Der Leitende Notarzt (Vedoucí lékař záchranné služby)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Der Leitende Notarzt (Vedoucí lékař záchranné služby)"

Transkript

1 1 C. Busse, H.-P. Moecke Der Leitende Notarzt (Vedoucí lékař záchranné služby) Anaesthesist (1994) 43: Úkolem záchranné služby je, aby i při současném výskytu většího počtu nemocných či raněných poskytovala přednemocniční péči podle individuálně medicínských principů ošetření a rozdělila pacienty do nemocnic podle jejich stavu. Proto je jedním z nejdůležitějších předpokladů, aby koncepce pro řešení hromadného neštěstí byla k dispozici již před jeho vznikem a byla integrována do struktur záchranné služby. Jak ukazují analýzy akcí při řešení leteckého neštěstí v Ramsteinu nebo bombového útoku na Říjnových slavnostech v Mnichově, může se struktura místní záchranné služby přetížit každým hromadným neštěstím. Často již neštěstí menšího rozsahu kapacity místní záchranné služby zcela vyčerpá. Z těchto důvodů byla poprvé v Hamburku v roce 1985 zařazena do záchranné služby skupina vedoucích lékařů. Paralelně k tomu vypracovaly DIVI (Německá mezioborová společnost intenzívní a akutní medicíny) a BÄK (Spolková lékařská komora) Doporučení k postavení a kvalifikaci vedoucího lékaře záchranné služby z února Tato doporučení byla pak přijata lékařskými komorami jednotlivých spolkových zemí a zařazena do postgraduálního vzdělávání akutní medicíny. Schválením zákonů o záchranné službě spolkových zemí se koncepce vedoucích lékařů ZS politicky prosadila i celostátně. Rozdělení událostí dle kategorií závažnosti Principiálně lze rozlišit mimořádné události z hlediska akutní medicíny na 3 kategorie: nehoda s nutností zásahu záchranné služby hromadné neštěstí katastrofa Nehoda s nutností zásahu záchranné služby Nehoda s nutností zásahu záchranné služby je silné tělesné či duševní poškození jednotlivce způsobené onemocněním nebo poraněním, které kvůli ohrožení života pacienta vyžaduje okamžitou odbornou pomoc. Situace je vždy zvládnutelná běžnými prostředky záchranné služby. Postupuje se mj. podle následujících kritérií: průběh zásahu podle stejných pravidel plnění jednoho nebo více jednotlivých úkolů péče o jednoho nebo více pacientů zásah při nepoškozené regionální infrastruktuře standardy kvalifikace i vybavení odpovídají potřebám není nutno sahat na personální a materiální rezervy

2 2 Hromadné neštěstí Pod pojmem hromadné neštěstí rozumíme závažnou, rozsáhlou a většinou nepředvídaně vzniklou událost, kterou je postiženo mnoho lidí, materiální hodnoty i infrastruktura. Následky však mohou být zvládnuty a překonány místně či regionálně dostupnými silami a prostředky v přiměřené době. Při hromadném neštěstí jsou splněna tato kritéria: událost je pod prahem katastrofy neštěstí je místně i časově ohraničeno je přibližný přehled o počtu postižených často dochází k vyčerpání potenciálu záchranné služby a je nutno mobilizovat skupiny rychlého nasazení (Schnell-Einsatz-Gruppen) při zásahu je nutno postupovat podle předem stanovených opatření a taktických schémat koordinaci sil na místě provádí technické velení zásahu vytvoření separátní komunikační linky může být účelné Hromadná neštěstí se často odehrávají na úzce vymezeném prostoru a jsou časově omezena. Regionální infrastruktura zdravotnictví ani dalších oblastí není narušena. Rozsah ohrožení lze většinou rychle odhadnout. Srovnatelné události mohou podle regionální infrastruktury spadat do různých kategorií závažnosti. Katastrofa Katastrofa je mimořádně závažná a rozsáhlá, většinou překvapivě vzniklá událost, která poškozuje nebo ohrožuje život a zdraví velkého množství lidí a také značné materiální hodnoty a základní životní potřeby velké skupiny obyvatelstva v tak značné míře, že je nelze zvládnout pouze místními či regionálními silami a prostředky. Platí zde tato kritéria: Událost je způsobena např. přírodní katastrofou, havárií velkého rozsahu, explozí nebo z podobných příčin. Dochází ke značnému narušení nebo bezprostřednímu ohrožení veřejného pořádku a bezpečnosti, přičemž mohou být ohroženy: - životy a zdraví mnoha lidí - značné materiální hodnoty - životně nutné přístřeší a/nebo - potraviny pro obyvatelstvo Událost musí být příslušným nejvyšším správním úředníkem oblasti vyhlášena jako katastrofa Odstranění následků je možné jedině pomocí zařízení a jednotek systému pro ochranu před katastrofou Katastrofy se zdravotními dopady vznikají z událostí, které mohou postihnou celé území regionu. Příčina této události může někdy přetrvávat delší dobu, např. při povodních, a regionální infrastruktura je tím postižena. Při katastrofě již nemá prioritu individuálně orientovaná akutní medicína, stejně důležité je obnovení veřejných struktur, zásobování potravinami a zajištění přístřeší pro obyvatelstvo.

3 3 Nejdůležitější rozdíl mezi hromadným neštěstím a katastrofou se zdravotními dopady není tedy v počtu raněných, ale v prostorovém rozsahu události a v nepoměru mezi postiženými a zachránci. Z hlediska taktiky záchranné služby je hromadné neštěstí zvládnutelné personálem, který je ve službě, případně s posilou z okolních středisek ZS. Doba potřebná k nástupu jednotek systému rozšířené ochrany před katastrofou je příliš dlouhá na to, aby jejich nasazení v této situaci mělo smysl. Definice vedoucího lékaře záchranné služby Vedoucí lékař ZS je lékař činný v záchranné službě, který přebírá zvláštní lékařské úkoly na místě neštěstí s velkým počtem raněných. Řídí všechna medicínská opatření na místě neštěstí, koordinuje činnost a dohlíží na plnění úkolů. Musí mít odpovídající kvalifikaci. Kvalifikaci vedoucího lékaře ZS definují doporučení DIVI (Německá mezioborová společnost intenzívní a akutní medicíny) a BÄK (Spolková lékařská komora) a směrnice zemských lékařských komor. Základním předpokladem pro činnost v této funkci je doklad odbornosti v oboru záchranná služba, ukončené další vzdělání v některém oboru týkajícím se intenzívní medicíny a dlouholetá trvající účast při zásazích záchranné služby jako lékař. Pro profil činnosti vedoucího lékaře je nutná detailní znalost infrastruktury a zdrojů regionální záchranné služby i ambulantních a stacionárních zdravotnických zařízení. Třetím předpokladem kvalifikace je účast na nejméně 40 hodinovém postgraduálním semináři v souladu s doporučeními DIVI a BÄK. Základním obsahem semináře jsou medicínské strategie při třídění a ošetření raněných při hromadném neštěstí, základní vědomosti o taktických postupech včetně spolupráce s ostatními záchrannými složkami i informace o příslušných právních předpisech. Tyto znalosti musí být prohlubovány pravidelnou účastí na dalších vzdělávacích akcích a cvičeních (školení a cvičení základů taktiky a logistiky). Kromě odborné kvalifikace je třeba také doklad o tělesné kondici, např. cestou vyšetření na oddělení pracovního lékařství pro zvládnutí práce s těžkým dýchacím přístrojem. Plánování pro zvládnutí mimořádných událostí Již před vznikem mimořádné události musí být vedoucí lékař zapojen do plánování a příprav na zvládnutí této situace. Tyto úkoly zahrnují mimo jiné: identifikace typických regionálních rizik pořízení materiálu a kontrola skladů sestavení služebních pokynů pro případ hromadného neštěstí příprava cvičení ZS Kromě toho se musí vedoucí lékař podílet na vzdělávání personálu a lékařů záchranné služby. Vedoucí lékař ZS pracuje v rámci záchranné služby na místě neštěstí jako velitel úseku Lékařská péče (obr. 1).

