Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Práce s nejběžnějšími platebními nástroji. Digitální podoba e learningové aplikace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Práce s nejběžnějšími platebními nástroji. Digitální podoba e learningové aplikace"

Transkript

1 Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e learningové aplikace (vyuka.iss cheb.cz) Práce s nejběžnějšími platebními nástroji 0 Bc. Marie Piklová

2 Obsah PRÁCE S NEJBĚŽNĚJŠÍMI PLATEBNÍMI NÁSTROJI... 2 Výuková část... 2 Příklady:... 8 Řešení příkladů: Domácí úkol Testové otázky Řešení otázek

3 PRÁCE S NEJBĚŽNĚJŠÍMI PLATEBNÍMI NÁSTROJI Výuková část BANKA - instituce, která má realizovat zisk svým vlastníkům prostřednictvím obchodování na finančním trhu, uskutečňováním bankovních operací a zpoplatňováním svých služeb. Bankovní operace a) aktivní - banka poskytuje peníze = je věřitel - úvěrování (půjčování peněz) = prostředek financování - odměnou bance za poskytnutí úvěru (zapůjčený kapitál) je úrok b) pasivní - banka přijímá vklady = je dlužníkem - soustřeďování volných peněžních prostředků (přijímání peněžních vkladů) termínované a netermínované vklady, korunové a devizové vklady, úvěry od jiných bank - banka nabízí klientům nejen ochranu peněz, ale i úroky svěřené peníze totiž investuje - emitování cenných papírů c) neutrální - zabezpečení tuzemského i zahraničního bezhotovostního platebního styku (vedení účtů) koupě, prodej devizových prostředků - další služby: směnárenství, vydávání platebních karet (debetní, kreditní), šeky, homebanking, internetbanking, obchody s cennými papíry, emise cenných papírů, poradenská a informační činnost, bezpečnostní schránky, ukládání cenností Pasivní bankovní operace Běžné vklady - nazývají se rovněž vklady na požádání, na viděnou nebo vista vklady. - jedná se o vklady klientů u bank mající různé formy běžných nebo kontokorentních účtů, které slouží především k provádění bezhotovostního platebního styku. - vzhledem k možnosti každodenního výběru z účtu je úroková sazba velmi nízká, a proto klienti nechávají na účtu pouze částky potřebné pro bezhotovostní platební styk. - výše úrokových nákladů je relativně nízká, na druhé straně jsou s prováděním platebního styku spojeny velké náklady. - výhodnost těchto vkladů pro banku plyne z existence tzv. sedliny. 2

4 - podstata sedliny => určitá část těchto vkladů zůstává bance trvale k dispozici klienti obvykle nevyčerpávají zůstatky na svých účtech (vždy tam něco nechají); zároveň platby z účtů odcházející z banky a naopak příjmy přicházející na účty do banky se z části vyrovnají. PLATEBNÍ STYK Zabezpečení platebního styku patří k jednomu z nejvýznamnějších úkolů, který banky ve vyspělých tržních ekonomikách plní. Platební styk se provádí prostřednictvím hotových peněz a bezhotovostními převody, které převládají, základem této formy jsou BÚ u banky. K provedení plateb nabízejí banky svým klientům zejména: příkazy k úhradě a inkasu, šeky, platební karty, dokumentární akreditivy a inkasa. Běžný účet Nejčastějším produktem, který poskytují banky svým klientům, je tzv. běžný účet. Hovoříme o něm jako o základním stavebním prvku bankovních služeb, na které pak navazují další služby, jako např. platební styk a zúčtování, poskytování úvěrů, služby s vazbou do zahraničí a mnohé další. Je nutné si uvědomit, že výše uvedené služby jsou vždy vázány na existenci běžného účtu klienta. Ve vztahu k obyvatelstvu občan se může setkat s pojmem žirový účet, který má v různých bankách různé názvy (např. sporožiro v České spořitelně, B-konto v Komerční bance). Vždy však jde o formu běžného účtu. Běžný účet je chronologicky vedený záznam o vzájemných peněžních pohledávkách a závazcích mezi klientem a bankou. Peníze, které jsou ukládány na účet, nemají sloužit k vytváření úspor, ale mají být kdykoliv pohotově k dispozici k placení. Založení běžného účtu Banky zřizují klientům BÚ na jejich podnět, na základě písemné smlouvy o zřízení a vedení běžného účtu v příslušné měně. Klient musí prokázat svou totožnost. Občan předkládá - průkaz totožnosti (občanský průkaz, povolení k trvalému pobytu v ČR, cestovní pas) Podnikatel předkládá navíc doklad o oprávněnosti k podnikatelské činnosti - živnostenské oprávnění Firmy překládají doklad osvědčující jejich právní subjektivitu: - výpis z obchodního rejstříku - zakladatelskou listinu nebo společenskou smlouvu - průkaz totožnosti člena statutárního orgánu právnické osoby Ve smlouvě o zřízení a vedení BÚ musí být uvedeno: - den, ke kterému se účet zřizuje - měna, ve které je účet veden - způsob disponování s penězi na účtu je ve smlouvě většinou řešen s odkazem na podpisový vzor. Tento dokument je přílohou smlouvy a vyplývá z něho, kdo a jakým způsobem je oprávněn disponovat s penězi, u právnických osob je součástí podpisového vzoru i otisk razítka. 3

