionální infrastruktury spadat do různých kategorií závažnosti. Katastrofa Katastrofa je mimořádně závažná a rozsáhlá, většinou překvapivě vzniklá událost, která poškozuje nebo ohrožuje život a zdraví velkého množství lidí a také značné materiální hodnoty a základní životní potřeby velké skupiny obyvatelstva v tak značné míře, že je nelze zvládnout pouze místními či regionálními silami a prostředky. Platí zde tato kritéria: Událost je způsobena např. přírodní katastrofou, havárií velkého rozsahu, explozí nebo z podobných příčin. Dochází ke značnému narušení nebo bezprostřednímu ohrožení veřejného pořádku a bezpečnosti, přičemž mohou být ohroženy: - životy a zdraví mnoha lidí - značné materiální hodnoty - životně nutné přístřeší a/nebo - potraviny pro obyvatelstvo Událost musí být příslušným nejvyšším správním úředníkem oblasti vyhlášena jako katastrofa Odstranění následků je možné jedině pomocí zařízení a jednotek systému pro ochranu před katastrofou Katastrofy se zdravotními dopady vznikají z událostí, které mohou postihnou celé území regionu. Příčina této události může někdy přetrvávat delší dobu, např. při povodních, a regionální infrastruktura je tím postižena. Při katastrofě již nemá prioritu individuálně orientovaná akutní medicína, stejně důležité je obnovení veřejných struktur, zásobování potravinami a zajištění přístřeší pro obyvatelstvo.

3 3 Nejdůležitější rozdíl mezi hromadným neštěstím a katastrofou se zdravotními dopady není tedy v počtu raněných, ale v prostorovém rozsahu události a v nepoměru mezi postiženými a zachránci. Z hlediska taktiky záchranné služby je hromadné neštěstí zvládnutelné personálem, který je ve službě, případně s posilou z okolních středisek ZS. Doba potřebná k nástupu jednotek systému rozšířené ochrany před katastrofou je příliš dlouhá na to, aby jejich nasazení v této situaci mělo smysl. Definice vedoucího lékaře záchranné služby Vedoucí lékař ZS je lékař činný v záchranné službě, který přebírá zvláštní lékařské úkoly na místě neštěstí s velkým počtem raněných. Řídí všechna medicínská opatření na místě neštěstí, koordinuje činnost a dohlíží na plnění úkolů. Musí mít odpovídající kvalifikaci. Kvalifikaci vedoucího lékaře ZS definují doporučení DIVI (Německá mezioborová společnost intenzívní a akutní medicíny) a BÄK (Spolková lékařská komora) a směrnice zemských lékařských komor. Základním předpokladem pro činnost v této funkci je doklad odbornosti v oboru záchranná služba, ukončené další vzdělání v některém oboru týkajícím se intenzívní medicíny a dlouholetá trvající účast při zásazích záchranné služby jako lékař. Pro profil činnosti vedoucího lékaře je nutná detailní znalost infrastruktury a zdrojů regionální záchranné služby i ambulantních a stacionárních zdravotnických zařízení. Třetím předpokladem kvalifikace je účast na nejméně 40 hodinovém postgraduálním semináři v souladu s doporučeními DIVI a BÄK. Základním obsahem semináře jsou medicínské strategie při třídění a ošetření raněných při hromadném neštěstí, základní vědomosti o taktických postupech včetně spolupráce s ostatními záchrannými složkami i informace o příslušných právních předpisech. Tyto znalosti musí být prohlubovány pravidelnou účastí na dalších vzdělávacích akcích a cvičeních (školení a cvičení základů taktiky a logistiky). Kromě odborné kvalifikace je třeba také doklad o tělesné kondici, např. cestou vyšetření na oddělení pracovního lékařství pro zvládnutí práce s těžkým dýchacím přístrojem. Plánování pro zvládnutí mimořádných událostí Již před vznikem mimořádné události musí být vedoucí lékař zapojen do plánování a příprav na zvládnutí této situace. Tyto úkoly zahrnují mimo jiné: identifikace typických regionálních rizik pořízení materiálu a kontrola skladů sestavení služebních pokynů pro případ hromadného neštěstí příprava cvičení ZS Kromě toho se musí vedoucí lékař podílet na vzdělávání personálu a lékařů záchranné služby. Vedoucí lékař ZS pracuje v rámci záchranné služby na místě neštěstí jako velitel úseku Lékařská péče (obr. 1).

4 4 Obr. 1 Struktura vedení zásahu na místě neštěstí Celkové velení zásahu Technické velení zásahu Dílčí úseky zásahu úsek lékařská péče úsek záchranná služba úsek technická ochrana úsek technická ochrana Při zvládání tohoto úkolu je vedoucí lékař podpořen velitelem záchranné služby (hasičů, pomocných organizací), který plní úkol velitele úseku záchranná služba. Tab. 1. Úkoly velitele úseku záchranná služba koordinace záchranných prostředků organizuje transport raněných podle pokynů vedoucího lékaře vede dokumentaci o provedených opatřeních místo působení: shromaždiště raněných Vedoucímu lékaři zde přísluší velení a dohled nad všemi lékařskými opatřeními na místě zásahu. Je oprávněn dávat příkazy zdravotnickému personálu a lékařům. Po zjištění a stanovení závažnosti situace z lékařského hlediska určí vedoucí lékař prioritní úkoly a informuje velitele technického velení zásahu. (Tab. 2) Přes mobilní řídící stanoviště technického velení vedoucí lékař požaduje případné další posily, vozidla a materiál a zařídí předání kvalifikované informace regionálním nemocnicím. Po vytřídění pacientů vedoucím lékařem a jejich primárním ošetření zdravotníky určí vedoucí lékař dobu, způsob a cíl jejich transportu (Tab. 3). Kromě vedení úseku je také poradcem hlavního velení a technického velení zásahu (Tab. 4). Po ukončení akce musí vedoucí lékař vypracovat detailní zprávu o celé situaci i o provedených opatřeních včetně časového rozpisu. Tab. 2 Úkoly technického velení zásahu (TEL) stanovení úkolů a prostředků stanovení ochranného vybavení volba prostorového rozmístění určení místa pro shromaždiště raněných

5 5 Tab. 3 Úkoly velitele úseku Lékařská péče určuje hlavní úkoly a způsob lékařské péče je oprávněn dávat příkazy a odborně řídit zdravotnický personál určuje cílová zdravotnická zařízení a stanoví distribuci pacientů je poradcem hlavního i technického velení zásahu Tab. 4 Úkoly hlavního velení zásahu koordinace činnosti jednotlivých záchranných složek a úřadů (např. policie, odbor životního prostředí, armáda atd.) kontakt se sdělovacími prostředky Předpoklady pro činnost vedoucího lékaře Činnost vedoucího lékaře musí být právně zajištěna smlouvou s provozovatelem záchranné služby, která určuje vzájemná práva a povinnosti. Pro práci na místě neštěstí potřebuje vedoucí lékař osobní ochranné vybavení, které zahrnuje kombinézu (bundu a kalhoty v jasné barvě s označením vedoucí lékař ZS ), ochrannou obuv, pracovní rukavice, bezpečnostní opasek s možností uvázání, ochrannou helmu, celoobličejovou masku (ochrana dýchání) a výkonnou baterku. Dále musí mít k dispozici radiokomunikační vybavení, zajišťující jeho stálou dosažitelnost přes dispečink záchranné služby. Zde je zvláště ceněno dvojí zajištění navzájem nezávisle pracujícími systémy, např. vysílačka a přijímač systému Cityruf (přenos čísel nebo i textů pro vyrozumění, fungující v podstatě jako systém Operator - pozn.překl.). Zpětné volání vedoucího lékaře je nutno provádět přes nouzovou linku 112, aby se zabránilo prodlevám. Vedoucí lékař ZS je orgánem záchranné služby, proto musí všechny vzniklé náklady hradit provozovatel záchranné služby. U nákladů je nutno rozlišovat mezi průběžnými náklady, např. služba na telefonu, přesčasy, doškolování, a mezi investičními náklady na vybavení. Základní odměňování činnosti vedoucího lékaře probíhá na základě paušální platby za službu na telefonu (12,5%) podle BAT, ačkoliv tato činnost jde daleko za tarifní propozice. Pokud vedoucí lékař pracuje mimo svou placenou pracovní dobu, má proplaceny přesčasové hodiny. Při hromadném neštěstí musí vedoucí lékař ZS prokázat kromě své lékařské kompetence v prvé řadě své kvality řídícího pracovníka. Musí proto znát principy taktického myšlení. Zatímco např. velitel hasičů je v tomto směru kontinuálně vzděláván a průběžně si tyto principy prověřuje v praktických simulacích zásahů, většina lékařů záchranné služby se s tímto nesetká. Hlavní úkoly při zvládání hromadného neštěstí Taktické myšlení při hromadném neštěstí sestává v principu ze 4 jednotlivých úloh: průzkum situace a její posouzení vedou k rozhodnutí, které se realizuje příkazy ohledně zásahu.