4 4 Obr. 1 Struktura vedení zásahu na místě neštěstí Celkové velení zásahu Technické velení zásahu Dílčí úseky zásahu úsek lékařská péče úsek záchranná služba úsek technická ochrana úsek technická ochrana Při zvládání tohoto úkolu je vedoucí lékař podpořen velitelem záchranné služby (hasičů, pomocných organizací), který plní úkol velitele úseku záchranná služba. Tab. 1. Úkoly velitele úseku záchranná služba koordinace záchranných prostředků organizuje transport raněných podle pokynů vedoucího lékaře vede dokumentaci o provedených opatřeních místo působení: shromaždiště raněných Vedoucímu lékaři zde přísluší velení a dohled nad všemi lékařskými opatřeními na místě zásahu. Je oprávněn dávat příkazy zdravotnickému personálu a lékařům. Po zjištění a stanovení závažnosti situace z lékařského hlediska určí vedoucí lékař prioritní úkoly a informuje velitele technického velení zásahu. (Tab. 2) Přes mobilní řídící stanoviště technického velení vedoucí lékař požaduje případné další posily, vozidla a materiál a zařídí předání kvalifikované informace regionálním nemocnicím. Po vytřídění pacientů vedoucím lékařem a jejich primárním ošetření zdravotníky určí vedoucí lékař dobu, způsob a cíl jejich transportu (Tab. 3). Kromě vedení úseku je také poradcem hlavního velení a technického velení zásahu (Tab. 4). Po ukončení akce musí vedoucí lékař vypracovat detailní zprávu o celé situaci i o provedených opatřeních včetně časového rozpisu. Tab. 2 Úkoly technického velení zásahu (TEL) stanovení úkolů a prostředků stanovení ochranného vybavení volba prostorového rozmístění určení místa pro shromaždiště raněných

5 5 Tab. 3 Úkoly velitele úseku Lékařská péče určuje hlavní úkoly a způsob lékařské péče je oprávněn dávat příkazy a odborně řídit zdravotnický personál určuje cílová zdravotnická zařízení a stanoví distribuci pacientů je poradcem hlavního i technického velení zásahu Tab. 4 Úkoly hlavního velení zásahu koordinace činnosti jednotlivých záchranných složek a úřadů (např. policie, odbor životního prostředí, armáda atd.) kontakt se sdělovacími prostředky Předpoklady pro činnost vedoucího lékaře Činnost vedoucího lékaře musí být právně zajištěna smlouvou s provozovatelem záchranné služby, která určuje vzájemná práva a povinnosti. Pro práci na místě neštěstí potřebuje vedoucí lékař osobní ochranné vybavení, které zahrnuje kombinézu (bundu a kalhoty v jasné barvě s označením vedoucí lékař ZS ), ochrannou obuv, pracovní rukavice, bezpečnostní opasek s možností uvázání, ochrannou helmu, celoobličejovou masku (ochrana dýchání) a výkonnou baterku. Dále musí mít k dispozici radiokomunikační vybavení, zajišťující jeho stálou dosažitelnost přes dispečink záchranné služby. Zde je zvláště ceněno dvojí zajištění navzájem nezávisle pracujícími systémy, např. vysílačka a přijímač systému Cityruf (přenos čísel nebo i textů pro vyrozumění, fungující v podstatě jako systém Operator - pozn.překl.). Zpětné volání vedoucího lékaře je nutno provádět přes nouzovou linku 112, aby se zabránilo prodlevám. Vedoucí lékař ZS je orgánem záchranné služby, proto musí všechny vzniklé náklady hradit provozovatel záchranné služby. U nákladů je nutno rozlišovat mezi průběžnými náklady, např. služba na telefonu, přesčasy, doškolování, a mezi investičními náklady na vybavení. Základní odměňování činnosti vedoucího lékaře probíhá na základě paušální platby za službu na telefonu (12,5%) podle BAT, ačkoliv tato činnost jde daleko za tarifní propozice. Pokud vedoucí lékař pracuje mimo svou placenou pracovní dobu, má proplaceny přesčasové hodiny. Při hromadném neštěstí musí vedoucí lékař ZS prokázat kromě své lékařské kompetence v prvé řadě své kvality řídícího pracovníka. Musí proto znát principy taktického myšlení. Zatímco např. velitel hasičů je v tomto směru kontinuálně vzděláván a průběžně si tyto principy prověřuje v praktických simulacích zásahů, většina lékařů záchranné služby se s tímto nesetká. Hlavní úkoly při zvládání hromadného neštěstí Taktické myšlení při hromadném neštěstí sestává v principu ze 4 jednotlivých úloh: průzkum situace a její posouzení vedou k rozhodnutí, které se realizuje příkazy ohledně zásahu.

6 6 Průzkum situace Situace na místě neštěstí zahrnuje v sobě všechny informace o události, které jsou pro její zvládání relevantní. Tyto informace získá vedoucí lékař vlastním pozorováním a sdělením technického velení na místě neštěstí. Průzkum situace je zaměřen na zjištění druhu a rozsahu medicínského problému a na získání přehledu o nasazených silách záchranné služby na místě neštěstí. K určení rozsahu katastrofy z lékařského hlediska se bere v úvahu druh neštěstí, předpokládaný počet raněných či nemocných, meteorologické a geografické údaje a otázka, zda příčina ohrožení ještě trvá. Nasazení záchranné služby musí být diferencované podle kvalifikace a podle vybavení transportními prostředky. Posouzení situace K posouzení situace je nutno si zodpovědět tyto otázky: Jsou ošetřovací kapacity na místě neštěstí dostatečné? Je transportní kapacita na místě dostatečná? Je dostatečná ošetřovací kapacita regionálních nemocnic? Závěry posouzení situace vedoucí lékař ZS neprodleně sdělí technickému velení, aby je bylo možno zapracovat do postupů při zvládání situace. Toto posouzení vede k dalšímu rozhodování. Zde platí základní otázka: Co je to nejdůležitější, co je třeba okamžitě udělat? Podle toho se sestaví seznam prioritních, nejdůležitějších úkolů. Přitom jsou organizační rozhodnutí vedoucího lékaře důležitější než lékařské ošetřování. Tři nejdůležitější rozhodnutí mají toto pořadí: vyžádání dalšího zdravotnického personálu a vozidel zřízení shromaždiště raněných kvalifikované zpohotovení regionálních nemocnic Jakmile vedoucí lékař zjistil a posoudil, jaká je situace, a provedl první rozhodnutí, tj. navrhl plán pro zvládnutí situace a prohovořil jej s technickým velením, musí být tento plán realizován pomocí přesných pokynů. Nejčastější chybou kromě nejasných pokynů bývá, že se vedoucí lékař nedrží předepsaných postupů pro předávání příkazů, ale sdělí je např. nejbližšímu zdravotníkovi. Vedoucí lékař jakožto velitel úseku Lékařská péče předává své pokyny ohledně taktiky zásahu příslušnému veliteli hasičů, tedy veliteli úseku Záchranná služba, případně technickému velení. Ti se pak postarají o jejich realizaci. Nepoměr mezi potřebou ošetření a akutními možnostmi pomoci při hromadném neštěstí nutí vedoucího lékaře a zdravotnický personál, pokud nelze získat další posily a materiální pomoc, omezit lékařskou pomoc na medicínsky nejnutnější zákroky k odvrácení nebezpečí smrti a nejhorších trvalých následků a stanovit priority pro ošetření a transport pomocí třídění raněných. Kategorie naléhavosti pro ošetření a transport

