DVA ROKY DISTANČNÍHO STUDIA NA FAKULTĚ PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE ZKUŠENOSTI A NÁMĚTY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DVA ROKY DISTANČNÍHO STUDIA NA FAKULTĚ PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE ZKUŠENOSTI A NÁMĚTY"

Transkript

1 DVA ROKY DISTANČNÍHO STUDIA NA FAKULTĚ PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE ZKUŠENOSTI A NÁMĚTY TOMÁŠ KUBÁLEK, BLANKA VOLKMEROVÁ Vysoká škola ekonomická v Praze Abstrakt: Software a hardware pro přípravu a provoz či distribuci studijních pomůcek. Systém zkvalitňování studijních pomůcek. Organizace tutoriálů. Personální zajištění tutoriálů, studijní agendy a péče o studenty. Zvyšování informatické kvalifikace učitelů. Způsoby komunikace se studenty. Podpora přípravy studentů na přijímací zkoušky. Průvodce distančním studiem. Portál distančního studia. Služby nabízené distančním studentům. Statistika dosavadní úspěšnosti studia. Klíčová slova: distanční studium, učební pomůcky, Zoner Context, LMS, edoceo, tutoriály, ECDL, komunikace se studenty, přijímací zkoušky, průvodce, portál, úspěšnost studia, ankety Abstract: Software and hardware for the preparation and service or distribution of teaching aids. The system of improvement of teaching aids. The organization of tutorials, personal resources of tutorials, student agenda and student care, improving of the information on science qualification of teachers, the means of communication with students. The support of students training for the entrance examination, the distance study guide, distance studies web sites, the services offered to distance students, the statistics of present study successfulness. Key words: distance study, teaching aids, Zoner Context, LMS, edoceo, tutorials, ECDL, communication with students, entrance examination, guide, portal, study successfulness, questionnaires 1. UVEDENÍ DO SOUVISLOSTÍ Fakulta podnikohospodářská je jednou ze šesti fakult Vysoké školy ekonomické v Praze. Učí na ní 101 interních učitelů. Fakulta nabízí jediný obor Podniková ekonomika a management v bakalářském, navazujícím magisterském a doktorském programu. Studium bakalářského programu ročně zahajuje asi 600 studentů, do navazujícího magisterského programu je přijímáno kromě absolventů bakalářského studia fakulty také asi 170 studentů z jiných fakult a škol, doktorské studium ročně zahajuje asi 30 studentů. Celkem na fakultě studuje přes 2900 studentů (na VŠE asi studentů). MŠMT v roce 2002 akreditovalo fakultě jako první fakultě v České republice ucelený studijní program navazující magisterské studium. Fakulta přijala během dvou let (v přijímacích řízeních v srpnu 2002, lednu 2003, srpnu 2003 a lednu 2004) celkem 222 studentů do distanční formy navazujícího magisterského studia. Realizace distanční formy studia vycházela z projektu připraveného k akreditaci na MŠMT. Výchozí návrh organizace studia byl aktualizován na základě praktických zkušeností, o nichž pojednává tento příspěvek. 2. STUDIJNÍ POMŮCKY 2.1 Software pro přípravu a provoz studijních pomůcek Veškeré předměty zařazené do studijního programu jsou zajištěny účelovými elektronickými studijními pomůckami. Oproti výchozímu stavu při akreditaci se počet předmětů zvýšil z 56 na více než 80. Příprava pomůcek probíhala v následujících fázích: V roce 2002 byly pomůcky připraveny v programu pro elektronické publikování Zoner Context. Zoner Context má podobné ovládání jako MS Word, který učitelé běžně používají. Učitelé se tak mohli soustředit na odbornou problematiku pomůcek. V části pomůcek (asi 40 %), kde to 170

