Neutrální bankovní obchody. Platební styk, nástroje platebního styku.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Neutrální bankovní obchody. Platební styk, nástroje platebního styku."

Transkript

1 6. Neutrální bankovní obchody. Platební styk, nástroje platebního styku.

2 NEUTRÁLNÍ BANKOVNÍ OBCHODY neovlivňují AKTIVA a PASIVA patří sem především:

3 PLATEBNÍ STYK zahrnuje pohyb veškerých hotovostních a bezhotovostních peněžních prostředků a nástrojů za účelem provedení úhrady nebo inkasa, tzn. za účelem provedení převodu peněžních prostředků zabezpečování platebního styku patří mezi nejvýznamnější úkol obchodních bank platební styk a služby s ním spojené mohou poskytovat jen banky nebo družstevní záložny podle zvl. předpisů

4 PLATEBNÍ STYK v.s. PLATEBNÍ SLUŽBY PLATEBNÍ STYK PLATEBNÍ SLUŽBY Dle zákona o platebním styku platební služba je: vložení hotovosti na účet výběr hotovosti z platebního účtu provedení převodu peněžních prostředků vydávání a správa platebních prostředků apod. Dle zákona o platebním styku platební služba není: směnárenská činnost vydávání směnek, šeků v listinné podobě příprava, sběr, zpracování a doručení bankovek a mincí vydávání papírových poukázek na zboží a služby apod.

5 Platební styk zákon o platebním styku (zákon č. 284/2009 Sb.) lhůty provádění tuzemských převodů při převodu mezi klienty různých bank: d+1 při převodu mezi klienty v rámci jedné banky: tentýž den rušení účtu zdarma den platby blokace platební karty zdarma neautorizované platby odpovědnost majitele karty za souhrnnou škodu do výše 150 EUR

6 Rozdělení platebního styku z hlediska formy použitých platebních prostředků hotovostní bezhotovostní elektronický podle teritoria tuzemský zahraniční přeshraniční

7 Rozdělení platebního styku podle lhůty k provedení přednostní (expresní) platby standardní platby podle náležitosti průvodních dokumentů hladké platby dokumentární platby podle organizace plat. styku vnitrobankovní mezibankovní

8 HOTOVOSTNÍ PLATEBNÍ STYK realizován prostřednictvím hotových peněz tj. bankovek a mincí provádějí banky nebo pošta zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti vklady na účet, výběry z účtu platby v hotovosti

9 Rizika hotovostních plateb krádeže (loupeže) zpronevěry přijetí padělaných peněz početní chyby

10 BEZHOTOVOSTNÍ PLATEBNÍ STYK bankovní převody = hladké platby banka vystupuje v roli zprostředkovatele

11 MEZIBANKOVNÍ PLATEBNÍ SYSTÉMY umožňují zúčtování mezi klienty různých bank nejprve musí dojít ke zúčtování mezi bankami: přímým spojením - korespondentský platební systém prostřednictvím zúčtovací banky - clearingový platební systém

12 KORESPONDENTSKÝ PLATEBNÍ SYSTÉM síť obchodních spojení korespondentské účty: NOSTRO účet (z ital. naše) účet, který má (naše) banka otevřen u jiné banky LORO účet (z ital. vaše) účet, který vede (naše) banka pro jinou banku řetězec korespondentských bank = platební cesta použití především v zahraničním platebním styku

13 KORESPONDENTSKÝ PLATEBNÍ SYSTÉM BANKA A BANKA F BANKA B BANKA E BANKA C BANKA D Zdroj: Dvořák. Bankovnictví pro bankéře a klienty.

14 CLEARINGOVÉ PLATEBNÍ SYSTÉMY zúčtování plateb probíhá prostřednictvím zúčtovací banky založené na: netto principu brutto principu použití především ve vnitrostátním platebním styku

15 CLEARINGOVÉ PLATEBNÍ SYSTÉMY BANKA A BANKA F BANKA B ZÚČTOVACÍ BANKA BANKA E BANKA C BANKA D Zdroj: Dvořák. Bankovnictví pro bankéře a klienty.