7 7 Při třídění (triage) jsou pacienti rozděleni do 4 kategorií naléhavosti pro ošetření a transport: I. Okamžité zákroky pro záchranu života s nejvyšší prioritou ošetření na místě neštěstí: obnovení a stabilizace vitálních funkcí dýchání a krevního oběhu, zvládnutí šoku a analgesie. II. Odložené ošetření s nejvyšší prioritou transportu do nejbližší vhodné nemocnice nebo na obvaziště: Ošetření je pozdrženo ve prospěch plynulého transportu, protože poranění nebo onemocnění má lepší vyhlídky při ošetření v nemocnici. Často jsou ostatně přes odvozem provedena život zachraňující opatření. III. Časově odložené ošetření pacientů s lehčím poraněním, prováděné pomocným personálem: Ošetření pacientů např. s vymknutím, s lehčími popáleninami, s podrážděním sliznice a očí není při hromadném neštěstí akutním lékařským zákrokem a může být provedeno pomocným zdravotnickým personálem nebo vzájemnou pomocí. IV. Ošetření nejtíž postižených pacientů: Ošetření pacientů, kde pravděpodobnost přežití je i v podmínkách péče záchranné služby extrémně nízká (např. zástava krevního oběhu s potvrzenou traumatickou příčinou), je proveditelné pouze v případě, že je k dispozici dostatečná ošetřující kapacita. Přidělení priorit ošetření a transportu (třídění) musí být vždy plynulým procesem, který se řídí dynamikou onemocnění a okamžitými možnostmi. Ošetření poraněných nebo nemocných může i při hromadném neštěstí probíhat podle individuálně medicínských kritérií, přičemž hranice přednemocničního ošetření se řídí podle druhu a rozsahu události regionální infrastruktury druhu, rozsahu a kvality dostupné lékařské pomoci transportních kapacit. Fáze I: Všeobecné zhodnocení V přednemocniční terapii se osvědčila jasně strukturovaná a dobře zapamatovatelná koncepce ošetření: každý pacient je prohlédnut systematicky od hlavy k patě (max. 2 min. na pacienta) priority ošetření a transportu jsou prověřovány a případně znovu stanoveny provedení resuscitačních opatření v závislosti na dostupných kapacitách Fáze II: Vitální funkce Krevní oběh: Venózní přístupy každý pacient, který to potřebuje, musí mít musí mít nejpozději na shromaždišti raněných založen pokud možno velkoobjemový venózní přístup pacienti ohrožení šokem mají již na místě neštěstí založeny dva pokud možno velkoobjemové venózní přístupy Dýchání: Intubace Indikace s vyšší naléhavostí: Závažná dechová nedostatečnost (např. při těžkém poranění hrtanu, instabilním hrudníku s flail chest )

8 8 Indikace s rozvrženou naléhavostí: zavádění narkózy na místě neštěstí (např. při nutnosti vyproštění) bezvědomí s vyhaslými ochrannými reflexy včasná intubace a ventilace polytraumatizovaných nebo jiných pacientů v šoku hyperventilace při těžkém traumatickém šoku Fáze III: Stabilizace vitálních funkcí a transportuschopnost Podávání tekutin Každý pacient dostane venózní cestou (v prvních 30 min.) elektrolytický roztok v objemu 30 ml/kg tělesné hmotnosti. Pacienti ohrožení šokem dostanou dále v prvních 30 minutách infúzi 1000 ml náhradního roztoku. Stavění krvácení Terapie hypovolemického šoku je účinná jen tehdy, když se vedle infúzní terapie provádí odpovídající přesné stavění krvácení. Toto opatření je zvláště důležité při hromadném výskytu raněných s dlouhou dobou čekání na transport a definitivní ošetření. Druh a místo krvácení mají vliv na stanovení priority ošetření a transportu. Dýchání Každý intubovaný pacient dýchá pomocí nouzového respirátoru nebo dýchacího vaku. F I O 2 by mělo mít hodnotu 1,0. Každý intubovaný pacient by měl dýchat s PEEP +5 cm H 2. Při dýchání s nouzovým respirátorem by měl být dechový objem ca. 15 ml/kg těl.h. Analgesie a sedativa Analgetika a sedativa je třeba nasazovat velkoryse i při hromadném výskytu pacientů. Před nasazením léků je třeba vyčerpat všechny neinvazivní možnosti zmírňování bolestí (např. uložení, repozice fraktur) a strachu. nasazení opioidů pouze u pacientů se zajištěným dýcháním ketamin v dávkování 0,25-0,5 mg/kg těl.hm. je vhodný díky relativně velké terapeutické šíři i u pacientů s nezavedeným umělým dýcháním Speciální terapie Traumatický šok. Pacientům v bezvědomí jsou podána analgetika, jsou intubováni, zavedena hyperventilace a horní část těla uložena výš ve sklonu pravidelné přezkoušení základních neurologických parametrů a zaznamenání změn Poranění hrudníku. Při podezření na přetlakový pneumotorax je třeba provést neprodleně odlehčující punkci ve 2.mezižebří medioklavikulárně pomocí velkoobjemové kanyly. Před definitivním převozem pacienta do nemocnice je nutno z bezpečnostních důvodů založit ve 4. mezižebří ve střední axilární linii Bülauovu drenáž. Fraktury. Repozice fraktur končetin se provádí jen při velmi značných vadných postaveních s poruchami citlivosti a prokrvení. Stabilizace vhodným dlahovým materiálem (nafukovací dlaha). Přenášení a uložení pacientů raněných a v bezvědomí provádět na vhodných nosítkách a vakuových matracích.

9 9 Popáleniny. Je třeba použít terapii studenou vodou. včasná infúzní terapie Ringerovým roztokem (min ml/hod.) před převozem do popáleninového centra zhruba vyhodnotit nutné množství infúze podle Parklandova vzorce při zdržení transportu do vhodné nemocnice řídit množství infúze při popáleninách III.stupně s postižením více než 40% povrchu těla podle vylučování moče intubace jen při zjištěném termickém inhalačním traumatu Otravy. Určení druhu otravy a užití logistických opatření (např. vyžádat si set pro léčbu otrav). symptomatické ošetření při poruše vitálních funkcí podávání protilátek pouze při prokázaném druhu jedovaté látky detoxikace nejprve jen odstraněním oděvu a očistěním pokožky a sliznic Skupiny rychlého nasazení (Schnell-Einsatz-Gruppe) Při hromadném neštěstí nemá vedoucí lékař kromě sil záchranné služby k dispozici žádnou pomoc. Proto je třeba (kromě středisek záchranné služby ve velkoměstech) paralelně k systému vedoucích lékařů záchranné služby mít připraven systém rychle dostupných skupin zdravotnické pomoci s příslušným vybavením, proškolením a cvičením. Počet personálu těchto skupin se řídí předpokládaným počtem pacientů. Vycházíme-li z počtu asi 50 poraněných, z toho 10 polytraumat, pak taková skupina sestává z zdravotníků s minimální kvalifikací záchranáře. Aby se zajistila rychlost nasazení okolo 1 hodiny, je třeba mít ve skupině asi 30 kvalifikovaných a dobře motivovaných zdravotníků. Pak lze udržovat v pohotovosti (na telefonu) ve všední dny 3 služby a ve dnech volna 2 služby po 10 pracovnících. Při vyvolání poplachu pak tato skupina může být během 30 minut na určeném místě i s potřebným materiálem (sestava pro hromadná neštěstí). Financování těchto skupin, náklady na držení pohotovosti a vzdělávání apod. má na starosti provozovatel záchranné služby. Vyškolení a další vzdělávání skupin rychlého nasazení má na starosti skupina vedoucích lékařů ZS. Kvalifikace těchto záchranářů má umožňovat, aby podle pokynů lékařů sledovali na místě neštěstí nebo na shromaždišti raněných vitální funkce pacientů, byli schopni provádět základní postupy kardiopulmonální resuscitace, zvládali základní techniky při zachraňování a ukládání pacientů a uměli zacházet s přístroji a vybavením na místě neštěstí. Vybavení zahrnuje kromě osobního ochranného vybavení (ochranná obuv, pracovní rukavice, ochranná helma, baterka) také přijímač vyrozumívacího zařízení Cityruf. Sestava pro hromadná neštěstí Pro ošetření pacientů na místě neštěstí musí zde být včas, tj. během 30 minut, kromě pomocného personálu také potřebný další zdravotnický materiál. Obsah sestavy pro hromadná neštěstí musí odpovídat regionálním zdrojům záchranné služby i velikosti spádové oblasti. Sestava má umožnit primární ošetření pacientů, z toho 10 polytraumat. V oblastech s vyšší hustotou obyvatelstva nebo o větší rozloze je třeba mít více těchto sestav na několika místech. Vybavení musí být kompatibilní s vybavením příslušného střediska záchranné služby a musí odpovídat potřebám ošetření při hromadném neštěstí. Základem je proto zásoba

