Příloha č. 7 Obchodní podmínky Cena v členění:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č. 7 Obchodní podmínky 1. 2. 3. 4. 5. 5.1 5.2 5.3 Cena v členění:"

Transkript

1 Příloha č. 7 Obchodní podmínky 1. Součástí nabídky bude návrh smlouvy pokrývající celý předmět plnění výběrového řízení. Návrh smlouvy musí akceptovat poţadavky zadavatele stanovené v zadávací dokumentaci, a to jak poţadavky věcné a technické, tak poţadavky právní a smluvní, včetně podmínek opčního práva. 2. Ţádný návrh smlouvy nesmí obsahovat ţádná ujednání odvolávající se na všeobecné obchodní podmínky uchazeče nebo jiné dokumenty, které mohou být v budoucím období uchazečem jednostranně změněny. Všechny obchodní podmínky stanovené ZD musí být obsaţeny přímo v textu návrhu smlouvy, přičemţ všeobecné obchodní podmínky mohou být součástí návrhu pojistné smlouvy jako jejich neoddělitelná příloha v případě, ţe tyto všeobecné obchodní podmínky budou v souladu s poţadavky zadavatele definovanými v ZD a nebudou v budoucím období do konce plnění veřejné zakázky dodavatelem jednostranně změněny. 3. Kaţdý návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, a to způsobem uvedeným v příslušné listině prokazující způsob jednání. Předloţení nepodepsaných textů smluv není předloţením návrhů smluv, nabídka dodavatele se tak stává neúplnou a zadavatel vyloučí takového dodavatele z další účasti v zadávacím řízení. 4. Návrh smlouvy musí obsahovat veškeré podmínky, za nichţ dodavatel nabízí splnění zakázky ve své nabídce, a musí splňovat ustanovení obecně závazných právních předpisů, které se vztahují k provádění příslušné zakázky, především ustanovení zákona o pojistné smlouvě. Návrh smlouvy musí zároveň obsahovat závazná smluvní ustanovení, která jsou uvedena v následujících odstavcích těchto obchodních podmínek, přičemţ ustanovení smlouvy zapracovaná dodavatelem nesmí být v rozporu s těmito závaznými smluvními ustanoveními a nesmí vyloučit či ţádným způsobem omezovat oprávnění a podmínky zadavatele uvedená v ZD. 5. Kaţdý návrh smlouvy musí obsahovat základní náleţitosti smlouvy, které jsou pro všechny druhy smluv společné a jsou zpracované v souladu se zadávací dokumentací. Jedná se zejména o: 5.1 Přesnou identifikaci a označení smluvních stran v souladu se zápisem v obchodním rejstříku anebo v souladu s ţivnostenským oprávněním, není-li uchazeč v obchodním rejstříku zapsán. Zadavatel je nadále ve smluvních ustanoveních označován jako pojištěný/pojistník a uchazeč označován jako pojistitel, přičemţ pojištěným nemusí být vţdy osoba pojistníka. 5.2 Přesné vymezení předmětu zakázky (plnění) v souladu s poţadavky uvedenými v zadávací dokumentaci a včetně závazku respektovat všechny podmínky uvedené v zadávací dokumentaci. 5.3 Cena v členění:

