SOUVISLOSTI ZABEZPEČENÍ MAJETKU A POJIŠTĚNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOUVISLOSTI ZABEZPEČENÍ MAJETKU A POJIŠTĚNÍ"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance SOUVISLOSTI ZABEZPEČENÍ MAJETKU A POJIŠTĚNÍ Coherences of Property Security and Insurance Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Svatopluk NEČAS, Ph.D. Autor: Martina HORÁKOVÁ Brno, 2013

2

3 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Katedra financí Akademický rok 2012/2013 ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Pro: Obor: Název tématu: HORÁKOVÁ Martina Finance SOUVISLOSTI ZABEZPEČENÍ MAJETKU A POJIŠTĚNÍ Coherences of Property Security and Insurance Z á s a d y p r o v y p r a c o v á n í : Cíl práce: Cílem bakalářské práce bude posouzení souvislostí zabezpečení majetku v kontextu s moţností jeho pojištění, zpracování přehledu přístupů vybraných komerčních pojišťoven k této problematice (otázka poţadovaného stupně zabezpečení, slevy na pojistném při určitém stupni zabezpečení atp.) a jejich srovnání. Postup práce a pouţité metody: 1. Studium literárních pramenů 2. Teoretické vymezení problematiky 3. Analýza pojistných produktů pojištění majetku u vybraných pojišťoven; akcent na oblast zabezpečení pojišťovaného majetku; vzájemné porovnání 4. Závěr, zhodnocení problému, příp. formulace doporučení. Vyhodnocení plnění cílů v závěru práce. Pouţité metody: deskripce, komparace, analýza.

4 Rozsah grafických prací: dle pokynů vedoucího práce Rozsah práce bez příloh: stran Seznam odborné literatury: DAŇHEL, Jaroslav. Pojistná teorie. Vyd. 1. Praha: Professional Publishing, s. ISBN ČEJKOVÁ, Viktória a Svatopluk NEČAS. Pojišťovnictví. Brno: Masarykova univerzita, s. ISBN MAJTÁNOVÁ, Anna. Pojišťovnictví : teorie a praxe. 1. vyd. Praha: Ekopress, s. ISBN DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. 3. vyd. - přeprac. Praha: Ekopress, s. ISBN VOSTATEK, Jaroslav. Sociální a soukromé pojištění. Vyd. 1. Praha: CODEX Bohemia, s. ISBN Vybrané kapitoly z pojišťovnictví. 1. vyd. Praha: Česká asociace pojišťoven, s. WAWERKOVÁ, Magdalena. Zákon o pojistné smlouvě :komentář. Edited by Ludvík Bohman. Praha: Linde, s. ISBN Související webová stránka: Vedoucí bakalářské práce: Ing. Svatopluk Nečas, Ph.D. Datum zadání bakalářské práce: Termín odevzdání bakalářské práce a vloţení do IS je uveden v platném harmonogramu akademického roku. vedoucí katedry děkan V Brně dne

5 Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci Souvislosti zabezpečení majetku a pojištění vypracovala samostatně pod vedením Ing. Svatopluka Nečase, Ph.D. a uvedla v ní všechny pouţité literární a jiné odborné zdroje v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy Masarykovy univerzity a vnitřními akty řízení Masarykovy univerzity a Ekonomicko-správní fakulty MU. vlastnoruční podpis autora

6 Anotace Předmětem této bakalářské práce Souvislosti zabezpečení majetku a pojištění je zpracování přehledu moţností zabezpečení majetku, analýza nabídek vybraných pojišťoven a jejich vzájemné srovnání. Práce je rozdělena na tři části. V první je přehled pojištění majetku (pojištění nemovitostí, domácností a motorových vozidel) a také moţností jeho zabezpečení. Druhá obsahuje krátké pojednání o České asociaci pojišťoven a následně přehled vybraných komerčních pojišťoven, jejichţ produkty jsou analyzovány. Třetí (poslední) část této práce obsahuje analýzu souvislostí zabezpečení majetku a pojištění u vybraných pojišťoven a jejich vzájemné porovnání. Annotation The aims of the present bachelor thesis Coherences of Property Security and Insurance are to make a list of possibilities of property securities, to make an analysis of the offers from selected insurance companies and to compare them. This work is divided into three parts. In the first part, there is a list of property insurance (real estate insurance, household insurance and motor insurance) and the list of possible property securities as well. The second part includes a short description of the Czech Insurance Association and an overview of the names of the selected insurance companies, the products of which are analysed. The last part of this bachelor thesis includes an analysis of the coherences of property security and insurance and their comparison, related to the five selected insurance companies. Klíčová slova Pojištění majetku, zabezpečení majetku, odcizení, pojistné podmínky, sleva, nemovitost, domácnost, automobil. Keywords Property insurance, property security, theft, insurance conditions, discount, real estate, household, car.

7 Poděkování Ráda bych poděkovala Ing. Svatopluku Nečasovi, Ph.D. za jeho spolupráci na této bakalářské práci, za poskytnuté informace, jeho cenné rady a připomínky.

8 OBSAH Úvod... 1 Teoretická východiska pojištění majetku a moţností jeho zabezpečení Pojištění nemovitostí (budov) Pojištění domácností Havarijní pojištění Moţnosti zabezpečení majetku Zabezpečení nemovitostí a domácností Zabezpečení motorových vozidel... 2 Výběr komerčních pojišťoven pro analýzu Česká asociace pojišťoven Výběr pro analýzu... 3 Analýza pojistných produktů Pojištění nemovitostí Česká pojišťovna a.s Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Allianz pojišťovna, a.s Generali Pojišťovna, a.s Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Pojištění domácností Česká pojišťovna a.s Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Allianz pojišťovna, a.s Generali Pojišťovna, a.s Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Havarijní pojištění Česká pojišťovna a.s Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Allianz pojišťovna, a.s Generali Pojišťovna, a.s Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Porovnání produktů a sledování rozdílů u vybraných pojišťoven Pojištění nemovitostí Pojištění domácností Havarijní pojištění... Závěr... Seznam pouţitých zdrojů... Seznam tabulek... Seznam pouţitých zkratek... Seznam příloh

9 ÚVOD Počátky moderního pojištění sahají na přelom 17. a 18. století, prvopočátky pojištění jako takového ale můţeme nalézt ještě hlouběji v historii. 1 Samozřejmě prodělalo obrovský vývoj co do škály produktů, počtu subjektů poskytujících pojištění i objemů finančních prostředků, s oborem pojišťovnictví souvisejících. Tak, jak se vyvíjí naše společnost a vznikají nové činnosti a produkty, stejně tak se rozvíjí oblast pojištění a pojišťovnictví. Důvodem je vznik nových rizik a z nich plynoucích moţných škod a ztrát, na jejichţ eliminaci slouţí právě příslušné pojištění. Přestoţe variant pojistných produktů je obrovské mnoţství, ne kaţdé existující riziko je pojistitelné. Aby bylo dané riziko pojistitelné, musí splňovat 4 základní kritéria. Musí být identifikovatelné, jeho projev náhodný, výše hrozící ztráty musí být vyčíslitelná a současně pro danou pojišťovnu ekonomicky přijatelná. 2 Následky některých škod mohou dosahovat takových finančních částek, které jsou pro poškozeného otázkou existence. Mohou to být ztráty, které jednotlivec není schopen nahradit ze svých soukromých zdrojů, respektive podnik z podnikových financí. Právě z tohoto důvodu by mělo pojištění hrát roli v ţivotě kaţdého člověka a samozřejmostí by také mělo být jeho zahrnutí do podnikatelských aktivit. Jak vyplývá z názvu této bakalářské práce Souvislosti zabezpečení majetku a pojištění, nebude v ní pojednáváno o pojištění jako celku. Text bude zaměřen pouze na jednu z oblastí neţivotního pojištění, na pojištění majetku. Konkrétně se bude týkat produktů z následujících tří oblastí: - pojištění nemovitostí - pojištění domácností - pojištění automobilů Všechna uvedená odvětví patří do pojištění smluvních dobrovolných. Důraz bude kladen na to, jaké jsou moţnosti zabezpečení pojišťovaného majetku a jaké existují souvislosti mezi konkrétním způsobem zabezpečení a samotným pojištěním. Celá práce bude rozčleněna do několika kapitol. První kapitola bude obsahovat obecné informace, týkající se výše uvedených 3 oblastí pojištění majetku (nemovitostí, domácností a automobilů) a přehled moţností zabezpečení tohoto majetku. Nejrozsáhlejší část se bude věnovat aktuálním situacím v souvislostech zabezpečení majetku a pojištění v několika vybraných pojišťovnách, obsaţena bude analýza 1 VOSTATEK, Jaroslav. Sociální a soukromé pojištění. Vydání první. Praha: CODEX Bohemia, s.r.o., ISBN (strana 12) 2 ČEJKOVÁ, Viktória a Svatopluk NEČAS. Pojišťovnictví. 2. přepracované vydání. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, ISBN (strana 18) 9