6 6 Průzkum situace Situace na místě neštěstí zahrnuje v sobě všechny informace o události, které jsou pro její zvládání relevantní. Tyto informace získá vedoucí lékař vlastním pozorováním a sdělením technického velení na místě neštěstí. Průzkum situace je zaměřen na zjištění druhu a rozsahu medicínského problému a na získání přehledu o nasazených silách záchranné služby na místě neštěstí. K určení rozsahu katastrofy z lékařského hlediska se bere v úvahu druh neštěstí, předpokládaný počet raněných či nemocných, meteorologické a geografické údaje a otázka, zda příčina ohrožení ještě trvá. Nasazení záchranné služby musí být diferencované podle kvalifikace a podle vybavení transportními prostředky. Posouzení situace K posouzení situace je nutno si zodpovědět tyto otázky: Jsou ošetřovací kapacity na místě neštěstí dostatečné? Je transportní kapacita na místě dostatečná? Je dostatečná ošetřovací kapacita regionálních nemocnic? Závěry posouzení situace vedoucí lékař ZS neprodleně sdělí technickému velení, aby je bylo možno zapracovat do postupů při zvládání situace. Toto posouzení vede k dalšímu rozhodování. Zde platí základní otázka: Co je to nejdůležitější, co je třeba okamžitě udělat? Podle toho se sestaví seznam prioritních, nejdůležitějších úkolů. Přitom jsou organizační rozhodnutí vedoucího lékaře důležitější než lékařské ošetřování. Tři nejdůležitější rozhodnutí mají toto pořadí: vyžádání dalšího zdravotnického personálu a vozidel zřízení shromaždiště raněných kvalifikované zpohotovení regionálních nemocnic Jakmile vedoucí lékař zjistil a posoudil, jaká je situace, a provedl první rozhodnutí, tj. navrhl plán pro zvládnutí situace a prohovořil jej s technickým velením, musí být tento plán realizován pomocí přesných pokynů. Nejčastější chybou kromě nejasných pokynů bývá, že se vedoucí lékař nedrží předepsaných postupů pro předávání příkazů, ale sdělí je např. nejbližšímu zdravotníkovi. Vedoucí lékař jakožto velitel úseku Lékařská péče předává své pokyny ohledně taktiky zásahu příslušnému veliteli hasičů, tedy veliteli úseku Záchranná služba, případně technickému velení. Ti se pak postarají o jejich realizaci. Nepoměr mezi potřebou ošetření a akutními možnostmi pomoci při hromadném neštěstí nutí vedoucího lékaře a zdravotnický personál, pokud nelze získat další posily a materiální pomoc, omezit lékařskou pomoc na medicínsky nejnutnější zákroky k odvrácení nebezpečí smrti a nejhorších trvalých následků a stanovit priority pro ošetření a transport pomocí třídění raněných. Kategorie naléhavosti pro ošetření a transport

7 7 Při třídění (triage) jsou pacienti rozděleni do 4 kategorií naléhavosti pro ošetření a transport: I. Okamžité zákroky pro záchranu života s nejvyšší prioritou ošetření na místě neštěstí: obnovení a stabilizace vitálních funkcí dýchání a krevního oběhu, zvládnutí šoku a analgesie. II. Odložené ošetření s nejvyšší prioritou transportu do nejbližší vhodné nemocnice nebo na obvaziště: Ošetření je pozdrženo ve prospěch plynulého transportu, protože poranění nebo onemocnění má lepší vyhlídky při ošetření v nemocnici. Často jsou ostatně přes odvozem provedena život zachraňující opatření. III. Časově odložené ošetření pacientů s lehčím poraněním, prováděné pomocným personálem: Ošetření pacientů např. s vymknutím, s lehčími popáleninami, s podrážděním sliznice a očí není při hromadném neštěstí akutním lékařským zákrokem a může být provedeno pomocným zdravotnickým personálem nebo vzájemnou pomocí. IV. Ošetření nejtíž postižených pacientů: Ošetření pacientů, kde pravděpodobnost přežití je i v podmínkách péče záchranné služby extrémně nízká (např. zástava krevního oběhu s potvrzenou traumatickou příčinou), je proveditelné pouze v případě, že je k dispozici dostatečná ošetřující kapacita. Přidělení priorit ošetření a transportu (třídění) musí být vždy plynulým procesem, který se řídí dynamikou onemocnění a okamžitými možnostmi. Ošetření poraněných nebo nemocných může i při hromadném neštěstí probíhat podle individuálně medicínských kritérií, přičemž hranice přednemocničního ošetření se řídí podle druhu a rozsahu události regionální infrastruktury druhu, rozsahu a kvality dostupné lékařské pomoci transportních kapacit. Fáze I: Všeobecné zhodnocení V přednemocniční terapii se osvědčila jasně strukturovaná a dobře zapamatovatelná koncepce ošetření: každý pacient je prohlédnut systematicky od hlavy k patě (max. 2 min. na pacienta) priority ošetření a transportu jsou prověřovány a případně znovu stanoveny provedení resuscitačních opatření v závislosti na dostupných kapacitách Fáze II: Vitální funkce Krevní oběh: Venózní přístupy každý pacient, který to potřebuje, musí mít musí mít nejpozději na shromaždišti raněných založen pokud možno velkoobjemový venózní přístup pacienti ohrožení šokem mají již na místě neštěstí založeny dva pokud možno velkoobjemové venózní přístupy Dýchání: Intubace Indikace s vyšší naléhavostí: Závažná dechová nedostatečnost (např. při těžkém poranění hrtanu, instabilním hrudníku s flail chest )