10 10 materiálu pro infúzní terapii, pro uvolnění dýchacích cest a pro ošetření ran. Vybavení léčivy lze kromě infúzních roztoků omezit na analgetika, narkotizační přípravky a léčiva pro ošetření postižených při inhalaci dráždivých plynů. Chirurgické instrumentárium je potřebné jen v malém rozsahu, hlavně dlahy pro ošetření fraktur, vybavení pro zakládání hrudních drenáží a pro provádění amputací. Pro zjednodušení zacházení by měl být materiál barevně označen a zabalen roztříděný podle účelu: I. infúzní terapie II. dýchací cesty, zajištěné dýchání III. analgetika, narkóza IV. chirurgické instrumentárium Aby byla umožněna i decentralizovaná péče o jednotlivé pacienty (např. jsou-li pacienti roztroušeni na velké ploše), je zde další možnost kromě výše uvedené, totiž zabalit vše, co je potřebné pro stabilizaci vitálních funkcí pacienta s polytraumatem, do malého, snadno přenosného kufříku. Pravděpodobnost, že při hromadném neštěstí bude třeba ošetřit pacienta, kterého nelze přenášet ani na malé vzdálenosti, je relativně vysoká. Pokud máme připraveno např. 10 setů pro ošetření polytraumat, lze pak ošetřit bez problémů i tyto pacienty. Z hlediska lékařské techniky je třeba mít v zásobě kromě měřičů krevního tlaku, laryngoskopů a odsávaček tyto přístroje (dle sestupné priority): inhalátory kyslíku ruční dýchací vaky nouzové dýchací přístroje EKG - monitory defibrilátory Aby bylo zajištěno, že je sestava pro hromadná neštěstí v pohotovosti pro případné použití, je nutno se postarat, aby byl její obsah pravidelně kontrolován vzhledem k funkčnosti materiálu a expiračním lhůtám. Po zjištění situace v regionální infrastruktuře se může ukázat, že je potřebné mít připraveny také mobilní možnosti přístřeší pro pacienty, jako jsou stany, velkokapacitní vozy záchranné služby a kontejnery využitelné jako ošetřovny. Řídící středisko záchranné služby Řídící středisko (dispečink) slouží i při hromadném neštěstí jako centrální orgán pro předávání informací, pro vyrozumění a vyhlášení poplachu a řízení činnosti záchranné služby. Každé nouzové volání prochází tudy a je přeměněno podle dané situace v příkaz k zásahu. Vzhledem k tomu, že personální a materiální kapacita běžného střediska záchranné služby je při hromadném neštěstí rychle vyčerpána, musí být co nejrychleji aktivovány posily. To lze provést buď přivoláním dalšího personálu daného střediska nebo s pomocí okolní středisek záchranné služby. Velmi se osvědčilo ponechat si jeden radiový kanál volný pro komunikaci s mobilním velením na místě neštěstí. Primární řídící středisko by mělo po jeho uvedení do provozu být opět k dispozici pro běžný provoz.

11 11 Souhrn Zřízení systému vedoucích lékařů záchranné služby je významným předpokladem pro zvládání následků hromadného neštěstí prostředky záchranné služby a podle individuálně medicínských kritérií. Těžiště činnosti vedoucího lékaře (skupiny vedoucích lékařů) je v organizační a logistické přípravě na zvládnutí hromadného neštěstí. Zde je nutná další kvalifikace lékařů, kteří již mají zkušenosti z práce u záchranné služby. Při akci má vedoucí lékař za úkol řídit a dohlížet na všechna prováděná lékařská opatření na místě neštěstí. K tomu musí být dány nutné právní, organizační, infrastrukturní i materiální předpoklady provozovatelem záchranné služby. Klíčová slova vedoucí lékař - hromadné neštěstí - kritéria třídění - skupina rychlého nasazení - sestava pro hromadná neštěstí

V. Neklapilová Informační středisko medicíny katastrof Úrazová nemocnice v Brně - Klinika traumatologie LF MU v Brně

V. Neklapilová Informační středisko medicíny katastrof Úrazová nemocnice v Brně - Klinika traumatologie LF MU v Brně Medicína katastrof, Brno 9. února 2006 Hromadný příjem v nemocnicích - zahraniční zkušenosti V. Neklapilová Informační středisko medicíny katastrof Úrazová nemocnice v Brně - Klinika traumatologie LF MU

Více

DEFINICE: CÍL PRVNÍ POMOCI: STRUKTURA PRVNÍ POMOCI

DEFINICE: CÍL PRVNÍ POMOCI: STRUKTURA PRVNÍ POMOCI PRVNÍ POMOC DEFINICE: Soubor jednoduchých a účelných opatření, která mohou být poskytnuta kdekoli a kdykoli, která slouží k bezprostřední pomoci při náhlém postižení zdraví. CÍL PRVNÍ POMOCI: Provádět

Více

296/2012 Sb. - poslední stav textu 296/2012 Sb. VYHLÁŠKA

296/2012 Sb. - poslední stav textu 296/2012 Sb. VYHLÁŠKA 296/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 3. září 2012 o požadavcích na vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní služby, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné

Více

*MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor

*MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR Č.j.: MV-83112-1/PO-IZS-2014 *MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor Kódové označení: ZZZ JSDH Praha 17. června 2014

Více

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany HRADEC KRÁLOVÉ UČEBNÍ PROGRAM. Název kurzu:

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany HRADEC KRÁLOVÉ UČEBNÍ PROGRAM. Název kurzu: 1 Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany HRADEC KRÁLOVÉ Schvaluji: Garant: KUMVšL UČEBNÍ PROGRAM Název kurzu: ODBORNÝ KURZ METODIKA VÝUKY ZDRAVOTNICKÉ PŘÍPRAVY (MVZP) Počet předmětů: 1 Délka

Více

Ověření zásad traumatologického plánování v praxi

Ověření zásad traumatologického plánování v praxi V. ročník konference MEDICÍNA KATASTROF a 8. konference SVLFVL ČLS JEP 27.-28.11.2008 Hradec Králové Ověření zásad traumatologického plánování v praxi Petr Hubáček Neodkladná péče 3 etapy 1. Přednemocniční

Více

U Č E B N Í O S N O V Y. kurz Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO

U Č E B N Í O S N O V Y. kurz Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO U Č E B N Í O S N O V Y kurz Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO 2 0 0 7 Charakteristika kurzu Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě Citace: 240/2012 Sb. Částka: 82/2012 Sb. Na straně (od-do):

