Informace určené Zveřejněním pro poskytování investiční služby podle 6 odst.1 písm. a) a b) Zákona o cenných papírech Investiční limity

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace určené Zveřejněním pro poskytování investiční služby podle 6 odst.1 písm. a) a b) Zákona o cenných papírech Investiční limity"

Transkript

1 Informace určené Zveřejněním pro poskytování investiční služby podle 6 odst.1 písm. a) a b) Zákona o cenných papírech Investiční limity Minimální částka první investice CZK Minimální částka následné investice CZK Minimální výše investice prostřednictvím písemného Pokynu CZK Minimální výše odkupu (pro CP/ZCP nabyté na základě komisionářské smlouvy) CZK Minimální výše odkupu (pro CP/ZCP nabyté na základě mandátní smlouvy) CZK Minimální výše převodu (pro CP/ZCP nabyté na základě komisionářské smlouvy) CZK Minimální výše převodu (pro CP/ZCP nabyté na základě mandátní smlouvy) CZK Minimální zůstatek hodnoty CP/ZCP na investičním účtu Klienta CZK Seznam cenných papírů do kterých může Klient investovat prostřednictvím Obchodníka na základě mandátní nebo komisionářské smlouvy Název cenného papíru Třída akcií ISIN Specifický symbol Vstupní poplatek WIOF African Performance Fund A LU ,9 % 3,9 % 2,9 % WIOF Conservative Risk 3% Portfolio A LU ,9 % 1,5 % 1,0 % WIOF Emerging Europe Performance Fund A LU ,9 % 3,9 % 2,9 % WIOF Global Emerging Markets Bond Fund A LU ,0 % 1,8 % 1,6 % WIOF Global Strategy Alpha Portfolio A LU ,9 % 3,1 % 2,3 % WIOF China Performance Fund A LU ,9 % 3,9 % 2,9 % WIOF India Performance Fund A LU ,9 % 3,9 % 2,9 % WIOF Latin American Performance Fund A LU ,9 % 3,9 % 2,9 % WIOF Middle East Performance Fund A LU ,9 % 3,9 % 2,9 % WIOF South-East Asia Performance Fund A LU ,9 % 3,9 % 2,9 % WPP New Global Equity Markets Risk 18% Portfolio A LU ,9 % 3,1 % 2,3 % WSP Global Strategy Risk 10% Portfolio A LU ,9 % 3,1 % 2,3 % WIOF African Performance Fund B LU WIOF Conservative Risk 3% Portfolio B LU WIOF Emerging Europe Performance Fund B LU WIOF Global Emerging Markets Bond Fund B LU WIOF Global Strategy Alpha Portfolio B LU WIOF Global Strategy Alpha Portfolio B GBP LU WIOF China Performance Fund B LU WIOF India Performance Fund B LU WIOF Latin American Performance Fund B LU % WIOF Russia and CIS Performance Fund B LU WIOF South-East Asia Performance Fund B LU WPP New Global Equity Markets Risk 18% Portfolio B EUR LU WPP New Global Equity Markets Risk 18% Portfolio B GBP LU WPP New Global Equity Markets Risk 18% Portfolio B USD LU WSP Global Strategy Risk 10% Portfolio B EUR LU WSP Global Strategy Risk 10% Portfolio B GBP LU WSP Global Strategy Risk 10% Portfolio B USD LU Vstupní poplatek pro investice do CZK 2 Vstupní poplatek pro investice od CZK do CZK 3 Vstupní poplatek pro investice nad CZK Cenný papír podle čl. III bod 2 Rámcové mandátní smlouvy / Rámcové komisionářské smlouvy odpovídajícího konzervativnímu rizikovému profilu Název cenného papíru Třída akcií ISIN WIOF Conservative Risk 3% Portfolio A LU

2 Lhůta pro vykonání/ postoupení Pokynu podle 73s ods. 1 Zákona o cenných papírech se vykonání/ postoupení Pokynu realizuje v souladu se zavedenými postupy a opatřeními, které umožňují bezodkladné, spravedlivé a pohotové vykonání pokynů klienta ve vztahu k pokynům ostatních klientů nebo k obchodním zájmům obchodníka s cennými papíry. Pokyny klienta, které jsou jinak srovnatelné, se vykonávají podle času jejich přijetí, přičemž jsou pokyny provedené na účet klienta bezodkladně přesně zaznamenávány a alokovány Lhůta pro vrácení platby podle čl. III bod 2 nebo bod 3 Rámcové mandátní smlouvy / Rámcové komisionářské smlouvy je 14 dní od přijetí platby Informace určené Zveřejněním pro produkt Konto života PLUS Doba investování - časové období, během kterého Klient investuje peněžní prostředky do portfolia, uvádí se v letech - minimální doba investování je 5 let - maximální doba investování je 40 let (pro Klienty s konzervativním rizikovým profilem 14 let, pro Klienty s vyváženým rizikovým profilem 30 let) Frekvence investování - počet investic peněžních prostředků klienta do Portfolia v průběhu dvanácti po sobě následujících měsíců - Klient si může zvolit frekvenci investování roční (1 x za rok), půlroční (2 x ročně), čtvrtletně (4 x ročně), měsíčně (12 x ročně) nebo jednorázově Pravidelná investice - suma peněžních prostředků, které Klient pravidelně investuje do Portfolia v souladu s frekvencí investování - minimální suma pravidelné měsíční investice je 500 CZK - minimální výše celkové roční investice je CZK Mimořádná investice - suma peněžních prostředků, které Klient investuje do Portfolia nad rámec dohodnutý ve Smlouvě - minimální suma mimořádné investice je CZK - žádost o realizaci mimořádné investice se podává na tiskopisu určeném Obchodníkem - investiční strategie mimořádné investice je shodná s investiční strategií, kterou si Klient zvolil ve Smlouvě - měna mimořádné investice je shodná s měnou investice dohodnutou ve Smlouvě Výběr z Portfolia - Klient je oprávněn učinit mimořádný výběr části peněžních prostředků z Portfolia před uplynutím dohodnuté doby investování - minimální suma pro výběr je CZK, hodnota Portfolia však nesmí výběrem klesnout pod úroveň rovnající se 8 % z celkové sumy investice uvedené ve Smlouvě Ukončení Smlouvy - podmínkou pro ukončení Smlouvy ze strany Klienta bez možných sankcí nebo poplatků je uplynutí doby investování uvedené ve Smlouvě za předpokladu, že během této doby vložil do Portfolia minimálně sumu rovnající se celkové sumě investice uvedené ve Smlouvě - pokud hodnota Portfolia klesne pod částku rovnající se součtu 5 % celkové sumy investice uvedené ve Smlouvě a 300 CZK, je Obchodník oprávněn Smlouvu vypovědět - pokud není vstupní investice Klienta (5% z celkové sumy investice) splacena do 24 měsíců ode dne uzavření Smlouvy, je Obchodník oprávněn Smlouvu vypovědět Investiční strategie - investiční strategie Klienta je determinovaná volatilitou klientského portfolia - Obchodník neumožní Klientovi investovat do zvolené investiční strategie v případě, že rizikový profil je dynamičtější než rizikový profil Klienta dle klientského testu - s ohledem na klesající počet let do ukončení dohodnuté doby investování je Obchodník oprávněn snižovat volatilitu klientského portfolia s důrazem na ochranu investičních nástrojů klienta v portfoliu - při konzervativní investiční strategii by míra investičního rizika klientského portfolia neměla překročit hranici průměrné roční volatility 8 % v EUR