8 8 Indikace s rozvrženou naléhavostí: zavádění narkózy na místě neštěstí (např. při nutnosti vyproštění) bezvědomí s vyhaslými ochrannými reflexy včasná intubace a ventilace polytraumatizovaných nebo jiných pacientů v šoku hyperventilace při těžkém traumatickém šoku Fáze III: Stabilizace vitálních funkcí a transportuschopnost Podávání tekutin Každý pacient dostane venózní cestou (v prvních 30 min.) elektrolytický roztok v objemu 30 ml/kg tělesné hmotnosti. Pacienti ohrožení šokem dostanou dále v prvních 30 minutách infúzi 1000 ml náhradního roztoku. Stavění krvácení Terapie hypovolemického šoku je účinná jen tehdy, když se vedle infúzní terapie provádí odpovídající přesné stavění krvácení. Toto opatření je zvláště důležité při hromadném výskytu raněných s dlouhou dobou čekání na transport a definitivní ošetření. Druh a místo krvácení mají vliv na stanovení priority ošetření a transportu. Dýchání Každý intubovaný pacient dýchá pomocí nouzového respirátoru nebo dýchacího vaku. F I O 2 by mělo mít hodnotu 1,0. Každý intubovaný pacient by měl dýchat s PEEP +5 cm H 2. Při dýchání s nouzovým respirátorem by měl být dechový objem ca. 15 ml/kg těl.h. Analgesie a sedativa Analgetika a sedativa je třeba nasazovat velkoryse i při hromadném výskytu pacientů. Před nasazením léků je třeba vyčerpat všechny neinvazivní možnosti zmírňování bolestí (např. uložení, repozice fraktur) a strachu. nasazení opioidů pouze u pacientů se zajištěným dýcháním ketamin v dávkování 0,25-0,5 mg/kg těl.hm. je vhodný díky relativně velké terapeutické šíři i u pacientů s nezavedeným umělým dýcháním Speciální terapie Traumatický šok. Pacientům v bezvědomí jsou podána analgetika, jsou intubováni, zavedena hyperventilace a horní část těla uložena výš ve sklonu pravidelné přezkoušení základních neurologických parametrů a zaznamenání změn Poranění hrudníku. Při podezření na přetlakový pneumotorax je třeba provést neprodleně odlehčující punkci ve 2.mezižebří medioklavikulárně pomocí velkoobjemové kanyly. Před definitivním převozem pacienta do nemocnice je nutno z bezpečnostních důvodů založit ve 4. mezižebří ve střední axilární linii Bülauovu drenáž. Fraktury. Repozice fraktur končetin se provádí jen při velmi značných vadných postaveních s poruchami citlivosti a prokrvení. Stabilizace vhodným dlahovým materiálem (nafukovací dlaha). Přenášení a uložení pacientů raněných a v bezvědomí provádět na vhodných nosítkách a vakuových matracích.

9 9 Popáleniny. Je třeba použít terapii studenou vodou. včasná infúzní terapie Ringerovým roztokem (min ml/hod.) před převozem do popáleninového centra zhruba vyhodnotit nutné množství infúze podle Parklandova vzorce při zdržení transportu do vhodné nemocnice řídit množství infúze při popáleninách III.stupně s postižením více než 40% povrchu těla podle vylučování moče intubace jen při zjištěném termickém inhalačním traumatu Otravy. Určení druhu otravy a užití logistických opatření (např. vyžádat si set pro léčbu otrav). symptomatické ošetření při poruše vitálních funkcí podávání protilátek pouze při prokázaném druhu jedovaté látky detoxikace nejprve jen odstraněním oděvu a očistěním pokožky a sliznic Skupiny rychlého nasazení (Schnell-Einsatz-Gruppe) Při hromadném neštěstí nemá vedoucí lékař kromě sil záchranné služby k dispozici žádnou pomoc. Proto je třeba (kromě středisek záchranné služby ve velkoměstech) paralelně k systému vedoucích lékařů záchranné služby mít připraven systém rychle dostupných skupin zdravotnické pomoci s příslušným vybavením, proškolením a cvičením. Počet personálu těchto skupin se řídí předpokládaným počtem pacientů. Vycházíme-li z počtu asi 50 poraněných, z toho 10 polytraumat, pak taková skupina sestává z zdravotníků s minimální kvalifikací záchranáře. Aby se zajistila rychlost nasazení okolo 1 hodiny, je třeba mít ve skupině asi 30 kvalifikovaných a dobře motivovaných zdravotníků. Pak lze udržovat v pohotovosti (na telefonu) ve všední dny 3 služby a ve dnech volna 2 služby po 10 pracovnících. Při vyvolání poplachu pak tato skupina může být během 30 minut na určeném místě i s potřebným materiálem (sestava pro hromadná neštěstí). Financování těchto skupin, náklady na držení pohotovosti a vzdělávání apod. má na starosti provozovatel záchranné služby. Vyškolení a další vzdělávání skupin rychlého nasazení má na starosti skupina vedoucích lékařů ZS. Kvalifikace těchto záchranářů má umožňovat, aby podle pokynů lékařů sledovali na místě neštěstí nebo na shromaždišti raněných vitální funkce pacientů, byli schopni provádět základní postupy kardiopulmonální resuscitace, zvládali základní techniky při zachraňování a ukládání pacientů a uměli zacházet s přístroji a vybavením na místě neštěstí. Vybavení zahrnuje kromě osobního ochranného vybavení (ochranná obuv, pracovní rukavice, ochranná helma, baterka) také přijímač vyrozumívacího zařízení Cityruf. Sestava pro hromadná neštěstí Pro ošetření pacientů na místě neštěstí musí zde být včas, tj. během 30 minut, kromě pomocného personálu také potřebný další zdravotnický materiál. Obsah sestavy pro hromadná neštěstí musí odpovídat regionálním zdrojům záchranné služby i velikosti spádové oblasti. Sestava má umožnit primární ošetření pacientů, z toho 10 polytraumat. V oblastech s vyšší hustotou obyvatelstva nebo o větší rozloze je třeba mít více těchto sestav na několika místech. Vybavení musí být kompatibilní s vybavením příslušného střediska záchranné služby a musí odpovídat potřebám ošetření při hromadném neštěstí. Základem je proto zásoba

10 10 materiálu pro infúzní terapii, pro uvolnění dýchacích cest a pro ošetření ran. Vybavení léčivy lze kromě infúzních roztoků omezit na analgetika, narkotizační přípravky a léčiva pro ošetření postižených při inhalaci dráždivých plynů. Chirurgické instrumentárium je potřebné jen v malém rozsahu, hlavně dlahy pro ošetření fraktur, vybavení pro zakládání hrudních drenáží a pro provádění amputací. Pro zjednodušení zacházení by měl být materiál barevně označen a zabalen roztříděný podle účelu: I. infúzní terapie II. dýchací cesty, zajištěné dýchání III. analgetika, narkóza IV. chirurgické instrumentárium Aby byla umožněna i decentralizovaná péče o jednotlivé pacienty (např. jsou-li pacienti roztroušeni na velké ploše), je zde další možnost kromě výše uvedené, totiž zabalit vše, co je potřebné pro stabilizaci vitálních funkcí pacienta s polytraumatem, do malého, snadno přenosného kufříku. Pravděpodobnost, že při hromadném neštěstí bude třeba ošetřit pacienta, kterého nelze přenášet ani na malé vzdálenosti, je relativně vysoká. Pokud máme připraveno např. 10 setů pro ošetření polytraumat, lze pak ošetřit bez problémů i tyto pacienty. Z hlediska lékařské techniky je třeba mít v zásobě kromě měřičů krevního tlaku, laryngoskopů a odsávaček tyto přístroje (dle sestupné priority): inhalátory kyslíku ruční dýchací vaky nouzové dýchací přístroje EKG - monitory defibrilátory Aby bylo zajištěno, že je sestava pro hromadná neštěstí v pohotovosti pro případné použití, je nutno se postarat, aby byl její obsah pravidelně kontrolován vzhledem k funkčnosti materiálu a expiračním lhůtám. Po zjištění situace v regionální infrastruktuře se může ukázat, že je potřebné mít připraveny také mobilní možnosti přístřeší pro pacienty, jako jsou stany, velkokapacitní vozy záchranné služby a kontejnery využitelné jako ošetřovny. Řídící středisko záchranné služby Řídící středisko (dispečink) slouží i při hromadném neštěstí jako centrální orgán pro předávání informací, pro vyrozumění a vyhlášení poplachu a řízení činnosti záchranné služby. Každé nouzové volání prochází tudy a je přeměněno podle dané situace v příkaz k zásahu. Vzhledem k tomu, že personální a materiální kapacita běžného střediska záchranné služby je při hromadném neštěstí rychle vyčerpána, musí být co nejrychleji aktivovány posily. To lze provést buď přivoláním dalšího personálu daného střediska nebo s pomocí okolní středisek záchranné služby. Velmi se osvědčilo ponechat si jeden radiový kanál volný pro komunikaci s mobilním velením na místě neštěstí. Primární řídící středisko by mělo po jeho uvedení do provozu být opět k dispozici pro běžný provoz.

