METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PŘEDSEDY ZKUŠEBNÍCH MATURITNÍCH KOMISÍ - jaro 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PŘEDSEDY ZKUŠEBNÍCH MATURITNÍCH KOMISÍ - jaro 2015"

Transkript

1 AKTUALIZACE JSOU VYZNAČENY MODŘE Platné od METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PŘEDSEDY ZKUŠEBNÍCH MATURITNÍCH KOMISÍ - jaro 2015 OBSAH 1 ROLE PŘEDSEDY VE VAZBĚ NA ZKUŠEBNÍ MATURITNÍ KOMISI OBECNÉ INFORMACE O KOMPLEXNÍCH ZKOUŠKÁCH SPOLEČNÉ ČÁSTI DOKUMENTACE KE ZKOUŠKÁM PROTOKOL O PRŮBĚHU PROFILOVÉ ČÁSTI A ÚSTNÍCH ZKOUŠEK SČ MZ PROTOKOL O VÝSLEDCÍCH PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ŽÁKA PROTOKOL O VÝSLEDCÍCH ÚSTNÍCH ZKOUŠEK SČ MZ ZÁZNAM O HODNOCENÍ ÚSTNÍCH ZKOUŠEK SČ MZ PRACOVNÍ LISTY PRACOVNÍ LISTY Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY PRACOVNÍ LISTY Z CIZÍHO JAZYKA PRŮBĚH KONÁNÍ ÚSTNÍ ZKOUŠKY SPOLEČNÉ ČÁSTI PRŮBĚH KONÁNÍ ÚSTNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÉ ČÁSTI VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ A UKONČENÍ ZKOUŠEK U MATURITNÍ KOMISE VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ MATURITNÍCH ZKOUŠEK UKONČENÍ MATURITNÍCH ZKOUŠEK U KOMISE SEZNAM PŘÍLOH ROLE PŘEDSEDY VE VAZBĚ NA ZKUŠEBNÍ MATURITNÍ KOMISI Předsedu zkušební maturitní komise jmenuje na návrh ředitele školy krajský úřad. Jmenování je platné pro zkoušky konané v daném kalendářním roce. Počet komisí lze pro opravné a náhradní zkoušky snížit. Ostatní členy zkušební komise jmenuje ředitel školy. Ostatními členy může ředitel školy jmenovat i jiné osoby, než jmenoval pro jarní zkušební období. Předsedovi zkušební maturitní komise náleží za výkon funkce odměna ve výši 130 Kč za každou započatou hodinu výkonu funkce předsedy. Odměna bude vyplácena na základě smlouvy dle ustanovení 1746 odst.2) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (jedná se o občanskoprávní smlouvu, nikoli o smlouvu pracovněprávní). 1

2 Podmínky pro výkon funkce předsedy zkušební maturitní komise: odborná kvalifikace v příslušném nebo příbuzném oboru a přímá pedagogická činnost nejméně 5 let; předseda nesmí být v pracovněprávním ani jiném obdobném vztahu ke škole, na níž bude funkci vykonávat; předseda nevyučoval žáky, kteří konají maturitní zkoušku, v průběhu jejich středního vzdělávání. Předseda zkušební maturitní komise: řídí práci zkušební maturitní komise a odpovídá za její činnost, odpovídá za řádný průběh zkoušek a klasifikaci, je oprávněn vyloučit žáka ze zkoušky v případě, že žák použil nedovolené pomůcky nebo průběh zkoušky jinak vážně narušil. Zkušební maturitní komise má: stálé členy: o předseda; o místopředseda; o třídní učitel nebo vedoucí oddělení konzervatoře; další členy: o zkoušející; o přísedící; o vedoucí pedagog hlavního oboru (u oborů skupiny 82 a oborů konzervatoře). Funkce stálého člena a dalšího člena zkušební maturitní komise je slučitelná. 2 OBECNÉ INFORMACE O KOMPLEXNÍCH ZKOUŠKÁCH SPOLEČNÉ ČÁSTI Zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka mají charakter tzv. komplexní zkoušky (bez ohledu na to, zda jde o zkoušku povinnou nebo nepovinnou). Komplexní zkouška se skládá ze tří dílčích zkoušek: didaktický test; 1 písemná práce; ústní zkouška. Žák uspěje u komplexní zkoušky pouze tehdy, pokud úspěšně složí všechny tři její dílčí zkoušky. Pokud žák nevykoná některou dílčí zkoušku úspěšně, opakuje pouze tuto dílčí zkoušku. 1 Didaktický test z cizích jazyků je tvořen dvěma samostatnými subtesty: subtestem poslech a subtestem čtení a jazyková kompetence. 2

3 3 DOKUMENTACE KE ZKOUŠKÁM Metodická příručka pro předsedy zkušebních maturitních komisí jaro 2015 Předseda obdrží potřebné protokoly a záznamy ke zkouškám od ředitele školy. Vyplněné protokoly vrací předseda zpět řediteli školy. Dokumentace společná pro profilové zkoušky a dílčí ústní zkoušky SČ Protokol o průběhu profilové části a ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky (společný pro všechny žáky jedné třídy u jedné komise) Dokumentace k profilovým zkouškám Protokol o výsledcích profilové části MZ žáka (obsahuje výsledná hodnocení profilových zkoušek jednoho žáka) Dokumentace k dílčím ústním zkouškám SČ Protokol o výsledcích ústních zkoušek SČ MZ žáka (obsahuje výslednou shodu hodnocení obou hodnotitelů) Záznam o hodnocení ústní zkoušky SČ MZ žáka (pomocné dokumenty pro hodnotitele-zkoušejícího a hodnotitele-přísedícího; hodnotitelé do záznamu píší své poznámky a navrhují hodnocení daného žáka) 3.1 PROTOKOL O PRŮBĚHU PROFILOVÉ ČÁSTI A ÚSTNÍCH ZKOUŠEK SČ MZ Na protokolu o průběhu profilové části a ústních zkoušek SČ MZ jsou předtištěny údaje o škole a třídě. Ručně je třeba doplnit: termíny konání ústních, písemných a praktických zkoušek, jméno předsedy a místopředsedy a jména a funkce dalších členů komise (třídní učitel, vedoucí oddělení konzervatoře, vedoucí pedagog hlavního oboru). Ke každému předmětu je třeba doplnit jméno zkoušejícího a přísedícího (pokud se tyto role u stejného předmětu mění, lze zapsat daný předmět do protokolu vícekrát). Po ukončení profilové části a dílčích ústních zkoušek společné části MZ je třeba doplnit podpis ředitele školy a předsedy. Ředitel poté protokol archivuje. Tento protokol se nedigitalizuje. 3.2 PROTOKOL O VÝSLEDCÍCH PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ŽÁKA Pro každého žáka, který se v daném zkušebním období přihlásil alespoň k jedné zkoušce profilové části, je určen právě jeden protokol, to znamená, že protokol je zpracováván i pro žáka, který se k maturitní zkoušce přihlásil, ale nakonec ji nekonal. Na první straně jsou předtištěny údaje o škole a žákovi. Předtištěny jsou dále názvy jednotlivých předmětů/zkoušek (resp. dílčích zkoušek) a informace, zda se jedná o zkoušky povinné či nepovinné. Pro každou žákem přihlášenou zkoušku je připravena jedna tabulka. V tabulce jsou předtištěny jen ty formy zkoušky (písemná, praktická, ústní, maturitní práce s obhajobou), které daná zkouška zahrnuje. Ručně je třeba doplnit: téma zkoušky, hodnocení a datum konání zkoušky. 3