3 - pří vyvážené investiční strategii by míra investičního rizika klientského portfolia neměla překročit hranici průměrné roční volatility 12 % v EUR, přičemž v období 15-ti let před uplynutím dohodnuté doby investování by míra investičního rizika klientského portfolia neměla překročit hranici průměrné roční volatility 8 % v EUR - při dynamické investiční strategii by míra investičního rizika klientského portfolia neměla překročit hranici průměrné roční volatility 15 % v EUR, přičemž v období 30-ti až 15-ti let před uplynutím dohodnuté doby investování by míra investičního rizika klientského portfolia neměla překročit hranici průměrné roční volatility 12 % v EUR a v období 15 let před uplynutím dohodnuté doby investování by míra investičního rizika klientského portfolia neměla překročit hranici průměrné roční volatility 8 % v EUR Rámcová informace o alokaci aktiv - při dynamické investiční strategii je a) vstupní investice Klienta (5 % z celkové sumy investice) investovaná do dluhových cenných papírů vydaných emitentem se sídlem v rámci Evropské unie s výnosem min. 8 % p.a. b) pravidelná investice Klienta investovaná s ohledem na dobu, která zůstává do uplynutí dohodnuté doby investování podle této alokace: Doba do splatnosti Více než 30 let 30 až 15 let 15 až 5 let 5 až 2 roky Méně než 2 roky OPF 1 s volatilitou do 21 % 80 % 50 % 30 % 10 % 0 % OPF 1 s volatilitou do 6 % 20 % 50 % 70 % 90 % 90 % Dluhopisy 2 0 % 0 % 0 % 0 % 10 % - při vyvážené investiční strategii je a) vstupní investice Klienta (5 % z celkové sumy investice) investovaná do dluhových cenných papírů vydaných emitentem se sídlem v rámci Evropské unie s výnosem min. 8 % p.a. b) pravidelná investice Klienta investovaná s ohledem na dobu, která zůstává do uplynutí dohodnuté doby investování podle této alokace: Doba do splatnosti Více než 15 let 15 až 5 let 5 až 2 roky Méně než 2 roky OPF 1 s volatilitou do 21 % 50 % 30 % 10 % 0 % OPF 1 s volatilitou do 6 % 50 % 70 % 90 % 90 % Dluhopisy 2 0 % 0 % 0 % 10 % - při konzervativní investiční strategii je a) vstupní investice Klienta (5 % z celkové sumy investice) investovaná do dluhových cenných papírů vydaných emitentem se sídlem v rámci Evropské unie s výnosem min. 8 % p.a. b) pravidelná investice Klienta investovaná s ohledem na dobu, která zůstává do uplynutí dohodnuté doby investování podle této alokace: Doba do splatnosti Více než 5 let 5 až 2 roky Méně než 2 roky OPF 1 s volatilitou do 21 % 30 % 10 % 0 % OPF 1 s volatilitou do 6 % 70 % 90 % 90 % Dluhopisy 2 0 % 0 % 10 % - Obchodník provádí realokaci portfolia Klienta na pravidelné bázi s ohledem na rizikový profil Klienta, minimálně však jednou ročně - Obchodník je oprávněn část Portfolia Klienta, maximálně však 3 % z celkové sumy investice držet ve formě peněžní hotovosti vyjma případů, kde jde o peněžní prostředky určené na realokaci do jiných finančních nástrojů 1 cenné papíry otevřených podílových fondů nebo obdobné finanční nástroje emitované zahraničními subjekty kolektivního investování se sídlem v rámci Evropské unie, které jsou považované za podniky kolektivního investování do převoditelných cenných papírů v souladu se Směrnicí č. 85/611/EHS v platném znění 2 korporátní dluhové cenné papíry vydané emitentem se sídlem v rámci Evropské unie s výnosem min. 8 % p.a.

