Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Práce s nejběžnějšími platebními nástroji. Digitální podoba e learningové aplikace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Práce s nejběžnějšími platebními nástroji. Digitální podoba e learningové aplikace"

Transkript

1 Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e learningové aplikace (vyuka.iss cheb.cz) Práce s nejběžnějšími platebními nástroji 0 Bc. Marie Piklová

2 Obsah PRÁCE S NEJBĚŽNĚJŠÍMI PLATEBNÍMI NÁSTROJI... 2 Výuková část... 2 Příklady:... 8 Řešení příkladů: Domácí úkol Testové otázky Řešení otázek

3 PRÁCE S NEJBĚŽNĚJŠÍMI PLATEBNÍMI NÁSTROJI Výuková část BANKA - instituce, která má realizovat zisk svým vlastníkům prostřednictvím obchodování na finančním trhu, uskutečňováním bankovních operací a zpoplatňováním svých služeb. Bankovní operace a) aktivní - banka poskytuje peníze = je věřitel - úvěrování (půjčování peněz) = prostředek financování - odměnou bance za poskytnutí úvěru (zapůjčený kapitál) je úrok b) pasivní - banka přijímá vklady = je dlužníkem - soustřeďování volných peněžních prostředků (přijímání peněžních vkladů) termínované a netermínované vklady, korunové a devizové vklady, úvěry od jiných bank - banka nabízí klientům nejen ochranu peněz, ale i úroky svěřené peníze totiž investuje - emitování cenných papírů c) neutrální - zabezpečení tuzemského i zahraničního bezhotovostního platebního styku (vedení účtů) koupě, prodej devizových prostředků - další služby: směnárenství, vydávání platebních karet (debetní, kreditní), šeky, homebanking, internetbanking, obchody s cennými papíry, emise cenných papírů, poradenská a informační činnost, bezpečnostní schránky, ukládání cenností Pasivní bankovní operace Běžné vklady - nazývají se rovněž vklady na požádání, na viděnou nebo vista vklady. - jedná se o vklady klientů u bank mající různé formy běžných nebo kontokorentních účtů, které slouží především k provádění bezhotovostního platebního styku. - vzhledem k možnosti každodenního výběru z účtu je úroková sazba velmi nízká, a proto klienti nechávají na účtu pouze částky potřebné pro bezhotovostní platební styk. - výše úrokových nákladů je relativně nízká, na druhé straně jsou s prováděním platebního styku spojeny velké náklady. - výhodnost těchto vkladů pro banku plyne z existence tzv. sedliny. 2

4 - podstata sedliny => určitá část těchto vkladů zůstává bance trvale k dispozici klienti obvykle nevyčerpávají zůstatky na svých účtech (vždy tam něco nechají); zároveň platby z účtů odcházející z banky a naopak příjmy přicházející na účty do banky se z části vyrovnají. PLATEBNÍ STYK Zabezpečení platebního styku patří k jednomu z nejvýznamnějších úkolů, který banky ve vyspělých tržních ekonomikách plní. Platební styk se provádí prostřednictvím hotových peněz a bezhotovostními převody, které převládají, základem této formy jsou BÚ u banky. K provedení plateb nabízejí banky svým klientům zejména: příkazy k úhradě a inkasu, šeky, platební karty, dokumentární akreditivy a inkasa. Běžný účet Nejčastějším produktem, který poskytují banky svým klientům, je tzv. běžný účet. Hovoříme o něm jako o základním stavebním prvku bankovních služeb, na které pak navazují další služby, jako např. platební styk a zúčtování, poskytování úvěrů, služby s vazbou do zahraničí a mnohé další. Je nutné si uvědomit, že výše uvedené služby jsou vždy vázány na existenci běžného účtu klienta. Ve vztahu k obyvatelstvu občan se může setkat s pojmem žirový účet, který má v různých bankách různé názvy (např. sporožiro v České spořitelně, B-konto v Komerční bance). Vždy však jde o formu běžného účtu. Běžný účet je chronologicky vedený záznam o vzájemných peněžních pohledávkách a závazcích mezi klientem a bankou. Peníze, které jsou ukládány na účet, nemají sloužit k vytváření úspor, ale mají být kdykoliv pohotově k dispozici k placení. Založení běžného účtu Banky zřizují klientům BÚ na jejich podnět, na základě písemné smlouvy o zřízení a vedení běžného účtu v příslušné měně. Klient musí prokázat svou totožnost. Občan předkládá - průkaz totožnosti (občanský průkaz, povolení k trvalému pobytu v ČR, cestovní pas) Podnikatel předkládá navíc doklad o oprávněnosti k podnikatelské činnosti - živnostenské oprávnění Firmy překládají doklad osvědčující jejich právní subjektivitu: - výpis z obchodního rejstříku - zakladatelskou listinu nebo společenskou smlouvu - průkaz totožnosti člena statutárního orgánu právnické osoby Ve smlouvě o zřízení a vedení BÚ musí být uvedeno: - den, ke kterému se účet zřizuje - měna, ve které je účet veden - způsob disponování s penězi na účtu je ve smlouvě většinou řešen s odkazem na podpisový vzor. Tento dokument je přílohou smlouvy a vyplývá z něho, kdo a jakým způsobem je oprávněn disponovat s penězi, u právnických osob je součástí podpisového vzoru i otisk razítka. 3