10 jednotlivých produktů s důrazem na to, jak určitý způsob zabezpečení ovlivní výši pojistného resp. maximální výši pojistného plnění. Pozornost bude také zaměřená na to, jestli existují nějaké poţadavky na minimální stupeň zabezpečení majetku, bez něhoţ není moţné příslušný majetek pojistit. Výběru pojišťoven, jejichţ produkty budou v práci analyzovány, bude věnována samostatná kapitola (kapitola č. 2). Její součástí bude také pojednání o jedné z významných institucí, které působí na českém pojistném trhu, o České asociaci pojišťoven 3. Důvodem zahrnutí pojednání o této asociaci je také skutečnost, ţe soubor pro výběr pojišťoven pro analýzu představovaly právě pojišťovny, které jsou členy ČAP. V poslední části bakalářské práce bude provedena komparace mezi analyzovanými produkty jednotlivých komerčních pojišťoven. Výchozími materiály pro zpracování zadaného tématu budou vybrané publikace, které pojednávají o pojištění majetku v teoretické rovině, materiály vybraných pojišťoven, týkající se nabízených produktů, a všeobecné a doplňkové pojistné podmínky těchto komerčních pojišťoven. Klíčové jsou poslední dvě uvedené skupiny materiálů. Jak tedy vyplývá z výše uvedeného textu a hlavně z oficiálního zadání bakalářské práce, hlavním cílem bude posouzení souvislostí zabezpečení majetku v kontextu s moţností jeho pojištění, zpracování přehledu přístupů vybraných komerčních pojišťoven k této problematice (otázka poţadovaného stupně zabezpečení, slevy na pojistném při určitém stupni zabezpečení) a jejich srovnání. K naplnění stanovených cílů budou pouţity 3 metody deskripce, analýza a komparace. 3 Dále uváděno také pod zkratkou ČAP 10

11 1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA POJIŠTĚNÍ MAJETKU A MOŢNOSTÍ JEHO ZABEZPEČENÍ Pojištění majetku se týká těch rizik, která mohou zapříčinit škody na majetku. Jedno z historicky prvních rizik, které bylo moţno v rámci pojištění majetku pojistit, bylo riziko poţární. 4 Postupně se mezi pojistitelná rizika řadila další tzv. ţivelní rizika, rizika vodovodní, havarijní a rizika odcizení a vandalství, která budou v následujícím textu charakterizována: 5 - Ţivelní rizika Zpravidla bývají zahrnuta ve všech pojištěních majetku. Jde o rizika vzniku přímých škod na pojištěném majetku následkem ţivelních události. Mezi nejčastější rizika z této kategorie patří: poţár, výbuch, blesk, vichřice, povodeň, záplava, krupobití, zemětřesení, pád stromů a stoţárů, sesouvání nebo zřícení lavin, tíha sněhu a námrazy, náraz nebo zřícení letadla, jeho části či nákladu. Přesné definice výše uvedených ţivlů bývají zahrnuty v pojistných podmínkách, které musí být nedílnou součástí kaţdé pojistné smlouvy. Z hlediska tématu této bakalářské práce o nich nebude dále podrobněji pojednáváno. - Vodovodní rizika Do této kategorie se řadí riziko škod způsobených vodou, která vytéká z vodovodních zařízení, topení či kanalizace. - Havarijní rizika Ta se týkají pojištění dopravních prostředků a jde o škody nejen na samotném dopravním prostředku, ale také na přepravovaném nákladu a to v souvislosti s nárazem nebo střetem. - Riziko odcizení a vandalství Jedná se o škody způsobené třetí osobou. Zpravidla je v pojistných podmínkách stanovena podmínka pojistitelnosti tohoto rizika a to v podobě překonání určitého stupně zabezpečení majetku respektive zjištění totoţnosti pachatele v případě vandalství. V této souvislosti se objevuje pojem kvalifikovaná krádeţ, kterým se označuje taková krádeţ, při které musel pachatel překonat určitou překáţku bránící odcizení dané věci. - Strojní rizika Jde o rizika související s havárií nebo poruchou strojního zařízení. 4 DUCHÁČKOVÁ, Eva a Jaroslav DAŇHEL. Teorie pojistných trhŧ. První vydání. Praha: Professional Publishing, 2010, 216 s. ISBN (strana 113) 5 Členění a charakteristika převzaty z: DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. Vydání 1. Praha: Ekopress, 2003, 178 s. ISBN X. (strany ) 11

12 Konkrétní varianty pojištění jednotlivých komerčních pojišťoven z hlediska zahrnutí rizik mohou vypadat následovně: - pojištění jednoho konkrétního rizika specifikovaného v pojistné smlouvě, - sdruţené pojištění, které kryje několik, ve smlouvě přesně definovaných, rizik a - tzv. pojištění All Risks kryjící všechna rizika, která mohou s pojištěným majetkem souviset, přičemţ případné výjimky, na něţ se pojištění nevztahuje, jsou specifikovány v pojistné smlouvě. Existují také rizika, která obvykle bývají z pojištění vyloučena. Zpravidla se jedná o ta, která souvisí s válečnými událostmi, teroristickými útoky, působením jaderné energie. 6 Konstrukce pojistné hodnoty Velmi důleţitá je u pojištění majetku konstrukce pojistné hodnoty. Obecně existují 2 základní způsoby a třetí, který je jejich kombinací: 7 - Pojištění na novou hodnotu Vyplacené pojistné plnění je v takové výši, aby za ni bylo moţné majetek obnovit respektive pomocí opravy navrátit do původního stavu. - Pojištění na časovou hodnotu Pojistné plnění odpovídá hodnotě, kterou měl pojištěný majetek bezprostředně před pojistnou událostí. Hodnota tedy zohledňuje opotřebení majetku. - Kombinace dvou výše uvedených hodnot Variant, jak kombinovat pojištění na časovou a novou hodnotu existuje několik. Můţe být např. stanoveno, ţe pro částečné škody na pojištěném majetku bude pojistná hodnota určena jako nová hodnota, ale při škodě celkové jiţ na principu hodnoty časové. Další moţností je stanovení procenta opotřebení majetku, které bude představovat hranici přechodu od principu pojištění na novou hodnotu k principu pojištění na hodnotu časovou. Nová hodnota je pouţita pro opotřebení niţší neţ stanovená hranice a časová hodnota pro opotřebení vyšší. Výše uvedené informace a principy se týkají pojištění nemovitého i movitého majetku. Charakteristiky těchto pojištění budou tématem následujících tří pododdílů. 6 Citováno z: ČESKÁ ASOCIACE POJIŠŤOVEN. POJISTI MAJETEK: otázky a odpovědi [online]. ENTRE, 2009 [cit ]. Dostupné z: 7 Způsoby konstrukce převzaty z: DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. Vydání 1. Praha: Ekopress, 2003, 178 s. ISBN X. (strana 122) 12