2 umožňovala autorská práva, byl zařazen komplexní odborný výklad (plné texty učebných textů). Ve všech pomůckách byly doplněny metodické průvodce studiem, příklady s komentovaným řešením, příklady pouze s výsledky či příklady a úkoly k řešení a zaslání učitelům. V pomůckách byl kladen důraz na přehlednou strukturu a hypertextové vazby. V roce 2003 byl do programu Zoner Context doplněn převod do formátů xml a html. Pomůcky byly převedeny do LMS edoceo, byly doplněny testy. V experimentálním provozu na podzim 2003 byly pomůcky v LMS edoceo poprvé k dispozici studentům. V roce 2004 fakulta přechází od Zoneru Context k LMS edoceo. Automatický převod pomůcek neřešil důsledně formátování textu, proto dílčí stránky pomůcek jsou editovány pomocí MS FrontPage s využitím kaskádových stylů společných pro všechny pomůcky. Důvody přechodu k LMS edoceo: Zoner Context byl původně preferován kvůli snadnému ovládání, aby nedošlo k soustředění pozornosti autorů na technologické řešení. Většinu pomůcek však technologicky připravoval tým asi 14 studentů a mladých asistentů. Zoner Context není nadále vyvíjen. LMS edoceo a jeho autorský nástroj Autor byly zkvalitněny, zejména byly doplněny: pro autory možnost editace dílčích stránek v MS FrontPage, pro studenty výstup pomůcky do PDF formátu. MS FrontPage ve verzi 2003 usnadňuje tvorbu dílčích stránek, zejména kombinovanou formou zobrazení náhledu a kódu stránky. Zvýšila se dostupnost internetu pro studenty. Studenti pozitivně hodnotí samotestování jako nutnou podmínku k zápočtu či ke zkoušce. LMS edoceo umožňuje sledování výsledku studentských testů a sledování průběhu jejich studia. Studenti mohou doplňovat k výukovým textům poznámky, které jsou dostupné i učiteli. Fakulta klade důraz na průběžné věcné zdokonalování pomůcek. Učitelé mají každý semestr stanoven termín, k němuž dodávají upravené verze pomůcek. Úpravy vycházejí z připomínek studentů, výsledků testů i z běžné věcné aktualizace pomůcek. 2.2 Hardware pro provoz či distribuci studijních pomůcek Pomůcky jsou studentům dostupné: v on-line verzi: Provoz serveru zajišťuje výpočetní centrum školy. Každý student má v systému edoceo svůj uživatelský účet. Seznam předmětů přebírá z počítačových zápisů předmětů, v nichž si studenti volí volitelné předměty, popř. vybírají paralelní kurz povinných předmětů. v off-line verzi: S výjimkou testů studenti zatím převážně používají off-line verzi učebních pomůcek na CD. Off-line verze jsou šířeny pro skupiny předmětů. Nyní se prodává 8 různých CD (pro přípravu na přijímací zkoušky, pro povinné a povinně volitelné předměty, pro volitelné předměty, samostatné CD pro každou ze čtyř vedlejších specializací a informační CD fakulty). Výrobu CD provádí fakulta sama. Využívá k tomu dvou duplikátorů (z nich jeden má dvě vypalovací jednotky). Ročně fakulta vypálí více než 1000 CD (včetně CD pro den otevřených dveří, CD pro informační soustředění prvního ročníku, CD pro knihovnu, CD pro učitele, CD pro prezenční studenty). Díky dobrému technickému vybavení lze CD vypálit a potisknout v krátkých lhůtách (prakticky do jednoho dne, garantována je týdenní lhůta). CD jsou prodávána za jednotnou cenu 70 Kč, která neuhrazuje ani vznik pomůcek ani nákup duplikátorů, pouze náklady na nosič, potisk a rezervy pro služební CD a vyřazovaná CD. Zásoby mohou být téměř nulové. 3. TUTORIÁLY 3.1 Studijní plán Studenti musí získat za studium 72 kreditů v předepsané struktuře: 24 kreditů za povinné předměty, 8 kreditů za povinně volitelné předměty, 22 kreditů za volitelné předměty, 18 kreditů za vedlejší specializaci. Fakulta nabízí v distanční formě 4 vedlejší specializace: Finanční manažer, Management kvality, environmentu a bezpečnosti, 171