5 Z účtu lze vybírat peníze: - v hotovosti (na bankovní přepážce, platební kartou z bankomatu, ) - prostřednictvím bezhotovostních plateb (příkaz k úhradě, příkaz k inkasu, ). Pokud na BÚ není dostatek peněz k provedení platby, banka úhradu neprovede. Aby byly příkazy k platbám proveditelné, musí na nich být vyplněny všechny podstatné náležitosti: - bankovní spojení plátce a příjemce (čísla účtů a směrové kódy bank) - částka a měna - konstantní a variabilní symbol - podpis oprávněné osoby - datum splatnosti Pokud klient dodržel všechny lhůty a postupy, je banka právně i hmotně zodpovědná za včasné a řádné provedení platby. Nástroje platebního styku Příkaz k úhradě Příkaz k úhradě může být jednotlivý (jedna platba), hromadný (všechny převody za jeden den různým příjemcům), trvalý (opakující se platby stejnému příjemci). Základní předností těchto plateb je jejich jednoduchost, rychlost a jsou levné. Příkaz k úhradě dává majitel účtu své bance a požaduje po ní, aby provedla určitou platbu z jeho účtu ve prospěch účtu jiného subjektu (tento účet může být veden u téže banky nebo u kterékoliv jiné banky). Příkaz k inkasu Technika provedení platby je v podstatě stejná jako u příkazu k úhradě. Základní rozdíl mezi oběma formami spočívá v tom, že v případě inkasa zadává podnět k platbě příjemce platby (beneficent). Majitel účtu však musí povolit tuto inkasní formu platby (majitel účtu dává písemné povolení své bance, kdo smí provádět z jeho účtu inkaso). Opět existuje jednotlivý, hromadný a trvalý příkaz k inkasu. Inkasní forma placení je méně obvyklá, využívá se zejména tam, kde zákazník nemůže vznášet námitky proti ceně, kvalitě a množství dodané služby. Šeky Jsou klasickým nástrojem platebního styku. Využívají se při hotovostních i bezhotovostních platbách. Lze se s nimi setkat v obchodním styku i při neobchodních platbách soukromých osob. Šek je cenný papír, který obsahuje bezpodmínečný příkaz výstavce šeku bance /šekovníkovi/, aby vyplatila z jeho účtu oprávněnému majiteli šeku peněžitou částku uvedenou na šeku. 4