4 Do posledního řádku této tabulky se zapíše výsledek celé zkoušky, tj. výsledek za všechny formy, ze kterých se zkouška skládá. V posledním řádku každé tabulky se zkouškou je třeba ručně doplnit: právě jeden křížek v příslušném poli Konal(a) s prospěchem, Vyloučen(a), Nekonal(a). Pokud žák zkoušku konal, je třeba navíc prospěch zkoušky zapsat do připraveného pole slovy. Na druhé straně protokolu následuje podpis předsedy. Ve spodní části druhé strany jsou tabulky pro potvrzení převzetí maturitního vysvědčení a protokolu o výsledcích společné části MZ žákem. Kompletně zpracovaný protokol se digitalizuje na pracovišti datového digitalizačního terminálu (dále jen DDT). Protokol slouží jako podklad pro zpracování výsledků profilových zkoušek na maturitním vysvědčení. 3.3 PROTOKOL O VÝSLEDCÍCH ÚSTNÍCH ZKOUŠEK SČ MZ Protokol o výsledcích ústních zkoušek vyplňuje jeden z hodnotitelů na základě shody v hodnocení s druhým hodnotitelem. Pro každého žáka a jeho zkoušku je určen jeden protokol. V protokolu jsou již vytištěny údaje o škole a žákovi. Do protokolu jeden z hodnotitelů ručně vyplní: křížek do právě jednoho stavového pole v hlavičce protokolu, bodové hodnocení za jednotlivé bodované oblasti a právě jeden křížek v bodovací tabulce pro označení celkového počtu získaných bodů. Předseda ručně vyplňuje téma/číslo pracovního listu. Poté, co hodnocení žáka potvrdí zkušební maturitní komise, je třeba doplnit datum, podpisy obou hodnotitelů a podpis předsedy. Poznámka: Před podpisem protokolu je doporučeno zkontrolovat správnost součtu bodového hodnocení a správnost umístění křížku v bodovací tabulce. Kompletně zpracovaný protokol se digitalizuje na pracovišti DDT. Protokol slouží jako podklad pro zpracování výsledků ústních zkoušek společné části žáka na maturitním vysvědčení. 3.4 ZÁZNAM O HODNOCENÍ ÚSTNÍCH ZKOUŠEK SČ MZ Záznam o hodnocení ústní zkoušky SČ MZ žáka slouží hodnotitelům jako podklad pro vyplnění protokolu o výsledcích ústních zkoušek. Ke každé zkoušce každého žáka proto existují 2 exempláře záznamu o hodnocení (pro každého hodnotitele jeden). Hodnotitelé na začátku zkoušky ručně vyplní: označení pracovního listu (téma/číslo pracovního listu); v průběhu zkoušky si píší poznámky a vyplňují hodnocení. Nakonec doplní své jméno, příjmení, číslo osvědčení, datum a podpis. 4

5 4 PRACOVNÍ LISTY U ústní zkoušky společné části MZ pracuje žák vždy s pracovním listem. 4.1 PRACOVNÍ LISTY Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY Ředitel školy stanoví a zveřejní do 30. září daného školního roku školní seznam literárních děl pro dílčí ústní zkoušku z českého jazyka a literatury. Školní seznam literárních děl obsahuje nejméně 60 literárních děl a je platný pro jarní a podzimní zkušební období následující po zveřejnění seznamu. Každý žák si ze školního seznamu literárních děl připraví vlastní seznam literárních děl, který odevzdá řediteli školy do 31. března daného školního roku pro jarní zkušební období a do 30. června pro podzimní zkušební období. Při sestavování vlastního seznamu se žák musí řídit pravidly struktury zastoupení literárních děl v seznamu, který vychází z platného katalogu požadavků pro předmět český jazyk a literatura. Žák musí zvolit 20 literárních děl. Seznam literárních děl zvolených žákem je seznamem, z něhož si příslušný žák losuje zadání ústní maturitní zkoušky. Kritéria sestavení vlastního seznamu lit. děl: Žák si vybírá 20 literárních děl PRAVIDLA PRO VÝBĚR LITERÁRNÍCH DĚL Světová a česká literatura do konce 18. století min. 2 literární díla Světová a česká literatura 19. století Světová literatura 20. a 21. století Česká literatura 20. a 21. století min. 3 literární díla min. 4 literární díla min. 5 literárních děl Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie, drama. Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam vybraných literárních děl, losuje si u ústní zkoušky společné části z pracovních listů ke všem dílům obsaženým ve školním seznamu literárních děl. Škola zajistí přípravu pracovních listů na základě vlastních seznamů literárních děl všech žáků školy. Tyto pracovní listy si škola tiskne sama. Pracovní listy připravuje příslušná předmětová komise školy a může tak učinit následujícím způsobem: kompletní pracovní list připraví předmětová komise školy; předmětová komise využije pracovního listu z banky pracovních listů Centra k formulaci vlastního pracovního listu. V jednom dni nelze losovat dvakrát pracovní list ke stejnému literárnímu dílu; v takovém případě žák losuje znovu. 5

6 4.2 PRACOVNÍ LISTY Z CIZÍHO JAZYKA Metodická příručka pro předsedy zkušebních maturitních komisí jaro 2015 Pro každou zkušební maturitní komisi musí být k dispozici sada obsahující minimálně tolik kompletních pracovních listů, aby si i poslední žák losoval v daném dni u dané komise alespoň z 5 pracovních listů. Tedy takový počet, který odpovídá maximálnímu počtu žáků zkoušených u dané komise v jednom dni navýšený o 4. Pro ústní zkoušku společné části nelze losovat v jednom dni dvakrát stejné číslo pracovního listu. Vylosovaná čísla pracovních listů se v daném dni do losování nevracejí, mohou však být použita ve dnech následujících. Horní hranice počtu pracovních listů není nijak omezena. Pracovní list k ústní zkoušce z cizích jazyků obsahuje údaj o zkušebním období, pro které byl daný list zhotoven. Staré pracovní listy není dovoleno u zkoušky využívat. Na základě zadaných požadavků si ředitel školy vygeneruje v informačním systému Centra pracovní listy s 1., 2. a 4. částí, ke kterým dodá školou připravenou 3. část (na základě svého rozhodnutí si může nechat škola v informačním systému Centra vygenerovat pracovní listy včetně 3. částí). Takto vytvoří tolik sad s požadovaným počtem pracovních listů, kolik je ve škole maturitních komisí. (Centrum doporučuje, aby 3. části připravila škola ve stejném počtu, v jakém jsou vygenerovány zbylé části pracovních listů vytvořené Centrem. Při použití stejné 3. části pracovního listu u více pracovních listů však nedojde k porušení platných právních předpisů. Řešení dané problematiky je plně v kompetenci školy.) Pracovní listy musí být očíslovány. Jeden kompletní pracovní list je tvořen: pracovním listem pro žáka s 1., 2. a 4. částí zpracovanou Centrem; pracovním listem pro zkoušejícího s 1., 2. a 4. částí zpracovanou Centrem; obrazovou přílohou pracovního listu zpracovanou Centrem; 3. částí pracovního listu zpracovanou školou (případně dle rozhodnutí školy Centrem). Kompletní sady pracovních listů žáka a zkoušejícího (včetně příloh) předá ředitel školy hodnotitelům ústních zkoušek z příslušné zkušební maturitní komise. Pracovní listy nemusí být předány v tištěné podobě. Konkrétní pracovní list lze tisknout až po jeho vylosování žákem, případně není nutné tisknout pracovní list vůbec a lze pracovat pouze s jeho elektronickou verzí. O jedné z těchto variant rozhodne ředitel školy. Zkušební úlohy zpracované Centrem budou řediteli školy zpřístupněny prostřednictvím informačního systému Centra nejpozději 7 dnů před zahájením ústních zkoušek ve škole. 5 PRŮBĚH KONÁNÍ ÚSTNÍ ZKOUŠKY SPOLEČNÉ ČÁSTI Časový limit na přípravu žáka před vlastní zkouškou je u ústních zkoušek společné části 20 minut, čas na zkoušení činí nejvýše 15 minut. Proces zadávání ústní zkoušky z českého jazyka a literatury se od cizího jazyka liší pouze v pojetí pracovních listů. Před zahájením ústní zkoušky zajistí ředitel školy pro potřeby konání ústních zkoušek společné části vytištění protokolu o výsledcích ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky žáka (pro každého žáka a jednu jeho ústní zkoušku jeden protokol), záznamu o hodnocení ústních zkoušek SČ MZ žáka 6

