7. Přednáška Platebně zúčtovací bankovní produkty

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "7. Přednáška Platebně zúčtovací bankovní produkty"

Transkript

1 7. Přednáška Platebně zúčtovací bankovní produkty

2 PLATEBNÍ STYK představuje pohyb veškerých hotovostních a bezhotovostních peněžních prostředků za účelem provedení převodu peněžních prostředků z jednoho bankovního účtu na druhý. zákon č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku) ÚČASTNÍCI platebního styku jsou podle zákona č. 124/2004 Sb., o platební styku: - PŘEVÁDĚJÍCÍ INSTITUCE - banky, pobočky zahraničních bank a osoby, které provádějí nebo zprostředkovávají na území ČR převody peněžních prostředků jako podnikání (např. Western Union), -PŘÍKAZCI - fyzické a právnické osoby, které dávají převádějící instituce přímo dávají příkaz k převodu. PŘEVOD na základě PŘÍKAZU příkazce převádějící instituci. PŘÍKAZEM je podle zákona pouze: - bezpodmínečný pokyn příkazce daný převádějící instituci k provedení převodu, - pokyn příkazce daný převádějící instituce k provedení převodu, jehož všechny podmínky stanovené příkazcem byly splněny.

3 - lhůty prováděných převodů v rámci českého platebního styku viz tabulka MEZIBANKOVNÍ CLEARINGOVÝ SYSTÉM je v České republice zajišťován systémem CERTIS, kterého se povinně účastní všechny banky na území ČR a ČNB. Provádění mezibankovního platebního styku probíhá na účtech mezibankovního platebního styku, která každá banka musí mít u ČNB veden. Zúčtování plateb je v reálném čase a v brutto položkách. CERTIS: povinná účast všech obchodních bank, které obdrželi licenci od ČNB (1), platby probíhají pouze v Kč (2), přímé bilaterální vztahy mezi centrálou dané banky a zúčtovacím centrem ČNB (3), zúčtování probíhá na účtech mezibankovního platebního styku vedených u ČNB (4), brutto zúčtování v reálném čase (5), neodvolatelnost položek akceptovaných zúčtovacím centrem (6), na účtech mezibankovního platebního styku NENÍ DOVOLENO debetní saldo (7), nekryté platby nejsou ani realizovány, ani odmítnuty, ale drženy ve FRONTĚ (8), ČNB poskytuje obchodním bankám vnitrodenní úvěr (9).

4 Nástroje platebního styku: příkaz k úhradě, příkaz k inkasu, směnka, šek, platební karta, dokumentární akreditiv, dokumentární inkaso. PŘÍKAZ K ÚHRADĚ dává majitel účtu své bance, aby z jeho účtu, (k tíži jeho účtu), provedla platbu ve prospěch účtu příjemce platby. trvalý příkaz k úhradě, hromadný příkaz k úhradě, hladké platby. PŘÍKAZ K INKASU dává bance příjemce platby, aby ve prospěch jeho účtu provedla platbu zúčtu plátce. platba ve prospěch žadatele, souhlas majitele účtu k inkasu

5 SMĚNKA je převoditelný cenný papír, představující dlužnický závazek osoby ve směnce označené zaplatit ve stanovenou dobu oprávněné osobě (majiteli směnky) stanovenou částku. Závazek plynoucí ze směnky je neodvolatelný a bezpodmínečný. Náležitosti směnky (zákon č. 191/1951 Sb., zákon směnečný a šekový): - označení listiny jako směnka, - bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou peněžitou sumu uvedenou ve směnce (sm. vlastní výstavce, sm.cizí - směnečník), - jméno toho, kdo má platit, - údaj místa, kde má být placeno, - jméno toho komu nebo na jehož řad má být placeno, - datum a místo vystavení směnky, - podpis výstavce.

6 SMĚNKA: - převoditelná indosamentem = rubopisem, - Indosant kdo směnku převádí, - Indosantář na koho se směnka převádí. - Protest proti nepřijetí a neproplacení směnky, - závazek plynoucí ze směnky neodvolatelný + solidárnost ručení. Druhy směnky (Ženevská konvence): - na viděnou - tzv. vista směnka, - na určitý čas po viděné tzv. lhůtní směnka, - na určitý čas po datu vystavení tzv. dato směnka, - na určitý den tzv. denní, fixní směnka.