6 Podle zákona musí mít šek tyto podstatné náležitosti: - formální: celá listina šek musí být sepsána v jednom jazyce - obsahové: 1. Označení, že jde o šek v souvislém textu 2. Bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou peněžní sumu 3. Jméno toho, kdo má platit (šekovník banka) 4. Údaj místa, kde má být placeno (není-li uvedeno, je to sídlo šekovníka) 5. Datum a místo vystavení šeku 6. Podpis výstavce (musí být v souladu s podpisovým vzorem BÚ) Pokud některá z uvedených náležitostí chybí, není daná listina platná jako šek. Dále naše banky požadují, aby na šeku bylo: bankovní spojení plátce, konstantní symbol, číslo šeku. Druhy šeků: - podle výstavce: 1. bankovní šeky - vystavují je banky na žádost svých klientů a jsou kryty zablokováním peněz na BÚ klienta. Jedná se o velmi kvalitní druh šeků. 2. soukromé šeky - výstavcem je osoba, která má v bance účet. - podle způsobu použití: 1. šek pokladní - slouží k výběrům hotovosti z banky. 2. šek k zúčtování - zde je proplacení v hotovosti vyloučeno, šekovník ho může vyrovnat pouze bezhotovostně (na šeku je uvedeno jen k zúčtování ). Základními šekovými úkony je křižování šeku, kterým se omezí okruh subjektů, kterým může být šek proplacen. Křižování se provádí tak, že výstavce nebo majitel opatří šek na líci dvěma rovnoběžnými čarami a ochrání výstavce proti proplacení šeku neoprávněné osobě. Směnky - jsou převoditelné cenné papíry, ze kterých vyplývá dlužnický závazek, který dává směnečnému dlužníkovi povinnost zaplatit a současně majiteli směnky právo požadovat zaplacení směnečné sumy v určitém čase a na určitém místě. Vydávání a použití směnek se řídí speciálním zákonem (zákon směnečný a šekový 191/1950 Sb.); může ji vystavit a použít kterýkoliv podnikatel v souladu s obchodním zákoníkem, ale také občané dle občanského zákoníku. Vystavení směnky nepodléhá schválení žádné instituce, můžete ji tedy sepsat kdykoliv a kdekoliv. Směnka musí obsahovat podstatné náležitosti dané směnečným zákonem, její forma však není předepsaná. Druhy směnek: - směnky vlastní - upravují vztah mezi dvěma subjekty: 1. věřitel (remitent) 2. dlužník - výstavcem směnky (trasant). Výstavce směnky dává vystavením směnky písemný slib uhrazení směnečné sumy majiteli směnky. - směnky cizí - upravují vztah mezi třemi subjekty: 1. výstavce (trasant), který je v dlužnické pozici vůči věřiteli, 5

7 2. věřitel (remitent). 3. směnečník (trasát) -výstavce směnky vystavením směnky přikazuje třetí osobě - směnečníkovi, který je tímto vázán uhradit dlužnou částku věřiteli (remitentovi). U standardní směnky cizí máme tedy tři subjekty (nikoliv dva jako u směnky vlastní). Směnečník musí s takovouto směnkou souhlasit (musí směnku akceptovat - svým podpisem na směnce). Bez akceptace je směnka neplatná. Směnka musí obsahovat: 1. označení v textu, že jde o směnku (nestačí nadpis SMĚNKA), 2. bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou peněžní sumu, vyjádřenou slovy i čísly (v případě neshody platí slovní vyjádření), 3. údaj splatnosti - směnečný zákon umožňuje následující možnosti - na viděnou (při předložení) = vistasměnka, - na určitý čas po viděné = časová vistasměnka, - na určitý čas po vystavení směnky (např. 30 dní) = dato směnka, - na určitý den (23. března 2002) = směnka fixní, 4. údaj místa, kde má být placeno, 5. jméno věřitele (remitenta) - na jeho řad má být placeno, 6. datum a místo vystavení směnky, 7. podpis výstavce a jeho adresa. Náležitosti cizí směnky jsou shodné, pouze se uvádí navíc jméno směnečníka. Platební karty - jsou vydávány k účtu FO či PO na základě vzájemné smlouvy, bankou která daný účet vede. Základní náležitosti: - identifikace vydavatele - identifikace držitele - číslo platební karty - platnost platební karty - záznam dat - kdo vydává platební karty musí být členem Europay - společenství vydavatelů karet. - karty vydávají asociace- nejznámější karetní společnosti: Eurocard/Mastercard,Maestro,VISA; Členění: 1.) podle druhu záznamu: - magnetické magnetický proužek - v něm je číslo účtu, určité omezení (výběru ), k použití je třeba PIN, k výplatě hotovosti z bankomatů 6