2 Druh pojištění Roční pojistné v Kč 1. Pojištění ţivelní 2. Pojištění pro případ odcizení 3. Pojištění proti vandalismu 4. Pojištění strojů a strojních zařízení 5. Pojištění elektroniky 6. Pojištění odpovědnosti za škodu 7. Pojištění motorových vozidel CELKEM roční pojistné v Kč včetně provize Do výše ročního pojistného bude zahrnuta odměna pojišťovacímu makléři ve výši 18 %. 5.1 Místo plnění je především území České Republiky, v případě pojištění majetku pojištěného/pojistníka jsou místy plnění veřejné zakázky místa, kde se nachází majetek pojištěného/pojistníka, statutárního města Děčín. Pro pojištění odpovědnosti za škodu je místem plnění Česká republika, 5.2 Doba platnosti smlouvy v souladu s čl. 8 ZD. 5.3 Makléřská doloţka: Vedením a zpracováním pojistného zájmu pojištěného/pojistníka bude pověřen pojišťovací makléř RENOMIA, a.s. Obchodní styk, který se bude týkat této pojistné smlouvy, bude prováděn výhradně prostřednictvím pojistníkem zplnomocněného pojišťovacího makléře, který je oprávněn přijímat rozhodnutí smluvních partnerů. 6. Pojistitel se zavazuje, ţe sazba pojistného bude po celou dobu trvání pojistné smlouvy neměnná. Změna v sazbě pojistného bude moţna pouze na základě bonusu nebo na základě písemné dohody smluvních stran. 7. Ujednání o tom, ţe pojistným obdobím je jeden rok. 8. Návrh smlouvy musí dále obsahovat smluvní ujednání vztahující se k jednotlivým druhům pojištění, a to zejména: 8.1 Majetkové pojištění Přednost smlouvy před Všeobecnými PP, Zvláštními PP, Doplňkovými PP Ujednává se, ţe pokud jsou níţe uvedená smluvní ujednání v rozporu s přiloţenými pojistnými podmínkami nebo doloţkami, pak mají tato smluvní ujednání přednost před ustanoveními přiloţených pojistných podmínek nebo doloţek. Pro rata při zániku pojištění. V případě zániku pojištění z důvodu nezaplacení náleţí pojistiteli poměrná část pojistného za dobu pojištění do jeho zániku. Automatické pojištění nového majetku Ujednává se, ţe veškerý nový majetek, který pojištěný nabude v průběhu pojistného období, je automaticky zahrnut do pojištění. Zvýší-li se tím pojistná částka o méně neţ 10 %, nebude pojistitel poţadovat doplatek pojistného. Pojištěný je povinen oznámit navýšení pojistných částek, pokud dojde ke zvýšení hodnoty pojištěných věcí v průběhu pojistného období o více neţ 10 %. Pojistitel se zavazuje účtovat dodatečné pojistné vypočtené pojistnou sazbou pouţitou pro výpočet pojistného uvedeného v pojistné smlouvě. Spoluúčast pojistná událost na více souborech