7 ŠEK je převoditelný cenný papír, představující bezpodmínečný příkaz dlužníka (výstavce šeku) bance, aby z jeho účtu zaplatila na šeku stanovenou částku ve prospěch oprávněné osoby (osoby uvedené na šeku, nebo majiteli šeku). Šek je splatný na viděnou, tzn. po předložení. Doba splatnosti, je však omezena zákonem. Náležitosti šeku (zákon č. 191/1951 Sb., zákon směnečný a šekový): - označení, že jde o šek, - bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou peněžitou sumu, - jméno toho, kdo má platit (šekovníka) tzn. banka, která vede účet výstavce šeku, - údaj místa, kde má být placeno, - datum a místo vystavení šeku, - podpis výstavce. Za proplacení šeku vždy odpovídá VÝSTAVCE šeku X ŠEKOVNÍK - se nestává přímým ani nepřímým dlužníkem

8 ŠEK - převoditelný rubopisem, REMITENT, - šek je splatný vždy NA VIDĚNOU, - proplacení šeku může být omezeno tzv. křižováním - všeobecné, zvláštní, - průběh placení šekem, Druhy šeků: - bankovní šek vydavatelem šekové knížky je banka, - osobní šek vydavatelem je soukromá (právnická) osoba, - pokladní šek kterým je vyplacena hotovost na pokladně banky, - šek k zúčtování, - zaručený šek, - cestovní šeky.

9 PLATEBNÍ KARTA je nástroj platebního styku, který jejímu držiteli umožňuje bezhotovostní nákup a výběr hotovosti. Náležitosti karty: - označení vydavatele karty, - jméno držitele platební karty, - číslo platební karty, - datum platnosti platební karty, - záznam dat (magnetický proužek, čip, laserový záznam), - podpis držitele karty. Základní druhy platebních karet: - charge karty, - kreditní karty, - debetní karty. Vydavatelé platebních karet, Průběh placení kartou Bankomaty Elektronické peněženky

10 DOKUMENTRÁNÍ AKREDITIV se používá v mezinárodním platebním styku. Představuje příkaz dovozce, aby jeho banka otevřela akreditiv a provedla úhradu z jeho účtu ve prospěch účtu vývozce jako protiplnění splnění smluvních podmínek - dodání akreditivních dokumentů. - průběh dokumentárního akreditivu viz obrázek DOKUMENTÁRNÍ INKASO je platební instrument používaný v mezinárodním platebním styku, kdy příkazcem je vývozce, který žádá svoji banku, aby provedla inkaso zúčtu dovozce opět jako protiplnění smluvních podmínek. Dokumentární akreditiv je obecně velice bezpečný platební instrument. Je bezpečnější než dokumentární inkaso.

11 Tab. 1 Lhůty prováděných převodů v rámci českého platebního styku Lhůty prováděných převodů v rámci českého platebního styku Forma Doba trvání převodu na účet příjemce Počet dnů Mezi různými převádějícím institucemi V rámci téže převádějící instituce BANKA PŘÍKAZCE povinnost připsat částky převodu ve prospěch PŘEVÁDĚJÍCÍ INSTITUCE (banky příjemce) nejpozději následující bankovní pracovní den po dni účinnosti příkazu k převodu, nebyla-li dohodnuta lhůta kratší. BANKA PŘÍJEMCE připíše částku NA ÚČET PŘÍJEMCE nejpozději následující bankovní pracovní den po dni, kdy byly částka připsána ve prospěch účtu převádějící instituce příjemce. V den, kdy nastala účinnost příkazu k převodu, nebo následující bankovní pracovní den, není-li den účinnosti příkazu k převodu bankovním pracovním dnem 1 den po vydání příkazu + 1 den po připsán na účet banky příjemce = 2 dny PO DNI vydání příkazu 0 dní (nebo ve spec. případech 1-2 dny PO DNI vydání příkazu) Zdroj: zákon č. 124/2004 Sb., o platební styku. Pozn.: Bankovní pracovní den je den, ve kterém převádějící instituce běžně provádějí svoji činnost (v ČR se shoduje s pracovním dnem).