8 - čipové obsahují mikroprocesor (čip), jsou vývojově kvalitnější, vyšší bezpečnost, - laserové z hlediska bezpečnosti jsou nejhorší, lehce zneužitelné - operace se načítají (kapacita paměti je poměrně vysoká, záznam nelze smazat), finančně nejnáročnější - kombinované spojují magnetické zajištění s čipem - zatím se jeví jako nejvýhodnější - jde na různé typy bankomatů - používají se hodně v zahraničí 2.) podle úrovně služeb: - základní MASS CARD modrá nebo zelená, k hrazení osobních výdajů pouze FO - specializovaná BUSINESS CARD stříbrné, vydává se k účtu firmy, limit stanoven na základě obratu na účtu - prestižní PRIVILLEGE CARD (Gold Card, Platinum) pro klienty s vysokým zůstatkem na účtu a s velkým obratem zlatá nebo platinová karta (ještě větší zůstatek a obrat) 3.) podle způsobu zúčtování transakcí - kreditní karta úvěrová karta, umožňující poskytnutí úvěru - debetní karta - je kryta zůstatkem na účtu majitele karty - kreditní karta umožňuje mít neustále k dispozici finanční rezervu a při správném použití lze náklady na ni efektivně minimalizovat - debetní karty umožňují majiteli výběr peněz v hotovosti z jeho účtu a placení za zboží a služby v síti obchodních míst vybavených pokladními terminály. Každá transakce je tentýž den nebo následující den po jejím provedení odúčtována z běžného účtu klienta. Na rozdíl od karty kreditní, u debetní karty banka neposkytuje majiteli karty úvěr na úhradu transakcí učiněných kartou. Elektronická peněženka - je víceúčelová předplatní karta - čipová karta obsahující záznam finanční částky, kterou může klient použít; tato částka může být průběžně doplňována - k převodu peněz na účet obchodníka dochází prostřednictvím terminálů a clearingového centra 7

9 Příklady: Příklad 1 - Příkaz k úhradě Vyplňte PÚ dle následujících údajů: Pan Václav Černý je soukromý podnikatel a v souvislosti s podnikáním mu vznikl závazek (došlá faktura č. 484) vůči jinému podnikateli panu Mladému. Pan Černý i pan Mladý mají bankovní účty zřízené u Komerční banky pobočka Brno, Kobližná 7.Pan Mladý má č. ú /0100. Pan Černý má č. ú /0100, datum splatnosti , splatná částka Kč 3.250,--, variabilní symbol číslo došlé faktury. BANCE P Ř Í K A Z K Ú H R A D Ě POBOČCE datum splatnosti bankovní spojení číslo účtu plátce kód banky měna symboly platby číslo účtu příjemce kód banky částka variabilní konstantní specifický doplňující údaj banky údaj pro vnitřní potřebu příkazce místo a datum vystavení podpis(y), razítko příkazce 8

10 Příklad 2 - Trvalý příkaz k úhradě Vyplňte TPÚ dle následujících údajů: Pan Jan Vomáčka si v srpnu 2010 uzavřel životní pojištění. Pojištění bude hradit ke každému 20 dni v měsíci v částce Kč 1.500,--. Bankovní účet má zřízený u KB pobočky Cheb, jeho č. je /0100. Účet pojišťovny, na který má být pojištění hrazeno, má číslo /0800, konstantní symbol je 598 a variabilní symbol 9. TRVALÝ PŘÍKAZ K ÚHRADĚ / INKASU *) Bance pobočce Žádáme, abyste prováděli úhrady / inkasa *) v časovém termínu Platnost trvalého příkazu od do 1) na vrub účtu kód banky S y m b o l y p l a t b y ve prospěch účtu kód banky trvale stanovená částka /limit 2) variabilní zvl.disp. 3) konstant. specifický kód času převodu charakter převodu 4) datum poslední platby 10 Barevné rubriky *) Nehodící se škrtá vyplňuje pobočka banky 9

11 Příklad 3 - Šek Prohlédněte si vzorový tiskopis šeku a na základě informací získaných v textové části (případně na internetu), určete, zda má všechny předepsané náležitosti. a) Pokud chybí některé náležitosti, uveďte, které to jsou. b) Pokud nechybí, šek vyplňte. (Poznámka pro učitele žáci si zvolí za vystavovatele šeku sebe, příjemce některého ze svých spolužáků, šekovníka libovolnou banku na našem bankovním trhu). peněžní ústav Zaplaťte za tento šek SÉRIE J Kč hal. ČÁSTKU SLOVY BEZ HALÉŘŮ KOMU MÍSTO VYSTAVENÍ DATUM VYSTAVENÍ PODPIS(Y), RAZÍTKO ČÍSLO ÚČTU ČÁSTKA VARIAB. SYMBOL KONST. S. SPECIF. SYMBOL 10