4 Informace určené Zveřejněním pro produkt LifeFlex Doba investování - časové období, během něhož Klient investuje peněžní prostředky do Portfolia, uvádí se v letech - minimální doba investování je 3 roky - maximální doba investování je 10 let Frekvence investování - počet investic peněžních prostředků Klienta do Portfolia v rámci dvanácti po sobě jdoucích měsíců - Klient si může zvolit frekvenci investování měsíční (12x za rok) nebo jednorázovou Pravidelná investice - suma peněžních prostředků, které Klient pravidelně investuje do Portfolia v souladu s frekvencí investování - minimální suma pravidelné měsíční investice je CZK - minimální suma roční investice je CZK Mimořádná investice - suma peněžních prostředků, které Klient investuje do Portfolia nad rámec dohodnutý ve Smlouvě - minimální suma mimořádné investice je CZK - žádost o realizaci mimořádné investice se podává na tiskopisu určeném Obchodníkem - investiční strategie mimořádné investice je shodná s investiční strategií, kterou si Klient zvolil ve Smlouvě - měna mimořádné investice je shodná s měnou investice dohodnutou ve Smlouvě Výběr z Portfolia - Klient je oprávněn vybrat část peněžních prostředků z Portfolia před uplynutím dohodnuté doby investování - minimální suma výběru peněžních prostředků z Portfolia před uplynutím dohodnuté doby investování je CZK, hodnota Portfolia (včetně sumy ve výši security depozit) však nesmí výběrem klesnout pod sumu rovnající se 7 % celkové sumy investice uvedené ve Smlouvě Ukončení Smlouvy - Klient je oprávněn ukončit Smlouvu bez jakýchkoliv sankcí nebo poplatků i před uplynutím doby investování dohodnuté ve Smlouvě - pokud hodnota Portfolia (včetně sumy ve výši security depozit) klesne pod sumu rovnající se 7 % celkové sumy investice uvedené v Smlouvě, je Obchodník oprávněn dle vlastního uvážení Smlouvu vypovědět Podmínky vzniku nároku Klienta na Security depozit bonus - Klientovi vznikne nárok na Security depozit bonus, pokud a) uplyne doba investování dohodnutá ve Smlouvě a b) Klient během doby investování vložil do Portfolia alespoň sumu rovnající se celkové sumě investice, a to v den následující po dni splnění výše uvedených podmínek - Obchodník připíše Klientovi, kterému vznikne nárok na Security depozit bonus, Security depozit bonus ve výši 5 % z celkové sumy investice uvedené ve Smlouvě k Portfoliu Klienta, a to nejpozději do jednoho měsíce ode dne vzniku nároku Klienta na Security depozit bonus Podmínky vzniku nároku Klienta na Extra bonus - Klientovi vznikne nárok na Extra bonus, pokud a) frekvence investování dle Smlouvy byla měsíční (12x ročně), b) pravidelná investice dle Smlouvy byla alespoň CZK, c) doba investování dle Smlouvy byla 10 let, d) uplyne doba investování dohodnutá ve Smlouvě, e) Klient během doby investování vložil do Portfolia alespoň sumu rovnající se celkové sumě investice snížené o maximálně tři pravidelné investice, f) Klient uhradil každou pravidelnou investici v souladu s frekvencí investování dle Smlouvy a tedy uhradil každý kalendářní měsíc během doby investování pravidelnou investici, tato podmínka v písm. f) se považuje za dodrženou v případě, že Klient maximálně šestkrát během doby investování nevykonal pravidelnou investici v souladu s frekvencí investování dle Smlouvy, a to v den následující po dni splnění výše uvedených podmínek - Obchodník připíše Klientovi, kterému vznikne nárok na Extra bonus, Extra bonus ve výši 4 % z celkové sumy investice uvedené ve Smlouvě k Portfoliu Klienta, a to nejpozději do jednoho měsíce ode dne vzniku nároku Klienta na Extra bonus Investiční strategie

5 - investiční strategie Klienta je determinovaná rizikovým profilem Klienta a volbou doby investování, Klient je oprávněn si zvolit investiční strategii Dynamo nebo Classic - Klient je oprávněn během doby investování změnit investiční strategii, Obchodník však neumožní Klientovi investovat dle investiční strategie, jejíž rizikový profil je dynamičtější než rizikový profil Klienta dle klientského testu Informace o alokaci aktiv - u investiční strategie Dynamo jsou investice Klienta sníženy o Poplatky investované s ohledem na dobu zbývající do uplynutí dohodnuté doby investování dle následující alokace Doba maturity FlexMax Multi-Asset Low Risk Fund, ISIN LU FlexMax Multi-Asset High Yield Fund, ISIN LU víc než 3 roky méně než 3 roky 30 % 80 % 70 % 20 % - při investiční strategii Classic jsou investice Klienta snížené o Poplatky investované dle následující alokace FlexMax Multi-Asset Low Risk Fund, ISIN LU FlexMax Multi-Asset High Yield Fund, ISIN LU Podíl 60 % 40 % - Obchodník vykonává realokaci Portfolia Klienta na pravidelné bázi s ohledem na rizikový profil Klienta, minimálně však jednou ročně - Obchodník je oprávněn část Portfolia Klienta, maximálně však 2 % z celkové sumy investice držet ve formě peněžní hotovosti vyjma případů, kde jde o peněžní prostředky určené na realokaci do jiných finančních nástrojů Informace určené Zveřejněním pro produkt Konto života Doba investování - časové období, během něhož Klient investuje peněžní prostředky do Portfolia, uvádí se v letech - minimální doba investování je 10 let Frekvence investování - počet investic peněžních prostředků Klienta do Portfolia v rámci dvanácti po sobě jdoucích měsíců - Klient si může zvolit frekvenci investování roční (1 x za rok), půlroční (2 x ročně), čtvrtletně (4 x ročně) nebo měsíčně (12 x ročně) Pravidelná investice - suma peněžních prostředků, které Klient pravidelně investuje do Portfolia v souladu s frekvencí investování - minimální suma měsíční investice je 500 CZK Výběr z Portfolia - Klient je oprávněn vybrat část peněžních prostředků z Portfolia před uplynutím dohodnuté doby investování - minimální suma výběru peněžních prostředků z Portfolia před uplynutím dohodnuté doby investování je CZK, hodnota Portfolia však nesmí výběrem klesnout pod sumu rovnající se CZK Investiční strategie - Klient může investovat do některého z Portolií: Růstové, Globální, Dynamické portfoli, Vyvážené, Konzervativní, Důchodové Portfolio Růstové Globální Dynamické Vyvážené Konzervativní OPF 1 s volatilitou do 21 % 90 % 60 % 30 % 10 % 0 % OPF 1 s volatilitou do 6 % 10 % 40 % 70 % 85 % 50 %