Více

Cvičení Polytrauma 2008

Cvičení Polytrauma 2008 Cvičení Polytrauma 2008 Pardubická krajská nemocnice, a. s. Carda Martin, Forman Marek MEKA 2008, Hradec Králové, 27. 11. 2008 Hromadné neštěstí Nelze řešit běžně dostupnými prostředky. Následkem je nutné

Více

Genevieve Barrier: Emergency medical services for treatment of mass casualties (Záchranná služba při hromadných neštěstích)

Genevieve Barrier: Emergency medical services for treatment of mass casualties (Záchranná služba při hromadných neštěstích) 1 Genevieve Barrier: Emergency medical services for treatment of mass casualties (Záchranná služba při hromadných neštěstích) Critical Care Medicine 1989, Vol.17, No.10, s.1062-67) Francouzský systém záchranné

Více

PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC. Úvod do problematiky předlékařské pomoci. Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití

PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC. Úvod do problematiky předlékařské pomoci. Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití Úvod do problematiky předlékařské pomoci Předlékařská první pomoc v sobě zahrnuje soubor jednoduchých

Více

Cvičení IZS v JM kraji z pohledu ZZS JmK

Cvičení IZS v JM kraji z pohledu ZZS JmK Cvičení IZS v JM kraji z pohledu ZZS JmK VII. kongers s mezinárodní účastí MEDICÍNA KATASTROF BRNO 2012 Brno, 2.-3.2.2012, hotel Holiday Inn. MUDr. Rudolf Zvolánek ZZS JmK, p.o. IZS a mimořádná událost

Více

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK K čemu slouží zdravotnická záchranná služba: Zdravotnická záchranná služba poskytuje odbornou přednemocniční neodkladnou

Více

překlad: Informační středisko medicíny katastrof, Úrazová nemocnice v Brně v.neklapilova@unbr.cz 1

překlad: Informační středisko medicíny katastrof, Úrazová nemocnice v Brně v.neklapilova@unbr.cz 1 překlad: Informační středisko medicíny katastrof, Úrazová nemocnice v Brně v.neklapilova@unbr.cz 1 Leiba A, Blumenfeld A, Hourvitz A et al.: A four step approach for establishment of a national medical

Více

akademie, p. o. Františka Nohy 956/6 40830 Rumburk Mgr. Miluše Vytlačilová Poskytování první pomoci ve vybraných situacích

akademie, p. o. Františka Nohy 956/6 40830 Rumburk Mgr. Miluše Vytlačilová Poskytování první pomoci ve vybraných situacích Název a adresa školy Registrační číslo projektu Šablona Číslo materiálu Autor Vzdělávací oblast Tematická oblast Ročník/třída Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, p. o. Františka Nohy 956/6

Více

Traumatologické plány krajů jako základ pro zpracování traumatologických plánů poskytovatelů zdravotních služeb

Traumatologické plány krajů jako základ pro zpracování traumatologických plánů poskytovatelů zdravotních služeb Traumatologické plány krajů jako základ pro zpracování traumatologických plánů poskytovatelů zdravotních služeb Odbor bezpečnosti a krizového řízení Medicína katastrof, Brno Ing. J. Hejdová 7. 8. 2. 2013

Více

vědomostí, dovedností a schopností vždy

vědomostí, dovedností a schopností vždy ZDRAVOVĚDA MYŠÍK PRVNÍ POMOC Soubor opatření prováděných podle svých vědomostí, dovedností a schopností, ale vždy tak, aby Zachránily život Zabránily zhoršení stavu postiženého Zajistily bezpečnost poraněnému,

Více

Cvičení TRAUMA 2009 z pohledu Úrazové nemocnice v Brně

Cvičení TRAUMA 2009 z pohledu Úrazové nemocnice v Brně V. kongres Medicína katastrof s mezinárodní účastí Brno 4.-5. 2. 2010 Cvičení TRAUMA 2009 z pohledu Úrazové nemocnice v Brně MUDr. Jan Filipinský ing. Vlasta Neklapilová Úrazová nemocnice v Brně Klinika

Více

edukuj vzdělávací centrum katalog pro firmy

edukuj vzdělávací centrum katalog pro firmy edukuj vzdělávací centrum katalog pro firmy Mgr. Ludmila Lešková www.edukuj.cz str. 1 Co je Edukuj a kdo za ním stojí Školení první pomoci v rámci BOZP str. 2 Tvorba plánů první pomoci str. 2 str. 3 Poradenství

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: Název projektu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Inovace a individualizace výuky Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Úvod do první pomoci. Zásady poskytování

Více

Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Organizační formy péče Jsou různé Musí zajistit plynulý a bezproblémový chod ošetřovací

Více

VYHLÁŠKA 240/2012 Sb., kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě 6-14

VYHLÁŠKA 240/2012 Sb., kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě 6-14 ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KRAJE VYSOČINA, příspěvková organizace VYHLÁŠKA 240/2012 Sb., kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě 6-14 MUDr. Petr Novotný náměstek LPP 6 ČINNOST ZDRAVOTNICKÉ

Více

Cvičíme pro zábavu? Zkušenosti z FN Olomouc

Cvičíme pro zábavu? Zkušenosti z FN Olomouc 7. ročník konference Medicína katastrof Hradec Králové 25.-26. listopadu 2010 Cvičíme pro zábavu? Zkušenosti z FN Olomouc Petr Hubáček Fakultní nemocnice Olomouc FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC univerzitní,

Více

1 Ř. Řízení zásahu. Metodický list číslo. Vydáno dne: 31. října 2002 Stran: 6. I. Charakteristika

1 Ř. Řízení zásahu. Metodický list číslo. Vydáno dne: 31. října 2002 Stran: 6. I. Charakteristika Ministerstvo vnitra -generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu Název: Řízení zásahu I. Charakteristika Metodický list

Více

Dostihový sport z pohledu lékaře zdravotnické záchranné služby. MUDr. René Mezulianík, ZZS Jmk,p.o.

Dostihový sport z pohledu lékaře zdravotnické záchranné služby. MUDr. René Mezulianík, ZZS Jmk,p.o. Dostihový sport z pohledu lékaře zdravotnické záchranné služby MUDr. René Mezulianík, ZZS Jmk,p.o. Zdravotnické zabezpečení brněnských dostihů ZZS JMK poskytuje zdravotnickou asistenci pořadateli brněnských

Více

Hromadné postižení zdraví a krizová připravenost. MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D. Předseda sekce MEKA, OS UM a MK, ČLS JEP Útvar krizového řízení, FN Brno

Hromadné postižení zdraví a krizová připravenost. MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D. Předseda sekce MEKA, OS UM a MK, ČLS JEP Útvar krizového řízení, FN Brno Hromadné postižení zdraví a krizová připravenost MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D. Předseda sekce MEKA, OS UM a MK, ČLS JEP Útvar krizového řízení, FN Brno Přírodní katastrofy zemětřesení hurikány tsunami povodně

Více

Hromadná dopravní nehoda na D1 8.2.2015

Hromadná dopravní nehoda na D1 8.2.2015 Hromadná dopravní nehoda na D1 8.2.2015 První hlášení na tísňovou linku 155 11:29:20 přijato první volání od řidiče, který projel postiženým místem dálnice Místo dopravní nehody 117,5 km směr Praha Špatné

Více

Moduly civilní ochrany TraumateamČR

Moduly civilní ochrany TraumateamČR Moduly civilní ochrany TraumateamČR Mgr. Jana Třetinová, Ing. Jaroslava Hejdová, Mgr. Rostislav Černý Odbor bezpečnosti a krizového řízení 6. 2. 2014 Brno Moduly civilní ochrany Moduly civilní ochrany

Více

KPR. Slezská univerzita v Opavě

KPR. Slezská univerzita v Opavě KPR Slezská univerzita v Opavě Kardiopulmonální resuscitace soubor úkonů vedoucích k obnovení průtoku okysličené krve mozkem u osoby postižené náhlým selháním jedné nebo více životních funkcí ( vědomí,