12 Řešení příkladů: Příklad 1 BANCE Komerční bance P Ř Í K A Z K Ú H R A D Ě POBOČCE Brno, Kobližná datum splatnosti bankovní spojení číslo účtu plátce kód banky měna Kč symboly platby číslo účtu příjemce kód banky částka variabilní konstantní specifický , doplňující údaj banky údaj pro vnitřní potřebu příkazce Brno, místo a datum vystavení Václav Černý podpis(y), razítko příkazce 11

13 Příklad 2 TRVALÝ PŘÍKAZ K ÚHRADĚ / INKASU *) Bance Komerční bance pobočce Cheb, 26. dubna 23 Žádáme, abyste prováděli úhrady / inkasa *) v časovém termínu k 20 dni v měsíci Platnost trvalého příkazu od do 1) na vrub účtu kód banky S y m b o l y p l a t b y ve prospěch účtu kód banky trvale stanovená částka /limit 2) variabilní zvl.disp. 3) konstant. specifický Kč 1.500, kód času převodu charakter převodu 4) datum poslední platby 10 Barevné rubriky *) Nehodící se škrtá vyplňuje pobočka banky V Chebu dne Jan Vomáčka razítko a podpisy příkazce 12

14 Příklad 3 Podle zákona musí mít šek tyto podstatné náležitosti: - formální: celá listina šek musí být sepsána v jednom jazyce - obsahové: 1. Označení, že jde o šek souvislém textu 2. Bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou peněžní sumu 3. Jméno toho, kdo má platit (šekovník banka) 4. Údaj místa, kde má být placeno (není-li uvedeno, je to sídlo šekovníka) 5. Datum a místo vystavení šeku 6. Podpis výstavce (musí být v souladu s podpisovým vzorem BÚ) Pokud některá z uvedených náležitostí chybí, není daná listina platná jako šek. Dále naše banky požadují, aby na šeku bylo: bankovní spojení plátce, konstantní symbol, číslo šeku. A tento šek je všechny splňuje. 13

15 Domácí úkol 1) Vytvořte vlastní a cizí směnku dle níže zobrazených vzorů. Na straně dlužníka, věřitele či směnečníka budou žáci. Směnky označte jako vzory, aby nemohly být následně zneužity. 2) Prostudujte si přiložený text Reklamace v bankovnictví a vypracujte zadané příklady. Samostatný dokument textová část, příklady, jejich řešení. 14

16 Testové otázky 1. Banka při své činnosti poskytuje operace a) aktivní, pasivní a neutrální b) aktivní, pasivní a naturální c) tuzemské a zahraniční 2. Výhodnost běžných vkladů plyne z existence: a) tzv. sesedliny b) tzv. sedliny c) tzv. usedliny 3. Platební styk zajišťuje banka v rámci svých a) aktivních operací b) pasivních operací c) neutrálních operací 4. Platební styk se provádí prostřednictvím 5. K provedení plateb nabízejí banky svým klientům zejména:. 6. Peníze ukládané na běžný účet slouží spíše: a) k vytváření úspor b) k placení c) současně k vytváření úspor i placení 7. Jakou formou se uzavírá smlouva o vedení běžného účtu? a) pouze písemnou b) pouze ústní c) písemnou i ústní 8. Ve smlouvě o zřízení a vedení BÚ musí být uvedeno:.. 9. Které doklady předkládá bance při zřizování běžného účtu a) občan b) podnikatel (fyzická osoba) 10. Mezi podstatné náležitosti příkazů k platbám nepatří: a) bankovní spojení plátce a příjemce (čísla účtů a směrové kódy bank) b) částka a měna c) jméno bankovního úředníka 15

