SOUVISLOSTI ZABEZPEČENÍ MAJETKU A POJIŠTĚNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOUVISLOSTI ZABEZPEČENÍ MAJETKU A POJIŠTĚNÍ"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance SOUVISLOSTI ZABEZPEČENÍ MAJETKU A POJIŠTĚNÍ Coherences of Property Security and Insurance Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Svatopluk NEČAS, Ph.D. Autor: Martina HORÁKOVÁ Brno, 2013

2

3 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Katedra financí Akademický rok 2012/2013 ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Pro: Obor: Název tématu: HORÁKOVÁ Martina Finance SOUVISLOSTI ZABEZPEČENÍ MAJETKU A POJIŠTĚNÍ Coherences of Property Security and Insurance Z á s a d y p r o v y p r a c o v á n í : Cíl práce: Cílem bakalářské práce bude posouzení souvislostí zabezpečení majetku v kontextu s moţností jeho pojištění, zpracování přehledu přístupů vybraných komerčních pojišťoven k této problematice (otázka poţadovaného stupně zabezpečení, slevy na pojistném při určitém stupni zabezpečení atp.) a jejich srovnání. Postup práce a pouţité metody: 1. Studium literárních pramenů 2. Teoretické vymezení problematiky 3. Analýza pojistných produktů pojištění majetku u vybraných pojišťoven; akcent na oblast zabezpečení pojišťovaného majetku; vzájemné porovnání 4. Závěr, zhodnocení problému, příp. formulace doporučení. Vyhodnocení plnění cílů v závěru práce. Pouţité metody: deskripce, komparace, analýza.

4 Rozsah grafických prací: dle pokynů vedoucího práce Rozsah práce bez příloh: stran Seznam odborné literatury: DAŇHEL, Jaroslav. Pojistná teorie. Vyd. 1. Praha: Professional Publishing, s. ISBN ČEJKOVÁ, Viktória a Svatopluk NEČAS. Pojišťovnictví. Brno: Masarykova univerzita, s. ISBN MAJTÁNOVÁ, Anna. Pojišťovnictví : teorie a praxe. 1. vyd. Praha: Ekopress, s. ISBN DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. 3. vyd. - přeprac. Praha: Ekopress, s. ISBN VOSTATEK, Jaroslav. Sociální a soukromé pojištění. Vyd. 1. Praha: CODEX Bohemia, s. ISBN Vybrané kapitoly z pojišťovnictví. 1. vyd. Praha: Česká asociace pojišťoven, s. WAWERKOVÁ, Magdalena. Zákon o pojistné smlouvě :komentář. Edited by Ludvík Bohman. Praha: Linde, s. ISBN Související webová stránka: Vedoucí bakalářské práce: Ing. Svatopluk Nečas, Ph.D. Datum zadání bakalářské práce: Termín odevzdání bakalářské práce a vloţení do IS je uveden v platném harmonogramu akademického roku. vedoucí katedry děkan V Brně dne

5 Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci Souvislosti zabezpečení majetku a pojištění vypracovala samostatně pod vedením Ing. Svatopluka Nečase, Ph.D. a uvedla v ní všechny pouţité literární a jiné odborné zdroje v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy Masarykovy univerzity a vnitřními akty řízení Masarykovy univerzity a Ekonomicko-správní fakulty MU. vlastnoruční podpis autora

6 Anotace Předmětem této bakalářské práce Souvislosti zabezpečení majetku a pojištění je zpracování přehledu moţností zabezpečení majetku, analýza nabídek vybraných pojišťoven a jejich vzájemné srovnání. Práce je rozdělena na tři části. V první je přehled pojištění majetku (pojištění nemovitostí, domácností a motorových vozidel) a také moţností jeho zabezpečení. Druhá obsahuje krátké pojednání o České asociaci pojišťoven a následně přehled vybraných komerčních pojišťoven, jejichţ produkty jsou analyzovány. Třetí (poslední) část této práce obsahuje analýzu souvislostí zabezpečení majetku a pojištění u vybraných pojišťoven a jejich vzájemné porovnání. Annotation The aims of the present bachelor thesis Coherences of Property Security and Insurance are to make a list of possibilities of property securities, to make an analysis of the offers from selected insurance companies and to compare them. This work is divided into three parts. In the first part, there is a list of property insurance (real estate insurance, household insurance and motor insurance) and the list of possible property securities as well. The second part includes a short description of the Czech Insurance Association and an overview of the names of the selected insurance companies, the products of which are analysed. The last part of this bachelor thesis includes an analysis of the coherences of property security and insurance and their comparison, related to the five selected insurance companies. Klíčová slova Pojištění majetku, zabezpečení majetku, odcizení, pojistné podmínky, sleva, nemovitost, domácnost, automobil. Keywords Property insurance, property security, theft, insurance conditions, discount, real estate, household, car.

7 Poděkování Ráda bych poděkovala Ing. Svatopluku Nečasovi, Ph.D. za jeho spolupráci na této bakalářské práci, za poskytnuté informace, jeho cenné rady a připomínky.