13 1.1 Pojištění nemovitostí (budov) Jak je patrno z názvu, tento typ pojištění slouţí k pojištění budov, případně takového zařízení, které přímo souvisí s danou budovou. Není jím pojištěno vlastní vybavení nemovitosti. Do pojištění budov se zahrnují tyto typy nemovitostí 8 : - rodinné domy, - nájemní obytné domy, - příslušenství rodinných a nájemních obytných domů, - rozestavěné domy, - rekreační budovy, - hospodářské budovy, - drobné stavby (např. garáţe a dílny). Mezi běţně zahrnovaná rizika patří rizika ţivelní, vodovodní, náraz dopravních prostředků a riziko odcizení (stavebních součástí) 9. Konkrétní rizika, která jsou v pojištění zahrnuta, bývají konkretizována pojistnou smlouvou. Konkrétní podmínky pojištění mohou být ovlivněny velkým mnoţstvím faktorů. Mezi základní můţeme zahrnout tyto: 10 - typ budovy a účel jejího vyuţívání můţe se jednat o rodinný dům, bytový či panelový dům, chatu, garáţ, hospodářský objekt a další, - rozměry roli hraje velikost zastavěné plochy, počet podlaţí apod., - materiál, ze kterého je objekt postaven. Hodnotu nemovitosti obvykle stanovuje pojištěná osoba a to na vlastní odpovědnost. Pojišťovna následně stanoví pojistnou částku a také pojistné, které se odvíjí od hodnoty stanovené pojištěnou osobou, přičemţ zohledňuje pojišťovnou stanovená kritéria. Kaţdá komerční pojišťovna obvykle nabízí pojištění budov ve více variantách, které se liší zahrnutím jednotlivých rizik. Obecně lze identifikovat následující 3 standardní varianty: 11 - základní zahrnující rizika jako je poţár, blesk, výbuch, vichřice, odcizení a vandalství, - širší která navíc zahrnuje rizika pádu předmětů, zřícení skal a rizika vodovodní, 8 Typy budov převzaty z: DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. Vydání 1. Praha: Ekopress, 2003, 178 s. ISBN X. (strana 123) 9 Citováno z: DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. Vydání 1. Praha: Ekopress, 2003, 178 s. ISBN X. (strana 123) 10 ČEJKOVÁ, Viktória a Svatopluk NEČAS. Pojišťovnictví. 2. přepracované vydání. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, ISBN (strana 33) 11 DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. Vydání 1. Praha: Ekopress, 2003, 178 s. ISBN X. (strana 124) 13

14 - varianta tzv. All Risks zahrnující všechna rizika, která se mohou v souvislosti s pojištěnou nemovitostí objevit, v pojistné smlouvě resp. pojistných podmínkách pak musí být výslovně uvedena ta rizika, na která se pojištění nevztahuje. 1.2 Pojištění domácností Zatímco pojištění nemovitosti se netýká kaţdého člověka, protoţe ne kaţdý nemovitost vlastní, u pojištění domácnosti je tato situace odlišná. Kaţdý člověk zpravidla přísluší do nějaké domácnosti, zpravidla vlastní určitý soubor movitých věcí, kterými je domácnost tvořena. Právě zmíněného vybavení se pojištění domácnosti týká, jak vyplývá z definice pojmu domácnost: Domácnost je soubor zařízení domácnosti slouţící členům domácnosti. 12 Běţné pojistné produkty zahrnují pojištění standardního vybavení do částky stanovené v pojistné smlouvě. Jsou-li součástí pojišťované domácnosti také luxusní předměty, sbírky, cennosti a další věci takovéto povahy, je nutné je zpravidla připojistit. U nestandardních předmětů, u předmětů vysoké hodnoty, můţe být ze strany pojišťovny také stanovena podmínka určitého stupně zabezpečení např. trezor. V případě nesplnění stanovené podmínky nelze daný předmět pojistit. Konkrétní rizika, kterých se pojištění týká, jsou konkretizována v pojistné smlouvě. Nejčastěji jsou obsaţena rizika ţivelní, vodovodní a odcizení. Pro riziko odcizení je typicky ze strany pojišťovny stanovena podmínka překonání určité překáţky osobou, která pojištěný majetek zcizila. V pojištění domácnosti jsou obvykle rozlišovány dva typy domácností, a to rekreační a běţně obývaná. Za základní rozdíly můţeme povaţovat nejen vybavení, ale také dobu, po kterou je během kalendářního roku domácnost obydlena respektive ponechána bez kontroly. Co se týče vybavení, to zpravidla u rekreační domácnosti nebývá tak kvalitní a luxusní jako u domácnosti trvale obývané. Typické také je, ţe rekreační domácnost nebývá trvale obydlena, naopak bývá ponechána bez jakékoli kontroly po dlouhou dobu. V případě vzniku škody tedy dojde většinou k časové prodlevě mezi vznikem škody a jejím zjištěním. V takové situaci můţe být konečná hodnota škody vyšší, neţ by byla v případě okamţitého zjištění. Rekreační domácnost se také můţe častěji stát cílem zlodějů a vandalů a to právě v souvislosti s tím, ţe není obydlena trvale. Pojistné, které z dané smlouvy vyplývá, závisí na mnoha okolnostech. Východiskem pro jeho stanovení je samozřejmě pojistná částka, která se odvíjí od hodnoty pojišťovaného majetku. Výši pojistného ale ovlivňuje také umístění domácnosti (velikost 12 Citováno z: DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. Vydání 1. Praha: Ekopress, 2003, 178 s. ISBN X. (strana 123) 14

15 obce či města, kde se nachází) a míra zabezpečení domácnosti, coţ je z hlediska tématu této práce kritérium, na které bude zaměřena pozornost. 1.3 Havarijní pojištění 13 Do majetkového pojištění se řadí pojištění havarijní, které se týká škod na motorovém vozidle. Jde o škody, které řidič mohl, ale také nemohl ovlivnit, o škody vzniklé při havárii vozidla. Často bývají součástí tohoto pojištění také rizika ţivelní, odcizení, vandalismu či strojní a zpravidla bývá zahrnuto poskytnutí asistenčních sluţeb. Výši pojistného ovlivňuje řada faktorů, např. typ vozidla, jeho pořizovací cena, obsah, stáří a při pojištění pro případ krádeţe hraje velkou roli způsob, jakým bylo motorové vozidlo zabezpečeno. Řadu kritérií si stanovují také individuálně jednotlivé komerční pojišťovny. Tato kritéria jsou pak konkretizována smlouvou a (nebo) pojistnými podmínkami. Způsob zabezpečení vozidla je zpravidla zohledňován v pojištění motorových vozidel pro případ odcizení a neoprávněného uţití. 1.4 Moţnosti zabezpečení majetku V souvislosti se zabezpečením majetku se objevuje pojem Zábranné prostředky. Těmito prostředky se rozumí zařízení, které slouţí k ochraně pojištěného majetku. V případě nemovitostí a domácností se obecně jedná o různé součásti staveb, zámky, mříţe, rolety, čidla pohybu, hlásiče, trezory a podobně. V případě vozidel pak hovoříme o prostředcích, které mají za úkol toto vozidlo chránit před odcizením nebo neoprávněným pouţitím, případně pomoci s jeho nalezením či identifikací, došlo-li jiţ k jeho odcizení. Podrobněji budou tyto zábranné prostředky definovány níţe v pododdílech a Zabezpečení nemovitostí a domácností Souvislost mezi zabezpečením majetku a pojištěním je typicky zahrnována u pojištění pro případ odcizení věcí krádeţí vloupáním. Aby bylo moţné čin odcizení kvalifikovat 13 Kapitola zpracována dle: DUCHÁČKOVÁ, Eva a Jaroslav DAŇHEL. Teorie pojistných trhŧ. První vydání. Praha: Professional Publishing, 2010, 216 s. ISBN (strana 115) a DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. Vydání 1. Praha: Ekopress, 2003, 178 s. ISBN X. (strany ) 15

16 jako krádeţ vloupáním, musel pachatel odcizit dané předměty jedním z následujících 4 způsobů: 14 - K odcizení došlo z uzamčeného místa a toto místo bylo otevřeno takovými nástroji, které neslouţí k řádnému otevírání. - K odcizení došlo z uzamčeného místa, do něhoţ pachatel vnikl jinou cestou neţ dveřmi. - Uzamčené místo, z něhoţ byly předměty odcizeny, sice bylo odemčeno originálním klíčem nebo jeho legálně zhotoveným duplikátem, ale tento klíč respektive duplikát získal pachatel krádeţí. - Došlo ke zcizení věcí z trezoru nebo obdobného zařízení, který byl otevřen nástrojem (nástroji), který neslouţí k řádnému otevírání. Trezor musel být umístěn v uzamčeném prostoru a do tohoto prostoru musel pachatel vniknout jedním ze způsobů uvedených u prvních tří odráţek. Sleva za zabezpečení bývá uvedena v pojistné smlouvě. Existuje řada moţností zabezpečení domácnosti a nemovitosti, které mají vliv na výši pojistného případně na výši pojistného plnění. Následující text obsahuje přehled konkrétních moţností zabezpečení a jednotlivé varianty, které konkrétní podobu pojistné smlouvy ovlivňují. Výchozím materiálem pro jeho zpracování byly pojistné podmínky České pojišťovny a.s. 15. Mezi jednotlivými komerčními pojišťovnami, které jsou vybrány pro analýzu, nejsou zásadní rozdíly, tento soupis by tedy měl obsahovat všechny důleţité prvky. Často je v charakteristikách konkrétního způsobu zabezpečení odkazováno na bezpečnostní třídy dle příslušných norem. Přehled těchto norem je uveden jako samostatná příloha této bakalářské práce (viz příloha č. 1). - Vstupní dveře Plné dveře s pevnou konstrukcí, vyrobené ze dřeva, plastu nebo kovu, které ale mají pouze minimální odolnost proti vniknutí neoprávněné osoby. Prosklené vstupní dveře, zejména dveře balkonové a tzv. francouzská okna. Bezpečnostní dveře, mezi které se řadí dveře splňující stanovené poţadavky příslušných norem. Tento typ dveří má bezpečnostní uzamykací systém (viz níţe) a odpovídající pevnost. Té můţe být dosaţeno vnitřními výztuhami nebo zesílenými závěsy, které jsou chráněny proti vysazení nebo vyraţení. - Způsob uzamčení vstupních dveří Zámek s cylindrickou vloţkou Dozický zámek 14 Způsoby zcizení věci převzaty z: ČESKÁ POJIŠŤOVNA A.S. Pojištění majetku a osob. Pojištění DOMOVA: /2012 MHA Všeobecné pojistné podmínky. Dostupné z: (Článek 11, bod 8) 15 ČESKÁ POJIŠŤOVNA A.S. Pojištění majetku a osob. Pojištění DOMOVA: /2012 MHA Všeobecné pojistné podmínky. Dostupné z: 16