17 11. Příkaz k úhradě může být: a) jednotlivý, hromadný, trvalý b) samostatný, sběrný, trvalý c) samostatný, hromadný, dílčí 12. Uveďte výhody příkazu k úhradě jako platebního nástroje. 13. Jaký je základní rozdíl mezi příkazem k úhradě a příkazem k inkasu? 14. Šek je a) cenný papír, který obsahuje bezpodmínečný příkaz výstavce šeku bance, aby vyplatila z jeho účtu oprávněnému majiteli šeku peněžitou částku uvedenou na šeku, b) cenný papír, který obsahuje bezpodmínečný zákaz výstavce šeku bance, aby vyplatila z jeho účtu majiteli šeku peněžitou částku uvedenou na šeku, c) cenný papír, který obsahuje bezpodmínečný příkaz výstavce šeku bance, aby zaplatila za něj oprávněnému majiteli šeku peněžitou částku uvedenou na šeku. 15. Podle směnečného a šekového zákona může být vystavena směnka: a) finanční a věcná b) soukromá a podnikatelská c) vlastní a cizí 16. O směnku vlastní se jedná: a) pokud se osoba, která ji vystavuje, bezpodmínečně zaváže zaplatit osobě ve směnce uvedené určitou sumu, v určitém termínu a na určitém místě, b) pokud osoba, která ji vystavuje se nezavazuje peníze zaplatit sama, ale provedení platby přikazuje třetí osobě, c) pokud se osoba, která ji vystavuje, zaváže zaplatit osobě ve směnce uvedené určitou sumu, v určitém termínu a na určitém místě, ale jen za zvláštních podmínek. 17. Jaká je základní podmínka pro vydání platební karty? 18. Debetní karta majiteli umožňuje: a) čerpat z účtu nad sjednaný rámec b) výběr peněz v hotovosti z účtu a placení za zboží a služby c) krýt dočasný nedostatek peněžních prostředků 16

18 19. Podle způsobu zúčtování transakcí členíme platební karty na: a) magnetické, čipové, laserové, kombinované b) základní, specializované, prestižní c) kreditní, debetní 20. Elektronická peněženka je.. 17

19 Řešení otázek 1. a 2. b 3. c 4. hotovostních peněz a bezhotovostními převody 5. příkazy k úhradě a inkasu, šeky, platební karty, dokumentární akreditivy a inkasa 6. b 7. a 8. den, ke kterému se účet zřizuje, měna, ve které je účet veden, způsob disponování s penězi na účtu 9. a) občan občanský průkaz, příp. cestovní pas, povolení k trvalému pobytu b) podnikatel (fyzická osoba) - občanský průkaz, příp. cestovní pas, povolení k trvalému pobytu + živnostenské oprávnění 10. c 11. a 12. jednoduchost, rychlost, nízká cena 13. V případě inkasa zadává podnět k platbě příjemce platby, u příkazu k úhradě majitel účtu. 14. a 15. c 16. a 17. Zřízený účet u příslušné banky. 18. b 19. c 20. Je víceúčelová předplatní karta; čipová karta obsahující záznam finanční částky, kterou může klient použít. 18

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi FINANČNÍ GRAMOTNOSTI SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ UČEBNÍ OBORY

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi FINANČNÍ GRAMOTNOSTI SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ UČEBNÍ OBORY Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI UČEBNÍ OBORY Sbírka vznikla v rámci realizace projektu: IMPLEMENTACE FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VE ŠKOLNÍ PRAXI

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Bankovní produkty pro studenty Markéta Buroňová, DiS. Bakalářská práce 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny

Více

Bankovní produkty 2. Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková. příjmem banky je provize za poskytnutí služby; Patří sem:

Bankovní produkty 2. Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková. příjmem banky je provize za poskytnutí služby; Patří sem: Finanční řízení pro nefinančníky Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Bankovní produkty 2. část Neutrální bankovní produkty nemají vliv na celkovou sumu získaných finančních zdrojů a poskytnutých úvěrů, bance

Více

PASIVNÍ BANKOVNÍ OPERACE:

PASIVNÍ BANKOVNÍ OPERACE: 20) Bankovnictví Bankovní soustava ČR, význam a funkce ČNB, nástroje měnové politiky. Obchodní banky, aktivní a pasivní bankovní operace, Finanční produkty vkladové, úvěrové, spořící. Zásady bankovních

Více

FINANČNÍ TRHY. Nabídka peněz = majitelé peněž je nechtějí nechat ležet ladem a ztrácet na hodnotě díky inflaci, ale chtějí je zhodnotit.