6 Dluhopisy 2 0 % 0 % 0 % 5 % 50 % 1 cenné papíry otevřených podílových fondů nebo obdobné finanční nástroje emitované zahraničními subjekty kolektivního investování se sídlem v rámci Evropské unie, které jsou považované za podniky kolektivního investování do převoditelných cenných papírů v souladu se Směrnicí č. 85/611/EHS v platném znění 2 korporátní dluhové cenné papíry vydané emitentem se sídlem v rámci Evropské unie s výnosem min. 8 % p.a. Účinnost od

Konzervativní portfolio listopad 16

Konzervativní portfolio listopad 16 Konzervativní portfolio Investičním záměrem Konzervativního portfolia je přinášet dlouhodobý a stabilní výnos. Portfolio se bude skládat z dluhopisů, akcií a alternativních fondů. Alokace aktiv se mění

Více

Allianz účastnický povinný konzervativní fond

Allianz účastnický povinný konzervativní fond Allianz účastnický povinný konzervativní fond Investice do konzervativního účastnického fondu je vhodná pro účastníky, kteří mají zájem při nízké míře rizika ve střednědobém horizontu participovat na výnosu

Více

Allianz účastnický povinný konzervativní fond

Allianz účastnický povinný konzervativní fond Allianz účastnický povinný konzervativní fond Investice do konzervativního účastnického fondu je vhodná pro účastníky, kteří mají zájem při nízké míře rizika ve střednědobém horizontu participovat na výnosu

Více

Allianz účastnický povinný konzervativní fond

Allianz účastnický povinný konzervativní fond Allianz účastnický povinný konzervativní fond Investice do konzervativního účastnického fondu je vhodná pro účastníky, kteří mají zájem při nízké míře rizika ve střednědobém horizontu participovat na výnosu

Více

Allianz účastnický povinný konzervativní fond

Allianz účastnický povinný konzervativní fond Allianz účastnický povinný konzervativní fond Investice do konzervativního účastnického fondu je vhodná pro účastníky, kteří mají zájem při nízké míře rizika ve střednědobém horizontu participovat na výnosu

Více

Allianz účastnický povinný konzervativní fond

Allianz účastnický povinný konzervativní fond Allianz účastnický povinný konzervativní fond Investice do konzervativního účastnického fondu je vhodná pro účastníky, kteří mají zájem při nízké míře rizika ve střednědobém horizontu participovat na výnosu

Více

Allianz účastnický povinný konzervativní fond

Allianz účastnický povinný konzervativní fond Allianz účastnický povinný konzervativní fond Investice do konzervativního účastnického fondu je vhodná pro účastníky, kteří mají zájem při nízké míře rizika ve střednědobém horizontu participovat na výnosu

Více

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od ) Fyzické osoby nepodnikatelé

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od ) Fyzické osoby nepodnikatelé Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 7.7.2016) Fyzické osoby nepodnikatelé Tato Nabídka produktů a služeb Clear Deal je platná pro Klienty s Rámcovou smlouvou Clear Deal. Investiční jednorázové

Více

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od )

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od ) Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 15.2.2016) Vklady Vklad Vám zřídíme z Běžného účtu nebo Sběrného účtu. Žádost o zřízení Vkladu z Běžného účtu podáváte prostřednictvím Internetového bankovnictví.

Více

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 1.12.2015)

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 1.12.2015) Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 1.12.2015) Vklady Vklad Vám zřídíme z Běžného účtu nebo Sběrného účtu. Žádost o zřízení z Běžného účtu podáváte prostřednictvím Internetového bankovnictví.

Více

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od ) Fyzické osoby nepodnikatelé

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od ) Fyzické osoby nepodnikatelé Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 1.12.2016) Fyzické osoby nepodnikatelé Pro Klienty s uzavřenou Rámcovou smlouvou Clear Deal jsou dostupné produkty a služby uvedené v těchto kategoriích:

Více

Allianz účastnický povinný konzervativní fond

Allianz účastnický povinný konzervativní fond Allianz účastnický povinný konzervativní fond Investice do konzervativního účastnického fondu je vhodná pro účastníky, kteří mají zájem při nízké míře rizika ve střednědobém horizontu participovat na výnosu

Více

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od ) Fyzické osoby nepodnikatelé - nezletilé

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od ) Fyzické osoby nepodnikatelé - nezletilé Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 1.11.2016) Fyzické osoby nepodnikatelé - nezletilé Pro nezletilé Klienty s uzavřenou Rámcovou smlouvou Clear Deal jsou dostupné produkty a služby uvedené

Více

Allianz účastnický povinný konzervativní fond

Allianz účastnický povinný konzervativní fond Allianz účastnický povinný konzervativní fond Investice do konzervativního účastnického fondu je vhodná pro účastníky, kteří mají zájem při nízké míře rizika ve střednědobém horizontu participovat na výnosu

Více

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 01.09.2015)

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 01.09.2015) Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 01.09.2015) Vklady Vklad Vám zřídíme z Běžného účtu nebo Sběrného účtu. Žádost o zřízení z Běžného účtu podáváte prostřednictvím Internetového bankovnictví.