11 11 Souhrn Zřízení systému vedoucích lékařů záchranné služby je významným předpokladem pro zvládání následků hromadného neštěstí prostředky záchranné služby a podle individuálně medicínských kritérií. Těžiště činnosti vedoucího lékaře (skupiny vedoucích lékařů) je v organizační a logistické přípravě na zvládnutí hromadného neštěstí. Zde je nutná další kvalifikace lékařů, kteří již mají zkušenosti z práce u záchranné služby. Při akci má vedoucí lékař za úkol řídit a dohlížet na všechna prováděná lékařská opatření na místě neštěstí. K tomu musí být dány nutné právní, organizační, infrastrukturní i materiální předpoklady provozovatelem záchranné služby. Klíčová slova vedoucí lékař - hromadné neštěstí - kritéria třídění - skupina rychlého nasazení - sestava pro hromadná neštěstí

Část B 9. Plán zdravotnického zabezpečení

Část B 9. Plán zdravotnického zabezpečení Část B 9 Plán zdravotnického zabezpečení 1 Plán zdravotnického zabezpečení Obsah: Úvod 3 1. Zdroje a služby pro zdravotnické zabezpečení činnosti Městského úřadu Ostrov a krizového štábu města při řešení

Více

HROMADNÉ POSTIŽENÍ ZDRAVÍ

HROMADNÉ POSTIŽENÍ ZDRAVÍ ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KRAJE VYSOČINA, příspěvková organizace HROMADNÉ POSTIŽENÍ ZDRAVÍ MUDr. Petr Novotný náměstek LPP Doporučený postup ZZS při řešení HPZ Správné vyhodnocení tísňové výzvy a vyslání

Více

V. Neklapilová Informační středisko medicíny katastrof Úrazová nemocnice v Brně - Klinika traumatologie LF MU v Brně

V. Neklapilová Informační středisko medicíny katastrof Úrazová nemocnice v Brně - Klinika traumatologie LF MU v Brně Medicína katastrof, Brno 9. února 2006 Hromadný příjem v nemocnicích - zahraniční zkušenosti V. Neklapilová Informační středisko medicíny katastrof Úrazová nemocnice v Brně - Klinika traumatologie LF MU

Více

Vzdělávací centrum ZZS ÚK p.o. & Krizový úsek ZZS ÚK p.o. Mimořádná událost HPZ

Vzdělávací centrum ZZS ÚK p.o. & Krizový úsek ZZS ÚK p.o. Mimořádná událost HPZ Vzdělávací centrum ZZS ÚK p.o. & Krizový úsek ZZS ÚK p.o. Mimořádná událost HPZ Činnost ZZSUK, p.o. Legislativa: Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních

Více

DEFINICE: CÍL PRVNÍ POMOCI: STRUKTURA PRVNÍ POMOCI

DEFINICE: CÍL PRVNÍ POMOCI: STRUKTURA PRVNÍ POMOCI PRVNÍ POMOC DEFINICE: Soubor jednoduchých a účelných opatření, která mohou být poskytnuta kdekoli a kdykoli, která slouží k bezprostřední pomoci při náhlém postižení zdraví. CÍL PRVNÍ POMOCI: Provádět

Více

Ověření zásad traumatologického plánování v praxi

Ověření zásad traumatologického plánování v praxi V. ročník konference MEDICÍNA KATASTROF a 8. konference SVLFVL ČLS JEP 27.-28.11.2008 Hradec Králové Ověření zásad traumatologického plánování v praxi Petr Hubáček Neodkladná péče 3 etapy 1. Přednemocniční

Více

*MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor

*MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR Č.j.: MV-83112-1/PO-IZS-2014 *MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor Kódové označení: ZZZ JSDH Praha 17. června 2014

Více

M. Kelbl, R. Veselý, V. Neklapilová, L. Rašovská

M. Kelbl, R. Veselý, V. Neklapilová, L. Rašovská Spolupráce lékařů ÚN Brno s USAR odřadem ČR M. Kelbl, R. Veselý, V. Neklapilová, L. Rašovská Úrazová nemocnice v Brně Klinika traumatologie LF MU Počátky spolupráce první spolupráce mezi trauma týmem Úrazové

Více

Poučení z japonského zemětřesení a tsunami v roce 2011

Poučení z japonského zemětřesení a tsunami v roce 2011 Poučení z japonského zemětřesení a tsunami v roce 2011 Abstrakt Dne 11. března 2011 zasáhlo východní pobřeží japonského ostrova Honšú zemětřesení následované mohutnou vlnou tsunami, která způsobila rozsáhlé

Více

Cvičení Polytrauma 2008

Cvičení Polytrauma 2008 Cvičení Polytrauma 2008 Pardubická krajská nemocnice, a. s. Carda Martin, Forman Marek MEKA 2008, Hradec Králové, 27. 11. 2008 Hromadné neštěstí Nelze řešit běžně dostupnými prostředky. Následkem je nutné

Více

Krizové řízení ve zdravotnictví Chemické, biologické a radiační ohrožení - CBRN. Bc. Martin Šamaj Fakultní nemocnice Olomouc

Krizové řízení ve zdravotnictví Chemické, biologické a radiační ohrožení - CBRN. Bc. Martin Šamaj Fakultní nemocnice Olomouc Krizové řízení ve zdravotnictví Chemické, biologické a radiační ohrožení - CBRN Bc. Martin Šamaj Fakultní nemocnice Olomouc Základní terminologie Mimořádná událost Je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných

Více

Labonková Monika, Kubíček Jaroslav, Hubáček Petr

Labonková Monika, Kubíček Jaroslav, Hubáček Petr Medicína katastrof Brno 2. - 3.2.2012 Labonková Monika, Kubíček Jaroslav, Hubáček Petr Fakultní nemocnice Olomouc - Oddělení urgentního příjmu koordinovaný postup složek při přípravě na mimořádné události(mu)

Více

Netradičně tradiční cvičení složek IZS

Netradičně tradiční cvičení složek IZS Medicína katastrof Brno 16.2.2017 Netradičně tradiční cvičení složek IZS Petr Hubáček, Jarmila Kohoutová Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje Fakultní nemocnice Olomouc Dáváme šanci životu AUTOBUS

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě Citace: 240/2012 Sb. Částka: 82/2012 Sb. Na straně (od-do):

Více

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah 1. Preambule... 2 1.1 Cílová skupina... 2 1.2 Dostupnost akutní péče... 2 2. Služby poskytované akutním psychiatrickým oddělením... 3 2.1 Obecné požadavky...