3 V případě pojistné události na více pojištěných souborech (z téţe příčiny) odečte pojistitel pouze jednu spoluúčast, a to nejvyšší sjednanou, pokud není pro klienta výhodnější odečtení spoluúčastí z jednotlivých předmětů pojištění, jichţ se pojistná událost týká. Toto se vztahuje také na případy, kdy pojistná událost nastane z téţe příčiny na více místech pojištění. Katastrofická rizika - uplatnění spoluúčasti Ujednává se, ţe u škod způsobených riziky "záplava, povodeň" a nastalých z jedné příčiny během 72 hodin se odečítá pouze jedna spoluúčast, pro riziko "vichřice a krupobití" platí časová lhůta 48 hodin. Toto ujednání se vztahuje také na případy, kdy pojistná událost nastane z téţe příčiny na více místech pojištění. Pojištění se sjednává i pro případ škod vzniklých následkem aerodynamickým třeskem. Aerodynamickým třeskem se pro účely tohoto pojištění rozumí působení rázové vlny šířící se vzduchem, způsobené předměty letícími rychlostí vyšší neţ je rychlost zvuku. Pojištění se sjednává i pro případ škod vzniklých následkem kouře, který vystupuje náhle ze spalovacího, topného, varného nebo sušícího zařízení nacházejícího se na místě pojištění, pokud kouř vychází mimo určené otvory. Pojištění se však nevztahuje na škody, které vzniknou trvalým působením kouře. Náraz dopravního prostředku, pád stromu. Ujednává se, ţe pojištění pro případ poškození nebo zničení pojištěné věci nárazem dopravního prostředku nebo jeho nákladu, pádem stromů, stoţárů nebo jiných předmětů se vztahuje i na součásti poškozené věci nebo součásti téhoţ souboru jako poškozená věc. Úderem blesku se rozumí také škoda vzniklá úderem blesku bez viditelných destrukčních účinků na věci nebo na budově. Úderem blesku je také zkrat nebo přepětí v elektrorozvodné nebo telekomunikační síti, k němuţ došlo v důsledku působení blesku na tato vedení. Toto pojištění se sjednává se souhrnným ročním limitem plnění Kč a spoluúčastí Kč. Pojištění zahrnuje i krytí nákladů na hašení, demolici, odvoz suti, likvidaci zbytků a následků pojistné události včetně nákladů na dočasné přemístění majetku. Toto pojištění sjednává na první riziko nebo s limitem plnění Kč se spoluúčastí Kč. Pojistitel nahradí zachraňovací náklady maximálně do výše 10 % z horní hranice plnění sjednané pro pojištění, ze kterého hrozil vznik pojistné události nebo ze kterého nastala pojistná událost, s níţ souvisí vynaloţení zachraňovacích nákladů; toto omezení neplatí pro zachraňovací náklady, které byly vynaloţeny na záchranu ţivota nebo zdraví osob. Je-li proti pojistnému nebezpečí vodovod pojištěna budova, pak vzniká právo na plnění také za poškození nebo zničení potrubí pro odvod vody, došlo li k němu přetlakem nebo zamrznutím kapaliny v tomto potrubí. Zpětné vystoupení vody z kanalizačních potrubí. Pojištění záplava, povodeň resp. vodovodních škod se vztahuje i na škody způsobené zpětným vystoupením vody z kanalizačního potrubí. Vodovodní škody potrubí. Pro pojištění vodovodních škod se ujednává také krytí škod na vodovodních či kanalizačních potrubí a zařízeních připojených na potrubí (včetně nákladu na odstranění závady a škod na těchto zařízeních) způsobených přetlakem páry nebo kapaliny nebo zamrznutím vody ve vodovodním či kanalizačním potrubí a zařízeních připojených na potrubí Pojištění nemovitostí, na kterých jsou prováděny stavební úpravy.

4 Pojištění budov, hal a staveb (dále jen nemovitosti) se vztahuje také na škody vzniklé v důsledku pojištěných nebezpečí na nemovitostech, na kterých jsou prováděny stavební úpravy, včetně těch, k nimţ je třeba stavební povolení. Pojištění se vztahuje také na nemovitosti ve výstavbě anebo před kolaudací, pokud k těmto nemovitostem přešlo nebezpečí škody na pojištěného, jakoţ i na věcech v takové nemovitosti umístěných, a to za předpokladu, ţe ke škodě nedošlo bezprostředně v důsledku stavebně montáţní činnosti. Pojištění budov, staveb, věcí movitých a zásob se dále vztahuje také na škody vzniklé v důsledku působení atmosférických sráţek. Pro toto pojištění se sjednává roční limit plnění ve výši Kč se spoluúčastí Kč. Pojištění skel, neonů a markýz. Pojištění se sjednává pro soubor skel výloh, skel venkovních vstupních dveří bez omezení tloušťky skla, dále souboru oken, včetně nápisů, fólií a čidel, dále neonových trubic a markýz na místě pojištění uvedeném v pojistné smlouvě. Tíha sněhu, námrazy. Pojištění sjednává i pro případ poškození ostatních konstrukcí budov (okapy, svody apod.). Pojistné krytí není limitováno min. tíhou sněhu či námrazy na kg, stejně tak není limitováno min. sklonem střechy. Smluvní ustanovení vztahující se na rizika odcizení (platí i pro pojištění elektroniky) a vandalismu: Pojištění se vztahuje i na případy, kdy byl pachatel činu zjištěn i nezjištěn. Pojištění vandalismu se vztahuje na úmyslné poškození nebo úmyslné zničení pojištěné věci, a to bez ohledu na to, zda toto poškození/ zničení nesouvisí s pokusem o vloupání, či s vloupáním. V případě pojistných událostí uplatňovaných na kamerovém systému poskytne pojistitel plnění, budou-li pojištěné věci umístěny mimo uzavřený prostor, mimo oplocené prostranství a při jejich odcizení dojde k překonání konstrukčního upevnění. Pojištění zahrnuje do výše sjednané pojistné částky, resp. sjednaného limitu plnění i náklady na odstranění škod, které vznikly v důsledku odcizení resp. pokusu o odcizení, vč. pachatelem úmyslně poškozených a zničených věcí (vandalismus)." Zabezpečení Definice uzavřeného prostoru. Odchylně od příslušných pojistných podmínek se ujednává, ţe za uzavřený prostor se povaţuje i prostor ohraničený prosklenou fasádou a prostor ohraničený pláštěm (i střechou) sendvičové konstrukce a lehkými stavebními příčkami (sádrokartonovými i prosklenými). Ve střeše se mohou nacházet světlíky a poţární klapky. Za uzavřený prostor se dále povaţují také staveništní mobilní buňky. Za uzamčené dveře nebo vrata se povaţují i poţární dveře, prosklené dveře (uzavřené elektromechanickým ovládáním) a vratové systémy. Za uzamčená vrata se povaţují i vrata a mříţe uzavřené elektrickým pohonem. Prosklené plochy nemusí být mechanicky zabezpečeny. Elektronický zabezpečovací systém Elektrickým zabezpečovacím systémem se rozumí systém instalovaný dle projektové dokumentace nebo dle ČSN EN udrţovaný v provozuschopném stavu, jehoţ signál je vyveden do místa se stálou obsluhou (za místo se stálou obsluhou se povaţuje i recepce a vrátnice).

