Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Rozšiř si odbornost! Zajištění lektorských služeb. Střední odborná škola Otrokovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Rozšiř si odbornost! Zajištění lektorských služeb. Střední odborná škola Otrokovice"

Transkript

1 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen postupovat podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 077/2012 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/3.2.03/ Název projektu: Rozšiř si odbornost! Název zakázky: Zajištění lektorských služeb Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební Služba práce) : Datum vyhlášení zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele: Střední odborná škola Otrokovice Sídlo zadavatele: Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, vč. kontaktních údajů (telefon a ová adresa) tř. T. Bati 1266, Otrokovice Mgr. Libor Basel, ředitel školy IČ zadavatele: DIČ zadavatele: CZ Kontaktní osoba zadavatele, vč. kontaktních údajů (telefon a ová adresa): Lhůta pro podávání nabídek (data zahájení a ukončení příjmu, vč. času) Popis předmětu zakázky: Mgr. Roman Cibulka tel.: do 12:00 hod. Předmětem zakázky je zajištění lektorské činnosti pro odborné kurzy určené lektorům dalšího vzdělávání ve třech oblastech ICT, Soft skills a Hydraulika a pneumatika. Zadavatel připouští dílčí plnění nabídku lze podat na kteroukoliv oblast vzdělávání. I. část - ICT: MS Excel pro výrobu a logistiku (základ, pokročilý, expert) SW podpora pro prezentace Lotus Notes Jak vytvářet e-learning (uživatel, administrátor) Nástroje vzdálené komunikace II. část - Soft skills 1 Číslo zakázky bude doplněno MŠMT/ZS (krajem) před zveřejněním. Platné od Stránka 1 z 7

2 Vzdělávání dospělých (komunikační dovednosti, lektorské dovednosti, vytváření vzdělávacích programů) Manažerské dovednosti (pohovory s podřízenými, práce s lidmi motivace, asertivita, typologie, timemanagement, řízení času, stresmanagement, relaxace, duševní hygiena, vedení porad, workshopy III. část - Hydraulika a pneumatika Základní pojmy a využití hydrauliky Hydraulické obvody, jejich prvky Zdroje tlakové energie Výhody stlačeného vzduchu Rozvod vzduchu Manometry Údržba, inspekce Termíny realizace: V těchto termínech proběhne výuka na vysoutěženém hotelu ve Zlínském kraji, konkrétní místo bude upřesněno dodatkem ke Smlouvě. Školení lektorů v problematice MS Excel, Lotus Notes, Nástroje vzdálené komunikace a Hydraulika a pneumatika proběhne v prostorách SOŠ Otrokovice, termín bude upřesněn dodatkem ke Smlouvě do konce února Časová dotace a počet účastníků v kurzu: I. část 2 x dvoudenní kurz pro 8 účastníků ICT II. část 6 x dvoudenní kurz pro 24 účastníků Soft skills 3 x dvoudenní kurz pro 16 účastníků Komunikační a lektorské dovednosti, Vedení workshopů, porad, pohovory s podřízenými, Organizace práce, timemanagement, stressmanagement III. část Platné od Stránka 2 z 7

3 1 x dvoudenní kurz pro 8 účastníků Hydraulika a pneumatika Časová dotace jednotlivých kurzů a harmonogram je přílohou č. 2. Požadavky zadavatele na formu výuky: pro vzdělávací kurz Soft skills 2-3 lektory (vzhledem k vyššímu počtu účastníků budou vytvořeny skupiny) základní zkušenosti s výukou dospělých pedagogické a psychologické vzdělání bude doloženo písemným prohlášením dodavatele možnost přizpůsobit vzdělávání dle individuálních potřeb účastníků V ceně zakázky není započtena strava a ubytování pro poskytovatele služby. Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: Typ zakázky Lhůta a místo dodání (zpracování zakázky)/ časový harmonogram plnění/ doba trvání zakázky Místa dodání/převzetí nabídky: Hodnotící kritéria: I. část ,- bez DPH (včetně DPH ,- Kč) II. část ,- bez DPH (včetně DPH ,- Kč) III. část 3.333,- bez DPH (včetně DPH 4.000,- Kč) Veřejná zakázka malého rozsahu, nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Zadání zakázky se bude řídit postupy stanovenými Příručkou pro příjemce finanční podpory z OP VK, verze 6. Služby budou dodávány ve výše uvedených termínech v rozmezí měsíců listopad 2012 až červen Konkrétní místa školení budou upřesněna do konce měsíce října 2012 dodatkem ke smlouvě. Střední odborná škola Otrokovice, tř. T. Bati 1266, Otrokovice Nabídková cena hodnocena bude nabídková cena vždy za každou část zakázky (jednotlivé oblasti vzdělávání) včetně DPH uvedená v návrhu smlouvy na poskytnutí služeb. Zadavatel je plátcem DPH, ale vzhledem k aktivitám projektu nemá nárok na odpočet. Požadavky na prokázání splnění základní a profesní kvalifikace dodavatele: Hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvýhodnější nabídky (tj. nejnižší ceny) k hodnocené nabídce. Zadavatel níže specifikuje své požadavky na prokázání splnění kvalifikace. Prokázání splnění kvalifikace podle požadavků zadavatele je předpokladem posouzení a hodnocení nabídky uchazeče. Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění základních - 53 zákona č. 137/2006 Sb., profesních - Platné od Stránka 3 z 7