8 OBSAH Úvod... 1 Teoretická východiska pojištění majetku a moţností jeho zabezpečení Pojištění nemovitostí (budov) Pojištění domácností Havarijní pojištění Moţnosti zabezpečení majetku Zabezpečení nemovitostí a domácností Zabezpečení motorových vozidel... 2 Výběr komerčních pojišťoven pro analýzu Česká asociace pojišťoven Výběr pro analýzu... 3 Analýza pojistných produktů Pojištění nemovitostí Česká pojišťovna a.s Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Allianz pojišťovna, a.s Generali Pojišťovna, a.s Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Pojištění domácností Česká pojišťovna a.s Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Allianz pojišťovna, a.s Generali Pojišťovna, a.s Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Havarijní pojištění Česká pojišťovna a.s Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Allianz pojišťovna, a.s Generali Pojišťovna, a.s Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Porovnání produktů a sledování rozdílů u vybraných pojišťoven Pojištění nemovitostí Pojištění domácností Havarijní pojištění... Závěr... Seznam pouţitých zdrojů... Seznam tabulek... Seznam pouţitých zkratek... Seznam příloh

9 ÚVOD Počátky moderního pojištění sahají na přelom 17. a 18. století, prvopočátky pojištění jako takového ale můţeme nalézt ještě hlouběji v historii. 1 Samozřejmě prodělalo obrovský vývoj co do škály produktů, počtu subjektů poskytujících pojištění i objemů finančních prostředků, s oborem pojišťovnictví souvisejících. Tak, jak se vyvíjí naše společnost a vznikají nové činnosti a produkty, stejně tak se rozvíjí oblast pojištění a pojišťovnictví. Důvodem je vznik nových rizik a z nich plynoucích moţných škod a ztrát, na jejichţ eliminaci slouţí právě příslušné pojištění. Přestoţe variant pojistných produktů je obrovské mnoţství, ne kaţdé existující riziko je pojistitelné. Aby bylo dané riziko pojistitelné, musí splňovat 4 základní kritéria. Musí být identifikovatelné, jeho projev náhodný, výše hrozící ztráty musí být vyčíslitelná a současně pro danou pojišťovnu ekonomicky přijatelná. 2 Následky některých škod mohou dosahovat takových finančních částek, které jsou pro poškozeného otázkou existence. Mohou to být ztráty, které jednotlivec není schopen nahradit ze svých soukromých zdrojů, respektive podnik z podnikových financí. Právě z tohoto důvodu by mělo pojištění hrát roli v ţivotě kaţdého člověka a samozřejmostí by také mělo být jeho zahrnutí do podnikatelských aktivit. Jak vyplývá z názvu této bakalářské práce Souvislosti zabezpečení majetku a pojištění, nebude v ní pojednáváno o pojištění jako celku. Text bude zaměřen pouze na jednu z oblastí neţivotního pojištění, na pojištění majetku. Konkrétně se bude týkat produktů z následujících tří oblastí: - pojištění nemovitostí - pojištění domácností - pojištění automobilů Všechna uvedená odvětví patří do pojištění smluvních dobrovolných. Důraz bude kladen na to, jaké jsou moţnosti zabezpečení pojišťovaného majetku a jaké existují souvislosti mezi konkrétním způsobem zabezpečení a samotným pojištěním. Celá práce bude rozčleněna do několika kapitol. První kapitola bude obsahovat obecné informace, týkající se výše uvedených 3 oblastí pojištění majetku (nemovitostí, domácností a automobilů) a přehled moţností zabezpečení tohoto majetku. Nejrozsáhlejší část se bude věnovat aktuálním situacím v souvislostech zabezpečení majetku a pojištění v několika vybraných pojišťovnách, obsaţena bude analýza 1 VOSTATEK, Jaroslav. Sociální a soukromé pojištění. Vydání první. Praha: CODEX Bohemia, s.r.o., ISBN (strana 12) 2 ČEJKOVÁ, Viktória a Svatopluk NEČAS. Pojišťovnictví. 2. přepracované vydání. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, ISBN (strana 18) 9

10 jednotlivých produktů s důrazem na to, jak určitý způsob zabezpečení ovlivní výši pojistného resp. maximální výši pojistného plnění. Pozornost bude také zaměřená na to, jestli existují nějaké poţadavky na minimální stupeň zabezpečení majetku, bez něhoţ není moţné příslušný majetek pojistit. Výběru pojišťoven, jejichţ produkty budou v práci analyzovány, bude věnována samostatná kapitola (kapitola č. 2). Její součástí bude také pojednání o jedné z významných institucí, které působí na českém pojistném trhu, o České asociaci pojišťoven 3. Důvodem zahrnutí pojednání o této asociaci je také skutečnost, ţe soubor pro výběr pojišťoven pro analýzu představovaly právě pojišťovny, které jsou členy ČAP. V poslední části bakalářské práce bude provedena komparace mezi analyzovanými produkty jednotlivých komerčních pojišťoven. Výchozími materiály pro zpracování zadaného tématu budou vybrané publikace, které pojednávají o pojištění majetku v teoretické rovině, materiály vybraných pojišťoven, týkající se nabízených produktů, a všeobecné a doplňkové pojistné podmínky těchto komerčních pojišťoven. Klíčové jsou poslední dvě uvedené skupiny materiálů. Jak tedy vyplývá z výše uvedeného textu a hlavně z oficiálního zadání bakalářské práce, hlavním cílem bude posouzení souvislostí zabezpečení majetku v kontextu s moţností jeho pojištění, zpracování přehledu přístupů vybraných komerčních pojišťoven k této problematice (otázka poţadovaného stupně zabezpečení, slevy na pojistném při určitém stupni zabezpečení) a jejich srovnání. K naplnění stanovených cílů budou pouţity 3 metody deskripce, analýza a komparace. 3 Dále uváděno také pod zkratkou ČAP 10