5 Stavební součásti, soubor městských kašen, soubor městského mobiliáře, kamerový systém apod. za překonání překáţky chránící věc před odcizením je povaţováno překonání konstrukčního upevnění. Ujednává se, ţe se pojištění vztahuje i na úmyslné poškození pojištěné věci malbami, nástřiky (např. spreji a barvami) nebo polepením. Při poškození pojištěné věci pojistným nebezpečím tohoto odstavce poskytne pojistitel plnění, jehoţ výše odpovídá přiměřeným a nezbytně vynaloţeným nákladům na vyčištění, případně i opravu plochy, která byla pojistnou událostí bezprostředně dotčena. Vynaloţil-li pojištěný po pojistné události náklady na konzervaci pojištěné věci (např. prevence proti poškození spreji a barvami), budou součástí pojistného plnění i takto vynaloţené náklady, max. však ve výši 20 % z částky vynaloţené na tuto konzervaci pojištěné věci. Pro toto pojištění se ujednává limit plnění: ,- Kč Zásoby a věci movité: dojde-li ke krádeţi pojištěných věcí je plnění pojistitele z jedné pojistné události limitováno částkou odpovídající způsobu zabezpečení pojištěných věcí v době pojistné události: - plnění limitováno částkou ,- Kč uzavřený prostor řádně uzamčen, - plnění limitováno částkou ,- Kč uzavřený prostor řádně uzamčen 1 bezpečnostním zámkem, - plnění limitováno částkou ,- Kč - uzavřený prostor, jehoţ dveře jsou uzamčeny zámkem s cylindrickou vloţkou min. v BT3 dle ČSN EN 1627 nebo zámkem s cylindrickou vloţkou s překrytým profilem nebo se zvýšenou odolností proti vyhmatání nebo elektromechanickým ovládáním dveří vykazující stejnou odolnost proti překonání. Nebo je uzamčený prostor střeţen elektrickým zabezpečovacím systémem, jehoţ svod poplachového signálu je vyveden do místa se stálou obsluhou (např. recepce), nebo je areál monitorován kamerovým systémem se signálem vyvedeným do místa se stálou obsluhou (např. recepce), nebo je areál střeţen nepřetrţitě min. jedním členem fyzické ostrahy provádějícím obchůzky, vybaveným mobilním telefonem. 8.2 Pojištění elektroniky Pro pojištění elektroniky se ujednává, ţe se pojištění vztahuje i na zařízení, jejichţ stáří v době vzniku škody přesáhlo 5 let. 8.3 Pojištění strojů Zabezpečení proti krádeţi: z pojištění pro případ odcizení stroje nebo jeho části vznikne právo na plnění, pokud byl v době pojistné události: - ke které došlo v době pracovní činnosti - pod dozorem pověřené osoby, - ke které došlo v době pracovní nečinnosti - uloţen v uzavřeném a uzamčeném prostoru. 8.4 Odpovědnost Pojištění odpovědnosti nebude sjednáno na bázi Claims Made. Pokud o náhradě škody rozhoduje příslušný orgán, platí, ţe pojistná událost nastala teprve dnem, kdy rozhodnutí tohoto orgánu nabylo právní moci. Do doby, kdy rozhodnutí o škodě nabude právní moci, trvá ve vztahu k této škodě pojistná ochrana dle této smlouvy bez ohledu na sjednaný konec pojištění. Věci uţívané nemovitosti. V případě sjednaného pojistného krytí pro škody na věcech převzatých nebo uţívaných se toto připojištění vztahuje také na nemovitosti.