7 (pro každého žáka a jednu jeho ústní zkoušku 2 záznamy) a protokolu o průběhu profilové části a ústních zkoušek společné části MZ (pro každou zkušební komisi a jednu třídu jeden protokol) z informačního systému Centra. Průběh ústní zkoušky SČ MZ 1 Člen komise překontroluje úplnost zkušební dokumentace a povolené pomůcky na potítku. U ústní zkoušky z českého jazyka a literatury nejsou povoleny žádné pomůcky. U ústní zkoušky z cizího jazyka jsou povoleny slovníky. 2 Žák, který má být zkoušen, se dostaví do zkušební učebny Člen komise překontroluje ve zkušební učebně totožnost žáka podle průkazu totožnosti opatřeného fotografií (je-li si člen komise žákovou totožností opravdu jist, průkaz totožnosti kontrolovat nemusí). Žák si vylosuje číslo pracovního listu. U zkoušky z českého jazyka žák losuje číslo tématu v rámci svého seznamu literárních děl. U zkoušky z cizího jazyka žák musí losovat minimálně z 5 pracovních listů. Předseda zapíše téma pracovního listu (u zkoušky z českého jazyka), nebo číslo pracovního listu (u zkoušky z cizího jazyka) do příslušného protokolu o výsledcích ústních zkoušek a zajistí, aby daný den nebyl pracovní list se stejným obsahem znovu losován. Hodnotitel předá žákovi příslušný pracovní list se zadáním zkoušky. Pracovní list nemusí být před losováním připraven v tištěné podobě, lze jej vytisknout až po jeho vylosování (aby nebyla zbytečně tištěna sada všech pracovních listů). Případně není nutné tisknout pracovní list vůbec a lze pracovat pouze s jeho elektronickou verzí. O jedné z těchto variant rozhodne ředitel školy. Pracovní list k ústní zkoušce z cizích jazyků obsahuje údaj o zkušebním období, pro které byl daný list zhotoven. Staré pracovní listy není dovoleno u zkoušky využívat. Žák se přemístí na potítko, kde má možnost se připravovat a psát si poznámky, a to po dobu 20 minut. 8 Člen komise oznámí žákovi zahájení ústní zkoušky. 9 Zkoušení žáka probíhá max. 15 minut. Podkladem pro oba hodnotitele je pracovní list zkoušejícího (o tom, zda bude pracovní list zkoušejícího v tištěné, či elektronické podobě, rozhoduje stejně jako u pracovního listu pro žáka ředitel školy). Zkoušení vede jeden z hodnotitelů. Oba hodnotitelé průběžně zapisují svá hodnocení do tabulky v záznamu o hodnocení ústní zkoušky SČ MZ žáka. U žáků s PUP se časový limit pro vlastní zkoušení nenavyšuje (je tedy rovněž stanoven na 15 minut), s výjimkou případů, kdy komunikační schopnosti žáka výrazně zpomalují průběh zkoušky nebo kdy je ústní zkouška realizována prostřednictvím písemné interakce. Za těchto okolností lze časový limit určený k vlastnímu zkoušení přiměřeně navýšit. Toto rozhodnutí je v kompetenci hodnotitele-zkoušejícího a vychází z dosavadní praxe při výuce žáka a posudku školského poradenského zařízení. 10 Hodnotitel ukončí zkoušku nejdéle po 15 minutách. Žák po ukončení zkoušky opustí učebnu. 11 Bezprostředně po ukončení zkoušky dopíší oba hodnotitelé ve stanovené lhůtě 5 minut svá hodnocení do záznamů o hodnocení (zápis do sloupce Poznámky není povinný, avšak Centrum vyplnění tohoto pole doporučuje pro případ možného přezkumného řízení) 7

8 a porovnají výsledky svých hodnocení, resp. dojdou ke shodě v hodnocení žáka. Hodnocení ústní zkoušky z cizího jazyka: a. zkouška má 4 části, v každé části jsou u žáka hodnocena 3 kritéria (zadání, lexikální kompetence, gramatická kompetence), za každé kritérium může žák získat 0 3 body; b. druhá část zkoušky má tři podúlohy; c. třetí část zkoušky (zpracovaná školou) může mít až dvě podúlohy; d. splnění zadání se v podúlohách hodnotí zvlášť, nicméně výsledné body se za kritérium zadání určí průměrem; e. dále může žák získat 0 3 body za výslovnost (fonologii); f. za celou dílčí ústní zkoušku může proto žák získat nejvýše 39 bodů, tj. 9 bodů za každou ze 4 částí a navíc až 3 body za výslovnost. Hodnocení ústní zkoušky z českého jazyka a literatury: a. Žák je hodnocen v 7 oblastech, ve všech může získat maximálně 4 body; b. nejvýše žák může získat 28 bodů za celou zkoušku; c. čas, který je věnován jednotlivým částem ústní zkoušky, by měl odpovídat jejich podílu na bodovém hodnocení ústní zkoušky. d. Vzhledem k zadání zkoušky, kterým je literární dílo, by charakteristice uměleckého textu měly být věnovány 2/3 celkové časové dotace (orientačně tedy 10 min) a charakteristice neuměleckého textu 1/3 (orientačně tedy 5 min) Jeden z hodnotitelů zakřížkuje právě jedno ze tří stavových polí v hlavičce protokolu o výsledcích ústních zkoušek SČ MZ. Hlavička protokolu obsahuje tři stavová pole, kam hodnotitel zaznamená, zda žák konal zkoušku, byl vyloučen, nebo byl nepřítomen či nedokončil. Pokud je nutné záznam ve stavovém poli v rámci dané ústní zkoušky opravit, zabarví hodnotitel původně zakřížkované pole a zakřížkuje pole nové. Jeden z hodnotitelů zapíše shodu hodnocení do příslušného protokolu o výsledcích ústních zkoušek. V tabulce výsledného hodnocení každého žáka, který konal zkoušku, musí být právě jeden křížek. Pokud je nutné zápis výsledného hodnocení opravit, zabarví hodnotitel původně zakřížkované pole a zakřížkuje pole nové. Oba hodnotitelé stvrdí svůj souhlas s hodnocením podpisem do protokolu o výsledcích ústních zkoušek SČ MZ žáka. V případě, že se hodnotitelé neshodnou, pokračují v dohadovacím řízení až po ukončení zkoušek v daném dni/půldni, nejpozději však do doby, než zasedne maturitní komise. Výsledek poté zapíší do protokolu o výsledcích ústních zkoušek. Po přezkoušení všech žáků v daném dni/půldni u příslušné komise ukončí předseda zkušební maturitní komise zkoušení v daném dni/půldni a zahájí zasedání maturitní komise. Hodnotitelé předají záznamy o hodnocení ústních zkoušek a protokoly o výsledcích ústních zkoušek předsedovi zkušební maturitní komise. Předseda seznámí členy komise s hodnocením žáků. Komise o výsledcích rozhoduje hlasováním (v krajním případě může komise svým hlasováním hodnocení navržené hodnotiteli změnit zlepšit/zhoršit). Předseda a ostatní členové komise by však měli ke změně hodnocení navrženého oběma hodnotiteli přistoupit pouze v krajním případě, jelikož hodnotitelé jsou na svou roli řádně vyškoleni a certifikováni. V případě, že komise neschválí navržené hodnocení, 8