12 Tab. 2 Druhy směnek Druhy směnek Druh směnky Náležitosti směnky, obsah Směnka vlastní vyjadřuje závazek výstavce směnky zaplatit osobě uvedené na řad uvedenou částku v době splatnosti směnky, v textu směnky bude: zaplatím Směnka cizí obsahuje platební příkaz výstavce směnky zaplatit oprávněné osobě v přesně stanovený den splatnosti určitou částku, v textu směnky bude: zaplaťte Vista směnka směnka je splatná kdykoliv po předložení, v textu směnky bude: zaplatím/zaplaťte dne na viděnou panu Lhůtní směnka směnka splatná určitý čas po předložení, v textu směnky bude: zaplatím/zaplaťte dne 30 dní po viděné panu Dato směnka směnka splatná určitý čas po vystavení, v textu směnky bude: zaplatím/zaplaťte dne 30 dní po datu panu Fixní směnka směnka splatná den uvedený ve směnce v textu směnky bude: zaplatím/zaplaťte dne panu Zastřená směnka Jedná se o cizí směnku, kde je výstavce a směnečník vlastní (dlužník) jedna a tatáž osoba. Blanko (bianco) Směnka, na které není vyplněna směnečná suma. směnka Obchodní směnka Vznikla na základě poskytnutého dodavatelského úvěru. Finanční směnka Vznikla na základě určitých finančních transakcí, není spojena s pohybem zboží. Zdroj: zákon č. 191/1950 Sb., zákon směnečný a šekový; Svobodová, V.: Směnka. Průvodce po slastech a strastech uživatele směnky. ECON, Brno 1994, ISBN

13 Tab. 3 Druhy šeků Druhy šeků Druh šeku Náležitosti šeku, obsah Šek na řad, šek je vystavený na určitou, na šeku uvedenou osobu, orderšek šek je převoditelný indosamentem (rubopisem), šek na jméno, šek je vystavený pouze na určitou, na šeku uvedenou rektašek, osobu, šek není převoditelný indosamentem (rubopisem), Šek na majitele/držitele, au porteur šek Bankovní šek Osobní šek Cestovní šek Pokladní šek Šek k zúčtování Šek se zvláštním křižováním Blankošek, bianco šek Šek domicilovaný Zaručený šek Nekrytý šek pouze cesí, šek je splatný pouze po předložení, v šeku není stanovena osoba, které má být zaplaceno. Výstavcem šekové knížky je banka. Výstavcem je soukromá (právnická) osoba. Šeky používané při cestování, znějící na menší hodnoty, splatné po předložení a ověření podpisového vzoru. Šek je proplacen v hotovosti na pokladně banky. Šek je proplacen bezhotovostně, připsáním na účet majitele šeku. Na šeku je mezi rovnoběžnými čarami uvedeno jméno konkrétní banky, která může šek proplatit. Šek, u které ho není vyplněna hodnota (suma). Šek, který je splatný pouze v místě třetí osoby, t.j v místě bydliště šekovníka nebo v jiném místě, je-li touto třetí osobou peněžní ústav garantovaný šek, při jehož předložení se majitel šeku prokazuje tzv. záruční šekovou kartou, velice bonitní šek, banka přijímá tento šek jako hotovost, částka je majiteli připsána na účet ihned, až poté je šek inkasován u šekovníka. Šek, který nemůže být proplacen, protože na bankovním účtu výstavce není dostatečné množství peněžních prostředků. Zdroj: zákon č. 191/1950 Sb., zákon směnečný a šekový; Kovařík, Z.: Směnka a šek v České republice. C.H.Beck, Praha 2000, ISBN X.