Více

9. ročník celostátní konference MEDICÍNA KATASTROF 29.-30. 11. 2012

9. ročník celostátní konference MEDICÍNA KATASTROF 29.-30. 11. 2012 9. ročník celostátní konference MEDICÍNA KATASTROF 29.-30. 11. 2012 Pracoviště krizové připravenosti Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje Veronika Podubská, Martin Beneš Ředitel Bc. Stanislav

Více

kařů ÚN N Brno s USAR odřadem M. Kelbl, R. Veselý, V. Neklapilová Úrazová nemocnice v Brně Klinika traumatologie LF MU

kařů ÚN N Brno s USAR odřadem M. Kelbl, R. Veselý, V. Neklapilová Úrazová nemocnice v Brně Klinika traumatologie LF MU Spolupráce lékal kařů ÚN N Brno s USAR odřadem ČR M. Kelbl, R. Veselý, V. Neklapilová Úrazová nemocnice v Brně Klinika traumatologie LF MU Počátky spolupráce první spolupráce mezi trauma týmem Úrazové

Více

Sebevražedné teroristické útoky s hromadným výskytem poraněných Haifa

Sebevražedné teroristické útoky s hromadným výskytem poraněných Haifa Sebevražedné teroristické útoky s hromadným výskytem poraněných Haifa Dr. Michael Kafka Head, Emergency Department Bnai-Zion Medical Center, Haifa, Israel Carmel Hospital Bnai-Zion Hospital Trauma Center

Více

296/2012 Sb. - poslední stav textu 296/2012 Sb. VYHLÁŠKA

296/2012 Sb. - poslední stav textu 296/2012 Sb. VYHLÁŠKA 296/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 3. září 2012 o požadavcích na vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní služby, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné

Více

Předlékařská první pomoc (podpora pro kombinovanou formu studia)

Předlékařská první pomoc (podpora pro kombinovanou formu studia) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Předlékařská první pomoc (podpora pro kombinovanou formu studia) Mgr. Renata Gerhartová Cíle předmětu: Poskytnout studentům základní

Více

239/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb.

239/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb. 239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

U Č E B N Í O S N O V Y. kurz Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO

U Č E B N Í O S N O V Y. kurz Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO U Č E B N Í O S N O V Y kurz Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO 2 0 0 7 Charakteristika kurzu Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

BATLS/BARTS - standard péče o raněné nejen v polních podmínkách

BATLS/BARTS - standard péče o raněné nejen v polních podmínkách BATLS/BARTS - standard péče o raněné nejen v polních podmínkách Fakulta Zdravotní MUDr. Radovan Matoušek Katedra vojenského a sociální akademie Hradec Králové MUDr. všeobecného Hradec zdravotnictví KrálovéUniverzity

Více

Traumatologické plány krajů jako základ pro zpracování traumatologických plánů poskytovatelů zdravotních služeb

Traumatologické plány krajů jako základ pro zpracování traumatologických plánů poskytovatelů zdravotních služeb Traumatologické plány krajů jako základ pro zpracování traumatologických plánů poskytovatelů zdravotních služeb Odbor bezpečnosti a krizového řízení Medicína katastrof, Brno Ing. J. Hejdová 7. 8. 2. 2013

Více

Traumatologické plány krajů jako. traumatologických plánů poskytovatelů zdravotních služeb

Traumatologické plány krajů jako. traumatologických plánů poskytovatelů zdravotních služeb Traumatologické plány krajů jako základ pro zpracování traumatologických plánů poskytovatelů zdravotních služeb Odbor bezpečnosti a krizového řízení Medicína katastrof, Brno Ing. J. Hejdová 7. 8. 2. 2013

Více

*MVCRX00VF9FB* MVCRX00VF9FB prvotní identifikátor

*MVCRX00VF9FB* MVCRX00VF9FB prvotní identifikátor *MVCRX00VF9FB* MVCRX00VF9FB prvotní identifikátor MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-6614-1/O-IZS-2012 Kódové označení: NZ raha 10. února 2012 listů: 17 Schvaluji:

Více

Cvičení a certifikace USAR odřadu ČR z pohledu lékaře

Cvičení a certifikace USAR odřadu ČR z pohledu lékaře Cvičení a certifikace USAR odřadu ČR z pohledu lékaře M. Kelbl, R. Veselý, I. Melichar, R. Suchomel, J. Trávník, V. Neklapilová, P. Vodička Úrazová nemocnice v Brně Klinika traumatologie LF MU Spolupráce

Více

VYHLÁŠKA 296 ze dne 3. září 2012

VYHLÁŠKA 296 ze dne 3. září 2012 VYHLÁŠKA 296 ze dne 3. září 2012 o požadavcích na vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní služby, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče dopravními

Více

NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC

NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC *MVCRX03A276Z* MVCRX03A276Z MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-168114-2/O-IZS-2016 Kódové označení: NZ raha 6. ledna 2017 listů: 14 Schvaluje: genmjr. Ing. Drahoslav

Více

Interní normativní akt volených orgánů kraje statut STATUT PANELU NNO JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Interní normativní akt volených orgánů kraje statut STATUT PANELU NNO JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Jihomoravský kraj Krajský úřad Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5 Brno Interní normativní akt volených orgánů kraje statut STATUT PANELU NNO JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Evidenční číslo 55/INA-VOK Číslo

Více

ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ KRVÁCENÍ V PNP.

ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ KRVÁCENÍ V PNP. ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ KRVÁCENÍ V PNP. Sviták R., Bosman R., Vrbová M., Tupá M. Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje Krvácení Úrazové Neúrazové GIT, aneurysmata velkých tepen, komplikace těhotenství

Více

Třídění raněných a postižených při hromadných neštěstích a katastrofách

Třídění raněných a postižených při hromadných neštěstích a katastrofách Obsah Třídění raněných a postižených při hromadných neštěstích a katastrofách... 2 Třídění zraněných START... 2 Přetřídění START... 2 Postup při určení priorit metodou START... 3 Odsunové třídění... 6

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz TRANSPORT RANĚNÝCH

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz TRANSPORT RANĚNÝCH Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz TRANSPORT RANĚNÝCH Škola Autor SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová Název Téma VY_32_INOVACE_07_B_04_ZDR

Více

Havárie tramvaje a trolejbusu v Brně

Havárie tramvaje a trolejbusu v Brně Havárie tramvaje a trolejbusu v Brně X. ročník konference Medicína katastrof 28. a 29. listopadu 2013, Univerzita Hradec Králové Pavel Urbánek ZZS Jihomoravského kraje Brno, 23.5.201, hlášení 19,19 hod

Více

VYHLÁŠKA 240/2012 Sb., kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě 6-14

VYHLÁŠKA 240/2012 Sb., kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě 6-14 ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KRAJE VYSOČINA, příspěvková organizace VYHLÁŠKA 240/2012 Sb., kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě 6-14 MUDr. Petr Novotný náměstek LPP 6 ČINNOST ZDRAVOTNICKÉ

Více

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany HRADEC KRÁLOVÉ UČEBNÍ PROGRAM. Název kurzu:

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany HRADEC KRÁLOVÉ UČEBNÍ PROGRAM. Název kurzu: 1 Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany HRADEC KRÁLOVÉ Schvaluji: Garant: KUMVšL UČEBNÍ PROGRAM Název kurzu: ODBORNÝ KURZ METODIKA VÝUKY ZDRAVOTNICKÉ PŘÍPRAVY (MVZP) Počet předmětů: 1 Délka

Více

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK K čemu slouží zdravotnická záchranná služba: Zdravotnická záchranná služba poskytuje odbornou přednemocniční neodkladnou