6 Odpovědnost z drţby nemovitosti. Toto pojištění se vztahuje i na odpovědnost za škodu způsobenou výkonem vlastnických práv k nemovitostem, správou a provozem těchto nemovitostí. Regresy zdravotní pojišťovny. Odpovědnost za škodu způsobenou zdravotní pojišťovně vynaloţením nákladů na poskytnutou zdravotní péči hrazenou ze zdravotního pojištění při poškození zdraví nebo ţivota v důsledku nedbalostního protiprávního jednání pojištěného. Pojištění se vztahuje na třetí osoby i zaměstnance pojištěného. Regresní nároky - nemocenské pojištění. Pojištění se vztahuje téţ na případy nároku orgánu nemocenského pojištění vůči pojištěnému na regresní náhradu vyplacených dávek nemocenského pojištění (např. 126 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění). Škody způsobené majetkově propojeným subjektům - rozšíření pojistného krytí. Pojištění se vztahuje na škody způsobené pojištěným majetkově propojeným osobám, a to pro veškerý rozsah pojistného krytí a do limitů pojistného plnění sjednaných touto pojistnou smlouvou. 9. BONIFIKACE Pojistitel poskytne následující výši bonusu za příznivý škodní průběh: Škodní průběh do 15 % výše bonifikace 10 %; Škodní průběh od 15,1 % do 25 % výše bonifikace 5 %. Škodním průběhem se rozumí poměr mezi vyplaceným pojistným plněním (vč. rezervy na škody vzniklé, nahlášené, ale v době poskytnutí bonifikace nevyplacené) a přijatým pojistným, přičemţ vyplacené pojistné plnění i přijaté pojistné jsou vztahovány k pojistnému období v délce jednoho roku. Pro výpočet škodního průběhu se do vyplaceného pojistného plnění započítávají přijaté regresy." 10. OPČNÍ PRÁVO Pojistník je oprávněn na základě opčního práva, které si vyhradil v podmínkách zadávacího řízení, poţadovat poskytnutí dalších sluţeb obdobného či podobného charakteru dle této pojistné smlouvy, a to především poskytnutí dalších (nových) sluţeb v oblasti pojištění (pojistných produktů) ve vztahu k majetku pojistníka/pojištěného. Charakter a rozsah těchto sluţeb bude sjednán na základě dodatku k této smlouvě uzavřeného na základě jednacího řízení bez uveřejnění v souladu s 23 odst. 7 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, (případně analogického ustanovení dle nového zákona o veřejných zakázkách). Jednací řízení však musí být zahájeno nejpozději do tří let ode dne uzavření pojistné smlouvy. 11. PLATEBNÍ PODMÍNKY Pojistné částky u jednotlivých rizik se mohou v čase změnit, v případě takové změny se mění cena pojištění, nikoliv sazba pojistného. Pojistnou částkou se rozumí v pojistné smlouvě dohodnuté nejvyšší plnění z pojistné události, eventuálně z několika pojistných událostí za určité časové období. Sazbou pojistného se rozumí číselná hodnota (v procentech nebo promile), kterou pojišťovna aplikuje dle daného rizika při výpočtu pojistného. Pojistným se rozumí úplata (cena) za poskytování pojistné ochrany, které se stanoví tak, ţe se pojistná částka vynásobí sazbou pojistného. Pojistná smlouva a na základě ní sjednaná pojištění se řídí českým právním řádem.