4 54 zákona č. 137/2006 Sb. a technických kvalifikačních předpokladů - 56 zákona č. 137/2006 Sb. dále uvedených. Základní kvalifikační předpoklady doloží uchazeč formou čestného prohlášení, které je přílohou č. 1 Výzvy. Profesní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který předloží: - Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. - Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. Stačí doložit pouze prostou kopii, originál či ověřenou kopii předloží pouze vybraný dodavatel spolu se Smlouvou. Případné doklady prokazující splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace starší 90 dnů. Dodavatel předkládá doklady prokazující splnění kvalifikace dle své volby v originále nebo v úředně ověřené kopii nebo v neověřené prosté kopii, s výjimkou čestných prohlášení k prokázání kvalifikačních předpokladů, které předloží v originále nebo v úředně ověřené kopii. Požadavek na uvedení kontaktní osoby uchazeče: Požadavek na písemnou formu nabídky (včetně požadavků na písemné zpracování smlouvy dodavatelem): Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a ovou adresu. Nabídka musí být zadavateli podána v jednom originále v písemné formě, v českém jazyce. Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. Uchazeč v nabídce doloží vlastní návrh Smlouvy, který bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. Součástí písemné nabídky musí být úplný název subjektu, adresa, IČ, jméno statutární a kontaktní osoby, včetně jejich kontaktních údajů. Nabídka musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, částí plnění (I ICT, II- Soft skills a III Hydraulika a pneumatika) a slovem NEOTEVÍRAT. Výtisk musí být opatřen podpisem statutárního zástupce a Platné od Stránka 4 z 7

5 orazítkován. Listy výtisku je třeba pevně spojit tak, aby z ní nebylo možno vyjmout jednotlivé části, přelepit páskou a tuto pásku orazit a podepsat. Požadavek na zpracování nabídky a způsob zpracování nabídkové ceny Nabídka musí obsahovat veškeré požadované dokumenty viz výše. Nabídková cena bude uvedena v českých korunách a musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádnému a úplnému provedení dodávky, včetně všech souvisejících nákladů. Bude uvedena cena za poskytnuté služby, vždy ve členění cena bez DPH, výše DPH a cena s DPH. Neplátci DPH uvedou cenu konečnou a zřetelně do nabídky uvedou, že nejsou plátci DPH. Dodavatel nesmí překročit limitní cenu, zavazuje se dodržet nabídnutou cenu po celou dobu realizace zakázky, včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů souvisejících s plněním zakázky. Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu: Další podmínky pro plnění zakázky: Obchodní podmínky: Smlouva s vybraným dodavatelem musí zavazovat dodavatele, aby umožnil všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) a po dobu stanovenou podmínkami pro archivaci OP VK, tj. do roku Zadavatel nepřipouští variantnost nabídek. Úhrada za realizaci služeb bude probíhat po vystavení jednotlivých faktur dodavatelem vždy bezprostředně po skončení školení. Faktury budou obsahovat náležitosti podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Na faktuře bude uvedeno Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Dále bude na faktuře uvedeno registrační číslo projektu. Splatnost faktur bude 60 dnů od data jejich vystavení. Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení před jeho ukončením zrušit. Mgr. Libor Basel ředitel školy Platné od Stránka 5 z 7

6 Příloha výzvy č. 1 - Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů Čestné prohlášení v podlimitní zakázce o splnění základního kvalifikačního předpokladu podle 53 odst. 1 písm. a) až k) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Prohlašuji tímto čestně, že dodavatel (doplní se název jméno a příjmení dodavatele) splňuje základní kvalifikační předpoklady podle 53 odst. 1 písm. a) až k) zákona. Toto čestné prohlášení podepisuji za dodavatele (doplní se název jméno a příjmení dodavatele ) jako (např. předseda představenstva a.s., jednatel společnosti s ručením omezeným atd., jedná se pouze o demonstrativní výčet) a to ve vztahu ke všem osobám, na které se některý shora uvedený kvalifikační předpoklad vztahuje nebo ho musí splňovat. V. dne..... Razítko/Firma Jméno a příjmení (tiskacím) podpis Jedná se o doporučený vzor čestného prohlášení. Odpovědnost za jeho použití nese uchazeč. Platné od Stránka 6 z 7