16 CLEARINGOVÉ PLATEBNÍ SYSTÉMY Zúčtovací banka (clearingová banka): centrální banka, komerční banka, jiná finanční instituce.

17 PLATEBNÍ SYSTÉM CERTIS Tuzemský platební styk je organizován prostřednictvím clearingového centra ČNB - platební systém CERTIS (Czech Express Real Time Interbank Gross Settlement System), zúčtovací centrum provádí zúčtování platebních příkazů v reálném čase (založen na brutto principu) zůstatky na těchto účtech jsou součástí PMR

18 Mezibankovní platební styk

19 PLATEBNÍ SYSTÉM TARGET = evropský platební systém (Trans Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer) založen na propojení jednotlivých národních platebních systémů zemí Eurozóny + Dánska, Švédska a GB. TARGET2 (the second-generation Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System) = clearingový systém provozovaný Evropskou centrální bankou,zúčtuje převody v reálném čase.

20 SEPA The Single Euro Payments Area od roku 2008 jednotná oblast pro platby v eurech nařizuje jednotný evropský standard pro čtyři základní druhy platebních operací: bezhotovostní úhrady přímá inkasa úhrady či výběry pomocí platební karty hotovostní platby v euru

21 Zahraniční platby další možnosti převod přes devizovou společnost - např. Travelex, Akcenta, Easychange nevýhody: společnost neprovede platbu dříve, než obdrží od klienta ekvivalent v českých korunách, platba neodchází z účtu na jméno klienta, ale z účtu devizové společnosti.

22 SWIFT Zahraniční platební styk využívá mezibankovní telekomunikační síť SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) nejedná se o clearingový systém, banky si pouze předávají různé informace pro potřeby korespondentského i clearingového systému plat. styku

23 SWIFT v rámci SWIFTu má každá banka / pobočka svou jedinečnou adresu kód BIC (Bank Identifier Code) BIC (SWIFT kód) kód banky abecedními znaky, kód země, kód regionu/města, kde má banka sídlo, kód pobočky banky (nepovinný údaj). např. BIC Komerční banky KOMB CZ PP XXX

24 IBAN IBAN (International Bank Account Number) mezinárodní standard čísel bankovních účtů slouží k jednoznačné identifikaci účtu klienta používá se výhradně v zahraničním platebním styku první 2 alfabetické znaky jsou ISO kódem státu další 2 číslice jsou vždy kontrolní všechny ostatní číslice (max. 30 znaků) obsahují kód banky a číslo účtu

25 IBAN Příklad tvorby IBAN formátu čísla účtu v Commerzbank: Stát : Česká republika - ISO kód CZ Identifikační kód banky: 6200 Číslo účtu: Elektronický formát: CZ Písemný (papírový) formát: IBAN CZ BIC kód (SWIFT kód): COBACZPX

26 Lhůty v platebním styku Základní lhůta mezi různými poskytovateli na území ČR: od poskytovatele plátce k poskytovateli příjemce nejpozději do konce následujícího pracovního dne. Jedná-li se o platební transakci, ke které je dán papírový platební příkaz, prodlužuje se lhůta podle odstavce 1 o další pracovní den. V rámci téhož poskytovatele: peněžní prostředky musejí být dány příjemci k dispozici nejpozději na konci dne, v něž nastal okamžik přijetí příkazu poskytovatelem.

27 FINANČNÍ ARBITR zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, řeší spory mezi bankou a klientem mimosoudní cestou, finančního arbitra i jeho zástupce volí Poslanecká sněmovna

28 NÁSTROJE PLATEBNÍHO STYKU 1. Bankovní převody (příkaz k úhradě, příkaz k inkasu) 2. Směnky 3. Šeky 4. Platební karty 5. Elektronické bankovnictví 6. Dokumentární platby (dokumentární akreditiv, dokumentární inkaso)

29 1. Příkaz k úhradě majitel účtu dává bance příkaz, aby provedla platbu z jeho účtu ve prospěch účtu jiného subjektu druhy: jednotlivý, hromadný, trvalý