FINANČNÍ TRHY. Nabídka peněz = majitelé peněž je nechtějí nechat ležet ladem a ztrácet na hodnotě díky inflaci, ale chtějí je zhodnotit. FINANČNÍ TRHY Peníze mají funkci oběživa, platidla a dají se akumulovat. Mohou sloužit jako kapitál. Mají různou podobu hotovost, devizy, drahé kovy, cenné papíry, aj. Funkce peněz: prostředek směny, zúčtovací

Více

Analýza pasivních bankovních produktů pro retailovou klientelu. Monika Réznerová

Analýza pasivních bankovních produktů pro retailovou klientelu. Monika Réznerová Analýza pasivních bankovních produktů pro retailovou klientelu Monika Réznerová Bakalářská práce 2014 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím se zveřejněním

Více

BEZHOTOVOSTNÍ PLATEBNÍ STYK

BEZHOTOVOSTNÍ PLATEBNÍ STYK BEZHOTOVOSTNÍ PLATEBNÍ STYK STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací

Více

PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce. 2005 David Sládek

PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce. 2005 David Sládek PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce 2005 David Sládek PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Nad Rokoskou 111/7, Praha 8 Obor: Aplikace výpočetní

Více

Jedním z nejvýznamnějších finančních zprostředkovatelů v každé tržní ekonomice

Jedním z nejvýznamnějších finančních zprostředkovatelů v každé tržní ekonomice 4. Obchodní bankovnictví Jedním z nejvýznamnějších finančních zprostředkovatelů v každé tržní ekonomice jsou obchodní banky. Tato kapitola vysvětluje základních principy činnosti bank, institucionální

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Vyhodnocení nabídky studentských bankovních účtů a jejich obliba u studentů.

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Vyhodnocení nabídky studentských bankovních účtů a jejich obliba u studentů. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Vyhodnocení nabídky studentských bankovních účtů a jejich obliba u studentů Lucie Kosmáková Bakalářská práce 2012 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci

Více

Srovnávací analýza bankovního produktu podnikatelské účty

Srovnávací analýza bankovního produktu podnikatelské účty Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Srovnávací analýza bankovního produktu podnikatelské účty Bakalářská práce Autor: Vedoucí práce: Simona Jastrabová Bankovní management

Více

Právní povaha platebních karet

Právní povaha platebních karet MASARYKOVA UNIVERZITA Právnická fakulta Katedra občanského práva Diplomová práce Právní povaha platebních karet Martina Jelínková 2008/2009 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Právní povaha platebních

Více

PLATEBNÍ STYK OTAKAR SCHLOSSBERGER MARCELA SOLDÁNOVÁ

PLATEBNÍ STYK OTAKAR SCHLOSSBERGER MARCELA SOLDÁNOVÁ PLATEBNÍ STYK OTAKAR SCHLOSSBERGER MARCELA SOLDÁNOVÁ PLATEBNÍ STYK Autoři: JUDr. Otakar Schlossberger, Ing. Marcela Soldánová Recenze: Publikace neprošla recenzí ani jazykovou úpravou. Třetí přepracované

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚČTY A PLATEBNÍ STYK

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚČTY A PLATEBNÍ STYK OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚČTY A PLATEBNÍ STYK, se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46 (dále jen

Více

Podvody v oblasti bezhotovostních plateb v čr (studie)

Podvody v oblasti bezhotovostních plateb v čr (studie) SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ Podvody v oblasti bezhotovostních plateb v čr (studie) Dr. Ing. František Klufa JUDr. Petr Scholz, Ph.D. Dodatky: JUDr. Michaela Kozlová Podvody v oblasti bezhotovostních

Více

BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ

BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ BAKALÁŘSKÁ

Více

7. Přednáška Platebně zúčtovací bankovní produkty

7. Přednáška Platebně zúčtovací bankovní produkty 7. Přednáška Platebně zúčtovací bankovní produkty PLATEBNÍ STYK představuje pohyb veškerých hotovostních a bezhotovostních peněžních prostředků za účelem provedení převodu peněžních prostředků z jednoho

Více

Srovnání produktů platebního styku Komerční banky, a. s. a České spořitelny, a. s. v porovnání s mateřskými bankami

Srovnání produktů platebního styku Komerční banky, a. s. a České spořitelny, a. s. v porovnání s mateřskými bankami JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: B6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Srovnání produktů

Více

Porovnání kreditních karet na finančním trhu v České republice

Porovnání kreditních karet na finančním trhu v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Porovnání kreditních karet na finančním trhu v České republice Diplomová práce Autor: Bc. Denisa Jirouchová finance Vedoucí

Více

Neutrální bankovní obchody. Platební styk, nástroje platebního styku.