3 Malé a střední podniky v tržním prostředí, Personální management. Student studuje podle vzorového plánu, v němž jsou do jednotlivých semestrů zařazeny předměty; v 1. a 2. semestru činí rozsah 15 kreditů za semestr, v semestru 14 kreditů za semestr, 6. semestr je rezerva pro splnění neúspěšně dokončených či zameškaných studijních povinností. Od 7. semestru student platí již poplatky za delší studium (t. č Kč měsíčně). Student musí získat v 1. semestru alespoň 10 kreditů. Student musí dále v každých dvou po sobě jdoucích semestrech získat alespoň 24 kreditů (mírnější tempo než u prezenčních studentů, kteří musí získat alespoň 28 kreditů). Student musí složit zápočet či zkoušku v semestru, v němž si ji zapsal (na rozdíl od prezenční formy studia zápočty a zkoušky lze však skládat až do posledního dne semestru, nejen ve zkouškovém období). 3.2 Organizace tutoriálů a samostatné práce studentů Studenti navazují kontakt s učiteli na tutoriálech. před zahájením studia se koná zahajovací tutoriál, kde jsou studenti zapsáni, podrobně seznámeni s kreditním systémem, metodikou studia, pomůckami, organizací studia a chodem fakulty a školy, každý semestr se konají tři řádné tutoriály (počáteční: před začátkem výuky prezenční formy, průběžný: uprostřed semestru, závěrečný: po skončení výuky prezenční formy). Řádný tutoriál se koná v čase 9 18 hodin, první hodinu se vždy koná schůzka studentů s proděkanem pro pedagogiku a informatizaci, na níž jsou studenti seznámeni s cíli semestru a jejich realizací (např. výběr volitelných předmětů, vedlejší specializace, diplomové práce), jsou také upozorněni na aktuální úskalí, mohou podávat náměty, připomínky, stížnosti k obsahu předmětů, kvalitě pomůcek, organizaci studia. Pokud student studuje úspěšně podle vzorového plánu, potřebuje na povinné řádné tutoriály 6 dnů za rok (často čerpaných z dovolené). Pokud u některého předmětu neuspěje, opakuje jej s následujícím ročníkem (přesněji semestrem ). Potom jsou tutoriály pro něj vícedenní, neboť každému semestru je vyhrazen 1 den v týdnu tutoriálu (pondělí první, úterý druhý,..., pátek pátý semestr). Zápočty a zkoušky skládají studenti zpravidla v odpoledních či večerních hodinách, povinností učitelů je vypisovat termíny testování v týdnu závěrečného tutoriálu (v jiný den než tutoriál), v posledním týdnu semestru a alespoň jeden termín mezi závěrečným tutoriálem a posledním týdnem. Termíny testů a upřesňující pokyny jsou zveřejňovány na webovém portálu distančního studia. Studenti mohou v průběhu semestru konzultovat s učiteli v jejich konzultačních hodinách, některé předměty mají skupinové konzultace spojené s obhajobami seminárních prací. Učitelé mají tzv. rozšířené konzultační hodiny na mobilu (30 minut za každých 5 vyučovaných studentů, nejméně však jednu hodinu týdně). Učitel smí vést tutoriály maximálně dvou kurzů (paralelek), jeden kurz má maximálně 25 studentů, tj. učitel smí vést maximálně 50 studentů za semestr tak, aby nebyla snížena kvalita péče o studenty. Studenti mají předepsáno průběžné studium v průběhu semestru rozepsané ve většině předmětů na jednotlivé týdny. Studenti mají zpravidla samostatně studovat stejným tempem jako prezenční studenti, mají však v semestru zapsáno méně předmětů. Průběžné úkoly (odpovědi, eseje) zasílají studenti učitelům em, nedodržení termínu bývá sankcionováno bodově. Zápočty a zkoušky je možno skládat kdykoliv v semestru, kdy si student předmět zapsal. V případě neúspěšného ukončení předmětu, musí další semestr navštěvovat znovu jeho tutoriály. Na 72 kreditů, které musí ve stanovené struktuře získat, má student k dispozici 14 rezervních kreditů. 3.3 Personální zajištění tutoriálů, studijní agendy a péče o studenty Fakulta pokrývá distanční studium svými učiteli prezenčního studia. Z asi 100 učitelů se podílí na distančním studiu přibližně 60. V přehledu pedagogických výkonů, které ovlivňují 172