11 1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA POJIŠTĚNÍ MAJETKU A MOŢNOSTÍ JEHO ZABEZPEČENÍ Pojištění majetku se týká těch rizik, která mohou zapříčinit škody na majetku. Jedno z historicky prvních rizik, které bylo moţno v rámci pojištění majetku pojistit, bylo riziko poţární. 4 Postupně se mezi pojistitelná rizika řadila další tzv. ţivelní rizika, rizika vodovodní, havarijní a rizika odcizení a vandalství, která budou v následujícím textu charakterizována: 5 - Ţivelní rizika Zpravidla bývají zahrnuta ve všech pojištěních majetku. Jde o rizika vzniku přímých škod na pojištěném majetku následkem ţivelních události. Mezi nejčastější rizika z této kategorie patří: poţár, výbuch, blesk, vichřice, povodeň, záplava, krupobití, zemětřesení, pád stromů a stoţárů, sesouvání nebo zřícení lavin, tíha sněhu a námrazy, náraz nebo zřícení letadla, jeho části či nákladu. Přesné definice výše uvedených ţivlů bývají zahrnuty v pojistných podmínkách, které musí být nedílnou součástí kaţdé pojistné smlouvy. Z hlediska tématu této bakalářské práce o nich nebude dále podrobněji pojednáváno. - Vodovodní rizika Do této kategorie se řadí riziko škod způsobených vodou, která vytéká z vodovodních zařízení, topení či kanalizace. - Havarijní rizika Ta se týkají pojištění dopravních prostředků a jde o škody nejen na samotném dopravním prostředku, ale také na přepravovaném nákladu a to v souvislosti s nárazem nebo střetem. - Riziko odcizení a vandalství Jedná se o škody způsobené třetí osobou. Zpravidla je v pojistných podmínkách stanovena podmínka pojistitelnosti tohoto rizika a to v podobě překonání určitého stupně zabezpečení majetku respektive zjištění totoţnosti pachatele v případě vandalství. V této souvislosti se objevuje pojem kvalifikovaná krádeţ, kterým se označuje taková krádeţ, při které musel pachatel překonat určitou překáţku bránící odcizení dané věci. - Strojní rizika Jde o rizika související s havárií nebo poruchou strojního zařízení. 4 DUCHÁČKOVÁ, Eva a Jaroslav DAŇHEL. Teorie pojistných trhŧ. První vydání. Praha: Professional Publishing, 2010, 216 s. ISBN (strana 113) 5 Členění a charakteristika převzaty z: DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. Vydání 1. Praha: Ekopress, 2003, 178 s. ISBN X. (strany ) 11

12 Konkrétní varianty pojištění jednotlivých komerčních pojišťoven z hlediska zahrnutí rizik mohou vypadat následovně: - pojištění jednoho konkrétního rizika specifikovaného v pojistné smlouvě, - sdruţené pojištění, které kryje několik, ve smlouvě přesně definovaných, rizik a - tzv. pojištění All Risks kryjící všechna rizika, která mohou s pojištěným majetkem souviset, přičemţ případné výjimky, na něţ se pojištění nevztahuje, jsou specifikovány v pojistné smlouvě. Existují také rizika, která obvykle bývají z pojištění vyloučena. Zpravidla se jedná o ta, která souvisí s válečnými událostmi, teroristickými útoky, působením jaderné energie. 6 Konstrukce pojistné hodnoty Velmi důleţitá je u pojištění majetku konstrukce pojistné hodnoty. Obecně existují 2 základní způsoby a třetí, který je jejich kombinací: 7 - Pojištění na novou hodnotu Vyplacené pojistné plnění je v takové výši, aby za ni bylo moţné majetek obnovit respektive pomocí opravy navrátit do původního stavu. - Pojištění na časovou hodnotu Pojistné plnění odpovídá hodnotě, kterou měl pojištěný majetek bezprostředně před pojistnou událostí. Hodnota tedy zohledňuje opotřebení majetku. - Kombinace dvou výše uvedených hodnot Variant, jak kombinovat pojištění na časovou a novou hodnotu existuje několik. Můţe být např. stanoveno, ţe pro částečné škody na pojištěném majetku bude pojistná hodnota určena jako nová hodnota, ale při škodě celkové jiţ na principu hodnoty časové. Další moţností je stanovení procenta opotřebení majetku, které bude představovat hranici přechodu od principu pojištění na novou hodnotu k principu pojištění na hodnotu časovou. Nová hodnota je pouţita pro opotřebení niţší neţ stanovená hranice a časová hodnota pro opotřebení vyšší. Výše uvedené informace a principy se týkají pojištění nemovitého i movitého majetku. Charakteristiky těchto pojištění budou tématem následujících tří pododdílů. 6 Citováno z: ČESKÁ ASOCIACE POJIŠŤOVEN. POJISTI MAJETEK: otázky a odpovědi [online]. ENTRE, 2009 [cit ]. Dostupné z: 7 Způsoby konstrukce převzaty z: DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. Vydání 1. Praha: Ekopress, 2003, 178 s. ISBN X. (strana 122) 12