5 Z účtu lze vybírat peníze: - v hotovosti (na bankovní přepážce, platební kartou z bankomatu, ) - prostřednictvím bezhotovostních plateb (příkaz k úhradě, příkaz k inkasu, ). Pokud na BÚ není dostatek peněz k provedení platby, banka úhradu neprovede. Aby byly příkazy k platbám proveditelné, musí na nich být vyplněny všechny podstatné náležitosti: - bankovní spojení plátce a příjemce (čísla účtů a směrové kódy bank) - částka a měna - konstantní a variabilní symbol - podpis oprávněné osoby - datum splatnosti Pokud klient dodržel všechny lhůty a postupy, je banka právně i hmotně zodpovědná za včasné a řádné provedení platby. Nástroje platebního styku Příkaz k úhradě Příkaz k úhradě může být jednotlivý (jedna platba), hromadný (všechny převody za jeden den různým příjemcům), trvalý (opakující se platby stejnému příjemci). Základní předností těchto plateb je jejich jednoduchost, rychlost a jsou levné. Příkaz k úhradě dává majitel účtu své bance a požaduje po ní, aby provedla určitou platbu z jeho účtu ve prospěch účtu jiného subjektu (tento účet může být veden u téže banky nebo u kterékoliv jiné banky). Příkaz k inkasu Technika provedení platby je v podstatě stejná jako u příkazu k úhradě. Základní rozdíl mezi oběma formami spočívá v tom, že v případě inkasa zadává podnět k platbě příjemce platby (beneficent). Majitel účtu však musí povolit tuto inkasní formu platby (majitel účtu dává písemné povolení své bance, kdo smí provádět z jeho účtu inkaso). Opět existuje jednotlivý, hromadný a trvalý příkaz k inkasu. Inkasní forma placení je méně obvyklá, využívá se zejména tam, kde zákazník nemůže vznášet námitky proti ceně, kvalitě a množství dodané služby. Šeky Jsou klasickým nástrojem platebního styku. Využívají se při hotovostních i bezhotovostních platbách. Lze se s nimi setkat v obchodním styku i při neobchodních platbách soukromých osob. Šek je cenný papír, který obsahuje bezpodmínečný příkaz výstavce šeku bance /šekovníkovi/, aby vyplatila z jeho účtu oprávněnému majiteli šeku peněžitou částku uvedenou na šeku. 4

6 Podle zákona musí mít šek tyto podstatné náležitosti: - formální: celá listina šek musí být sepsána v jednom jazyce - obsahové: 1. Označení, že jde o šek v souvislém textu 2. Bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou peněžní sumu 3. Jméno toho, kdo má platit (šekovník banka) 4. Údaj místa, kde má být placeno (není-li uvedeno, je to sídlo šekovníka) 5. Datum a místo vystavení šeku 6. Podpis výstavce (musí být v souladu s podpisovým vzorem BÚ) Pokud některá z uvedených náležitostí chybí, není daná listina platná jako šek. Dále naše banky požadují, aby na šeku bylo: bankovní spojení plátce, konstantní symbol, číslo šeku. Druhy šeků: - podle výstavce: 1. bankovní šeky - vystavují je banky na žádost svých klientů a jsou kryty zablokováním peněz na BÚ klienta. Jedná se o velmi kvalitní druh šeků. 2. soukromé šeky - výstavcem je osoba, která má v bance účet. - podle způsobu použití: 1. šek pokladní - slouží k výběrům hotovosti z banky. 2. šek k zúčtování - zde je proplacení v hotovosti vyloučeno, šekovník ho může vyrovnat pouze bezhotovostně (na šeku je uvedeno jen k zúčtování ). Základními šekovými úkony je křižování šeku, kterým se omezí okruh subjektů, kterým může být šek proplacen. Křižování se provádí tak, že výstavce nebo majitel opatří šek na líci dvěma rovnoběžnými čarami a ochrání výstavce proti proplacení šeku neoprávněné osobě. Směnky - jsou převoditelné cenné papíry, ze kterých vyplývá dlužnický závazek, který dává směnečnému dlužníkovi povinnost zaplatit a současně majiteli směnky právo požadovat zaplacení směnečné sumy v určitém čase a na určitém místě. Vydávání a použití směnek se řídí speciálním zákonem (zákon směnečný a šekový 191/1950 Sb.); může ji vystavit a použít kterýkoliv podnikatel v souladu s obchodním zákoníkem, ale také občané dle občanského zákoníku. Vystavení směnky nepodléhá schválení žádné instituce, můžete ji tedy sepsat kdykoliv a kdekoliv. Směnka musí obsahovat podstatné náležitosti dané směnečným zákonem, její forma však není předepsaná. Druhy směnek: - směnky vlastní - upravují vztah mezi dvěma subjekty: 1. věřitel (remitent) 2. dlužník - výstavcem směnky (trasant). Výstavce směnky dává vystavením směnky písemný slib uhrazení směnečné sumy majiteli směnky. - směnky cizí - upravují vztah mezi třemi subjekty: 1. výstavce (trasant), který je v dlužnické pozici vůči věřiteli, 5