4 rozdělení mzdových prostředků mezi fakulty a katedry, je distanční forma výuky započítávána rovnocenně prezenční formě, tj. za vedení kurzu distančního předmětu je započten stejný výkon jako za prezenční výuku v celém semestru. Administrativu distančního studia zajišťuje programová tutorka. Fakulta nepoužívá pro vedoucí kurzů označení (předmětoví) tutoři, proto se vžilo zjednodušené označení tutorka pro programovou tutorku. Tutorka zajišťuje učebny pro tutoriály, vypaluje CD, prodává CD, popř. je zasílá na dobírku. V době tutoriálů je přítomna ve škole od 8 do 18 hodin, každý týden má úřední hodiny ve středu a v pátek od 13 do 20 hodin. 4. PRÁCE SE STUDENTY 4.1 Způsoby komunikace se studenty Komunikace učitelů se studenty probíhá v několika formách: na tutoriálech (Účast studentů je povinná, v úvodu tutoriálu je provedena prezence, v úvodní hodině každého tutoriálu má úvodní slovo proděkan pro pedagogiku a informatizaci, studenti kladou otázky, vznášejí náměty ke zlepšení organizace studia a zkvalitnění učebních pomůcek.) na konzultacích (Studenti využívají standardní konzultační hodiny a tzv. rozšířené konzultační hodiny, kdy je učitel k dispozici distančním studentům na mobilním telefonu.) na obhajobách seminárních prací (V některých předmětech probíhají nad rámec tutoriálů.) ová komunikace při vyhodnocování průběžných úkolů, popř. elektronické odpovědi na dotazy na zápočtových testech a na zkouškách (Termíny jsou zveřejňovány na portálu distanční formy studia.) po skončení semestru studenti vyplňují anonymní anketu prostřednictvím webových formulářů (Anketa se týká organizace studia a jednotlivých předmětů. Výsledky jsou projednávány na pedagogickém kolegiu fakulty, jsou zveřejňovány na portálu distančního studia. Stávají se podkladem upřesňování a změn organizace studia.) Studenti mohou dále komunikovat navzájem. V rámci tzv. Studentského klubu (přístup povolen pouze distančním studentům) na portálu distančního studia mohou najít školní ovou adresu svých spolužáků, popř. zveřejnit svým spolužákům další kontakty (soukromý , telefonní číslo na pevnou a mobilní linku, ICQ, poštovní adresu). Zvláštní postavení má komunikace organizátorů distančního studia se studenty. Za organizátory je považován proděkan pro pedagogiku a informatizaci, (programová) tutorka a tajemnice pro studentské záležitosti (společná pro prezenční a distanční studenty). Studenti jsou povinni v rámci Studentského klubu uvést a aktualizovat pro proděkana a tutorku svou (alespoň jednou týdně využívanou) ovou adresu a mobilní kontakt. Četnost dotazů na tutorku je podstatně vyšší než prezenčních studentů na studijní referentku. Proto počet studentů připadajících na tutorku je poloviční (cílově asi 300 studentů) než v případě studijní referentky (asi 750 studentů). 4.2 Zvyšování informatické kvalifikace učitelů Fakulta klade důraz na vzdělávání zaměstnanců. Po všech učitelích distanční formy vyžaduje, aby do 18 měsíců zvládli testy ECDL minimálně v rozsahu Start. Na fakultě bylo akreditováno středisko ECDL, 5 učitelů získalo oprávnění testera, 64 učitelů a zaměstnanců získalo oprávnění ECDL, z toho 45 zvládlo úroveň Komplet. Připravuje se testování studentů, neboť soubor volitelných předmětů Manažerská informatika 1 3 (v celkovém rozsahu 10 kreditů) zařazených i do distanční formy přesahuje úroveň požadavků ECDL, popř. ECDL Advanced. 4.3 Podpora přípravy studentů na přijímací zkoušky Uchazeči si dříve stěžovali na náročnost přijímacích zkoušek, což mohlo být brzdou rozvoje distančního studia. V přijímacích zkouškách prokazují uchazeči znalosti z ekonomie a odborných podnikohospodářských předmětů v rozsahu bakalářského studia. S cílem pomoci zejména absolventům předchozího studia na jiných školách vznikly dvě pomůcky: pro ekonomii kniha doc. Sirůčka Ekonomie pro přijímací zkoušky na navazující magisterský studijní program na VŠE v Praze pro odborné předměty účelová pomůcka na CD zahrnující předměty bakalářského studia pro vstupující do přijímací zkoušky (Uchazeč se tak seznámí s formou distančních pomůcek.) 173