13 1.1 Pojištění nemovitostí (budov) Jak je patrno z názvu, tento typ pojištění slouţí k pojištění budov, případně takového zařízení, které přímo souvisí s danou budovou. Není jím pojištěno vlastní vybavení nemovitosti. Do pojištění budov se zahrnují tyto typy nemovitostí 8 : - rodinné domy, - nájemní obytné domy, - příslušenství rodinných a nájemních obytných domů, - rozestavěné domy, - rekreační budovy, - hospodářské budovy, - drobné stavby (např. garáţe a dílny). Mezi běţně zahrnovaná rizika patří rizika ţivelní, vodovodní, náraz dopravních prostředků a riziko odcizení (stavebních součástí) 9. Konkrétní rizika, která jsou v pojištění zahrnuta, bývají konkretizována pojistnou smlouvou. Konkrétní podmínky pojištění mohou být ovlivněny velkým mnoţstvím faktorů. Mezi základní můţeme zahrnout tyto: 10 - typ budovy a účel jejího vyuţívání můţe se jednat o rodinný dům, bytový či panelový dům, chatu, garáţ, hospodářský objekt a další, - rozměry roli hraje velikost zastavěné plochy, počet podlaţí apod., - materiál, ze kterého je objekt postaven. Hodnotu nemovitosti obvykle stanovuje pojištěná osoba a to na vlastní odpovědnost. Pojišťovna následně stanoví pojistnou částku a také pojistné, které se odvíjí od hodnoty stanovené pojištěnou osobou, přičemţ zohledňuje pojišťovnou stanovená kritéria. Kaţdá komerční pojišťovna obvykle nabízí pojištění budov ve více variantách, které se liší zahrnutím jednotlivých rizik. Obecně lze identifikovat následující 3 standardní varianty: 11 - základní zahrnující rizika jako je poţár, blesk, výbuch, vichřice, odcizení a vandalství, - širší která navíc zahrnuje rizika pádu předmětů, zřícení skal a rizika vodovodní, 8 Typy budov převzaty z: DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. Vydání 1. Praha: Ekopress, 2003, 178 s. ISBN X. (strana 123) 9 Citováno z: DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. Vydání 1. Praha: Ekopress, 2003, 178 s. ISBN X. (strana 123) 10 ČEJKOVÁ, Viktória a Svatopluk NEČAS. Pojišťovnictví. 2. přepracované vydání. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, ISBN (strana 33) 11 DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. Vydání 1. Praha: Ekopress, 2003, 178 s. ISBN X. (strana 124) 13

14 - varianta tzv. All Risks zahrnující všechna rizika, která se mohou v souvislosti s pojištěnou nemovitostí objevit, v pojistné smlouvě resp. pojistných podmínkách pak musí být výslovně uvedena ta rizika, na která se pojištění nevztahuje. 1.2 Pojištění domácností Zatímco pojištění nemovitosti se netýká kaţdého člověka, protoţe ne kaţdý nemovitost vlastní, u pojištění domácnosti je tato situace odlišná. Kaţdý člověk zpravidla přísluší do nějaké domácnosti, zpravidla vlastní určitý soubor movitých věcí, kterými je domácnost tvořena. Právě zmíněného vybavení se pojištění domácnosti týká, jak vyplývá z definice pojmu domácnost: Domácnost je soubor zařízení domácnosti slouţící členům domácnosti. 12 Běţné pojistné produkty zahrnují pojištění standardního vybavení do částky stanovené v pojistné smlouvě. Jsou-li součástí pojišťované domácnosti také luxusní předměty, sbírky, cennosti a další věci takovéto povahy, je nutné je zpravidla připojistit. U nestandardních předmětů, u předmětů vysoké hodnoty, můţe být ze strany pojišťovny také stanovena podmínka určitého stupně zabezpečení např. trezor. V případě nesplnění stanovené podmínky nelze daný předmět pojistit. Konkrétní rizika, kterých se pojištění týká, jsou konkretizována v pojistné smlouvě. Nejčastěji jsou obsaţena rizika ţivelní, vodovodní a odcizení. Pro riziko odcizení je typicky ze strany pojišťovny stanovena podmínka překonání určité překáţky osobou, která pojištěný majetek zcizila. V pojištění domácnosti jsou obvykle rozlišovány dva typy domácností, a to rekreační a běţně obývaná. Za základní rozdíly můţeme povaţovat nejen vybavení, ale také dobu, po kterou je během kalendářního roku domácnost obydlena respektive ponechána bez kontroly. Co se týče vybavení, to zpravidla u rekreační domácnosti nebývá tak kvalitní a luxusní jako u domácnosti trvale obývané. Typické také je, ţe rekreační domácnost nebývá trvale obydlena, naopak bývá ponechána bez jakékoli kontroly po dlouhou dobu. V případě vzniku škody tedy dojde většinou k časové prodlevě mezi vznikem škody a jejím zjištěním. V takové situaci můţe být konečná hodnota škody vyšší, neţ by byla v případě okamţitého zjištění. Rekreační domácnost se také můţe častěji stát cílem zlodějů a vandalů a to právě v souvislosti s tím, ţe není obydlena trvale. Pojistné, které z dané smlouvy vyplývá, závisí na mnoha okolnostech. Východiskem pro jeho stanovení je samozřejmě pojistná částka, která se odvíjí od hodnoty pojišťovaného majetku. Výši pojistného ale ovlivňuje také umístění domácnosti (velikost 12 Citováno z: DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. Vydání 1. Praha: Ekopress, 2003, 178 s. ISBN X. (strana 123) 14