7 2. věřitel (remitent). 3. směnečník (trasát) -výstavce směnky vystavením směnky přikazuje třetí osobě - směnečníkovi, který je tímto vázán uhradit dlužnou částku věřiteli (remitentovi). U standardní směnky cizí máme tedy tři subjekty (nikoliv dva jako u směnky vlastní). Směnečník musí s takovouto směnkou souhlasit (musí směnku akceptovat - svým podpisem na směnce). Bez akceptace je směnka neplatná. Směnka musí obsahovat: 1. označení v textu, že jde o směnku (nestačí nadpis SMĚNKA), 2. bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou peněžní sumu, vyjádřenou slovy i čísly (v případě neshody platí slovní vyjádření), 3. údaj splatnosti - směnečný zákon umožňuje následující možnosti - na viděnou (při předložení) = vistasměnka, - na určitý čas po viděné = časová vistasměnka, - na určitý čas po vystavení směnky (např. 30 dní) = dato směnka, - na určitý den (23. března 2002) = směnka fixní, 4. údaj místa, kde má být placeno, 5. jméno věřitele (remitenta) - na jeho řad má být placeno, 6. datum a místo vystavení směnky, 7. podpis výstavce a jeho adresa. Náležitosti cizí směnky jsou shodné, pouze se uvádí navíc jméno směnečníka. Platební karty - jsou vydávány k účtu FO či PO na základě vzájemné smlouvy, bankou která daný účet vede. Základní náležitosti: - identifikace vydavatele - identifikace držitele - číslo platební karty - platnost platební karty - záznam dat - kdo vydává platební karty musí být členem Europay - společenství vydavatelů karet. - karty vydávají asociace- nejznámější karetní společnosti: Eurocard/Mastercard,Maestro,VISA; Členění: 1.) podle druhu záznamu: - magnetické magnetický proužek - v něm je číslo účtu, určité omezení (výběru ), k použití je třeba PIN, k výplatě hotovosti z bankomatů 6

8 - čipové obsahují mikroprocesor (čip), jsou vývojově kvalitnější, vyšší bezpečnost, - laserové z hlediska bezpečnosti jsou nejhorší, lehce zneužitelné - operace se načítají (kapacita paměti je poměrně vysoká, záznam nelze smazat), finančně nejnáročnější - kombinované spojují magnetické zajištění s čipem - zatím se jeví jako nejvýhodnější - jde na různé typy bankomatů - používají se hodně v zahraničí 2.) podle úrovně služeb: - základní MASS CARD modrá nebo zelená, k hrazení osobních výdajů pouze FO - specializovaná BUSINESS CARD stříbrné, vydává se k účtu firmy, limit stanoven na základě obratu na účtu - prestižní PRIVILLEGE CARD (Gold Card, Platinum) pro klienty s vysokým zůstatkem na účtu a s velkým obratem zlatá nebo platinová karta (ještě větší zůstatek a obrat) 3.) podle způsobu zúčtování transakcí - kreditní karta úvěrová karta, umožňující poskytnutí úvěru - debetní karta - je kryta zůstatkem na účtu majitele karty - kreditní karta umožňuje mít neustále k dispozici finanční rezervu a při správném použití lze náklady na ni efektivně minimalizovat - debetní karty umožňují majiteli výběr peněz v hotovosti z jeho účtu a placení za zboží a služby v síti obchodních míst vybavených pokladními terminály. Každá transakce je tentýž den nebo následující den po jejím provedení odúčtována z běžného účtu klienta. Na rozdíl od karty kreditní, u debetní karty banka neposkytuje majiteli karty úvěr na úhradu transakcí učiněných kartou. Elektronická peněženka - je víceúčelová předplatní karta - čipová karta obsahující záznam finanční částky, kterou může klient použít; tato částka může být průběžně doplňována - k převodu peněz na účet obchodníka dochází prostřednictvím terminálů a clearingového centra 7

9 Příklady: Příklad 1 - Příkaz k úhradě Vyplňte PÚ dle následujících údajů: Pan Václav Černý je soukromý podnikatel a v souvislosti s podnikáním mu vznikl závazek (došlá faktura č. 484) vůči jinému podnikateli panu Mladému. Pan Černý i pan Mladý mají bankovní účty zřízené u Komerční banky pobočka Brno, Kobližná 7.Pan Mladý má č. ú /0100. Pan Černý má č. ú /0100, datum splatnosti , splatná částka Kč 3.250,--, variabilní symbol číslo došlé faktury. BANCE P Ř Í K A Z K Ú H R A D Ě POBOČCE datum splatnosti bankovní spojení číslo účtu plátce kód banky měna symboly platby číslo účtu příjemce kód banky částka variabilní konstantní specifický doplňující údaj banky údaj pro vnitřní potřebu příkazce místo a datum vystavení podpis(y), razítko příkazce 8

10 Příklad 2 - Trvalý příkaz k úhradě Vyplňte TPÚ dle následujících údajů: Pan Jan Vomáčka si v srpnu 2010 uzavřel životní pojištění. Pojištění bude hradit ke každému 20 dni v měsíci v částce Kč 1.500,--. Bankovní účet má zřízený u KB pobočky Cheb, jeho č. je /0100. Účet pojišťovny, na který má být pojištění hrazeno, má číslo /0800, konstantní symbol je 598 a variabilní symbol 9. TRVALÝ PŘÍKAZ K ÚHRADĚ / INKASU *) Bance pobočce Žádáme, abyste prováděli úhrady / inkasa *) v časovém termínu Platnost trvalého příkazu od do 1) na vrub účtu kód banky S y m b o l y p l a t b y ve prospěch účtu kód banky trvale stanovená částka /limit 2) variabilní zvl.disp. 3) konstant. specifický kód času převodu charakter převodu 4) datum poslední platby 10 Barevné rubriky *) Nehodící se škrtá vyplňuje pobočka banky 9