5 5. INFORMAČNÍ PODPORA 5.1 Průvodce distančním studiem Pro každý akademický rok je vydávána publikace Průvodce distančním studiem a další informace Fakulty podnikohospodářské o rozsahu více než 100 stran, která je určena především pro nově nastupující distanční studenty FPH, ale také pro distanční studenty již studující na fakultě, pro zájemce o distanční studium na fakultě, pro učitele fakulty a pro potenciální organizátory distanční formy studia na jiných školách. V úvodní kapitole je představeno distanční studium v kostce na 6 stranách (co to je distanční studium, profil absolventa, přijímací řízení, organizace, studijní materiály, poplatky a studentské výhody, pro koho je distanční studium určeno, úskalí distanční formy studia). V dalších kapitolách je potom popsáno podrobně distanční studium na fakultě včetně praktických návodů a informací (organizace VŠE a FPH, studijní program distanční formy, organizace studia v distanční formě, zvláštní situace v průběhu studia, tj. především přerušení studia a podávání žádostí, komunikace s učiteli a zaměstnanci, poplatky spojené se studiem, služby studentům, e-learning a další studijní materiály, telefonní kontakty, vybrané vnitřní předpisy VŠE). 5.2 Portál distančního studia Veškeré informace o organizaci studia může distanční studium nalézt na portálu distančního studia kde je k dispozici: elektronická verze Průvodce distančním studiem, aktuální rozvrhy tutoriálů, přehled předmětů a jejich zařazení do skupin, aktuální kontakty na učitele (včetně fotografií), termíny testů, státních zkoušek, aktuální informace učitelů, nabídky témat diplomových prací, rozcestník na služby a e-learningové materiály. Mezi zajímavé služby studentům patří: studentský klub (výměna kontaktů, registrace vedlejší specializace, přehled rozšířených konzultačních hodin učitelů), registrační a zápisový program (registrace a později zápis předmětů po internetu), výsledky testů a předmětů (bodový výsledek testu či výsledek zápočtu se student může dovědět na zvolené ové adrese či formou SMS na mobilním telefonu), PES historie studia, předměty, učitelé (student může vidět kdykoliv svou bilanci: získané a ztracené kredity, výsledky studia dle studijní evidence, student může také prohlížet akreditační materiály předmětů, jejich rozvrh v prezenční formě, informace o učitelích, především standardní konzultační hodiny), zvukové záznamy přednášek vybraných předmětů v prezenční formě. 6. ZÁVĚR 6.1 Statistika dosavadní úspěšnosti studia Úspěšnost distančních studentů je významně nižší než v prezenční formě, vyšší je podíl přerušení studia. Podrobnější analýzu bude možné provést až po více letech, studenti zatím studují v semestru. Pro ilustraci z 90 studentů přijatých v srpnu 2002 (nyní jsou převážně ve 4. semestru) zanechalo studium nebo jim bylo pro neplnění povinností ukončeno studium 20 studentů, 23 studentů přerušilo studium alespoň na jeden semestr. 6.2 Efektivnost Distanční forma výuky je žádanou formou výuky, počet uchazečů je asi trojnásobně vysoký oproti počtu přijímaných studentů. Nutno také zdůraznit, že příprava distanční formy je finančně velmi náročná. Příprava distanční formy byla financována v letech z několika rozvojových projektů MŠMT v celkové výši 9,8 mil. Kč. Více než třetinu nákladů tvořily autorské honoráře učitelů autorů pomůcek. Distanční forma výuky přinesla významné efekty i pro prezenční formu výuky. Učitelé získali bližší vztah k využívání výpočetní techniky, mnohé pomůcky distanční formy jsou využívány 174