15 obce či města, kde se nachází) a míra zabezpečení domácnosti, coţ je z hlediska tématu této práce kritérium, na které bude zaměřena pozornost. 1.3 Havarijní pojištění 13 Do majetkového pojištění se řadí pojištění havarijní, které se týká škod na motorovém vozidle. Jde o škody, které řidič mohl, ale také nemohl ovlivnit, o škody vzniklé při havárii vozidla. Často bývají součástí tohoto pojištění také rizika ţivelní, odcizení, vandalismu či strojní a zpravidla bývá zahrnuto poskytnutí asistenčních sluţeb. Výši pojistného ovlivňuje řada faktorů, např. typ vozidla, jeho pořizovací cena, obsah, stáří a při pojištění pro případ krádeţe hraje velkou roli způsob, jakým bylo motorové vozidlo zabezpečeno. Řadu kritérií si stanovují také individuálně jednotlivé komerční pojišťovny. Tato kritéria jsou pak konkretizována smlouvou a (nebo) pojistnými podmínkami. Způsob zabezpečení vozidla je zpravidla zohledňován v pojištění motorových vozidel pro případ odcizení a neoprávněného uţití. 1.4 Moţnosti zabezpečení majetku V souvislosti se zabezpečením majetku se objevuje pojem Zábranné prostředky. Těmito prostředky se rozumí zařízení, které slouţí k ochraně pojištěného majetku. V případě nemovitostí a domácností se obecně jedná o různé součásti staveb, zámky, mříţe, rolety, čidla pohybu, hlásiče, trezory a podobně. V případě vozidel pak hovoříme o prostředcích, které mají za úkol toto vozidlo chránit před odcizením nebo neoprávněným pouţitím, případně pomoci s jeho nalezením či identifikací, došlo-li jiţ k jeho odcizení. Podrobněji budou tyto zábranné prostředky definovány níţe v pododdílech a Zabezpečení nemovitostí a domácností Souvislost mezi zabezpečením majetku a pojištěním je typicky zahrnována u pojištění pro případ odcizení věcí krádeţí vloupáním. Aby bylo moţné čin odcizení kvalifikovat 13 Kapitola zpracována dle: DUCHÁČKOVÁ, Eva a Jaroslav DAŇHEL. Teorie pojistných trhŧ. První vydání. Praha: Professional Publishing, 2010, 216 s. ISBN (strana 115) a DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. Vydání 1. Praha: Ekopress, 2003, 178 s. ISBN X. (strany ) 15

16 jako krádeţ vloupáním, musel pachatel odcizit dané předměty jedním z následujících 4 způsobů: 14 - K odcizení došlo z uzamčeného místa a toto místo bylo otevřeno takovými nástroji, které neslouţí k řádnému otevírání. - K odcizení došlo z uzamčeného místa, do něhoţ pachatel vnikl jinou cestou neţ dveřmi. - Uzamčené místo, z něhoţ byly předměty odcizeny, sice bylo odemčeno originálním klíčem nebo jeho legálně zhotoveným duplikátem, ale tento klíč respektive duplikát získal pachatel krádeţí. - Došlo ke zcizení věcí z trezoru nebo obdobného zařízení, který byl otevřen nástrojem (nástroji), který neslouţí k řádnému otevírání. Trezor musel být umístěn v uzamčeném prostoru a do tohoto prostoru musel pachatel vniknout jedním ze způsobů uvedených u prvních tří odráţek. Sleva za zabezpečení bývá uvedena v pojistné smlouvě. Existuje řada moţností zabezpečení domácnosti a nemovitosti, které mají vliv na výši pojistného případně na výši pojistného plnění. Následující text obsahuje přehled konkrétních moţností zabezpečení a jednotlivé varianty, které konkrétní podobu pojistné smlouvy ovlivňují. Výchozím materiálem pro jeho zpracování byly pojistné podmínky České pojišťovny a.s. 15. Mezi jednotlivými komerčními pojišťovnami, které jsou vybrány pro analýzu, nejsou zásadní rozdíly, tento soupis by tedy měl obsahovat všechny důleţité prvky. Často je v charakteristikách konkrétního způsobu zabezpečení odkazováno na bezpečnostní třídy dle příslušných norem. Přehled těchto norem je uveden jako samostatná příloha této bakalářské práce (viz příloha č. 1). - Vstupní dveře Plné dveře s pevnou konstrukcí, vyrobené ze dřeva, plastu nebo kovu, které ale mají pouze minimální odolnost proti vniknutí neoprávněné osoby. Prosklené vstupní dveře, zejména dveře balkonové a tzv. francouzská okna. Bezpečnostní dveře, mezi které se řadí dveře splňující stanovené poţadavky příslušných norem. Tento typ dveří má bezpečnostní uzamykací systém (viz níţe) a odpovídající pevnost. Té můţe být dosaţeno vnitřními výztuhami nebo zesílenými závěsy, které jsou chráněny proti vysazení nebo vyraţení. - Způsob uzamčení vstupních dveří Zámek s cylindrickou vloţkou Dozický zámek 14 Způsoby zcizení věci převzaty z: ČESKÁ POJIŠŤOVNA A.S. Pojištění majetku a osob. Pojištění DOMOVA: /2012 MHA Všeobecné pojistné podmínky. Dostupné z: (Článek 11, bod 8) 15 ČESKÁ POJIŠŤOVNA A.S. Pojištění majetku a osob. Pojištění DOMOVA: /2012 MHA Všeobecné pojistné podmínky. Dostupné z: 16