11 Příklad 3 - Šek Prohlédněte si vzorový tiskopis šeku a na základě informací získaných v textové části (případně na internetu), určete, zda má všechny předepsané náležitosti. a) Pokud chybí některé náležitosti, uveďte, které to jsou. b) Pokud nechybí, šek vyplňte. (Poznámka pro učitele žáci si zvolí za vystavovatele šeku sebe, příjemce některého ze svých spolužáků, šekovníka libovolnou banku na našem bankovním trhu). peněžní ústav Zaplaťte za tento šek SÉRIE J Kč hal. ČÁSTKU SLOVY BEZ HALÉŘŮ KOMU MÍSTO VYSTAVENÍ DATUM VYSTAVENÍ PODPIS(Y), RAZÍTKO ČÍSLO ÚČTU ČÁSTKA VARIAB. SYMBOL KONST. S. SPECIF. SYMBOL 10

12 Řešení příkladů: Příklad 1 BANCE Komerční bance P Ř Í K A Z K Ú H R A D Ě POBOČCE Brno, Kobližná datum splatnosti bankovní spojení číslo účtu plátce kód banky měna Kč symboly platby číslo účtu příjemce kód banky částka variabilní konstantní specifický , doplňující údaj banky údaj pro vnitřní potřebu příkazce Brno, místo a datum vystavení Václav Černý podpis(y), razítko příkazce 11

13 Příklad 2 TRVALÝ PŘÍKAZ K ÚHRADĚ / INKASU *) Bance Komerční bance pobočce Cheb, 26. dubna 23 Žádáme, abyste prováděli úhrady / inkasa *) v časovém termínu k 20 dni v měsíci Platnost trvalého příkazu od do 1) na vrub účtu kód banky S y m b o l y p l a t b y ve prospěch účtu kód banky trvale stanovená částka /limit 2) variabilní zvl.disp. 3) konstant. specifický Kč 1.500, kód času převodu charakter převodu 4) datum poslední platby 10 Barevné rubriky *) Nehodící se škrtá vyplňuje pobočka banky V Chebu dne Jan Vomáčka razítko a podpisy příkazce 12

14 Příklad 3 Podle zákona musí mít šek tyto podstatné náležitosti: - formální: celá listina šek musí být sepsána v jednom jazyce - obsahové: 1. Označení, že jde o šek souvislém textu 2. Bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou peněžní sumu 3. Jméno toho, kdo má platit (šekovník banka) 4. Údaj místa, kde má být placeno (není-li uvedeno, je to sídlo šekovníka) 5. Datum a místo vystavení šeku 6. Podpis výstavce (musí být v souladu s podpisovým vzorem BÚ) Pokud některá z uvedených náležitostí chybí, není daná listina platná jako šek. Dále naše banky požadují, aby na šeku bylo: bankovní spojení plátce, konstantní symbol, číslo šeku. A tento šek je všechny splňuje. 13

15 Domácí úkol 1) Vytvořte vlastní a cizí směnku dle níže zobrazených vzorů. Na straně dlužníka, věřitele či směnečníka budou žáci. Směnky označte jako vzory, aby nemohly být následně zneužity. 2) Prostudujte si přiložený text Reklamace v bankovnictví a vypracujte zadané příklady. Samostatný dokument textová část, příklady, jejich řešení. 14

16 Testové otázky 1. Banka při své činnosti poskytuje operace a) aktivní, pasivní a neutrální b) aktivní, pasivní a naturální c) tuzemské a zahraniční 2. Výhodnost běžných vkladů plyne z existence: a) tzv. sesedliny b) tzv. sedliny c) tzv. usedliny 3. Platební styk zajišťuje banka v rámci svých a) aktivních operací b) pasivních operací c) neutrálních operací 4. Platební styk se provádí prostřednictvím 5. K provedení plateb nabízejí banky svým klientům zejména:. 6. Peníze ukládané na běžný účet slouží spíše: a) k vytváření úspor b) k placení c) současně k vytváření úspor i placení 7. Jakou formou se uzavírá smlouva o vedení běžného účtu? a) pouze písemnou b) pouze ústní c) písemnou i ústní 8. Ve smlouvě o zřízení a vedení BÚ musí být uvedeno:.. 9. Které doklady předkládá bance při zřizování běžného účtu a) občan b) podnikatel (fyzická osoba) 10. Mezi podstatné náležitosti příkazů k platbám nepatří: a) bankovní spojení plátce a příjemce (čísla účtů a směrové kódy bank) b) částka a měna c) jméno bankovního úředníka 15