17 Bezpečnostní visací zámek Takový typ visacího zámku, který splňuje poţadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě 3. Bezpečnostní uzamykací systém Uzamykací systém, který zahrnuje současně bezpečnostní stavební zámek, bezpečnostní cylindrickou vloţku a bezpečnostní kování. Na tento uzamykací systém je navíc kladen poţadavek splnění příslušné normy minimálně bezpečnostní třídy 3. Bezpečnostní cylindrická vloţka Takový typ cylindrické vloţky, který splňuje poţadavky příslušné normy a to minimálně v bezpečnostní třídě 3. Tříbodový rozvorový zámek Jde o zámek se zvýšenou odolností proti vyhmatání, rozlomení, vytrţení a odvrtání, který zajišťuje dveřní křídlo rozvorami minimálně do tří stran: do stropu, podlahy a do strany. Bezpečnostní dveřní dvoustranná závora Slouţí k ochraně dveřního křídla proti vyraţení, proti roztaţení zárubně a vysazení z vnější strany. Bezpečnostní kování Kování, které splňuje poţadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě 3. Zábrany proti vysazení Slouţí k ochraně proti nadzvednutí dveřního křídla a následnému vysazení ze závěsů. Zábrany proti vyraţení Představují ochranu proti vyraţení dveří na straně závěsů. Zabezpečení proti vyháčkování (u dvoukřídlých dveří) Takové zařízení, které umoţňuje uzamknout, přišroubovat nebo překrýt zástrče pevného křídla dveří tak, aby bylo znemoţněno jejich odjištění. Opatření zárubní dveří proti roztaţení - Okno případně jiná prosklená část nebo jiný otvor, který je přístupný zvenku U oken a jiných otvorů přístupných zvenku hraje roli jejich umístění v porovnání s okolním terénem a blízkými konstrukcemi, mezi které se řadí například schodiště, ochozy a lešenářské konstrukce. Konkrétní podoba je následující: Dolní okraj tohoto otvoru umístěný níţe neţ 2,5 16 metru nad okolním terénem nebo nad přilehlými a snadno přístupnými konstrukcemi. Dolní okraj tohoto otvoru umístěný výše neţ 2,5 17 metru nad okolním terénem nebo nad přilehlými a snadno přístupnými konstrukcemi. 16 tento rozměr se můţe u jednotlivých komerčních pojišťoven lišit 17 viz předchozí poznámka pod čarou 17

18 Velký vliv mají také ochranné prvky oken a dalších otvorů: Funkční okenice Okenice splňující poţadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě 2 nebo taková okenice, kterou není moţné z venkovní strany demontovat bez pouţití násilí a bez pomoci nástrojů jako je kladivo, pilka apod. Funkční roleta Roleta splňující stejné poţadavky, jako jsou uvedeny u funkční okenice. Funkční mříţ Mříţ, která splňuje poţadavky příslušné normy v bezpečnostní třídě 2 nebo vyšší a také mříţ, která odpovídá následujícím pěti charakteristikám: - ocelové prvky jsou z plného materiálu a jejich průřez je alespoň 1 cm 2, - oka mříţe mají velikost maximálně 150 x 250 mm, - mříţ jako celek je dostatečně pevná a tuhá, musí tedy splňovat následující charakteristiky: na vnější straně je mříţ ukotvena pevně, toto vnější ukotvení není rozebíratelné; za pevné a nerozebíratelné ukotvení se povaţuje např. zazdění, zabetonování, případně uzamčení bezpečnostními visacími zámky alespoň na 4 kotveních, mříţ nesmí být demontovatelná z vnější strany bez pouţití hrubého násilí. Mezi důleţité vlastnosti patří také způsob zasklení, za určitý bonus lze povaţovat zasklení bezpečnostní. O bezpečnostním zasklení můţeme hovořit tehdy, jsou-li splněny poţadavky příslušné normy. - Provedení zdí, podlahy a stropu Tloušťka Materiál - Vyuţití trezoru nebo jiného obdobného zařízení Splňující poţadavky bezpečnostní třídy 0 Splňující poţadavky bezpečnostní třídy 1 - Funkční systém elektrické zabezpečovací signalizace 18 Poplachový signál ovládající sirénu s majákem Svod signálu na pult centralizované ochrany Dále uváděno pod zkratkou EZS 19 Dále uváděno pod zkratkou PCO 18

19 1.4.2 Zabezpečení motorových vozidel Z hlediska funkčnosti můţeme prvky zabezpečení motorových vozidel rozdělit do 4 skupin 20 : - Mechanické zábranné prostředky Pod tímto označením se rozumí mechanické zabezpečovací systémy, jejichţ funkčnost spočívá v blokaci převodů vozidla. Pachatel je při svém činu nucen tyto systémy překonat, čímţ se prodluţuje doba nutná k odcizení vozu. Účinné mechanické zábranné prostředky musí být pevně spojeny s karoserií nebo blokovat současně řazení a otvírání kapoty. - Elektronické zábranné prostředky Mezi tyto zábranné prostředky řadíme imobilizéry a autoalarmy. Pouţití imobilizérů brání neoprávněnému nastartování vozidla tím, ţe přerušují elektrické nebo palivové obvody. Imobilizéry patří v současnosti k povinné výbavě nově vyráběných vozů na území Evropské unie. Autoalarmy jsou aktivním zabezpečovacím systémem, který slouţí jako ostraha vozidla. Při neoprávněné manipulaci s vozem dojde ke spuštění sirény, případně odeslání informace na určené mobilní telefonní číslo. Kvalitnější autoalarmy v sobě zahrnují také imobilizér nebo GPS lokátor, který umoţní určit, kde se vozidlo nachází. - Vyhledávací systémy Tyto systémy nepatří mezi ty, které brání odcizení vozidla, ale mezi tzv. pokrádeţové. Slouţí k vyhledání vozu a k monitorování jeho pohybu, čímţ napomáhají k nalezení vozidla a současně zadrţení pachatele. - Identifikační systémy Jak napovídá samotné označení těchto systémů, jde o označení vozidla a to neodstranitelným způsobem. Tím je značně zkomplikována moţnost změny identity vozidla. Mezi nejběţnější identifikace patří značení skel kódem (VIN případně jiným alfanumerickým) nebo značení nosných dílů karosérie speciálními mikrotečkami. Všechna výše uvedená zabezpečení vozidla musí samozřejmě splňovat řadu poţadavků, které jsou vţdy uvedeny v příslušných pojistných podmínkách. Jednou ze základních podmínek je skutečnost, ţe zabezpečovací zařízení musí splňovat předepsané atesty a jejich instalaci musí provést autorizovaná osoba respektive firma. Zařízení musí být samozřejmě stále udrţováno ve funkčním stavu, musí být prováděny pravidelné kontroly a údrţby. V případě pojistné události je pak pojišťovna oprávněná poţadovat 20 Moţnosti zabezpečení zpracovány dle: Rok zabezpečení vozidel: Základní prostředky prevence krádeží vozidel [online]. LA TAUPE, 2010 [cit ]. Dostupné z: 19