Více

TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN Základní školy Proseč

TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN Základní školy Proseč Základní škola Proseč, okres Chrudim Proseč 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec.cz TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN Základní školy Proseč OBSAH 1. OBECNÁ

Více

PODZIM 2005 z pohledu vedoucího lékaře zásahu

PODZIM 2005 z pohledu vedoucího lékaře zásahu PODZIM 2005 z pohledu vedoucího lékaře zásahu Jana Šeblová Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje Oblastní ZS Praha venkov MEDICÍNA KATASTROF Hradec Králové 30.11. 2005 Součinnostní cvičení

Více

Vypracoval: Razítko města Bílovec Schválil:

Vypracoval: Razítko města Bílovec Schválil: Vypracoval: Razítko města Bílovec Schválil: Ing. Fešar Tomáš Klimek Petr Podpis: Podpis: Plán odborné přípravy pro rok 2014 vychází ze Sbírky interních aktů řízení Generálního ředitele Hasičského záchranného

Více

Ing. Roman Váňa metodik Ústřední pohotovostní záchranné jednotky Českého červeného kříže

Ing. Roman Váňa metodik Ústřední pohotovostní záchranné jednotky Českého červeného kříže Ing. Roman Váňa metodik Ústřední pohotovostní záchranné jednotky Českého červeného kříže Nasazení First responder v systému veřejných záchranných služeb v SRN A. Veřejné záchranné služby v SRN Zajištění

Více

Zdroj a překlad: Informační středisko MEKA, Úrazová nemocnice v Brně (v.neklapilova@unbr.cz)

Zdroj a překlad: Informační středisko MEKA, Úrazová nemocnice v Brně (v.neklapilova@unbr.cz) 1 The Tokyo Subway Sarin Attack: Disaster Management, Part 1: Community Emergency Response (Útok sarinem v tokijském metru: Řešení katastrofy, č. 1. Odezva záchranné služby) Tetsu Okumura, Kouichiro Suzuki,

Více

Telemedicína a asistivní technologie pro praxi

Telemedicína a asistivní technologie pro praxi Telemedicína a asistivní technologie pro praxi www.inspectlife.cz Mediinspect www.mediinspect.cz 2014 InspectLife hlavní služby a uživatelé InspectLife služby Telemonitoring glykemie InspectLife uživatelé

Více

1. Základy stavby a funkce lidského těla 3-3. 2. První pomoc teoretická část 10-10. 3. První pomoc praktická část - 16 16. 4. Péče o nemocné 2 2 4

1. Základy stavby a funkce lidského těla 3-3. 2. První pomoc teoretická část 10-10. 3. První pomoc praktická část - 16 16. 4. Péče o nemocné 2 2 4 Téma Počet hodin Teorie Praxe Celkem 1. Základy stavby a funkce lidského těla 3-3 2. První pomoc teoretická část 10-10 3. První pomoc praktická část - 16 16 4. Péče o nemocné 2 2 4 5. Základy zdravotnické

Více

Medicína Katastrof 2006 14. 15. 11. Hradec Králové

Medicína Katastrof 2006 14. 15. 11. Hradec Králové Medicína Katastrof 2006 14. 15. 11. Hradec Králové Systém traumatologické přípravy v kraji Vysočina Ing. Tomáš Halačka halacka.t@kr-vysocina.cz tel. 564602814 obsah: 1. Laická zdravotnická první pomoc

Více

Vrtulník jako další možný způsob provedení záchrany osob z výšky nebo z volné hloubky Úvod

Vrtulník jako další možný způsob provedení záchrany osob z výšky nebo z volné hloubky Úvod Vrtulník jako další možný způsob provedení záchrany osob z výšky nebo z volné hloubky Úvod Vrtulník jako technický prostředek lze použít k rychlému transportu nebo k záchraně osob. Záchranu pomocí vrtulníku

Více

Deset let výuky první pomoci vkraji Vysočina

Deset let výuky první pomoci vkraji Vysočina Deset let výuky první pomoci vkraji Vysočina 10. ročník konference MEDICÍNA KATASTROF 28. - 29. 11. 2013, Hradec Králové Zpracovatel: Krajský úřad Kraje Vysočina Bc. Ing. Tomáš Halačka Krajský úřad Vysočina,

Více

Traumatologický plán SOL Trutnov

Traumatologický plán SOL Trutnov Traumatologický plán SOL Trutnov Preambule : Traumatologický plán (dále jen TP) obsahuje zabezpečení zdravotnických opatření postiženým osobám (vyhláška MV č. 328/2001 Sb.), je reakcí na následky havárie

Více

SUBJEKTY ZAJIŠŤUJÍCÍ OPATŘENÍ PŘI VÝSKYTU VNN VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

SUBJEKTY ZAJIŠŤUJÍCÍ OPATŘENÍ PŘI VÝSKYTU VNN VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB S M Ě R N I C E PRO JEDNOTNÝ POSTUP PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI PODLÉHAJÍCÍ MEZINÁRODNÍM ZDRAVOTNICKÝM PŘEDPISŮM (2005) V SOUVISLOSTI S VÝSKYTEM VYSOCE NAKAŽLIVÉ NEMOCI VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE

Více

Urgentní medicína Okruh A

Urgentní medicína Okruh A Urgentní medicína Okruh A 1. Akutní dechová nedostatečnost 2. Tíseň plodu, akutní porodní komplikace 3. Akutní astma 4. Diferenciální diagnostika a klasifikace bezvědomí 5. Multiorgánové postižení diagnóza

Více

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek krycí tlakové poloprodyšné odsávající znehybňující podle materiálu dělíme obvazy na: šátkové, obinadlové prakové, náplasťové z elastických hmot

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-15/PO-OVL-2014 Praha 18. ledna 2014 Počet listů: 4 S c h v a l u j i : generální ředitel HZS ČR Teze (témata) ODBORNÉ

Více

S B Í R K A O B S A H:

S B Í R K A O B S A H: S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2013 V Praze dne 19. února 2013 Částka: 11 O B S A H: Část I. 11. Pokyn generálního ředitele

Více

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny Paliativní péče o ventilovaného pacienta Renata Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec

Více

ANEB PROČ SE NÁM TO POŘÁD NEDAŘÍ. MUDr. Josef Škola

ANEB PROČ SE NÁM TO POŘÁD NEDAŘÍ. MUDr. Josef Škola HUMANITÁRNÍ JEDNOTKY ČČK ANEB PROČ SE NÁM TO POŘÁD NEDAŘÍ MUDr. Josef Škola OS ČČK České Budějovice Fakta o HJ vznikly v roce 2002 transformací původních Záchranných jednotek ČČK v roce 2007 evidováno

Více

Kurz Zdravotník zotavovacích akcí

Kurz Zdravotník zotavovacích akcí Adresa: Strážnická 1016/4, Plzeň IČ: 88511324 Telefon vedení: +410 605 413 180 Telefon kancelář: +420 602 441 302 Email: info@ludmilaleskova.cz kancelar@ludmilaleskova.cz Podle zákoníku práce má zaměstnavatel

Více

PRŮZKUM V OBLASTI PŘÍPRAVY CYTOSTATIK

PRŮZKUM V OBLASTI PŘÍPRAVY CYTOSTATIK Země: ČESKÁ REPUBLIKA PRŮZKUM V OBLASTI PŘÍPRAVY CYTOSTATIK Datum: 1. Identifikace vašeho zařízení Instituce: Počet oddělení: Počet onkologických oddělení: Počet onkologických ambulancí v nemocnici: Počet