17 11. Příkaz k úhradě může být: a) jednotlivý, hromadný, trvalý b) samostatný, sběrný, trvalý c) samostatný, hromadný, dílčí 12. Uveďte výhody příkazu k úhradě jako platebního nástroje. 13. Jaký je základní rozdíl mezi příkazem k úhradě a příkazem k inkasu? 14. Šek je a) cenný papír, který obsahuje bezpodmínečný příkaz výstavce šeku bance, aby vyplatila z jeho účtu oprávněnému majiteli šeku peněžitou částku uvedenou na šeku, b) cenný papír, který obsahuje bezpodmínečný zákaz výstavce šeku bance, aby vyplatila z jeho účtu majiteli šeku peněžitou částku uvedenou na šeku, c) cenný papír, který obsahuje bezpodmínečný příkaz výstavce šeku bance, aby zaplatila za něj oprávněnému majiteli šeku peněžitou částku uvedenou na šeku. 15. Podle směnečného a šekového zákona může být vystavena směnka: a) finanční a věcná b) soukromá a podnikatelská c) vlastní a cizí 16. O směnku vlastní se jedná: a) pokud se osoba, která ji vystavuje, bezpodmínečně zaváže zaplatit osobě ve směnce uvedené určitou sumu, v určitém termínu a na určitém místě, b) pokud osoba, která ji vystavuje se nezavazuje peníze zaplatit sama, ale provedení platby přikazuje třetí osobě, c) pokud se osoba, která ji vystavuje, zaváže zaplatit osobě ve směnce uvedené určitou sumu, v určitém termínu a na určitém místě, ale jen za zvláštních podmínek. 17. Jaká je základní podmínka pro vydání platební karty? 18. Debetní karta majiteli umožňuje: a) čerpat z účtu nad sjednaný rámec b) výběr peněz v hotovosti z účtu a placení za zboží a služby c) krýt dočasný nedostatek peněžních prostředků 16

18 19. Podle způsobu zúčtování transakcí členíme platební karty na: a) magnetické, čipové, laserové, kombinované b) základní, specializované, prestižní c) kreditní, debetní 20. Elektronická peněženka je.. 17

19 Řešení otázek 1. a 2. b 3. c 4. hotovostních peněz a bezhotovostními převody 5. příkazy k úhradě a inkasu, šeky, platební karty, dokumentární akreditivy a inkasa 6. b 7. a 8. den, ke kterému se účet zřizuje, měna, ve které je účet veden, způsob disponování s penězi na účtu 9. a) občan občanský průkaz, příp. cestovní pas, povolení k trvalému pobytu b) podnikatel (fyzická osoba) - občanský průkaz, příp. cestovní pas, povolení k trvalému pobytu + živnostenské oprávnění 10. c 11. a 12. jednoduchost, rychlost, nízká cena 13. V případě inkasa zadává podnět k platbě příjemce platby, u příkazu k úhradě majitel účtu. 14. a 15. c 16. a 17. Zřízený účet u příslušné banky. 18. b 19. c 20. Je víceúčelová předplatní karta; čipová karta obsahující záznam finanční částky, kterou může klient použít. 18

7. Přednáška Platebně zúčtovací bankovní produkty

7. Přednáška Platebně zúčtovací bankovní produkty 7. Přednáška Platebně zúčtovací bankovní produkty PLATEBNÍ STYK představuje pohyb veškerých hotovostních a bezhotovostních peněžních prostředků za účelem provedení převodu peněžních prostředků z jednoho

Více

Nástroje disponování s peněžními prostředky na běžném účtu Šeky

Nástroje disponování s peněžními prostředky na běžném účtu Šeky VY_32_INOVACE_BAN_109 Nástroje disponování s peněžními prostředky na běžném účtu Šeky Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Bankovní produkty 2. Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková. příjmem banky je provize za poskytnutí služby; Patří sem:

Bankovní produkty 2. Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková. příjmem banky je provize za poskytnutí služby; Patří sem: Finanční řízení pro nefinančníky Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Bankovní produkty 2. část Neutrální bankovní produkty nemají vliv na celkovou sumu získaných finančních zdrojů a poskytnutých úvěrů, bance

Více

Neutrální bankovní obchody. Platební styk, nástroje platebního styku.

Neutrální bankovní obchody. Platební styk, nástroje platebního styku. 6. Neutrální bankovní obchody. Platební styk, nástroje platebního styku. NEUTRÁLNÍ BANKOVNÍ OBCHODY neovlivňují AKTIVA a PASIVA patří sem především: PLATEBNÍ STYK zahrnuje pohyb veškerých hotovostních

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Finanční trhy Finanční trh je založený na nabídce relativně

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk

Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk Zařazení Didaktické zpracování učiva pro střední školy 1. ročník Podnikové činnosti, podnik a okolí 3-4. ročník Finanční trh, bankovnictví Zahraniční obchod

Více

Smlouva o běžném účtu

Smlouva o běžném účtu Smlouva o běžném účtu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ TUZEMSKÝCH ŠEKŮ BANKY PRO PLATBY V KČ

PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ TUZEMSKÝCH ŠEKŮ BANKY PRO PLATBY V KČ PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ TUZEMSKÝCH ŠEKŮ BANKY PRO PLATBY V KČ A PRO ODVODY TUZEMSKÝCH ŠEKŮ I. Úvodní ustanovení 1. Tyto Podmínky pro přijímání tuzemských šeků Banky pro platby v Kč a pro odvody tuzemských

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 1

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 1 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Název tematického celku: Klientské bankovní účty Cíl: Charakterizovat bankovní účet jako účet pohledávek a závazků banky vyplývající z jejich vztahů

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ - banky a jejich služby jsou nedílnou součástí finančního trhu Evropská centrální banka Spravuje euro (jednotnou měnu EU) a udržuje cenovou stabilitu v

Více

Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk

Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk Didaktické zpracování učiva pro střední školy Zařazení 1. ročník Podnikové činnosti, podnik a okolí 3-4. ročník Finanční trh, bankovnictví Zahraniční obchod

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 Úvod 1 Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 1.1 Česká národní banka............................3 1.2 Obchodní banky.................................4 1.3 Česká bankovní asociace (ČBA)....................5

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní účet České spořitelny

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní

Více

bankovních produktů produktů: Nemateriální (nehmotný) charakter Dualismus Vzájemná propojenost a podmíněnost cross selling

bankovních produktů produktů: Nemateriální (nehmotný) charakter Dualismus Vzájemná propojenost a podmíněnost cross selling Charakteristika a členění bankovních produktů Obecná charakteristika bankovních produktů: Nemateriální (nehmotný) charakter Dualismus Vzájemná propojenost a podmíněnost cross selling 1 Členění produktů

Více

Platební karty. Elektronické bankovnictví.