20 prokázání toho, ţe instalované zabezpečovací zařízení bylo v době pojistné události funkční a v případě elektronického zabezpečení také aktivní. 21 Obecně existují dva typy souvislostí mezi zabezpečením motorového vozidla a konkrétní podobou pojištění. - Podmínka zabezpečení vozidla můţe být stanovena jako základní podmínka, bez které není moţné vozidlo pojistit. Bývá zpravidla stanoven minimální stupeň zabezpečení, který pojišťovna akceptuje. Pokud není podmínka minimálního zabezpečení splněna, vozidlo buď není moţné pojistit pro případ odcizení, nebo je pojistné zatíţeno přiráţkou. - Druhou variantou je, ţe vozidlo má lepší zabezpečení, neţ odpovídá poţadavkům dané komerční pojišťovny. Ta v tomto případě můţe existenci lepšího zabezpečení zohlednit ve výpočtu pojistného a zahrnout do něj příslušnou slevu. 21 ČESKÁ POJIŠŤOVNA A.S. Sdružené pojištění vozidla: /2012 MHA Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění vozidel DPPA 2006 All Risk. Dostupné z: 20

Speciální pojistné podmínky pro případ odcizení zabezpečení

Speciální pojistné podmínky pro případ odcizení zabezpečení Speciální pojistné podmínky pro případ odcizení SPZAB2014 T019/14 Obsah Článek 1: Úvodní ustanovení 1 Článek 2: Krádež vloupáním z uzamčeného prostoru Oddíl 1. Předepsaný způsob a limity pojistného plnění

Více

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění rekreačních domácností

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění rekreačních domácností M-600/12 Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění rekreačních domácností Článek 1. Úvodní ustanovení 1) Pojištěnými jsou všechny osoby žijící ve společné domácnosti s pojištěným uvedeným v pojistné smlouvě,

Více

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM) Dotazník pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK Jméno a příjmení nebo název společnosti RČ/IČO Adresa bydliště nebo sídla společnosti POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Více

Způsoby zabezpečení proti odcizení, výše limitů pojistného plnění

Způsoby zabezpečení proti odcizení, výše limitů pojistného plnění DPP PZK 2014 ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové,

Více

8) Za pojistnou událost vzniklou na cennostech a věcech zvláštní hodnoty vyplatí pojistitel plnění v obvyklé ceně.

8) Za pojistnou událost vzniklou na cennostech a věcech zvláštní hodnoty vyplatí pojistitel plnění v obvyklé ceně. 4) Pojištění se dále týká pojistných událostí na anténních systémech (včetně satelitních), které byly v době vzniku škody připevněny: a) na vnější svislé stěně bytového domu, resp. na místě, které není

Více

Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ: otevřené zadávací řízení SPECIFIKACE PŘEDMĚTU

Více

Příloha č.5 - Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění Pojištění majetku a odpovědnosti

Příloha č.5 - Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění Pojištění majetku a odpovědnosti Příloha č.5 - Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění Pojištění majetku a odpovědnosti Živelní pojištění - sdružený živel *) * požár a jeho průvodní jevy, výbuch, úder blesku, nárazem,

Více

KOMPLET Pojištění domácnosti

KOMPLET Pojištění domácnosti KOMPLET Pojištění domácnosti Pojistná nebezpečí kompletní živel (požár a jeho původní jevy, výbuch, úder blesku, náraz nebo zřícení letadla, povodeň nebo záplava, vichřice, krupobití, sesuv půdy, zřícení

Více

Pojištění staveb pro případ živelních a dalších sjednaných pojistných nebezpečí

Pojištění staveb pro případ živelních a dalších sjednaných pojistných nebezpečí Pojistná smlouva číslo: 23431555-17 Stav k datu 6. 3. 2014 Pořadové číslo pojištění: 1 SVJ domu Římská 41, Praha 2 Římská 41/1287 120 00 PRAHA 2 ČESKÁ REPUBLIKA Pojištění staveb pro případ živelních a

Více

Příloha č. 7 Obchodní podmínky 1. 2. 3. 4. 5. 5.1 5.2 5.3 Cena v členění:

Příloha č. 7 Obchodní podmínky 1. 2. 3. 4. 5. 5.1 5.2 5.3 Cena v členění: Příloha č. 7 Obchodní podmínky 1. Součástí nabídky bude návrh smlouvy pokrývající celý předmět plnění výběrového řízení. Návrh smlouvy musí akceptovat poţadavky zadavatele stanovené v zadávací dokumentaci,

Více

Pojistník: Pojištěný: Allianz varianta č.1

Pojistník: Pojištěný: Allianz varianta č.1 Pojistník: Pojištěný: živel + odcizení Allianz varianta č.1 Allianz varianta č. 2 Allianz varianta č. 3 rizika pojistné částky spoluúčast Roční pojistné pojistné částky spoluúčast Roční pojistné pojistné

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění trvale obývané nemovitosti ZPP - N 01

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění trvale obývané nemovitosti ZPP - N 01 ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění trvale obývané nemovitosti ZPP - N 01 Článek 1 Úvodní ustanovení Obecné zásady pojištění nemovitosti, jež sjednává Allianz pojišťovna, a. s., jsou stanoveny ve

Více

Pojistná smlouva c.8026327212

Pojistná smlouva c.8026327212 BOZP - PO s.r.o. Lhotská2203 19300 Praha 9-Horní Pocernice IC: 27199509 Zápis v OR: MS v Praze, oddíl C, vložka 103886 (dálejen "pojistník") iednaiící:petra Netušilová :~~ e.~ tf Pojistná smlouva c.8026327212...

Více

Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém.

Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém. Živelní pojištění Obecná problematika Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém. Živelní pojištěni se sjednává

Více

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Návrh pojistné smlouvy Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, Česká

Více

DODATKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK TREND

DODATKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK TREND P - 500/ 07 DODATKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK TREND ĆÁST 1. Článek I. Společná ustanovení (1) Pro účely tohoto pojištění se za cennosti dále považují i cenné věci. (2) Pro

Více

POJIŠTĚNÍ PODNIKATELŮ

POJIŠTĚNÍ PODNIKATELŮ POJIŠTĚNÍ PODNIKATELŮ ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění autosalónů,, autoservisů, autobazarů ZPP-A 1/11 11 Část I. Společná ustanovení Článek 1 Obecné zásady Obecné zásady pro pojištění autosalónů,

Více

Pojistná smlouva č. XXXXXXXXXXXXXXXX Úsek pojištění hospodářských rizik

Pojistná smlouva č. XXXXXXXXXXXXXXXX Úsek pojištění hospodářských rizik Pojistná smlouva č. XXXXXXXXXXXXXXXX Úsek pojištění hospodářských rizik Příloha č. 11 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika IČ:

Více

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění domácností

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění domácností Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění domácností M-500/14 OBSAH ČÁST 1 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ...................................... 1 Článek 1 Okruh pojištěných...........................................

Více

Analýza rizik v pojištění motorových vozidel

Analýza rizik v pojištění motorových vozidel Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně Seminární práce z Pojistné ekonomiky Analýza rizik v pojištění motorových vozidel Zpracovali: Kolínková Veronika Rejšek Václav Datum prezentace: 10. října 2005 V Brně

Více

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění domácností

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění domácností M-500/12 Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění domácností ČÁST 1. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ Pojištěnými jsou všechny osoby žijící ve společné domácnosti s pojištěným uvedeným v pojistné smlouvě, jde o osoby,

Více

č. 36268193-14 o pojištění bytových domů

č. 36268193-14 o pojištění bytových domů Pojistná smlouva č. 36268193-14 STRANA: 1 Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika IČ 452 72 956 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 1464,

Více

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ PRO POJIŠTĚNÍ HOTELŮ A PENZIONŮ

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ PRO POJIŠTĚNÍ HOTELŮ A PENZIONŮ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ PRO POJIŠTĚNÍ HOTELŮ A PENZIONŮ P -525/08 Článek 1. Úvodní ustanovení Pro pojištění hotelů a penzionů (dále jen hotel ) platí příslušná ustanovení: a) obecně závazných právních předpisů,

Více

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Úvodní část pojistné smlouvy Číslo pojistné smlouvy: 79437024-14 Stav k datu 1. 6. 2007 Kód produktu: MN Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Z-VPPN01/N Společenství

Více

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ TRVALE OBÝVANÉ DOMÁCNOSTI

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ TRVALE OBÝVANÉ DOMÁCNOSTI Pro pojištění trvale obývané domácnosti platí příslušná ustanovení Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění majetku a odpovědnosti občanů VPP MOB 1/15 (dále jen "všeobecné pojistné podmínky"), tyto