Více

Cvičení IZS v JM kraji z pohledu ZZS JmK

Cvičení IZS v JM kraji z pohledu ZZS JmK Cvičení IZS v JM kraji z pohledu ZZS JmK VII. kongers s mezinárodní účastí MEDICÍNA KATASTROF BRNO 2012 Brno, 2.-3.2.2012, hotel Holiday Inn. MUDr. Rudolf Zvolánek ZZS JmK, p.o. IZS a mimořádná událost

Více

Zajištění kardiopulmonální resuscitace

Zajištění kardiopulmonální resuscitace Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Směrnice Označení dokumentu: SM39/2016 Počet stran: 9 Počet příloh: 6 Verze: 1 Platnost od: 1.6.2016 Doba platnosti:

Více

Základy plánování pro dimenzování zdravotní služby (stav )

Základy plánování pro dimenzování zdravotní služby (stav ) Pracovní společenství velitelů profesionálních hasičů v Severním Porýní Vestfálsku Pracovní skupina pro civilní ochranu a ochranu před katastrofou Pracovní skupina pro záchrannou službu Základy plánování

Více

S B Í R K A O B S A H:

S B Í R K A O B S A H: S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2013 V Praze dne 19. února 2013 Částka: 11 O B S A H: Část I. 11. Pokyn generálního ředitele

Více

Vedoucí lékař týmu. chirurg

Vedoucí lékař týmu. chirurg Oddělení urgentní medicíny Fakultní nemocnice Hradec Králové David Tuček, Jaromír Kočí OUM FN Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Z hlediska uspořádání pavilónový typ nemocnice Původně každá

Více

Zdolávání mimořádných událostí

Zdolávání mimořádných událostí 6. Zdolávání mimořádných událostí 6 - Zdolávání mimořádných událostí Počet vyučovacích hodin předmětu 68 Počet vyučovacích hodin bloku: 6. Nasazení sil a prostředků 22 6.2 Zásahy na nebezpečné látky 6

Více

PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC. Úvod do problematiky předlékařské pomoci. Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití

PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC. Úvod do problematiky předlékařské pomoci. Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití Úvod do problematiky předlékařské pomoci Předlékařská první pomoc v sobě zahrnuje soubor jednoduchých

Více

Otomar Kušička. Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje

Otomar Kušička. Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje Autor: Otomar Kušička Pracoviště: Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje Definice: Vícečetná poranění orgánových systému, tělních oblastí a dutin, která buď jednotlivě nebo v kombinaci ohrožují

Více

Cvičíme pro zábavu? Zkušenosti z FN Olomouc

Cvičíme pro zábavu? Zkušenosti z FN Olomouc 7. ročník konference Medicína katastrof Hradec Králové 25.-26. listopadu 2010 Cvičíme pro zábavu? Zkušenosti z FN Olomouc Petr Hubáček Fakultní nemocnice Olomouc FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC univerzitní,

Více

PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY

PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY TEORIE A PRAXE MUDr. Jarmila Kohoutová Oddělení nemocniční hygieny FNOL V.celostátní konference Medicína katastrof, traumatologické plánování a příprava,

Více

Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu

Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu Název: Řízení zásahu Metodický list číslo 1 Ř Vydáno

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: Název projektu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Inovace a individualizace výuky Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Úvod do první pomoci. Zásady poskytování

Více

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KRAJE VYSOČINA, příspěvková organizace. MUDr. Petr Novotný náměstek LPP

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KRAJE VYSOČINA, příspěvková organizace. MUDr. Petr Novotný náměstek LPP ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KRAJE VYSOČINA, příspěvková organizace TŘÍDÍCÍ KARTA PRO LÉKAŘSKÉ TŘÍDĚNÍ PŘI HROMADNÉM POSTIŽENÍ MUDr. Petr Novotný náměstek LPP TŘÍDÍCÍ KARTA jednotná třídící = důležitý

Více

Hromadné postižení zdraví a krizová připravenost. MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D. Předseda sekce MEKA, OS UM a MK, ČLS JEP Útvar krizového řízení, FN Brno

Hromadné postižení zdraví a krizová připravenost. MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D. Předseda sekce MEKA, OS UM a MK, ČLS JEP Útvar krizového řízení, FN Brno Hromadné postižení zdraví a krizová připravenost MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D. Předseda sekce MEKA, OS UM a MK, ČLS JEP Útvar krizového řízení, FN Brno Přírodní katastrofy zemětřesení hurikány tsunami povodně

Více

Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Organizační formy péče Jsou různé Musí zajistit plynulý a bezproblémový chod ošetřovací

Více

Odvětví (úsek): krizové řízení

Odvětví (úsek): krizové řízení čá 3/2011 VVpOK METODICKÝ POKYN Ministerstva zemědělství č. j. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. 5. 2011 k zajištění jednotného postupu orgánů krajů, hlavního města Prahy, orgánů obcí a městských částí

Více

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne. o minimálních požadavcích na některé postupy vymezené vnitřními předpisy

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne. o minimálních požadavcích na některé postupy vymezené vnitřními předpisy Návrh VYHLÁŠKA ze dne. o minimálních požadavcích na některé postupy vymezené vnitřními předpisy Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle. zákona č. /2009 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich

Více

Integrovaný záchranný systém a jednotky PO v České republice školení starostů obcí s rozšířenou působností

Integrovaný záchranný systém a jednotky PO v České republice školení starostů obcí s rozšířenou působností Integrovaný záchranný systém a jednotky PO v České republice školení starostů obcí s rozšířenou působností kpt. Ing. Jan Pecl MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR 3/2011 1 Některé

Více

Genevieve Barrier: Emergency medical services for treatment of mass casualties (Záchranná služba při hromadných neštěstích)

Genevieve Barrier: Emergency medical services for treatment of mass casualties (Záchranná služba při hromadných neštěstích) 1 Genevieve Barrier: Emergency medical services for treatment of mass casualties (Záchranná služba při hromadných neštěstích) Critical Care Medicine 1989, Vol.17, No.10, s.1062-67) Francouzský systém záchranné

Více

, kde v současné době slouží dva týmy - Rychl á lékařská pomoc (osádku tvoří lékař, sestra a řidič) a Rychlá zdravotnická pomoc (sestra, řidič).

, kde v současné době slouží dva týmy - Rychl á lékařská pomoc (osádku tvoří lékař, sestra a řidič) a Rychlá zdravotnická pomoc (sestra, řidič). Telefon: 155 Nedílnou součásní zdravotnického systému je i Rychlá lékařská pomoc (RLP), která vznikla v Rýmařově 1. května 1993 při bývalé Nemocnici Rýmařov. Od ledna 1995 přešla RLP v Rýmařově pod vznikající

Více

edukuj vzdělávací centrum katalog pro firmy

edukuj vzdělávací centrum katalog pro firmy edukuj vzdělávací centrum katalog pro firmy Mgr. Ludmila Lešková www.edukuj.cz str. 1 Co je Edukuj a kdo za ním stojí Školení první pomoci v rámci BOZP str. 2 Tvorba plánů první pomoci str. 2 str. 3 Poradenství

Více

Zásah zdravotnické záchranné služby na čtyřproudové komunikaci Karlovarské dny PNP

Zásah zdravotnické záchranné služby na čtyřproudové komunikaci Karlovarské dny PNP Zásah zdravotnické záchranné služby na čtyřproudové komunikaci Karlovarské dny PNP 2008 13. 15.2.2008 Pavel Urbánek ZZS JMK, p.o. purb@seznam.cz Příjem tísňové výzvy Nejen rozsah nehody Přesné určení místa

Více

1 Ř. Řízení zásahu. Metodický list číslo. Vydáno dne: 31. října 2002 Stran: 6. I. Charakteristika