30 Příkaz k úhradě náležitosti: Povinné náležitosti: označení, zda se jedná o příkaz k úhradě nebo příkaz k inkasu bankovní spojení plátce bankovní spojení příjemce částku v české měně podpis či jiný kód zajišťující identifikaci příkazce

31 Příkaz k úhradě náležitosti: Nepovinné náležitosti: Variabilní symbol (VS) identifikátor plateb v tuzemském platebním styku, max. 10 čísel Specifický symbol (SS) upřesňuje variab. symbol, max. 10 čísel Konstantní symbol (KS) - bankovní identifikátor, většinou 4 číslice, povinně jen u plateb, které tvoří příjem nebo výdaj státního rozpočtu Datum vystavení příkazu Datum splatnosti příkazu - den, kdy mají být peněžní prostředky odepsány z účtu plátce

32 Příkaz k úhradě příklad papírového příkazu

33 Příkaz k úhradě příklad elektronického příkazu

34 Příkaz k inkasu příjemce platby dává bance příkaz, aby na jeho účet byl připsán příslušný obnos banka příjemce žádá banku plátce o provedení inkasa z účtu plátce majitel účtu plátce musí dát souhlas

35 Příkaz k inkasu - příklad

36 2. Směnka Směnka je krátkodobý cenný papír, který splňuje zákonem stanovené náležitosti, obsahující bezpodmínečný příkaz zaplatit částku uvedenou na směnce ve stanovenou dobu. Funkce směnky: platební zajišťovací úvěrová

37 Směnka - ukázka

38 Směnka základní pojmy Výstavce Směnečný dlužník (směnečník, trasát) Směnečný věřitel (remitent, trasant) Eskont směnky Eskontní úvěr Reeskont směnky

39 Náležitosti směnky Upravuje Zákon směnečný a šekový (č. 191/1950 Sb.) 1. označení, že jde o směnku 2. bezpodmínečný příkaz zaplatit určenou sumu 3. splatnost směnky (datum, příp. období) 4. jméno směnečného dlužníka 5. jméno směnečného věřitele 6. místo, kde má být placeno 7. datum a místo vystavení směnky 8. podpis výstavce

40 Směnky klasifikace DLE DŮVODU VYSTAVENÍ: platební směnka zajišťovací směnka PODLE TOHO, KDO SMĚNKU VYSTAVUJE: směnka vlastní (sólosměnka) směnka cizí (trata) směnka cizí na vlastní řad

41 Směnka vlastní (sólosměnka) představuje bezpodmínečný závazek dlužníka výstavce směnky (trasanta) zaplatit věřiteli (remitentovi) v určené době a na určeném místě směnečnou sumu obsahuje slovo zaplatím upravuje vztah mezi dvěma subjekty: 1. dlužník - výstavce směnky (trasant) 2. věřitel (remitent)

42 Příklad směnky vlastní

43 Směnka cizí (trata) přikazuje jiné osobě, aby byla směnka uhrazena, obsahuje slovo zaplaťte směnka cizí předpokládá tři subjekty: 1. výstavce - dlužník 2. remitenta - věřitel 3. směněčníka 3. osoba Věřitel Výstavce směnky Směnečník

44 Příklad směnky cizí

45 Směnka cizí na vlastní řad V situaci, kdy věřitel nechce čekat až dlužník vystaví směnku, tak sám vystaví směnku cizí na vlastní řad a nechá ji dlužníkovi podepsat akceptovat. Tato směnka musí mít v sobě obsaženu větu zaplaťte za tuto směnku na řád náš vlastní.

46 Klasifikace směnek podle lhůty splatnosti Denní (fixní) směnka Datosměnka Vistasměnka (na viděnou) Lhůtní vistasměnka

47 3. Šek cenný papír, který nahrazuje při placení hotovost používání šeků upravuje směnečný a šekový zákon č. 191/1950 Sb.

48 Náležitosti šeku "šek" v textu listiny bezpodmínečný příkaz zaplatit uvedenou částku jméno toho, kdo má platit místo, kde má být placeno datum a místo vystavení šeku vlastnoruční podpis výstavce

49 Příklad šeku