Více

KOMPLET Pojištění rodinného domu / bytové jednotky

KOMPLET Pojištění rodinného domu / bytové jednotky KOMPLET Pojištění rodinného domu / bytové jednotky Obsah produktu Pojištění rodinného domu / a ostatních objektů nebo Pojištění bytové jednotky vždy automaticky v kombinaci s Pojištěním odpovědnosti za

Více

Soubor bytových domů včetně nebytových prostor a administrativních budov ve vlastnictví pojištěných

Soubor bytových domů včetně nebytových prostor a administrativních budov ve vlastnictví pojištěných Rozsah pojištění dle rámcové smlouvy č. 7720625053 Materiál č. 1 Pojistník: Bytové družstvo Pragostav, Strašnická 1397/20, 102 00 Praha 10 Pojistitel: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Více

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění domácnosti

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění domácnosti ZPP DOM - O / 14 / 1 Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění domácnosti Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Pojištění domácnosti je upraveno těmito Zvláštními pojistnými podmínkami ( dále jen ZPP DOM-O ),

Více

Přehled doložek pro pojištění hospodářských rizik obsažených DPP P- 520/05

Přehled doložek pro pojištění hospodářských rizik obsažených DPP P- 520/05 Přehled doložek pro pojištění hospodářských rizik obsažených DPP P- 520/05 Živelní pojištění Označení Název Užití DZ1 Lehké stavby, dřevostavby Výluka vždy, je li sjednáno živelní pojištění souboru staveb

Více

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění Pojištění dopravců a zasílatelů Inovované flotilové pojištění Dopravci a zasílatelé Se zvyšujícími se objemy a hodnotami přepravovaného zboží dochází k nárůstu dopravních rizik, kterým jsou provozovatelé

Více

Seminární práce z Pojistné ekonomiky. Analýza rizik v pojištění domácností Analýza způsobů zabezpečení majetku

Seminární práce z Pojistné ekonomiky. Analýza rizik v pojištění domácností Analýza způsobů zabezpečení majetku Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Seminární práce z Pojistné ekonomiky Téma: Analýza rizik v pojištění domácností Analýza způsobů zabezpečení majetku Zpracovaly: Jarolímová Jitka Fojtíková

Více

Dodatek č. 12 k pojistné smlouvě č. č. 7720099926

Dodatek č. 12 k pojistné smlouvě č. č. 7720099926 Příloha č. 6 usnesení 01. Rady města Stříbra ze dne 15.11.2010 Úsek pojištění hospodářských rizik Dodatek č. 12 k pojistné smlouvě č. č. 7720099926 sjednané mezi smluvními stranami: Kooperativa pojišťovna,

Více

Seminární práce z Pojistné ekonomiky

Seminární práce z Pojistné ekonomiky Seminární práce z Pojistné ekonomiky Téma: Srovnání základních pojmů podle Všeobecných a zvláštních pojistných podmínek orientace na majetkové pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu. Stručná charakteristika

Více

Téma: Mechanické zábranné systémy. Ing. Kamil Halouzka, Ph.D. kamil.halouzka@unob.cz

Téma: Mechanické zábranné systémy. Ing. Kamil Halouzka, Ph.D. kamil.halouzka@unob.cz Fyzická bezpečnost Téma: Mechanické zábranné systémy Ing. Kamil Halouzka, Ph.D. kamil.halouzka@unob.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

1. Majetkové pojištění

1. Majetkové pojištění k zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb. Příloha č. 2 Název: Pojištění majetku a odpovědnosti pro Město Železný Brod OBCHODNÍ

Více

č. 56766493-28 o pojištění bytových domů

č. 56766493-28 o pojištění bytových domů Pojistná smlouva č. 56766493-28 STRANA: 1 Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika IČ 452 72 956 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 1464,

Více

130 / 14 / 1 ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ODCIZENÍ 1 / 7 130 / 14 / 1

130 / 14 / 1 ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ODCIZENÍ 1 / 7 130 / 14 / 1 130 / 14 / 1 ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ODCIZENÍ Tyto zvláštní pojistné podmínky (dále jen ZPP ) jsou součástí Všeobecných pojistných podmínek (dále jen VPP ). Článek I. Úvodní

Více

Doplňkové pojistné podmínky pojištění domácností DPPD 2014

Doplňkové pojistné podmínky pojištění domácností DPPD 2014 Doplňkové pojistné podmínky pojištění domácností DPPD 2014 DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTÍ DPPD 2014 sjednává pojistitel, Jungmannova 32/25, 115 25 Praha 1. Článek 1 Úvodní ustanovení

Více

analýza způsobů zabezpečení majetku

analýza způsobů zabezpečení majetku Seminární práce z Pojistné ekonomiky Téma: Analýza rizik v pojištění domácností, analýza způsobů zabezpečení majetku Zpracoval(a): Tomáš Krsek Eva Tůmová Blanka Smolková Datum prezentace: 18.10. 2005 V

Více

Skupinová pojistná smlouva č. 0739159432

Skupinová pojistná smlouva č. 0739159432 Skupinová pojistná smlouva č. 0739159432 o pojištění domácností s asistencí Generali Pojišťovna a.s. se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika IČ: 618598869 zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Představení společnosti

Představení společnosti Pojištění je nejlepší prevence... Představení společnosti www.zfpmakler.cz O společnosti Makléřská společnost ZFP Makléř, s.r.o. je specialistou na zprostředkování neživotního pojištění průmyslových a

Více

DODATKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ HOSPODÁŘSKÝCH RIZIK

DODATKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ HOSPODÁŘSKÝCH RIZIK P-520/14 DODATKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ HOSPODÁŘSKÝCH RIZIK Následující doložky z těchto dodatkových pojistných podmínek rozšiřují, upřesňují, případně vymezují ustanovení Zvláštních pojistných

Více

Pojištění elektroniky

Pojištění elektroniky Pojištění elektroniky Ve spolupráci s pojišťovnou Generali nabízí istyle svým zákazníkům novou službu - pojištění elektroniky. Všichni zákazníci, kteří si zakoupí nový Apple počítač, notebook nebo ipad

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY. pro. veřejnou zakázku. Pojištění Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky

TECHNICKÉ PODMÍNKY. pro. veřejnou zakázku. Pojištění Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky TECHNICKÉ PODMÍNKY pro veřejnou zakázku podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) na Pojištění Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky

Více

Majetkové pojištění Kooperativy, pojišťovny, a.s.

Majetkové pojištění Kooperativy, pojišťovny, a.s. Majetkové pojištění Kooperativy, pojišťovny, a.s. Pojištění bytové a nebytové jednotky Pojistná smlouva Dotazník NEM 05 VPP pro pojištění bytových domů VPP M-200/05 Složenka Sazba Tiskopisy Poj. podmínky

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění trvale obývané domácnosti ZPP - D 01

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění trvale obývané domácnosti ZPP - D 01 ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění trvale obývané domácnosti ZPP - D 01 Článek 1 Úvodní ustanovení Obecné zásady pojištění domácnosti, jež sjednává Allianz pojišťovna, a.s. jsou stanoveny ve všeobecných

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojištění majetku"

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojištění majetku Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Název tématického celku: Charakteristika pojištění a přehled pojistných odvětví, sdružené formy pojištění. Pojištění majetku občanů a

Více

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Specifický sazebník S/7514-25 pro doplňková pojištění vozidla H74 Verze:

Více

Skupinová pojistná smlouva č. 0838735967

Skupinová pojistná smlouva č. 0838735967 Skupinová pojistná smlouva č. 0838735967 o pojištění rodinných domů a bytových jednotek Generali Pojišťovna a.s. se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika IČ: 618598869 zapsaná v obchodním

Více

Příloha č. 7 usnesení 12. Rady města Stříbra ze dne 26.04.2011

Příloha č. 7 usnesení 12. Rady města Stříbra ze dne 26.04.2011 Pojistná smlouva č. 7720571624 Úk pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, Česká republika IČ: 471 16 617 zapsaná v obchodním

Více

ANALÝZA POJISTNÝCH NEBEZPEČÍ V POJIŠTĚNÍ MAJETKU

ANALÝZA POJISTNÝCH NEBEZPEČÍ V POJIŠTĚNÍ MAJETKU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Hospodářská politika ANALÝZA POJISTNÝCH NEBEZPEČÍ V POJIŠTĚNÍ MAJETKU The insurance dangers analysis in property insurance Diplomová práce