1 Ř. Řízení zásahu. Metodický list číslo. Vydáno dne: 31. října 2002 Stran: 6. I. Charakteristika Ministerstvo vnitra -generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu Název: Řízení zásahu I. Charakteristika Metodický list

Více

SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011

SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011 Strana 42 Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011 kterou se zrušuje směrnice Ministerstva zemědělství čj. 41658/2001-60000

Více

PODZIM 2005 z pohledu vedoucího lékaře zásahu

PODZIM 2005 z pohledu vedoucího lékaře zásahu PODZIM 2005 z pohledu vedoucího lékaře zásahu Jana Šeblová Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje Oblastní ZS Praha venkov MEDICÍNA KATASTROF Hradec Králové 30.11. 2005 Součinnostní cvičení

Více

Hromadná dopravní nehoda na D1 8.2.2015

Hromadná dopravní nehoda na D1 8.2.2015 Hromadná dopravní nehoda na D1 8.2.2015 První hlášení na tísňovou linku 155 11:29:20 přijato první volání od řidiče, který projel postiženým místem dálnice Místo dopravní nehody 117,5 km směr Praha Špatné

Více

Cvičení TRAUMA 2009 z pohledu Úrazové nemocnice v Brně

Cvičení TRAUMA 2009 z pohledu Úrazové nemocnice v Brně V. kongres Medicína katastrof s mezinárodní účastí Brno 4.-5. 2. 2010 Cvičení TRAUMA 2009 z pohledu Úrazové nemocnice v Brně MUDr. Jan Filipinský ing. Vlasta Neklapilová Úrazová nemocnice v Brně Klinika

Více

Cvičení IZS MAAFEX 2012 -zkušenosti Traumateamu ČR

Cvičení IZS MAAFEX 2012 -zkušenosti Traumateamu ČR Cvičení IZS MAAFEX 2012 -zkušenosti Traumateamu ČR Nestrojil P., Slavíková L., Klinika úrazové chirurgie LF MU a TC FN Brno KS MEKA OBKŘ TC FN Brno Traumateam ČR modul č. 7 -Rozhodnutí komise EU - Euratom

Více

Traumatologický plán SOL Trutnov

Traumatologický plán SOL Trutnov Traumatologický plán SOL Trutnov Preambule : Traumatologický plán (dále jen TP) obsahuje zabezpečení zdravotnických opatření postiženým osobám (vyhláška MV č. 328/2001 Sb.), je reakcí na následky havárie

Více

Nařízení starosty města Chrudim č. 3/2007. Statut. Krizového štábu určené obce města Chrudim

Nařízení starosty města Chrudim č. 3/2007. Statut. Krizového štábu určené obce města Chrudim Nařízení starosty města Chrudim č. 3/2007 V souladu s ustanovením 28 odst. 1 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a ustanovením 12, 13 a 14 nařízení

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-54446-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: ZOP-P Praha 13. května 2013 Počet listů: 11 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba, v.

Více

Činnost jednotek požární ochrany při povodních. plk. Mgr. Štěpán Kavan, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

Činnost jednotek požární ochrany při povodních. plk. Mgr. Štěpán Kavan, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje Činnost jednotek požární ochrany při povodních plk. Mgr. Štěpán Kavan, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje 1 Bezpečnost komplexně Úkolem vlády ČR a orgánů všech územních samosprávných celků

Více

akademie, p. o. Františka Nohy 956/6 40830 Rumburk Mgr. Miluše Vytlačilová Poskytování první pomoci ve vybraných situacích

akademie, p. o. Františka Nohy 956/6 40830 Rumburk Mgr. Miluše Vytlačilová Poskytování první pomoci ve vybraných situacích Název a adresa školy Registrační číslo projektu Šablona Číslo materiálu Autor Vzdělávací oblast Tematická oblast Ročník/třída Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, p. o. Františka Nohy 956/6

Více

TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912

TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912 TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912 Varianta:0 1. Kolik existuje stupňů povodňové aktivity a jak se nazývají: 1) dva stupně, 1. stupeň značí voda stoupá, 2. stupeň značí voda klesá 2) čtyři stupně,

Více

Vyhláška města Plzně č. 8/2000

Vyhláška města Plzně č. 8/2000 Vyhláška města Plzně č. 8/2000 Rada města Plzně se usnesla dne 10. 8. 2000 vydat podle 28 odst. 4 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) a v

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO- 17/IZS-2002 V Praze dne 30. ledna 2002 S c h v a l u j e: generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra v. r. U

Více

ÚLOHA HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR PŘI LIKVIDACI HAVÁRIÍ

ÚLOHA HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR PŘI LIKVIDACI HAVÁRIÍ ÚLOHA HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR PŘI LIKVIDACI HAVÁRIÍ Ing. Petra Najmanová pracoviště chemické služby, odbor IZS a výkonu služby, MV-GŘ HZS ČR Seminář Znečištění podzemních a povrchových vod riziko

Více

Příloha č. 1 vyhlášky MZ ČR č. 385/2006, Sb., o zdravotnické dokumentaci aktuální znění

Příloha č. 1 vyhlášky MZ ČR č. 385/2006, Sb., o zdravotnické dokumentaci aktuální znění Příloha č. 1 vyhlášky MZ ČR č. 385/2006, Sb., o zdravotnické dokumentaci aktuální znění MINIMÁLNÍ OBSAH SAMOSTATNÝCH ČÁSTÍ ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE 1. INFORMACE ZE ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE VEDENÉ LÉKAŘEM

Více

PRÁVA PACIENTŮ PRÁVA HOSPITALIZOVANÝCH DĚTÍ

PRÁVA PACIENTŮ PRÁVA HOSPITALIZOVANÝCH DĚTÍ PRÁVA HOSPITALIZOVANÝCH DĚTÍ První charta práv nemocných byla vyhlášena v USA (1972), kde byly vždy vysoce ceněny lidská práva a občanské svobody David Anderson (farmakolog z Virginie )- formuloval první

Více

PROBLEMATIKA ZAJIŠŤOVÁNÍ FYZICKÉ BEZPEČNOSTI NEMOCNIC, SOUČÁST PREVENCE KRIMINALITY VE MĚSTĚ A KRAJI

PROBLEMATIKA ZAJIŠŤOVÁNÍ FYZICKÉ BEZPEČNOSTI NEMOCNIC, SOUČÁST PREVENCE KRIMINALITY VE MĚSTĚ A KRAJI Upravené pojetí příspěvku vzhledem k rozsahu a závažnosti problematiky Ing. Petr Hartmann PROBLEMATIKA ZAJIŠŤOVÁNÍ FYZICKÉ BEZPEČNOSTI NEMOCNIC, SOUČÁST PREVENCE KRIMINALITY VE MĚSTĚ A KRAJI Jestliže si

Více

Ochrana obyvatelstva

Ochrana obyvatelstva Ochrana obyvatelstva Název opory - INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM, VÝZNAM A ÚKOLY doc. Ing. Josef Kellner, CSc. josef.kellner@unob.cz, telefon: 973 44 36 65 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Pregraduální a postgraduální výuka medicíny katastrof v Olomouci

Pregraduální a postgraduální výuka medicíny katastrof v Olomouci 7. mezinárodní konference Medicína katastrof Hradec Králové 25.-26.11.2010 Pregraduální a postgraduální výuka medicíny katastrof v Olomouci Vladislav Kutěj Fakultní nemocnice Olomouc Lékařská fakulta UP

Více

Vrtulník jako další možný způsob provedení záchrany osob z výšky nebo z volné hloubky Úvod

Vrtulník jako další možný způsob provedení záchrany osob z výšky nebo z volné hloubky Úvod Vrtulník jako další možný způsob provedení záchrany osob z výšky nebo z volné hloubky Úvod Vrtulník jako technický prostředek lze použít k rychlému transportu nebo k záchraně osob. Záchranu pomocí vrtulníku

Více

Základy první pomoci

Základy první pomoci Základy první pomoci CZ.1.07/1.3.44/02.0009 CZ.1.07/1.3.44/02.0009 www.kapa-ops.cz První pomoc Kdo zachránil jeden život, jakoby zachránil celý svět. (Talmud) Poskytnutí první pomoci je základní občanskou

Více

HZS ČR a katastrofální povodně. plk. Ing. Luděk Prudil odbor operačního řízení MV-generální ředitelství HZS ČR

HZS ČR a katastrofální povodně. plk. Ing. Luděk Prudil odbor operačního řízení MV-generální ředitelství HZS ČR HZS ČR a katastrofální povodně plk. Ing. Luděk Prudil odbor operačního řízení MV-generální ředitelství HZS ČR Velké katastrofy Je postiženo rozsáhlé území a velké množství osob Situace je v úvodní fázi

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-74990-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-Z Praha 17. června 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba, v.