17 Bezpečnostní visací zámek Takový typ visacího zámku, který splňuje poţadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě 3. Bezpečnostní uzamykací systém Uzamykací systém, který zahrnuje současně bezpečnostní stavební zámek, bezpečnostní cylindrickou vloţku a bezpečnostní kování. Na tento uzamykací systém je navíc kladen poţadavek splnění příslušné normy minimálně bezpečnostní třídy 3. Bezpečnostní cylindrická vloţka Takový typ cylindrické vloţky, který splňuje poţadavky příslušné normy a to minimálně v bezpečnostní třídě 3. Tříbodový rozvorový zámek Jde o zámek se zvýšenou odolností proti vyhmatání, rozlomení, vytrţení a odvrtání, který zajišťuje dveřní křídlo rozvorami minimálně do tří stran: do stropu, podlahy a do strany. Bezpečnostní dveřní dvoustranná závora Slouţí k ochraně dveřního křídla proti vyraţení, proti roztaţení zárubně a vysazení z vnější strany. Bezpečnostní kování Kování, které splňuje poţadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě 3. Zábrany proti vysazení Slouţí k ochraně proti nadzvednutí dveřního křídla a následnému vysazení ze závěsů. Zábrany proti vyraţení Představují ochranu proti vyraţení dveří na straně závěsů. Zabezpečení proti vyháčkování (u dvoukřídlých dveří) Takové zařízení, které umoţňuje uzamknout, přišroubovat nebo překrýt zástrče pevného křídla dveří tak, aby bylo znemoţněno jejich odjištění. Opatření zárubní dveří proti roztaţení - Okno případně jiná prosklená část nebo jiný otvor, který je přístupný zvenku U oken a jiných otvorů přístupných zvenku hraje roli jejich umístění v porovnání s okolním terénem a blízkými konstrukcemi, mezi které se řadí například schodiště, ochozy a lešenářské konstrukce. Konkrétní podoba je následující: Dolní okraj tohoto otvoru umístěný níţe neţ 2,5 16 metru nad okolním terénem nebo nad přilehlými a snadno přístupnými konstrukcemi. Dolní okraj tohoto otvoru umístěný výše neţ 2,5 17 metru nad okolním terénem nebo nad přilehlými a snadno přístupnými konstrukcemi. 16 tento rozměr se můţe u jednotlivých komerčních pojišťoven lišit 17 viz předchozí poznámka pod čarou 17

18 Velký vliv mají také ochranné prvky oken a dalších otvorů: Funkční okenice Okenice splňující poţadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě 2 nebo taková okenice, kterou není moţné z venkovní strany demontovat bez pouţití násilí a bez pomoci nástrojů jako je kladivo, pilka apod. Funkční roleta Roleta splňující stejné poţadavky, jako jsou uvedeny u funkční okenice. Funkční mříţ Mříţ, která splňuje poţadavky příslušné normy v bezpečnostní třídě 2 nebo vyšší a také mříţ, která odpovídá následujícím pěti charakteristikám: - ocelové prvky jsou z plného materiálu a jejich průřez je alespoň 1 cm 2, - oka mříţe mají velikost maximálně 150 x 250 mm, - mříţ jako celek je dostatečně pevná a tuhá, musí tedy splňovat následující charakteristiky: na vnější straně je mříţ ukotvena pevně, toto vnější ukotvení není rozebíratelné; za pevné a nerozebíratelné ukotvení se povaţuje např. zazdění, zabetonování, případně uzamčení bezpečnostními visacími zámky alespoň na 4 kotveních, mříţ nesmí být demontovatelná z vnější strany bez pouţití hrubého násilí. Mezi důleţité vlastnosti patří také způsob zasklení, za určitý bonus lze povaţovat zasklení bezpečnostní. O bezpečnostním zasklení můţeme hovořit tehdy, jsou-li splněny poţadavky příslušné normy. - Provedení zdí, podlahy a stropu Tloušťka Materiál - Vyuţití trezoru nebo jiného obdobného zařízení Splňující poţadavky bezpečnostní třídy 0 Splňující poţadavky bezpečnostní třídy 1 - Funkční systém elektrické zabezpečovací signalizace 18 Poplachový signál ovládající sirénu s majákem Svod signálu na pult centralizované ochrany Dále uváděno pod zkratkou EZS 19 Dále uváděno pod zkratkou PCO 18

19 1.4.2 Zabezpečení motorových vozidel Z hlediska funkčnosti můţeme prvky zabezpečení motorových vozidel rozdělit do 4 skupin 20 : - Mechanické zábranné prostředky Pod tímto označením se rozumí mechanické zabezpečovací systémy, jejichţ funkčnost spočívá v blokaci převodů vozidla. Pachatel je při svém činu nucen tyto systémy překonat, čímţ se prodluţuje doba nutná k odcizení vozu. Účinné mechanické zábranné prostředky musí být pevně spojeny s karoserií nebo blokovat současně řazení a otvírání kapoty. - Elektronické zábranné prostředky Mezi tyto zábranné prostředky řadíme imobilizéry a autoalarmy. Pouţití imobilizérů brání neoprávněnému nastartování vozidla tím, ţe přerušují elektrické nebo palivové obvody. Imobilizéry patří v současnosti k povinné výbavě nově vyráběných vozů na území Evropské unie. Autoalarmy jsou aktivním zabezpečovacím systémem, který slouţí jako ostraha vozidla. Při neoprávněné manipulaci s vozem dojde ke spuštění sirény, případně odeslání informace na určené mobilní telefonní číslo. Kvalitnější autoalarmy v sobě zahrnují také imobilizér nebo GPS lokátor, který umoţní určit, kde se vozidlo nachází. - Vyhledávací systémy Tyto systémy nepatří mezi ty, které brání odcizení vozidla, ale mezi tzv. pokrádeţové. Slouţí k vyhledání vozu a k monitorování jeho pohybu, čímţ napomáhají k nalezení vozidla a současně zadrţení pachatele. - Identifikační systémy Jak napovídá samotné označení těchto systémů, jde o označení vozidla a to neodstranitelným způsobem. Tím je značně zkomplikována moţnost změny identity vozidla. Mezi nejběţnější identifikace patří značení skel kódem (VIN případně jiným alfanumerickým) nebo značení nosných dílů karosérie speciálními mikrotečkami. Všechna výše uvedená zabezpečení vozidla musí samozřejmě splňovat řadu poţadavků, které jsou vţdy uvedeny v příslušných pojistných podmínkách. Jednou ze základních podmínek je skutečnost, ţe zabezpečovací zařízení musí splňovat předepsané atesty a jejich instalaci musí provést autorizovaná osoba respektive firma. Zařízení musí být samozřejmě stále udrţováno ve funkčním stavu, musí být prováděny pravidelné kontroly a údrţby. V případě pojistné události je pak pojišťovna oprávněná poţadovat 20 Moţnosti zabezpečení zpracovány dle: Rok zabezpečení vozidel: Základní prostředky prevence krádeží vozidel [online]. LA TAUPE, 2010 [cit ]. Dostupné z: 19