Více

Pojištění majetku a odpovědnosti občanů 01. 12. 2011

Pojištění majetku a odpovědnosti občanů 01. 12. 2011 Produktový list Pojištění majetku a odpovědnosti občanů 01. 12. 2011 Základní parametry Typ pojištění Předmět pojištění Pojistná doba Frekvence placení Podmínky sjednání Spoluúčast Varianty rozsahu pojištění

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ PRO POJIŠTĚNÍ P - 520/ 09. Článek 1. Úvodní ustanovení

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ PRO POJIŠTĚNÍ P - 520/ 09. Článek 1. Úvodní ustanovení POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK START PLUS SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK P - 520/ 09 START PLUS Článek 1. Úvodní ustanovení Pro toto pojištění platí příslušná

Více

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění domácností a staveb Domex start mo 1/14

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění domácností a staveb Domex start mo 1/14 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění domácností a staveb Domex start mo 1/14 Článek 1 Článek 2 Článek 3 ČÁST A Článek 4 Článek 5 Článek

Více

OPTIMALIZACE POJISTNÉ OCHRANY VYBRANÉHO SUBJEKTU

OPTIMALIZACE POJISTNÉ OCHRANY VYBRANÉHO SUBJEKTU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance OPTIMALIZACE POJISTNÉ OCHRANY VYBRANÉHO SUBJEKTU Optimization of Insurance Protection of a Selected Entity Diplomová práce Vedoucí

Více

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTÍ A STAVEB DOMEX START MO 1/15

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTÍ A STAVEB DOMEX START MO 1/15 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTÍ A STAVEB DOMEX START MO 1/15 OBSAH Článek 1 Článek 2 Článek 3 ČÁST A Článek 4 Článek 5

Více

Visací a lankové zámky

Visací a lankové zámky Visací a lankové zámky The global leader in door opening solutions Nejlepší přítel, kterému můžete důvěřovat Na výrobky s logem psa je spolehnutí. Česká značka FAB díky stoleté tradici dobře rozumí potřebám

Více

Analýza vybraných pojistných produktů se zaměřením na pojištění majetku. Jana Čechová

Analýza vybraných pojistných produktů se zaměřením na pojištění majetku. Jana Čechová Analýza vybraných pojistných produktů se zaměřením na pojištění majetku Jana Čechová Bakalářská práce 2007 ABSTRAKT Cílem této bakalářské práce je provedení analýzy vybraných pojistných produktů se zaměřením

Více

Pojištění průmyslových a podnikatelských rizik Vaší společnosti

Pojištění průmyslových a podnikatelských rizik Vaší společnosti Z F P M a k l é ř, s. r. o. Pojištění průmyslových a podnikatelských rizik Vaší společnosti P ře d s t a v e n í s p o l e č n o s t i M S n á m i z ís k á t e akléřská společnost spolupracuje se všemi

Více

NABÍDKA NA POJIŠTĚNÍ podnikatelských rizik TREND 7 POJISTNÍK SVJ Milánská IČ: se sídlem:,, Česká republika Korespondenční adresa je shodná s adresou sídla. Prostředky elektronické komunikace: Vyloučení

Více

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA) 1. medzinárodná internetová konferencia MLADÁ VEDA VŠEMVS 2012 Vysoká škola ekonómie a manaţmentu verejnej správy v Bratislave ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

Více

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 58878916-18 Pojištění majetku podnikatelů

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 58878916-18 Pojištění majetku podnikatelů Úvodní část pojistné smlouvy Číslo pojistné smlouvy: 58878916-18 Stav k datu 4. 9. 2008 Kód produktu: MN Úvodní část pojistné smlouvy č.: 58878916-18 Pojištění majetku podnikatelů Nová hejčínská 384/3

Více

NABÍDKA. Úvodní část pojistné smlouvy č.: 49032170-15 Pojištění majetku podnikatelů

NABÍDKA. Úvodní část pojistné smlouvy č.: 49032170-15 Pojištění majetku podnikatelů Úvodní část pojistné smlouvy Číslo pojistné smlouvy: 49032170-15 Stav k datu 8. 5. 2008 Kód produktu: MN Úvodní část pojistné smlouvy č.: 49032170-15 Pojištění majetku podnikatelů Z-VPPN01/N Společenství

Více

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTÍ A NEMOVITOSTÍ DOMEX START MO 1/10

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTÍ A NEMOVITOSTÍ DOMEX START MO 1/10 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTÍ A NEMOVITOSTÍ DOMEX START MO 1/10 Obsah: Článek 1 Výkladová ustanovení Článek 2 Úvodní

Více

Doplňkové pojistné podmínky pojištění staveb DPPS 2014

Doplňkové pojistné podmínky pojištění staveb DPPS 2014 Doplňkové pojistné podmínky pojištění staveb DPPS 2014 DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ STAVEB DPPS 2014 sjednává pojistitel, Jungmannova 32/25, 115 25 Praha 1. Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Pojistitel,

Více

Průvodce pojištěním podnikatelů

Průvodce pojištěním podnikatelů Průvodce pojištěním podnikatelů Průvodce pojištěním podnikatelů Trend OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ ŽIVNOSTNÍKŮ SVOBODNÝCH POVOLÁNÍ Pokud potřebujete ještě jiné pojištění, připravíme pro Vaši firmu individuální

Více

Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků

Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků Rámcová pojistná smlouva č. 5200053440 Kooperativa, pojišť ovna, a.s. se sídlem v Praze 1, Templová 747 IČ: 47116617 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze dne 1. 3. 1993 v oddíle

Více

N_SSPo Sociální a soukromé pojištění

N_SSPo Sociální a soukromé pojištění pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Název tematického celku: Metody sociálního zabezpečení Cíl tématického celku: Tento tématický celek je rozdělen do následujících dílčích témat: 1. dílčí

Více

objektů z pohledu prevence kriminality Ostrava 16. června 2014

objektů z pohledu prevence kriminality Ostrava 16. června 2014 Realizováno v rámci Individuálního projektu Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III, registrační číslo CZ.1.04/3.1.00/A9.00011 Základní zásady zabezpečení objektů z pohledu prevence kriminality

Více

DOTAZNÍK K POJIŠTĚNÍ RODINNÉHO DOMU

DOTAZNÍK K POJIŠTĚNÍ RODINNÉHO DOMU DOTAZNÍK K POJIŠTĚNÍ RODINNÉHO DOMU Tento dotazník je shrnutím informací potřebných k vypracování návrhu pojištění rodinného domu. Uveďte, prosím, požadované informace, které se týkají Vaší společnosti,

Více

Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU

Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU PRODUKTOVÁ KARTA www.koop.cz Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU NEZAVINĚNÉ NEHODY NA100PRO určeno pro osobní a užitková vozidla do 3,5 t rozsah pojištění krytí 100 % nákladů na

Více

Pojistná smlouva. Město Česká Lípa. číslo xxx xxxxxx x. Návrh pojistné smlouvy. Úsek pojištění hospodářských rizik

Pojistná smlouva. Město Česká Lípa. číslo xxx xxxxxx x. Návrh pojistné smlouvy. Úsek pojištění hospodářských rizik Návrh pojistné smlouvy Pojistná smlouva číslo xxx xxxxxx x Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,

Více

2.2. Pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou se řídí pojistnými podmínkami, na které tato pojistná smlouva odkazuje, a smluvními ujednáními.

2.2. Pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou se řídí pojistnými podmínkami, na které tato pojistná smlouva odkazuje, a smluvními ujednáními. Pojištění podnikatele a právnických osob Pojistná smlouva číslo: 53937749-12 Stav k datu 1. 6. 2015 Kód produktu: MN Úvodní část pojistné smlouvy č.: 53937749-12 X 1 664 04 MOKRÁ ČESKÁ REPUBLIKA Z-VPPN74/N

Více

Novinky v pojištění majetku. Česká pojišťovna 30. května 2012 Praha

Novinky v pojištění majetku. Česká pojišťovna 30. května 2012 Praha 1 Nadpis prezentace 2 Novinky v pojištění majetku Česká pojišťovna 30. května 2012 Praha 3 Počátek pojišťovnictví svět Začátek již ve starověku až 3000 let př. n. l. Čína, Féničané, Řekové, Římané 13.