9 navrhnou hodnotitelé komisi hodnocení nové. Komise o novém hodnocení opět hlasuje. (Pokud je nutné zápis výsledného hodnocení formou křížku opravit v protokolu o výsledcích ústních zkoušek SČ MZ žáka, zabarví hodnotitel původně zakřížkované pole a zakřížkuje pole nové.) 19 Předseda komise potvrdí výsledné hodnocení svým podpisem do příslušného protokolu o výsledcích ústních zkoušek SČ MZ žáka. Poznámka: Před podpisem protokolu je doporučeno zkontrolovat správnost součtu bodového hodnocení a správnost umístění křížku v bodovací tabulce. 6 PRŮBĚH KONÁNÍ ÚSTNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÉ ČÁSTI Zkušební maturitní komise je pro profilové zkoušky shodná s komisí pro dílčí ústní zkoušky společné části maturitní zkoušky. Před zkušební maturitní komisí probíhají obhajoby maturitních prací a ústní zkoušky. Skladbu zkoušek profilové části MZ a jejich formy určuje ředitel školy. Před zahájením ústních zkoušek profilové části zajistí ředitel školy vytištění protokolu o výsledcích profilové části MZ žáka (pro každého žáka právě jeden protokol) a protokolu o průběhu profilové části a ústních zkoušek SČ MZ (pro každou zkušební komisi a jednu třídu jeden protokol) z informačního systému Centra. OBHAJOBA MATURITNÍ PRÁCE Příprava k obhajobě maturitní práce trvá nejméně 5 minut. Obhajoba maturitní práce trvá nejdéle 30 minut. Po ukončení ústní zkoušky je třeba vyplnit potřebné údaje do protokolu o výsledcích profilové části MZ. ÚSTNÍ ZKOUŠKA PROFILOVÉ ČÁSTI Pro ústní zkoušku zajistí ředitel školy zveřejnění 20 až 30 témat. Zveřejněná témata se zachovávají i pro opravnou a náhradní zkoušku. Žák si losuje jedno téma. Příprava k ústní zkoušce trvá nejméně 15 minut, nejdéle však 30 min., stanovil-li tak ředitel školy, ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. Po přezkoušení všech žáků v daném dni/půldni u dané komise ukončí předseda zkušební maturitní komise zkoušení daného předmětu v daném dni a zahájí zasedání maturitní komise. 9

10 7 VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ A UKONČENÍ ZKOUŠEK U MATURITNÍ KOMISE 7.1 VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ MATURITNÍCH ZKOUŠEK Hodnocení písemné zkoušky a praktické zkoušky profilové části oznámí žákovi předseda bez zbytečného odkladu po vyhodnocení zkoušky. Pokud se písemná zkouška a praktická zkouška konají před ústními zkouškami, oznámí žákovi předseda jejich hodnocení nejpozději v době konání ústních zkoušek. Hodnocení dílčí ústní zkoušky společné části a zkoušek profilové části oznámí žákovi předseda zkušební maturitní komise veřejně ve dni, ve kterém žák tuto zkoušku nebo její část konal. 7.2 UKONČENÍ MATURITNÍCH ZKOUŠEK U KOMISE Předseda předá po ukončení zkušebního dne/půldne veškeré protokoly o výsledcích ústních zkoušek SČ a záznamy o hodnocení ústních zkoušek žáků řediteli školy. Ředitel školy zajistí digitalizaci a následné odeslání protokolů (záznamy o hodnocení se nedigitalizují). Po ukončení všech zkoušek profilové části žáka předseda maturitní komise podepíše protokol o výsledcích profilových zkoušek MZ žáka a předá ho řediteli školy (na protokolu je již v každé tabulce se zkouškou vyznačen výsledek zkoušky formou křížku). Ředitel školy zajistí digitalizaci protokolu a následné odeslání. Poslední den konání zkoušek předá předseda zkušební maturitní komise řediteli školy vyplněný a podepsaný protokol o průběhu profilové části a ústních zkoušek společné části MZ (protokol se nedigitalizuje). Ředitel školy archivuje veškerou dokumentaci z ústních zkoušek dle platného znění zákona o archivnictví a spisové službě. Poznámka: Digitalizují se vždy pouze kompletně zpracované protokoly, což je třeba kontrolovat zejména u protokolu o výsledcích profilových zkoušek, který může být vyplňován ve více dnech. 8 SEZNAM PŘÍLOH 1. Přehled dokumentace na ústní zkoušky pro jednu maturitní třídu u jedné komise 2. Ukázka vyplněného protokolu o výsledcích profilové části MZ žáka 3. Ukázka vyplněného protokolu o průběhu profilové části a ústních zkoušek SČ MZ 4. Ukázka vyplněného záznamu o hodnocení ústní zkoušky SČ MZ žáka pro ČJL 5. Ukázka vyplněného záznamu o hodnocení ústní zkoušky SČ MZ žáka pro CJ 6. Ukázka vyplněného protokolu o výsledcích ÚZ SČ MZ žáka pro ČJL 7. Ukázka vyplněného protokolu o výsledcích ÚZ SČ MZ žáka pro CJ 8. Příklad možného losování děl u zkoušky z českého jazyka a literatury 9. Rámcové schéma administrace dílčích ústních zkoušek společné části MZ Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Jankovcova 933/63, Praha 7, tel.:

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PŘEDSEDY ZKUŠEBNÍCH MATURITNÍCH KOMISÍ

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PŘEDSEDY ZKUŠEBNÍCH MATURITNÍCH KOMISÍ AKTUALIZACE JSOU VYZNAČENY MODŘE Platné od 15. 4. 2013 METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PŘEDSEDY ZKUŠEBNÍCH MATURITNÍCH KOMISÍ k ústním zkouškám společné části a vykazování výsledků profilové části MZ jaro 2013

Více

E-learningové vzdělávání pracovníků SŠ pro maturitní generálku 2009 projekt KROK. Příloha č. 5 Ukázkový modul

E-learningové vzdělávání pracovníků SŠ pro maturitní generálku 2009 projekt KROK. Příloha č. 5 Ukázkový modul E-learningové vzdělávání pracovníků SŠ pro maturitní generálku 2009 projekt KROK Příloha č. 5 Ukázkový modul E-learningové vzdělávání pracovníků SŠ pro maturitní generálku 2009 - projekt KROK Příloha č.