Platební karty. Elektronické bankovnictví. 7. Platební karty. Elektronické bankovnictví. NÁSTROJE PLATEBNÍHO STYKU 1. Bankovní převody (příkaz k úhradě, příkaz k inkasu) 2. Směnky 3. Šeky 4. Platební karty 5. Elektronické bankovnictví 6. Dokumentární

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Ostatní služby bank. Bc. Alena Kozubová

Ostatní služby bank. Bc. Alena Kozubová Ostatní služby bank Bc. Alena Kozubová Ostatní služby Obchody s cizími měnami Přímé bankovnictví Platební karty Operace s cennými papíry Poradenské služby Obchody s cizími měnami Česká národní banka na

Více

Sazebník poplatků Corporate Banking

Sazebník poplatků Corporate Banking Sazebník poplatků Corporate Banking Obsah 3 I. Vedení účtu 3 II. Platební styk 5 III. Swiftové produkty 5 IV. Cash pooling 5 V. Elektronické bankovnictví MultiCash 6 VI. Internetové bankovnictví Global

Více

Pracovní list 1 Peněžní trh:

Pracovní list 1 Peněžní trh: Pracovní list 1 Peněžní trh: 1. Vysvětlete funkce peněz: a) prostředek směny.... b) zúčtovací jednotka... c) uchovatel hodnoty.... 2. K čemu slouží směnka:.. 3. Jaké druhy směnek rozlišujeme:.. 4. Které

Více

SMĚNKY. Účel směnky. krátkodobý obchodovatelný cenný papír dlužnický papír. Její funkce

SMĚNKY. Účel směnky. krátkodobý obchodovatelný cenný papír dlužnický papír. Její funkce SMĚNKY - vznik 12. století, severní Itálie - velký rozmach v 18.století vznik celosvětového obchodního trhu - její právní úprava nebyla jednotná - 1930- v Ženevě mezinárodní konference o právu směnečném

Více

OBCHODNÍ (KOMERČNÍ) BANKY

OBCHODNÍ (KOMERČNÍ) BANKY Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_15 Název materiálu: FINANCOVÁNÍ ČINNOSTI PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům možnosti financování podniku

Více

Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014

Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014 Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014 Díl 11 Závazky ze smlouvy o účtu, jednorázovem vkladu, akreditívu a inkasu 2662 2675 NOZ NOZ neupravuje tzv. platební účet Upravuje Zákon č. 284/2009 Sb. o platebním

Více

BEZHOTOVOSTNÍ PLATEBNÍ STYK

BEZHOTOVOSTNÍ PLATEBNÍ STYK BEZHOTOVOSTNÍ PLATEBNÍ STYK STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Použití číselníku v parametrech: P0092 Druh/typ platební karty Poznámka: Výčet položek číselníku:

POPIS ČÍSELNÍKU. Použití číselníku v parametrech: P0092 Druh/typ platební karty Poznámka: Výčet položek číselníku: POPIS ČÍSELNÍKU : Název: Druhy a typy platebních karet Charakteristika: Jednotlivé druhy a typy platebních karet používaných v elektronickém bankovnictví, doplněné klasifikací karet podle teritoriálního

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

Podnikatelské ekonto KOMPLET

Podnikatelské ekonto KOMPLET Dodatek k Ceníku produktů a služeb pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Od 1. 11. 2012 banka nabízí nový cenový program pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby. V důsledku zavedení nového

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Použití číselníku v parametrech: P0092 Druh/typ platební karty Poznámka: Výčet položek číselníku:

POPIS ČÍSELNÍKU. Použití číselníku v parametrech: P0092 Druh/typ platební karty Poznámka: Výčet položek číselníku: POPIS ČÍSELNÍKU : Druhy a typy platebních karet PLKARTY Jednotlivé druhy a typy platebních karet používaných v elektronickém bankovnictví, doplněné klasifikací karet podle teritoriálního rozsahu jejich

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Nástroje disponování s peněžními prostředky na běžném účtu Bankovní platební karty

Nástroje disponování s peněžními prostředky na běžném účtu Bankovní platební karty VY_32_INOVACE_BAN_110 Nástroje disponování s peněžními prostředky na běžném účtu Bankovní platební karty Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz.

Více

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY s obratem do 25 mil. Kč Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Speciální účty 04

Více

2. Co budete potřebovat k tomu, aby vám v bance založili běžný účet? 3. Je rozdíl mezi osobním účtem a podnikatelským účtem?

2. Co budete potřebovat k tomu, aby vám v bance založili běžný účet? 3. Je rozdíl mezi osobním účtem a podnikatelským účtem? Pracovní list č. 2 1. Jaké služby poskytují obchodní banky? 2. Co budete potřebovat k tomu, aby vám v bance založili běžný účet? 3. Je rozdíl mezi osobním účtem a podnikatelským účtem? 4. Jste pracovník

Více

Sazebník poplatků Corporate Banking

Sazebník poplatků Corporate Banking Sazebník poplatků Corporate Banking Obsah 3 I. Vedení účtu 3-4 II. Platební styk 5 III. Electronic Banking Software 5 IV. Internet Banking Companyworld Payment 5 V. Pokladna 5 VI. Úvěry 6 VII. Vklady 6-7

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO142

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Směnky III/2 VY_32_INOVACE_21 2 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu

Více

9. FINANCOVÁNÍ PODNIKU

9. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 9. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 1. Výrobní faktory a jejich řízení podnikem... 2 2. Členění financování... 2 3. Směnka... 4 4. Hotovostní a bezhotovostní platební styk... 6 5. Finanční analýza její význam a úlohy...