Více

Allianz účastnický povinný konzervativní fond

Allianz účastnický povinný konzervativní fond Allianz účastnický povinný konzervativní fond Investice do konzervativního účastnického fondu je vhodná pro účastníky, kteří mají zájem při nízké míře rizika ve střednědobém horizontu participovat na výnosu

Více

Allianz účastnický povinný konzervativní fond

Allianz účastnický povinný konzervativní fond Allianz účastnický povinný konzervativní fond Investice do konzervativního účastnického fondu je vhodná pro účastníky, kteří mají zájem při nízké míře rizika ve střednědobém horizontu participovat na výnosu

Více

Allianz účastnický povinný konzervativní fond

Allianz účastnický povinný konzervativní fond Allianz účastnický povinný konzervativní fond Investice do konzervativního účastnického fondu je vhodná pro účastníky, kteří mají zájem při nízké míře rizika ve střednědobém horizontu participovat na výnosu

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Obsah: 1. Obstarání obchodu na burze cenných papírů a související služby 2. Obstarání

Více

Sestavil: Podpis oprávněné osoby:

Sestavil: Podpis oprávněné osoby: Česká národní banka (FOFI20100101.01) Axa (64579018) Stav ke dni: 31.srpen 2010 Měsíční informace fondu kolektivního investování Údaje v měsíční informaci FKI (ROFO11_11) ROFOS11 90083589 J - Opportunities

Více

Allianz účastnický povinný konzervativní fond

Allianz účastnický povinný konzervativní fond Allianz účastnický povinný konzervativní fond Investice do konzervativního účastnického fondu je vhodná pro účastníky, kteří mají zájem při nízké míře rizika ve střednědobém horizontu participovat na výnosu

Více

Allianz účastnický povinný konzervativní fond

Allianz účastnický povinný konzervativní fond Allianz účastnický povinný konzervativní fond Investice do konzervativního účastnického fondu je vhodná pro účastníky, kteří mají zájem při nízké míře rizika ve střednědobém horizontu participovat na výnosu

Více

Allianz účastnický povinný konzervativní fond

Allianz účastnický povinný konzervativní fond Allianz účastnický povinný konzervativní fond Investice do konzervativního účastnického fondu je vhodná pro účastníky, kteří mají zájem při nízké míře rizika ve střednědobém horizontu participovat na výnosu

Více

PARAMETRY TRHŮ CENNÝCH PAPÍRŮ A INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ

PARAMETRY TRHŮ CENNÝCH PAPÍRŮ A INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ Platné od: 12. 11. 2015 (změny od minulé verze značeny žlutě) Pro klienty privátního bankovnictví mohou platit jiné parametry než zde uvedené (viz dokument Parametry trhů cenných papírů a investičních

Více

Allianz účastnický povinný konzervativní fond

Allianz účastnický povinný konzervativní fond Allianz účastnický povinný konzervativní fond Investice do konzervativního účastnického fondu je vhodná pro účastníky, kteří mají zájem při nízké míře rizika ve střednědobém horizontu participovat na výnosu

Více

PARAMETRY TRHŮ CENNÝCH PAPÍRŮ A INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ

PARAMETRY TRHŮ CENNÝCH PAPÍRŮ A INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ Platné od: 3. 8. 2015 (změny od minulé verze značeny žlutě) I. POPLATKY - pokud není uvedeno jinak, platí pro skupinu fondů Typ fondu Název fondu Sídlo fondu Nákup Do 4 999 999 Kč Od 5 000 000 Kč Odkup

Více

Produktové podmínky do produktu Trend Invest v měně CZK platné od (dále jen Podmínky Trend Invest CZK )

Produktové podmínky do produktu Trend Invest v měně CZK platné od (dále jen Podmínky Trend Invest CZK ) Produktové podmínky do produktu Trend Invest v měně CZK platné od 1. 7. 2016 (dále jen Podmínky Trend Invest CZK ) 1. Do Fondů Společnosti denominovaných v měně CZK může Investor investovat také prostřednictvím

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. OBSTARÁNÍ OBCHODU NA BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY 2. OBSTARÁNÍ OBCHODU NA MIMOBURZOVNÍM TRHU A NA ZAHRANIČNÍCH

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. OBSTARÁNÍ OBCHODU NA BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY 2. OBSTARÁNÍ OBCHODU NA MIMOBURZOVNÍM TRHU A NA ZAHRANIČNÍCH

Více

Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Sazebník České spořitelny, as, pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1 OBSTARÁNÍ OBCHODU NA BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY 2 OBSTARÁNÍ OBCHODU NA MIMOBURZOVNÍM TRHU A NA ZAHRANIČNÍCH

Více

Sestavil: Podpis oprávněné osoby:

Sestavil: Podpis oprávněné osoby: 90083589 J - Opportunities R001 Aktiva celkem 88115 R002 Vklady a jiné pohledávky 14190 R003 Vklady 14190 R014 Cenné papíry fondu kolektivního investování 73602 R016 Kladná reálná hodnota derivátů 324

Více

1. Obstarání obchodu na burze cenných papírů a související služby

1. Obstarání obchodu na burze cenných papírů a související služby Soukromá klientela Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Obstarání obchodu na burze cenných papírů a související služby 2. Obstarání obchodu na zahraničních

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část XII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Obsah: 1. Obstarání obchodu na Burze cenných papírů Praha, a.s. a související služby

Více

Obchodní podmínky Cornhill Management, o.c.p., a.s., pro produkt FlexMax Konto A. Všeobecná část

Obchodní podmínky Cornhill Management, o.c.p., a.s., pro produkt FlexMax Konto A. Všeobecná část Obchodní podmínky Cornhill Management, o.c.p., a.s., pro produkt FlexMax Konto A. Všeobecná část 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Obchodní podmínky pro produkt FlexMax Konto upravují všechny vztahy vznikající

Více

Složení investičních strategií k

Složení investičních strategií k Konzervativní strategie (1) ISIN Měna Podíl Fond Český konzervativní, o.p.f. IAD Investments, správ. spol., a.s. AL0000000007 EUR 95.03% Bankovní vklad Hotovost 4.97% Vyvážená strategie (2) ISIN Měna Podíl

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Obsah: 1. Obstarání obchodu na Burze cenných papírů Praha a související služby

Více

Allianz účastnický povinný konzervativní fond

Allianz účastnický povinný konzervativní fond Allianz účastnický povinný konzervativní fond Investice do konzervativního účastnického fondu je vhodná pro účastníky, kteří mají zájem při nízké míře rizika ve střednědobém horizontu participovat na výnosu