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PŘEDSEDY ZKUŠEBNÍCH MATURITNÍCH KOMISÍ

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PŘEDSEDY ZKUŠEBNÍCH MATURITNÍCH KOMISÍ AKTUALIZACE JSOU VYZNAČENY MODŘE METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PŘEDSEDY ZKUŠEBNÍCH MATURITNÍCH KOMISÍ Platné od 11. 5. 2012 k ústním zkouškám společné části a vykazování výsledků profilové části MZ jaro 2012

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325, 530 43 Pardubice

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325, 530 43 Pardubice Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325, 530 43 Pardubice Pokyn ředitelky školy č. 1/2014/2015 ke konání maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015

Více

k archivaci dokumentů k maturitní zkoušce jaro 2013 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTU PŘIHLAŠOVÁNÍ libovolná tiskárna IS CERTIS libovolná tiskárna IS CERTIS

k archivaci dokumentů k maturitní zkoušce jaro 2013 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTU PŘIHLAŠOVÁNÍ libovolná tiskárna IS CERTIS libovolná tiskárna IS CERTIS P O K Y N Y P R O Ř E D I T E L E POKYNY PRO ŘEDITELE k archivaci dokumentů k maturitní zkoušce jaro 2013 k archivaci dokumentů k maturitní zkoušce jaro 2013 NÁZEV Přihláška k MZ Posudek pro žáka s PUP

Více

POKYNY PRO HODNOTITELE

POKYNY PRO HODNOTITELE POKYNY PRO HODNOTITELE k ústním zkouškám společné části Platné od 1. 5. 2011 A. Činnosti před konáním dílčích ústních zkoušek společné části p.č. 1 účastník činnosti HOD + PZMK 2 HOD Činnosti pro hodnotitele

Více

Maturitní řád gymnázia

Maturitní řád gymnázia I. Německé zemské gymnasium, mateřská škola a základní škola, o. p. s. Maturitní řád gymnázia Mgr. Vladimíra Dolenská ředitelka školy 1 Ředitelka školy Mgr. Vladimíra Dolenská vydává Maturitní řád I. Německého

Více

Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace. Maturity 2015. Společná část maturitní zkoušky

Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace. Maturity 2015. Společná část maturitní zkoušky Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace Maturity 2015 Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže

Více

GYMNÁZIUM F. X. ŠALDY

GYMNÁZIUM F. X. ŠALDY GYMNÁZIUM F. X. ŠALDY LIBEREC 11, PARTYZÁNSKÁ 530, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE INFORMACE O MATURITNÍ ZKOUŠCE s termíny pro rok 2016 SKLADBA MATURITNÍ ZKOUŠKY Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové

Více

Pokyn k maturitním zkouškám ve školním roce 2015-2016

Pokyn k maturitním zkouškám ve školním roce 2015-2016 V Hradci Králové, 9. 9. 2015, č.j. 1441/2015 Pokyn k maturitním zkouškám ve školním roce 2015-2016 Maturitní zkoušky se konají v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace. Maturitní zkouška. Společná část maturitní zkoušky

Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace. Maturitní zkouška. Společná část maturitní zkoušky Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace Maturitní zkouška Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou,

Více

Příloha 1: Ukázka dokumentace na ústní zkoušky pro jednu maturitní třídu

Příloha 1: Ukázka dokumentace na ústní zkoušky pro jednu maturitní třídu Příloha 1: Ukázka dokumentace na ústní zkoušky pro jednu maturitní třídu Příklad: ve třídě jsou pouze 2 žáci (Marie Veselá a Marek Vokoun); oba žáci konají ve společné části zkoušku z ČJL-Z a zkoušku z

Více

Maturitní zkouška se v oboru vzdělání 43-41-M/01 Veterinářství skládá:

Maturitní zkouška se v oboru vzdělání 43-41-M/01 Veterinářství skládá: Základní informace k maturitní zkoušce Zpracováno dle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších novel

Více

Pokyn k maturitním zkouškám ve školním roce 2012-2013

Pokyn k maturitním zkouškám ve školním roce 2012-2013 V Hradci Králové, 12. 11. 2012, č.j. 1652/2012 Pokyn k maturitním zkouškám ve školním roce 2012-2013 Maturitní zkoušky se konají v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 10, Weilova 4. www.skolahostivar.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 10, Weilova 4. www.skolahostivar.cz Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 10, Weilova 4 www.skolahostivar.cz Maturitní zkouška školní rok 2010/2011 Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí: společné (státní) a profilové

Více

Pokyn k maturitním zkouškám ve školním roce

Pokyn k maturitním zkouškám ve školním roce V Hradci Králové, 20. 9. 2017, č.j. 1224/2017 Pokyn k maturitním zkouškám ve školním roce 2017-2018 Maturitní zkoušky se konají v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Informace k maturitní zkoušce MZ 2017

Informace k maturitní zkoušce MZ 2017 Informace k maturitní zkoušce MZ 2017 MATURITNÍ ZKOUŠKA 2017 Třída Žáků celkem 4.A 29 4.B 30 4.C 29 z toho 10 STV + 19 EKO Celkem žáků 88 - z toho 69 STV + 19 EKO MATURITNÍ ZKOUŠKA 2017 JARNÍ TERMÍN Dílčí

Více

ČÁST DRUHÁ SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Zkouška z českého jazyka a literatury

ČÁST DRUHÁ SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Zkouška z českého jazyka a literatury 14 Návrh pro meziresortní připomínkové řízení PLATNÉ ZNĚNÍ dotčených částí vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších

Více

2005/47 Sb. Vyhláška o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem

2005/47 Sb. Vyhláška o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem 2005/47 Sb. Vyhláška o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem 47/2005 ve znění 36/2014 Vyhláška o ukončování vzdělávání ve

Více

Maturitní zkouška od školního roku 2010/2011

Maturitní zkouška od školního roku 2010/2011 Maturitní zkouška od školního roku 2010/2011 Maturitní zkouška žáků středních škol bude ve školním roce 2010/2011 probíhat podle školského zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Pokyn k maturitním zkouškám ve školním roce

Pokyn k maturitním zkouškám ve školním roce V Hradci Králové, 6. 10. 2016, č.j. 1304/2016 Pokyn k maturitním zkouškám ve školním roce 2016-2017 Maturitní zkoušky se konají v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

GYMNÁZIUM F. X. ŠALDY

GYMNÁZIUM F. X. ŠALDY GYMNÁZIUM F. X. ŠALDY LIBEREC 11, PARTYZÁNSKÁ 530, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE INFORMACE O MATURITNÍ ZKOUŠCE obor Gymnázium vybrané předměty v cizím jazyce (6. N) s termíny pro rok 2016 SKLADBA MATURITNÍ ZKOUŠKY

Více

SLOVANSKÉ GYMNÁZIUM OLOMOUC

SLOVANSKÉ GYMNÁZIUM OLOMOUC Maturitní zkoušky na Slovanském gymnáziu, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13 v jarním a podzimním termínu v roce 2013 Zpracováno na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č.

Více

VYHLÁŠKA. č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem

VYHLÁŠKA. č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem VYHLÁŠKA č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem ze dne 18. ledna 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2011 Škola: GYMNÁZIUM

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2011 Škola: GYMNÁZIUM PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2011 Škola: GYMNÁZIUM Číslo vnitřního předpisu: VP-8/2010 Omská 1300, Praha 10 Číslo jednací: 84/10 Vypracoval: Mgr. Jaroslav Buchta Počet stran včetně příloh: 7 Schválil:

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKY. ve školním roce 2013/14

MATURITNÍ ZKOUŠKY. ve školním roce 2013/14 Střední škola stavebních řemesel Brno - Bosonohy příspěvková organizace Jihomoravského kraje Sídlo: Pražská 38b, 642 00 Brno - Bosonohy Identifikační číslo: 00173843 DIČ: CZ00173843 MATURITNÍ ZKOUŠKY ve

Více

Maturitní řád střední pedagogické školy

Maturitní řád střední pedagogické školy I. Německé zemské gymnasium, mateřská a základní škola o. p. s. Maturitní řád střední pedagogické školy Mgr. Vladimíra Dolenská ředitelka školy 1 Ředitelka školy Mgr. Vladimíra Dolenská vydává Maturitní