7 Cena plnění zakázky bude zadavatelem hrazena na základě daňového dokladu faktury. RENOMIA a.s., která je inkasní makléř, vţdy vystaví fakturu k počátku příslušného kalendářního čtvrtletí, ve kterém bude řádně plnit předmět veřejné zakázky. Uchazeč se zavazuje, ţe nebude navyšovat výši pojistného za poţadovaný čtvrtletní způsob platby pojistného. 12. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ Tato smlouva je vyhotovena v pěti výtiscích s platností originálu, z nichţ jeden výtisk obdrţí pojistitel a čtyři výtisky pojistník/pojištění. Veškeré případné spory ze smluvního vztahu mezi zadavatelem a uchazečem/dodavatelem budou řešeny před soudy České republiky s vyloučením jakýchkoli rozhodčích soudů či rozhodců. S odkazem na ust. 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, bude místně příslušným soudem pro spory mezi zadavatelem a dodavatelem soud určený podle sídla zadavatele. Ţádaný návrh smlouvy uchazeče/dodavatele nesmí obsahovat: a) ţádná ujednání o smluvních pokutách nebo jakýchkoliv jiných sankčních platbách pro zadavatele, b) ujednání odvolávající se na všeobecné podmínky uchazeče nebo jiné dokumenty, které mohou být uchazečem v budoucím období jednostranně změněny o smluvních pokutách nebo jakýchkoliv jiných sankčních platbách pro zadavatele.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PR/OE 1/14 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) pro zpracování nabídky, v rámci otevřeného zadávacího řízení, pro nadlimitní

Více

PŘÍLOHA Č. 3 - POJISTNÝ PROGRAM Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu/újmu - BIOCEV

PŘÍLOHA Č. 3 - POJISTNÝ PROGRAM Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu/újmu - BIOCEV PŘÍLOHA Č. 3 - POJISTNÝ PROGRAM Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu/újmu - OBSAH 1. Základní informace... 2 1.1. Informace o pojistníkovi / pojištěných... 2 1.2. Základní informace k poptávce...

Více

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem:

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem: Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem: Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidel a havarijní pojištění" V Ý Z V A uchazečům k podání nabídky

Více

č. 56766493-28 o pojištění bytových domů

č. 56766493-28 o pojištění bytových domů Pojistná smlouva č. 56766493-28 STRANA: 1 Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika IČ 452 72 956 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 1464,

Více

Rámcová pojistná smlouva č. 7720613510 platná od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2019

Rámcová pojistná smlouva č. 7720613510 platná od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2019 Rámcová pojistná smlouva č. 7720613510 platná od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2019 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Pobřežní 665/21, Praha 8, PSČ

Více

Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ: otevřené zadávací řízení SPECIFIKACE PŘEDMĚTU

Více

Pojistná smlouva č. 5900000978. Slavia pojišťovna a.s. Společenství vlastníků domu čp. 1305, Hurbanova ul., Praha 4

Pojistná smlouva č. 5900000978. Slavia pojišťovna a.s. Společenství vlastníků domu čp. 1305, Hurbanova ul., Praha 4 SLAVIA ------------------- POJIŠŤOVNA Pojistná smlouva č. 5900000978 Slavia pojišťovna a.s. se sídlem Praha 1, Revoluční 1/655, PSČ: 110 00, Česká republika IČ: 601 97 501 zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Dodatek č. 9 k Rámcové pojistné smlouvě č. 5200053440

Dodatek č. 9 k Rámcové pojistné smlouvě č. 5200053440 Dodatek č. 9 k Rámcové pojistné smlouvě č. 5200053440 (obsahující úplné znění Rámcové pojistné smlouvy) uzavřené mezi: Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní

Více

VPP BD 2014. Všeobecné pojistné podmínky Pojištění bytových domů OBSAH ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČÁST A. OBECNÁ ČÁST. Cizí pojistné nebezpečí

VPP BD 2014. Všeobecné pojistné podmínky Pojištění bytových domů OBSAH ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČÁST A. OBECNÁ ČÁST. Cizí pojistné nebezpečí ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka

Více

Soubor pojistných podmínek pro pojištění podnikatelů k účtu ekonto

Soubor pojistných podmínek pro pojištění podnikatelů k účtu ekonto Soubor pojistných podmínek pro pojištění podnikatelů k účtu ekonto Všeobecné pojistné podmínky EU 8642/1/E Všeobecné pojistné podmínky obecná část UCZ/14 Všeobecné pojistné podmínky pojištění majetku pro

Více

č. 36268193-14 o pojištění bytových domů

č. 36268193-14 o pojištění bytových domů Pojistná smlouva č. 36268193-14 STRANA: 1 Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika IČ 452 72 956 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 1464,

Více

VPP PMO 2014. Všeobecné pojistné podmínky Pojištění majetku a odpovědnosti občanů 2014 OBSAH ČÁST A. OBECNÁ ČÁST. Cizí pojistné nebezpečí

VPP PMO 2014. Všeobecné pojistné podmínky Pojištění majetku a odpovědnosti občanů 2014 OBSAH ČÁST A. OBECNÁ ČÁST. Cizí pojistné nebezpečí ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka

Více

VPP PMO 2015. Všeobecné pojistné podmínky Pojištění majetku a odpovědnosti občanů 2015 OBSAH ČÁST A. OBECNÁ USTANOVENÍ. Povinnosti účastníků pojištění

VPP PMO 2015. Všeobecné pojistné podmínky Pojištění majetku a odpovědnosti občanů 2015 OBSAH ČÁST A. OBECNÁ USTANOVENÍ. Povinnosti účastníků pojištění ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI OBČANŮ (VPP/100-07)

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI OBČANŮ (VPP/100-07) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI OBČANŮ (VPP/100-07) Obsah 1. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti občanů (VPP/100-07). 2. Doplňkové pojistné

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti občanů

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti občanů Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti občanů M-100/14 OBSAH ČÁST 1 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ...................................... 1 Článek 1 Úvodní ustanovení...........................................

Více

pojistné podmínky pro pojištění staveb, domácnosti a odpovědnosti 0511

pojistné podmínky pro pojištění staveb, domácnosti a odpovědnosti 0511 Pojistné podmínky Domov pojistné podmínky pro pojištění staveb, domácnosti a odpovědnosti 0511 Hlava I. Obecná část (1) Pro pojištění staveb, domácnosti a odpovědnosti, které sjednává pojistitel, platí

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI OBČANŮ (VPP-O/100-03)

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI OBČANŮ (VPP-O/100-03) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI OBČANŮ (VPP-O/100-03) Obsah 1. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti občanů (VPP-O/100-03). 2. Doplňkové pojistné

Více

Pojistné podmínky pro pojištění staveb, domácnosti a odpovědnosti 0114

Pojistné podmínky pro pojištění staveb, domácnosti a odpovědnosti 0114 512210 DOMOV PP (01/2014) Pojistné podmínky pro pojištění staveb, domácnosti a odpovědnosti 0114 Hlava I Obecná část Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Pro pojištění staveb, domácnosti a odpovědnosti občanů,

Více

WP-9-1-MAJ 10.2008. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP-B/01

WP-9-1-MAJ 10.2008. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP-B/01 WP-9-1-MAJ 10.2008 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP-B/01 Průvodce pojištěním Vážený kliente, touto smlouvou jste zvolil pojištění na ochranu

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ BYTOVÝCH DOMŮ

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ BYTOVÝCH DOMŮ M -200/05 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ BYTOVÝCH DOMŮ OBSAH Část 1. Společná ustanovení Část 2. Pojištění majetku Část 3. Pojištění odpovědnosti za škodu Část 4. Závěrečná ustanovení ČÁST 1.