Více

Sestavil: Podpis oprávněné osoby:

Sestavil: Podpis oprávněné osoby: 90083589 J - Opportunities R001 Aktiva celkem 85296 R002 Vklady a jiné pohledávky 12804 R003 Vklady 12804 R014 Cenné papíry fondu kolektivního investování 72388 R016 Kladná reálná hodnota derivátů 50 R020

Více

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění - 2-17 Limity

Více

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Obsah: 1. Obstarání obchodu na burze cenných papírů a související služby 2. Obstarání obchodu

Více

PARAMETRY TRHŮ CENNÝCH PAPÍRŮ A INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ ČSOB PRIVATE BANKING

PARAMETRY TRHŮ CENNÝCH PAPÍRŮ A INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ ČSOB PRIVATE BANKING Platné od: 4. 1. 2016 (změny od minulé verze značeny žlutě) I. POPLATKY (pokud není uvedeno jinak, platí pro skupinu fondů) Nákup Sídlo Klienti bez ČSOB Typ fondu Název fondu Klienti s ČSOB Odkup fondu

Více

Lucemburská společnost třídy SICAV - SKIPCP. Sídlo: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č.

Lucemburská společnost třídy SICAV - SKIPCP. Sídlo: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č. FOR PROFESSIONAL INVESTORS Lucemburská společnost třídy SICAV - SKIPCP Sídlo: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č. B 33363 1. PROSPEKT KVĚTEN 2014 I PROSPEKT - KVĚTEN

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Soukromá klientela Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Obsah: 1. Obstarání obchodu na Burze cenných papírů Praha a

Více

Návrh Asociace pro kapitálový trh na zavedení Individuálního penzijního účtu (IPU)

Návrh Asociace pro kapitálový trh na zavedení Individuálního penzijního účtu (IPU) Návrh Asociace pro kapitálový trh na zavedení Individuálního penzijního účtu (IPU) Východiska Forma vytváření dlouhodobých rezerv s podporou státu Státní podpora je postavená na stejnou úroveň jako u soukromého

Více

Investování s NN Fondy je hračka

Investování s NN Fondy je hračka Investování s NN Fondy je hračka S aplikací NNinvestor můžete investovat kde chcete, kdy chcete, jednoduše a pohodlně! www.nnfondy.cz Proč investovat s NN Investment Partners? Na základě jedné smlouvy

Více

IAD Investments, správ. spol., a.s. Ceník

IAD Investments, správ. spol., a.s. Ceník A. Základní ustanovení IAD Investments, správ. spol., a.s. Ceník 1. Ceník stanovuje poplatky za některé operace spojené s poskytováním služeb investorům a podílníkům společností IAD Investments, správ.

Více

PARAMETRY TRHŮ CENNÝCH PAPÍRŮ A INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ

PARAMETRY TRHŮ CENNÝCH PAPÍRŮ A INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ Platné od: 1. 8. 2016 (změny od minulé verze značeny žlutě) Pro klienty privátního bankovnictví mohou platit jiné parametry než zde uvedené (viz dokument Parametry trhů cenných papírů a investičních nástrojů

Více

Složení investičních strategií k

Složení investičních strategií k Konzervativní strategie (1) ISIN Podíl Fond Český konzervativní, o.p.f. IAD Investments, správ. spol., a.s. AL0000000007 95,59% Bankovní vklad Hotovost 4,41% Vyvážená strategie (2) ISIN Podíl Fond Český

Více

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od ) Fyzické osoby nepodnikatelé - nezletilé

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od ) Fyzické osoby nepodnikatelé - nezletilé Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 1.2.2017) Fyzické osoby nepodnikatelé - nezletilé Pro nezletilé Klienty s uzavřenou Rámcovou smlouvou Clear Deal jsou dostupné produkty a služby uvedené

Více

Ranking investičních fondů (říjen 2013)

Ranking investičních fondů (říjen 2013) INVESTIČNÍ FONDY ZHODNOCUJEME INFORMACE Ranking investičních fondů (říjen 2013) Ranking Analizy Online je nástroj, který jednoduchým způsobem pomáhá investorům určit nejlepší a nejhorší investiční řešení

Více

Investování s NN Fondy je hračka

Investování s NN Fondy je hračka Investování s NN Fondy je hračka S aplikací NNinvestor můžete investovat kde chcete, kdy chcete, jednoduše a pohodlně! Proč investovat s NN Investment Fondy? Partners? Na základě jedné smlouvy lze investovat

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh)

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah tématu : 1. Cíle a důvody realizace důchodové reformy. 2. Státní důchod (I. pilíř). 3. Základní fakta a mechanismus fungování důchodové

Více

Specifikace podmínek pojištění Rytmus risk (RP1)

Specifikace podmínek pojištění Rytmus risk (RP1) Specifikace podmínek pojištění Rytmus risk (RP1) Platnost od 01.01.2014 PARAMETRY POJIŠTĚNÍ Minimální běžné pojistné Lhůta placení Měsíční Čtvrtletní Pololetní Roční Min. celkové lhůtní pojistné 300 Kč

Více

FLEXI životní pojištění

FLEXI životní pojištění Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

PARAMETRY TRHŮ CENNÝCH PAPÍRŮ A INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ

PARAMETRY TRHŮ CENNÝCH PAPÍRŮ A INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ Platné od: 1. 12. 2017 (změny od minulé verze značeny žlutě) Pro klienty privátního bankovnictví mohou platit jiné parametry než zde uvedené (viz dokument Parametry trhů cenných papírů a investičních nástrojů

Více

Ceník pro investování do akcií

Ceník pro investování do akcií Ceník pro investování do akcií Stejné ceny se uplatní i pro investiční certifikáty, warranty, ETF, ADR, GDR a další produkty, které mají povahu akcií. 1. Smluvní dokumentace 2. Zřízení a vedení majetkových

Více

Stejné ceny se uplatní i pro investiční certifikáty, warranty, ETF, ADR, GDR a další produkty, které mají povahu akcií.