Více

P O K Y N Y P R O Z A D A V A T E L E

P O K Y N Y P R O Z A D A V A T E L E AKTUALIZACE JSOU VYZNAČENY MODŘE Platné od 15.. 01 P O K Y N Y P R O Z A D A V A T E L E (vyjma pokynů pro zadávání zkoušek v učebně) jaro 01 A. Činnosti vykonávané před zahájením zkoušky (před vstupem

Více

371/2012 Sb. VYHLÁŠKA

371/2012 Sb. VYHLÁŠKA 371/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2012, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů

Více

Společná část Max. 2 nepovinné zkoušky: Ma, Cj (pro nepovinnou zkoušku se nemůže zvolit stejný předmět jako pro zkoušku povinnou)

Společná část Max. 2 nepovinné zkoušky: Ma, Cj (pro nepovinnou zkoušku se nemůže zvolit stejný předmět jako pro zkoušku povinnou) Maturitní model Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Pokud je zkouška zkouškou

Více

Maturitní model Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Zavedení společné

Více

Pokyn k maturitním zkouškám pro školní rok 2011/2012

Pokyn k maturitním zkouškám pro školní rok 2011/2012 Tento pokyn je vydán v souladu s vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou ve znění pozdějších předpisů. Čl. 1. Přihlašování k maturitní

Více

Roční kalendář ředitele školy průvodce paragrafy a termíny s kalendářem

Roční kalendář ředitele školy průvodce paragrafy a termíny s kalendářem Dodatek Roční kalendář ředitele školy průvodce paragrafy a termíny s kalendářem Aktualizace č. 1 ze dne 8.9.2014 V důsledku novely vyhlášky č. 177/2009 Sb. (provedena vyhláškou č. 173/2014 Sb.) se s účinností

Více

(Úplné znění účinné od 1. září 2014 s vyznačenými změnami podle vyhlášky č. 173/2014 Sb.)

(Úplné znění účinné od 1. září 2014 s vyznačenými změnami podle vyhlášky č. 173/2014 Sb.) Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., vyhlášky č. 274/2010 Sb., vyhlášky č. 54/2011 Sb., vyhlášky

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., vyhlášky č. 274/2010 Sb., vyhlášky č. 54/2011 Sb., vyhlášky

Více

Maturita 2013_podzim Výsledky a závěrečné dokumenty

Maturita 2013_podzim Výsledky a závěrečné dokumenty Maturita 2013_podzim Výsledky a závěrečné dokumenty Písemné zkoušky společné části v podzimním zkušebním období maturitní zkoušky 2013 skončily. Je proto účelné připomenout důležitá pravidla předávání

Více

177/2009 Sb. VYHLÁŠKA

177/2009 Sb. VYHLÁŠKA 177/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. června 2009 o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou Změna: 90/2010 Sb. Změna: 274/2010 Sb. Změna: 54/2011 Sb. Změna: 273/2011

Více

Společná část Max. 2 nepovinné zkoušky: Ma, Cj (pro nepovinnou zkoušku se nemůže zvolit stejný předmět jako pro zkoušku povinnou)

Společná část Max. 2 nepovinné zkoušky: Ma, Cj (pro nepovinnou zkoušku se nemůže zvolit stejný předmět jako pro zkoušku povinnou) Maturitní model Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Pokud je zkouška zkouškou

Více

(Úplné znění účinné od 1. října 2016 s vyznačenými změnami podle vyhlášky č. 197/2016 Sb. a vyhlášky č. 311/2016 Sb.)

(Úplné znění účinné od 1. října 2016 s vyznačenými změnami podle vyhlášky č. 197/2016 Sb. a vyhlášky č. 311/2016 Sb.) Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., vyhlášky č. 274/2010 Sb., vyhlášky č. 54/2011 Sb., vyhlášky

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 53 Rozeslána dne 22. června 2009 Cena Kč 44, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 53 Rozeslána dne 22. června 2009 Cena Kč 44, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 53 Rozeslána dne 22. června 2009 Cena Kč 44, O B S A H : 174. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 258/1995 Sb., kterým se provádí občanský

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Základní pojmy

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Základní pojmy Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., vyhlášky č. 274/2010 Sb., vyhlášky č. 54/2011 Sb. a vyhlášky

Více

Maturitní řád školy. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, 5. května 51, Praha 4. V Praze dne 16. 10.

Maturitní řád školy. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, 5. května 51, Praha 4. V Praze dne 16. 10. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, 5. května 51, Praha 4 Maturitní řád školy V Praze dne 16. 10. 2014 Schváleno školskou radou dne 16. 10. 2014 PhDr. Mária Janáková, Ph. D.

Více

177/2009 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ

177/2009 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 177/2009 Sb. Vyhláška o bližších podmínkách ukončování vzdělávání v... - znění dle 197/2016 Sb. 177/2009 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva školství, mládeže

Více

Společná část 2013. 3 povinné zkoušky:

Společná část 2013. 3 povinné zkoušky: Maturitní model Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Zavedení společné

Více

Maturitní zkouška 2018

Maturitní zkouška 2018 Maturitní zkouška 2018 společná část ( státní maturita ) testy a písemné práce (zadává CERMAT) profilová část v režii školy Společnáčást 2 povinné zkoušky ČJL (didaktický test, písemná práce, ústní zkouška)

Více

Pokyny k zajištění maturitních zkoušek

Pokyny k zajištění maturitních zkoušek Pokyny k zajištění maturitních zkoušek V souladu se Školským zákonem č. 561/2004 Sb. a s vyhláškou č. 177/2009, ve znění pozdějších předpisů. 51 odst. 3 maturitní vyhlášky: Nedostaví-li se žák k maturitní

Více

Prezentace maturity 2016 (pro žáky 4. ročníků) 1) KDY?

Prezentace maturity 2016 (pro žáky 4. ročníků) 1) KDY? Prezentace maturity 2016 (pro žáky 4. ročníků) 1) KDY? ČINNOST TERMÍN Schůzka - info o maturitách pro žáky 4. ročníků (14. 00 v uč. 301) 4.11. Distribuce přihlášek třídním 4. ročníků - nejpozději 23.11.

Více

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ opravných a náhradních MATURITNÍCH ZKOUŠEK

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ opravných a náhradních MATURITNÍCH ZKOUŠEK INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ VYSOKÉ MÝTO, MLÁDEŢNICKÁ 380 ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ opravných a náhradních MATURITNÍCH ZKOUŠEK podzim 2014 Vypracovala: ZŘ TV Schvaluje: Ing. Luděk Roleček ředitel ISŠT

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Základní pojmy

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Základní pojmy Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., vyhlášky č. 274/2010 Sb., vyhlášky č. 54/2011 Sb. a vyhlášky

Více

ČÁST PRVNÍ zrušena včetně nadpisu. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen

ČÁST PRVNÍ zrušena včetně nadpisu. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen 442/1991 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky ze dne 24. října 1991 o ukončování studia ve středních školách a učilištích ve znění zákona č. 138/1995 Sb., vyhlášek

Více

2009/177 Sb. Vyhláška o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou

2009/177 Sb. Vyhláška o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou 2009/177 Sb. Vyhláška o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou 177/2009 ve znění 243/2017 a 311/2016 Vyhláška o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních

Více

Vyhláška č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou

Vyhláška č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou Vyhláška č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou ve znění poslední změny vyhláškou č. 311/2016 Sb., s účinností dnem 1. 10. 2016 Červeně je vyznačen

Více

P O K Y N Y P R O Ř E D I T E L E

P O K Y N Y P R O Ř E D I T E L E P O K Y N Y P R O Ř E D I T E L E Platné od.. 0 p.č. 8 účastník A. Činnosti vykonávané před zadáváním písemných zkoušek Překontrolujte první den konání písemných zkoušek před jejich započetím platnost