Více

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTÍ A STAVEB DOMEX START MO 1/15

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTÍ A STAVEB DOMEX START MO 1/15 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTÍ A STAVEB DOMEX START MO 1/15 OBSAH Článek 1 Článek 2 Článek 3 ČÁST A Článek 4 Článek 5

Více

Auto pojistné podmínky pro pojištění vozidel verze 1110

Auto pojistné podmínky pro pojištění vozidel verze 1110 Auto pojistné podmínky pro pojištění vozidel verze 1110 Hlava I. Obecná část Článek 1. Úvodní ustanovení Pro pojištění vozidel, jímž se rozumí dále dle souvislostí jak havarijní pojištění, tak pojištění

Více

Auto. pojistné podmínky pro pojištění vozidel verze 1110. Hlava I. Obecná část

Auto. pojistné podmínky pro pojištění vozidel verze 1110. Hlava I. Obecná část Auto pojistné podmínky pro pojištění vozidel verze 1110 Hlava I. Obecná část Článek 1. Úvodní ustanovení Pro pojištění vozidel, jímž se rozumí dále dle souvislostí jak havarijní pojištění, tak pojištění

Více

Auto pojistné podmínky pro pojištění vozidel verze 1110

Auto pojistné podmínky pro pojištění vozidel verze 1110 Auto pojistné podmínky pro pojištění vozidel verze 1110 Hlava I. Obecná část Článek 1. Úvodní ustanovení Pro pojištění vozidel, jímž se rozumí dále dle souvislostí jak havarijní pojištění, tak pojištění

Více

Všeobecné pojistné podmínky Pojištění průmyslu pojištění věci a jiného majetku

Všeobecné pojistné podmínky Pojištění průmyslu pojištění věci a jiného majetku Allianz pojišťovna, a. s. Všeobecné pojistné podmínky Pojištění průmyslu pojištění věci a jiného majetku (PMP-03) T. č. 291.02 / 01.2007 Článek 1 Úvodní ustanovení a rozsah pojištění 1. Soukromé pojištění

Více

pro pojištění bytů, domů a domácností

pro pojištění bytů, domů a domácností Pojistné podmínky pro pojištění bytů, domů a domácností 08/2014 www.slavia-pojistovna.cz Moderní přístup k tradičním hodnotám OBSAH Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti občanů

Více

Pojistné podmínky pro pojištění vozidel verze 1110 Hlava I. Obecná část

Pojistné podmínky pro pojištění vozidel verze 1110 Hlava I. Obecná část Pojistné podmínky pro pojištění vozidel verze 1110 Hlava I. Obecná část Úvodní ustanovení Pro pojištění vozidel, jímž se rozumí dále dle souvislostí jak havarijní pojištění, tak pojištění odpovědnosti

Více

MOBILITY. pojistné podmínky. www.csobpoj.cz. Infolinka 800 100 777

MOBILITY. pojistné podmínky. www.csobpoj.cz. Infolinka 800 100 777 MOBILITY pojistné podmínky www.csobpoj.cz Infolinka 800 100 777 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla VPP OPV 2006 (str. 2) Všeobecné pojistné podmínky

Více

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ PRO POJIŠTĚNÍ HOTELŮ A PENZIONŮ

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ PRO POJIŠTĚNÍ HOTELŮ A PENZIONŮ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ PRO POJIŠTĚNÍ HOTELŮ A PENZIONŮ P -525/08 Článek 1. Úvodní ustanovení Pro pojištění hotelů a penzionů (dále jen hotel ) platí příslušná ustanovení: a) obecně závazných právních předpisů,

Více

Pojištění bytů, domů a domácností

Pojištění bytů, domů a domácností Pojistné podmínky Pojištění bytů, domů a domácností 08/2014 www.slavia-pojistovna.cz Moderní přístup k tradičním hodnotám OBSAH Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti občanů str.

Více