20 prokázání toho, ţe instalované zabezpečovací zařízení bylo v době pojistné události funkční a v případě elektronického zabezpečení také aktivní. 21 Obecně existují dva typy souvislostí mezi zabezpečením motorového vozidla a konkrétní podobou pojištění. - Podmínka zabezpečení vozidla můţe být stanovena jako základní podmínka, bez které není moţné vozidlo pojistit. Bývá zpravidla stanoven minimální stupeň zabezpečení, který pojišťovna akceptuje. Pokud není podmínka minimálního zabezpečení splněna, vozidlo buď není moţné pojistit pro případ odcizení, nebo je pojistné zatíţeno přiráţkou. - Druhou variantou je, ţe vozidlo má lepší zabezpečení, neţ odpovídá poţadavkům dané komerční pojišťovny. Ta v tomto případě můţe existenci lepšího zabezpečení zohlednit ve výpočtu pojistného a zahrnout do něj příslušnou slevu. 21 ČESKÁ POJIŠŤOVNA A.S. Sdružené pojištění vozidla: /2012 MHA Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění vozidel DPPA 2006 All Risk. Dostupné z: 20

ANALÝZA POJISTNÝCH NEBEZPEČÍ V POJIŠTĚNÍ MAJETKU

ANALÝZA POJISTNÝCH NEBEZPEČÍ V POJIŠTĚNÍ MAJETKU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Hospodářská politika ANALÝZA POJISTNÝCH NEBEZPEČÍ V POJIŠTĚNÍ MAJETKU The insurance dangers analysis in property insurance Diplomová práce

Více

KALKULACE POJISTNÉHO V POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL

KALKULACE POJISTNÉHO V POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance KALKULACE POJISTNÉHO V POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL Policy rating in motor-vehicle insurance Bakalářská práce Vedoucí diplomové práce:

Více

KRITÉRIA VÝBĚRU KOMERČNÍ POJIŠŤOVNY U POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL

KRITÉRIA VÝBĚRU KOMERČNÍ POJIŠŤOVNY U POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance a účetnictví KRITÉRIA VÝBĚRU KOMERČNÍ POJIŠŤOVNY U POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL The selection criteria for commercial insurance motor

Více

Pojištění nemovitostí

Pojištění nemovitostí Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví Pojištění nemovitostí Bakalářská práce Autor: Zuzana Mocová, DiS. Pojišťovnictví Vedoucí práce: Ing. Helena Janegová Praha Červen, 2010 1 Prohlášení:

Více

Vývoj kasko pojištění motorových vozidel a jejich doplňkových pojištění

Vývoj kasko pojištění motorových vozidel a jejich doplňkových pojištění Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví Vývoj kasko pojištění motorových vozidel a jejich doplňkových pojištění Bakalářská práce Autor: Josef Zelenka pojišťovnictví Vedoucí práce: doc.

Více

analýza způsobů zabezpečení majetku

analýza způsobů zabezpečení majetku Seminární práce z Pojistné ekonomiky Téma: Analýza rizik v pojištění domácností, analýza způsobů zabezpečení majetku Zpracoval(a): Tomáš Krsek Eva Tůmová Blanka Smolková Datum prezentace: 18.10. 2005 V

Více

Vývoj pojištění motorových vozidel a doplňkových připojištění

Vývoj pojištění motorových vozidel a doplňkových připojištění Bankovní institut vysoká škola Praha Vývoj pojištění motorových vozidel a doplňkových připojištění Bakalářská práce Autor: Lucie Kratochvílová Pojistný makléř Vedoucí práce: Mgr. Petr Gruber Praha Duben

Více

Vlivy působící na cenu pozemku

Vlivy působící na cenu pozemku [2] Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovnictví a pojišťovnictví Vlivy působící na cenu pozemku Diplomová práce Autor: Marek Holík Finance Vedoucí práce: Ing. Petr Ort, Ph.D. Praha Duben, 2013 [3]

Více

Analýza vybraných pojistných produktů se zaměřením na pojištění majetku. Jana Čechová

Analýza vybraných pojistných produktů se zaměřením na pojištění majetku. Jana Čechová Analýza vybraných pojistných produktů se zaměřením na pojištění majetku Jana Čechová Bakalářská práce 2007 ABSTRAKT Cílem této bakalářské práce je provedení analýzy vybraných pojistných produktů se zaměřením

Více

Komparace vybraných produktů pojištění rodinného domu a domácnosti v ČR

Komparace vybraných produktů pojištění rodinného domu a domácnosti v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Komparace vybraných produktů pojištění rodinného domu a domácnosti v ČR Bakalářská práce Jiří Bednář duben, 2009 1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Pojišťovnictví

Více

OPTIMALIZACE POJISTNÉ OCHRANY VYBRANÉHO SUBJEKTU

OPTIMALIZACE POJISTNÉ OCHRANY VYBRANÉHO SUBJEKTU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance OPTIMALIZACE POJISTNÉ OCHRANY VYBRANÉHO SUBJEKTU Optimization of Insurance protection of a Selected Entity Diplomová práce Vedoucí

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Komparace neživotního pojištění vybraných pojišťoven Jana Semrádová Bakalářská práce 2009 Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomie

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Pojistný trh havarijního pojištění v ČR. Bc. Roman Stuchlík

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Pojistný trh havarijního pojištění v ČR. Bc. Roman Stuchlík Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Pojistný trh havarijního pojištění v ČR Bc. Roman Stuchlík Diplomová práce 2011 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární

Více

Analýza a porovnání trhu pojištění strojů

Analýza a porovnání trhu pojištění strojů Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Analýza a porovnání trhu pojištění strojů Bakalářská práce Autor: Vedoucí práce: Odborný konzultant: Eva Vrlíčková Ing.Helena

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Majetkové pojištění Property insurance Lenka Jurčagová Plzeň 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou na téma Majetkové

Více

Vysoká škola logistiky o.p.s. Moţnosti financování a zajišťování logistického řetězce v silniční dopravě. (Bakalářská práce)

Vysoká škola logistiky o.p.s. Moţnosti financování a zajišťování logistického řetězce v silniční dopravě. (Bakalářská práce) Vysoká škola logistiky o.p.s Moţnosti financování a zajišťování logistického řetězce v silniční dopravě (Bakalářská práce) Přerov 2011 Petr Baraňák 1 2 Čestné prohlášení Prohlašuji, ţe předloţená bakalářská

Více

DODATKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK TREND

DODATKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK TREND P - 500/ 07 DODATKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK TREND ĆÁST 1. Článek I. Společná ustanovení (1) Pro účely tohoto pojištění se za cennosti dále považují i cenné věci. (2) Pro

Více

OPTIMALIZACE POJISTNÉ OCHRANY V POJIŠTĚNÍ OSOB

OPTIMALIZACE POJISTNÉ OCHRANY V POJIŠTĚNÍ OSOB Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance OPTIMALIZACE POJISTNÉ OCHRANY V POJIŠTĚNÍ OSOB Optimization of Insurance Protection in Insurance of Individuals Diplomová práce Vedoucí

Více

Analýza pojistných produktů prodávaných po internetu

Analýza pojistných produktů prodávaných po internetu Bankovní institut vysoká škola Praha Finančnictví a ekonomických disciplín Analýza pojistných produktů prodávaných po internetu Bakalářská práce Autor: Kateřina Šťastná Pojišťovnictví Vedoucí práce: Ing.

Více

SPECIFIKA A PROBLÉMOVÉ OBLASTI LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ V POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL

SPECIFIKA A PROBLÉMOVÉ OBLASTI LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ V POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance SPECIFIKA A PROBLÉMOVÉ OBLASTI LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ V POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL Specifics and Problem Areas of Claims

Více

OPTIMALIZACE POJISTNÉHO KRYTÍ VYBRANÉHO SUBJEKTU

OPTIMALIZACE POJISTNÉHO KRYTÍ VYBRANÉHO SUBJEKTU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání OPTIMALIZACE POJISTNÉHO KRYTÍ VYBRANÉHO SUBJEKTU Optimization of Insurance Cover of a Selected Subject Diplomová práce

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomických věd. Pojištění odpovědnosti z výkonu povolání Milena Škrachová

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomických věd. Pojištění odpovědnosti z výkonu povolání Milena Škrachová Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomických věd Pojištění odpovědnosti z výkonu povolání Milena Škrachová Bakalářská práce 2012 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem tuto práci vypracovala

Více

Stanovení pojistné hodnoty nemovitostí

Stanovení pojistné hodnoty nemovitostí Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Stanovení pojistné hodnoty nemovitostí Diplomová práce Autor: Kateřina Chrostková Finance Vedoucí práce: Ing. Petr Ort

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJICÍCH Ekonomická fakulta Katedra ekonomiky Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku DIPLOMOVÁ PRÁCE Neživotní

Více

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Povinné ručení u ČSOB Pojišťovny a. s. Bc. Pavla Šťastná Diplomová práce 2011 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární

Více

Analýza povinného ručení. Gabriela Balánová

Analýza povinného ručení. Gabriela Balánová Analýza povinného ručení Gabriela Balánová Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Cílem této bakalářské práce je poskytnout obraz současné situace na českém pojistném trhu týkající se povinného ručení. Teoretická

Více

NÁVRH POJISTNÉHO KRYTÍ RIZIK VYBRANÉHO SUBJEKTU

NÁVRH POJISTNÉHO KRYTÍ RIZIK VYBRANÉHO SUBJEKTU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání NÁVRH POJISTNÉHO KRYTÍ RIZIK VYBRANÉHO SUBJEKTU Proposal of selected person s insurance coverage Diplomová práce Vedoucí

Více

Masarykova univerzita

Masarykova univerzita Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL V ČESKÉ REPUBLICE A VE VYBRANÉ EVROPSKÉ ZEMI Motor vehicle insurance in the Czech Republic

Více

Vývoj pojištění motorových vozidel a jejich doplňkových pojištění

Vývoj pojištění motorových vozidel a jejich doplňkových pojištění Bankovní institut vysoká škola Praha Vývoj pojištění motorových vozidel a jejich doplňkových pojištění Bakalářská práce Tomáš Strnad, DiS. červen 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví

Více

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ PRO POJIŠTĚNÍ HOTELŮ A PENZIONŮ

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ PRO POJIŠTĚNÍ HOTELŮ A PENZIONŮ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ PRO POJIŠTĚNÍ HOTELŮ A PENZIONŮ P -525/08 Článek 1. Úvodní ustanovení Pro pojištění hotelů a penzionů (dále jen hotel ) platí příslušná ustanovení: a) obecně závazných právních předpisů,

Více