6 prezenčními studenty. Fakulta je také díky rozvojovým projektům dobře vybavena výpočetní technikou. Literatura 1. Kubálek, T.: Průvodce distančním studiem a další informace Fakulty podnikohospodářské akademický rok 2004/05, VŠE 2004, ISBN Kolektiv učitelů FPH: Učební pomůcky na CD k 79 předmětům distanční formy navazujícího magisterského studia FPH VŠE v Praze 3. Portál distančního studia (http://distancni.fph.vse.cz) doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc. proděkan pro pedagogiku a informatizaci, garant distančního studia Ing. Blanka Volkmerová asistentka, spoluřešitelka rozvojového programu MŠMT Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská Adresa: FPH VŠE v Praze, nám. W. Churchilla 4, Praha 3-Žižkov

Studijní programy a další informace Fakulty financí a účetnictví

Studijní programy a další informace Fakulty financí a účetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 Studijní programy a další informace Fakulty financí a účetnictví Akademický rok 2005/2006 Studijní programy

Více

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Právo v podnikání Právo ve veřejné správě. Informace pro uchazeče o studium

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Právo v podnikání Právo ve veřejné správě. Informace pro uchazeče o studium Právo v podnikání Právo ve veřejné správě Naši partneři HP Invent nabízí IT infrastrukturu, osobní počítače a přístupová zařízení, globální služby, výrobky pro tisk a zobrazování. CASABLANCA INT, internet

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Praha, červen 2014 Obsah 1 ÚVOD... 6 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE... 6 2.1 Úplný název vysoké školy, běžně užívaná zkratka, sídlo... 6 2.2 Organizační schéma vysoké

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru

Aktualizace dlouhodobého záměru Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Aktualizace dlouhodobého záměru pro rok 2005 VŠMIE květen 2004 Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. (VŠMIE) Vltavská 14/585, 150 00

Více

MOODLE PRO ZAČÍNAJÍCÍ UŽIVATELE. Petr Korviny

MOODLE PRO ZAČÍNAJÍCÍ UŽIVATELE. Petr Korviny MOODLE PRO ZAČÍNAJÍCÍ UŽIVATELE Petr Korviny Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 2006 2 OBSAH MODULU 1 E-LEARNING JAKO FORMA STUDIA...6 1.1 Co je to e-learning a jak probíhá...7

Více

Vnitřní předpisy České zemědělské univerzity v Praze

Vnitřní předpisy České zemědělské univerzity v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 26. června 2015

Více

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011 VŠMIE květen 2012 Obsah 1. Úvod 3 2. Základní údaje 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost

Více

Úvod do studia. PhDr. Jana Kohnová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta

Úvod do studia. PhDr. Jana Kohnová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Úvod do studia PhDr. Jana Kohnová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF u K Praha (CZ.1.07/1.3.00/19.0002)

Více

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2010 Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2010 VŠMIE květen 2011 Obsah str.2 1. Úvod 3 1.1 Základní údaje..3 1.2 Organizační schéma VŠMIE..3 1.3 Složení orgánů

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2012 Říjen 2011 1. ÚVOD 1.1. Základní informace o VŠEM Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s., se sídlem Nárožní 2600/9a,

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Institut celoživotního vzdělávání Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Využití e learningových systémů pro řízení výuky (LMS) na střední škole se zaměřením na aplikační prostředí Moodle. Závěrečná

Více

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 2 Obsah Studijní program: Aplikovaná informatika 5 Bakalářský studijní obor: Informatika

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 KVĚTEN 2013 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení vědecké rady,

Více

PRŮVODCE STUDENTA PRVNÍHO ROČNÍKU 2014/2015

PRŮVODCE STUDENTA PRVNÍHO ROČNÍKU 2014/2015 PRŮVODCE STUDENTA PRVNÍHO ROČNÍKU 2014/2015 1 OBSAH 1 ÚVODNÍ SLOVO PROREKTORKY PRO STUDIJNÍ A PEDAGOGICKÉ ZÁLEŽITOSTI... 3 2 O MVŠO... 4 STUDIJNÍ OBORY... 5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 9 VEDENÍ MVŠO...