Více

Komerční bankovnictví v České republice

Komerční bankovnictví v České republice Vysoká škola ekonomická v Praze Komerční bankovnictví v České republice Stanislava Půlpánová 2007 Obsah Obsah Uvod 9 1. Finanční systém 11 1.1 Banky jako součást FSI 11 1.2 Regulace finančního systému

Více

zdarma vyhotovení + poštovné + poštovné vyhotovení

zdarma vyhotovení + poštovné + poštovné vyhotovení ČS ČS ČS ČS ČSOB ČSOB Sporožirový účet Výhodný program Komplexní program Exclusive konto ČSOB Konto ČSOB Aktivní konto Minimální vklad 100,- 100,- 100,- 100,- 200.- 200,- Zřízení účtu Zřízení balíčku Vedení

Více

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.02.2015 Běžný účet Zřízení účtu Vedení účtu (měsíčně) 99 Kč 149 Kč 369 Kč Zrušení účtu Běžný účet v EUR, USD Účet advokátní/ notářské

Více

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.06.2014 Běžný účet CZK, EUR, USD Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu VY_62_INOVACE_ZEL13 Název školy BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Autor Ing.

Více

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 Sada: Ekonomie Téma: Banky Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 7. 7. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Osobní účet mkonto 2 II. Spořicí účet emax / emax plus 2 III. Termínovaný vkladový účet mvklad 3 IV. Platební karty 3 V. Kreditní karty

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník)

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Část Obsah: 1. Osobní konto České spořitelny 2. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet

Více

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010 Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Říjen 2010 Úvěrové instituce Banky akciové společnosti oprávněné přijímat vklady, poskytovat úvěry

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY - specifický trh, na kterém se obchodují peníze - peníze - můžou mít různou podobu hotovost, devizy, cenné papíry - funkce oběživa, platidla, dají se

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku OSOBNÍ DOPRAVA E. Obchodní a finanční správa podniku 1. Finančním řízením podniku se rozumí: a) placení faktur a účtů b) zabezpečení krátkodobé finanční rovnováhy c) zabezpečení krátkodobé a dlouhodobé

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank

Sazebník. bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 01. 07. 2013 Obsah I. Osobní účet mkonto... 2 II. Spořicí účet emax... 3 III. Spořicí účet emax Plus... 3 IV. Termínovaný vkladový účet mvklad... 3 V. Podnikatelský

Více

1. Osobní účet České spořitelny

1. Osobní účet České spořitelny Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Osobní účet České spořitelny 2. Programy pro soukromou klientelu 3. Produkty v rámci ostatních programů 4. Sporožirový

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Bankovnictví, bankovní systém

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Bankovnictví, bankovní systém Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Bankovnictví, bankovní systém Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: září 2013 Klíčová slova: ČNB,

Více

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.04.2015 * v EUR, Zřízení účtu INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu při splnění níže uvedené podmínky (měsíčně) Průměrný měsíční zůstatek na

Více

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 8. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236

Více

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační číslo Označení DUM Ročník Tematická oblast a předmět Název učebního materiálu Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0412 VY_32_INOVACE_Úč24.13

Více

Ceník pro Osobní konto České spořitelny

Ceník pro Osobní konto České spořitelny Ceník pro Osobní konto České spořitelny 1. Osobní konto 2. Tuzemský platební styk 3. Debetní karta Visa Gold 4. Přímé bankovnictví 5. Nedodržení smluvních podmínek 1. OSOBNÍ KONTO ČS 1.1 Založení, přechod

Více

1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní účet České spořitelny Junior

1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní účet České spořitelny Junior Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní

Více

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB S ÚČINNOSTÍ OD 1. 4. 2015 Vážená klientko, vážený kliente, od 1. dubna budeme mít nový Sazebník pro fyzické osoby - občany, a proto bychom vás chtěli seznámit se všemi chystanými

Více

Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny

Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny 1. Služby k Podnikatelskému kontu Basic České spořitelny 2. Úrokové sazby 3. Výpisy 4. Obecné položky 5. Zřízení a zrušení Podnikatelského konta Klasik České

Více

Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty

Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty Strana 1 Juridica Business Program Fyzická osoba podnikatel, Právnická osoba Profesní účet

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0036. Inovace a individualizace výuky VY_62_INOVACE_ZEL16. BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o.

CZ.1.07/1.5.00/34.0036. Inovace a individualizace výuky VY_62_INOVACE_ZEL16. BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu Název školy Autor VY_62_INOVACE_ZEL16 BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Ing.