7 Příloha č. 2 Harmonogram školení, časová dotace, počet účastníků č. typ termín čas místo Skupina SOFT Skupina ICT Skupina ODB lektorů hodin účast 1 WS h hotel StartUp -Představení projektu, nastavení rolí, témata, motivace, harmonogram, rozdělení do řešitelských skupin, požadavky na odborná školení řešitelů 2 WS h hotel Zkušenosti s výukou žáků, dospělých a zaměstnanců, Jaké jsou cíle vzdělávání, kdo je zákazník, v jaké pozici je vzdělavatel, v jaké vzdělávaný pedag h hotel 4 pedag h hotel 5 pedag h hotel 6 soft h hotel Škola hrou - formy výuky, principy zážitko-pedagogickéh přístupu, reflexe, transfer poznatků Vytváření vzděl. programů, Jak využít e-learning Evaluace a hodnocení DV, indikátory úspěchu dramaturgie a cílování, aktivizační metody, Vytvoření šablony - harmonogramu kurzu Komunikační dovednosti Lektorské dovednosti odb SOŠ MS Excel soft h hotel Vedení WS, porad, Pohovory s podřízenými odb SOŠ Hydraulika a pneumatika soft h hotel 11 odb SOŠ Organizace práce,timemanagement, řízení času Stressmanagement, relaxace, duševní hygiena Lotus Notes Nástroje vzdálené komunikace pedag h hotel Závěrečné hodnoceni - obhajoba Platné od Stránka 7 z 7

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Základní škola Tvrdonice

Základní škola Tvrdonice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.1860 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.1860 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky Datum vyhlášení veřejné zakázky:

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.24/01.0128 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.24/01.0128 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 C 143253 Výzva k podání nabídek Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C143209 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.3.00/51.0036

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.24/02.0008 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.24/02.0008 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ZAKÁZKA NA SLUŽBY: Realizace vzdělávacích kurzů pro zaměstnance společnosti Abex Substráty, a.s. Zadavatel Obchodní firma: ABEX Substráty a.s. Sídlem: Žabeň 203, 739

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Datum vyhlášení zakázky: 11. 4. 2012 Název programu: Registrační číslo projektu:

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

C151547. Učitelé a jazykové kompetence Výběrové řízení na jazykové pobyty Služba 22.6.2015. Mgr. Aleš Kubíček +420 571 755 555 oavalmez@oavm.

C151547. Učitelé a jazykové kompetence Výběrové řízení na jazykové pobyty Služba 22.6.2015. Mgr. Aleš Kubíček +420 571 755 555 oavalmez@oavm. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE výběrového řízení - zakázka na služby: Výběr dodavatele jazykových kurzů pro společnost DAKO-CZ, a.s. Zadavatel Obchodní firma: DAKO CZ, a.s. sídlem: Budovatelů 323, Třemošnice, PSČ

Více

Výběrové řízení na zakázku Vzděláváním k vyšší adaptabilitě zaměstnanců společnosti EUROTEC. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.04/60.

Výběrové řízení na zakázku Vzděláváním k vyšší adaptabilitě zaměstnanců společnosti EUROTEC. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.04/60. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Výběrové řízení na zakázku Vzděláváním k vyšší adaptabilitě zaměstnanců společnosti EUROTEC. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.04/60.00443 Preambule Tato Zadávací dokumentace

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Vzdělávání v České společnosti pro větrnou energii. Zadavatel. Česká společnost pro větrnou energii

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Vzdělávání v České společnosti pro větrnou energii. Zadavatel. Česká společnost pro větrnou energii ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vzdělávání v České společnosti pro větrnou energii Zadavatel Název zadavatele: Česká společnost pro větrnou energii Sídlo zadavatele: Novotného lávka 200/5, 116 68 Praha 1 IČ: 60448571

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0031 Název projektu: Vzdělávání dotykem Dodávka

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0031 Název projektu: Vzdělávání dotykem Dodávka Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Číslo zakázky 1 030/2010 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.08/02.0106 Název projektu: Posílení jazykových

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky SD11/2013 Název zakázky: Stavební práce Předmět zakázky: Výměna střešní krytiny a klempířských prvků na budově ŠD Typ zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu (dále

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k výběrovému řízení na dodavatele školení v modulu Jazykových dovedností v rámci dotačního projektu ESF Rozvoj lidských zdrojů a inovace vzdělávání zaměstnanců v Grandhotelu Pupp Karlovy

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Chceme se učit, abychom zůstali konkurencí Nákup služeb Datum

Více

Číslo veřejné zakázky C151212 Název programu:

Číslo veřejné zakázky C151212 Název programu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE KURZŮ K DVPP PRO OA, HŠ A SOŠ, TURNOV, ZBOROVSKÁ 519, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Projekt OP VK: Podpora profesního rozvoje pedagogických

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více