Více

Zpráva o plnění plánu realizace Státní informační politiky ve vzdělávání za rok 2006 a závěrečné shrnutí celého programu

Zpráva o plnění plánu realizace Státní informační politiky ve vzdělávání za rok 2006 a závěrečné shrnutí celého programu Zpráva o plnění plánu realizace Státní informační politiky ve vzdělávání za rok 2006 a závěrečné shrnutí celého programu MŠMT, 2007 OBSAH POUŽITÉ ZKRATKY 3 A. ÚVOD 4 B. INDIKÁTORY 6 B.1. INDIKÁTORY V GESCI

Více

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva Bratislavská vysoká škola práva stanoví průběh studia tímto studijním řádem jako vnitřním předpisem školy, který přijala podle zákona č. 131/ 2002 Z. z. o vysokých

Více

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Květen 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení statutárních

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Příprava kurzů

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Příprava kurzů Příprava kurzů Studijní opora pro kurz Tvorba týmu lektorů v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Gabriela Marková 2013 České Budějovice Obsah Obsah...

Více

NOVÁ KONCEPCE CERTIFIKACE (opakování)

NOVÁ KONCEPCE CERTIFIKACE (opakování) 3/2008 OBSAH VI. sněm Svazu účetních Str. 1 2 Nová koncepce certifikace opakování hlavních zásad Str. 1 3 EDITORIAL Vážení čtenáři, od květnového vydání bulletinu proběhly nejen zkoušky v systému certifikace

Více

Projekt dalšího vzdělávání středoškolských učitelů a jejich žáků v informatice

Projekt dalšího vzdělávání středoškolských učitelů a jejich žáků v informatice Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Projekt dalšího vzdělávání středoškolských učitelů a jejich žáků v informatice Závěrečná týmová práce v programu celoživotního vzdělávání

Více

CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA PPŘÍ CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Informační brožura, nabídka kurzů a programů Leden 2015 3 0. DUBNA 22, 70103 O STRAVA 2 Vážení zájemci o vzdělávací akce a studia v rámci celoživotního

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Praha 2014 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová,

Více

Předkládá a zpracovala : JUDr. Markéta Štalmachová, ředitelka CEVRO Institut, o.p.s.

Předkládá a zpracovala : JUDr. Markéta Štalmachová, ředitelka CEVRO Institut, o.p.s. Výroční zpráva vysoké školy CEVRO Institut za akademický rok 2011/2012 Úplný název vysoké školy CEVRO Institut, o.p.s. Adresa vysoké školy Jungmannova 17/28, Praha 1, 110 00 Telefon 221 506 700 e-mail

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDÌLÁVÁNÍ

CELOŽIVOTNÍ VZDÌLÁVÁNÍ CELOŽIVOTNÍ VZDÌLÁVÁNÍ NA STØEDNÍ ŠKOLE ANALÝZA A METODIKA DISTANÈNÍHO STUDIA CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLE analýza a metodika distančního studia MOTTO: Vzdělávání ať tříbí člověku rozum, jazyk

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Havířov květen 2015 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2011 Brno, květen 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2011 1 Úvod AKADEMIE STING, o.p.s., soukromá vysoká

Více

PŘÍPRAVA PŘEDMĚTU MANAŽERSKÁ INFORMATIKA POMOCÍ PROGRAMU ZONER CONTEXT PRO DISTANČNÍ FORMU STUDIA

PŘÍPRAVA PŘEDMĚTU MANAŽERSKÁ INFORMATIKA POMOCÍ PROGRAMU ZONER CONTEXT PRO DISTANČNÍ FORMU STUDIA PŘÍPRAVA PŘEDMĚTU MANAŽERSKÁ INFORMATIKA POMOCÍ PROGRAMU ZONER CONTEXT PRO DISTANČNÍ FORMU STUDIA KUBÁLKOVÁ MARKÉTA Vysoká škola ekonomická v Praze, nám. W. Churchilla 4, 130 47 Praha 3 kubalm@vse.cz Abstrakt:

Více

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Zkrácený název projektu: UNIPRANET Číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0054 Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více