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 2. 8. 2014 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou

Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou Představení Poštovní spořitelny Součást skupiny ČSOB Samostatná obchodní značka Druhá největší banka v ČR v počtu klientů obsluhuje více jak 2 000 000 klientů

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

1 Běžný účet, kontokorent

1 Běžný účet, kontokorent 1 Běžný účet, kontokorent Běžný účet je základním bankovním nástrojem pro správu klientových financí. Jeho primárním účelem je umožnit klientovi hospodařit s peněžní prostředky prostřednictvím některého

Více

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Od 1. 4. 2012 dochází ke změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb, jejíž součástí jsou mimo jiné tyto dokumenty: Obchodní podmínky

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank pro podnikatele. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank pro podnikatele. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank pro podnikatele Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Podnikatelský účet mkonto business 2 II. Spořicí účet pro podnikatele emax busines 2 III. Účet pro internetové obchody

Více

Sazebník bankovních poplatků mbank

Sazebník bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank - Platný aktuálně od 6. nabízené 5. 2014 produkty Platný od 1. 3. 2015 mbank.cz 844 777 000 Obsah 1. Osobní účet mkonto...2 2. Povolené přečerpání mrezerva...2 3. Spořicí

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 1. 7. 2015 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Spořící účet CREDITAS 3 Vkladní knížka CREDITAS 4 Termínovaný vklad CREDITAS 5 Ostatní poplatky

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 1. 6. 2014

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 1. 6. 2014 Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od. 6. 04 Část Platební a neplatební účty, platební styk a ostatní Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky za

Více

Bezhotovostní placení

Bezhotovostní placení Bezhotovostní placení HOR_62_INOVACE_8.ZSV.3 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 27. 09. 2012 Základy společenský věd 8. ročník; Bezhotovostní placení 1 Výukový materiál je připraven pro 8. ročník

Více

Bankovní produkty. Finanční řízení pro nefinančníky. tková. Ing. Jaroslava Syrovátkov

Bankovní produkty. Finanční řízení pro nefinančníky. tková. Ing. Jaroslava Syrovátkov Finanční řízení pro nefinančníky 1. část Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Bankovní služby banky poskytují zákonem přesně vymezené služby podle rozvahy banky se člení na aktivní pasivní neutrální (mimobilanční)

Více

Vkladové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Vkladové služby bank. Bc. Alena Kozubová Vkladové služby bank Bc. Alena Kozubová Vkladové služby Banky získávájí peněžní prostředky od vkladatelů tj. fyzických nebo právnických osob. Banky s těmito peněžními prostředky dále podnikají. Klient

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS 3 Ostatní poplatky 3 Internetové bankovnictví

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU)

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.3 Cizí zdroje - závazky podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

PASIVNÍ BANKOVNÍ OPERACE:

PASIVNÍ BANKOVNÍ OPERACE: 20) Bankovnictví Bankovní soustava ČR, význam a funkce ČNB, nástroje měnové politiky. Obchodní banky, aktivní a pasivní bankovní operace, Finanční produkty vkladové, úvěrové, spořící. Zásady bankovních

Více

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB S ÚČINNOSTÍ OD 1. 9. 2015 Vážená klientko, vážený kliente, od 1. září 2015 budeme mít nový Sazebník ČSOB pro fyzické osoby - občany, a proto bychom vás chtěli seznámit se všemi chystanými

Více

FINANČNÍ TRH, CENNÉ PAPÍRY - TEST

FINANČNÍ TRH, CENNÉ PAPÍRY - TEST FINANČNÍ TRH, CENNÉ PAPÍRY - TEST Autor Ing. Věra Holíková Anotace Žáci si ověří své znalosti o finančním trhu, o jeho členění, o cenných papírech na finančních trzích. Zopakují si, co jsou to kapitálové

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

Pojmy. Bankovní smlouvy. Smlouva o úvěru

Pojmy. Bankovní smlouvy. Smlouva o úvěru Bankovní smlouvy. Smlouva o úvěru. 2006 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Pojmy Bankovní smlouvy takové smlouvy, které může uzavírat v rámci svého podnikání pouze banka nebo úvěrní

Více

Zahraniční platební styk a Mezinárodní měnové a finanční instituce

Zahraniční platební styk a Mezinárodní měnové a finanční instituce VY_32_INOVACE_BAN_120 Zahraniční platební styk a Mezinárodní měnové a finanční instituce Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF

Více

Sazebník bankovních poplatků a odměn

Sazebník bankovních poplatků a odměn Sazebník bankovních poplatků a odměn pro fyzické osoby platný od 1. 4. 2012 Obsah 1. Běžné korunové účty 1.1. Žirokonto 1.1.1. Zřízení a vedení běžného účtu 1.2. Žirokonto Plus 1.2.1. Zřízení a vedení

Více

BANKOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková

BANKOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková BANKOVNICTVÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Kontokorentní úvěr s bankou uzavřeme smlouvu o čerpání úvěru z našeho běžného účtu. Ten může vykazovat i záporný zůstatek až do sjednané výše. Čerpání a splácení

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od P do Z. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od P do Z. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od P do Z www.zlinskedumy.cz plat - mzda, kterou dostávají státní zaměstnanci promile jedna tisícina ze základu pohledávka právo věřitele na plnění určitého dluhu dlužníkem

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_EKO160 Název školy Obchodní akademie, Střední pedagogická škola

Více

Alaguzova Alina Isich Sabina Kaspayeva Saule

Alaguzova Alina Isich Sabina Kaspayeva Saule Právní úprava směnky Alaguzova Alina Isich Sabina Kaspayeva Saule Zákon směnečný a šekový Je v souladu s Ženevskými konvencemi Úmluva o jednotném zákonu směnečném Úmluva o střetech zájmů Úmluva o směnečných

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty vedené v cizí měně

Více