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

Zdravotník zotavovacích akcí

Zdravotník zotavovacích akcí Zdravotník zotavovacích akcí Kurz obsahuje předměty, které umožní získání potřebných znalostí a dovedností k vykonávání funkce zdravotníka na školních akcí. Je určen pedagogickým pracovníkům všech stupňů

Více

Vypracoval: Razítko města Bílovec Schválil:

Vypracoval: Razítko města Bílovec Schválil: Vypracoval: Razítko města Bílovec Schválil: Ing. Fešar Tomáš Mgr. Mrva Pavel Podpis: Podpis: Plán odborné přípravy pro rok 2015 vychází ze Sbírky interních aktů řízení GŘ HZS ČR č. 57/2013, kterým se stanoví

Více

Úvod do problematiky UM a MK a jeho postavení v rámci systému lékařské péče v ČR

Úvod do problematiky UM a MK a jeho postavení v rámci systému lékařské péče v ČR Úvod do problematiky UM a MK a jeho postavení v rámci systému lékařské péče v ČR MUDr. Edita Richterová Definice oboru UM a MK UM je lékařským oborem, který se zabývá poskytováním, organizováním a vědeckým

Více

LETECKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

LETECKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, Letecká záchranná služba Hradec Králové Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v

Více

Popáleninové trauma. Martin Šamaj. Oddělení urgentního příjmu Fakultní nemocnice Olomouc

Popáleninové trauma. Martin Šamaj. Oddělení urgentního příjmu Fakultní nemocnice Olomouc Popáleninové trauma Martin Šamaj Oddělení urgentního příjmu Fakultní nemocnice Olomouc Popáleninové trauma nepatří příliš mezi častá poranění, je však považováno za jedno z nejhorších úrazů, které mohou

Více

Traumatologický plán

Traumatologický plán Střední průmyslová škola Ostrov Klínovecká 1197, Ostrov, 363 01 SMĚRNICE č. ředitele Střední průmyslové školy Ostrov č.1713/2012/sps Traumatologický plán Zpracoval Vydal Ing. Dana Ptáčková Ing. Pavel Žemlička,

Více

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth Ing. Vladimír Petrů, CSc ředitel odboru informačního systému Ing. Zdeněk Hanáček vedoucí oddělení rozvoje IS 1 Obsah 1. O Zdravotní pojišťovně ministerstva

Více

*MVCRX0193XOL* MVCRX0193XOL

*MVCRX0193XOL* MVCRX0193XOL *MVCRX0193XOL* MVCRX0193XOL MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-116196-1/PO-IZS-2012 Kódové označení: NZP-AK Praha 19. října 2012 listů: 13 Schvaluji: plk.

Více

Cvičení Ebola - zkušenosti

Cvičení Ebola - zkušenosti Cvičení Ebola - zkušenosti Ing. Miloslav Beneš Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň - Bory benesm@fnplzen.cz ABSTRAKT Příspěvek se zabývá problematikou alternativní přípravy lůžkového

Více

MEDEVAC Chorvatsko havárie autobusu Božetěch JURENKA

MEDEVAC Chorvatsko havárie autobusu Božetěch JURENKA MEDEVAC Chorvatsko havárie autobusu Božetěch JURENKA Medicína katastrof, Hradec Králové 29. -30.11. 2012 Havárie autobusu Chorvatsko 23.6. Sobota 04:00h MEDEVAC 1 Chorvatsko 24.6. (neděle) 1. výzva od

Více

Pohled veřejnosti na otázky třídění (anketa časopisu Urgentní medicína 2005)

Pohled veřejnosti na otázky třídění (anketa časopisu Urgentní medicína 2005) Pohled veřejnosti na otázky třídění (anketa časopisu Urgentní medicína 2005) Jana Šeblová Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje Pohled veřejnosti na mimořádné události a možnosti zdravotníků

Více

a medicína katastrof

a medicína katastrof CIMIC a medicína katastrof 9. ročník celostátní konference MEDICÍNA KATASTROF zkušenosti, příprava, praxe Hradec Králové 29. 30. listopadu 2012 MUDr. Bc. Dana Hlaváčková Odborná společnost UM a MK ČLS

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO- 17/IZS-2002 V Praze dne 30. ledna 2002 S c h v a l u j e: generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra v. r. U

Více

Zkušenosti ze cvičení PODZIM 2005 Kralupy nad Vltavou

Zkušenosti ze cvičení PODZIM 2005 Kralupy nad Vltavou Zkušenosti ze cvičení PODZIM 2005 Kralupy nad Vltavou Jana Šeblová ÚSZS Středočeského kraje KONFERENCE MEDICÍNA KATASTROF Brno, 9. února 2006 Součinnostní cvičení IZS PODZIM 2005 Hlavní cíle cvičení: prověření

Více

Statut Krizového štábu Královéhradeckého kraje

Statut Krizového štábu Královéhradeckého kraje Statut Krizového štábu Královéhradeckého kraje Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Krizový štáb Královéhradeckého kraje (dále i KŠKhK) podle 14 odst. 2 písm. b) Zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně

Více

Brno 03. 02. 12. Fukushima. Lessons Learned. B. Domres

Brno 03. 02. 12. Fukushima. Lessons Learned. B. Domres Brno 03. 02. 12 Fukushima Lessons Learned B. Domres FUKUSHIMA DAI-CHI Zemětřesení Tsunami Výpadek elektřiny Výpadek chlazení 6 reaktorových bloků Tavení jaderného paliva Exploze vodíku Uvolnění radioaktivity

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM15260NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Zlomeniny a poranění kloubů a svalů

Zlomeniny a poranění kloubů a svalů Zlomeniny a poranění kloubů a svalů NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.-9.3.2012 BRNO Úrazy pohybového ústrojí 1. místo v úmrtnosti do 40 let věku 40% úrazů nastává v dopravě 2004 - zranění u dopravních

Více

První pomoc I Pro studenty zdravotnických oborů

První pomoc I Pro studenty zdravotnických oborů Jarmila Kelnarová, Jana Toufarová, Jana Váňová, Zuzana Číková První pomoc I Pro studenty zdravotnických oborů 2., přepracované a doplněné vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Více

Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje

Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ V NEMOCNICÍCH Pk REALIZACE PRŮZKUMU: SRPEN - ZÁŘÍ 2012 POČET RESPONDENTŮ: 2304 První společný

Více

PRACOVIŠTĚ KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI ZZS STŘEDOČESKÉHO KRAJE VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCVIK K ŘEŠENÍ HPO/ HPZ MEDICÍNA KATASTROF

PRACOVIŠTĚ KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI ZZS STŘEDOČESKÉHO KRAJE VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCVIK K ŘEŠENÍ HPO/ HPZ MEDICÍNA KATASTROF PRACOVIŠTĚ KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI ZZS STŘEDOČESKÉHO KRAJE VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCVIK K ŘEŠENÍ HPO/ HPZ MEDICÍNA KATASTROF BRNO 5. února 2015 MUDr.Bc. Dana Hlaváčková vedoucí pracoviště krizové připravenosti (PKP)

Více

1. Činnost předsedy PK Města Nové Město na Moravě za povodně řídí činnost PK

1. Činnost předsedy PK Města Nové Město na Moravě za povodně řídí činnost PK Pokud starosta obce - předseda povodňové komise správního obvodu ORP Nové Město na Moravě a zároveň předseda povodňové komise Města Nové Město na Moravě rozhodne o spojeném zasedání obou PK a společné

Více

INTEGROVANÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ODLOCHOVICE

INTEGROVANÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ODLOCHOVICE INTEGROVANÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ODLOCHOVICE Odlochovice 1; Jankov 25703, IČO 70875324, DIČ CZ70875324, Tel. 317833201, fax. 317833452, e-mail: ror@ror.cz, http://www.ror.cz Standard č. 14 Nouzové

Více

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Úloha starosty obce při řešení mimořádných událostí a krizových situací METODICKÁ POMŮCKA pro