Více

TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN Základní školy Proseč

TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN Základní školy Proseč Základní škola Proseč, okres Chrudim Proseč 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec.cz TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN Základní školy Proseč OBSAH 1. OBECNÁ

Více

Medicína Katastrof 2006 14. 15. 11. Hradec Králové

Medicína Katastrof 2006 14. 15. 11. Hradec Králové Medicína Katastrof 2006 14. 15. 11. Hradec Králové Systém traumatologické přípravy v kraji Vysočina Ing. Tomáš Halačka halacka.t@kr-vysocina.cz tel. 564602814 obsah: 1. Laická zdravotnická první pomoc

Více

Hromadné postižení zdraví hlavní zásady postupu při zásahu ZZS

Hromadné postižení zdraví hlavní zásady postupu při zásahu ZZS Odborné pokyny a doporučení ÚSZS Brno č. 6 Hromadné postižení zdraví hlavní zásady postupu při zásahu ZZS MUDr. Pavel Urbánek O výsledku zásahu při hromadném neštěstí často rozhoduje několik úvodních minut:

Více

překlad: Informační středisko medicíny katastrof, Úrazová nemocnice v Brně v.neklapilova@unbr.cz 1

překlad: Informační středisko medicíny katastrof, Úrazová nemocnice v Brně v.neklapilova@unbr.cz 1 překlad: Informační středisko medicíny katastrof, Úrazová nemocnice v Brně v.neklapilova@unbr.cz 1 Leiba A, Blumenfeld A, Hourvitz A et al.: A four step approach for establishment of a national medical

Více

Zdravotnické zabezpečení MS ve fotbale 2006

Zdravotnické zabezpečení MS ve fotbale 2006 MEDICÍNA KATASTROF traumatologické plánování a příprava Hradec Králové 14.-15.11.2006 Zdravotnické zabezpečení MS ve fotbale 2006 Ing. Vlasta Neklapilová Informační středisko medicíny katastrof Úrazová

Více

Léčebné lázně Lázně Kynžvart PANDEMICKÝ PLÁN

Léčebné lázně Lázně Kynžvart PANDEMICKÝ PLÁN Léčebné lázně Lázně Kynžvart PANDEMICKÝ PLÁN Vydáno: 14. 1. 2015 (aktualizace směrnice č. 9/2014) Účinnost: 14. 1. 2015 Směrnice číslo: 6/2015 1 Léčebné lázně Lázně Kynžvart, Lázeňská 295, 354 91 Lázně

Více

Úloha ZOS při řešení MU. Jiří Mašek Zdravotnická záchranná služba KHK

Úloha ZOS při řešení MU. Jiří Mašek Zdravotnická záchranná služba KHK Úloha ZOS při řešení MU Jiří Mašek Zdravotnická záchranná služba KHK Zdravotnické operační středisko Představuje vstupní bránu ZZS Centrálně řídí činnost všech posádek ZZS Vše co se v systému odehraje

Více

Úvod do první pomoci. Edita Pešáková Masarykova univerzita Lékařská fakulta Katedra ošetřovatelství

Úvod do první pomoci. Edita Pešáková Masarykova univerzita Lékařská fakulta Katedra ošetřovatelství Úvod do první pomoci Edita Pešáková Masarykova univerzita Lékařská fakulta Katedra ošetřovatelství Organizace výuky Přenáška, na kterou bude navazovat cvičení Podmínky pro splnění předmětu: Zápočet 100%

Více

Zkušenosti ze cvičení PODZIM 2005 Kralupy nad Vltavou

Zkušenosti ze cvičení PODZIM 2005 Kralupy nad Vltavou Zkušenosti ze cvičení PODZIM 2005 Kralupy nad Vltavou Jana Šeblová ÚSZS Středočeského kraje KONFERENCE MEDICÍNA KATASTROF Brno, 9. února 2006 Součinnostní cvičení IZS PODZIM 2005 Hlavní cíle cvičení: prověření

Více

Standardy kvality pro OSPOD

Standardy kvality pro OSPOD 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své spádové oblasti. 1b Doba výkonu sociálně-právní

Více

Traumamanagement a jeho současné možnosti a nástroje v regionu Prahy a SČK. Hradec Králové 27.11.2008

Traumamanagement a jeho současné možnosti a nástroje v regionu Prahy a SČK. Hradec Králové 27.11.2008 Traumamanagement a jeho současné možnosti a nástroje v regionu Prahy a SČK Hradec Králové 27.11.2008 MUDr. Jaroslav Valášek,MUDr.Jiří Danda, ředitel MUDr. Zdeněk Schwarz ZZSHMP-ÚSZS Význam traumamanagementu

Více

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Úloha starosty obce při řešení mimořádných událostí a krizových situací METODICKÁ POMŮCKA pro

Více

POSKYTOVATEL PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČE NA ÚZEMÍ LIBERECKÉHO KRAJE KOLEGIUM OBCÍ II. A III. TYPU, KÚ LIBERECKÉHO KRAJE, LIBEREC, KVĚTEN 2015

POSKYTOVATEL PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČE NA ÚZEMÍ LIBERECKÉHO KRAJE KOLEGIUM OBCÍ II. A III. TYPU, KÚ LIBERECKÉHO KRAJE, LIBEREC, KVĚTEN 2015 POSKYTOVATEL PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČE NA ÚZEMÍ LIBERECKÉHO KRAJE KOLEGIUM OBCÍ II. A III. TYPU, KÚ LIBERECKÉHO KRAJE, LIBEREC, KVĚTEN 2015 Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje Příspěvková

Více

Léčebné lázně Lázně Kynžvart

Léčebné lázně Lázně Kynžvart Léčebné lázně Lázně Kynžvart TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN Vydáno: 14. 1. 2015 (aktualizace směrnice 7/2014 ze dne 1. 10. 2014) Účinnost 14. 1. 2015 Směrnice Číslo: 4/2015 1 Léčebné lázně Lázně Kynžvart, Lázeňská

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 84484-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-P Praha 25. července 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba

Více

Dostihový sport z pohledu lékaře zdravotnické záchranné služby. MUDr. René Mezulianík, ZZS Jmk,p.o.

Dostihový sport z pohledu lékaře zdravotnické záchranné služby. MUDr. René Mezulianík, ZZS Jmk,p.o. Dostihový sport z pohledu lékaře zdravotnické záchranné služby MUDr. René Mezulianík, ZZS Jmk,p.o. Zdravotnické zabezpečení brněnských dostihů ZZS JMK poskytuje zdravotnickou asistenci pořadateli brněnských

Více