14 Graf 1 Počet platebních karet vydaných v ČR, (tis. ks) tis. ks * Zdroj: Juřík, P.: Platební karty stále na vzestupu. Top finance 2004, ISSN , s Pozn.: Rok 2004 je odhad; jde o sumární objemy. Graf 2 Obrat vybrané hotovosti a plateb pomocí platebních karet v ČR, (mld. Kč) ,1 43, ,6 obrat hotovosti obrat plateb Zdroj: Juřík, P.: Platební karty stále na vzestupu. Top finance 2004, ISSN , s

15 Obr. 1 Průběh dokumentárního akreditivu Vývozce 1 5 Dovozce 4 6 7a 2 9 Avizující banka (banka potvrzující akreditiv) 3 7b Vystavující banka (banka otevírající akreditiv) Legenda: 8 1 Podpis kupní smlouvy, ve které se obě strany dohodnou na podmínkách kontraktu. V podmínkách je zahrnuto použití dokumentárního akreditivu. 2 - Dovozce příkazce akreditivu požádá svoji banku o otevření/vystavení dokumentárního akreditivu ve prospěch vývozce. Banka otevře akreditiv pouze bonitním klientům. 3 - Banka vystavující akreditiv se dohodne s korespondenční bankou o otevření akreditivu ve prospěch vývozce/beneficienta. 4 Avizující banka ověří pravost akreditivu a oznámí jeho otevření beneficientovi. 5 Vývozce odešle zboží a zkompletuje akreditivem požadované dokumenty. 5 Vývozce předá avizující bance akreditivem požadované dokumenty. 7a - Avizující banka je oprávněna vyplatit akreditiv a vývozci zaplatí. Jestliže není oprávněna, pouze vystavující bance předá dokumenty, tzn. tento krok se neuskuteční. 7b Avizující banka předá dokumenty bance dovozce, která akreditiv otevřela. 8 - Vystavující banka dokumenty zkontroluje, ověří. V případě, že je vše v pořádku, uhradí hodnotu dodávky avizující bance. 9 Dovozce příkazce platí vystavující bance částku zaplacenou v souvislosti s akreditivem hodnotu akreditivu a provizi. Po zaplacení dostává od banky smluvní dokumenty. Zdroj: Vlastní zpracování.

BEZHOTOVOSTNÍ PLATEBNÍ STYK

BEZHOTOVOSTNÍ PLATEBNÍ STYK BEZHOTOVOSTNÍ PLATEBNÍ STYK STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací

Více

Bankovní produkty 2. Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková. příjmem banky je provize za poskytnutí služby; Patří sem:

Bankovní produkty 2. Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková. příjmem banky je provize za poskytnutí služby; Patří sem: Finanční řízení pro nefinančníky Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Bankovní produkty 2. část Neutrální bankovní produkty nemají vliv na celkovou sumu získaných finančních zdrojů a poskytnutých úvěrů, bance

Více

Operace v mezinárodním obchodě. Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 6 9. dubna 2015

Operace v mezinárodním obchodě. Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 6 9. dubna 2015 Operace v mezinárodním obchodě Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 6 9. dubna 2015 Kontraktační fáze Platební podmínka v KS Prodávající: -co nejvyšší cena -peníze co nejdříve -další zakázky Motivace stran

Více

Neutrální bankovní obchody. Platební styk, nástroje platebního styku.

Neutrální bankovní obchody. Platební styk, nástroje platebního styku. 6. Neutrální bankovní obchody. Platební styk, nástroje platebního styku. NEUTRÁLNÍ BANKOVNÍ OBCHODY neovlivňují AKTIVA a PASIVA patří sem především: PLATEBNÍ STYK zahrnuje pohyb veškerých hotovostních

Více

Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk

Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk Zařazení Didaktické zpracování učiva pro střední školy 1. ročník Podnikové činnosti, podnik a okolí 3-4. ročník Finanční trh, bankovnictví Zahraniční obchod

Více

Analýza rizik a výhod platebních instrumentů L/C, CAD a jiných platebních instrumentů v mezinárodním. Vojtěch Lekavý

Analýza rizik a výhod platebních instrumentů L/C, CAD a jiných platebních instrumentů v mezinárodním. Vojtěch Lekavý Analýza rizik a výhod platebních instrumentů L/C, CAD a jiných platebních instrumentů v mezinárodním obchodě Vojtěch Lekavý Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Abstrakt česky Tato bakalářská práce se zabývá

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Bankovní produkty pro studenty Markéta Buroňová, DiS. Bakalářská práce 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny

Více

Jedním z nejvýznamnějších finančních zprostředkovatelů v každé tržní ekonomice

Jedním z nejvýznamnějších finančních zprostředkovatelů v každé tržní ekonomice 4. Obchodní bankovnictví Jedním z nejvýznamnějších finančních zprostředkovatelů v každé tržní ekonomice jsou obchodní banky. Tato kapitola vysvětluje základních principy činnosti bank, institucionální

Více

Srovnání produktů platebního styku Komerční banky, a. s. a České spořitelny, a. s. v porovnání s mateřskými bankami

Srovnání produktů platebního styku Komerční banky, a. s. a České spořitelny, a. s. v porovnání s mateřskými bankami JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: B6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Srovnání produktů

Více

INFORMACE INFORMACE O OBECNÝCH PODMÍNKÁCH PROVÁDĚNÍ PŘEVODŮ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ

INFORMACE INFORMACE O OBECNÝCH PODMÍNKÁCH PROVÁDĚNÍ PŘEVODŮ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ INFORMACE vydaná GE Money Bank, a.s. ("Banka") v souladu s 11, odst.1 zákona o bankách č. 21/1992 Sb., ve znění změn č. 126/2002 Sb. a) Banka je pro operace tuzemského platebního styku účastníkem Systému

Více

Podvody v oblasti bezhotovostních plateb v čr (studie)

Podvody v oblasti bezhotovostních plateb v čr (studie) SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ Podvody v oblasti bezhotovostních plateb v čr (studie) Dr. Ing. František Klufa JUDr. Petr Scholz, Ph.D. Dodatky: JUDr. Michaela Kozlová Podvody v oblasti bezhotovostních

Více

Modrá kniha Platební styk v České republice

Modrá kniha Platební styk v České republice Modrá kniha Platební styk v České republice Obsah Seznam zkratek... 3 Úvod... 4 1 Právní a institucionální aspekty... 4 1.1 Právní rámec... 4 1.1.1 Právní aspekty v oblasti platebního styku... 4 1.1.2

Více

Citfin, s.d. Citfin, s.d. tel.: + 420 234 092 000 fax.: + 420 234 092 009 zelená linka: 800 311 010 e-mail: info@citfin.cz www.citfin.

Citfin, s.d. Citfin, s.d. tel.: + 420 234 092 000 fax.: + 420 234 092 009 zelená linka: 800 311 010 e-mail: info@citfin.cz www.citfin. Všeobecné obchodní podmínky Citfin, spořitelní družstvo ,, 158 00 Praha 5 IČ:25783301, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou DR, vložka 4607 Obsah Všeobecné obchodní

Více

PODMÍNKY pro provádění platebního styku LBBW Bank CZ a.s.

PODMÍNKY pro provádění platebního styku LBBW Bank CZ a.s. PODMÍNKY pro provádění platebního styku LBBW Bank CZ a.s. I. BEZHOTOVOSTNÍ PLATEBNÍ STYK 1. Obecné podmínky 1.1 Tyto Podmínky pro provádění platebního styku (dále jen Podmínky") stanoví provozní a technické

Více

PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO FYZICKÉ OSOBY - OBČANY VŠEOBECNĚ

PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO FYZICKÉ OSOBY - OBČANY VŠEOBECNĚ PODMÍNKY PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO FYZICKÉ OSOBY - OBČANY Československá obchodní banka, a. s. Poštovní spořitelna VŠEOBECNĚ 1. Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 150 57

Více

Tento Ceník nabývá účinnosti dnem 1.9. 2015.

Tento Ceník nabývá účinnosti dnem 1.9. 2015. Strana 2 z 5 1. Vedení účtů 01 2. Bezhotovostní platební styk 03 3. Hotovostní operace 06 4. Přímé bankovnictví 08 5. Akreditivy 10 6. Dokumentární a směnečná inkasa 13 7. Šeky 14 8. Platební karty 15

Více

Ceník pro korporátní klientelu

Ceník pro korporátní klientelu Ceník pro korporátní klientelu 1. Vedení účtů 01 2. Bezhotovostní platební styk 03 3. Hotovostní operace 06 4. Přímé bankovnictví 08 5. Akreditivy 10 6. Dokumentární a směnečná inkasa 14 7. Šeky 15 8.