Neutrální bankovní obchody. Platební styk, nástroje platebního styku. 6. Neutrální bankovní obchody. Platební styk, nástroje platebního styku. NEUTRÁLNÍ BANKOVNÍ OBCHODY neovlivňují AKTIVA a PASIVA patří sem především: PLATEBNÍ STYK zahrnuje pohyb veškerých hotovostních

Více

Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk

Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk Zařazení Didaktické zpracování učiva pro střední školy 1. ročník Podnikové činnosti, podnik a okolí 3-4. ročník Finanční trh, bankovnictví Zahraniční obchod

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ČESKOU REPUBLIKU

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ČESKOU REPUBLIKU , se sídlem Sparkassenplatz 3, Zwettl, Rakouská republika, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Zemským soudem v Krems an der Donau, FN 36924 a, v České republice podnikající prostřednictvím své organizační

Více

Analýza rizik a výhod platebních instrumentů L/C, CAD a jiných platebních instrumentů v mezinárodním. Vojtěch Lekavý

Analýza rizik a výhod platebních instrumentů L/C, CAD a jiných platebních instrumentů v mezinárodním. Vojtěch Lekavý Analýza rizik a výhod platebních instrumentů L/C, CAD a jiných platebních instrumentů v mezinárodním obchodě Vojtěch Lekavý Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Abstrakt česky Tato bakalářská práce se zabývá

Více

CZ.1.07/1.1.10/03.0049

CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Finanční gramotnost Vypracovala: Ing. Martina Gerčáková CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Úvodem Tato příručka vznikla jako pomůcka pro vzdělávací potřeby žáků na Střední průmyslové škole Strakonice jako doplňující

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY PŘÍLOHA A Obsah 1 Úvěrový proces a úvěrové riziko 3 2 Význam a funkce úvěrů 5 3 Krátkodobé bankovní

Více

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Zvýšení konkurenceschopnosti České pošty, s.p. na bankovním trhu - účty pro fyzické osoby Bc. Zdenka Priatková Diplomová práce 2010 Poděkování. Ráda

Více

Obchodní podmínky J&T BANKY, a. s., pro službu Clear Deal Účinnost od 01.04.2015

Obchodní podmínky J&T BANKY, a. s., pro službu Clear Deal Účinnost od 01.04.2015 Obchodní podmínky J&T BANKY, a. s., pro službu Clear Deal Účinnost od 01.04.2015 Obsah: I. ČÁST: ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1: Informace o Nás Článek 2: Informace o dohledu Článek 3: Definice pojmů Článek

Více

Úvěrové smlouvy jako prostředek financování podniku

Úvěrové smlouvy jako prostředek financování podniku JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra práva Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání Bakalářská práce Úvěrové smlouvy jako prostředek

Více

Obchodní podmínky 03/2014. Část I. Společná ustanovení. Obsah: infolinka: +420 498 777 700, www.finance.akcenta.eu

Obchodní podmínky 03/2014. Část I. Společná ustanovení. Obsah: infolinka: +420 498 777 700, www.finance.akcenta.eu infolinka: +420 498 777 700, www.finance.akcenta.eu Obchodní podmínky 03/2014 Obsah: Část I. Společná ustanovení 1. Úvodní ustanovení 2. Působnost 3. Identifikace a kontrola klienta 4. Postup nakládání

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Zednické práce Stavební práce 36 67 E/01

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Zednické práce Stavební práce 36 67 E/01 Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Zednické práce Stavební práce 36 67 E/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU MATEMATIKA A OBČANSKÁ VÝCHOVA 2. ROČNÍK 1 UČEBNÍ OSNOVA...4 OBČANSKÁ VÝCHOVA...4 1.1

Více