Více

Č.j. : VPŠH-145-4/2014-BR-OZV Brno 6. března 2014. Organizační pokyny k absolutoriu ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově, pracoviště Brno

Č.j. : VPŠH-145-4/2014-BR-OZV Brno 6. března 2014. Organizační pokyny k absolutoriu ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově, pracoviště Brno Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel. 573 324 111, fax. 573 324 103, e-mail: internet sekret@spshol.cz, Intranet sekret@mail.sps.km.jm

Více

Organizace, průběh a hodnocení maturitních zkoušek v roce 2015

Organizace, průběh a hodnocení maturitních zkoušek v roce 2015 Organizace, průběh a hodnocení maturitních zkoušek v roce 2015 Tento dokument doplňuje a vychází ze zákona 561/2044 Sb., "školský zákon" a vyhlášky 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání

Více

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ MATURITNÍCH ZKOUŠEK

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ MATURITNÍCH ZKOUŠEK INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ VYSOKÉ MÝTO, MLÁDEŢNICKÁ 380 ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ MATURITNÍCH ZKOUŠEK ve školním roce 2015/2016 Vypracovala: ZŘ TV Schvaluje: Ing. Luděk Roleček ředitel ISŠT Vysoké

Více

177 VYHLÁŠKA ze dne 10. června 2009 o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou

177 VYHLÁŠKA ze dne 10. června 2009 o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou 177 VYHLÁŠKA ze dne 10. června 2009 o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., ve znění vyhlášky č. 274/2010 Sb., Ministerstvo

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou,

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 90/2010 Sb. a č. 274/2010 Sb. Ministerstvo

Více

Pokyn k maturitním zkouškám pro školní rok 2010/2011

Pokyn k maturitním zkouškám pro školní rok 2010/2011 Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 Pokyn k maturitním zkouškám pro školní rok 2010/2011 Vydal: Mgr. Yvona Bůžková - ředitelka školy

Více

Maturitní zkoušk a ve školním roce 2012/2013. Podávám přihlášku k maturitě podzim 2013

Maturitní zkoušk a ve školním roce 2012/2013. Podávám přihlášku k maturitě podzim 2013 Maturitní zkoušk a ve školním roce 2012/2013 Podávám přihlášku k maturitě podzim 2013 p r ů v o d c e ž á k a p ř i h l a š o v á n í m k p o d z i m n í m at u r i t n í z k o u š c e 2 0 1 3 Vážená maturantko,

Více

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, 5. května 51, Praha 4 Maturitní řád školy.. PhDr. Mária Janáková, Ph. D. ředitelka školy Schváleno pedagogickou radou dne: 18. 10. 2017 Schváleno

Více

Aktuální text školského zákona ke dni 9. listopadu 2012. Změny vyznačené v 163 odst. 2, 178, 179 a 180 budou účinné až od 1.

Aktuální text školského zákona ke dni 9. listopadu 2012. Změny vyznačené v 163 odst. 2, 178, 179 a 180 budou účinné až od 1. Aktuální text školského zákona ke dni 9. listopadu 2012 Změny vyznačené v 163 odst. 2, 178, 179 a 180 budou účinné až od 1. ledna 2013 (ve znění zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Pedagogicko organizační zabezpečení ústní části společné MZ a profilové části MZ PODZIMNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ: Třída: P2. Školní rok: 2016 / 2017

Pedagogicko organizační zabezpečení ústní části společné MZ a profilové části MZ PODZIMNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ: Třída: P2. Školní rok: 2016 / 2017 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Hustopeče, příspěvková organizace Pedagogicko organizační zabezpečení ústní části společné MZ a profilové části MZ PODZIMNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ: Třída: P2 Obor:

Více

REFORMA MATURITNÍ ZKOUŠKY jak bude nová maturita probíhat v roce 2010 základní model nové maturity jaké typy zkoušek bude nová maturita obsahovat maturita bez hendikepů kdy bude maturita probíhat maturitní

Více

ABSOLUTORIUM ve školním roce 2014/2015

ABSOLUTORIUM ve školním roce 2014/2015 ABSOLUTORIUM ve školním roce 2014/2015 Třída: 3. C Termín konání absolutoria: 15. - 17. června 2015 Složení zkušební komise Obor: 65-43-N/01 Cestovní ruch Termín: 15. 17. června 2015 Třída: 3.C Stálí členové

Více

P O K Y N Y P R O Ř E D I T E L E

P O K Y N Y P R O Ř E D I T E L E P O K Y N Y P R O Ř E D I T E L E k zajištění písemných zkoušek společné části MZ ve škole Platné od 5. 2011 A. Činnosti vykonávané před zadáváním didaktických testů a písemných prací p. č. 3. účastník

Více

Informace k maturitní zkoušce ve školním roce 2014/2015

Informace k maturitní zkoušce ve školním roce 2014/2015 Informace k maturitní zkoušce ve školním roce 2014/2015 MATURITNÍ ZKOUŠKA 2014 JARNÍ TERMÍN REKAPITULACE MINULOSTI Statistické údaje - ve 4. ročníku studovalo celkem 55 žáků; - z toho u druhé povinné výběrové

Více

Maturitní zkoušky. Soukromá střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Č. Budějovice, s.r.o.

Maturitní zkoušky. Soukromá střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Č. Budějovice, s.r.o. Maturitní zkoušky Soukromá střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Č. Budějovice, s.r.o. 2015 Přihlašování žáků Přihlášky obdrží žáci od TU. Přihlašování žáků pro jarní zkušební

Více

Pedagogicko organizační zabezpečení ústní části společné MZ a profilové části MZ JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ: Třída: P2. Školní rok: 2014 / 2015

Pedagogicko organizační zabezpečení ústní části společné MZ a profilové části MZ JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ: Třída: P2. Školní rok: 2014 / 2015 S t ř e d n í o d b o r n á š k o l a a S t ř e d n í o d b o r n é u č i l i š t ě, H u s t o p e č e, M a s a r y k o v o n á m. 1 Pedagogicko organizační zabezpečení ústní části společné MZ a profilové

Více

Tematická zpráva. Kontrola průběhu maturitní zkoušky v jarním a podzimním zkušebním období 2015

Tematická zpráva. Kontrola průběhu maturitní zkoušky v jarním a podzimním zkušebním období 2015 Tematická zpráva Kontrola průběhu maturitní zkoušky v jarním a podzimním zkušebním období 2015 Praha, říjen 2015 1 Úvod V minulých letech po zavedení nové maturitní zkoušky prováděla Česká školní inspekce

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-552/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-552/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: IČO: 00 844 012 Identifikátor: 600 017 176 Právní forma: Zastoupená: Zřizovatel: Místo

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bliţších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., vyhlášky č. 274/2010 Sb., vyhlášky č. 54/2011 Sb., vyhlášky

Více

Směrnice č. 02/2016. Zabezpečení maturitních zkoušek v oborech středního vzdělání s maturitou ve školním roce 2015/2016

Směrnice č. 02/2016. Zabezpečení maturitních zkoušek v oborech středního vzdělání s maturitou ve školním roce 2015/2016 Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz Směrnice č. 02/2016 Zabezpečení maturitních

Více

(2) Povinné zkoušky společné části maturitní zkoušky tvoří zkušební předměty podle odstavce 1.