Stejné ceny se uplatní i pro investiční certifikáty, warranty, ETF, ADR, GDR a další produkty, které mají povahu akcií. Investování infolinka 800 207 207 www.csas.cz Strana 1/5 Ceník pro investování do akcií Stejné ceny se uplatní i pro investiční certifikáty, warranty, ETF, ADR, GDR a další produkty, které mají povahu

Více

BNP Paribas L1 Equity World Emerging zkráceně BNPP L1 Equity World Emerging

BNP Paribas L1 Equity World Emerging zkráceně BNPP L1 Equity World Emerging Equity World Emerging Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

Programy Investování. investičního životního pojištění

Programy Investování. investičního životního pojištění Programy Investování investičního životního pojištění Programy Investování investičního životního pojištění Programy investování investičního životního pojištění MetLife MetLife pojišťovna a.s., nabízí

Více

Oznámení akcionářům. PARVEST Equity World Health Care BNP Paribas L1 Equity World Utilities. PARVEST Equity World Low Volatility.

Oznámení akcionářům. PARVEST Equity World Health Care BNP Paribas L1 Equity World Utilities. PARVEST Equity World Low Volatility. Oznámení akcionářům V souvislosti s optimalizací nabídky fondů skupiny BP Paribas a nákladů, které jsou s tím spojeny, se představenstvo společnosti v souladu s ustanoveními článku 32 stanov společnosti

Více

Oznámení pro podílníky. Pioneer P.F. Global Defensive 20 Pioneer P.F. Global Balanced 50 Pioneer P.F. Global Changes

Oznámení pro podílníky. Pioneer P.F. Global Defensive 20 Pioneer P.F. Global Balanced 50 Pioneer P.F. Global Changes Oznámení pro podílníky Pioneer P.F. Global Defensive 20 Pioneer P.F. Global Balanced 50 Pioneer P.F. Global Changes 16. prosince 2014 Obsah Oznámení pro podílníky... 3 1) Odůvodnění navrhovaného sloučení...

Více

Konzultační materiál. Limity poplatků ve 2. pilíři penzijního systému

Konzultační materiál. Limity poplatků ve 2. pilíři penzijního systému Konzultační materiál Úvod Tento dokument slouží jako podklad k veřejné konzultaci problematiky poplatků, které budou účtovány účastníkům v připravovaném 2. pilíři penzijního systému České republiky. Záměrem

Více

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů AKAT byla vypracována na základě rámcové metodologie ( The European Fund Classification ), kterou vydala Evropská federace fondů

Více

Nejistota na finančních trzích přetrvává, náš přístup v investování zůstává proto opatrnější

Nejistota na finančních trzích přetrvává, náš přístup v investování zůstává proto opatrnější 5. září 2016 Nejistota na finančních trzích přetrvává, náš přístup v investování zůstává proto opatrnější Situace na finančních trzích zůstala během léta překvapivě velmi klidná. Počáteční šok vyvolaný

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI.

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI. Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI. 2005 Základní informace Datum Informace ke dni 30.6.2005 IČ

Více

Harmonogram zpracování pokynů (platný od 26.8.2015)

Harmonogram zpracování pokynů (platný od 26.8.2015) Harmonogram zpracování pokynů (platný od 26.8.2015) Tento dokument Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. (dále též IKS ) obsahuje časový rozvrh provozního dne a další důležitá pravidla a informace

Více

FLEXI životní pojištění

FLEXI životní pojištění Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

e) futures (BCPP - SPAD) 1 kontrakt 100,-- CZK

e) futures (BCPP - SPAD) 1 kontrakt 100,-- CZK 1. Podání k obchodu s investičními nástroji Podání k obchodům se všemi v tomto ceníku uvedenými investičními nástroji je ZDARMA. 2. Zprostředkování obchodů s investičními nástroji obchodovanými v ČR a)

Více

FLEXI životní pojištění

FLEXI životní pojištění Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

FLEXI životní pojištění

FLEXI životní pojištění Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

Klíčové informace k účastnickým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.

Klíčové informace k účastnickým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. Klíčové informace k účastnickým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. podle 134 a 135 zákona č. 427 z roku 2011 Aktuální Klíčové informace k účastnickým fondům jsou k dispozici na webu, www.pfcp.cz

Více

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Obsah: 1. Obstarání obchodu na burze cenných papírů a související služby 2. Obstarání obchodu

Více

PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. Prodejní prospekt podílového fondu se může během smluvního vztahu mezi správcovskou společností a podílníkem

Více

Ceník investičních služeb ATLANTIK FT

Ceník investičních služeb ATLANTIK FT Ceník investičních služeb ATLANTIK FT 1. Podání pokynu k s investičními nástroji Podání pokynu k obchodům se všemi v tomto ceníku uvedenými investičními nástroji je. 2. Obstarání obchodů s investičními

Více

EVOLUTION VALUE FUNDS - Dynamic Fund

EVOLUTION VALUE FUNDS - Dynamic Fund EVOLUTION VALUE FUNDS - Dynamic Fund SKIPCP podle lichtenštejnského práva s právní formou fiduciární společnosti Výroční zpráva 31.03.2015 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig P.O. Box 27 Industriestrasse

Více

Statuty NOVIS pojistných fondů

Statuty NOVIS pojistných fondů Statuty NOVIS pojistných fondů Statut NOVIS Garantovaně Rostoucí Pojistný Fond NOVIS Garantovaně Rostoucí Pojistný Fond vytváří a spravuje NOVIS Poisťovňa a.s., se sídlem Námestie Ľudovíta Štúra 2, 811

Více

POPOLETNÍ ZPRÁVA 2011

POPOLETNÍ ZPRÁVA 2011 POPOLETNÍ ZPRÁVA 2011 Základní údaje Název Název v maďarském jazyce Zkrácený název Zkrácený název v maďarském jazyce GE Money Emerging Markets Equity Investment Fund GE Money Feltörekvő Piaci Részvény

Více

Následkem těchto změn budou od 1. ledna 2011 investičními poradci pro podfondy GIF ti, kteří jsou v seznamu uvedeni v pravém sloupci.