Více

Aktualizace koncepce oboru úrazové chirurgie

Aktualizace koncepce oboru úrazové chirurgie Aktualizace koncepce oboru úrazové chirurgie 1. NÁZEV OBORU: Úrazová chirurgie 1.1. Číslo odbornosti dle vyhl. MZ č. 134/1998 Sb. - 503 2. CHARAKTERISTIKA OBORU 2.1. Úrazová chirurgie zajišťuje komplexní

Více

SOUČASNOST A BUDOUCNOST KRITICKÉ INFRASTRUKTURY V OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ

SOUČASNOST A BUDOUCNOST KRITICKÉ INFRASTRUKTURY V OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ SOUČASNOST A BUDOUCNOST KRITICKÉ INFRASTRUKTURY V OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ Medicína katastrof 2009, Brno, 4. 5. 2. 2009 Ing. Jaroslava Hejdová. Ing. Anna Šebková Dokumenty Usnesení BRS č. 204/2001 - Informace

Více

Hromadné neštěstí na dálnici D-1

Hromadné neštěstí na dálnici D-1 Hromadné neštěstí na dálnici D-1 20.3.2008 Přednášející: MUDr. Miroslav Havlík Odborný konzultant: MUDr. Edita Richterová, nám. LPP ZZS KV, p.o. Odborný garant: MUDr. Lukáš Kettner, ředitel ZZS KV, p.o.

Více

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 1. Plán krizové připravenosti je: 1) plánem krizových opatření obcí nebo právnických a podnikajících fyzických osob, kterým to uložil příslušný zpracovatel

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Úloha ZOS při řešení MU. Jiří Mašek Zdravotnická záchranná služba KHK

Úloha ZOS při řešení MU. Jiří Mašek Zdravotnická záchranná služba KHK Úloha ZOS při řešení MU Jiří Mašek Zdravotnická záchranná služba KHK Zdravotnické operační středisko Představuje vstupní bránu ZZS Centrálně řídí činnost všech posádek ZZS Vše co se v systému odehraje

Více

ABC Zdravotnictví ČR. Otázky ke zkouškám:

ABC Zdravotnictví ČR. Otázky ke zkouškám: ABC Zdravotnictví ČR Otázky ke zkouškám: 1. Vysvětlete pojem Zdravotní péče, co jím rozumíme, jaké druhy znáte Co rozumíme pod pojmy péče: dispenzární diagnostická léčebná ošetřovatelská lékárenská posudková

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-82113-1/PO-VZ-2010 Kódové označení: MAN Praha 22. září 2010 listů: 18 M a n i p u l a c e s e z v í ř a t y p ř i m i m

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-74990-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-Z Praha 17. června 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba, v.

Více

BEZPEČNOST BAZÉNŮ, KOUPALIŠŤ A AQUAPARKŮ

BEZPEČNOST BAZÉNŮ, KOUPALIŠŤ A AQUAPARKŮ BEZPEČNOST BAZÉNŮ, KOUPALIŠŤ A AQUAPARKŮ PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI NÁVŠTĚVNÍKŮ - TNV 940920-1 Koutecký Karel, Sokolovská bytová, plavecký bazén Sokolov Jednou ze základních povinností provozovatele

Více

Evropské statementy o nemocničním

Evropské statementy o nemocničním Evropské statementy o nemocničním lékárenství V následujícím textu jsou uvedeny Evropské statementy o nemocničním lékárenství. Jedná se o společně přijaté vyjádření, čeho by měly všechny evropské systémy

Více

Standardy kvality pro OSPOD

Standardy kvality pro OSPOD 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své spádové oblasti. 1b Doba výkonu sociálně-právní

Více

DOPORUČENÍ PRO POSKYTOVÁNÍ POANESTETICKÉ PÉČE

DOPORUČENÍ PRO POSKYTOVÁNÍ POANESTETICKÉ PÉČE Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP DOPORUČENÍ PRO POSKYTOVÁNÍ POANESTETICKÉ PÉČE Editoři Ivan Herold Vladimír Černý Karel Cvachovec Pracovní skupina Karel Cvachovec

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, nabízíme Vám bezplatné vzdělávání pedagogů v rámci programů DVPP, jde o kurz první pomoci pro učitele a kurz pro zdravotníky zotavovacích akcí. Výuka je financována

Více

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu

Více

Kontaktní místo coby centrum řízení chodu nemocnice. Pavel Urbánek Antonín Koukal Odbor kvality, bezpečnosti a krizového řízení FN Brno

Kontaktní místo coby centrum řízení chodu nemocnice. Pavel Urbánek Antonín Koukal Odbor kvality, bezpečnosti a krizového řízení FN Brno Kontaktní místo coby centrum řízení chodu nemocnice Pavel Urbánek Antonín Koukal Odbor kvality, bezpečnosti a krizového řízení FN Brno Kontaktní místo nemocnice Zákon 374 ze dne 6. listopadu 2011 o zdravotnické

Více

Nekomunikuje, nedýchá, nebo má pouze lapavé dechy? Přivolej pomoc (RES tým) Poresuscitační péče: Kontrola rytmu a stavu (a dále každé 2 minuty)

Nekomunikuje, nedýchá, nebo má pouze lapavé dechy? Přivolej pomoc (RES tým) Poresuscitační péče: Kontrola rytmu a stavu (a dále každé 2 minuty) Rozšířená neodkladná resuscitace dětí Podle doporučení European Resuscitation Council a American Heart Association 2010 Nekomunikuje, nedýchá, nebo má pouze lapavé dechy? Přivolej pomoc (RES tým) Uvolni

Více

Dokumentace periodického školení vedoucích zaměstnanců BOZP 2009

Dokumentace periodického školení vedoucích zaměstnanců BOZP 2009 Dokumentace periodického školení vedoucích zaměstnanců BOZP 2009 Datum školení Čas školení Školil Středisko 25.3.2009 3 hodiny Petr Deraha certifikovaný specialista BOZP vedoucí Školení zaměstnanců 2009

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 84484-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-P Praha 25. července 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba

Více

Jelen S. Urgentní příjem Traumacentra FNO po deseti letech

Jelen S. Urgentní příjem Traumacentra FNO po deseti letech Jelen S. Urgentní příjem Traumacentra FNO po deseti letech Rozhodující faktory pro přežití u polytraumat Rozsah poranění Doba od primárního inzultu k PNP a NP Výchozí stav pacienta (zdraví, věk) Kvalita

Více

Resuscitace dospělého a dítěte

Resuscitace dospělého a dítěte Resuscitace dospělého a dítěte První pomoc šance pro život První pomoc šance pro život Výuka je financována z grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.07 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Více

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE PROJEKTOVÝ TÝM LTC Dr Zajac MUDr Hroboň Mgr. Roubal Mgr. Hanuš Mgr. Válková NÁRŮST VÝDAJŮ NA AKUTNÍ A DLOUHODOBOU ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČI DO ROKU 2050 ( KULATÝ

Více

Informační řešení pro poskytování asistenční dohledové služby a telemedicíny

Informační řešení pro poskytování asistenční dohledové služby a telemedicíny Informační řešení pro poskytování asistenční dohledové služby a telemedicíny Jiří Potůček, Petr Koranda, Tomáš Korč Mediinspect 21. 2. 2013 Obsah prezentace Kdo jsme Technologické centrum, Školicí středisko,

Více

Pořadové číslo : 2. 1. Název vzdělávacího programu: Prevence úrazů u dětí v mateřských školách

Pořadové číslo : 2. 1. Název vzdělávacího programu: Prevence úrazů u dětí v mateřských školách Pořadové číslo : 2 1. Název vzdělávacího programu: Prevence úrazů u dětí v mateřských školách 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Analýza současného stavu

Více