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY PŘÍLOHA A Obsah 1 Úvěrový proces a úvěrové riziko 3 2 Význam a funkce úvěrů 5 3 Krátkodobé bankovní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚČTY A PLATEBNÍ STYK

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚČTY A PLATEBNÍ STYK OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚČTY A PLATEBNÍ STYK, se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46 (dále jen

Více

PASIVNÍ BANKOVNÍ OPERACE:

PASIVNÍ BANKOVNÍ OPERACE: 20) Bankovnictví Bankovní soustava ČR, význam a funkce ČNB, nástroje měnové politiky. Obchodní banky, aktivní a pasivní bankovní operace, Finanční produkty vkladové, úvěrové, spořící. Zásady bankovních

Více

Pojmy. Bankovní smlouvy. Smlouva o úvěru

Pojmy. Bankovní smlouvy. Smlouva o úvěru Bankovní smlouvy. Smlouva o úvěru. 2006 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Pojmy Bankovní smlouvy takové smlouvy, které může uzavírat v rámci svého podnikání pouze banka nebo úvěrní

Více

PODMÍNKY. České národní banky. pro vedení účtů právnickým osobám a provádění platebního styku

PODMÍNKY. České národní banky. pro vedení účtů právnickým osobám a provádění platebního styku PODMÍNKY České národní banky pro vedení účtů právnickým osobám a provádění platebního styku OBSAH ČÁST PRVNÍ... 2 VEDENÍ ÚČTŮ... 2 Článek 1 Druhy účtů... 2 Článek 2 Smlouva o účtu a podpisové vzory...

Více

PODMÍNKY PRO VEDENÍ ÚČTU A PLATEBNÍ STYK

PODMÍNKY PRO VEDENÍ ÚČTU A PLATEBNÍ STYK PODMÍNKY PRO VEDENÍ ÚČTU A PLATEBNÍ STYK, se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku veém Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46 (dále jen ČSOB

Více

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /11

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /11 Obchodní podmínky pro zřizování a vedení účtů vydané bankou Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 Čl. I. Předmět

Více

Téma 3: Obchodní bankovnictví Struktura přednášky: 1. Banky a bankovní systém 2. Bilance banky a výkaz zisků a ztrát 3. Bankovní rizika a jejich řízení 4. Charakteristika bankovních produktů 5. Způsoby

Více

PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce. 2005 David Sládek

PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce. 2005 David Sládek PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce 2005 David Sládek PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Nad Rokoskou 111/7, Praha 8 Obor: Aplikace výpočetní

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Vyhodnocení nabídky studentských bankovních účtů a jejich obliba u studentů.

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Vyhodnocení nabídky studentských bankovních účtů a jejich obliba u studentů. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Vyhodnocení nabídky studentských bankovních účtů a jejich obliba u studentů Lucie Kosmáková Bakalářská práce 2012 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci

Více

SMĚNKY. Účel směnky. krátkodobý obchodovatelný cenný papír dlužnický papír. Její funkce

SMĚNKY. Účel směnky. krátkodobý obchodovatelný cenný papír dlužnický papír. Její funkce SMĚNKY - vznik 12. století, severní Itálie - velký rozmach v 18.století vznik celosvětového obchodního trhu - její právní úprava nebyla jednotná - 1930- v Ženevě mezinárodní konference o právu směnečném

Více

Všeobecné obchodní podmínky Citfin, spořitelní družstvo

Všeobecné obchodní podmínky Citfin, spořitelní družstvo Všeobecné obchodní podmínky Citfin, spořitelní družstvo Citfin, spořitelní družstvo Radlická 751/1e, 158 00 Praha 5 IČ:25783301, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou

Více

Bankovnictví I přednášky

Bankovnictví I přednášky Katedra financí, Dalibor Pánek Email: panek@econ.muni.cz Bankovnictví I přednášky 1. přednáška 20.2.2007 Bankovní soustava Kolébkou bankovnictví je Itálie, kde banky vznikly někdy v 10., 11. století. Slovo

Více