(2) Povinné zkoušky společné části maturitní zkoušky tvoří zkušební předměty podle odstavce 1. Maturitní zkouška 77 Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky. 78 Společná část maturitní

Více

REFORMA MATURITNÍ ZKOUŠKY jak bude nová maturita probíhat v roce 2010

REFORMA MATURITNÍ ZKOUŠKY jak bude nová maturita probíhat v roce 2010 REFORMA MATURITNÍ ZKOUŠKY jak bude nová maturita probíhat v roce 2010 základní model nové maturity jaké typy zkoušek bude nová maturita obsahovat maturita bez hendikepů kdy bude maturita probíhat maturitní

Více

Maturitní zkoušky 2015

Maturitní zkoušky 2015 Maturitní zkoušky 2015 Písemné zkoušky společné části 4. 5. matematika, anglický jazyk, španělský jazyk (písemná práce) 5. 5. český jazyk (didaktický test, písemná práce) 6. 5. anglický jazyk (didaktický

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Vyhlášení pokusného ověřování obsahu, formy, organizace a hodnocení výběrové zkoušky ze středoškolské

Více

Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice. (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování

Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice. (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice Č.j. SŠA 1144/2012- ŠŘ-KŘ K L A S I F I K A Č N Í Ř Á D (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování 1. Klasifikaci

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-206/13-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-206/13-C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-206/13-C Název právnické osoby České reálné gymnázium s. r. o. vykonávající činnost školy: Sídlo: Pražská 54a, 370 04 České Budějovice

Více

P O K Y N Y P R O Z A D A V A T E L E

P O K Y N Y P R O Z A D A V A T E L E AKTUALIZACE JSOU VYZNAČENY MODŘE Platné od.. 05 P O K Y N Y P R O Z A D A V A T E L E (vyjma pokynů pro zadávání zkoušek v učebně) jaro 05 A. Činnosti vykonávané před zahájením zkoušky (před vstupem do

Více

Maturitní zkouška v roce 2016 vnitřní předpis vedení školy

Maturitní zkouška v roce 2016 vnitřní předpis vedení školy - 1 - Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Maturitní zkouška v roce 2016 vnitřní předpis vedení školy Úvodní informace Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí: společné (státní)

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014

MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ MOST, s. r. o. Topolová 584, 434 47 MOST MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014 Studijní obor: Forma studia: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Více

Plán činnosti školy na rok 2016/2017

Plán činnosti školy na rok 2016/2017 Plán činnosti školy na rok 2016/2017 datum měsíc právní předpis do 1. 9. Září Vydání nových platových výměrů 136 odst. 2 ZP MŠMT určí termíny konání DT a PP v jarním obd. 2017 2 odst. 3 mat. vyhl. Prokazatelné

Více

Maturitní zkouška v roce 2015 vnitřní předpis vedení školy

Maturitní zkouška v roce 2015 vnitřní předpis vedení školy - 1 - Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Maturitní zkouška v roce 2015 vnitřní předpis vedení školy Úvodní informace MŠMT ve své tiskovém zprávě z 27. 7. 2012 zveřejnilo rozhodnutí

Více

ABSOLUTORIUM ve školním roce 2012/2013

ABSOLUTORIUM ve školním roce 2012/2013 OBCHODNÍ AKADEMIE, STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA, VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, s. r. o. SNP 170, 500 03 Hradec Králové ABSOLUTORIUM ve školním roce

Více

Podrobné jednotné zkušební schéma (JZS) pro jarní zkušební období MZ v roce 2015

Podrobné jednotné zkušební schéma (JZS) pro jarní zkušební období MZ v roce 2015 Příloha 8 Podrobné jednotné zkušební schéma (JZS) pro jarní zkušební období MZ v roce 2015 Cílem zveřejnění podrobného JZS je zpřehlednit managementu škol, zadavatelům a žákům časové údaje jednotlivých

Více

Směrnice č. 02/2015. Zabezpečení závěrečných zkoušek v oborech středního vzdělání s výučním listem ve školním roce 2014/2015

Směrnice č. 02/2015. Zabezpečení závěrečných zkoušek v oborech středního vzdělání s výučním listem ve školním roce 2014/2015 Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz Směrnice č. 02/2015 Zabezpečení závěrečných

Více

Procesy zpracování dokumentace po zadávání zkoušek. krok za krokem

Procesy zpracování dokumentace po zadávání zkoušek. krok za krokem Procesy zpracování dokumentace po zadávání zkoušek krok za krokem Procesy zpracování zkušební dokumentace po zadávání zkoušek ve zkušebních učebnách lze rozdělit dle typů zkoušek na: Procesy zpracování

Více

2. Maturitní zkoušky se ve školním roce 2009/2010 konají v následujícím termínu : Praktická zkouška z odborného výcviku : 2. - 3.

2. Maturitní zkoušky se ve školním roce 2009/2010 konají v následujícím termínu : Praktická zkouška z odborného výcviku : 2. - 3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Volanovská 243, 541 01 TRUTNOV MATURITNÍ ZKOUŠKY 2009/2010 ( Vyhláška č.442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích, ve znění zákona

Více

Organizace školního roku 2016 / 2017

Organizace školního roku 2016 / 2017 Organizace školního roku 2016 / 2017 Hlavní termíny školního roku 2016 / 2017 Zahájení 1. pololetí: čtvrtek 1. září 2016 úterý 31. ledna 2017 2. pololetí: pondělí 6. února pátek 30. června 2017 Podzimní

Více

VYHLÁŠKA. č. 33/2005 Sb., o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách

VYHLÁŠKA. č. 33/2005 Sb., o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách VYHLÁŠKA č. 33/2005 Sb., o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách ze dne 6. ledna 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 zákona

Více

177/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. června 2009 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

177/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. června 2009 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 177/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. června 2009 o bliţších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou Změna: 90/2010 Sb. Změna: 274/2010 Sb. Ministerstvo školství, mládeţe a

Více

Maturitní zkouška

Maturitní zkouška Maturitní zkouška 2017-2018 www.novamaturita.cz 561/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. září 2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) Vyhláška č. 177/2009 Sb.,

Více

Inspektorát v Kraji Vysočina

Inspektorát v Kraji Vysočina Česká školní inspekce Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE č. j. ČŠIJ-624/14-J Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písmo d) zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ NÁVRH VYHLÁŠKA ze dne kterou se stanoví podrobnosti o ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) stanoví podle 81

Více

Podrobné jednotné zkušební schéma (JZS) pro jarní zkušební období MZ v roce 2017

Podrobné jednotné zkušební schéma (JZS) pro jarní zkušební období MZ v roce 2017 Podrobné JZS_Písemné společné části maturitní 2017 - jaro Příloha 8 Podrobné jednotné zkušební schéma (JZS) pro jarní zkušební období MZ v roce 2017 Cílem zveřejnění podrobného JZS je zpřehlednit managementu

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 PODÁVÁM PŘIHLÁŠKU K MATURITĚ JARO 2013

MATURITNÍ ZKOUŠKA VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 PODÁVÁM PŘIHLÁŠKU K MATURITĚ JARO 2013 MATURITNÍ ZKOUŠKA VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 PODÁVÁM PŘIHLÁŠKU K MATURITĚ JARO 2013 PRŮVODCE ŽÁKA PŘIHLAŠOVÁNÍM K MATURITNÍ ZKOUŠCE 2013 Vážená maturantko, vážený maturante, podle platné maturitní vyhlášky

Více

Směrnice č. 02/2015. Zabezpečení maturitních zkoušek v oborech středního vzdělání s maturitou ve školním roce 2014/2015

Směrnice č. 02/2015. Zabezpečení maturitních zkoušek v oborech středního vzdělání s maturitou ve školním roce 2014/2015 Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz Směrnice č. 02/2015 Zabezpečení maturitních

Více