Více

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění pro případ odcizení

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění pro případ odcizení Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění pro případ odcizení P-200/14 OBSAH Článek 1 Předmět pojištění............................................ 1 Článek 2 Pojistná nebezpečí...........................................

Více

Operační plány jako součást Krizového plánu Moravskoslezského kraje Anotace Legislativa 2. Místo operačních plánů ve struktuře krizového plánu

Operační plány jako součást Krizového plánu Moravskoslezského kraje Anotace Legislativa 2. Místo operačních plánů ve struktuře krizového plánu Kratochvílová D., Hendrych T., Krömer A., Operační plány jako součást Krizového plánu Moravskoslezského kraje 112, Odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva,

Více

POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ

POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství

Více

Vývoj kasko pojištění motorových vozidel a jejich doplňkových pojištění

Vývoj kasko pojištění motorových vozidel a jejich doplňkových pojištění Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví Vývoj kasko pojištění motorových vozidel a jejich doplňkových pojištění Bakalářská práce Autor: Josef Zelenka pojišťovnictví Vedoucí práce: doc.

Více

Hliníkové a plastové vstupní dveře a portály DVEŘE DO VAŠEHO DOMOVA

Hliníkové a plastové vstupní dveře a portály DVEŘE DO VAŠEHO DOMOVA Hliníkové a plastové vstupní dveře a portály DVEŘE DO VAŠEHO DOMOVA Hliníkové vstupní dveře řady H900 pro rodinné domy Hliníkové vstupní dveře od společnosti HOCO BAUELEMENTE, spol. s r.o. zajistí dokonalou

Více

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Zátkovo nábř. 441/3, České Budějovice, PSČ 370 21 tel 386 791 111, fax 386 791133

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Zátkovo nábř. 441/3, České Budějovice, PSČ 370 21 tel 386 791 111, fax 386 791133 & Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP KUJIP014YJLJ Pojistná smlouva č. 7720776831 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21,

Více

Komparace havarijního pojištění u vybraných pojišťoven v ČR

Komparace havarijního pojištění u vybraných pojišťoven v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů Komparace havarijního pojištění u vybraných pojišťoven v ČR Diplomová práce Autor: Bc. Monika Kutílková Finance Vedoucí práce: Dr. Ivan Jandejsek

Více

Lipí 2642/4, Horní Počernice, Praha 20, Kancelář buňky MH Praha 20, poz. Parc. Č- 1598, čp. 1765/2

Lipí 2642/4, Horní Počernice, Praha 20, Kancelář buňky MH Praha 20, poz. Parc. Č- 1598, čp. 1765/2 Specifikace pojišťovaného majetku a odpovědnosti MČ Praha 20 Horní A. Pojištění majetku a odpovědnosti obce (městské části) Přehled o pojišťovaném majetku MČ Praha 20 Horní je uveden v následujícím seznamu

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA NABÍDKA PRODUKTŮ. A je to pojištěno! 841 444 555 www.cpp.cz. o společnosti. pojištění. vozidel. cestovní.

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA NABÍDKA PRODUKTŮ. A je to pojištěno! 841 444 555 www.cpp.cz. o společnosti. pojištění. vozidel. cestovní. 841 444 555 www.cpp.cz NABÍDKA PRODUKTŮ ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA O společnosti Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group je univerzální pojišťovnou poskytující komplexní pojistné

Více

Komparace vybraných produktů pojištění rodinného domu a domácnosti v ČR

Komparace vybraných produktů pojištění rodinného domu a domácnosti v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Komparace vybraných produktů pojištění rodinného domu a domácnosti v ČR Bakalářská práce Jiří Bednář duben, 2009 1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Pojišťovnictví

Více

Informace k pojištění platebních karet

Informace k pojištění platebních karet Informace k pojištění platebních karet Účinné od 1. 1. 2014 I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích

Více

Kooperativa. Pojistná smlouva č. 7720636923 Úsek pojištění hospodářských

Kooperativa. Pojistná smlouva č. 7720636923 Úsek pojištění hospodářských & Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP Pojistná smlouva č. 7720636923 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Templová 747, Praha 1, PSČ 11001, Česká

Více

Technické podmínky. Pojištění majetku Městské části Praha 1. Specifikace požadavků na pojištění zadavatele. Pojistná smlouva na pojištění majetku

Technické podmínky. Pojištění majetku Městské části Praha 1. Specifikace požadavků na pojištění zadavatele. Pojistná smlouva na pojištění majetku Technické podmínky pro veřejnou zakázku malého rozsahu - 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů pod názvem Pojištění majetku Městské části Praha 1 Specifikace

Více

Pojištění majetku aneb jak to správně nastavit

Pojištění majetku aneb jak to správně nastavit Asociace finančních poradců České republiky, spolek Tento krátký e- book je určen pro všechny, kteří mají nějaký majetek, chtějí ho mít správně pojištěný a chtějí mít základní přehled o tom, na jaká rizika

Více

Pachové ohradníky. Prevence dopravních nehod způsobených střetem se zvěří. Ostrava

Pachové ohradníky. Prevence dopravních nehod způsobených střetem se zvěří. Ostrava Pachové ohradníky Prevence dopravních nehod způsobených střetem se zvěří Ostrava Jiří Cívka 4. prosince 2012 Střet se zvěří Příčinou každé 20. dopravní nehody je střet se zvěří 2 Střet se zvěří Snížení

Více

DODATKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ HOSPODÁŘSKÝCH RIZIK

DODATKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ HOSPODÁŘSKÝCH RIZIK P - 520/05 DODATKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ HOSPODÁŘSKÝCH RIZIK Následující doložky z těchto dodatkových pojistných podmínek rozšiřují, upřesňují, případně vymezují ustanovení Zvláštních pojistných

Více

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET B I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích dále použit souhrnný

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Oddíl A: Pojištění majetku, odpovědnosti, cestovní pojištění 1. KAPITOLA

Souhrnné informace k pojistnému programu Oddíl A: Pojištění majetku, odpovědnosti, cestovní pojištění 1. KAPITOLA Souhrnné informace k pojistnému programu Oddíl A: Pojištění majetku, odpovědnosti, cestovní pojištění 1. KAPITOLA Pojištění majetku 1.1. Pojistné částky, pojistná hodnota, limity pojistného plnění Pojistné

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2011 - GRAFY

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2011 - GRAFY STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2011 - GRAFY Vývoj předepsaného pojistného Vývoj předepsaného pojistného Meziroční změny předepsaného pojistného Podíl jednotlivých pojišťoven na celkovém předepsaném pojistném Podíl

Více

Škodové pojištění občanů doplňkové pojistné podmínky pro pojištění domácnosti

Škodové pojištění občanů doplňkové pojistné podmínky pro pojištění domácnosti Škodové pojištění občanů doplňkové pojistné podmínky pro pojištění domácnosti T102/ 13 Obsah Článek 1: Úvodní ustanovení 1 ČÁST I. POJIŠTĚNÍ MOVITÝCH VĚCÍ 3 Článek 2: Pojistná nebezpečí 1 Článek 3: Pojistná

Více

Příloha č. 1. Česká pojišťovna a.s. zdarma k POV nebo jen HAV

Příloha č. 1. Česká pojišťovna a.s. zdarma k POV nebo jen HAV Příloha č. 1 Česká pojišťovna a.s. Asistenční služby: ČP Asistent z +420 224 557 004 ze +420 224 557 004 telefonické tlumočení: Varianty Asistence "POHODA Klasik": Asistence "POHODA Speciál": Pohoda Speciál

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 2011

STATISTICKÉ ÚDAJE 2011 STATISTICKÉ ÚDAJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Souhrnné údaje Předepsané smluvní pojistné podle pojišťoven Předepsané smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění - předepsané smluvní pojistné podle objemu

Více

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY ŠKODOVÉ POJIŠTĚNÍ OBČANŮ POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTI

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY ŠKODOVÉ POJIŠTĚNÍ OBČANŮ POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTI DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY ŠKODOVÉ POJIŠTĚNÍ OBČANŮ POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTI Obsah Článek 1: Úvodní ustanovení... 1 ČÁST I. POJIŠTĚNÍ MOVITÝCH VĚCÍ Článek 2:p Pojistná nebezpečí... 1 Článek 3: Pojistná událost...

Více

KALKULACE POJISTNÉHO V POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL

KALKULACE POJISTNÉHO V POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance KALKULACE POJISTNÉHO V POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL Policy rating in motor-vehicle insurance Bakalářská práce Vedoucí diplomové práce:

Více