Následkem těchto změn budou od 1. ledna 2011 investičními poradci pro podfondy GIF ti, kteří jsou v seznamu uvedeni v pravém sloupci. HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS Société d'investissement à Capital Variable 16, Boulevard d'avranches, L-1160 Lucemburk Velkovévodství Lucemburské R.C.S. Lucemburk B 25 087 Lucemburk, 19. listopadu 2010 Vážený

Více

Roční Termínovaný vklad v CZK

Roční Termínovaný vklad v CZK Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 3.11.2014) BANKOVNÍ PRODUKTY Vklady Vklad Vám zřídíme z Běžného účtu nebo Sběrného účtu. Žádost o zřízení z Běžného účtu podáváte prostřednictvím Internetového

Více

Obstarání obchodů s podílovými listy otevřených podílových fondů

Obstarání obchodů s podílovými listy otevřených podílových fondů Obstarání obchodů s podílovými listy otevřených podílových fondů Výňatek ze sazebníku České spořitelny Soukromá klientela, VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů platný od 1.6. 2005 do 31.12.

Více

Pololetní zpráva. Další změny v Obchodním rejstříku, které byly zapsány dne 6. dubna 2005:

Pololetní zpráva. Další změny v Obchodním rejstříku, které byly zapsány dne 6. dubna 2005: Pololetní zpráva 1. Základní údaje o investiční společnosti (podle 2 odst. 1, písm. j) Zákona č. 189/2004 Sb. o kolektivním investování, dále jen ZKI) Obchodní firma: AKRO investiční společnost, a.s. Ulice:

Více

ZKRÁCENÝ PROSPEKT GE MONEY EMERGING MARKETS EQUITY INVESTMENT FUND. Správce fondu: Budapest Alapkezelő Zrt. (Sídlo: 1138 Budapest, Váci út 193.

ZKRÁCENÝ PROSPEKT GE MONEY EMERGING MARKETS EQUITY INVESTMENT FUND. Správce fondu: Budapest Alapkezelő Zrt. (Sídlo: 1138 Budapest, Váci út 193. ZKRÁCENÝ PROSPEKT GE MONEY EMERGING MARKETS EQUITY INVESTMENT FUND Správce fondu: Budapest Alapkezelő Zrt. (Sídlo: 1138 Budapest, Váci út 193.) Hlavní distributor: Budapest Bank Nyrt. (Sídlo: 1138 Budapest,

Více

Informace dle ustanovení 55 odst. 10 písm. a) a c) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů

Informace dle ustanovení 55 odst. 10 písm. a) a c) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů Příloha k výročním zprávám speciálních fondů fondů za rok 2008 ISČS, a.s., Privátní portfolio AR 25 otevřený podílový fond ISČS, a.s., Privátní portfolio AR 50 otevřený podílový fond ISČS, a.s., Privátní

Více

FLEXI životní pojištění

FLEXI životní pojištění Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

Pioneer zajištěný fond 2

Pioneer zajištěný fond 2 Pioneer zajištěný fond 2 Zajištěné investice klidný růst Vašich peněz Zajištěné investice mají za cíl zabezpečit klientovi předem známou výši zhodnocení, zajistit návratnost alespoň počátečního vkladu

Více

PŘEHLED POPLATKŮ ZA SPRÁVU AKTIV V INVESTIČNÍCH STRATEGIÍCH POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU

PŘEHLED POPLATKŮ ZA SPRÁVU AKTIV V INVESTIČNÍCH STRATEGIÍCH POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU 1 PŘEHLED POPLATKŮ ZA SPRÁVU AKTIV V INVESTIČNÍCH STRATEGIÍCH POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU PŘEHLED 1.3 od 1. dubna 2015 Maximální výše poplatků aktiv v investičních strategiích

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

FLEXI životní pojištění

FLEXI životní pojištění Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2011

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2011 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2011 Základní údaje Název Název v maďarském jazyce Zkrácený název Zkrácený název v maďarském jazyce GE Money Central European Equity Investment Fund GE Money Közép-Európai Részvény Alap*

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Představení investičních služeb UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Privátní bankovnictví ( PB ) Propagační materiál * Březen 2012 Představení investičních služeb UCB PB Investiční služby dle potřeb a

Více

FLEXI životní pojištění

FLEXI životní pojištění Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY Pioneer akciový fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen Fond ) Fond je speciálním fondem cenných papírů, přičemž jde o akciový fond.

Více

FLEXI životní pojištění

FLEXI životní pojištění Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

BNP Paribas L1 Convertible Bond World zkráceně BNPP L1 Convertible Bond World

BNP Paribas L1 Convertible Bond World zkráceně BNPP L1 Convertible Bond World Convertible Bond World Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění OK Universum

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění OK Universum Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění OK Universum GTC-30160108 platné od 1.1.2016 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Pro pojištění OK Universum, které sjednává NOVIS Poisťovňa a.s., odštěpný závod, platí uzavřená

Více

Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5%

Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5% Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5% Akciová společnost BENETT, a.s. vydává dluhopisy v rozsahu stanoveném

Více

Souhrnná nabídka podílových fondů. Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.

Souhrnná nabídka podílových fondů. Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Souhrnná nabídka podílových fondů Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Na základě Vašeho výběru si Vám dovolujeme blíže představit nabídků podílových fondů IKS a Amundi. V případě doplňujících dotazů

Více

Název položky Pioneer - růstový fond, Pioneer česká inv. spol., OPF. ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB

Název položky Pioneer - růstový fond, Pioneer česká inv. spol., OPF. ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB POPIS ČÍSELNÍKU : Název: Vykazující subjekty Charakteristika: Seznam a číselné kódy všech vykazujících subjektů. Vykazujícími subjekty jsou banky a pobočky zahraničních bank s bankovní licencí platnou

Více